12 Eylül ve sonuçlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Eylül ve sonuçlarý"

Transkript

1 YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan patlak veren 6-7 Eylül linç ve yaðmalamasý.. >2 DE Ahmet Ýnsel Camide uygulamalý din dersi Sorun, din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor. Sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslam'ýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor 1982 Anayasasý' nda yer alan, "Din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu dersler arasýnda yer alýr" hükmünün deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý tartýþmasý baþladý. >3 DE Meral Salman TÜRK MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝ VE ALEVÝ-BEKTAÞÝ KÝMLÝÐÝ -2 Geçen hafta, 19. yüzyýlda kültürel bir akým olarak ortaya çýkan Türkçülüðün, Balkan Savaþlarýnýn sonucunda siyasal biçim almasýndan ve Ýttihat ve Terakki Cemiyeti tarafýndan resmi bir ideoloji olarak benimsenmesinden bahsettim. Bu hafta ise imparatorluktan ulus-devlete geçiþle birlikte, elde kalan Anadolu topraklarýna ve bu topraklarda yaþayan halklara yönelen yeni Türk milliyetçiliðinden (milliyetçiliklerinden) bahsedeceðim. 8 DE Diyanet Müslüman a Ramazan Yediriyor Türkiye de Ramazan 13. Eylül 07 Perþembe günü baþlýyor. Tüm Müslümanlara sabýrlý,saðlýklý ve barýþ dolu ramazanlar dilerim. Ramazan; Suudi Arabistan da Hilalin astronomik olarak görünmesiyle hesap ediliyor. Türkiye de ise ; Diyanet Rüyet üzerinden hilal in görülmesini esas alarak ramazanýn tarihini belirliyor. 8 DE 35 YKR 13 EYLÜL 2007 PERÞEMBE Konya gündemde ama Hacýbektaþ yok Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu Bu yýl Hacý Bektaþ Veli Anma etkinlikleri nin nasýl geçtiðini sorduðumuz bazý vatandaþlar isminin verilmesinden çekinerek etkinliklerin her gecen yýl hem içerik olarak hemde katýlým olarak zayýfladýðýný belirterek Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu nu 12 Eylül ve sonuçlarý 12 Eylül Askeri Darbesi ve BasýnMedya gerek açýktan gerekse de haberleri sunuþ þekliyle darbeyi destekledi. Darbeye veya orduya dair herhangi bir olumsuz haber veya yazý yayýnlayan gazeteler veya dergiler sansür, toplatýlma veya süresiz kapatma gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldý. Ýktidar mücadelesinde hangi yönetim biçimi olursa olsun siyaset ile iletiþim araçlarý arasýnda iliþki her dönemde var olmuþtur. eleþtirdiler. Her geçen yýl etkinliklerin olumsuz geçtiðini belirten Hacýbektaþlý vatandaþlar etkinliðin uluslararasý etkinlik olarak düzenlendiðini ama uluslararasý etkinlikle dehiç bir ilgisinin olmadýðýný söyleyerediler. >2 DE AÝHM, 'ZORUNLU DÝN DERSÝ' DAVASINDA KARARA VARDI: ALEVÝLER HAKLI ALEVÝLER HAKLI : Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi >3 DE >4 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 2007 Yýlý Þap Aþýlama Kampanyasý baþladý Þap hastalýðýna karþý; Ülke genelinde her yýl ilkbahar ve sonbahar döneminde Aþýlama kampanyasý düzenlendiðini açýklayan yetkililer bu yýl Þap Aþýlama Kampanyasý nýn 1 Eylül tarihi itibarýyla baþladýðýný bildirdiler. Þap aþýlama Kampanyasý nýn 1 Eylül de baþlayýp 31 Ekim 2007 tarihinde sona ereceði açýklandý. Bu tarihler arasýnda Nevþehir ve ilçelerinde bulunan Büyük Baþ hayvanlarýn aþýlanacaðý açýklandý. Aþýlama kampanyasýnda ise Merkez ilçede görevli saðlýk personelinin yaný sýra 7 Ýlçede bulunan saðlik personelininde görev alaçaðý bildirildi. 12 Eylül darbesi 27. yýlýnda protesto edildi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >6 DA 12 Eylül darbesi, dün Ankara'da yapýlan etkinlikle 27. yýlýnda protesto edildi. Darbe Karþýtý Platform'un düzenlediði etkinliðe yaklaþýk beþ bin kiþi katýldý. Protesto eylemi Ankara Garý'dan Abdi Ýpekçi Parký'na yürüyüþle baþladý. Yürüyüþ sýrasýnda 12 Eylül döneminde hayatýný kaybedenlerin resimleri taþýndý. >7 DE

2 2 13 Eylül 2007 Perþembe Þakir Þenol Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan patlak veren 6-7 Eylül linç ve yaðmalamasý 6-7;12 Eylül ülkemin Rum yurttaþlarýnca bir kara gündür. Aslýnda bizler içinde bir kara gün olarak algýlanmalýdýr. Yüzleþtik mi ki Selanik'teki Atatürk'ün Evi'ni bombalayanlarla? Ne oldu o suikastçýlarýn akýbeti? Ödüllendirildiler herhalde? Yaðmacýlardan yakalanýp cezalanan oldu mu? Ya rahmetlik Aziz Nesin'den ve Rum vatandaþlarýmýzdan özür dilendi mi? Yakýnlarýna maddi zararlarý tazmin edildi mi? 6-7 Eylül'ün muhasebesi yapýlmadýðý için kendisini bu ülkenin sahibi varsayanlar fütursuzca davranmaktan asla imtina etmiyorlar 12 Eylül muhtýrasý da nasýl olsa hesap verilmiyor, muhasebe yapýlmýyor, yapanýn yanýnda kar kalýyor düþüncesiyle yapýlmadý mý? kiþi göz altýna alýnmýþ. 90 güne varan göz altýlar yaþanmýþ kiþiye ölüm cezasý istenmiþ. 171 kiþi iþkenceden ölmüþ kiþiye pasaport verilmemiþ.(rahmetli Ruhi Su'da dahil) kiþi sakýncalý olduklarý için iþlerinden atýlmýþ derneðin faaliyetine son verilmiþ (þu an örgütlenmek ve örgüt sözcüðünden korkar olmuþ yurttaþ, partilere oy depoluðundan gayrý bir görevleri yok) dava açýlmýþ kiþi yargýlanmýþ kiþi vatandaþlýktan çýkarýlmýþ kiþi hakkýnda idam talebinde bulunulmuþ kiþi hakkýnda ölüm cezasý verilmiþ. 517 kiþinin idam cezasý onaylanmýþ. 259 kiþinin idam dosyalarý TBMM'ne gönderilmiþ. 50 kiþi idam edilmiþ. Ve Ateþ Düþtüðü Yeri Yaktý Terazinin sol kefesini boþalttýlar. 'Bizim Boyslar Baþardýlar' diye bayram edenler kazandýlar. Onlar, 72 millet bir arada kardeþçe yaþarlar ama bizim yurdumuzun bize dar edilmesini alkýþladýlar. Terazi bir türlü ayar tutmuyor. O gün bu gündür sol bir türlü var olamýyor. Sol deðerler ayak altýna alýndý. Solcularda uzaklaþtý geniþ halk yýðýnlarýndan doðal olarak. Halen güzel ve doðru þeyler söylüyorlar ancak, uygulamasýný gösteremiyorlar.yükselen deðer artýk dindarlýk ve milliyetçilik. 12 Eylül ile ilgili yapýlan sinema filmleri giþe yapmýyormuþ. Yapýmcýlarýna para kazandýrmýyormuþ. Arz talep iliþkisi bozulmuþ. Gençlik babasýnýn, amcasýnýn, teyzenin, dedesinin içerde ve dýþarýda neler çektiðini bilmiyor ki döneme ait filmlere ilgi duysun. Ülkeye bu eziyeti edenler yargýlansýn diye Avukat Ýlyas Danyeli ve Kazým Genç AHÝM'e dilekçe vererek darbeci komutanlarýn yargýlanmasýný istediler. Umarým kazanýrlar. Gerçekten sivil ve gerçekten demokratik bir anayasa dileklerimle. Konya gündemde ama Hacýbektaþ yok hayata geçmemiþtir. Balkan ülkelerinde her gece bir þehirde Konya ve Mevlâna Günleri programý gerçekleþtiren Konya Belediyesi Mevlana ya sýðýnmýþ ama bizim belediye baþkanýmýz Hacý Bektaþ Veli ye sýðýnamýyor. Proje hazýrlamýyor. Hacý Bektaþ Veli nin bir derya olduðunu ne belediye baþkanýmýz nede bizler tam olarak anlamýþ deðiliz. Secilmeden önce Belediye baþkanýmýz bize iki yýl içinde Hacýbektaþý tekno-kent yapacagýný söyledi. Býrakalým tekno- kent yapmayý, her geçen yýl Hacýbektaþ dahada yalnýzlaþýyor. Konya Mevlana ile adýný dünyaya duyuruyor, ama biz ilçemizin adýný duyuramýyoruz.konya gündemde ama Hacýbektaþ ýn (Ýlçemizin)adý yok. Bu olacak iþmi? GEREKLÝ TELEFONLAR Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Bu yýl Hacý Bektaþ Veli Anma etkinlikleri nin nasýl geçtiðini sorduðumuz bazý vatandaþlar isminin verilmesinden çekinerek etkinliklerin her gecen yýl hem içerik olarak hemde katýlým olarak zayýfladýðýný belirttiler. Her geçen yýl etkinliklerin olumsuz geçtiðini belirten Hacýbektaþlý vatandaþlar etkinliðin uluslararasý etkinlik olarak düzenlendiðini ama uluslararasý etkinlikle dehiç bir ilgisinin olmadýðýný söyleyerediler. Vatandaþlar konuyla ilgili olarak þu görüþlere yer verdiler: 2007 yýlýnda her ay farklý ülkelerde Konya ve Mevlana Günleri kapsamýnda etkinlikler düzenleniyor. Konya Belediyesi Romanya nýn üç farklý þehrine gidiyor, Konya kültürünü tanýtýcý etkinlikler yapýyor. Bizim Belediyemiz ve Belediye Baþkanýmýz neden bu gibi giriþim lerde bulunmuyor. Bükreþ, Köstence ve Mecidiye de Konya Belediyesi etkinlikler yapýyor. Yapýlan etkinlik orada Romanya Devlet Televizyonu tarafýndan da yayýnlanýyor. Ýþte gazetelerden okuyoruz Konya Belediye Baþkaný dünyanýn dört biryanýnda gerçekleþtir diklerini söyledikleri etkinliklerle milyonlarca insana ulaþtýklarýný söylüyor. Bizim Belediyemiz ve Belediye Baþkaný mýz neden HacýBektaþ Veli Anma Etkinliði ni dýþarýya taþýmýyor. ABD den, Japonya ya, Fransa dan, Romanya ya kadar birçok deðiþik ülkede hem Konya nýn hemde ülkemizin tanýtýmýna katký saðladýðýný okuduðumuz Konya Belediyesi nin yaptýðýný bizim belediyemiz neden yapmýyor, anlamýyoruz. Konya Büyükþehir Belediyesi 2007 yýlýnýn þehrin tanýtýmý ve dünyaya açlýmý konusunda önemli etkinlikler yapýyor. Birileri beðenir birileri beðenmez. Ama istenirse yapýlýyor. Ama biz iþ yapmayý sevmiyoruz. Proje üretmiyoruz. Hacý Bektaþ Veli nin inancý,felsefesi dünyaya yayýlmýþ durumda. Bugün Amarika,Kanada,Japonya,Balkanlar ve dünyanýn bir çok ülkesinde bektaþi tekkeleri ve Bektaþileri bulabiliriz. Ama bizim anma etkinliðimizin uluslararasý boyutu buna raðmen Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat

3 13 Eylül 2007 Perþembe AÝHM, 'ZORUNLU DÝN DERSÝ' DAVASINDA KARARA VARDI ALEVÝLER HAKLI ALEVÝLER HAKLI : Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi Belma Akçura Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), Alevi bir ailenin çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili davayý karara baðladý. AÝHM kararýnda Alevilerin lehine karar çýktýðý anlaþýldý. Önümüzdeki günlerde açýklanacak mahkemenin gerekçeli kararýna, Büyük Daire'nin iki ay önce karara baðladýðý Folgero davasýnýn emsal teþkil ettiði öðrenildi. Büyük Daire 29 Haziran'da, Hýristiyanlýðý temel alan ve Hýristiyan bakýþ açýsýyla diðer dinlere atýfta bulunulduðu gerekçesiyle açýlan bir davayý karara baðladý. Büyük Daire, Folgero Norveç'e karþý davasýnda AÝHM'nin dinle devlet iþlerine karýþmadýðýný belirterek, "Ýlgili devlet (Norveç) eðitimle ilgili sorumluluðu yerine getirirken, ders programýndaki bilgileri objektif, eleþtirel ve çoðulcu bir þekilde verilmesini mi saðlýyor? Yoksa endoktrini yani bir görüþü empoze etme, dayatma amacýný mý güdüyor?" sorusuna yanýt aradý. Kararda, söz konusu ders programýnda diðer dinlere atýfta bulunulsa da, bu dinlerin Hýristiyanlýk üzerinden anlatýldýðý, Hýristiyan yetiþtirmeye yönelik bilgilerin yer aldýðý belirtilerek, "Devletin bütün dinlere eþit, çoðulcu ve eleþtirel yaklaþmadýðýna" vurgu yapýldý. Sözleþme ihlal edildi Büyük Daire, "Hiç kimse eðitim hakkýndan yoksun býrakýlamaz. Devlet, eðitim ve öðretim alanýnda yükleneceði görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanýn bu eðitim ve öðretimin kendi dini ve felsefi inançlarýna göre yapýlmasýný saðlama haklarýna saygý gösterir" þeklinde düzenlenen sözleþmenin 2. maddesinin de ihlal edildiðine karar verdi. Alevilerin zorunlu din dersi davasýyla büyük benzerlik gösteren Folgero davasýnda Daire, Norveç'in Eðitim Kanunu'nda Ýncil ve Hýristiyanlýðýn Protestan inancýna uygun olarak verilmesi yönündeki amacýný da zaten açýkça belirttiðini hatýrlattý. Kararda, Norveç'in söz konusu ders programýnda diðer dinlere çoðulcu ve eþit bir þekilde yer vermediði, eþit vurgu yapmadýðý, Hýristiyanlýðý öne çýkardýðý ve ebeveynlere çok aðýr þartlar getirdiði için muafiyetin yeterli olmadýðý vurgulandý. Tek dini öðretemez Mahkeme; Alevilerin zorunlu din dersi ile ilgili þikâyeti ile ilgili kabul edilebilirlik gerekçesini yazarken de Sünni Ýslama dayalý bir öðretimin dayatýldýðýný söyleyen davacýlarýn, "Devlet, kamu okullarýnda tek bir dini öðretemez, bu devletin tarafsýzlýðý ilkesine de aykýrýdýr" þeklindeki görüþlerine yer vermesi, esasa iliþkin karar konusundaki tavrýnýn ne olacaðýnýn da ipuçlarýný vermiþti. Önemli sonuçlarý olacak Karar uyarýnca, Türkiye'de Anayasa'nýn ilgili maddesinin deðiþmesi (24. madde), Milli Eðitim Temel Kanunu'nun "Din Kültürü ve Ahlak Eðitimi Ýlköðretim okullarýnda zorunludur" þeklindeki 12. maddesi ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun 19/9/2000 tarih ve 373 sayýlý kararýyla kabul edilen Ýlköðretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretim programýnýn deðiþmesi gerekecek. Davanýn seyri 2001'de Hasan Zengin adlý Alevi bir vatandaþ, 7. sýnýfa giden kýzý E.Z.'nin Alevilikle ilgili bilgilerin yer almadýðý din derslerine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasý için önce Ýstanbul Valiliði'ne, ardýndan Ýstanbul Ýdare Mahkemesi'ne, son olarak da Danýþtay'a baþvurdu. Baþvurularýndan olumsuz yanýt alan Zengin, iç hukuk yollarýný tükettikten sonra 2 Ocak 2004'te Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gitti.? AÝHM'ye yapýlan baþvuruda, devletin Alevi olan bir öðrenciye Sünni inancýnýn öðretildiði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu olarak okutmasýnýn, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin (AÝHS) din ve vicdan özgürlüðünü düzenleyen 9'uncu maddesinin ihlali olduðu görüþü belirtildi.? Kasým 2004'te baþvuruyu gündemine alan AÝHM, 15 Kasým 2004'te Türkiye'ye zorunlu din dersiyle ilgili sorular yöneltti.? Nisan 2005'te Türkiye 20 maddelik savunmasýnda, davanýn reddini istedi ve "Ders tarafsýzdýr. Anne babalar, devletin yetkisine karþý çýkamaz" denildi.? Mahkeme, Türkiye'nin savunmasýný deðerlendirdikten sonra þikâyet hakkýnda kabul edilebilirlik kararý verdi ve dosyayý esastan görüþmek üzere 3 Ekim tarihine duruþma günü verdi.? Türkiye savunmasýnda, Aleviler ile Sünniler arasýnda ayrýmcýlýk yapýlmadýðýný, derslerin de din dersi deðil, din ve ahlak konusunda genel kültür dersi olduðunu belirtti. Milliyet AHMET ÝNSEL Görüldüðü gibi, sorun din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor; sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslamýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor. Ýþte burada, görünüþteki büyük tepiþmeye zýt düþen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn konumunu da içeren çok güçlü bir zýmni ittifak kendini gösteriyor. Camide uygulamalý din dersi. Sorun, din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor. Sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslam'ýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor 1982 Anayasasý'nda yer alan, "Din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu dersler arasýnda yer alýr" hükmünün deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý tartýþmasý baþladý. Bu da, yürürlükteki uygulama hakkýndaki gerçeklerin bir kez daha çarpýtýlmasýna yeniden vesile oldu. Çarpýtmayý özetleyelim: "Bu dersler, öðretmen, içerik ve haftalýk ders saati açýsýndan 'din dersi' özelliðine sahip deðildir." Bu iddiayý desteklemek için genellikle iki kanýt öne sürülüyor: 1) Müfredatýn ve ders kitaplarýnýn düzenleniþ þekli, dini öðretmek ve bazý konularda din eðitimi vermek amacýndan uzaktýr. Daha çok vatandaþlýk bilgileri, genel ahlak kurallarý ve sosyal konularý içeriyor. 2) Bu ders haftada sadece iki saat verilebiliyor. Bu dar sürede deðil din eðitimi vermek, din hakkýnda ansiklopedik bilgi aktarýmý bile mümkün deðildir. Bu iki iddianýn da gerçeði yansýtmadýðýnýn kanýtlarýný biraz ileride ele alacaðýz (ayrýca bu konuda bkz ve tarihli Radikal Ýki'lerdeki yazýlarým). Önce Türkiye'de Cumhuriyet tarihi içinde ilk ve orta eðitimde din dersinin statüsünde yaþanan deðiþiklikleri hatýrlayalým. Zorunlu seçmeli Din dersleri, 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüðe girmesinin ardýndan, "Kuran'ý Kerim ve Din Dersleri" adý altýnda ilkokulun 2. ve 3. sýnýflarýnda haftada iki saat, 4. ve 5. sýnýflarda bir saat, ortaokulun ilk iki yýlýnda ise "Din Bilgisi" adý altýnda haftada bir saat okutulmaya baþlandý. 1927'de din dersine katýlma, öðrenci velilerinin onayýna baðlandý. 1931'de ortaokullardan, 1935'te ilkokullardan din dersi kaldýrýldý. 1948'de, ilkokullarýn son iki sýnýfýna, isteðe baðlý olarak ve program dýþý "Din Bilgisi" dersi yeniden konuldu. Demokrat Parti hükümeti, 1950'de bu dersi program içine aldý. O zamana kadar velinin istek dilekçesiyle verilen dersi, bütün öðrencilere verilir hale getirildi. Çocuklarýnýn din dersi okumasýný istemeyenler, dilekçe vererek bu dersten muafiyet elde edebiliyorlardý. "Zorunlu ama seçmeli" uygulamasý böylece baþladý. 1956'da, bugünkü 6. ve 7. sýnýflara seçmeli din dersi kondu. 1967'de bu dersler lise 1. ve 2. sýnýf programýnda da yer almaya baþladý. Ardýndan 1982 Anayasasý'yla, din ve ahlak bilgisi dersleri ilk ve ortaöðretimde zorunlu ders mertebesine yükseldi. Ahlak bilgisi dersiyle din dersi birleþtirildi. Ýlköðretimde 4. sýnýftan baþlayarak 8. sýnýfa kadar haftada iki saat, liselerin bütün sýnýflarýnda ise haftada birer saatlik zorunlu ders olarak okutulmaya baþlandý. Ýki yýl önce MEB, liselerde de bunun haftada iki saate çýkarýlmasýna teþebbüs etti. Yanýlmýyorsam, hayata geçiremedi. Geçtiðimiz yýllarda, Süryani bir ailenin çocuðunun bu dersten muaf tutulmasý için açtýðý davayý karara baðlayan Danýþtay, Müslüman olmayan ailelerin çocuklarýnýn zorunlu din dersine tabi olmayacaðýna karar verdi. Bunun için, çocuðun din hanesinde Ýslam'dan baþka bir din yazýyor olmasý veya bu hanenin boþ olmasý kuralý uygulanmaya baþlandý. Buna karþýlýk, Alevi bir aile, iç hukuk yollarý tükendiði için, 2004'de ayný konuda AÝHM'de dava açtý ve davayý 2006'da kazandý. Kararda zorunlu din derslerinin AÝH Sözleþmesi'nin 9. maddesine aykýrý olduðu belirtiliyordu ama herhangi bir dinsel doktrinin eðitim müfredatýnda yer alamayacaðý iddia edilmiyordu. Karar, "farklý inançlarýn kendi dinlerini öðrenme hakkýnýn ortadan kalkmasý"na vurgu yapýyordu. Önümüzdeki günlerde zorunlu din dersleri konusunda AÝHM nezdinde yapýlan baþka müracaatlarýn da karara baðlanmasý bekleniyor. Diyanet Ýþleri Baþkaný, bu konuda þimdiden önlemini aldý: "Ýki gün sonra AÝHM Atatürk ilke ve inkýlaplarý dersini de insan haklarýna aykýrý görebilir. Tek bir tarih okutun diyebilirler. Ne zamana kadar insan haklarý deyince akan sularý durduracaðýz?" Ýki dersin ayný düzlemde ve birbirini destekler biçimde savunma hattýna yerleþtirilmesi, sizce anlamlý deðil mi? Ýlahiyatçý öðretmenler YÖK'ün aldýðý kararý takiben, 1998'de 11 ilahiyat fakültesinde ilköðretim din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenliði bölümleri açýldý. Ýlköðretim okullarýnda Anayasa'nýn öngördüðü zorunlu derslerin bu bölümlerden mezun kiþiler tarafýndan okutulmasýna baþlandý. Bugün 13 bin civarýnda "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" öðretmen kadrosu var. Bazý çevrelere göre 30 binin üzerinde branþ öðretmeni açýðý olduðu iddia ediliyor. Görüldüðü gibi, yeterli kadro oldukça, öðretmenlerinin sadece Ýlahiyat Fakültesi bünyesinden yetiþtiði bir eðitim bu. Nasýl Milli Güvenlik dersini subaylar yapýyorsa, zorunlu "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" dersini de ilahiyatçýlarýn yapmasýndan daha doðal ne olabilir laik ve dahi demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde? Gelelim müfredata sayýlý Tebliðler Dergisi, söz konusu dersin bireysel, toplumsal, ahlaki, kültürel ve evrensel açýlardan amaçlarýný özetlerken, müfredatýn aþaðý yukarý yarýsýný genel ahlak konularýna ve biraz da dinlerle ilgili genel bilgilere ayýrýyor. Diðer yarýsýný ise özetle, Ýslam'ýn iman, ibadet ve ahlak esaslarýný tanýyabilmeleri ve öðrenebilmelerine. Buna karþýlýk, söz konusu derslerin kitaplarýna, derslerin planlarýna, iþlenen konularýn detaylarýna, sýnavlarda sorulan sorulara bakýldýðýnda ise, dersin çoðunlukla Sünni Ýslam þeraitinin öðretilmesine ayrýldýðýný görüyoruz. Çoðunlukla kelimesi önemli. Bazý okullarda bu dersin programlarýna, sýnav sorularýna bakýldýðýnda genel bir din ve ahlak bilgisi dersinin yapýldýðýný da görebiliyoruz. Ama büyük çoðunluk, sekiz yýla yayýlan bu zorunlu dersi, esas olarak Sünni Ýslam'ýn ilkelerini ve ibadet kurallarýný öðretmeye hasrediyor. Bu konuda çok somut örnekleri gerekirse bir baþka yazýda sunabilirim. Bu programlarda elbette "Kutsal kitaplarý tanýyalým" veya "Budizm, Hinduizm", "Günümüzde yaþayan büyük dinleri tanýyalým" gibi genellikle bir iki haftayý geçmeyen konular da var. Ailenin öneminin yanýnda, "meleklere iman, imanýn þartlarýndandýr" bilgisi de öðretiliyor. Sýnav sorularý da genellikle yukarýdaki müfredata denk düþüyor. Bu müferadata raðmen, bugün bazý Müslüman kanaat önderleri, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, Aleviler için ne ise Sünniler için de odur. Yani ikisi için de din dersi deðildir. Çocuðunu Ýslam ile ilgili konularda bilgili ve dindar yetiþtirmek isteyen aileler için bu dersin -bu haliyle- çok fazla deðeri yoktur" iddiasýnda bulunuyorlar. Bu iddia sahiplerine göre, Ýslam dini eðer tüm okullarda gerçek þekilde öðretilecekse bunun için, seçmeli de olsa, Kuran dersi ve hadis, siyer, akaid gibi eðitim boyutu güçlü diðer dersler de okutulmalýdýr. Aksi takdirde buna "din dersi" demenin bir anlamý olmaz. Dýþiþleri Bakaný Gül, 2006 yazýnda, AÝHM kararý tartýþýlýrken, zorunlu din dersi konusunda, "Benim fikrim, hiçbir þeyin zorunlu olmamasýdýr. Ama benim çocuðum da din bilgilerini düzgün bir þekilde öðrensin diyen ailelerin çocuklarýna okullarda en düzgün þekilde öðretilmelidir ki, ortaya düzgün bir þey çýksýn" deðerlendirmesini yapmýþtý. Bu deðerlendirmeden hareketle, zorunlu din dersi uygulamasýnýn kaldýrýlmasýnýn, okullarda seçmeli bir "doðru düzgün din dersi" uygulamasýna geçme kapýsýný açabileceði düþünülebilir. Bunu Kur'an kurslarýnýn camilerden okullara aktarýlmasý olarak tanýmlamak da mümkün. Ama bu konuda hemen Gül'ü taþlamayalým. Türkiye'de laik Cumhuriyet Anayasasý, din ve ahlak eðitim ve öðretiminin devletin gözetim ve denetimi altýnda olmasýný zorunlu kýlýyor. Bu durumda, devletin denetim ve gözetimi altýnda din eðitimi verilir gibi laikliðe bütünüyle aykýrý veya bizimki gibi kendine özgü laikliðe yaraþýr bir ilkenin, en sonunda Kur'an kurslarýnýn okullara taþýnmasýna karþý da diyecek bir sözü kalmýyor. Görüldüðü gibi, sorun din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor; sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslam'ýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor. Ýþte burada, görünüþteki büyük tepiþmeye zýt düþen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn konumunu da içeren çok güçlü bir zýmni ittifak kendini gösteriyor. Önümüzdeki anayasa deðiþikliði tartýþmalarý, muhafazakâr ve otoriter cumhuriyetçilerin devlet gücünü elinde tutarak toplum üzerinde hegemonya oluþturma merkezli reflekslerinin birbirine nasýl benzediðini bir kez daha görmemizi saðlayacak. Ýleride bu iki tarafýn anlaþýp birleþtiðini görürsek, þaþýrmayacaðýz.

4 12 Eylül Askeri Darbesi ve BasýnMedya gerek açýktan gerekse de haberleri sunuþ þekliyle darbeyi destekledi. Darbeye veya orduya dair herhangi bir olumsuz haber veya yazý yayýnlayan gazeteler veya dergiler sansür, toplatýlma veya süresiz kapatma gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldý. Ýktidar mücadelesinde hangi yönetim biçimi olursa olsun siyaset ile iletiþim araçlarý arasýnda iliþki her dönemde var olmuþtur. Çünkü her iktidar kendi varlýðýný sürekli meþru kýlmak zorundadýr. Ýktidarlar, iletiþim araçlarýyla bir yandan kendi meþruluðunu saðlamaya çalýþýrken, diðer yandan politikalarýnýn kamuoyunca desteklenmesini ve uygulanmasýný amaçlar. Siyasi otoriteler veya iktidarlar belirli konularýn kamuoyuna açýklanmasý ve toplum fikirlerinin yönlendirilmesi için medyayý kullanýr. Medya politikasý oluþurken kimi zaman sansür, toplatma, yasaklama ve kapatma gibi baský politikalarý uygulanýr, kimi zaman da kaba müdahaleler deðil, uygun çizgide düþünen personelin seçilmesi ve editörler ile çalýþan gazetecilerin kurum politikasýyla uyumlu öncelikleri ve haber deðeri kriterlerini içselleþtirmeleri saðlanmaya çalýþýr. Medya devletin sözde amaçlarýný gerçek diye kabul eder, devletin politikasýnýn ve eylemlerinin gerçek nedenlerini ender olarak araþtýrýr. Medya ve siyaset arasýndaki bu iliþki Türkiye siyasi tarihi içinde de karþýmýza çýkýyor. Türkiye toplumunda siyaset odaklý deðiþim 1960, 1971 ve 1980 askeri darbeleri ile kesintilere uðramýþ ve genelde basýn siyasetin askeri çözümlerle belirlenen çizgileri karþýsýnda destekleyici oldu. Zira iktidarlarýn basýn üzerindeki kontrolü, basýn yasalarý ila, kâðýt fiyatlarý, resmi ilan ve reklam gelirleri, ucuz maliyetli kredi kullandýrma ve daðýtým gibi alanlarda belirleyicidir. Aksi halde, medya sansür, toplatma ve kapatma cezalarý ile ilan ve reklâm gelirlerinden pay gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kalabilir. Dolayýsýyla gündem yaratma, kanaat ve tutum oluþturma, kamuoyu oluþturma, siyasallaþtýrma gibi iþlevleri bulunan medya, askeri darbelerin ve iktidarlarý meþruiyetlerini saðlama aracý olur. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi ve darbeyle oluþturulan yeni yönetimin meþruluðunun saðlanmasýnda medya önemli bir araç oldu. Darbeyi gerçekleþtirenler, darbenin ilk gününden itibaren radyo televizyon ve gazeteler aracýlýðýyla propaganda çalýþmalarý yürüttü ve darbenin meþruluðunu ileri sürmeye çalýþtý. Genel Kurmay Baþkaný Orgeneral Kenan Evren, oluþturulan Milli Güvenlik Konseyi'nin kararýyla sýk sýk TRT ekranlarýna çýktý ve darbenin gerekçelerini sýralayarak kamuoyunu darbenin meþruluðu konusunda ikna etmeye çalýþtý. Darbe öncesinde tirajý en yüksek olan gazeteler, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Tercüman'da yayýnlanan haberlerde ve köþe yazýlarýnda ülkenin içinde bulunduðu kaos sýk sýk büyük puntolarla okuyucuya sunuldu ve kaosun mevcut hükümetçe sona erdirilemediði belirtildi. Gazetelerde hemen her gün manþet sayfada sunulan haberlerden bazýlarý þöyleydi: "Anarþik olaylarda 25 kiþi öldü" (27 Aðustos 1980-Milliyet), "Ocak'tan Eylül'e Anarþi Raporu: 8 ayda 1606 ölü. Son aylarda günde ortalama 10 kiþi terör olaylarýnda hayatýný kaybediyor" (2 Eylül 1980-Milliyet), "Demirel'in 170 günlük iktidarýnda 1361 kiþi öldü" (12 Mayýs 1980-Cumhuriyet), "Terör eylem için pilot iller seçti" (9 Eylül Hürriyet) TBMM'de Cumhurbaþkaný'nýn 100'den fazla oylama yapýlmasýna karþýn seçilemediði, "Meclis'te yine havanda su dövüldü", "Meclis aday, vatandaþ iþ bekliyor" baþlýklý haberlerle kamuoyuna yansýtýldý. Sonuçta ülkenin bir kaos içinde olduðu ve bu kaosa TBMM'nin son veremeyeceði mesajý verildi. Hürriyet gazetesinin 10 Eylül'den itibaren yayýnlamaya baþladýðý "Lider" isimli araþtýrma yazýsý orduya davetiye olarak deðerlendirilebilir. Saldun Tanjun imzalý araþtýrma yazýsýnda "Liderlerin sinirleri çelik gibi olmalý. Lider kendisini izlemekten piþman olmayacaðýmýz Mustafa Kemal gibi sabýrlý, akýlcý, insaný ve toplumu 12 Eylül Ve sonuçlarý bilmeli. Lider iç tehlikeleri saptamasýný bilmeli. Lider halkýn bütününü zafere ulaþtýran adamdýr" deniliyordu. Diðer yandan, Tercüman gazetesi de "Fikirler, Görüþler, Düþünceler" adlý yazý dizisiyle mevcut sorunlarýn Anayasa'dan kaynaklandýðýný, 1961 Anayasasý'nýn deðiþtirilmesi gerektiðini aktardý. "Siyasi Hayat ve Anayasa Uygulamalarý" baþlýklý Prof. Dr. Orhan Aldýkaçtý imzalý yazý, "Bizim gülmeye takatýmýz kalmamýþtýr... Gülemiyoruz, fakat seyrediyoruz... Katlanýyor... Bekliyoruz... (7 Eylül 1980)", "Terörle Mücadelede Metod Meselesi" baþlýklý Mehmet Demir imzalý yazý da "Ýtalyan usulünün benimsenmesi, ülke þartlarýna uygun bir mücadele programýnýn yapýsal bir çözüm olarak düþünülmelidir." (9 Eylül 1980) sözleriyle bitirildi. Tercüman gazetesi ayný zamanda "Türkiye'de en büyük 300 firma yöneticilerinin görüþleri" baþlýðý altýnda düzenlenen anketin sonuçlarý, "Devlet, otorite boþluklarýný giderip, yasalarý hakim kýlmadýkça, çalýþma barýþý saðlanamaz" mesajýyla verildi. Darbeyi meþrulaþtýran haberler ve köþe yazýlarý, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin ardýndan da devam etti. Askeri darbe, Milliyet gazetesinde 12 Eylül tarihinde "Silahlý Kuvvetler yönetime el koydu", Tercüman gazetesinde 13 Eylül tarihinde "Silahlý Kuvvetler yönetime el koydu. MGK Baþkaný Org. Evren Açýkladý: Yeni Anayasa Hazýrlanacak", Hürriyet gazetesinde 13 Eylül tarihinde "Terörün sonucu: Yönetim Milli Güvenlik Konseyi'nde - Atatürk yolunda devam" baþlýðýyla okuyucuya sunuldu. Hürriyet gazetesi darbe yönetiminin kullandýðý argümana uygun olarak, darbe haberine Atatürk'ün posterini ekleyerek, "Ne sað, ne de sol../ Atatürk Türkiyesi doðrultusunda bir ülkenin haysiyetli kiþileri olarak birlik içinde, dipdiri ve senin yolundayýz / Þuna asla þüphen olmasýn; Senin emanetin Cumhuriyet, ilelebet payidar olacaktýr / Hainler, gafiller, tüm iç ve dýþ düþmanlar hakkettiklerini bulacaktýr / Müsterih ol Atam" þiirini yayýnladý. Gazeteler darbe haberlerini verirken, dýþ basýnda darbeye iliþkin olumlu deðerlendirmeleri de yayýnlayarak, Avrupa'nýn dahi darbeyi desteklediði mesajýný verdi. Tercüman, "Dýþ Dünya: TSK'nýn yönetime el koymasý basýn ve yayýn araçlarý tarafýndan ilk olarak duyuruldu: Ordu Mecbur kaldý. (13 Eylül 1980)", Milliyet "Ordunun yönetime gelmesi dýþta olumlu karþýlandý (13 Eylül 1980), Hürriyet, "Observer: Teröristleri temizleyip yönetim sivillere devredilecek. (15 Eylül 1980) baþlýklý haberlerle dýþ dünyanýn darbeyi desteklediðini ileri sürdü. Darbenin gerçekleþtiði haberlerinin yaný sýra "Ýstanbul Üniversitesi, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin ülkede bütünlüðü saðlamak amacýyla tüm yurtta yönetime el koymasýný kutladý. (15 Eylül Hürriyet)" þeklindeki haberlerle akademik dünyanýn da darbeyi desteklediði mesajlarý verildi. Kanaat önderi kabul edilen köþe yazarlarý da darbeyi destekleyen açýklamalar yaptý. Hürriyet gazetesi yazarý Oktay Ekþi 17 Eylül 1980 tarihli köþe yazýsýnda, "Türkiye tam bir onarým yönetimi altýna girmiþ bulunmaktadýr. Bu yönetim, özgürlükçü demokratik sisteme ve Atatürk ilkelerine baðlý olanlarý tatmin edecek bir tutum içindedir" diyerek darbe yönetimine destek çaðrýsý yaptý. Darbe öncesinde sýk sýk Org. Kenan Evren'in "Anarþi yaratýcýlarý Ordu'nun yumruðu altýnda ezilecektir. Türk ulusu baðrýndan doðan Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yarattýðý güven ortamý içinde sonsuza kadar birçok bayramlarý refah ve mutluluklarla kutlayacaktýr (30 Aðustos 1980)" benzeri açýklamalarýna manþette veya ilk sayfada yer veren Tercüman gazetesinin tüm köþe yazarlarý darbeyi desteklemiþtir. Sadece Nazlý Ilýcak 10 Eylül 1980 tarihli "Bindik bir alamete gidiyoruz kýyamete..." içerikli yazýsýný 14 Eylül 1980 tarihinde "Kýyamet koptu. Dünyanýn sonu deðilse bile, demokrasinin sonu geldi..." sözleriyle devam ettirmiþ ancak hemen ardýndan 16 Eylül tarihindeki yazýsýnda "Ümidimiz memleketimizin birlik ve beraberliðimizin son þansý olan Türk Silahlý Kuvvetleri harekatýnýn baþarýsý ile neticelenmesidir" diyerek darbeyi meþru gösterdi. Basýnýn darbeyi meþru gösteren yaklaþýmý darbenin birinci yýlýnda da sürdü. Darbenin birinci yýlýnda Milliyet'in manþeti "Saðol Mehmetçik", Tercüman'ýn manþeti "Huzur, 1 yaþýnda", Hürriyet'in manþeti "El ele, kol kola mutlu günlere gidiyoruz... Ve evet! Düzlüðe çýkýyoruz" oldu. Medya gerek açýktan gerekse de haberleri sunuþ þekliyle darbeyi destekledi. Zaten darbeye veya orduya dair herhangi bir olumsuz haber veya yazý yayýnlayan gazeteler veya dergiler sansür, toplatýlma veya süresiz kapatma gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldý. Ýlk olarak Arayýþ Dergisi ile Demokrat, Hergün ve Aydýnlýk gazeteleri temelli kapatýldý. Türkiye Gazeteciler Sendikasý Ankara Þubesi Genel Sekreteri Mehmet Genç gözaltýna alýndý ve TGS Ankara Þubesi 9 Aralýk 1980'e kadar kapatýldý. Ýstanbul'daki sekiz gazeteden Milli Gazete dört kez toplam 72 gün, Cumhuriyet dört kez toplam 41 gün, Tercüman iki kez 29 gün, Günaydýn iki kez 17 gün, Güneþ ve Milliyet birer kez toplam 10'ar gün, Tan bir kez 9 gün, Hürriyet iki kez toplam yedi gün kapatýldý. Bu gazetelerin yetkilileri ve yazarlarýnýn defalarca ifadeleri alýndý, her biri hakkýnda birçok dava açýldý, birçoðu mahkûm oldu, tutuklandý. Darbeden sonraki dört yýlý kapsayan bir araþtýrmanýn sonuçlarýna göre; gazete ve dergiler 41 kez toplatýldý veya yayýmý durduruldu veya kapatýldý. Bazý sýkýyönetim komutanlýklarý, kimi gazetelerin, kendi sorumluluk bölgelerine sokulmasý ve satýþýný yasaklamýþlardýr. Yarýya yakýný Bakanlar Kurulu'nca olmak üzere 927 yayýn yasaðý getirildi. Bu dönemde basýn dýþý suçlananlar hariç, gazeteci, yazar, çevirmen ve sanatçýlara verilen mahkumiyet kararlarýnýn toplamý 316 yýl, 4 ay, 20 güne ulaþtý. Yeni Anayasa'nýn onaylatýlmasý 12 Eylül'ün ardýndan hazýrlýk çalýþmalarý çok öncesinden baþlatýlan ve sürekli gündemde tutulan anayasa tartýþmalarý sonuca ulaþmaya baþladý Anayasasý'nýn "anarþi" ve "terör"e neden olduðuna iliþin baþlatýlan kampanyaya Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) gibi ekonomi kuruluþlarý da açýktan destek verdi. Tercüman gazetesince hazýrlanan bir dizi Anayasa semineriyle birlikte daha otoriter ve baskýcý bir anayasanýn ideolojik temelleri atýldý. Bu seminerlerde oluþturulan "yeni anayasa"ya iliþkin önerilerin birçoðu 1982 Anayasasý'nda yer aldý. Darbenin ardýndan bu kez SÝSAV tarafýndan düzenlenen ve Tercüman gazetesi yazarlarý ile Aydýnlar Ocaðý yöneticilerinin danýþman ve konuþmacý olarak katýldýklarý seminerlerde dile getirilen düþünceler yeni anayasanýn ideolojik çatýsýný oluþturdu. Hazýrlanan 1982 Anayasasý'nýn propagandasý gerek ekonomi kuruluþlarý gerekse de bizzat darbeyi gerçekleþtirenler tarafýndan basýn aracýlýðýyla yapýldý. Kenan Evren TRT'de ve gazetelerde yeni Anayasa'yý tanýtýcý açýklamalar yaptý. Evren'e göre "Anayasa'ya Hayýr" diyenler vatan hainleri, dýþ güçlerden emir alan anarþist ve teröristlerdi. Evren'in tanýtým faaliyetleri kapsamýnda Adana'da yaptýðý konuþmada þu sözleri dikkat çekicidir: "Nusuh ile uslanmayaný etmeli tekdir/tekdir ile uslanmayanýn hakký kötektir. Gençler belki bilmez, bizde bu beyit çok yaygýndýr. Yani önce nasihat et, sonra ikaz et, en sonunda döversin. Biz önce iþi nasihatle halletmeye çalýþýyoruz". Ayný günlerde sýkýyönetim komutanlarý da "Anayasa'ya Hayýr" diyen "anarþist" ve "teröristlerin" yakalanacaðýný açýkladý. Anayasa 13 Eylül 2007 Perþembe halk oyuna sunuluncaya kadar, gazetelerde ve televizyonda Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Kenan Evren'in açýklamalarý, haberlerde ve köþe yazýlarýndaki mesajlar, seminerlerde yapýlan konuþmalar, ekonomi kuruluþlarý temsilcilerinin açýklamalarý yeni anayasanýn propagandasýný oluþturdu. Aksini savunanlar ise gözaltý ve tutuklamalarla karþý karþýya kaldý, gazeteler sansürlendi veya kapatýldý. Sonuç olarak referanduma sunulan yeni Anayasa, halkýn yüzde 91,27'sinin katýlýmýyla yüzde 91,37 kabul oyuyla kabul edildi.(ek/eü) * Bu yazý Marmara Üniversitesi Radyo-TV bölümü yüksek lisans öðrencisi Evin Katurman'ýn hazýrladýðý "12 Eylül ve Basýn: Toplumsal Rýza Nasýl Saðlandý?" baþlýklý makalesinden kýsaltýlarak alýndý. Sýkýyönetim uygulamasýnýn kaldýrýlmasý Sýkýyönetim uygulamasýnýn tarihlere göre kaldýrýldýðý iller:[3] 19 Mart 1984 Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankýrý, Gümüþhane, Isparta, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Kütahya, Muþ, Sinop 19 Temmuz 1984 Afyon, Amasya, Aydýn, Balýkesir, Bolu, Çorum, Muðla, Nevþehir, Niðde, Rize, Sakarya, Tekirdað, Yozgat 19 Kasým 1984 Denizli, Giresun, Kayseri, Konya, Manisa, Uþak 18 Mart 1985 Antalya, Bursa, Eskiþehir, Hakkari, Ýçel, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraþ, Samsun, Sivas, Tokat, Zonguldak 19 Temmuz 1985 Ankara, Artvin, Edirne, Erzincan, Ýzmir, Ordu 19 Eylül 1985 Trabzon 19 Kasým 1985 Adana, Adýyaman, Aðrý, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Kars 19 Mart 1986 Bingöl, Elazýð, Tunceli, Þanlýurfa 19 Mart 1987 Van 19 Temmuz 1987 Diyarbakýr, Mardin, Siirt Darbenin sonuçlarý kiþi göz altýna alýndý 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi. Açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin kiþi için idam cezasý istendi. 517 kiþiye idam cezasý verildi. Haklarýnda idam cezasý verilenlerden 50'si asýldý (26 siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 1'i Asala militaný). Ýdamlarý istenen 259 kiþinin dosyasý Meclis'e gönderildi. 71 bin kiþi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargýlandý. 98 bin 404 kiþi örgüt üyesi olmak suçundan yargýlandý. 388 bin kiþiye pasaport verilmedi. 30 bin kiþi sakýncalý olduðu için iþten atýldý. 14 bin kiþi yurttaþlýktan çýkarýldý. 30 bin kiþi siyasi mülteci olarak yurtdýþýna gitti. 300 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. 171 kiþinin iþkenceden öldüðü belgelendi. 937 film sakýncalý bulunduðu için yasaklandý. 23 bin 677 derneðin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öðretmen, üniversitede görevli 120 öðretim üyesi ve 47 hâkimin iþine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yýl 6 ay hapis cezasý verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldýrýya uðradý. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayýn yapamadý. 13 büyük gazete için 303 dava açýldý. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kiþi yaþamýný yitirdi. 144 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. 14 kiþi açlýk grevinde öldü. 16 kiþi kaçarken vuruldu. 95 kiþi çatýþmada öldü. 73 kiþiye doðal ölüm raporu verildi. 43 kiþinin intihar ettiði bildirildi.

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

DUYURU. Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

DUYURU. Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması DUYURU Yüzünden Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur an kurslarına katılımı artırmak ve Kur an-ı Kerim i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Başkanlığımıza bağlı Kur

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı