A ALAN BİLGİSİ TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ"

Transkript

1 Anayasası nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Temel hak ve hürriyetler, sadece ülkenin tümünde veya bir kısmında sıkıyönetim veya olağanüstü hâl varken sınırlandırılabilir. Ancak, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ülkenin tümünde değil de yalnızca bir kısmında ilan edilmişse temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması da ülkenin sadece o kısmında yapılabilir. B) Yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması, herhangi bir Anayasal güvenceye bağlanmamış ve bu husus kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır. C) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için, Anayasa da genel sınırlandırma nedenleri öngörülmüş bulunmaktadır. Bu nedenlerden biriyle tüm temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi mümkündür. D) 1982 Anayasası nın temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında gözetilecek ilkeleri düzenleyen 13. maddesi hükmünde, Anayasa nın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar hiçbir değişikliğe gidilmemiş, sadece zaman içinde Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla ortaya çıkan bazı anlam farkları söz konusu olmuştur. A ALAN BİLGİSİ TESTİ Anayasası na göre, ölüm cezasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Anayasa da sadece savaş suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. B) Anayasa da sadece terör suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. C) Anayasa da terör ve savaş suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. D) Anayasa da sadece ülkenin tümünde sıkıyönetim veya olağanüstü hâl varken, ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. E) Anayasa da 2004 yılında yapılan değişikliklerde ölüm cezasının verilemeyeceği öngörülmüş ve bu ceza hukuk sisteminden tümüyle çıkarılmıştır. E) Temel hak ve hürriyetler, yalnızca Anayasa nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlandırılabilir ve bu sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 44. Aşağıdaki Anayasa hükümlerinden hangisi mücadeleci demokrasi anlayışının bir sonucudur? A) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kararının Resmî Gazete de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yönetici ve denetçisi olamazlar Anayasası na göre, yerleşme hürriyeti aşağıdaki sebeplerden hangisine bağlı olarak sınırlanamaz? A) Genel ahlakı korumak B) Suç işlenmesini önlemek C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek E) Kamu mallarını korumak B) Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. C) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve siyasi partilere Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. D) TBMM deki siyasi parti grupları Meclis başkanlığı için aday gösteremezler. E) TBMM deki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 11

2 Anayasası, aşağıdakilerden hangisinin izin sistemine bağlanmasını yasaklamamıştır? A) Radyo, televizyon ve sinema yayımlarının B) Süreli yayınların C) Süresiz yayınların D) Dernek kurmanın E) Gösteri yürüyüşü düzenlemenin Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi olağan ve olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin her ikisi için de geçerlidir? A) Her iki kanun hükmünde kararnamenin çıkarılabilmesi için de TBMM nin bir kanunla Bakanlar Kuruluna yetki vermesi gerekir. B) Her iki kanun hükmünde kararnameyle de Anayasa nın 2. kısmının birinci, ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler düzenlenemez. C) Her iki kanun hükmünde kararname de Bakanlar Kurulunca yapılır ve daha sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur. D) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de TBMM ce görüşülme ve karara bağlanma süresi Anayasa da öngörülmüştür. Bu sürede karara bağlanmayan kanun hükmünde kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar. E) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de Resmî Gazete de yayımlanması ve yayımlandıkları gün TBMM ye sunulması gerekir. 46. I. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak II. Genel veya özel af ilanına karar vermek III. Yeni kurulan bir hükûmete güvenoyu vermek IV. Bir bakanı Yüce Divana sevk etmek V. Meclis soruşturmasının açılmasına karar vermek VI. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek TBMM, yukarıdakilerden hangilerini basit değil nitelikli bir çoğunlukla yapabilir? A) I ve III B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) III ve VI Anayasası na göre, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu hükmün istisnasıdır? A) Ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken her suç B) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla yüz kızartıcı suçlar C) Milletvekili seçildikten sonra işlenmesi koşuluyla, Anayasa nın 14. maddesinde yasaklanan eylemler içine giren suçlar D) Her türlü suçüstü hâli E) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla Anayasa nın 14. maddesinde yasaklanan eylemler içine giren suçlar 12

3 Anayasası na göre, bütçe kanunuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur. B) Merkezî yönetim bütçe tasarısı, mali yılın başından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulur. C) Bütçe Komisyonunda iktidar grubu ya da grupları en az 25 üye ile temsil edilir. D) Bakanlar Kurulu bütçe kanununda kanun hükmünde kararnameyle değişiklik yapamaz. 51. Hâkimin kanunda bir boşluk olup olmadığını belirleyebilmek için yapması gerekenle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Takdir hakkını kullanmalıdır. B) Örf ve âdet hukukunu araştırmalıdır. C) Kanun hükümlerini yorumlamalıdır. D) Doktrin ve mahkeme içtihatlarını incelemelidir. E) Dürüstlük kuralına başvurmalıdır. E) Cumhurbaşkanı bütçe kanununu tekrar görüşülmek üzere 15 gün içerisinde Meclis e geri gönderebilir Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisinin Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması şart değildir? A) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi nedeniyle sıkıyönetim ilan ederken Bakanlar Kurulunun B) Milli Güvenlik Kurulunun C) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hâl ilan ederken Bakanlar Kurulunun 52. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden biri değildir? A) Akıl zayıflığı B) Yaş küçüklüğü C) Savurganlık D) Kötü yaşama tarzı E) Mal varlığını kötü yönetme D) Tabii afet sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü hâl süresince, olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarırken Bakanlar Kurulunun E) Şiddet olaylarının yaygınlaşması sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü hâl süresince, olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarırken Bakanlar Kurulunun 13

4 53. A ve B boşanmış olup, müşterek çocukları 17 yaşındaki ayırt etme gücüne sahip D nin velayeti anne A ya verilmiştir. D ve A Ankara da yaşamakta olup D üniversiteyi İstanbul da okumak istemektedir. Bu konuda annesini ikna eden D, İstanbul daki bir özel üniversiteye kaydını yaptırır. Öğrenim süresi boyunca kalmak üzere, öğrenim amacına ve kendisine öğrenimi için gönderilen paraya uygun olarak özel bir yurtta oda kiralar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) D nin kalacağı yerle ilgili olarak yapmış olduğu kira sözleşmesinin geçerli olması için annesi A nın buna icazet vermesi yeterlidir. 55. Edinilmiş mallara katılma rejiminde aşağıdakilerden hangisi tarafların anlaşmasıyla edinilmiş mallardan sayılmayabilir? A) Bir eşin çalışmasının karşılığı olarak aldığı ücret B) Bir edinilmiş malın satımından elde edilen bedel C) Eşlerden birine çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat D) Eşlerden birine ait ticari işletmeden elde edilen kazanç E) Emekli Sandığından eşlerden birine ödenen emekli aylığı B) D nin kalacağı yerle ilgili olarak yapmış olduğu kira sözleşmesinin geçerli olması annesi A nın ve babası B nin vereceği icazete bağlıdır. C) D nin yapmış olduğu kira sözleşmesi geçersizdir. Çünkü, bu sözleşmenin D ad ve hesabına bizzat anne A tarafından yapılması gerekir. D) Kira sözleşmesi geçerlidir. Çünkü, A nın D ye İstanbul daki üniversitede okumak için verdiği izin D nin mutat bir öğrenime uygun bir yerin kiralanması için gerekli sözleşmeyi yapabilmesini de kapsar. E) Kira sözleşmesi geçerlidir. Çünkü, ayırt etme gücüne sahip D öğrenim kararını tek başına vermeye ve öğrenim sırasında kalacağı yeri serbestçe seçme özgürlüğüne sahip bulunmaktadır. 54. Yerleşim yeriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Evli kadın kocasının yerleşim yeri dışında bir yeri yerleşim yeri olarak seçebilir. B) Velayet altındaki çocuk velinin izni olsa dahi velininkinden farklı bir yerleşim yeri seçemez. C) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri vasinin yerleşim yeridir. D) Evlilik dışı doğmuş ve ana babası evlenmemiş bir küçüğün yerleşim yeri kural olarak ananın yerleşim yeridir. E) Ergin olmayan evlatlığın yerleşim yeri evlat edinenin yerleşim yeridir. 14

5 56. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir süreye tabi değildir? A) Çocuk tarafından açılacak babalık davası B) Babanın evlilik birliği dışında doğmuş çocuğunu tanıması C) Kocanın soybağının reddini dava etme hakkı D) Çocuğun soybağının reddini dava etme hakkı E) Cumhuriyet savcısının, evlilik dışı doğan çocuğu tanımaya ilişkin hukuki işlemin iptalini dava hakkı 58. A, B ile Ü arasındaki kredi ilişkileri çerçevesinde B nin doğmuş ve doğacak kredi borçları için taşınmazı üzerinde Ü lehine YTL lik bir ipotek kurar. Ü nün ana alacağı ve faizlerinin tutarı YTL yi bulur. Ü, rehnin paraya çevrilmesi için takip yapar. Taşınmaz YTL ye satılır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu ipotek üst sınır ipoteği olduğu için sadece ana parayı karşılar, faiz alacağı teminatın kapsamı dışındadır. B) Bu ipotek Ü nün tüm alacaklarını karşılar. C) İpotek paraya çevrilince alacağı tam olarak karşılanamayan Ü, geri kalan alacağını sadece B den talep edebilir. D) A, borcu Ü ye ödediği takdirde, bu ipotek ancak Ü nün talebi üzerine terkin edilebilir. E) İpoteğin kurulmasıyla birlikte alacak bakımından zaman aşımı kesilmiş olmaz, ancak durur. 57. Seyahate çıkan A, köpeğini B nin işlettiği köpek çiftliğine bırakır. Köpeklere yemek vermekle görevli M, A nın köpeğini evine götürür ve 3 yıl besledikten sonra iyi niyetli Ü ye satar. Ü, köpeği satın aldıktan 4 yıl sonra A ve B durumu öğrenir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Köpek malikin iradesiyle köpek çiftliğine teslim edilmiş olduğundan Ü, teslimle köpeğin mülkiyetini kazanır. B) Ü aleyhine taşınır davası artık açılamaz. C) Zaman aşımı süreleri birbirine eklendiğinden iyi niyetli Ü, köpeğin mülkiyetini zaman aşımıyla kazanmıştır. D) Ü, A dan köpeği satın alırsa mülkiyetin edinilmesi hükmen teslim yoluyla gerçekleşir. 59. Miras sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Miras sözleşmesinin miras bırakan tarafından tek taraflı olarak geri alınması hiçbir durumda mümkün değildir. B) Önceki tarihli miras sözleşmesiyle bağdaşmayan sonraki tarihli sağlararası bağışlamalara itiraz olunabilir. C) Önceki tarihli miras sözleşmesiyle bağdaşmayan sonraki tarihli miras sözleşmesine itiraz olunabilir. D) Miras sözleşmesinin, tarafların adi yazılı şekilde yapacakları bir sözleşmeyle ortadan kaldırılması mümkündür. E) Geçerli bir miras sözleşmesi yapabilmek için tam ehliyetli olmak şarttır. E) B, A nın mülkiyet karinesine dayanarak Ü aleyhine ayni istihkak davası açarak köpeği geri alabilir. 15

6 60. Aşağıdakilerin hangisinde bir kişi lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden sona ermez? A) Mirasçı atanan kişinin miras bırakandan önce ölümü hâlinde B) Vasiyet alacaklısı tayin edilen kişinin miras bırakandan önce ölümü hâlinde C) Eşe yapılan ölüme bağlı tasarruflarda lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kusurlu eşe karşı boşanma davası açılmış olması hâlinde D) Sözlü vasiyet yoluyla yapılan ölüme bağlı tasarruflarda, vasiyetçinin el yazısı veya resmî şekilde vasiyetname yapma imkânına kavuşma tarihinden itibaren 3 ay sonra (arkasından herhangi bir el yazısı ile veya resmî vasiyetname bırakmaksızın) ölmesi hâlinde E) Bozucu şartla ölüme bağlı tasarruflarda bozucu şartın gerçekleşmesi hâlinde 62. İthal ettiği ayakkabıların yurt içinde satımını yapan M İşletmesinin satım sözleşmesini yapmaya yetkili temsilcisi A dır. M İşletmesinin sahibi C dir. A ve C seyahatte iken, C nin üniversitede okumakta olan yeğeni K, amcası C nin iş yerini ziyaret ettiği birgün Y İşletmesi tarafından faks yoluyla gönderilmiş, çifti başına 40 YTL ödemek üzere, 500 çift bayan ayakkabısı satın almak istediklerine, teklifleri kabul edildiği takdirde 15 gün içerisinde teslimat talep ettiklerine dair Y İşletmesinin teklifini öğrenir. K, amcasına yokluğunda yardımcı olmak amacıyla teklifi kabul ettiklerini, siparişi yerine getireceklerini, telefon yoluyla Y İşletmesinin yetkilisine bildirir. Bu arada işletme sahibi C, seyahatten döner ve durumdan haberdar olur. C, Y İşletmesinin ödeme güçlüğü içinde olduğunu bildiğinden teklifi reddettiklerini, ayakkabı teslimatı yapamayacaklarını derhal Y İşletmesi sahibine bildirir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Somut olayda K temsilci sıfatıyla değil, vasıta (aracı) olarak hareket etmektedir. B) Yapılan sözleşmeyle C bağlı olmadığı gibi, Y İşletmesi sahibinin menfi ya da müspet zararını tazmin etmekle de yükümlü değildir. C) Y İşletmesinin yetkili temsilcisinin iyi niyetli olması şartıyla bu satım sözleşmesi sadece yetkisiz temsilci olan K yi bağlar. D) K nin yaptığı sözleşme her durumda C yi bağlar. E) Y İşletmesinin yetkili temsilcisinin iyi niyetli olması şartıyla C, Y İşletmesi sahibinin sözleşmenin geçerliliğine güvenerek yapmış olduğu masrafları tazmin etmekle yükümlüdür. 61. Aşağıdakilerden hangisi ifayı tek başına kendi adına talep ve kabul yetkisine sahiptir? A) Miras bırakanın banka hesabında bulunan parası için bankaya karşı her bir mirasçı B) Birlikte vekâlet durumunda, vekâleti ifa ederken birlikte yapmış oldukları masrafları talep hakkı açısından müvekkile karşı her bir birlikte vekil C) Teselsüllü ortak hesap açılması durumunda bankaya karşı her bir alacaklı D) Mirasçıların terekeye dahil bir taşınmazı birlikte kiraya vermeleri durumunda, kira bedeli alacağı için kiracıya karşı her bir mirasçı E) Alacağın birden fazla kişiye birlikte temliki halinde borçluya karşı her bir temlik alan 16

7 63. Aşağıdaki haklardan hangisi karşı tarafın kusurunun bulunmaması ve bu hususun ispat edilmesi hâlinde dahi kullanılabilir? A) Üçüncü şahsın yetkisiz temsilciden uğradığı tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı B) Borçlu temerrüdünde alacaklının müspet zararının tazminini talep etme hakkı C) Hataya uğrayan tarafın sözleşmeyi iptal etmesi hâlinde karşı tarafın sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle uğradığı zararların tazminini talep etme hakkı D) Borçlu temerrüdünde alacaklının sözleşmeden dönme hakkı E) Para borçlarında borçlunun temerrüdü hâlinde alacaklının munzam zararının tazminini talep etme hakkı 64. Uzun zamandan beri iş bulamayan A para sıkıntısı çekmektedir. En son çare olarak komşusu K nin imzasını taklit ederek kendisini alacaklı olarak gösteren 8000 YTL lik bir borç senedi düzenler ve arkadaşı B yi ziyarete gider. Ziyaret sırasında A, bir süre önce K ye ödünç olarak 7000 YTL verdiğini, K nin iade borcunun 3000 YTL tutan faiziyle birlikte 2 ay sonra muaccel olacağını, ancak kendisinin acil olarak paraya ihtiyacı bulunduğundan K ye karşı olan bu alacağını 8000 YTL ye satmak istediğini söyler. A yı güvenilir bir insan olarak tanıyan B, 2 ay içerisinde 2000 YTL kazanacağını düşünerek A dan söz konusu alacağı satın alabileceğini söyler. A, bir kâğıda alacağın miktarını, borçlunun ismini ve bu alacağı B ye devrettiğini yazıp altını imzalar, bunu kendisinin düzenlemiş olduğu borç senediyle birlikte B ye verir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Alacağın temliki işleminde B nin imzası bulunmadıkça devir işlemi geçerli olmaz. B) Burada mevcut olmayan bir alacak devredildiğinden bu devir işleminin konusu baştan itibaren imkânsız olup devir kesin olarak hükümsüzdür. C) Burada alacağın örtülü geciktirici şarta bağlı olarak devredilmiş olduğu kabul edilir. Şart gerçekleşmediği için de A, 8000 YTL yi B ye geri vermek zorundadır. D) B, borç senedine güvenerek alacağı iyi niyetle devralmış olduğundan K, B ye karşı devir işleminin geçersiz olduğunu ileri süremez. E) Alacağın devri geçerli olup K nin böyle bir borcun bulunmadığını ileri sürmesi durumunda B, A dan alacağın ödenmesini talep edebilir. 17

8 65. Konserve reçel üreticisi A, B den 1 ton portakal satın almak istemektedir. A, B ye yolladığı teklif mektubunda satış bedeli olarak kilo başına 50 YKr yerine, yanlışlıkla 5 YTL ödeyeceğini yazmış, B de bunu kabul etmiştir. Malın teslimi sırasında kilo başına A, 50 YKr ödeyeceğini ileri sürmekte, B ise 5 YTL talep etmektedir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A miktarda hataya düşmüştür ancak B, dürüstlük kuralı çerçevesinde içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre hatayı anlayamamakta haklıysa A, sözleşmeyi geçersiz kılamaz. B) Bu sözleşme her durumda kurulmamış sayılır. C) B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre A nın hatasını anlayabilecek durumda ise sözleşme kurulmamış sayılır. D) B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre hatayı anlayamamakta haklı ise sözleşme kurulur ancak A, hataya dayanarak sözleşmeyi iptal edebilir. 67. A Şirketi, galeri sahibi S Şirketinden en geç tarihinde teslim edilmek üzere bir otomobil satın almıştır. Ancak otomobil bu tarihte teslim edilmemiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Alıcı A, sözleşmeden dönmek için S ye ihtarda bulunmalı ve ayrıca ek süre vermelidir. B) A nın sözleşmeden dönmesi için ihtarda bulunması gerekmese de ek süre vermesi şarttır. C) Aynen ifayı ve gecikme tazminatını isteyen A nın derhal bu istemini S ye bildirmesi gerekir. D) Müspet zararının tazminini isteyen A nın derhal bu istemini S ye bildirmesi gerekir. E) Sözleşmeden dönme hakkını kullanan A, müspet zararının tazminini de isteyebilir. E) B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre A nın hatasını anlayabilecek durumda ise sözleşme kurulur ancak A, sözleşmeyi iptal edebilir ve B nin zararını ödemek zorunda kalır. 66. Kefalet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Borcun nakli hâlinde kefilin sorumluluğu, ancak borcun nakline razı olması hâlinde söz konusu olur. B) Kefil, aksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, asıl borca ilişkin sözleşme faizlerinin tamamından sorumludur. C) Kefalet sözleşmesinin geçerli olması için resmî yazılı şekilde yapılması gerekir. D) Zaman aşımına uğramış bir borca kefil olunamaz. E) Müteselsil kefalette tartışma defi ileri sürülebilir. 18

9 68. Hazır giyim işiyle uğraşan A, kumaşları kendisi tarafından verilecek ve ölçüleri kendisi tarafından bildirilecek şekilde B Mağazasına 10 adet takım elbise ısmarlamıştır. Sözleşmeye göre elbiseler B tarafından dikilip tarihinde A ya gönderilecektir. Sözü geçen tarihte takım elbiseler A ya teslim edilmiştir. Ancak elbiseler A nın verdiği ölçülere uygun değildir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, elbiseleri teslim aldığı günden itibaren 8 gün içerisinde B ye ihbarda bulunmak kaydıyla yenisiyle değiştirilmesini isteyebilir. B) A nın bedelden indirim isteme hakkı bulunmamaktadır. C) A, B ye karşı temerrüt hükümlerine dayanarak talepte bulunabilir. D) Burada kabule zorlanamayacak ölçüde bir ayıp bulunduğundan A, sözleşmeden dönebilir. 70. Aşağıdakilerin hangisinde borçlunun borcunu ödeyen üçüncü kişi, ödediğini vekâletsiz iş görme hükümlerine göre borçludan talep eder? A) A, komşusu B nin seyahatte iken gelen doğalgaz faturasını ödeyerek borcunu kapatmıştır. A, B nin gecikme faizi ödememesi niyetiyle bu ödemeyi yapmıştır. B) A, B nin borcu için rehin verdiği malı rehinden kurtarmak için B nin borcunu ödemiştir. C) A, B nin borcunu kendi borcu sanarak alacaklıya ödemede bulunmuştur. D) A, B nin verdiği temsil yetkisine dayanarak B nin borcunu alacaklıya ödemiştir. E) A, B ile arasındaki borcun üstlenilmesi (borçtan kurtarma) taahhüdüne dayalı olarak B nin borcunu alacaklı D ye ödemiştir. E) A nın haklarını kullanabilmesi için ayrıca ek süre vermesi gerekir. 69. Borçlar Kanunu na göre, satıcının ayıplı mal teslim etmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mevcut şartların dönme hakkını haklı göstermediği durumlarda hâkim, sadece semenin indirilmesine karar verebilir. B) Alıcı, teslim edilen ayıplı mal kendi kusuruyla telef olmuş olsa bile, bedelini ödeyerek sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. C) Ayıp sebebiyle satım konusu malın değerindeki eksiklik, satım bedeline eşit ise alıcı ancak sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. D) Satım konusu malın bir kaza veya ayıp nedeniyle telef olması veya hasara uğraması, alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. 71. Kesin olmayan yetkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkim önüne gelen davada yetkili olup olmadığı hususunu resen inceleyemez. B) Yetki itirazı, hukuki niteliği itibariyle bir ilk itirazdır. C) Yetki sözleşmesi yapılması hukuken caizdir. D) Kesin olmayan yetki kuralına uyulmamış olması mutlak temyiz nedeni teşkil etmez. E) İleri sürülecek olan yetki itirazının, mahkemece dikkate alınıp değerlendirilebilmesi için bu itirazda, sadece mahkemenin yetkisiz olduğuna işaret edilmiş bulunulması yeterlidir. E) Sözleşmeden dönme hakkını kullanan alıcı, satıcının herhangi bir kusuru bulunmasa dahi ayıplı mal teslim edilmesi nedeniyle uğradığı doğrudan doğruya zararların tazminini talep edebilir. 19

10 72. Hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davaya bakması yasaklı olan hâkim davanın taraflarının açıkça ve yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda davaya bakmak zorundadır. B) Yasaklılık sebeplerinden birisinin gerçekleşmesi hâlinde hâkim, talep olmasa bile çekinme kararı vermek zorundadır. C) Vekilin, hâkimin yasaklı olduğunu bu nedenle davaya bakamayacağını ileri sürebilmesi için vekâletnamesinde bu konuda özel bir yetkisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur. D) Yasaklılık sebepleri kanunda sınırlı bir biçimde sayılmıştır. E) Davaya yasaklı hâkim huzuruyla bakılmış, hüküm verilmiş ve bu hüküm henüz kesinleşmemişse sözü edilen durum mutlak bozma sebebi oluşturur. 74. İsticvapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkim, resen de isticvaba başvurulması kararı alabilir. B) Bir tarafın, kendi aleyhine olan maddi vakıalar hakkında hâkim tarafından sorgulanması şeklinde tanımlanır. C) Resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda da isticvaba müracaat edilebilir. D) İsticvap olunacak taraf, mahcur ya da 16 yaşından küçük ise kendisinin ya da kanuni temsilcisinin isticvap olunacağı hususunu hâkim takdir eder. E) İsticvap için çağrılan taraf, geçerli bir özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de kendisine sorulan sorulara cevap vermediği takdirde sorulan soruları ikrar etmiş sayılır. 73. Dava şartlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davanın esastan görülüp karara bağlanmasını engelleyici bir işlevi yerine getirirler. B) Davanın açıldığı tarihte noksan olan dava şartının hüküm anında tamamlanması durumunda dava usulden reddedilmez. C) Dava, dava malzemesinin toplanması açısından taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesinin uygulama alanı bulduğu bir dava olsa bile dava şartlarının incelenmesinde resen araştırma ilkesi işlerlik kazanır. D) Taraflar, dava şartlarından birisini taşımayan bir davanın esastan karara bağlanmasına muvafakat etmişlerse mahkeme, bu durumda davayı mesmu olmadığı gerekçesiyle reddedemez. 75. Karşılık davayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Derdest olan bir davada davalının, aynı mahkemede, cevap süresi içinde asıl davacıya karşı dava açması olarak tanımlanır. B) Mahkeme, karşılık davanın süresi geçtikten sonra açılmış olduğunu resen gözetir. C) Karşılık davaya mukabil karşılık dava açılamaz. D) Asıl dava ile arasında bağlantı bulunmayan ve takas veya mahsup talebini de içermeyen bir dava, asıl davaya karşı karşılık dava olarak açılamaz. E) Asıl davanın herhangi bir nedenle son bulması, karşılık davanın görülmesine engel olmaz. E) Dava şartlarının bulunmaması mutlak temyiz nedeni oluşturur. 20

11 76. Mahkeme huzurunda yapılan kabullerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davacının talep sonucuna davalının, kısmen ya da tamamen muvafakat etmesi olarak tanımlanabilir. B) Hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. C) Sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları konu alan davalarda caizdir. D) Bir edimin ifasına yönelik talep sonucuna ilişkinse ilam niteliğinde belgeler arasında yer alır. E) İrade fesadı hâllerine dayanarak iptalleri talep edilemez. 78. A, elinde bulunan 200 YTL lik senede dayanarak kardeşi B ye karşı bir alacak davası açmıştır. B, böyle bir borcu olmadığını ileri sürmüştür. Buna göre, B nin bu savunmasını kural olarak aşağıdaki delillerden hangisiyle ispat edebilme olanağı yoktur? A) İkrar B) Senet C) Taraf yemini D) Tanık beyanı E) Kesin hüküm 77. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi deliller arasında yer almaz? A) Senet B) Taraf yemini C) Tanık beyanı D) Özel hüküm sebepleri E) İsticvap 79. Yargılamanın yenilenmesi yoluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sadece maddi anlamda kesin hüküm niteliği taşıyan kararlara karşı gidilebilen bir hukuksal yoldur. B) İşlerlik kazanabileceği hâller sınırlı bir biçimde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda sayılmıştır. C) Bu yola başvuranın karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak tutarda teminat göstermesi gibi yasal herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. D) Bu yola başvuru, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda öngörülen belirli süreler dahilinde hükmü vermiş olan mahkemeye bir dava açılması suretiyle gerçekleştirilir. E) Bu yola başvuru hükmün icrasını kendiliğinden durdurmaz. 21

12 80. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre gerçekleşen tahkimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Taraflarca, tahkim sözleşmesinde hakemlerce uygulanacak olan yargılama usulü hakkında herhangi bir belirleme yapılmamışsa hakemler bu belirlemeyi kendileri yaparlar. B) Tahkim yargılamasında da delillerin ispat gücü ve incelenmesi bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun konuyu düzenleyen hükümleri uygulanır. C) Hakemler ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı veremezler, bu kararları vermek yetkisi mahkemeye aittir. D) Hakemler tanığa bizzat yemin verdirebilir ve tanıklıktan çekinenleri de dinleyebilirler. E) Tahkim süresi geçtikten sonra hakemlerce karar verilmiş olması bir bozma sebebi teşkil eder. 82. Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cari hesap sözleşmesinin kurulmasından önce doğmuş alacakların cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. B) Cari hesaba paradan gayri alacakların geçirilmesi mümkün değildir. C) Şarta bağlı alacakların cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. D) Nafaka alacaklarının cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. E) Hamili olunan senedin tahsil olunması amacıyla aralarında cari hesap ilişkisi bulunan bir bankaya verilmesi hâlinde, tahsil olunan bedelin iadesi hususunda bankaya karşı sahip olunan alacak hakkının cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. 81. Tacir A, ticaret sicilinde ticaret unvanını tescil ettirmek üzere başvurmuştur. Ticaret sicili memuru, tescil talebini söz konusu unvanın tacir B tarafından daha önce tescil edilmiş ticaret unvanına benzediğinden bahisle reddetmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, sicil memurunun bu kararına karşı kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde asliye hukuk mahkemesi nezdinde itiraz edebilir. B) Mahkeme, A nın itirazı ile ilgili olarak B yi çağırarak dinler. C) B, mahkeme tarafından çağrılmasına rağmen gelmezse mahkeme evrak üzerinden inceleme yaparak karar verir. D) Mahkeme kararı B tarafından temyiz olunabilir. E) Temyiz süresi, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 15 gündür. 83. Limitet şirket müdürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Limitet şirket müdürlerinin ortaklar genel kurulu tarafından tayin edilen ticari mümessili azil yetkisi yoktur. B) Ortaklar kurulu kararıyla tayin edilen ortak olan müdür, diğer ortakların çoğunluğunun kararıyla azledilebilir. C) Temsil yetkisi ana sözleşmeyle verilen ortak olan müdürün bu yetkisinin geri alınması diğer ortaklar tarafından verilecek kararla yapılamaz. D) Ortak sıfatını haiz olmayan müdürlerin ortaklar genel kurulu kararıyla azledilebilmesi mümkündür. E) Müdürler tarafından yapılan işlemlerin ortaklar genel kurulu kararlarına aykırılığı, iyi niyetli kişilerin bu işlemler sebebiyle limitet ortaklığa başvurmalarına engel değildir. 22

13 84. Baharat üretimi işi yapan halka açık olmayan bir anonim şirketin yönetim kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkanı K, yönetim kurulunu Z Bankasından kredi alınması hususunu görüşmek üzere çağırır. Yönetim kuruluna gönderilen davetiyede, gündem olarak sadece Z Bankasından kredi alınmasının görüşülmesi yazılmıştır. Yönetim kuruluna üyelerden 2 si katılmaz. Yönetim kurulu bildirilen gün ve saatte toplanır ve gündemde olmamasına rağmen Samsun da bulunan bir baharat üretim tesisinin satın alınması konusu da görüşülür. Tesisin alımı 1 üyenin muhalefetine rağmen karara bağlanır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yönetim kuruluna katılmayan üyeler, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararın butlanla sakat olduğunu haklı olarak ileri sürebilirler. B) Yönetim kuruluna katılmayan üyeler, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararın iptalini mahkemeden talep edebilirler. C) Yönetim kuruluna katılıp muhalefetini karara yazan üye, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararın iptalini mahkemeden talep edebilir. D) Yönetim kurulu, toplantı yeter sayısına uyulmadan toplanmıştır. E) Yönetim kurulu, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararı, karar yeter sayısına uyarak almıştır. 86. Keşide tarihi , keşide yeri ile ödeme yeri Samsun olan Z Bankasına ait 5000 YTL bedelli çek, tarihinde muhatap bankaya ibraz edilmiş ve karşılıksız olduğu çek üzerine yazılarak tespit edilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Muhatap banka en geç tarihinde, yeterli karşılığı olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi hakkında gereken bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdür. B) Muhatap bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapmış olduğu bildirimden sonra tarihinde çek bedeli olan 5000 YTL nin hamile ödenmek üzere kendisine ödenmesi üzerine, ödenme vakıasını en geç tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdür. C) Muhatap banka, hesap sahibine kendisine ait bütün çek defterlerini aldığı bankalara geri vermesini en geç tarihine kadar noter aracılığıyla ihtar etmekle yükümlüdür. D) Muhatap banka, hesap sahibine kendisine ait bütün çek defterlerini aldığı bankalara geri vermesini en geç tarihine kadar iadeli taahhütlü mektupla ihtar etmekle yükümlüdür. E) Keşideci, tarihinde 5000 YTL ile bu miktarın % 10 unu ve ticari işlere uygulanacak temerrüt faizini ödeyerek çek keşide etme hakkını yeniden kazanır. 85. Çizgili çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Keşideci veya hamil, çeki çizgili çek haline getirebilir. B) Çekin arka yüzüne çizilen iki çizgiyle çeki, çizgili çek haline getirmek mümkün değildir. C) Çizgiler arasında yazılı bankanın adının sonradan çizilmesi hususi çizgili çeki, umumi çizgili çeke dönüştürmez. D) Çizgiler arasında muhatap bankanın kendi adı yazılı ise muhatap banka ödemeyi kendi müşterisine yapabilir. E) Hususi çizgili çekte çizgiler arasında ismi yazılı banka, bedelin tahsili işini diğer bir bankaya bırakamaz. 23

14 87. Donatanın sınırlı, ayni sorumluluğunda aşağıdakilerden hangisi donatanın deniz servetine girmez? A) Pişmanlık navlunu B) Yolcu taşıma ücreti C) Donatanın akdettiği navlun sözleşmesinden doğan cezai şart alacağı D) Donatanın malı olan gemideki yük E) Süresterya ücreti 89. Sigorta ettiren A, sağlık sigortası akdederken böbrek hastası olduğunu söylememiştir. Sigorta sözleşmesi kurulduktan sonra A, böbrek ameliyatı geçirmiştir. Tedavi masraflarının ödenmesi için sigortacıya başvurmuştur. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sigortacı, gerçeği öğrendikten sonra 1 ay içerisinde sözleşmeden cayabilir. B) Sigortacının sözleşmeden cayabilmesi için sigorta ettirenin kusurlu olması şart değildir. C) Sigorta özel şartlarında, sigortacının gerçeği öğrenmesinden sonra 15 gün içerisinde sözleşmeden cayabileceğinin kararlaştırılması geçerlidir. D) Sigortacının rizikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşmeden cayma hakkını kullanamayacağı geçerli bir şekilde özel olarak kararlaştırılamaz. E) Sigorta ettiren kimse kötü niyetli olarak böbrek hastalığını gizlemişse, sigortacı prime hak kazanır. 88. Kaptanın donatanı temsil yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gemi bağlama limanında iken tayfa tutmak kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. B) Gemi bağlama limanında iken gemi alacaklısı hakkı sahiplerinin donatan aleyhine açacakları davalarda, donatanı temsil etmek kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. C) Gemi bağlama limanında iken yakıt ve kumanya almak, kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. D) Gemi bağlama limanı dışında iken taşıma sözleşmeleri akdetmek, kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. 90. Kara ve denizde mal taşıma işlerine ait sigortada, aksi kararlaştırılmadıkça sigortacının sorumluluğu ne zaman başlar? A) Sigorta sözleşmesinin yapıldığı andan itibaren B) Primin veya ilk taksidinin ödendiği andan itibaren C) Primin ya da ilk taksidinin ödenmesini takip eden 10 uncu günden itibaren D) Poliçenin hazırlanmasından 24 saat sonra E) Poliçenin hazırlanmasını takip eden 10 uncu günden itibaren E) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak, kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamı dışındadır. 24

15 91. İcra müdürünün, icra mahkemesinin yerine geçerek, haczedilen mal üzerinde istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, bu iddiasını bizzat karara bağlaması hâlinde, gidilecek olan şikâyetin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu düzenine aykırılık B) Hadiseye uygun düşmeme C) Kanuna aykırılık D) Bir hakkın yerine getirilmemesi E) Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması 93. Hacizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anaları tarafından beslenmeye ve bakıma muhtaç olan hayvan yavruları, analarından ayrı olarak haczedilemeyecekleri gibi anaları da yavrularından ayrı olarak haczedilemez. B) İcra müdürü, haciz sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde borçluya ait kilitli yerlerle dolapları çilingir marifetiyle açtırabilir. C) Bar, saz, gece kulübü gibi gece vakti hasılat elde edilen işletmelerde gece vakti hasılat haczi mümkündür. D) Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda bulunan eklenti, taşınmazdan ayrı olarak da haczedilebilir. E) İcra müdürü, haczi gerçekleştirirken hacizde tertip ilkesine uygun davranmak zorundadır. 92. İcra hukukuna göre, taşınırların cebri açık artırma yoluyla paraya çevrilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Artırmayla satış ilanı ile artırmayla satışın fiilen gerçekleştirileceği tarih arasında uygun bir sürenin bulunması yeterlidir. B) Satış ilanının borçluya, alacaklıya ve ilgili üçüncü kişilere tebliği yasal bir zorunluluktur. C) Birinci artırmada, yasanın öngördüğü koşullar gerçekleşmediği için en yüksek pey sürene ihale yapılamamışsa, onun ileri sürmüş olduğu bu peyi ile bağlılığı devam etmeksizin birinci artırmayı izleyen 5 inci günde ikinci artırma işlemi icra edilir. 94. Aşağıdaki mal ya da haklardan hangisi haczedilebilir? A) Köyün merası B) Oturma hakkı C) Haksız fiilden kaynaklanan cismani zarardan dolayı tazminat olarak ödenmesine karar verilen para D) Malulen emekli edilen bir polis memuruna, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca bağlanan maaş E) Zahirecinin baskülü D) Taşınır mal kendisine ihale edilen alıcı, ihale anında o malın mülkiyetini iktisap eder ancak, ihale kesinleşmedikçe mal kendisine teslim edilmez. E) İcra müdürünce, ihale bedelinin ödenmesi için alıcıya verilecek olan sürenin üst sınırı 7 gündür. 25

16 95. Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itirazında hiç sebep göstermemiş olan borçlu, itirazın kesin kaldırılması isteminin incelendiği aşamada icra mahkemesi kendisine yapılan aşağıdaki itirazlardan hangisini incelemeye yetkilidir? A) Borcun ödendiğini B) Borç senedinin tahrif edildiğini C) Borç senedinin hatır senedi olduğunu D) Borcun takas nedeniyle sona erdiğini E) Borç senedinin ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu 97. Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kambiyo senedinin aslının takip talebine eklenmesi zorunludur. B) Ödeme emrine itiraz ve ödeme süreleri ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. C) Ödeme emrine şikâyet icra dairesine yapılır ve ticaret mahkemesince incelenir. D) Alacak rehinle temin edilmiş olsa bile doğrudan doğruya kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluna başvurulabilir. E) Senedin kambiyo senedi olduğunu, alacaklının kambiyo senedine dayanarak takipte bulunmak yetkisinin mevcut bulunduğunu ve kambiyo senedinin vadesinin geldiğini tespit eden icra müdürü, borçluya hemen bir ödeme emri göndermeye mecburdur. 96. Aşağıdakilerden hangisi, ikinci alacaklılar toplantısının yetkileri arasında yer almaz? A) Masaya giren bazı taşınmazların pazarlık suretiyle satılmasına karar vermek B) Derdest bir davaya ilişkin sulh, kabul ve feragat tekliflerini değerlendirmek C) Müflisin yapmış olduğu konkordato teklifini toplantıya davet ilanında gösterilmiş olmak kaydıyla müzakere etmek D) İflas idaresi üyeliği seçimi için aday göstermek E) Alacaklıların, masa tarafından takip edilmesine lüzum görmedikleri davaların takip yetkisini, istenen alacaklılara bırakılmasına karar vermek 98. İflasta sıra cetveliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İflas idaresi, seçilmesinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sıra cetvelini hazırlar ve iflas dairesine bırakır. B) İflasın açılmasından önceki son 1 yıl içerisinde tahakkuk etmiş ve nakden ifası gereken aile hukukundan kaynaklanan her türlü nafaka alacakları, hazırlanacak olan sıra cetvelinde birinci sırada imtiyazlı alacaklar arasında gösterilir. C) Sıra cetveline kabul edilmeyen iflas alacaklarının, kabul edilmeme nedenlerinin de sıra cetvelinde gösterilmesi yasal bir zorunluluktur. D) Bir iflas alacaklısı, yalnızca iflas idaresince sıra cetvelinde kendisine verilmiş olan sıraya karşı çıkıyorsa onun müracaat edeceği yol, sıra cetveline karşı şikâyet yoludur. E) İflas masasına giren mallar üzerinde, üçüncü kişilerce ileri sürülmüş olan mülkiyet kaynaklı istihkak iddiaları hakkında iflas idaresince verilmiş bulunan kabul veya ret şeklindeki kararlar da sıra cetvelinde gösterilir. 26

17 99. Üzerinde istihkak iddiasında bulunulan malın iflas masasının yedinde olması hâlindeki istihkak davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Dava, iflasa karar vermiş olan ticaret mahkemesinde açılır. B) Davacı, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi; davalı ise iflas masasıdır. C) Dava, basit yargılama usulüne göre incelenir. D) Davaya bakan mahkeme, gerekli görürse davacıdan iflas masasının muhtemel zararına karşılık olmak üzere teminat isteyebilir. E) Bu dava sonucunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz Türk Ceza Kanunu na göre, suçun işlendiği yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davranışın kısmen ya da tamamen Türkiye de gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye de işlenmiş sayılır. B) Neticenin Türkiye de gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye de işlenmiş sayılır. C) Türkiye nin münhasır ekonomik bölgesindeki sabit platformlarda işlenmiş suç Türkiye de işlenmiş sayılır. D) Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk temsilciliklerinde işlenen suçlar Türkiye de işlenmiş sayılır. E) Türk bayrağı taşıyan deniz ve hava savaş araçlarında işlenen suçlar bu araçlar hangi sularda bulunursa bulunsun Türkiye de işlenmiş sayılır İflas dışı adi konkordatoda, borçlunun, konkordato mühleti içerisinde malvarlığı üzerinde sahip olduğu tasarruf yetkisinin durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Borçlunun, kanunun sınırlı bir biçimde saymış olduğu bazı tasarrufları icra mahkemesinin izni olmadan yapmasının yasaklanmış bulunması B) Borçluya getirilmiş olan tasarruf yetkisi sınırlamasının konkordato mühleti ilanı tarihinden itibaren işlerlik kazanması C) İcra mahkemesinin, işletmenin faaliyetlerini devam ettirme yetkisini, borçlunun yerine tümüyle konkordato komiserine bırakabilmesinin mümkün olması D) İcra mahkemesinin, somut olayın özgün koşullarını dikkate alarak borçlunun belirli bazı hukuki işlemleri hukuken geçerli olacak bir biçimde yapabilmesini, işleme konkordato komiserinin katılımını sağlama koşuluna bağlamış bulunması E) Borçlunun konkordato mühleti içerisinde konkordato komiserinin onayıyla üçüncü kişilerle gerçekleştirmiş olduğu hukuki işlemlerden üçüncü kişiler yararına doğan alacakların, ileride iflasın gerçekleşmesi hâlinde, masa alacağı olarak işlem görmesi 102. Türk Ceza Kanunu na göre, taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Basit taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla sonucun öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir. B) Öngörülü taksir, öngörülen sonucun istenmemesine rağmen gerçekleştirilmesidir. C) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes aynı derecede sorumludur. D) Taksirli suçlarda fail de kişisel durumu yönünden fiilden mağdur olmuşsa ceza verilmez. E) Bir fiilin taksirli şeklinin cezalandırılabilmesi için kanunda açık hüküm olması gerekir. 27

18 103. Sonucu sebebiyle ağırlaşan suçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meydana gelen sonuç kastedilenden daha ağır olmalıdır. B) Ağır sonuç mutlaka istenmiş olmalıdır. C) Ağır sonuç yönünden en azından taksir olmalıdır. D) Bazı hâllerde sonuç istenmiş olsa bile fail sonucun oluşturduğu suçtan değil, sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan sorumlu tutulur. E) Bazı hâllerde ağır sonuç istenmişse, fail sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan değil, ağır sonucun oluşturduğu suçtan sorumlu tutulur Türk Ceza Kanunu na göre, hata ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Fiili hata, suçu oluşturan fiilin kurucu unsurlarının bilinmemesidir. B) Fiili hata kastı ortadan kaldırır. C) Fiili hata hâlinde taksirden dolayı sorumluluk söz konusu olamaz. D) Hatası sonucu cezayı azaltan bir nedenin var olduğunu zanneden kimse bundan yararlanır. E) Hatası sonucu cezayı artıran bir nedenin var olduğunu zanneden kimsenin cezası bu nedenden dolayı artırılmaz Suça teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Teşebbüs aşamasındaki suçlarda suçun işlendiği zaman son icra hareketinin yapıldığı zamandır. B) Fail, icra hareketlerinden gönüllü vazgeçerse gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır. C) Fail, icra hareketlerinden sonra suçun tamamlanmasını kendi çabasıyla önlerse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanır. D) Hareketin elverişli olmadığı hâllerde teşebbüsün varlığından bahsedilemez. E) Fail, icra hareketlerinden sonra suçun tamamlanmasını kendi çabasıyla önlerse gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır Türk Ceza Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde hırsızlık suçuna daha ağır ceza verilir? A) Hırsızlık paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmişse B) Hırsızlık gece vakti işlenmişse C) Hırsızlık bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmişse D) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değeri azsa E) Hırsızlık suçunu aynı konutta yaşamayan kardeşlerden biri diğeri aleyhine işlemişse 28

19 107. Türk Ceza Kanunu na göre, güveni kötüye kullanma suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Devir olgusunu inkâr etmek suretiyle işlenebilir. B) Sadece failin yararına işlenebilir. C) Sadece başkasının yararına işlenebilir. D) Başkasına ait olup da hangi nedenle olursa olsun kendisine devredilen mal üzerinde işlenir. E) Mal üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etmek suretiyle işlenebilir Türk Ceza Kanunu na göre, dolandırıcılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dolandırıcılık suçu için bir kimseden herhangi bir şekilde haksız yarar sağlamak yeterlidir. B) Bir kimsenin hatasından yararlanmak suretiyle de bu suç işlenebilir. C) Kamu kurum ve kuruluşları aracı olarak kullanılmak suretiyle işlenebilir. D) Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı işlenemez. E) Sadece gerçek kişilere karşı işlenebilir Aşağıdaki özel belgelerden hangisindeki sahtecilik suçuna, resmî belgelerde sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanmaz? A) Emre yazılı kambiyo senedi B) Vasiyetname C) Emtiayı temsil eden belge D) Eser sözleşmesi E) Hisse senedi 110. Türk Ceza Kanunu na göre, rüşvetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Rüşvet, görevin gereklerine aykırı olarak sadece bir işin yapılması için alınabilir. B) Rüşvet konusunda anlaşmaya varıldığında suç tamamlanmış gibi cezalandırılır. C) Rüşvet veren de alan da aynı şekilde cezalandırılır. D) Görevin gereklerine uygun davranması için sağlanan yarar rüşvet suçunu oluşturmaz. E) Kişinin hatasından yararlanmak suretiyle yarar sağlamak rüşvet suçunu oluşturmaz. 29

20 111. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, yer yönünden yetkisizlik iddiasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sanık yetkisizlik iddiasını ilk derece mahkemesinde duruşmada sorgudan önce bildirir. B) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar ilk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan önce verilir. C) Mahkemeler her zaman resen yetkisizlik kararı verebilir. D) Mahkemenin yetkililik kararına itiraz edilemez. E) Mahkemenin yetkisizlik kararına itiraz edilebilir Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi koşullarından biri değildir? A) Soruşturma neticesinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati oluşması B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin toplum ve şüpheli açısından davanın açılmasından daha yararlı olması C) Şüphelinin daha önce herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması D) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi E) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması 112. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, hâkimin reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkimin reddi bağlı olduğu mahkemeye yapılan başvuruyla istenir. B) Reddi istenen hâkim ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir. C) Ret istemine hâkimin mensup olduğu mahkemece karar verilir. D) Reddi istenen hâkim de ret istemiyle ilgili müzakereye katılır. E) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, dosyayı incelemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini kural olarak bütünüyle inceleyebilir. B) Savcı müdafiin dosyayı inceleme yetkisini kısıtlayabilir. C) Şüphelinin ifadesini içeren tutanağın incelenmesi engellenemez. D) İddianamenin mahkemece kabul edildiği tarihten itibaren müdafi tüm dosya içeriğini inceleyebilir. E) Müdafiin dosyayı inceleme haklarından suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. 30

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ 41. 1982 Anayasası na göre, mahallî idarelerin organlarına ve bu organların üyelerine ilişkin seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 43. I. Bir milletvekilinin yasama

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL İCRA VE İFLAS KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 İCRA VE İFLAS KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 8 1. Bası -

Detaylı

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER GENEL HUKUK BİLGİSİ ve GÜNCEL BİLGİLER Bölüm 1 GENEL HUKUK BİLGİSİ SOSYAL DÜZEN KURALLARI Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyen kurallara sosyal düzen (toplumsal davranıģ) kuralları

Detaylı

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 Kanun Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ

TÜRK MEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ ZGB Türkei (Textausgabe mit Anmerkungen von Senatspräsident am Kassationshof Tahir Alp) 1 TÜRK MEDENÎ KANUNU Kanun Numarası : 4721 Kabul Tarihi: 22 Kasım 2001 Yürürlük Tarihi: 01 Ocak 2002 Yayımlandığı

Detaylı

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 14 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27846 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 09 02 2012 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı

TÜRK TİCARET KANUNU. Kanun No. 6102. Kabul Tarihi: 13/1/2011. R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... BAŞLANGIÇ. A) Kanunun uygulama alanı TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 R.G. Tarihi :... R.G. Sayısı :... A) Kanunun uygulama alanı BAŞLANGIÇ I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ALAN BİLGİSİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 ANAYASA HUKUKU 2013 KPSS de tıpkı 2012 de olduğu gibi 3 yasama, 1 yargı kısmından soru gelmiştir.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM

TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME. TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARİ DEFTERLER (Madde: 64 88) YEDİNCİ KISIM TÜRK TİCARET KANUNU BİRİNCİ KİTAP TİCARİ İŞLETME BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM TACİR (Madde: 11 23) TİCARET SİCİLİ (Madde: 24 38) TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI (Madde: 39 53) DÖRDÜNCÜ KISIM BEŞİNCİ

Detaylı

İCRA İFLAS VİZE ÖNCESİ

İCRA İFLAS VİZE ÖNCESİ İCRA İFLAS VİZE ÖNCESİ İcra Mahkemelerinde temyiz, icrayı durdurmaz ama satışı durdurur. Genel mahkemeler de ise satışı da durdurmaz. Bozma, icrayı durdurur. Tam hacze çıkacaksın, hüküm bozulmuşsa haciz

Detaylı