T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Madde 1. Türkiye tarafından Strasbourg'da 4 Şubat 1986 tarihinde imzalanan Avrupa İnsan Haklarım ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No. 3S27 Kabul Tarihi ; Madde tarihinde imzalanan "Avrupa İkamet Sözleşmesi"nin, 2 nci maddede yazılı beyanlar yapılmak suretiyle onaylanması, uygun bulunmuştur. Madde 2. a) Türkiye, Sözleşmenin 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen "benzer durumlarda" deyimi bakımından tutumunu saklı tutar ve bu deyimi, olağan vergi kanunlarının ve düzenlemelerinin uygulanması açısından hukuken ve gerçekte Önemli Ölçüde benzer şartlara sahip mükelleflerin (gerçek kişiler, tüzelkişiler) kastedildiği şeklinde yorumlar. Resmi Gazete Kodu : 20Q489 Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : Diğer taraftan bu deyim, bir âkit devletin üçüncü bir devlee mukim olan ve bu âkit devlee faaliyet gösteren kendi vatandaşlarına, vergileme ve buna bağlı mükellefiyetler yönünde uyguladığı muamelenin aynısını, bu âkit devlee faaliyet gösteren ve üçüncü devlee mukim olan diğer âkit devletin vatandaşlarına da uygulayacağı anlamına gelir. b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin, taraflardan birinin başvurusu ile anlaşmazlıkların Milletlerarası Adalet Divanında çözümlenmesine ilişkin 31 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümleri ile kendini bağlı saymaz ve Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması bakımından âkit taraflar arasında olabilecek herhangi bir anlaşmazlığın Milletlerarası Adalet Divanının kararına sunulmasında anlaşmazlığa taraf olanların her olayda muvafakatinin gerektiğini beyan eder. Madde 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/ Sayılı iş Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE sayılı iş Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödenmesi yapılamaz. MADDE sayılı iş Kanununa aşağıdaki ek ve geçici madde eklenmiştir. Ek Madde 3. 5 inci maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile 5 numaralı bendinde sayılan işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 26,28,31 ve 32 nci madde hükümleri uygulanır. Bu maddelere muhalefet halinde ilgililer hakkında muhalefete ilişkin ceza hükümleri tatbik edilir. Geçici Madde üncü maddenin ikinci fıkrasına göre çıkartılması gereken işyerlerini Kurma İzni ve İşletme Belgesi Verilmesine İlişkin Tüzük yürürlüğe girmeden önce kurma izni alınmadan açılmış bulunan işyerlerine, kurma izni aranmaksızın ve gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla işletme belgesi verilebilir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 19/4/1989 Uydular Aracılığı İle Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilata Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi ; Madde 1. 3 Eylül 1976 tarihinde Londra'da imzaya açılan ve 21 Temmuz 1978 tarihinde imzalanan "Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMAR SAT) Sözleşmesi" ve "Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) İşletme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 20 Nisan 1989 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Secimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarih ve 3507 Saylı Kanana Bir Gedd Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarih ve 3507 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. Geçici Madde 3. Subaylar ve astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, 26 Mart 1989 tarihindeki mahalli idareler seçimi için aday adayı olup aday olamayanlar veya aday olup seçimi kaybedenlerden, daha önce kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki bir kuruluşta görev yapmış olanlar, bu Kanunun yayımını takip eden 2 ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla, bu seçime mahsus olarak, anılan kurumların münasip göreceği ve mükteseplerine uygun görevlere atanabilirler. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 3 Aralık 1985 tarihinde Vashington'da imzalanan' 'Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşma"nın ve Eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: Madde 1. 3 Ekim 1985 tarihinde Granada'da imzalanmış olan "Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesi''nin onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Yasam» Bölüm Sayfa : i

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No. 353S Kabul Tarihi : Madde Ağustos 1986 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 27 Mart 1986 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kr allığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurutu yürütür. 18/4/1989 Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Madde 1. 3 Mart 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının onaylanması uygun görülmüştür. Madde 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 18/4/1989 Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 20 Nisan 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Atatürk Üniversitesinden : Yönetmelik Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu önlisans Eğitim - öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Erzurum Meslek Yüksekokulu'nun işleyiş, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları tesbit etmektir. Madde 2, Erzurum Meslek Yüksekokulu, orta öğretime dayalı, önlisans seviyesinde dört yarıyıllık meslek eğitimi - öğretimi veren bir Yükseköğretim Kurumudur. Yüksekokulun Teknik Programlar Bölümünden ilgili alanların "Teknikerleri" diğer Bölümlerinden ise ilgili alanların "Meslek Elemanı" yetiştirilir. Madde 3 Bu yönetmelik, 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve 27 Ocak 1989 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Atatürk Üniversitesi öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları doğrultusunda hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM BÖLÜMLER Madde 4 Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu'nda önlisans öğretimi aşağıdaki bölümlerde yapılır. 1 Teknik Programlar Bölümü a - Elektrik Programı b - İnşaat Programı c - Makine Programı d - Motor Programı 2 İktisadi ve İdari Programlar Bölümü a - Muhasebe Programı Giriş ve Kesin Kayıt ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÜKSEKOKULA GİRİŞ Madde 5. Yüksekokula alınacak öğrenci sayısı ve giriş şartlan bölümlerin görüşü alınarak, Yüksekokul Yönetim Kurulu teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu Karan ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile belirlenir. Kayıtlar Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak daha önce ilân edilen tarihlerde ve bizzat öğrenci veya vekili tarafından yapılır. Süresi içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenci, Yüksekokul öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucu Merkezi Yerleştirme Sistemi ile kesin kayıt hakkı kazanmış olanların kayıtları, Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : Öğrenciler, Yüksekokula kesin kayıt sırasında öğrenimleri süresince takip edecekleri yabancı dili belirlerler. Daha sonra bu konudaki değişiklik istekleri kabul edilmez. Kesin kaydım yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa hangi yarıyılda olursa olsunlar. Yüksekokulla ilişkileri kesilir. Sözkonusu öğrenciler Yüksekokuldan ayrılmışlarsa, kendilerine verilen bütün belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır. Harçlar Madde 6 öğrencilerin ödeyeceği her türlü öğretim ücretleri ve harçlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve "Atatürk Üniversitesi Harçlar, Ücretler, Diploma ve Kimlik Düzenleme Esaslarım Belirtir Yönetmelik" e göre alınır. Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları Madde 7 Öğrenciler her yarıyılda (yılda) alacakları dersler için Yüksekokula bizzat başvurarak ders kaydı yaptırmak zorundadırlar. Ders kayıtları her yarıyılın başlangıcından üç iş günü önce başlar, o yarıyılın ikinci çalışma günü mesai bitimine kadar devam eder. Ders kayıt belgeleri öğrenci tarafından doldurulur, danışmanına imzalaıktan sonra Yüksekokul öğrenci İşlerine teslim edilir, öğrenci ders kayıt belgeleri (protokol) Yüksekokul öğrenci İşleri tarafından ilgili öğretim Elemanına bir liste ile birlikte teslim edilir. Süresi içerisinde ders kaydı yaptırmayan öğrenci o yarıyıl Yüksekokula devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içerisinde ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin, devamsızlık sınırım aşmamak şartıyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olması ve Yüksekokul Yönetim Kurulu'nca kabul edilmesi halinde ders kayıtları yapılır. Ancak bu ek süre devamsızlıktan sayılır. Önceki dönemlerden öğrenim harç borcu olan öğrencilerin ders kayıtları yenilenmez. Ders Yükü Madde 8 Bir yarıyılda haftalık ders yükü en çok 22 kredi saat derstir. Zorunlu dersler bu yüklerin dışındadır. Devamını almış ancak başarısızlığı nedeniyle tekrara kalıp derse devam etmeyerek sınav hakkım kullanacak öğrencilerin bu dersleri ders yükünün dışında tutulur. Kayıtların Geçerlilik Süresi Madde 9 Yüksekokula kayıt yaptırdıktan sonra veya son sınıfta haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın birbirini izleyen iki yarıyıl içinde kaydını yeniletmeyen öğrencinin Yüksekokulla ilişiği kesilir. Yeniden Kayıt ve İntibak Madde 10 Herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan daha önce ilişkisi kesilmiş veya mezun olmuş öğrencilerden muafiyet isteğinde bulunanlar başarılı olduklarını belgeledikleri derslerden muafiyet sınavına alınırlar. Başarılı oldukları takdirde o derslerden muaf olurlar. Zorunlu dersler için sınav yapılmadan muafiyet verilebilir. Muafiyet isteyen öğrencilerin, gerekli belgelerle birlikte derslerin başladığı tarihten itibaren en geç iki hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 20 Nisan 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Yatay ve Dikey Geçiş Madde Yatay ve Dikey geçiş istekleri "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu İlkeleri" uyarınca yapılır. Bu Amaçla ayrılacak kontenjanlar Yüksekokul Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ders yılının başlamasından en geç bir ay önce Rektörlüğe bildirilir. Öğrenci İşleri Madde 12 Yüksekokul öğrencilerinin kayıt yenileme ve kayıt silme işlemleri yatay ve dikey geçişleri ile yatay geçişler ve bunların intibaklarının yapılması öğretim ve sınavlarla ilgili işlemler konusunda Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir. Yüksekokulu kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecili, öğrenci belgesi verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri, Atatürk Üniversitesi öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EĞİTİM VE ÖĞRETİM Madde 13 Bir eğitim - öğretim yılı, GÜZ ve BAHAR yarıyıllarından oluşur. Bu yarıyıllardan herbiri en az 70 iş günüdür. Cumartesi, Pazar, Resmî Tatil günleri ite yarıyıl ve yılsonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Kredili dersler haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. Gerektiği zaman Cumartesi günlerinde de sınavlar ve zorunlu dersler için yararlanılabilir. Eğitim - Öğretim Süresi Madde 14 Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu'nda öğretim süresi 4 yarıyıl (2 yıl)'dır. Bu sürede mezun olamayan öğrencilere 4 yarıyıllık (2 yıl) ek süre tanınır. Bu süreler sonunda takip eiği eğitim - öğretim programını tamamlamış ve ek süreler sonunda başarısız olduğu ders sayısını 3 veya daha aza indirmiş olan öğrencilere ilgili dönemlerin yarıyıl ve bütünleme sınav programlarında kullanmak kaydı ile her ders için ardarda üç sınav hakkı daha verilir. Başarısızlığı halinde ilişiği kesilir. Öğrenci takip eiği eğitim - öğretim programını tamamladığı halde devamım aldığı başarısız ders sayısını bire indirmiş ve bu ders uygulamasız ise öğrenciye müteakip ilk sınav döneminden başlamak üzere sınav hakkı verilir. Ancak bu sınav hakları azami süre olan 4 yıldan sonra üçten fazla olamaz. Eğitim - Öğretim Kapsamı Madde 15 öğretim, bölümlerinin özelliklerine bağlı olarak teorik dersler, uygulamalar, projeler, laboratuvar, atelye çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler, ödevler, stajlar ve benzeri çalışmaları kapsar. Stajlar Madde 16 Stajlar, öğrencilerin programları ile ilgili bir kuruluşta çalışarak uygulama alışkanlığı edinmelerine yönelikli bir eğitim - öğretim faaliyetidir. Staj esasları ayrı bir yönerge ile düzenlenir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZET E 20 Nisan 1989 Sayı: Eğitim - öğretim Planı Madde 17 öğretim Elemanlarının vereceği dersler öğretim yılı başlamadan önce bölüm kurulunda karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç 15 gün önce Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Hiçbir eğitim - öğretim programı zorunlu dersler hariç 15 saaen az olamaz. Danışmanlar Madde 18 Öğrenci danışmanları, Okula kaydım yaptıran ve programlara ayrılan öğrenciler için ilgili programın öğretim elemanları arasından ders kayıtları başlamadan önce bölüm başkanlığınca seçilir ve Okul Müdürlüğüne bildirilir. Danışmanlar, ders kayıtlarım yapar ve öğrencilere akademik ve idarî konularda yardımcı olur. öğrencilerin devam durumlarını izler, sorunlarını üst makamlara iletir. Danışmanı bulunduğu öğrencilerin not, ceza, rapor, izin v.b. gibi durumlarım düzenli bir şekilde kaydeder. Mezun olacak öğrencilerin ilişiksizlik belgelerini imzalar. Hangi nedenle olursa olsun kaydı silinmesi gereken öğrencilerin durumlarım bölüm başkanlığına bildirir. Danışmanlar gerekli hallerde öğrencilerin durumlarım ailelerine de duyurur. Devam ve Ders Tekrarı Madde 19 Teorik derslere, uygulamalar, laboratuvar ve atelye çalışmalarına devam zorunludur. Devam durumu dersin öğretim elamanınca kontrol edilir. Bir öğrenci yarıyılda almış olduğu bir dersin ders saatinin % 20'sinden fazlasına katılmadığı takdirde o derse devam etmemiş sayılır,' sınavlara alınmaz ve o dersten başarısız olur. Öğrenciler, devamını aldıkları bir dersten başarısız olurlarsa, müteakip dönemlerde o derse devam etmeksizin ve ara sınavlarına girmeksizin, yarıyılsonu ve bütünleme sınavlarına girerek eğitimlerini devam eirirler. Bu durumda geçme notunun hesaplanmasında öğrencinin daha önce almış olduğu arasınav notları dikkate alınır. Öğrenci, bir dersi alıp devam sağlayamadığı takdirde, o dersi müteakip ilgili dönemlerde devamım sağlayana kadar kanuni süresi içerisinde tekrar eder ve sınav şartlarını yerine getirir. Devamım alamamış öğrenciler yarıyılsonu ve bütünleme sınavına giremezler, girmiş olsalar dahi notları iptal edilir. Bir öğrenci bir dersten devam aldığı halde sınavlarında başarısız olduğu için dersi tekrar etmek isterse Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat ederek ve ders kaydı yaptırarak o dersi, sınav şartlarını yerine getirmek kaydı ile tekrar edebilir. Daha önce devam aldığı halde başarısız olmuş öğrenci eğer isterse başarısız olduğu derslere (İlgili dersin öğretim elamanının bilgisi dahilinde) sadece dinleyici olarak da katılabilir. Madde 20 Bir ders uygulamalı veya teorik - uygulamalı olarak yapılıyorsa ve öğrenci bu dersten başarısız ise, ilk yarıyılda veya yılda bu dersin kayıt, devam, ara sınavı şartlarını tekrar yerine getirmek suretiyle dersi tekrar eder. Alınacak ders saatlerinin, tekrar edilecek ders saatleriyle çakışması halinde öncelikle tekrara kalınan dersler verilir. Çakışma nedeniyle derslere kayıt yaptıramaması eğitim - öğretim sürelerindeki üst sınırın işlemesini engellemez. Madde 21 Ders bir ad altında teorik ve uygulamalı olarak yapılıyorsa, teorik ve uygulamalar aynı öğretim elemanı tarafından yürütülebileceği gibi, ayrı öğretim elemanları tarafından da yürütülebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

9 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 BEŞİNCÎ BÖLÜM SINAVLAR Sınav Programları Madde 22 Sınav programları, Yüksekokul Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunca onaylanarak sınavlardan en geç bir hafta önce duyurulur. Dini ve Milli bayramlar dışındaki Cumartesi günlerinde de sınav yapılabilir. Sınav Türleri Madde 23 Sınavlar, arasınavları, yarıyılsonu veya yılsonu sınavları ve bütünleme sınavları olarak düzenlenir. Arasınavlar : öğrencinin yarıyılsonu veya yılsonu sınavlarına hazırlanmasını sağlamak amacıyla bir yarıyılda en az bir (yıllık olarak alınan derslerde her iki yarıyılda da birer olmak üzere iki) kez yapılan ye süresi bir ders saati olan sınavlardır. Arasınavlara girmeyen öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Yarıyılsonu ve Yılsonu Sınavları: öğrencinin öğretimi tamamladığı derslerde başarı durumunu belirlemek amacıyla yarıyıl veya yılsonunda yapılan sınavlardır. Bu sınavların süresi en az iki ders saatidir. Bu sınava girmeyen öğrenci sıfır almış sayılır. Bir dersin yarıyıl veya yılsonu sınavına girebilmek için; 1 Teorik veya uygulamalı derslerin % 80'ine katılmak, 2 Uygulamaları başarılı olarak tamamlamak gerekir. Bir yarıyılı kapsayan dersin yarıyılsonu sınavı o yarıyılın sonunda iki yarıyılı kapsayan dersin yılsonu sınavı ise ders yılı sonunda yapılır. Bütünleme sınavları: Yarıyılsonu veya yılsonu sınavlarında başarısız olan öğrencilere aynı sınav döneminde sağlanmak şartı ile açılan bir sınavdır. Bu sınava mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, bu sınav hakkım kullanmış sayılır. Sınavların Değerlendirilmesi Madde 24 Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı (geçme) notu en az 50'dir. Bu not, arasınavlar ve uygulama sınavları katkısı ile yarıyılsonu sınav katkısının toplamıdır. Arasınav not ortalaması, arasınavlardan alınan notların toplamasının yapılarak sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir ve arasınav not ortalamasının geçme notuna katkısı % 30, derslerin yarıyıl veya yılsonu sınav notunun geçme notuna katkısı ise % 70'dir. Uygulamada başarılı olmak şartı ile uygulama sınavlarında alınan not arasınav notu gibi işlem görür, Ancak yarıyılsonu (yılsonu) ve bütünleme sınavlarında en az 50 puan alınması zorunludur. Bütünlemeye kalmış öğrencinin geçme notunun hesaplanmasında yarıyılsonu (yılsonu) sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı : Sınav Sonuçlarının ilanı Madde 25 Yarıyılsonu (yılsonu) ve bütünleme sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde ilgili bolüm başkanlığınca Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Sonuçlar Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir. Sınav Sonuçlarına itiraz Madde 26 Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihi izleyen beş işgünü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Müdür bu isteği inceletebilir. Süresi içerisinde yapılmayan başvuru işleme konulmaz. Sınav evrakları iki yıl saklanır. Sınavları Yapılması Madde 27 Sınavlar, yazdı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı dersin öğretim elemanınca yarıyıl başında duyurulur. Sınavlarda Kopya Madde 28 Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya yardım eiği anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Yükseköğretim Kurulunun Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin koğuşturması açılır. Disiplin suçu nedeniyle öğrencinin fakülteden geçici olarak uzaklaştırılmasında söz konusu olan süreler azami süreden (4 yıl) sayılmaz. ALTINCI BÖLÜM MAZERETLER Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler Madde 29 a) öğrencinin usulüne uygun olarak Üniversite Hastahaneleri ve Devlet Hastahaneleri Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri, b) 2547 sayılı Kanunun 7. maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimine YÖK kararı ile ara verilmesi, c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, d) Birinci derecede kan ve sıhri hısımlarının ağır hastalığı, ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi, e) Ekonomik nedenler, 0 öğrencinin tutukluluk hali, g) Hüküm muhtevası ve sonuçlan bakımından, öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracım gerektirmeyen mahkûmiyet hali, h) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, ı) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller. Yukarıda belirtilen sebeplerle ilgili mazeretlerin kabul edilip edilmemesine Yüksekokul Yönetim Kurulu yetkilidir. Mazeretleri Bildirme Süresi Madde 30 Mazeretle ilgili belgeler mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Yüksekokulu Müdürlüğüne verilir. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz. Mazeret Sınavı Madde 31 Arasınavına girmemiş öğrencilere, mazeretinin Yönetim Kurulunca kabulü halinde bir mazeret sınavı açılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

11 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : Bütünleme sınavlarına girmeyen ve mazereti Yönetim Kurutunca kabul edilen öğrenciler müteakip yarıyılların ilk iki haftası içinde mazeret sınavına alınırlar. Bütünleme sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya mazereti Yönetim Kurulunca Kabul edilmeyen öğrenciler mazeret sınavı hakkından yararlanamazlar. Yarıyıl veya yıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmez. Mazeretler devamsızlıktan sayılır. Kayıt Dondurma Madde 32 Kayıt dondurmak için yapılan başvurular yarıyılın ilk onbeş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedenleriyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, eğitim - öğretim süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yaptıranlar yararlanabilirler. İlgili kurullarca raporu geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma istekleri rapor süresince değerlendirilir. Zorunlu hallerde yapılan bir yarıyıllık kayıt dondurmalarda yıllık olarak alınan ders kayıtlar iptal edilir. Müteakip ders yılında tekrar alınır. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. İzin Madde 33 a) öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu'nun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayı ile izin verilebilir. b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılmaları Rektör tarafından uygun görülerek görevlendirilen ve görevlendirilme süresince ders veya sınava giremeyen öğrenciler bu süreler içinde izinli ve mazeretli sayılırlar. Üniversiteden Ayrılma Madde 34 Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Bu nedenle ayrılacak öğrencilerin Lise diplomaları istekleri üzerine kendilerine verilir. Durum Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz. Kayıt Silme Madde 35 Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir. a) Başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci olarak kayıtlı bulunmak, b) Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince Üniversiteden çıkarma cezası almak, c) Yönetim Kurulunca kabul edilecek haklı ve geçerli bir mazeret dışında, öğrenimine üst üste iki yarıyıl ara vermiş olmak. d) Eğitim - öğretim programının gerektirdiği azami süre içinde öğrenimini tamamlayamamak veya tamamlayamayacağı anlaşılmak (14. madde hükmü saklıdır). e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde. Disiplin İşleri Madde 36 Disiplin koğuşturma ve cezalan Yükseköğretim Kanunun 54. maddesinde belirtilen hükümler ile Üniversiteler öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar. Yüksekokul binalarına giremezler. öğrencilerin okul içinde ve dershanelerde kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmeleri ve atelyelerde çalışırken iş elbisesi kullanmaları zorunludur. Bu husustaki kurallara uymayan ve uymamakta ısrar eden öğrenciler atelye ve dershanelere alınmayacakları gibi haklarında disiplin oluşturması da açılabilir. Zorunlu Dersler Madde 37 Zorunlu derslerin kayıt, haftalık ders saatleri, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavlarının, başarı durumlarının tesbiti ve muafiyeti konularında Üniversite Senatosunun kararları doğrultusunda işlem yapılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 1989 Sayı: Mezuniyet ve Başarı Derecesi Madde 38 öğrencilerin mezuniyet ve başarı dereceleri, derslerden aldıkları notların tartılı aritmetik ortalamalarına göre aşağıdaki gibi belirlenir : Zorunlu dersler ortalamaya dahil edilmez. Not Derece Pekiyi iyi Orta Madde 39 Yüksekokul Programlarında okutulacak dersler, Yükseköğretim Kurulunun 19/4/1983 tarih ve 270/3335 sayılı yazılarına uygun olarak Okul Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır. Herbir ders süresi 50 dakikadır. Diploma Madde 40 Yüksekokulda bir önlisans programındaki bütün dersleri başaran ve staj çalışmalarında yeterlik belgesi alan öğrencilere Meslek Yüksekokulu diploması verilir. Diplomaya derece yazılmaz. YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ MADDELER Geçici Madde 1 Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Yüksekokulumuzda öğrenimini devam eirmekte olan öğrencilerden ders tekrarlanın yapmış olmalarına rağmen başarısız olanlar, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitimlerini sürdürürler. Geçici Madde 2 Danıştay 8. Dairesinin Esas No : 1987/798, Karar No : 1988/21 sayılı kararına istinaden fakültemize geri dönen son sınıf öğrencileri ile halen okumakta olup, yine alınan karar sonucu başarısız olduktan dersleri askıya alınan öğrencilerimiz de bu yönetmelik çerçevesinde bu derslerin açılacak sınavlarına girerler. SEKİZİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler Madde 41 Haziran 1983 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Atatürk Üniversitesi Erzurum ve Erzincan Meslek Yüksekokulları önlisans öğretim ve sınav yönetmeliğinin Erzurum Meslek Yüksekokulu ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 42 Bu Yönetmelik öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 43 Bu Yönetmeliği Yüksekokul Müdürü yürütür. Tebliğ Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından : 1 "Yapı, Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği" hükümlerine göre Bakanlığımızca verilen müteahhitlik karnelerinin; 1/5/1989 tarihinden itibaren aşağıda örneği gösterilen yenileri ile değiştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu nedenle, daha önceki yıllarda verilmiş olan tüm karneler, 28/2/1990 tarihinden sonra geçersiz olacaktır. Geçersiz olacak bu karnelerden; La) 1986 ve daha önceki yıllarda verilenlerin, 1/5/ /7/1989 tarihleri arasında, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 20 Nisan 1989 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 1.b) 1987 yılında verilenlerin, 1/8/ /10/1989 tarihleri arasında, 1.c) 1988 yılında verilenlerin, 1// /12/1989 tarihleri arasında, 1. d) 1989 yılında (1/5/1989 tarihine kadar) verilenlerin ise, 1/1/ /2/1990 tarihleri arasında yenileri ile değiştirilmesi gerçekleştirilecektir. 2 Eski karnelerin değiştirilmesi isteğinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler; 2. a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)'ne hitaben yazılmış ve Kanuni adreslerini de belirten dilekçe, 2.b) Geçersiz olacak karne aslı, 2.c) Son 6 ay içinde kravatlı olarak çektirilmiş 3,5 x 4,5 ebadında 2 adet renkli pul resim (gerçek kişiler için) ile başvuracaklardır. 3 Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 4x. T.C> ^si-'r-'i]' - BAYINDIRLIK VE,İSKAN BAKANLIĞI^ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ AOI SOYADI- D Afi A ADi- OOGUM T(Bİ- DOGUM TARİHİ- DOSYA NO HTimilT VE UMAN SAHAN it bu mımcaluuıuk karnoi mu /.... / Tönin* koçta Q9Çf\idir ı! I (...) Grubu *e TL- tutarındaki UVM ıcjif beddi Hjloia ItnjcM» ijuıtabtlobclul fadcnr bdacdar. DÜZELTME tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği" aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Resmi Gazete Sayfa Satır Yanlış Doğru yöntemiyle......yönetimiyle (1. sütun) (2. sütun) (1. sütun) Y (1. sütun) (2. sütun) cc (2. sütun) oc (2. sütun) (1. sütun) (1. sütun) ğ " (2. sütun) ğ (2. sütun) ğ " Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29078 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6646

Detaylı

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29468 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 7 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26636 YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Niğde Üniversitesinden: Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde lisans ve ön lisans

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine

Detaylı

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete

4 21 Temmuz 2009 Tarih ve 27295 Sayılı Resmi Gazete Fırat Üniversitesinden: Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesindeki lisans ve önlisans

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Özyeğin Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 28951 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081130-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081130-8.htm Sayfa 1 / 7 30 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27070 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesinin fakülte, yüksekokul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28740 GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28774 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı