YEN TÜRK CEZA YASASI VE KADIN * Prof.Dr.Nur Centel **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN TÜRK CEZA YASASI VE KADIN * Prof.Dr.Nur Centel **"

Transkript

1 YEN TÜRK CEZA YASASI VE KADIN * Prof.Dr.Nur Centel ** I. Giri Ceza hukuku alanındaki balıca temel yasalar olan yeni Türk Ceza Yasası 1, Ceza Muhakemesi Yasası 2, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfazı Hakkında Yasa 3 ile Kabahatler Yasası 4 1 Haziran 2005 te yürürlüe girdi 5. Yeni yasalar, önemleri ve kapsamları ile orantılı olamayacak kadar büyük bir süratle hazırlandı. Örnein, yeni Türk Ceza Yasası, yedi ayda toplam 58 toplantı yapılarak oluturuldu 6. Çeitli kurululardan, bu arada Üniversitelerden Ceza Yasası hakkında görü istendi. Ancak, bir ay olarak tanınan sürenin üç haftası yolda tükenmiti. Buna ramen hazırladıımız eletirilerimiz, Tasarı nın yürürlüe konulmamasına ilikin taleplerimiz ise dikkate alınmadı veya Komisyonda okunup tartıılacak vakit olmadı. Kukusuz Türkiye Cumhuriyetinin yürürlüe girmi veya girecek tüm yasalarına saygılıyız, bunların hepimizi baladıının bilincindeyiz. Ancak, hataları ve çelikileri açıkyüreklilikle ortaya koymanın da yurtta ve hukukçu olarak görevimiz olduuna inanıyoruz. Bu teblide üç balık bulunmaktadır. Önce, yeni Türk Ceza Yasası na kısaca deinilecek, sonra bu Yasa da kadınlarla ilgili olarak yer verilen ve verilmeyen hükümler ele alınacaktır. Üçüncü olarak da Ceza Muhakemesi Yasası nda kadınları ilgilendiren yeni hükümlerden söz edilecektir. II. Yeni Türk Ceza Yasası hakkında Konu sınırlaması dolayısıyla, burada yeni Türk Ceza Yasası nın genel bir deerlendirmesi yapılmayacak, birkaç hususa deinilecektir. Neden yeni yasalar yapılıyor? Yürürlükte olanları ıslah etmek mümkün deil miydi? Avrupa Birlii bizden yeni yasalar yapılmasını mı talep etti? Kanaatimce, hayır. Kopenhag * stanbul Barosu 127. Kurulu Yılı ve Avukatlar Günü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde tarihinde yapılan AB ne Uyum Yasalarında Kadın Erkek Eitlii ve Eitlik Kurumları konulu panelde sunulan tebliin güncelletirilmi metnidir. Polis Dergisi 44 (2005) de yayınlanmıtır. ** Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öretim Üyesi Gün ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (RG No.25611) Gün ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (RG No.25673) Gün ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfazı Hakkında Kanun (RG No.25685) Gün ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ( No Mükerrer) Gün ve 5328 sayılı Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun geç.m.1. RG No Bak Günlü Hürriyet Gazetesi.

2 2 kriterleri arasında yeni bir Ceza Yasası yapılması öngörülmüyordu. Siyasi kriterler öngörülüyor, demokratikleme isteniyordu. Bu talep kukusuz dolaylı olarak hukuk devleti ilkeleriyle badamayan ceza hükümlerinin deitirilmesi, ayıklanması anlamına geliyordu. Ancak bu, yürürlükteki Yasaların islah edilmesi, bunlara hüküm eklenmesi yoluyla da yapılabilirdi. Bunun yerine aceleye getirilmi yeni yasalar yapılmasının tercih edilmesiyle ortaya özensiz ürünler çıktı. Bu temel yasaların yıl uygulandıı gözönüne alınarak, hazırlanmalarında daha fazla zaman tüketilmesi, gelecek kuakların iinin zorlatırılmaması gerekirdi. Yasa nın özensizliini yasakoyucu da kabul etmi olsa gerektir ki, yürürlük tarihi iki ay ertelendi 7. Daha sonra, Yasa yürürlüe girmeden önce ve yürürlüe girdikten hemen sonra deiiklikler yapıldı 8. Yeni Türk Ceza Yasası nın özgün bir yasa olduu dile getirilmektedir. Acaba bu Yasa gerçekten özgün müdür? Türkiye de Doksanlı yıllarda youn Tasarı çalımaları yapıldı gün ve 541/2091 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlıına sunulan Hükümet Tasarısı da bunlardan sonuncusu idi. Adalet Bakanlıınca oluturulan Ord.Prof.Dr.Dönmezer bakanlıındaki Komisyon un hazırladıı bu Tasarı (kaynaı 1889 tarihli talyan Ceza Yasası olan) 765 sayılı Türk Ceza Yasası ile 1994 tarihli Fransız Ceza Yasası na dayanıyordu. TBMM Komisyonlarında bu Tasarı nın buyük kısmı deitirilerek bata Almanya olmak üzere, sviçre, spanya, Polonya, Rusya Federasyonu gibi çeitli ülkelerin Yasalarından alıntılar yapıldı. Böylece, özgün bir Yasa yapılamadıı gibi, çeitli sistemler karıtırılarak eletiriye daha açık bir Yasa oluturuldu. Avrupa Birlii nin Tasarı yı onayladıının belirtilmesi de, Yasa nın kusursuz olduu anlamına gelmez. Bu deerlendirmede hangi ölçütlerin gözönüne alındıına bakılması gerekir. Böyle bir deerlendirmede, ayrıntılara inildiini, Yasa nın toplumun çeitli kesimlerinde yaratacaı tepkiye veya dilinin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun, tanımların açık-seçik olup olmadıına, uygulamacıların yorumda zorluk çekip çekmeyeceklerine, yerleik uygulamanın ve içtihat birikiminin terk edilmesinin ne gibi sorunlar douracaına dikkat edildiini sanmıyorum. Muhtemelen, ölüm cezasının kaldırılması, zina suçunun olmaması, töre (aslında namus olmalıydı) cinayetlerinde cezanın azaltılmaması gibi hususların gerçekleip gerçeklemedii aratırılarak yeni Yasa deerlendirilmitir. 7 Ertelenmenin gerçek nedeni, yeni Yasa dolayısıyla Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Yasa ile Kaçakçılıkla Mücadele Yasası açısından ortaya çıkan sorunlar olarak açıklanmıtır Bak günlü Hürriyet, Cumhuriyet Gazeteleri. 8 Bak gün ve 5328 sayılı Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun m.3. RG No.25772; Gün ve 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun. RG No

3 3 Bu yasa, bir çok eletiriye muhatap oldu. Bunun nedeni, Yasa nın, sahip olduu söylenen nitelikleri aslında taımaması, hatalar içermesi ve ilan edilen hedefleri yakalayamamı olmasıdır. Yeni Yasa hazırlanırken eskisi için unlar söyleniyordu: Eski yasanın dili çok eski, toplum anlamıyor, devlete öncelik tanınıyor, birey geri planda kalıyor, mala karı suçlarda insana karı suçlara oranla daha çok ceza veriliyor, sübjektif sorumluluun, yani kusur sorumluluunun dikkate alınmadıı hükümler var, bu çadıı oluyor. O zaman, yeni Yasa nın tüm bu eletirileri karılayacak bir Yasa olması gerekirdi.. Ancak, yeni Yasa nın tüm eletirileri ortadan kaldıramadıını görüyoruz. Kukusuz, bir yasanın dilini yenilemek, yeni yasa yapmanın gerekçesi olamaz 9. Kaldı ki, Yasa nın dili tamamen yenilenmi ve anlaılır hale getirilmi de deildir. Birkaç örnek gösterelim: Yeni Yasa da, eski sözcüklerin aynen korunduu 219.madde gibi bir madde bulunmaktadır 10. Öte yandan, yeni sözcüklerin kullanıldıı bazı maddeler çeviri kokmakta, anlaılmamaktadır 11. Türkçe dilbilgisi kurallarına uymayan, düük cümleler içeren, yeni Yasa da bulunmayan memur (TCK m.219/2), cürüm (TCK m.219/4) gibi kavramların kullanıldıı, birbirini izleyen maddelerde ramen-karın kelimelerinin yer aldıı (TCK m.21/2, m.22/3), kavram yerine deyim (TCK m.6) denildii, tanımı verilmeden düünce suçuna (TCK m.18/1-b) yer verildii görülen hükümler vardır. Yeni Yasa da kamu hizmetlerinden yasaklanma sadece süreli olduu, ömürboyu yasaklanma ve dolayısıyla yasak hakların geri verilmesi kurumu kaldırıldıı halde, müebbeden görevden yasaklanmanın öngörülmesi gibi çelikiler bulunmaktadır (m.119/2).. Yeni Yasa da bireyin önplana alınması da, ancak madde numaralarının deiiklii olarak gerçeklemitir. Yeni Yasa da insanlara karı suçlar öne alınmı, devlete karı suçlara son maddelerde yer verilmitir. Kukusuz, sadece bu düzenleme bireyin ön plana alındıını 9 T.Ansay, Kanunlarımız II, Güncel Hukuk, 16 (Nisan 2005), 12 vd Sayılı Yasa m.219: (1)mam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan birine hükmolunabilir. (2)Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri ibu sıfattan bilistifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karı itaatsizlie tahrik ve tevik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hapse ve adli para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuniyetine hükmolunur. (3)Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmı olan haklara muhalif i ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurları hakkında dahi baladaki fıkrada yazılı ceza tertip olunur. (4)Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı fiillerden baka bir cürüm ilerse altıda bir miktarı çoaltılmak artıyla o cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkum olur. (5) u kadar ki kanun ibu sıfatı esasen nazari itibara almı ise cezayı çoaltmaya mahal yoktur. 11 Örnein, 5237 sayılı Yasa m.83/1: Kiinin yükümlü olduu belli bir icrai davranıı gerçekletirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranıa edeer olması gerekir.

4 4 göstermez. Hükümler incelenip karılatırıldıında durumun böyle olmadıı ortaya çıkmaktadır. Yeni Yasa da devlete karı suçlar büyük ölçüde aynen korunmutur. Bir felsefe deiiklii yoktur. Ceza öngörülmesinin nedeni yine, suçun dorudan veya dolaylı olarak kiilik tanınan devlete özgü yararları ihlal etmesidir. Bireylerin demokratik düzende yaama hakkının engellenmemesi önplana alınmamıtır. Bireylerin iyi ileyen, eit ve hukuka uygun davranan bir yönetim düzeninde yaama hakkının salanması açısından yeni Yasa da bir yenilik bulunmamaktadır. Zimmet, irtikap, rüvet gibi devlet yönetimi aleyhine suçların cezalandırılmasında, eskisi gibi siyasal gücün otoritesinin ve devleti temsil ettii kabul edilen memura karı duyulan güven duygusunun güçlenmesinin hedeflendii görülmektedir 12. Öte yandan, yeni Yasa da olası kastla suç ilenmesi halinde cezanın hafifletilmesi öngörülmektedir (m.21/2). Üstelik, olası kast ile bilinçli taksirin birbirinden nasıl ayırt edilecei, verilen tanımlardan anlaılamamaktadır (m.21/2, m.22/3). Yeni Yasa, yürürlüe girdikten otuzsekiz gün sonra deitirilerek, küçüklere verilecek cezalardaki indirim oranları deitirilmi, cezalar aırlatırılmıtır (m.31) 13. Bu durum, çocukların cezalandırılmasındaki çada gelimelere ters dümektedir. Ölüm cezası daha önceden kaldırıldıı için yeni Yasa da cezalar yönünden hafifleme sözkonusudur, ancak süreli cezaların birçou aynı aırlıktadır. Öte yandan, ortada bir yeni TCK 305.madde örnei bulunmaktadır. Sözkonusu suç 765 sayılı Yasa da da yer almaktaydı.. Ancak, yeni Yasa da bireyin ön plana alınması hedeflediyse, bunu kanıtlamak için bu suçun tanımı belirginletirilmeli, oluması zorlatırılmalıydı. Bu maddede basın yayın yoluyla suç ilenirse verilecek ceza eski yasadakinden daha aır olarak belirlenmitir 14. Yeni Yasa da, cinsel davranılarla vücut dokunulmazlıının ihlali gibi cezası on yıla kadar çıkabilen ikayete balı suç bulunmaktadır (TCK m.102/3). Alt-üst sınırlı cezalarda yelpazenin çok geniletildii hükümler vardır. Örnein, taksirle ölüme sebebiyet suçunda ceza 3-15 (TCK m.85), kasten yaralama suçunda ceza 1-6 yıl hapis olarak gösterilmitir (TCK m.87).. Bu gibi suçlarda cezanın belirlenmesinde takdir hakkının kullanılmasının çok zor olacaı ve eitsizliklere sebebiyet verecei kukusuzdur. 12 Ç.Özek, 1997 Türk Ceza Yasası Tasarısına likin Düünceler, HFM (Prof.Dr.Hıfzı Veldet Velidedeolu na Armaan Sayısı) LVI, 1-4 (1998), 43 vd Gün ve 5377 sayılı Türk Ceza Kanununda Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun m.5.. RG No Gün ve 5377 sayılı Yasa yla hükmün balıı deitirilerek temel milli yararlara karı faaliyette bulunmak için yarar salama yapılmıtır. Suç tanımında, temel milli yararlara karı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle yabancı kii veya kurululardan dorudan doruya veya dolaylı olarak kendisi veya bakası için maddi yarar salayan vatanda ya da Türkiye de bulunan yabancının cezalandırılması öngörülmütür. Suçun, basın-yayın yoluyla ilenmesinin aırlatıcı sebep sayılmasından vazgeçilmitir. Bak.RG No

5 5 Mala karı suçların bireye karı suçlardan daha az cezalandırılması hedefine ulaılamamıtır. Yeni Yasa da, örnein ani kastla insan öldürme ile ırza geçme suçunun cezası aırlatırılmıtır. Ancak, mala karı suçlarda da cezalar genellikle aırlatırılmıtır. Hırsızlıın cezası eski Yasa da altı ay hapisten balarken (765 s.tck m.491/1) yeni Yasa da bir yıldan balamaktadır (TCK m.141/1). Nitelikli güveni kötüye kullanma suçu, eskisinde 1-5 yıl (765 s.tck m.510), yenisinde 1-7 yıl hapis cezasını gerektirmektedir (TCK m.155/2). Kasten yaralamanın cezası 1-3 yıl hapistir (TCK m.86). Rüvetin cezası ise 4-12 yıl hapis olacaktır (TCK m.252). Yasa yürürlüe girmeden deitirilerek, taksirle ölüme sebebiyetin cezası 3 yıldan 2 yıl hapse indirilmitir 15. Böylece, ceza erteleme sınırları içerisine çekilmitir. Örgütlü olarak sıvı veya gaz enerji çalınması, bunların nakil, ilenme depolanma tesislerinde ilenmesi suçunda, 3-7 yıl olan temel cezanın üst sınırı onbe yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası olacaktır (TCK m.142/3). Buna karılık,yama suçunda ceza 6-10 yıl arasında hapistir (TCK m.148). Eski Yasa da ise yama suçunda ceza yıl aır hapis cezası idi (765 s.tck m.495). Çünkü, bu suçta ihlal edilen sadece mülkiyet hakkı deildir. Aynı zamanda yaama hakkı veya vücut bütünlüü açısından da tehlike veya ihlal sözkonusudur. Öte yandan, para cezası ertelenemeyecek ve getirilen gün para cezası sistemi dolayısıyla (TCK m.52), ülkemizde gerçek gelir kayıtdıı olduundan, adaletsiz cezalara hükmedilecektir. Ceza alan yabancının yurtdıına atılmasını öngören (TCK m.59) bir yasanın, vatanda ile yabancıya eit davrandıından (TCK m.3/2) ve insancıl olduundan söz edilemese gerektir 16. Yabancı ülkesine gidemiyorsa, yaamı açısından tehlike sözkonusu ise ne olacaktır? Bu durumda haymatlos (vatansız) olmak avantaj salayacaktır 17. Aslında yurttalık görevi olan suçu ihbar yükümlülüü yeni Yasa da geniletilerek, ilenmekte olan suçları herkesin ihbar etmesi istenmektedir (TCK m.278). Bu arada, haklarında tanıklık yapmaktan çekinebileceimiz yakınlarımız bile muaf tutulmamıtır. Aile hukukundan doan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin suç sayılmasıyla (TCK m.233 ve 97) yetinilmesi yerine, ahlak kuralları herkes için genel bir yardım yükümlülüüne dönütürülmütür (TCK m.98). Yeni Yasa ya göre, yaı, hastalıı veya 15 Bak gün ve 5328 sayılı Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun m.3. RG No S.Levi, Yabancılar Sınırdıı Edilecek mi?, Güncel Hukuk, 16 (Nisan 2005), Gün ve 5328 sayılı Yasa yla bü hüküm deitirilerek iledii suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen yabancının koullu salıvermeden yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra durumunun, sınırdıı edilmesi ilemleriyle ilgili olarak deerlendirilmek üzere, derhal çileri Bakanlıına bildirilecei öngörülmütür. RG No

6 6 yaralanması dolayısıyla ya da baka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koulların elverdii ölçüde yardım yükümlülüü bulunmaktadır. Yardım edilmedii için ölüm sonucu meydana gelirse, daha aır ceza verilmesi öngörülmektedir. III. Yeni Türk Ceza Yasa sında kadınlarla ilgili hükümler Yeni Türk Ceza Yasası nın 3/2.maddesinde, eitlik ilkesi ile cinsiyet ayrımı yapılmayacaının belirtilmesinin bir kazanım olarak nitelendirilmesine rastlanmaktadır. Kanaatimce, bu nitelendirme yanlıtır. Bu ilkelerin yeri Anayasadır ve Anayasa mızda bu ilkeler öteden beri vardır. Bunların yeni olarak lanse edilmesi, Anayasa ya haksızlık olmaktadır. Sözkonusu hükme benzer bir düzenleme 1996 tarihli Rusya Federasyonu Ceza Yasası nın 4.maddesinde yer almaktadır. Ancak, orada rejim deitii için, bu tür anayasal ilkelerin yasalarda vurgulanması gerekli olabilir. Türk hukukunda ise buna ihtiyaç yoktur. Yeni Yasa ya alınmayan hükümler Yeni Yasa da, ırza geçme suçunda evlenmenin erteleme ve düme nedeni olmasına ilikin hüküm ile evli-bekar kadın ayrımı, bakire olan-olmayan kadın ayrımı ifade eden 18, karı-koca arasında kötü muameleyi ikayete balı suç sayan ve gayrimeru çocua ayrımcılık yapan hükümler yer almamıtır. a.irza geçme suçunda evlenme 765 Sayılı Yasa da, kaçırma-alıkoyma, ırza geçme, ırza tasaddi suçlarında birden fazla fail bulunması ve bunlardan birinin madure ile evlenmesi halinde koca hakkındaki dava ve cezanın çektirilmesinin ertelenmesi, suça katılanlar hakkında ise dava ve cezanın dümesi öngörülmekteydi (765 s.tck m.434). Bu maddenin amacı, maduru korumaktı. Çünkü, toplumda bakire olma ve evlenme çok önemsenmektedir. Ancak, bu hüküm madurun iradesinin baskı altına alınmasına sebebiyet vermekte ve onur kırıcı olmaktaydı. Faillerden hangisi evlenirse evlensin sanıkların tümüne ceza verilmiyordu. Bu maddenin kaldırılması önerilerimiz dikkate alınmı 19 ve yeni Yasa da bu hükme yer verilmemitir. b.evli-bekar kadın ayrımı Eski Yasa da ehvet hissi veya evlenme maksadiyle kız-kadın kaçırma suçu hürriyeti tahdit suçundan ayrı düzenlenmekte (765 s.tck m.429) ve kaçırılan kadın evli ise cezanın aırlaması (7 yıl aır hapis) öngörülmekteydi. Bu düzenleme, korunan hukuki deeri kadının cinsel özgürlüü deil, ailenin ve kocanın erefi olarak kabul etme gibi bir yanlı 18 Bu hükümlerin Yasa dan çıkartılması önerisi için bak.n.centel, Cinsel Suç Maduru Kadının Korunması, Kenan Tunçoma a Armaan, stanbul 1997, 59 vd.; N.Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, nsan Hakları Hukuku ve Kadın (yay. B.Dinçkol)., stanbul Ticaret Üniversitesi, stanbul 2003, Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, 84.

7 7 anlayıın ürünüydü. Ayrıca, evli olan ve olmayan kadınlar arasında ayrımcılık ifade ediyordu. Yeni Yasa da bu hüküm yer almıyor. Yeni Yasa da bu suç, genel hürriyeti tahdit suçuna ilikin hükümde düzenlenmitir (TCK m.109). Kiiyi hürriyetinden yoksun kılma cinsel amaçla ilenirse cezalar artırılacaktır. Evlenme maksadının bulunmasının cezayı nasıl etkileyecei gösterilmemitir. Evlenme, iki taraflı irade beyanıyla oluacaına göre, tek taraflı bir evlenme maksadının varlıı, cezanın hafifletilmesi sonucunu dourmamalıdır. c. Evlenme vaadiyle kızlık bozma Evlenme vaadiyle kızlık bozma suçu, kadınların evlenme vaadiyle cinsel yönden istismarını önlemeye deil, bekareti korumaya yönelik bir suç idi. Madur kadınlar arasında bakire olan-olmayan ayrımı yapılarak, sadece bakire olanlar korunmaya layık görülüyordu (765 s.tck m.423). Türkiye 1985 te Kadınlara Karı Her Türlü Ayırımcılıın Önlenmesi Sözlemesi ne katılmıtır. Bu Sözlemede üye ülkeler, kadınlara karı ayrımcılık tekil eden tüm ulusal ceza hükümlerini ilga etmeyi taahhüt etmilerdir. Bu açıdan, kadınlar için onur kırıcı ve bir baskı aracı olan ırza geçme suçunda faille evlenmenin dava ve cezanın çektirilmesini erteleme nedeni olması, kaçırılan kadın evliyse failin cezasının aırlatırılması gibi, evlenme vaadiyle kızlık bozmaya ilikin hükmün de yeni Yasa ya alınmaması yerinde olmutur. d. Karı-koca arasında kötü muamelenin ikayete balı suç olması Eski Yasa da karı kocadan biri öbürü aleyhine kötü muamelede bulunursa takibat ikayete balı idi. Cezası otuz aya kadar hapis cezasıydı, yani yedi günden balıyordu (765 s.tck m. 478/3). Yeni Yasa da, aynı konutta birlikte yaadıı kiilerden birine karı kötü muamelede bulunan kimsenin iki ay-bir yıl hapis cezası ile cezalandırılacaı öngörülmektedir (TCK m.232). Takibat ikayete balı deildir. e. Gayrimeru çocuu terk Eski Yasa ya göre, doumundan henüz be gün geçmemi gayrimeru bir çocuu terk etme eylemini kendisinin veya karısının veya anasının veya evlat ve torununun veya kız kardeinin namusunu kurtarmak için ileyen failin cezası indirilmekteydi (765 s.tck m.475). Yeni Yasa da terkedilen çocuun gayrimeru olması cezanın indirilmesini gerektiren bir neden olarak gösterilmemitir. Bu düzenleme, yerindedir. 1. Yeni getirilen bir suç: Evlilik içi ırza geçme Yeni Yasa da evlilik içi ırza geçme suç olarak düzenlenmitir (TCK m.102/2). Bu çada gelimelere uygundur. Geleneksel anlayı, karının kocanın adeta malı olduu yolundadır. Kadın evlenmekle kocasıyla her koulda cinsel ilikiyi kabul konusunda geri

8 8 alınmaz bir irade beyanında bulunmu sayılır. Sanki evli kadının vücut bütünlüü yoktur. Baka ülkelerde çoktan deimi olan bu anlayıın bizde de deimesi için evlilik içi ırza geçmenin suç olması gerekiyordu. Evlilik içi ırza geçmenin suç olması önerisi 2002 yılında sivil toplum örgütlerince Adalet Bakanlıına da yapılmı ve kadını iddete karı korumayı amaçlayan suçları gözden geçiren ve bizim de üyesi olduumuz Komisyonca evlilik içi ırza geçme suçu günlü toplantıda Tasarı ya alınmıtı 20. Kukusuz, bu suç çounlukla gizli kalacak, ikayet konusu olmayacaktır. Ancak, yasada bu suça yer verilmesi en azından bu tür davranıların toplumca onaylanmadıının sembolik de olsa bir ifadesini tekil edecek ve potansiyel suçlular açısından caydırıcı olabilecektir Cinsel suçların düzenlenii a. Genel olarak Yeni Yasada cinsel özgürlüe karı suçlar, cinsel dokunulmazlıa karı suçlar balıı altında düzenlenmitir. Bu suçlara, sviçre Ceza Yasası nda cinsel bütünlüe karı suçlar, Alman Ceza Yasası nda cinsel özgürlüe karı suçlar, Fransız Ceza Yasası nda cinsel saldırılar, vücut bütünlüüne ve psikolojik bütünlüe karı suçlar, Polonya Ceza Yasası nda ise cinsel dokunulmazlıa karı suçlar denilmektedir. Cinsel özgürlüe karı suçlar Yeni Ceza Yasası nın özel hükümlere ilikin ikinci kitabının kiilere karı suçları cezalandıran ikinci kısmının altıncı bölümünde yaptırım altına alınmıtır. Yasa da bu konuda dört temel suç öngörülmütür: 1)Cinsel saldırı, 2)çocukların cinsel istismarı, 3)reit olmayanla cinsel iliki ve 4)cinsel taciz. Yeni Yasa da, ırza tasaddi, ırza geçme, söz atma ve sarkıntılık kavramları yer almamaktadır. Yasa da bu suçlara ilikin tanımlar mükemmel deildir. Kullanılan cinsel davranı, vücuda organ veya sair bir cisim sokma gibi kavramlar kanunilik ilkesiyle badamadıı gibi; uygulamada sorunlar çıkmasına sebebiyet verecek niteliktedir. Tedbirli bir yasakoyucu, yeni hükümler getirirken alıılmı uygulamayı ve Yargıtay içtihatlarını gözardı etmemelidir. Nitekim, bu bölümde yer alan suçların uygulamayla bütünlük arz etmedii, çünkü kendi içinde bir bütünlüe sahip olan spanyol mevzuatından alınıp eklendii eletirisi yapılmaktadır 22. Ülkemizde bu suçlar ırza geçme, ırza tasaddi, sarkıntılık ve söz atma olarak uygulanmı ve içtihatlar olumutur. imdi uygulaması Türk hakimleri tarafından bilinmeyen yeni kavramlar kabul edilmitir. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel taciz ayrımı yapılması büyük zorluklara sebebiyet verecektir. 20 Bak. Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, 76 vd., dn Bak.Centel, Cinsel Suç Maduru Kadının Korunması, 59 vd.; Centel, Kadını iddete Karı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eletirel Yaklaım, 79 vd. 22 D.Tezcan/M.R.Erdem, Türk Ceza Kanunu Tasarısı Hakkında Dokuz Eylül Üniversitesinin Görüü, Türk Ceza Kanunu Tasarısı (Türk Ceza Hukuku Dernei Toplantısı 10 Temmuz 2004), Kurumsal Raporlar- Toplantılara Sunulan Raporlar-Bilimsel Raporlar, stanbul 2004, 173.

9 9 b. Cinsel saldırı suçu Cinsel saldırı suçu, 765 sayılı Yasa da 418, 421 ve 414.maddelerde yer verilmi olan ırza tasaddi, sarkıntılık ve ırza geçme suçlarını kapsamaktadır. Cinsel saldırı suçu iki ekilde ilenebilir: 1)Vücuda organ veya sair bir cisim sokmadan vücut dokunulmazlıının ihlali (basit cinsel saldırı) (TCK m. 102/1), 2)vücuda organ veya sair cisim sokarak vücut dokunulmazlıının ihlali (nitelikli cinsel saldırı) (TCK m. 102/2). Basit cinsel saldırı suçu, ikayete balıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçu ikayete balı deildir. Ancak, ee karı ilendiinde ikayete balı olacaktır. Bölüm balıı cinsel dokunulmazlıa karı suçlar olmakla birlikte, yeni TCK m.102/2 de, cinsel saldırı suçunun, vücuda organ veya sair cisim sokarak ilenmesi halinde cinsel arzuları tatmin amacı aranmamıtır. Böylece, vücudun herhangi bir kısmına organ veya sair cisim sokulmasının baka amaçla olması halinde de bu maddeye göre ceza verilmesine olanak tanınmaktadır. Örnein, bir kimsenin azına cop, cetvel veya ie sokulması, nitelikli cinsel saldırı sayılabilecektir. Cinsel saldırı suçunun düzenlenmesinde cebir, tehdit, hile veya madurun iradesine etki edecek haller unsur olarak gösterilmemitir. Ancak Gerekçe de, cinsel saldırı suçunun özelliinin, bu suçu oluturan fiillerin madurun iradesi dıında gerçekletirilmesi olduu belirtilerek, madura karı cebir veya tehdit ya da hile kullanılabilecei gibi; madurun bilincini yitirmesine neden olma veya uyku hali dolayısıyla bilincinin kapalı olmasından yararlanma suretiyle de suçun ilenebilecei gösterilmitir. Cinsel saldırı suçunun her iki eklinin ilenmesinde u hallerin varlıı, cezanın aırlamasını gerektirecektir: 1) Madurun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olması, 2)kamu görevinin veya hizmet ilikisinin saladıı nüfuzun kötüye kullanılması, 3)üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlıı iliikisinin bulunması, 4)silah kullanılması veya faillerin birden fazla olması (TCK 102/3). Suçun ilenmesi sırasında madurun direncinin kırılmasını salayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılmı olursa, fail ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı da cezalandırılacaktır (TCK m.102/4). Cinsel saldırı sonucunda madurun beden ve ruh salıının bozulması veya bitkisel hayata girmesi ya da ölmesi durumunda neticesi sebebiyle aırlamı suç ortaya çıkacak ve fail ve bu neticeden ancak taksiri varsa sorumlu tutulacaktır (TCK m.102/5, 6, m.23). c. Çocukların cinsel istismarı Çocukların cinsel yönden istismar edilmesi suçu, 765 sayılı Yasa nın ve 421.maddelerde yer alan suçları kapsamaktadır. Yeni Yasa ya göre, bu suç iki ekilde ilenebilir: 1)çocuun cinsel yönden istismar edilmesi (basit istismar) (TCK m.103/1),

10 10 2)vücuda organ veya sair bir cisim sokulması (nitelikli cinsel istismar) (TCK m.103/2). Onbe yaından küçüklerin rızası, suçun olumasını engellemeyecektir. Buna karılık, onbe yaını tamamlamı ve eylemin anlamı ile sonuçlarını algılama yetenei gelimi olan çocuklara karı bu suç ancak cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baka bir nedene dayalı olarak gerçekletirilebilecektir. Cinsel istismar kavramı, onbe yaını tamamlamamı veya tamamlamı olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetenei gelimemi olan çocuklara karı gerçekletirilen her türlü cinsel davranıı kapsamaktadır. Onbe yaını tamamlamı ve fiili algılama yetenei gelimi çocuklara karı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baka bir nedene dayalı olarak gerçekletirilen cinsel davranılar cinsal istismar sayılacaktır (TCK m.103/1). Burada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını deil, sadece anlam ve sonuçlarını algılama yeteneinden söz edilmeliydi. Cinsel istismar suçunun her iki eklinin ilenmesinde u hallerin varlıı, cezanın aırlamasını gerektirecektir: 1) a) failin üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eitici, öretici, bakıcı, salık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüü bulunan dier kiiler olması ya da b) suçun hizmet ilikisinin saladıı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya c) birden fazla kii tarafından birlikte ilenmesi 23, 2) suçun onbe yaını tamamlamamı veya tamamlamı olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetenei gelimemi çocua karı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekletirilmesi, 3) suçun sonucunda madurun beden veya ruh salıının bozulması, 4) suçun madurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olmasına sebebiyet vermesi (TCK m.103/3, 4, 6 7). Son iki halde netice sebebiyle aırlama sözkonusu olduundan, yeni Türk Ceza Yasası nın 23.maddesi gözönünde tutulacaktır. Cinsel istismar için bavurulan cebir ve iddetin kasten yaralama suçunun aır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilikin hükümler uygulanacaktır (TCK m.103/5). d. Reit olmayanla cinsel iliki Reit olmayanla cinsel ilikide bulunma suçu, 765 sayılı Yasa nın 416/3. maddesindeki suçun karılııdır. Yeni Yasa ya göre, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbe yaını bitirmi olan çocukla cinsel ilikide bulunan kii cezalandırılacaktır. Suç ikayete balıdır (TCK m.104/1). Onbe yaından büyüklerin rızayla cinsel ilikide bulunmalarının cezalandırılması yanlıtır. Bir önceki maddenin gerekçesinde, cinsel istismar suçunun onbe yaını 23 Bu son aırlatıcı sebep, gün ve 5377 sayılı Yasa m.12 ile getirilmitir. RG No

11 11 tamamlamı ve algılama yetenei gelimi çocuklara karı ancak cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baka bir nedene dayalı olarak ilenirse cezalandırılabilecei belirtilmiken, bir sonraki maddede cebir, tehdit ve hile olmaksızın onbe yaını bitirmi olan çocukla cinsel ilikide bulunan kiinin ikayet üzerine cezalandırılmasının öngörülmesi bir çelikidir. Bu suçun faili ile maduru belli deildir. ikayet hakkı kimin olacaktır? Kız ve erkek, ikisi de cezalandırılacak mıdır? Yeni Yasa ya göre, fail madurdan be yatan büyük ise ikayet koulu aranmayacak ve ceza iki kat artırılacaktır (TCK m.104/2). Burada amacın ne olduu ve neden be ya büyük olmanın esas alındıı anlaılamamaktadır. e. Cinsel taciz Yeni Yasa nın 105.maddesinde bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etme cezalandırılmaktadır. Bu suç, 765 sayılı Yasa nın 421.maddesinde gösterilen söz atma ve sarkıntılık suçlarını kapsamaktadır. Bu suç, Amerikan hukukunda ve 1994 tarihli Fransız Ceza Yasası nda yer verilen cinsel taciz suçuna karılık gelmektedir 24. Bu suç Yasa da tanımlanmamıtır 25. Gerekçede cinsel tacizin, cinsel yönden, ahlak temizliine aykırı olarak madurun rahatsız edilmesinden ibaret olduu belirtilmektedir. Ahlak temizlii ne demektir? Ahlak göreceli bir kavramdır. Böylece, suçun maddi unsurunun belirlenmesi zorlamıtır. Suçun ilenmesinde u hallerin bulunması cezanın aırlatırılması sonucunu douracaktır: 1)hiyerari, hizmet veya eitim ve öretim ilikisinden ya da aile içi ilikiden kaynaklanan nüfuzun kötüye kullanılması, 2)aynı iyerinde çalımanın saladıı kolaylıktan yararlanılması. Bu fiil dolayısıyla madurun ii bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması, cezanın daha da aırlamasını gerektirecektir (TCK m.105/2) Namus cinayetlerine bakı açısı Türk hukukunda, zina halinde yakalanma, gayrimeru cinsi münasebette bulunurken yakalanma halinde ilenen öldürme suçlarında cezanın indirilmesini öngören 765 sayılı TCK 462.madde 2003 yılında kaldırılmıtır 27. Bu madde ile hem zina halinde yakalananların öldürülmeyi hak ettikleri gibi bir anlayı sergileniyor ve hem de failler arasında kadınlar açısından ayrımcılık yapılıyordu. öyle ki, kızkardeini zina halinde yakalayıp öldüren erkek karde ise cezası azaltılıyor, ancak kızkarde ise azaltılmıyordu. imdi önemli olan, bu gibi olaylarda genel tahrik hükmünün de uygulanmasını sınırlandırmaktır 28. Çünkü, Yeni Yasa da 24 Bak tarihinde Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan TCK Tasarısı m.321 gerekçesi. 25 Fransız Ceza Yasası nın maddesinde, görevinin verdii yetkiyi kullanarak emir, tehdit veya maddi cebir ile cinsel çıkar salamak amacıyla bakasını rahatsız eden kii..cezasına mahkum olur, denilmektedir. 26 Hüküm, gün ve 5377 sayılı Yasa m.13 ile deitirilmitir. RG No Gün ve 4928 sayılı Yasa m Nitekim, Türk Ceza Kanunu 2001 Tasarısında bu hükme yer verilmemitir. Öte yandan, aynı uygulamanın devamına olanak salayacak olan ve haksız tahrike ilikin madde gerekçesinde daha önce yer almı olan u

12 12 namus deil, töre saikiyle insan öldürme aırlatırıcı sebep olarak gösterilmitir (TCK m.82/j). Töre saiki ile namus saiki nin farklı kavramlar olduunun farkedilmesi gerekirdi. Belirtelim ki, uygulamada 765 sayılı TCK 462.maddeye bavurulamayan hallerde, namus uruna (!) ilenen suçlarda genel haksız tahrik hükmü uygulanarak ceza indirilmitir. Örnein, Yargıtay, bir baka amcasıyla cinsel ilikiye giren amcasının eini, yani kayınbiraderi ile ilikisi bulunan yengesini öldüren fail açısından haksız tahrikin varlıını kabul etmitir 29. Adeta meruluk kazandırılmak istenircesine medyada namus cinayeti, aile meclisinin kararı diye yansıtılan bu gibi olaylarda haksız tahrik hükmünün uygulanması, kanımca yerinde deildir. Gerekçesi namus olan hiçbir suçta ceza indirilmemelidir. Yargıtayın bu tür ilikilerin, toplumumuzun ahlak anlayıına, inancına ve töresine aykırı olduundan, ülkemizde hiç bir ekilde ho görülmedii yaklaımıyla gayrimeru ilikinin e dıındaki kiiler açısından da aır tahrik nedeni sayılması gerektiini belirtmesi, haksız tahrik kurumunun niteliiyle badamaz ve potansiyel suçluları da caydırıcı olmaz. Sadakat yükümlülüü sadece eler arasında vardır ve bu yükümlülüü ihlalin yaptırımı da boanmadır. Haziran 2000 de New York da Kadının nsan Hakları Projesi çerçevesinde yapılan özel oturumda kararlatırılan Birlemi Milletler Pekin+5 Sonuç Belgesinde, Türkiye nin giriimleriyle namus suçlarının kadına karı iddet kapsamı içine alınması, devletlerin bu konularda koruyucu ve önleyici yasal adımları atmaları kararlatırılmıtır 30. Bu taahhütler yerine getirilmelidir. IV. Ceza Muhakemesi Yasası ve kadın Burada Ceza Muhakemesi Yasası nın genel deerlendirmesi yapılmayacak, kadınları da ilgilendirmesi nedeniyle, sadece, vücudun muayenesi, madura avukat atanması ve müdafi mecburiyetinin geniletilmesi hükümlerine deinilecektir. 1. Vücudun muayenesi Vücudun muayenesi, ceza muhakemesi açısından önemi bulunan olguları saptayabilmek amacıyla yaayan insan vücudunun incelenmesi veya vücuda müdahale edilmesi demektir. Vücudun muayenesi, vücudun aranmasından farklı bir kavramdır 31. cümle de, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan Tasarı dan, isabetli olarak çıkarılmıtır: Örnein, bakasıyla cinsel ilikide bulunan veya cinsel ilikide bulunmak üzere olan veya cinsel ilikide bulunmu olduundan üphe edilmeyecek surette görülen bir karı veya koca tarafından birbirine karı veya adı geçenlerce bunların suç ortaklarına veya her ikisine karı suç ilenmesi halinde bu hal tahrik nedeni olarak kabul edilecektir (m.31). 29 YCGK, /26, S.Bakıcı, Olaydan Kesin Hükme Kadar Ceza Yargılaması ve Ceza Kanunu Genel Hükümler, Ankara 2000, Pekin+5 Sonuç Belgesi konusunda bak. Kadının nsan Hakları Projesi-New Ways, Pekin+5: Birlemi Milletler de Kadının nsan Hakları ve Türkiye nin Taahhütleri, Aralık 2001 (ISBN ). 31 Bak. K.Peters, Strafprozess, Heidelberg 1985, 329.

13 13 Özellikle ırza tecavüz ve küçüklerle cinsel ilikide bulunma suçlarında delil elde etmek için muayene yapılmakta ve bu koruma tedbirine en çok kadınlar muhatap olmaktadır Sayılı Yasa da bu konuda sadece, hazırlık soruturmasında muayeneleri gereken kiilerin muayenelerinin savcının talebiyle yapılacaı belirtilmekteydi (CMUK m.66/5). Bu hüküm ile hazırlık soruturmasında muayeneye karar verilmesinde yetki sorunu çözümlenmi, ancak muayenenin kapsamı ve koulları ise belirlenmemiti. imdi yeni Ceza Muhakemesi Yasasında bu tedbir düzenlenmitir 32. Vücudun muayenesi, muayene ve vücuda müdahale olarak ikiye ayrılır. Muayene, yaayan insan vücudunun veya vücut kısımlarının niteliklerinin, özellikle vücut içindeki yabancı maddelerin varlıının saptanmasıdır. Muayenenin bir hekim tarafından yapılması art deildir. Vücuda müdahale edilmeksizin psikolojik durumun veya beynin çalıma biçiminin denetlenmesi, saç sakal kesilmesi veya stilinin deitirilmesi muayene sayılır 33. Vücuda müdahale ise yaayan insan vücudundan kan, idrar, sperm, sıvı alınması veya vücuda bir madde verilmesi ya da vücudun deri veya kaslarla örtülü iç kısmına müdahale edilmesi demektir 34. Bavurulması salık açısından zarar dourabilecek olan tedbirler, vücuda müdahaledir ve hekim tarafından uygulanması gerekir. Alman Yasası na göre, vücuda müdahale sadece hekim tarafından yapılabilir (Alman CMK m.81a/1). Hukukumuzdaki yeni düzenlemeye göre, üst sınırı iki yıldan çok hapis cezasını gerektiren suçlarda sanık veya üpheli muayene edilebilir. Amaç, bir suça ilikin delil elde etme olmalıdır. Muayene, iç beden muayenesi olabilecei gibi; vücuttan örnek alınması eklinde de olabilir. Alınacak örnekler, kan veya benzeri biyolojik örnekler ile saç, tükürük, tırnak gibi örneklerdir. Buna, savcı veya madurun istemi üzerine veya re sen hakim veya mahkeme karar verir. Yasada muayene ve vücuda müdahale ayrımı yapılmamı, müdahalelerin ancak tabip veya salık meslei mensubu dier bir kii tarafından yapılabilecei belirtilmitir 35. Bu müdahalelerin yapılabilmesi için, kiinin salıına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir (CMK m.75). 32 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısındaki düzenleme için bak. N.Centel, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısına Eletirel Yaklaım, Prof.Dr. Mahmut Tevfik Birsel e Armaan, zmir 2001, 505 vd. 33 N.Centel/H.Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, stanbul 2003, 289 vd. 34 Bak.Löwe/Rosenberg-Dahs, Die Strafprozessordnung und das Greichtsverfassungsgesetz, Grosskommentar, Berlin NewYork 1988, m.81a k.no Hüküm gün ve 5353 sayılı Yasa yla deitirilerek iç beden muayenesi kavramı getirilmeden önce, bedenin tıbbi muayenesi ile vücuttan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasından söz edilmekteydi. Bu müdahalelerin ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde salık meslei mensubu dier bir kii tarafından yapılabilecei belirtilmekteydi (CMK m.75).

14 14 Özel yasalardaki alkol muayenesine ve kan örnei alınmasına ilikin hükümler bu Yasa kapsamında deildir (CMK m.75/7). Bir suça ilikin delil elde etmek amacıyla madurun vücudu üzerinde de dı veya iç beden muayenesi yapılabilir veya vücudundan örnek alınabilir. Bunun için, muayene veya örnek alma ileminin madurun salıını tehlikeye düürmemesi ve cerrahi bir müdahalede bulunulmaması gerekir. Karar mercii, hakim veya mahkemedir. Bu konuda savcı talepte bulunabilecei gibi; hakim veya mahkemenin re sen karar alması da mümkündür. Madurun rızası varsa, karar alınması gerekmez (CMK m.76). Tanıklıktan çekinme sebepleriyle muayene veya bedenden örnek alınmasından kaçınılabilir 36. Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kiiyi genital muayeneye gönderme veya muayeneyi yapma, yeni Türk Ceza Yasası na göre üç ay-bir yıl arasında hapis cezasını gerektiren bir suç olmaktadır (TCK m.287). Gecikmede sakınca bulunan hallerde, iç beden muayenesi yapılmasına veya vücuttan örnek alınmasına savcı tarafından da karar verilebilir 37. Savcının kararı, yirmidört saat içinde hakim veya mahkemenin onayına sunulur. Hakim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz (CMK m.75/1, 76/1) 38. Beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması konusunda kolluun yetkisi yoktur. CMK m.75 de, hakim ve mahkeme dıında bu yetki sadece savcıya tanınmıtır. Bu durum amaca uygun deildir. Gecikmede tehlike bulunması, ceza muhakemesinde kuralların istisnalarını yaratma zorunluluunu douran bir kavramdır. Çada hukuk sistemleri bunu gözardı edemezler. Kolluun yetkilerini amaca uygun olmayan biçimde sınırlandırma, hazırlık soruturmasının gerektii gibi yapılamamasına ve delil kaybına sebebiyet verir. Örnein, kaynak Alman Ceza Muhakemesi Yasası nda vücudun muayenesinde gecikmede tehlike bulunan hallerde savcı dıında, onun yardımcısı sıfatıyla kolluk amiri konumundaki memurlara da karar alma yetkisi tanınmaktadır (Alman CMK m.81a/2). Belirtelim ki, temel 36 Tanıklıktan çekinme nedenlerinin varlıı halinde, muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, tanıklıın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması hâlinde, görüü de alınır. Yasal temsilcinin kendisi de üpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın ileri aamalarında üpheli veya sanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz (CMK m.76/4). 37 lk metinde, savcının, muayeneyi yaptırma yetkisi yoktu, üpheli veya sanıın vücudundan sadece saç, tükürük ve tırnak gibi örnekler alınabilmesine karar verme yetkisi vardı (CMK m.75). 38 Alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kiisel veri niteliinde olup, baka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriini örenme yetkisine sahip bulunan kiiler tarafından bir bakasına verilemez. Bu bilgiler, kovuturmaya yer olmadıı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadıı kararı verilip kesinlemesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanaa geçirilir (CMK m.80).

15 15 haklara gereksiz müdahaleleri önleme kolluun yetkilerini azaltmakla deil, kolluu, takdir yetkisini yerinde kullanacak biçimde eitmekle salanabilir. Yeni Ceza Muhakemesi Yasası nda hekimler uzmanlıklarına göre deil, cinsiyetlerine göre sınıflandırılarak, kadının muayenesinin, istemi halinde ve olanaklar elverdiinde bir kadın hekim tarafından yapılacaı öngörülmütür (CMK m.77). Hükmün alındıı Alman hukukunda ise, bir kadının vücudunun muayenesinin, ancak bir kadına veya hekime yaptırılabilecei gösterilerek, hekimin cinsiyeti açısından bir sınırlandırma getirilmemitir (Alman CMUK m.81d) Madura avukat atanması 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu nda sadece sanık için müdafi mecburiyeti öngörülen haller bulunmaktaydı. Yeni Yasa ya göre, vekili bulunmayan madurun da baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme yetkisi vardır (CMK m.234/1-a-3, b-5). u hallerde ise vekili bulunmayan madura, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilecektir (CMK m.234/2): Madurun, 1) onsekiz yaını doldurmamı olması, 2) saır veya dilsiz olması, 3)meramını ifade edemeyecek derecede malul olması. 3. Müdafi mecburiyetinin geniletilmesi Yeni Yasa da müdafi mecburiyeti öngörülen haller geniletilmitir. üpheli veya sanıın onsekiz yaını doldurmamı, saır veya dilsiz, ya da kendisini savunamayacak derecede malul olması halleri dıında, artık üst sınırı be yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda da müdafisiz yargılanması söz konusu olmayacaktır (CMK m.150/3). V. Sonuç Yeni Türk Ceza Yasası ile Ceza Muhakemesi Yasası, 1 Haziran 2005 de yürürlüe girmitir. Bu yasalar, yeterli süre tüketilmeden hazırlanmı ve tartımaya açılmamılardır. Bu kadar kısa sürede hazırlanan yeni yasaların hatalı hükümler içermesi ve uygulamada zorluklara sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Bu balamda, yukarıda bazı eletirilerimize yer vermi olduk. Avrupa Birlii ne girme süreci ülkeye demokratikleme yükümlülüünü getirmitir. Ancak, demokratiklemenin mutlaka eski yasaların tamamen yürürlükten kaldırılıp yerlerine yeni yasalar yapılması yoluyla gerçekletirilmesi gerekmezdi. Yürürlükteki yasaların hükümlerinin deitirilmesi veya yeni hükümler eklenmesi yoluyla da aynı hedefe ulaılması mümkündü. Özensiz yeni yasalar yapmak yerine, mevcut yasaları islah etme yöntemi tercih 39 Bak.N.Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Mauayenesi, Facultatis Decima Anniversaria Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10.Yılı Armaanı, stanbul 1993, 75 vd.

16 16 edilebilirdi li yıllarda her alanda yeni yasalar hazırlanmı olması günümüzdeki yeni yasalar için emsal oluturmaz. Çünkü, o dönemde yeni bir devlet kurulmu ve eski hukuk sisteminin yerini batı hukuk sisteminin almasına karar verilmiti. Günümüzde ise yapılan bu anlamda bir sistem deiiklii deil, sadece gereksinme duyulan yeni suç tiplerinin ve bazı kurumların öngörülmesi ile mevcut hükümlerin ıslahı olmutur.

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 Sayı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

ESK DERNEKLER KANUNUNUN YEN DERNEKLER KANUNU LE KARILATIRMASI

ESK DERNEKLER KANUNUNUN YEN DERNEKLER KANUNU LE KARILATIRMASI ESK DERNEKLER KANUNU Kanun No: 2908 YEN DERNEKLER KANUNU Kanun No: 5253 MEDEN KANUN Kanun No: 4721 Madde Madde Adı Madde Madde Adı Madde Madde Adı Md.1 Amaç Md.1 Amaç ve Kapsam Md.2 Kapsam Md.1 Amaç ve

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

İçindekiler TEMEL KAVRAMLAR

İçindekiler TEMEL KAVRAMLAR İçindekiler KISALTMALAR 15 BAŞLARKEN 19 TEMEL KAVRAMLAR I. ATAERKİLLİK 27 A. "KURUCU" BİR YAPI OLARAK ATAERKİLLİK 27 B. "DOĞURGANLIK" KADININ GÜCÜ MÜDÜR YOKSA ZAYIFLIĞI MI? 30 C. KADINLARIN SİSTEME "RIZA

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm

Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm Cinsel İstismar Suçunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklife İlişkin Hukuki Görüşüm Bilindiği üzere Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3.10.2016 tarihinde kararlaştırılan Ceza Muhakemesi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım Ergen Psikiyatri Kliniği nde Cinsel Suç Mağdurları ve Sorunlara Yaklaşım Cinsel Suç mağdurları: 15 yaşını tamamlamamış olgular 15 1818 yaş arasındaki olgular 18 yaşını tamamlamış olgular Onbe ya n tamamlamam

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m )

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m ) ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt II KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR -1- (TCK m. 81-105) Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Prof. Dr. Serap Keskin KİZİROĞLU Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ Doç. Dr. Pınar Memiş KARTAL Yard. Doç. Dr. Sinan

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD Yasal düzenleme Mağdurun rızasının varlığında C.Savcısının

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Türk Ceza Kanunu. İlgili Hükümler: Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu Kadına yönelik şiddet ve ve ev-içi şiddetle ilgili eylemler aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca da suç teşkil edebilir. Bu durumda failin cezalandırılması için ayrıca ceza davası açılması

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE KADIN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ OLARAK DÜZENLENDİ

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE KADIN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ OLARAK DÜZENLENDİ 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU VE KADIN TÖRE SAİKİYLE İŞLENMESİ, KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ OLARAK DÜZENLENDİ Töre saikiyle işlenmesi, kasten öldürme suçunun cezada artırım yapılmasını gerektiren

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44 5237 sayılı TCK nun 6545 sayılı Yasanın 59. maddesi ile değişik 103/1, 103/1-a Maddesi: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir.

***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. ***Bu metin yol gösterici mahiyette olup, sınav sorumluluğunun tamamını kapsamayabilir. I. Korunan Hukuki Değer Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer cinsel dokunulmazlıktır. Burada cinsel dokunulmazlık

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

I. Korunan hukuki değer:

I. Korunan hukuki değer: I. Korunan hukuki değer: Eziyet suçunda korunan hukuki değer, 4pkı işkencede olduğu gibi söz konusu hareketlere hedef olan kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiye@dir. Ancak işkenceden

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi HUKUK Hukukun teknik anlamı "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya TANIM Kişisel Veri (*): Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler Ad, soyad Doğum

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ CİNSEL SUÇLAR ve BU SUÇLARLA İLGİLİ BAZI SUÇLAR HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Hazırlayanlar Av. Tülay BEKAR - Doç. Dr. Erhan BÜKEN - Dr. Fahri Gökçen TANER 1 Kişiler

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı