Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi"

Transkript

1 GAZETE TASARIM GÜNLER 2010 Dumanl : Geçmi in gazetecilik anlay art k sona erdi +1T Gazete Tasar m Günleri nin aç konu mas n Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl yapt. 2 de Garcia: Bas l gazete sonsuza kadar ya ayacak Birçok gazete ve dergiye tasar m dan manl yapan Dr. Mario Garcia, deneyimlerini +1T de payla t. 3 te 28 HAZ RAN-5 TEMMUZ 2010 GAZETE TASARIM GÜNLER NDE 5. YIL FOTO RAF: SA M EK Gazete Tasar m EN S BERBERO LU yi haber gelirse tasar m kendili inden ç kar 14 te SAL H MEMECAN Karikatürist olmak donan m gerektirir 7 de Günleri 5 ya nda Zaman n ev sahipli inde gerçekle en +1T Gazete Tasar m Günleri ne, güzel sanatlar ve ileti im fakültesi ö rencilerinden 95 ki i kabul edildi. Kat l mc lar bir hafta boyunca hem haber hem de gazete tasar m konusunda uzmanlardan e itim ald. Bilgi ve teknolojinin etkisiyle her eyin de i ime u rad günümüzde her alanda bir aray söz konusu. Fark olu turup öne ç kman n yolu tasar mdan geçiyor hiç üphesiz. Toplumun büyük ço unlu unun günlük olarak takip etti i gazetelerin bu gerçe in d nda tutulmas imkâns z. Ancak uygulamada durumun böyle olmad da a ikar. Gazeteler, tasar ma ay rmas gereken vakit, dikkat ve kayna hâlâ harcam yor. Konuya önemi kadar kafa yorulmuyor, gerekli bilimsel ara t rmalar yap lm yor. Hele imdilerde bas l gazetenin gelece i ve ömrünün tart - ld ortamda bir eyler yap lmas gerekti i muhakkak. Di er mecralar n da etkisiyle okurun ihtiyaçlar ve beklentileri büyüdü. Bunun kar- lanmas gazetelerin ba ar s n etkileyecek temel faktör olacak. te bu gerçeklerden yola ç karak gazete tasar m na farkl bir bak getirme dü üncesiyle ortaya ç kan +1T Gazete Tasar m Günleri, 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri aras nda Zaman Gazetesi nde gerçekle ti. 5. ya n kutluyor olman n da verdi i güç ve güvenle seminer 2010 da biraz daha geli ti ve detayland. Alan nda Türkiye nin ve dünyan n en önemli ustalar, seminer konu mac lar aras nda yer ald. Bunlar aras nda yay n yönetmenleri de vard. Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, Hürriyet Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Enis Berbero lu seminerde tasar ma bak lar n aç klad. Dünyada gazete tasar m nda trendleri belirleyen en önemli isimlerden Dr. Mario Garcia, gelecekte gazete tasar m n n nas l ekillenece ini, yapt sunumla dinleyicilere aktard. Tasar m n en önemli unsurlar ndan olan foto raf konusunu ünlü foto rafç Steve McCurry anlatt. McCurry, 1984 y l nda çekti- i Afgan K z foto raf yla ün kazanm t. Türkiye de grafik tasar m n öncü ismi Bülent Erkmen, gazetelere dair tasar mc bak aç s n ortaya koydu. Ünlü karikatürist Salih Memecan, karikatüristlikten önce mesle e görsel yönetmen olarak ba lad - n ve ard ndan nas l karikatürist oldu unu esprili bir söyle iyle payla t. Reklamc Serdar Erener, markala may ve tüketiciye ula man n en do ru yolunun onun gönlüne hitap etmek oldu unu anlatt. Görsel yönetmenler gazete tasar m n püf noktalar n aç klarken tecrübelerini payla t. Zaman Gazetesi haber, foto raf ve tasar m kadrosu, olu turulan tasar m vizyonunu ö rencilere aktard. Bülent Erkmen, Gazete Tasar m Günleri nde STEVE McCURRY: KALB N N SES N D NLE, TUTKUNUN PE NDEN G T 4 ve 5 te AL ACAR: +1T EKOL OLDU Milliyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Ali Acar, +1T Tasar m Günleri nin bir ekol oldu unu ve Türk medyas n n bu seminerlerden dolay Zaman Gazetesi ne te ekkür etmesi gerekti- ini söyledi. Acar ayr ca Türkiye deki gazetelerin içerisinde di erlerinden ayr an tek gazetenin Zaman Gazetesi oldu unu ifade etti. +1T Tasar m Günleri nin ikinci gününde, kat l mc ö rencilerle bir söyle i yapan Ali Acar, meslek hayat ndaki deneyimlerini payla t. 6 da SERDAR ERENER Reklamda ba ar n n s rr gönle hitap etmektir 15 te Türkiye de gazete tasar m denilince akla gelen isimlerin ba nda hiç üphesiz ünlü gra k tasar mc Bülent Erkmen gelir. Gra k tasar m n her alan nda oldu u gibi gazete tasar m nda da kilometre ta say labilecek çal malara imza att Erkmen. Ünlü gra k tasar mc seminerin dördüncü gününde kat l mc lara etkileyici, etkileyici oldu u kadar a rt c bir sunum yapt. Öyle ki iki buçuk saat süren sunum ve konu ma süresince ö renciler dikkat kesildi. 8 de

2 BE NC YIL GAZETE TASARIM GÜNLER TASARIM, HABER N DAHA Y ANLA ILMASI Ç ND R Gazete Tasar m Günleri nin ilk gününde konu an Zaman Gazetesi Haber Müdürü Fatih U ur, haber ve tasar m n insan unsurundan ayr dü ünülemeyece ini, insan ilgilendiren her eyin de haber de eri ta- d n söyledi. Fatih U ur, gazetecinin i inin haberi derinle tirmek oldu unu, habercinin ise en ufak bir detaydan veya bir foto raftan haberin farkl boyutlar n ortaya ç karabilmesi gerekti ini vurgulad. Sayfalarca yaz lacak bir haberin, tasar m sayesinde görsel bir ö e ile kolayca anla l r hale gelebildi ini belirten U ur, Gazetecili in temel formülü olan 5N1K ile tasar m sembolize eden +1 ortakt r. Çünkü gazeteci en çetrefilli senaryoyu bile sade ve anla l r bir hâle getirmek zorundad r. Habercilerin bu nedenle tasar mda da uzmanla mas gerekiyor. Tasar m haberciyi hareket halinde olmaya, yeni platformlarda olmaya zorluyor. te bu nedenle tasar m, okuyucunun haberleri daha kolay anlamas ve yorumlayabilmesi için gereklidir. dedi. U ur, infografik kullan m n n önemine de dikkat çekti i konu mas nda, okuyucuya haberle aktar lmas zor olan bilgilerin infografikler yard m yla çok daha kolay bir ekilde sunuldu unun alt n çizdi. ZAMAN FOTO RAFLAR: KÜR AT BAYHAN, MEHMET AL POYRAZ, FETHULLAH AKPINAR, HASAN ERTA FOTO RAF: HASAN ERTA YAZICI: TASARIMCI OKURU OLAY YER NE GÖTÜRÜR Seminerin ilk gününde Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yaz c, haber ve tasar m ili kisini inceleyen bir konu ma yapt. Genel hatlar yla tasar m analizi yapt - konu mada Yaz c, tasar mc n n okuru olay yerindeymi gibi hissettirmesi gerekti ini belirtti. Bu amaca ula mak için haberin tasar mc gözüyle okunmas ve içeri i en iyi yans tacak tasar m ve haber unsurlar n n belirlenmesi gerekti ini aç klayan Yaz c, ç kan sonucun sanat eseri olmad n ancak sanat n ve tasar m n bütün imkânlar ndan yararlanan modern gazete oldu unu vurgulad. ZAMAN Ö renciler, seminerin ilk gününde Zaman n yay n mutfa n ve matbaay gezdi. Today s Zaman n bask s n inceledi. +1T Gazete Tasar m Günleri nin aç konu mas n yapan Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, Tasar m Günleri nin, mesle in ç tas n yükseltmek için yap lm giri imlerden biri oldu- unu belirtti. Her ey gazete tasar m n n ç tas n yükseltmek için Gelecekte ayn formatla gazetecilik devam etmeyecek. Gazetelerin formatlar n n de i ece i ve yepyeni bir yol izlenece i kesin. Mevcut anlay n yerini daha dinamik, de i ken ve gün içinde kendini yenileyen gazetecili in alaca anla l yor. Ancak gazetecili in ölmeyece i de bir gerçek. HABER SÜHEYLA SANCAR Türkiye nin dört bir yan ndan gelen ö rencilerin kat l m yla ba layan Gazete Tasar m Günleri, Zaman Gazetesi nin ev sahipli inde gerçekle ti. Üniversitelerin güzel sanatlar ve ileti im fakültelerinin ilgili bölümlerinden gelen 95 kat l mc, seminerin ilk gününde yay n mutfa n n haber ve tasar m dolu atmosferinde Zaman n Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl, Görsel Yönetmen Fevzi Yaz c ve Haber Müdürü Fatih U ur u dinleme imkân buldu. Program n aç konu mas n yapan Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, +1T Tasar m Günleri nin mesle in ç tas n yükseltmek için yap lm giri imlerden biri oldu unu belirtti. Dumanl, gazetecili in gelece ine ili kin olarak, bilgi edinme ihtiyac devam etti i sürece, profesyonel olarak do ruyu yanl tan süzebilen, ayr tutabilen bir kadroya ihtiyaç oldu unu söyledi. Dünyada ve Türkiye de gazetecili in nereye gidece inin tart lmaya ba land n anlatarak, Gelecekte ayn formatla gazetecilik devam etmeyecek. Gazetelerin formatlar n n de i ece i ve yepyeni bir yol izlenece i kesin. Mevcut anlay n yerini daha dinamik, de i ken ve gün içinde kendini yenileyen gazetecili in alaca anla l yor. Ancak gazetecili in ölmeyece i de bir gerçek. dedi. Önümüzdeki y llarda haberden ziyade haberin arkas nda kimin durdu- unun, haber ve yorumun kim taraf ndan aktar ld n n öne ç kaca na dikkat çeken Dumanl, gazetelerin marka de erinin daha da önemli hale gelece ini vurgulad. Bilgi edinmenin kolayla t günümüzde, do ru bilgiye ula man n oldukça zorla t na da de inen Dumanl, yanl kullan lm bir foto raf n, bir makalenin, bir kelimenin ya da bir harfin bile kimi zaman uluslararas arenada diplomatik krizlere yol açabilece ini aktard. 95 ö rencinin genel programa, 100 ö rencinin de uluslararas konu mac lar n kat ld 3 günlük programa dahil edildi i etkinlik gazetenin merkez binas nda gerçekle ti. Etkinlik süresince ö rencilerin, seminer, sergi, söyle i ve atölye çal malar nda, pratik ve teorik bilgiye ayn anda ula abilme imkân sa land. 5 Temmuz da sona eren etkinli e sponsor olan Vitra firmas, etkinlik kapsam nda ö rencilerin ders aralar nda çal abilece i seramik sanat atölyesi kurdu. Ana sponsor Adobe ise seminer boyunca gençlere yeni grafik tasar m programlar n n tan t m n yapt.

3 GAZETE TASARIM GÜNLER Bas l gazete, gelecekte de hayat n sürdürecek FOTO RAF: MUSTAFA SA LAM FOTO RAFLAR: MEHMET AL POYRAZ HABER HÜSEY N AYDIN Zaman Gazetesi nin her y l giderek büyüyen ve bir okul olma yolunda ilerleyen +1T etkinli i, ikinci gününde dünya devlerini a rlad. Dünya üzerinde birçok gazete ve dergiye tasar m dan manl yapan Mario Garcia, deneyimlerini +1T de payla t. Medyan n gelece i konusunda çarp c öngörülerde bulunan Amerikal tasar m ustas Garcia, Bas l gazete sonsuza dek sürecektir. Sadece di er platformlarda da var olmay ba aran gazeteler hayatta kalacak. dedi. Hiçbir zaman tasar m okumad n ; ama hayat nda tasar m n hep oldu unu belirten 63 ya ndaki usta tasar mc, yaz l medyan n yerini tamamen internet medyas na b rakaca tezine kar ç kt. Garcia, Bas l gazete ortadan kalacak m? Kesinlikle hay r. Her zaman sayfa üzerinde mürekkep ç kacak. Ama bas l gazeteler, 20 y l sonra günlük olarak 500 den fazla gazeteye görsel dan manl k yapan ünlü tasar mc Mario Garcia n n, +1T etkinli i kapsam ndaki konu mas n Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl ile Hürriyet Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Enis Berbero lu da dinledi. Konu ma sonunda Fevzi Yaz c, Garcia ya plaketini sundu. MARIO GARCIA: T POGRAF GAZETEYE K ML K KAZANDIRIR Gazetelerin tipografilerinin de önemine dikkat çeken Garcia, okuyucuyu en fazla çekecek tipografinin kullan lmas gerekti ini vurgulad. Gazeteye tipografinin kimlik verdi ini dile getiren Garcia, Gazetelerin ismini ç kard n zda, ortalama bir okuyucuya sorun, Bu New York Times, bu USA Today. der. Eminim Türkiye de de böyledir. derken; s k c bir tipografiye sahip gazete ve dergilerin bundan sonra olmayaca n n alt n çizdi. Garcia, konu mas nda gazete tasar m n madde madde analiz etti. Tipografi, foto raf kullan m ve renk gibi konular yapt çal malar üzerinden giderek dinleyicilere aktard. Bir gazeteyi tasarlama sürecinde kar la labilecek belli ba l sorunlar tecrübelerinden aktararak aç klad. Yar n dü ünen gazetelerin tablet versiyonu olmal HABER FAT H VURAL Mario Garcia, medyan n yak n gelecekte boy gösterece i yeni platform olarak görülen tabletler i ve uygulamalar anlatt. Apple n ç kard ipad lerle gündeme gelen tabletlerin say s n n, aral k ay na kadar farkl markalarla 8 e ç kaca n kaydeden duayen tasar mc, Gelecek tabletlerdir. Bu ekilde çal maya al al m. Tablet ç kt zaman bilgiyi sunacak platformlar tamamlanm oluyor. Aral k ay na kadar 8 tablet olacak. Gelece i dü ünen her gazetenin aral k ay na kadar tablet versiyonu olmal. ifadelerini kulland. Yeni neslin kendisini Facebook ve Twitter gibi ortamlarda ifade etti ini ve bunun habere yepyeni bir boyut katt n söyleyen Garcia, Facebook ve Twitter gibi ortamlarda, editörlerin uzun zamand r yazmad yaz lar yaz l yor. Hayat n ufak tefek eylerinden bahsediyorlar. sözlerini kulland. Gelinen süreçte vatanda gazetecili- i kavram n n ortaya ç kt n belirten Mario ç kmayacak. nsanlar hafta içi dijital olarak haberlere ula acak, hafta sonu bas l gazetesini okuyacak. diye konu tu. Meslek hayat nda 40. y l n kutlayan tasar mc, medyan n en önemli sorunlar ndan birisi olan muhabir ve tasar mc ayr m na da dikkat çekti. Bu gerekçeyle WED CONSEPT (evlilik konsepti) kavram n üretti ini anlatt : Tasar mc, editör ve muhabirler, ayr adalarda ya yorlar. Bu, asl nda bir evlilik. Muhabir, editör ve tasar mc n n evlenmesidir. Birinin önemi di erinden daha büyük olamaz. En iyi tasar m departman, muhabirlerle ve editörlerle birlikte çal r. deal tasar ma ula mak için muhabirlerin gelmesini beklemeyin, siz onlar ça r n. Ünlü tasar mc, haber sayfas kurgulan rken, birinci hikâye, ikinci hikâye ve f s lt eklinde üç bölüme ayr ld ve özellikle Alman medyas nda daha fazla uyguland n aktard. F s lt n n bazen önündeki haberin de önüne geçebildi inin alt n çizerek, unlar Garcia, yeni dönemi öyle anlatt : Cep telefonuyla foto raf çekip, bunu hemen gönderebiliyorsunuz. Bas nda haber duyulmadan önce vatanda lar taraf ndan haber duyuruluyor. Örne in Hudson Nehri ne uçak dü tü ünde, nehre bakan o slerde çal anlar, bunu SMS olarak geçti. Haber daha AP de ç kmadan, vatanda lar bu olay duymu tu. Gazeteciler art k, ikinci ya da üçüncü ah s oluyor. Medyada ya anan bu geli melere gazetelerin duyars z kalamayaca n belirten usta tasar mc, haber merkezlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekti ini savundu. Haber merkezlerinin geleneksel al kanl klar ndan vazgeçip art k multimedia y da dü ünmek zorunda oldu unu söyledi. Yaz l bas na olan ilginin azalmas n da de erlendiren Garcia, Yepyeni bir nesil var. Gazeteler, onlar terk edip gitti i için kendi hikâyelerini yazmak istiyorlar. Bu görmezden gelinemez. lginin azalmas, gazetelerin gerçekle örtü memesine, editörlerin gerçekten kopuk olmas na ba l d r. eklinde konu tu. kaydetti: F s lt lar, iyi editörlerin ve iyi muhabirlerin ürünüdür. nsanlar n hikayeyi olu turmas için, bu ba tan ç kartacak bir yap da olmal. Mario Garcia, bir hikâyeyi anlatman n en iyi yolunun foto raf kullanmak oldu unu dile getirirken, foto muhabirlerinin gelecekte daha da önem kazanaca n vurgulad. Foto galerilerinin bu anlamda ra bet görmeye ba lad n belirtti ve buna Denver Post u örnek gösterebilece ini söyledi. nfogra klerin son y llarda öne ç kmaya ba lad n belirten Garcia, ngiltere- Almanya maç nda verilmeyen golün bir infogra kle çok daha iyi anla ld n savundu. Garcia, Türkiye de gazete sayfalar n n kaotik bir yap da oldu unu örneklerle aç klad. Ünlü tasar mc, Her resim birbiriyle mücadele ediyor gibi. Renkler birbirini çeki tiriyor. ifadelerini kulland. Hemen ard ndan renkli gazetelerin dünyan n her yerinde ilgi çekici oldu unu ifade etti ve buna Alman Bild gazetesini örnek verdi. Garcia Media taraf ndan tasarlanan gazeteler aras nda Belçikal DeMorgen ve The Wall Street Journal gibi önemli gazeteler bulunuyor. Garcia ve McCurry, stanbul un e siz Bo az manzaras kar s nda cep telefonlar yla birbirlerinin foto raf n çekti.

4 BE NC YIL GAZETE TASARIM GÜNLER FOTO RAFLAR: FETHULLAH AKPINAR F LM YAPIMCILI I DERS ALIRKEN, FOTO RAFA LG DUYDUM FOTO RAFLAR: STEVE MCCURRY Foto raf alan nda çok say da ödülün sahibi ve ayn zamanda Magnum foto raf ajans üyesi de olan McCurry, lm e itimi ald - y llarda akl nda hiç foto rafç l k dü üncesinin olmad n dile getirdi. Ancak foto rafç l k derslerinin ba lamas n n ard ndan, foto raf sanat ile ilgilenmeye ba lad n ifade eden McCurry, unlar söyledi: Bu i üzerinde hiç dü ünmemi tim. Film yap mc l üzerine e itim al rken, okulda foto rafç l k dersleri de ald m. Foto raf e itimleri s ras nda, foto rafç l kla çok daha fazla ilgilenmeye ba lad m. Ondan sonra, hayat m n geri kalan nda yapaca m i in bu olmas gerekti ine karar verdim. Önümüzdeki dönemde, birçok ülkeyi gezerek haz rlad Budizm konulu foto ra ar n kitapla t rmay planlayan Steve McCurry, kariyeri boyunca haz rlad 15 ayr konuyu da bir kitapta toplamak üzere haz rl klarda bulundu unu aç klad. ZAMAN McCurry, 1984 y l nda Afganistan daki bir mülteci kamp nda çekti i Afgan K z na yard m etmek için binlerce insan n kendilerine ula t n söyledi. Afgan K z n 2001 de yeniden buldu ve foto raflad. STEVE MCCURRY, AFGAN KIZI NIN H KÂYES N DE GENÇLERLE PAYLA TI Seminerde tecrübelerini dinleyicilerle payla an Steve McCurry, arbat Gula isimli Afgan K z n n hikâyesini de anlatt. Foto raf çekmek için 1984 y l nda mülteci kamp na gitti ini söyleyen McCurry, derme çatma bir okulda ders gören ö rencileri fark etti ini ve Sovyet-Afgan sava nda öksüz kalm Gula n n yöresel k yafetlerle çok güzel bir foto raf olaca n dü ündü ünü belirtti. Onu ürkütüp kaç rmamak için önce s n f arkada lar n resimleyen McCurry, ortam n rahatlamas ndan da yararlanarak arbat n foto raf n çekmeye ba lam. Tam bu esnada görevli ö retmenin söyledikleri çok etkili olmu. Ö retmen, adeta gelece i görürcesine arbat a, foto raf n n çekilmesi halinde dünyan n dikkatinin oradaki drama yönelebilece ini söyler. Bu uyar üzerine arbat Gula, o zihinlere kaz nan pozunu vermi. Foto raf National Geographic dergisinde yay mlan nca büyük yank uyand rd ndan bahseden Steve McCurry, binlerce mektup ald n ve insanlar n arbat Gula ya yard m etmek istediklerini anlatt. Dergi, 2002 y l nda Afgan K z n bulmak için tekrar harekete geçer. Steve McCurry, k z n foto raf n bütün mülteci kamplar na da t r ve bu sayede arbat Gula n n erkek karde ini tan yan birine ula l r. Ekip, 1992 de mülteci kamp ndan ayr l p ülkesine dönen Gula ya, Afganistan n ücra bir bölgesinde ula may ba arm. arbat Gula n n yeni ve eski foto raf birtak m tekniklerle incelendi ini aç klayan McCurry, Uzmanlar göz irisinden foto raf n arbat Gula ya ait oldu unu kesinle tirdi. Dergi, Afgan K z n hacca yollad ve 2002 y l nda tekrar kapa na ta d. ZAMAN Steve McCurry, Eminönü nde, günbat m nda Ara Güler in foto raf n çekti. Steve McCurry nin gençlere tavsiyeleri Ekipmanlar n z iyi olsun. Bilmedi iniz bir yere mutlaka bir rehberle gidin. Do ru hikâyeyi yakalayabilmek çok önemli. Dijital makineler dü ük kta çok iyi foto raf kalitesi yakal yor ve çekti iniz kareleri an nda görebiliyorsunuz. Bu avantajlar kullanmak gerek. Kalbinin sesini dinle tutkunun pe inden git Gazete tasar m n n ayr lmaz parças olan foto raf konusunu en iyi anlatacak ki i, sahada en iyi foto raf çekmi ki ilerden biri olmal yd. Steve McCurry de hiç üphesiz bu isimlerin ba nda gelenlerden. McCurry yapt - konu mada iyi foto raf n sahip olmas gereken özelliklere de indi. HABER FAT H VURAL Afganistan daki bir mülteci kamp nda çekti i, National Geographic e kapak olan Afgan K z foto raf yla tan nan foto rafç Steve McCurry, +1T nin konu uydu. National Geographic te kariyerine devam eden McCurry, Afgan K z foto raf yla kariyerinin de i ti ini söyledi. ABD li foto rafç, 2-3 dakikal k bu i benim kariyerimi ekillendirdi, hayat mda uzun süreli etki yapt. Ölüm ilan m yaz ld zaman birinci cümle Afgan K z n çeken ki i olacak. dedi. Foto rafta birinci önceli inin renklerden öte; hikayenin kendisi oldu- unu vurgulayan McCurry, ba ta Hindistan olmak üzere, Tibet, ABD ve Afganistan gibi yerlerde çekti i foto ra ar göstererek, hikâyelerini anlatt y l nda Afganistan daki bir mülteci kamp nda çekti i Afgan K z na yard m etmek için binlerce insan n kendilerine ula t n hatta evlenmek isteyenler bile bulundu unu söyledi y l nda Afgan K z n, 2 haftal k yorucu ara t rma sonucu yeniden bulduklar n anlatan McCurry, sözlerini öyle sürdürdü: Evlenmi ti, 3 çocu u olmu tu. Öldü- üne dair birçok rapor alm t k, hayatta oldu- unu görmek bizi çok rahatlatt. National Geographic onu Mekke ye hacca gönderdi ve - nansal yard m ba lad. Kulland m z resimle ilgili ona borcumuzu ödedik. Kocas bir ekmek f r n nda çal p günde sadece 1 dolar kazan yor. Bugün Afganistan s n r na yak n bir yerde ya yorlar. McCurry, National Geographic in Kâbil de k zlar n e itimi için okul açt n ve burada 300 k z ö rencinin ö renim gördü ünü aktard. Üzerinde çal t en dramatik hikayenin deki Körfez Sava oldu unu belirten ABD li foto rafç, 11 Eylül sald r lar nda kiz Kuleler in y k l n evinin penceresinden gördü ünü ve sald r n n hemen ard ndan olay yerine giderek foto ra ar n çekti ini söyledi. Steve McCurry, foto rafç l a ba lama hikâyesini ise öyle anlatt : lk spor, moda haberlerinin foto ra ar n çektim. Hep ayn eyleri çekiyordum. Bir süre sonra yerimde duramaz oldum. Gerçek tutkum seyahat etmekti. Para biriktirip Hindistan a gittim, iki y l m orada geçirdim. Daha sonra, rüzgar nereye sürüklerse oraya gittim. Kalbinizin sesini dinlemek ve tutkunuzun pe inden gitmek çok önemli. McCurry, 26. kareyi Ara Güler e ay rd HABER SELAHATT N SEV Ünlü foto rafç n n stanbul ziyaretinde ilginç bir olay da habercilerin dikkatini çekti. Kodak fabrikas nda üretilen 36 pozluk son makara, ünlü foto rafç Steve McCurry ye teslim edildi. McCurry, kendisine verilen lmi büyük bir özenle New York ta makinesine takt ve bu devasa ehirde sadece bir kare çekmekle yetindi. Efsane lmin ilk karesine ünlü sinema oyuncusu Robert De Niro yerle ti. McCurry, 26 kareye kadar olan lmleri ise Hindistan da doldurdu. Filmin 26. karesini çekmek Türkiye ye nasip oldu. Zaman n +1T Gazete Tasar m Günleri için geldi- i stanbul da 26. pozda tarihi stanbul silueti önünde Ara Güler in portresini çeken ünlü foto rafç, Bu lmle ilgili son hikâyemde dostum Ara Güler in ve stanbul un olmas ndan çok memnunum. diyor. lk olarak 1936 y l nda foto raf dünyas nda yerini alan Kodachrome lmi, 73 y ll k tarihinde amatör veya profesyonel binlerce foto rafç n n en çok tercih etti i lmlerden oldu l y llar n sonu ile 70 lerde efsanele en lm için ünlü sanatç Paul Simon bile ark yazm. FOTO RAF: SELAHATT N SEV

5 GAZETE TASARIM GÜNLER FOTO RAF: SELAHATT N SEV Steve McCurry ile Zaman n tasar mc lar ve foto raf editörleri stanbul da foto safari yapt. McCurry, özellikle Sultanahmet ve çevresini dola mak istedi. Hediyelik e ya satan dükkânlarda onu ho bir sürpriz bekliyordu... Afgan K z McCurry yi Sultanahmet te de buldu (Soldan sa a) Bünyamin Köseli, Selim im iro lu, Fevzi Yaz c, Steve McCurry, Mustafa Sa lam, Nurettin Aslanta, Edip Y lmaz, Selahattin Sevi. HABER BÜNYAM N KÖSEL Steve McCurry, Zaman Gazetesi nin foto muhabirleri ve tasar mc lar yla birlikte stanbul u foto ra ad. Biz asl nda onunla Taksim Meydan na gitmek istiyorduk fakat o Sultanahmet i tercih etti. Çünkü yakla k 30 y l önce de tarihi yar maday dola m ve çok etkilenmi. Seminerin ikinci günü Zaman da verdi i konferans n ard ndan solu u Sultanahmet Camii nin bahçesinde ald k. Camiyi dikkatle inceleyen foto rafç, güne batana kadar elinden makinesini hiç dü ürmedi. Divanyolu nda yürüdü, bir ara gözden kayboldu. Bakt k ki Türk Oca na girmi ve mezar ta lar n n üzerinde dola an kedilerin foto ra ar n çekiyor. Parkta uyuyanlar, seyyar sat c l k yapanlar ve caddede yürüyen turistler de onun karelerine girdi. Hediyelik e ya dükkânlar nda ise ho bir sürprizle kar la t. Steve McCurry, girdi i her dükkânda 1984 y l nda çekti i Afgan K z foto raf n gördü. Foto raf n Steve McCurry ye ait oldu unu ö renen esnaf, ilk ba ta biraz korktu. Çünkü foto ra ar izin al nmadan ço- alt l yor ve parayla sat l yordu. McCurry, telif istemedi ini ve Afgan K z n n art k kendisine ait olmad n, ortak bir de er haline geldi ini söyleyince herkes derin bir nefes ald. Abi senin sayende çok para kazand m. diyerek ünlü foto rafç ya sar lanlar da oldu, ne yapaca n a rarak Afgan K z foto raf n imzalay p Steve McCurry ye hediye eden de! Zaman Gazetesi nin görsel yönetmeni Fevzi Yaz c ve ekibi, yakla k 2 y ld r foto safari düzenleyip stanbul un farkl semtlerini foto ra yor. Fevzi Yaz c n n Bizimle birlikte foto safariye kat l r m s n z? tekli ni geri çevirmeyen Steve McCurry, ilk olarak Sultanahmet Camii ni dola mak istedi. Kubbeyi ve ad rvan dikkatle inceledi. Daha sonra caminin hemen yan ndaki parka yöneldi. Ya- na ra men hepimizden h zl yürüyor ve foto raf kareleri yakal yordu. Zaman Gazetesi Foto raf Editörü Selahattin Sevi, foto muhabirleri Kür at Bayhan ve sa im ek ile tasar m servisi yöneticileri Mustafa Sa lam, Selim im iro lu ve Nurettin Aslanta, usta foto rafç yla birlikteydiler. Konferansta kedi ve uyuyan insan foto ra ar çekmeyi çok sevdi- ini söylemi ti. Parkta, çimlerin üzerinde yatan bir genç gördü ve hiç tereddüt etmeden yan na yakla t, birkaç kare foto raf n çekti. Kediler, ona göre bir foto rafa s cakl k katan en önemli unsurun ba nda geliyormu. Belki de bu yüzden Türk Oca nda gördü ü kediler üzerinde de uzun bir süre çal t. Tarihî mezar ta lar n da büyük bir merakla inceledi ve bilgi ald. Tekrar Sultanahmet Meydan na yürümeye ba lad m zda stanbul u anlatan hediyelik e yalar n foto raflar n çekmek için bir dükkâna girdi. Ya l boya eklinde bir tuvale resmedilen Afgan K z n görünce dükkân n sahibi Halil Gümü e Bu foto raf y llar önce ben çekmi tim. dedi. Halil Gümü, ilk olarak ne yapaca n a rd, gazetemizin di er foto muhabirlerini de görünce tedirginli i iyice artt. Allah tan, Steve McCurry tercüman Edip Y lmaz a herhangi bir hak talep etmedi ini, sadece foto raf çekmek için dükkâna girdi ini söyledi. En son Tayvan da kendi foto raf n n kopyas n sat n almak için bir ma aza sahibiyle pazarl k yapm. Hatta ma aza sahibi indirim bile yapmam! Beyaz t esnaf kendisine Afgan K z n hediye edince sözü hemen Türk misa rperverli ine getirdi. Halil Gümü, özellikle yabanc turistlerin bu foto rafa büyük ilgi gösterdi ini ve ayda onlarca Afgan K z satt n söylüyor. Halil Gümü, a k nl ktan olacak Steve McCurry den imza almak yerine kendisi bir Afgan K z foto raf n imzalad ve usta foto rafç ya uzatt! Daha sonra Cankurtaran a do ru yürüyoruz. Buradaki dükkânlar n da vitrinlerinde Afgan K z foto ra ar vard. Hepsi de farkl ekillerde tasarlanm. Deri üzerine ya l boya kullan larak resmedilen ekli de var, karakalem ekli de Murat Bor isimli bir esnaf Steve McCurry nin elindeki Afgan K z n görünce, Bende bunun ceylan derisine i lenmi hali var diyerek yan m za yakla t. Tabii Steve McCurry yi tan mad için biraz rahat davrand. Ünlü foto rafç yla tan nca hem biraz mahcup oldu hem de a rd. Esna ar hep birlikte bu zamans z misa rle foto raf çektirmek için s raya girdi y l nda Körfez Sava na kat lan foto rafç, ya ad klar n u cümlelerle özetliyor: Irak ta korkunç sahneler gördüm. Sanki dünyan n sonu gelmi ti. Bir lm setinde gibiydim Bir gün yurtd görevinden geldikten sonra New York taki evinde dinleniyormu. Bir ara pencereden d ar ya bakm, ne görsün, kiz Kuleler yan yor. Hemen kendi oturdu u gökdelenin çat s na ç km ve çok say da s cak foto raf çekmi. Foto rafç n n gezmedi i ülke neredeyse yok denecek kadar az. Ünlü foto rafç yurtd görevlerine çok donan ml gidiyormu. Hatta onun için, Bir oda kendine, bir oda da ekipmanlar na kiral yor! diyorlar. FOTO RAF: SA M EK 5 YA INDA GEÇ RD KAZA, FOTO RAF ÇEKMES N ENGELLEYEMED Steve McCurry nin dünya çap nda elde etti i bu ba ar hikâyesinin alt nda ilginç bir de detay yat yor asl nda. Be ya nda geçirdi- i bir kaza sonucu kolunda kal c hasar meydana gelmi. Bu yüzden foto raf makinesini ço u zaman yard mc s na ta- t yor. Makinesine takt bir aparat sayesinde foto raf çekebiliyor y l nda Pennsylvania Eyalet Üniversitesi nin Güzel Sanatlar ve Mimari Bölümü nden mezun olmu y l nda serbest foto muhabirli ine ba lam. Biraz para biriktirip kendi tabiriyle macera olsun diye Hindistan n yolunu tutmu, burada iki y l kalm. Binlerce ki inin kat ld festivalleri foto ra am. Ganj Nehri nde bir ayin s ras nda tartaklanm ve ölümden dönmü. Ba ka bir seferinde ise bindi i uçak dü mü. +1T, Steve McCurry ile Salih Memecan bir araya getirdi. kili aras nda s cak diyaloglar geçti. Ünlü foto rafç, hayranlar n n, yard m vakf Imaginasia yarar na sat n ald klar posterlerini imzalad.

6 GAZETE TASARIM GÜNLER Gazete Tasar m Günleri art k bir ekol haline geldi Gazete Tasar m Günleri nin önemli konuklar ndan biri olan Milliyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Ali Acar, meslekte 40. y l n doldurman n verdi i tecrübe ve birikimle kat l mc lara önemli bir vizyon çizdi. HABER AT LLA LHAN Gazete Tasar m Günleri nin be inci y l nda, ö rencilerle birlikte olan Milliyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Ali Acar, +1T nin art k bir ekol oldu unu belirtti. +1T Gazete Tasar m Günleri nde kat l mc ö rencilerle bir söyle i yapan Ali Acar, meslek hayat ndaki tecrübelerini payla t. Türkiye de bas lan gazetelerin tasar mlar n kendisinin de be enmedi ini söyleyen Acar, Türk bas n nda dünyada e i benzeri olmayan tasar mlar var. Bizde kurals zl k bir kural olmu. Bu apayr bir tarz ve bu tarz n okulda ö rendi iniz hiçbir eyle uyu mad da bir gerçek. diyor. 41 y ld r sektörün içinde oldu unu ve 40 y ld r da sayfa tasar m yapt n söyleyen Acar, Allah bana 40 y l daha verse yine bu i i yapmak isterim. dedi. Ali Acar, kendisinden önce sunum yapan Dr. Mario Garcia n n meslek hayat nda ciddi katk lar oldu unu söyledi. Garcia n n Dinç Bilgin zaman nda Sabah Gazetesi ni yeniden tasarlamak için 6 ay çal ma yapt n aktaran Acar, yönetimin o zaman cesaret edemeyerek o tasar m kullanmad n söyledi. Acar, gazetelerin yeni bir tasar ma geçememesinin sebebini ise u ekilde aç klad : Bu t pk Can Yücel gibi bir adam n yani y llarca sakal ve b y olan bir adam n, ertesi gün üç numara saçl ve sakallar jiletle kesilmi bir hale gelmesi gibidir. te buna gazete yöneticileri cesaret edemiyor. Genç tasar mc lara önemli tavsiyelerde bulunan Acar, bu mesle e gönül veren ki ilerin ayn zamanda insan sevmesi ve iyi tan mas gerekti inin alt n çizdi. Çünkü sayfalar na verecekleri heyecan, enerjiyi, hüznü, tamamen insanlar n duygular n tan yan ve onlar bilen ki ilerin do ru bir ekilde yans tabileceklerini vurgulad. Yapt n z i i çok sevmelisiniz, ancak bu ekilde iyi bir tasar mc olabilirsiniz sözleriyle konu mas n tamamlayan Acar, ö rencilerin mesle e dair sorular na verdi i aç k ve net cevaplarla salondan büyük alk ald. CEM KIZILTU : ÖNCE NE OLACA IMIZA KARAR VEREL M Zaman Gazetesi nin ve ülkemizin tan nm çizerlerinden Cem K z ltu, seminerin ikinci gününün konu mac lar aras ndayd. K z ltu konu mas nda, Farkl farkl alanlara ilgi duyuyor ve durmadan dallan p budaklan yoruz. Ben ne olmal y m? sorusunu sormal y z kendimize: llüstratör mü, grafiker mi, haberci mi?.. Böylesi daha iyi olacakt r. Olmak istedi imiz eye karar verip öyle ç kmal y z yola ve o yolun sab rl ve çal kan birer yolcusu olmal y z. dedi. Konu mas n n devam nda, gazetede yay mlanm çal malar ndan bir sunum gerçekle tiren K z ltu, meslekî alanda ya ad deneyimlerini gençlerle payla t. ZAMAN GAZETEC LER TASARIMDA BULU TU Gazete Tasar m Günleri, yaln zca seminere kat lan ö rencilerden ibaret de ildi. Medya sektörünün önde gelen isimleri de bu etkinlikte bir araya geldi. Hürriyet Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Enis Berbero lu, Yeni afak Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert bu isimlerden birkaç yd. Zaman Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ekrem Dumanl, Today s Zaman n Genel Yay n Yönetmeni Bülent Kene, Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, Cihan Haber Ajans Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, Sabah Gazetesi Yaz leri Müdürü Bar Soydan, Hürriyet Gazetesi Görsel Dan man Reha Erdo an, Haber Türk Gazetesi Görsel Yönetmeni Sanl Ergin, Sabah Gazetesi Görsel Yönetmeni Ömer Bahar, Milliyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Ali Acar, Referans Gazetesi Görsel Yönetmeni Güngör Y lmaz ve foto raf editörlerinden olu an bas n mensuplar seminerde bulu tu. Etkinlikte ö renciler de ustalarla tan ma f rsat yakalad. ZAMAN

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda

Neden +1T? Gazete Tasar m Günleri 8 ya nda Neden +1T? Günümüz dünyas nda ileti im imkâ nlar n n geli mesi ve çe itlenmesiyle birlikte dünya küçülüyor, mesafeler azal yor adeta. Buna paralel olarak yeni dönemin okur kitlesi de yeniden tan mlan yor.

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

Batman daki temaslar kapsam nda

Batman daki temaslar kapsam nda ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2012 1 e k ÇALI KAN Dünya ekonomisindeki krize asimetrik yakla mal y z. 2 de Bat dan gelip do u ya yat r m yapana te vik Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Bat dan gelip Do u

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK

Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK Say 15 KI - 2013 LEZZET BAHARAT MEKÂN PUUR GEZ KARAHAYIT RÖPORTAJ KENT HASTANES HOB YEMEK BA YAZI Yeni bir yıla girmenin coşkusu ile büyümemizi sürdüreceğiz 2012, Sofra Grup için oldukça ba ar l geçen

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı