Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)"

Transkript

1 Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

2 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý 5a- Dünyakutu Tv Baðlantýsý 5b- Kumanda Kullanýmý 6a- Kumanda Kullanýmý 6b- Kullaným Bilgileri 7a- Muhtemel Problemler 7b- Muhtemel Problemler 8a- Ýade Þartlarý 8b- Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ýletiþim BÝlgileri Signal Telecommunications Inc. 274 E. Center St. Wind Gap, PA Saat Müºteri Servisi: Sayfa1

3 2.Diagram Sayfa 2

4 3a.Aksesuarlar DünyaTV Yayýnlarýný TV nizden izlemek için Dünyakutu nuzu internet hattýnýza ve TV nize baðlamanýz yeterli. Dünyakutu baðlantýnýz için ihtiyacýnýz olan tek þey ÝNTERNET HATTI! 3b.Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý Ön Panel 4 3 Dünyakutu nuzun kurulumunu aþaðýdaki adýmlarý takip ederek kolayca yapabilirsiniz. Önce ambalajý açarak kablolarý ve Dünyakutu nuzu bulunduðu kutudan çýkartýn. Paketten aþaðýdakiler çýkacaktýr Açma/Kapama Düðmesi Dünyakutu Pil Uzaktan Kumanda Açýk Led (Kýrmýzý ýþýðýn yanmasý cihazýn açýk konumda olduðunu gösterir Uzaktan Kumanda Alýcýsý Kumandanýz ile gönderdiði komut sinyallerini algýlar 4 USB Baðlantý Yeri 5 Mic(Mikrofon)Baðlantý Yeri DünyaTV Elektrik Kablosu ve Adaptörü 4 5 LAN Kablosu (Cat 5 Ethernet Kablosu) Arka Panel S Video Kablosu 6 RCA AV Kablosu (Görüntü ve Ses Kablosu) 7 1 USB baðlantý yeri USB cihazlarýný kutunuza baðlamak içindir. 2 S/PDIF çýkýþ baðlantý yeri (Optik) 3 S-Video çýkýþ baðlantý yeri 4 Ses çýkýþý-sað Televizyona,Ses sistemine ses sinyalleri gönderir 5 Ses çýkýþý-sol Televizyona,Ses sistemine ses sinyalleri gönderir 6 Karma çýkýþ baðlantý yeri Televizyonunuza görüntü sinyalleri gönderir. 7 Component çýkýþ baðlantý yeri 8 Ethernet baðlantý yeri Ethernet baðlantý kablosu 9 Elektrik baðlantý yeri DC adaptör giriþi 10 Açma/Kapama düðmesi Sayfa 3

5 4a.Dünyakutu Kurulum 4b.Dünyakutu TV Baðlantýsý Dünyakutu kurulumunda herhangi bir teknisyene ihtiyacýnýz yok! (RCA-AV SARI, BEYAZ VE KIRMIZI KABLOLAR ÝLE BAÐLANTI) Dört Adýmda DünyaTV yi izleyebilirsiniz. 1. Ses ve Video Kablolarýný Takýnýz Ses ve görüntü kablolarýný ayný renkler ayný giriþe denk gelecek þekilde sarý video kablosunu sarý giriþe, kýrmýzý ses kablosunu kýrmýzý giriþe, beyaz ses kablosunu beyaz giriþe denk gelecek þekilde dünyakutu ya takýnýz. 2. TV nizi baðlayýnýz 1. Televizyon baðlantý kablosunun uçlarý üç renktir. Dünyakutu nuzun arkasýnda bulunan sarý beyaz ve kýrmýzý renkli çýkýþlara ayný renkteki kablolarý baðlayýn. Televizyonun arka kýsmýnda ayný renklerdeki video giriþlerine kablonun diðer uçlarýný takýn ve video giriþini kaydediniz.(örnek Video 1, Video 2 gibi) Kablolarýnýzýn diðer uçlarýný karþýlýklý ayný renklere gelecek þekilde TV nize baðlayýnýz. 3. Að Kablosunu Baðlayýnýz 2. Dünyakutu nuzun internet baðlantýsý için að kablosunu Dünyakutu nuzun arkasýndaki giriþe takýn. Ethernet CAT5 kablosunu Dünyakutu üzerindeki LAN Ethernet Port a takýnýz. 4. Ýnternet Baðlantýsýný Yapýnýz Dünyakutu daki Ethernet CAT5 kablosunun diðer ucunu router veya modem e baðlayýnýz. 3. Dünyakutu nun güç giriþini elektrik adaptörünüzün ucuna baðlayýp adaptörü prize sokun. 4. Dünyakutu nuzun arkasýndaki aç-kapa dügmesine basin ve açik konuma getirin. Dünyakutu nuzu televizyonunuza baðlamak iþte bu kadar basit. Sayfa 4

6 5a.Dünyakutu TV Baðlantýsý 5b.Kumanda Kullanýmý (COMPONENT -KIRMIZI, MAVÝ VE YEÞÝL KABLO ÝLE BAÐLANTI) - (DünyaTV ile Beraber Gelmez) (En net görüntüyü Component Cable ile alýrsýnýz) 1. Televizyon baðlantý olarak component kablo kullanýyorsanýz DünyaTV kutunuzun arkasýnda bulunan component yazýlý kýsýmdaký kýrmýzý, mavi ve yeþil renkli çýkýþlara ayný renkteki kablolarý baðlayýn. Televizyonun arka kýsmýnda component yazan bölgedeki ayný renklerdeki giriþlere kablonun diðer uçlarýný takýn. 2. Component Cable kullanýyor dahi olsanýz DünyaTV Kutusu ile beraber gelen Televizyon kablosunu da (RCA AV) takýnýz. 1. Kalem pilleri kumandaya koyunuz! 2. Kumandanizin kýrmýzý tusuna basarak DünyaTV kutunuzu açin. Ön panelde kirmizi, küçük bir isigin yandigi göreceksiniz 3. Þimdi Televizyonunuzu açýn. Ýnternet baðlantýnýz varsa, tüm iþlemler otomatik olarak DünyaTV kutunuza yüklenecektir. Ýnternet hýzýnýza ve yoðunluða baðlý olarak bu iþlemler bir iki dakika sürebilir. TV Ayarý TV kumandanizdaki veya TV nizin üzerindeki source dügmesine basarak video kablosunu baglamis oldugunuz konumuna getiriniz (Video 1, Video 2 gibi). 3. DünyaTV kutunuzun internet baðlantýsý için að kablosunu Dünya TV kutunuzun arkasýndaki giriþe takýn 4. DünyaTV kutunun güç giriþini elektrik adaptörünüzün ucuna baðlayýp adaptörü prize sokun. 5. DünyaTV kutunuzun arkasýndaki aç-kapa dügmesine basin ve açik konuma getirin DünyaTV kutusunu televizyonunuza baðlamak iþte bu kadar basit. Sayfa 5

7 6a.Kumanda Kullanýmý 6b.Kullaným Bilgileri 1. Power Tuºu: Cihazýnýzý Açma/Kapamaya yarar. 2. Login Tuþu: Kutunun yeniden baþlatýlmasýný saðlar 3. Vol Tuþlarý: Sesi yükseltip alçaltmanýzý saðlar 4. Mute Tuºu: Sesi tamamen kapatýr ve üzerine yeniden basýldýðý takdirde veya VOL tuþuna basýldýðýnda ses açýlýr. 5. Ekraný Dondurma Tuþu: Mavi Tuþa basýldýðýnda yayýn durur. Rakam Tuþlarý veya Channel Up/Down tuþlarýna basýldýðýnda uygun kanala geçiþ saðlanýr ve tekrar yayýn alýnmaya baþlanýr. 1. Sistem otomatik olarak kurulduktan sonra DünyaTV açýlýþ sayfasýný göreceksiniz. 2. Ekranda TV ve Radyo Kanallarýnýn logolarý ný göreceksiniz. Yukarý, aþaðý, sol ve sað ok tuþlarýný kullanarak kanallar arasýnda dolaþabilir OK tuþuna basarak dilediðiniz kanalý seçebilirsiniz. 3. Kanal deðiþtirmek için kumandanýzýn üzerindeki mavi tuþa basýn. Mavi tuþ izlediðiniz yayýný dilediðiniz anda durdurmanýzý saðlar. Yayýn durduktan sonra, yukarý, aþaðý, sol ve sað ok tuþlarýný kullanarak kanallar arasýnda dolaþabilir, OK tuþuna basarak dilediðiniz kanalý seçebilirsiniz. 6. Menü Tuºu: Menü sayfasýna gider. Bu sayfada üyelik bilgileri ve FAQ bölümlerine ulaþýlýr. 7. Yön Tuºu ve OK Tuþu: Menüde Navigasyonlar için kullanýlýr Detaylý bilgi ve sorularýnýz için online chat hizmetimizi kullanabilir yada müsteri hizmetleri telefonumuzdan haftanin her günü, günün her saati destek alabilirsiniz (24 Saat) Sayfa 6

8 7a.Muhtemel Problemler 7b.Muhtemel Problemler 1. Bu aþamada ekranda DünyaTV kanallarýnýn logolarýný görmüyorsanýz kablolarýnýzýn baðlantýsýný kontrol ediniz. Sorun hala devam ediyorsa Dünyakutu nuzun arkasýndaki açkapa tuþuna basýnýz, ve 5 saniye sonra tekrar açýnýz. Dünyakutu sistemimize baðlanamadý. Sorunu gidermek için lütfen aþaðýdakileri deneyiniz. 2. TV ekranýnýzda No signal! uyarýsý belirdi ise Ýnternet kablonuz baðlý deðildir. Ýnternetinizi baðlayarak tekrar deneyiniz. 3. Televizyonunuzdaki görüntülerde tüm renkleri alamýyor sadece yesil, kirmizi gibi tek bir renk hakimse AV girisi ile Component girisini karistirdiniz demektir. AV kablosunu AV girisine, component kablo kullaniyorsaniz component girisine takiniz. 4. Eðer ekranýnýzýn sað üst köþesinde Connect TV logosu ve aþaðýdaki resimdeki 5 madde açýklama varsa lütfen açýklamalarý dikkatlice okuyarak sorunu gideriniz. Kýsaca Dünyakutu yu açýp kapatmanýz ve kablolarý kontrol etmeniz yeterli olacaktýr. 5 Maddenin açýklamasýný yan tabloda bulabilirsiniz.. 1. Kumandanizdeki Menu tuþuna basýnýz 2. Dünyakutu nuzun arkasýnda yesil isigin yandigindan emin olunuz. Eger yesil isik yanmiyorsa Dünyakutu baglantiniz yapilmamis demektir. Dünyakutu baglantisini yapiniz ve kumandanizin Menu tusuna basiniz. 3. Modem veya DSL baðlantýnýzý kontrol ediniz. Ýnternet baðlantýnýzýn olduðunu gösteren yeþil ýþýðýn aralýksýz (yanýp sönmeden) yandýðýndan emin olunuz. Eðer yanýp sönmeye devam ediyorsa Modem, router ve Dünyakutu nuzun elektrik baðlantýlarýný kesiniz ve sýrasýyla 10 saniye bekleyerek açýnýz ve kumandanýzýn Menu tuþuna basýnýz. 4. Eðer bilgisayarýnýz varsa internet baðlantýsýný kontrol ediniz. web sitesine giriniz. Web ten izleyebiliyorsanýz, hemen numaralý telefondan DünyaTV müþteri servisini arayýnýz. Eðer bilgisayarýnýzdan da web sitemize giremiyorsanýz Ýnternet hizmetinizi aldýðýnýz þirketi arayýnýz ve internetinizin çalýþmadýðýný bildiriniz. 5. Bütün bunlarý denediginiz halde sorun devam ediyorsa lütfen numarali telefondan DünyaTV müsteri servisini arayiniz. Sayfa 7

9 8a.Ýade Þartlarý 8b.Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 7 Gün Ýçinde Teslim aldýðýnýz tarihten itibaren 7 gün içinde iade ettiðiniz takdirde sadece 20$ restocking fee alýnýr. Dünyakutu teknik ekip tarafýndan kontrol edilip saðlam olduðu tespit edildilir edilmez bakiye size iade edilir. Kutunun içinden çýkan UPS iade etiketini kutunun üzerine yapýþtýrarak 7 gün içerisinde UPS maðazasýna götürünüz. Eðer UPS i evinize çaðýrýrsanýz ödemeyi sizin yapmanýz gerekmektedir. Ýadeli taahhütlü olarak göndermeniz, UPS takip numarasýný (tracking number) telefon numarasýný arayarak bildirmeniz. Teknik ekip kontrol ve onayý sonrasýnda, sadece restocking fee kesilerek kalan miktar size iade edilecektir Gün Ýçinde Teslim aldýðýnýz tarihten sonra 7-14 gün içinde iade ettiðiniz takdirde ödediðiniz miktardan %50 kesilir ve 20$ restocking fee alýnýr. Dünyakutu teknik ekip tarafýndan kontrol edilip saðlam olduðu tespit edildikten sonra bakiye size iade edilir. Kutunun içinden çýkan UPS iade etiketini kutunun üzerine yapiþtýrarak 7-14 gün içerisinde UPS maðazasýna götürünüz. Eðer UPS i evinize çaðýrýrsanýz ödemeyi sizin yapmanýz gerekmektedir. Ýadeli taahhütlü olarak göndermeniz, UPS takip numarasýný (tracking number) telefon numarasýný arayarak bildirmeniz. Teknik ekip kontrol ve onayý sonrasýnda, %50 ve 20$ restocking fee kesilerek kalan miktar size iade edilecektir. - Modem/Router ýnýz ile TV ayrý odalarda ise: - Modem/Router ýnýzý TV nizin yanýna getirebilirsiniz. Uzun bir CAT5 ethernet kablosu (að kablosu) satýn alýnýz. - Að kablosu çekmek zor olacaksa veya cekmek istemiyorsanýz Powerline Ethernet Adaptor alýnýz. (Örnek: Netgear Model #: XE102G) - Siz TV nizden DünyaTV izlerken, aile fertlerinizden biri Bilgisayar ile kablolu internet kullanmak isterse ve Router iniz yok ise bir router satýn almanýz gerekmektedir. Router, CAT5 Ethernet Að Kablosu, veya Powerline Ethernet Adaptör ü bulunduðunuz þehirdeki Radioshock, Best Buy gibi elektronik yedek parça satan maðazalardan satýn alabilirsiniz. Not: Dunyakutu 90 gün üretici garantisi altindadir. Bu süreden sonraki onarimlar ücrete tabidir. Tamir için gönderilen kutunun kargo masraflari müsteriye aittir. 15 Günden Sonra Teslim aldýðýnýz tarihten 15 gün sonra herhangi bir iade alýnmaz. Sayfa 8

10 Ýletiþim BÝlgileri Signal Telecommunications Inc. 274 E. Center St. Wind Gap, PA Saat Müºteri Servisi:

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49

Ýçindekiler. Sorunlarýn giderilmesi 44 Teknik veriler Genel veriler 46 Elektriksel veriler 48 RC3 Kod listesi 49 233 32478.021 Kullaným Kýlavuzu TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 Spheros R 37 Spheros R 32 Spheros R 26 Individual 32 Selection Individual 32 Individual 26 Selection Individual 26 Concept

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

GÝRÝÞ DIGITURK PLUS A HOÞGELDÝNÝZ. Not: Servis metotları değişiklik gösterebilir.

GÝRÝÞ DIGITURK PLUS A HOÞGELDÝNÝZ. Not: Servis metotları değişiklik gösterebilir. GÝRÝÞ DIGITURK PLUS A HOÞGELDÝNÝZ Bir yayýný izlerken yayýný durdurabilir, geri alabilir ve normal yayýn akýþýna geri dönebilirsiniz DIGITURK PLUS ınızla bir kanalı izlerken istediğiniz zaman yayını durdurabilir,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

Set Top Box DV6800 www.doping.com.tr

Set Top Box DV6800 www.doping.com.tr Hızlı Kurulum ve Kullanım Klavuzu Set Top Box DV6800 www.doping.com.tr DopingBox, televizyonunuzu akıllı bir internet cihazına dönüştüren Android işletim sistemi ile çalışan bir multi-media cihazıdır.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. SD-8010 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 604_39_206_DOBLO_BLUE_GB_1ed 28.10.2009 15:37 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu...

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6290 Kullaným Kýlavuzu 9254547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-176 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 RADIONAV ÖZELLİĞİNE SAHİP ARACINIZ İÇİN WINDOWS MOBILE -SİSTEMİNE DAYANAN YENİLİKÇİ TELEMATİK ÇÖZÜM BLUETOOTH WIRELESS TEKNOLOJİSİNE

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı