KİTAPLAR. " Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAPLAR. " Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s."

Transkript

1 KASIM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş Makale Özetleri 7! Yeni Çõkan Kitaplar 8! Motive Olalõm 9 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ Dokümantasyon Servisi Hazõrlayan Makbule Demirkan

2 KİTAPLAR " İlk Hedef Akdeniz di İkinci Hedef İktisat. Şafak Altun. Platin. 2007, 244 s. Atatürk, İnönü ve Bayar õn çatõşan ekonomi politikalarõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. " Duyular ve Marklar. Martin Lindstrom. Optimist. 2007, 240 s. Birçok firma markasõnõ pazarlamada işin kolayõna kaçõyor. Pahalõ reklamlara ve basmakalõp sloganlara sarõlõyor. Yayõn kendi markanõza yeni bir hayat verme konusunda bilgiler vermektedir. " Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s. Balõkçõlõk kaynaklarõnõn korunmasõ ve sürdürülebilir kullanõmõ, su ürünleri yetiştiriciliği, çevrenin korunmasõ, gözetim ve denetim, ortak piyasa düzeni, sosyal şartlar, kurumsal düzenlemeler, yapõsal önlemler, finansman, dõş ilişkiler, gõda güvenliği ve hayvan sağlõğõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. " Infrastructure to OECD. 2007, 505 s yõlõna kadar OECD ülkelerinde elektrik, su ve ulaşõm bakõmõndan gerçekleştirilmesi gereken önemli hususlar, gelecekte bu sektörde nelerin beklendiği, olumlu ve olumsuz yönler konusunda bilgiler veren yayõndõr. " Gainig From Migration. OECD. 2007, 88 s. Göçmen gönderen ülkeler, göçmen alan ülkeler ve göçmenlerin global bir sistemde daha iyi nasõl yönetilebileceği konusunda bilgiler veren yayõndõr. " Growing Regions, Growing Europe. OECD. 2007, 201 s. Yayõn, Avrupa Birliği ne dair dördüncü ekonomik ve sosyal uyum raporunu içermekte olup, ülkelerin çeşitli uyum yasalarõ, politik ve ekonomik uyum çabalarõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. " Performance Budgeting in OECD Countries. OECD. 2007, 222 s. OECD ülkelerinde performans bilgilerinin bütçe sistemlerine adapte edilmesi konusunda bilgiler veren yayõndõr. " Fixed-Income Decision Analysis. İstanbul Stock Exchange. 2007, 226 s. Bono analizleri ve para piyasalarõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. 1

3 ! Asgari Ücrette Esnek Modelleme: Bölgesel Asgari Ücret Yaklaşõmõ , 199 s. Bölgesel asgari ücret kavramõ, uygulamalar, esnek modelleme ve bu alandaki uluslararasõ deneyimlerin anlatõldõğõ yayõnda, Türkiye için önerilen bölgesel asgari ücret modelinin teknik değişkenleri, kurumsal taraflarõ, mevcut asgari ücret düzeyi açõsõndan bölgesel projeksiyonlara yer verilmektedir. Yayõnõn son bölümünde ise, asgari ücretin ekonomik ve sosyal sonuçlarõ analiz edilerek işsizlik ve rekabet gücü açõsõndan sonuçlarõ ve yoksulluğu önlemedeki rolü değerlendirilmiştir.! Avrupa Birliği nin Türk KOBİ lerine Yönelik Programlarõ Rehberi , 87 s. Avrupa Birliği ne üyelik yolunda çalõşmalarõna devam eden Türkiye deki KOBİ lerin Birlik yapõsõna entegrasyonlarõnõ kolaylaştõrmak amacõyla katõlabildikleri mali destek sağlayan programlar hakkõnda bilgiler veren rehberde, KOBİ tanõmõ ile bazõ istatistiklere yer verilmiş, AB tarafõndan Türk KOBİ lerine yönelik mali katkõlar; Kalkõnma Öncesi Yardõmlar, Topluluk Programlarõ ve Avrupa Yatõrõm Bankasõ Kredileri olmak üzere 3 başlõkta incelenmiştir. ODAMIZ YAYINLARI ARTIK İNTERNETTE! Odamõz tarafõndan ekonomik, ticari, sektörel v.b. değişik konularda hazõrlanan kitap, rapor v.b. yayõnlara internet üzerinden ücretsiz tam metin olarak ulaşõlabilmektedir yõlõndan günümüze kadar çõkan yayõnlarõ kapsayan çalõşmada ayrõca geriye dönük bir arşiv oluşturulmasõ da hedeflenmektedir. Tam Metin Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Tam Metin Yayõnlar / On-line İTO Yayõnlarõ veya Diğer Yayõnlar Satõşta Olan Yayõnlar için: Kütüphanemiz / Satõşta Olan Yayõnlar Ayrõca; Yayõnlarõmõzõ basõlõ olarak satõn almak isteyenler Odamõz Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi Yayõn-Dağõtõm Bölümü ne başvurabilir. Tel : (212) Faks : (212) İnternet: E-Posta : Banka Hesap No: Garanti Bankasõ Bahçekapõ Şb. Hes.No:

4 Bu bölümde Merkezimizde yer alan bilgi kaynaklarõnõn her ay farklõ bir kõsmõnõn tanõtõmõ yapõlarak sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadõr. Aşağõda Kültür ve Sanat ile ilgili Merkezimizde bulunan yayõnlardan bazõlarõ yer almaktadõr Yayõn Adõ 1453 İstanbul kültür ve sanat dergisi Mostar Osmanlõ misapirverliği ve Avrupa'daki yankõlarõ Öbür Bilgi Başlõğõ aylõk medeniyetkültür-aktüalite dergisi Yazar Soyadõ ve Adõ Nazõr Bayram Yayõnlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Demirbaş Mostar Basõn Yayõn Dağõtõm ve Organizasyon İstanbul Ticaret Odasõ Ebristan Barutçugil Hikmet Ebristan Yayõnlarõ Yayõn Adõ Kültür kongresi:barõş kültürü Musikişinaz tüccarlarõmõz Türk dünyasõ kültür atlasõ Türkiye'de kültür politikalarõ Ulusal kültür kongresi:demokrasi kültürü ve globalleşme Uşak Lale Ebru günleri 2006 Öbür Bilgi Başlõğõ (II:İstanbul:2006) kültür girişimi (1:İstanbul:2006) sanayi,kültür,tarih 18.asõrda 2006 kataloğu Yazar Soyadõ ve Adõ Ayverdi Ekrem Hakkõ Yayõnlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfõ İstanbul Ticaret Odasõ Türk Kültürüne Hizmet Vakfõ İstanbul Kültür Sanat Vakfõ İstanbul Kültür Sanat Vakfõ Uşak Ticaret ve Sanayi Odasõ Demirbaş Kubbealtõ Neşriyatõ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayõn Adõ Yayõnlayan Demirbaş Metin Güçlü Artist Yayõn Adõ Dünden bugüne giyim kültürü ve moda İstanbul mevlevihaneleri 2004 Yazar Soyadõ ve Adõ Gürsoy A.Tahir Yücel Erdem Yayõnlayan Mithan Giyim Tanõtõmevi İletişim Danõşmanlõğõ Demirbaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi

5 Bu bölüm, üyelerimizin ve araştõrmacõlarõmõzõn bilgi ihtiyacõnõn önemli bir kõsmõnõ karşõlayan veri tabanlarõnõn tanõtõmõnõ yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadõr. Aşağõda A dan Z ye Dõş Ticaret Mevzuatõ adlõ veri tabanõnõn tanõtõmõ yapõlmaktadõr. Dõş Ticaret Mevzuatõ aşağõdaki tüm bilgileri kapsamaktadõr. İthalat Mevzuatõ Gümrük Mevzuatõ İhracat Mevzuatõ Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarõ (G.T.İ.P.) İngilizce Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarõ (Cn Codes) Yatõrõm Mevzuatõ Teşvik Mevzuatõ Serbest Bölgeler Mevzuatõ Yabancõ Sermaye Mevzuatõ KDV Mevzuatõ (ilgili bölümler) Kambiyo Mevzuatõ (ilgili bölümler) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Mevzuatõ Faydalõ Bilgiler Günlük döviz kurlarõ, Resmi gazete içerikleri, Faydalõ adresler, Eximbank uygulamalarõ, Merkez Bankasõ uygulamalarõ, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe Dõş Ticaret Terimleri Sözlüğü, Ticarette kullanõlan ödeme şekilleri, tanõm, kõsaltma vb., Gazete haberleri, Faydalõ linkler... Ayrõntõlõ Bilgi için: Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi / Dokümantasyon Servisi Tel: e-posta: 4

6 SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI YABANCI SÜRELİ YAYINLAR Der Spiegel. 47, Kasõm 2007 / Haftalõk Newsweek. 48, Kasõm 2007 Haftalõk The Public Ledger. 2551, Kasõm 2007 / Haftalõk The Economist. 46, Kasõm 2007 / Haftalõk Time. 48, Kasõm 2007/ Haftalõk TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR Aktüel. 123, Kasõm 2007 / Haftalõk Capital. 11, Kasõm 2007 / Aylõk Ekonomist. 46, Kasõm 2007 / Haftalõk Ekonomix. 118, Kasõm 2007 / Aylõk Forbes. 11, Kasõm 2007 / Aylõk Para. 47, Kasõm 2007 / Aylõk Platin. 11, Kasõm 2007 / Aylõk Vergi Dünyasõ. 315, Kasõm 2007 / Aylõk Vergi Sorunlarõ Dergisi. 230, Kasõm 2007 / Aylõk İTO SÜRELİ YAYINLARI Ekonomik Göstergeler. 3, Ekim 2007 / 3 Aylõk Fiyat İndeksleri. 10 Ekim 2007 / Aylõk İstanbul Ticaret Gazetesi. 2485, 30 Kasõm 2007 / Haftalõk İTOVİZYON. 58, Kasõm 2007 /Aylõk 5

7 ! Dünya Vatandaşlõğõ ve Küresel İlkeler Sözleşmesi.Capital,11(Kasõm 2007)66 s.! Devleri Etkileyen 2010 Planõ. Capital, 11 (Kasõm 2007) 112 s.! İstanbul da 1 Milyon Ev Yõkõlacak. Ekonomist, 45 ( Kasõm 2007) 19 s. (mak.özeti 7 s.)! Yeni Bir İşe başlarken Yapõlan En Büyük 7 Hata. Ekonomix, 118( Kasõm 2007) 46 s. (mak.özeti 7 s.)! Avrupa Futbol Pazarõ ve Türkiye. Finans Dünyasõ, 11 (Kasõm 2007) 40 s.! Yatõrõm Olimpiyatõ. Forbes, 11 (Kasõm 2007) 72 s.! Küresel Piyasalar ve Türkiye Fortune, 11 (Kasõm 2007) 122 s.! Hindistan õn Küresel Oyunu Fortune, 11 (Kasõm 2007) 174 s. (mak.özeti 7 s.)! Türkiye, Kitap Dünyasõnõn Onur Konuğu Olacak. İTOVİZYON, 58 (Kasõm 2007) 24 s. (mak.özeti 7 s.)! Teknoloji Günlük Hayatõmõza Hükmedecek.İTOVİZYON,58(Kasõm 2007)58 s.! Türk Müteahhitlerin Dünyada 3 Bin Projesi Var. İTOVİZYON, 58 (Kasõm 2007) 48 s.! Türk Şirketleri Anuga Gõda Fuarõ nda Şov Yaptõ. İTOVİZYON, 58 (Kasõm 2007) 20 s.! Daha İyi Toplum İçin Daha İyi Liderler. KobiEfor, 11 (Kasõm 2007) 56 s.! 2008 Özelleştirme Takvimi. Para, 46 (11-17 Kasõm 2007) 32 s.! Havacõlõk Sektörü Yüksekten Uçuyor. Platin, 10 (Kasõm 2007) 106 s. 6

8 ! İstanbul da 1 Milyon Ev Yõkõlacak Ekonomist, 45 ( Kasõm 2007) 19 s. Yõkõlõp yeniden yapõlacak semtler: Küçükçekmece bölgesinde Kayabaşõ, Ayazma, Halkalõ, Sefaköy, Bağcõlar ve Güngören de çarpõk yapõlaşma tarzõnda bölgeler. Eminönü ve Fatih in Küçük Langa, Kadõrga Bölgesi, Manifaturacõlar Çarşõsõ nõn ve Unkapanõ nõn alt kõsmõndaki bölge. Sulukule, Karagümrük, Küçükmustafapaşa. Beyoğlu nda da Hacõ Hüsrev de ciddi bir yõkõm yapõlacak. Sarõyer Derbent, Armutlu, Karanfilköy. Gaziosmanpaşa da Malkoçoğlu, Yüzüncüyõl Mahallesi. Kadõköy de Fikirtepe, Emekevleri. Üsküdar õn arka mahalleleri ve Örnek Mahallesi. Sultanbeyli nin tüm gecekondularõ ve kaçak yapõlarõ. Maltepe, Kartal, Tuzla daki gecekondu bölgeleri.! Yeni Bir İşe başlarken Yapõlan En Büyük 7 Hata. Ekonomix, 118( Kasõm 2007) 46 s. 1. Karanlõkta iz sürmeyin. 2. Plansõz, güne başlamayõn. 3. Sahtesinin fiyatõna, gerçek elmas satmayõn. 4. Heyecan aramak için bir işe başlamayõn. 5. Mesajõnõzõ vermeden satõş kapatmaya uğraşmayõn. 6. Otoriteden ödün vermeyin. 7. Naktinizi akõllõca yönetin. Sonuç: Yeni bir işe atõlmanõn hayat boyu sürecek pişmanlõklara neden olmasõna izin vermeyin.! Hindistan õn Küresel Oyunu Fortune, 11 (Kasõm 2007) 174 s. Bir zamanlar yurt dõşõndaki rekabet ortamõna kapalõ duran Hintli şirketler artõk ihracat artõrmak, ABD ve Avrupa da satõn almalar gerçekleştirmek ve milyarlarca dolarlõk yabancõ sermayeyi çekmek suretiyle imparatorluklar kuruyor.! Türkiye, Kitap Dünyasõnõn Onur Konuğu Olacak. İTOVİZYON, 58 (Kasõm 2007) 24 s. Türkiye, dünyanõn en büyük uluslararasõ ticaret şovlarõnõn vazgeçilmez ortağõ oldu Ekim 2008 tarihleri arasõnda gerçekleşecek 60.Frankfurt Kitap Fuarõ nõn da Onur Konuğu olacak. Dünyanõn en büyük kültür etkinliklerinden biri olan fuarda Türk kültürü en prestijli ortamda tanõtõlacak. 7

9 İstanbul'da Deprem Olasõlõğõna Karşõ Çevre Sağlõğõ Önlemleri Çağatay Güler Yazõt Yayõncõlõk; Ankara, 2007, 36 sayfa, Türkçe, Karton Kapak. ISBN No: Yayõnda, deprem sonrasõ çevre sağlõğõnda oluşacak olumsuzluklara karşõ alõnmasõ gereken önlemler yer alõyor. İstanbul Depremi Şener Üşümezsoy İleri Yayõnlarõ; İstanbul, 2007, 17 x 25 cm, 512 sayfa, Türkçe, Karton Kapak. ISBN No: İstanbul ve çevresinde bugüne kadar yaşanan depremler ve İstanbul Depremine ilişkin pek çok senaryo. Ayrõca 'İstanbul'da büyük bir deprem olacak' korkusu yaratarak rant sağlayanlara karşõ, uyarõcõ ama tamamen bilimsel gerçeklere uyan objektif değerlendirmeler konusunda bilgiler veren yayõndõr. Kandilli Rasathanesi El Yazmalarõ 1: Türkçe Yazmalar Derleyen: Cumhure Üçer, Fatma Büyükkarcõ Yõlmaz, Günay Kut, Hatice Aynur Boğaziçi Üniversitesi Yayõnlarõ; İstanbul, 2007, 1. baskõ, 23 x 24 cm., 579 sayfa, Türkçe, Karton Kapak. ISBN No: On iki yõl önce başlanan Kandilli Rasathanesinde bulunan toplam 1340 adet el yazmasõ eserin kataloglanmasõ projesinde, Arapça, Farsça ve Osmanlõca olarak kaleme alõnmõş olan arşivin gün õşõğõna çõkarõlmasõ ve araştõrõcõlarõn kullanõmõna açõlmasõ kataloğu. Bölümler: - Astronomi - Astroloji - Matematik - Coğrafya - Diğer Eserler - İndeksler, Bibliyografya, Sözlük 8

10 DEPREM GELİYORUM DİYOR 1999 Marmara Depremi olmasaydõ, Marmara Bölgesi nin şu an büyük bir risk altõnda olmayacağõna dikkat çeken uzmanlar, 99 depremleri Marmara Bölgesi ni ve İstanbul u topun ağzõna itmiştir diyor. PEKİ BİZ KİŞİSEL OLARAK NE YAPIYORUZ? Eşyalarõnõzõ Sabitleyin Bireysel olarak ihmal ettiğimiz en önemli konu, evimizdeki ya da mekanlarõmõzdaki eşyayõ sabitleme oldu. Onca uyarõya rağmen bu noktayõ önemsemedik ve mobilyalarõmõzõ sabitleştiremedik.yine çok ağõr ve mobil eşya kullanõyoruz. Bireysel olarak yoğunlaşõlmasõ gereken en önemli nokta bence evlerimizdeki eşyanõn azaltõlõp hafifletilmesi ve sabitlenmesi. Deprem Anõnda Bulunduğunuz Yeri Terk Etmeyin Deprem anõnda bulunduğumuz yeri terk etmemiz büyük önem taşõyor. Özellikle apartmanlarda en çabuk çökecek olan kõsõmlar merdiven ve merdiven holleridir. Depremde kaçmaya çalõşan bir çok insan merdivenlerde yakalanmõştõr, onun için deprem anõnda bulunduğumuz mekanõ terk etmek yerine, buzdolabõ ya da çamaşõr makinesi gibi sağlam bir eşyanõn yanõnda ve anne karnõndaki cenin gibi oturmak gerekiyor. Mekanõ Deprem Bittikten Sonra Terk Edin Deprem bittikten sonra da mümkünse bulunulan mekanõ terk etmekte yarar var. Üzerinde durulacak bir konu da mekanõ terk ederken asansörün kullanõlmamasõ. Binalarõmõzõn yüzde 40 õnda bulunan prefabrik merdiven basamaklarõ depremde ilk çökecek yerlerdir. Bu nedenle betonarme merdiven sistemi veya çelik yangõn sistemi var ise oradan kaçõlabilir. Her Apartmanda Mutlaka Telsiz Olmalõ Bireysel olarak yapõlmasõ gereken önemli konulardan biri de telsiz cihazlarõdõr. Çünkü enkaz altõnda bu telefonlar da işlerliğini kaybediyor. Bunun için cep telefonu yerine radyo linkleriyle çalõşan telsiz kullanõlmasõ çok daha iyi olacaktõr. Böylece enkaz altõndaki kişiye ulaşmak, onu çõkarõrken zarar vermemek mümkün olur. Bu nedenle en azõndan apartman yöneticilerinin bu konuya özen gösterip apartmana bir kaç tane telsiz almalarõnõ öneriyoruz. Radyo hatlarõyla çalõşan telsiz cihazlarõyla ilgili daha önce bir çok kez açõklama ve uyarõ yapõldõ ancak bu konuda da bir çõk kişi duyarsõz. Şunu unutmamak gerekiyor Marmara depreminde bütün sistem gidecek, cep telefonlarõ dahil her şey iptal olacak. 9

11 Söndürme Cihazõnõ Kullanmayõ Öğrenin Binalarõmõz çok ağõr olduğu için deprem sonrasõnda büyük yangõnlar çõkabilir. Bu konuda da en azõndan apartman yöneticilerinin hazõrlõklõ olmasõ ve her apartmanda bir kaç tane yangõn söndürme cihazõnõn bulunmasõ gerekir. Ancak bazõ apartmanlarda varolmalarõna rağmen apartman sakinleri bu cihazlarõn nasõl kullanõldõğõnõ bilmiyor. Evlerin Altõndaki Otoparklar Boşaltõlmalõ Otoparklardaki araçlar deprem anõnda ciddi bir yangõn kaynağõ olabilir. Onun için depremden sonra dõşarõ çõkõlõr çõkõlmaz otoparklardaki araçlarõn da tahliye edilmesi gerekir. Otoparklarõn evlerin altõndan kaldõrõlmasõ alõnacak en iyi önlemdir, ancak otoparkõ kaldõrõlmamõş yerleşim yerlerinde eğer öncü bir deprem yaşanmõş ve dõşarõ çõkõlmõşsa otoparkõn da hemen boşaltõlmasõ lazõm. Yani apartman halkõnõn sürekli deprem konusunda toplantõlar yapõp bunlarõ konuşmasõ ve depremi unutmamasõ gerekiyor. Deprem Çantasõnda Mutlaka Düdük Olmalõ Deprem çantasõ iyi bir düşünce ama insanlarõn bu çantadaki malzemeleri sürekli değiştirip yenilediğini sanmõyorum. O yüzden düdük, telsiz gibi iletişim sağlayacağõmõz araçlar ile fener bu çantada bulunmasõ gereken en önemli malzemedir. Bunun dõşõnda sürekli yenilenmesi gereken bisküvi, şeker gibi malzemeler kişilere göre değişebilir. Depremden Sonra Kaçacak Yer Sorunu Yaşanacak İstanbul daki yapõlaşma sistemi depremden sonra kaçmaya da müsait değil, çünkü kaçõlacak yerler de çok sõnõrlõ. Büyük bir deprem anõnda parklara giden tahliye hatlarõnõn da dolu olacağõnõ söyleyebiliriz. Yani bu şehirleşme modeli bizi tahliye noktalarõna götürmeyecek, yõğõlmalar olacak ve yollar dolacak. Büyükşehir belediyesine burada önemli görev düşüyor, acil ulaşõm planõnõn bir an önce yapõlmasõ, tahliye ve kaçõş noktalarõnõn belirlenmesi ve ilçe belediyelerinin de bunu vatandaşa ulaştõrmasõ çok önemli. Kötü bir senaryo çizmek istemiyorum ama tablo çok vahim, İstanbul da bir taraftan enkaz kaldõrma, bir taraftan da yer açma gibi önemli sorunlar yaşanacak. Deprem çantasõ için tavsiye edilen malzemeler Enerji veren yiyecekler Telsiz Yedek pilleriyle radyo Yedek pilleriyle fener İlk yardõm çantasõ, kişisel reçeteli ilaçlar (Örneğin, kalp, damar, tansiyon, şeker ve hormon ilaçlarõ) Bir kat giysi Bir miktar para çok amaçlõ çakõ düdük kalem, kağõt İçinde önemli telefon numaralarõnõn, iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya. Acil Durum Senaryonuz var mõ? Derhal deprem sonrasõ bir buluşma noktasõ belirleyin. 10

12 PEKİ YA İŞ YERİMİZDE NE GİBİ ÖNLEMLER ALINDIĞINI BİLİYOR MUYUZ? Binamõz yõllarõ arasõnda inşa edilmiş olup, seneleri arasõnda restore edilerek son halini almõştõr. Binamõzõn temelleri tekil bağ temel olup restorasyon sõrasõnda temellerdeki deniz suyunun tahliyesi için drenflexler döşenmiş üzerine ise kuvvetlendirme yapõlmõştõr. Ayrõca şu anda personel asansörü önündeki mekan yeni inşa edilmiş olup, temeli radyel temel olarak yapõlmõştõr. Bunlara ilaveten tüm kolonlar ve kirişlerde görünen korozyon temizlenmiş ve üzerleri korozyonu önleyici katkõlõ malzemeler ile doldurulmuştur. Deprem anõnda en yakõn masanõn ( çünkü masalarõmõz çok sağlam) altõna, sarsõntõ sonrasõ ise en kolay ve kõsa çõkõş yolundan binanõn tahliyesi yapõlmalõ ve önceden tespit edilen buluşma noktasõnda buluşularak eksik personel olup olmadõğõ kontrol edilmelidir. Binamõzda iki adet acil çõkõş merdiveni ve iki adet de servis merdiveni bulunmaktadõr. Acil çõkõş merdivenlerinden birisi personel asansörü karşõsõndaki koridor sonunda diğeri ise protokol asansörlerinin yanõnda bulunmaktadõr. Asansörlerimiz deprem anõnda en yakõn katta yangõn anõnda ise çõkõş katta duracak ve servis dõşõ konuma geleceklerdir. Lütfen deprem sõrasõnda ve deprem sonrasõ asansörleri kullanmayõnõz. Deprem anõnda UPS, jeneratör, doğalgaz ve elektrik şebekesi yangõn çõkmasõnõ ve kazalarõ engellemek amacõ ile deprem sensörü tarafõndan kesilecektir. Ancak çõkõşlara kolay ulaşõlmasõnõ sağlamak amacõyla tavan aydõnlatmalarõna yerleştirmiş olduğumuz piller görev yaparak 2 saat boyunca çõkõşlara güvenli olarak ulaşmamõzõ sağlayacaktõr. 11

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ

ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ 1 ÖZELLEŞTİRMENİN HİKAYESİ DÜNDAR AYTAR 1994 (TÖSYÖV tarafõndan Şubat 1995 tarihinde Ankara da yayõnlanmõştõr) 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Özelleştirmenin Hikayesi 5 Yeniden Yapõlaşma Çalõşmalarõ ve Sektör Etütleri

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

GLOBAL PARADOKS. İyi ama, Avrupa ülkeleri bütünleşmeye giderken, tek bir para biriminin eşiğindeyken bu bağõmsõzlõk ta neyin nesi?

GLOBAL PARADOKS. İyi ama, Avrupa ülkeleri bütünleşmeye giderken, tek bir para biriminin eşiğindeyken bu bağõmsõzlõk ta neyin nesi? GLOBAL PARADOKS GLOBAL PARADOKS 1993 ÜN 14 Martõnda Pireneler de Fransa ile İspanya arasõna sõkõşmõş 47.000 nüfuslu Andorra egemenliğini ilan etti. Artõk yeni Andorra devletinin kendi uluslararasõ telefon

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. şubat 2008. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 171 şubat 2008 odtülüler bülteni 171 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunlarõ Derneği aylõk yayõn organõdõr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Şubat 2008

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu XXVI. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-04-417 01 Aralõk 2004 Sayõ : 2004-09

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı