ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars."

Transkript

1 Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BARUT FIÇISINDA BARIÞ ÞÖLENÝ OLMAZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TEHLÝKE GEÇMEYECEK Ali Osman n Ýnterpol'ün kýrmýzý bültenlerine giren Solomu zanlýsý Maðusa Polis Müdürü Erdal Emanet baþarýdan baþarýya koþuyor! TDP'nin isyaný Özgün Kutalmýþ AKLIN VARSA DENÝZE KOÞ Erdoðan Baybars HATIRLAYANLAR BÝLÝRLER YAZILANLARI... Dolgun Dalgýçoðlu TOPLUMSAL VAROLUÞ HAREKETÝ TAMAM AMA ADRESÝ YANLIÞ Mehmet Levent Son dakika... Hristofyas'a darbe n Rum toplumu dün gece mahþeri bir kalabalýkla Hristofyas'ýn sarayýný kuþattý. Gösteride "Hristofyas ölsün" pankartý taþýndý... Afrika (Özel)- Limasol'daki deniz üssünde meydana gelen faciadan Hristofyas'ý sorumlu tutan Rum toplumu, dün gece mahþeri bir kalabalýkla sarayý kuþattý... Gösteride 'Hristofyas ölsün' pankartý taþýndý... Gazetemiz baskýya girdiði ana dek eylem devam ediyordu. Rum basýnýndan elde edilen bilgilere göre, 3 yýldýr askeri kampta muhafaza edilen patlayýcýnýn imha edilmesine siyasi nedenlerden dolayý Hristofyas izin vermedi. Emanet'e bir terfi daha (Diðer haberlerimiz 11 ve 16. sayfalarda) n Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Erdal Emanet'i Polis Genel Müdürü Ýkinci Yardýmcýlýðýna yükseltti... Pervin Gürler ise Birinci Yardýmcý oldu... n Yapýlan yeni düzenlemede Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn görev süresi 1 yýl daha uzatýlýrken iki yardýmcýsý emekliye ayrýldý... n Emekliye ayrýlan görevliler Polis Genel Müdürü Birinci Yardýmcýsý Mehmet Özdamar ile 2. Yardýmcý Hüseyin Eraslan... n Yeni atamasý 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak olan Erdal Emanet 1996 yýlýnda Derinya'da bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenlerden biri olarak biliniyor. Emanet'i ayrýca eroin kaçakçýlýðýyla suçlanan Ýsmet Felek 'dostum' diye tanýmlamýþtý sayfada Sendikal Platform: TC Yardým Heyeti Kapatýlsýn l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kim bilir daha neleri bilmeyik... n2. sayfada

2 MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da Ýsmail Görür'e ait evden 3 bin 640 TL nakit para çalýndý. Polis bültenine göre, önceki gün meydana gelen olay hakkýndaki soruþturma devam ediyor. ASKERÝ BÖLGEYÝ ÝHLAL Yeþilýrmak bölgesinde birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek tekneyle að kullanarak avlanan 52 yaþýndaki Rum tutuklandý. Polis bültenine göre, S.A. isimli Rum Volkan Tepe mevkisinin 500 metre açýðýnda Sahil Güvenlik ekiplerince suçüstü yakalandý. AÐIRDAÐ BÖLGESÝNDE YANGIN Kömürcü-Aðýrdað bölgesinde önceki gün çýkan yangýnda 50 dönümlük özel arazi ve zeytin, servi, alýç aðaçlarýyla balyalar yandý. Polis bültenine göre, yangýnýn nedeni belirlenemedi. SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI Ercan Havaalaný'nda sahte pasaportla yakalanan C.B (E- 43) tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayda C.B, daha önceden temin ettiði üzerinde kendi resmi bulunan bir baþkasýna ait Ýngiltere pasaportunu görevli memura verince yakalandý. UYUÞTURUCU... 5 KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da bir evde bir gram bonzai cinsi uyuþturucu madde bulundu, 5 kiþi tutuklandý. Bonzai ile birlikte uyuþturucunun içiminde kullanýldýðýna inanýlan yarým litrelik pet þiþe ile bir adet çubuk bulunduðunu bildiren polis, evde kalan M.T (E-25), E.T (E-24) ve H.G (E-22) yanýnda Ö.K (E-31) ve M.K (E-17) isimli kiþilerin de tutuklandýðýný bildirdi. KAMRAN AZÝZ'ÝN KÝTABI TANITILACAK Lefkoþa, "Al Yemeni Mor Yemeni", "Kýbrýsým" gibi þarkýlarýn güfte besteleriyle ruhlarda iz býrakan Kamran Aziz'in hiç duyulmamýþ eserlerinin toparlandýðý kitap, bu akþam saat 20.00'de Bedesten'de düzenlenecek etkinlikte tanýtýlacak. Kuzey Kýbrýs Turkcell tarafýndan basýlan toplam bin adet Kamran Aziz'in eski ve hiç duyulmamýþ eserlerinden oluþan beste kitabý, okullara ve kütüpanelere baðýþlanacak. Kamran Aziz'in de katýlacaðý etkinlikte, Petek Cankoy, Osman Cankoy ve Oskay Hoca sanatçýnýn duyulmamýþ bestelerini seslendirecekler. GAÜ DÝPKARPAZ'DA YAÞAM KAMPÜSÜ YAPACAK Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)'nün Dipkarpaz'da yapacaðý Yaþam Kampusu'nun ilk adýmý dün atýldý. Dipkarpaz köyü yakýnlarýndaki alanýn GAÜ'ye kiralanmasýna iliþkin protokol Baþbakanlýkta imzalandý. Protokole Baþbakan Ýrsen Küçük, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ve GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar imza koydu. Ýmza töreninde Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci de hazýr bulundu. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kitabýn adý "Perde aralýðýndan". Yazarýn adý "Ýbrahim Aziz". Henüz bitiremedim ama bitmek üzere... Ýtiraf etmem gerekir ki bu kitapta, yaþadýðým günlere ait ama bugüne kadar hiç duymadýðým birtakým meseleler var. Sevgili Ýbrahim Aziz'e teþekkür ederim. Hem bu kitabý yazdýðý için, hem de bana ulaþtýrdýðý için. Þu ana kadar okuduklarýmdan anladýðým o ki birkaç adým ötemizdeki toplumu gerektiði kadar tanýmýþ deðilik. Birkaç adým ötemizdeki toplum da bizi gerektiði kadar tanýmýþ deðil. Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn bizim hakkýmýzdaki düþünceleri, kendi eylemlerinin bize karþý oluþturduðu, geliþtirdiði propagandadan öðrendikleridir. Bizim için de onlar için düþüncemiz genelde, bizim egemenlerin zehir enjekte ettikleri propagandadan etkilenmiþ bir düþüncedir. Bilebildiðim kadarýyla Ýbrahim Aziz, Kýbrýs olaylarýný Kýbrýs'ýn Rumca konuþanlarýnýn arasýnda geçirdi. Ve, bildikleri genelde, alçaklarýn süsleyip püsleyip toplumun önüne koyduklarýdýr. Bizim için de tersi geçerlidir. Anladýðým kadarýyla Ýbrahim Aziz AKEL'de idi ve AKEL'in propagandalarýndan etkilenip kendine bir þekil verdi. O nedenle bize aktardýklarý, AKEL'in andýðýmýz Kýbrýs'ýn kara günlerinde güttüðü politikalarýn üyelerine kapalý tutmadýklarýnýn bir kesitidir. Ýbrahim'in bize aktardýklarý arasýnda AKEL'in gizli tuttuðu bazý þeyler da yok mu? Var tabii. Mesela Derviþ Ali Kavazoðlu'nun bizim toplum arasýnda AKEL adýna sürdürdüðü gizli faaliyetler. EMEKÇÝ gazetesinin AKEL'in politikasý çerçevesinde Derviþ Ali Kavazoðlu'nun gayretiyle yayýna geçtiðini bilir misiniz? Ben emin deðilim. Fazýl Önder'in sorumlusu olarak gösterildiði Ýnkýlapçý gazetesinin de AKEL'in KÝM BÝLÝR DAHA NELERÝ BÝLMEYÝK politikalarýnýn çerçevesinde yayýn hayatýna geçirildiðini bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Ve Fazýl Önder'in, AKEL'in Türkçe konuþan Kýbrýslýlar arasýnda yürütme çabalarý nedeniyle Fazýl Önder'in öldürüldüðünü bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Neydi AKEL'in Türkçe konuþan Kýbrýslýlar arasýnda tutturmaya çalýþtýðý politika? AKEL'in Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý için mücadele ettiðini bilmeyeniniz var mý? Ben bilirdim. AKEL'in Birleþmiþ Milletler kararýyla Kýbrýslýlara Self-Determination hakký tanýmak suretiyle Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý için çaba harcadýðýný bilir miydiniz? Ben bilirdim. Siz da çoðunlukla bunu bilirdiniz. AKEL'in 1955'te faaliyete geçen ve Kýbrýs'ý Yunanistan'a baðlama savaþý veren Anladýðým kadarýyla Ýbrahim Aziz AKEL'de idi ve AKEL'in propagandalarýndan etkilenip kendine bir þekil verdi. O nedenle bize aktardýklarý, AKEL'in andýðýmýz Kýbrýs'ýn kara günlerinde güttüðü politikalarýn üyelerine kapalý tutmadýklarýnýn bir kesitidir. Ýbrahim'in bize aktardýklarý arasýnda AKEL'in gizli tuttuðu bazý þeyler da yok mu? Var tabii... EOKA'nýn mücadelesini "Ulusal Kurtuluþ mücadelesi" kabul ettiði bilir miydiniz? Birçoðunuz bilirdi. Ben da bilirdim. AKEL'in Türkçe konuþan Kýbrýslýlar arasýnda kendinin denetiminde olacak olan bir siyasal parti ile bir gazete örgütleme peþinde olduðunu bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Bu iþi gerçekleþtirmek üzere Derviþ Ali Kavazoðlu'nu görevlendirdiðini bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Ayhan Hikmet'le Ahmet Muzaffer Gürkan'ý bu amaç için ayarlayan ve kendilerine Halk Partisi ile Cumhuriyet gazetesini kurduranýn da Derviþ Ali Kavazoðlu olduðunu bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Kavazoðlu'nun Ayhan Hikmet'le Ahmet Muzaffer Gürkan'ý AKEL'e üye kaydettirdiðini bilir miydiniz? Ben onu da bilmezdim. Yorum yapmayalým. Kitabý okuyalým da gene gonuþuruk. Siz da okuyun. Sana bir kere daha teþekkür ederim Ýbrahim Aziz... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BARUT FIÇISINDA BARIÞ ÞÖLENÝ OLMAZ Adadaki nüfusu hesaplayacaðýmýza, ne kadar silah olduðunu hesaplasaydýk keþke... Ne kadar makineli tüfek... Ne kadar tank... Ne kadar barut ve mermi... Ne kadar bomba... Üstünde oturduðumuz barut fýçýsýnýn içinde ne kadar öldürücü madde olduðunu merak etmez misiniz? Bir ucundan tutuþtursak bütün ada havaya uçacak gibi... Hayatýmýz pamuk ipliðine baðlý yani... Üstüne üstlük bir de elektrik santralý kurmaya hazýrlanýyorlar burnumuzun ucunda... Mersin'de, ama bir kazada yanarýz hepimiz de... Almanya bile Japonya'daki felaketten sonra santrallarýný kapatmaya hazýrlanýrken, belalarýmýza bir bela daha katýyoruz biz burada... Limasol'daki facia her an her yerde yaþanabilir bu adada... Dað taþ cephane ve silah dolu çünkü... Beþparmaklardaki o büyük yangýnda ne kadar korkunç bir tehlike atlattýðýmýzýn bilmem ki kaç kiþi farkýnda... Yangýn, o daðlarda gömülü olan cephaneliklere ulaþsaydý, dað mað da kalmazdý herhalde adada... Dua edelim ki ulaþmadý... Ve yangýn oraya sirayet etmeden, cephanelikler ordan baþka bir yere taþýndý. Bunlar kamuoyuna yansýmadý tabii... Ama zamanýnda o cephanelikleri oraya gömenler, daðlarýmýzýn da nasýl bir barut fýçýsý olduðunu çok iyi hatýrlarlar... Ya geçtiðimiz yýllarda Gönyeli'nin ortasýnda bulunan o cephane yüklü araç... Ona ne demeli... O araçta Gönyeli'yi havaya uçuracak kadar cephane olduðu söylenmiþti... Þansýmýz yaver gitti... Bir deli çýkýp patlatmadý... Yoksa Limasol'dan önce Gönyeli yaþardý bu faciayý... O aracýn sýrrý öðrenilemedi bugüne kadar... Daha doðrusu, bilenler halka açýklamadý. Buralarda bir de askeri sýr meselesi var ya... Bu gibi felaketlerde adadaki her iki taraf da, askeri sýrlarýnýn ortaya dökülüp saçýlmasýndan korkarlar... Bunun için de birbirleriyle iþbirliði yapmayý reddederler... Kuzeydeki büyük yangýnlarda Rum tarafý kaç kez yardým teklif etti... Ama Türk tarafý bu tekliflerin hepsini de reddetti... Geçtiðimiz gün Limasol'daki facia için yola çýkan gazetecilerimiz Rum polisi tarafýndan engellenmiþ... Bir süre gözaltýna alýnmýþlar hatta... Þaþacak ne var ki bunda? Alt tarafý, askeri bir kamptaki olayý görüntülemeye ve bilgi almaya gidiyorlardý... Sanki Türk tarafý olsa hiç izin verir mi buna? Yaklaþtýrýr mý Rum gazeteciyi kampa? Bizim gazetecilerimizi kuzeydeki Cratos Oteli bile yaklaþtýrmamýþ yangýna... Onlarý dövmüþ hatta... Yumruklamýþ... Tekmelemiþ... Fotoðraf makinelerini kýrmýþ... Rum polisi öyle mi yaptý? Cratos'tan çok daha iyi, çok daha insaflý davrandý gazetecilerimize... Onlarýn daha ileriki hatta görev yapmalarýný engelledi gerçi, ama fotoðraf makineleri ile çektikleri filmlere dokunmadý... El sýkýþarak kibarca geri gönderdi onlarý 'ta ilan edilen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin en iyi tarafý neydi, bilir misiniz? Zorunlu askerlik yoktu... Bin kiþiden oluþan sembolik profesyonel bir ordusu vardý cumhuriyetin... O kadar... Askerler memurdu... Bu cumhuriyet yaþatýlsa kimse askerlik derdine düþmeyecekti Kýbrýs'ta... Bir tek bu mesele bile cumhuriyeti yaþatmamýza deðerdi... Sembolik bir ordu için çok miktarda askeri malzeme de gerekli deðildi... Ada barut fýçýsý deðil, bir gül ve yasemin bahçesi olurdu iþte o zaman... Ama bizde de hiç akýl yok ki... Baruta feda ettik yasemin çiçeðini... Ulusçuluk sevdasý barýþ sevdasýndan aðýr bastý... Kýbrýs'ýn temel sorunu askersizleþmek ve silahsýzlanmaktýr. Ne toprak, ne mülkiyet, ne de baþka bir þey... Oturduðumuz bu barut fýçýsý üstünden bir an önce kalkmazsak, iþimiz borudur boru...

3 AFRÝKA dan mektup... ERDAL EMANET'E BÝR TERFÝ DAHA 1996 Derinya olaylarýnda, Türk bayraðýný indirmek için direðe týrmanan Solomu vurularak öldürülmüþtü... Baþýndan sonuna dek kameralara yansýyan bu olay, tüm dünya televizyonlarýnda da ayný anda gösterilmiþ ve büyük bir yanký uyandýrmýþtý... O gün çekilen fotoðraflarda elinde silahla saptanan üç kiþi vardý... Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Hasan Kundakçý... Çevik Kuvvet Komutaný Erdal Emanet... Ve de Kenan Akýn... Ancak Solomu'nun hangisinin kurþunuyla can verdiði bugüne kadar kesinlik kazanamadý... Bazý TV ekranlarý ile dergilerdeki söyleþilerinde, þimdi emekli olan ve nedense Ergenekon dalgasýndan henüz hiçbir zarar görmeyen Hasan Kundakçý, Solomu'yu kendisinin vurduðunu ima etti... Ve övündü bununla... Kenan Akýn, o gün elinde silah olmasýna raðmen, Solomu'yu vuranýn kendisi olmadýðýný tekrarlayýp durdu. Erdal Emanet ise hiç konuþmadý bu konuda... Ancak üçü de Ýnterpol'ün kýrmýzý bültenine girdi... Hala bu bültenle aranýp aranmadýklarý belli deðil... * 1990'lý yýllarda TC'li bir general, bu olayýn Türk tarafýný çok olumsuz etkilediðini söylemiþti... Kendisine gelip giden yabancý diplomatlar, bu olayýn üstünden Kenan Akýn'ýn bir de bakan yapýlmasýný çok yadýrgamýþlar... "Cezalandýracaðýnýza, bir de üstünden ödüllendiriyorsunuz siz" demiþler... Hiç deðilse dünyaya bir mesaj vermek için, cezalandýrýlmasý gerekirmiþ... Ama tam tersi yapýlmýþ bunun... * Bilmezler ki, böyle 'kahraman'larý ödüllendirmek eski bir gelenektir bizde... O günden sonra Erdal Emanet'in de þansý daha da açýldý... Ýsmet Felek gibi Malatyalý olan Erdal Emanet Maðusa Polis Müdürlüðü'ne kadar yükseldi... Ve iþte þimdi bir terfi daha aldý... Yýldýzý bir kez daha parlatýldý... Polis Genel Müdürü 2. Yardýmcýsý oldu. Nerden nereye... Ýnterpol'ün kýrmýzý bülteninden KKTC'deki emniyetin zirvelerine... * Geçtiðimiz yýl ülkemizde eroin kaçakçýlýðý suçlamasýyla tutuklanan ve daha sonra Türkiye'ye iade edilen; halen de Silivri Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ýsmet Felek'in de yakýn bir dostuydu Erdal Emanet... Ýsmet Felek Türkiye'de savcýlýða verdiði ifadede, "Erdal Emanet dostum" demiþti. Zaten Felek çetesi Maðusa'da serpilip palazlanýrken, Erdal Emanet adeta seyirci kalmýþtý tüm bunlara... * Kuzey Kýbrýs'taki düzenin gerçek yüzünü görmek isteyenler bunlara bakýp görecekler... Emniyet teþkilatýmýzýn baþýnda kimler olduðuna ve kimlerden talimat aldýklarýna bakacaklar... Sendikalar kafayý yalnýz pakete takmasa ve biraz da iþin bu tarafýna baksa olmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sendikal Platform TC Yardým Heyeti nin, "Kýbrýslý Türklerin siyasi iradesine müdahale ettiði" gerekçesiyle dün eylem yaptý ve Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti'nin kapatýlmasýný istedi. Aralarýnda bazý siyasi partilerin imzasý da bulunan yazýlý bir açýklama yapan Sendikal Platform, TC Yardým Heyeti'nin Türkiye'den yardým olarak gönderilen paralarý hiçbir makama hesap verme gereði duymadan en küçük köydeki muhtarlara ve kiþilere ulaþtýrabildiðini belirterek, "Bu kurum, Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesine doðrudan müdahale aracýdýr" ifadesini kullandý. Açýklamada þöyle denildi: Kýbrýs sorununun varlýðý nedeni ile Kýbrýs Türk toplumu ile Türkiye arasýndaki iliþkiler çarpýk bir noktaya gelmiþtir. Karþýlýklý sevgi, saygýya dayalý, siyasi eþitler düzeyinde olmasý gereken iliþki þekli, "buyuran emir alan" þeklinde geliþmiþ olup, her geçen gün de Kýbrýs Türk toplumunun aleyhine geliþmektedir. Sistematik bir þekilde adaya nüfus taþýmasý, yüzbinlerce insanýn vatandaþ yapýlmasý DEVLET PÝYANGOSU'NDA BÜYÜK ÝKRAMÝYE 150 BÝN TL KKTC Devlet Piyangosu, 20 Temmuz özel çekiliþinde dört büyük ikramiye verecek. En büyük ikramiyesi 150 bin TL olan Devlet Piyangosu, bir adet 75 bin ve iki adet de 50 bin TL daðýtacak. Toplamda daðýtýlacak ikramiye ise 584 bin TL. Bu arada Türkiye Milli Piyango'nun 9 Temmuz çekiliþinde 375 bin TL'lik büyük ikramiyenin KKTC'ye çýktýðý öðrenildi. SENDÝKAL PLATFORM: TC YARDIM HEYETÝ KAPATILSIN Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesini ipotek altýna soktuðu gibi, toplumsal harcamalar konusunda bütçemizin ciddi anlamda açýk vermesine neden olmaktadýr. Bütçedeki açýk bahane edilerek toplumsal varlýklarýmýzýn Türkiye sermayesine "peþkeþ" çekilmesi ve Kýbrýslý Türkler'in fakirleþmesini getirecek dayatmalar iþbirlikçi UBP hükümeti tarafýndan hayata geçirilmeye çalýþýlmaktadýr. Türkiye hükümetleri, iþbirlikçi UBP hükümetinin kukla siyaseti dolayýsý ile Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesini tamamen ele geçirmiþ durumdadýr. Atanmýþlar, seçilmiþlerin üzerinde görev yapmaktadýr. T.C. elçiliðinden gönderilen "müþavirler" bakanlara, meclise emir veren pozisyona sahiptirler. Bu çarpýklýðýn en güzel örneði T.C. Yardým Heyeti denilen ucube yapýdýr. Türkiye'den yardým olarak gönderilen paralarý en küçük köydeki muhtarlara ve kiþilere ulaþtýrabilecek ve hiçbir makama hesap verme gereði bile duymayan bu kurum, Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesine doðrudan müdahale aracýdýr. Her seçim döneminde köylerde, yerleþim yerlerinde toplumsal iradeye müdahalede bulunan, Kýbrýslý Türkler'e verildiði söylenen yardýmlarý siyaset aracý olarak kullanýp hesap vermeyen bu kurum derhal kapatýlmalýdýr. Avrupa Birliði'nin de yardým kurumlarý faaliyet göstermekte ve projeler ve Kýbrýslý Türk makamlarý üzerinden bu yardýmlar aktarýlmaktadýr. Bu Kýbrýs Türk toplumunun siyasi iradesine saygýnýn bir gereðidir. Oysa T.C. Yardým Heyeti siyaseten tüm alanlara müdahale etmeyi bir hak olarak gördüðü gibi yapýlan tüm eleþtirilere de kulak týkamaktadýr. Biz siyasi irademize saygý istiyoruz. Bizi yönettiðini söyleyen iþbirlikçi UBP hükümeti ise daha çok para alarak koltuðunu koruma peþindedir. Bu anlayýþ Kýbrýs Türk toplumunu yokoluþa sürükleyen politikalarý hayata geçirmek isteyen AKP hükümetine hizmetten baþka bir þey deðildir. Bizler, Kýbrýs Türk toplumunun siyasi iradesine saygýsýzlýða devam eden T.C. Yardým Heyeti gibi ucube siyasi yapýnýn daha fazla devam etmesinden yana deðiliz. Bu siyasi dayatmalarý þiddetle protesto eder, Kýbrýs Türk Toplumu ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin siyasi eþitler arasýndaki iliþkilere dönüþünceye kadar mücadelemizi yükselteceðimizi vurgularýz... Sendikal Platform açýklamasýnda þu örgütlerin isimleri yer aldý: KTÖS, KTOEÖS, DEV-ÝÞ, EMEK-ÝÞ, DEV-GEN-ÝÞ, M/SA TÜRK GENEL ÝÞ, BES, TÜRK-SEN, KTAMS, EL-SEN, TEL-SEN, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, TIP-ÝÞ, ÇAÐ-SEN, DAÜ-BÝR-SEN, BARAKA, DAÜ-SEN, BA- SIN-SEN, BKP, YKP ve TDP."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne mahkeme tanýyor ne yasa ne de hukuk Ferman Fethullah'ýndýr dayýlar büyük yerden Takar mý hiç mahkemeyi hukuku böyle hödük? Güç alýp hay bulurken Dürüst'ten ve Ýrsen'den Kalay HRÝSTOFYAS ABD'YE "HAYIR" DÝYECEK KADAR KOMÜNÝST DEÐÝL KÝ! Güneyde yaþanan korkunç patlama Kýbrýs'ýn nasýl bir barut fýçýsýnýn üstünde oturduðunu bir kere daha ortaya koydu. Ýran'dan Suriye'ye giden gemideki patlayýcýya kimin davasý için el konduysa, onlarca Kýbrýslý onun için öldü, onlarcasý da onun için yaralandý yine. Ýran'dan Suriye'ye giden patlayýcýdan sana ne? Amerika'ya, Ýngiltere'ye "al da patlayýcýlarýný münasip bir tarafýna sok" diyecek hali yok tabii Kýbrýslýlarýn. "Batmayan uçak gemisi" olmaya devam, ölmeye devam. Zaten sen de ABD'ye "hayýr" diyecek kadar komünist deðildin Öyle deðil mi Hristofyas yoldaþ? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TEHLÝKE GEÇMEYECEK... Pazartesi günü Zigi'de meydana gelen patlamayý öðrendiðimde titredim... Orada ölenlerin kimlikleri DNA testleriyle belirlenecekmiþ... Neden mi? Kömür olmuþlar da ondan... Savaþlarý yaþayanlar bilirler belki... Mesela Erenköy savaþlarýnda Türk jetleri napalm bombalarýyla Dillirga daðlarýný yakýp yýkmýþlardý... Rum Milli Muhafiz Ordusu günlerce yanýk, kömürleþmiþ ceset toplamýþtý tepelerden, daðlardan yýlý ikinci harekattan sonra sýhhýye çalýþanlarýna þehir ve köy içlerindeki insan ve hayvan cesetlerini toplayýp imha etme emri verilmiþti... Önce köyler ve þehirler, sonra da araziler aranýp gereken yapýlacaktý... O günlerde Omorfo'dan Lefkoþa'ya gelinebilen tek yol Girne üzerindendi... Ve iþte o günlerde bu seyahati herhangi bir gerekçe ile yapanlar, Kalkanlý (eski adýyla Kaputi) köyünü geçtikten ve ilk küçük köprüyü geçip yokuþu almaya baþladýktan sonra sol tarafta bulunan tarla içerisindeki yanmýþ cesetleri görmüþ olmalýlar... Ben gördüm ve inanýn hala gözümün önünden gitmiyor yýlýnda Beþparmak daðlarýnda çýkan yangýn az kalsýn Pazartesi günü Zigi'de yaþanan felaketin beþ beterini yaþatacaktý o günlerde bizlere... Askerlerin temizlik için birliðin çöplüðünü yakmasý sonucu bir anda rüzgarýn da etkisiyle önlenemez þekilde hýzlanan yangýný söndürme çalýþmalarý durduruldu ve daðlarýn doðu kýsmýna kazýlan yeraltý depolarýnýn boþaltýlmasýna geçildi... Baþarýldý da bunda... Baþarýlý olunmasa ne olurdu bilemem ama Zigi'deki patlamanýn 1 atom gücünde olduðu düþünülürse, Beþparmaklardaki yangýn sonucu ortaya çýkacak patlama herhalde adanýn bugüne kadar görmediði bir depremle de sarsýlmasýna neden olurdu... Her yaz olduðu gibi bu yaz sezonunda da yangýnlarla boðuþacaðýz anlaþýlan... Hala yangýnlara karþý önlem amaçlý yangýn helikopteri bile alacak cesaretimiz yok... 19'unda adamýza gelecek olan iþgal kuvvetlerinin baþbakaný izin vermiyor çünkü... Yanan, yakýlan her aðaç kümesinin yerine, Ýslami sermaye bir gece kulübü, bir casino veya bir otel dikecek de ondan... Baþýmýza gelenler aslýnda korkaklýðýmýzýn sonucudur. Amerika talimat vermiþ, Rum yöneticiler de kasalar içerisindeki patlayýcý maddeleri Zigi'deki askeri üsse yýðmýþlar... Yazýn sýcaðý, kýþýn soðuðuna 2,5 yýl dayanmýþ... Patlayýnca da 12 kiþinin ölümüne 60 küsur kiþinin de yaralanmasýna sebep olmuþ... Savunma Bakaný ve RMMO Komutaný istifa etmiþ... Bu ölenleri geri getirir mi? Getirmez! Bizim Beþparmaklar'da meydana gelen yangýný askerin çýkardýðýný saklamak için, PKK'nýn yaptýðýný söyleyecek kadar yalana baþvuruldu... Yangýn tehlikedir... Memleket zaten barut fýçýsý... Aðzýmýzý açýp, buradaki tüm askerlere, "alýn silahlarýnýzý da ülkemizi terkedin" deyip mücadelesini verene kadar da bu tehlike bu ada üzerinden gitmeyecek... EROÐLU'NDAN GÜNEY'E YARDIM TEKLÝFÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Güney Kýbrýs'ta, askeri bir limanda önceki gün yaþanan patlama felaketinden sonra yardým teklifi yapmalarýnýn insanlýk görevi olduðunu söyledi. Eroðlu, dün Brüksel'e gitmek üzere Ercan Havaalaný'ndan ayrýlýrken, gazetecilerin Güney'deki patlamayla ilgili bir sorusu üzerine, Güney Kýbrýs'ta feci bir kaza olduðunu 12 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 50'yi aþkýn kiþinin yaralandýðýný, elektrik santrallerinin büyük zarar gördüðünü kaydetti. Eroðlu, Dimitris Hristofyas'ý arayýp yapabilecekleri ne varsa yapmayý teklif etmesinin bir insanlýk görevi olduðunu belirterek, sonuçta, ayný masa etrafýnda uzun Güney deki facia ile ilgili olarak Fileleftheros gazetesi, Limasol Hastanesi acil servisindeki doktorlarýn tanýklýklarýna dayanarak þunlarý yazdý... "Saat gibi, ilk ambulans ne gerektiðini görmeye gitmek için hastaneden ayrýldý. Ambulans oraya ulaþana kadar, tüm ambulanslarýn olay yerine gitmesi konusunda bizi haberdar ettiler. Ýþte o sýrada mücadele baþladý..." Doktor birkaç saniye düþünüp þunlarý ekledi: "Gece yarýsýndan sonra saat 01.00'de, deniz üssündeki ateþi (yangýný) elektrik santralinden gördüler. Onlarý uyardýlar ancak (üstekiler) sadece Özel Afet Müdahale Birimi EMAK'ý çaðýrdýlar. Saat 04.00'te yangýn alevlendi, 05.00'te de patlama oldu. Bunu bize ulaþan ilk canlý kiþi söyledi." CESETLERÝN TEÞHÝSÝ Simerini gazetesi ise elde ettiði bilgilere dayanarak, patlamanýn sonucunda parçalandýklarý ve tahrip olduklarýndan dolayý; hayatýný kaybeden 12 kiþiden sadece iki tanesinin cesetlerinin görsel olarak tanýnabildiðini yazdý. Dün akþam saat 10 civarýnda, cesetlerden DNA örneði alýnmasý prosedürünün tamamlanmasýnýn beklendiðini haber veren gazete, gece yarýsýna kadar da hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýndan DNA örnekleri alýnmasýnýn tamamlanmasýnýn beklendiðini kaydetti. Alýnan örneklerin Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'ne gönderileceklerini yazan gazete, kimlik tespitinin tamamlanmasý için 12 saat gerektiðini; sonuçlarýn bugün öðle üzeri çýkmasýný beklendiðini ifade etti. TUTUKLAMALAR Öte yandan Alithia gazetesi, Rum polisinin dün akþamüzeri; üsteki patlama sonucu etrafa yayýlan metal parçalarýný çalmaya kalkýþtýklarý gerekçesiyle iki kiþiyi yakaladýðýný yazdý. Konuyla ilgili olarak bir kiþinin daha arandýðýný yazan gazete, Polisin; kýþlanýn batý tarafýna birilerinin yaklaþtýðýný ve patlama sonucu etrafa saçýlan metal parçalarýný toplamaya baþladýklarý ihbarý almasý üzerine tutuklamalarý gerçekleþtirdiðini kaydetti. HAYATINI KAYBEDENLERDEN ÝKÝSÝ ÝKÝZDÝ... Bu arada, ilgili haberlerde hayatýný kaybedenlerin ikisinin ikiz olduklarý da belirtildi. Gazeteler, hayatýný kaybeden ikizlerin Deniz Üssü Komutanlýðý'nda er olarak çalýþan Miltiadis Hristoforu ve ile yine Deniz Üssü Komutanlýðýnda er olarak çalýþan Hristakis Hristoforu olduklarýný bildirdi. Konuyla ilgili haberlerde, ailelerin yakýnlarýný kaybetmelerinden dolayý oldukça üzgün olduklarý belirtildi. GAZETE MANÞETLERÝ ÞÖYLE Alithia: "Cinayet Ölü ve 62 Yaralý!" Fileleftheros: "Cinayet ve Trajedi... Öldürücü Patlama, 12 Ýnsan Yitirildi, Ciddi Soru Ýþaretleri" Simerini: "Cinayet Ölü ve 62 Yaralý... Trajedinin 'Niçinleri' Çok Fazla... Sorumluluklarla Ýlgili Kýzgýnlýk" Haravgi: "Kýbrýs Yine Karalara Büründü" Politis: "Suçlular!.." SOLOMU ZANLISI ERDAL EMANET'E BÝR TERFÝ DAHA... EMANET 2. YARDIMCI OLDU n ÖZAN'IN GÖREV SÜRESÝ 1 YIL UZATILDI... n PGM 1. YARDIMCISI GÜRLER... Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn görev süresi bir yýl uzatýlýrken, iki yardýmcýsý emekliye ayrýldý ve yerlerine yeni atamalar yapýldý. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Resmi Gazete'de önceki gün yayýmlanarak yürürlüðe giren Polis Yasasý'nýn 69 A maddesinin (1)'inci fýkrasý gereðince Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn görev süresi süredir bulunan arkadaþlar olduklarýný söyledi. Hristofyas'ýn da bundan memnuniyet duyduðunu kaydeden Eroðlu, ayný anda Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un da yanýnda olduðunu, onlara enerji verme teklifinde bulunduklarýný söyledi. Hristofyas'ýn Bakanlar Kurulu'nu topladýðýný ve gerekli çalýþmayý yaptýktan sonra kendileriyle tekrar temas edeceðini söylediðini ifade eden Cumhurbaþkaný, "Herhalde ihtiyaçlarý olmamýþtýr. AB'den destek istediðini basýndan takip ettim. Böyle bir felakette her taraftan destek teklifi gelebilir ve insanlýk görevi yapýp böyle bir teklifte bulunduk" dedi. GÖRGÜ TANIKLARI FACÝAYI ANLATTI dünden itibaren üçlü kararnameyle bir yýl uzatýldý. Görev sürelerini tamamlayan Polis Genel Müdürü Birinci Yardýmcýsý Mehmet Özdamar ile Ýkinci Yardýmcýsý Hüseyin Eraslan, 14 Temmuz itibarýyla emekliye ayrýlacaklar. 14 Temmuz'dan geçerli olmak üzere Polis Genel Müdürü Birinci Yardýmcýlýðýna Pervin Gürler, Ýkinci Yardýmcýlýðýna ise Erdal Emanet atandý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TOPLUMSAL VAROLUÞ HAREKETÝ TAMAM AMA ADRESÝ YANLIÞ Meclis tatile girdi... Muhterem vekillerimizin baþlarý artýk rahat! En azýndan bu tatil sonuna kadar hiçbir kalabalýk meclis önünde toplanýp "Kahrolsun faþizm" diye baðýrmayacak. Kimse hükümet istifa diye slogan atmayacak. "Faþist AKP, iþbirlikçi UBP" diye de baðýrmayacak hiç kimse. Tüm eylemlerin baþtacý "Birlik mücadele dayanýþma" haykýrýþlarý da duyulmayacak meclis önünde. Çünkü meclis artýk tatilde... Vekillerimizin baþý rahat... Her Allahýn günü, halkýn öfke ve isyanýna karþý meclis önünde coplar, kalkanlar ve miðferlerle kýzýl güneþin altýnda etten bir duvar örmekten býkan polislerimizin de baþý rahat... Þimdi tatil zamaný... Ülkenin yalnýz anasýný deðil, babasýný bile sattýktan sonra... Ýnsan haketmez mi böyle bir tatili?.. Deniz... Güneþ... Ve kum... Sapýna kadar helâl olsun... Hatta sapý da!.. Tam da "Toplumsal Varoluþ Hareketi" harekete geçmiþti siyah bayraklarla... Ne diyordu hareketin mimarý Çakýcý? "Amaç hükümeti istifaya zorlamaktýr. Bu hükümet durdurulmalý ve yerel yapýyý koruyacak hükümet kurulmalý." Orkestraya DP de katýldý daha sonra. "Amaç UBP hükümetini devirmektir" dedi! TDP'nin yanýnda o da siyah bayraðý çekti. Daha önce meclis kürsüsü önüne su dökme eylemi yapan Çakýcý, "Bu kez benzinle geleceðim" dediði halde meclis tatile girmeden sözünde duramadý ama, daha müthiþ bir iddia koydu ortaya... "Gerekirse Tahrir meydanýna dönüþtürürüz" dedi! KKTC'yi UBP hükümetinin deðil, Ankara hükümetinin yönettiðini ve AÝHM'de de tescil edildiði gibi burada olup biten herþeyden Ankara'nýn sorumlu olduðunu bildikleri halde, eþeðini dövemeyen semerini döver kabilinden neden hep UBP'yi hedef alýyorlar? Sormak istiyorum... UBP hükümetinin gitmesinden ne murat ediyorsunuz? UBP'yi devirip siz geldiðinizde, ülkenin ana sorunu olan kontrolsuz nüfus yýðýlmasýný önleyecek, kimlikle giriþi yasaklayacak mýsýnýz? En az 30 yýl süreyle yeni vatandaþlýklar verilmesini yasaklayacak, kaçak yaþamý kontrol altýna alacak, kaçaklara affý gündemden çýkaracak mýsýnýz? Bütün ihalelerin Kýbrýs'ta açýlmasýný, tüm iþgücü ve iþ araçlarýnýn Kýbrýs'tan saðlanmasýný temin edecek misiniz? DAÜ'nün üniversite öncesi kurumlarýnýn Doða Koleji'ne devrini iptal edecek misiniz? Ýlâhiyat fakülteleri açýlmasý konusunu gündemden çýkaracak, Kur'an kurslarýný yasaklayacak, zorunlu din derslerini kaldýracak mýsýnýz? Külliye ve cami projelerini durduracak mýsýnýz? Yeþil alana tecavüz edilerek yapýlan yeni tören tribünlerini yýkacak mýsýnýz? Afrika'yý kurþunlayan Emin Sýba'nýn Türkiye'de derhal tutuklanýp KKTC'ye iadesini talep edecek misiniz? Geçici 10. maddeyi anayasadan çýkaracak mýsýnýz? Çaðlayan Parký'nýn önüne zorla konulan "Ankara" sözcüðünü silecek misiniz? Galatya'da "Yaþar Büyükanýt" adý verilen Hürriyet Caddesi'ni yeniden Hürriyet Caddesi yapacak mýsýnýz? Kolordu izin vermediði için, Andreas Lordos'a yönelik çözüm önerisini þekillendirmek için Maraþ'a giremeyen KKTC Taþýnmaz Komisyonu'nun Maraþ'a girmesini saðlayacak mýsýnýz? Daha yazmaya devam etsem bu sütunlara sýðmaz örnekler... Beyler... Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin baþarýya ulaþmasý, kesinlikle UBP'yi devirmekten deðil, mücadeleyi Ankara'ya karþý vermekten geçer. Eðer bu toplumu gerçekten düþünüyorsanýz, bunun yolu kuklalarý devirip kukla olmaktan deðil, kuklacýdan kurtulmaktan geçer. Kendinizi ve toplumu daha fazla kandýrmayýn...

5 13 Temmuz 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Kýbrýs sorununun bu kritik aþamasýnda, meclisin tatile girmesi çok yanlýþ" desem, bana gülersiniz deðil mi? Gülün öyleyse * TC Baþbakaný Erdoðan, Kýbrýslý Türklere "besleme" demiþ. - Dua etsin ki o günlerde KKTC Baþbakaný Küçük gazete okuyamýyordu ve bu olaydan haberi olmadý. Yoksa zor görürdü Kýbrýs'ý o! * Meclis 2 ay tatile girmiþ. - Ya siyaset Siyaset de girdi mi? * Eroðlu, "Dananýn kuyruðu Ekim'de kopabilir" demiþ. - Keþke bir tiyo verseydi Çekelim kopsun mu, yoksa býrakalým dursun mu? *Baþbakan Küçük, Rumlara yardým önermiþ. - Bizim merhemimizi bize sormadan baþkalarýna vermeye hakký yok Bizim kele ne süreceðiz sonra? * MA Talat "Eroðlu'nun baþarýlý olmasýný isterim" demiþ. - Biraz tuhaf kaçan bir açýklama oldu Eroðlu'nun baþarýsýz olmasýný isteyen bir Kýbrýslý Türk düþünülemez ki! AKLIN VARSA DENÝZE KOÞ Güneþ, çatýlara yerleþtirilen o keskin niþancýlarý kýskandýracak yetenekte. Ne sebeple olursa olsun, baþýný gölgeden çýkaraný, þak diye vuruyor alnýndan Ve bir anda kan-ter içinde brakýyor. Kýbrýs'ýn kaderi oldu. Her gelen, gideni aratýyor yazý da öyle yazýný aratýyor. Sýcak, daha sýcak oldu Havaya bakýlýrsa, daha da sýcak olacak. Yandýk yani Yandýk. Üstündeki odunlar yandýðýnda, "Aklýn varsa göle koþ" diye baðýrmýþtý Nasrettin Hoca eþeðine. Ya siz ne yapýyorsunuz elbiseler üzerinize yapýþmaya baþladýðýnda? Benden söylemesi. Aklý olan denize koþsun! Bilir ailesine sahilde rastladým. Þemsiyelerini açmýþlar, kilimlerini sermiþler ve cup denize atlamýþlardý. Baba kýzýný, anne oðlunu kucaklamýþ serinlemeye çalýþýyorlardý. 10 yýl kadar önce Hatay'dan gelmiþ Mehmet Bilir. Geçitkale'de yaþýyor eþi ve 2 çocuðu ile. Benzincide çalýþýyor Bugün izin günü.. Denizin keyfini çýkarýyorlar ailece Oh ne güzel.! Yakýþýr benim vatandaþýma. Bu arada meclisin de tatile girmesi çok yerinde oldu. Heba olup gidecekti sevgili milletvekillerimiz bir hiç uðruna Lefkoþa sýcaklarýnda! "Hakkýmýza uzanan eller kýrýlsýn" demek boþunadýr arkadaþlar Doðrusu "Hakkýmýza uzanan elleri kýralým"dýr...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN

Tarikatlar, ABD ve AKP LEFKE'NÝN VIP'teki polis memurunun baþýnda patladý kabak! Diplomatlarýn yoklanmadýðýný bilmezmiþ! Þimdi de bu polisi cezalandýrmaya hazýrlanýyorlar... Bize göre madalya vermeliydiler oysa! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3461 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝR OKUYUCU MEKTUBU. Eski baþbakanlardan Hakký Atun'un evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu. Hýrsýzlar, adaya nüfus taþýyan anavatancýlara bile iltimas yapmýyorlar demek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Haziran 2011 Pazartesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3474 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KADIN, ERKEK, KOLTUK. Doðaya aykýrý cinsi münasebette bulunan þahýs tutuklanmýþ. Biz de Doða ya aykýrý hareket ettiðimiz için mi polis tarafýndan menzile alýndýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Haziran 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3197 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAZI SÖZLER ARTIK ÖNEMLÝ Yayýnlarýmýz üzerine paniðe kapýlan çeteler, siyasi parti ve örgütlerimiz hiç ses çýkarmayýnca rahatladý. Bizden baþka kimse bu iþlerin hesabýný sormayýnca polis de derin bir nefes aldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3111 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YÜKSELTME VE CENAZELER. Bir kez daha sandýða gideceksiniz bugün. Gönlünüzde yatan aslanlarý seçmek için... Þimdi yaz mevsimi... Dikkatli olun, o sandýktan zehirli bir yýlan çýkmasýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Haziran

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3615 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Hiç mi gülmeyecek Sultan Süleyman ölürken, "Elim tabutun dýþýnda açýk kalsýn, herkes görsün, öbür dünyaya hiçbir þey götürmüyorum iþte ben" demiþ. Sen bunu hala bilmiyor musun kardeþ? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Kasým

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Aðustos 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3524 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MAÐUSA'YI "Bizim silahýmýz kalemimizdir" demiþtik yýllar önce. Kalem yetmedi, yanýna bir de tabanca koymak gerekti þimdi... Verdiðimiz ifadeler bile poliste kaybolursa, yapacak baþka ne kalýr ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Meriç köyünde yaþanan insanlýk dramý insaný isyan ettiriyor... Bitkisel hayattaki yurttaþýmýza borcuna karþýlýk bir de astronomik faiz uyguladýlar!

Meriç köyünde yaþanan insanlýk dramý insaný isyan ettiriyor... Bitkisel hayattaki yurttaþýmýza borcuna karþýlýk bir de astronomik faiz uyguladýlar! Fýrsatlar Adasý sloganýyla düzenlenen Kuzey Kýbrýs ta Yatýrým forumu Kuran okunmasýyla baþlamýþ... Kapanýþta da mevlit okutulacak herhalde... Dualarýnýzý eksik etmeyin siz de... Amin!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi?

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize Herkes evine bir köpek alsýn dememiþ miydi? Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 22 Perþembe YIL:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı