12 Eylül ve sonuçlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Eylül ve sonuçlarý"

Transkript

1 YIL:2 SAYI:475 Þakir Þenol 6-7;12 Eylül Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan patlak veren 6-7 Eylül linç ve yaðmalamasý.. >2 DE Ahmet Ýnsel Camide uygulamalý din dersi Sorun, din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor. Sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslam'ýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor 1982 Anayasasý' nda yer alan, "Din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu dersler arasýnda yer alýr" hükmünün deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý tartýþmasý baþladý. >3 DE Meral Salman TÜRK MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝ VE ALEVÝ-BEKTAÞÝ KÝMLÝÐÝ -2 Geçen hafta, 19. yüzyýlda kültürel bir akým olarak ortaya çýkan Türkçülüðün, Balkan Savaþlarýnýn sonucunda siyasal biçim almasýndan ve Ýttihat ve Terakki Cemiyeti tarafýndan resmi bir ideoloji olarak benimsenmesinden bahsettim. Bu hafta ise imparatorluktan ulus-devlete geçiþle birlikte, elde kalan Anadolu topraklarýna ve bu topraklarda yaþayan halklara yönelen yeni Türk milliyetçiliðinden (milliyetçiliklerinden) bahsedeceðim. 8 DE Diyanet Müslüman a Ramazan Yediriyor Türkiye de Ramazan 13. Eylül 07 Perþembe günü baþlýyor. Tüm Müslümanlara sabýrlý,saðlýklý ve barýþ dolu ramazanlar dilerim. Ramazan; Suudi Arabistan da Hilalin astronomik olarak görünmesiyle hesap ediliyor. Türkiye de ise ; Diyanet Rüyet üzerinden hilal in görülmesini esas alarak ramazanýn tarihini belirliyor. 8 DE 35 YKR 13 EYLÜL 2007 PERÞEMBE Konya gündemde ama Hacýbektaþ yok Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu Bu yýl Hacý Bektaþ Veli Anma etkinlikleri nin nasýl geçtiðini sorduðumuz bazý vatandaþlar isminin verilmesinden çekinerek etkinliklerin her gecen yýl hem içerik olarak hemde katýlým olarak zayýfladýðýný belirterek Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu nu 12 Eylül ve sonuçlarý 12 Eylül Askeri Darbesi ve BasýnMedya gerek açýktan gerekse de haberleri sunuþ þekliyle darbeyi destekledi. Darbeye veya orduya dair herhangi bir olumsuz haber veya yazý yayýnlayan gazeteler veya dergiler sansür, toplatýlma veya süresiz kapatma gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldý. Ýktidar mücadelesinde hangi yönetim biçimi olursa olsun siyaset ile iletiþim araçlarý arasýnda iliþki her dönemde var olmuþtur. eleþtirdiler. Her geçen yýl etkinliklerin olumsuz geçtiðini belirten Hacýbektaþlý vatandaþlar etkinliðin uluslararasý etkinlik olarak düzenlendiðini ama uluslararasý etkinlikle dehiç bir ilgisinin olmadýðýný söyleyerediler. >2 DE AÝHM, 'ZORUNLU DÝN DERSÝ' DAVASINDA KARARA VARDI: ALEVÝLER HAKLI ALEVÝLER HAKLI : Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi >3 DE >4 DE Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 2007 Yýlý Þap Aþýlama Kampanyasý baþladý Þap hastalýðýna karþý; Ülke genelinde her yýl ilkbahar ve sonbahar döneminde Aþýlama kampanyasý düzenlendiðini açýklayan yetkililer bu yýl Þap Aþýlama Kampanyasý nýn 1 Eylül tarihi itibarýyla baþladýðýný bildirdiler. Þap aþýlama Kampanyasý nýn 1 Eylül de baþlayýp 31 Ekim 2007 tarihinde sona ereceði açýklandý. Bu tarihler arasýnda Nevþehir ve ilçelerinde bulunan Büyük Baþ hayvanlarýn aþýlanacaðý açýklandý. Aþýlama kampanyasýnda ise Merkez ilçede görevli saðlýk personelinin yaný sýra 7 Ýlçede bulunan saðlik personelininde görev alaçaðý bildirildi. 12 Eylül darbesi 27. yýlýnda protesto edildi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: >6 DA 12 Eylül darbesi, dün Ankara'da yapýlan etkinlikle 27. yýlýnda protesto edildi. Darbe Karþýtý Platform'un düzenlediði etkinliðe yaklaþýk beþ bin kiþi katýldý. Protesto eylemi Ankara Garý'dan Abdi Ýpekçi Parký'na yürüyüþle baþladý. Yürüyüþ sýrasýnda 12 Eylül döneminde hayatýný kaybedenlerin resimleri taþýndý. >7 DE

2 2 13 Eylül 2007 Perþembe Þakir Þenol Yakýn tarihimizde þu üç eylül günü hiç þýk durmuyor. Eylül ayý hazan mevsimidir aslýnda. Hazan mevsiminin de kendisine has güzellikleri vardýr. Ancak, ben daha doðmadan patlak veren 6-7 Eylül linç ve yaðmalamasý 6-7;12 Eylül ülkemin Rum yurttaþlarýnca bir kara gündür. Aslýnda bizler içinde bir kara gün olarak algýlanmalýdýr. Yüzleþtik mi ki Selanik'teki Atatürk'ün Evi'ni bombalayanlarla? Ne oldu o suikastçýlarýn akýbeti? Ödüllendirildiler herhalde? Yaðmacýlardan yakalanýp cezalanan oldu mu? Ya rahmetlik Aziz Nesin'den ve Rum vatandaþlarýmýzdan özür dilendi mi? Yakýnlarýna maddi zararlarý tazmin edildi mi? 6-7 Eylül'ün muhasebesi yapýlmadýðý için kendisini bu ülkenin sahibi varsayanlar fütursuzca davranmaktan asla imtina etmiyorlar 12 Eylül muhtýrasý da nasýl olsa hesap verilmiyor, muhasebe yapýlmýyor, yapanýn yanýnda kar kalýyor düþüncesiyle yapýlmadý mý? kiþi göz altýna alýnmýþ. 90 güne varan göz altýlar yaþanmýþ kiþiye ölüm cezasý istenmiþ. 171 kiþi iþkenceden ölmüþ kiþiye pasaport verilmemiþ.(rahmetli Ruhi Su'da dahil) kiþi sakýncalý olduklarý için iþlerinden atýlmýþ derneðin faaliyetine son verilmiþ (þu an örgütlenmek ve örgüt sözcüðünden korkar olmuþ yurttaþ, partilere oy depoluðundan gayrý bir görevleri yok) dava açýlmýþ kiþi yargýlanmýþ kiþi vatandaþlýktan çýkarýlmýþ kiþi hakkýnda idam talebinde bulunulmuþ kiþi hakkýnda ölüm cezasý verilmiþ. 517 kiþinin idam cezasý onaylanmýþ. 259 kiþinin idam dosyalarý TBMM'ne gönderilmiþ. 50 kiþi idam edilmiþ. Ve Ateþ Düþtüðü Yeri Yaktý Terazinin sol kefesini boþalttýlar. 'Bizim Boyslar Baþardýlar' diye bayram edenler kazandýlar. Onlar, 72 millet bir arada kardeþçe yaþarlar ama bizim yurdumuzun bize dar edilmesini alkýþladýlar. Terazi bir türlü ayar tutmuyor. O gün bu gündür sol bir türlü var olamýyor. Sol deðerler ayak altýna alýndý. Solcularda uzaklaþtý geniþ halk yýðýnlarýndan doðal olarak. Halen güzel ve doðru þeyler söylüyorlar ancak, uygulamasýný gösteremiyorlar.yükselen deðer artýk dindarlýk ve milliyetçilik. 12 Eylül ile ilgili yapýlan sinema filmleri giþe yapmýyormuþ. Yapýmcýlarýna para kazandýrmýyormuþ. Arz talep iliþkisi bozulmuþ. Gençlik babasýnýn, amcasýnýn, teyzenin, dedesinin içerde ve dýþarýda neler çektiðini bilmiyor ki döneme ait filmlere ilgi duysun. Ülkeye bu eziyeti edenler yargýlansýn diye Avukat Ýlyas Danyeli ve Kazým Genç AHÝM'e dilekçe vererek darbeci komutanlarýn yargýlanmasýný istediler. Umarým kazanýrlar. Gerçekten sivil ve gerçekten demokratik bir anayasa dileklerimle. Konya gündemde ama Hacýbektaþ yok hayata geçmemiþtir. Balkan ülkelerinde her gece bir þehirde Konya ve Mevlâna Günleri programý gerçekleþtiren Konya Belediyesi Mevlana ya sýðýnmýþ ama bizim belediye baþkanýmýz Hacý Bektaþ Veli ye sýðýnamýyor. Proje hazýrlamýyor. Hacý Bektaþ Veli nin bir derya olduðunu ne belediye baþkanýmýz nede bizler tam olarak anlamýþ deðiliz. Secilmeden önce Belediye baþkanýmýz bize iki yýl içinde Hacýbektaþý tekno-kent yapacagýný söyledi. Býrakalým tekno- kent yapmayý, her geçen yýl Hacýbektaþ dahada yalnýzlaþýyor. Konya Mevlana ile adýný dünyaya duyuruyor, ama biz ilçemizin adýný duyuramýyoruz.konya gündemde ama Hacýbektaþ ýn (Ýlçemizin)adý yok. Bu olacak iþmi? GEREKLÝ TELEFONLAR Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Bu yýl Hacý Bektaþ Veli Anma etkinlikleri nin nasýl geçtiðini sorduðumuz bazý vatandaþlar isminin verilmesinden çekinerek etkinliklerin her gecen yýl hem içerik olarak hemde katýlým olarak zayýfladýðýný belirttiler. Her geçen yýl etkinliklerin olumsuz geçtiðini belirten Hacýbektaþlý vatandaþlar etkinliðin uluslararasý etkinlik olarak düzenlendiðini ama uluslararasý etkinlikle dehiç bir ilgisinin olmadýðýný söyleyerediler. Vatandaþlar konuyla ilgili olarak þu görüþlere yer verdiler: 2007 yýlýnda her ay farklý ülkelerde Konya ve Mevlana Günleri kapsamýnda etkinlikler düzenleniyor. Konya Belediyesi Romanya nýn üç farklý þehrine gidiyor, Konya kültürünü tanýtýcý etkinlikler yapýyor. Bizim Belediyemiz ve Belediye Baþkanýmýz neden bu gibi giriþim lerde bulunmuyor. Bükreþ, Köstence ve Mecidiye de Konya Belediyesi etkinlikler yapýyor. Yapýlan etkinlik orada Romanya Devlet Televizyonu tarafýndan da yayýnlanýyor. Ýþte gazetelerden okuyoruz Konya Belediye Baþkaný dünyanýn dört biryanýnda gerçekleþtir diklerini söyledikleri etkinliklerle milyonlarca insana ulaþtýklarýný söylüyor. Bizim Belediyemiz ve Belediye Baþkaný mýz neden HacýBektaþ Veli Anma Etkinliði ni dýþarýya taþýmýyor. ABD den, Japonya ya, Fransa dan, Romanya ya kadar birçok deðiþik ülkede hem Konya nýn hemde ülkemizin tanýtýmýna katký saðladýðýný okuduðumuz Konya Belediyesi nin yaptýðýný bizim belediyemiz neden yapmýyor, anlamýyoruz. Konya Büyükþehir Belediyesi 2007 yýlýnýn þehrin tanýtýmý ve dünyaya açlýmý konusunda önemli etkinlikler yapýyor. Birileri beðenir birileri beðenmez. Ama istenirse yapýlýyor. Ama biz iþ yapmayý sevmiyoruz. Proje üretmiyoruz. Hacý Bektaþ Veli nin inancý,felsefesi dünyaya yayýlmýþ durumda. Bugün Amarika,Kanada,Japonya,Balkanlar ve dünyanýn bir çok ülkesinde bektaþi tekkeleri ve Bektaþileri bulabiliriz. Ama bizim anma etkinliðimizin uluslararasý boyutu buna raðmen Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat

3 13 Eylül 2007 Perþembe AÝHM, 'ZORUNLU DÝN DERSÝ' DAVASINDA KARARA VARDI ALEVÝLER HAKLI ALEVÝLER HAKLI : Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, Alevi babanýn, çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurusunu sonuçlandýrdý. Mahkemenin babayý haklý bulduðu öðrenildi Belma Akçura Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), Alevi bir ailenin çocuðunun din dersine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasýyla ilgili davayý karara baðladý. AÝHM kararýnda Alevilerin lehine karar çýktýðý anlaþýldý. Önümüzdeki günlerde açýklanacak mahkemenin gerekçeli kararýna, Büyük Daire'nin iki ay önce karara baðladýðý Folgero davasýnýn emsal teþkil ettiði öðrenildi. Büyük Daire 29 Haziran'da, Hýristiyanlýðý temel alan ve Hýristiyan bakýþ açýsýyla diðer dinlere atýfta bulunulduðu gerekçesiyle açýlan bir davayý karara baðladý. Büyük Daire, Folgero Norveç'e karþý davasýnda AÝHM'nin dinle devlet iþlerine karýþmadýðýný belirterek, "Ýlgili devlet (Norveç) eðitimle ilgili sorumluluðu yerine getirirken, ders programýndaki bilgileri objektif, eleþtirel ve çoðulcu bir þekilde verilmesini mi saðlýyor? Yoksa endoktrini yani bir görüþü empoze etme, dayatma amacýný mý güdüyor?" sorusuna yanýt aradý. Kararda, söz konusu ders programýnda diðer dinlere atýfta bulunulsa da, bu dinlerin Hýristiyanlýk üzerinden anlatýldýðý, Hýristiyan yetiþtirmeye yönelik bilgilerin yer aldýðý belirtilerek, "Devletin bütün dinlere eþit, çoðulcu ve eleþtirel yaklaþmadýðýna" vurgu yapýldý. Sözleþme ihlal edildi Büyük Daire, "Hiç kimse eðitim hakkýndan yoksun býrakýlamaz. Devlet, eðitim ve öðretim alanýnda yükleneceði görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanýn bu eðitim ve öðretimin kendi dini ve felsefi inançlarýna göre yapýlmasýný saðlama haklarýna saygý gösterir" þeklinde düzenlenen sözleþmenin 2. maddesinin de ihlal edildiðine karar verdi. Alevilerin zorunlu din dersi davasýyla büyük benzerlik gösteren Folgero davasýnda Daire, Norveç'in Eðitim Kanunu'nda Ýncil ve Hýristiyanlýðýn Protestan inancýna uygun olarak verilmesi yönündeki amacýný da zaten açýkça belirttiðini hatýrlattý. Kararda, Norveç'in söz konusu ders programýnda diðer dinlere çoðulcu ve eþit bir þekilde yer vermediði, eþit vurgu yapmadýðý, Hýristiyanlýðý öne çýkardýðý ve ebeveynlere çok aðýr þartlar getirdiði için muafiyetin yeterli olmadýðý vurgulandý. Tek dini öðretemez Mahkeme; Alevilerin zorunlu din dersi ile ilgili þikâyeti ile ilgili kabul edilebilirlik gerekçesini yazarken de Sünni Ýslama dayalý bir öðretimin dayatýldýðýný söyleyen davacýlarýn, "Devlet, kamu okullarýnda tek bir dini öðretemez, bu devletin tarafsýzlýðý ilkesine de aykýrýdýr" þeklindeki görüþlerine yer vermesi, esasa iliþkin karar konusundaki tavrýnýn ne olacaðýnýn da ipuçlarýný vermiþti. Önemli sonuçlarý olacak Karar uyarýnca, Türkiye'de Anayasa'nýn ilgili maddesinin deðiþmesi (24. madde), Milli Eðitim Temel Kanunu'nun "Din Kültürü ve Ahlak Eðitimi Ýlköðretim okullarýnda zorunludur" þeklindeki 12. maddesi ve Talim ve Terbiye Kurulu'nun 19/9/2000 tarih ve 373 sayýlý kararýyla kabul edilen Ýlköðretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öðretim programýnýn deðiþmesi gerekecek. Davanýn seyri 2001'de Hasan Zengin adlý Alevi bir vatandaþ, 7. sýnýfa giden kýzý E.Z.'nin Alevilikle ilgili bilgilerin yer almadýðý din derslerine girme zorunluluðunun kaldýrýlmasý için önce Ýstanbul Valiliði'ne, ardýndan Ýstanbul Ýdare Mahkemesi'ne, son olarak da Danýþtay'a baþvurdu. Baþvurularýndan olumsuz yanýt alan Zengin, iç hukuk yollarýný tükettikten sonra 2 Ocak 2004'te Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne gitti.? AÝHM'ye yapýlan baþvuruda, devletin Alevi olan bir öðrenciye Sünni inancýnýn öðretildiði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini zorunlu olarak okutmasýnýn, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin (AÝHS) din ve vicdan özgürlüðünü düzenleyen 9'uncu maddesinin ihlali olduðu görüþü belirtildi.? Kasým 2004'te baþvuruyu gündemine alan AÝHM, 15 Kasým 2004'te Türkiye'ye zorunlu din dersiyle ilgili sorular yöneltti.? Nisan 2005'te Türkiye 20 maddelik savunmasýnda, davanýn reddini istedi ve "Ders tarafsýzdýr. Anne babalar, devletin yetkisine karþý çýkamaz" denildi.? Mahkeme, Türkiye'nin savunmasýný deðerlendirdikten sonra þikâyet hakkýnda kabul edilebilirlik kararý verdi ve dosyayý esastan görüþmek üzere 3 Ekim tarihine duruþma günü verdi.? Türkiye savunmasýnda, Aleviler ile Sünniler arasýnda ayrýmcýlýk yapýlmadýðýný, derslerin de din dersi deðil, din ve ahlak konusunda genel kültür dersi olduðunu belirtti. Milliyet AHMET ÝNSEL Görüldüðü gibi, sorun din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor; sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslamýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor. Ýþte burada, görünüþteki büyük tepiþmeye zýt düþen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn konumunu da içeren çok güçlü bir zýmni ittifak kendini gösteriyor. Camide uygulamalý din dersi. Sorun, din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor. Sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslam'ýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor 1982 Anayasasý'nda yer alan, "Din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda okutulan zorunlu dersler arasýnda yer alýr" hükmünün deðiþtirilmesi veya kaldýrýlmasý tartýþmasý baþladý. Bu da, yürürlükteki uygulama hakkýndaki gerçeklerin bir kez daha çarpýtýlmasýna yeniden vesile oldu. Çarpýtmayý özetleyelim: "Bu dersler, öðretmen, içerik ve haftalýk ders saati açýsýndan 'din dersi' özelliðine sahip deðildir." Bu iddiayý desteklemek için genellikle iki kanýt öne sürülüyor: 1) Müfredatýn ve ders kitaplarýnýn düzenleniþ þekli, dini öðretmek ve bazý konularda din eðitimi vermek amacýndan uzaktýr. Daha çok vatandaþlýk bilgileri, genel ahlak kurallarý ve sosyal konularý içeriyor. 2) Bu ders haftada sadece iki saat verilebiliyor. Bu dar sürede deðil din eðitimi vermek, din hakkýnda ansiklopedik bilgi aktarýmý bile mümkün deðildir. Bu iki iddianýn da gerçeði yansýtmadýðýnýn kanýtlarýný biraz ileride ele alacaðýz (ayrýca bu konuda bkz ve tarihli Radikal Ýki'lerdeki yazýlarým). Önce Türkiye'de Cumhuriyet tarihi içinde ilk ve orta eðitimde din dersinin statüsünde yaþanan deðiþiklikleri hatýrlayalým. Zorunlu seçmeli Din dersleri, 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüðe girmesinin ardýndan, "Kuran'ý Kerim ve Din Dersleri" adý altýnda ilkokulun 2. ve 3. sýnýflarýnda haftada iki saat, 4. ve 5. sýnýflarda bir saat, ortaokulun ilk iki yýlýnda ise "Din Bilgisi" adý altýnda haftada bir saat okutulmaya baþlandý. 1927'de din dersine katýlma, öðrenci velilerinin onayýna baðlandý. 1931'de ortaokullardan, 1935'te ilkokullardan din dersi kaldýrýldý. 1948'de, ilkokullarýn son iki sýnýfýna, isteðe baðlý olarak ve program dýþý "Din Bilgisi" dersi yeniden konuldu. Demokrat Parti hükümeti, 1950'de bu dersi program içine aldý. O zamana kadar velinin istek dilekçesiyle verilen dersi, bütün öðrencilere verilir hale getirildi. Çocuklarýnýn din dersi okumasýný istemeyenler, dilekçe vererek bu dersten muafiyet elde edebiliyorlardý. "Zorunlu ama seçmeli" uygulamasý böylece baþladý. 1956'da, bugünkü 6. ve 7. sýnýflara seçmeli din dersi kondu. 1967'de bu dersler lise 1. ve 2. sýnýf programýnda da yer almaya baþladý. Ardýndan 1982 Anayasasý'yla, din ve ahlak bilgisi dersleri ilk ve ortaöðretimde zorunlu ders mertebesine yükseldi. Ahlak bilgisi dersiyle din dersi birleþtirildi. Ýlköðretimde 4. sýnýftan baþlayarak 8. sýnýfa kadar haftada iki saat, liselerin bütün sýnýflarýnda ise haftada birer saatlik zorunlu ders olarak okutulmaya baþlandý. Ýki yýl önce MEB, liselerde de bunun haftada iki saate çýkarýlmasýna teþebbüs etti. Yanýlmýyorsam, hayata geçiremedi. Geçtiðimiz yýllarda, Süryani bir ailenin çocuðunun bu dersten muaf tutulmasý için açtýðý davayý karara baðlayan Danýþtay, Müslüman olmayan ailelerin çocuklarýnýn zorunlu din dersine tabi olmayacaðýna karar verdi. Bunun için, çocuðun din hanesinde Ýslam'dan baþka bir din yazýyor olmasý veya bu hanenin boþ olmasý kuralý uygulanmaya baþlandý. Buna karþýlýk, Alevi bir aile, iç hukuk yollarý tükendiði için, 2004'de ayný konuda AÝHM'de dava açtý ve davayý 2006'da kazandý. Kararda zorunlu din derslerinin AÝH Sözleþmesi'nin 9. maddesine aykýrý olduðu belirtiliyordu ama herhangi bir dinsel doktrinin eðitim müfredatýnda yer alamayacaðý iddia edilmiyordu. Karar, "farklý inançlarýn kendi dinlerini öðrenme hakkýnýn ortadan kalkmasý"na vurgu yapýyordu. Önümüzdeki günlerde zorunlu din dersleri konusunda AÝHM nezdinde yapýlan baþka müracaatlarýn da karara baðlanmasý bekleniyor. Diyanet Ýþleri Baþkaný, bu konuda þimdiden önlemini aldý: "Ýki gün sonra AÝHM Atatürk ilke ve inkýlaplarý dersini de insan haklarýna aykýrý görebilir. Tek bir tarih okutun diyebilirler. Ne zamana kadar insan haklarý deyince akan sularý durduracaðýz?" Ýki dersin ayný düzlemde ve birbirini destekler biçimde savunma hattýna yerleþtirilmesi, sizce anlamlý deðil mi? Ýlahiyatçý öðretmenler YÖK'ün aldýðý kararý takiben, 1998'de 11 ilahiyat fakültesinde ilköðretim din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenliði bölümleri açýldý. Ýlköðretim okullarýnda Anayasa'nýn öngördüðü zorunlu derslerin bu bölümlerden mezun kiþiler tarafýndan okutulmasýna baþlandý. Bugün 13 bin civarýnda "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" öðretmen kadrosu var. Bazý çevrelere göre 30 binin üzerinde branþ öðretmeni açýðý olduðu iddia ediliyor. Görüldüðü gibi, yeterli kadro oldukça, öðretmenlerinin sadece Ýlahiyat Fakültesi bünyesinden yetiþtiði bir eðitim bu. Nasýl Milli Güvenlik dersini subaylar yapýyorsa, zorunlu "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" dersini de ilahiyatçýlarýn yapmasýndan daha doðal ne olabilir laik ve dahi demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde? Gelelim müfredata sayýlý Tebliðler Dergisi, söz konusu dersin bireysel, toplumsal, ahlaki, kültürel ve evrensel açýlardan amaçlarýný özetlerken, müfredatýn aþaðý yukarý yarýsýný genel ahlak konularýna ve biraz da dinlerle ilgili genel bilgilere ayýrýyor. Diðer yarýsýný ise özetle, Ýslam'ýn iman, ibadet ve ahlak esaslarýný tanýyabilmeleri ve öðrenebilmelerine. Buna karþýlýk, söz konusu derslerin kitaplarýna, derslerin planlarýna, iþlenen konularýn detaylarýna, sýnavlarda sorulan sorulara bakýldýðýnda ise, dersin çoðunlukla Sünni Ýslam þeraitinin öðretilmesine ayrýldýðýný görüyoruz. Çoðunlukla kelimesi önemli. Bazý okullarda bu dersin programlarýna, sýnav sorularýna bakýldýðýnda genel bir din ve ahlak bilgisi dersinin yapýldýðýný da görebiliyoruz. Ama büyük çoðunluk, sekiz yýla yayýlan bu zorunlu dersi, esas olarak Sünni Ýslam'ýn ilkelerini ve ibadet kurallarýný öðretmeye hasrediyor. Bu konuda çok somut örnekleri gerekirse bir baþka yazýda sunabilirim. Bu programlarda elbette "Kutsal kitaplarý tanýyalým" veya "Budizm, Hinduizm", "Günümüzde yaþayan büyük dinleri tanýyalým" gibi genellikle bir iki haftayý geçmeyen konular da var. Ailenin öneminin yanýnda, "meleklere iman, imanýn þartlarýndandýr" bilgisi de öðretiliyor. Sýnav sorularý da genellikle yukarýdaki müfredata denk düþüyor. Bu müferadata raðmen, bugün bazý Müslüman kanaat önderleri, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, Aleviler için ne ise Sünniler için de odur. Yani ikisi için de din dersi deðildir. Çocuðunu Ýslam ile ilgili konularda bilgili ve dindar yetiþtirmek isteyen aileler için bu dersin -bu haliyle- çok fazla deðeri yoktur" iddiasýnda bulunuyorlar. Bu iddia sahiplerine göre, Ýslam dini eðer tüm okullarda gerçek þekilde öðretilecekse bunun için, seçmeli de olsa, Kuran dersi ve hadis, siyer, akaid gibi eðitim boyutu güçlü diðer dersler de okutulmalýdýr. Aksi takdirde buna "din dersi" demenin bir anlamý olmaz. Dýþiþleri Bakaný Gül, 2006 yazýnda, AÝHM kararý tartýþýlýrken, zorunlu din dersi konusunda, "Benim fikrim, hiçbir þeyin zorunlu olmamasýdýr. Ama benim çocuðum da din bilgilerini düzgün bir þekilde öðrensin diyen ailelerin çocuklarýna okullarda en düzgün þekilde öðretilmelidir ki, ortaya düzgün bir þey çýksýn" deðerlendirmesini yapmýþtý. Bu deðerlendirmeden hareketle, zorunlu din dersi uygulamasýnýn kaldýrýlmasýnýn, okullarda seçmeli bir "doðru düzgün din dersi" uygulamasýna geçme kapýsýný açabileceði düþünülebilir. Bunu Kur'an kurslarýnýn camilerden okullara aktarýlmasý olarak tanýmlamak da mümkün. Ama bu konuda hemen Gül'ü taþlamayalým. Türkiye'de laik Cumhuriyet Anayasasý, din ve ahlak eðitim ve öðretiminin devletin gözetim ve denetimi altýnda olmasýný zorunlu kýlýyor. Bu durumda, devletin denetim ve gözetimi altýnda din eðitimi verilir gibi laikliðe bütünüyle aykýrý veya bizimki gibi kendine özgü laikliðe yaraþýr bir ilkenin, en sonunda Kur'an kurslarýnýn okullara taþýnmasýna karþý da diyecek bir sözü kalmýyor. Görüldüðü gibi, sorun din derslerinin zorunlu olup olmamasýný aþýyor; sorun, din ve vicdan özgürlüðünün teminat altýna alýndýðý iddia edilirken, Sünni Ýslam'ýn fiilen resmî devlet dini haline getirilmesinde yatýyor. Ýþte burada, görünüþteki büyük tepiþmeye zýt düþen, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn konumunu da içeren çok güçlü bir zýmni ittifak kendini gösteriyor. Önümüzdeki anayasa deðiþikliði tartýþmalarý, muhafazakâr ve otoriter cumhuriyetçilerin devlet gücünü elinde tutarak toplum üzerinde hegemonya oluþturma merkezli reflekslerinin birbirine nasýl benzediðini bir kez daha görmemizi saðlayacak. Ýleride bu iki tarafýn anlaþýp birleþtiðini görürsek, þaþýrmayacaðýz.

4 12 Eylül Askeri Darbesi ve BasýnMedya gerek açýktan gerekse de haberleri sunuþ þekliyle darbeyi destekledi. Darbeye veya orduya dair herhangi bir olumsuz haber veya yazý yayýnlayan gazeteler veya dergiler sansür, toplatýlma veya süresiz kapatma gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldý. Ýktidar mücadelesinde hangi yönetim biçimi olursa olsun siyaset ile iletiþim araçlarý arasýnda iliþki her dönemde var olmuþtur. Çünkü her iktidar kendi varlýðýný sürekli meþru kýlmak zorundadýr. Ýktidarlar, iletiþim araçlarýyla bir yandan kendi meþruluðunu saðlamaya çalýþýrken, diðer yandan politikalarýnýn kamuoyunca desteklenmesini ve uygulanmasýný amaçlar. Siyasi otoriteler veya iktidarlar belirli konularýn kamuoyuna açýklanmasý ve toplum fikirlerinin yönlendirilmesi için medyayý kullanýr. Medya politikasý oluþurken kimi zaman sansür, toplatma, yasaklama ve kapatma gibi baský politikalarý uygulanýr, kimi zaman da kaba müdahaleler deðil, uygun çizgide düþünen personelin seçilmesi ve editörler ile çalýþan gazetecilerin kurum politikasýyla uyumlu öncelikleri ve haber deðeri kriterlerini içselleþtirmeleri saðlanmaya çalýþýr. Medya devletin sözde amaçlarýný gerçek diye kabul eder, devletin politikasýnýn ve eylemlerinin gerçek nedenlerini ender olarak araþtýrýr. Medya ve siyaset arasýndaki bu iliþki Türkiye siyasi tarihi içinde de karþýmýza çýkýyor. Türkiye toplumunda siyaset odaklý deðiþim 1960, 1971 ve 1980 askeri darbeleri ile kesintilere uðramýþ ve genelde basýn siyasetin askeri çözümlerle belirlenen çizgileri karþýsýnda destekleyici oldu. Zira iktidarlarýn basýn üzerindeki kontrolü, basýn yasalarý ila, kâðýt fiyatlarý, resmi ilan ve reklam gelirleri, ucuz maliyetli kredi kullandýrma ve daðýtým gibi alanlarda belirleyicidir. Aksi halde, medya sansür, toplatma ve kapatma cezalarý ile ilan ve reklâm gelirlerinden pay gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kalabilir. Dolayýsýyla gündem yaratma, kanaat ve tutum oluþturma, kamuoyu oluþturma, siyasallaþtýrma gibi iþlevleri bulunan medya, askeri darbelerin ve iktidarlarý meþruiyetlerini saðlama aracý olur. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi ve darbeyle oluþturulan yeni yönetimin meþruluðunun saðlanmasýnda medya önemli bir araç oldu. Darbeyi gerçekleþtirenler, darbenin ilk gününden itibaren radyo televizyon ve gazeteler aracýlýðýyla propaganda çalýþmalarý yürüttü ve darbenin meþruluðunu ileri sürmeye çalýþtý. Genel Kurmay Baþkaný Orgeneral Kenan Evren, oluþturulan Milli Güvenlik Konseyi'nin kararýyla sýk sýk TRT ekranlarýna çýktý ve darbenin gerekçelerini sýralayarak kamuoyunu darbenin meþruluðu konusunda ikna etmeye çalýþtý. Darbe öncesinde tirajý en yüksek olan gazeteler, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Tercüman'da yayýnlanan haberlerde ve köþe yazýlarýnda ülkenin içinde bulunduðu kaos sýk sýk büyük puntolarla okuyucuya sunuldu ve kaosun mevcut hükümetçe sona erdirilemediði belirtildi. Gazetelerde hemen her gün manþet sayfada sunulan haberlerden bazýlarý þöyleydi: "Anarþik olaylarda 25 kiþi öldü" (27 Aðustos 1980-Milliyet), "Ocak'tan Eylül'e Anarþi Raporu: 8 ayda 1606 ölü. Son aylarda günde ortalama 10 kiþi terör olaylarýnda hayatýný kaybediyor" (2 Eylül 1980-Milliyet), "Demirel'in 170 günlük iktidarýnda 1361 kiþi öldü" (12 Mayýs 1980-Cumhuriyet), "Terör eylem için pilot iller seçti" (9 Eylül Hürriyet) TBMM'de Cumhurbaþkaný'nýn 100'den fazla oylama yapýlmasýna karþýn seçilemediði, "Meclis'te yine havanda su dövüldü", "Meclis aday, vatandaþ iþ bekliyor" baþlýklý haberlerle kamuoyuna yansýtýldý. Sonuçta ülkenin bir kaos içinde olduðu ve bu kaosa TBMM'nin son veremeyeceði mesajý verildi. Hürriyet gazetesinin 10 Eylül'den itibaren yayýnlamaya baþladýðý "Lider" isimli araþtýrma yazýsý orduya davetiye olarak deðerlendirilebilir. Saldun Tanjun imzalý araþtýrma yazýsýnda "Liderlerin sinirleri çelik gibi olmalý. Lider kendisini izlemekten piþman olmayacaðýmýz Mustafa Kemal gibi sabýrlý, akýlcý, insaný ve toplumu 12 Eylül Ve sonuçlarý bilmeli. Lider iç tehlikeleri saptamasýný bilmeli. Lider halkýn bütününü zafere ulaþtýran adamdýr" deniliyordu. Diðer yandan, Tercüman gazetesi de "Fikirler, Görüþler, Düþünceler" adlý yazý dizisiyle mevcut sorunlarýn Anayasa'dan kaynaklandýðýný, 1961 Anayasasý'nýn deðiþtirilmesi gerektiðini aktardý. "Siyasi Hayat ve Anayasa Uygulamalarý" baþlýklý Prof. Dr. Orhan Aldýkaçtý imzalý yazý, "Bizim gülmeye takatýmýz kalmamýþtýr... Gülemiyoruz, fakat seyrediyoruz... Katlanýyor... Bekliyoruz... (7 Eylül 1980)", "Terörle Mücadelede Metod Meselesi" baþlýklý Mehmet Demir imzalý yazý da "Ýtalyan usulünün benimsenmesi, ülke þartlarýna uygun bir mücadele programýnýn yapýsal bir çözüm olarak düþünülmelidir." (9 Eylül 1980) sözleriyle bitirildi. Tercüman gazetesi ayný zamanda "Türkiye'de en büyük 300 firma yöneticilerinin görüþleri" baþlýðý altýnda düzenlenen anketin sonuçlarý, "Devlet, otorite boþluklarýný giderip, yasalarý hakim kýlmadýkça, çalýþma barýþý saðlanamaz" mesajýyla verildi. Darbeyi meþrulaþtýran haberler ve köþe yazýlarý, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin ardýndan da devam etti. Askeri darbe, Milliyet gazetesinde 12 Eylül tarihinde "Silahlý Kuvvetler yönetime el koydu", Tercüman gazetesinde 13 Eylül tarihinde "Silahlý Kuvvetler yönetime el koydu. MGK Baþkaný Org. Evren Açýkladý: Yeni Anayasa Hazýrlanacak", Hürriyet gazetesinde 13 Eylül tarihinde "Terörün sonucu: Yönetim Milli Güvenlik Konseyi'nde - Atatürk yolunda devam" baþlýðýyla okuyucuya sunuldu. Hürriyet gazetesi darbe yönetiminin kullandýðý argümana uygun olarak, darbe haberine Atatürk'ün posterini ekleyerek, "Ne sað, ne de sol../ Atatürk Türkiyesi doðrultusunda bir ülkenin haysiyetli kiþileri olarak birlik içinde, dipdiri ve senin yolundayýz / Þuna asla þüphen olmasýn; Senin emanetin Cumhuriyet, ilelebet payidar olacaktýr / Hainler, gafiller, tüm iç ve dýþ düþmanlar hakkettiklerini bulacaktýr / Müsterih ol Atam" þiirini yayýnladý. Gazeteler darbe haberlerini verirken, dýþ basýnda darbeye iliþkin olumlu deðerlendirmeleri de yayýnlayarak, Avrupa'nýn dahi darbeyi desteklediði mesajýný verdi. Tercüman, "Dýþ Dünya: TSK'nýn yönetime el koymasý basýn ve yayýn araçlarý tarafýndan ilk olarak duyuruldu: Ordu Mecbur kaldý. (13 Eylül 1980)", Milliyet "Ordunun yönetime gelmesi dýþta olumlu karþýlandý (13 Eylül 1980), Hürriyet, "Observer: Teröristleri temizleyip yönetim sivillere devredilecek. (15 Eylül 1980) baþlýklý haberlerle dýþ dünyanýn darbeyi desteklediðini ileri sürdü. Darbenin gerçekleþtiði haberlerinin yaný sýra "Ýstanbul Üniversitesi, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin ülkede bütünlüðü saðlamak amacýyla tüm yurtta yönetime el koymasýný kutladý. (15 Eylül Hürriyet)" þeklindeki haberlerle akademik dünyanýn da darbeyi desteklediði mesajlarý verildi. Kanaat önderi kabul edilen köþe yazarlarý da darbeyi destekleyen açýklamalar yaptý. Hürriyet gazetesi yazarý Oktay Ekþi 17 Eylül 1980 tarihli köþe yazýsýnda, "Türkiye tam bir onarým yönetimi altýna girmiþ bulunmaktadýr. Bu yönetim, özgürlükçü demokratik sisteme ve Atatürk ilkelerine baðlý olanlarý tatmin edecek bir tutum içindedir" diyerek darbe yönetimine destek çaðrýsý yaptý. Darbe öncesinde sýk sýk Org. Kenan Evren'in "Anarþi yaratýcýlarý Ordu'nun yumruðu altýnda ezilecektir. Türk ulusu baðrýndan doðan Türk Silahlý Kuvvetleri'nin yarattýðý güven ortamý içinde sonsuza kadar birçok bayramlarý refah ve mutluluklarla kutlayacaktýr (30 Aðustos 1980)" benzeri açýklamalarýna manþette veya ilk sayfada yer veren Tercüman gazetesinin tüm köþe yazarlarý darbeyi desteklemiþtir. Sadece Nazlý Ilýcak 10 Eylül 1980 tarihli "Bindik bir alamete gidiyoruz kýyamete..." içerikli yazýsýný 14 Eylül 1980 tarihinde "Kýyamet koptu. Dünyanýn sonu deðilse bile, demokrasinin sonu geldi..." sözleriyle devam ettirmiþ ancak hemen ardýndan 16 Eylül tarihindeki yazýsýnda "Ümidimiz memleketimizin birlik ve beraberliðimizin son þansý olan Türk Silahlý Kuvvetleri harekatýnýn baþarýsý ile neticelenmesidir" diyerek darbeyi meþru gösterdi. Basýnýn darbeyi meþru gösteren yaklaþýmý darbenin birinci yýlýnda da sürdü. Darbenin birinci yýlýnda Milliyet'in manþeti "Saðol Mehmetçik", Tercüman'ýn manþeti "Huzur, 1 yaþýnda", Hürriyet'in manþeti "El ele, kol kola mutlu günlere gidiyoruz... Ve evet! Düzlüðe çýkýyoruz" oldu. Medya gerek açýktan gerekse de haberleri sunuþ þekliyle darbeyi destekledi. Zaten darbeye veya orduya dair herhangi bir olumsuz haber veya yazý yayýnlayan gazeteler veya dergiler sansür, toplatýlma veya süresiz kapatma gibi yaptýrýmlarla karþý karþýya kaldý. Ýlk olarak Arayýþ Dergisi ile Demokrat, Hergün ve Aydýnlýk gazeteleri temelli kapatýldý. Türkiye Gazeteciler Sendikasý Ankara Þubesi Genel Sekreteri Mehmet Genç gözaltýna alýndý ve TGS Ankara Þubesi 9 Aralýk 1980'e kadar kapatýldý. Ýstanbul'daki sekiz gazeteden Milli Gazete dört kez toplam 72 gün, Cumhuriyet dört kez toplam 41 gün, Tercüman iki kez 29 gün, Günaydýn iki kez 17 gün, Güneþ ve Milliyet birer kez toplam 10'ar gün, Tan bir kez 9 gün, Hürriyet iki kez toplam yedi gün kapatýldý. Bu gazetelerin yetkilileri ve yazarlarýnýn defalarca ifadeleri alýndý, her biri hakkýnda birçok dava açýldý, birçoðu mahkûm oldu, tutuklandý. Darbeden sonraki dört yýlý kapsayan bir araþtýrmanýn sonuçlarýna göre; gazete ve dergiler 41 kez toplatýldý veya yayýmý durduruldu veya kapatýldý. Bazý sýkýyönetim komutanlýklarý, kimi gazetelerin, kendi sorumluluk bölgelerine sokulmasý ve satýþýný yasaklamýþlardýr. Yarýya yakýný Bakanlar Kurulu'nca olmak üzere 927 yayýn yasaðý getirildi. Bu dönemde basýn dýþý suçlananlar hariç, gazeteci, yazar, çevirmen ve sanatçýlara verilen mahkumiyet kararlarýnýn toplamý 316 yýl, 4 ay, 20 güne ulaþtý. Yeni Anayasa'nýn onaylatýlmasý 12 Eylül'ün ardýndan hazýrlýk çalýþmalarý çok öncesinden baþlatýlan ve sürekli gündemde tutulan anayasa tartýþmalarý sonuca ulaþmaya baþladý Anayasasý'nýn "anarþi" ve "terör"e neden olduðuna iliþin baþlatýlan kampanyaya Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) gibi ekonomi kuruluþlarý da açýktan destek verdi. Tercüman gazetesince hazýrlanan bir dizi Anayasa semineriyle birlikte daha otoriter ve baskýcý bir anayasanýn ideolojik temelleri atýldý. Bu seminerlerde oluþturulan "yeni anayasa"ya iliþkin önerilerin birçoðu 1982 Anayasasý'nda yer aldý. Darbenin ardýndan bu kez SÝSAV tarafýndan düzenlenen ve Tercüman gazetesi yazarlarý ile Aydýnlar Ocaðý yöneticilerinin danýþman ve konuþmacý olarak katýldýklarý seminerlerde dile getirilen düþünceler yeni anayasanýn ideolojik çatýsýný oluþturdu. Hazýrlanan 1982 Anayasasý'nýn propagandasý gerek ekonomi kuruluþlarý gerekse de bizzat darbeyi gerçekleþtirenler tarafýndan basýn aracýlýðýyla yapýldý. Kenan Evren TRT'de ve gazetelerde yeni Anayasa'yý tanýtýcý açýklamalar yaptý. Evren'e göre "Anayasa'ya Hayýr" diyenler vatan hainleri, dýþ güçlerden emir alan anarþist ve teröristlerdi. Evren'in tanýtým faaliyetleri kapsamýnda Adana'da yaptýðý konuþmada þu sözleri dikkat çekicidir: "Nusuh ile uslanmayaný etmeli tekdir/tekdir ile uslanmayanýn hakký kötektir. Gençler belki bilmez, bizde bu beyit çok yaygýndýr. Yani önce nasihat et, sonra ikaz et, en sonunda döversin. Biz önce iþi nasihatle halletmeye çalýþýyoruz". Ayný günlerde sýkýyönetim komutanlarý da "Anayasa'ya Hayýr" diyen "anarþist" ve "teröristlerin" yakalanacaðýný açýkladý. Anayasa 13 Eylül 2007 Perþembe halk oyuna sunuluncaya kadar, gazetelerde ve televizyonda Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Kenan Evren'in açýklamalarý, haberlerde ve köþe yazýlarýndaki mesajlar, seminerlerde yapýlan konuþmalar, ekonomi kuruluþlarý temsilcilerinin açýklamalarý yeni anayasanýn propagandasýný oluþturdu. Aksini savunanlar ise gözaltý ve tutuklamalarla karþý karþýya kaldý, gazeteler sansürlendi veya kapatýldý. Sonuç olarak referanduma sunulan yeni Anayasa, halkýn yüzde 91,27'sinin katýlýmýyla yüzde 91,37 kabul oyuyla kabul edildi.(ek/eü) * Bu yazý Marmara Üniversitesi Radyo-TV bölümü yüksek lisans öðrencisi Evin Katurman'ýn hazýrladýðý "12 Eylül ve Basýn: Toplumsal Rýza Nasýl Saðlandý?" baþlýklý makalesinden kýsaltýlarak alýndý. Sýkýyönetim uygulamasýnýn kaldýrýlmasý Sýkýyönetim uygulamasýnýn tarihlere göre kaldýrýldýðý iller:[3] 19 Mart 1984 Bilecik, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çankýrý, Gümüþhane, Isparta, Kastamonu, Kýrklareli, Kýrþehir, Kütahya, Muþ, Sinop 19 Temmuz 1984 Afyon, Amasya, Aydýn, Balýkesir, Bolu, Çorum, Muðla, Nevþehir, Niðde, Rize, Sakarya, Tekirdað, Yozgat 19 Kasým 1984 Denizli, Giresun, Kayseri, Konya, Manisa, Uþak 18 Mart 1985 Antalya, Bursa, Eskiþehir, Hakkari, Ýçel, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraþ, Samsun, Sivas, Tokat, Zonguldak 19 Temmuz 1985 Ankara, Artvin, Edirne, Erzincan, Ýzmir, Ordu 19 Eylül 1985 Trabzon 19 Kasým 1985 Adana, Adýyaman, Aðrý, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Kars 19 Mart 1986 Bingöl, Elazýð, Tunceli, Þanlýurfa 19 Mart 1987 Van 19 Temmuz 1987 Diyarbakýr, Mardin, Siirt Darbenin sonuçlarý kiþi göz altýna alýndý 1 milyon 683 bin kiþi fiþlendi. Açýlan 210 bin davada 230 bin kiþi yargýlandý. 7 bin kiþi için idam cezasý istendi. 517 kiþiye idam cezasý verildi. Haklarýnda idam cezasý verilenlerden 50'si asýldý (26 siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 1'i Asala militaný). Ýdamlarý istenen 259 kiþinin dosyasý Meclis'e gönderildi. 71 bin kiþi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargýlandý. 98 bin 404 kiþi örgüt üyesi olmak suçundan yargýlandý. 388 bin kiþiye pasaport verilmedi. 30 bin kiþi sakýncalý olduðu için iþten atýldý. 14 bin kiþi yurttaþlýktan çýkarýldý. 30 bin kiþi siyasi mülteci olarak yurtdýþýna gitti. 300 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. 171 kiþinin iþkenceden öldüðü belgelendi. 937 film sakýncalý bulunduðu için yasaklandý. 23 bin 677 derneðin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öðretmen, üniversitede görevli 120 öðretim üyesi ve 47 hâkimin iþine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4 bin yýl hapis cezasý istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yýl 6 ay hapis cezasý verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldýrýya uðradý. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayýn yapamadý. 13 büyük gazete için 303 dava açýldý. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kiþi yaþamýný yitirdi. 144 kiþi kuþkulu bir þekilde öldü. 14 kiþi açlýk grevinde öldü. 16 kiþi kaçarken vuruldu. 95 kiþi çatýþmada öldü. 73 kiþiye doðal ölüm raporu verildi. 43 kiþinin intihar ettiði bildirildi.

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Seçimleri istismar etmeyin

Seçimleri istismar etmeyin YIL:4 SAYI:828 35 YKR 3 ÞUBAT 2009 SALI Seçimleri istismar etmeyin Baþbakan Tayyip Erdoðan, Newsweek dergisi ile yaptýðý söyleþide Ýsrail ve diðer ülkelerin Hamas konusundaki tutumunu eleþtirdi. Filistin-Ýsrail

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE Mýsýr da darbeye tepkiler Cumhurbaþkaný Mursi ye yönelik ordunun düzenlediði darbeye tepkiler arttý. Özgür-Der Çorum Þubesi, Memur Sen, Ýlke-Der Baþkaný ve ÝHH, Eðitim Sen ile EMEP, yaptýklarý açýklamada

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı