GÜZELORDU GAZETESİ VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜREL SÖYLEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZELORDU GAZETESİ VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜREL SÖYLEM"

Transkript

1 GÜZELORDU GAZETESİ VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KÜLTÜREL SÖYLEM Mustafa YILMAZ İhsan KARLI Özet Türkiye Cumhuriyeti devleti, I. Dünya Savaşı nın ardından dağılan bir imparatorluğun milleti hakimesi tarafından, ulus-devlet formunda, bir büyük mücadelenin ardından kurulmuştur. Bu büyük mücadeleyi yani Kurtuluş Savaşı nı gerçekleştiren kadro, daha sonra yeni Türk devletinin ideolojik yapısını oluşturacak kültürel söylemler üreten ve yeni bir toplum yaratmaya çalışan elit çekirdek olarak anılacaktır. Bu elit çekirdek, çevresindeki dar bir aydın kadrosuyla, yeni devletin ihtiyaç duyduğu ideolojik yapılanmayı gerçekleştirmek üzere altı ok adı verilen bir takım ilkeler oluşturmuştur. Bu ilkelerin en önemlileri erken cumhuriyet döneminin ekonomi politiğini yansıtması açısından devletçilik ve halkçılık prensipleri ve buna bağlı olarak köycülük yaklaşımıdır. Bu çalışmada da sözkonusu ilkelerin oluşturulmasında kullanılan kültürel söylem, Türk basın tarihinde ilk köy gazetesi olarak da bilinen ve erken cumhuriyet dönemine tanıklık etmiş Güzelordu gazetesi üzerinden incelenmiştir. Bu çalışmayla, yeni Türk devletinin ideolojik yapısının, bu yapıyı oluşturmada kullanılan kültürel söylemlerin ve nasıl bir toplum yaratılmaya çalışıldığının ortaya konması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Güzelordu, kültürel söylem, devletçilik, köycülük 1.Giriş Devlet ve politik yapıların yeni toplumsal davranış biçimleri üretme çabası ve bunu kitle iletişim araçları eliyle yapmayı denemesi ya da istemesi, medyanın güçlü etkileri olduğu düşüncesinin ortaya atıldığı 20. yüzyıl başlarından beri yaygın bir şekilde görülmektedir. Bunun en iyi örneklerini Nazi Almanya sının Propaganda Bakanı Goebbels in çalışmalarında, Arş.Gör.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Arş.Gör.Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, 1

2 Çin Halk Cumhuriyeti nin kurucusu Mao Zedung un Kültür Devrimi projelerinde görmek mümkündür. Tabii olarak konu sadece keskin ideolojik yaklaşımların bir itikat olarak yaşandığı bu tür ülkelerin siyasalarıyla sınırlandırılamaz. Liberal ve özgürlükçü söylemlerin çokça ifade edildiği, kapitalist ekonominin tek gerçek ve doğru iktisadi sistem olduğunun savunulduğu, tüketimin bir yaşam biçimi ve dolayısıyla kültürel bir yapı halini aldığı ABD ve AB ülkelerinde de her gün her türlü medyayla tüketim odaklı kültürel söylemler geliştirilmektedir. Türkiye de de cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla; milliyetçi, köycü, devletçi diye tanımlayabileceğimiz yeni kültürel söylemler geliştirilmiş, bunlar dönemin kitle iletişim araçlarıyla halka benimsetilmeye çalışılmıştır. 20 Temmuz 1927 tarihinde Ordu ilinde Bilal Köyden tarafından yayımlanmaya başlanan ve daha sonra Türkiye nin ilk köy gazetesi olarak anılacak Güzelordu gazetesi de cumhuriyetin ilk yıllarındaki yeni bir yaşam biçimi yaratma çabalarının ürünleriyle doludur. Uygur un da ifade ettiği gibi her türlü yapıp yaratma alışkanlıklarına, bütün manevi ve maddesel yapıt ve ürünlere kültür denir (Uygur, 1996: 17). Bu çalışmada da erken cumhuriyet döneminde var olan kültürel söylem Türk basın tarihi açısından da önemli bir yer tutan Güzelordu gazetesi üzerinden incelenmiş, devletin ve yeni bir siyasal yapının nasıl bir insan ve toplum yaratmaya çalıştığı örneklerle ortaya konulmuştur. Güzelordu Gazetesi ve Erken Cumhuriyet Döneminde Kültürel Söylem adlı bu çalışmada; devletin ortaya çıkışı, bir siyasal yapı olarak toplumsal davranış üretme niteliği, toplum mühendisliği uygulamaları ve bunu medyayı kullanarak gerçekleştirme çabaları ele alınmış, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk yıllarında yayımlanmaya başlanan ve Demokrat Parti dönemine kadar yayım hayatını sürdürecek Güzelordu gazetesinde var olan kültürel söylem bu kapsamda değerlendirilmiştir Kültür, İdeoloji ve Söylem İlişkisi Marx, kültürü çok kapsamlı bir şekilde tanımlar. Ona göre kültür, doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı herşeydir (Güvenç, 1984: 97). Oskay da kültürün, araç ve gereçlerden, bu araç ve gereçleri kutsayan değerlerden, bu araç ve gereçlerle iş yaparken başvurulan örgütlenme biçimlerinden, iş görme ve işin eşgüdümlenmesine ilişkin yöntemlerden, iş bölümünün yarattığı insanlar arasındaki farklılaşmaları haklılaştırmayı ve kurumsallaştırmayı amaçlayan açıklama ve inançlardan oluştuğunu söyler (1994: 7). İçinde yaşadığımız verili sistemin, düzenin sürdürülebilmesi için yaratılmış değerler sistemini 2

3 bünyesinde barındıran kültür, yeniden üretimine olanak sağlayacak söylemler aracılığıyla kalıcılığını devam ettirir. Söylemler mesajın anlamını yapılandıran egemen anlamlara sahiptir. İdeolojiler ise büyük ölçüde söylem aracılığıyla yayılmakta ve belli bir söylem içerisinde gerçekliği üretmektedir (Özer, 2009: 46). Medya çalışmaları açısından söylem kavramı, ideoloji ile birlikte ele alındığında, medya metinlerinin, daha özelde haberlerin toplumsal iktidarın kurulmasındaki rolünü sergilemekte çıkış noktaları sağlamaktadır (Dursun, 2001: 46). Genç Türkiye Cumhuriyeti de kültürel söylemlerini yerleştirebilmek ve devamını sağlayabilmek için söylemlerini pozitivist felsefeye dayalı olarak, kültürü uygarlık ve batılılaşmayla eş tutan bir anlayışla, daha sonra Kemalist ideoloji diye adlandırılacak bir ideolojik yapı içerisinde benimsetmeye çalışmıştır. Bu bağlamda ideoloji kavramına değinmek yerinde olacaktır. İdeoloji, yönetici sınıfın fikirlerinin toplumda doğal ve normal görülmesini sağlayan araçtır (Fiske, 2003: 221). Althusser in çerçevesinde medya, ideolojinin hakimiyeti altında işlemektedir ve polis, hükümet, ordu gibi baskıcı devlet aygıtlarına karşılık, ideolojik devlet aygıtıdır (Özer, 2009: 26). Kou ve Nakamura ise ideolojik kontrol araçlarının egemen kesimde yer alanlar tarafından kontrol edildiğini ve bunların en önemlisi olan medyanın elit ve egemen ideolojilerin yeniden üretiminde merkezi bir rol oynadığını söylemektedirler (Özer, 2009: 32). Bu çalışmada da Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda rol alan elitlerin devlet anlayışları, referans aldıkları felsefi yaklaşım ve kültürel söylemlere dayalı olarak oluşturulmaya çalışılan ideolojik yapı incelenmiştir. Devletin ideolojik aygıtlarından biri olan medya üzerinden, belli temalar çerçevesinde yeni devletin benimsetmeye çalıştığı kültürel söylemler araştırılmıştır. Bu nedenle modern devletin ortaya çıkışına, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunda düşünsel anlamda ciddi bir yeri olan pozitivist felsefeye ve kültürel söylemlerle oluşturulmaya çalışılan ideolojik yapıya değinmek yerinde olacaktır Yeni Türk Devletinde Devletçilik ve Köycülük Kavramları Devletin, insanların birarada yaşamaktan kaynaklanan sorunlarını çözmek için icat edildiğini veya kendiliğinden bir süreç içinde evrimle ortaya çıktığını savunanların yanında, onun kökenini, insanlar arasındaki çatışma potansiyelinde arayanlar da vardır. Yine devleti, ilahi iradenin ürünü olarak görenlerin yanında, insanlığın veya evrensel aklın gelişiminde ulaşılan en yüce kurum olarak alkışlayanlar da mevcuttur. Devlet her zaman bugünkü anlamıyla mevcut olmamıştır. İnsanların birarada yaşadığı, yöneten ve yönetilen farklılaşmasının ve az da olsa merkezi bir otoritenin belirginleştiği ilk çağlardan itibaren, 3

4 adına devlet denilen siyasi örgütlenmeler mevcut olmuştur. Modern devlet nisbeten yeni bir olgudur ve Batı Avrupa da ortaya çıkan ve zamanla dünyanın her yanına yayılan bir devlet biçimini ifade etmektedir (Özipek, 2003: 72). Günümüzdeki devlet teorisinin kökleri, Thomas Hobbes ve John Locke gibi onyedinci yüzyıl toplumsal sözleşme teorisyenlerinin yazılarına kadar geriye götürülebilir. Hobbes, Locke ve Rousseau gibi düşünürler tarafından teorik bir kurgu olarak kullanılan toplumsal sözleşme, nadiren tarihte yapılmış bir iş olarak görülür. Daha ziyade, hükümetin değerini ve siyasi yükümlülük zeminini göstermek için kullanılır. Klasik şekliyle toplumsal sözleşme teorisi üç unsurdan oluşur: - Hipotetik bir devletsiz toplum, bir tabiat hali hayali kurulur. Sınırlanmamış özgürlük, hayatın yalnız, güçsüz, iğrenç, zalim ve kısa olması anlamına gelir. - Bu nedenle bireyler, düzen ve istikrarı sağlayacak tek bir egemen gücü tanıyan bir toplumsal sözleşmeye girerek, tabiat halinden kurtulmak isterler. - Toplumsal sözleşme, yurttaşları devleti saymaya ve ona itaat etmeye mecbur kılar; ki bu da nihai anlamda sadece bir siyasi yönetim sisteminin sağlayacağı istikrar ve güvenliğe minnettarlığı ifade eder (Heywood, 2006: 128). Toplumsal sözleşme teorisi, devletin varlığını açıklamada ve meşrulaştırmada temel kuram olarak varlığını bugün dahi sürdürmektedir. Devletin varlığına ilişkin tartışmalarda temel argümanlar hala bu teoriye dayandırılmaktadır. Heywood, modern devleti, belirli bir sınır dahilinde egemen bir hükümet yetkisi tesis eden ve bir dizi daimi kurum aracılığıyla otorite uygulayan bir siyasi birlik olarak tanımlar. Weber de, devletin, meşru şiddet kullanma araçlarının tekelini elinde bulunduran bir organizasyon olduğuna vurgu yapar (Heywood, 2006: 126). Bu büyük organizasyon her zaman her yerde benzer şekilde görülmez. Bireyi esas alan ve bürokrasiye daha az yer veren devlet yapılarından, tam tersine bireyin varlığını hiçe sayan, devleti oluşturan kurumlara ve onların görevlilerine mutlak otorite yükleyen yaklaşımlar mevcuttur. Bu biraz da o devletin kuruluşundaki felsefi düşünüşle ve tarihsel süreçte devlet yapısının nasıl evrildiğiyle ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti de büyük bir imparatorluktan ve çeşitli ulusların varolduğu bir siyasi yapıdan tek millet esasına dayalı ulusdevlet yapısına geçişte, pozitivist felsefeye dayalı dünya görüşüne sahip çekirdek bir kadro tarafından şekillendirilmiştir. Bu elit çekirdek modernleşmeyi amaç edinmiştir. Fakat modernleşmeyi içeriden/yerel dinamiklerle gerçekleştirilecek bir olgu şeklinde, topluma yerleşik bir kavram olarak algılamazlar. Bu elit çekirdeğe göre modernleşmenin gerçekleştirilmesi bir grup öncünün iradesi dahilindedir. Bu öncüler toplumun hem içinde bulunduğu koşulları saptayacaklar hem de bu koşulların nasıl aşılması gerektiğini topluma 4

5 anlatacaklardır. Toplumun en geniş kesimi, elitleri bu süreçte izlemek zorundadır (Kahraman, 2008: 11). Bu elitler tarafından pozitivizm bir toplumsal dönüştürüm aracı olarak görülmüştür. Dönemin aydınları pozitivizmin içerdiği aydın öncülüğü kavramını içselleştirmişlerdir. Cumhuriyet in modernleşme projesi tarihsel öncülerle, hakikati inşa eden aydınlarla uygulanmıştır. Böylece devlet, aydınları kendi ilkelerine bağlı kalmaları koşuluyla bünyesine almış, aydınlar da toplum öncüleri olarak egemen kılınmak istenen ideolojinin toplumsallaştırılması için çaba harcamışlardır (Kahraman, 2008: 40). Bu ilkelerin tümü daha sonra Kemalist ideoloji diye adlandırılacak yapının temel taşları olmuştur. Bu ilkeler, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik ve devrimcilik adını taşır, altı ok diye tanımlanan bu ilkelerin en önemlileri yeni devletin ekonomi politiğini ve ideolojik yapısını ortaya koyan devletçilik ve halkçılık tır. Doğan Avcıoğlu, genellikle liberal dönem, devletçilik dönemi sayılır der (Türkdoğan, 2005: 215). Çavdar ise liberal dönem diye adlandırılan cumhuriyetin kuruluşundan 1931 yılına kadar olan dönemi şöyle anlatır: Halkın yoksulluğu görmezden gelinmekteydi. Biçimsel üstyapı değişimleri ulusal mutluluğun temel öğeleri gibi sunulmaktaydı. Oysa bu değişimler yığınların karnını doyurmuyor, aşına aş katmıyordu. İktisadi alanda bir atılım olarak alkışlanan İş Bankası zar zor yaşatılıyordu. Elle tutulan bir tek demiryolu alanındaki devletleştirmeler ve inşaatı biten Ankara-Sivas-Çetinkaya- Malatya hattıydı. Serbest Fırka nın kurulmasıyla birlikte ekonomik durum ve halkın ezilmişliği ortaya çıktı. Muhalefet sesleri, şikayetler dört yanı kapladı. Serbest Fırka nın kapatılmasından hemen sonra gerçekleşen Gazi nin yurt gezisi, bir anlamda iktisadi yetersizliğin, yaygın fukaralığın saptanması açısından yararlı oldu. Dünya ekonomi bunalımının daha bir yalnızlaştırdığı Türkiye ne yapmalıydı, ekonomi politikasının ana doğrultusu ne olmalıydı? 1930 lu yılların temel sorunu buydu (2007: 446). Cumhuriyetin kurucu kadrosu tarafından çözüm; devlet müdahalesinin, siyasi sorunları çözmenin veya iktisadi ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmenin en uygun aracı olduğuna inanılan devletçilikte bulunmuştur. Bu görüş, kolektif eylemlerin onunla organize edilebileceği ve ortak hedeflere onunla ulaşılabileceği bir mekanizma olarak devlete duyulan derin ve belki de sorgulanmaz bir imanla desteklenir. Bu bağlamda devlet etik bir ideal veya genel iradeye ya da kamu çıkarına hizmet olarak görülür. Devletçilik, en açık ifadesini, iktisadi hayatın düzenlenmesinde ve kontrolünde bulur. Bu düzenleme ve kontrol, seçici millileştirme ve iktisadi yönetimden korporatizme ve Sovyet stili devlet kolektifleştirmesine kadar uzanır (Heywood, 2006: 142). Elit çekirdek dediğimiz cumhuriyetin kurucu kadrosu devletçilik ilkesini şiar edinirken hikmet-i hükümet ya da devlet aklı denilen kavrama çok 5

6 önem vermiştir. Buna göre, tek tek insanların çıkarları ve hakları dikkate alınmaksızın, devlet çıkarlarına mutlak öncelik ve egemenlik tanınmasını ifade eden bu kavrama dayalı meşruiyet telakkisi, Ahmet İnsel e göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşundan beri en temel ilke olarak ilan edilen devletçiliğin doğal bir uzantısıdır (Özipek, 2003: 98). Cumhuriyet in kurucu elitine ideolojik bakımdan rehberlik eden Ziya Gökalp in öğütlerinde de bu anlayışı görmek mümkündür: Ahlak yolu pek dardır; Tetik bas, önü yardır. Sakın hakkım var deme, Hak yok vazife vardır! Hak milletin, şan onun, Gövde senin, can onun, Sen öl ki o yaşasın; Dökülecek kan onun Ben, sen yoğuz, biz varız Hem Ogan (Tanrı), hem kullarız. Biz demek, bir demektir, Ben sen ona taparız! (Özipek, 2003: 98) Başbakan İsmet İnönü ise o günlerde devletçilik anlayışlarını şu sözlerle aktarmıştır: Türk için en muhterem varlık herşeyden evvel Türk milletidir. Türk milletinin varlığı Türk devleti ile cumhuriyetle cisimlenir. Devletin menfaatlerini, ona karşı vazifeleri, hayatın mesut olması için, esas tutmak lazımdır.... Türk inkılabının hedefi milli kurtuluş ve yükseliş davası olduğuna göre bizim için kütlenin iktisadi ihtiyacını temin etmek esas vazifemizdir. Türk inkılabı cemiyetin iktisaden yükselmesi için devletçi tedbirler almayı vazife sayar (Çavdar, 2007: 456). Elit çekirdeğin çevresindeki önemli aydınlardan Falih Rıfkı Atay, bir kurultay öncesi parti programındaki söylemlere yaptığı göndermede, devletçilik ilkesinin kitle iletişim araçlarıyla halka benimsetilmeye çalışılmasına ve devletçiliğe bakışa Ulus gazetesindeki makalesiyle güzel bir örnek verir: Programın ruhu Türkiye yi yüksek devlet kontrolü altında planlaştırmaktır. Ne ekonomi, ne turizm, ne bayındırlık, ne tarım, ne de kültür işlerinden hiçbiri kontrol ve planlama dışında kalmamıştır. Plan, devlet ve halk kuvvetlerini toplu çalıştırmak, ulusal sermayeyi tam veriminde ve değerinde tutmak demektir. Parti herşeyin 6

7 üstünde sert bir yaşam ister (Ulus, 13 Mayıs 1935). Tekin Alp ise devletçilikle neyin amaçlandığını şu sözlerle ifade etmektedir: Yeni Türkiye nin devletçilikten amacı yalnız ekonomiyi değil, aynı zamanda toplumu ve kültürel yaşamı da yönetmektir. Hiçbirşeyin rastlantıya bırakılmaması gerekir. Devletin görevi... yalnızca asayişi sağlamak olmayıp, ulusun tüm yaşamını yukarıdan aşağıya kadar düzenlemektir... bireyin özgürlüğü ancak toplumun devletin çevresi içinde kendini gösterir (Alp, 1998: 252). Altı oku oluşturan ilkelerden devletçilik de bu doğrultuda bir yandan en geniş anlamda toplumun tepeden ıslah edilmesi olarak algılanabilirken, öte yandan devletin çoğunluğun yararına ekonomik hayata karışmasını gerektirmiştir. O çoğunluğu köylü kitlesi oluşturduğundan, bu fikir dönemin aydınlarının zihninde Türk köyünü sefaletten, köylüyü ise bilgisizlikten kurtarmak suretiyle devrimin başarıyla sonuçlandırılabileceği şeklinde algılanmıştır. Bu yolda köye koşmak, köyü kurtarmak fikirleri idealler halinde yayılmaya başlamıştır. Tahir Hayrettin in milli kurtuluş savaşının ana direği olarak köy ve köylüyü görmesi nedeniyle, inkılabın iç anlamıyla köyü kurtarmak için bir mücadele olduğu ve buradan hareketle o halde köyümüze gidiyoruz; ve onu, insanı, davarını, çatısı ve sofrası ile yapacağız... sözleri de o dönemin aydınlarında, her ne kadar romantik bir köy kurgulaması olsa da, bunun aslında sıradan bir romantizm ya da köy/köylü özlemi olmadığı; gerçek amacın köy ve köylü üzerinden devrimlerin topluma benimsetilmesi ve toplumun tepeden inmeci zihniyetle kurulması olduğu anlaşılmaktadır (Parlak, 2005: 92) yılındaki çok partili siyasal yaşam deneyimi ve Serbest Cumhuriyet Fırkası muhalefeti, ekonomideki yetersizlik durumunun yanında bir eksikliğin daha gözler önüne serilmesine yardımcı olmuştur. Bu eksiklik inkılabın bir ideolojisi olmadığı gerçeğidir. Serbest Fırka yla yükselen muhalefet, inkılabı yapan kadrolara bu gereksinmeyi açıklıkla göstermiştir yılının Ocak ayında ilk sayısı çıkan Kadro dergisiyle ideolojik bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Derginin çıkış amacını açıklayan yazıda şöyle denmektedir: İnkılap bitaraf bir nizam değildir. İnkılabın irade ve menfaati, inkılabı duyan ve yürüten azlık ve şuurlu bir avangardın, azlık fakat ileri bir Kadro nun iradesinde temsil olunur. İnkılabın derinleşmesi demek inkılap ahlak ve disiplininin, ileri kadronun dimağından gençlik neslin, şehir halkının ve köylünün dimağına inmesi ve yerleşmesi demektir (Çavdar, 2007: 447). Bu amacın yaşama geçirilebilmesi için de Şubat 1932 de Halkevleri kurulmuştur (Perin, 1982: 89). Çavdar; Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip, CHP Genel Sekreteri Recep Peker ve Başbakan İsmet İnönü nün söylev ve demeçlerine göre halkevlerinin amaçlarını şöyle özetler: Kültür, ülkü, amaç ve düşünce birliğini güçlendirecek bir toplum olmayı sağlamak. Ulusal birliği oluşturan, milli ruhu biçimlendiren ve kudretlendiren kültür öğelerini bulup ortaya çıkarmak, geliştirmek. Köylü ile kentli, köylü ile aydın zümreler arasındaki ilişkileri 7

8 düzenleyip artıracak köycülük çalışmalarının yapılması; Cumhuriyet Halk Fırkası nın ilkelerini ve bu ilkelerin ülke düzeyinde nasıl uygulandığını anlatmak için kullanılan bir merkez olması (2007: 452). Halkevlerinin yayın kolları yaklaşık elli dergi ve sayısız kitap ile broşür çıkarmıştır. Bunlar arasında en önde geleni Ankara Halkevi nin yayınladığı Ülkü dergisidir. Ülkü, parti ideolojisinin ana çizgilerini ortaya koyan bir dergidir. Derginin Nisan 1933 tarihli sayısında, CHP Genel Sekreteri Recep Peker in Disiplinli Hürriyet başlıklı yazısı, oluşturulmak istenen ideolojinin temel çizgisini şöyle yansıtmaktadır: Biz düşünen, yazan, söyleyen, çalışan ve kazanan hürriyetli ve aynı zamanda cemiyeti korumak ve yaşatmak için lazım olan bütün kayıtları tanıyan, devlet otoritelerinin, milli şeflerin hükümlerine candan uyan ve inanan disiplinli bir cemiyet kurmak davasındayız. Biz, her ferdi cemiyet ruhunun sevgi, saygı ve itaat maddelerinden yoğrulmuş imtizaç malzemesi ile devlete ve birbirine eklenip, bağlanan bir millet. Biz, nizamlı, emniyetli bir devletin vatandaşlara hürriyetin usaresini tattırırken serseri dağınıklığın, milliyetsiz boşluğun ve kuvvetli cemiyetleri dağıtıp, parçalayan serkeşlik ve itaatsizliğin yıkıp öldürücü tesirlerinden anlayan, bundan kaçan yepyeni bir millet olarak yetişmek istiyoruz. Disiplinli hürriyet! Bu, Cumhuriyet Halk Fırkası evlatlarına, halkevlerinde her gün biraz daha yetişip açılan memleket çocuklarına ve bütün vatandaşlara mot d ordre olmalıdır (Çavdar, 2007: 455). Halkevleriyle amaçlanan yeni devletin ideolojisini özellikle de nüfusun yüzde seksenini oluşturan köylülere (Karaömerlioğlu, 1998: 57) benimsetmek, istenilen şekilde yeni bir toplum yaratmaktır. Bu bağlamda köycülük uluslararası konjonktüre de uygun bir biçimde * sınıfsız bir toplum amaçlayan halkçılık prensibinin temelini oluşturmuştur. Nitekim CHP Genel Sekreteri Peker, köylüye ulaşmakta ve yeni devletin ideolojisini aşılamada önemli bir araç olarak kullandıkları halkevleri için halkevlerinin gayesi ulusu katılaştırmak, sınıfsız katı bir kitle haline getirmektir demiştir (Çavdar, 2007: 452) yılında Gaziantep ilinde köy katiplikleri kursunun açılışında konuşan dönemin Gaziantep Valisi Akif Bey, yeni devletin köylüye bakışını, köycülükle ulaşılmaya çalışılan gayeyi ve köylüyle temasta köy katipliği kurumunun gereğini şöyle açıklar: Köylülerimiz çok çalışır; fakat az çalışma ile çok kazanmanın yolunu bilmez, gücünden, kuvvetinden ve malından çok harcar. Fakat az harcıyarak çok faidelenmenin yolunu bilmez. Vazifemiz, Cümhuriyetle idare olunan ve Avrupa medeniyetinden nur alan Türk milletinin tabi olduğu içtimai nizamı köyün içerisine kadar sokmak ve köylüyü de bu nizama sardırmaktır....köylümüzde hamiyet, fedakarlık, cengaverlik vardır. Fakat bunu yalnız yumurta kapuya geldiği zaman, yalnız harpte ve seferberlikte idrak eder. Hazer vaktinde askere gidip talim yapmağı, devlete muntazam vergi vermeği, yol işlerine gününde devam * Bkz. M. Asım Karaömerlioğlu, Köy Enstitüleri Üzerine Düşünceler, Toplum ve Bilim, Sayı: 76, 1998, s

9 ederek çalışmayı ciddi bir vazife zannetmez. Etmez ama efendiler, hazinemiz tamtakır olursa, yollarımız yapılmamış bulunursa, askerimiz talimli olmazsa ana yurdumuza gözünü diken düşmanlar memleketimizi kolay yutulur bir lokma sanmakta gecikmezler. Halbuki köylüler muvazzaf asker olarak talimini yaparsa, borcunu vererek milli hazineyi doldurursa, yol boylarındaki işlerine vaktinde devam eder, yollar temamlanırsa, milli paramızın, milli iktisadiyatımızın kıymetini korumak hususunda kaçakçılıktan ve kaçakçılardan nefret etmek ve onlara karşı set teşkil etmek vazifesini idrak ederlerse düşmanlarımız da Türk kuvvetinin bükülmez, yenilmez ve çarpışılmaz bir kuvvet olduğunu anlarlar....köy katipleri köyün muntazaman defterlerini tutsunlar, kayıtlarını deftere geçirsinler, köylüyü günü gününe tenvir etsinler; doğum, ölüm, hastalık vukuatını günü gününe kaydederek bildirsinler. Köyün yollarını, çeşmelerini, pınarlarını, mekteplerini yaptırsınlar ve onartsınlar ve bizzat kendi kıyafetlerile, temiz ahlaklarile, millete söz geçirmek hususundaki kudretlerile iyi bir nümune olsunlar. Köycülük vazifesi vatan vazifesinin en değerlilerindendir (Hilmi, 1934: 4). Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunda oluşturulmaya çalışılan ideolojik yapıyı, dönemin ekonomi politiğini ve yaratılmaya çalışılan yeni toplumu anlamak için devletçilik ve halkçılık ilkesi kapsamında köycülük anlayışını incelemek önemlidir. Zira günümüzde de devlet toplum ilişkileri üzerine yapılan tartışmalarda, taraflar argümanlarını erken cumhuriyet dönemi uygulamalarından seçmektedirler. Bu çalışmada da devletçilik ve halkçılık ilkesine bağlı olarak köycülük temalı kültürel söylemlerin, Türk basın tarihinde ilk köy gazetesi olarak da bilinen Güzelordu gazetesindeki varlığı tematik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın yöntemine geçmeden önce Güzelordu gazetesinden ve sahibi Bilal Köyden den bahsetmek yararlı olacaktır Güzelordu Gazetesi ve Bilal Köyden Türkiye nin ilk köy gazetesi olan Güzelordu yu uzun yıllar kendi yaptığı baskı makinesiyle yayımlayan Bilal Köyden, 1894 yılında Ordu nun Uzunisa köyünde Şeyhoğulları na mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Uzunisa köyünün de içinde bulunduğu Civil Havzası, Ordu ilinin verimli topraklarının bulunduğu bir bölgedir. Köyden in de mensubu olduğu Şeyhoğulları, yörenin köklü ve varlıklı ailelerindendir ve Karadeniz bölgesinin özgün aristokrasisini bir yaşam biçimi olarak sürdürmektedirler. Evlerinde kütüphaneleri olan, çiftçiliği bilimsel yollarla yapmaya çalışan insanlardır bunlar. Böyle bir çevrede yetişen Mehmet Bilal, koşullar nedeniyle ancak rüştiyeye kadar öğrenim görebilir. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı na girdiğinde 21 yaşında olan Mehmet Bilal, Kafkas Cephesi nde savaşa katılır ve yaralanır. Trabzon daki tedavisinin ardından 9

10 Ordu ya dönen Mehmet Bilal, yaşı geçtiği için Kurtuluş Savaşı na çağrılmaz. Bu dönemde şehrin ileri gelen aydınlarıyla ilişki kurar ve basını yakından takip eder yılında Tekamül gazetesinde başladığı gazeteciliğe 1926 yılında Hadim-i Cumhuriyet gazetesinde devam eder, aynı zamanda Trabzon da yayımlanan Kahkaha ve Devekuşu adlı gazete ve dergilere de yazmaktadır. Nihayet 1927 yılında Türkocağı matbaasıyla anlaşarak 20 Temmuz 1927 de Güzelordu gazetesini yayımlar yılında gerçekleştirilen Harf İnkılabı yla basımevleri bir anda hurufat çöplüğüne dönüşür ve Güzelordu gazetesi de 55. sayısında kapanır. Köyden, baskı makinesi almayı düşünür ama olanakları sınırlıdır. Bu nedenle sanat işlerinden anlayan Hakkı Sağra adlı arkadaşına baskı makinesini tarif ederek el yapımı bir makineyle 25 Mart 1929 da Güzelordu nun yeniden basımını sağlar (Dizman, 1999: 1-12). Uzunisa köyündeki evine kurdurduğu tahta baskı makinesiyle yayıma başlaması, Güzelordu nun, köyde çıkan ilk gazete unvanını almasını da sağlar yılında yayımlanan Dizman ın Güzelordu ve Bilal Köyden adlı eserine yazdığı önsözde, dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay, Türkiye nin ilk köy gazetesini yayımlayan, bu gazetesiyle Cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini köye ve köylü yurttaşlarımıza ulaştırma, bu çabayı kökleştirme mücadelesi veren değerli basın adamı Bilal Köyden in yaşamı ve gazetecilik serüveni de bu onurlu mücadelenin bir parçasıdır diyecektir (Dizman, 1999: v). Ancak bu gazetecilik serüveni 1950 yılında Demokrat Parti nin seçimleri kazanarak tek başına iktidar olmasıyla son bulur yılında Güzelordu nun İl Basımevi nde basılmasına izin verilmez, gazetenin resmi ilanları da kesilir ve çeyrek asırlık bir gazete kapanmak zorunda bırakılır. Köyden anılarında o günleri şöyle aktaracaktır: Demokrat Parti iktidarının resmi ilan tevziatında takip ettiği adaletsiz sistem, gazetenin hayatına hatime verdi yılı sonlarına doğru er kişi niyetine nidasıyla Güzelordu yu tarihin sinesine göndermeye mecbur olduk. Onun kapanmasında zerrece dahlim olsaydı, ölünceye kadar vicdan azabı çekmek benim için mukadder olurdu. Zira o, Türkiye mizde köyde intişar eden ilk gazete idi. Yaşatılması lazımdı (Dizman, 1999: 96). Güzelordu gazetesi hem sahibinin yaşadığı bölgede elit bir aileden gelmesi ve cumhuriyeti kuran elit çekirdekle aydınlar arasındaki ilişkiye güzel bir örnek teşkil etmesiyle hem de yeni Türk devletinin oluşturmaya çalıştığı ideolojik yapıya ait söylemleri halka özellikle de köylüye taşıması ve benimsetmeye çalışmasıyla erken cumhuriyet döneminin incelenmeye değer bir ürünüdür. Bu çalışmada da Güzelordu gazetesindeki, yeni bir ideolojik yapı ve toplumsal davranış biçimi yaratma amaçlı devletçilik ve köycülük söylemleri, tematik analiz yöntemiyle incelenmiştir. 10

11 2. Çalışmanın Yöntemi ve Analiz Bulguları Analizde benimsenen yaklaşımın temel dayanak noktasını tematik analizi yöntemi oluşturmaktadır. Uygulanan teknik, incelenen haber ve yorumlarda belirgin olarak öne çıkan tematik ve söylemsel kalıpları ve bu çerçevede seçilen adlandırmaları, pozisyonları, iddiaları ortaya çıkarmaya yönelik çalışan bir araştırma yöntemi olarak tasarlanmıştır. Böylelikle ele alınan temalar hakkında belirli bir durum tanımı, nedensel yorumlamalar ve değerlendirmeler yapılabilecektir. Tematik analiz; akademisyenlerin, araştırmacıların; insanları, olayları, durumları anlamasını kolaylaştıran ve gözlemlerin doğruluğunu artıran sistematik bir yolla bilginin çeşitli türlerini kullanmalarını sağlar (Boyatzis, 1998: 5). Tematik analiz yaşam öykülerinde, röportajlarda, açık-uçlu makalelerde, kişisel mektuplarda; şarkı, edebiyat, folklor, ilahi gibi tarihsel belgelerde kullanılır (Boyatzis, 1998: 12). Bu çalışamada da erken cumhuriyet dönemine ait tarihi birer vesika halini almış olan Güzelordu gazetesindeki basılı kültürel öğeler, belirli temalar çerçevesinde incelenmiştir dünya iktisadi buhranı ve 1930 Serbest Fırka deneyiminin ortaya çıkardığı ekonomideki olumsuz durum, yeni devletin bir ideolojisinin olmadığının kesin bir biçimde anlaşılması ve uluslararası alanda otoriter yönetimlere yöneliş, Türkiye deki siyasal söylemi de şekillendirmiştir. Bu nedenle bireyi değil, devletin varlığını ve egemenliğini esas alan bir devletçilik anlayışı çerçevesinde hem yeni bir toplumun kurgulanması hem de planlı bir ekonomiyle kalkınma düşüncesinin hakim olduğu 1930 sonrası dönemde, Güzelordu gazetesinde yer alan devletçilik ve köycülük temalı söylemler çalışma kapsamında araştırılmıştır Devletçilik Temalı Söylemler AZİZ TÜRK! Ölüm yağan mücadele meydanlarında hasma galip gelip te iktisadi sahada yenilmek kadar acı bir mağlubiyet tasavvur olunamaz! Bu korkunç akıbete uğramamak için daima yerli malı kullanmağa ahdetmelisin.. Seni saadete kavuşturacak olan da odur (24 Nisan 1929). MÜHİM BİR TAVSİYE İşbankası tarafından 2 liraya ağızları kilitli şık ve zarif kumbaralar satılmaktadır. Bu kumbaralar on liralık ufak para ile dolmaktadır. İhtiyatı sevenler için bu biriktirme usulü insanı tasarrufa alıştırır eğlenceli bir iştir. Kumbaralar iade edildiği 11

12 takdirde bedelleri istirdat edilir. Okuyucularımıza birer kumbara edinmelerini tavsiye ederiz. Arapçada bir darbı mesel vardır. Türkçeye çevrince manası şudur: Damlalar birike birike göl olur; göller biraraya gelince deniz hüsule gelir (7 Ağustos 1929). VAZİFEMİZ Cihanı senelerce heyecan içinde yaşatan Türk azmi ve Türkün son inkılabı yine cihane anlattı ki yer yüzünde layemut akvam varsa bunun en başında Türkler mevcuttur....türk kılıcı ve o kılıcı zamanında kullanan kırılmak ihtimali olmiyan çelik kollar, Vatanı kurtardı; Vazifesini yaptı. Şimdi yeni bir mücadele sahasına atıldığımızı görüyoruz. Ayni azim, ayni imanla yürüdüğümüz gün, muvaffakiyet yollarının açıldığını göreceğiz. Bu günkü mücadele de hiç şüphesiz iktisadi mücadeledir. Son günlerin iktisadi dertleri ve bu dertlerin doğurduğu acı neticeler bize anlattı ki inkılap daha bitmemiştir. Türk Milleti ve onun mukaddes Cumhuriyeti daha müreffeh ve daha mes ut yaşamak için iktisaden de yükselmek mecburiyetini takdir etmiştir. Binaen aleyh evvela yapacağımız şey İsmet Paşa Hz. lerinin işaret ettikleri yoldan yürümek oluyor. Vazife hükümetin değil halkındır. Halk, istihsalatını çoğaltır, kendi mallarını tercihen istimal ederse ve netice itibarile yerli mallarını kullanmaktaki büyüklüğü ve bu büyüklüğün zevkini duyarsa saadet kapılarının pek çabuk açıldığını görmekte gecikmeyecektir (4 Ocak 1930). İKTİSAT... İKTİSAT!....Her sabah göz kapaklarımızı silmeden zehir gibi acı olan kahvenin tatsız rengini ve acı lezzetini içerek servetimizden hayatımızdan bir zerre gaybediyoruz. Memleketimizde mebzulen yetişen nefis ıhlamuru bırakıyoruz da Avrupanın, Asiya ve Afrikanın çaylarını içerek milyonlarca liramızı bu memleketlere serperek fakru zaruret içinde kıvranıyor ve her halde bizden daha akıllı olmadıklarına iman ettiğimiz insanları mes ut, müreffeh yaşatmağa sebep oluyoruz....kahvehaneler baştan başa dolu... çalışma saatlerinde bile yine tavla, domino, bilardo sesleri kağat hışıltıları samiaları dolduruyor. Yalnız kahve ve çay yüzünden ecnebi memleketlere milyonlar verdiğimizi düşünmiyerek kendi kendimize buhran tevlit ettiriyoruz. Kahve yerine süt, çay yerine ıhlamur; yazın da şurup ve şerbet içsek paramızı dahile dağıtmış olmakla kalmiyacağız, ayni zamanda sıhhat ve bünyemiz itibarile de kazanacağımız aşikardır. İktisat seferberliği yapılırken evvela bu noktadan harekete gelmek ve bu cepheyi yarmak lazımdır (13 Ocak 1930). 12

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ **

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 235-262 HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** ÖZ Bu araştırmanın amacı

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR DiL YARASI i Vahap Coşkun M. Şerif Derince Nesrin Uçarlar EKİM 2010 DİSA

Detaylı

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. 2 Bilgi Yurdu / Sayı 5 / Ocak-Şubat 2008 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Van Halkevi ve Faaliyetleri

Van Halkevi ve Faaliyetleri Van Halkevi ve Faaliyetleri Van Community Home And Activities Öz Güneş ŞAHİN Halkçılık düşüncesinin bir uzantısı olarak Halkevleri, 1932 yılında Cumhuriyet Türkiyesi nin modernleşme idealini halk kitlelerine

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

CUMHURİYET İN İLK YILLARINDAKİ (1923-1946) İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMASININ SON OSMANLI BİRİKİMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

CUMHURİYET İN İLK YILLARINDAKİ (1923-1946) İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMASININ SON OSMANLI BİRİKİMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ CUMHURİYET İN İLK YILLARINDAKİ (1923-1946) İNSAN/BİREY YETİŞTİRME PARADİGMASININ SON OSMANLI BİRİKİMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Nurhayat Çelebi Marmara Üniversitesi nurozdayi@marmara.edu.tr H. Tezer

Detaylı

TEK PARTİDEN ÇOK PARTİYE GEÇİŞ SIRASINDA BİR GAZETE: YENİ DÜNYA

TEK PARTİDEN ÇOK PARTİYE GEÇİŞ SIRASINDA BİR GAZETE: YENİ DÜNYA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2014, CİLT XXXVI, SAYI I, S. 161-186 Doi No: 10.14780/iibdergi.201417542 TEK PARTİDEN ÇOK PARTİYE GEÇİŞ SIRASINDA BİR GAZETE: YENİ DÜNYA Meral DEMİREL* Sana düşman,

Detaylı

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Köksal Şahin * Giriş Basının varoluş sebebi, yazı yoluyla çevreyi gelişmelerden haberdar etme düşüncesine dayanır. Bu

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE YAYINLANAN IRKÇI TURANCI ĐÇERĐKLĐ DERGĐLERĐN ĐNCELEMESĐ (ORHUN, BOZKURT, ERGENEKON,GÖK-BÖRÜ)

Detaylı

KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN DÖNEM CUMHURİYET SİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN DÖNEM CUMHURİYET SİYASASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KORPORATİZM, FAŞİZM VE SOLİDARİZM KAVRAMLARI EKSENİNDE ERKEN

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI *

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI * DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI * THE DEMOCRACY RHETORIC OF DEMOCRAT PARTY Dr. Yusuf Ziya KESKİN ÖZET 1950 1960 tarihsel aralığında yaşanan Demokrat Parti iktidarı uygulamaları daha sonraki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Din ve Vicdan Hürriyeti Lâikliğe Aykırı mıdır?

Din ve Vicdan Hürriyeti Lâikliğe Aykırı mıdır? Giriş 2. Murat Yılmaz Türkiye de Din ve Vicdan Özgürlüğü. 3 Din ve Vicdan Hürriyeti Lâikliğe Aykırı mıdır? Dr. Murat Yılmaz Konunun Kısa Tarihî Arka Planı Osmanlı İmparatorluğu millet sistemiyle yönetilmekteydi.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Yeniden Yapılanma Dönemi.3 Ünite 2: Türkiye Cumhuriyeti nde Temel Politikaların Ortaya

Detaylı

6. Baskıdan Tıpkı Basım

6. Baskıdan Tıpkı Basım VATANDAŞLIK DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Prof. Dr. İsmail DOĞAN 6. Baskıdan Tıpkı Basım Prof. Dr. İsmail DOĞAN Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları ISBN 975-6802-50-2 Pegem A Yayınları, 2007 Bu kitabın

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır.

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet

Detaylı

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI

ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI İSMET İNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE EĞİTİM POLİTİKALARI 27 28 ĐSMET ĐNÖNÜ'NÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMĐNDE EĞĐTĐM POLĐTĐKALARI ÖZET Filiz MEŞECĐ Giorgetti * - Betül BATIR ** Đnönü Dönemi eğitim politikalarını

Detaylı

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 3, Nisan / April 2013: 45-70 Hürriyet Gazetesi nin Kimliği YUSUF ÖZKIR Y. Doç. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime

Modern Sport Organizations in Turkey During the Single-Party Regime Tarih Okulu The History School İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 27-53. Number XIV, pp. 27-53. TEK PARTİLİ DÖNEMDE TÜRKİYE DE MODERN SPORUN TEŞEKKÜLÜ Metin KILIÇ Özet Cumhuriyetin ilk

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ VE ÇOK PARTİLİ DÖNEMİN İLK YILLARINDA BATILILAŞMA VE İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESİNİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK HASAN ALİ YÜCEL * ÖZET

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ VE ÇOK PARTİLİ DÖNEMİN İLK YILLARINDA BATILILAŞMA VE İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESİNİN BİR ÖRNEĞİ OLARAK HASAN ALİ YÜCEL * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 243-261, ANKARA-TURKEY ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ VE ÇOK PARTİLİ DÖNEMİN İLK YILLARINDA BATILILAŞMA VE İNSAN HAKLARI

Detaylı

Giriş 1929 EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRK BASININA YANSIMALARI

Giriş 1929 EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRK BASININA YANSIMALARI 82 Giriş 1929 EKONOMİK KRİZİ NİN TÜRK BASININA YANSIMALARI Arş. Gör. Rıdvan Turhan İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Sosyoloji Böl. Özet: Bu çalışmada 1929 krizinin Türk basınına ne şekilde yansıdığı, kriz

Detaylı

12 Eylül Darbesi GİRİŞ

12 Eylül Darbesi GİRİŞ 12 Eylül Darbesi GİRİŞ 12 Eylül Darbesini araştırmak amacıyla kurulan Alt Komisyon, çalışmaları süresince 12 Eylül darbesine giden sürecin çok yönlü olarak açığa kavuşturulması, darbeye giden sürecin dinamiklerinin

Detaylı