T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Madde 1. Türkiye tarafından Strasbourg'da 4 Şubat 1986 tarihinde imzalanan Avrupa İnsan Haklarım ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No. 3S27 Kabul Tarihi ; Madde tarihinde imzalanan "Avrupa İkamet Sözleşmesi"nin, 2 nci maddede yazılı beyanlar yapılmak suretiyle onaylanması, uygun bulunmuştur. Madde 2. a) Türkiye, Sözleşmenin 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen "benzer durumlarda" deyimi bakımından tutumunu saklı tutar ve bu deyimi, olağan vergi kanunlarının ve düzenlemelerinin uygulanması açısından hukuken ve gerçekte Önemli Ölçüde benzer şartlara sahip mükelleflerin (gerçek kişiler, tüzelkişiler) kastedildiği şeklinde yorumlar. Resmi Gazete Kodu : 20Q489 Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : Diğer taraftan bu deyim, bir âkit devletin üçüncü bir devlee mukim olan ve bu âkit devlee faaliyet gösteren kendi vatandaşlarına, vergileme ve buna bağlı mükellefiyetler yönünde uyguladığı muamelenin aynısını, bu âkit devlee faaliyet gösteren ve üçüncü devlee mukim olan diğer âkit devletin vatandaşlarına da uygulayacağı anlamına gelir. b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin, taraflardan birinin başvurusu ile anlaşmazlıkların Milletlerarası Adalet Divanında çözümlenmesine ilişkin 31 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümleri ile kendini bağlı saymaz ve Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması bakımından âkit taraflar arasında olabilecek herhangi bir anlaşmazlığın Milletlerarası Adalet Divanının kararına sunulmasında anlaşmazlığa taraf olanların her olayda muvafakatinin gerektiğini beyan eder. Madde 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/ Sayılı iş Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE sayılı iş Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödenmesi yapılamaz. MADDE sayılı iş Kanununa aşağıdaki ek ve geçici madde eklenmiştir. Ek Madde 3. 5 inci maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile 5 numaralı bendinde sayılan işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 26,28,31 ve 32 nci madde hükümleri uygulanır. Bu maddelere muhalefet halinde ilgililer hakkında muhalefete ilişkin ceza hükümleri tatbik edilir. Geçici Madde üncü maddenin ikinci fıkrasına göre çıkartılması gereken işyerlerini Kurma İzni ve İşletme Belgesi Verilmesine İlişkin Tüzük yürürlüğe girmeden önce kurma izni alınmadan açılmış bulunan işyerlerine, kurma izni aranmaksızın ve gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla işletme belgesi verilebilir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 19/4/1989 Uydular Aracılığı İle Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilata Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi ; Madde 1. 3 Eylül 1976 tarihinde Londra'da imzaya açılan ve 21 Temmuz 1978 tarihinde imzalanan "Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMAR SAT) Sözleşmesi" ve "Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) İşletme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 20 Nisan 1989 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Secimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarih ve 3507 Saylı Kanana Bir Gedd Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarih ve 3507 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. Geçici Madde 3. Subaylar ve astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, 26 Mart 1989 tarihindeki mahalli idareler seçimi için aday adayı olup aday olamayanlar veya aday olup seçimi kaybedenlerden, daha önce kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki bir kuruluşta görev yapmış olanlar, bu Kanunun yayımını takip eden 2 ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla, bu seçime mahsus olarak, anılan kurumların münasip göreceği ve mükteseplerine uygun görevlere atanabilirler. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 3 Aralık 1985 tarihinde Vashington'da imzalanan' 'Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşma"nın ve Eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: Madde 1. 3 Ekim 1985 tarihinde Granada'da imzalanmış olan "Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesi''nin onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Yasam» Bölüm Sayfa : i

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No. 353S Kabul Tarihi : Madde Ağustos 1986 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 27 Mart 1986 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kr allığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 18/4/1989 Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Madde 1. 3 Mart 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onaylanması uygun görülmüştür. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 20 Nisan 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Atatürk Üniversitesinden : Yönetmelik Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu önlisans Eğitim - öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Erzurum Meslek Yüksekokulu'nun işleyiş, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları tesbit etmektir. Madde 2, Erzurum Meslek Yüksekokulu, orta öğretime dayalı, önlisans seviyesinde dört yarıyıllık meslek eğitimi - öğretimi veren bir Yükseköğretim Kurumudur. Yüksekokulun Teknik Programlar Bölümünden ilgili alanların "Teknikerleri" diğer Bölümlerinden ise ilgili alanların "Meslek Elemanı" yetiştirilir. Madde 3 Bu yönetmelik, 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve 27 Ocak 1989 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Atatürk Üniversitesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları doğrultusunda hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜMLER Madde 4 Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu'nda önlisans öğretimi aşağıdaki bölümlerde yapılır. 1 Teknik Programlar Bölümü a - Elektrik Programı b - İnşaat Programı c - Makine Programı d - Motor Programı 2 İktisadi ve İdari Programlar Bölümü a - Muhasebe Programı Giriş ve Kesin Kayıt ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÜKSEKOKULA GİRİŞ Madde 5. Yüksekokula alınacak öğrenci sayısı ve giriş şartlan bölümlerin görüşü alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu Karan ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile belirlenir. Kayıtlar Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak daha önce ilân edilen tarihlerde ve bizzat öğrenci veya vekili tarafından yapılır. Süresi içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenci, Yüksekokul öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu Merkezi Yerleştirme Sistemi ile kesin kayıt hakkı kazanmış olanların kayıtları, Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : Öğrenciler, Yüksekokula kesin kayıt sırasında öğrenimleri süresince takip edecekleri yabancı dili belirlerler. Daha sonra bu konudaki değişiklik istekleri kabul edilmez. Kesin kaydım yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa hangi yarıyılda olursa olsunlar. Yüksekokulla ilişkileri kesilir. Sözkonusu öğrenciler Yüksekokuldan ayrılmışlarsa, kendilerine verilen bütün belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır. Harçlar Madde 6 öğrencilerin ödeyeceği her türlü öğretim ücretleri ve harçlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve "Atatürk Üniversitesi Harçlar, Ücretler, Diploma ve Kimlik Düzenleme Esaslarım Belirtir Yönetmelik" e göre alınır. Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları Madde 7 Öğrenciler her yarıyılda (yılda) alacakları dersler için Yüksekokula bizzat başvurarak ders kaydı yaptırmak zorundadırlar. Ders kayıtları her yarıyılın başlangıcından üç iş günü önce başlar, o yarıyılın ikinci çalışma günü mesai bitimine kadar devam eder. Ders kayıt belgeleri öğrenci tarafından doldurulur, danışmanına imzalaıktan sonra Yüksekokul öğrenci İşlerine teslim edilir, öğrenci ders kayıt belgeleri (protokol) Yüksekokul öğrenci İşleri tarafından ilgili öğretim Elemanına bir liste ile birlikte teslim edilir. Süresi içerisinde ders kaydı yaptırmayan öğrenci o yarıyıl Yüksekokula devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içerisinde ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin, devamsızlık sınırım aşmamak şartıyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi halinde ders kayıtları yapılır. Ancak bu ek süre devamsızlıktan sayılır. Önceki dönemlerden öğrenim harç borcu olan öğrencilerin ders kayıtları yenilenmez. Ders Yükü Madde 8 Bir yarıyılda haftalık ders yükü en çok 22 kredi saat derstir. Zorunlu dersler bu yüklerin dışındadır. Devamını almış ancak başarısızlığı nedeniyle tekrara kalıp derse devam etmeyerek sınav hakkım kullanacak öğrencilerin bu dersleri ders yükünün dışında tutulur. Kayıtların Geçerlilik Süresi Madde 9 Yüksekokula kayıt yaptırdıktan sonra veya son sınıfta haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın birbirini izleyen iki yarıyıl içinde kaydını yeniletmeyen öğrencinin Yüksekokulla ilişiği kesilir. Yeniden Kayıt ve İntibak Madde 10 Herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan daha önce ilişkisi kesilmiş veya mezun olmuş öğrencilerden muafiyet isteğinde bulunanlar başarılı olduklarını belgeledikleri derslerden muafiyet sınavına alınırlar. Başarılı oldukları takdirde o derslerden muaf olurlar. Zorunlu dersler için sınav yapılmadan muafiyet verilebilir. Muafiyet isteyen öğrencilerin, gerekli belgelerle birlikte derslerin başladığı tarihten itibaren en geç iki hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 20 Nisan 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Yatay ve Dikey Geçiş Madde Yatay ve Dikey geçiş istekleri "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu İlkeleri" uyarınca yapılır. Bu Amaçla ayrılacak kontenjanlar Yüksekokul Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ders yılının başlamasından en geç bir ay önce Rektörlüğe bildirilir. Öğrenci İşleri Madde 12 Yüksekokul öğrencilerinin kayıt yenileme ve kayıt silme işlemleri yatay ve dikey geçişleri ile yatay geçişler ve bunların intibaklarının yapılması öğretim ve sınavlarla ilgili işlemler konusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir. Yüksekokulu kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgesi verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri, Atatürk Üniversitesi öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EĞİTİM VE ÖĞRETİM Madde 13 Bir eğitim - öğretim yılı, GÜZ ve BAHAR yarıyıllarından oluşur. Bu yarıyıllardan herbiri en az 70 iş günüdür. Cumartesi, Pazar, Resmî Tatil günleri ite yarıyıl ve yılsonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Kredili dersler haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. Gerektiği zaman Cumartesi günlerinde de sınavlar ve zorunlu dersler için yararlanılabilir. Eğitim - Öğretim Süresi Madde 14 Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu'nda öğretim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)'dır. Bu sürede mezun olamayan öğrencilere 4 yarıyıllık (2 yıl) ek süre tanınır. Bu süreler sonunda takip eiği eğitim - öğretim programını tamamlamış ve ek süreler sonunda başarısız olduğu ders sayısını 3 veya daha aza indirmiş olan öğrencilere ilgili dönemlerin yarıyıl ve bütünleme sınav programlarında kullanmak kaydı ile her ders için ardarda üç sınav hakkı daha verilir. Başarısızlığı halinde ilişiği kesilir. Öğrenci takip eiği eğitim - öğretim programını tamamladığı halde devamım aldığı başarısız ders sayısını bire indirmiş ve bu ders uygulamasız ise öğrenciye müteakip ilk sınav döneminden başlamak üzere sınav hakkı verilir. Ancak bu sınav hakları azami süre olan 4 yıldan sonra üçten fazla olamaz. Eğitim - Öğretim Kapsamı Madde 15 öğretim, bölümlerinin özelliklerine bağlı olarak teorik dersler, uygulamalar, projeler, laboratuvar, atelye çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler, ödevler, stajlar ve benzeri çalışmaları kapsar. Stajlar Madde 16 Stajlar, öğrencilerin programları ile ilgili bir kuruluşta çalışarak uygulama alışkanlığı edinmelerine yönelikli bir eğitim - öğretim faaliyetidir. Staj esasları ayrı bir yönerge ile düzenlenir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZET E 20 Nisan 1989 Sayı: Eğitim - öğretim Planı Madde 17 öğretim Elemanlarının vereceği dersler öğretim yılı başlamadan önce bölüm kurulunda karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç 15 gün önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Hiçbir eğitim - öğretim programı zorunlu dersler hariç 15 saaen az olamaz. Danışmanlar Madde 18 Öğrenci danışmanları, Okula kaydım yaptıran ve programlara ayrılan öğrenciler için ilgili programın öğretim elemanları arasından ders kayıtları başlamadan önce bölüm başkanlığınca seçilir ve Okul Müdürlüğüne bildirilir. Danışmanlar, ders kayıtlarım yapar ve öğrencilere akademik ve idarî konularda yardımcı olur. öğrencilerin devam durumlarını izler, sorunlarını üst makamlara iletir. Danışmanı bulunduğu öğrencilerin not, ceza, rapor, izin v.b. gibi durumlarım düzenli bir şekilde kaydeder. Mezun olacak öğrencilerin ilişiksizlik belgelerini imzalar. Hangi nedenle olursa olsun kaydı silinmesi gereken öğrencilerin durumlarım bölüm başkanlığına bildirir. Danışmanlar gerekli hallerde öğrencilerin durumlarım ailelerine de duyurur. Devam ve Ders Tekrarı Madde 19 Teorik derslere, uygulamalar, laboratuvar ve atelye çalışmalarına devam zorunludur. Devam durumu dersin öğretim elamanınca kontrol edilir. Bir öğrenci yarıyılda almış olduğu bir dersin ders saatinin % 20'sinden fazlasına katılmadığı takdirde o derse devam etmemiş sayılır,' sınavlara alınmaz ve o dersten başarısız olur. Öğrenciler, devamını aldıkları bir dersten başarısız olurlarsa, müteakip dönemlerde o derse devam etmeksizin ve ara sınavlarına girmeksizin, yarıyılsonu ve bütünleme sınavlarına girerek eğitimlerini devam eirirler. Bu durumda geçme notunun hesaplanmasında öğrencinin daha önce almış olduğu arasınav notları dikkate alınır. Öğrenci, bir dersi alıp devam sağlayamadığı takdirde, o dersi müteakip ilgili dönemlerde devamım sağlayana kadar kanuni süresi içerisinde tekrar eder ve sınav şartlarını yerine getirir. Devamım alamamış öğrenciler yarıyılsonu ve bütünleme sınavına giremezler, girmiş olsalar dahi notları iptal edilir. Bir öğrenci bir dersten devam aldığı halde sınavlarında başarısız olduğu için dersi tekrar etmek isterse Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat ederek ve ders kaydı yaptırarak o dersi, sınav şartlarını yerine getirmek kaydı ile tekrar edebilir. Daha önce devam aldığı halde başarısız olmuş öğrenci eğer isterse başarısız olduğu derslere (İlgili dersin öğretim elamanının bilgisi dahilinde) sadece dinleyici olarak da katılabilir. Madde 20 Bir ders uygulamalı veya teorik - uygulamalı olarak yapılıyorsa ve öğrenci bu dersten başarısız ise, ilk yarıyılda veya yılda bu dersin kayıt, devam, ara sınavı şartlarını tekrar yerine getirmek suretiyle dersi tekrar eder. Alınacak ders saatlerinin, tekrar edilecek ders saatleriyle çakışması halinde öncelikle tekrara kalınan dersler verilir. Çakışma nedeniyle derslere kayıt yaptıramaması eğitim - öğretim sürelerindeki üst sınırın işlemesini engellemez. Madde 21 Ders bir ad altında teorik ve uygulamalı olarak yapılıyorsa, teorik ve uygulamalar aynı öğretim elemanı tarafından yürütülebileceği gibi, ayrı öğretim elemanları tarafından da yürütülebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

9 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 BEŞİNCÎ BÖLÜM SINAVLAR Sınav Programları Madde 22 Sınav programları, Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanarak sınavlardan en geç bir hafta önce duyurulur. Dini ve Milli bayramlar dışındaki Cumartesi günlerinde de sınav yapılabilir. Sınav Türleri Madde 23 Sınavlar, arasınavları, yarıyılsonu veya yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları olarak düzenlenir. Arasınavlar : öğrencinin yarıyılsonu veya yılsonu sınavlarına hazırlanmasını sağlamak amacıyla bir yarıyılda en az bir (yıllık olarak alınan derslerde her iki yarıyılda da birer olmak üzere iki) kez yapılan ye süresi bir ders saati olan sınavlardır. Arasınavlara girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Yarıyılsonu ve Yılsonu Sınavları: öğrencinin öğretimi tamamladığı derslerde başarı durumunu belirlemek amacıyla yarıyıl veya yılsonunda yapılan sınavlardır. Bu sınavların süresi en az iki ders saatidir. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır almış sayılır. Bir dersin yarıyıl veya yılsonu sınavına girebilmek için; 1 Teorik veya uygulamalı derslerin % 80'ine katılmak, 2 Uygulamaları başarılı olarak tamamlamak gerekir. Bir yarıyılı kapsayan dersin yarıyılsonu sınavı o yarıyılın sonunda iki yarıyılı kapsayan dersin yılsonu sınavı ise ders yılı sonunda yapılır. Bütünleme sınavları: Yarıyılsonu veya yılsonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere aynı sınav döneminde sağlanmak şartı ile açılan bir sınavdır. Bu sınava mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, bu sınav hakkım kullanmış sayılır. Sınavların Değerlendirilmesi Madde 24 Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı (geçme) notu en az 50'dir. Bu not, arasınavlar ve uygulama sınavları katkısı ile yarıyılsonu sınav katkısının toplamıdır. Arasınav not ortalaması, arasınavlardan alınan notların toplamasının yapılarak sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir ve arasınav not ortalamasının geçme notuna katkısı % 30, derslerin yarıyıl veya yılsonu sınav notunun geçme notuna katkısı ise % 70'dir. Uygulamada başarılı olmak şartı ile uygulama sınavlarında alınan not arasınav notu gibi işlem görür, Ancak yarıyılsonu (yılsonu) ve bütünleme sınavlarında en az 50 puan alınması zorunludur. Bütünlemeye kalmış öğrencinin geçme notunun hesaplanmasında yarıyılsonu (yılsonu) sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : Sınav Sonuçlarının ilanı Madde 25 Yarıyılsonu (yılsonu) ve bütünleme sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde ilgili bolüm başkanlığınca Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Sonuçlar Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir. Sınav Sonuçlarına itiraz Madde 26 Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihi izleyen beş işgünü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Müdür bu isteği inceletebilir. Süresi içerisinde yapılmayan başvuru işleme konulmaz. Sınav evrakları iki yıl saklanır. Sınavları Yapılması Madde 27 Sınavlar, yazdı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı dersin öğretim elemanınca yarıyıl başında duyurulur. Sınavlarda Kopya Madde 28 Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım eiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Yükseköğretim Kurulunun Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin koğuşturması açılır. Disiplin suçu nedeniyle öğrencinin fakülteden geçici olarak uzaklaştırılmasında söz konusu olan süreler azami süreden (4 yıl) sayılmaz. ALTINCI BÖLÜM MAZERETLER Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler Madde 29 a) öğrencinin usulüne uygun olarak Üniversite Hastahaneleri ve Devlet Hastahaneleri Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri, b) 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimine YÖK kararı ile ara verilmesi, c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı, ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi, e) Ekonomik nedenler, 0 öğrencinin tutukluluk hali, g) Hüküm muhtevası ve sonuçlan bakımından, öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracım gerektirmeyen mahkûmiyet hali, h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, ı) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller. Yukarıda belirtilen sebeplerle ilgili mazeretlerin kabul edilip edilmemesine Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir. Mazeretleri Bildirme Süresi Madde 30 Mazeretle ilgili belgeler mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Yüksekokulu Müdürlüğüne verilir. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz. Mazeret Sınavı Madde 31 Arasınavına girmemiş öğrencilere, mazeretinin Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir mazeret sınavı açılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

11 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : Bütünleme sınavlarına girmeyen ve mazereti Yönetim Kurutunca kabul edilen öğrenciler müteakip yarıyılların ilk iki haftası içinde mazeret sınavına alınırlar. Bütünleme sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya mazereti Yönetim Kurulunca Kabul edilmeyen öğrenciler mazeret sınavı hakkından yararlanamazlar. Yarıyıl veya yıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez. Mazeretler devamsızlıktan sayılır. Kayıt Dondurma Madde 32 Kayıt dondurmak için yapılan başvurular yarıyılın ilk onbeş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedenleriyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, eğitim - öğretim süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yaptıranlar yararlanabilirler. İlgili kurullarca raporu geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma istekleri rapor süresince değerlendirilir. Zorunlu hallerde yapılan bir yarıyıllık kayıt dondurmalarda yıllık olarak alınan ders kayıtlar iptal edilir. Müteakip ders yılında tekrar alınır. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İzin Madde 33 a) öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu'nun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayı ile izin verilebilir. b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılmaları Rektör tarafından uygun görülerek görevlendirilen ve görevlendirilme süresince ders veya sınava giremeyen öğrenciler bu süreler içinde izinli ve mazeretli sayılırlar. Üniversiteden Ayrılma Madde 34 Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Bu nedenle ayrılacak öğrencilerin Lise diplomaları istekleri üzerine kendilerine verilir. Durum Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. Kayıt Silme Madde 35 Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir. a) Başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunmak, b) Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince Üniversiteden çıkarma cezası almak, c) Yönetim Kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli bir mazeret dışında, öğrenimine üst üste iki yarıyıl ara vermiş olmak. d) Eğitim - öğretim programının gerektirdiği azami süre içinde öğrenimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağı anlaşılmak (14. madde hükmü saklıdır). e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde. Disiplin İşleri Madde 36 Disiplin koğuşturma ve cezalan Yükseköğretim Kanunun 54. maddesinde belirtilen hükümler ile Üniversiteler öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar. Yüksekokul binalarına giremezler. öğrencilerin okul içinde ve dershanelerde kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmeleri ve atelyelerde çalışırken iş elbisesi kullanmaları zorunludur. Bu husustaki kurallara uymayan ve uymamakta ısrar eden öğrenciler atelye ve dershanelere alınmayacakları gibi haklarında disiplin oluşturması da açılabilir. Zorunlu Dersler Madde 37 Zorunlu derslerin kayıt, haftalık ders saatleri, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavlarının, başarı durumlarının tesbiti ve muafiyeti konularında Üniversite Senatosunun kararları doğrultusunda işlem yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı: Mezuniyet ve Başarı Derecesi Madde 38 öğrencilerin mezuniyet ve başarı dereceleri, derslerden aldıkları notların tartılı aritmetik ortalamalarına göre aşağıdaki gibi belirlenir : Zorunlu dersler ortalamaya dahil edilmez. Not Derece Pekiyi iyi Orta Madde 39 Yüksekokul Programlarında okutulacak dersler, Yükseköğretim Kurulunun 19/4/1983 tarih ve 270/3335 sayılı yazılarına uygun olarak Okul Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır. Herbir ders süresi 50 dakikadır. Diploma Madde 40 Yüksekokulda bir önlisans programındaki bütün dersleri başaran ve staj çalışmalarında yeterlik belgesi alan öğrencilere Meslek Yüksekokulu diploması verilir. Diplomaya derece yazılmaz. YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ MADDELER Geçici Madde 1 Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Yüksekokulumuzda öğrenimini devam eirmekte olan öğrencilerden ders tekrarlanın yapmış olmalarına rağmen başarısız olanlar, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitimlerini sürdürürler. Geçici Madde 2 Danıştay 8. Dairesinin Esas No : 1987/798, Karar No : 1988/21 sayılı kararına istinaden fakültemize geri dönen son sınıf öğrencileri ile halen okumakta olup, yine alınan karar sonucu başarısız olduktan dersleri askıya alınan öğrencilerimiz de bu yönetmelik çerçevesinde bu derslerin açılacak sınavlarına girerler. SEKİZİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler Madde 41 Haziran 1983 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Atatürk Üniversitesi Erzurum ve Erzincan Meslek Yüksekokulları önlisans öğretim ve sınav yönetmeliğinin Erzurum Meslek Yüksekokulu ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 42 Bu Yönetmelik öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 43 Bu Yönetmeliği Yüksekokul Müdürü yürütür. Tebliğ Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından : 1 "Yapı, Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği" hükümlerine göre Bakanlığımızca verilen müteahhitlik karnelerinin; 1/5/1989 tarihinden itibaren aşağıda örneği gösterilen yenileri ile değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu nedenle, daha önceki yıllarda verilmiş olan tüm karneler, 28/2/1990 tarihinden sonra geçersiz olacaktır. Geçersiz olacak bu karnelerden; La) 1986 ve daha önceki yıllarda verilenlerin, 1/5/ /7/1989 tarihleri arasında, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 1.b) 1987 yılında verilenlerin, 1/8/ /10/1989 tarihleri arasında, 1.c) 1988 yılında verilenlerin, 1// /12/1989 tarihleri arasında, 1. d) 1989 yılında (1/5/1989 tarihine kadar) verilenlerin ise, 1/1/ /2/1990 tarihleri arasında yenileri ile değiştirilmesi gerçekleştirilecektir. 2 Eski karnelerin değiştirilmesi isteğinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler; 2. a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)'ne hitaben yazılmış ve Kanuni adreslerini de belirten dilekçe, 2.b) Geçersiz olacak karne aslı, 2.c) Son 6 ay içinde kravatlı olarak çektirilmiş 3,5 x 4,5 ebadında 2 adet renkli pul resim (gerçek kişiler için) ile başvuracaklardır. 3 Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 4x. T.C> ^si-'r-'i]' - BAYINDIRLIK VE,İSKAN BAKANLIĞI^ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ AOI SOYADI- D Afi A ADi- OOGUM T(Bİ- DOGUM TARİHİ- DOSYA NO HTimilT VE UMAN SAHAN it bu mımcaluuıuk karnoi mu /.... / Tönin* koçta Q9Çf\idir ı! I (...) Grubu *e TL- tutarındaki UVM ıcjif beddi Hjloia ItnjcM» ijuıtabtlobclul fadcnr bdacdar. DÜZELTME tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği" aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Resmi Gazete Sayfa Satır Yanlış Doğru yöntemiyle......yönetimiyle (1. sütun) (2. sütun) (1. sütun) Y (1. sütun) (2. sütun) cc (2. sütun) oc (2. sütun) (1. sütun) (1. sütun) ğ " (2. sütun) ğ (2. sütun) ğ " Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI' NCA 20 NİSAN 1989 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR: BÜLTEN NO: 1989/78 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSÎ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI 1654., AVUSTURYA ŞİLİNİ ALMAN MARKI 09., BELÇİKA FRANGI 53., DANİMARKA KRONU 285., FİN MARKKASI 496., FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ 984., İSVEÇ KRONU 325., , İSVİÇRE FRANGI 1263., İTALYAN LİRETİ 151., JAPON YENİ KANADA DOLARI 1740., KUVEYT DİNARI , NORVEÇ KRONU , İNGİLİZ STERLİNİ 3534.,93 ' SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ÇAPRAZ KURLAR ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ BİLGİ İÇİN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1 AVRUPA HESAP BİRİMİ(ECU) 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1 AVRUPA HESAP BİRİMİ(ECU) AVUSTRALYA DOLARI AVUSTURYA ŞİLİNİ ALMAN MARKI BELÇİKA FRANGI ' DANİMARKA KRONU FİN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YENİ KANADA DOLARI 6.75 NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ABD DOLARI ABD DOLARI ABD DOLARI 1.91 ABD DOLARI TÜRK LİRASI TÜRK LİRASI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

15 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 SAYFA 1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20 NİSAN 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLER 1- Üzerinde faiz kuponu bulunamayıp ıskontolu olarak Hazine İhalesi ile alınan Devlet içborçlarınasenetlerinin değerleri «sefildedir. (T.-Devlet İçBorçlarına Tahvili, B:Hazine Bonosu) VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM GÜN SAYISI ( TL ÜZERİNDEN) 26/04/89 3B /05/ /05/ /05/89 12T /05/89 6B H/06/89 12T /06/89 9B /06/89 6B /07/89 12T /07/89 9B /07/89 09/08/ B /08/89 12T /09/89 9B /09/89 12T /09/89 04/10/89 9B /10/89 12T //89 9B //89 12T // //89 12T /12/89 9B /12/89 12T /01/90 12T /02/90 21/03/90 12T 12T /04/90 12T Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler arasında gelen, üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alınan Devlet iç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan bir sonraki tarih esas alınır. 3. Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet iç Borçlan Senetlerinin değerleri aşağıdadır. VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM FAİZ ORANI ( TL ÜZERİNDEN) 24/04/89 18T /05/89 24T /05/89 18T /06/89 24T /06/89 18T /07/89 24T /08/89 24T /09/89 18T /10/89 24T /10/89 24T //89 24T /12/89 24T /01/90 36T /02/90 36T /03/90 36T Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı: T SAYFA 2 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20 NİSAN 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: VADE YİLLİK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIN FAİZ ORANI ( TL ÜZERİNDEN) 22/04/90 24T /05/90 18T /06/90 24T /07/90 36T /07/90 36T /08/90 24T /09/90 36T /10/90 24T J01;787 07//90 36T /12/90 36T /01/91 36T /01/91 36T /04/91 36T /05/91 36T /06/91 36T /07/91 36T /09/91 36T //91 36T ve 1989 yıl ilerinde ihraç edilmiş bulunan değişken faizli Devlet Tarıhlerinin değerleri aşağıdadır.(bu kıymetler, Kısa Kuruşlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve Hazine'ce satılan Milli Emlak bedellerinin ödemesinde normal değerleri üzerinden kabul edilir.) VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM FAİZ ORANI ( TL ÜZERİNDEN) 20/02/91 24T2-D /02/92 36T2-D /02/93 48T2-D //91 36T2-D /10/92 48T2-D /03/91 24TD /03/92 36TD /03/93 48TD /04/91 24TD /04/92 36 TD Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan Devlet iç Borçlara Senetleri nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 12

17 T.C. Resmî Gazete Kurutuş Tarihi : 17 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : ILAN BOLUMU Fatih 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Yargı İlânları E. No : 1985/302 K. No ; 1988/856 Dolandırıcılık suçundan sanık Eminönü Kemalpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı Fatih Aksaray İnkilâp Cad. No: 13 Kat: 2'de mukim. Mehmet oğlu 1953 D.lu Hacı Ali Köroğlu hakkında mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda sanık hakkında 3167 Sk. 16/1. Mad. gereğince 1 yıl hapis 1 yıl bankalarla iş yapmamasına dair ceza verilmiş olup işbu karar sanığın gıyabında verildiğinden tüm aramalara rağmen bulunup kararın tebliğ edilemediğinden hükmün hülasasının tebliğ yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de neşri ile ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur E. No : 1988/835 K. No : 1989/ sayılı Kanun suçundan sanık Elazığ ile Baskil İlçesi Kadıköy nüfusuna kayıtlı, Aksaray Mollagürani Cad. Sigortacı Sokak, Nergis Apt., No: 25/3'de mukim. Zehni oğlu 1936 D.lu Osman Duman hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda sanık hakkında 6136 Sk. 13/ Sk. değ Sk.4 T.C.K. 36 Maddesi gereğince 2.500, TL. ağır para cezası verilmiş olup işbu karar sangın gıyabında verildiğinden tüm aramalara rağmen bulunup kararın tebliğ edilemediğinden hükmün hülasasının tebliğ yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de neşri ile ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kesinleşmiş sayılacağı masrafların sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur Diyarbakır 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1980/102 K. No : 1988/737 Suç: Geceleyin bina dahilinde kapı kırmak suretiyle hırsızlık. Suç Tarihi: 29/1/1980 Karar Tarihi : 7/10/1988 Sanık Diyarbakır İH Merkez Ağaçhdere Köyünde nüfusa kayıtlı olup Fatihpaşa Mahallesi 1. Sokak, No: l'de ikamet eder. Hüseyin oğlu 1955 doğumlu Yahya Demircan'ın T.C.K.493/1, son, 522, 523, 55/3, 40 maddeleri gereğince 3 sene 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği sanığa gıyabında verilen hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna gidilmediğinden kesinleşmiş olacağı duyurulur. 4726

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : Develi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1988/219 Davacı Develi C.Savcılığı tarafından davalılar Şazimet Yavaş ile Yusuf Savaş aleyhine açtığı mükerrer kayıt iptali davasında davalılara ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden. Davalılar Develi ilçesi, Güney Aşağı Mahallesinden, Mustafa kızı 1959 doğumlu Şazimet Yavaş ile, aynı yerden Hacı oğlu 1959 doğumlu Mehmet Yavaş'ın tebligata yarar adreslerinin bilinemediği, zabıtaca yapılan tahkikat sunucuda adreslerinin temin edilemediği anlaşıldığından, haklarında açılan mükerrer kayıt iptali davasının açıldığı, duruşma gününün 12/6/1989 günü saat 9.00'a bırakıldığ duruşmada hazır bulunmaları gerektiği, dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Davacı K.H. tarafından davalılar Ayşe ve Gülten Şam aleyhine açtığı mükerrer kayıt iptali davasının verilen ara kararı gereğince: Davalılar Yedek Mahallesinden İbrahim kızı Ayşe Şam ile, aynı yerden ibrahim kızı Gülten Şam'ın adreslerinin bilinemediği, zabıtaca yapılan tahkikat sonucuda adreslerinin temin edilemediğinden, aleyhlerine mükerrer kayıt iptali davasının açıldığı, mahkememizin 1988/430 esas'sayılı dosyası üzerinden devam edildiği ve duruşmasının 12/6/1989 günü saat 9.00'a bırakıldığı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Davacı Develi C.Savcılığı tarafından davalılar aleyhine açtığı mükerrer kayıt iptali davasının ara kararı gereğince davalılara ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan; Davalılar Mehmet oğlu, 1963 doğumlu Keveli, Kopçullu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Yakup Şengül'ün tebligata yarar adresinin tesbit edilemediği, zabıtacada yapılan tahkikat sonucuda adresinin bulunamadığından, adı geçen hakkında mükerrer kayıt iptali davası açıldığı duruşma gününün 12/6/1989 günü saat 9.00'a bırakıldığı, davalıya tebligat yerine kaim olarak ilânen tebliğ olunur Davacı K.H. tarafından davalılar Ayşe Uzun, İbrahim Uzun ve Nüfus Müdürlüğü aleyhine açtığı mükerrer kayıt iptali davasının ara karan gereğince: Adresleri bilinemeyen, zabıtaca yapılan tahkikat sonucuda adresi tesbit edilemeyen davalılar, Develi ilçesi Yedek Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hasan kızı, 1338 doğumlu Ayşe Uzun ile, aynı yerden, Mustafa oğlu 1944 doğumlu İbrahim Uzun hakkında nüfusta mükerrer kayıt iptali davası açılmış bulunduğundan, adı geçen davalılara davetiye yerine kaim olmak Üzere, duruşma günü olan 12/6/1989 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunmaları ilânen tebliğ olunur Emirdağ Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1987/269 K. No : 1989/4 İdeal ve muhafaza dışı hareket, etkili eylem suçundan sanık Enver ve Zübeyde oğlu 1960 doğumlu Emirdağ Yeni Kacerli Mahallesinden Metin Emek'e mahkememizce verilen (T.C.Y.-572/1, 647, 4) 9000, TL. hafif para cezası sanığın aramalara rağmen bulunamaması ve kararın kendisine tebliğ edilememesi nedeni ile 7201 sayılı Yasanın 18 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kesinleşmiş sayılmasına, ilân ücretinin sanıktan alınacağı hususu ilân olunur. 4718

19 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Ankara 2. İcra Ceza Hâkimliğinden : 1988/1562 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Ankara Sıhhiye Cihan Sok. 1/13'de oturur Rafet Tiryaki aleyhine ikame edilmiş olan davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonucunda verilen karar gereği: Sanık Rafet Tiryaki mal beyanında bulunmamak suçundan mahkememizin 30/12/1988 tarih ve 1988/1562 E. 1988/3081 sayılı kararı ile 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş, kararın tebliği için sanık adına çıkarılan daveyite bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikaa da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla, mahkûmiyet kararının sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. Mahkûmiyet kararı yerinde kaim olmak üzere sanık Rafet Tiryaki'ye ilânen tebliğ olunur /280 Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan sanık Beşyol Hastane Cad. No: 78 Van' da oturur Erol Benek aleyhine ikame edilmiş olan davanın Mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen karar gereği: Sanık Erol Benek gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan dolayı mahkememizin 31/5/1988 tarih ve 1988/280 E. 1988/1030 saydı kararı ile 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş, kararın teblij-i için sanık adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikaa da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla, kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. Mahkûmiyet karan yerinde kaim olmak üzere sanık Erol Benek'e ilânen tebliğ olunur /712 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Eskişehir İstiklâl Mah. Porsuk Bulvarı /1'de oturur Emine Korkmaz aleyhine ikame edilmiş olan davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: Sanık Emine Korkmaz mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı 22//1988 tarih ve 1988/712 E. 88/2537 sayılı ilâmı ile 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş, kararın tebliği için sanık adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yapılan tahkikaa'da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla, mahkûmiyet kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkûmiyet karan yerinde kaim olmak üzere sanık Emine Korkmaz'a ilânen tebliğ olunur /1756 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Bursa İntizam Mah. Dinç Sok. No: 8 Daire 9'da oturur Şeref Keskin aleyhine ikame edilmiş olan davanın mahkememizda yapılan duruşması sonunda: Sanık Şeref Keskin mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı mahkememizin 1988/1756 E. 1988/2423 sayılı ve 15//1988 tarihli karar ile sanığın 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yapılan tahkikaa da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla sanığın mahkûmiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. Mahkûmiyet karan yerinde kaim olmak üzere sanık Şeref Keskin'e ilânen tebliğ olunur. 4732

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı: Ankara 2. îcra Ceza Hâkimliğinden : 1988/1996 Mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı sanık Ankara Yenişehir Çokkatlı oto parkında ayakkabın No: 26'da oturur sanık Mehmet Turan aleyhine ikame edilmiş olan davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen karar gereği: Sanık Mehmet Turan mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı mahkememizin 1988/1996 E. 1988/615 K. ve 29//1988 tarihli kararı ile 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş, kararın tebliği için sanık adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikaa da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla mahkûmiyet kararının sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. Mahkûmiyet karan yerinde kaim olmak üzere sanık Mehmet Turan'a ilânen tebliğ olunur /1287 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Polatlı Ankara Boyabası Köyü'nde oturur Hüdaverdi Gürler aleyhine ikame edilmiş olan davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: Sanık Hüdaverdi Gürler mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı mahkememizin 15//1988 tarih ve 1988/1287 E. 1988/2447 sayılı karan ile 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş, kararın tebliği için sanık adına çıkarılan bila tebliğ iade edildiği zabıtaca yapılan tahkikaa da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla mahkûmiyet karannın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. Mahkûmiyet kararı yerinde kaim olmak üzere sanık Hüdaverdi Gürler'e ilânen tebliğ olunur /17 Mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı sanık Bursa Şehreköstü Cad. No: 9'da oturur Kemal Özcan aleyhine açılan davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen karar gereği: Sanık Kemal özcan mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı mahkememizin 18//1988 tarih ve 1988/17 E. 1988/2491 sayılı kararı ile 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş, karann tebliği için sanık adına çıkanlan davetiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikaa'da tebligata sarih adresinin tebliğ edilemediği için sanığın mahkûmiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. Mahkumiyet karan yerinde kaim olmak üzere sanık Kemal Özcan'a ilânen tebliğ olunur /1623 Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Kumru Eskidivanı Köyü Ezeltere Mevki'- de oturur Hikmet Yakışık aleyhine ikame edilmiş olan davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda: Sanık Hikmet Yakışık mal beyanında bulunmamak suundan dolayı mahkememizin 21/10/1989 tarih ve 1988/1623 E. 1988/2318 saydı karan ile 10 gün hafif hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup, karann tebliği için sanık adına çıkarılan davetiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikaa da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla sanığın mahkûmiyetine dair karann samğa ilânen tebliğine karar verilmiştir. Mahkûmiyet kararı yerinde kaim olmak üzere sanık Hikmet Yakışık'a ilânen tebliğ olunur. 4736

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular 1. Sağlık kuruluşundan aldığım rapor ile devamsızlık hakkımı arttırabilir miyim? Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği gereği sağlık raporu olanlar devamsız sayılırlar.

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde. 1 - Bu yönergenin amacı, 04.12.2008

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ALMAN DĐLĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI EĞĐTĐM- ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi FEF Alman

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine;

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Lisans Yönetmeliği nde gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Bu değişikliklerin mutlaka öğrenciler tarafından incelenmesi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde. 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 9. maddesinin 3. fıkrasına ve T.C. Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği dayanılarak hazırlanan bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 22540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 22540 Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22540 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesi

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesinin yabancı diller zorunlu hazırlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesinin

Detaylı