Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi"

Transkript

1 Proje direniflle engellenebilir Panelde son olarak söz alan Dr. fiükrü Aslan gecekondular n birer suç merkezi gibi gösterilerek, kentsel dönüflüme meflru zemin yarat lmak istendi ini belirtti. Gecekondular n varofl fleklinde ifade edilmesinin bir d fllama oldu unu vurgulad. Proje yap l rken kamu yarar, bireysel ve sosyal hak ve özgürlüklerin gözetilmesi gerekti ini söyleyen Aslan, kentsel dönüflüm projesinden 1 milyon 250 bin kiflinin etkilenece ini belirtti. Demokratik kitle örgütlerinin 'kentsel dönüflüm' kapsam nda mahalleler ile daha yak ndan iliflkilenmesi gerekti ini belirten Aslan, Bu proje yap lamazsa, yarat lacak bir direniflin sonucudur diyerek emekçileri bar nma hakk na sahip ç kmaya ça rd. Panelistlerin konuflmalar n ard ndan soru-cevap bölümü ile devam eden panelde Bafl büyük Mahallesi Do a ve Çevre Koruma Derne i ad na konuflan Lütfi fien ise meslek örgütlerinden ve demokratik kurumlardan uzmanlar n projeler üretmesi gerekti ini belirtti. Seslerini duyurmak için mücadele edeceklerini dile getiren fien, sorunlar na çözüm üretilmesini istedi. 31

2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi fiubem Z N 24.GELENEKSEL YEME stanbul fiubemizin, 24. geleneksel yeme ini bu y l DEDEMAN OTEL balo salonunda gerçeklefltirdik. Yeme imizi, genel merkez yönetimindeki arkadafllar m z, di er flube yöneticilerimiz ve üye temsilciliklerimizin de kat l mlar yla yaklafl k 300 kifli ile gerçeklefltirdik. fiube geleneksel yeme imizde bu y l, bir ilki gerçeklefltirerek; yemek öncesi 1 saat boyunca verilen aç l fl kokteylinde, harita ve alet firmalar ndan olan Leica, GeoCAD ve Hitafl, bizlere katk koyarak küçük demolar ile yeme imize efllik etmifllerdir. Yemek program m z, saat 19:00 da kokteyl ile bafllad ve kokteyl süresince organizasyona destek veren harita firmalar, kendilerine ayr lan stantlarda çal flmalar n üyelerimizle paylaflt lar. Saat de bafllayan yeme imizde aç l fl konuflmas n Mehmet Ali Candafl yapt. Bu y l di er yemeklerimizden farkl olarak, meslekte 50. ve 30. y l n dolduran üyelerimiz davet edilerek, kendilerine plaketleri sunuldu. 50. ve 30. YILINI DOLDURAN ÜYELER M Z: Sicil No Ad Soyad Ali Turhan BARUTÇU Vahdettin KESK N Ziya DEM R Hasan GÜCÜYENER Orhan Zeki D LMEN Mehmet Fettah B LG N Ali KORKMAZ Ünal SARI fiinasi fientürk S.Denizhan YALIN Gülsüm Hale KARASU MUZAFFER fien ANMA TÖREN 2005 y l nda aram zdan ayr lan üyemiz ve fiubemizin 14. Dönem ( ) yönetim kurulu sekreteri Muzaffer fien i, Ailesinin ve dostlar n n kat ld törende 5 Haziran 2007 tarihinde Bahçeköy de mezar bafl nda and k. Muzaffer Dostumuzun an s önünde sayg yla e iliyoruz. 32

3 SK DE CBS UYGULAMALARI SEM NER fiubemizde 9 Haziran 2007 tarihinde SK bünyesinde yürütülen CBS çal flmalar na iliflkin bir seminer gerçeklefltirildi. SK Planlama Ve Proje Dairesi Baflkanl Harita flleri Müdürlü ü nde görev yapan üyemiz Yük.Müh. S.Erkan Kaçmaz, "Yüksek Çözünürlüklü Uydular Yard m yla stanbul Su Havzalar ndaki Kaçak Yap laflman n Ve Yap sal De iflimin Takibi" sunumunu yapt.planlama Ve Proje Dairesi Baflkanl Altyap Planlama Teknik fiefli inden Çevre Yük. Müh. Mihriban Hac ise SK Altyap Bilgi Sistemi ( SKAB S) çal flmalar n aktard. SK Genel Müdürlü ü Planlama Ve Proje Daire Baflkanl na, Yük.Müh. S.Erkan Kaçmaz ve Çevre Yük. Müh. Mihriban Hac ya de erli katk lar ndan dolay teflekkürlerimizi sunuyoruz. GDAfi ALTYAPI B LG S STEM ( GAB S) SEM NER fiubemizde 16 Haziran 2007 Cumartesi günü, GDAfi Genel Müdürlü ü Anadolu Bölge Müdürlü ü Etüt Proje ve Harita Müdürlü ü nde görev yapan üyemiz Hüseyin Kurflun un sunumuyla GDAfi Altyap Bilgi Sistemi ( GAB S) Semineri gerçeklefltirildi. GDAfi Altyap Bilgi Sistemi ( GAB S) Seminerine de erli katk lar için, Say n Hüseyin Kurflun a ve GDAfi Anadolu Bölge Müdürlü ü Etüt Proje ve Harita Müdürlü üne teflekkürlerimizi sunuyoruz. TÜ Ö RENC LER MANGAL PART S NDE BULUfiTU stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümü ö rencileri her y l arazi çal flmas dersi döneminde gerçeklefltirilen mangal partisinde bir araya geldiler. fiubemiz ve TÜ Jeodezi ve Fotogrametri Kulübünün TÜ JFM Bölüm Baflkanl ile birlikte gerçeklefltirdikleri mangal partisi bu y l ilk kez geleneksel karpuz kupas karfl laflmas ile ayn günde gerçeklefltirildi. Arazi Çal flmas dersini alan ö rencilerin oluflturdu u tak mla ö retim elemanlar n n oluflturdu u tak m aras nda her y l bir futbol karfl laflmas gerçeklefltiriliyor. TÜ de yerleflik bir gelenek halini alm fl olan bu karfl laflman n ard ndan topluca kupaya ad n veren karpuz yeniyor. Kupan n geçmifli arazi çal flmas derslerinin bafllamas na dek uzan yor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi 9 Haziran 2007 tarihinde, geleneksel karpuz kupas karfl laflmas n n ard ndan saat 17.00'de bafllayan mangal partisinin bafllang c nda, Bölüm Baflkan Prof. Dr. Do an Uçar ve fiube Yönetim Kurulu üyelerimiz yapt klar konuflmalarda odam z, JFM Bölümü ve ö renciler aras nda var olan dayan flman n önemini vurgulayarak mangal partisine kat lanlara hoflça vakit geçirmelerini dilediler. Mangal partisine bölüm ö rencileri yo un bir ilgi gösterdiler. 33

4 YTÜ P KN fiube Yönetim Kurulu olarak her y l oldu u gibi bu y l da Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünde okuyan ö rencileri arazi çal flmalar s ras nda ziyaret ettik. 18 Haziran 2007 günü yapt m z ziyaret kapsam nda bir piknik organize edilmifltir. Baflta arazi çal flmalar na kat lan JFM bölümü ö rencileri olmak üzere Ö retim elemanlar ve bölüm çal flanlar yla bir araya geldi imiz bu etkinlikte Oda Üniversite iliflkileri daha da gelifltirilmeye çal fl lm fl, yap lan konuflmalarda ö renciler odaya davet edilmifllerdir. Bu tip etkinliklerin devam etmesi ve yenilerinin de eklenmesi dilekleriyle yapm fl oldu umuz etkinlik son bulmufltur. YTÜ MEZUN YET GÜNÜ VE ÖDÜL TÖREN 13 Haziran 2007 tarihinde YTÜ Mezuniyet Töreni yap ld. Törene, fiubemizi temsilen Yönetim Kurulu Baflkan m z Mehmet Ali Candafl kat ld. Törende, YTÜ rektörü, fakülte dekan ve mühendislik bölüm baflkanlar yapt klar konuflmalarda mezunlara baflar lar dilediler. 17 Ekim 2007 tarihinde YTÜ 2006 / 2007 ö renim döneminde mezun olan baflar l ö renciler için ödül töreni yap ld. Törene flubemizi temsilen Yönetim Kurulu Baflkan m z Mehmet Ali Candafl kat ld. Dereceye giren ö rencilere Mehmet Ali Candafl taraf ndan içerisinde çeflitli arma anlar n bulundu u bir paket ödül olarak verilmifltir. TÜ MEZUN YET GÜNÜ 26 Haziran 2007 tarihinde TÜ nflaat Fakültesi Mezuniyet Töreni yap lm flt r. Törende, TÜ rektörü, fakülte dekan ve mühendislik bölüm baflkanlar yapt klar konuflmalarda mezunlara baflar lar dilediler. lk üç dereceye giren ö rencilere çeflitli kurum ve kurulufllar taraf ndan ödüller verildi. Törene fiubemizi temsilen Yönetim Kurulu Baflkan m z Mehmet Ali Candafl kat larak, bölümümüzü ilk üç derece ile bitiren ö rencilere ödüllerini verdi. KEfiAN PANEL 13 Temmuz 2007 tarihinde Keflan temsilcili imizden gelen istek üzerine 1/ ölçekli çevre düzeni planlar n n Trakya ya bask s ve Saros Körfezi nin turizm alan ilan edilmesi konulu bir panel düzenlenmifltir. Panele fiube baflkan m z yürütücü olarak, Keflan kaymakam Abdülkadir Karatafl, Türk Mühendis Mimarlar Birli i Mimarlar Odas stanbul Büyükkent fiubesi ÇED Dan flma Kurulu Sekreteri Mücella Yap c, TMMOB Makine Mühendisleri Odas stanbul fiube kinci Baflkan Dinçer Mete, ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas stanbul fiube Baflkan Ahmet Atal k kat lm fllard r. 34

5 Panelde; Saros Körfezi 2006 tarihli Bakanlar Kurulu Karar ile turizm alan ilan edildi. Bulundu u bölge bak m ndan Saros Körfezi büyük önem arz etmektedir den 2005 y l na kadar da en son 2005 y l nda yap lan dört tane Trakya y Sanayilefltirme ve Çevre Sempozyumu, bir tane de Trakya da Kentleflme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu asl nda bölgenin ne kadar önemli oldu unu göstermektedir. Küreselleflme kapsam nda stanbul a çizilen rolle birlikte stanbul için Sanayiyi stanbul d fl na ç kar n. denilmifltir. stanbul art k sanayi kenti de il kültür, sanat, spor kenti olacakt r. Türkiye ekonomisinin can damar olan stanbul a egemen güçler taraf ndan biçilen bu k l fla, sanayinin Trakya ya kayd r lmas gündeme gelmifltir. Bu kapsamda da stanbul için haz rlanan 1/ ler Trakya y yak ndan ilgilendiriyor. Bölge tar m arazileri bak m ndan oldukça zengindir. Ancak bölgede yeralt sular konusunda büyük s k nt çekilmektedir. Verimli topraklardan su k tl çekilmesinden dolay istenen verim al namamaktad r. Söz konusu çevre düzeni planlar n n haz rlanmas sürecinde bu durum göz önüne al nmal d r. MÜHEND SL K ST HDAM VE ÜCRETLEND RME SEMPOZYUMU Ücretli ve iflsiz mühendis ve mimarlar n çal flma yaflam nda karfl laflt klar sorunlar ve nedenlerini belirlemek, özlük haklar n tart flmak ve çözüm üretmek ve TMMOB örgütlülü ünü yayg nlaflt rmak amac yla TMMOB ad na Makine Mühendisleri Odas taraf ndan, MMO stanbul fiube yürütücülü ünde düzenlenen TMMOB Mühendislik, stihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu 489 mühendis, mimar ve flehir planc s n n kat l m yla Eylül 2007 tarihlerinde stanbul da Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda gerçeklefltirilmifltir. Etkinlik süresince ifl güvencesi, esnek üretim ve tafleronlaflma olgusu, mühendislerin s n fsal konumu, ifl yaflam n düzenleyen yasalar ve daha birçok konuya ayr nt l olarak de inilmifltir. Sempozyumun forum k sm nda da birçok kat l mc n n ifl hayat nda yaflad sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri dile getirilmifltir. Bu tür etkinliklerin yayg nlaflmas ve daha genifl kitlelere ulaflmas dile iyle TMMOB MÜHEND SL K M MARLIK HAFTASI ETK NL KLER Her y l oldu u gibi bu y lda tarihleri aras nda yurt genelinde çeflitli etkinliklerle kutland. stanbul olarak KK bileflenleri olarak Ekim günlerinde Taksim HKMO stanbul fiubesi olarak açt m z standda yurttafllara TMMOB, HKMO anlat lm fl odam z yay nlar ücretsiz olarak da t lm flt r. Yurttafllar genelde mesle imiz, odam z ve TMMOB hakk nda dar kapsamda bilgi sahibi olduklar n belirtmifller gerek stantlardan ald klar bilgiler gerekse de da t lan yay nlar arac l ile bilgilendirilmeye çal fl lm fllard r. 35

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir.

ADANA. Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. ADANA Kent Bilgi Sistemleri Paneli 27.04.2007 tarihinde Adana fiubemiz ve Gaziantep l Temsilcili imizce Kent Bilgi Sistemi paneli düzenlenmifltir. Yürütücülü ünü, Genel Baflkan m z Ali Fahri ÖZTEN in yapm

Detaylı

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ...

İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ ... İMO İSTANBUL ŞUBESİ 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU NUN İKİ YILLIK ÇALIŞMALARININ KISA ÖZETİ... fiubemiz, 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak, iki y ll k dönem içinde inflaat mühendisli i mesle inin geliflimine katk

Detaylı

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10

Ç NDEK LER MERHABA...3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER...5. ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI...10 Ç NDEK LER MERHABA...........................3 KAPAK KONUSU IV. GENÇ HAR TACILAR GÜNLER............5 ULUSLARARASI ETK NL KLER FIG 2007 ÇALIfiMA HAFTASI..............10 HKMO DAN HABERLER TMMOB HAR TA VE

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Ankara fiubesi nin ayl k yay n organ d r. MO Ankara fiubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Say : 2005/05 May s 2005 içindekiler Panel: Çelik Yap fiartnameleri Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Geniz Gezmifl An ld 3 6 11 14 15 17 20 27 1 May sta Alanlardayd k!! Yusuf Arslan, Hüseyin nan ve Deniz Gezmifl

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU 21 fiubat 2009 fiubemizin TÜ Sosyal Tesisleri nde gerçeklefltirdi i 29 MART 2009 YEREL YÖNET M SEÇ MLER NE DO RU konulu panele

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden

Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden 8. Yaz E itim Kamp nda YEN DEN birlikteydik Odam z n sürekli e itim etkinliklerinden olan ve zmir fiubemizin yürütücülü ünde yap lan Yaz E itim Kamp n n sekizincisi bu y l 22-30 A ustos tarihlerinde Foça/

Detaylı

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU

41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 41. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 15 Ocak 2012-15 fiubat 2014 TMMOB M MARLAR ODASI ZM R fiubes 2 çindekiler Bölüm 1 M MARLAR ODASI KURUM Ç L fik LER Mimarlar Odas Örgütlü ü ile liflkiler 13 fiube Temsilcilikleri

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜfiÜ 16-17 A ustos 2008

DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜfiÜ 16-17 A ustos 2008 flubemizden STANBUL BÜLTEN Bu yürüyüflle, her deprem sonras nda yaz lanlar, çizilenler ve söylenenler bir kez daha tekrarland. Bugüne kadar zararlar n odak noktas nda, müteahhitler ve müfiubemizden haber

Detaylı

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti

7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 7. Dönem 2. Dan flma Kurulu Toplant m z Gerçekleflti 5. Geleneksel Deniz Buluflmam z Gerçekleflti 3 Do algaz Bilgilendirme Toplant s Gerçeklefltirildi 4 30

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı