Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editör den. Bu Say da KAPAK LERLEME RAPORU MEDYA RAKAMLARLA"

Transkript

1

2 Bu Say da KAPAK De iflen rol 3-6 UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney, Türkiye de görev yapt alt y l içinde UNICEF in çocuk sa l ve e itim alan ndaki ilerlemelere katk da bulundu una inan yor. Bununla birlikte, e itimin kalitesi, çocuk koruma ve farkl kökenden ve mekanlardan çocuklar aras ndaki eflitsizliklerin giderilmesi gibi alanlarda henüz üstesinden gelinmesi gereken görevler bulunuyor. Mr McLoughney bu gerçekler fl nda, niteli i de iflse bile UNICEF in hâlâ önemli bir rol oynayabilece ini savunuyor. LERLEME RAPORU Hâlâ sokaklarda 7-11 Sokaklarda yaflayan ve çal flan çocuklar sorunu Türk toplumunu on y l aflk n bir süredir rahats z etmektedir. Bu olguya iliflkin bilgi ve duyarl l k düzeyi artm flt r ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bunun önlenmesine yönelik çal flmalar n h zland rm flt r. Ancak gene de, ekonomik ve sosyal de iflimler çok say da çocu u risk alt na sokmaktad r ve bunlardan bir bölümü koruyucu a lar n d fl na düflmektedir. Peki, daha fazla neler yap labilir? MEDYA Çocuklar n sesi? Medya çocuklar n görüfllerine yer veriyor mu? Çocuklar anlat l rken nas l bir dil kullan l yor? Haklar na sayg gösteriliyor mu? Yoksa salt sansasyon için sömürülüyorlar m? UNICEF taraf ndan desteklenen medya e itim toplant lar na kat lan medya mensuplar bu konulara aflinad r. fiimdi, gelecekte medyada görev yapacak daha fazla say da kifli üniversite e itimlerinin bir parças olarak sokaklardaki çocuklar hakk nda daha fazla bilgi edinecektir. RAKAMLARLA Okullara harcama 14 Yak nlarda haz rlanan bir rapor Türkiye nin e itim alan ndaki harcamalar n di er ülkelerle karfl laflt rmaktad r. GYH (gayr safi yurt içi has la) aç s ndan bak ld nda Türkiye ö renci bafl na harcamada ortaö retim düzeyinde genel ortalamay az çok tutturmaktad r; ancak ilkö retim söz konusu oldu unda durum böyle de ildir. Ayr ca, okullaflma oranlar n n artmas yla birlikte bu alandaki harcamalar n da artmas gerekmektedir. M LL KOM TE 15 Kartlar ve daha fazlas Bugünden yeni y la uzanan dönemde milli ve dini bayramlar n üst üste gelmesi, UNICEF tebrik kartlar n n ve hediyelerinin sat fl nda art fl yaratacakt r. Bu sat fllar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi nin fon oluflturma etkinliklerinden yaln zca birini oluflturmaktad r. Milli Komite yak nlarda iyi niyet elçisi olarak TV sunucusu Tayfun Talipo lu ile bir anlaflma yapm flt r. Editör den Bu, Romanya daki yeni görevime bafllamak üzere Türkiye den ayr lmadan önceki son Evet Deyin yaz m oluyor. Sonraki sayfalarda yer alan mülakat mda, son alt y l içinde Türkiye de kad nlar n ve çocuklar n durumuyla UNICEF in çal flmalar hakk nda baz gözlemlerimi dile getirdim. Buna ekleyebilece im bir tek fley var: Böylesine büyük bir tarihe ve kültüre sahip bir ülkede çal flmak büyük bir zevkti. Ülkenin ilerlemeye devam edece ine, Türkiye nin çok geçmeden Avrupa Birli i nde hak etti i yeri alaca na eminim. Gene emin oldu um bir baflka husus da, Türkiye nin, kendine özgü tarihi ve co rafi konumu nedeniyle do u ile bat aras nda köprü olmaya devam edece idir. Böyle bir köprünün gereklili i kendini giderek daha aç k biçimde ortaya koyuyor. Yeni bir göreve yönelmek her zaman hofltur; bununla birlikte, Türkiye den ayr l rken üzüntü duyuyorum. Türkiye deki ortaklar m z ve Türk halk yla büyük çal flmalar gerçeklefltirdik. Burada ilginç pek çok kifliyle tan flt m ve birçok iyi dostum oldu. Türkiye yi çok özleyece im. Çok flansl y m ki, Bükrefl stanbul a k sa bir uçufl mesafesinde. Dolay s yla, Türkiye ye yeniden birçok ziyaret yapabilece im ve asl nda emin oldu um bir konuda gözlemlerde bulunabilece im: Çocuklar n durumunda sürekli ilerleme sa lanmas. Bu vesileyle, çok çal fl p ortaya büyük ifller koyan ve bana her zaman destek olan UNICEF ülke ofisindeki meslektafllar ma teflekkür etmek istiyorum. ster uluslararas ister ulusal; burada çal flkan, kendini ifline adam fl ve yetkin bir personel var ve üstelik çok iyi sonuçlar al yorlar. Ayr ca, baflkanl n önce seçkin kurucusu Profesör hsan Do ramac n n bugün de Profesör Talat Halman n yapt UNICEF Türkiye Milli Komitesi nden de söz etmek isterim. Birlikte çok verimli çal flmalar yapt k. Çocuklara yönelik ortak çabalar m zda sergiledikleri yol arkadafll n ve hiç kesilmeyen desteklerini her zaman arayaca m. Donörlerimize, özellikle de Avrupa Birli i ne teflekkürlerimizi iletmek isterim. Son dönemde çok yak n bir ortakl k içinde olduk; çocuk koruma alan ndaki programlar desteklemede çok cömert davrand lar. Son olarak, kardefl BM kurulufllar ve STK lar n sergiledi i iflbirli i ve verdi i deste e yönelik minnettarl m da belirtmek isterim. Evet Deyin UNICEF-Türkiye taraf ndan üç ayda bir yay nlanmaktad r. UNICEF-Türkiye, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No.11, Çankaya, Ankara, Türkiye. Tel.: Faks: Web: Evet Deyin bülteninde yer alan görüfl ve düflünceler UNICEF in resmi görüflleri say lamaz. Metin ve Düzenleme: Bernard Kennedy Kapak resmi: Özbilen Keskin Bask : Yorum Matbaac l k Edmond McLoughney UNICEF Türkiye Temsilcisi 2 EVET DEY N:ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN

3 KAPAK Edmond McLoughney geçmifle ve gelece ebakarken UNICEF Temsilcisi Eddie McLoughney alt y ll k görev döneminden sonra Türkiye den ayr lmak üzere. Mc Loughney bu görüflmemizde tan k oldu u de iflimlere iliflkin düflüncelerini dile getirdi ve çocuklar n durumunda de iflim için giderek artan ivmeye iflaret etti. S. lk geldi inizden bu yana Türkiye de pek çok fley de iflmifl olmal... C. evet, Türkiye ye 2001 y l A ustos ay nda geldi imde ülke henüz finansal krizin sanc lar yla u rafl yordu. O zaman merhum Bülent Ecevit Baflbakand. fiu anda UNDP nin ve BM Kalk nma Grubu nun bafl nda bulunan Kemal Dervifl de Hazine den sorumlu Devlet Bakan idi. Bugünkü Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ise henüz siyaset sahnesine bile tam ç kmam flt. Son seçimlerde oylar n hemen hemen %50 sini alan AKP henüz yeni kurulmaktayd. O günlerden bu yana ülke ekonomik durgunluktan parlak biçimde ç kt y l ndan bafllayarak y ll k ekonomik büyüme h z çarp c rakamlara ulaflt. S. Ekonomik büyümeye insani kalk nma da efllik etti mi? C. Bence etti. Gerçi, özellikle çocuklar aç s ndan, üstesinden gelinmesi gereken birtak m önemli ifller var. Ancak, belli bafll bütün göstergeler iyi yönde. Örne in, Türkiye statistik Kurumu na göre 2001 y l nda binde 27.8 olan bebek ölüm h z 2006 y l nda binde 22.6 ya inmifl bulunuyor ki bu da istikrarl bir iyileflmeyi gösteriyor. Kurum ayr ca 15 yafl ndan küçük olup yoksulluk içindeki çocuk yüzdesinin de azald n belirtmektedir. Ancak bu oran halen %27 civar ndad r ve bunun nedeni de yoksul çocuklar n genellikle k rsal kesimlerdeki kalabal k ailelere mensup olmalar d r. Türkiye de bulundu um süre içinde UNICEF Haydi K zlar Okula! k z çocuklar n e itimi kampanyas n n bafllat lmas nda Milli E itim Bakanl ile birlikte çal flm flt r.kampanyan n hedefi, bütün k z çocuklar n okullaflmas yd. Bu hedefe henüz tam olarak ulafl lmam flt r; ancak kampanya sonucunda 250 bin civar nda k z n okula bafllamas sa lanm flt r. S. K z Çocuklar n E itimi kampanyas kiflisel olarak sizin aç n zdan neden bu kadar önemli? C. Geriye dönüp bakt mda K z Çocuklar n E itimi kampanyas n n benim en fazla mutluluk duydu um giriflim oldu unu düflünüyorum. Getirileri aç s ndan foto: O uz Sa d ç EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 3

4 baflka hiçbir fley e itimle boy ölçüflemez. E itim, insani ve ekonomik kalk nman n mutlak önkofluludur y l Nüfus Say m na göre 6 yafl ndan büyük k z çocuklar ve kad nlar aras nda okumaz yazmazl k Güneydo u Anadolu daki birçok ilde %50 ye yak nd. Okuma yazma bilmeyen bir kad n n yaflamdaki flans da çok s n rl olacakt r. Bu kad nlar muhtemelen eflitsiz bir evlilik iliflkisine girecekler, çok say da çocuk yapacaklar çünkü okumaz yazmazl kla do urganl k aras nda yak n bir iliflki vard r- yoksulluk ve yoksunluk içinde yaflayacaklard r. Dolay s yla, k z çocuklar n okula gitmesi, uzun vadede ülkeyi ileriye iten ve insan kaynaklar n gelifltiren o büyük kalk nma dinami ini yarat r. E itim, yaln zca e itim gören k zlara de il ilerideki ailelerine, topluma ve bir bütün olarak ülkelerine de yarar sa lar. K z Çocuklar n E itimi kampanyas ile gerçek ivme yarat lm flt r ve k z çocuklar n e itiminin bir sorun oldu u konusunda ülkede her düzeyde geliflkin bir duyarl l k oluflturulmufltur. Gene bu sayede toplumsal cinsiyet konular n n önem verilmesi gereken konular oldu u fark edilmifltir. Bu bak mdan, en son seçimlerde meclise giren kad n say s n n bir önceki seçimlere göre yaklafl k iki kat daha fazla olmas memnuniyet verici bir geliflmedir. photo by UN photo by Sedat Suna S. Ölüm h zlar n n azalmas na UNICEF in katk s ne? C. Stratejiler, politikalar ve programlar konusunda tavsiyelerde bulunarak bu iflin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Örne in, Bebek Dostu Hastane stratejisini öne ç karmada hayli faal olduk. Bu strateji hastaneleri daha dostane mekanlar yapman n ötesinde, yaln zca anne sütüyle besleme uygulamas n da öne ç kar yor. Anne sütüyle beslemenin bebek ölüm h z n n azalmas nda rol oynad ndan hiç kuflku duymuyorum. Bir kere, Bebek Dostu Hastane sayesinde, anneden ilk gelen ve kolostrum denilen sütün bebe e verilmesinin zararl oldu u yolundaki bofl inanç k r lmaktad r. Anne sütü asl nda bebe in ilk afl s d r. Bunun küçük ve zay f bebeklerin yaflamas na katk da bulundu undan eminim. Memnuniyet verici bir baflka nokta da, bebekleri ilk alt ay yaln zca anne sütüyle besleme uygulamas n n giderek yayg nlaflmas d r. Bu uygulama, salt fiziksel geliflim aç s ndan de il, zihinsel geliflim ve anneyle kurulan ba aç s ndan da çocu un yaflama yapabilece i en iyi bafllang ç anlam n tafl maktad r. S. Bugün kaç tane bebek dostu hastane var? C y l nda Türkiye ye ilk geldi imde ülkede 116 bebek dostu hastane vard. UNICEF bu say n n artt r lmas için Sa l k Bakanl ile çok yak n çal flm flt r ve bugün bebek dostu hastane say s 520 yi aflm flt r y l nda Konya bütün do um yap lan kurumlar n n bebek dostu oldu u il olarak ilan edilmifltir y l na gelindi inde toplam 81 ilin 67 si bu anlamda bebek dostu il durumundad r. Türkiye de hastanelerde gerçekleflen tüm 4 EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN

5 do umlar n %87 si bebek dostu sertifikas olan kurulufllard r y l nda bu oran %60 idi. Kan mca bu durum ölüm h zlar n n sürekli azalmas için gerekli zemini sunmaktad r. S. UNICEF çocuk sa l alan nda baflka neler yapt? C. Önemli hayal k r kl klar yla birlikte belirli bir baflar da elde etti imiz alanlardan biri, iyot yetersizli i bozukluklar n n önlenmesine yönelik tuz iyotlamas d r. yot yetersizli i, baflta çok küçük çocuklar olmak üzere insanlarda zihinsel geliflimi olumsuz etkilemektedir y l nda hanelerin yaklafl k %64 ünde iyotlu tuz kullan l yordu; en son araflt rmaya göre bu oran flimdi %75 e ç km flt r. Bu arada, idrar ölçümlerine göre ülkede ortalama iyot düzeyi litrede 100 mikrogramd r ve bu da tavsiye edilen asgari düzey olarak 100 mikrogram n üzerindedir. Birçok tuz imalatç s na iyotlama makineleri sa lad k, iyotlu tuz kullan m n yayg nlaflt rmaya yönelik birçok tan t m toplant s n ve kamuoyu kampanyas n destekledik. Bu alanda henüz yap lacak baflka ifller var, ancak gene de çabalar m zla belirli bir ilerleme kaydedilmesinden memnunum. S. Daha önce sözünü etti iniz güçlükler neler? C. Yoksulluk aç s ndan k rsal ve kentsel alanlarla ülkenin do usu ve bat s aras nda önemli farklar var. Bu, durum, çocuklar n refah düzeylerini belirlemede baflvurdu umuz di er sosyal göstergeler aç s ndan da böyle. Örne in, befl yafl alt ölüm h z, okullaflma ve okur yazarl k oranlar gibi. E itim alan nda, okullulaflman n yan s ra e itimin kalitesi üzerinde de duruyoruz. Sa l k ve e itimde say sal göstergelerde iyileflme görüyoruz. Örne in ölümlerin azalmas, okullara daha çok çocu un kaydolup devam etmesi gibi. Ancak, çocuk koruma alan nda ortaya yeni ç kan birçok konu var. Ne yaz k ki bugün 2001 y l na göre sokaklarda çal flan çocuk say s daha fazla. Çocuk istismar vakalar daha çok duyulur oldu. Gerçi bunun bir nedeni de bu konudaki tabular n k r lm fl olmas. Bu arada, internet kullan m n n yayg nlaflmas da çocuklar aç s ndan Internet güvenli i sorununu beraberinde getirdi. Dolay s yla çocuk koruma büyük bir görev olarak önümüzde duruyor. Türkiye ekonomik ve sosyal aç dan daha gelifltikçe, hiç kuflkusuz çocuk istismar gibi konular da gündemde daha öne ç kacakt r. S. UNICEF in asl nda daha fazla fley yapm fl olabilece ini düflündü ünüz alanlar var m? C. Kuflkusuz, özellikle e itim ve çocuk koruma alanlar nda bundan daha fazlas n yapm fl olmak isterdik. Örne in, özürlü çocuklar n tan t m ve savunusu için her f rsattan yararlan rken, bu alanda öyle ete kemi e bürünmüfl bir program m z yok. Oysa bunun üzerinde de odaklanmak gerekiyor. nsani ve finansal kaynaklar s n rl ; üstelik her fleyi bir anda yapmaya kalkarsan z sonunda hiçbir fley yapamama gibi bir risk de var. EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN photos by Sema Hosta 5

6 çocuklar n sesini duyurmak, çocuklarla ilgili konular öne ç karmak, destek sa lamak, bilinç ve duyarl l k gelifltirmek ve harekete geçmek için yararlanmam z çok önemli. S. Sizce bugün çocuk haklar na iliflkin duyarl l k geçmifltekinden daha fazla m? C. Evet. Çocuklar n kendileri dahil bugün bilinç ve duyarl l n tüm ülkede daha geliflkin oldu unu düflünüyorum. Bu tür konularda geliflme için belirli bir zamana ihtiyaç vard r. Genel olarak insan, özel olarak da çocuk haklar na iliflkin duyarl l k bugün kamusal alanda benim ilk geldi im günlere göre çok daha yayg n. S. UNICEF in stratejisi nas l de iflti? C. Eskisine göre art k daha az program uygulay c s, daha çok program dan flman ve savunucusuyuz. yi bir savunucu olmak için elinizde do ru bilgiler, veriler ve araflt rma bulgular olmas gerekir. Dolay s yla, araflt rmaya daha fazla önem veriyoruz. Do ru ve yerinde programlar gelifltirebilmek için elinizde iyi bilgiler, araflt rmalar ve analizler olmas gerek. Bu ba lamda ayr ca yaflam kalitesi göstergelerinin kullan m için yapt m z çal flmadan da söz etmek isterim.yaflam kalitesi göstergeleri, çocuklara yönelik hizmet aç klar n n belirlenmesinde ifllevlidir. Böylece, aç k olan alanlara daha fazla dikkat gösterilmekte, daha fazla kaynak tahsis edilmektedir. San yorum, daha uzun vadede bunun getirileri görülecek. Bunlara flimdi DevInfo (Kalk nm fll k Bilgisi) diyoruz. Hükümetle birlikte üzerinde çal flt m z bu sofistike yaz l m bütün illere yayg nlaflt r lacakt r. Ortakl klar oluflturma bak m ndan da iyi ifller yapt m z düflünüyorum. En önemli orta m z olarak hükümetle de özel olarak iyi iliflkilerimiz var. S. UNICEF çocuklarla ilgili konulara dikkat çekmek için baflka neler yapt? C. San r m tan t m savunu amac yla kulland m z baz araçlar daha iyi ifller hale getirdik. Türkiye de göreve bafllad ktan hemen sonra ç kmaya bafllayan bülten Çocuklar için Evet hükümet çevrelerinde, STK larda, diplomatik misyonlarda ve medyada hayli yayg n biçimde izleniyor. Birkaç y l önce yeniledi imiz web sayfas n n giderek geliflmesinden de çok memnunum. UNICEF te en fazla ziyaret edilen ülke ofisi web sayfas buradaki. Bu da insanlar n bizim söyleyecek sözümüz oldu unu düflündü ünü gösteriyor ve ülkede iyi bir izlenim b rakt m z kan tl yor. Bu olanaktan foto: Sema Hosta S. Sizce UNICEF Türkiye de daha ne kadar kalacak? C. Türkiye gibi orta gelir düzeyindeki ülkelerin sosyal sektöre ay rabilecekleri kendi öz kaynaklar giderek artmaktad r. Bu da, UNICEF in ülkede kalmas gerekip gerekmedi i ve rolünün ne olaca gibi sorulara yol açmaktad r. Ortadaki gerçek flu ki, Türkiye deki toplam 25 milyon çocu un %27 si halen yoksulluk içindedir. Bu da f rsatlardan yoksunlu u, düflük e itim düzeyini, sa l ks zl ve di er güçlükleri beraberinde getirmektedir. Öyleyse, daha yapacak ifl vard r. UNICEF in, haklar yaflama geçirilmemifl çocuklara yönelik politikalar ve stratejik planlamada hükümetle ve sivil toplumla birlikte çal flabilece ini düflünüyorum. Bir de, hem bir milli komiteye hem de ülke ofisine sahip olma aç s ndan Türkiye nin UNICEF te kendine özgü bir yeri oldu unu eklemeliyim. Bu, orta gelir düzeyindeki di er ülkeler için bir model olabilir. Kiflisel olarak bunu son derece ak lc bir yaklafl m olarak görüyorum: Milli Komite kaynaklar seferber ederken, UNICEF ülke ofisi de bundan çocuklar ad na azami yarar sa lamak üzere kendi uzmanl n devreye sokuyor... S. Sizin yerinizi alacak olan temsilciye hangi tavsiyeleriniz var? C. Hiçbir ifle alelacele kalk fl lmamal. Önce, bütün ortaklar iyice tan nmal. Program iyice ö renilmeli. Personel tan nmal. Sahaya fazlaca ziyaret yap lmal, ülke tan nmal. Bence bütün bunlar temel önemde. Ülkenin dolafl lmas, illere gidilmesi, illerdeki ortaklar n tan nmas, çocuklar n duruma hakk nda bilgi edinilmesi, insanlar n UNICEF le birlikte ifl yaparken neler hissettiklerinin ö renilmesi, en etkili biçimde nas l çal fl labilece inin düflünülmesi; bütün bunlar gerekli. Benim kendi deneyimime göre bütün bunlar yaklafl k 6 ayl k bir süreci gerektirir. Ancak bundan sonra ve karfl l kl görüfl al flverifli temelinde, ne tür de ifliklikler gerekti ine karar verilebilir. Programlar m zdaki ivmenin bundan sonra da korunabilece ini umuyorum. Bu arada, bir parça geride kalan programlar varsa, bunlara da yeni bir ivme kazand rmak gerekir. 6 EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN

7 LERLEME RAPORU Sokaklardaki çocuklar: karma bir yan t Sokaklarda yaflayan ve çal flan çocuklara iliflkin kayg lar bir dizi yeni kurum ve hizmetin geliflmesine yol açt. Yaflanan baflar öyküleri var ve bu konumdaki çocuk say s kimi yerlerde azalmaya da bafllad. Ama hala d flar da çocuklar var. Fuat (gerçek ad de il) beflinci s n fa gidiyor, ancak k sac k kesilmifl saçlar na ve ince esmer kollar na bak ld nda daha küçük yaflta görünüyor. Kendisini akflam 7 civar nda, üzerinde gömle i, aya nda sandaletleri ve kirli okul pantolonu ile evine gitmek üzere 302 numaral otobüse binmeye çal fl rken görebilirsiniz. Arkadafllar gibi o da sabahlar Ankara kalesinin gölgesindeki bir gecekondu mahallesinde olan okuluna gidiyor; ö leden sonralar ise ailesine destek olmak için kent merkezinde çal fl yor. Annesinin babas n n nereden geldi i, ne ifl yapt, ne kadar para kazand ve bu paran n nereye gitti i gibi sorulara kaçamak yan tlar veriyor. Ö retmenim ayakkab boyac l yapt m biliyor, ama bir fley demiyor. Yaklafl k 10 lira karfl l nda her çocuk omuz ask l, ayak konacak yeri, sünger, boya, cila ve f rça gibi gerekli fleylerin konulaca bölmeleri olan bir boya sand alabilir. Ard ndan zab ta ile gündelik mücadesi bafllar. Zab ta onu bulundu u yerden kovabilir, hatta sand na el bile koyabilir. Yafl küçük oldu u sürece, bu ifli parklardaki veya kald r mlardaki sabit yerlerinde yapan yetiflkinler olmas na ra men, bu çocu a ayakkab s n, çok kirli olmasa bile, boyatmak isteyecek iyi yürekli bir erkek veya kad n bulabilir. Ancak bu ifli yapan küçüklerin, tiner ve bali gibi maddeler kullanan daha büyük yafllardaki çocuk çetelerine karfl dikkatli olmalar gerekecektir. lk flok Gezici ayakkab boyac s çocuklar Türkiye de sokaklarda çal flan k z ve erkek çocuklar n bir bölümüdür. Bunlar n d fl nda simit satanlar, çöp kar flt r p toplayanlar, araçlar fl kta durduklar nda cam silenler, köflelerde ve otobüs duraklar nda ka t mendil, kalem gibi fleyler satanlar da vard r. Sokarlardaki çocuklar n say s 1990 lar n ortalar ndan itibaren artmaya bafllad. Art k, bina girifllerinde uyuyan, dükkanlara girip h rs zl k yapan, yankesicilikle u raflan çocuklar da daha s k görülür oldu. Böylece resmi yetkililer ve yurttafllar, daha önceleri ak llar na hiç gelmeyen bu sorunu dikkate almak zorunda kald lar. foto: Özbilen Keskin EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 7

8 foto: Veli Gurgah, Anatolian Agency Bu ilk flokun atlat lmas biraz zaman ald. Yavafl yavafl görüldü ki, bu çocuklar salt bir dert de ildi, ayn zamanda tehlike içindeydiler; görevlilerin, yoldan gelip geçenlerin ve di er çocuklar n tacizine ve fliddetine maruz kal yorlard ; so uk, açl k, afl r yorgunluk ve egzoz gazlar sa l klar n tehdit ediyordu; suiistimale, kazalara, yerli yersiz her tür suçlamaya aç k haldeydiler ve okul kariyerleri de - e er var ise- mutsuz ve baflar s z kalmaya mahkumdu. Sanki farkl bir türden kiflilermifl izlenimini verdi i için onlara sokak çocuklar diye etiketlememeyi kararlaflt rd k. Dinleme ve ö renme Ard ndan onlarla konuflmaya bafllad k. Ö rendik ki, aralar ndan kimileri parçalanm fl ailelerin çocuklar yd ; pek ço u, baflta Güneydo u Anadolu olmak üzere baflka illerden göçüp gelen, yoksul ve kalabal k ailelere mensuptu. Böylece, soka n çocu u ile sokaktaki çocuk aras ndaki fark kavramaya bafllad k. Soka n çocu u günün 24 saatini sokaklarda geçiriyordu; sokaklardaki çocuklar ise kendi harçl klar n ç karmak ve ailelerine destek olmak için okul sonras nda ve hafta sonlar nda sokaklarda çal flmaktayd. Gene ö rendik ki, bu çocuklar kendilerine yönelik afla lama ve ayr mc l a karfl duyarl yd lar. Say lar, 2000 lerin bafl nda 40 bin ile 80 bin aras nda tahmin edilmekteydi. Her yafltan olmak üzere ço unlu u erkekti; ancak aralar nda ilkokul ça nda k z çocuklar da vard. Sonunda, harekete geçtik. Halen sokakta olanlar koruman n, topluma yeniden kazand rman n ve baflka çocuklar n ise onlara kat lmas n önlemenin yollar n aramaya bafllad k. Duyarl yurttafllar bu çocuklar için dernekler kurmaya bafllarken, belediyeler de yard mlarda bulunuyor, bar nma yerleri aç yordu. Bir resmi kurulufl olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) birçok ilde bulunan çocuk ve gençlik merkezlerinde bu çocuklara yönelik hizmetler vermeye, çeflitli etkinlikler düzenlemeye ve bar nma imkan sa lamaya bafllad. Yeni Hizmet Modeli 2004 y l nda, SHÇEK ten sorumlu Devlet Bakanl eflgüdümünde, Adalet, çiflleri, Milli E itim ve Sa l k Bakanl klar n n kat l m yla bir bakanl klar aras komite oluflturuldu. Bu komite Sokaklarda Yaflayan ve/veya Çal flan Çocuklar için Yeni Hizmet Modeli haz rlad. Amaçlar aras nda çocuklara bar nma ve rehabilitasyon alan nda yard m edilmesi, okullara kay t veya yeniden kay t yer almaktayd. UNICEF bu çal flmaya teknik destek sa lad. Mevcut örnek uygulamalar ve uluslararas deneyimi temel alan model, ilgili çocuklar n belirlenebilmesi için gezici ekiplerin ve sokak bürolar n n oluflturulmas n öngörmekteydi. Böylece çocuklar gerekti inde t bbi veya sosyal rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilebilecekti. Bu süreçte her çocuk bir sosyal çal flma görevlisi, psikolog veya çocuk geliflim uzman taraf ndan desteklenecekti. Mümkün oldu u her durumda sokaklarda yaflayan çocuklar aileleriyle yeniden bir araya getirilecek, di er durumlarda ise SHÇEK kurumlar na veya yat l okullara yerlefltirilecekti. 8 EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN

9 photos courtesy of Bursa Provincial Social Services Directorate SHÇEK in Sevgi Köyü nde Etkinlikler: Bursa da sokakta yaflayan veya risk alt nda olan çocuklara yönelik tesisler Önleme ve tedavi Sokak yaflam n n önlenmesine art k en az tedavi kadar önem verilmektedir. Sokakta yaflamaya veya çal flmaya bafllama riski alt nda bulunan çocuklar n belirlenmesine çaba gösterilmektedir. SHÇEK bu konumdaki çocuklar n ana babalar na e itim ve ba fllar yoluyla destek olmaktad r. Milli E itim Bakanl, okuldan ayr lma riski bulunan çocuklar belirleyip desteklemek üzere ö retmenlerin ve rehber ö retmenlerin kapasitesini gelifltirme çal flmalar yürütmektedir. Bu konudaki kamuoyu kayg lar n n bir göstergesi olarak, döneminde çocuklar n neden sokaklara sürüklendiklerini araflt rmak ve çözüm önerileri gelifltirmek üzere bir meclis araflt rmas yap lm flt r. Bu arada, 2005 y l Haziran ay nda stanbul da düzenlenen bir konferansta yeni hizmet modelinin uygulanmas konusu tart fl lm flt r. SHÇEK, Milli E itim Bakanl Proje Koordinasyon Merkezi ve UNICEF taraf ndan ortaklafla düzenlenen bu konferansa çeflitli bakanl klar ve uluslararas kurulufllardan yetkililerin d fl nda, TBMM üyeleri, çocuklar ve medya ile birlikte valiliklerden, belediyelerden ve hükümet d fl kurulufllardan temsilciler de kat lm fllard r. Bu konferans takiben, sorundan en fazla etkilenen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbak r, stanbul, zmir ve Mersin illerinde bir dizi yerel çal fltay düzenlenmifltir. Bu illerin her birinde bir l Eylem Plan ( EP) ve bununla birlikte uygulamaya dönük iki y ll k bir plan haz rlanm flt r. Haz rlanan planlar n ço u, sokaklarda yaflayan veya çal flan çocuklarla bu risk alt nda olanlara yönelik mesleki e itimin önemini vurgulamakta, bu sayede çocuklara ifl bulmalar n sa layacak beceriler kazand r larak pek ço unu çal flma yaflam na iten yoksulluk döngüsünün k r labilece i görüflünü öne ç karmaktad r. Baz kentler medya ve muhtarlarla birlikte çal flarak alo yard m hatlar oluflturmaya ve bilinç-duyarl l k gelifltirme toplant lar düzenlemeye karar vermifltir. Uygulamalar izlemek üzere, çocuklar n da yer ald klar yerel ölçekli sektörler aras konseyler veya komiteler oluflturulmufltur. Sonuç al n yor mu? Avrupa Birli i nden Uluslararas Çal flma Örgütü ne, belediyelerden HDK lara kadar di er kurulufllar da, sokaklarda yaflayan veya çal flan çocuklarla ilgili kendi etkinliklerini do rudan ya da çocuk iflçili i ve kanunla iliflki halinde olan çocuklar gibi ilgili alanlardaki projeler ba lam nda yürütmüfllerdir. Hedeflenen illerden al nan geri bildirimler flunlar göstermektedir: Sokaklarda yaflayan ve/veya çal flan çocuklara hizmet veren birimlerin, tesislerin ve kurumlar n say s artm flt r. EP uygulanan hemen hemen bütün kentlerde gezici birimler ve eflgüdüm merkezleri bulunmaktad r. Yaln zca stanbul da 15 gezici birim faaliyet göstermektedir. Bu kentlerin ço unda ayr ca sokaklardaki çocuklar için bar nma yerleri de bulunmaktad r. Kimilerinde ise sokak bürolar ve/veya ilk u rak merkezleri vard r. Kentlerin hepsinde sokaklarda yaflayan veya çal flan çocuklar n sosyal rehabilitasyon hizmeti EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 9

10 Öncesi ve sonras : Eskiden at k toplayarak geçinen bir çocuk flimdi Mersin de yeni beceriler ediniyor. alabilecekleri merkezler vard r. Örne in Bursa da etkileyici bir giriflim olarak Sevgi Köyü kurulmufltur ve yeni tesis bilgisayar, müzik, spor ve di er çeflitli faaliyetlere imkan tan yacak biçimde donat lm flt r. Ankara, Antalya, Diyarbak r, Istanbul ve zmir de uyuflturucu ba ml l rehabilitasyon merkezleri vard r. Bu merkezlerde uyuflturucu ve madde ba ml l olan 300 den fazla çocuk tedavi görmüfltür. stanbul ve zmir de ayr ca t bbi rehabilitasyon merkezleri de bulunmaktad r. Okula gitmeyen den fazla çocuk, kimileri yat l böle okullar olmak üzere, okullara kaydettirilmifltir. Ayr ca, okula kay tl olan, ancak düzenli devam etmeyen 2 bin kadar çocuk da okullar na düzenli devam etmeye bafllam flt r. foto raflar: Veli Gurgah, Anatolian Agency A dan kay p gidenler Bütün bu geliflmeler sonucunda ve muhtemelen ekonomik koflullar n da düzelmesiyle- kimi illerdeki resmi yetkililer sokaklarda yaflayan ve çal flan çocuk say s n n azald na inanmaktad r. Buna karfl l k sivil toplum temsilcileri, çocuklar sokaklara iten toplumsal koflullar n örne in göç, gelir eflitsizlikleri ve ailelerin parçalanmas - bugün de sürdü ü görüflündedir. Sorunun en a r oldu u kentlerde sokaklarda hala çocuklar oldu unu görmek mümkündür. Fuat n abisi ayakkab boyac l na yedi y l önce tamamen kendi iste iyle bafllad n söylüyor. lk gün gerçekten çok zordu, ancak ailecek ihtiyac m z vard ve böyle bir ifl de bofl gezmekten daha iyiydi. Söyledi ine göre art k kendi mahallesinden daha az çocuk d flar da çal flmaya gidiyor, ve daha ço u okullar na devam ediyor. Ama flunu da ekliyor: 12 y l boyunca garson, seyyar sat c, ayakkab boyac s olarak çal fl p hasta ana babas na destek olurken kimse onlara yard m etmemiflti. O nun hiç yaflanmam fl çocuklu u, sokak yaflam n n yoksulluk ve di er sosyal sorunlardan soyutlanm fl flekilde ele al namayaca n ve güvenlik a lar n n da henüz çok gevflek kald n bize çarp c biçimde an msat yor. Sokaklarda yaflayan ve örne in yap flt r c gibi maddelere ba ml hale gelen çocuklar söz konusu oldu unda rehabilitasyon merkezleri her zaman bulunamamaktad r ve tedaviyi reddedip eski yaflant lar na geri dönen çocuklar n da oldu u belirtilmektedir. Bu konumdaki çocuklar n say s az olabilir; ancak onlar n da di er k z ve erkek çocuklar gibi e itim, sa l k ve koruma alanlar nda ayn haklardan yararlanabilmeleri gerekir. Sosyal politika için bir test Bu alanda görev yapan bakanlar n, Yeni Hizmet Modelinin uygulanmas konusunda de erlendirmelerde bulunmak üzere yak nda SHÇEK ve UNICEF yetkilileriyle bir araya gelmeleri beklenmektedir. Daha fazla bar na a, gezici ekibe, eflgüdüm merkezine ve sa l k merkezine ihtiyaç olabilir. Ayr ca, finansman sorununun da de erlendirilmesi gerekebilir. Kendi özel bütçeleri olmad ndan EP ler bugüne dek ödünç alma esas na göre, bir kurulufltan bina, di erinden araç, baflkalar ndan ise sürücü ve ö retmen temin edilerek yürütülmüfltür. Merkezi hükümete ba l kurulufllar, belediyeler ve HDK lar yerel düzeydeki eflgüdümü daha etkili hale getirebilirler; halen pek çok husus valilerin veya vali yard mc lar n n kiflisel kararl l klar na ba l kalmaktad r. Ülke ölçe inde ele al nd nda ise, sokaklardaki çocuklar konusu, yoksul veya flanss z ailelerin ve çocuklar n toplumun baflkalar na sundu u f rsatlardan mahrum edilmelerinin bir sonucu olarak görülerek çözülmelidir. 10 EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN

11 *******Resmi Bak fl******** SHÇEK Genel Müdürü smail Bar fl: Bir Sömürü biçimi Evet Deyin e konuflan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü smail Bar fl, sokakta yaflayan ve çal flan çocuklar ile ilgili olarak afla daki gözlemlerini aktard : * Dünyan n afla yukar her ülkesinde sokakta çal flt r lan ve sömürülen çocuklar n oldu u bilinen bir gerçek. Bizim ülkemizde de ekonomik s k nt içerisinde bulunan, çocuklar n evlerinin geçimi için ticari anlamda sokakta istismar eden...aileler de var. * Sokakta çal flan çocuk kavram n de ifltirmek gerekir.. çünkü sokakta çal flt r larak ticari olarak istismar edilen çocuklar var. * Sokakta çal flt r larak istismar edilen çocuklar n önemli bölümü 6 ile 12 yafl aras nda ve genellikle göç etmifl ailelerin çocuklar ndan olufluyor. Baz kentlerde sokaklar adeta iflyerine dönüflmüfl. Çocuk, trafik lambalar nda mendil sat yor, cam siliyor ve boyac l k yap yor. Genellikle anne veya babas da o bölgede bulunuyor ve bunu güya çocu u baflka tehlikelerden koruma ad na yap yor ama tam tersine kendi elleriyle çocu u atefle at yor. * Ben baz çocuklarla durup konufltum. Bu ifl çocuklara anlat labilirse istismar edildiklerinin bilincine varabiliyorlar ama sonuçta ben çal flmayaca m deme hakk na çocuk ne kadar sahip? Aile ve onu çal flt ranlar bu direnci nasil karfl larlar? * Bu çocuklar arabayla fl klarda duran polisin bile cam n silmeye kalk yor! Hemen o çocu u oradan al p ailesini uyarsak... belki biraz daha baflar l oluruz diye düflünüyorum. * Sokakta yaflayan çocuklara gelince...say n Baflbakan m z n talimatlar yla bir bakanlar komitesi oluflturmufl ve bir çal flma grubu ortaya ç km fl. Sosyal Hizmetlere ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf ndan gelifltirilen model 8 ilde uygulanm flt r. Mesela stanbul da sokakta yaflayan çocuk say s oldukça azalm flt r. Bizim tespitlerimize göre, 81 ilde, 24 saat sokakta yaflayan, ailesiyle ba lar kopmufl sokakta yaflayan çocuk say s civar ndad r. * Vatandafllar m zdan ricam z, sokakta bir fley satan veya çal flt r lan bir çocu a para verdi inizde o çocu u istismar eden kifliye (gerek ailesinden gerek ailesinin d fl nda birtak m gruplara) destek sa lam fl olursunuz. Vermifl oldu unuz para ne çocu un midesine ne de cebine gitmemektedir. * Sokakta çal flan çocu a verdi iniz her kurufl, o çocu un sokakta kalmas na ve sokakta yaflayan çocu a dönüflmesine katk sa lar. Bir baflka gözümüze çarpan sonuç: bu flekilde sokakta çal flt r lan çocuklar n daha sonra sokakta yaflayan çocuklar n afla yukar %30 veya %40 sini oluflturuyor olmas, Yani sokakta çal flt r lma sokakta yaflamaya geçifl noktalar ndan biridir. * Kurum olarak sokakta çal flan çocuklar n aileleri ile yapt m z görüflmelerde onlara diyoruz ki: E er ekonomik s k nt içerisindeyseniz biz devlet olarak sizin çocu unuzun rahatça okuyabilmesi ve giyinebilmesi için maddi katk da sa l yoruz. Bu rakam ayl k ortalama 325 YTL civar nda. Çocu un yurt ve yuvalar yerine kendi ailesinin yan nda kal yor olmas daha iyi ama yine de çocu un çal flt r lmas na engel olacak flekilde takip ediyoruz. * Herhangi bir aile, ben ekonomik olarak s k nt içerisindeyim, çocu uma bakam yorum, sa l k, e itim, beslenme giderlerini karfl layam yorum dedi i zaman, biz durumu incelettiriyoruz ve do ru ise bu aileye maddi destek sa l yoruz. * Bu konuda Say n Baflbakan, Say n Bakan ve hükümet, özellikle çocuklar ve özürlülerle ilgili gelen talepler ve ihtiyaç do rultusunda önümüzü aç yorlar. Bu konuda sadece SHÇEK olarak harcam fl oldu umuz bütçe 2007 y l içerisinde personel gideri, hizmetlerle alakal di er giderler, ailelere yapt m z destek ile birlikte, y ll k 300 trilyon lira civar ndad r. * Hedefimiz sokakta çal flan çocuklar n say s n s f ra indirmek. Tüm sektörler; Kurum, Kurulufl ve Sivil Toplum Kurulufllar ile UN CEF, LO, ISS gibi uluslar aras toplum kurulufllar ile de iflbirli i yap yoruz. Ekonomik ve sosyal problemlerin ortadan kald r lmas kolay de il ancak 2008 sonu itibar yla bu konuda çok ciddi sonuçlar alm fl olaca z diye düflünüyorum. foto: O uz Sa d ç EVET DEY N: ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 11

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

2007 Y l Faaliyetleri

2007 Y l Faaliyetleri 2007 Y l Faaliyetleri çindekiler 1 Anne Çocuk E itim Vakf 2 Baflkan n Mesaj 6 Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 7 Dan flmanlar m z 10 AÇEV in Uygulad Programlar ve Gerçeklefltirdi i Çal flmalar 11 AÇEV

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

BIRLIK ten. Trafik Hasar nda 'Do rudan Tazmin' Sistemi

BIRLIK ten. Trafik Hasar nda 'Do rudan Tazmin' Sistemi ISSN: 13057839 Ekim - Aral k 2010 SAYI: 22 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Trafik Hasar nda 'Do rudan Tazmin' Sistemi Do rudan Tazmin, iki arac n kaza yapmas sonucu kusursuz

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu

Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Hak Mücadeleleri çin Medya K lavuzu Halkevleri letiflim Hakk Atölyesi Önsöz 1. Medya ve toplumsal mücadele 1. 1. Medya nedir? 1. 2. Haklar Mücadelesinde Habercilik 2. Haber 2. 1. Haber De eri 2. 2. Haber

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı