T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1998 SALI. TBMM Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1998 SALI. TBMM Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1998 SALI Sayı : Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı "Kuzeyden Keşif Harekatı"nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar No. 556 Karar Tarihi: Körfez savaşı sonrasında alınan Irak ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak ve Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine özen göstererek, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hava unsurlarının katılımıyla, Türkiye tarafından belirlenen ilke ve kurallara bağlı olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 Aralık 1996 tarihli ve 477 sayılı Kararıyla Hükümete verdiği yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan ve sadece keşif ve gerektiğinde önleme uçuşlarıyla sınırlı bir hava harekatı olan "Kuzeyden Keşif Harekatı"nın görev süresinin 30 Haziran 1998 tarihinden itibaren altı ay süre ile uzatılmasına; 477 sayılı Kararda belirtilen hususlarda bütün kararları almaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili kılınması için Anayasanın 92 nci maddesine göre izin verilmesi, Genel Kurulun tarihli 112 nci Birleşiminde kararlaştırılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 30 Haziran Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Y Ü R Ü T M E V E İDARE B Ö L Ü M Ü Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı: 98/ /11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 12/6/1998 tarihli ve 591 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVİT Devlet Bak. ve Başb. Yrd. İ. SEZGİN Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı V. H. ÖZKAN Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER Devlet Bakanı I. SAYGIN Devlet Bakanı Prof. Dr. H. S. TÜRK Devlet Bakanı Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakam R. SERDAROĞLU Devlet Bakanı M. GÜRDERE Devlet Bakanı Prof. Dr. Ş. GÜREL Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı M. YILMAZ Devlet Bakanı R. ŞAHİN Devlet Bakanı B. KARA Devlet Bakanı C. KAVAK Devlet Bakanı E. AŞIK Devlet Bakanı R. K, YÜCELEN Devlet Bakanı H. GEMİCİ Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakanı O. SUNGURLU Adalet Bakanı M. BAŞESGİOĞLU İçişleri Bakanı İ. CEM Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL Maliye Bakanı H. ULUĞBAY Millî Eğitim Bakanı Y. TOPÇU Bayındırlık ve İskân Bakanı H. İ. ÖZSOY Sağlık Bakanı N. MENZİR Ulaştırma Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı I. GÜRDAL Turizm Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU KURULMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR Madde 1-27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/22) bendi eklenmiştir. "Z/22- Başbakan onayı, ile tabii afete maruz kalan yörelerde, gayrimenkul ve menkul mallan zarar gören ya da yöre ekonomisinin etkilenmesi sebebiyle ticari ve sınai faaliyetleri sekteye uğrayan (münhasıran fiili basar görmüş afet bölgesi sınırlan içinde) esnaf ve sanatkarlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler, serbest meslek mensupları ile sanayi ve ticaret erbabına kredi açılmasında kullanılmak üzere Türkiye Halk Bankasına kaynak aktarılmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı aranmaz), " Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Karan Başbakanlık yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 30 Haziran Sayı: (Mükerrer) Karar Sayısı: 98/11301 Ekli "Tabii Afete Maruz Kalan Yörelerde Faaliyette Bulunanların Türkiye Halk Bankasına Olan Borçlarının Ertelenmesine ve Yeni Kredi Açılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 12/6/1998 tarihli ve 591 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVİT İ. SEZGİN R. K. YÜCELEN H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU Devlet Bakanı M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK Devlet Bakanı E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakanı O. SUNGURLU M. BAŞEŞGİOĞLU İ. CEM Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL Maliye Bakanı H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR Ulaştırma Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 E. TARANOĞLU Orman Bakanı Dr. t. AYKUT Çevre Bakanı

5 30 Haziran Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Tabii Afete Maruz Kalan Yörelerde Faaliyette Bulunanların Türkiye Halk Bankasına Olan Borçlarının Ertelenmesine ve Yeni Kredi Açılmasına Dair Karar Madde 1- Tabii afetlere maruz kalan yörelerde, gayrimenkul ve menkul malları zarar gören ya da yöre ekonomisinin etkilenmesi sebebiyle ticari ve sınai faaliyetleri sekteye uğrayan (münhasıran fiili hasar görmüş afet bölgesi sınırları içinde) ve bu durumları Türkiye Halk Bankası temsilcisinin de bulunacağı il ve ilçe hasar tesbit komisyonlarınca belirlenen esnaf ve sanatkarların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, serbest meslek mensupları ile sanayi ve ticaret erbabının; Türkiye Halk Bankasına olan mevcut borçları ilk yıl faizsiz ve anapara ödemesiz ve müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl süre ile ertelenir. Ertelenen alacaklar vadelerinde tahsil olunur. Madde 2- Ertelenen kredilere kredi türleri itibariyle uygulanan cari faiz oranlarının yarısı oranında faiz uygulanır. Bu kredilerden dolayı vadesinde ödenmeyen alacaklara ise muacceliyet tarihinden itibaren, kredi türleri itibariyle uygulanan cari temerrüt faizlerinin yansı oranında temerrüt faizi uygulanır. Madde 3-1 inci madde esasları dahilinde zarar gördüğü tespit edilen: a) Esnaf ve sanatkarlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile serbest meslek mensuplarına, sanayi ve ticaret erbabına; Türkiye Halk Bankasınca belirlenecek esaslar ve limitler dahilinde (daha önce açılmış bulunan ve bu Karar kapsamında ertelenmiş olan kredi tutarları limit tesbitinde dikkate alınmaz) ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitle ödenmek üzere 3 yıl vadeli işletme kredisi, b) Makina, teçhizat alımı ile işyeri onarımına ilişkin olarak, ilk yıl anapara ve faiz ödemesiz, müteakip 4 yılda 8 eşit taksitle ödenmek üzere 5 yıl vadeli tesis kredisi, açılır. Madde 4-3 üncü madde esasları dahilinde açılacak krediler için gerekli kaynak, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 24/6/1998 tarihli ve 98/11295 sayılı Kararname uyarınca Türkiye Halk Bankasına Başbakan Onayı ile aktarılır. Fondan aktarılan kaynaktan Bankaca açılacak tüm kredilere % 20 oranında akdi, % 50 oranında temerrüt faizi uygulanır. Madde 5- Bu Karar kapsamında ertelenen borçların vadelerinde tahsilinin sağlanamaması halinde, gerekli kanuni takip işlemleri Banka Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı : (Mükerrer) tarafından yürütülür. Aciz vesikasına bağlanan alacaklar görev zararı olarak Hazine'ce ödenir. Bu Karar kapsamında açılacak yeni kredilerin vadelerinde tahsilinin sağlanamaması halinde, gerekli kanuni takip işlemleri Banka tarafından yürütülür. Aciz vesikasına bağlanan alacaklar için Geliştirme ve Destekleme Fonuna iade yapılmaz. Madde 6- Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefilleri hakkında başlatılmış bulunan kanuni takibat, müracaat süresi sonuna kadar durdurulur. Madde 7- Ertelenen kredilerden doğacak gelir kaybı, anılan Bankaca ticari krediler için uygulanan genel faiz oranı ile temerrüt faizi oranına göre belirlenir ve Hazine'ce karşılanır. Madde 8- Bu Karar kapsamında kredi ertelemesinden dolayı doğacak gelir kaybının, doğmasından itibaren 1 yıl içerisinde ödenmemesi halinde, 7 nci maddeye göre hesap edilen tutara, bu tarihten tahsil tarihine kadar, anılan Bankaca uygulanan ticari kredi genel temerrüt faizi uygulanarak hesaplanacak tutar Hazine'ce karşılanır. Madde 9- Erteleme işlemi, borcun mevcut ayni ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermez. Madde 10- Türkiye Halk Bankasının ilgili şubesine yapılacak erteleme ve yeni kredi açılmasına ilişkin talep süresi, tabii afetin vuku bulduğu tarihten itibaren 3 aydır. Madde 11- Bu Karar kapsamında ertelenen ve yeni açılan krediler 30/12/1997 tarihli ve 97/10497 sayılı Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında Karar hükümlerine tabi değildir. Madde 12- Bu Karar'ın yürürlüğe girmesi ile 5/12/1995 tarihli ve 95/7521 sayılı Kararname, 19/12/1995 tarihli ve 95/7530 sayılı Kararname ile 27/5/1998 tarihli ve 98/11128 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile Türkiye Halk Bankasına ilişkin diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 13- Bu Karar 20/5/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 30 Haziran Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Karar Sayısı : 98/11302 Ekli "1998 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alimi ve Satımı Hakkında Kararın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 23/6/1998 tarihli ve 794 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddeleri ile Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Salınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik'in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Mesut YİLMAZ Başbakan B. ECEVİT M. BATALLI R. K. YÜCELEN H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI 0. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı N. MENZİR Ulaştırma Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı İ. TALAY Kültür Bakanı Dr. İ. AYKUT Çevre Bakanı 1998 DÖNEMİ HAŞHAŞ KAPSÜLÜ VE TOHUMU DESTEKLEME ALIMI VE SATIMI HAKKINDA KARAR Madde 1- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ana özellikleri aşağıda belirtilen çizilmemiş haşhaş kapsüllerini TL/kg fiyattan satın alır. a) Baş alım fiyatı, rutubet oranı % 12'den fazla olmayan ve yabancı madde oranı yüzde sıfırı geçmeyen kapsüllere uygulanır. b) Yabancı madde oranı yüzde sıfırdan fazla olanların toplam ürün içindeki oranına göre baş alım fiyatından indirim yapılır. Bu indirim şartları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce tespit edilir. Madde 2- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü haşhaş tohumu alımı ile görevlendirilmiştir. Gene! Müdürlük, satın alacağı haşhaş tohumunun destekleme baş alım fiyatları ile satış fiyatlarını tespite yetkili olup, bu ürünü uygun gördüğü miktarda alır. Madde 3- Haşhaş tohumu baş alım fiyatlarına esas olacak vasıflar ile bu vasıflardan daha düşük vasıflardakl haşhaş tohumuna ait satınalma şartları Ve tenzilata ait esaslarla baremler Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: (Mükerrer) Madde yılı mahsulü haşhaş kapsülünün avans başalım fiyatı TL/kg'dır. Madde 5- Toprak Mahsulleri Ofisi, a) 1998 yılı haşhaş kapsülü kampanyasında, gerektiği takdirde haşhaş kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk ve diğer işlemleri yapmak üzere geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, bunlar için bina, depo ve arazi kiralamaya, demirbaş eşya, haberleşme araç ve gereçlerini satın almaya, b) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde haşhaş üreticisiyle sözleşme yapmaya, üreticiye; tohum, gübre, çapa, seyreltme, sulama, hasat vs. işlemler için avans vermeye, bu Karar ile 11/5/1998 tarihli ve 98/11033 sayılı Kararname kapsamındaki faaliyetlerde fiilen çalışmış her statüdeki Toprak Mahsulleri Ofisi personeline; kampanya dönemindeki çalışma süreleri dikkate alınarak, yan ödeme, zam ve tazminatlar dahil ödeme tarihindeki net aylık ücretinin iki katı tutarında destekleme ücreti ödemeye yetkili kılınmıştır. Madde 6- Haşhaş ekimini teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından doğabilecek zararları müteakip bütçe yılında mevcut ödenekler dahilinde Hazinece karşılanır. Madde yılı sonbaharından itibaren Afyon, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Karaman, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile Ankara ilinin Nallıhan ilçesi, Balıkesir ilinin Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir ilinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar ilçeleri, Konya ilinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçeleri, Manisa ilinin Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir. Madde yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yeni mahsul bu kararnamede belirlenen 1999 yılı avans baş alım fiyatı ve şartları ile satın alınır ve daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenir. Madde 9-4/7/1997 tarihli ve 97/9565 sayılı Kararname ile 2/3/1998 tarihli ve 98/10812 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 10- Bu karar 1/7/1998 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11 - Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 30 Haziran Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Tebliğler Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : 1998/10) Madde 1-8/5/1986 tarihli ve 3285 saydı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre tespit edilen ihbarı mecburi hastalıklar aşağıda gösterilmiştir. 1- Sığır vebası 2- Şap 3- Sığır tüberkülozu 4- Sığır brusellozu 5- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE) 6- Infectious bovine rhinotracheitis (IBR) 7- Anthrax 8- Kuduz 9- Koyun-keçi çiçeği 10-Koyun ve keçi brusellozu 11 - Koyun ve keçi vebası (PPR) 12- Mavidil 13- At vebası 14- Ruam (Mankafa) 15- Durin (At frengisi) 16- Atların enfeksiyöz anemisi 17- Vesiküler stomatitis (Bulaşıcı stomatitis) 18- Equine encephalomyelitis 19- Tavuk vebası 20- Newcastle (Yalancı tavuk vebası) 21- Pullorum 22- Tavuk tifosu 23- Gumboro 24- Anların amerikan yavru çürüklüğü 25- Varroa 26- Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi Madde 2-16/1/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 98/1 No'lu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 3- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: (Mükerrer) Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : "Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı" ve "Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu / Sermaye Tabanı"Standart Rasyolarının Bankalarca Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Madde 1- Bu Tebliğ, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 56 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4/I-a, b ve 40/11-a maddeleri uyarınca yürürlüğe konulmuştur. Amaç ve Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ'in amacı, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını ve bunların sermaye tabanları ile uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek üzere, döviz yönetimlerinde uygulayacakları "Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı" ve "Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu / Sermaye Tabanı" standart rasyolarına ilişkin esasları tespit etmektir. Tanımlar Madde 3- Bu Tebliğ'de geçen; Döviz Varlıkları : Bankaların, yurtdışı şubelerine ilişkin hesaplar da dahil olmak üzere, Tebliğ eki listede belirtilen, tüm yabancı para endeksli varlıklarını, yabancı para repo alacakları ile vadeli döviz alım taahhütlerini, aktif hesaplarını, dövize Döviz Yükümlülükleri : Bankaların, yurtdışı şubelerine ilişkin hesaplar da dahil olmak üzere, Tebliğ eki listede belirtilen, tüm yabancı para pasif hesaplarını, dövize endeksli yükümlülüklerini, yabancı para repo borçları ile vadeli döviz satım taahhütlerini, Vadeli Döviz Alım Taahhütleri : Nazım hesaplarda gayri nakdi bir taahhüt olarak yer alan, belirli bir vade sonunda bankaya girişine yol açacak olan, repo taahhütleri hariç, forward döviz alımları ve swap alımları ile diğer cayılamaz anlaşmaları, belirli bir döviz/ yabancı para fon para Vadeli Döviz Satım Taahhütleri : Nazım hesaplarda gayri nakdi bir taahhüt olarak yer alan. belirli bir vade sonunda bankadan belirli bir döviz/yabancı para fon çıkışma yol açacak olan, repo taahhütleri hariç, forward döviz satımları ve swap para satımları ile diğer cayılamaz anlaşmaları, Yabancı Para Net Genel Pozisyon : Bu maddede belirtilen "Döviz Varlıkları" toplamı ile "Döviz yükümlülükleri" toplamının Türk Lirası karşılıkları arasındaki farkı, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

11 30 Haziran Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu : Bu maddede belirtilen "Vadeli Döviz Alım Taahhütleri" toplamı ile "Vadeli Döviz Satım Taahhütleri" toplamının Türk Lirası karşılıkları arasındaki farkı, Sermaye Tabanı : Bankalar Kanunu'nun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden yayımlanan, "Sermaye Tabanı / Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler Standart Rasyosu''nu düzenleyen Tebliğ'de yer alan sermaye tabanı tanımını, Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosu: Yabancı para net genel pozisyon tutarının, sermaye tabanına bölünmesi suretiyle hesaplanacak oranı, Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu/Sermaye Tabanı Standart Rasyosu: Yabancı para net vadeli işlem pozisyonu tutarının, sermaye tabanına bölünmesi suretiyle hesaplanacak oranı, Dövize Endeksli Varlık ve Yükümlülükler : Üzerlerinde, ilgili sözleşmelerde veya mevzuatta dövize endeksli bir araç olduğu açıkça tanımlanan ve değerleri döviz kurlarındaki değişmelerden doğrudan etkilenen varlık ve yükümlülükleri ifade eder. Bu Tebliğin uygulanmasında, bankaların "Sermaye Tabanı / Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosu hesaplamasında yer alan en son dönem sermaye tabanı tutan dikkate alınır. Ancak, sözkonusu standart radyonun hesaplanmasını takiben, bankaların ödenmiş sermaye ve mali iştirak tutarlarında değişiklik olması halinde, bu değişiklikler, belgelenmek koşuluyla 4 üncü maddede belirtilen standart radyoların hesaplanmasında kullanılan sermaye tabanı tutarının belirlenmesinde bankalarca dikkate alınabilir. Bu Tebliğin uygulanmasında dikkate alınacak olan Tebliğ eki listede belirtilen döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin açıklamalar ve değişiklikler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünün alınmasını müteakip Hazine Müsteşarlığınca ilgililere duyurulur. Oransal Sınır Madde 4- Bankalarca, bu Tebliğde belirlenen esaslara göre hesaplanan "Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı" standart rasyosu azami % 30, "Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu/Sermaye Tabanı"standart rasyosu azami %15'dir. İller Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası bu maddede belirtilen oransal sınırlamalara tabi değildir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı : (Mükerrer) Hesaplama Şekli ve Bildirim Madde 5-4 üncü maddede belirtilen standart rasyolar günlük olarak hesaplanır. Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek cetvellere ve bunların açıklamalarına uygun şekilde, ay sonlan itibariyle hesaplanan standart rasyoları ihtiva eden cetvel en geç izleyen ayın sonuna kadar, haftalık olarak düzenlenecek cetvel ise ilgili hafta sonunu izleyen 2 hafta içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ulaşacak şekilde gönderilir. Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü almak suretiyle ve mali bünyelerini etkileyen diğer faktörleri de dikkate alarak, her bir banka veya banka grupları için 4 üncü maddede belirtilen standart rasyolar için farklı oranlar tesis edilmesini kararlaştırabilir. Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sınırlamaya tabi olmayan bankalar, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen hesaplama ve bildirim yükümlülüğüne tabidir. Pozisyon Aşımları Madde 6- "Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı" standart rasyosu ve/veya "Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu/Sermaye Tabanı"standart rasyosu bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sının aşan bankaların, aşan kısma karşılık gelen ve Türk Lirası ya da döviz temin etme yükümlülüğünü gösteren net genel pozisyon ve net vadeli işlem pozisyonu açıklan, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40/II-a maddesine istinaden çıkarılan umumi disponibilité hakkında tebliğlerle düzenlenen disponibilité uygulamasında taahhüt olarak dikkate alınır. Eğer her iki standart rasyo değerinde de aşım mevcut ise, aşan kısma karşılık gelen pozisyon açıklarından büyük olanının tutan disponibilité uygulamasında taahhüt olarak dikkate alınır. Kaldırılan Hükümler Madde tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Tabanı" Standart Rasyosuna İlişkin Tebliğ ile anılan Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1- Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosu, bankalarca Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay boyunca aşağıda belirtilen oranlarda dikkate alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 30 Haziran Sayı: (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Tebliğin Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren; Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosu Birinci ay boyunca %50 İkinci ay boyunca %47 Üçüncü ay boyunca : %43 Dördüncü ay boyunca %40 Beşinci ay boyunca : %37 Altıncı ay boyunca : %34 Geçici Madde 2- Bankalar Yabancı Para Net Vadeli İşlem Pozisyonu/Sermaye Tabanı standart rasyosunu 1998 Aralık ayı sonuna kadar Tebliğin 4 üncü maddesindeki orana intibak ettirmek zorundadırlar. Bu Tebliğin yayımı tarihinde rasyoları anılan maddede belirtilen oransal sınırın üzerinde olan bankalar, bu orana ulaşıncaya kadar, fiili oranlarının düşmesine yol açan işlemler hariç olmak üzere, yeni işlem yapamazlar, mevcutların vadesini uzatamaz veya yenileyemezler. Geçici Madde 3- Dövize endeksli krediler, Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı standart rasyosunun hesaplanmasında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay boyunca aşağıda belirtilen oranlarda dikkate alınır. Tebliğin Yürürlüğe Dövize Endeksli Kredilerin Girdiği Tarihten İtibaren; Dikkate Alınma Oranlan; Birinci ay boyunca : %50 İkinci ay boyunca : %55 Üçüncü ay boyunca : %60 Dördüncü ay boyunca : %70 Beşinci ay boyunca : %80 Altıncı ay boyunca : %90 Yürürlük Madde 8- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: (Mükerrer) DÖVİZ VARLIKLARI EK-I Sıra Hesap No No Hesap Adı I 011 Efeklif Deposu 2 on Yoldaki Paralar Salın Alınan Banka Çekleri Vadesi Gelmiş Menkul Değerler Altın Deposu T.C.Merkez Bankası Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Yurtdışı Merkez ve Şubeler Özel Finans Kurumları II 031 Menkul Değerler Cüzdanı (Net) Bankalararası Para Piyasası İşlemlerinden Alacaklar Iskonto Senetleri İştira Senetleri 15 III Kısa Vadeli Açık İhracat Kredileri Kısa Vadeli Teminatlı İhracat Kredileri Kısa Vadeli Teminatlı tthalal Kredileri Kısa Vadeli Açık Diğer Krediler Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler Kısa Vadeli İhtisas Kredileri Altın Kredisi Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler Yurtdışı Kısa Vadeli Krediler Orta ve Uzun Vadeli Açık İhracat Garantili Yalınm Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İhracat Garantili Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Açık Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadelr Teminatlı Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Açık İşletme ve Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İşletme ve Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli İhtisas Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı Krediler Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler Yurtdışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatsız Krediler Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatlı Krediler Yenilenen ve İlla Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatsız Krediler Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Krediler Tazmin Edilen Gayri Nakdi Kıcdi Bedelleri Tasfiye Olunacak Alacaklar / Kısa Vadeli Krediler (Nel) Talîye Olunacak Alacaklar / Orta ve Uzun Vadeli Krediler (Net) Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tazmin Edilen Gayri Nakdi Kredi ve Yükümlülükler (Net) Tasfiye Olunacak Alacaklar/Hesapta 90 Günlük Süreyi Dolduranlar (Net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net) Mevduat Munzam Karşılıkları Kredi Faiz Gelir Tahakkuk Reeskontları Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları lştiraklerimiz(net) Bağlı Ortaklıklar (Net) Bağlı Menkul Değerler (Net) Menkuller (Net) Gayrimenkullcr (Nel) i Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon Diğer Alacaklar (Net) Muhtelif Alacaklar Borçlu Geçici Hesaplar (Aktifleştirilen gider hesapları dışındakiler) Şubeler Cari Hesabı(borç bakiye verme durumunda) Özel Görev 1 lesaplan 58 Türk Parası hesaplarda izlenen ve Tebliğ kapsamında tanımlanan dövize endeksli tüm Varlıklar Bilanço Dışı Htsaplar 59 Repo İşlemlerinden Alacaklar 60 Vadeli (Forward) Döviz Alımları 61 Swap Para Alımları 62 Diğer türev enstrümanlarla ilgili nazım hesaplarda izlenen döviz alımları/alacaklar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

15 30 Haziran Sayı : (Mükerrer) RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 EK-2 nf)vi7. YHKOMLOIOKLERİ Sıra Hesap No Hesap Adı Döviz Tevdiat Hesapları Altın Depo Hesabı Bankalar Mevduatı Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesapları S 329 Bankalararası Para Piyasasından Alman Borçlar T.C. Merkez Bankası Kredileri Yurtiçi Bankalardan Kullanılan Krediler Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler Sermaye Benzeri Krediler Yurtdışından Kullanılan Krediler Yurtdışından Kullanılan Altın Kredileri 12 35! Karşılıklar Finansa! Kiralama işlemlerinden Borçlar (Net) Faiz ve Gider Reeskontları İS 367 Yurtdışı Merkez ve Şubeler İthalat Transfer Emirleri ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler Çıkarılan Menkul Kıymetler (Net) Fonlar Muhtelif Borçlar Alacaklı Geçici Hesaplar ödeme Emirleri Özel Görev Hesapları 25 (291) Şubeler Cari Hesabı(alacaklı bakiye verme durumunda) Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu Iştiraklerve Bağlı Ortaklık(Bağ,Menkul Değer.dahil) Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Karşılığı Menkul Değerler Değer Artış Fonu 29 TUrk Parası hesaplarda izlenen ve Tebliğ kapsamında tanımlanan dövize endeksli tüm yükümlülükler Bilanço Dışı Hesaplar 30 Repo İşlemlerinden Borçlar 31 Vadeli (Forward) Döviz Satımları 32 Swap Para Satımları 33 Diğer türev enstrümanlarla ilgili nazım hesaplarda izlenen döviz satımları/borçlar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 30 Haziran Sayı: (Mükerrer) Hazine Müsteşarlığından : Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde, buna bağlı olarak sermaye artırımlarında ve özkaynaklarının mevcut ve potansiyel riskler nedeniyle oluşacak zarara karşı korunmasında uyulacak "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunun tanımlanması, uygulama ve raporlama esaslarının belirlenmesidir. Tanımlar Madde 2- Bu Tebliğde geçen tanım ve kavramlar aşağıda açıklanmaktadır. A- Sermaye: "Sermaye", ana sermaye ve katkı sermayeden meydana gelir. a- Ana Sermaye: "Ana Sermaye"yi, ödenmiş sermaye, kanuni yedek akçeler, ihtiyari ve fevkalade yedek akçeler, muhtemel zararlar karşılığı ve bankaların üç aylık hesap özetlerinde yer alan vergi provizyonundan sonraki dönem kân ve geçmiş yıllar kân oluşturur. Ana sermayenin hesaplanmasında bankaların üç aylık hesap özetlerinde yer alan dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamı indirim kalemi olarak dikkate alınır. b- Katkı Sermaye: "Katkı Sermaye", genel kredi karşılığı, banka sabit kıymet yeniden değerleme fonu, iştirakler ye bağlı ortaklıklar ile sermayelerine katılınan diğer ortaklıklar sabit kıymet yeniden değerleme karşılığı, alınan sermaye benzeri krediler, muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar ve menkul değerler değer artış fonundan oluşur. Genel kredi karşılığı tutarından, tasfiye olunacak alacaklar hesabının karşılıklardan sonra kalan net bakiyesinin indirilmesi sonucu kalan kısmı, katkı sermaye toplamına dahil edilir. Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıkların toplam tutarının, risk ağırlıklı varlıklar, gayrinakdi krediler ve yükümlülükler toplamının % 2'sini aşan kısmı katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmez. Bankalar yalnızca bu Tebliğin uygulanmasına münhasır olmak üzere, "Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler" standart rasyosunun Mart, Haziran ve Eylül aylan sonu itibariyle hesaplanmasında aktiflerindeki sabit kıymetleri için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1987 yılı baz alınarak açıklanan Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinin sözkonusu üçer aylık dönemler itibariyle hesap edilen oransal Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

R.G. 144 09.08.2007. Amaç:

R.G. 144 09.08.2007. Amaç: R.G. 144 09.08.2007 Amaç: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE

Detaylı

Bağımsız Denetimden (Enflasyona göre düzeltilmiş Milyar TL)

Bağımsız Denetimden (Enflasyona göre düzeltilmiş Milyar TL) AYRINTILI BİLANÇO - AKTİFLER Bağımsız Denetimden Geçmemiş 31.03.2002 I - NAKİT DEĞERLER 67,352 A. Kasa 14,081 B. Efektif Deposu 44,564 C. Diğer 8,707 II - BANKALAR 870,379 A. T.C.Merkez Bankası 254,269

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO - AKTİFLER. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş 30.06.2002. (Enflasyona göre düzeltilmiş Milyar TL)

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO - AKTİFLER. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş 30.06.2002. (Enflasyona göre düzeltilmiş Milyar TL) AYRINTILI BİLANÇO - AKTİFLER Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş 30.06.2002 I - NAKİT DEĞERLER 102,402 A. Kasa 20,008 B. Efektif Deposu 62,353 C. Diğer 20,041 II - BANKALAR 1,630,235 A. T.C.Merkez Bankası

Detaylı

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2006 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Haziran 1998 CUMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Haziran 1998 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Haziran 1998 CUMA Sayı: 23384 Mükerrer Seri : V No : 34 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Tebliğler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Çalık Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. 1

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TÜRKİYE HALK

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATIN ALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATIN ALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAŞHAŞIN EKİMİ, KONTROLÜ, TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İMHASI, SATIN ALINMASI, SATILMASI, İHRACI VE İTHALİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/04/1988-88/12850 Dayandığı Kanun Tarihi

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 16 Şubat 2006 Bu rapor 88 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu II. Kamuya

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 Mart 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

YÖNETMELİK. b) Kanun: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu, 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SĠGORTA VE REASÜRANS ĠLE EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnġn SERMAYE YETERLĠLĠKLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi 31 Mart 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Sınırlı Denetim

Detaylı