A ALAN BİLGİSİ TESTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A ALAN BİLGİSİ TESTİ"

Transkript

1 Anayasası nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Temel hak ve hürriyetler, sadece ülkenin tümünde veya bir kısmında sıkıyönetim veya olağanüstü hâl varken sınırlandırılabilir. Ancak, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ülkenin tümünde değil de yalnızca bir kısmında ilan edilmişse temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması da ülkenin sadece o kısmında yapılabilir. B) Yabancıların temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması, herhangi bir Anayasal güvenceye bağlanmamış ve bu husus kanun koyucunun takdirine bırakılmıştır. C) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için, Anayasa da genel sınırlandırma nedenleri öngörülmüş bulunmaktadır. Bu nedenlerden biriyle tüm temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi mümkündür. D) 1982 Anayasası nın temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında gözetilecek ilkeleri düzenleyen 13. maddesi hükmünde, Anayasa nın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar hiçbir değişikliğe gidilmemiş, sadece zaman içinde Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarıyla ortaya çıkan bazı anlam farkları söz konusu olmuştur. A ALAN BİLGİSİ TESTİ Anayasası na göre, ölüm cezasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Anayasa da sadece savaş suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. B) Anayasa da sadece terör suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. C) Anayasa da terör ve savaş suçları için ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. D) Anayasa da sadece ülkenin tümünde sıkıyönetim veya olağanüstü hâl varken, ölüm cezasının verilebileceği öngörülmektedir. E) Anayasa da 2004 yılında yapılan değişikliklerde ölüm cezasının verilemeyeceği öngörülmüş ve bu ceza hukuk sisteminden tümüyle çıkarılmıştır. E) Temel hak ve hürriyetler, yalnızca Anayasa nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlandırılabilir ve bu sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 44. Aşağıdaki Anayasa hükümlerinden hangisi mücadeleci demokrasi anlayışının bir sonucudur? A) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kararının Resmî Gazete de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yönetici ve denetçisi olamazlar Anayasası na göre, yerleşme hürriyeti aşağıdaki sebeplerden hangisine bağlı olarak sınırlanamaz? A) Genel ahlakı korumak B) Suç işlenmesini önlemek C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek E) Kamu mallarını korumak B) Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. C) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve siyasi partilere Devlet, yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar. D) TBMM deki siyasi parti grupları Meclis başkanlığı için aday gösteremezler. E) TBMM deki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. 11

2 Anayasası, aşağıdakilerden hangisinin izin sistemine bağlanmasını yasaklamamıştır? A) Radyo, televizyon ve sinema yayımlarının B) Süreli yayınların C) Süresiz yayınların D) Dernek kurmanın E) Gösteri yürüyüşü düzenlemenin Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi olağan ve olağanüstü kanun hükmünde kararnamelerin her ikisi için de geçerlidir? A) Her iki kanun hükmünde kararnamenin çıkarılabilmesi için de TBMM nin bir kanunla Bakanlar Kuruluna yetki vermesi gerekir. B) Her iki kanun hükmünde kararnameyle de Anayasa nın 2. kısmının birinci, ikinci ve dördüncü bölümlerinde yer alan temel hak ve hürriyetler düzenlenemez. C) Her iki kanun hükmünde kararname de Bakanlar Kurulunca yapılır ve daha sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur. D) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de TBMM ce görüşülme ve karara bağlanma süresi Anayasa da öngörülmüştür. Bu sürede karara bağlanmayan kanun hükmünde kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar. E) Her iki kanun hükmünde kararnamenin de Resmî Gazete de yayımlanması ve yayımlandıkları gün TBMM ye sunulması gerekir. 46. I. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak II. Genel veya özel af ilanına karar vermek III. Yeni kurulan bir hükûmete güvenoyu vermek IV. Bir bakanı Yüce Divana sevk etmek V. Meclis soruşturmasının açılmasına karar vermek VI. Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermek TBMM, yukarıdakilerden hangilerini basit değil nitelikli bir çoğunlukla yapabilir? A) I ve III B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) III ve VI Anayasası na göre, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu hükmün istisnasıdır? A) Ağır ceza mahkemesinde yargılanması gereken her suç B) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla yüz kızartıcı suçlar C) Milletvekili seçildikten sonra işlenmesi koşuluyla, Anayasa nın 14. maddesinde yasaklanan eylemler içine giren suçlar D) Her türlü suçüstü hâli E) Seçimden önce soruşturmasına başlanması koşuluyla Anayasa nın 14. maddesinde yasaklanan eylemler içine giren suçlar 12

3 Anayasası na göre, bütçe kanunuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur. B) Merkezî yönetim bütçe tasarısı, mali yılın başından en az 75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM ye sunulur. C) Bütçe Komisyonunda iktidar grubu ya da grupları en az 25 üye ile temsil edilir. D) Bakanlar Kurulu bütçe kanununda kanun hükmünde kararnameyle değişiklik yapamaz. 51. Hâkimin kanunda bir boşluk olup olmadığını belirleyebilmek için yapması gerekenle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Takdir hakkını kullanmalıdır. B) Örf ve âdet hukukunu araştırmalıdır. C) Kanun hükümlerini yorumlamalıdır. D) Doktrin ve mahkeme içtihatlarını incelemelidir. E) Dürüstlük kuralına başvurmalıdır. E) Cumhurbaşkanı bütçe kanununu tekrar görüşülmek üzere 15 gün içerisinde Meclis e geri gönderebilir Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisinin Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması şart değildir? A) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi nedeniyle sıkıyönetim ilan ederken Bakanlar Kurulunun B) Milli Güvenlik Kurulunun C) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hâl ilan ederken Bakanlar Kurulunun 52. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama nedenlerinden biri değildir? A) Akıl zayıflığı B) Yaş küçüklüğü C) Savurganlık D) Kötü yaşama tarzı E) Mal varlığını kötü yönetme D) Tabii afet sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü hâl süresince, olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarırken Bakanlar Kurulunun E) Şiddet olaylarının yaygınlaşması sebebiyle ilan edilmiş olağanüstü hâl süresince, olağanüstü kanun hükmünde kararname çıkarırken Bakanlar Kurulunun 13

4 53. A ve B boşanmış olup, müşterek çocukları 17 yaşındaki ayırt etme gücüne sahip D nin velayeti anne A ya verilmiştir. D ve A Ankara da yaşamakta olup D üniversiteyi İstanbul da okumak istemektedir. Bu konuda annesini ikna eden D, İstanbul daki bir özel üniversiteye kaydını yaptırır. Öğrenim süresi boyunca kalmak üzere, öğrenim amacına ve kendisine öğrenimi için gönderilen paraya uygun olarak özel bir yurtta oda kiralar. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) D nin kalacağı yerle ilgili olarak yapmış olduğu kira sözleşmesinin geçerli olması için annesi A nın buna icazet vermesi yeterlidir. 55. Edinilmiş mallara katılma rejiminde aşağıdakilerden hangisi tarafların anlaşmasıyla edinilmiş mallardan sayılmayabilir? A) Bir eşin çalışmasının karşılığı olarak aldığı ücret B) Bir edinilmiş malın satımından elde edilen bedel C) Eşlerden birine çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat D) Eşlerden birine ait ticari işletmeden elde edilen kazanç E) Emekli Sandığından eşlerden birine ödenen emekli aylığı B) D nin kalacağı yerle ilgili olarak yapmış olduğu kira sözleşmesinin geçerli olması annesi A nın ve babası B nin vereceği icazete bağlıdır. C) D nin yapmış olduğu kira sözleşmesi geçersizdir. Çünkü, bu sözleşmenin D ad ve hesabına bizzat anne A tarafından yapılması gerekir. D) Kira sözleşmesi geçerlidir. Çünkü, A nın D ye İstanbul daki üniversitede okumak için verdiği izin D nin mutat bir öğrenime uygun bir yerin kiralanması için gerekli sözleşmeyi yapabilmesini de kapsar. E) Kira sözleşmesi geçerlidir. Çünkü, ayırt etme gücüne sahip D öğrenim kararını tek başına vermeye ve öğrenim sırasında kalacağı yeri serbestçe seçme özgürlüğüne sahip bulunmaktadır. 54. Yerleşim yeriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Evli kadın kocasının yerleşim yeri dışında bir yeri yerleşim yeri olarak seçebilir. B) Velayet altındaki çocuk velinin izni olsa dahi velininkinden farklı bir yerleşim yeri seçemez. C) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri vasinin yerleşim yeridir. D) Evlilik dışı doğmuş ve ana babası evlenmemiş bir küçüğün yerleşim yeri kural olarak ananın yerleşim yeridir. E) Ergin olmayan evlatlığın yerleşim yeri evlat edinenin yerleşim yeridir. 14

5 56. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir süreye tabi değildir? A) Çocuk tarafından açılacak babalık davası B) Babanın evlilik birliği dışında doğmuş çocuğunu tanıması C) Kocanın soybağının reddini dava etme hakkı D) Çocuğun soybağının reddini dava etme hakkı E) Cumhuriyet savcısının, evlilik dışı doğan çocuğu tanımaya ilişkin hukuki işlemin iptalini dava hakkı 58. A, B ile Ü arasındaki kredi ilişkileri çerçevesinde B nin doğmuş ve doğacak kredi borçları için taşınmazı üzerinde Ü lehine YTL lik bir ipotek kurar. Ü nün ana alacağı ve faizlerinin tutarı YTL yi bulur. Ü, rehnin paraya çevrilmesi için takip yapar. Taşınmaz YTL ye satılır. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bu ipotek üst sınır ipoteği olduğu için sadece ana parayı karşılar, faiz alacağı teminatın kapsamı dışındadır. B) Bu ipotek Ü nün tüm alacaklarını karşılar. C) İpotek paraya çevrilince alacağı tam olarak karşılanamayan Ü, geri kalan alacağını sadece B den talep edebilir. D) A, borcu Ü ye ödediği takdirde, bu ipotek ancak Ü nün talebi üzerine terkin edilebilir. E) İpoteğin kurulmasıyla birlikte alacak bakımından zaman aşımı kesilmiş olmaz, ancak durur. 57. Seyahate çıkan A, köpeğini B nin işlettiği köpek çiftliğine bırakır. Köpeklere yemek vermekle görevli M, A nın köpeğini evine götürür ve 3 yıl besledikten sonra iyi niyetli Ü ye satar. Ü, köpeği satın aldıktan 4 yıl sonra A ve B durumu öğrenir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Köpek malikin iradesiyle köpek çiftliğine teslim edilmiş olduğundan Ü, teslimle köpeğin mülkiyetini kazanır. B) Ü aleyhine taşınır davası artık açılamaz. C) Zaman aşımı süreleri birbirine eklendiğinden iyi niyetli Ü, köpeğin mülkiyetini zaman aşımıyla kazanmıştır. D) Ü, A dan köpeği satın alırsa mülkiyetin edinilmesi hükmen teslim yoluyla gerçekleşir. 59. Miras sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Miras sözleşmesinin miras bırakan tarafından tek taraflı olarak geri alınması hiçbir durumda mümkün değildir. B) Önceki tarihli miras sözleşmesiyle bağdaşmayan sonraki tarihli sağlararası bağışlamalara itiraz olunabilir. C) Önceki tarihli miras sözleşmesiyle bağdaşmayan sonraki tarihli miras sözleşmesine itiraz olunabilir. D) Miras sözleşmesinin, tarafların adi yazılı şekilde yapacakları bir sözleşmeyle ortadan kaldırılması mümkündür. E) Geçerli bir miras sözleşmesi yapabilmek için tam ehliyetli olmak şarttır. E) B, A nın mülkiyet karinesine dayanarak Ü aleyhine ayni istihkak davası açarak köpeği geri alabilir. 15

6 60. Aşağıdakilerin hangisinde bir kişi lehine yapılmış ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden sona ermez? A) Mirasçı atanan kişinin miras bırakandan önce ölümü hâlinde B) Vasiyet alacaklısı tayin edilen kişinin miras bırakandan önce ölümü hâlinde C) Eşe yapılan ölüme bağlı tasarruflarda lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kusurlu eşe karşı boşanma davası açılmış olması hâlinde D) Sözlü vasiyet yoluyla yapılan ölüme bağlı tasarruflarda, vasiyetçinin el yazısı veya resmî şekilde vasiyetname yapma imkânına kavuşma tarihinden itibaren 3 ay sonra (arkasından herhangi bir el yazısı ile veya resmî vasiyetname bırakmaksızın) ölmesi hâlinde E) Bozucu şartla ölüme bağlı tasarruflarda bozucu şartın gerçekleşmesi hâlinde 62. İthal ettiği ayakkabıların yurt içinde satımını yapan M İşletmesinin satım sözleşmesini yapmaya yetkili temsilcisi A dır. M İşletmesinin sahibi C dir. A ve C seyahatte iken, C nin üniversitede okumakta olan yeğeni K, amcası C nin iş yerini ziyaret ettiği birgün Y İşletmesi tarafından faks yoluyla gönderilmiş, çifti başına 40 YTL ödemek üzere, 500 çift bayan ayakkabısı satın almak istediklerine, teklifleri kabul edildiği takdirde 15 gün içerisinde teslimat talep ettiklerine dair Y İşletmesinin teklifini öğrenir. K, amcasına yokluğunda yardımcı olmak amacıyla teklifi kabul ettiklerini, siparişi yerine getireceklerini, telefon yoluyla Y İşletmesinin yetkilisine bildirir. Bu arada işletme sahibi C, seyahatten döner ve durumdan haberdar olur. C, Y İşletmesinin ödeme güçlüğü içinde olduğunu bildiğinden teklifi reddettiklerini, ayakkabı teslimatı yapamayacaklarını derhal Y İşletmesi sahibine bildirir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Somut olayda K temsilci sıfatıyla değil, vasıta (aracı) olarak hareket etmektedir. B) Yapılan sözleşmeyle C bağlı olmadığı gibi, Y İşletmesi sahibinin menfi ya da müspet zararını tazmin etmekle de yükümlü değildir. C) Y İşletmesinin yetkili temsilcisinin iyi niyetli olması şartıyla bu satım sözleşmesi sadece yetkisiz temsilci olan K yi bağlar. D) K nin yaptığı sözleşme her durumda C yi bağlar. E) Y İşletmesinin yetkili temsilcisinin iyi niyetli olması şartıyla C, Y İşletmesi sahibinin sözleşmenin geçerliliğine güvenerek yapmış olduğu masrafları tazmin etmekle yükümlüdür. 61. Aşağıdakilerden hangisi ifayı tek başına kendi adına talep ve kabul yetkisine sahiptir? A) Miras bırakanın banka hesabında bulunan parası için bankaya karşı her bir mirasçı B) Birlikte vekâlet durumunda, vekâleti ifa ederken birlikte yapmış oldukları masrafları talep hakkı açısından müvekkile karşı her bir birlikte vekil C) Teselsüllü ortak hesap açılması durumunda bankaya karşı her bir alacaklı D) Mirasçıların terekeye dahil bir taşınmazı birlikte kiraya vermeleri durumunda, kira bedeli alacağı için kiracıya karşı her bir mirasçı E) Alacağın birden fazla kişiye birlikte temliki halinde borçluya karşı her bir temlik alan 16

7 63. Aşağıdaki haklardan hangisi karşı tarafın kusurunun bulunmaması ve bu hususun ispat edilmesi hâlinde dahi kullanılabilir? A) Üçüncü şahsın yetkisiz temsilciden uğradığı tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı B) Borçlu temerrüdünde alacaklının müspet zararının tazminini talep etme hakkı C) Hataya uğrayan tarafın sözleşmeyi iptal etmesi hâlinde karşı tarafın sözleşmenin geçersiz olması nedeniyle uğradığı zararların tazminini talep etme hakkı D) Borçlu temerrüdünde alacaklının sözleşmeden dönme hakkı E) Para borçlarında borçlunun temerrüdü hâlinde alacaklının munzam zararının tazminini talep etme hakkı 64. Uzun zamandan beri iş bulamayan A para sıkıntısı çekmektedir. En son çare olarak komşusu K nin imzasını taklit ederek kendisini alacaklı olarak gösteren 8000 YTL lik bir borç senedi düzenler ve arkadaşı B yi ziyarete gider. Ziyaret sırasında A, bir süre önce K ye ödünç olarak 7000 YTL verdiğini, K nin iade borcunun 3000 YTL tutan faiziyle birlikte 2 ay sonra muaccel olacağını, ancak kendisinin acil olarak paraya ihtiyacı bulunduğundan K ye karşı olan bu alacağını 8000 YTL ye satmak istediğini söyler. A yı güvenilir bir insan olarak tanıyan B, 2 ay içerisinde 2000 YTL kazanacağını düşünerek A dan söz konusu alacağı satın alabileceğini söyler. A, bir kâğıda alacağın miktarını, borçlunun ismini ve bu alacağı B ye devrettiğini yazıp altını imzalar, bunu kendisinin düzenlemiş olduğu borç senediyle birlikte B ye verir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Alacağın temliki işleminde B nin imzası bulunmadıkça devir işlemi geçerli olmaz. B) Burada mevcut olmayan bir alacak devredildiğinden bu devir işleminin konusu baştan itibaren imkânsız olup devir kesin olarak hükümsüzdür. C) Burada alacağın örtülü geciktirici şarta bağlı olarak devredilmiş olduğu kabul edilir. Şart gerçekleşmediği için de A, 8000 YTL yi B ye geri vermek zorundadır. D) B, borç senedine güvenerek alacağı iyi niyetle devralmış olduğundan K, B ye karşı devir işleminin geçersiz olduğunu ileri süremez. E) Alacağın devri geçerli olup K nin böyle bir borcun bulunmadığını ileri sürmesi durumunda B, A dan alacağın ödenmesini talep edebilir. 17

8 65. Konserve reçel üreticisi A, B den 1 ton portakal satın almak istemektedir. A, B ye yolladığı teklif mektubunda satış bedeli olarak kilo başına 50 YKr yerine, yanlışlıkla 5 YTL ödeyeceğini yazmış, B de bunu kabul etmiştir. Malın teslimi sırasında kilo başına A, 50 YKr ödeyeceğini ileri sürmekte, B ise 5 YTL talep etmektedir. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A miktarda hataya düşmüştür ancak B, dürüstlük kuralı çerçevesinde içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre hatayı anlayamamakta haklıysa A, sözleşmeyi geçersiz kılamaz. B) Bu sözleşme her durumda kurulmamış sayılır. C) B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre A nın hatasını anlayabilecek durumda ise sözleşme kurulmamış sayılır. D) B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre hatayı anlayamamakta haklı ise sözleşme kurulur ancak A, hataya dayanarak sözleşmeyi iptal edebilir. 67. A Şirketi, galeri sahibi S Şirketinden en geç tarihinde teslim edilmek üzere bir otomobil satın almıştır. Ancak otomobil bu tarihte teslim edilmemiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Alıcı A, sözleşmeden dönmek için S ye ihtarda bulunmalı ve ayrıca ek süre vermelidir. B) A nın sözleşmeden dönmesi için ihtarda bulunması gerekmese de ek süre vermesi şarttır. C) Aynen ifayı ve gecikme tazminatını isteyen A nın derhal bu istemini S ye bildirmesi gerekir. D) Müspet zararının tazminini isteyen A nın derhal bu istemini S ye bildirmesi gerekir. E) Sözleşmeden dönme hakkını kullanan A, müspet zararının tazminini de isteyebilir. E) B, dürüstlük kuralı çerçevesinde, içinde bulunduğu hâl ve şartlara göre A nın hatasını anlayabilecek durumda ise sözleşme kurulur ancak A, sözleşmeyi iptal edebilir ve B nin zararını ödemek zorunda kalır. 66. Kefalet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Borcun nakli hâlinde kefilin sorumluluğu, ancak borcun nakline razı olması hâlinde söz konusu olur. B) Kefil, aksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, asıl borca ilişkin sözleşme faizlerinin tamamından sorumludur. C) Kefalet sözleşmesinin geçerli olması için resmî yazılı şekilde yapılması gerekir. D) Zaman aşımına uğramış bir borca kefil olunamaz. E) Müteselsil kefalette tartışma defi ileri sürülebilir. 18

9 68. Hazır giyim işiyle uğraşan A, kumaşları kendisi tarafından verilecek ve ölçüleri kendisi tarafından bildirilecek şekilde B Mağazasına 10 adet takım elbise ısmarlamıştır. Sözleşmeye göre elbiseler B tarafından dikilip tarihinde A ya gönderilecektir. Sözü geçen tarihte takım elbiseler A ya teslim edilmiştir. Ancak elbiseler A nın verdiği ölçülere uygun değildir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A, elbiseleri teslim aldığı günden itibaren 8 gün içerisinde B ye ihbarda bulunmak kaydıyla yenisiyle değiştirilmesini isteyebilir. B) A nın bedelden indirim isteme hakkı bulunmamaktadır. C) A, B ye karşı temerrüt hükümlerine dayanarak talepte bulunabilir. D) Burada kabule zorlanamayacak ölçüde bir ayıp bulunduğundan A, sözleşmeden dönebilir. 70. Aşağıdakilerin hangisinde borçlunun borcunu ödeyen üçüncü kişi, ödediğini vekâletsiz iş görme hükümlerine göre borçludan talep eder? A) A, komşusu B nin seyahatte iken gelen doğalgaz faturasını ödeyerek borcunu kapatmıştır. A, B nin gecikme faizi ödememesi niyetiyle bu ödemeyi yapmıştır. B) A, B nin borcu için rehin verdiği malı rehinden kurtarmak için B nin borcunu ödemiştir. C) A, B nin borcunu kendi borcu sanarak alacaklıya ödemede bulunmuştur. D) A, B nin verdiği temsil yetkisine dayanarak B nin borcunu alacaklıya ödemiştir. E) A, B ile arasındaki borcun üstlenilmesi (borçtan kurtarma) taahhüdüne dayalı olarak B nin borcunu alacaklı D ye ödemiştir. E) A nın haklarını kullanabilmesi için ayrıca ek süre vermesi gerekir. 69. Borçlar Kanunu na göre, satıcının ayıplı mal teslim etmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Mevcut şartların dönme hakkını haklı göstermediği durumlarda hâkim, sadece semenin indirilmesine karar verebilir. B) Alıcı, teslim edilen ayıplı mal kendi kusuruyla telef olmuş olsa bile, bedelini ödeyerek sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. C) Ayıp sebebiyle satım konusu malın değerindeki eksiklik, satım bedeline eşit ise alıcı ancak sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. D) Satım konusu malın bir kaza veya ayıp nedeniyle telef olması veya hasara uğraması, alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. 71. Kesin olmayan yetkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkim önüne gelen davada yetkili olup olmadığı hususunu resen inceleyemez. B) Yetki itirazı, hukuki niteliği itibariyle bir ilk itirazdır. C) Yetki sözleşmesi yapılması hukuken caizdir. D) Kesin olmayan yetki kuralına uyulmamış olması mutlak temyiz nedeni teşkil etmez. E) İleri sürülecek olan yetki itirazının, mahkemece dikkate alınıp değerlendirilebilmesi için bu itirazda, sadece mahkemenin yetkisiz olduğuna işaret edilmiş bulunulması yeterlidir. E) Sözleşmeden dönme hakkını kullanan alıcı, satıcının herhangi bir kusuru bulunmasa dahi ayıplı mal teslim edilmesi nedeniyle uğradığı doğrudan doğruya zararların tazminini talep edebilir. 19

10 72. Hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davaya bakması yasaklı olan hâkim davanın taraflarının açıkça ve yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda davaya bakmak zorundadır. B) Yasaklılık sebeplerinden birisinin gerçekleşmesi hâlinde hâkim, talep olmasa bile çekinme kararı vermek zorundadır. C) Vekilin, hâkimin yasaklı olduğunu bu nedenle davaya bakamayacağını ileri sürebilmesi için vekâletnamesinde bu konuda özel bir yetkisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur. D) Yasaklılık sebepleri kanunda sınırlı bir biçimde sayılmıştır. E) Davaya yasaklı hâkim huzuruyla bakılmış, hüküm verilmiş ve bu hüküm henüz kesinleşmemişse sözü edilen durum mutlak bozma sebebi oluşturur. 74. İsticvapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkim, resen de isticvaba başvurulması kararı alabilir. B) Bir tarafın, kendi aleyhine olan maddi vakıalar hakkında hâkim tarafından sorgulanması şeklinde tanımlanır. C) Resen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda da isticvaba müracaat edilebilir. D) İsticvap olunacak taraf, mahcur ya da 16 yaşından küçük ise kendisinin ya da kanuni temsilcisinin isticvap olunacağı hususunu hâkim takdir eder. E) İsticvap için çağrılan taraf, geçerli bir özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de kendisine sorulan sorulara cevap vermediği takdirde sorulan soruları ikrar etmiş sayılır. 73. Dava şartlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davanın esastan görülüp karara bağlanmasını engelleyici bir işlevi yerine getirirler. B) Davanın açıldığı tarihte noksan olan dava şartının hüküm anında tamamlanması durumunda dava usulden reddedilmez. C) Dava, dava malzemesinin toplanması açısından taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesinin uygulama alanı bulduğu bir dava olsa bile dava şartlarının incelenmesinde resen araştırma ilkesi işlerlik kazanır. D) Taraflar, dava şartlarından birisini taşımayan bir davanın esastan karara bağlanmasına muvafakat etmişlerse mahkeme, bu durumda davayı mesmu olmadığı gerekçesiyle reddedemez. 75. Karşılık davayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Derdest olan bir davada davalının, aynı mahkemede, cevap süresi içinde asıl davacıya karşı dava açması olarak tanımlanır. B) Mahkeme, karşılık davanın süresi geçtikten sonra açılmış olduğunu resen gözetir. C) Karşılık davaya mukabil karşılık dava açılamaz. D) Asıl dava ile arasında bağlantı bulunmayan ve takas veya mahsup talebini de içermeyen bir dava, asıl davaya karşı karşılık dava olarak açılamaz. E) Asıl davanın herhangi bir nedenle son bulması, karşılık davanın görülmesine engel olmaz. E) Dava şartlarının bulunmaması mutlak temyiz nedeni oluşturur. 20

11 76. Mahkeme huzurunda yapılan kabullerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davacının talep sonucuna davalının, kısmen ya da tamamen muvafakat etmesi olarak tanımlanabilir. B) Hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. C) Sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları konu alan davalarda caizdir. D) Bir edimin ifasına yönelik talep sonucuna ilişkinse ilam niteliğinde belgeler arasında yer alır. E) İrade fesadı hâllerine dayanarak iptalleri talep edilemez. 78. A, elinde bulunan 200 YTL lik senede dayanarak kardeşi B ye karşı bir alacak davası açmıştır. B, böyle bir borcu olmadığını ileri sürmüştür. Buna göre, B nin bu savunmasını kural olarak aşağıdaki delillerden hangisiyle ispat edebilme olanağı yoktur? A) İkrar B) Senet C) Taraf yemini D) Tanık beyanı E) Kesin hüküm 77. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi deliller arasında yer almaz? A) Senet B) Taraf yemini C) Tanık beyanı D) Özel hüküm sebepleri E) İsticvap 79. Yargılamanın yenilenmesi yoluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sadece maddi anlamda kesin hüküm niteliği taşıyan kararlara karşı gidilebilen bir hukuksal yoldur. B) İşlerlik kazanabileceği hâller sınırlı bir biçimde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda sayılmıştır. C) Bu yola başvuranın karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak tutarda teminat göstermesi gibi yasal herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. D) Bu yola başvuru, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nda öngörülen belirli süreler dahilinde hükmü vermiş olan mahkemeye bir dava açılması suretiyle gerçekleştirilir. E) Bu yola başvuru hükmün icrasını kendiliğinden durdurmaz. 21

12 80. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu na göre gerçekleşen tahkimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Taraflarca, tahkim sözleşmesinde hakemlerce uygulanacak olan yargılama usulü hakkında herhangi bir belirleme yapılmamışsa hakemler bu belirlemeyi kendileri yaparlar. B) Tahkim yargılamasında da delillerin ispat gücü ve incelenmesi bakımından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun konuyu düzenleyen hükümleri uygulanır. C) Hakemler ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı veremezler, bu kararları vermek yetkisi mahkemeye aittir. D) Hakemler tanığa bizzat yemin verdirebilir ve tanıklıktan çekinenleri de dinleyebilirler. E) Tahkim süresi geçtikten sonra hakemlerce karar verilmiş olması bir bozma sebebi teşkil eder. 82. Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Cari hesap sözleşmesinin kurulmasından önce doğmuş alacakların cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. B) Cari hesaba paradan gayri alacakların geçirilmesi mümkün değildir. C) Şarta bağlı alacakların cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. D) Nafaka alacaklarının cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. E) Hamili olunan senedin tahsil olunması amacıyla aralarında cari hesap ilişkisi bulunan bir bankaya verilmesi hâlinde, tahsil olunan bedelin iadesi hususunda bankaya karşı sahip olunan alacak hakkının cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. 81. Tacir A, ticaret sicilinde ticaret unvanını tescil ettirmek üzere başvurmuştur. Ticaret sicili memuru, tescil talebini söz konusu unvanın tacir B tarafından daha önce tescil edilmiş ticaret unvanına benzediğinden bahisle reddetmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) A, sicil memurunun bu kararına karşı kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde asliye hukuk mahkemesi nezdinde itiraz edebilir. B) Mahkeme, A nın itirazı ile ilgili olarak B yi çağırarak dinler. C) B, mahkeme tarafından çağrılmasına rağmen gelmezse mahkeme evrak üzerinden inceleme yaparak karar verir. D) Mahkeme kararı B tarafından temyiz olunabilir. E) Temyiz süresi, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 15 gündür. 83. Limitet şirket müdürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Limitet şirket müdürlerinin ortaklar genel kurulu tarafından tayin edilen ticari mümessili azil yetkisi yoktur. B) Ortaklar kurulu kararıyla tayin edilen ortak olan müdür, diğer ortakların çoğunluğunun kararıyla azledilebilir. C) Temsil yetkisi ana sözleşmeyle verilen ortak olan müdürün bu yetkisinin geri alınması diğer ortaklar tarafından verilecek kararla yapılamaz. D) Ortak sıfatını haiz olmayan müdürlerin ortaklar genel kurulu kararıyla azledilebilmesi mümkündür. E) Müdürler tarafından yapılan işlemlerin ortaklar genel kurulu kararlarına aykırılığı, iyi niyetli kişilerin bu işlemler sebebiyle limitet ortaklığa başvurmalarına engel değildir. 22

13 84. Baharat üretimi işi yapan halka açık olmayan bir anonim şirketin yönetim kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkanı K, yönetim kurulunu Z Bankasından kredi alınması hususunu görüşmek üzere çağırır. Yönetim kuruluna gönderilen davetiyede, gündem olarak sadece Z Bankasından kredi alınmasının görüşülmesi yazılmıştır. Yönetim kuruluna üyelerden 2 si katılmaz. Yönetim kurulu bildirilen gün ve saatte toplanır ve gündemde olmamasına rağmen Samsun da bulunan bir baharat üretim tesisinin satın alınması konusu da görüşülür. Tesisin alımı 1 üyenin muhalefetine rağmen karara bağlanır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yönetim kuruluna katılmayan üyeler, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararın butlanla sakat olduğunu haklı olarak ileri sürebilirler. B) Yönetim kuruluna katılmayan üyeler, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararın iptalini mahkemeden talep edebilirler. C) Yönetim kuruluna katılıp muhalefetini karara yazan üye, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararın iptalini mahkemeden talep edebilir. D) Yönetim kurulu, toplantı yeter sayısına uyulmadan toplanmıştır. E) Yönetim kurulu, baharat üretim tesisinin alımına ilişkin kararı, karar yeter sayısına uyarak almıştır. 86. Keşide tarihi , keşide yeri ile ödeme yeri Samsun olan Z Bankasına ait 5000 YTL bedelli çek, tarihinde muhatap bankaya ibraz edilmiş ve karşılıksız olduğu çek üzerine yazılarak tespit edilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Muhatap banka en geç tarihinde, yeterli karşılığı olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi hakkında gereken bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdür. B) Muhatap bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapmış olduğu bildirimden sonra tarihinde çek bedeli olan 5000 YTL nin hamile ödenmek üzere kendisine ödenmesi üzerine, ödenme vakıasını en geç tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmekle yükümlüdür. C) Muhatap banka, hesap sahibine kendisine ait bütün çek defterlerini aldığı bankalara geri vermesini en geç tarihine kadar noter aracılığıyla ihtar etmekle yükümlüdür. D) Muhatap banka, hesap sahibine kendisine ait bütün çek defterlerini aldığı bankalara geri vermesini en geç tarihine kadar iadeli taahhütlü mektupla ihtar etmekle yükümlüdür. E) Keşideci, tarihinde 5000 YTL ile bu miktarın % 10 unu ve ticari işlere uygulanacak temerrüt faizini ödeyerek çek keşide etme hakkını yeniden kazanır. 85. Çizgili çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Keşideci veya hamil, çeki çizgili çek haline getirebilir. B) Çekin arka yüzüne çizilen iki çizgiyle çeki, çizgili çek haline getirmek mümkün değildir. C) Çizgiler arasında yazılı bankanın adının sonradan çizilmesi hususi çizgili çeki, umumi çizgili çeke dönüştürmez. D) Çizgiler arasında muhatap bankanın kendi adı yazılı ise muhatap banka ödemeyi kendi müşterisine yapabilir. E) Hususi çizgili çekte çizgiler arasında ismi yazılı banka, bedelin tahsili işini diğer bir bankaya bırakamaz. 23

14 87. Donatanın sınırlı, ayni sorumluluğunda aşağıdakilerden hangisi donatanın deniz servetine girmez? A) Pişmanlık navlunu B) Yolcu taşıma ücreti C) Donatanın akdettiği navlun sözleşmesinden doğan cezai şart alacağı D) Donatanın malı olan gemideki yük E) Süresterya ücreti 89. Sigorta ettiren A, sağlık sigortası akdederken böbrek hastası olduğunu söylememiştir. Sigorta sözleşmesi kurulduktan sonra A, böbrek ameliyatı geçirmiştir. Tedavi masraflarının ödenmesi için sigortacıya başvurmuştur. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sigortacı, gerçeği öğrendikten sonra 1 ay içerisinde sözleşmeden cayabilir. B) Sigortacının sözleşmeden cayabilmesi için sigorta ettirenin kusurlu olması şart değildir. C) Sigorta özel şartlarında, sigortacının gerçeği öğrenmesinden sonra 15 gün içerisinde sözleşmeden cayabileceğinin kararlaştırılması geçerlidir. D) Sigortacının rizikonun gerçekleşmesinden sonra sözleşmeden cayma hakkını kullanamayacağı geçerli bir şekilde özel olarak kararlaştırılamaz. E) Sigorta ettiren kimse kötü niyetli olarak böbrek hastalığını gizlemişse, sigortacı prime hak kazanır. 88. Kaptanın donatanı temsil yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Gemi bağlama limanında iken tayfa tutmak kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. B) Gemi bağlama limanında iken gemi alacaklısı hakkı sahiplerinin donatan aleyhine açacakları davalarda, donatanı temsil etmek kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. C) Gemi bağlama limanında iken yakıt ve kumanya almak, kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. D) Gemi bağlama limanı dışında iken taşıma sözleşmeleri akdetmek, kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamındadır. 90. Kara ve denizde mal taşıma işlerine ait sigortada, aksi kararlaştırılmadıkça sigortacının sorumluluğu ne zaman başlar? A) Sigorta sözleşmesinin yapıldığı andan itibaren B) Primin veya ilk taksidinin ödendiği andan itibaren C) Primin ya da ilk taksidinin ödenmesini takip eden 10 uncu günden itibaren D) Poliçenin hazırlanmasından 24 saat sonra E) Poliçenin hazırlanmasını takip eden 10 uncu günden itibaren E) Donatan adına kambiyo taahhüdünde bulunmak, kaptanın yasal temsil yetkisi kapsamı dışındadır. 24

15 91. İcra müdürünün, icra mahkemesinin yerine geçerek, haczedilen mal üzerinde istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, bu iddiasını bizzat karara bağlaması hâlinde, gidilecek olan şikâyetin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu düzenine aykırılık B) Hadiseye uygun düşmeme C) Kanuna aykırılık D) Bir hakkın yerine getirilmemesi E) Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması 93. Hacizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anaları tarafından beslenmeye ve bakıma muhtaç olan hayvan yavruları, analarından ayrı olarak haczedilemeyecekleri gibi anaları da yavrularından ayrı olarak haczedilemez. B) İcra müdürü, haciz sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde borçluya ait kilitli yerlerle dolapları çilingir marifetiyle açtırabilir. C) Bar, saz, gece kulübü gibi gece vakti hasılat elde edilen işletmelerde gece vakti hasılat haczi mümkündür. D) Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda bulunan eklenti, taşınmazdan ayrı olarak da haczedilebilir. E) İcra müdürü, haczi gerçekleştirirken hacizde tertip ilkesine uygun davranmak zorundadır. 92. İcra hukukuna göre, taşınırların cebri açık artırma yoluyla paraya çevrilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Artırmayla satış ilanı ile artırmayla satışın fiilen gerçekleştirileceği tarih arasında uygun bir sürenin bulunması yeterlidir. B) Satış ilanının borçluya, alacaklıya ve ilgili üçüncü kişilere tebliği yasal bir zorunluluktur. C) Birinci artırmada, yasanın öngördüğü koşullar gerçekleşmediği için en yüksek pey sürene ihale yapılamamışsa, onun ileri sürmüş olduğu bu peyi ile bağlılığı devam etmeksizin birinci artırmayı izleyen 5 inci günde ikinci artırma işlemi icra edilir. 94. Aşağıdaki mal ya da haklardan hangisi haczedilebilir? A) Köyün merası B) Oturma hakkı C) Haksız fiilden kaynaklanan cismani zarardan dolayı tazminat olarak ödenmesine karar verilen para D) Malulen emekli edilen bir polis memuruna, Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca bağlanan maaş E) Zahirecinin baskülü D) Taşınır mal kendisine ihale edilen alıcı, ihale anında o malın mülkiyetini iktisap eder ancak, ihale kesinleşmedikçe mal kendisine teslim edilmez. E) İcra müdürünce, ihale bedelinin ödenmesi için alıcıya verilecek olan sürenin üst sınırı 7 gündür. 25

16 95. Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine itirazında hiç sebep göstermemiş olan borçlu, itirazın kesin kaldırılması isteminin incelendiği aşamada icra mahkemesi kendisine yapılan aşağıdaki itirazlardan hangisini incelemeye yetkilidir? A) Borcun ödendiğini B) Borç senedinin tahrif edildiğini C) Borç senedinin hatır senedi olduğunu D) Borcun takas nedeniyle sona erdiğini E) Borç senedinin ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu 97. Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiple ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kambiyo senedinin aslının takip talebine eklenmesi zorunludur. B) Ödeme emrine itiraz ve ödeme süreleri ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. C) Ödeme emrine şikâyet icra dairesine yapılır ve ticaret mahkemesince incelenir. D) Alacak rehinle temin edilmiş olsa bile doğrudan doğruya kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluna başvurulabilir. E) Senedin kambiyo senedi olduğunu, alacaklının kambiyo senedine dayanarak takipte bulunmak yetkisinin mevcut bulunduğunu ve kambiyo senedinin vadesinin geldiğini tespit eden icra müdürü, borçluya hemen bir ödeme emri göndermeye mecburdur. 96. Aşağıdakilerden hangisi, ikinci alacaklılar toplantısının yetkileri arasında yer almaz? A) Masaya giren bazı taşınmazların pazarlık suretiyle satılmasına karar vermek B) Derdest bir davaya ilişkin sulh, kabul ve feragat tekliflerini değerlendirmek C) Müflisin yapmış olduğu konkordato teklifini toplantıya davet ilanında gösterilmiş olmak kaydıyla müzakere etmek D) İflas idaresi üyeliği seçimi için aday göstermek E) Alacaklıların, masa tarafından takip edilmesine lüzum görmedikleri davaların takip yetkisini, istenen alacaklılara bırakılmasına karar vermek 98. İflasta sıra cetveliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İflas idaresi, seçilmesinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sıra cetvelini hazırlar ve iflas dairesine bırakır. B) İflasın açılmasından önceki son 1 yıl içerisinde tahakkuk etmiş ve nakden ifası gereken aile hukukundan kaynaklanan her türlü nafaka alacakları, hazırlanacak olan sıra cetvelinde birinci sırada imtiyazlı alacaklar arasında gösterilir. C) Sıra cetveline kabul edilmeyen iflas alacaklarının, kabul edilmeme nedenlerinin de sıra cetvelinde gösterilmesi yasal bir zorunluluktur. D) Bir iflas alacaklısı, yalnızca iflas idaresince sıra cetvelinde kendisine verilmiş olan sıraya karşı çıkıyorsa onun müracaat edeceği yol, sıra cetveline karşı şikâyet yoludur. E) İflas masasına giren mallar üzerinde, üçüncü kişilerce ileri sürülmüş olan mülkiyet kaynaklı istihkak iddiaları hakkında iflas idaresince verilmiş bulunan kabul veya ret şeklindeki kararlar da sıra cetvelinde gösterilir. 26

17 99. Üzerinde istihkak iddiasında bulunulan malın iflas masasının yedinde olması hâlindeki istihkak davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Dava, iflasa karar vermiş olan ticaret mahkemesinde açılır. B) Davacı, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi; davalı ise iflas masasıdır. C) Dava, basit yargılama usulüne göre incelenir. D) Davaya bakan mahkeme, gerekli görürse davacıdan iflas masasının muhtemel zararına karşılık olmak üzere teminat isteyebilir. E) Bu dava sonucunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz Türk Ceza Kanunu na göre, suçun işlendiği yerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Davranışın kısmen ya da tamamen Türkiye de gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye de işlenmiş sayılır. B) Neticenin Türkiye de gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye de işlenmiş sayılır. C) Türkiye nin münhasır ekonomik bölgesindeki sabit platformlarda işlenmiş suç Türkiye de işlenmiş sayılır. D) Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk temsilciliklerinde işlenen suçlar Türkiye de işlenmiş sayılır. E) Türk bayrağı taşıyan deniz ve hava savaş araçlarında işlenen suçlar bu araçlar hangi sularda bulunursa bulunsun Türkiye de işlenmiş sayılır İflas dışı adi konkordatoda, borçlunun, konkordato mühleti içerisinde malvarlığı üzerinde sahip olduğu tasarruf yetkisinin durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Borçlunun, kanunun sınırlı bir biçimde saymış olduğu bazı tasarrufları icra mahkemesinin izni olmadan yapmasının yasaklanmış bulunması B) Borçluya getirilmiş olan tasarruf yetkisi sınırlamasının konkordato mühleti ilanı tarihinden itibaren işlerlik kazanması C) İcra mahkemesinin, işletmenin faaliyetlerini devam ettirme yetkisini, borçlunun yerine tümüyle konkordato komiserine bırakabilmesinin mümkün olması D) İcra mahkemesinin, somut olayın özgün koşullarını dikkate alarak borçlunun belirli bazı hukuki işlemleri hukuken geçerli olacak bir biçimde yapabilmesini, işleme konkordato komiserinin katılımını sağlama koşuluna bağlamış bulunması E) Borçlunun konkordato mühleti içerisinde konkordato komiserinin onayıyla üçüncü kişilerle gerçekleştirmiş olduğu hukuki işlemlerden üçüncü kişiler yararına doğan alacakların, ileride iflasın gerçekleşmesi hâlinde, masa alacağı olarak işlem görmesi 102. Türk Ceza Kanunu na göre, taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Basit taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla sonucun öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir. B) Öngörülü taksir, öngörülen sonucun istenmemesine rağmen gerçekleştirilmesidir. C) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes aynı derecede sorumludur. D) Taksirli suçlarda fail de kişisel durumu yönünden fiilden mağdur olmuşsa ceza verilmez. E) Bir fiilin taksirli şeklinin cezalandırılabilmesi için kanunda açık hüküm olması gerekir. 27

18 103. Sonucu sebebiyle ağırlaşan suçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Meydana gelen sonuç kastedilenden daha ağır olmalıdır. B) Ağır sonuç mutlaka istenmiş olmalıdır. C) Ağır sonuç yönünden en azından taksir olmalıdır. D) Bazı hâllerde sonuç istenmiş olsa bile fail sonucun oluşturduğu suçtan değil, sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan sorumlu tutulur. E) Bazı hâllerde ağır sonuç istenmişse, fail sonucu nedeniyle ağırlaşan suçtan değil, ağır sonucun oluşturduğu suçtan sorumlu tutulur Türk Ceza Kanunu na göre, hata ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Fiili hata, suçu oluşturan fiilin kurucu unsurlarının bilinmemesidir. B) Fiili hata kastı ortadan kaldırır. C) Fiili hata hâlinde taksirden dolayı sorumluluk söz konusu olamaz. D) Hatası sonucu cezayı azaltan bir nedenin var olduğunu zanneden kimse bundan yararlanır. E) Hatası sonucu cezayı artıran bir nedenin var olduğunu zanneden kimsenin cezası bu nedenden dolayı artırılmaz Suça teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Teşebbüs aşamasındaki suçlarda suçun işlendiği zaman son icra hareketinin yapıldığı zamandır. B) Fail, icra hareketlerinden gönüllü vazgeçerse gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır. C) Fail, icra hareketlerinden sonra suçun tamamlanmasını kendi çabasıyla önlerse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanır. D) Hareketin elverişli olmadığı hâllerde teşebbüsün varlığından bahsedilemez. E) Fail, icra hareketlerinden sonra suçun tamamlanmasını kendi çabasıyla önlerse gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararlanır Türk Ceza Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde hırsızlık suçuna daha ağır ceza verilir? A) Hırsızlık paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmişse B) Hırsızlık gece vakti işlenmişse C) Hırsızlık bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmişse D) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değeri azsa E) Hırsızlık suçunu aynı konutta yaşamayan kardeşlerden biri diğeri aleyhine işlemişse 28

19 107. Türk Ceza Kanunu na göre, güveni kötüye kullanma suçuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Devir olgusunu inkâr etmek suretiyle işlenebilir. B) Sadece failin yararına işlenebilir. C) Sadece başkasının yararına işlenebilir. D) Başkasına ait olup da hangi nedenle olursa olsun kendisine devredilen mal üzerinde işlenir. E) Mal üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etmek suretiyle işlenebilir Türk Ceza Kanunu na göre, dolandırıcılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dolandırıcılık suçu için bir kimseden herhangi bir şekilde haksız yarar sağlamak yeterlidir. B) Bir kimsenin hatasından yararlanmak suretiyle de bu suç işlenebilir. C) Kamu kurum ve kuruluşları aracı olarak kullanılmak suretiyle işlenebilir. D) Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı işlenemez. E) Sadece gerçek kişilere karşı işlenebilir Aşağıdaki özel belgelerden hangisindeki sahtecilik suçuna, resmî belgelerde sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanmaz? A) Emre yazılı kambiyo senedi B) Vasiyetname C) Emtiayı temsil eden belge D) Eser sözleşmesi E) Hisse senedi 110. Türk Ceza Kanunu na göre, rüşvetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Rüşvet, görevin gereklerine aykırı olarak sadece bir işin yapılması için alınabilir. B) Rüşvet konusunda anlaşmaya varıldığında suç tamamlanmış gibi cezalandırılır. C) Rüşvet veren de alan da aynı şekilde cezalandırılır. D) Görevin gereklerine uygun davranması için sağlanan yarar rüşvet suçunu oluşturmaz. E) Kişinin hatasından yararlanmak suretiyle yarar sağlamak rüşvet suçunu oluşturmaz. 29

20 111. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, yer yönünden yetkisizlik iddiasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sanık yetkisizlik iddiasını ilk derece mahkemesinde duruşmada sorgudan önce bildirir. B) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar ilk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan önce verilir. C) Mahkemeler her zaman resen yetkisizlik kararı verebilir. D) Mahkemenin yetkililik kararına itiraz edilemez. E) Mahkemenin yetkisizlik kararına itiraz edilebilir Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi koşullarından biri değildir? A) Soruşturma neticesinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaati oluşması B) Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin toplum ve şüpheli açısından davanın açılmasından daha yararlı olması C) Şüphelinin daha önce herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması D) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi E) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkûm olmamış bulunması 112. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, hâkimin reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hâkimin reddi bağlı olduğu mahkemeye yapılan başvuruyla istenir. B) Reddi istenen hâkim ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir. C) Ret istemine hâkimin mensup olduğu mahkemece karar verilir. D) Reddi istenen hâkim de ret istemiyle ilgili müzakereye katılır. E) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, dosyayı incelemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini kural olarak bütünüyle inceleyebilir. B) Savcı müdafiin dosyayı inceleme yetkisini kısıtlayabilir. C) Şüphelinin ifadesini içeren tutanağın incelenmesi engellenemez. D) İddianamenin mahkemece kabul edildiği tarihten itibaren müdafi tüm dosya içeriğini inceleyebilir. E) Müdafiin dosyayı inceleme haklarından suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. 30

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006

A HUKUK KPSS/1-AB-PS/2006 1. 1982 Anayasası na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir? A) Genel ve özel af ilanına karar vermek A HUKUK 3. 1982 Anayasası na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 21 Aralık 2011 Çarşamba Sayı: 28149 GENEL HÜKÜMLER Konu ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı