YEN TÜRK CEZA YASASI VE KADIN * Prof.Dr.Nur Centel **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN TÜRK CEZA YASASI VE KADIN * Prof.Dr.Nur Centel **"

Transkript

1 YEN TÜRK CEZA YASASI VE KADIN * Prof.Dr.Nur Centel ** I. Giri Ceza hukuku alanındaki balıca temel yasalar olan yeni Türk Ceza Yasası 1, Ceza Muhakemesi Yasası 2, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfazı Hakkında Yasa 3 ile Kabahatler Yasası 4 1 Haziran 2005 te yürürlüe girdi 5. Yeni yasalar, önemleri ve kapsamları ile orantılı olamayacak kadar büyük bir süratle hazırlandı. Örnein, yeni Türk Ceza Yasası, yedi ayda toplam 58 toplantı yapılarak oluturuldu 6. Çeitli kurululardan, bu arada Üniversitelerden Ceza Yasası hakkında görü istendi. Ancak, bir ay olarak tanınan sürenin üç haftası yolda tükenmiti. Buna ramen hazırladıımız eletirilerimiz, Tasarı nın yürürlüe konulmamasına ilikin taleplerimiz ise dikkate alınmadı veya Komisyonda okunup tartıılacak vakit olmadı. Kukusuz Türkiye Cumhuriyetinin yürürlüe girmi veya girecek tüm yasalarına saygılıyız, bunların hepimizi baladıının bilincindeyiz. Ancak, hataları ve çelikileri açıkyüreklilikle ortaya koymanın da yurtta ve hukukçu olarak görevimiz olduuna inanıyoruz. Bu teblide üç balık bulunmaktadır. Önce, yeni Türk Ceza Yasası na kısaca deinilecek, sonra bu Yasa da kadınlarla ilgili olarak yer verilen ve verilmeyen hükümler ele alınacaktır. Üçüncü olarak da Ceza Muhakemesi Yasası nda kadınları ilgilendiren yeni hükümlerden söz edilecektir. II. Yeni Türk Ceza Yasası hakkında Konu sınırlaması dolayısıyla, burada yeni Türk Ceza Yasası nın genel bir deerlendirmesi yapılmayacak, birkaç hususa deinilecektir. Neden yeni yasalar yapılıyor? Yürürlükte olanları ıslah etmek mümkün deil miydi? Avrupa Birlii bizden yeni yasalar yapılmasını mı talep etti? Kanaatimce, hayır. Kopenhag * stanbul Barosu 127. Kurulu Yılı ve Avukatlar Günü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde tarihinde yapılan AB ne Uyum Yasalarında Kadın Erkek Eitlii ve Eitlik Kurumları konulu panelde sunulan tebliin güncelletirilmi metnidir. Polis Dergisi 44 (2005) de yayınlanmıtır. ** Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öretim Üyesi Gün ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (RG No.25611) Gün ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (RG No.25673) Gün ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfazı Hakkında Kanun (RG No.25685) Gün ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ( No Mükerrer) Gün ve 5328 sayılı Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun geç.m.1. RG No Bak Günlü Hürriyet Gazetesi.

2 2 kriterleri arasında yeni bir Ceza Yasası yapılması öngörülmüyordu. Siyasi kriterler öngörülüyor, demokratikleme isteniyordu. Bu talep kukusuz dolaylı olarak hukuk devleti ilkeleriyle badamayan ceza hükümlerinin deitirilmesi, ayıklanması anlamına geliyordu. Ancak bu, yürürlükteki Yasaların islah edilmesi, bunlara hüküm eklenmesi yoluyla da yapılabilirdi. Bunun yerine aceleye getirilmi yeni yasalar yapılmasının tercih edilmesiyle ortaya özensiz ürünler çıktı. Bu temel yasaların yıl uygulandıı gözönüne alınarak, hazırlanmalarında daha fazla zaman tüketilmesi, gelecek kuakların iinin zorlatırılmaması gerekirdi. Yasa nın özensizliini yasakoyucu da kabul etmi olsa gerektir ki, yürürlük tarihi iki ay ertelendi 7. Daha sonra, Yasa yürürlüe girmeden önce ve yürürlüe girdikten hemen sonra deiiklikler yapıldı 8. Yeni Türk Ceza Yasası nın özgün bir yasa olduu dile getirilmektedir. Acaba bu Yasa gerçekten özgün müdür? Türkiye de Doksanlı yıllarda youn Tasarı çalımaları yapıldı gün ve 541/2091 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlıına sunulan Hükümet Tasarısı da bunlardan sonuncusu idi. Adalet Bakanlıınca oluturulan Ord.Prof.Dr.Dönmezer bakanlıındaki Komisyon un hazırladıı bu Tasarı (kaynaı 1889 tarihli talyan Ceza Yasası olan) 765 sayılı Türk Ceza Yasası ile 1994 tarihli Fransız Ceza Yasası na dayanıyordu. TBMM Komisyonlarında bu Tasarı nın buyük kısmı deitirilerek bata Almanya olmak üzere, sviçre, spanya, Polonya, Rusya Federasyonu gibi çeitli ülkelerin Yasalarından alıntılar yapıldı. Böylece, özgün bir Yasa yapılamadıı gibi, çeitli sistemler karıtırılarak eletiriye daha açık bir Yasa oluturuldu. Avrupa Birlii nin Tasarı yı onayladıının belirtilmesi de, Yasa nın kusursuz olduu anlamına gelmez. Bu deerlendirmede hangi ölçütlerin gözönüne alındıına bakılması gerekir. Böyle bir deerlendirmede, ayrıntılara inildiini, Yasa nın toplumun çeitli kesimlerinde yaratacaı tepkiye veya dilinin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun, tanımların açık-seçik olup olmadıına, uygulamacıların yorumda zorluk çekip çekmeyeceklerine, yerleik uygulamanın ve içtihat birikiminin terk edilmesinin ne gibi sorunlar douracaına dikkat edildiini sanmıyorum. Muhtemelen, ölüm cezasının kaldırılması, zina suçunun olmaması, töre (aslında namus olmalıydı) cinayetlerinde cezanın azaltılmaması gibi hususların gerçekleip gerçeklemedii aratırılarak yeni Yasa deerlendirilmitir. 7 Ertelenmenin gerçek nedeni, yeni Yasa dolayısıyla Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Yasa ile Kaçakçılıkla Mücadele Yasası açısından ortaya çıkan sorunlar olarak açıklanmıtır Bak günlü Hürriyet, Cumhuriyet Gazeteleri. 8 Bak gün ve 5328 sayılı Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun m.3. RG No.25772; Gün ve 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun. RG No

3 3 Bu yasa, bir çok eletiriye muhatap oldu. Bunun nedeni, Yasa nın, sahip olduu söylenen nitelikleri aslında taımaması, hatalar içermesi ve ilan edilen hedefleri yakalayamamı olmasıdır. Yeni Yasa hazırlanırken eskisi için unlar söyleniyordu: Eski yasanın dili çok eski, toplum anlamıyor, devlete öncelik tanınıyor, birey geri planda kalıyor, mala karı suçlarda insana karı suçlara oranla daha çok ceza veriliyor, sübjektif sorumluluun, yani kusur sorumluluunun dikkate alınmadıı hükümler var, bu çadıı oluyor. O zaman, yeni Yasa nın tüm bu eletirileri karılayacak bir Yasa olması gerekirdi.. Ancak, yeni Yasa nın tüm eletirileri ortadan kaldıramadıını görüyoruz. Kukusuz, bir yasanın dilini yenilemek, yeni yasa yapmanın gerekçesi olamaz 9. Kaldı ki, Yasa nın dili tamamen yenilenmi ve anlaılır hale getirilmi de deildir. Birkaç örnek gösterelim: Yeni Yasa da, eski sözcüklerin aynen korunduu 219.madde gibi bir madde bulunmaktadır 10. Öte yandan, yeni sözcüklerin kullanıldıı bazı maddeler çeviri kokmakta, anlaılmamaktadır 11. Türkçe dilbilgisi kurallarına uymayan, düük cümleler içeren, yeni Yasa da bulunmayan memur (TCK m.219/2), cürüm (TCK m.219/4) gibi kavramların kullanıldıı, birbirini izleyen maddelerde ramen-karın kelimelerinin yer aldıı (TCK m.21/2, m.22/3), kavram yerine deyim (TCK m.6) denildii, tanımı verilmeden düünce suçuna (TCK m.18/1-b) yer verildii görülen hükümler vardır. Yeni Yasa da kamu hizmetlerinden yasaklanma sadece süreli olduu, ömürboyu yasaklanma ve dolayısıyla yasak hakların geri verilmesi kurumu kaldırıldıı halde, müebbeden görevden yasaklanmanın öngörülmesi gibi çelikiler bulunmaktadır (m.119/2).. Yeni Yasa da bireyin önplana alınması da, ancak madde numaralarının deiiklii olarak gerçeklemitir. Yeni Yasa da insanlara karı suçlar öne alınmı, devlete karı suçlara son maddelerde yer verilmitir. Kukusuz, sadece bu düzenleme bireyin ön plana alındıını 9 T.Ansay, Kanunlarımız II, Güncel Hukuk, 16 (Nisan 2005), 12 vd Sayılı Yasa m.219: (1)mam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan birine hükmolunabilir. (2)Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri ibu sıfattan bilistifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karı itaatsizlie tahrik ve tevik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hapse ve adli para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuniyetine hükmolunur. (3)Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmı olan haklara muhalif i ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurları hakkında dahi baladaki fıkrada yazılı ceza tertip olunur. (4)Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı fiillerden baka bir cürüm ilerse altıda bir miktarı çoaltılmak artıyla o cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkum olur. (5) u kadar ki kanun ibu sıfatı esasen nazari itibara almı ise cezayı çoaltmaya mahal yoktur. 11 Örnein, 5237 sayılı Yasa m.83/1: Kiinin yükümlü olduu belli bir icrai davranıı gerçekletirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranıa edeer olması gerekir.

4 4 göstermez. Hükümler incelenip karılatırıldıında durumun böyle olmadıı ortaya çıkmaktadır. Yeni Yasa da devlete karı suçlar büyük ölçüde aynen korunmutur. Bir felsefe deiiklii yoktur. Ceza öngörülmesinin nedeni yine, suçun dorudan veya dolaylı olarak kiilik tanınan devlete özgü yararları ihlal etmesidir. Bireylerin demokratik düzende yaama hakkının engellenmemesi önplana alınmamıtır. Bireylerin iyi ileyen, eit ve hukuka uygun davranan bir yönetim düzeninde yaama hakkının salanması açısından yeni Yasa da bir yenilik bulunmamaktadır. Zimmet, irtikap, rüvet gibi devlet yönetimi aleyhine suçların cezalandırılmasında, eskisi gibi siyasal gücün otoritesinin ve devleti temsil ettii kabul edilen memura karı duyulan güven duygusunun güçlenmesinin hedeflendii görülmektedir 12. Öte yandan, yeni Yasa da olası kastla suç ilenmesi halinde cezanın hafifletilmesi öngörülmektedir (m.21/2). Üstelik, olası kast ile bilinçli taksirin birbirinden nasıl ayırt edilecei, verilen tanımlardan anlaılamamaktadır (m.21/2, m.22/3). Yeni Yasa, yürürlüe girdikten otuzsekiz gün sonra deitirilerek, küçüklere verilecek cezalardaki indirim oranları deitirilmi, cezalar aırlatırılmıtır (m.31) 13. Bu durum, çocukların cezalandırılmasındaki çada gelimelere ters dümektedir. Ölüm cezası daha önceden kaldırıldıı için yeni Yasa da cezalar yönünden hafifleme sözkonusudur, ancak süreli cezaların birçou aynı aırlıktadır. Öte yandan, ortada bir yeni TCK 305.madde örnei bulunmaktadır. Sözkonusu suç 765 sayılı Yasa da da yer almaktaydı.. Ancak, yeni Yasa da bireyin ön plana alınması hedeflediyse, bunu kanıtlamak için bu suçun tanımı belirginletirilmeli, oluması zorlatırılmalıydı. Bu maddede basın yayın yoluyla suç ilenirse verilecek ceza eski yasadakinden daha aır olarak belirlenmitir 14. Yeni Yasa da, cinsel davranılarla vücut dokunulmazlıının ihlali gibi cezası on yıla kadar çıkabilen ikayete balı suç bulunmaktadır (TCK m.102/3). Alt-üst sınırlı cezalarda yelpazenin çok geniletildii hükümler vardır. Örnein, taksirle ölüme sebebiyet suçunda ceza 3-15 (TCK m.85), kasten yaralama suçunda ceza 1-6 yıl hapis olarak gösterilmitir (TCK m.87).. Bu gibi suçlarda cezanın belirlenmesinde takdir hakkının kullanılmasının çok zor olacaı ve eitsizliklere sebebiyet verecei kukusuzdur. 12 Ç.Özek, 1997 Türk Ceza Yasası Tasarısına likin Düünceler, HFM (Prof.Dr.Hıfzı Veldet Velidedeolu na Armaan Sayısı) LVI, 1-4 (1998), 43 vd Gün ve 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun m.5.. RG No Gün ve 5377 sayılı Yasa yla hükmün balıı deitirilerek temel milli yararlara karı faaliyette bulunmak için yarar salama yapılmıtır. Suç tanımında, temel milli yararlara karı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle yabancı kii veya kurululardan dorudan doruya veya dolaylı olarak kendisi veya bakası için maddi yarar salayan vatanda ya da Türkiye de bulunan yabancının cezalandırılması öngörülmütür. Suçun, basın-yayın yoluyla ilenmesinin aırlatıcı sebep sayılmasından vazgeçilmitir. Bak.RG No

5 5 Mala karı suçların bireye karı suçlardan daha az cezalandırılması hedefine ulaılamamıtır. Yeni Yasa da, örnein ani kastla insan öldürme ile ırza geçme suçunun cezası aırlatırılmıtır. Ancak, mala karı suçlarda da cezalar genellikle aırlatırılmıtır. Hırsızlıın cezası eski Yasa da altı ay hapisten balarken (765 s.tck m.491/1) yeni Yasa da bir yıldan balamaktadır (TCK m.141/1). Nitelikli güveni kötüye kullanma suçu, eskisinde 1-5 yıl (765 s.tck m.510), yenisinde 1-7 yıl hapis cezasını gerektirmektedir (TCK m.155/2). Kasten yaralamanın cezası 1-3 yıl hapistir (TCK m.86). Rüvetin cezası ise 4-12 yıl hapis olacaktır (TCK m.252). Yasa yürürlüe girmeden deitirilerek, taksirle ölüme sebebiyetin cezası 3 yıldan 2 yıl hapse indirilmitir 15. Böylece, ceza erteleme sınırları içerisine çekilmitir. Örgütlü olarak sıvı veya gaz enerji çalınması, bunların nakil, ilenme depolanma tesislerinde ilenmesi suçunda, 3-7 yıl olan temel cezanın üst sınırı onbe yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası olacaktır (TCK m.142/3). Buna karılık,yama suçunda ceza 6-10 yıl arasında hapistir (TCK m.148). Eski Yasa da ise yama suçunda ceza yıl aır hapis cezası idi (765 s.tck m.495). Çünkü, bu suçta ihlal edilen sadece mülkiyet hakkı deildir. Aynı zamanda yaama hakkı veya vücut bütünlüü açısından da tehlike veya ihlal sözkonusudur. Öte yandan, para cezası ertelenemeyecek ve getirilen gün para cezası sistemi dolayısıyla (TCK m.52), ülkemizde gerçek gelir kayıtdıı olduundan, adaletsiz cezalara hükmedilecektir. Ceza alan yabancının yurtdıına atılmasını öngören (TCK m.59) bir yasanın, vatanda ile yabancıya eit davrandıından (TCK m.3/2) ve insancıl olduundan söz edilemese gerektir 16. Yabancı ülkesine gidemiyorsa, yaamı açısından tehlike sözkonusu ise ne olacaktır? Bu durumda haymatlos (vatansız) olmak avantaj salayacaktır 17. Aslında yurttalık görevi olan suçu ihbar yükümlülüü yeni Yasa da geniletilerek, ilenmekte olan suçları herkesin ihbar etmesi istenmektedir (TCK m.278). Bu arada, haklarında tanıklık yapmaktan çekinebileceimiz yakınlarımız bile muaf tutulmamıtır. Aile hukukundan doan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin suç sayılmasıyla (TCK m.233 ve 97) yetinilmesi yerine, ahlak kuralları herkes için genel bir yardım yükümlülüüne dönütürülmütür (TCK m.98). Yeni Yasa ya göre, yaı, hastalıı veya 15 Bak gün ve 5328 sayılı Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun m.3. RG No S.Levi, Yabancılar Sınırdıı Edilecek mi?, Güncel Hukuk, 16 (Nisan 2005), Gün ve 5328 sayılı Yasa yla bü hüküm deitirilerek iledii suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen yabancının koullu salıvermeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra durumunun, sınırdıı edilmesi ilemleriyle ilgili olarak deerlendirilmek üzere, derhal çileri Bakanlıına bildirilecei öngörülmütür. RG No

6 6 yaralanması dolayısıyla ya da baka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koulların elverdii ölçüde yardım yükümlülüü bulunmaktadır. Yardım edilmedii için ölüm sonucu meydana gelirse, daha aır ceza verilmesi öngörülmektedir. III. Yeni Türk Ceza Yasa sında kadınlarla ilgili hükümler Yeni Türk Ceza Yasası nın 3/2.maddesinde, eitlik ilkesi ile cinsiyet ayrımı yapılmayacaının belirtilmesinin bir kazanım olarak nitelendirilmesine rastlanmaktadır. Kanaatimce, bu nitelendirme yanlıtır. Bu ilkelerin yeri Anayasadır ve Anayasa mızda bu ilkeler öteden beri vardır. Bunların yeni olarak lanse edilmesi, Anayasa ya haksızlık olmaktadır. Sözkonusu hükme benzer bir düzenleme 1996 tarihli Rusya Federasyonu Ceza Yasası nın 4.maddesinde yer almaktadır. Ancak, orada rejim deitii için, bu tür anayasal ilkelerin yasalarda vurgulanması gerekli olabilir. Türk hukukunda ise buna ihtiyaç yoktur. Yeni Yasa ya alınmayan hükümler Yeni Yasa da, ırza geçme suçunda evlenmenin erteleme ve düme nedeni olmasına ilikin hüküm ile evli-bekar kadın ayrımı, bakire olan-olmayan kadın ayrımı ifade eden 18, karı-koca arasında kötü muameleyi ikayete balı suç sayan ve gayrimeru çocua ayrımcılık yapan hükümler yer almamıtır. a.irza geçme suçunda evlenme 765 Sayılı Yasa da, kaçırma-alıkoyma, ırza geçme, ırza tasaddi suçlarında birden fazla fail bulunması ve bunlardan birinin madure ile evlenmesi halinde koca hakkındaki dava ve cezanın çektirilmesinin ertelenmesi, suça katılanlar hakkında ise dava ve cezanın dümesi öngörülmekteydi (765 s.tck m.434). Bu maddenin amacı, maduru korumaktı. Çünkü, toplumda bakire olma ve evlenme çok önemsenmektedir. Ancak, bu hüküm madurun iradesinin baskı altına alınmasına sebebiyet vermekte ve onur kırıcı olmaktaydı. Faillerden hangisi evlenirse evlensin sanıkların tümüne ceza verilmiyordu. Bu maddenin kaldırılması önerilerimiz dikkate alınmı 19 ve yeni Yasa da bu hükme yer verilmemitir. b.evli-bekar kadın ayrımı Eski Yasa da ehvet hissi veya evlenme maksadiyle kız-kadın kaçırma suçu hürriyeti tahdit suçundan ayrı düzenlenmekte (765 s.tck m.429) ve kaçırılan kadın evli ise cezanın aırlaması (7 yıl aır hapis) öngörülmekteydi. Bu düzenleme, korunan hukuki deeri kadının cinsel özgürlüü deil, ailenin ve kocanın erefi olarak kabul etme gibi bir yanlı 18 Bu hükümlerin Yasa dan çıkartılması önerisi için bak.n.centel, Cinsel Suç Maduru Kadının Korunması, Kenan Tunçoma a Armaan, stanbul 1997, 59 vd.; N.Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, nsan Hakları Hukuku ve Kadın (yay. B.Dinçkol)., stanbul Ticaret Üniversitesi, stanbul 2003, Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, 84.

7 7 anlayıın ürünüydü. Ayrıca, evli olan ve olmayan kadınlar arasında ayrımcılık ifade ediyordu. Yeni Yasa da bu hüküm yer almıyor. Yeni Yasa da bu suç, genel hürriyeti tahdit suçuna ilikin hükümde düzenlenmitir (TCK m.109). Kiiyi hürriyetinden yoksun kılma cinsel amaçla ilenirse cezalar artırılacaktır. Evlenme maksadının bulunmasının cezayı nasıl etkileyecei gösterilmemitir. Evlenme, iki taraflı irade beyanıyla oluacaına göre, tek taraflı bir evlenme maksadının varlıı, cezanın hafifletilmesi sonucunu dourmamalıdır. c. Evlenme vaadiyle kızlık bozma Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu, kadınların evlenme vaadiyle cinsel yönden istismarını önlemeye deil, bekareti korumaya yönelik bir suç idi. Madur kadınlar arasında bakire olan-olmayan ayrımı yapılarak, sadece bakire olanlar korunmaya layık görülüyordu (765 s.tck m.423). Türkiye 1985 te Kadınlara Karı Her Türlü Ayırımcılıın Önlenmesi Sözlemesi ne katılmıtır. Bu Sözlemede üye ülkeler, kadınlara karı ayrımcılık tekil eden tüm ulusal ceza hükümlerini ilga etmeyi taahhüt etmilerdir. Bu açıdan, kadınlar için onur kırıcı ve bir baskı aracı olan ırza geçme suçunda faille evlenmenin dava ve cezanın çektirilmesini erteleme nedeni olması, kaçırılan kadın evliyse failin cezasının aırlatırılması gibi, evlenme vaadiyle kızlık bozmaya ilikin hükmün de yeni Yasa ya alınmaması yerinde olmutur. d. Karı-koca arasında kötü muamelenin ikayete balı suç olması Eski Yasa da karı kocadan biri öbürü aleyhine kötü muamelede bulunursa takibat ikayete balı idi. Cezası otuz aya kadar hapis cezasıydı, yani yedi günden balıyordu (765 s.tck m. 478/3). Yeni Yasa da, aynı konutta birlikte yaadıı kiilerden birine karı kötü muamelede bulunan kimsenin iki ay-bir yıl hapis cezası ile cezalandırılacaı öngörülmektedir (TCK m.232). Takibat ikayete balı deildir. e. Gayrimeru çocuu terk Eski Yasa ya göre, doumundan henüz be gün geçmemi gayrimeru bir çocuu terk etme eylemini kendisinin veya karısının veya anasının veya evlat ve torununun veya kız kardeinin namusunu kurtarmak için ileyen failin cezası indirilmekteydi (765 s.tck m.475). Yeni Yasa da terkedilen çocuun gayrimeru olması cezanın indirilmesini gerektiren bir neden olarak gösterilmemitir. Bu düzenleme, yerindedir. 1. Yeni getirilen bir suç: Evlilik içi ırza geçme Yeni Yasa da evlilik içi ırza geçme suç olarak düzenlenmitir (TCK m.102/2). Bu çada gelimelere uygundur. Geleneksel anlayı, karının kocanın adeta malı olduu yolundadır. Kadın evlenmekle kocasıyla her koulda cinsel ilikiyi kabul konusunda geri

8 8 alınmaz bir irade beyanında bulunmu sayılır. Sanki evli kadının vücut bütünlüü yoktur. Baka ülkelerde çoktan deimi olan bu anlayıın bizde de deimesi için evlilik içi ırza geçmenin suç olması gerekiyordu. Evlilik içi ırza geçmenin suç olması önerisi 2002 yılında sivil toplum örgütlerince Adalet Bakanlıına da yapılmı ve kadını iddete karı korumayı amaçlayan suçları gözden geçiren ve bizim de üyesi olduumuz Komisyonca evlilik içi ırza geçme suçu günlü toplantıda Tasarı ya alınmıtı 20. Kukusuz, bu suç çounlukla gizli kalacak, ikayet konusu olmayacaktır. Ancak, yasada bu suça yer verilmesi en azından bu tür davranıların toplumca onaylanmadıının sembolik de olsa bir ifadesini tekil edecek ve potansiyel suçlular açısından caydırıcı olabilecektir Cinsel suçların düzenlenii a. Genel olarak Yeni Yasada cinsel özgürlüe karı suçlar, cinsel dokunulmazlıa karı suçlar balıı altında düzenlenmitir. Bu suçlara, sviçre Ceza Yasası nda cinsel bütünlüe karı suçlar, Alman Ceza Yasası nda cinsel özgürlüe karı suçlar, Fransız Ceza Yasası nda cinsel saldırılar, vücut bütünlüüne ve psikolojik bütünlüe karı suçlar, Polonya Ceza Yasası nda ise cinsel dokunulmazlıa karı suçlar denilmektedir. Cinsel özgürlüe karı suçlar Yeni Ceza Yasası nın özel hükümlere ilikin ikinci kitabının kiilere karı suçları cezalandıran ikinci kısmının altıncı bölümünde yaptırım altına alınmıtır. Yasa da bu konuda dört temel suç öngörülmütür: 1)Cinsel saldırı, 2)çocukların cinsel istismarı, 3)reit olmayanla cinsel iliki ve 4)cinsel taciz. Yeni Yasa da, ırza tasaddi, ırza geçme, söz atma ve sarkıntılık kavramları yer almamaktadır. Yasa da bu suçlara ilikin tanımlar mükemmel deildir. Kullanılan cinsel davranı, vücuda organ veya sair bir cisim sokma gibi kavramlar kanunilik ilkesiyle badamadıı gibi; uygulamada sorunlar çıkmasına sebebiyet verecek niteliktedir. Tedbirli bir yasakoyucu, yeni hükümler getirirken alıılmı uygulamayı ve Yargıtay içtihatlarını gözardı etmemelidir. Nitekim, bu bölümde yer alan suçların uygulamayla bütünlük arz etmedii, çünkü kendi içinde bir bütünlüe sahip olan spanyol mevzuatından alınıp eklendii eletirisi yapılmaktadır 22. Ülkemizde bu suçlar ırza geçme, ırza tasaddi, sarkıntılık ve söz atma olarak uygulanmı ve içtihatlar olumutur. imdi uygulaması Türk hakimleri tarafından bilinmeyen yeni kavramlar kabul edilmitir. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel taciz ayrımı yapılması büyük zorluklara sebebiyet verecektir. 20 Bak. Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, 76 vd., dn Bak.Centel, Cinsel Suç Maduru Kadının Korunması, 59 vd.; Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, 79 vd. 22 D.Tezcan/M.R.Erdem, Türk Ceza Kanunu Tasarısı Hakkında Dokuz Eylül Üniversitesinin Görüü, Türk Ceza Kanunu Tasarısı (Türk Ceza Hukuku Dernei Toplantısı 10 Temmuz 2004), Kurumsal Raporlar- Toplantılara Sunulan Raporlar-Bilimsel Raporlar, stanbul 2004, 173.

9 9 b. Cinsel saldırı suçu Cinsel saldırı suçu, 765 sayılı Yasa da 418, 421 ve 414.maddelerde yer verilmi olan ırza tasaddi, sarkıntılık ve ırza geçme suçlarını kapsamaktadır. Cinsel saldırı suçu iki ekilde ilenebilir: 1)Vücuda organ veya sair bir cisim sokmadan vücut dokunulmazlıının ihlali (basit cinsel saldırı) (TCK m. 102/1), 2)vücuda organ veya sair cisim sokarak vücut dokunulmazlıının ihlali (nitelikli cinsel saldırı) (TCK m. 102/2). Basit cinsel saldırı suçu, ikayete balıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçu ikayete balı deildir. Ancak, ee karı ilendiinde ikayete balı olacaktır. Bölüm balıı cinsel dokunulmazlıa karı suçlar olmakla birlikte, yeni TCK m.102/2 de, cinsel saldırı suçunun, vücuda organ veya sair cisim sokarak ilenmesi halinde cinsel arzuları tatmin amacı aranmamıtır. Böylece, vücudun herhangi bir kısmına organ veya sair cisim sokulmasının baka amaçla olması halinde de bu maddeye göre ceza verilmesine olanak tanınmaktadır. Örnein, bir kimsenin azına cop, cetvel veya ie sokulması, nitelikli cinsel saldırı sayılabilecektir. Cinsel saldırı suçunun düzenlenmesinde cebir, tehdit, hile veya madurun iradesine etki edecek haller unsur olarak gösterilmemitir. Ancak Gerekçe de, cinsel saldırı suçunun özelliinin, bu suçu oluturan fiillerin madurun iradesi dıında gerçekletirilmesi olduu belirtilerek, madura karı cebir veya tehdit ya da hile kullanılabilecei gibi; madurun bilincini yitirmesine neden olma veya uyku hali dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlanma suretiyle de suçun ilenebilecei gösterilmitir. Cinsel saldırı suçunun her iki eklinin ilenmesinde u hallerin varlıı, cezanın aırlamasını gerektirecektir: 1) Madurun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olması, 2)kamu görevinin veya hizmet ilikisinin saladıı nüfuzun kötüye kullanılması, 3)üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlıı iliikisinin bulunması, 4)silah kullanılması veya faillerin birden fazla olması (TCK 102/3). Suçun ilenmesi sırasında madurun direncinin kırılmasını salayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılmı olursa, fail ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı da cezalandırılacaktır (TCK m.102/4). Cinsel saldırı sonucunda madurun beden ve ruh salıının bozulması veya bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi durumunda neticesi sebebiyle aırlamı suç ortaya çıkacak ve fail ve bu neticeden ancak taksiri varsa sorumlu tutulacaktır (TCK m.102/5, 6, m.23). c. Çocukların cinsel istismarı Çocukların cinsel yönden istismar edilmesi suçu, 765 sayılı Yasa nın ve 421.maddelerde yer alan suçları kapsamaktadır. Yeni Yasa ya göre, bu suç iki ekilde ilenebilir: 1)çocuun cinsel yönden istismar edilmesi (basit istismar) (TCK m.103/1),

10 10 2)vücuda organ veya sair bir cisim sokulması (nitelikli cinsel istismar) (TCK m.103/2). Onbe yaından küçüklerin rızası, suçun olumasını engellemeyecektir. Buna karılık, onbe yaını tamamlamı ve eylemin anlamı ile sonuçlarını algılama yetenei gelimi olan çocuklara karı bu suç ancak cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baka bir nedene dayalı olarak gerçekletirilebilecektir. Cinsel istismar kavramı, onbe yaını tamamlamamı veya tamamlamı olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetenei gelimemi olan çocuklara karı gerçekletirilen her türlü cinsel davranıı kapsamaktadır. Onbe yaını tamamlamı ve fiili algılama yetenei gelimi çocuklara karı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baka bir nedene dayalı olarak gerçekletirilen cinsel davranılar cinsal istismar sayılacaktır (TCK m.103/1). Burada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını deil, sadece anlam ve sonuçlarını algılama yeteneinden söz edilmeliydi. Cinsel istismar suçunun her iki eklinin ilenmesinde u hallerin varlıı, cezanın aırlamasını gerektirecektir: 1) a) failin üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eitici, öretici, bakıcı, salık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüü bulunan dier kiiler olması ya da b) suçun hizmet ilikisinin saladıı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya c) birden fazla kii tarafından birlikte ilenmesi 23, 2) suçun onbe yaını tamamlamamı veya tamamlamı olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetenei gelimemi çocua karı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekletirilmesi, 3) suçun sonucunda madurun beden veya ruh salıının bozulması, 4) suçun madurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olmasına sebebiyet vermesi (TCK m.103/3, 4, 6 7). Son iki halde netice sebebiyle aırlama sözkonusu olduundan, yeni Türk Ceza Yasası nın 23.maddesi gözönünde tutulacaktır. Cinsel istismar için bavurulan cebir ve iddetin kasten yaralama suçunun aır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilikin hükümler uygulanacaktır (TCK m.103/5). d. Reit olmayanla cinsel iliki Reit olmayanla cinsel ilikide bulunma suçu, 765 sayılı Yasa nın 416/3. maddesindeki suçun karılııdır. Yeni Yasa ya göre, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbe yaını bitirmi olan çocukla cinsel ilikide bulunan kii cezalandırılacaktır. Suç ikayete balıdır (TCK m.104/1). Onbe yaından büyüklerin rızayla cinsel ilikide bulunmalarının cezalandırılması yanlıtır. Bir önceki maddenin gerekçesinde, cinsel istismar suçunun onbe yaını 23 Bu son aırlatıcı sebep, gün ve 5377 sayılı Yasa m.12 ile getirilmitir. RG No

11 11 tamamlamı ve algılama yetenei gelimi çocuklara karı ancak cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baka bir nedene dayalı olarak ilenirse cezalandırılabilecei belirtilmiken, bir sonraki maddede cebir, tehdit ve hile olmaksızın onbe yaını bitirmi olan çocukla cinsel ilikide bulunan kiinin ikayet üzerine cezalandırılmasının öngörülmesi bir çelikidir. Bu suçun faili ile maduru belli deildir. ikayet hakkı kimin olacaktır? Kız ve erkek, ikisi de cezalandırılacak mıdır? Yeni Yasa ya göre, fail madurdan be yatan büyük ise ikayet koulu aranmayacak ve ceza iki kat artırılacaktır (TCK m.104/2). Burada amacın ne olduu ve neden be ya büyük olmanın esas alındıı anlaılamamaktadır. e. Cinsel taciz Yeni Yasa nın 105.maddesinde bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etme cezalandırılmaktadır. Bu suç, 765 sayılı Yasa nın 421.maddesinde gösterilen söz atma ve sarkıntılık suçlarını kapsamaktadır. Bu suç, Amerikan hukukunda ve 1994 tarihli Fransız Ceza Yasası nda yer verilen cinsel taciz suçuna karılık gelmektedir 24. Bu suç Yasa da tanımlanmamıtır 25. Gerekçede cinsel tacizin, cinsel yönden, ahlak temizliine aykırı olarak madurun rahatsız edilmesinden ibaret olduu belirtilmektedir. Ahlak temizlii ne demektir? Ahlak göreceli bir kavramdır. Böylece, suçun maddi unsurunun belirlenmesi zorlamıtır. Suçun ilenmesinde u hallerin bulunması cezanın aırlatırılması sonucunu douracaktır: 1)hiyerari, hizmet veya eitim ve öretim ilikisinden ya da aile içi ilikiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması, 2)aynı iyerinde çalımanın saladıı kolaylıktan yararlanılması. Bu fiil dolayısıyla madurun ii bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması, cezanın daha da aırlamasını gerektirecektir (TCK m.105/2) Namus cinayetlerine bakı açısı Türk hukukunda, zina halinde yakalanma, gayrimeru cinsi münasebette bulunurken yakalanma halinde ilenen öldürme suçlarında cezanın indirilmesini öngören 765 sayılı TCK 462.madde 2003 yılında kaldırılmıtır 27. Bu madde ile hem zina halinde yakalananların öldürülmeyi hak ettikleri gibi bir anlayı sergileniyor ve hem de failler arasında kadınlar açısından ayrımcılık yapılıyordu. öyle ki, kızkardeini zina halinde yakalayıp öldüren erkek karde ise cezası azaltılıyor, ancak kızkarde ise azaltılmıyordu. imdi önemli olan, bu gibi olaylarda genel tahrik hükmünün de uygulanmasını sınırlandırmaktır 28. Çünkü, Yeni Yasa da 24 Bak tarihinde Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan TCK Tasarısı m.321 gerekçesi. 25 Fransız Ceza Yasası nın maddesinde, görevinin verdii yetkiyi kullanarak emir, tehdit veya maddi cebir ile cinsel çıkar salamak amacıyla bakasını rahatsız eden kii..cezasına mahkum olur, denilmektedir. 26 Hüküm, gün ve 5377 sayılı Yasa m.13 ile deitirilmitir. RG No Gün ve 4928 sayılı Yasa m Nitekim, Türk Ceza Kanunu 2001 Tasarısında bu hükme yer verilmemitir. Öte yandan, aynı uygulamanın devamına olanak salayacak olan ve haksız tahrike ilikin madde gerekçesinde daha önce yer almı olan u

12 12 namus deil, töre saikiyle insan öldürme aırlatırıcı sebep olarak gösterilmitir (TCK m.82/j). Töre saiki ile namus saiki nin farklı kavramlar olduunun farkedilmesi gerekirdi. Belirtelim ki, uygulamada 765 sayılı TCK 462.maddeye bavurulamayan hallerde, namus uruna (!) ilenen suçlarda genel haksız tahrik hükmü uygulanarak ceza indirilmitir. Örnein, Yargıtay, bir baka amcasıyla cinsel ilikiye giren amcasının eini, yani kayınbiraderi ile ilikisi bulunan yengesini öldüren fail açısından haksız tahrikin varlıını kabul etmitir 29. Adeta meruluk kazandırılmak istenircesine medyada namus cinayeti, aile meclisinin kararı diye yansıtılan bu gibi olaylarda haksız tahrik hükmünün uygulanması, kanımca yerinde deildir. Gerekçesi namus olan hiçbir suçta ceza indirilmemelidir. Yargıtayın bu tür ilikilerin, toplumumuzun ahlak anlayıına, inancına ve töresine aykırı olduundan, ülkemizde hiç bir ekilde ho görülmedii yaklaımıyla gayrimeru ilikinin e dıındaki kiiler açısından da aır tahrik nedeni sayılması gerektiini belirtmesi, haksız tahrik kurumunun niteliiyle badamaz ve potansiyel suçluları da caydırıcı olmaz. Sadakat yükümlülüü sadece eler arasında vardır ve bu yükümlülüü ihlalin yaptırımı da boanmadır. Haziran 2000 de New York da Kadının nsan Hakları Projesi çerçevesinde yapılan özel oturumda kararlatırılan Birlemi Milletler Pekin+5 Sonuç Belgesinde, Türkiye nin giriimleriyle namus suçlarının kadına karı iddet kapsamı içine alınması, devletlerin bu konularda koruyucu ve önleyici yasal adımları atmaları kararlatırılmıtır 30. Bu taahhütler yerine getirilmelidir. IV. Ceza Muhakemesi Yasası ve kadın Burada Ceza Muhakemesi Yasası nın genel deerlendirmesi yapılmayacak, kadınları da ilgilendirmesi nedeniyle, sadece, vücudun muayenesi, madura avukat atanması ve müdafi mecburiyetinin geniletilmesi hükümlerine deinilecektir. 1. Vücudun muayenesi Vücudun muayenesi, ceza muhakemesi açısından önemi bulunan olguları saptayabilmek amacıyla yaayan insan vücudunun incelenmesi veya vücuda müdahale edilmesi demektir. Vücudun muayenesi, vücudun aranmasından farklı bir kavramdır 31. cümle de, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan Tasarı dan, isabetli olarak çıkarılmıtır: Örnein, bakasıyla cinsel ilikide bulunan veya cinsel ilikide bulunmak üzere olan veya cinsel ilikide bulunmu olduundan üphe edilmeyecek surette görülen bir karı veya koca tarafından birbirine karı veya adı geçenlerce bunların suç ortaklarına veya her ikisine karı suç ilenmesi halinde bu hal tahrik nedeni olarak kabul edilecektir (m.31). 29 YCGK, /26, S.Bakıcı, Olaydan Kesin Hükme Kadar Ceza Yargılaması ve Ceza Kanunu Genel Hükümler, Ankara 2000, Pekin+5 Sonuç Belgesi konusunda bak. Kadının nsan Hakları Projesi-New Ways, Pekin+5: Birlemi Milletler de Kadının nsan Hakları ve Türkiye nin Taahhütleri, Aralık 2001 (ISBN ). 31 Bak. K.Peters, Strafprozess, Heidelberg 1985, 329.

13 13 Özellikle ırza tecavüz ve küçüklerle cinsel ilikide bulunma suçlarında delil elde etmek için muayene yapılmakta ve bu koruma tedbirine en çok kadınlar muhatap olmaktadır Sayılı Yasa da bu konuda sadece, hazırlık soruturmasında muayeneleri gereken kiilerin muayenelerinin savcının talebiyle yapılacaı belirtilmekteydi (CMUK m.66/5). Bu hüküm ile hazırlık soruturmasında muayeneye karar verilmesinde yetki sorunu çözümlenmi, ancak muayenenin kapsamı ve koulları ise belirlenmemiti. imdi yeni Ceza Muhakemesi Yasasında bu tedbir düzenlenmitir 32. Vücudun muayenesi, muayene ve vücuda müdahale olarak ikiye ayrılır. Muayene, yaayan insan vücudunun veya vücut kısımlarının niteliklerinin, özellikle vücut içindeki yabancı maddelerin varlıının saptanmasıdır. Muayenenin bir hekim tarafından yapılması art deildir. Vücuda müdahale edilmeksizin psikolojik durumun veya beynin çalıma biçiminin denetlenmesi, saç sakal kesilmesi veya stilinin deitirilmesi muayene sayılır 33. Vücuda müdahale ise yaayan insan vücudundan kan, idrar, sperm, sıvı alınması veya vücuda bir madde verilmesi ya da vücudun deri veya kaslarla örtülü iç kısmına müdahale edilmesi demektir 34. Bavurulması salık açısından zarar dourabilecek olan tedbirler, vücuda müdahaledir ve hekim tarafından uygulanması gerekir. Alman Yasası na göre, vücuda müdahale sadece hekim tarafından yapılabilir (Alman CMK m.81a/1). Hukukumuzdaki yeni düzenlemeye göre, üst sınırı iki yıldan çok hapis cezasını gerektiren suçlarda sanık veya üpheli muayene edilebilir. Amaç, bir suça ilikin delil elde etme olmalıdır. Muayene, iç beden muayenesi olabilecei gibi; vücuttan örnek alınması eklinde de olabilir. Alınacak örnekler, kan veya benzeri biyolojik örnekler ile saç, tükürük, tırnak gibi örneklerdir. Buna, savcı veya madurun istemi üzerine veya re sen hakim veya mahkeme karar verir. Yasada muayene ve vücuda müdahale ayrımı yapılmamı, müdahalelerin ancak tabip veya salık meslei mensubu dier bir kii tarafından yapılabilecei belirtilmitir 35. Bu müdahalelerin yapılabilmesi için, kiinin salıına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir (CMK m.75). 32 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısındaki düzenleme için bak. N.Centel, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısına Eletirel Yaklaım, Prof.Dr. Mahmut Tevfik Birsel e Armaan, zmir 2001, 505 vd. 33 N.Centel/H.Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, stanbul 2003, 289 vd. 34 Bak.Löwe/Rosenberg-Dahs, Die Strafprozessordnung und das Greichtsverfassungsgesetz, Grosskommentar, Berlin NewYork 1988, m.81a k.no Hüküm gün ve 5353 sayılı Yasa yla deitirilerek iç beden muayenesi kavramı getirilmeden önce, bedenin tıbbi muayenesi ile vücuttan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasından söz edilmekteydi. Bu müdahalelerin ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde salık meslei mensubu dier bir kii tarafından yapılabilecei belirtilmekteydi (CMK m.75).

14 14 Özel yasalardaki alkol muayenesine ve kan örnei alınmasına ilikin hükümler bu Yasa kapsamında deildir (CMK m.75/7). Bir suça ilikin delil elde etmek amacıyla madurun vücudu üzerinde de dı veya iç beden muayenesi yapılabilir veya vücudundan örnek alınabilir. Bunun için, muayene veya örnek alma ileminin madurun salıını tehlikeye düürmemesi ve cerrahi bir müdahalede bulunulmaması gerekir. Karar mercii, hakim veya mahkemedir. Bu konuda savcı talepte bulunabilecei gibi; hakim veya mahkemenin re sen karar alması da mümkündür. Madurun rızası varsa, karar alınması gerekmez (CMK m.76). Tanıklıktan çekinme sebepleriyle muayene veya bedenden örnek alınmasından kaçınılabilir 36. Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kiiyi genital muayeneye gönderme veya muayeneyi yapma, yeni Türk Ceza Yasası na göre üç ay-bir yıl arasında hapis cezasını gerektiren bir suç olmaktadır (TCK m.287). Gecikmede sakınca bulunan hallerde, iç beden muayenesi yapılmasına veya vücuttan örnek alınmasına savcı tarafından da karar verilebilir 37. Savcının kararı, yirmidört saat içinde hakim veya mahkemenin onayına sunulur. Hakim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz (CMK m.75/1, 76/1) 38. Beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması konusunda kolluun yetkisi yoktur. CMK m.75 de, hakim ve mahkeme dıında bu yetki sadece savcıya tanınmıtır. Bu durum amaca uygun deildir. Gecikmede tehlike bulunması, ceza muhakemesinde kuralların istisnalarını yaratma zorunluluunu douran bir kavramdır. Çada hukuk sistemleri bunu gözardı edemezler. Kolluun yetkilerini amaca uygun olmayan biçimde sınırlandırma, hazırlık soruturmasının gerektii gibi yapılamamasına ve delil kaybına sebebiyet verir. Örnein, kaynak Alman Ceza Muhakemesi Yasası nda vücudun muayenesinde gecikmede tehlike bulunan hallerde savcı dıında, onun yardımcısı sıfatıyla kolluk amiri konumundaki memurlara da karar alma yetkisi tanınmaktadır (Alman CMK m.81a/2). Belirtelim ki, temel 36 Tanıklıktan çekinme nedenlerinin varlıı halinde, muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, tanıklıın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, görüü de alınır. Yasal temsilcinin kendisi de üpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aamalarında üpheli veya sanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz (CMK m.76/4). 37 lk metinde, savcının, muayeneyi yaptırma yetkisi yoktu, üpheli veya sanıın vücudundan sadece saç, tükürük ve tırnak gibi örnekler alınabilmesine karar verme yetkisi vardı (CMK m.75). 38 Alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kiisel veri niteliinde olup, baka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriini örenme yetkisine sahip bulunan kiiler tarafından bir bakasına verilemez. Bu bilgiler, kovuturmaya yer olmadıı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadıı kararı verilip kesinlemesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanaa geçirilir (CMK m.80).

15 15 haklara gereksiz müdahaleleri önleme kolluun yetkilerini azaltmakla deil, kolluu, takdir yetkisini yerinde kullanacak biçimde eitmekle salanabilir. Yeni Ceza Muhakemesi Yasası nda hekimler uzmanlıklarına göre deil, cinsiyetlerine göre sınıflandırılarak, kadının muayenesinin, istemi halinde ve olanaklar elverdiinde bir kadın hekim tarafından yapılacaı öngörülmütür (CMK m.77). Hükmün alındıı Alman hukukunda ise, bir kadının vücudunun muayenesinin, ancak bir kadına veya hekime yaptırılabilecei gösterilerek, hekimin cinsiyeti açısından bir sınırlandırma getirilmemitir (Alman CMUK m.81d) Madura avukat atanması 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu nda sadece sanık için müdafi mecburiyeti öngörülen haller bulunmaktaydı. Yeni Yasa ya göre, vekili bulunmayan madurun da baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme yetkisi vardır (CMK m.234/1-a-3, b-5). u hallerde ise vekili bulunmayan madura, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilecektir (CMK m.234/2): Madurun, 1) onsekiz yaını doldurmamı olması, 2) saır veya dilsiz olması, 3)meramını ifade edemeyecek derecede malul olması. 3. Müdafi mecburiyetinin geniletilmesi Yeni Yasa da müdafi mecburiyeti öngörülen haller geniletilmitir. üpheli veya sanıın onsekiz yaını doldurmamı, saır veya dilsiz, ya da kendisini savunamayacak derecede malul olması halleri dıında, artık üst sınırı be yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda da müdafisiz yargılanması söz konusu olmayacaktır (CMK m.150/3). V. Sonuç Yeni Türk Ceza Yasası ile Ceza Muhakemesi Yasası, 1 Haziran 2005 de yürürlüe girmitir. Bu yasalar, yeterli süre tüketilmeden hazırlanmı ve tartımaya açılmamılardır. Bu kadar kısa sürede hazırlanan yeni yasaların hatalı hükümler içermesi ve uygulamada zorluklara sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Bu balamda, yukarıda bazı eletirilerimize yer vermi olduk. Avrupa Birlii ne girme süreci ülkeye demokratikleme yükümlülüünü getirmitir. Ancak, demokratiklemenin mutlaka eski yasaların tamamen yürürlükten kaldırılıp yerlerine yeni yasalar yapılması yoluyla gerçekletirilmesi gerekmezdi. Yürürlükteki yasaların hükümlerinin deitirilmesi veya yeni hükümler eklenmesi yoluyla da aynı hedefe ulaılması mümkündü. Özensiz yeni yasalar yapmak yerine, mevcut yasaları islah etme yöntemi tercih 39 Bak.N.Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Mauayenesi, Facultatis Decima Anniversaria Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10.Yılı Armaanı, stanbul 1993, 75 vd.

16 16 edilebilirdi li yıllarda her alanda yeni yasalar hazırlanmı olması günümüzdeki yeni yasalar için emsal oluturmaz. Çünkü, o dönemde yeni bir devlet kurulmu ve eski hukuk sisteminin yerini batı hukuk sisteminin almasına karar verilmiti. Günümüzde ise yapılan bu anlamda bir sistem deiiklii deil, sadece gereksinme duyulan yeni suç tiplerinin ve bazı kurumların öngörülmesi ile mevcut hükümlerin ıslahı olmutur.

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BR ÇERK ANALZ ÖRNE:

Detaylı

Adil yargılanma hakkı

Adil yargılanma hakkı Adil yargılanma hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 6. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Nuala Mole ve Catharina Harby nsan hakları kitapçıkları, No.3 Bu yayında belirtilen görüler yazara ait

Detaylı

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98)

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98) ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI (Bavuru No. 44787/98) KARAR STRAZBURG 25 Eylül 2001 P.G. ve J.H. Birleik Krallık Davası, 2 Aaıdaki isimlerden oluan Avrupa nsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ

TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ TÜRK CEZA KANUNU MADDE GEREKÇELERİ * BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri

Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri Yeni Türk Ceza Kanunu nun Kadınlara Đlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi ve Kadın Kuruluşlarının Yasalaşma Sürecine Etkileri Av. Fatma BENLÝ GĐRĐŞ 2005 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu,

Detaylı

KADININ YASAL HAKLARI

KADININ YASAL HAKLARI KADININ YASAL HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Düzenleyenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742)

11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) 11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) Kazanma yolları BRNC BÖLÜM Vatandalıın Kazanılması Madde 1-Anayasanın

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

DERNEKLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR

DERNEKLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR DERNEKLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR TÜSEV YAYIN NO: 27 HAZRAN 2004 DERNEKLER YASASININ BAZI MADDELERNE LKN KARILATIRMALI RAPOR Bu rapor TÜSEV in misyonu gerei sürdürdüü STK Yasal

Detaylı

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004

Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 Anayasa Mahkemesi nin 17/11/2011 tarihli ve E.: 2010/115, K.: 2011/154 sayılı kararı ile değişik TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU (1)

TÜRK CEZA KANUNU (1) 8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet A N K A R A B A R O S U Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet Av. Eray KARINCA ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1

Vatandalık Yasası. BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler. Madde 1 Vatandalık Yasası 22 Temmuz 1913 tarihli yasa (RGBI.IS.583 - BGBI III 102-1), son defa 23 Temmuz 1999 tarihli yasa ile (BGBI. IS. 1618 v.d.) deitirildi BIRINCI BÖLÜM Genel hükümler Madde 1 Bir federal

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu. Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611. Genel Hükümler Türk Ceza Kanunu Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 Resmi Gazete: 12 Ekim 2004 SALI, Sayı : 25611 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI makaleler Yüksel ERSOY TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI Av. Prof. Dr. Yüksel ERSOY * TIBBÎ HATA Kavram Black s Law Dictionary, 1 genel olarak tıp doktorları, avukatlar ve mali müşavirlerin görevlerini

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

İNSAN TİCARETİ SUÇU İLE ETKİN MÜCADELEDE NASIL BİR CEZA KANUNU? (*)

İNSAN TİCARETİ SUÇU İLE ETKİN MÜCADELEDE NASIL BİR CEZA KANUNU? (*) İNSAN TİCARETİ SUÇU İLE ETKİN MÜCADELEDE NASIL BİR CEZA KANUNU? (*) Ahmet Caner Yenidünya (**) 1- Genel Bilgiler Bireyi, temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakan, insan onuru ile bağdaşmayan fiil ve

Detaylı

2012 ULUSLARARASI KONGRE

2012 ULUSLARARASI KONGRE 2012 ULUSLARARASI KONGRE YER NDE PS KOLOJ K TAC Z 19-20 Nisan 2012, zmir-türk YE Bilim nsanları Derne i scientist.bilim@gmail.com http://scientists-sciences.net www. bilinder.org 2012 ULUSLARARASI YER

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.

MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir. MEVZUAT Unıte 1 DEVLET YÖNETİMİNDE ÜÇ ERK KURAMI Hukuk yazılı kurallardan oluşur. Bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir.bu irade monarşilerde şah, padişah ya da kral; teokrasilerde papa ya

Detaylı