CTP CTP'ye karþý. Açý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CTP CTP'ye karþý. Açý senerlevent@yahoo.com"

Transkript

1 Yapýlan açýklamalara bakýlýrsa, CTP kurultayýndaki yarýþ ölüm-kalým meselesine döndü... UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Bir yavru da CTP mi doðuracak acaba kurultaydan sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4367 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý "ÇÝRKÝN AFRÝKALI" l 2. sayfada DÖNGÜ..! Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Erdoðan Baybars KARÞI TARAFTAN BAKILIRSA... OKUL CANIMIZA OKURSA... ÝÇMEYÝP DE NE HALTEDECEÐÝZ? ALÝ FEGAN DAN ÝLETÝ Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent Yalçýn Okut CTP için bir dönüm noktasý daha... Bugün yapýlacak olan kurultayda baþkanlýk için Özkan Yorgancýoðlu ile Asým Akansoy yarýþacak... Söz delegede... Çok iddialý olan yarýþýn sonucu merakla bekleniyor... Yorgancýoðlu'na daha çok þans tanýnsa da, yarýþýn kesin sonucu hakkýnda deðerlendirme yapýlamadý... CTP CTP'ye karþý n CTP Genel Baþkaný ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu bugün rakip olarak karþýsýna çýkan Asým Akansoy'un gölgeleri ile çarpýþacak... Yarýþý kaybetmesi halinde hükümet de allem gallem olacak... n Yorgancýoðlu kaybetmesi halinde baþbakanlýðý da býrakacaðýný söylemiþti... Akansoy'un CTP'de 'býyýklýlar' olarak tanýmlanan kesim tarafýndan desteklendiði öne sürülüyor... n Kurultayýn son haftasýnda yapýlan açýklamalara bakýlýrsa kýran kýrana bir yarýþ yaþanacak... Yorgancýoðlu "Kazananýn etrafýnda bütünleþelim" diyerek birlik mesajlarý verirken, Asým Akansoy "Seçilmezsem kavgalar ayyuka çýkar" þeklinde delegeye mesaj gönderdi... n Kurultay saat 10.00'da Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacak. Nisap saðlandýktan sonra oy kullanacak delegelerin salt çoðunluðunun oyunu alan aday kazanacak... CTP Parti Meclisi'nin aldýðý karara göre delege sayýsý deðil, salt çoðunluk yeterli... n 7. sayfada Türk arazisi Rum çiftçilerin ara bölgeye geçiþine izin verilmedi Çiftçiler bölgeye zeytin aðacý ektiler n 3. sayfada Bugün gazetemizle birlikte Larnaka'daki arazi için Rum yönetimi Müderrisoðlu varislerine 2,2 milyon Euro ödeyecek... n 4. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... AYNI GEMÝNÝN YOLCULARI Aramýzdaki duvar tarihe karýþan Berlin duvarýna benzemez... Hiçbir benzerlik yok ikisinin arasýnda... Berlin duvarýnda geçit yoktu... Bir taraftan diðer tarafa geçilemezdi... Geçmeye çalýþaný vururlardý... Bizde ise on yýldýr geçiþ serbest yýl kapalý kaldýktan sonra kapýlarý açtýlar... Ýsteyen o tarafa, isteyen bu tarafa gider gelir... Kimlik kontrolüyle... Bir zamanlar ikiye bölünmüþ Almanya'ya hiç benzemeyiz anlayacaðýnýz... Ýki Almanya'nýn birinde kapitalist, diðerinde ise sosyalist bir sistem vardý... Ýkisinin hayatý çok farklýydý... Birindeki siyasi ve ekonomik sistem yýkýlmadan diðeri ile birleþmesi imkansýzdý... Zaten öyle de oldu... Doðu Almanya'daki sosyalist rejim çökünce, kapitalist batý ile kucaklaþtý... Bizde öyle bir dert yok... Her iki tarafta da ayný sistem... Bir tarafta ne varsa, diðer tarafta da ayný þey var... Kuzeyin iþgal altýnda olmasý bile farketmez... Her iki tarafta da ayný dertler, ayný sýkýntýlar... Bundan dolayý kimse birbirine pek özenmez... Kuzeyden güneye geçenler farklý bir düzende bulmazlar kendilerini... Güneyden kuzeye geçenler de farklý bir þey hissetmezler... Adanýn tümünde ekonomik bir bütünlük yok, ama farklýlýk da yok... Kuzeyde bankalar battý... Güneyde de battý... Kuzeyde büyüyen bir iþsiz ordusu var. Güneyde de var... Borcunu ödeyemeyenler kuzeyde hapse atýlýyor... Güneyde de hapse atýlýyor... Kuzeyde ucuz yabancý iþ gücü sömürülüyor... Güneyde de sömürülüyor... Kuzeyde Türkiyeliler varsa, güneyde de Pontuslular var... Kuzeyde adalet topallýyor... Güneyde de topallýyor... Kuzeydeki karakollarda iþkence var, güneyde de var... Trafikteki ölümler kuzeyde dünya þampiyonluðuna koþuyorsa, güney de ondan geri kalmýyor... Kuzeyde kanser oraný ne kadar yüksekse, güneyde de en az o kadar yüksek... Kuzeyi idare edenler yolsuzluða bulaþtýlarsa, güneydekiler de bulaþtýlar... Partizanlýk, torpil, rüþvet kuzeyin de baþ belasý, güneyin de... Anlayacaðýnýz ayný gemideyiz hepimiz de... Kýbrýs gemisi... Türk-Rum yok... Hep birden sallanýp gidiyoruz bu alemde... Ayný hastalýklardan muzdarip... Ayný dertler içinde... Þimdi gemi öyle bir limana dayandý ki, sanki hep birden koleraya yakalandýk... Benzerlik olursa bu kadar olur ancak... Þaþýyorum da... Nasýl böyle bir ince ayar yapýlýr diye... Kuzeyde de dert özelleþtirme, güneyde de... Kuzeyde elektrik, telefon, limanlar satýlacak... Güneyde ise satýldý bile!.. En azýndan hükümet bu kararý aldý! Elektrik de, telefon da, limanlar da ihaleye çýkarýlacak... Kuzeyde herkes baðýrýp çaðýrýyor... Güneyde de kabarýyor öfke... Kuzeyin Türkiye'si var... Güneyin Troyka'sý var... Kuzeydeki pankartlarla güneydeki pankartlar birbirine benziyor... Önce vataný bölündü demek Kýbrýslýnýn... Mallarý yaðmalandý sonra... Þimdi de elinde ne kaldýysa, onlar da ala una, ala tre satýlýyor... Kýbrýs Kýbrýslýlarýn olmaktan çýkýyor... Boþuna eþek dememiþler bize galiba... Herþeyimiz elimizden alýnýrken, biz ne acayip iþlerle uðraþýyoruz hala burada... Nereye baksak, bizi yeyip yutanlarýn aðzýndan hep ayný ninniler dökülüyor... "Adil ve kalýcý çözüm"... "Ýki toplumlu, iki bölgeli federasyon"... E, yetti be! Uyanýn artýk... Deðiþtirin þu plaðý... Kýrk yýldýr dinlemekten hala usanmadýnýz mý? Bizi nasýl bitirdiklerini anlamadýnýz mý yoksa daha? Mandela Castro ile... Mandela þarkýlar ve danslarla uðurlanýyor Güney Afrika, geçen perþembe günü evinde 95 yaþýnda hayata veda eden eski Devlet Baþkaný Nelson Mandela'yý þarkýlar ve danslarla uðurluyor. Johannesburg'un Houghton bölgesindeki evinin çevresinde, sevenleri, Mandela için býraktýklarý çiçekler ve yaktýklarý mumlar önünde yerel þarkýlar söyleyip dans ediyorlar. Evi çevreleyen kalabalýk içinde Güney Afrika vatandaþlarýnýn yaný sýra, dünyanýn farklý yerlerinden gelen ziyaretçiler önemli bir yer tutuyor. Eve giden sokak boyunca ve evin etrafýnda Güney Afrikalý liderin resimlerinin ve isminin yer aldýðý þapkalar, tiþörtler, flamalar ve muhtelif hatýra eþyasý satýcýlarý da dikkat çekiyor. Mandela'nýn evinin giriþinin yer aldýðý sokak iki ucundan polis tarafýndan kordona alýnmýþ durumda. Mandela'nýn hayata veda ettiði evinin çevresinde ise uluslararasý basýn adeta kamp kurdu.mandela, kendisi için 15 Aralýk'ta yapýlacak devlet törenine dek ülke çapýnda çeþitli etkinliklerle anýlacak. Hafta boyunca ülkenin çeþitli bölgelerinde düzenlenecek resmi anma törenleri arasýnda Mandela'nýn 2010 Dünya Kupasý'nýn kapanýþýnda halkýn karþýsýna son kez çýktýðý stadyumda Mandela için baþsaðlýðý mesajlarý TDP: Özgürlüðün yýlmaz bekçisi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu Nelson Mandela'nýn vefatý nedeniyle bir mesaj yayýmladý. TDP'nin, dünya halklarýnýn kardeþliðine inanan, ýrklar arasýnda eþitlik için verdiði mücadeleyi kazanarak, haksýzlýklara karþý mevcut durum ne olursa olsun, yýlmamayý öðreten Mandela'nýn hatýrasý önünde saygýyla eðildiði, mücadelesinden ilham alan tüm kesimleri de selamladýðý kaydedildi. BKP Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Nelson Mandela'nýn planlanan etkinlik de yer alýyor. Parlamento, efsanevi lideri pazartesi günü yapýlacak özel oturumla anma hazýrlýklarýný sürdürürken, 15 Aralýk'taki devlet töreninin ise Mandela'nýn memleketi Qunu da yapýlacaðý belirtiliyor. ABD Baþkaný Barack Obama, eski ABD Baþkanlarý George W. Bush ve Bill Clinton'un yaný sýra Brezilya Devlet Baþkaný Dilma Rousseff ile Kanada Baþbakaný Stephen Joseph Harper'ýn da aralarýnda bulunduðu pek çok lider, cenaze merasimi için Güney Afrika'ya gitmeye hazýrlanýyor. ölümü nedeniyle baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan mesajýnda, Güney Afrika'daki ýrkçý rejime karþý yýllar önce baþlatýlan halk direniþinin lideri olan Nelson Mandela'nýn ölümünden derin üzüntü duyduklarýný belirterek, tüm dünya halklarýna baþsaðlýðý diledi. Nelson Mandela'nýn ayrýmcýlýk, sömürü ve ezilmiþliðe karþý yýlmadan yürüttüðü direniþin hatýrlanacaðýný belirten Ýzcan, sadece Güney Afrika'da deðil, tüm dünyada ayrýmcýlýða, sömürü ve baskýlara karþý mücadeleye ilham olan Mandela'nýn ölümünün büyük bir kayýp olduðunu kaydetti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý "ÇÝRKÝN AFRÝKALI" Yaþayan canlý tarihlerini ve efsane kiþilerini bir bir kaybediyor dünyamýz... Üç kiþi kalmýþtý... Fidel Castro... Nelson Mandela... Dalay Lama... Castro hala dillere destan bir devrimi gerçekleþtirdi 1959'da Küba'da... Ve 54 yýldýr bu devrimin lideri... Mandela kara kýtanýn babasý... Bir özgürlük, mücadele ve adalet abidesi... Dalay Lama çocukluðundan beri Tibet'i Çin'in elinden kurtarmaya çalýþan ruhani lider... Asýl adý Tenzin Gyatso... Mandela'yý kaybettik... Ýki tarihimiz kaldý... Giderek çölleþen dünya, tarihçe de yoksullaþýyor yýllýk hapislikten sonra Mandela 1990'da özgürlüðüne kavuþtu... Ve iki yýl sonra bir ödül verdiler ona Türkiye'de... Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü... Mandela almadý... Reddetti bu ödülü... Sebep? Türkiye'de Kürtlere yapýlan ayýrýmcýlýk... Bir sebebi daha var ancak... Bu ödül ondan önce faþist cunta lideri Kenan Evren'e de verilmiþti... Mandela... Ve Evren... Nasýl yanyana konur? Mandela reddedince þaha kalktý yine Türk milliyetçiliði... Koskoca manþet attý 'Hürriyet' gazetesi... "Çirkin Afrikalý"... Böyle manþetleri çok gördük biz de Kýbrýs'ta... Ne hainliðimiz kaldý, ne gavurluðumuz... Mandela'ya da neler demediler neler... "Para az geldi"... "PKK baðlantýsý"... Ve aþaðýlamak için 'zenci'... Þimdi ise bakýn ne diyor ayný gazete: "Irkçýlýkla mücadeleye adanmýþ bir ömür... Mandela'nýn ölümü dünyayý yasa boðdu"... Bir ödülü reddetmek yürek ister... Hele de uluslararasý bir ödülü... Yaþamý boyunca ilkelerine baðlý kalan ve doðruluktan hiç sapmayan Mandela bu yürekliliði gösterdi iþte... Alkýþlanmasý gerekirdi... Küfredildi... Þimdi ise "kahraman" diyerek günah çýkarýlýyor ardýndan... Týpký Ahmet Kaya'nýn ardýndan çýkardýklarý günah gibi... Bizim toplumumuzda da bir ödülü reddetme yürekliliðini göstermiþ olan sanatçýlarýmýz ve yazarlarýmýz var... Bu vesileyle bir kere daha analým onlarý... Unutulmuþtur belki... Hani hatýrlatan mý var? Oysa þimdiye dek yapýlan eylemlerimizin en anlamlýlarýndan biriydi... Türk Bankasý'nýn kültür/sanat ödülü vardý... Baþarýlý olan sanatçý ve yazarlarýmýza her yýl veriliyordu... Bir para ödülü... Derken bu ödül birdenbire Rauf Denktaþ'a da verildi... Ýnanýlmaz bir þeydi... Protestolar baþladý... Ve o güne dek bu ödülü almýþ olanlar ödüllerini bankaya iade etmeye karar verdi... Ettiler de... Teker teker sýraya girdiler ve ödül olarak kendilerine verilen paralarý iade ettiler... Bu da banka ödüllerinin sonu oldu... Bir daha da kimseye ödül vermediler... Nelson Mandela hakkýnda ne kadar güzel söz söylesek az... Bu dünyanýn vicdanýydý... Türkiye'de ona karþý o çirkin saldýrýlar baþlayýnca, Küçük Ýskender o meþhur 'Türkiye' þiirine onu da koydu... Þöyle dedi ironiyle: "Mandela kötü adam Döv onu Türkiye..." Dünyamýzýn en önemli dertlerinden biri olan ýrkçýlýða karþý en önde savaþmýþ ve onu altetmeyi baþarmýþ olan bir kahramaný, bir bilgeyi, bir efsaneyi kaybettik... Çirkin Afrikalý deðil... Güzel Afrikalý... Çirkinler çirkinlikleriyle kaldý... Mandela kalbimize kazýndý...

3 x istence e Elvan Levent OKUL CANIMIZA OKURSA... RUM ÇÝFTÇÝLERÝN ARA BÖLGEYE GEÇÝÞLERÝNE ÝZÝN VERÝLMEDÝ Çiftçiler zeytin aðacýný bölgeye ektiler Rum Çiftçiler Birliði (EKA) dün Bostancý kapýsýnda araçlý eylem yaptý. Bostancý (Astromerit) sýnýr kapýsýnda traktörleri ve diðer tarým araçlarýyla toplanan çiftçiler, konuþmalarýn ardýndan BM kontrolündeki ara bölgeye geçmek için sýnýr kapýsýna doðru saat 11.15'te hareket ettiler. Yaklaþýk 30 araçlýk konvoy Rum sýnýr kapýsýnda polis ve BM engeliyle karþýlaþtý, burada araçlarýný durduran çiftçiler araçlarýndan inerek eylemlerini sürdürdüler. Birleþmiþ Milletler yetkilisine, ara bölgedeki arazilerinin kullanýmýyla ilgili muhtýrayý sunan çiftçiler, bu arazilerin kullanýmýyla ilgili anlaþmanýn uygulanmasýný istediklerini ve muhtýranýn bir kopyasýný BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a yollanmasýný istediklerini belirttiler. Ayný muhtýranýn Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, Kýbrýs'taki Avrupa Birliði Temsilciliði'ne de ulaþtýrýlacaðýný söylediler. BM görevlisine ellerindeki zeytin dallarýný da gösteren çiftçiler, bunun Kýbrýs'ta kalýcý ve yaþayabilir bir çözümden yana olduklarýnýn göstergesi olduðunu belirtmek için getirdiklerini bildirdiler. Çiftçiler daha sonra, ara bölgeye yanlarýnda getirmiþ olduklarý zeytin aðacý fidanýný diktiler. Çiftçilerin eylemi olaysýz bir þekilde sona erdi. Bir belgesel izledim dün. Film, Amerika'daki eðitim sistemini sorguluyor yapýmý, 'War on Kids' yani, 'Çocuklara Savaþ' isimli belgeselin içeriði adýný kesinlikle haklý çýkarýyor. Mevcut eðitim sisteminin çocuklara nasýl da yarardan çok zararý olduðundan bahsediyor ve etkileyici bir þekilde bir çocuða 'okul' adý altýnda yapýlan kötülükleri anlatýyor. 'Okul'u, þartlarýn hapishaneden de kötü olduðu bir zindana benzetiyor örneðin. Belgeselde konuþan bir öðretmen þöyle diyor: "Hapishanede özgürlüðünüz kýsýtlýdýr, istediðiniz herþeyi yapamazsýnýz ama en azýndan kimse ne düþündüðünüze karýþmaz. Okulda ise çocuklarýn düþüncelerine müdahale ediliyor, beyinlerine sürekli olarak neyin 'doðru' neyin 'yanlýþ' olduðu pompalanýyor. Bizim eðitim sistemimizin yaptýðý çocuklarý eðitmek deðil, onlarý kontrol etmek"... Amerika'da okul çaðýndaki çocuklarýn bile antidepresan kullandýklarýný bilmiyordum, bu belgeselden öðrendim ve doðrusunu isterseniz bu beni dehþete düþürdü. On binlerce çocuða 'Ritalin', diye bir ilaç verilmiþ doktorlar tarafýndan ki, bu Ýsveç yapýmý ilaç, Ýsveçli çocuklara verilmiyor. Bir tür antidepresan ancak, çocuklarýn beyninde kalýcý hasara yol açýyor, onlarý birer 'ot'a çeviriyor adeta. Sadece 'Ritalin' deðil, daha bir sürü ilaç ismi geçiyor belgeselde. Ve bu ilaçlarýn hepsinin de çocuklarda baðýmlýlýða yol açtýðý, bu baðýmlýlýðýn da uyuþturucu kullanýmýný tetiklediði saptanmýþ... Sadece baðýmlýlýk deðil, çocuðu intihardan adam öldürmeye kadar götürüyor; beyinde hasarla birlikte, kalp bozukluklarýna da neden oluyor bu antidepresanlar. Amerika'da ergenlik çaðýndaki intiharlarýn her yýl artmasýný da buna baðlýyorlar. Ve bugüne kadar öðrenciler tarafýndan iþlenmiþ bütün cinayet ve katliamlarda da cinayeti iþleyen çocuklarýn kanýnda 'prozac', 'ritalin' ve daha birçok bu türden ilacýn olduðu tesbit edilmiþ. Kimse bunun bir tesadüf olduðunu düþünmüyor elbette. Ama çocuklar, ilaç firmalarý için büyük bir pazar ve bilindiði üzere, büyük paralarýn döndüðü yerlerde vicdanla ahlakýn yeri yoktur. Anlayacaðýnýz saðlýk ve eðitim sistemini, mevcut politik ve ekonomik sistem doðurmuþ ve ilkini yýkmak ne kadar zorsa, ikincisini yýkmak da en az o kadar zor. Belgeseli izlerken, bizde de böyle bir film çekilseydi, kim birlir neler çýkardý ortaya, diye düþündüm. Bizim de dünyanýn büyük çoðunluðundan farkýmýz yok, diðerleri gibi biz de her konuda Amerika'nýn sýký takipçisiyiz. Yetiþkinlerin antidepresan kullanýmý özellikle 2000'lerden sonra bizde de büyük artýþ gösterdi. Bir tür moda haline geldi hatta. Çocuklarda bu durum nedir, bilmiyorum ancak, okullar ve eðitim konusunda Amerika'daki felaketten geri kalýr yanýmýz yok, hatta birçok yönden beþ beter bir durumdayýz bana sorarsanýz. Küçük yaþtaki çocuklarýn üzerinde bile akýl almaz bir baský oluþturmuþ bir eðitim sistemimiz var çünkü bizim. Eðtimin kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan, ezberci, not yarýþýna dayalý, özel dersaneleri zengin etmeye yarayan bir sistem... Örneðin yapýlan araþtýrmalarda, 'ev ödevi'nin baþarýya nasýl bir katkýsý olduðu bugüne kadar saptanamamýþ. Ýzlediðim belgeselde, þöyle bir soru da soruluyor: Ayný yaþ grubundan çocuklarý bir odaya doldurup, baþlarýna bir öðretmen dikmenin... Altý saat boyunca, elli dakika arayla beyinlerine birbiriyle ilgisiz bir sürü ders enjekte etmenin iyi bir fikir olduðu sonucuna nasýl vardýk ve bunu neden halâ sürdürüyoruz? Bu soruyu bizim eðitim sistemimizin bekçileri de sormalý kendilerine. Ýþlerine gelirse elbette.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Bir özgürlük feneri daha söndü dünyanýn Halkýnýn gözyaþlarý yýkýyor nâþýný Büyük bir lideriydi ýrkçýlýkla kavganýn Mandela deðiþtirdi bir tarih akýþýný Kalay BU SEFÝL ÜLKEDE MUTLULUÐUN FOTOÐRAFINI ÇEKEBÝLÝR MÝSÝNÝZ? FODER ekibi köyleri geziyor, güzel güzel fotoðraflar çekiliyor. Terkedilmiþ evler fotoðraflarda çok fotojenik duruyor. Hasbelkader þöminelere odun olmaktan paçayý kurtarmýþ zeytin aðaçlarý da öyle Ýnsan hakkaten o fotoðraflara baktýkça umutlanýyor Çok güzel fotoðraflar çekiyorsunuz arkadaþlar. Peki, siz bu sefil ülkede mutluluðun fotoðrafýný çekebilir misiniz? Makamlarýnda misafir aðýrlarken 23 Nisan çocuklarý gibi þen olan KKTC yetkililerinin bilinçaltlarýnýn fotoðrafýný çekebilir misiniz? Ýflas etmiþ ama dükkaný kapatmamakta direten KKTC'nin fotoðrafýný çekebilir misiniz? Kalaycý LARNAKA'DAKÝ KIBRIS TÜRK ARAZÝSÝ ÝÇÝN Ali OSMAN P eriyodik KARÞI TARAFTAN BAKILIRSA... Panikos Neokleus'un kitabýný okudum... Ýsmi "Kýbrýs'ta 1974'te Gözardý Edilenler"... Akýcý bir kitap. Uzun zamandýr kitap okuyamamýþtým. Bir gecede bitirdim yüzlerce sayfalýk kitabý. Panikos 1974 Temmuz'unda baþlayan darbe ve arkasýndan hazýrlanan senaryo gereði Türk Silahlý Kuvvetleri'nin adaya askeri bir harekat düzenlemesi sýrasýnda yaþananlarý anlatýyor. Kendisi de var kitabýn kahramanlarý arasýnda... Savaþa katýlanlarla birebir konuþtu, onlarýn o günlerde yaþadýklarýný, bugün neyle uðraþtýklarýný ve þimdi düþündüklerini kaleme aldý... Türkçe tercümesi akýcý... Dedim ya beni aldý götürdü... Kitabý bitirdiðimde saat gecenin ilerleyen saatleriydi... Sabah oluyordu daha doðrusu... Panikos'un söyleþi yaptýðý, o Rum askerlerinin söylediklerini, cephenin karþý tarafýnda duran bazý Türklerden de duydum. Mesela Afrika'da yayýnlanan bir söyleþi vardý... Arabahmet bölgesinde bir ambarda toplanan bazý esirlerin neler yaþadýklarýný ve bir gün onlarý otobüslere bindirerek limana götürüp Türkiye'ye gönderdiklerini... Bazýlarýnýn ise askeri gemiden inen Türk askerleri tarafýndan öldürüldüklerini ve denizin kýrmýzýya döndüðünü anlatmýþtý bir eski tüfek! Bu canavarlýk karþýsýnda korktuklarýný ve Rumlarý getirdikleri otobüslere binerek hemen oradan ayrýldýklarýndan da söz etmiþti... Adana ve Adýyaman'a götürülen Rumlar da var kitabýn sayfalarý arasýnda. Çoðunluk da onlardan oluþuyor aslýnda... Ben de kendimden bir parça buldum kitapta Temmuz günü Elye'ye saldýran Rum askerlerinin komutaný durumundaki bir þahýs ve yanýlmýyorsam çavuþ olan iki kiþi de anýlarýndan bahsediyor. Benim bildiklerim veya yaþadýklarýmla anlatýlanlar büyük oranda doðru... Çok küçük farklar var sadece... Kitapta dikkat çeken en önemli konu yaþanan savaþýn nasýl organize edildiðidir... Kitapta anýlarýný anlatanlarýn tümü de büyük ölçüde ellerindeki silahlarýn bozuk olmasýndan, yetersiz olmasýndan ve sýk sýk Yunanlý subaylarýn komutasý altýnda olan Genel Karargah'tan tutarsýz emirler aldýklarýndan söz ettiler. Maðlubiyetin ve bu kadar zararýn sorumlusunun onlar olduðunu anladýklarýný üstü kapalý olsa da vurguladýlar konuþmalarýnda. Amerika Lefkoþa'daki elçisine "masayý temizle" yani Makarios'u devirin dedi. 15 Temmuz'da iþler çýðýrýndan çýktý... Türk ordusunun adaya çýkmasý da iþin ikinci planýydý... Hedef adayý bölmek ve bugün çýkacak olan doðalgazýn üstüne oturmaktý bütün mesele... Öldük öldüründük bu uðurda... Amerika ve Ýngilizin tek amacý çoban ve yýlan hikayesini iki toplum arasýna sokmaktý. Baþardý da... Bir gün yaþadýðým savaþýn karþý taraftan bakýþýný burada yazarým belki... 2,2 milyon Euro'luk dostane anlaþma n SKALA BÖLGESÝNDEKÝ ARAZÝ CEMAAT MECLÝSÝ ÜYESÝ MERHUM DR. MÜDERRÝSOÐLU'NA AÝTTÝ Rum Yönetimi'nin, Cemaat Meclisi üyeliði de yapmýþ olan merhum Dr. Orhan Doðan Müderrisoðlu'na ait Larkana Skala bölgesindeki 11 bin 382 metrekare araziyi, Rum eski Baþsavcý Alekos Markidis'in temsil ettiði Müderrisoðlu'nun varisleri ile 2 milyon 200 bin Euro karþýlýðýnda dostane anlaþma yaptýðý bildirildi. Fileleftheros "Kýbrýslý Türklerle Milyonluk Bir Anlaþma daha... Avukatlarý Alekos Markidis" baþlýklý haberinde Rum Bakanlar Kurulu'nun önceki günkü toplantýsýnda Rum Yönetimi ile müzakerelerde eski Rum Baþsavcý Alekos Markidis (avukat olarak) tarafýndan temsil edilen Müderrisoðlu varislerine 2,2 milyon Euro tazminat verilmesi kararýný onayladýðýný yazdý. Gazete Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurulmasýndan sonra Türk Cemaat Meclisi üyeliði de yapan Dr. Orhan Doðan Müderrisoðlu'nun 1972'den itibaren daimi olarak Türkiye'de ikamet ettiðini, Larnaka'daki malýnýn vasilerinin 1967 itibarýyla Ýngiltere'de, daha sonra da Türkiye'de daimi ikamet eden oðlu ve 1974'ten sonra daimi olarak Türkiye'de ikamet eden kýzý ve damadý olduðunu yazdý. Habere göre Rum Yönetimi ile müzakeresi edilen Müderrisoðlu emlakinin, üzerine, kullanma izinleri olmasýna karþýn inþaat izinleri olmayan Rum 'göçmenler' tarafýndan 14 atölye ve 4 konut inþa edilmiþ parselle ilgiliydi. Bahse konu emlakin piyasa deðeri Rum Tapu Dairesi tarafýndan 2008 fiyatlarýyla 2 milyon 850 bin Euro olarak belirlendi. Emlakin varisleri adýna Avukat Alekos Markidis ile yapýlan ve bazýlarýna varislerin de katýldýðý müzakerelerde 2,2 milyon Euro tazminat ödenmesinde anlaþma saðlandý. Müderrisoðlu varislerinin ilk önce 4,3 milyon Euro tazminat talep ettiklerine dikkat çeken gazete Rum Bakanlar Kurulu'nun önceki günkü kararý ile 2,2 milyon Euro'nun Müderrisoðlu varislerine taksitle ödeneceðini, 500 bin Euro'luk ilk taksitin yýlsonuna kadar, 1 milyon Euro'luk taksitin 30 Haziran 2014'e ve 700 bin Euro'luk bölümünün de 30 Nisan 2015'e kadar ödeneceðini kaydetti. Gazete Rum Yönetimi'nin 29 Nisan 2009'da yine Müderrisoðlu varis/mirasçýlarýndan, piyasa fiyatý 1,4 milyon Euro olarak belirlenen bin 610 metrekarelik bir araziyi bir milyon Euro ödeyerek elde ettiðini, söz konusu arazide Rum "göçmenlerin" kaldýðý 8 dairelik apartman bulunduðunu haberine ekledi. Maðusa suriçindeki ayine binden fazla Rum'un katýlmasý bekleniyor Maðusa suriçinde bulunan "Agios Georgios Eksorinos" Kilisesi'nde, bu sabah 08.30'da, 57 yýldan sonra yeniden ayin yapýlýyor. Öte yandan ilgili haberde, KKTC makamlarýnýn bugünkü ayinin yaný sýra, kilisede yýl boyunca ayin yapýlmasýna izin verdiði de öne sürüldü. Binden fazla Rum'un, bu sabah ayin için Rum kesiminden kuzeye geçmesinin beklendiðini haber veren Fileleftheros gazetesi, 500'den fazla Rum'un Maðusa'ya gidecek otobüslerde yer ayýrttýklarýný, bir o kadar kiþinin de Maðusa'ya özel araçlarýyla gitmelerinin beklendiðini yazdý. Ayine Rumlarýn yaný sýra kuzeyde yaþayan Kýbrýslý Türklerin de ilgi gösterdiklerini kaydeden gazete, KKTC makamlarýnýn bugünkü ayinin yaný sýra, kilisede yýl boyunca ayin yapýlmasýna da izin verdiðini öne sürdü. Bununla birlikte, ayini yönetmek için papazýn kiliseye hangi günler gideceðinin henüz kararlaþtýrýlmadýðýný kaydeden gazete, Agios Georgios'la ilgili bir günün kutlandýðý her yýl 23 Nisan'da da, kilisede ayin yapýlacaðýnýn kesin olarak düþünüldüðünü ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝÇMEYÝP DE NE HALTEDECEÐÝZ? Öðünmek gibi olmasýn ama... Biz bu mereti içerik be gardaþ... Yani iyi içiciyiz iyi... Yok yok, aklýnýza o biçim birþey gelmesin. Alkolden bahsediyorum... Halkýn Sesi gazetesinin yaptýðý bir araþtýrma sonucuna göre, 9 ayda 60 milyon liralýk alkol tüketmiþiz. Yani ayda 6 milyon lira harcadýk kafalarý tütsülemeye... KKTC denilen bu ceberrut devlette velinimetimiz anavatanýmýzýn büyük desteðini de arkamýza alarak el birliðiyle yarattýðýmýz bu rezil ve çarpýk düzen kafalarý ütüledikçe, biz de çareyi tütsülemekte bulduk! 2010 da 48 milyonluk içmiþiz ün ilk 9 ayýnda 60 milyonluk! Allah kerim 2014 e! AKP nin talimatlarýyla bize dayatýlan bu rezil düzene ayýk kafa ile katlanmak mümkün mü?! Orhan Veli nin Dað baþý þiiri geldi aklýma. Ne demiþti ünlü þair? Dað baþýndasýn Derdin günün hasretlik Akþam olmuþ Güneþ batmýþ Ýçmeyip de ne haltedeceksin? Burasý dað baþý deðil tabii... Ama dað baþýndan beter bir mandra!.. Bizim de derdimiz günümüz, barýþa, çözüme, insanca yaþanacak aydýnlýk bir geleceðe hasretlikle geçiyor. Ýçmeyip de ne haltedeceksin? Bu araþtýrma sonucunu Erdoðan duyarsa yandýk! Gene potinlerle aðzýmýzdan girip burnumuzdan çýkacak! Gene fýrçayý çekecek! Ne beslemeliðimizi býrakacak, ne nankörlüðümüzü! Bunlarýn tümü de ayyaþ diyecek, Tümü de alkolik. Gece gündüz içiyorlar! Bizim binbir fedakârlýkla kendilerine yolladýðýmýz paralarý alkole yatýrýp zýkkýmlanýyorlar! Þaka bir yana ama, Türkiye de uygulamaya konulan alkol yasaklarý burada da baþlarsa hiç þaþmayýn! Bakarsýnýz CTP milletvekili Doðuþ Derya nýn Sen kimsin yahu? diyerek þiddetli tepki gösterdiði CTP li bakan, çýkýp meclis kürsüsünden padiþah fermanýný okur... Ya alkolden vazgeçeriz... Ya da maaþ yok! O zaman seyreyleyin cümbüþü! Padiþahýn fermanýný alan vüzeradan Beþir Atalay, bir gün bile beklemeden harekete geçer... Ve o meþhur sözde ekonomik pakette revizyona giderek, programa yeni bir madde ilâve eder! KKTC ye her türlü alkollü içki ithalâtý yasaklanacak! Biliyorum... Bütün bunlar þaka gibi geliyor size... Ama AKP nin Türkiye de uygulamaya koyduðu alkol yasaklarýný düþündüðünüzde, eminim þakaya gelir tarafý olmadýðýna hükmedeceksiniz siz de! 9 ayda 60 milyonluk alkol tüketmemizin Erdoðan ýn tepesini attýrmayacaðýný kimse iddia edemez! Aðzýný açýp gözünü yumabilir ve Türkiye bu kadar parayý siz gece gündüz zýkkýmlanasýnýz diye vermiyor diyebilir! Önce kafayý, sonra da bir hassiktir çekmek vacip olabilir!

5 5 8 Aralýk 2013 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Bugün CTP'de dananýn kuyruðunun kopmasýný bekleyenler yanýlýyor MÝÞ-MIÞLAR * CTP Genel Baþkaný ve Baþbakan Yorgancýoðlu "HP maaþlara yansýtýlacak" demiþ. - Ooooo Çok üzüldüm.. Böyle konuþtuðuna göre, kurultaydan umudu kesti, gidiyor demektir. * Elektriðe zam gelmesinden sonra odun sobalarýna raðbet artmýþ. - Amanýn aman Eyvahlar olsun Çanak yine zeytin ve harup aðaçlarýnýn baþýnda parçalanacak. * Dünyanýn en büyük gemisi suya indirilmiþ. - Ne kadar büyük olursa olsun, batmaz gemi Kýbrýs'tan daha büyük olamaz. *TDP Genel Sekreteri Harmanacý; "CP'nin ekonomik programý ayen uygulayacak mý yoksa revize mi edeceðine karar vermesini istemiþ. - Görevde yenidir, durumdan haberdar deðil belli ki Karar verildi. Revize mevize yok Program ne diyorsa o. Aslýnda açýklamaya gerek yok. Uygulamalardan belli. * Ükedeki alkol tüketiminde artýþ varmýþ. - Trafik kazalarile orantý var deil mi? * Yorgancýoðlu parti içinde hizipleþme olmasa tek baþýmýza iktidar olurduk demiþ. - Üzülmesin Beterin beteri var. Canlý örnek, Ýrsen Bey.. Hizipleþme olmasa evde oturur muydu þimdi. * Akansoy "Kazanmazsam kavgalar Ayyuka çýkar demiþ. -Annamadým. Ne demiþ "Balýklar kavaða çýkar" mý demiþ * Mungan ekonominin kayýt altýna alýnacaðýný söylemiþ. - Boþuna yorulmasýn, memurlarý da yormasýn, masraf da yapmasýn Bin defa alýndý ama ne acý tesadüftür ki her defasýnda kayýt defteri yok oldu. * LTB çalýþanlarý iþ yavaþlatma grevine gitmiþ. - Lefkoþa'nýn ne günahý var Allah aþkýna. Vergi kutsaldýr Ödeyin verginizi diyorlar Ödüyoruz iþte Ama yol su elektrik saðlýk olarak dönmüyor bize.. Ýsraf olup gidiyor. DÖNGÜ..! Bugün seçim var. Yorgancýoðlu ile Akansoy arasýnda tercih yapýlacak. Oysa fark yok ki aralarýnda. Býyýk mý Hadi caným siz de. Bence seçime bile gerek yok. Talat a yazý tura attýrsýnlar, olsun bitsin. Haa, birazcýk fark varsa eðer, hiç merak etmeyin, üç vakte kalmaz dönüþürler, birbirinin ayný olurlar tornadan çýkmýþ gibi. Ayný arabaya binerler, ayný türküyü söylerler. Hep böyle oldu Yanlýþ anlamayýn Sadece CTP ye yüklendiðimi sanmayýn. Sözüm hepsine. Yurdum insaný boþu boþuna gelen ayný giden ayný noktasýna varmadý ki. Uygulamalar ve sonuçlar deðiþmiyor, bir kýsýr döngüdür, gidiyor. Baþbakanlar deðiþiyor. Bakanlar deðiþiyor Müsteþarlar, müdürler ve bunlarýn muhterem sekreterleri bile deðiþiyor, ama olumlu deðiþen hiçbir þey olmuyor. Her adým yarým kalýyor Sapla saman ayrýlamýyor... Sonuç alýnamýyor ve dolap beygiri gibi dönüp duruyoruz ayný yerde! Dedik ya, bir kýsýr döngü iþte. Döngü dedik ya, boþuna demedik.! Bugünlerde çok ilginç bir sergi var AKM de. Konusu DÖNGÜ. Kuzey Kýbrýs Seramikçiler Derneði nin 6. Sanat Etkinliði. Gidin görün. Hani; 20 dernek, 30, 50, 60 derneðin katýldýðý/desteklediði eylemler olduðunu duyarsýnýz ya, bu dernek onlarýn hiçbirine katýlmadý bugüne kadar. Ama bu dernek, bu eylemi ile, tüm o derneklerin söylemeye çalýþtýðýndan daha çok þey anlatýyor topluma. Gidin dinleyin.! Diðer eserler gibi, bu sayfada yer verdiðimiz Seramik Sanatçýsý Hayal Dimililer in eserleri de isimsiz! Neden? Çünkü sizi koþullandýrmak istemiyorlar. Bakýn, görün ve kendi dönencenizi bulun diye.

6 GÜNLÜK GÜNLÜK Kalem Yalçýn Okut ALÝ FEGAN DAN ÝLETÝ Ali Fegan Dostumdan bir e-posta geldi. 27 Kasým günkü Afrika da çýkan CTP nin Açmazlarý baþlýklý yazýmda eksikler ve yanlýþlar olduðunu söylüyor. Haksýz deðil... Zaten ben de arþivsiz çalýþtýðýmý belirtmiþtim. Nitekim o yazýda mutlaka yer almasý gereken bazý isimleri atlamýþtým. Bazan insanýn kör yanýna gelir derler ya, öyle oldu iþte. Baðýþlana... Yoksa, örneðin bir Zihni Durmuþ ve bir Arif Kavrar arkadaþlarýmý nasýl atlardým... Keza, Mehmet Civa ve Bekir Azgýn da o ilk günlerin CTP lilerindendiler. Lefke den Olgun Olay da. Salih Usar ýn hangi yýl mezun olup geldiðini hatýrlamýyorm; ama o da o ilk veteranlar dandý. Ýzmir de okurken Civa ile birlikte -hiç sebepsiz- 6 ay hapse atýlan has dostum Cemal Bektaþ a yapýlan çirkin tavrý hiç anlatmayayým. Merak edenler kendisinden öðrenebilirler... Doðan Harman, bütün arkadaþlarý CTP li olmasýna karþýn, CTP ye hiç sýcak bakmamýþ, üye olmamýýþ, çalýþmalara da hiç katýlmamýþ, ya da ucundan kýyýsýndan katýlmýþtý. Oysa daha Ankara da okurken Naci nin talebesi idi. Dahasý, Moskova ya okumaya gitmeye karar verdiðinde AKEL den burs ve kontenjan alabilmek için aracý olmalarýný istediði kiþiler de yine CTP lilerdi. O günlerde hýzlý komünist bir profil veriyordu. Onca yýl sonra Moskova dan anti-komünist bir tip olarak döneceðini nerden bilebilecektik ki?.. O günlerde Doðan la çok sýký fýký olan Kadir Kaba ile Ýlker Kýlýç ý ayýrýyorum. Kadir, daha lisede ve Ankara da iken çok yakýn olmalarýna raðmen, Doðan ýn Asil Nadir e çalýþtýðý günlerde yollarý ayrýlmýþtý; Kadir ayýrmýþtý... Zeki bir insan ve baþarýlý bir mimar olan ve Ýngilizce bilen ODTÜ mezunu Ýlker arkadaþýmýz ise o günlerde güneyde çalýþan nadir, hatta belki de tek üniversite mezunu idi. Londra ya göç ettikten sonra CTP Londra Þubesi Baþkaný oldu. Halen o görevini sürdürüyor. Ali ye teþekkür edip e-postasýndan geniþ bir kýsmýný aktarýyorum : Yalçýn, tarihli Afrika gazetesinde yazdýðýn CTP nin Açmazlarý ile ilgili yazýný ilgi ile okudum. Fakat arþivin olmadýðý ve o günlerde Kýbrýs ta olmadýðýn için yazýnda bazý eksik ve hatalar olduðunu tespit ettim. Bir yoldaþýn olarak bunlarý düzeltmek ve eksikleri tamamlamak mecburiyetinde kaldým. O döneme ait bende bilgi ve bazý belgeler vardýr. Biliyorsun ben 1972 yazýndan itibaren CTP üyesi oldum te yapýlan Kýbrýs Cumhuriyeti CBM [Cuhurbaþkaný Muavinliði -Y.O.] seçimlerinde görevli idim. Seçimlerden sonra da CTP Lefkoþa Ýlçesi ni kurup ilk Ýlçe Baþkaný oldum. Bu konularda benden istediðin zaman bilgi alabilirsin. Gelelim yazýndaki hata ve eksiklere yaz aylarýnda (Haziran-Temmuz aylarýndan birinde) Türkiye den mezun olup gelen, sýnýdýþý edilen ve ileriki yýllarda mezun olup gelecek gençlerin ne yapacaðý konusu ve nasýl bir örgütte bir araya gelecekleri ve nasýl bir çalýþma yapacaklarýný tartýþmak için geniþ katýlýmlý bir toplantý düzenlendi. Bu toplantýnýn olmasýnda o günlerde Kýbrýs ta olan Fuat Fegan öncülüðünde Naci Talat, Fadýl Çaðda, Kuydul Turan ýn katkýlarý ile gencin ktýlýmý ile Lefkoþa da gerçekleþti. Toplantý Nacinin kayýnpederi Temizleyici Enver in Mýsýrlýzade Apartmaný yanýndaki evinde oldu. Toplantýda iki görüþ vardý, bir görüþ (Fuat Feganý) gelen mevcut gençler CTP ye üye olup parti içinde çalýþmaya baþlamasý ve ileride gelecek gençler de bu yolu takip etmesi... Diðer görüþ ise ayrý b ir sosyaslist parti kurulup gelecek olan gençlerin orda örgütlenmesi. Yapýlan oylamada 4-5 kiþi dýþýndakiler CTP ye katýlmayý kabul ettiler. (...) Ali, lefkoþa da gerçekleþtirilen o geniþ katýlýmlý toplantýda kiþinin bulunduðunu belirtiyor. Oysa, benim o yazýmda sözünü ettiðim toplantý çok daha dar kapsamlý idi ve Leymosun da garip bir yerde yapýlmýþtý. Ayrýca, Betaþ (Göze) Dostuma sordum; o farklý þeyler söyledi. O nedenle, Ali nin e-postasýndaki deðerlendirmelerine Bektaþ ýn deðerlendirmeleri ýþýðýndad evam edeðim. "3. Sabah Kahvesi" Kanser Araþtýrma Vakfý'nýn (KAV) "3. Sabah Kahvesi" etkinliði dün Lefkoþa, Gazimaðusa ve Girne'deki bazý cafelerde gerçekleþtirildi saatleri arasýnda Özerlat Kahve, Dimes ve Rana Fahrioðlu þirketlerinin sponsorluðunda vakýf gönüllüleri tarafýndan gerçekleþtirilen etkinlik Lefkoþa'da; Delucious Cafe, Gloria Jeans, Mambochino, Özerlat Kahve ve Þefler, Gazimaðusa'da Gloria Jeans ve Girne'de; Cafe Dükkan, Gloria Jeans ve Yalýn Guesthouse yanýnda bazý evlerde yer aldý. Etkinliði süresince mekan sahipleri elde edecekleri gelirin bir kýsmýný vakfa baðýþlayacak. Yapmakta olduðu faaliyetlerle kansere farkýndalýk yaratma yanýnda kanserle mücadelede halký tek yürek haline getirmeyi amaçlayan vakýf, "sabah kahvesi etkinliðinden elde edeceði gelirin tamamýný KKTC'de kanser vakalarýnýn en fazla görüldüðü bölgelerde detaylý toprak analizi yapýmý için kullanýlan fona aktaracak." Bu arada KAV'a aylýk düzenli baðýþ yapmak isteyenler cep telefonlarýndan ABONE KAV ve miktarý yazýp (miktar: 10, 25, 50, 100 TL) 4271'e mesaj atabilecek. ÇÝRKÝN "HÜRRÝYET"ÝN ÇÝRKÝN MANÞETÝ Apartheid rejimine karþý mücadelenin simgesi olan Güney Afrikalý lider Nelson Mandela'nýn vefatýnýn ardýndan Twitter'da, Hürriyet gazetesinin 1992 yýlýnda Mandela'nýn Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü'nü kabul etmemesi üzerine attýðý "Çirkin Afrikalý" manþeti günün en çok konuþulan konulardan biri oldu. Atatürk Uluslararasý Barýþ Ödülü 1990'da da darbe generali Kenan Evren'e verilmiþti. Gazetede "Çirkin Afrikalý" manþeti ile verilen habere Mandela'nýn 1986 yýlýnda verilmeye baþlanan Atatürk Barýþ Ödülü'nü, Türkiye'de Kürtler'e yapýlan ayrýmcýlýðý gerekçe göstererek reddetmesi konu edilmiþti. Gazete Mandela'ya, "zenci" demeyi tercih etmiþ, manþetten verilen haberin arabaþlýklarýnda ise týrnak içerisinde "PKK ile baðlantýsý var" ve "Para az geldi" ifadeleri yer almýþtý. Hürriyet, Mandela'nýn vefat haberini "Nelson Mandela: Irkçýlýkla mücadeleye adanmýþ bir ömür" ve "Mandela'nýn ölümü dünyayý yasa boðdu" baþlýklarýyla verdi. Yüzsüzlüðün "Hürriyet"i diye buna derler iþte BIYIKSIZ Özkan Yorgancýoðlu yeniyi, Asým Akansoy ise eskiyi temsil ediyormuþ bu yarýþta... Eðer gerçekten öyleyse, býyýklýlarý bir býyýksýz mý temsil ediyor þimdi? FARKI KALMADI Belediye baþkanlarý AB yetkilileri ile görüþtü Brüksel'e giden Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ve Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli Avrupa Parlementosu (AP) Avrupa Komisyonu (AK) Avrupa Birliði (AB) Bölgeler Komitesi ve yerel yönetim temsilcileriyle görüþtü. Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, belediye baþkanlarý, AP'de farklý komitelere üye milletvekilleriyle bir araya gelerek faydalý görüþmeler gerçekleþtirdi. Beediye baþkanlarý heyeti ziyaret çerçevesinde AP Sosyalist Grubu Baþkan Yardýmcýsý-Dýþ Ýliþkiler Komitesi Üyesi Çek Cumhuriyeti Milletvekili Libor Roucek, AP Liberal Grup Ýngiliz Milletvekili-Çevre, Kamu Saðlýðý ve Gýda Güvenliði Komitesi Üyesi Chris Davies, AP Sosyalist Grup Alman MilletvekiliUlaþým ve Turizm Komitesi Üyesi Ýsmail Ertuð ve AP Sosyalist Grup Ýngiliz Milletvekili-Kalkýnma Komitesi Üyesi Michael Cashman ile görüþtü. Ziyaretlerde, AB yardýmlarý ile Kuzey Kýbrýs'ta gerçekleþtirilen projeler hakkýnda bilgi verildiði ve AB yardýmlarýnýn etkin þekilde devam etmesi talebinde bulunduðu kaydedildi. Ziyaretler kapsamýnda Avrupa Komisyonu Kýbrýs Türk Masasý Þefi Michaela Di Bucci ve Yardýmcýsý Vincent Rey yanýnda, AB içerisindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluþan AB Bölgeler Komitesi yetkilileriyle de yararlý görüþmeler gerçekleþtirildiði belirtildi. Farkýnda mýsýnýz? Bir zamanlar emekçilerin umudu olarak yola çýkan CTP'nin bir farký kalmadý diðer partilerden... CTP'yi artýk baþkalarý deðil, yine CTP'liler yerden yere vuruyor! SONRASI Kurultayda baþkanlýðý sürpriz biçimde Asým Akansoy kazanýrsa, o zaman seyreyleyin CTP'deki gümbürtüyü... Kimbilir, þu ana kadar atanmýþ olan müþavirler bile yeniden deðiþtirilebilir... Ya Yorgancýoðlu kazanýrsa?.. Daha da büyük karýþýklýk mümkün... METEOROLOJÝ UZMANI GÝBÝ... CTP delegesi güneþli havalarda yaðmur tahmini yapan meteoroloji gibidir... Özker Hoca'yý yirmi yýllýk baþkanlýktan indirdi... Hoca'yla bir ömür yürüyenler koltuða henüz ýsýnmamýþ olan Özkan Bey'e hiç mi þans tanýmazlar? Týrnak... "Diðer bir deyiþle, bizler katýr olmayý tercih ettiysek bunun birinci nedeni, size karþý dayanabilmek içindir. Sýrtýmýza bindiðiniz yetmezmiþ gibi; gittiniz, geldiniz yüklendiniz... Gittiniz, geldiniz yüklendiniz... Yüklenmeye de devam ediyorsunuz... Oltamýzý kýrdýnýz... Bize, bayatlamýþ balýklarýnýzý gönderip, 'bununla yetinin!' dediniz... Sizi sýrtýna almaktan mutlu olanlarýmýz, 'þükran, þükran...' diye þehvet çýðlýklarý attýkça siz daha da yüklendiniz... Gittiniz, geldiniz..." Tamer ÖNCÜL (Yenidüzen) "Orman Dairesi Müdürü'nün konuþma üslubu baþtan yanlýþ... Bu ülkedeki 'ormanlarýn kralý' edasýyla bu ülkenin çevreye duyarlý insanlarýný ve örgütlerini aþaðýlarcasýna açýklama yapmasý da saygý ve nezaket sýnýrlarýný aþan bir görüntüde..." Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) "Meclis'in önünü kapatmak, halkýn burnundan fitil fitil getirmek serbest. Fabrikalarda akort yapan iþçiler gibi, bizim iyi ödenmiþ Rumsever eylemcilerimiz her gün yollara dökülecek." Arslan MENGÜÇ (Vatan) Günün Kahramaný ÖZKAN YORGANCIOÐLU KAMU-ÝÞ 25. YAÞINI KUTLADI- Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu-Ýþ), 25. Kuruluþ yýldönümünü önceki akþam düzenlediði resepsiyonla kutladý. Elysium Park'ta düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit, bazý milletvekilleri, sendika baþkanlarý ve Kamu-Ýþ üyeleri katýldý. CTP Genel Baþkaný ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun en kritik günü... Gerçi genel tahminlere göre, bugünkü baþkanlýk yarýþýnda favori, ama sonuçlar açýklanýncaya kadar bu baþaðrýsýný çekecek. Asým Akansoy'un son günlerde yaptýðý açýklamalara bakýlýrsa, mesele ölüm-kalým meselesine döndü... Hatta bugünkü kurultaydan sonra partide bölünmeler olabileceði bile söyleniyor. UBP bugüne kadar çok yavru doðurdu... Þimdi bir yavru da CTP mi doðuracak acaba?

7 8 Aralýk 2013 Pazar Ölümlü kaza GEÇÝTKALE-AKOVA ANAYOLUNDAKÝ KAZADA 57 YAÞINDAKÝ ERDAL PALU HAYATINI KAYBETTÝ Geçitkale-Akova anayolunda dün öðleden sonra sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi öldü, bir kiþi hafif yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan edinilen bilgiye göre, Erdal Palu (E-57) yönetimindeki FG 403 plakalý araçla Geçitkale istikametine seyrettiði sýrada, "Seymen'in Yeri" isimli iþyerine geldiðinde, gidiþ yönüne göre yolun saðýndaki toprak yola dönmek için yolun saðýna geçti ve aksi istikametten gelen Sezai Sezen yönetimindeki KH 552 plakalý aracýn önünü týkayarak kazaya sebep oldu. Kaza sonucu Erdal Palu olay yerinde yaþamýný yitirirken, Sezen hafif yaralý olarak kaldýrýldýðý Gazimaðusa Devlet hastanesinde tedavi altýna alýndý. ANÝ VE GAYI TABÝÝ ÖLÜM Lefkoþa'da dün bir ani gayri tabi ölüm olayý yaþandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklý'da meydana gelen olayda 70 yaþýndaki Fatma Serindað dün saat sýralarýnda ikametgahý içerisinde ölü olarak bulundu. PARA VE KAMBÝYO YASASINA AYKIRI HAREKET Önceki gün Ercan Hava Limaný'nda yetkili makamlara beyan etmeden çýkýþ yapmak isteyen L.D (E-50) adlý bir kiþinin tasarrufunda 26 bin 800 ABD, bin 200 Ýsviçre Franký, ve bin 800 Avustralya Dolarý tespit edildi. KASTÝ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ 4 Aralýk'ta Kumyalý'da Aygün Kumyalýlý'ya ait ikametgahýn avlusuna izinsiz giren meçhul þahýs/larýn mülke tecavüz ederek oturma odasý kapýsýnýn pancurunu kýrarak hasara uðrattý. ARAÇ YANGINI Dün sabah saat 03:30 sularýnda Lefkoþa'da Ayþen Erel'a ait ikametgahýn garaj giriþinde park halinde bulunan salon araç henüz tespit edilemeyen nedenle yandý. Olayda aracýn önünde park halinde bulunan kiralýk bir araç da hasar gördü. EV YANGINI Önceki gün Yenierenköy'de Sebile Fidancan adlý vatandaþýn ikametgahý içerisindeki odun sobasýný tiner dökerek yakmak isterken tinerin parlamasý sonucu yangýn çýktý. Yangýn büyümeden Sebile Fidan tarafýndan söndürüldü. TRAFÝK KAZASI Önceki gün Lefkoþa Þehit Mustaf Mehmet Sokaðýn kuzey istikametine seyreden Esen Erönde (K-43) yönetimindeki BY 394 plakalý salon araç Üçöz Oto Galeri önlerinde yolu geçmeye çalýþan Siner Kucur'a (K-34) çarparak aðýr yaraladý. Olayla ilgili olarak Esen Erönde tutuklandý. GÜNEYDE KUYUMCU SOYGUNUNA KARIÞAN BÝR KÝÞÝ KUZEYE KAÇTI Geçen sene gerçekleþtirilen kuyumcu soygununda adý geçen bir kiþinin KKTC'ye kaçtýðý iddia edildi. Alithia gazetesi 22 yaþýndaki Siros Jamal Mohammed'in, olayla ilgili tutuklanýp mahkemeye çýkarýldýktan sonra serbest býrakýldýðýný, ardýndan KKTC'ye kaçarak ortadan kaybolduðunu savundu. Gülle'den Hüseyin Celal'e geçmiþ olsun Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisi'nde prostat ameliyatý olan Saðlýk eski Bakaný Hüseyin Celal'i ziyaret ederek, acil þifa dileklerinde bulundu. Bakanlýk Basýn Bürosu tarafýndan yapýlan açýklamada, Saðlýk eski Bakaný Hüseyin Celal'e, dün Kasýmoðlu'nun saðlýk durumu iyi Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi, kalp yetmezliði þikayeti ile Yoðun Bakým Servisi'nde gözetim altýnda tutulan Gazeteci Erten Kasýmoðlu'nun durumunun iyi olduðunu açýkladý. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk Basýnýnýn önemli deðerlerinden, Vatan Gazetesi'nin kurucusu ve sahibi gazeteci Erten Kasýmoðlu'nun YDÜ Yoðun Bakým CTP/BG kurultayý bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler'in (CTP/BG) 24. Olaðan Genel Kurultayý, bugün yapýlýyor. Erken seçimler dolayýsýyla ertelenen CTP/BG Kurultayý'nda, genel baþkanlýk için þu andaki CTP/BG Genel Baþkaný, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile CTP/ BG Genel Sekreteri, Lefkoþa Milletvekili Asým Akansoy yarýþacak. CTP/BG Kurultayý, bugün saat 10.00'da Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacak. Kurultay Kamu Yeterlilik Sýnavlarý yapýldý Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan, Temmuz ve Aralýk aylarý olmak üzere yýlda iki kez düzenlenmekte olan Kamu Yeterlilik Sýnavý dün Lefkoþa'da yapýldý. Üst, orta, ve alt düzey olarak yapýlan sýnav saat 09:00'da Lefkoþa Türk Maarif Koleji, Lefkoþa Türk Lisesi (LTL) ve Þehit Hüseyin sabah Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisi ekiplerince prostat ameliyatý gerçekleþtirildi. Açýklamada, ameliyatýn son derece baþarýlý geçtiði ve Saðlýk eski Bakaný Celal'in 2-3 gün hastanenin üroloji servisinde yattýktan sonra taburcu edileceði belirtildi. Servisi'ndeki tedavisinin devam ettiði kaydedildi. Kalp Merkezi Baþkaný Prof.Dr. Barýþ Ökçün, Kasýmoðlu'nun düne göre daha iyi olduðunu ve Pazartesi gününe kadar gözetim altýnda tutulmaya devam edileceðini kaydetti. Gazeteci Erten Kasýmoðlu, YDÜ Hastanesi ve ziyaretine gelmek isteyen tüm dost ve sevdiklerine teþekkürlerini göndererek, en yakýn zamanda tekrar bir arada olacaðýna olan inancýný dile getirdi. resepsiyonu ise, dün akþam 19.00'da Bedesten'de gerçekleþtirildi. SALT ÇOÐUNLUK Kurultayda "nisap saðlandýktan sonra oy kullanacak olan delegelerin salt çoðunluðunun" oyunu alan aday kazanacak. CTP Parti Meclisi'nin aldýðý karara göre delege sayýsýnýn deðil, oy kullananlarýn salt çoðunluðu temel alýnacak. Ruso Ortaokulu'nda (ÞHRO) yer aldý. Sýnava toplam 1978 aday baþvurdu. Üst, orta, ve alt düzey olarak yapýlan ve 1978 adayýn baþvurduðu sýnavýn sonuçlarý itibarýyla Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kendi web adresi olan; adresinden duyuruldu. AÖA giriþ sýnav sonuçlarý açýklandý Atatürk Öðretmen Akademisi'nin (AÖA) Sýnýf Öðretmenliði Programý'na giriþ için dün sabah yapýlan sýnavýn sonuçlarý açýklandý. 130 kiþinin katýldýðý sýnavda 7 kiþi gerekli puana ulaþarak mülakata katýlmak hakký kazandý. Mülakatlar, 9 Aralýk'ta yine AÖA'da yapýlacak. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI MERTEÐÝ GÖREMEYENLERÝN ÇÖP ARAMASI... Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz Cemil Çiçek'in AB Parlamento Komisyonu'ndan KKTC'ye ambargolarýn kaldýrýlmasýyla ilgili yaptýðý çaðrýya karþýlýk düþüncelerini dile getirdi. "Ben bir vatandaþým. KKTC'li deðil, halis muhlis Kýbrýslý. Eskiden Kýbrýslý derken gurur duyardým. Þimdi Yeniçeri gibi olduk. Ýki ileri bir geri... Hatta iki geri bir ileri dersem yanlýþ söylemiþ olmam savaþýndan sonra bir ganimet furyasýyla bizi dünyadan izole edecek olanlarýn yanýnda yer aldýk. Buna Türkiye de dahil... Buradaki liderlik ve Türkiye'nin bizi nereye götüreceðini iyi hesaplayamadýk. Geçmiþi ele alarak tahlilde bulunmadýk. Ganimetin hiç bitmeyeceðini sandýk. Kuyunun dibine geldik þimdi. Türkiye hükümetleri sýrtýmýzdan hem siyaset yaptýlar, hem kazandýlar. Bir verip üç aldýlar. Þimdi hiç vermeden olaný da elimizden almaya çalýþmaktadýrlar. Bu Osmanlý oyununa geldik... Talimatla yönetilmeye hayýr diyenleri kendimizden uzaklaþtýrdýk, ya da biz onlardan uzaklaþtýk. Kazandýklarýmýzý kaybedeceðimizi sandýk. Oysa onlar kazandýklarýmýzýn bizde kalmasýndan yana zamanýnda tavýr koyanlardý. Ben haberlerde Cemil Çiçek'in son açýklamasýný okudum. Avrupa'ya çaðrý yapýyor. Verdikleri sözleri yerine getirsinler ve KKTC'ye ambargolarý kaldýrsýnlarmýþ. KKTC'ye ambargo yok ki... KKTC Avrupa'nýn istediði ülkesine ihracat yapabilir. Ancak vergisini, gümrüðünü ödemek þartýyla. Buna dayanamayacaðýndan yapamaz tabii. Cemil Çiçek KKTC üzerinden Türkiye'nin ihracat ithalat yapmasý için söylüyor bu sözleri. Ola ki ileride bu topluma dünya bu hakký verirse faydalanmak için. Ancak ben Cemil Çiçek'e birkaç söz söylemek istiyorum. Baþýný kaldýrsýn da yalan söylemekten vazgeçsin. Mersin Kapýsý'ný bile Kýbrýslý Türklere açamayanlarýn dünyadan ya da Avrupa'dan ambargolarý kaldýrmalarýný istemeleri tam bir ikiyüzlülüktür. Kendi gözündeki merteði görmeyenlerin baþkasýnýn gözünde çöp aramalarý abestir. Cemil Çiçek Türkiye-AB Parlamento Komisyonu açýlýþ toplantýsýnda söyledi bunlarý. Eminim oradaki herkes de içten içe bu sözlerine güldü. Cemil Çiçek Kýbrýslý Türklere ambargo uygulanmasý hakkýnda en son konuþacak kiþidir. Bu memlekette neler yaptýklarýný görmüyor muyuz?" BÝZÝM DUVAR BEN SENÝN EYLEM YAPABÝLME ÝHTÝMALÝNÝ SEVDÝM Bizim Mandra Orman dairesi Müdürü'nün, sivil toplum örgütlerinin, doða katliamý ile ilgili uyarýlarýný hiçe sayan ve "Beðenmeyen dünyanýn her tarafýna gidebilir" diyen saygýsýzca bir etik dýþý tavrý, mandrada büyük öfke ve infialle karþýlanýr. Vatandaþlar, çevreci örgütlere "Cehenneme dingil dingil" dercesine, onlarý kendi ülkelerinden kovma yetkisini sayýn müdürün kimden aldýðýný sorgularken, sokaktaki adam "Kimsin sen yahu? Seni o makama kim atadý?" diye buna da sormak lâzým" diye imalý imalý söylenir.

8 8 8 Aralýk 2013 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Erdoðan'dan seks kasetleri açýklamasý: "Bu kampanyayý yürütenleri açýklarsak yer yerinden oynar" Cemaatle ile AKP arasýndaki dershane kavgasý sonrasýnda Taraf gazetesinde bavulcu muhabir Mehmet Baransu'nun yayýnladýðý 2004 yýlýndaki Milli Güvenlik Kurulu kararý gündeme bomba gibi düþtü MGK kararýnda Fethullah Gülen'in kurumlarýna iliþkin bir eylem planý hazýrlanmasý kararlaþtýrýldý. Tartýþma bu kararýn altýndaki imzalardan çýktý. MGK kararýna Baþbakan Erdoðan, dönemin Dýþiþleri Bakaný Gül ve birçok AKP'li bakanýn imzasý bulunmaktaydý. Bu belge ortaya çýktýktan sonra AKP'den arka arkaya açýklamalar geldi. En son açýklama ise dün Tayyip Erdoðan'dan geldi. Yayýnlanan 2004 MGK kararýna iliþkin konuþan Erdoðan "Bu belgeyi yayýnlamak özgürlük deðil, bunun adý düpedüz vatana ihanettir" dedi. Erdoðan, "Gülen'i Bitirme Kararý 2004'te MGK'da Alýndý" haberiyle ilgili bir günde iki kez konuþtu Tekirdað'da "bu düpedüz vatan ihanettir" ifadelerini kullanan Erdoðan, Çerkezköy'de de "Yargý gereðini yapar'' dedi. Baransu'dan Erdoðan'a jet yanýt: "Siz önce neden cemaatleri fiþlediniz bunun hesabýný verin" Baþbakan Erdoðan'ýn MGK belgeleriyle ilgili yaptýðý konuþmanýn ardýndan Mehmet Baransu, Erdoðan'a Twitter'dan yanýt verdi. Baransu Twitter'da þunlarý yazdý: "Baþbakan Taraf'taki belgelerle ilgili konuþmuþ: Devletin mahremini ifþa etmenin adý özgürlük deðil düpedüz bu vatana ihanettir. Sayýn Baþbakan, kurban verdi diye fiþleme yapmak vatana ihanet deðil de bunu ifþa etmek mi vatana ihanet? Sayýn Baþbakan, ihaleye girecek muhalifleri MÝT'in dinleyip sizlere fiþlemesi vatana ihanet deðil de bunlarýn belgelerini yayýmlamak mý ihanet? Sayýn Baþbakan eski genelkurmay baþkaný Yaþar Büyükanýt da beni vatan haini ilan etmiþti. Kendisine þunlarý söylemiþtim; 'Doðu cephesinde, Hamidiye alaylarýnda þehit olan 77 dedemden birinin týrnaðý edemezsiniz.' Kim hain kim vatanperver zaman gösterecek. Sayýn Erdoðan, "Üzerinde gizlilik olan Milli Güvenlik Kurulu toplantýlarýndaki bilgilerin sýzdýrýldýðý ortaya çýktý. Hükümeti fiþlemekle suçlayanlara sesleniyorum; hükümeti fiþlemekle suçlayanlar öncelikle acaba bu istihbari bilgileri bu adamlarýnýza, yandaþlarýnýza kimler sýzdýrdý bunu ortaya koyun" dedi. "DÜPEDÜZ VATANA ÝHANET" Erdoðan, "Devletin öyle mahremleri vardýk ki bu mahremleri kimsenin teþhir etmeye hakký yoktur. Ýnsanlarýn da mahremlerini kimsenin teþhir etmeye hakký yoktur. Þimdi bakýyorum da bazý medya gruplarý el ele vermiþ. Bunlar düne kadar yan yana gelmezlerdi. Devletin mahremini ifþa etmenin adý özgürlük deðil düpedüz bu vatana ihanettir" þeklinde konuþtu. Erdoðan Taraf Gazetesi'nde yayýnlanan MGK belgesiyle ilgili ''Kampanyayý yürütenleri açýklamaya kalkarsak yer yerinden oynar. Devletin mahremine dokunduðunuzda yargý gereðini yapar'' ifadelerini kullandý. Baþbakan, size baðlý kurum cemaate kurban hissesi verdi diye bir devlet memurunu neden fiþler? Vatan hainliðini boþverin buna cevap verin. Ortalýk ucuz kahramanlardan, söylemlerden geçilmiyor. Siz önce neden cemaatleri fiþlediniz bunun hesabýný verin. Cemaatleri dindarlarý fiþlemek düpedüz vatana ihanettir. Siz hainlerden hesap sorun. Eðer hainlerden hesap soramýyorsanýz bu þu anlama gelir. Fiþleme emrini siz verdiniz. Kaldý ki Baþbakanlýða gelen belge de bunu gösteriyor. Hýrsýz olmaktansa, milleti fiþlemektense bu hükümet tarafýndan vatan haini damgasý yemek þereftir. Sayýn Baþbakan hýrsýzlýk yapmak vatana ihanet midir? Bu millet çok kýsa zamanda vatan hainlerini de öðrenir. Sayýn Baþbakan mgk'nýn, mit'in raporlarý doðru mu? Doðru. Hüseyin Çelik de doðruladý. Milleti neden fiþlediniz bunun hesabýný verin." Taraflar ortak açýklamada mutabakata çok yakýn Kýbrýs sorunundaki müzakerelerin yeni turunun baþlamasý anlamýna da gelecek olan, liderlerin ortak açýklama metninde mutabakata çok yakýn olunduðu haber verildi. Politis "Downer'ýn Geliþi Öncesinde Hareketlilik... Davutoðlu Geliyor... Siste Ümitler" baþlýklý haberinde, iyi bilgili bir kaynaða iþaret ederek, ortak açýklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn Ada'ya geliþinden önce mutabakat saðlanmasýnýn ihtimal dýþý olmadýðýný yazdý. Gazete her iki taraftan ve BM tarafýndan iyimserlik belirtilmesinin, beklentileri yükselterek bir çeþit ýlýmlý baský yarattýðýný, her iki tarafýn da hem çok yakýn, hem de çok uzak olduðunu çünkü tek egemenlik, tek uluslar arasý temsiliyet ve tek vatandaþlýkta küçük ama çok önemli bir mesafe alýnmasý gerektiðini yazdý. 800 milyon Euro yastýk altýnda VATANDAÞLAR PARALARINI BANKA- LARA YATIRMAYA KORKUYOR Rum Bankalar Birliði Baþkaný Marios Kliridis, Güney Kýbrýs'ta vatandaþlarýn paralarýný bankalara yatýrmaktan korktuðu için 800 milyon Euro'luk bir miktarý yastýk altlarýnda, dolaplarda ya da banka kasalarýnda tuttuðunu ifade etti. Alithia gazetesinin "800 Milyon Dolap ve Yastýklarda" baþlýðýyla aktardýðý habere göre, Kliridis, katýldýðý bir programda yaptýðý açýklamada, Euro Grubu'nun kararý üzerine mevduatlarýn týraþlamasýnýn ardýndan yurtdýþýna büyük mevduat akýþýnýn olduðunu belirterek, bankalardaki likidin oldukça sýnýrlý olduðunu söyledi. Yurtdýþýna çýkan mevduatlar dýþýnda, Kýbrýslý Rumlarýn mevduatlarýnda da dýþa akýþ olduðunu ifade eden Kliridis, Kýbrýslý Rumlarýn, týraþlama korkusuyla paralarýný bankalardan çekerek, dolaplarda ya yastýk altlarýnda tuttuðunu anlattý. Rumlar Kýbrýs genelinde azýnlýk Rum Yabancýlar ve Muhaceret Dairesi Müdürü Anni Sakalli Kýbrýslý Rumlarýn Ada genelinde (KKTC dahil) azýnlýk olduðunu açýkladý. Fileleftheros "Kýbrýslý Rumlar Kýbrýs'ýn Tamamýnda Azýnlýk... Özgür Bölgelerde Kýbrýslý Olmayanlar Yüzde Son 20 Yýlda Nüfus Artýþý yüzde 26,5... Doðumlar Azaldý Ölümler Arttý" baþlýklý haberinde, Rumlarýn Ada genelinde azýnlýk olduklarý kulaða ne kadar tuhaf gelse de Sakalli'nin geçen hafta düzenlenen "Son 20 Yýlda Kýbrýs'ta Demografik Eðilimler" konulu panelde verdiði rakamlarýn bunu gösterdiðini yazdý. Gazete TC kökenliler ve yabancý uyruklularýn (yasal ve kaçak) sayýsýnýn yerlilerin sayýsýný aþtýðýný, bu durumun demografi haritasýný, olumlu perspektif olmayacak þekilde deðiþtirdiðini, son 20 yýlda doðum oranýnda kaydedilen artýþýn mültecilerden kaynaklandýðýný yazdý. Gazete devamla þunlarý yazdý: "862 bine, çoðunluðu iþgal bölgelerinde, çok azý özgür bölgelerde yaþayan 90 bin 100 Kýbrýslý Türk de dâhil, ancak yerleþikler dâhil deðil. Sakalli'ye göre bu bulgular endiþe vericidir ve bugünkü ekonomik kriz nedeniyle de artmýþ boyuttadýr. Rakamlar dikkatle incelendiðinde, neredeyse halihazýrda Cumhuriyet'te Kýbrýslý Rumlar (yerleþikler de dikkate alýndýðýnda) 572 bin ile azýnlýðý oluþturuyor. Yine bugün Cumhuriyet'in özgür bölgelerinde -117 bin 946 Avrupalý ve 78 bin 61 üçüncü ülke vatandaþý- yaklaþýk 196 bin Kýbrýslý olmayan kiþi bulunuyor. Buna ilaveten bin dolayýnda üçüncü ülke vatandaþý ülkemizde kaçak yaþýyor. Yani, Cumhuriyet'in özgür bölgelerinde yaþayan (Kýbrýslý Türklerin çýkarýlmasýyla 771 bin 900'e iniyor) 4 kiþiden biri Kýbrýslý deðildir." ÝSKAN PLANLARINDA GÖÇMENLERE EÞÝT STATÜ Ýskan planlarýnda, annesi göçmen olduðu için göçmen statüsünde olanlarýn, babasý göçmen olduðu için göçmen statüsünde olanlarla eþit haklara sahip olacaðý haber verildi. Haravgi gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin, göçmenlere uygulanan iskan planýyla ilgili annesi göçmen olduðu için göçmen statüsünde olanlarýn, babasý göçmen olduðu için göçmen statüsünde olanlarla eþit haklara sahip olmasýný öngören üç yasa tasarýsýný Rum Meclisi'ne göndermeye onay verdiðini yazdý. Zakheos Rusya özel temsilcisi Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý eski Genel Müdür Sotos Zakheos'u - özellikle ekonomi konularýndan sorumlu- Rusya baþkanlýk özel temsilcisi olarak atadýðý haber verildi. Politis gazetesi Zakheos'un, Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürlüðü'nden emekli olmasýnýn ardýndan özel bir danýþmanlýk þirketinde müdürlük yaptýðýný, ayrýca Russian Commercial Bank CEO danýþmaný olduðunu belirtti. ULUSLARARASI ÇAPLI HIRSIZLIK ÇETESÝ ÇÖKERTÝLDÝ Rum polisinin Limasol'da, bir Rum ile 3 Bulgar'dan oluþan uluslararasý çaplý hýrsýzlýk çetesini çökerttiði bildirildi.alithia gazetesi, çetenin deðiþik Avrupa ülkelerinde hýrsýzlýk yaptýðýný ve polisin koordineli araþtýrmalarý sonucunda, önceki gün Limasol'da yakalanarak tutuklandýklarýný yazdý. Haberde, þahýslarýn tasarrufunda deðeri 1 milyon Euro'yu aþan mücevherat bulunduðu, çetenin 3 Bulgar üyesi ile bir Rum üyesinin tutuklandýðý ve çete üyesi olan bir Bulgar'ýn daha aranmakta olduðu kaydedildi. Gazete, Interpol'ün de Rum polisini konuyla ilgili bilgilendirdiðini yazdý. 3 ARAÇ KUNDAKLANDI Politis gazetesi, Lefkoþa Rum Kesimi'ne baðlý "Pera Horio Nisu" köyündeki bir araba galerisinde bulunan 3 lüks aracýn, dün sabahýn erken saatlerinde, kimliði belirsiz þahýslarca kundaklandýðýný haber verdi.haberde, deðeri 90 bin Euro'yu bulan araçlarýn, kundaklama sonucu tamamen yandýðý kaydedildi. YOLA EL BOMBASI ATTILAR Politis gazetesi, Lefkoþa Rum Kesimi'nde kimliði belirsiz þahýslar tarafýndan yol ortasýna savunma tipi el bombasý atýldýðýný yazdý.haberde, el bombasýnýn patlamadýðý, ancak bölgede paniðe sebep olduðu ifade edildi. BÝR BOMBA DA LÝMASOL'DAKÝ BARA ATILDI Limasol'daki bir bara bomba atýldý. Haberde, kimliði belirsiz þahýslar tarafýndan, sabahýn erken saatlerinde bar giriþine atýlan bombanýn, barýn kapalý olmasý nedeniyle kimsenin yaralanmasýna yol açmadýðý, ancak maddi hasara sebep olduðu belirtildi. RUM POLÝSÝNDE 700 BOÞ KADRO Rum polisinde 700 boþ kadro olduðu haber verildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Polisi Genel Müdürü Mihalis Papayeorgiyu, gerek boþ kadrolarýn, gerek terfilerin dondurulmuþ olmasýndan dolayý, Polisin iþleyiþinde sorunlarla karþýlaþýldýðýný söyledi. Haberde Terfilerin Dondurulmasý Yasasý'nýn 31 Aralýk'a kadar geçerli olduðu belirtildi. AÝK HEYETÝ DÝPKARPAZ'I ZÝYARET ETTÝ Rum Elektrik Ýdaresi (AÝK) heyetinin, kurumsal sosyal sorumluluk programý çerçevesinde önceki gün Dipkarpaz'daki Rum ilkokul ve ortaokulunu ziyaret ettiði haber verildi. Haravgi gazetesi, AÝK'in bu ziyaretlerini, Dipkarpaz Rum ilkokul ve ortaokulu aileler birliðinin daveti üzerine 2004 yýlýndan bu yana her yýl gerçekleþtirmekte olduðunu yazdý.

9 9 8 Aralýk 2013 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Avrupa dan manzaralar ARÞÝV AKPCEMAAT BELDEN AÞAÐI SAVAÞ Dershaneler Gülen Cemaati için harekete kadro kazandýrýlan yerlerdir, yanýbaþýnda kurulan yurtlar da iþin diðer tarafý. Özellikle zeki çocuklarý seçiyorlar. Bu kaynaðýn kurutulmasýndan korkuyor Cemaat. AKP'nin de Cemaat'in de demokratikleþme insan haklarý ve eðitim gibi bir dertleri yok. Ýki taraf da sistem içerisinde hakimiyetlerini perçinlemek istiyor. 'Dindar nesil' yetiþtirme projeleri var. Ýki taraf dün birlikte kullandýklarý yöntemi birbirlerine karþý kullanýyor. Bu araçlarý kullanan insanlarýn ahlaký ve vicdaný olmaz. Belden aþaðýya vurarak yürütülen bir savaþ var. Bu kavganýn geri dönüþünün olacaðýný düþünmüyorum. Çünkü sadece içeriye dönük içeriden ibaret bir kavga deðil. Uluslararasý ayaðý olan bir kavga. Yöntemleri hep ayný. Taraflar arasýnda ahlaki ve vicdani olmayan kuralsýz bir kavga var. Prof. Dr Mehmet BEKÂROÐLU (Birgün) TARÝH 7 KASIM 2012 Küçük'e rest. UBP'li Lefkoþa Belediye Meclis Üyeleri kendilerine istifa için parti merkezinde yapýlan baskýlara isyan ettiler ve dün aldýklarý ortak bir kararla istifa etmeyeceklerini açýkladýlar... Brüksel manzaralarý... Gözden kaçmayanlar... ANASININ ELÝNDEN ZEHÝR OLSA ÝÇECEK Yunanistan iflas etti, Ýspanya kaynýyor, Ýngiltere dahil pek çok ülkede ekonomi dibe ha vurdu ha vuracak. E malum Kýbrýs Cumhuriyeti de Troyka'nýn kazýðýný afiyetle yedi. Ama bizim Derviþ beylere bakarsanýz, KKTC doðduðu günden beri "ana"sýnýn koynunda yaþadý ve hep orada yaþayacak. Troyka'nýn kazýðý acý gelebilir Rum kardeþlerimize, ama, "Törkiya"nýn kazýðý Kýbrýs Türkü'ne asla acý gelmeyecek. KKTC anasýnýn elinden zehir olsa içecek Mide meselesi herþey 29 Kasým öðle üzeri, tesadüfen Baþbakan'ý dinledim. Bir miktar belediye baþkaný adayýný açýklamak üzere konuþuyordu. Hakim havasý ise, her zamanki kibir yüklü tonu barýndýrmakla beraber, hayli korkmuþ bir müdebbir tüccara bodoslamýþ gibiydi. "Önümüzdeki 4 ay boyunca sadece fitne üretecekler, plan proje deðil. Ellerine ne geçerse kullanacaklar. Her çirkinliði deðerlendirecekler. Ýçeriden dýþarýdan ellerine ne geçerse fýrlatacak, iþbirliði yapýp üzerimize saldýracaklar" dediðini gün ortasý CNN Türk'te neden izlediðimi düþünmeye bile fýrsat bulamadým. Öyle ya, seçim kampanyasý baþlamamýþ, paralý bir reklam izlediðimize dair bir ibare de yok. Ulusa Sesleniþ misali -ki bu da faþizm artýðý bir Özal uygulamasý esasen- bir canlý yayýn. Bir siyasi parti aday açýklýyor. Ana akým medyada ne iþi var bu "Allahýna kurban Tayyib Erdoðan" çýðlýklarýný fona almýþ konuþmanýn, içinden çýkýlýr gibi deðil -de, ben buna da takýlamadým pek. Dahasý, siyasi muhataplarýný kendisini hakîr ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu DÝPNOT TC Adalet Bakanlýðý verilerine göre AKP döneminde en az hükümlü ve tutuklu cezaevinde hayatýný kaybetti. Baþbakan'ýn vücut dilinde bir özgüven tahribatý hissettim, düpedüz korkuyor "Kýbrýs konusunda, takvimli bir süreç içerisinde müzakerelerin baþlatýlmasýný ve sonuçlandýrýlmasýný bekliyoruz." Sami DÝLEK (Kamu-Ýþ Baþkaný) VÝRGÜL... NACÝ GEZMÝÞ OLANLAR VE OLMAYANLAR Bugün büyük gün. Bugün CTP Kurultayý var. Bugün Özkan Yorgancýoðlu ile Asým Akansoy yarýþacak. Bizim nezdimizde bu yarýþ biraz da, Naci Talat'ýn "Naci"si ile Deniz Gezmiþ'in "Gezmiþ"ini birbirine ulayarak kendilerine karizmatik bir isim yaratan ve bu ismi kullanarak yazýlarý nedeniyle hapiste bulunan Þener Levent ile Memhuh Ener hocaya çamur atmayý sindirenlerle, diðerleri arasýnda Yarýþ Naci Gezmiþ olanlarla, Naci Gezmiþ olmayanlar arasýnda Yok eðer hepsi de Naci Gezmiþ ise, o baþka ZAM KAZIÐINI ELMA MI SANDIN DOKTOR BEY? "KKTC'de uzun vadeli haklý mücadelenin meyvelerini görmeye baþladýk" Dr. Özdemir BEROVA (DP-UG Girne Milletvekili) görmekle, bilâterbiye itham etmekle suçlayan ve asla onlarýn dilini konuþmayacaðýný beyan eden bir adamýn aðzýndan çýkan en hafif itham "hayasýz"', "ar damarý çatlamýþ" iken mantýk biliminin iflas etmesi de iþten deðildi. Gerek vücut dilinde, bindirilmiþ kýtalarýný söyletip dinlemesinde, bir özgüven tahribatý hissettim. Olabilecekler konusunda uyarýlmýþ bir özgüvenin korkuyla karýlmýþ halini gördüðümü düþündüm. Baþbakan, korkuyordu. Bana öyle geldi, deyip hafifletebilirim bu tesbiti ama, tekrar tekrar baktýðýmda, hafifletmemeyi tercih ettim. Bence, düpedüz korkuyordu. ( ) Elinde "Tek Adam" sendromuyla bulundurduðu devlet aygýtlarýna sahip deðildi hiçbir zaman muhalifler. Hiçbiri hakkýnda, ahlâka mugayyir kasetler bulunmuþ deðil. Bu aþýrý tedbir öngörüsü ve ihtarý için sebebi neydi Baþbakan'ýn? Hiçbir zaman komplo teorileri üzerinden akýl yürütmedim. Bizim kuþaðýn meþhur mavrasýný paylaþýrým elbette: "Paronoyak olman, izlenmediðin anlamýna gelmez." ( ) 29 Mart'taki, dehþet verici Baþbakan konuþmasýný izlediðimde ise, dur oðlum, dedim kendime, burada seni aþan bir þeyler var, dön biraz Amerikan conspiracy- filmlerini seyret! ( )"Dark side of the moon"u hatýrlarsýnýz, Pink Floyd'un þaheserlerinden bir albümdür: When I see your face in black. Kimse kusura bakmasýn ama bu deprem benzeri bir çatýrdama. Temiz kalpli insanlara, ritüel kabilinden söyleyeyim: Allah sabýr ve metanet versin. Durum vahim, ortalýk kirli gözüküyor. Neden mi? "Fitne"den korkuyor Baþbakan, tabanýný tahkim olmaya davet ediyor. Bir "fücûr" meselesi mi var diye düþünmedim desem yalan söylemiþ olurum -ki bu da bana yakýþmaz. (Bu yazý Orhan Alkaya'nýn T24'te yayýmlanan "Dark side of the moon Baþbakan'ý korkutuyor mu?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 8 Aralýk 2013 Pazar KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Emine Hür Rüküþlerden þýklardan Bal damlar kaþýklardan Karanlýk niçin korkar Acaba ýþýklardan Kitap Dünyasý Zoraki Düþes Sally Mackenzie NEMESÝS KÝTAP ÖZDEYÝÞLER "Ýnsanlarýn kulaðý güzel öðütlere kapalýdýr da, dalkavuk sözlerine açýktýr." Shakespeare Ýngiliz caz sanatçýsý Stan Tracey öldü Ýngiliz caz dünyasýnýn duayeni olarak kabul edien, piyanist ve besteci Stan Tracey 86 yaþýnda hayatýný kaybetti. Tracey'in oðlu Clark Tracey babasýnýn ölümüne iliþkin yaptýðý açýklamada, kanser hastasý olan ünlü müzisyenin "huzur içinde hayata gözlerini yumduðunu" söyledi. "Ýngiliz cazýnýn büyükbabasý" olarak anýlan Londra doðumlu Tracey, müzik dünyasýna, Ýkinci Dünya savaþý sýrasýnda adým attý. Önce bir müddet akordiyon çalan Tracey ardýndan piyanist olarak çalýþmaya baþladý. Piyanist olarak dönemin önemli orkestralarý arasýnda gösterilen Ted Heath Orkestrasý'nda çalýþan Tracey, daha sonra 4-5 yýl kadar ünlü Ýngiliz caz þarkýcýsý ve saksofon sanatçýsý Ronnie Scott'un caz kulübünün sözleþmeli piyanisti olarak görev yaptý. Tracey, özellikle yazar Dylan Thomas'ýn radyo oyunundan esinlenerek 1965 yýlýnda çýkardýðý albümünde yer alan "Under Milk Wood" süitiyle tanýndý. Pek çok genç müzisyene akýl hocalýðý yaptýðý için "Ýngiliz cazýnýn büyükbabasý" olarak anýlan Tracey, en son albümünü bu yýl içinde çýkardý. Sanatçýnýn "Portraits Plus." adlý albümü Ýngiliz müzik dünyasýnýn en saygýn ödülleri arasýnda yeralan Mercury'ye aday gösterildi. Ýngiliz müziðine yaptýðý katkýlarý nedeniyle önce Ýngiliz Kraliyet Niþaný Subayý onuruna layýk görülen Tracey, 2008 yýlýnda da Ýngiltere'deki en önemli paye olarak kabul edilen Ýngiliz Kraliyet Niþaný Komutaný oldu. Asmaaltý'nda "Çýkmaz Sokak Partileri" Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) Surlariçi Asmaaltý bölgesinde gerçekleþtirmiþ olduðu "Yayalaþtýrma Projesi" ne ve Surlariçini Kalkýndýrma ve Geliþtirme Projesi'ne destek olarak "Çýkmaz Sokak Partileri" düzenleneceði açýklandý. Park Vision, Gloria Jean's Coffees, Magic Touch, Bigi Box, Elektrokur, Jet Gaz ve Medya Sponsoru Radyo Juke'un katkýlarýyla gerçekleþecek olan "Çýkmaz Sokak Partileri" organizasyonunun ilki 13 Aralýk Cuma günü saat 18.30'da Lefkoþa Surlariçi Asmaaltý bölgesinde bulunan Mehmet Küçük çýkmaz sokaðýnda yer alacak.. Etkinliðe, Fikri Karayel ve ünlü Dj'lerden Dj Mr. Joker, Dj Bora Çelik, Dj Orhan Eren ile Girne Amerikan Üniversitesi'nin ünü dünyaya yayýlmýþ dans grubu Delivery Dogs ve gelecek vaat veden gençlerden oluþan Studio 21 dans topluluðu da katký koyacak. Ýlk etapta ayda bir düzenlenmesi planlanan "Çýkmaz Sokak Partileri"nin, ilerleyen dönemlerde yine farklý organizasyonlarý bünyesinde barýndýrmasý planlanýyor. "Çýkmaz Sokak Partileri'nin ilk etkinliðinde KKTC'nin ünlü sesi Fikri Karayel saat 21.00'da sahne alacak. Konuyla ilgili ayrýntýlý bilgi ve detaylara adresinden ulaþýlabiliyor. Buðdayýn Türküsü' 33 yýl sonra yeniden Yeni Türkü'nün 1979 yýlýnda yayýnlanan ilk albümü 'Buðdayýn Türküsü' yeniden yayýnlandý. Ada Müzik'ten yayýnlanan albüme Can Dündar imzalý belgesel DVD'si de eþlik ediyor. Türkiye'nin önemli gruplarýndan Yeni Türkü'nün ilk albümü 'Buðdayýn Türküsü' týpký basým olarak Ada Müzik'ten yeniden yayýnlandý. Yayýnladýðý dönem yasaklý muamelesi gören ve dinleyicilere ulaþmayan albüme Can Dündar imzalý dönemin tanýklarýnýn anlatýlarýndan oluþan bir belgesel de eþlik ediyor. 'Buðdayýn Türküsü'nde çok önemli þarkýlar yer alýyor. Pablo Neruda'nýn 'Canto General' isimli eserinin ''fugitivo'' isimli bölümünden alýnmýþ kýsmýnýn Türkçeye çevirisi Hilmi Yavuz tarafýndan yapýlmýþ. Albümde Can Yücel'den 'Sardunya'ya Aðýt' ve 'Ýþçi Marþý', Yaþar Miraç'tan 'Bekçi Kazým Türküsü', 'Özgürlük', 'Bir Ölü Daha Geçti', Nazým Hikmet'ten 'Mapushane Kapýsý', 'Beyazýt Meydaný'ndaki Ölü' ve 'Sen', Kemal Burkay'dan 'Sonbahar'dan Çizgiler' þiirleri Selim Atakan besteleriyle buluþuyor. Albümdeki 11 þarkýnýn 10'u Selim Atakan imzasý taþýyor. 'Gelincik' adlý sözsüz þarkýnýn bestesi ise Derya Köroðlu'na ait. Kayýt ve Miks, Ümit Eroðlu tarafýndan, Ümit Eroðlu Stüdyosu, Kavaklýdere, Ankara da 1979 yýlýnda yapýldý. Masteringi Muammer Tokmak ve Derya Köroðlu, Ýstanbul Stüdyo Marþandiz de 2000 yýlýnda gerçekleþtirdi. Fotoðraflar, ön, arka kapak illüstrasyonlarý ve tasarým ise Yýlmaz Aysan tarafýndan 1979, 2013 yýllarýnda yapýldý. Lana Del Rey'den albüm müjdesi Lana Del Rey, katýldýðý bir etkinlikte yeni albümünün müjdesini verdi. Kýsa bir süre önce ilhamýný kaybettiðini ve müziðe ara vereceðini açýklayan Lana Del Rey, bu kararýndan vazgeçmiþe benziyor. Ünü þarkýcý, kýsa filmi 'Tropico'nun tanýtýmý için Los Angeles'ta gerçekleþen prömiyere katýldý. Mikrofonu eline alan Lana Del Rey, yakýn zamanda 'Ultraviolence' adýný verdiði yeni albümüyle müziðe geri döneceðini açýkladý. Lana Del Rey'e gece boyunca sevgilisi Barrie James O'Neill eþlik etti. TADIMLIK SAN Kýrmýzý bir kuþtur soluðum Kumral göklerinde saçlarýnýn Seni kucaðýma alýyorum Tarifsiz uzuyor bacaklarýn Kýrmýzý bir at oluyor soluðum Yüzümün yanmasýndan anlýyorum Yoksuluz gecelerimiz kýsa Dört nala seviþmek lâzým Cemal Süreya LAÜ'DE "KIBRIS TÜRK FOTOÐRAFLARI'NIN KÖKENÝ" KONFERANS VE SERGÝSÝ Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Ýletiþim Bilimleri Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, "Kýbrýs Türk Fotoðraflarý'nýn Kökeni" konusunda konferans düzenleyecek. LAÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 9 Aralýk Pazartesi günü 11:00-12:00 saatleri arasýnda LAÜ Sinema Salonu'nda gerçekletirilecek konferansta, LAÜ Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü Öðretim Görevlisi Kadir Kaba bir sunum gerçekleþtirecek. Konferansýn ardýndan Ýletiþim Bilimleri Fakültesi giriþinde "Kýbrýs Türk Fotoðraflarý'nýn Kökeni" adlý serginin açýlýþý gerçekleþecek. Kýbrýs Türklerine ait eski fotoðraflarýn yer alacaðý sergi, 9-11 Aralýk tarihleri arasýnda izlenime açýk kalacak. Wonder Woman için eski model Eski güzellik kraliçesi Gal Gadot iki süper kahraman Batman ve Superman'i bir araya getirecek filmde Wonder Woman karakterini canlandýracak. Yýllardýr beyazperdeye dönmesi merakla beklenen Wonder Woman için oyuncu arayýþý sona erdi. Ýsrailli model ve oyuncu Gal Gadot, Zack Snyder yönetmenliðindeki iki süper kahramaný ayný filmde buluþturan 'Batman vs. Superman' filminde Wonder Woman rolü için seçildi. Modellikten oyunculuða transfer olan Gadot, son üç 'Fast and Furious' filminde rol almýþtý. Güzel oyuncu rol için seçildiðini Twitter hesabýndan duyurarak, "Çok heyecanlýyým. Ne kadar mutlu olduðumu anlatamam" yazdý. 28 yaþýndaki Gadot, 2004 yýlýnda Miss Israil unvanýný kazanmýþtý. 2015'te vizyona girmesi beklenen filmde, Batman'i Ben Affleck Superman'i ise Henry Cavill canlandýracak.

11 8 Aralýk 2013 Pazar 11

12

13

14 14 8 Aralýk 2013 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy (Devpa Süpermarket YoluLastikçi Yusuf Çocuk Karþýsý) Tel: Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent Satýlýk araba 60'lýk þerit, 50'lik kalýnlýk, kalýnlýk planya, dikfireze, hava kompresörü. Tel: model Toyota Starlet 2 kapý, otomatik vites, klimalý 8000 TL 1-KKTC Maliye 1 2 Bakaný'nýn adý, soyadý. 2-Gizlemeden, 1 açýkça. Dikiþte kullanýlan pamuk 2 ipliði. 3-Yardým, imdat. Kaval, baldýr ve 3 uyluk kemiðinin birleþtiði yer. 4-Ters 4 okunuþu "Silah olarak kullanýlan, ucu 5 sivri, iki aðzý da keskin uzun býçak". 6 Baþa "K" konursa "Ýyice yanarak ateþ 7 durumuna gelmiþ kömür veya odun 8 parçasý" olur. Gözde sarýya çalan kestane 9 rengi. 5-Ters okunuþu "Damarda dolaþan". 10 Bir göreve getirilmek, tayin edilmek Þairlerin, yazarlarýn, bestecilerin eserlerinden alýnmýþ seçme parçalardan oluþan kitap. Harf okunuþu. 7-Eðrilmekte olan yün, keten gibi þeylerin tutturulduðu bir ucu çatal deðnek. Engel. 8-Keskin bir þeyle, bir vuruþla vücutta oluþan derin kesik veya zedelenme. Ayaküstü içki içilen yer. 9-Bir nota. Yanardað aðzý. 10-Ýyi, pek iyi. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 11-Gömülmeden önce ölünün sarýldýðý beyaz bez. Tarlayý sürerek dinlenmeye býrakma. Dünün çözümü Satýlýk makineler GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 20 bin Stg. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Davranýþlarýný içinde bulunulan günün þartlarýna uydurmak (iki kelime). 2-Bir toplulukta çalýþan insanlarýn her biri. Toplum içindeki en küçük birlik. 3-Yazýlmýþ bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazýyý yayýna hazýr duruma getiren kimse. Baðýþlama. 4-Erkekliði giderilmiþ, hadým edilmiþ. Elle ekin biçme aracý. 5-Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Sona "M" konursa "Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluþturduðu bütün, evren" olur. Avrupa'da bir nehir. 6-Manganez'in kýsaltmasý. Siyasi kudreti elinde bulunduran hükümdar. 7-Üstü þekerli, renkli ve parlak bir madde ile kaplanmýþ hap. Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. 8-Baþa "A" konursa "Bir görüþün, düþüncenin karþýtý" olur. Nikel'in kýsaltmasý. Kalýcýlýk, ölmezlik. 9Aklýn eriþemediði, açýklanmayan veya çözülemeyen þey, sýr. Kýþýn yaðar. 10-Namus. Çok güçlü ýþýk pýrýltýlarý oluþturan, iletiþimde ve biyolojide yararlanýlan ýþýk kaynaðý. Uzaklýk bildirir. 11-Baþkalarýna karþý saygýlý ve incelikle davranma. Belediye Emekçileri Sendikasý nýn kýsa yazýlýþý. Tel: ARANIYOR KKTC Engelliler Dayanýþma Derneði'nin Lefkoþa, Maðusa, Girne þubelerinde çalýþacak baybayan elemanlar aranýyor. Maaþ + prim. Tel: SATILIK Kayýp Diploma Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. DAÜ diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Özgen Özfidan Tel: AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk Haspolat belediye evlerinde 2+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire * Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý daire * Hastane yaný 2+1 full eþyalý zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full eþyalý lüks daire * K. Kaymaklý'da 2+1 yarý eþyalý yeni daire * K. Kaymaklý'da 2+1 yarý eþyalý yeni daire * Hamitköy çemberinde anayol üzeri banka olmaya müsait sendeli 225 metrekare mekan SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Satýlýk Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare bahçeli, garajlý müstakil ev * Aþaðý Dikmen'de 3+1 bahçeli dubleks yeni ev * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev * K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare 2. kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire

15 8 Aralýk 2013 Pazar Çetinkaya, korkarak gittiði karþýlaþmadan 3 puan ile döndü Çetinkaya, Mormenekþe'den þen döndü (0-1) Sakatlýðý yeni geçen Musa'nýn 52'nci dakikada attýðý golle karþýlaþmayý 1-0 kazanýp 3 puaný hanesine yazan Çetinkaya rahat bir nefes alýrken; kendi evinde ikinci maçýný kaybeden Mormenekþe zora girdi STAT: Cemal Balses Stadý. HAKEMLER: Mehmet Malek, Yusuf Bakar, Hüda Özenen. MORMENEKÞE: Devrim, Petro, Stepler, A.Arýtaþ, H.Ankaralý (Koray), H.Mani, Yusuf Beyazi, Kaan, Cemil, A.Demir, Serhan (Apti). ÇETÝNKAYA: Hasan Piro, Tunç (Hakan), Abbas, Doðukan, Kaðakan, Hüseyin Kayalýlar (Koray), Ediz, Akýn (Batshi), Musa, Cedric, Mehmet. GOL: Dk:52 Musa (Çetinkaya). K-PET Süper Ligi'nin 11. hafta karþýlaþmasýnda Çetinkaya, rakibi Mormenekþe'yi dýþ sahada 1-0 maðlup ederek haftayý 3 puan ile kapatan taraf oldu. Geçtiðimiz hafta kendi sahasýnda Doðan Türk Birliði'ne maðlup olan Þampiyon Çetinkaya, dýþ sahada Yalova'yý maðlup eden Mormenekþe ile dýþ sahada oynayacaðý karþýlaþmaya temkinli geldi. Maç boyunca önce gol yememeði düþündü ve rakibine gol þansý vermedi. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Mormenekþe oldu. Ancak Çetinkaya oyunda dengeyi kurmada gecikmedi. 9'uncu dakikada, geliþen Çetinkaya ataðýnda soldan yapýlan ortayý iyi deðerlendiren Musa, topa güzel vurdu ancak top az farkla yandan dýþarý gitti. 30'unuc dakikada, Mormenekþe futbolcularýnýn topun elle oynandýðý gerekçesi ile penaltý itirazlarý sonuçsuz kaldý. 39'uncu dakikada, bu kez Ahmet Demir'in düþürüldüðünü iddia eden Mormenekþe futbolcularýnýn penaltý itirazlarýndan yine sonuç çýkmadý. Karþýlaþmaný ilk yarýsý golsüz beraberlikle kapandý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan taraf konuk ekip Çetinkaya idi. 52'nci dakikada, Zarif hareketler sonrasýnda topa uzaktan sert ve düzgün vuran Musa'nýn þutunda, kaleci Devrim'in yapacak bir þeyi yoktu ve top aðlarla kucaklaþtý, Mormenekþe:0 - Çetinkaya:1. 87'nci dakikada, ev sahibi Mormenekþe'nin kazandýðý çift vuruþu Apti kullandý. Apti'nin beklenmedik köþeye gönderdiði topu bekleyen tek kiþi kaleci Hasan Piro oldu ve güzel bir hareketle gole izin vermedi. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca, Musa'nýn attýðý tek golle karþýlaþmayý 1-0 kazanan Çetinkaya puanlarýný 15'e yükseltip, rahat bir nefes alýrken; ev sahibi Mormenekþe 18 puanda kaldý. Genç güreþçiler gün boyu güreþmenin mutluluðunu yaþadýlar Minderde DAÜ üstünlüðü Ligin 5'nci ayaðý olan dünkü Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý'nda 4 kulüpten toplan 32 sporcu güreþti. Turnuvanýn birincisi Doðu Akdeniz Üniversitesi oldu Güreþ Federasyonu tarafýndan düzenlenen Gençler Güreþ Ligi'nin 5'inci ayaðý olan Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý dün gerçekleþti. Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonu'nda saat 14.00'de tartýlarýn yapýlmasýndan sonra saat 15.00'te baþlayan Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý'nda genç güreþçiler gün boyu güreþmenin mutluluðunu yaþadýlar. Mertdoðan Soyalan, Kemal Bayraktar, Ercan Köse, Serkan Köse, Murat Doðan ve Koray Bürüncük hakem olarak görev yaptýklarý Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý'nda baþarýlý olan sporculara madalyalarý, müsabakalarýn sonunda düzenlenen törenle verildi. Baþarýlý sporculara madalyalarýný Güreþ Federasyonu Baþkaný Hüseyin Kavaz ve yönetim kurulu üyeleri birlikte verdiler. Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý'nda baþarýlý olup ödül alan sporcular þöyle: 1.Doðu Akdeniz Üniversitesi (79 Puan) 2.Kültür Spor (50 Puan) 3.Yakýn Doðu Üniversitesi (16 Puan) 4.Gayretköy (9 Puan) Sarýoðullarý Ltd. Yýldýzlar Masa Tenisi Turnuvasý'nda 33 sporcu mücadele etti Yýldýz raketler karþýlaþtý Masa Tenisi Federasyonu tarafýndan düzenlenen Sarýoðullarý Ltd.Yýldýzlar Masa Tenisi Turnuvasý dün gerçekleþti. Yýldýz Kýzlarda Sunay Tufan, Yýldýz Erkeklerde Vehbi Zeki Serter birinci oldular. Sarýoðullarý Ltd.'in sponsorluðunda düzenlenen dünkü yarýþmalar sabah saat 10:00'da baþladý ve saat 14:00'de tamamlandý. Masa Tenisi Federasyonu Lokali'nde gerçekleþen turnuvada; Yýldýz Kýzlar Kategorisi'nde 15, Yýldýz Erkekler Ligi'nde 18 olmak üzere toplam 33 sporcu mücadele etti. Girne Spor Birliði sporcularý, verilen toplam 8 ödülden 4'ünü alarak, turnuvanýn en baþarýlý takýmý oldu. Dereceye giren yýldýz sporcular, Sarýoðullarý Ltd.'in verdiði gýda hediyelerini ihtiyaçlý çocuklara verilmesi þartýyla baðýþladýlar. Baþarýlý yýldýz sporculara ödülleri, final karþýlaþmalarý sonrasýnda düzenlenen törenle Sarýoðullarý Ltd. Direktörü Hüseyin Sarýoðullarý tarafýndan verildi. Sarýoðullarý Ltd.Yýldýzlar Masa Tenisi Turnuvasý'nda kategorilerinde dereceye giren sporcular þöyle: Yýldýz Kýzlarda 1.Sunay Tufan (Bekiroðlu Spor) 2.Kezban Yayman (YDÜ) 3.Cemile Özcan (Girne Spor Birliði) 3.Havva Yeþilleme (Girne Spor Birliði) Yýldýz Erkeklerde 1.Vehbi Zeki Serter (Levent Spor) 2.Sertaç Savim (Girne Spor Birliði) 3.Mehmet Tolun Kýran (YDÜ) 3.Yakýn Öztosun (Girne Spor Birliði) 15 DÜNKÜ SONUÇLAR: K-Pet Süper Lig'de Maðusa T.G. - Yalova: Y.Boðaziçi - Cihangir: Gençlik Gücü - Lefke: Mormenekþe - Çetinkaya: K-Pet 1'inci Lig'de Türk Ocaðý L. - Binatlý: Göçmenköy - Dumlupýnar: Deðirmenlik - Gönyeli: Akýncýlar Ozanköy: K-Pet 2'nci Lig'de Girne H.E. - Tatlýsu: Görneç - Ortaköy: Denizli - Zümrütköy: Karþýyaka - Gaziköy: GÜNÜN PROGRAMI: K-Pet Süper Lig'de Doðan T.B. - Yenicami (Serkan Durmaz) Hamitköy - B. Baðcýl (Mehmet Sezener) Serdarlý - K. Kaymaklý (Osman Özpaþa) K-Pet 1'inci Lig'de Lapta - Esentepe (Emre Öztaþlý) Baf Ü.Y. - Türkmenköy (Serkan Þimþek) Gençler Birliði - Düzkaya (Fehim Dayý) K-Pet 2'nci Lig'de Çanakkale - Mehmetçik (Fatih Bardakçýoðlu) Geçitkale - Vadili (Timur Ercan Bodi) Dipkarpaz - Çayönü (Ali Karahasan) Not: A takým karþýlaþmalarý saat 14:00; A2 takým karþýlaþmalarý saat 11:30'da baþlayacak. Türkiye Kadýnlar Basketbol 2'nci Lig C Grubu'ndaki temsilcimiz baþardý YDÜ, Türkiye Liginin liderini devirdi YDÜ:76 - Mülkiye:67 Türkiye Kadýnlar Basketbol 2'nci Lig C Grubu'nda 7'nci hafta karþýlaþmalarý dün oynandý. Temsilcimiz Yakýn Doðu Üniversitesi Mülkiye'yi 76-67'lik skorla maðlup etti. Girne'deki Ertuðrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan karþýlaþma sabah saat 11:30'da baþladý. Çok sayýda taraftar yanýnda, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve KKTC Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil de izledi. Karþýlaþmayý baþtan sona galip durumda götüren temsilcimiz YDÜ idi. Son 37 saniye kala kazandýðý teknik faul ile farký 6 sayýya indirmeyi baþaran Mülkiye, bunun devamýný getiremedi ve ilk maðlubiyetine razý oldu. YDÜ'nün oynadýðý 7 maçta galibiyet sayýsýný 5'e yükselttiði karþýlaþmada; attýðý basketler yanýnda rakiplerinden çaldýðý toplarla da dikkatleri çeken Aisha Mohammed, maçýn tartýþýlmaz yýldýzý oldu. Furkan Ozan ve Musa Kazým Çetin'in yönettiði karþýlaþmanýn Teknik Komiserliðini Eser Taçoy yaptý. YDÜ: 76 - Mülkiye:67 YER: Ertuðrul Apakan Spor Salonu. YDÜ: Huriye Cambazoðlu, Þirin Altuntabaklý, Nezaket Hacýömer, Aisha Mohammed, Havva Arabacýoðlu, Tuðba Gönen, Damla Öneri, Huriye Güriz, Cemile Aktanlý, Gülnur Sandallýoðlu. MÜLKÝYE: Serenay Sultan Gölbaþý, Gökçenur Aslan, Elif Deniz Kýrmýzý, Burçin Pekþenel, Ebru Ünal, Meliha Nurdoðdu, Gözde Þiþek, Dilek Topdemir, Derya Baltacý, Melda Baltacý, Larrie Diane Williams, Firuze Genç. PERÝYOTLAR: 24-12, 21-18, 14-19,

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

Türkiye Suriye'yi vurdu

Türkiye Suriye'yi vurdu Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türklere Rum trafik polisi bol bol ceza yazmýþ... 3 Rum polisine mahkemelerimizin kestiði cezayý bir günde fazlasýyla çýkardýlar herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver

Kurtarmak. istese kurtarýrdý. Rum tarafý paylaþmýyor. Yasemine oy ver Altmýþ yýldan beri liderimizi belirleyen Türkiye bugüne dek kimi istemediyse bir kenara itti. Þimdi bir tek Eroðlu sýyýrýrsa bundan, sanmayýn ki yenik çýkmýþ Ankara bu sandýktan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Adým adým Maraþ. Çözümden önce açýlacak. Açý senerlevent@yahoo.com. Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba'

Adým adým Maraþ. Çözümden önce açýlacak. Açý senerlevent@yahoo.com. Güneydeki Türk mallarý 'saatli bomba' Kýbrýs'ta çözüm sancaðý babadan oðula, oðuldan toruna geçer Özkan Bey... O halde söyle kucaðýna aldýðýn bebeðe: Hoþgeldin bebek... Çözüm sýrasý þimdi sende! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2014

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

PANTOLON. Erdoðan Baybars

PANTOLON. Erdoðan Baybars Kuzey Kýbrýs'ta 'asýl baba'nýn isminin yalnýz baþ harflerini yayýnladýk þimdilik. Bugün de lakabýný yayýnlýyoruz. Neden? Bizim millet bulmaca çözmeye çok meraklý da ondan! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı