CUMHURĠYET GAZETESĠ NE GÖRE TÜRKĠYE DE EKONOMĠ POLĠTĠK ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURĠYET GAZETESĠ NE GÖRE TÜRKĠYE DE EKONOMĠ POLĠTĠK (1930-1945)"

Transkript

1 CUMHURĠYET GAZETESĠ NE GÖRE TÜRKĠYE DE EKONOMĠ POLĠTĠK ( ) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı IĢıl SAĞLAM DanıĢman: Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELĠK 2012 DENĠZLĠ

2

3 Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araģtırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu çalıģmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalıģmalara atfedildiğini beyan ederim. Ġmza : Öğrenci Adı Soyadı : IĢıl SAĞLAM

4 TEġEKKÜR Tez konumun belirlenmesinden sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede ilgi ve desteğini benden esirgemeyen, lisansüstü eğitimim sırasında geliģimime büyük katkıda bulunan değerli danıģmanım, hocam Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELĠK e teģekkürlerimi sunarım. Pamukkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Selahittin Özçelik e tezin hazırlanması sırasında yol gösterici fikirleri ve değerli kaynakları için çok teģekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim boyunca emeği geçen tüm öğretim üyelerine Ģükran borçluyum. Ayrıca Milli Kütüphane ve Meclis Kütüphanesi Mikro Film Bölüm çalıģanlarına doküman konusundaki yardım ve katkılarından dolayı teģekkür ederim. Son olarak da eģim Ahmet Sağlam ve oğlum Ege Sağlam a gösterdikleri anlayıģ, sabır ve desteklerinden dolayı minnet ve teģekkürlerimi bir borç bilirim.

5 i ÖZET CUMHURĠYET GAZETESĠ NE GÖRE TÜRKĠYE DE EKONOMĠ POLĠTĠK ( ) Sağlam, IĢıl Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELĠK Temmuz 2012, 307 Sayfa Bu çalıģma Türkiye de 1923 yılından itibaren baģlayan büyük dönüģümün yılları arasındaki ekonomi politik boyutunu ele almakta, bunu da dönemin önemli yayın organlarından Cumhuriyet gazetesinin ıģığında sunmaktadır. Yeni kurulan devletin yaģadığı büyük değiģim en çok siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda kendini göstermiģtir. Bütün bu geliģmeler dönemin önemli gazetesi Cumhuriyet e günü gününe yansımıģ, gazete tek parti iktidarının politikalarını genellikle desteklemiģtir. Cumhuriyet in bu tavrında kuģkusuz gazetenin yıllarca genel yayın politikasını belirleyen Yunus Nadi nin Atatürk le olan ve Atatürk ün ataģemiliterlik yıllarına kadar giden dostluğu ile milletvekili kimliğinin büyük payı olmuģtur. Ancak gazete hükümetlerin bazı uygulamalarını yanlıģ ya da yetersiz bulmuģ, bunları eleģtirmekten de kaçınmamıģtır. Gazete milli amaçların gerçekleģmesi için yoğun çaba sarf etmiģ, bazı durumlarda millete önderlik etmiģtir larda tasarruf ve yerli malı kullanımını özendiren yayınlar bu amaca hizmet etmiģtir. Gazete Türk toplumun sorunlarına da çok duyarlı davranmıģ, özellikle de nüfusunun yüzde sekseninin geçimini tarımdan sağladığı bir ülkede tarımın desteklenmesinin Ģart olduğunu savunmuģtur. Yunus Nadi ziraatın kalkındırılmasının sanayileģmeden daha önemli ve öncelikli olduğunu ileri sürerek, kalkınmanın gerçekleģebilmesi için özellikle köylünün koģullarının iyileģtirilmesi ve tarımın ıslah edilmesini istemiģtir. Gazete baģka konularda da sorunlara dikkat çekmeye çalıģarak, önerilerde bulunmuģtur. Tüm bu çabalar kimi zaman sonuç vermiģ, dönemin hükümetleri gazetenin tavsiyeleri doğrultusunda bazı uygulama değiģikliklerine gitmiģtir. Bu nedenle gazetenin dönemin ekonomi politikalarında söz sahibi olduğu, bazı uygulamaların değiģtirilmesinde etkili olduğu anlaģılmıģtır. Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet gazetesi, , Ekonomi Politik, Yunus Nadi, Tarım.

6 ii ABSTRACT POLITICAL ECONOMY IN TURKEY ACCORDING TO THE NEWSPAPER CUMHURĠYET ( ) Sağlam, IĢıl M.Sc. Thesis in the Department of History Thesis administer: Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELIK July 2012, 307 Pages A huge transformation began in Turkey in This study deals with the political economy aspect of it during 1930 and This has been achieved in the light of the Cumhuriyet, one of the most notable newspapers of the day. The thorough transformation which was undergone by the newly founded state were particularly in political, economical, and social domains. All those developments were on the Cumhuriyet day by day and it stood behind the policies of the single-party rule in general. What contributed to this stance was the chief editor Yunus Nadi s fellowship with Atatürk- going back to the years of military-embassy besides his deputy credential. Yet the newspaper found some practices of the goverments as wrong or inadequate and didn t hesitate to criticize them. The newspaper endeavoured to achieve the national targets and pioneered the nation in some occasions; such as the publications in 1930 s to encourage savings and the use of domestic goods. It was responsive to of the society s concerns and advocated the improvement of the agriculture. Arguing that should take precedence over industrialization, Yunus Nadi stipulated that the agriculture sector should be rehabilitated for the development. The newspaper made relevant suggestions and paid attention to this problem and other problems. The efforts yielded some good results, and the governments amended some practices in accordance with the newspaper s suggestions, so it had a voice in economic policies and were assertive in amending some practices. Key Words: The newspaper Cumhuriyet (The Republic), , Political Economy, Yunus Nadi, Agriculture.

7 iii ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... i ABSTRACT... ii ĠÇĠNDEKĠLER... iii TABLOLAR DĠZĠNĠ... v SĠMGE VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ... vii GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM CUMHURĠYET ĠN KURULUġ-TOPARLANMA YILLARI VE BÜYÜK BUHRAN ( ) Ġzmir Ġktisat Kongresi Cumhuriyet Kurulduğunda Ekonomik Durum Döneminde DıĢ Borç GiriĢimleri Osmanlı Borçları ve Gazetenin Osmanlı Borçları KarĢısındaki Tavrı Dünya Ekonomik Buhranı Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye Cumhuriyet Gazetesinde Kriz Üzerine Çıkan Diğer Yazılar Serbest Cumhuriyet Fırkası SCF nın Kapatılmasında Cumhuriyet Gazetesi nin Oynadığı Rol ĠKĠNCĠ BÖLÜM DEVLETÇĠ YILLARA GEÇĠġ VE DEVLETÇĠ SANAYĠLEġME DÖNEMĠ... ( ) Devletçiliğe GeçiĢin Nedenleri Gazetenin Devletçilik Üzerine Yorumları Devletçilik Uygulamaları Sanayi Alanındaki GeliĢmeler Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Dönemin Önemli İktisadi Devlet Teşekkülleri Tarım Sektöründeki Genel Durum Çok Önemli Bir Mesele: Tarım ve Köylülük Tarımsal Alandaki Diğer Düzenlemeler DıĢ Ticarette Yapılan Düzenlemeler Kontenjan Uygulaması Takas İlkesi Kliring Anlaşmaları Dış Ticarette Diğer Gelişmeler ve Nazi Almanyası nın Payı UlaĢtırma Alanındaki GeliĢmeler Devletçilik Döneminde Özel Kesim MillileĢtirmeler Yabancı Sermaye Turizm

8 iv Arasındaki Ġç ve DıĢ Borçlanmalar Vergiler ve Bütçeler Buhran (Milli İktisadiyatı Koruma) Vergisi Muvazene Vergisi Muamele Vergisi Kazanç Vergisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ĠKĠNCĠ DÜNYA SAVAġI YILLARI ( ) II. Dünya SavaĢı Yıllarında Türkiye Ekonomisi Cumhuriyet Gazetesi nin SavaĢ Dönemi Hükümetlerinin Ekonomi... Uygulamalarına BakıĢı SavaĢ Ekonomisi Uygulamaları ve Alınan Tedbirler Milli Korunma Kanunu Varlık Vergisi Uygulaması Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu Toprak Kanunu SavaĢ Bütçeleri DıĢ Ticaret Almanya ile Olan Ticaret ve Krom SavaĢ Yıllarında BölüĢüm ĠliĢkileri SavaĢın Sonunda Hükümete Yöneltilen EleĢtiriler Cumhuriyet Gazetesi nin Memurlara Olan YaklaĢımı ve SavaĢ Yıllarında... Memurların Durumu II. Dünya SavaĢı nda Cumhuriyet Gazetesi nin DıĢ Politika Tutumu SavaĢ Öncesinde Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesinin Yahudilere Karşı Tutumu Türk-İngiliz İttifak ve Ticaret Anlaşması ve Gazetenin Tutumu SavaĢ Yılları ve Cumhuriyet Gazetesi Temmuz 1940 Tarihli Türk-Alman Ticaret Anlaşması ve Gazetenin Almanya yı Destekleyen Yazıları Gazetenin Almanya yı Destekleyen Yazılarının Artması ve Gazetenin Kapatılması Haziran 1941 Tarihli Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Paktı, Gazetenin Almanya yı Destekleyen Yazıları Eylül 1941 Tarihli Türk-Alman Ticaret Anlaşması Yılları-Almanya nın Gerilemesi ve Savaşın Sonuna Doğru Gazetenin Yorumları Almanya ile İlişkilerin Kesilmesi ve Müttefiklere Yönelen Yazılar Yılında Gazetenin Gündemini Oluşturan Diğer Politik ve Ticari Konular SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ

9 v TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo itibarıyla dokuma fabrikaları Tablo 3-1. Yıllara göre milli gelir dağılımı. (Kili, 1995: 264) Tablo 3-2. Yıllara göre milli gelir dağılımı. (Hatiboğlu, 1981: 17) Tablo 3-3. Varlık vergisi illere göre ödeme yükümlülükleri

10 vi SĠMGE VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ ABD Amerika BirleĢik Devletleri AÜDTCF Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi AĠM Âli Ġktisat Meclisi AÜSBF Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi BBC British Broadcasting Corporation BBYSP Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı BĠAK Basın Ġzleme AraĢtırmaları Kurulu Bkz. Bakınız BM BirleĢmiĢ Milletler BMM Büyük Millet Meclisi C. Cilt CHF Cumhuriyet Halk Fırkası CHP Cumhuriyet Halk Partisi CIF Cost, insurance and freight Çev. Çeviren Der. Derleyen DP Demokrat Parti DYP Doğru Yol Partisi Ed. Editör FF Fransız Frangı FOB Free On Board GSMH Gayri Safi Milli Hâsıla GSYĠH Gayri Safi Yurt Ġçi Hâsıla Haz. Hazırlayan IMF International Monitary Fund (Uluslararası Para Fonu) ĠBYSP Ġkinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı Ġng. Çev. Ġngilizceden çeviren ĠTO Ġstanbul Ticaret Odası ĠÜ Ġstanbul Üniversitesi Kg. Kilogram Km. Kilometre Km² Kilometrekare MKK Milli Korunma Kanunu O.D.T.Ü Ortadoğu Teknik Üniversitesi OL Osmanlı Lirası S. Sayı s. Sayfa SBF Siyasal Bilimler Fakültesi SCF Serbest Cumhuriyet Fırkası SHP Sosyaldemokrat Halkçı Parti SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği STG Ġngiliz Sterlini T.A.ġ. Türk Anonim ġirketi TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

11 vii TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası T. Türkiye TL Türk Lirası T.K.F. Türkiye Komünist Fırkası TTK Türk Tarih Kurumu vb Ve benzeri vd Ve diğerleri Yay. Yayınlayan Yay. Haz. Yayına Hazırlayan Yay. No Yayın No Yaz. Yazan YKY Yapı Kredi Yayınları $ Amerikan Doları

12 1 GĠRĠġ Birçok disiplini yakından ilgilendiren ekonomi bilimi çok genel bir ifadeyle üretim iliģkilerini incelemektedir (Hançerlioğlu, 1981: 76). Ne varki ekonomi deyimini ilk ortaya atan antikçağ düģünürü Aristotales ten, ekonomi politik kavramını ilk kullanan ve ulusal ekonomi üzerinde ilk kez duran Montchrétien e; insan emeğinin ekonomik bir değer olduğuna değinen Calvin den, emekçinin iktidarının kaçınılmaz olduğunu açıklayan Marx a; klasik iktisadın iki önemli temsilcisi Adam Smith ve David Ricardo dan kapitalizmin yeniden kurucusu sayılan Keynes ve günümüze kadar gelen süreç, ekonominin sadece mal-hizmet üretim ve tüketimiyle ilgili olmadığını ispatlamıģtır. Bu bağlamda ekonomi biliminin temel konusunu üretim ve bölüģüm iliģkileri oluģturmaktadır (Kipal ve Uyanık, 2001: 9). BaĢka bir tanıma göre ise ekonomi bilimi kıt kaynakların en yüksek tatmini sağlayacak Ģekilde tahsis edilmesini konu almaktadır (Eğilmez ve Kumcu, 2004: 23). Ekonomi biliminin bir alt disiplini olan ekonomi politik veya siyasal ekonomi ise ekonomik alanın toplumsal yönünü dile getirmek için kullanılmaktadır (Hançerlioğlu, 1981: 76). Ekonomi; teori, hipotez ve kanunlarıyla bir bilim olduğunu ispat ederken, ekonomi politik büyük ölçüde bilimle sanatın bir karıģımı olmaktadır (Eğilmez ve Kumcu, 2004: 22). Ġktisadi sistemin (karma, sosyalist veya kapitalist) siyasi çevrelerle ve kurumlarla karģılıklı etkileģimi ekonomi politik disiplinin ilgi alanını oluģturmaktadır (WEB 1, 2012, Wikipedia,) Ekonomik geliģmeler ile toplumsal/siyasal olayların birbirini ne denli etkilediğine dair verilebilecek en çarpıcı örnek ise 1929 Dünya ekonomik buhranı ve II. Dünya SavaĢı arasındaki bağlantıdır. Ġnsanlık tarihinde yaklaģık elli milyon kiģinin ölümüyle sonuçlanan en kanlı çatıģma olan II. Dünya SavaĢı bu ekonomik krizle ve savaģ sonrasındaki büyüme biçimleriyle kesinlikle alâkasız olmamıģtır. Kriz, 20. yüzyılın ilk yarısında uzun demokratik geleneği olan ülkelerde bile yeni politik tercihlerin gündeme gelmesine yol açmıģtır (Rosier, 1991: 56 57) lardaki hayatın mali gerçekleri Avrupa da yeni bir ekonomik milliyetçiliğin oluģmasını zorunlu kılmıģ, gerek komünizm, gerekse de faģizm iģ sağlayan, toplu iģsizliği yok eden ekonomik

13 2 zorlukları aģabilecek bir çıkıģ yolu olarak bu dönemde güç kazanmıģtır (Mazover, 1998: 127). Ġtalya ve Ġspanya da Halk Cephesi, Almanya da Nazizm krizden büyük ölçüde beslenmiģtir. II. Dünya SavaĢı nın kaçınılmaz hale gelmesi ise krizin en dramatik sonucu olmuģtur. Bütün bu deneyimler ekonomik olayların toplumsal olaylardan soyutlanamayacağını, politik olguların da bunlardan bağımsız geliģemeyeceğini gösteren en güçlü kanıtlar olarak ortaya çıkmaktadır (Rosier, 1991: 56 57). Ekonomi politik, temel iģlevi kamuoyunu bilgilendirme olan basınının da büyük ilgi odaklarından birini oluģturmuģtur. Basın diğer konularda olduğu gibi ekonomi politikalarının uygulanması açısından da kamuoyu ve siyasi irade üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kaldı ki basını ekonomi politikalarının destekleyicisi haline getirmek siyasi iktidarlar için her zaman en önemli uğraģ alanlarından biri olmuģtur (Görgülü, 2004:1). Basın ise Avrupa daki sosyoekonomik ve düģün yapısındaki geliģmelerle ortaya çıkmıģtır. Bu alanlardaki geliģmeler matbaaya olan ihtiyacı artırmıģ, 15. yüzyılda Avrupa da 1700 matbaa kurulmuģtur. Modern matbaanın kurucusu Alman Johann Gutenberg, ilk kitabının basımını 1456 yılında bitirirken (Berkes, 2009: 37), 1500 lerde Avrupa nın hemen her yerinde matbaalar açılmıģ, böylelikle kitap basımı da yaygınlaģmıģtır lerden itibaren ise süreli yayınlar ortaya çıkmaya baģlamıģtır (Girgin, 2001:1). Ġlk günlük yayın ise 1660 yılında baģlamıģtır (Koloğlu, 2006: 11). Bu tarihlerden sonra ilk günlük gazeteler 1702 de Ġngiltere de, 1777 de Paris te, 1784 te Amerika da çıkarılmıģtır dan sonra ise gazete Avrupa da yaygınlaģmıģtır (Ertuğ, 1959: 10). Demokratik rejimlerde yasama, yürütme ve yargının yanısıra dördüncü kuvvet olarak nitelendirilen basın (Ertuğ, 1959: 12 13, Karakoç, 1998: 46) önem açısından Türk topraklarında çok geç fark edilmiģtir. Avrupa da basının iki yüz yıllık bir tarihi varken, bizde daha 19. yüzyıl ortalarında baģlayan kımıldanmalar basının ne kadar ihmal edildiğini göstermektedir. Namık Kemal daha o yıllarda ülkenin geri kalmıģlığının sebebini basının bizde olmamasına bağlamıģ, Avrupa nın ilerleyiģinin asli unsuru olarak ise halkı eğitmeye yarayan basını göstermiģtir (Koloğlu, 2006: 55). Gerçekten de basın kamuoyunu bilgilendirme, düģünce yaģamında önemli bir rol oynama, bazı düģünceler çevresinde bir kamuoyu oluģturma ve toplumu yönlendirme açısından çok önemli bir araçtır. Basın ayrıca siyasal katılımı sağlayan önemli bir güç

14 3 olmaktadır. Siyasal katılımın diğer araçları olan Seçim (oy olgusu), Parti, Baskı gruplarının çeģitli kurumları arasında Basın Türkiye de özel öneme haizdir (Çavdar, 1995: ). Batı daki hızlı geliģmelere karģın Osmanlı Devleti nde gazetecilik faaliyetleri de çok geç baģlamıģtır. Türk gazeteciliğinin baģlangıcı olan Takvim-i Vekayi 1831 de yani ilk Türk matbaasının kurulmasından (1727) tam bir asır sonra yayımlanabilmiģtir. Osmanlı topraklarında basım alanında yaģanan bu ciddi gecikmelere karģın, Avrupa da geçen 200 yılı aģkın sürede kitap basımında önemli miktarlara ulaģılmıģ, benzer Ģekilde gazetecilikte de milyonlara varan tirajlar yaģanmıģtır (Girgin, 2001: ). Takvim-i Vekayi düģünce ve görüģ gazetesi olmaktan çok resmî haberler veren bir gazete olmuģtur (Girgin, 2001, Berkes, 2009: ). Bu nedenle basında düģüncenin baģlaması 1840 da William Churchill adlı bir Ġngiliz tarafından çıkartılan ilk özel gazete Ceride-i Havadis e dayandırılmaktadır (Berkes, 2009: ). Tanzimat tan sonra basın hayatında bir canlanma yaģanmıģtır (Koloğlu, 2006: 55) ta yayınlanmaya baģlayan Tercüman-ı Ahvâl kullandığı dil ve içerik açısından halkın beklentilerini karģılayabildiğinden ve resmi görüģün dıģına çıkabildiğinden o güne kadar çıkan tüm gazetelerden daha fazla ilgi uyandırmıģtır (Koloğlu, 2006: 45-46) larda basının gerçek iģlevine bürünmesiyle birlikte basın üzerindeki kontrol mekanizmaları da geliģmeye baģlamıģtır (Türesay, 2010: 33) li yıllara gelindiğinde gazete ve dergilerin sayısı çoğalmıģ, sürgünden dönen Yeni Osmanlıların çıkardığı gazete ve dergiler muhalif bir çizgide yer almıģtır. Ancak, basının üzerindeki baskılar da aynı hızla artmıģ, gazeteler ve dergiler arka arkaya kapatılmıģtır (Türesay, 2010: 33). Bu dönemde ülkede yaģanan sıkıntılar ve geliģen milliyetçi hareketlerle birlikte hükümetin en ufak bir eleģtiriye dâhi tahammülü kalmamıģtır (Topuz, 2003: 47, Koloğlu, 2006: 61) yılının son çeyreğinde baģlayan II. Abdülhamid döneminde ise basın en karanlık yıllarını yaģamıģtır (Topuz, 2003: 53). Ne varki bütün baskı ve sıkı sansüre karģın basın, yılları arasında hızla büyüyüp, geliģmiģtir (Türesay, 2010: 33). 24 Temmuz 1908 tarihinde II. MeĢrutiyet in ilanıyla birlikte basında büyük bir hürriyet havası yaģanmıģ (Ilıcak, 1981: 118), gazeteler ilk kez ön sansüre maruz kalmadan yayımlanmıģtır (Türesay, 2010: 33). II. MeĢrutiyet le birlikte birçok dernek

15 4 açılmıģ, çok sayıda siyasi parti kurulmuģ ve böylelikle çok partili siyasi hayatın ilk temelleri atılmıģtır. Basın açısından da olumlu geliģmelerin kaydedildiği bu dönemde, var olan sansürün kaldırılmasıyla birçok gazete ve dergi yayınlanmıģtır (Haytoğlu, 2010: 9). Öyle ki her canı isteyenin gazete ve dergi çıkardığı bu dönemde adeta bir basın patlaması yaģanmıģtır (Koloğlu, 2006: 87). Ancak, II. MeĢrutiyet döneminde esen bu özgürlük havası çok fazla sürmemiģ, özgürlükleri kısıtladığı için Abdülhamid in istibdat yönetimine baģ kaldıran Ġttihat ve Terakki üyelerinin bu kez kendileri muhalif seslere tahammül edememiģlerdir (Topuz, 2003: 88). Yeni dönemde basın açısından ilk yasaklar 31 Mart Olayı nda (13 Nisan 1909) gündeme gelmiģtir. 31 Mart Olayı nın bastırılmasıyla birlikte basın üzerine uygulanan ilk yaptırımlar bazı gazetelerin kapatılmasıyla baģlamıģtır (Koloğlu, 2006: 88 89) lerde perde arkasından ülke yönetimine müdahale eden Ġttihat ve Terakki, 1913 Bâbıâli baskını ile iktidarın tek hâkimi olunca basın üzerindeki etkisini de artırmıģtır (Haytoğlu, 2010: 10). Bu süreçte Ġttihat ve Terakki nin diktatörlüğünde birçok gazeteci kovuģturmaya uğramıģ, hapse atılmıģ, sürgüne gönderilmiģtir (KuyaĢ, 2010: 34). II. MeĢrutiyet le birlikte her dönemde görülmüģtür ki, politik hayatta muhalefette iken basın özgürlüğünü isteyenler, iktidara gelince basından Ģikâyetçi olarak, basın üzerinde kısıtlamalara gitme eğiliminde olmuģlardır (Haytoğlu, 2010: 10). I. Dünya SavaĢı nın patlamasıyla birlikte basın üzerindeki baskılar daha da artmıģtır. 25 Ağustos 1914 tarihli yasa ile askeri sansürün izni olmadan ordu ile ilgili yazıların yayınlanması yasaklanmıģtır. Sıkıyönetime bir de kâğıt sıkıntısının eklenmesiyle zaten kapanmıģ olan muhalif gazetelere, iktidar yanlıları da dâhil olmuģ, Tanin, Ġkdam, Sabah, Tasvir-i Efkâr gibi gazeteler de bazen tek yaprak halinde yayınlarını sürdürmüģlerdir (Koloğlu, 2006: ). SavaĢ yıllarında çok azalan gazete ve dergi sayısı mütareke ile birlikte tekrar artmaya baģlamıģ, ancak, bu kez de iģgal kuvvetlerinin sansürüyle karģılaģılmıģtır (Girgin, 2001: 102). Milli mücadele yıllarında basın, Ġstanbul basını ve Anadolu basını (Polatlı, WEB 3, 2008) ya da Milli Mücadele karģısındaki basın ve Milli Mücadeleyi destekleyen basın Ģeklinde iki merkezde gruplaģmıģtır. Bununla birlikte Ġstanbul gazetelerinin bir kısmı Mustafa Kemal PaĢa nın Anadolu da yönettiği KurtuluĢ SavaĢı nı desteklemiģlerdir. Ancak, bu gazeteler Osmanlı hükümetinin 5 ġubat 1919 da yayınladığı kararnameyle kurulan ve iģgal kuvvetlerinin buna eklenen sansürü yüzünden

16 5 serbest ve bağımsız yayın yapamamıģlardır. Bunlardan Ġleri, AkĢam, Vakit, Yenigün, Tasvir-i Efkâr, Tevhit-i Efkâr, Ġkdam ve Tercüman-ı Hakikat gazeteleri Ġstanbul da Milli Mücadeleyi destekleyen yayınlar olmuģlardır (Girgin, 2001: 109; Topuz, 2003: 98). Anadolu basınında ise Milli Mücadele nin yanında birçok gazete yer almıģtır. Bunlardan Hâkimiyet-i Milliye ve Yunus Nadi nin Ankara ya naklettiği Yenigün, Anadolu da Milli Mücadele yanlısı basına yön veren, yol gösteren gazeteler olmuģlardır 1 (Gülmez, WEB 5, 2005). Mustafa Kemal PaĢa basının gücüne inanmıģ bir kiģi olarak KurtuluĢ SavaĢı nın baģından itibaren basını önemsemiģ, Türk milletinin haklı davasının dünyaya anlatılmasında ve milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında basını devreye sokmuģtur. Bu amaçla ilk olarak haber akımını kontrol etmek amacıyla telgraf ağını denetimi altına almıģ, Milli Mücadeleye zarar vermek isteyen bir kısım Ġstanbul basını ve yabancı yayınları Anadolu ya sokturmamıģtır (Baykal, WEB 2, 1988). Yine 14 Eylül 1919 da Sivas ta Milli Mücadele ile ilgili haberler veren Ġrade-i Milliye adlı gazetenin çıkartılmasını sağlamıģ, aynı amaçla 10 Ocak 1920 de Ankara da Hâkimiyet-i Milliye yi yayınlatmıģtır. Bunları tamamlayan baģka bir adım ise Anadolu Ajansı ve Matbuat Umum Müdürlüğü nün kurulması olmuģtur. Bu Ģekilde milli bir basın oluģturulmak istenmiģ, basının tek bir merkezden yönetilmesi ile basında tek seslilik oluģturulmuģtur. Milli Mücadele nin son günlerinde ayrılıkçı azınlık basını ve Kuvay-ı Milliye karģıtı Türkçe basın ise kendiliğinden bir anda ortadan kalkmıģtır. Böylelikle 1919 da baģlayan tek sesli ve tek dilli basın ortamı 1922 sonundan itibaren bütün Türkiye yi kapsamıģtır (Koloğlu, 2006: ). Mustafa Kemal PaĢa, devrimler sırasında Ġstanbul basını ile Ankara arasında bir uyumsuzluk istemediğinden, iktidar-basın kurumlarının aynı çizgide yol alması için 16 Mart 1923 de Ġzmit te Ġstanbul basınının ileri gelen temsilcileriyle bir basın toplantısı 1 Nurettin Gülmez e göre o dönemde çok zor Ģartlar altında çıkan gazete KurtuluĢ SavaĢı ile özdeģleģmiģtir. Ancak, bu durum gazetenin 'güdümlü bir yayın organı' olduğu anlamına gelmemektedir. Gülmez, Yeni Gün ün daha bağımsız bir karekter taģıdığını belirtmektedir. Çünkü gazete 9 Kasım 1922 de Hâkimiyet i Milliye gazetesinde çıkan bir yazıya cevaben; Ġlk temel fark Ģudur ki, o (Hâkimiyet i Milliye) bir emir kulu olarak herhangi bir olayı hikâyeden mahrum, Yeni Gün ise yayınlanacak ve yayınlanmayacak olayları tayin ve takdir konusunda egemenlik ve bağımsızlığına sahiptir... Yeni Gün, hükümetin resmi kaynaklarını kendi malı sayan bir gazete değildir. Belki gerektiğinde külâhını satarak, kendi iģini kendi görmekte olan Milli bir sayfadır. bkz. Nurettin Gülmez (2010), Kurtuluş Savaşı nda Anadolu da Yeni Gün, s. 2.

17 6 yapmıģtır. Ġstanbul basını ile Ġzmit teki toplantı aracılığıyla kurulan bu ilk diyalogtan sonra Ġstanbul basını, yeni bir diyalog kurma amacıyla 5 Ocak 1924 te Ġzmir de baģka bir toplantıya daha çağrılmıģtır. Atatürk bu toplantıda da, yeni rejimin mücadelesi henüz bitmediğinden Ankara ile uyumlu davranıģlar istemiģtir (Girgin, 2001: ). Yine o günlerde Ġstanbul da yükselen muhalif basına karģı hükümeti ve iktidarı savunacak güçlü bir basına ihtiyaç duyulmuģ (Çavdar, 1995: 255), Vakit ve AkĢam gazetelerine ilaveten Cumhuriyet ve Milliyet in çıkarılması istenmiģtir (Koloğlu, 2006: 118). Bu dönemde basını ilgilendiren bir diğer önemli geliģme de, 1924 te kabul edilen TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu nda basının hür olduğu ve yayın yapmanın doğal haklardan olduğu hükümlerinin yer alması olmuģtur. Ancak, basına tanınan bu özgürlük hakkı 13 ġubat 1925 te Doğu daki ġeyh Sait isyanı üzerine 4 Mart 1925 te kabul edilen Takrir-i Sükûn Kanunu ile ortadan kalkmıģtır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, baģta Halk Fırkası na muhalif olan Terakkiperver Fırkası nın destekçisi Tanin, Tevhid-i Efkâr, Vatan olmak üzere birçok gazete ve yayın kapatılmıģtır. Bu dönemde birçok gazeteci Ankara ve Elazığ daki Ġstiklâl mahkemelerinde yargılanmıģ, hapis ve sürgün cezalarına çarptırılmıģtır (Girgin, 2001: 120, Koloğlu, 2006: 117). Bu hadise Cumhuriyet i kuran kadronun rejim konusundaki hassasiyetini ve hedeflenen değiģimin engellenmesi halinde her türlü tedbire baģvurulacağını açıkça göstermiģtir (Akyol, 2008: ). Basında tam bir suskunluğun yaģandığı bu dönem 1929 da Takrir-i Sükûn Kanunu yürürlükten kaldırılana kadar devam etmiģtir. Bu dönemde basında yaģanan bir baģka sıkıntı ise 1 Kasım 1928 de yapılan harf devrimi ile olmuģtur. Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kullanılmaya baģlanmasıyla gazetelerin de eski harflerle yayın yapması yasaklanmıģtır. Baskı sayılarında büyük düģüģler olsa da, hatta bir kısmı kapanmak zorunda kalsa da basının dört ay gibi kısa bir sürede bu duruma uyum sağlamıģtır (Haytoğlu, 2010: 13) da Takrir-i Sükûn Kanunu kaldırıldıktan sonra da basında hürriyet sağlanamamıģtır (Ilıcak, 1981: 119). Tek parti iktidarı basın üzerindeki kontrol mekanizmasını kuvvetlendirmek istemiģ, basını kendine bağımlı kılmak için elinden geleni yapmıģtır. Önemli gazetecileri CHF na alarak, bu kiģilerin milletvekili olması sağlanmıģtır (Hepkon, 2010: 36). Bu dönemde aralarında Yunus Nadi, Mahmut Soydan,

18 7 Falih Rıfkı, Asım ve Hakkı Tarık Us, Hüseyin Cahit, Abidin Daver gibi birçok gazeteci milletvekili olmuģlardır 2 (Çavdar, 1995: 390, Girgin, 2001: , Koloğlu, 2006: 118). Bunun yanı sıra, basını kontrol altında tutmak amacıyla bir de Basın/Matbuat Kanunu hazırlanmıģtır. 25 Temmuz 1931 de yayınlanan Matbuat Kanunu ile basın özgürlüğü tekrar kısıtlanmıģtır. Bu kanunun en sıkıntılı tarafı Ġcra Vekilleri Heyeti ne gerektiğinde gazeteleri kapatma yetkisi verilmesi olmuģtur. Büyük tartıģmalara yol açan bu durum on beģ yıl gibi uzun bir süre devam etmiģ ve nihayet 1946 da gazeteleri kapatma yetkisi mahkemelere verilmiģtir (Ilıcak, 1981: 119). Bu önlemlerin yanı sıra, matbaa araçlarının ithali, kâğıt ve ilan kaynakları 3, taģradaki devlet matbaalarının yerel gazetelere açılması inisiyatifi hep iktidarın elinde olmuģtur. ĠĢte sözü edilen bu faktörler gazetelerin hükümetin resmi gazetesi gibi çalıģmasına yol açmıģtır Bu yıllarda basının temel görevi hükümet politikalarını desteklemek olmuģtur. Dönemin gazeteleri partiden gelen yönergeleri tartıģmasız bir Ģekilde topluma aktarmıģ, Atatürk devrimlerinin dokunulmaz hale gelmesi için yoğun çaba sarf etmiģlerdir (Çavdar, 1995: 390, Girgin, 2001: , Koloğlu, 2006: 118). Eylül 1939 da II. Dünya SavaĢı baģladığında, ülke savaģa girmese de, savaģın getirdiği olağanüstü koģullar Türk hükümetinin birtakım tedbirler almasını zorunlu kılmıģtır (Koçak, 2011: 160). SavaĢın baģlamasıyla birlikte baģta sıkıyönetimin ilanı olmak üzere toplumsal hayatın birçok alanına baģka yaptırımlar da uygulanmıģtır. Kasım 1940 yılında Ġstanbul bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmiģ, savaģ sonuna kadar hükümet sınırsız yetkilerle donatılmıģtır. Bu dönemde basının üzerindeki baskılar iyice artmıģ, basın özgürlükleri kısıtlanmıģtır. Basın alanında tek yetkili mercii Bakanlar Kurulu olmuģtur. Meclis veya DanıĢtay ın karıģamadığı kapatma kararları telefonla Basın Genel Müdürlüğü nce gazetelere bildirilmiģ, bu aģamadan sonra artık BaĢbakan ın affetmesiyle gazetelerin tekrar çıkması söz konusu olmuģtur (Topuz, 1973: 162). 2 TBMM nde görev yapan gazetecilerin sayısı yılları arasındaki değiģik dönemlerde 40 a ulaģmıģtır. 3 Nermin Abadan ın yaptığı bir araģtırmaya göre; ilan ve reklama çok önem veren Cumhuriyet in tek parti döneminde yayınladığı ilanların oranı %35 olmuģtur da özel ilanlar %18 yer tutarken, resmi ilânların yüzdesi % 17 olmuģtur. Ayrıntılı bilgi için bkz, Aysun Köktener (2005), Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet, s

19 8 Bu yıllarda gazeteler dört sayfaya kadar indirilmiģ (Köktener, 2005: 61), iktidar yanlısı olanlar da dâhil olmak üzere birçok gazete kapatılmıģtır. Basın bu dönemde çok basit bahanelerle açıkçası susturulmuģtur. Bunlardan iktidarın yarı resmi gazetesi sayılan Cumhuriyet beģ kez, toplam beģ ay dokuz gün süreyle kapatılmıģtır. Ayrıca, Tan, Vatan, Vakit, Tasvir-i Efkâr, Yeni Sabah, Akbaba, Son Posta ve Haber gazeteleri de belli aralıklarla süreli/süresiz kapatılmıģtır (Çavdar, 1995: 390). SavaĢ döneminde gazetelerin toplam baskı sayısı i bulmamıģtır. Cumhuriyet , Ulus ve Tan , Vatan , Yeni Sabah , Vakit adet tiraja sahip olmuģtur (Çavdar, 1995: 388). Bu düģük tirajın sebeplerinden biri Ģüphesiz basında özgürlüğün olmaması, gazetelerin üzerindeki baskı ve sansür uygulamaları olmuģtur. Gazeteler hükümetin politikaları ile ilgili yorumlar ve objektif değerlendirmeler yapmaktan mahrum kalmıģlardır. DıĢ politika konularında ise basın görüģ açısından ikiye ayrılmıģ bir görünüm içerisine girmiģtir. AkĢam, Vatan ve Tanin Müttefiklerden yana bir tavır sergilerken, diğer taraftan Sovyetlerin ilerlemesinden büyük tedirginlik duymuģlardır. Hem faģizme hem de kapitalist emperyalizme karģı olan Tan ise bütünüyle Müttefiklerden yana olmuģ, aynı zamanda Sovyetlere de sıcak bakmıģtır. Tan gazetesinin savaģ yıllarındaki bu tavrı bütün gazetelerin tepkisine yol açmıģtır. SavaĢ yıllarında bazı gazeteler ise savaģı kesinlikle Almanların kazanacağına inanmıģ ve bu yüzden Almanlarla sıkı bir dostluk içinde olunmasını savunmuģlardır (Topuz, 1973: ). Bunlar, Cumhuriyet, Tasvir ve kısmen Vakit gazeteleri olmuģtur (Çavdar, 1995: 391). Özellikle Cumhuriyet gazetesinde Nadir Nadi nin Almanya yı savunan bazı yazıları dikkat çekici boyutta olmuģtur (Topuz, 1973: ). Bu bölünme gazetelerin kendi içinde dahi olmuģ, mesela Cumhuriyet gazetesinde Abidin Daver daha çok Müttefiklerden yana bir tutum içindeyken, Emekli General Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet ise Almanlardan yana bir tutum sergilemiģtir (Çavdar, 1995: 391). Bu dönemin basın açısından sıkıntılı bir yanı da gerek Almanların gerekse de Müttefiklerin Türk basınını elde etme çabası içine girmeleri olmuģtur. Bu amaçla değiģik propaganda yöntemleri kullanılmıģtır. Mesela, ilk önce Türk gazetelerinin baģyazarları 1939 yılında Fransızlarca, sınırlardaki savunma tertiplerini göstermek üzere davet edilmiģlerdir. Daha sonra 1942 yılında Almanlar tarafından çağırılan gazeteciler cephelerde dolaģtırılmıģ, gazeteciler de bu gezilerden bol bol bahsetmiģlerdir. Yine

İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE DE GÖRÜNÜMÜ (1918-1960)

İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE DE GÖRÜNÜMÜ (1918-1960) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 6, p. 119-137, December 2012 İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE DE GÖRÜNÜMÜ (1918-1960) SITUATION

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 373

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 373 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 373 TÜRKİYE DE 1946-1960 DÖNEMİ İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ: CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) DEMOKRAT PARTİ (DP) YE KARŞI Selahaddin BAKAN

Detaylı

1938-1960 YILLARI ARASINDA ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI FAALİYETLER

1938-1960 YILLARI ARASINDA ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI FAALİYETLER 1938-1960 YILLARI ARASINDA ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI FAALİYETLER M. Hakan ÖZÇELİK Özet 19 Mayıs 1919 günü baģlayan KurtuluĢ mücadelesi 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet in ilanıyla tamamlandı. Ancak Cumhuriyetin

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRK TOPLUMU İLİŞKİLERİ ( 1923-1938 ) *

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRK TOPLUMU İLİŞKİLERİ ( 1923-1938 ) * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 1-14, February 2012 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRK TOPLUMU İLİŞKİLERİ ( 1923-1938 ) *

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet Türkiye de kooperatif düşüncesinin ve hareketinin gelişimi,

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SONRASINDA İLK MUHALEFET PARTİSİ: MİLLİ KALKINMA PARTİSİ B. Zakir AVŞAR ve Elif EMRE KAYA Özet ÇalıĢmanın konusu,

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MĠLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAġLAġMA ÖNDERĠ (HAYATI VE ESERĠ) Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI Ankara-2002 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI Zeki ÇEVİK * ÖZET Osmanlı Devleti'nde yedisi Sultan II. Abdülhamid devrinde olmak üzere toplam dokuz kere Sadrazamlık

Detaylı

ALMANLARIN KONYA VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1876-1918)

ALMANLARIN KONYA VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1876-1918) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI İNKILÂP TARİHİ BİLİM DALI ALMANLARIN KONYA VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1876-1918) Fatih ÇOLAK YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN PROF.

Detaylı

CUMHURĠYET ĠN ĠLK YILLARINDA EĞĠTĠM ALANINDA YABANCI UZMAN ĠSTĠHDAMI (1923-40)

CUMHURĠYET ĠN ĠLK YILLARINDA EĞĠTĠM ALANINDA YABANCI UZMAN ĠSTĠHDAMI (1923-40) UĢak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/1, 45-77 CUMHURĠYET ĠN ĠLK YILLARINDA EĞĠTĠM ALANINDA YABANCI UZMAN ĠSTĠHDAMI (1923-40) Özet Ömer AKDAĞ Türk modernleģme sürecinde yabancı uzman istihdamı

Detaylı

Amerika'nın Kuruluşu ve ABD-Avrupa İlişkileri (1776-1876)

Amerika'nın Kuruluşu ve ABD-Avrupa İlişkileri (1776-1876) Amerika'nın Kuruluşu ve ABD-Avrupa İlişkileri (1776-1876) Foundation of America and the Relationship Between USA and Europe (1776-1876) Özet İhsan Burak Birecikli * Bu makale Amerika nın kuruluşu ile ilgilidir.

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİANTEP TE YEREL MEDYA VE GÜNÜMÜZ GAZİANTEP YEREL MEDYASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Elif AKYÜZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİANTEP TE YEREL MEDYA VE GÜNÜMÜZ GAZİANTEP YEREL MEDYASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Elif AKYÜZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİANTEP TE YEREL MEDYA VE GÜNÜMÜZ GAZİANTEP YEREL MEDYASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Elif AKYÜZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salih SEYHAN 2014 Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI

T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI T.C. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠKTĠSAT ANABĠLĠM DALI PARA, BANKA VE DIġ TĠCARET PROGRAMI TÜRK KATILIM BANKACILIĞINDA FON KULLANDIRMA YÖNTEMLERĠ DÖNEM PROJESĠ Hakan ARABACI

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINI VE İÇERİKLERİNDEN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER ÖZET

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINI VE İÇERİKLERİNDEN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 494-516, ANKARA-TURKEY II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINI VE İÇERİKLERİNDEN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER Salih SEYHAN

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930) * ÖZET

BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930) * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 357-375, ANKARA-TURKEY BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930)

Detaylı

- EKLER - Ekler: 1. Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu-Dr.Ceren Sözeri, Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu : Ya sev ya terk et ya da

- EKLER - Ekler: 1. Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu-Dr.Ceren Sözeri, Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu : Ya sev ya terk et ya da - EKLER - Ekler: 1. Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu-Dr.Ceren Sözeri, Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu : Ya sev ya terk et ya da 2. Prof. Dr. Cemil Koçak, Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Hrant Dink Cinayeti

Detaylı

E R Z Ġ N C A N Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ S O S Y A L B Ġ L Ġ M L E R E N S T Ġ T Ü S Ü D E R G Ġ S Ġ 2010 [III] 2

E R Z Ġ N C A N Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ S O S Y A L B Ġ L Ġ M L E R E N S T Ġ T Ü S Ü D E R G Ġ S Ġ 2010 [III] 2 E R Z Ġ N C A N Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ S O S Y A L B Ġ L Ġ M L E R E N S T Ġ T Ü S Ü D E R G Ġ S Ġ 2010 [III] 2 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire as an Instrument of Freedom and Modernization

Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire as an Instrument of Freedom and Modernization EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 29 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2012) Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire

Detaylı

Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women

Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 177-191, Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women Yrd.

Detaylı

İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm

İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm Humanism In The Field Of Turkish Culture During İnönü Period Özet Bülent AKKAYA Atatürk dönemi yapılan inkılâplar ile eğitim, sosyal yapı, fikrî hayatla ilgili

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI Selahaddin BAKAN* Hakan ÖZDEMİR** ÖZET Bu çalıģmada siyasal yelpazedeki yerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP ile muhafazakâr sağ olarak

Detaylı

I. SAVAġ, TÜRKĠYE'YĠ DÜNYADAN KOPARIYOR 20 SavaĢ Tehlikesinin YaklaĢması 22

I. SAVAġ, TÜRKĠYE'YĠ DÜNYADAN KOPARIYOR 20 SavaĢ Tehlikesinin YaklaĢması 22 A. BaĢer Kafaoğlu VARLIK VERGĠSĠ GERÇEĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ YERĠNE 10 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 18 I. SAVAġ, TÜRKĠYE'YĠ DÜNYADAN KOPARIYOR 20 SavaĢ Tehlikesinin YaklaĢması 22 Ġki Deniz Subayının Romanya Serüveni 24

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleğine İlişkin Örgütlenmeler (1908-1938)

Türkiye de Gazetecilik Mesleğine İlişkin Örgütlenmeler (1908-1938) Türkiye de Gazetecilik Mesleğine İlişkin Örgütlenmeler (1908-1938) Tahir Olcay Kıraç Giriş Basın, varlık nedeni olarak bağımsızlığını korumak için tarihsel süreçte pek çok yönteme başvurmuştur. Mesleki

Detaylı

Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları ve El-Kaide Bağlantısı)

Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları ve El-Kaide Bağlantısı) Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları ve El-Kaide Bağlantısı) According to The Turkish Press, A Review of The Main Reasons of The 2003

Detaylı

ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI

ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 439-459, April 2012 ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI

Detaylı

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012 SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı