ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AKLIN VARSA. Baybars."

Transkript

1 Cenevre zirvesini olumlu bulan Mehmet Ali Talat'a göre, Eroðlu'nun bunu sabote etme ihtimali varmýþ! Ýlahi Talat, týpký senin gibi Eroðlu'nun da Ankara'sýz bir þey yapmadýðýný bilmez misin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3491 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BARUT FIÇISINDA BARIÞ ÞÖLENÝ OLMAZ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TEHLÝKE GEÇMEYECEK Ali Osman n Ýnterpol'ün kýrmýzý bültenlerine giren Solomu zanlýsý Maðusa Polis Müdürü Erdal Emanet baþarýdan baþarýya koþuyor! TDP'nin isyaný Özgün Kutalmýþ AKLIN VARSA DENÝZE KOÞ Erdoðan Baybars HATIRLAYANLAR BÝLÝRLER YAZILANLARI... Dolgun Dalgýçoðlu TOPLUMSAL VAROLUÞ HAREKETÝ TAMAM AMA ADRESÝ YANLIÞ Mehmet Levent Son dakika... Hristofyas'a darbe n Rum toplumu dün gece mahþeri bir kalabalýkla Hristofyas'ýn sarayýný kuþattý. Gösteride "Hristofyas ölsün" pankartý taþýndý... Afrika (Özel)- Limasol'daki deniz üssünde meydana gelen faciadan Hristofyas'ý sorumlu tutan Rum toplumu, dün gece mahþeri bir kalabalýkla sarayý kuþattý... Gösteride 'Hristofyas ölsün' pankartý taþýndý... Gazetemiz baskýya girdiði ana dek eylem devam ediyordu. Rum basýnýndan elde edilen bilgilere göre, 3 yýldýr askeri kampta muhafaza edilen patlayýcýnýn imha edilmesine siyasi nedenlerden dolayý Hristofyas izin vermedi. Emanet'e bir terfi daha (Diðer haberlerimiz 11 ve 16. sayfalarda) n Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Erdal Emanet'i Polis Genel Müdürü Ýkinci Yardýmcýlýðýna yükseltti... Pervin Gürler ise Birinci Yardýmcý oldu... n Yapýlan yeni düzenlemede Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn görev süresi 1 yýl daha uzatýlýrken iki yardýmcýsý emekliye ayrýldý... n Emekliye ayrýlan görevliler Polis Genel Müdürü Birinci Yardýmcýsý Mehmet Özdamar ile 2. Yardýmcý Hüseyin Eraslan... n Yeni atamasý 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak olan Erdal Emanet 1996 yýlýnda Derinya'da bayrak direðine týrmanan Solomu'ya ateþ edenlerden biri olarak biliniyor. Emanet'i ayrýca eroin kaçakçýlýðýyla suçlanan Ýsmet Felek 'dostum' diye tanýmlamýþtý sayfada Sendikal Platform: TC Yardým Heyeti Kapatýlsýn l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Kim bilir daha neleri bilmeyik... n2. sayfada

2 MAÐUSA'DA HIRSIZLIK Gazimaðusa'da Ýsmail Görür'e ait evden 3 bin 640 TL nakit para çalýndý. Polis bültenine göre, önceki gün meydana gelen olay hakkýndaki soruþturma devam ediyor. ASKERÝ BÖLGEYÝ ÝHLAL Yeþilýrmak bölgesinde birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek tekneyle að kullanarak avlanan 52 yaþýndaki Rum tutuklandý. Polis bültenine göre, S.A. isimli Rum Volkan Tepe mevkisinin 500 metre açýðýnda Sahil Güvenlik ekiplerince suçüstü yakalandý. AÐIRDAÐ BÖLGESÝNDE YANGIN Kömürcü-Aðýrdað bölgesinde önceki gün çýkan yangýnda 50 dönümlük özel arazi ve zeytin, servi, alýç aðaçlarýyla balyalar yandý. Polis bültenine göre, yangýnýn nedeni belirlenemedi. SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI Ercan Havaalaný'nda sahte pasaportla yakalanan C.B (E- 43) tutuklandý. Polis bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayda C.B, daha önceden temin ettiði üzerinde kendi resmi bulunan bir baþkasýna ait Ýngiltere pasaportunu görevli memura verince yakalandý. UYUÞTURUCU... 5 KÝÞÝ TUTUKLANDI Gazimaðusa'da bir evde bir gram bonzai cinsi uyuþturucu madde bulundu, 5 kiþi tutuklandý. Bonzai ile birlikte uyuþturucunun içiminde kullanýldýðýna inanýlan yarým litrelik pet þiþe ile bir adet çubuk bulunduðunu bildiren polis, evde kalan M.T (E-25), E.T (E-24) ve H.G (E-22) yanýnda Ö.K (E-31) ve M.K (E-17) isimli kiþilerin de tutuklandýðýný bildirdi. KAMRAN AZÝZ'ÝN KÝTABI TANITILACAK Lefkoþa, "Al Yemeni Mor Yemeni", "Kýbrýsým" gibi þarkýlarýn güfte besteleriyle ruhlarda iz býrakan Kamran Aziz'in hiç duyulmamýþ eserlerinin toparlandýðý kitap, bu akþam saat 20.00'de Bedesten'de düzenlenecek etkinlikte tanýtýlacak. Kuzey Kýbrýs Turkcell tarafýndan basýlan toplam bin adet Kamran Aziz'in eski ve hiç duyulmamýþ eserlerinden oluþan beste kitabý, okullara ve kütüpanelere baðýþlanacak. Kamran Aziz'in de katýlacaðý etkinlikte, Petek Cankoy, Osman Cankoy ve Oskay Hoca sanatçýnýn duyulmamýþ bestelerini seslendirecekler. GAÜ DÝPKARPAZ'DA YAÞAM KAMPÜSÜ YAPACAK Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)'nün Dipkarpaz'da yapacaðý Yaþam Kampusu'nun ilk adýmý dün atýldý. Dipkarpaz köyü yakýnlarýndaki alanýn GAÜ'ye kiralanmasýna iliþkin protokol Baþbakanlýkta imzalandý. Protokole Baþbakan Ýrsen Küçük, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ve GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar imza koydu. Ýmza töreninde Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci de hazýr bulundu. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Kitabýn adý "Perde aralýðýndan". Yazarýn adý "Ýbrahim Aziz". Henüz bitiremedim ama bitmek üzere... Ýtiraf etmem gerekir ki bu kitapta, yaþadýðým günlere ait ama bugüne kadar hiç duymadýðým birtakým meseleler var. Sevgili Ýbrahim Aziz'e teþekkür ederim. Hem bu kitabý yazdýðý için, hem de bana ulaþtýrdýðý için. Þu ana kadar okuduklarýmdan anladýðým o ki birkaç adým ötemizdeki toplumu gerektiði kadar tanýmýþ deðilik. Birkaç adým ötemizdeki toplum da bizi gerektiði kadar tanýmýþ deðil. Rumca konuþan Kýbrýslýlarýn bizim hakkýmýzdaki düþünceleri, kendi eylemlerinin bize karþý oluþturduðu, geliþtirdiði propagandadan öðrendikleridir. Bizim için de onlar için düþüncemiz genelde, bizim egemenlerin zehir enjekte ettikleri propagandadan etkilenmiþ bir düþüncedir. Bilebildiðim kadarýyla Ýbrahim Aziz, Kýbrýs olaylarýný Kýbrýs'ýn Rumca konuþanlarýnýn arasýnda geçirdi. Ve, bildikleri genelde, alçaklarýn süsleyip püsleyip toplumun önüne koyduklarýdýr. Bizim için de tersi geçerlidir. Anladýðým kadarýyla Ýbrahim Aziz AKEL'de idi ve AKEL'in propagandalarýndan etkilenip kendine bir þekil verdi. O nedenle bize aktardýklarý, AKEL'in andýðýmýz Kýbrýs'ýn kara günlerinde güttüðü politikalarýn üyelerine kapalý tutmadýklarýnýn bir kesitidir. Ýbrahim'in bize aktardýklarý arasýnda AKEL'in gizli tuttuðu bazý þeyler da yok mu? Var tabii. Mesela Derviþ Ali Kavazoðlu'nun bizim toplum arasýnda AKEL adýna sürdürdüðü gizli faaliyetler. EMEKÇÝ gazetesinin AKEL'in politikasý çerçevesinde Derviþ Ali Kavazoðlu'nun gayretiyle yayýna geçtiðini bilir misiniz? Ben emin deðilim. Fazýl Önder'in sorumlusu olarak gösterildiði Ýnkýlapçý gazetesinin de AKEL'in KÝM BÝLÝR DAHA NELERÝ BÝLMEYÝK politikalarýnýn çerçevesinde yayýn hayatýna geçirildiðini bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Ve Fazýl Önder'in, AKEL'in Türkçe konuþan Kýbrýslýlar arasýnda yürütme çabalarý nedeniyle Fazýl Önder'in öldürüldüðünü bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Neydi AKEL'in Türkçe konuþan Kýbrýslýlar arasýnda tutturmaya çalýþtýðý politika? AKEL'in Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý için mücadele ettiðini bilmeyeniniz var mý? Ben bilirdim. AKEL'in Birleþmiþ Milletler kararýyla Kýbrýslýlara Self-Determination hakký tanýmak suretiyle Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý için çaba harcadýðýný bilir miydiniz? Ben bilirdim. Siz da çoðunlukla bunu bilirdiniz. AKEL'in 1955'te faaliyete geçen ve Kýbrýs'ý Yunanistan'a baðlama savaþý veren Anladýðým kadarýyla Ýbrahim Aziz AKEL'de idi ve AKEL'in propagandalarýndan etkilenip kendine bir þekil verdi. O nedenle bize aktardýklarý, AKEL'in andýðýmýz Kýbrýs'ýn kara günlerinde güttüðü politikalarýn üyelerine kapalý tutmadýklarýnýn bir kesitidir. Ýbrahim'in bize aktardýklarý arasýnda AKEL'in gizli tuttuðu bazý þeyler da yok mu? Var tabii... EOKA'nýn mücadelesini "Ulusal Kurtuluþ mücadelesi" kabul ettiði bilir miydiniz? Birçoðunuz bilirdi. Ben da bilirdim. AKEL'in Türkçe konuþan Kýbrýslýlar arasýnda kendinin denetiminde olacak olan bir siyasal parti ile bir gazete örgütleme peþinde olduðunu bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Bu iþi gerçekleþtirmek üzere Derviþ Ali Kavazoðlu'nu görevlendirdiðini bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Ayhan Hikmet'le Ahmet Muzaffer Gürkan'ý bu amaç için ayarlayan ve kendilerine Halk Partisi ile Cumhuriyet gazetesini kurduranýn da Derviþ Ali Kavazoðlu olduðunu bilir miydiniz? Ben bilmezdim. Kavazoðlu'nun Ayhan Hikmet'le Ahmet Muzaffer Gürkan'ý AKEL'e üye kaydettirdiðini bilir miydiniz? Ben onu da bilmezdim. Yorum yapmayalým. Kitabý okuyalým da gene gonuþuruk. Siz da okuyun. Sana bir kere daha teþekkür ederim Ýbrahim Aziz... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BARUT FIÇISINDA BARIÞ ÞÖLENÝ OLMAZ Adadaki nüfusu hesaplayacaðýmýza, ne kadar silah olduðunu hesaplasaydýk keþke... Ne kadar makineli tüfek... Ne kadar tank... Ne kadar barut ve mermi... Ne kadar bomba... Üstünde oturduðumuz barut fýçýsýnýn içinde ne kadar öldürücü madde olduðunu merak etmez misiniz? Bir ucundan tutuþtursak bütün ada havaya uçacak gibi... Hayatýmýz pamuk ipliðine baðlý yani... Üstüne üstlük bir de elektrik santralý kurmaya hazýrlanýyorlar burnumuzun ucunda... Mersin'de, ama bir kazada yanarýz hepimiz de... Almanya bile Japonya'daki felaketten sonra santrallarýný kapatmaya hazýrlanýrken, belalarýmýza bir bela daha katýyoruz biz burada... Limasol'daki facia her an her yerde yaþanabilir bu adada... Dað taþ cephane ve silah dolu çünkü... Beþparmaklardaki o büyük yangýnda ne kadar korkunç bir tehlike atlattýðýmýzýn bilmem ki kaç kiþi farkýnda... Yangýn, o daðlarda gömülü olan cephaneliklere ulaþsaydý, dað mað da kalmazdý herhalde adada... Dua edelim ki ulaþmadý... Ve yangýn oraya sirayet etmeden, cephanelikler ordan baþka bir yere taþýndý. Bunlar kamuoyuna yansýmadý tabii... Ama zamanýnda o cephanelikleri oraya gömenler, daðlarýmýzýn da nasýl bir barut fýçýsý olduðunu çok iyi hatýrlarlar... Ya geçtiðimiz yýllarda Gönyeli'nin ortasýnda bulunan o cephane yüklü araç... Ona ne demeli... O araçta Gönyeli'yi havaya uçuracak kadar cephane olduðu söylenmiþti... Þansýmýz yaver gitti... Bir deli çýkýp patlatmadý... Yoksa Limasol'dan önce Gönyeli yaþardý bu faciayý... O aracýn sýrrý öðrenilemedi bugüne kadar... Daha doðrusu, bilenler halka açýklamadý. Buralarda bir de askeri sýr meselesi var ya... Bu gibi felaketlerde adadaki her iki taraf da, askeri sýrlarýnýn ortaya dökülüp saçýlmasýndan korkarlar... Bunun için de birbirleriyle iþbirliði yapmayý reddederler... Kuzeydeki büyük yangýnlarda Rum tarafý kaç kez yardým teklif etti... Ama Türk tarafý bu tekliflerin hepsini de reddetti... Geçtiðimiz gün Limasol'daki facia için yola çýkan gazetecilerimiz Rum polisi tarafýndan engellenmiþ... Bir süre gözaltýna alýnmýþlar hatta... Þaþacak ne var ki bunda? Alt tarafý, askeri bir kamptaki olayý görüntülemeye ve bilgi almaya gidiyorlardý... Sanki Türk tarafý olsa hiç izin verir mi buna? Yaklaþtýrýr mý Rum gazeteciyi kampa? Bizim gazetecilerimizi kuzeydeki Cratos Oteli bile yaklaþtýrmamýþ yangýna... Onlarý dövmüþ hatta... Yumruklamýþ... Tekmelemiþ... Fotoðraf makinelerini kýrmýþ... Rum polisi öyle mi yaptý? Cratos'tan çok daha iyi, çok daha insaflý davrandý gazetecilerimize... Onlarýn daha ileriki hatta görev yapmalarýný engelledi gerçi, ama fotoðraf makineleri ile çektikleri filmlere dokunmadý... El sýkýþarak kibarca geri gönderdi onlarý 'ta ilan edilen Kýbrýs Cumhuriyeti'nin en iyi tarafý neydi, bilir misiniz? Zorunlu askerlik yoktu... Bin kiþiden oluþan sembolik profesyonel bir ordusu vardý cumhuriyetin... O kadar... Askerler memurdu... Bu cumhuriyet yaþatýlsa kimse askerlik derdine düþmeyecekti Kýbrýs'ta... Bir tek bu mesele bile cumhuriyeti yaþatmamýza deðerdi... Sembolik bir ordu için çok miktarda askeri malzeme de gerekli deðildi... Ada barut fýçýsý deðil, bir gül ve yasemin bahçesi olurdu iþte o zaman... Ama bizde de hiç akýl yok ki... Baruta feda ettik yasemin çiçeðini... Ulusçuluk sevdasý barýþ sevdasýndan aðýr bastý... Kýbrýs'ýn temel sorunu askersizleþmek ve silahsýzlanmaktýr. Ne toprak, ne mülkiyet, ne de baþka bir þey... Oturduðumuz bu barut fýçýsý üstünden bir an önce kalkmazsak, iþimiz borudur boru...

3 AFRÝKA dan mektup... ERDAL EMANET'E BÝR TERFÝ DAHA 1996 Derinya olaylarýnda, Türk bayraðýný indirmek için direðe týrmanan Solomu vurularak öldürülmüþtü... Baþýndan sonuna dek kameralara yansýyan bu olay, tüm dünya televizyonlarýnda da ayný anda gösterilmiþ ve büyük bir yanký uyandýrmýþtý... O gün çekilen fotoðraflarda elinde silahla saptanan üç kiþi vardý... Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Hasan Kundakçý... Çevik Kuvvet Komutaný Erdal Emanet... Ve de Kenan Akýn... Ancak Solomu'nun hangisinin kurþunuyla can verdiði bugüne kadar kesinlik kazanamadý... Bazý TV ekranlarý ile dergilerdeki söyleþilerinde, þimdi emekli olan ve nedense Ergenekon dalgasýndan henüz hiçbir zarar görmeyen Hasan Kundakçý, Solomu'yu kendisinin vurduðunu ima etti... Ve övündü bununla... Kenan Akýn, o gün elinde silah olmasýna raðmen, Solomu'yu vuranýn kendisi olmadýðýný tekrarlayýp durdu. Erdal Emanet ise hiç konuþmadý bu konuda... Ancak üçü de Ýnterpol'ün kýrmýzý bültenine girdi... Hala bu bültenle aranýp aranmadýklarý belli deðil... * 1990'lý yýllarda TC'li bir general, bu olayýn Türk tarafýný çok olumsuz etkilediðini söylemiþti... Kendisine gelip giden yabancý diplomatlar, bu olayýn üstünden Kenan Akýn'ýn bir de bakan yapýlmasýný çok yadýrgamýþlar... "Cezalandýracaðýnýza, bir de üstünden ödüllendiriyorsunuz siz" demiþler... Hiç deðilse dünyaya bir mesaj vermek için, cezalandýrýlmasý gerekirmiþ... Ama tam tersi yapýlmýþ bunun... * Bilmezler ki, böyle 'kahraman'larý ödüllendirmek eski bir gelenektir bizde... O günden sonra Erdal Emanet'in de þansý daha da açýldý... Ýsmet Felek gibi Malatyalý olan Erdal Emanet Maðusa Polis Müdürlüðü'ne kadar yükseldi... Ve iþte þimdi bir terfi daha aldý... Yýldýzý bir kez daha parlatýldý... Polis Genel Müdürü 2. Yardýmcýsý oldu. Nerden nereye... Ýnterpol'ün kýrmýzý bülteninden KKTC'deki emniyetin zirvelerine... * Geçtiðimiz yýl ülkemizde eroin kaçakçýlýðý suçlamasýyla tutuklanan ve daha sonra Türkiye'ye iade edilen; halen de Silivri Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Ýsmet Felek'in de yakýn bir dostuydu Erdal Emanet... Ýsmet Felek Türkiye'de savcýlýða verdiði ifadede, "Erdal Emanet dostum" demiþti. Zaten Felek çetesi Maðusa'da serpilip palazlanýrken, Erdal Emanet adeta seyirci kalmýþtý tüm bunlara... * Kuzey Kýbrýs'taki düzenin gerçek yüzünü görmek isteyenler bunlara bakýp görecekler... Emniyet teþkilatýmýzýn baþýnda kimler olduðuna ve kimlerden talimat aldýklarýna bakacaklar... Sendikalar kafayý yalnýz pakete takmasa ve biraz da iþin bu tarafýna baksa olmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sendikal Platform TC Yardým Heyeti nin, "Kýbrýslý Türklerin siyasi iradesine müdahale ettiði" gerekçesiyle dün eylem yaptý ve Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti'nin kapatýlmasýný istedi. Aralarýnda bazý siyasi partilerin imzasý da bulunan yazýlý bir açýklama yapan Sendikal Platform, TC Yardým Heyeti'nin Türkiye'den yardým olarak gönderilen paralarý hiçbir makama hesap verme gereði duymadan en küçük köydeki muhtarlara ve kiþilere ulaþtýrabildiðini belirterek, "Bu kurum, Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesine doðrudan müdahale aracýdýr" ifadesini kullandý. Açýklamada þöyle denildi: Kýbrýs sorununun varlýðý nedeni ile Kýbrýs Türk toplumu ile Türkiye arasýndaki iliþkiler çarpýk bir noktaya gelmiþtir. Karþýlýklý sevgi, saygýya dayalý, siyasi eþitler düzeyinde olmasý gereken iliþki þekli, "buyuran emir alan" þeklinde geliþmiþ olup, her geçen gün de Kýbrýs Türk toplumunun aleyhine geliþmektedir. Sistematik bir þekilde adaya nüfus taþýmasý, yüzbinlerce insanýn vatandaþ yapýlmasý DEVLET PÝYANGOSU'NDA BÜYÜK ÝKRAMÝYE 150 BÝN TL KKTC Devlet Piyangosu, 20 Temmuz özel çekiliþinde dört büyük ikramiye verecek. En büyük ikramiyesi 150 bin TL olan Devlet Piyangosu, bir adet 75 bin ve iki adet de 50 bin TL daðýtacak. Toplamda daðýtýlacak ikramiye ise 584 bin TL. Bu arada Türkiye Milli Piyango'nun 9 Temmuz çekiliþinde 375 bin TL'lik büyük ikramiyenin KKTC'ye çýktýðý öðrenildi. SENDÝKAL PLATFORM: TC YARDIM HEYETÝ KAPATILSIN Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesini ipotek altýna soktuðu gibi, toplumsal harcamalar konusunda bütçemizin ciddi anlamda açýk vermesine neden olmaktadýr. Bütçedeki açýk bahane edilerek toplumsal varlýklarýmýzýn Türkiye sermayesine "peþkeþ" çekilmesi ve Kýbrýslý Türkler'in fakirleþmesini getirecek dayatmalar iþbirlikçi UBP hükümeti tarafýndan hayata geçirilmeye çalýþýlmaktadýr. Türkiye hükümetleri, iþbirlikçi UBP hükümetinin kukla siyaseti dolayýsý ile Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesini tamamen ele geçirmiþ durumdadýr. Atanmýþlar, seçilmiþlerin üzerinde görev yapmaktadýr. T.C. elçiliðinden gönderilen "müþavirler" bakanlara, meclise emir veren pozisyona sahiptirler. Bu çarpýklýðýn en güzel örneði T.C. Yardým Heyeti denilen ucube yapýdýr. Türkiye'den yardým olarak gönderilen paralarý en küçük köydeki muhtarlara ve kiþilere ulaþtýrabilecek ve hiçbir makama hesap verme gereði bile duymayan bu kurum, Kýbrýslý Türkler'in siyasi iradesine doðrudan müdahale aracýdýr. Her seçim döneminde köylerde, yerleþim yerlerinde toplumsal iradeye müdahalede bulunan, Kýbrýslý Türkler'e verildiði söylenen yardýmlarý siyaset aracý olarak kullanýp hesap vermeyen bu kurum derhal kapatýlmalýdýr. Avrupa Birliði'nin de yardým kurumlarý faaliyet göstermekte ve projeler ve Kýbrýslý Türk makamlarý üzerinden bu yardýmlar aktarýlmaktadýr. Bu Kýbrýs Türk toplumunun siyasi iradesine saygýnýn bir gereðidir. Oysa T.C. Yardým Heyeti siyaseten tüm alanlara müdahale etmeyi bir hak olarak gördüðü gibi yapýlan tüm eleþtirilere de kulak týkamaktadýr. Biz siyasi irademize saygý istiyoruz. Bizi yönettiðini söyleyen iþbirlikçi UBP hükümeti ise daha çok para alarak koltuðunu koruma peþindedir. Bu anlayýþ Kýbrýs Türk toplumunu yokoluþa sürükleyen politikalarý hayata geçirmek isteyen AKP hükümetine hizmetten baþka bir þey deðildir. Bizler, Kýbrýs Türk toplumunun siyasi iradesine saygýsýzlýða devam eden T.C. Yardým Heyeti gibi ucube siyasi yapýnýn daha fazla devam etmesinden yana deðiliz. Bu siyasi dayatmalarý þiddetle protesto eder, Kýbrýs Türk Toplumu ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin siyasi eþitler arasýndaki iliþkilere dönüþünceye kadar mücadelemizi yükselteceðimizi vurgularýz... Sendikal Platform açýklamasýnda þu örgütlerin isimleri yer aldý: KTÖS, KTOEÖS, DEV-ÝÞ, EMEK-ÝÞ, DEV-GEN-ÝÞ, M/SA TÜRK GENEL ÝÞ, BES, TÜRK-SEN, KTAMS, EL-SEN, TEL-SEN, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, TIP-ÝÞ, ÇAÐ-SEN, DAÜ-BÝR-SEN, BARAKA, DAÜ-SEN, BA- SIN-SEN, BKP, YKP ve TDP."

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne mahkeme tanýyor ne yasa ne de hukuk Ferman Fethullah'ýndýr dayýlar büyük yerden Takar mý hiç mahkemeyi hukuku böyle hödük? Güç alýp hay bulurken Dürüst'ten ve Ýrsen'den Kalay HRÝSTOFYAS ABD'YE "HAYIR" DÝYECEK KADAR KOMÜNÝST DEÐÝL KÝ! Güneyde yaþanan korkunç patlama Kýbrýs'ýn nasýl bir barut fýçýsýnýn üstünde oturduðunu bir kere daha ortaya koydu. Ýran'dan Suriye'ye giden gemideki patlayýcýya kimin davasý için el konduysa, onlarca Kýbrýslý onun için öldü, onlarcasý da onun için yaralandý yine. Ýran'dan Suriye'ye giden patlayýcýdan sana ne? Amerika'ya, Ýngiltere'ye "al da patlayýcýlarýný münasip bir tarafýna sok" diyecek hali yok tabii Kýbrýslýlarýn. "Batmayan uçak gemisi" olmaya devam, ölmeye devam. Zaten sen de ABD'ye "hayýr" diyecek kadar komünist deðildin Öyle deðil mi Hristofyas yoldaþ? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TEHLÝKE GEÇMEYECEK... Pazartesi günü Zigi'de meydana gelen patlamayý öðrendiðimde titredim... Orada ölenlerin kimlikleri DNA testleriyle belirlenecekmiþ... Neden mi? Kömür olmuþlar da ondan... Savaþlarý yaþayanlar bilirler belki... Mesela Erenköy savaþlarýnda Türk jetleri napalm bombalarýyla Dillirga daðlarýný yakýp yýkmýþlardý... Rum Milli Muhafiz Ordusu günlerce yanýk, kömürleþmiþ ceset toplamýþtý tepelerden, daðlardan yýlý ikinci harekattan sonra sýhhýye çalýþanlarýna þehir ve köy içlerindeki insan ve hayvan cesetlerini toplayýp imha etme emri verilmiþti... Önce köyler ve þehirler, sonra da araziler aranýp gereken yapýlacaktý... O günlerde Omorfo'dan Lefkoþa'ya gelinebilen tek yol Girne üzerindendi... Ve iþte o günlerde bu seyahati herhangi bir gerekçe ile yapanlar, Kalkanlý (eski adýyla Kaputi) köyünü geçtikten ve ilk küçük köprüyü geçip yokuþu almaya baþladýktan sonra sol tarafta bulunan tarla içerisindeki yanmýþ cesetleri görmüþ olmalýlar... Ben gördüm ve inanýn hala gözümün önünden gitmiyor yýlýnda Beþparmak daðlarýnda çýkan yangýn az kalsýn Pazartesi günü Zigi'de yaþanan felaketin beþ beterini yaþatacaktý o günlerde bizlere... Askerlerin temizlik için birliðin çöplüðünü yakmasý sonucu bir anda rüzgarýn da etkisiyle önlenemez þekilde hýzlanan yangýný söndürme çalýþmalarý durduruldu ve daðlarýn doðu kýsmýna kazýlan yeraltý depolarýnýn boþaltýlmasýna geçildi... Baþarýldý da bunda... Baþarýlý olunmasa ne olurdu bilemem ama Zigi'deki patlamanýn 1 atom gücünde olduðu düþünülürse, Beþparmaklardaki yangýn sonucu ortaya çýkacak patlama herhalde adanýn bugüne kadar görmediði bir depremle de sarsýlmasýna neden olurdu... Her yaz olduðu gibi bu yaz sezonunda da yangýnlarla boðuþacaðýz anlaþýlan... Hala yangýnlara karþý önlem amaçlý yangýn helikopteri bile alacak cesaretimiz yok... 19'unda adamýza gelecek olan iþgal kuvvetlerinin baþbakaný izin vermiyor çünkü... Yanan, yakýlan her aðaç kümesinin yerine, Ýslami sermaye bir gece kulübü, bir casino veya bir otel dikecek de ondan... Baþýmýza gelenler aslýnda korkaklýðýmýzýn sonucudur. Amerika talimat vermiþ, Rum yöneticiler de kasalar içerisindeki patlayýcý maddeleri Zigi'deki askeri üsse yýðmýþlar... Yazýn sýcaðý, kýþýn soðuðuna 2,5 yýl dayanmýþ... Patlayýnca da 12 kiþinin ölümüne 60 küsur kiþinin de yaralanmasýna sebep olmuþ... Savunma Bakaný ve RMMO Komutaný istifa etmiþ... Bu ölenleri geri getirir mi? Getirmez! Bizim Beþparmaklar'da meydana gelen yangýný askerin çýkardýðýný saklamak için, PKK'nýn yaptýðýný söyleyecek kadar yalana baþvuruldu... Yangýn tehlikedir... Memleket zaten barut fýçýsý... Aðzýmýzý açýp, buradaki tüm askerlere, "alýn silahlarýnýzý da ülkemizi terkedin" deyip mücadelesini verene kadar da bu tehlike bu ada üzerinden gitmeyecek... EROÐLU'NDAN GÜNEY'E YARDIM TEKLÝFÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Güney Kýbrýs'ta, askeri bir limanda önceki gün yaþanan patlama felaketinden sonra yardým teklifi yapmalarýnýn insanlýk görevi olduðunu söyledi. Eroðlu, dün Brüksel'e gitmek üzere Ercan Havaalaný'ndan ayrýlýrken, gazetecilerin Güney'deki patlamayla ilgili bir sorusu üzerine, Güney Kýbrýs'ta feci bir kaza olduðunu 12 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 50'yi aþkýn kiþinin yaralandýðýný, elektrik santrallerinin büyük zarar gördüðünü kaydetti. Eroðlu, Dimitris Hristofyas'ý arayýp yapabilecekleri ne varsa yapmayý teklif etmesinin bir insanlýk görevi olduðunu belirterek, sonuçta, ayný masa etrafýnda uzun Güney deki facia ile ilgili olarak Fileleftheros gazetesi, Limasol Hastanesi acil servisindeki doktorlarýn tanýklýklarýna dayanarak þunlarý yazdý... "Saat gibi, ilk ambulans ne gerektiðini görmeye gitmek için hastaneden ayrýldý. Ambulans oraya ulaþana kadar, tüm ambulanslarýn olay yerine gitmesi konusunda bizi haberdar ettiler. Ýþte o sýrada mücadele baþladý..." Doktor birkaç saniye düþünüp þunlarý ekledi: "Gece yarýsýndan sonra saat 01.00'de, deniz üssündeki ateþi (yangýný) elektrik santralinden gördüler. Onlarý uyardýlar ancak (üstekiler) sadece Özel Afet Müdahale Birimi EMAK'ý çaðýrdýlar. Saat 04.00'te yangýn alevlendi, 05.00'te de patlama oldu. Bunu bize ulaþan ilk canlý kiþi söyledi." CESETLERÝN TEÞHÝSÝ Simerini gazetesi ise elde ettiði bilgilere dayanarak, patlamanýn sonucunda parçalandýklarý ve tahrip olduklarýndan dolayý; hayatýný kaybeden 12 kiþiden sadece iki tanesinin cesetlerinin görsel olarak tanýnabildiðini yazdý. Dün akþam saat 10 civarýnda, cesetlerden DNA örneði alýnmasý prosedürünün tamamlanmasýnýn beklendiðini haber veren gazete, gece yarýsýna kadar da hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýndan DNA örnekleri alýnmasýnýn tamamlanmasýnýn beklendiðini kaydetti. Alýnan örneklerin Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'ne gönderileceklerini yazan gazete, kimlik tespitinin tamamlanmasý için 12 saat gerektiðini; sonuçlarýn bugün öðle üzeri çýkmasýný beklendiðini ifade etti. TUTUKLAMALAR Öte yandan Alithia gazetesi, Rum polisinin dün akþamüzeri; üsteki patlama sonucu etrafa yayýlan metal parçalarýný çalmaya kalkýþtýklarý gerekçesiyle iki kiþiyi yakaladýðýný yazdý. Konuyla ilgili olarak bir kiþinin daha arandýðýný yazan gazete, Polisin; kýþlanýn batý tarafýna birilerinin yaklaþtýðýný ve patlama sonucu etrafa saçýlan metal parçalarýný toplamaya baþladýklarý ihbarý almasý üzerine tutuklamalarý gerçekleþtirdiðini kaydetti. HAYATINI KAYBEDENLERDEN ÝKÝSÝ ÝKÝZDÝ... Bu arada, ilgili haberlerde hayatýný kaybedenlerin ikisinin ikiz olduklarý da belirtildi. Gazeteler, hayatýný kaybeden ikizlerin Deniz Üssü Komutanlýðý'nda er olarak çalýþan Miltiadis Hristoforu ve ile yine Deniz Üssü Komutanlýðýnda er olarak çalýþan Hristakis Hristoforu olduklarýný bildirdi. Konuyla ilgili haberlerde, ailelerin yakýnlarýný kaybetmelerinden dolayý oldukça üzgün olduklarý belirtildi. GAZETE MANÞETLERÝ ÞÖYLE Alithia: "Cinayet Ölü ve 62 Yaralý!" Fileleftheros: "Cinayet ve Trajedi... Öldürücü Patlama, 12 Ýnsan Yitirildi, Ciddi Soru Ýþaretleri" Simerini: "Cinayet Ölü ve 62 Yaralý... Trajedinin 'Niçinleri' Çok Fazla... Sorumluluklarla Ýlgili Kýzgýnlýk" Haravgi: "Kýbrýs Yine Karalara Büründü" Politis: "Suçlular!.." SOLOMU ZANLISI ERDAL EMANET'E BÝR TERFÝ DAHA... EMANET 2. YARDIMCI OLDU n ÖZAN'IN GÖREV SÜRESÝ 1 YIL UZATILDI... n PGM 1. YARDIMCISI GÜRLER... Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn görev süresi bir yýl uzatýlýrken, iki yardýmcýsý emekliye ayrýldý ve yerlerine yeni atamalar yapýldý. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Resmi Gazete'de önceki gün yayýmlanarak yürürlüðe giren Polis Yasasý'nýn 69 A maddesinin (1)'inci fýkrasý gereðince Polis Genel Müdürü Günay Özan'ýn görev süresi süredir bulunan arkadaþlar olduklarýný söyledi. Hristofyas'ýn da bundan memnuniyet duyduðunu kaydeden Eroðlu, ayný anda Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un da yanýnda olduðunu, onlara enerji verme teklifinde bulunduklarýný söyledi. Hristofyas'ýn Bakanlar Kurulu'nu topladýðýný ve gerekli çalýþmayý yaptýktan sonra kendileriyle tekrar temas edeceðini söylediðini ifade eden Cumhurbaþkaný, "Herhalde ihtiyaçlarý olmamýþtýr. AB'den destek istediðini basýndan takip ettim. Böyle bir felakette her taraftan destek teklifi gelebilir ve insanlýk görevi yapýp böyle bir teklifte bulunduk" dedi. GÖRGÜ TANIKLARI FACÝAYI ANLATTI dünden itibaren üçlü kararnameyle bir yýl uzatýldý. Görev sürelerini tamamlayan Polis Genel Müdürü Birinci Yardýmcýsý Mehmet Özdamar ile Ýkinci Yardýmcýsý Hüseyin Eraslan, 14 Temmuz itibarýyla emekliye ayrýlacaklar. 14 Temmuz'dan geçerli olmak üzere Polis Genel Müdürü Birinci Yardýmcýlýðýna Pervin Gürler, Ýkinci Yardýmcýlýðýna ise Erdal Emanet atandý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TOPLUMSAL VAROLUÞ HAREKETÝ TAMAM AMA ADRESÝ YANLIÞ Meclis tatile girdi... Muhterem vekillerimizin baþlarý artýk rahat! En azýndan bu tatil sonuna kadar hiçbir kalabalýk meclis önünde toplanýp "Kahrolsun faþizm" diye baðýrmayacak. Kimse hükümet istifa diye slogan atmayacak. "Faþist AKP, iþbirlikçi UBP" diye de baðýrmayacak hiç kimse. Tüm eylemlerin baþtacý "Birlik mücadele dayanýþma" haykýrýþlarý da duyulmayacak meclis önünde. Çünkü meclis artýk tatilde... Vekillerimizin baþý rahat... Her Allahýn günü, halkýn öfke ve isyanýna karþý meclis önünde coplar, kalkanlar ve miðferlerle kýzýl güneþin altýnda etten bir duvar örmekten býkan polislerimizin de baþý rahat... Þimdi tatil zamaný... Ülkenin yalnýz anasýný deðil, babasýný bile sattýktan sonra... Ýnsan haketmez mi böyle bir tatili?.. Deniz... Güneþ... Ve kum... Sapýna kadar helâl olsun... Hatta sapý da!.. Tam da "Toplumsal Varoluþ Hareketi" harekete geçmiþti siyah bayraklarla... Ne diyordu hareketin mimarý Çakýcý? "Amaç hükümeti istifaya zorlamaktýr. Bu hükümet durdurulmalý ve yerel yapýyý koruyacak hükümet kurulmalý." Orkestraya DP de katýldý daha sonra. "Amaç UBP hükümetini devirmektir" dedi! TDP'nin yanýnda o da siyah bayraðý çekti. Daha önce meclis kürsüsü önüne su dökme eylemi yapan Çakýcý, "Bu kez benzinle geleceðim" dediði halde meclis tatile girmeden sözünde duramadý ama, daha müthiþ bir iddia koydu ortaya... "Gerekirse Tahrir meydanýna dönüþtürürüz" dedi! KKTC'yi UBP hükümetinin deðil, Ankara hükümetinin yönettiðini ve AÝHM'de de tescil edildiði gibi burada olup biten herþeyden Ankara'nýn sorumlu olduðunu bildikleri halde, eþeðini dövemeyen semerini döver kabilinden neden hep UBP'yi hedef alýyorlar? Sormak istiyorum... UBP hükümetinin gitmesinden ne murat ediyorsunuz? UBP'yi devirip siz geldiðinizde, ülkenin ana sorunu olan kontrolsuz nüfus yýðýlmasýný önleyecek, kimlikle giriþi yasaklayacak mýsýnýz? En az 30 yýl süreyle yeni vatandaþlýklar verilmesini yasaklayacak, kaçak yaþamý kontrol altýna alacak, kaçaklara affý gündemden çýkaracak mýsýnýz? Bütün ihalelerin Kýbrýs'ta açýlmasýný, tüm iþgücü ve iþ araçlarýnýn Kýbrýs'tan saðlanmasýný temin edecek misiniz? DAÜ'nün üniversite öncesi kurumlarýnýn Doða Koleji'ne devrini iptal edecek misiniz? Ýlâhiyat fakülteleri açýlmasý konusunu gündemden çýkaracak, Kur'an kurslarýný yasaklayacak, zorunlu din derslerini kaldýracak mýsýnýz? Külliye ve cami projelerini durduracak mýsýnýz? Yeþil alana tecavüz edilerek yapýlan yeni tören tribünlerini yýkacak mýsýnýz? Afrika'yý kurþunlayan Emin Sýba'nýn Türkiye'de derhal tutuklanýp KKTC'ye iadesini talep edecek misiniz? Geçici 10. maddeyi anayasadan çýkaracak mýsýnýz? Çaðlayan Parký'nýn önüne zorla konulan "Ankara" sözcüðünü silecek misiniz? Galatya'da "Yaþar Büyükanýt" adý verilen Hürriyet Caddesi'ni yeniden Hürriyet Caddesi yapacak mýsýnýz? Kolordu izin vermediði için, Andreas Lordos'a yönelik çözüm önerisini þekillendirmek için Maraþ'a giremeyen KKTC Taþýnmaz Komisyonu'nun Maraþ'a girmesini saðlayacak mýsýnýz? Daha yazmaya devam etsem bu sütunlara sýðmaz örnekler... Beyler... Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin baþarýya ulaþmasý, kesinlikle UBP'yi devirmekten deðil, mücadeleyi Ankara'ya karþý vermekten geçer. Eðer bu toplumu gerçekten düþünüyorsanýz, bunun yolu kuklalarý devirip kukla olmaktan deðil, kuklacýdan kurtulmaktan geçer. Kendinizi ve toplumu daha fazla kandýrmayýn...

5 13 Temmuz 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Kýbrýs sorununun bu kritik aþamasýnda, meclisin tatile girmesi çok yanlýþ" desem, bana gülersiniz deðil mi? Gülün öyleyse * TC Baþbakaný Erdoðan, Kýbrýslý Türklere "besleme" demiþ. - Dua etsin ki o günlerde KKTC Baþbakaný Küçük gazete okuyamýyordu ve bu olaydan haberi olmadý. Yoksa zor görürdü Kýbrýs'ý o! * Meclis 2 ay tatile girmiþ. - Ya siyaset Siyaset de girdi mi? * Eroðlu, "Dananýn kuyruðu Ekim'de kopabilir" demiþ. - Keþke bir tiyo verseydi Çekelim kopsun mu, yoksa býrakalým dursun mu? *Baþbakan Küçük, Rumlara yardým önermiþ. - Bizim merhemimizi bize sormadan baþkalarýna vermeye hakký yok Bizim kele ne süreceðiz sonra? * MA Talat "Eroðlu'nun baþarýlý olmasýný isterim" demiþ. - Biraz tuhaf kaçan bir açýklama oldu Eroðlu'nun baþarýsýz olmasýný isteyen bir Kýbrýslý Türk düþünülemez ki! AKLIN VARSA DENÝZE KOÞ Güneþ, çatýlara yerleþtirilen o keskin niþancýlarý kýskandýracak yetenekte. Ne sebeple olursa olsun, baþýný gölgeden çýkaraný, þak diye vuruyor alnýndan Ve bir anda kan-ter içinde brakýyor. Kýbrýs'ýn kaderi oldu. Her gelen, gideni aratýyor yazý da öyle yazýný aratýyor. Sýcak, daha sýcak oldu Havaya bakýlýrsa, daha da sýcak olacak. Yandýk yani Yandýk. Üstündeki odunlar yandýðýnda, "Aklýn varsa göle koþ" diye baðýrmýþtý Nasrettin Hoca eþeðine. Ya siz ne yapýyorsunuz elbiseler üzerinize yapýþmaya baþladýðýnda? Benden söylemesi. Aklý olan denize koþsun! Bilir ailesine sahilde rastladým. Þemsiyelerini açmýþlar, kilimlerini sermiþler ve cup denize atlamýþlardý. Baba kýzýný, anne oðlunu kucaklamýþ serinlemeye çalýþýyorlardý. 10 yýl kadar önce Hatay'dan gelmiþ Mehmet Bilir. Geçitkale'de yaþýyor eþi ve 2 çocuðu ile. Benzincide çalýþýyor Bugün izin günü.. Denizin keyfini çýkarýyorlar ailece Oh ne güzel.! Yakýþýr benim vatandaþýma. Bu arada meclisin de tatile girmesi çok yerinde oldu. Heba olup gidecekti sevgili milletvekillerimiz bir hiç uðruna Lefkoþa sýcaklarýnda! "Hakkýmýza uzanan eller kýrýlsýn" demek boþunadýr arkadaþlar Doðrusu "Hakkýmýza uzanan elleri kýralým"dýr...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu HATIRLAYANLAR BÝLÝRLER YAZILANLARI... (Ýstanbul)- Misafirler tek tek kalkýp gittiklerinde, odada tek baþýna kalýrsýn, hem de gecenin bir vaktinde... Ne karþý çýkan vardýr o saatten sonra konuþulanlara, ne de konuþan bulursun kendinden baþka. Ýþte o zaman kendini dinleyecek ve kendi hakkýnda karar vereceksin. Ne olacaksýn diye kafa yoracaksýn mesela Yalnýzlýk hem iyidir, hem de zor oluyor çoðu zaman. "Kafayý dinleyeceðim" dersin arkadaþlarýna, "oh be dünya varmýþ böyle olunca" dersin bir de. Oysa ki her bozuk saatin günde iki sefer doðru göstermesi gibi arada sýrada yalnýzlýktan sýyrýlýp kurgularýný paylaþmalýsýn ki, çölde pusulasýz gidenin saptýðý yanlýþ yön gibi sapmayasýn farkýna varmadan derinliklere... Ve karanlýklarda kaybolmayasýn. Yaþamak da bir yerde felsefedir. Atýlan her adýmýn bir sebebi, bir sonucu nasýl ki var, söylenen sözler de amaçsýz olmamalý. "Ah" deriz bazen "þu havalar bir ýsýnsa da denize girsek". Oysa ki kýþ aylarýnda buðulanan camýn arkasýndan yaðan kara bakarken, içtiðimiz þarap daha da anlam kazanýr, hele sevdiðinle o anda baþ baþaysan. Ýþte beklenen yaz geldi nihayet. Ekrandaki kýz artýk sabah programýnda izleyicilerine, "Aman sýký giyinin de benim gibi üþütmeyin" dileklerinde bulunmuyor. Dilekler bile deðiþiyor mevsimlerle týpký güneþ ve günün deðiþtiði gibi. Uzun bir süre görmediðiniz bir arkadaþýnýzla karþýlaþsanýz... Üstelik yabancý bir ülkenin koca kentinin bir caddesinde, tesadüfen... Önce kararsýz kalýrsýnýz, o mu, deðil mi diye Bakarsýnýz tesadüfen o da görmüþse. Ýkiniz de baktýðýnýza göre içinizden "odur" diyebilir ve sokulursunuz yanýna. Zaman sizi yaþlandýrdýðý gibi o da yaþlanmýþtýr ve çok iyi tanýdýðýnýz bu kiþinin ki eskiden ayrýlmýyordunuz, adýný hatýrlamakta zorlanýrsýnýz. Adýyla hitap edemezsiniz önce. Havadan sudan eski günlerden bahseder durursunuz ama bir türlü adýný sormaya cesaret edemezsiniz. Beklersiniz karþý taraf konuþurken kendisi söylesin adýný ve rahatlayasýnýz. Nedense de bir türlü söylemeden öpüþüp ayrýlýrsýnýz. Sonra tüm gün boyu düþünüp durursunuz adýný. Konu mu? Ne konusu? Önce ABD'nin tutup limanýmýza soktuðu Ýran'a ait mühimmatýn patlamasýna Patlama ile birlikte canlarýn gitmesine sonra da ormanlarýmýzýn yanmasýna içerledim. Kýzdým yine kendimize bir iþi beceremedik diye. Havalar ýsýnsýn denize gidelim deriz, mayolarýmýzý hazýrlarýz ancak yangýn çýkabilir orman kenarlarýnda askeri bölgeler olmasýn, trafo elektrik telleri geçmesin demeyiz. Hiçbir tedbir almayýz, felaket vuku bulunca da vah vah eder aðlarýz Her þey bittikten sonra... Bunlara takýlmýþtý ýsýnýn 40 dereceye vardýðý bu gün de. Yazacaktým, baþladým, baþka þeyler çýktý klavyenin tuþlarýndan, Yazý hoþuma da gitti hani, silemedim. Tek yol var o da þu Ne birleþik Kýbrýs, ne federasyon, ne de konfederasyon Üniversite yýllarýnda þimdi görsem adýný hatýrlayamayacaðým arkadaþlarýmla birlikte mitinglerde taþýdýðýmýz pankartlarda yazdýklarýmýzladýr gidilecek yolumuz. Bilenler bilir, hatýrlayanlar hatýrlar, o günlerde arkamýzda polis koþarken, elimizdeki pankartta yazýlanlarý. DAÜ-SEN DÝRENÝÞ ÇADIRI'NDA SENDÝKAL PLATFORMLU GÜNLER Doðu Akdeniz Koleji önündeki DAÜ-SEN direniþ çadýrýna sahip çýkmak, mücadeleyi yükseltmek amacý ile Sendikal Platform dönüþümlü olarak çadýrda görev bölümü yaparak nöbet tutmaya baþladý. 12 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00-12:00 saatleri arasýnda KTÖS, KTOEÖS ve BKP yetkilileri çadýr yerinde hazýr bulunarak, DAÜ-SEN'in mücadelesine destek belirtti. Sendikal Platform'un almýþ bulunduðu karar uyarýnca hergün görevli sendika, siyasi parti ve örgüt temsilcileri saat 09:00-12:00 saatleri arasýnda çadýrý ziyaret ederek, DAÜ-SEN ile beraber sorumluluk üstlenecek. DAÜ-SEN'DEN DAÜ YÖNETÝMÝNE ELEÞTÝRÝ... HERÞEY DOÐA NIN EMRÝNDE Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), hukuk süreci devam etmesine karþýn DAÜ Rektörlüðü'nün Doða Koleji'ne telefon, araba, þöför, ofis, personel ve güvenlik görevlisi verdiðini savunarak, bu durumu eleþtirdi. DAÜ-SEN'in yazýlý açýklamasýnda þöyle denildi: Doða Þirketi ülkemize gelme giriþiminde bulunduðu günden beri bugüne kadar bitmeyen tepkilerle karþýlaþtý. Baþsavcýlýk ve Sayýþtay konuþacak cesaret bulamasa da yoplumun tüm kesimleri okullarýmýzýn peþkeþ çekilmesi konusunda infial içerisinde. Umudumuz halkýmýza zorla kabul ettirilmeye çalýþýlan bu oldu bittiye ve hukuk dýþýlýða, hiç bir yönlendirme altýnda kalmadan, hür iradesiyle Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin "dur" diyeceði yönündedir. Doða Þirketi mahkemelerimizi tanýmadýðýný, muhatap saymadýðýný söylese de mahkeme kararlarýnýn yerine getirileceðini umuyoruz. Daha mahkemelerimiz konu hakkýnda kararýný vermemiþ olmasýna raðmen Doða Þirketi temsilcisi, biraz ürkerek ve panik içinde olsa da, büyükleri tarafýndan kendisine verilen görevi Hükümet'in istifa etmesi istemiyle baþlatýlan ve siyah bayraklarla simgelenen Toplumsal Varoluþ Hareketi bugün saat 11.00'de Baþbakanlýk önünde eylem yapacak. Eyleme aralarýnda siyasi partilerin de bulunduðu 14 örgüt destek veriyor. Toplumsal Varoluþ Hareketi'ne "Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti, Hava-Sen, DAÜ- yerine gtirmeye çalýþmaktadýr. Bütün bunlar arasýnda en dikkat çekici nokta da Doða Þirketinin iþbirlikçilerinin tavrý, bu onurlu halkýn alýþýk olmadýðý þekilde, Doða þirketine hizmet etme aþkýdýr. Hukuk süreci halen devam ederken Doða Koleji'nin emrine Rektörlükte telefonlar, arabalar, þöför, ofisler, personel, güvenlik görevlisi verilmiþtir. Okullarýn kapandýðýný iddia eden DAÜ Yönetimine Doða Þirketine okullarýmýzý peþkeþ çekmekle kalmýyor ayrýca kusursuz bir hizmet de veriyor. Cebinde turist vizesiyle dolaþan Doða Þirketi temsilcisi mahkemelerimizin kararlarýna uymayacaðýný, yani hukuk sistemimize saygý duymadýðýný sýkýlmadan, açýkça söyleyebiliyor. Peki ya DAÜ Yönetimi? Daha mahkemelerimiz konu hakkýnda kararýný açýklamamýþken Doða þirekti ile kapalý kapýlar ardýnda nihai sözleþmenin 28 Haziran 2011 tarihinde, hem de ön protokol'den daha da geriletilmiþ haklarla, imzalanmasý nasýl açýklanabilir? Bu ülkenin vatandaþlarý olan DAÜ Yönetim üyeleri mahkemelerimize saygý göstermezse yabancýlardan bunu nasýl isteyeceðiz? TOPLUMSAL VAROLUÞ HAREKETÝ'NDEN EYLEM SEN, El-Sen, Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði, Taþeronlar Birliði, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Birleþik Taksiciler Birliði, Fikir ve Hukuk'un üstünlüðü Hareketi, Belediye Emekçileri Sendikasý, Basýn Emekçileri Sendikasý, Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði ile Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði" destek veriyor. KTHY'NÝN MARKALARI, 40 MÝLYON LÝRAYA SATILIK Ýstanbul, Bakýrköy 2. Ýcra Müdürlüðü, Kýbrýs Türk Havayollarý ve KTHY markalarýný, toplam 40 milyon lira muhammen bedelle satýþa çýkardý. AA'nýn Ýcramatik.com sitesindeki bilgilere dayanarak verdiði habere göre, tescilli KTHY ibareli marka için 30 milyon lira, tescilli Kýbrýs Türk Havayollarý ibareli marka için 10 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, kýymetlerin ihalesi 11 Aðustos Perþembe günü yapýlacak. Ýlk ihalede markalara alýcý çýkmamasý halinde ikinci ihale, 16 Aðustos Salý günü gerçekleþtirilecek.sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü'nün 21 Haziran 2010 tarihli yazýsýyla Kýbrýs Türk Hava Yollarý;nýn uçuþlarý ikinci bir karara kadar askýya alýnmýþtý. GÜNLÜK ÖZCAN TEKGÜL GÝTTÝ, GERÝYE "HÝCRAN YARASI" KALDI 1960'larýn en ünlü dansözü Özcan Tekgül (73) bir trafik kazasýnda hayatýný kaybetti. Kimse fark etmedi hayatýný kaybedenin bir zamanlarýn "dans kraliçesi" olduðunu. Üç beþ kiþilik cemaatle kaldýrýldý cenazesi. Onu gömenler Özcan Tekgül'ün 28 filmde oynadýðýndan, ateþ dansýyla sadece Türkiye'de deðil Ortadoðu'da da yürekleri hoplattýðýndan haberdar deðildi. 1956'da "müstehcen fotoðraf çektirmek" suçundan mahkemeye verildiðinde yabancýlara striptiz müsadesi verildiði halde kendisinin böyle bir pozdan mahrum býrakýlmasýný protesto etti. 1960'ta tamamen çýplak dans edebilmek için valiliðe baþvurdu.1980 Haziran'ýnda, sinemada 25. yýlýný dolduran oyunculara verilecek þeref belgesine deðer görüldüðünde paparalar koptu. Erbakan, Demirel'e sordu: "Bu madalyayý siz bizzat takmak ister misiniz?" Birbirine kýzan siyasetçiler "Özcan Tekgül gibi kývýrma" demeye baþladý. Özcan Tekgül'den geriye Yaþlý Gözler, Kadifeden Kesesi, Hicran Yarasý ve daha pek çok film kaldý. Bir de trajik bir hayat öyküsü. Ünlü oyuncu Halil Ergün "Zamanýnda büyük hayranlýkla izlemiþtim" dediði Tekgül'ün mezarýný yaptýracaðýný açýkladý MECLÝSTE OKUDU Dün TBMM'de uzunca bir konuþma yapan Tayyip Erdoðan, bir punduna getirerek o malum þiiri yeniden okudu. "Minareler süngü, kubbeler miðfer, camiler kýþlamýz, müminler asker"... Anladýnýz mý? BÝRLÝK YOK Erdoðan'ý protestolu eylemle karþýlamaya hazýrlanan Sendikal Platform'da, bu konuda birlik saðlanamadý. CTP ve TDP ile bazý sendika ve örgütler bu eylemlere katýlmayacak. Onlarýn sorunu Ankara ile deðil çünkü, buradaki UBP hükümeti ile... ERDAL EMANET Solomu zanlýsý Erdal Emanet baþarýdan baþarýya koþuyor! Maðusa'daki Felek çetesi serpilip palazlanýrken de sessiz kalan Emanet Polis Genel Müdürlüðü'nde 2. Yardýmcýlýða yükseldi... Oldu olacak, Hüseyin Demirci'ye de bir rütbe versinler! CÝNAYET Rum basýný güneydeki faciayý 'cinayet' olarak niteledi. O halde katiller derhal yakalansýn... Bu cinayet de faili meçhul kalmasýn... KIZIL BAYRAK Toplumsal Varoluþ Hareketi'ne katýlan Basýn- Sen Baþkaný Kemal Darbaz, siyah bayrak aldý, kýzýl bayrak verdi. Doðrusu kýzýl bayrak mý acaba? Týrnak... "Hasýlý kelâm, ölenlerin topraðýnýn bol olmasý, yaralýlarýn erken þifaya kavuþmasý, yaralarýn erken sarýlmasýný dilemekten baþka elden ne gelir ki? Görülüyor ki silah ve mühimmat depolamak, bazan böyle iþlere de yol açar! Bir an evvel bir barýþa ulaþmamak, sadece bize zarar vermez " Nazým BERATLI (Haberdar) "Tabii batýranlar da batýrdýklarý için sorumluluklarýndan kaçýp satýp kurtarmaya çalýþanlar da ayný 'yetkililer!' Dolayýsýyle eðer suçlu aranacaksa, 'iþte suçlu bunlardýr' diyeceðiz fakat o da ne? Bizzat batýranlar, satma kararý aldýklarý için kurtarýcý rolünde alkýþ bekliyorlar! Koop-Süt bunlarýn elindeki talihsiz müesseselerden. Zarar ettiði için satýþa çýkartýldý! Oysa bu Koop-Süt'ü Kooperatifçiliði yeniden canlandýrmak ve süt üreticilerinin gerçek malý yapmak için kullanmanýn tam fýrsatý." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Baþkent Lefkoþa elektriksiz Muhtemelen Silahtar Burcu'nda bulunan Cumhurbaþkanlýðý'na da elektrik verilemiyordu o saatlerde Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda da elektrik yok muhtemelen Ama Cumhurbaþkanlýðý'ndan Güney'e gönderilen 'teklifte', 'Size elektrik verelim' deniyor " Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Cenevre zirvesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Derviþ Eroðlu dün Brüksel'e gitti. Brüksel'de AB yetkilileriyle görüþecek olan Eroðlu, Cenevre zirvesinin sonuçlarý hakkýnda onlarý bilgilendirecek ve ayrýca Türk tarafýnýn görüþlerini aktaracak. Eroðlu bu arada ziyaretten önce verdiði demeçte Mehmet Ali Talat'a da çattý. Talat, Cenevre zirvesinin olumlu olduðunu, ancak Eroðlu'nun bu olumlu geliþmeleri sabote edebileceðini söylemiþti. Eroðlu, 5 yýl cumhurbaþkanlýðý yapmýþ olan bir kiþinin bu sözlerini doðru bulmadýðýný ifade etti. Sahi, Talat neden öyle konuþuyor? Eroðlu'nun kendisi gibi yalnýz Ankara'nýn talimatlarýný uyguladýðýný bilmez mi?

7 13 Temmuz 2011 Çarþamba 7 Erol Atabek GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ FENERLER SÖNDÜ, KARANLIKTA ANLAÞMA... Türkiye'de son iki haftada ardarda gelen olaylar son yýlýn en gergin günlerinin yaþanmasýna neden oldu.. Seçim sonrasýnda CHP ve BDP'nin boykotu, futbolda þike soruþturmasý ve Deniz Fener'indeki soruþturma! Hepsi arka arkaya geldi.. Son bir yýl içerisinde TC'nin askeri kanadý çökertildi veya sessizleþtirildi! Genelkurmay'da neredeyse orgeneral ya da oramiral rütbelerinde asker bulmak çok zor. Neredeyse Genelkurmay nüfusunun 1/3'ü içerde! Sivil olan gazeteci ve üst düzey yöneticiler de bir baþka dava için içerde... Bu olaylarýn hemen tümü siyasi... Yargýnýn siyasete baskýsý... Her ne kadar buna TC'deki iktidar tarafý þiddetle karþý çýksa da muhalefet baðýra baðýra bunu söylüyor. CHP'nin iki milletvekili halen tutuklu! Hatta, tutukluluk halinin cezai duruma dönüþtüðü bir durumda.. Hakimler, Savcýlar Yüksek Kurulu'nun üyelerini belirleyen iktidar "yargýnýn iþi" diyor tüm yapýlanlara.. Ancak, özellikle þike konusunda takip ve inceleme aylar öncesinden yapýlmasýna raðmen "iktidarýn gücü" düðmeye basýlmasýný seçim sonrasýna býraktýrdý.. "Fenerbahçe Cumhuriyeti"nin iktidarýn temsil ettiði "Türkiye Cumhuriyeti"ni sarsacaðýný bildiði için... Nitekim de öyle oldu. Türk askeri çökertildi, sivil irade yok edildi, demokrasi ayaklar altýnda ama Fenerbahçe'ye yapýlanlar Türkiye'yi sallamaya devam ediyor! Çünkü futbol büyük bir ekonomi! CHP, meclisi protesto etmiþ ama halký ve tepkisini sokaða dökememiþ. Ama Fenerbahçe'liler sokaktaymýþ... Galeyan içerisinde, kýzgýnlýkla ve protesto için... Sokaklara dökülen binlerce Fenerlinin içerisinde her partiden insan var... CHP de ise her takýmdan insanlar mevcut. Fener'in bir baþka tarafý da var... Deniz Feneri soruþturmasý da aylardýr, hatta senelerdir devam ediyor ama düðmeye seçim sonrasý basýldý. Sessiz sedasýz bir þeyler yapýlmaya çalýþýlýyor. Tüm bunlar göz önündeyken muhalefetin "yargý siyasileþti", "yargý siyasilerin emrinde" söylemlerinin yanýnda, iktidarýn "yargý baðýmsýzdýr" söylemi biraz gülünç kalýyor.. Ýnandýrýcý olmaktan çok uzakta. Ankara bunlarla uðraþýrken gelecek günlerde çok daha önem kazanacak bir çok konuyu da hasýr altý ediyor... Seçimler öncesinde saðlam, güçlü bir ekonomi çizgisinde olduklarýný söyleyen iktidarýn "cari açýk" konusunda halen bir söylemi yok. Ekonomistlerin üzerinde ýsrarla vurgu yaptýðý "cari açýk" açýldýkça Türkiye "gülme komþuna gelir baþýna" ata sözünün karþýlýðýný alabilir! O zaman vay bizim halimize... Türkiye'nin komþusu "iflas" ederken bizim komþumuzda durum sakin, aksi olursa bizim durumumuz hiç iç açýcý olmayacak o da kesin. Bunun yanýsýra son görüþmelerden ve ardýndan yapýlan açýklamalardan anladýðýmýza göre bir anlaþma yakýnda. Daha önce de vurgulamýþtým -yine ayný düþüncedeyim- bir anlaþma olabilir belki ama bu çözüm olacak anlamýnda deðil. Çünkü çözüm için çok çalýþma gerekiyor. Detaylara girip onlarý da çözmek gerekiyor... Þimdi üzerinde çalýþýlan ise yüzeysel baþýnda "Kýbrýs Cumhuriyeti" AB'nin dönem baþkaný olacak.. Türkiye'nin iþi daha da zor... Türkiye limanlarýný kendi tabiri ile "Rum Yönetimi"ne açmak zorunda kalacak. Bu dönemi en rahat ve zararsýz atlatmak için Türkiye, bir an önce bir anlaþma yoluna gitmek istiyor! Sakýn ha! Biz Kýbrýslý Türkleri filan düþünecek hali yok... Kendi çýkarýna nasýl gelirse... Belki bazý kýrýntýlarý da bizim istediðimiz gibi olur. Asýl istediklerimiz kapsamlý bir çözümle mümkündür. CTP TÜRK-SEN'Ý ZÝYARET ETTÝ CTP yetkilileri, dün, Kýbrýs Türk Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'nu (Türk - Sen) ziyaret ederek, "ortak paydada buluþarak mücadele" çaðrýsý yaptý. Ziyarette, CTP - BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu baþkanlýðýndaki heyet, Türk - Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý ve heyeti ile görüþtü. CTP - BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu yaptýðý açýklamada, ülkenin çok zor günlerden geçmekte olduðunu belirterek, Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðüne iþaret etti. Ýç sorunlara bakýldýðýnda ise, ülke tarihinin en kötü hükümeti ile karþý karþýya olunduðunu savunarak, hükümeti, "ülke kurumlarýný elden çýkarma ve çalýþanlarýn haklarýný geri götürme adýna uygulamalar yapmakla" suçladý. Ülkeye denetimsiz iþgücü ve denetimsiz, kuralsýz sermaye giriþi olduðunu kaydeden Yorgancýoðlu, Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Dev-Ýþ) Güney Kýbrýs'ta meydana gelen patlama ve KKTC'de çýkan orman yangýnýndan duyduðu üzüntüyü dile getirdi. Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis yaptýðý yazýlý açýklamada, sabahýn erken saatlerinde Güney Kýbrýs'ta bulunan Zigi'deki Deniz Üssünde meydana gelen patlamada can kaybýna varan bir felaketle üzüldüklerine iþaret ederek, "Deniz Üssünde meydana gelen patlamada 12 insanýn hayatýný kaybetmesi ve 60'ý aþkýn insanýn yaralanmasý, üzücü olayý büyük bir felakete dönüþtürmüþtür. DEV-ÝÞ olarak bu faciadan duyduðumuz üzüntüyü dile getirir, tüm Kýbrýslýlara ve ölenlerin yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar dileriz" dedi. çalýþanlarýn da maruz kaldýklarý uygulamalara karþý bir mücadele ortaya koymaya çalýþtýðýný ancak bunun parça parça olduðunu söyledi. BIÇAKLI Türk - Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý da, her ülkede olduðu gibi KKTC'de de seçim dönemlerinde siyasi partilerin vaatlerde bulunarak halkýn onayýný istediklerini, 2009 seçimlerinde de UBP'nin çalýþma hayatý ve genel konularda vaatlerde bulunarak iktidara geldiðini, ancak þimdi bunlarýn tersini yapmakta olduðunu savundu. "Ülkeyi parselleyip satmak, özelleþtirmek konusunda hiçbir partinin yetkisi bulunmadýðýný" kaydeden Býçaklý, Türkiye ile imzalanan protokol çerçevesinde yapýlan uygulamalarý sendikalarýn kabul etmesinin mümkün olmadýðýný belirtti. DEV-ÝÞ: ACILARI DAYANIÞMA ÝÇÝNDE GEÇÝRMELÝ Seyis, Rum PEO sendikasý ile birlikte üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný, Kýbrýslýlarýn böylesi acýlarý dayanýþma içinde geçirmesi gerektiðine dikkati çekti. Öðle saatlerinde ise, Kuzey Kýbrýs'ta Kayalar köyünde çýkan yangýn sonucu 300 dönümlük orman alanýnýn kül olmasýnýn acýlarýna acý kattýðýný anlatan Seyis, þöyle dedi: "Nefes alanlarýmýz ormanlarýn yok olmasý endiþe vericidir ve bizleri üzmüþtür. Bu yangýnda can kaybý olmamasý ise tesellimiz olmuþtur. Bu çerçevede ise, ülkemizde aðaçlandýrma faaliyetlerinin yapýlmasý gereðine vurgu yaparýz. Ayrýca yetkililerin bu alanlarda yapacaðý aðaçlandýrma çalýþmalarýnda DEV-ÝÞ ve üyeleri de görev almaya hazýrdýr." MEMUR-SEN DAVA DOSYALADI Kýbrýs Türk Memur Sendikasý (Memur-Sen); kamu görevlilerine ve emeklilere, devlet hastanelerinden alacaklarý hizmetlere karþýlýk yüzde 20 ücret ödeme zorunluluðu getiren tüzük aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne dava dosyaladýðýný açýkladý. Memur-Sen Genel Baþkaný Çelebi Ilýk yazýlý açýklamasýnda, Bakanlar Kurulu'nun Yataklý Tedavi Kurumlarý Yasasý'nýn 20. maddesi uyarýnca hazýrladýðý ücretler tüzüðüyle, kamu görevlilerine ve emeklilere hastanelerde yapacaklarý tetkik ve tedavilerde yüzde 20 ücret ödeme zorunluluðu getirildiðini bildirdi. ÇÝN ÝLGÝSÝ- Meclis Baþkaný Hasan Bozer, yatýrým olanaklarýný araþtýrmak amacýyla KKTC'de temaslarda bulunan Çinli iþadamlarý heyetini kabul etti. Bozer kabulde yaptýðý konuþmada, Çinli heyeti Meclis çatýsý altýnda kabul etmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve dünya ile siyasi, sosyal, ticari, ekonomi alanlarýnda bütünleþip dünya nimetlerinden istifade etmenin Kýbrýslý Türklerin en büyük arzusu olduðunu söyledi. ÇILDIRMAK HÝÇTENDÝR... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn þikayeti, kesilen elektriklerden ziyade idarecilerin Rumlara elektrik verme talebinde bulunmasý oldu... "Be ahbaplar, be arkadaþlar size yalvarýrým beni zaptedin... Çýldýrmak üzereyim. Sokaða çýkýp yeter artýk, Allah belanýzý versin diye baðýrmak geçiyor içimden... Kanser olmazsam kalp krizi geçirebilirim. Konu politikacýlardýr. Pazartesi günü elektrikler kesildi... Telefona sarýldým. Amacým nedenini ve ne zaman elektrik verilebileceðini öðrenmekti. Muhatap bulamadým. Televizyon da izleyebilmem mümkün deðil... Vantilatör çalýþmýyor. Buzdolabýný pek açmamaya çalýþýyoruz ki buzlar eriyip içindeki malzemeler fena olmasýn diye... Akþam üzeri en sonunda elektrikler geldi... Televizyonu açtým ki ne olup bittiðini öðreneyim diye... Rum tarafýnda bir yerde patlamalar olmuþ, barutlar ateþ almýþ ve patlamalarýn sonunda da zarar meydana gelmiþ... Elektrik santralýnýn yakýn olmasý nedeniyle santral da büyük zarara uðramýþ... Yanýlmýyorsam güney Kýbrýs'taki elektriðin yüzde kýrkýný üreten bu santralin tekrar devreye girebilmesi için hatýrý sayýlýr bir zaman geçmesi gerekiyormuþ... Buraya kadar herþey tamam... Beni içinden çýkaran bunlar deðil. Hatta üzüldüm de... Ýlerleyen saatlerde haber bültenlerinde ve de televizyonlarýn altlarýnda geçen yazýlarda öðrendim beni çýldýrtan açýklamalarý... Sýraya girmiþler... Eroðlu... Ýrsen ve Sunat Atun... Rum tarafýna çaðrý yapýyorlar... 'Gelin size elektrik verelim' diyorlar... Yüzde kýrklýk düþüþü karþýlayabilirlermiþ... Bre adamlar, bre bilmem neler... Utanma da mý yok yüzünüzde? Daha on dakika evvel, bir saat evvel memlekette elektrik yoktu... Yüzde yetmiþi karanlýktaydý ve siz de adýný "arýza" koymuþtunuz bunun... Oysa dünya alem bilir ki, belli saatlerde elektrik üretimi yetersizdir ve siz de arýza oldu, hatlarý tamir ediyoruz falan deyip elektriði kesiyorsunuz... Elektrik satacaklarmýþ... Siz baþýnýza merhem bulun da baþkasýnýn baþý sizin derdiniz olmasýn... Kuzeyde yaþayan bu insanlara yani bizlere yaþattýðýnýz cehennem hayatýný unutacaðýmýzý da sanmayýn... Söylediklerinize bizim karnýmýz tok... Ancak þunu da söyleyeyim ki yanlýþ bir anlaþýlmaya mahal verilmesin. Ben elektrik verilmesine karþý deðilim... Bizde zaten elektrik yok... Bu ne cömertliktir diye düþünüyorum... Bana göre hava atmaktýr yaptýklarý... Bizim idarecilerimiz 1974'te çizilen çizginin güneyine de þanlarýný, þöhretlerini götürmeye niyetliyseler onlarýn bileceði bir iþ... Ama unutmasýnlar ki yine de onlarýn ne mal olduðunu en az bizim kadar bilirler. Bu nedenle 'baþka kapýya efendiler' derlerse onlara kimse þaþýrmasýn... Be ahbaplar ben bu sözlere çok sinirlendim... Haksýz mýyým sinirlenmekte?" ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR LEYMOSUN ERROR VERÝRSA, GÝRNE DA VERÝR Bizim Mandra Limasol'daki deniz üssünde meydana gelen ve 12 kiþinin ölümü, 62 kiþinin de yaralanmasýna yol açan korkunç patlama, Kýbrýs adasýnýn baþtanbaþa nasýl bir barut fýçýsý haline geldiðini ve her an her yerde patlayabilecek bu barut fýçýsýnýn ne büyük facialara yol açabileceðini bir kez daha en çarpýcý biçimde gözler önüne serer. Herkes, bir gün dahi geçmeden Kýbrýs'ýn askerden ve her türlü silâh ve mühimattan arýndýrýlmasý gerektiðini dile getirirken, sokaktaki adam "Eðer bu Kýbrýslý aklýný baþýna almazsa daha çok canlar telef olacak böylesi patlamalarda" diye kendi kendine söylenir.

8 8 13 Temmuz 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ TDP'nin isyaný Toplumcu Demokrasi Partisi davullu ve siyah bayraklý bir eylem baþlatarak halký UBP Hükümetine, rejime ve düzene karþý isyana çaðýrdý. Bu maksatla siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerini de ziyaret ederek, birlikte hareket etme teklifinde bulundu. Ziyaret edilen tüm sivil toplum örgütleri, TDP'nin isyan eyleminde birlikte hareket ederek destek verdi. Þuana kadar ziyaret edilen siyasi partilerden ise DP TDP'nin isyan eylemine destek verdi. CTP ise bu düzenin ve yerleþmiþ statükonun bir partisi olduðu için TDP'nin isyan eylemine destek vermezken, mecliste konuþan CTP Milletvekili Sonay Adem ise "CTP hýyar deðildirki, önüne gelen üzerine tuz döksün" diyerek TDP'ne gönderme yapmýþtýr. Bu arada TDP'nin CTP'ni ziyaret sýrasýnda CTP Baþkaný Yorgancýoðlu mealen "CTP'nin baþý çekmediði ve yönlendirmediði hiçbir eylemde CTP yer almaz" diyerek birlikte hareket edebilme olanaðýný yok etmiþtir. Aslýnda bu satýrlarýn yazarý da CTP'nin baþý çektiði ve yönlendirdiði BMBP'nun (Bu Memleket Bizim Plâtformu) CTP Hükümet olduktan sonra, nasýl pasifize edilerek kapatýldýðýný bizzat yaþayarak görenlerdendir. Yine CTP statüko ile anlaþýp hükümet olduktan sonra, sadece BMBP'nu deðil, düzene ve statükoya karþý olan diðer sendika ve sivil toplum örgütlerini de bazan UBP'nin de desteðini alarak nasýl sindirdiðini ve yönetimlerini deðiþtirdiðini birçoðumuz anýmsamaktadýr. Örneðin Ticaret Odasý'ndaki Ali Erel Yönetimini UBP ile iþbirliði içerisinde deðiþtirmiþtir. Ayni þekilde KTÖS Yönetimini de deðiþtirmek için bu CTP, UBP ile iþbirliði yapmaktan da çekinmemiþtir. Üstelik son kurultayýnda gençleri yönetim kadrolarýna getiren CTP'nin yeni Baþkaný Yorgancýoðlu'nun, geçen hafta basýna düþen demeçlerine baktýðýmýz zaman CTP'de hiçbir þeyin deðiþmediðini görürüz. CTP'nin tüm isteði Ankara'nýn gözüne girip, UBP'nin yerine yeniden hükümet olabilmektir. Çünkü 6 yýllýk hükümetçilik yaptýklarý dönemde Kýbrýs Türkü hergün biraz daha geri giderken, CTP'liler ve CTP'nin sahip olduðu kurumlar büyüyüp semirmiþlerdir. Örneðin CTP'nin yayýn organlarýný bünyesinde barýndýran Birleþik Medya Grubu dev bir grub haline gelmiþtir. Ayni þekilde oðulcuðuna borç harç 300 bin sterline arsa alan bir eski CTP'li bakan da, herhalde o 300 bin sterlinlik borcunu ödemiþ olmalý ki, o arsa üzerine geçen yýl baþlattýðý dev iþmerkezinin inþaatýný bitirmek üzeredir. Ýþte bu mamma yüzündendir ki CTP düzen partileri dýþýndaki partilerin veya sivil toplum kuruluþlarýnýn hiçbir eyleminde yer almayacaktýr. Hem Yorgancýoðlu 19'unda gelecek olan Erdoðan'ýn protestolarla karþýlanma ihtimaline karþýlýk ne diyor? "Yabancý bir ülkenin baþbakaný gelecekse misafirdir, saygý gösterilmelidir" Umarým Naci dostum ile Özker hoca sizleri duymuyordur. Yoksa Naci bugünkü CTP yöneticileri için de "KÝMDÝR BE BUNLAR?" diyecekti. Kýbrýs Türk Halkýnýn içinde isyan ateþi çoktan yanmýþtý. Onu sokaða dökecek, ona yol gösterip rehberlik yapacak birine ihtiyacý vardý. Bu misyonu her türlü riski göze alarak TDP üstlenmiþtir. TDP hiçbir sivil toplum örgütünü ve kuruluþunu dýþlamadan, bu isyan ateþini birlikte hareket ettiði örgütlerle tüm adaya yayarak geniþletmelidir. Hiçbir güç halkýn örgütlü gücü karþýsýnda duramaz. Yalnýz bu isyanýn sadece UBP Hükümetini deðiþtirmek için baþlatýlmadýðý da halka iyi anlatýlmalýdýr. UBP ile birlikte düzenin de deðiþtirilmesi için mücadelenin sürdürüleceði ve Kýbrýslý Türklerin tüm kurumlarýna sahip çýkýlýncaya kadar da siyah isyan bayraðýnýn indirilmeyeceði tüm belleklere kazýnmalýdýr. TDP'nin baþlattýðý bu düzene ve UBP'ne isyan eylemine partisi kim olursa olsun ve partisiz tüm vatandaþlar sahip çýkmalý ve destek vermelidir. Çünkü sonuçta kazanacak olan Kýbrýs Türküdür. TOPLUMSAL VAROLUÞ HAREKETÝ BÜYÜYOR... DARBAZ SÝYAH BAYRAK ALDI KIZIL BAYRAK VERDÝ "Hükümete karþý toplumsal muhalefeti yükseltme" amacýyla ve "siyah bayrak" simgesiyle TDP öncülüðünde kurulan ve bazý partiler ile sendikalarýn desteðiyle geniþleyen "Toplumsal Varoluþ Hareketi"ne bugün Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen), Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði ile Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði de katýldý. Hareketi temsil eden heyet dün Basýn-Sen'i ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda "Toplumsal Varoluþ Hareketi"nin simgesi "siyah bayraðý" dün teslim alan Belediye Emekçileri Sendikasý, bugün Basýn Emekçileri Sendikasý'na devretti. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, BES Genel Sekreteri Ayça Sogür Çýralý'dan aldýðý siyah bayraðý daha sonra TDP Genel Merkezi'nde Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Ali Aybar'a, Narenciye Üreticileri Birliði ise Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði'ne teslim etti. Katýlýmlarla Toplumsal Varoluþ Hareketine destek veren siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerini sayýsý 14'e yükseldi. Hareket son durumuyla "TDP, DP, Hava-Sen, DAÜ-SEN, El-Sen, Kýbrýs Türk Müteahhitler Birliði, Taþeronlar Birliði, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Birleþik Taksiciler Birliði, Fikir ve Hukuk'un üstünlüðü Hareketi, Belediye Emekçileri Sendikasý, Basýn Emekçileri Sendikasý, Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði ile Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði'nden oluþtu. Toplumsal Varoluþ Hareketini temsil eden bir heyet Siyah Bayraðý teslim etmek için, dün ilk ziyareti Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen)'e yaptý. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz Bayraðý aldýktan sonra yaptýðý konuþmada siyah bayraðýn "isyanýn" simgesi olduðunu söyledi. Darbaz, "Basýn-Sen ambleminin temel rengi ve mücadelenin sembolü" olduðunu söylediði "kýzýl bayraðý" da Toplumsal Varoluþ Hareketi adýna BES Genel Sekreteri Ayça Soygür Çýralý'ya verdi. BES Genel Sekreteri Çýralý silah bayraðý verirken yaptýðý konuþmada, "UBP'nin ortaya koyduðu uygulamalarla Kýbrýs Türk toplumunu siyasi ve kimlik olarak yok etmeyi hedeflediðini" savundu. Çýralý, Hükümet'in tüm uygulamalarýyla Kýbrýs Türk toplumunu temsil etmediðini ileri sürerek Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn kapatýlmasý topluma karþý siyaset ve uygulamalara örnek olduðunu ifade etti. DARBAZ Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz siyah bayraðý aldýktan sonra yaptýðý konuþmada, gelenler ve gelecek olanlarla hareketin büyüyeceðini kaydetti. Darbaz, Kýbrýs Türk halkýnýn 2000'lý yýllardan beri önce Bu Memleket Bizim (BMB), þimdilerde ise Sendikal Platform adý altýnda mücadelesini sürdürdüðünü anlatarak, Hükümet'in derhal istifa etmesini talep eden Toplumsal Varoluþ Hareketi'nin bunu bir parçasý olduðunu söyledi. ATAKAN Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan ise burada yaptýðý konuþmada, "isyanýn rengi siyah ile mücadelenin rengi kýrmýzýnýn birlikteliðinin" saðlanmasý gerektiðini söyledi. Atakan, temel mücadele alaný olan Sendikal Platform'un bu hareketle birlikte yürümesi halinde, "isyan ve mücadelenin" baþarýyý ulaþacaðýný kaydetti. SÝYAH BAYRAK NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ'NE Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, siyah bayraðý altýktan bir buçuk saat sonra bayraðý Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Ali Aybar'a teslim etti. Bayraðý teslim alan Aybar, Toplumsal Varoluþ Hareketi'ne destek verdiklerini söyledi. Kemal Darbaz burada yaptýðý konuþmada, "bir süreden beridir ülkede yaþananlarý Kýbrýs Türk halkýnýn hak etmediðini" belirterek, mücadelenin kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. Kemal Darbaz, yeni yeni katýlýmlarla amaca ulaþma yolunda emin adýmlarla yürüneceðini sözlerine ekledi. AYBAR Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Ali Aybar ise bayraðý alýrken yaptýðý konuþmada, hükümetin "toplumu yok etmeye yönelik politikalarýna karþý çýktýklarýný" "bu sürece dur demek istediklerini" söyledi. BÝCEN Doðancý (Elye) Üreticiler Birliði Baþkaný Mehmet Bicen Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Ali Aybar'dan bayraðý aldýktan sonra yaptýðý konuþmada, Toplumsal Varoluþ Hareketine katýlmaktan onur duyduðunu söyledi. Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu GERÇEK OLAN NE? Kadim dostum "Yön" dergisinin bu kapanýþ nedenine pek hayret etmiþti. -Hiç böyle bir nedeni düþünememiþtim, dedi. -Bu neden bize de birþeyler söylüyor ama, dedim. -Haklýsýn, gerçekten söylüyor, dedi. Ankara ne yaptýðýný bilmiyor. Lâftan anlamýyor. Bizi nereye itmek istediði belli deðil! -Ama biz nereye gitmek istediðimizi biliyoruz, dedim. Bak, geçtiðimiz aylarda gürültü koparan mitingler yaptýk. Ankara'ya açýkça "Seni istemiyoruz, artýk çek git" dedik. Adamlar bunu da iþlerine geldiði gibi anladýlar. Bu söylemleri hep ekonomik tedbirlere baðlamaya çalýþtýlar. "Marjinal gruplarýn iþi" dediler. Halbuki ilerici sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, Afrika ve Yasemin Hareketi'nin amacý açýktý. Býçak kemiðe dayandý, iþgal artýk sona ermeliydi. Ahali artýk bu iþgalin bu þekilde sürüp gitmeyeceðine inanýyordu. Ama Ankara, Kürtlere yaptýrdýðýný bize de yaptýrmak istiyordu. -Ne yani biz de mi silâha sarýlalým? -Kürtler neden silâha sarýldýlar sanýyorsun. Adamlarýn kimliklerini "karda yürürken çýkan kart-kurt" sesiyle izah etmeye kalkýþtýlar. Kürt kimliðini inkâr etmek istediler. Daha vahimi Kürtleri kendi içlerinde eritip bitireceklerini sandýlar. Ama olmadý. Kürtler, akýllarýný baþlarýna topladýlar ve direniþe geçtiler. Þimdi, Ankara'ya bakarsan bu insanlar "terörist". Ama dünyaya bakarsan "Özgürlük savaþçýsý". Tüm ülkelerde "Sýðýnmacý" olarak kabul görüyorlar. Ha, bir de þunu söyleyim. Evren darbesinden sonra þu hapishaneler var ya! Hani binlerce kiþinin iþkenceden geçirildiði hapishaneler. Ve bunlarýn içinde en ünlüsü "Diyarbakýr Hapishanesi". Kürtlerin, Kürt olduklarý için iþkence gördüðü hapishane. Ýþte Kürt ulusalcýlarýn direnme hareketini baþlatmada "tetikleyen" neden oldu. -Bak dostum, iþgal her yerde iþgaldir. Ve iþgalin olduðu yerde iþbirlikçiler de olur. Tarih sayfalarý bunlarla doludur. Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý, iþgalden kurtulan Fransa'da; iþgal süresince Nazilerle iþbirliði yapan nice devlet adamý ve general kurþuna dizildi. -Bizde de iþbirlikçi yok mu? -Olmaz olur mu? Sürüyle var. Baþta Denktaþ olmak üzere, bugün, Dianellos fabrikasýnda hükümetçilik ve parlamentoculuk oynayanlar nedir sanýyorsun. Ayan beyan "iþbirlikçi". Kimin iþbirlikçisi? Ankara'nýn. Bir devlet, yavrusu olarak nitelediði ve sözümona kurtarmaya geldiði bir topraðý iþgal edip, orada, kurtardýðýný iddia ettiði insanlarý yoketmeye kalkýþmaz. Bunu kendinde hak görmez. Sen, Türkiye televizyonlarýnýn herhangi birinde, ister devlet televizyonu, ister ticari televizyon olsun, Kýbrýs'ta ilgili doðru dürüst bir yorum yapýldýðýný gördün mü? Duydun mu? Ben ne gördüm, ne de duydum. Ekranlara, sözümona fikir yürütmek için çýkan, ama paçalarýndan cerahat akan o anlý þanlý profesörler; ne zaman Kýbrýs ismiyle karþýlaþsalar "Tamam caným, orasý bizim" deyip konuyu kapatýyorlar; veya "orada bizim kolordumuz var. Oradan çekilmemiz söz konusu olamaz" yollu dangalakça lâflarla sözümona dinleyicilerini aydýnlatýyorlar. -Bizim sesimiz neden çýkmýyor? Neden gerçekleri anlatamýyoruz? -Nasýl anlatýrsýn þeker kardeþim? Daha aðzýný açýp "Kýbrýs sorunu, bir iþgal sorunudur" demeye kalmadan mikrofonlar derhal sana kapatýlýr. Neyi kime anlatacaksýn? Bir tarihte adaya tatile gittiðimde bir televizyon muhabiri benimle mülâkat yapmak isteðinde bulundu. -"Yapamazsýn", dedim. -"Niye?" -Çünkü sana söyleyeceklerimi yayýnlayamazsýn, dedim. -Ne söyleyeceksin ki, diye sordu. -Kýbrýs'ýn kuzeyinin, Türk ordusunun iþgali altýnda olduðunu söyleyeceðim. Bu sözümü yayýnlayabilir misin? Önce kem küm etmek istedi, sonra da: -Kusura bakma, ben olaya böyle bakmýyorum, dedi.

9 13 Temmuz 2011 Çarþamba Tünel ALINTI AKP-CEMAAT KOALÝSYONUNUN FUTBOL OPERASYONU Futbol babalarý hâlâ "eski Türkiye"de yaþarmýþ gibi o berbat kibirleriyle belledikleri tertibe devam etmeselerdi bugünkü durumda belki de olmazlardý. Þunu da görmeleri lazýmdý: Bu iktidar "baþka"dýr. Size karþý içlerinde ufak da olsa bir muhabbet beslemiyorlar. Yaþam tarzýnýzý sevmiyorlar; kültürünüze, dünyanýza yabancýlar. Yanlýþ yaparsanýz gözünüzün yaþýna bakmazlar. Varoluþunuza eyvallahlarý yok. Ontolojik bir sorun bu. Baþbakan'ýn Fenerbahçe taraftarý olarak bilinmesi bu gerçeði deðiþtirmez. Ne de Fenerbahçe'nin 20 milyon küsur taraftarýnýn esamisi okunur. AKP ve Cemaat koalisyonu bu futbol operasyonuyla, þikeci futbol düzenine haddini bildirince kimsenin yapamadýðýný yapmýþ oluyor. Ýktidar, eski Türkiye'nin bayrak dikmediði son kalesi olan "Üç Büyükler"i, en güçlüsüne taarruz ederek psikolojik bakýmdan yýkýyor. Kadri GÜRSEL (Milliyet) DÝPNOT Ýngiltere'de yapýlan ve Daily Mail'de yayýmlanan bir araþtýrmada, kadýnlarýn % 43'ü düþük kalorili yiyecekler satýn alýyor ama üçte ikisi de haftada en az bir kez tatlý yiyor. O HALDE MEMLEKETÝMÝZ NEDEN BU KADAR ÇÝRKÝN? ARÞÝV TARÝH 10 HAZÝRAN 2010 Karþýyaka köyünde evleri açýk artýrmayla satýlan konut sahipleri kan aðlarken, bankaya borcunu ödemeyen 'Kulaksýz Ýnþaat Þirketi' Tatlýsu bölgesinde konut yapýp satmaya devam ediyor... Gözden kaçmayanlar... "MEMATÝ"LERE EÐÝTÝM ÞART Dipkarpaz'ýn ekonomik yönden kalkýndýrýlmasý gerekirmiþ, hükümet bu kalkýndýrma meselesine çok önem veriyormuþ. Karpaz bir yandan turizm yatýrýmlarý ile geliþiyormuþ ama bu yetmezmiþ, eðitim yatýrýmlarý da þartmýþ. Yatýrýyorlar yatýrýyorlar, bunun sonucunda da Karpaz'a dikilen otellerle ülkemize "Kurtlar Vadisi"nden çýkma tipler, "Memati"ler "Polat"lar yayýlýyor. Gerçekten eðitim þart. Bunlara birer üniversite diplomasý da vermek lazým ki, havalarý tam olsun. Deðil ama? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümet Dipkarpaz bölgesinin doðal güzelliklerini bozmadan geleceðe taþýmayý hedefliyor." Nazým ÇAVUÞOÐLU (Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný) VÝRGÜL... YERLÝ MÝ YATIRSIN, YABANCI MI YATIRSIN? Konumuz üniversiteler olunca, takdir edersiniz ki, meseleyle alakalý olanlar ellerini vicdanlarýna da koysalar, cüzdanlarýna da koysalar, "yerli yatýrýmcý" diye tutturanlarýn hoþlanacaðý þeyler söylemeyecekler. Genç bir öðretmen düþünün, "yerli" yatýrýmcýnýn eðitim kurumunda çalýþýyor ama parasýný alamýyor. Eee böyle bir durumda bu öðretmenden "yerli yatýrýmcý"dan yediði kazýktan zevk almasýný bekleyebilir misiniz? "Yerli" olan da yerini bilecek ki, yerli yersiz tartýþmalara girip, birbirimizi kýrmayalým þu zor günlerde. "Güzellik uzmanlarý KKTC'de çok önemli bir boþluðu dolduruyor." Kemal DÜRÜST (Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný) Türkiye'de birçok medya kuruluþunun uzun zamandýr netameli konulardaki haberleri tartarak deðerlendirdikleri bir sýr deðil. Muhabirlerin fýrça yemekten korktuklarý da bir sýr deðil. Biz gene de benim çalýþtýðým kurumda iþimizi yaptýk. NTV yayýn politikasý olarak nesnellik konusunda azami gayret göstermiþtir. Ben de son yayýn döneminde, en çok keyif aldýðým dönemlerden birini yaþadým. Zaman zaman ana akým medyanýn gündeminde çok üst sýralarda yer almayacak konularý, kimsenin dokunmadýðý alanlarý konuþtuk. 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Bu basýnca raðmen bunlarýn yapýlabiliyor olmasý bende iyimserlik yaratýyordu. Seçim öncesinde öyle bir yere gelindi ki Hükümet tarafýndan herhalde açýkça söylenmiþ olmasý gerekiyor ki yapacaðýmýz iþin sýnýrý belirlendi. Tartýþma programlarý seçimden birkaç hafta önce kalktý. Seçim öncesinde basýncý ben de daha fazla hisseder oldum, herkes gibi. Son yaptýðým yayýnlardan Vedat Türkali, birtakým çevrelerden gelen tepkiler sebebiyle kanal içinde tartýþma konusu oldu. Aslýnda söylediklerinin çoðunun Cengiz Çandar'ýn kaleme aldýðý raporda Memleketimden manzaralar Banu Güven: "Hep beraber çat diye duvara çarptýk..." KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu hükümetin demokratik açýlýmýna dair haritada birebir bulunduðunu görüyorsunuz. Tabu olmaktan çýkmýþ bir konuydu.( ) Leyla Zana gelecekti. Ama sonra böyle bir röportajýn içine sokulduðumuz sýnýrlarýn dýþýnda kaldýðýný öðrendim. O iyimserlikle devam ederken, seke seke giderken, çat diye duvara çarptým. Biz, hep beraber çarptýk bence. Gazetecilik hayatýmýn en zor günlerinden biriydi. Sonuçta dendi ki: "Ha-yýr, o-la-ma-yacak." Kim olursa olsun, seçim öncesinde son haftaya girerken, çok kýsýtlý tuttuðu söyleþi programýna dahil ettiyse ve ona göre hareket ediyorsa ve bu iptal oluyorsa; bu çok utanýlacak bir durumdur. Leyla Zana olmasý iki kat önemli. Çünkü onun ismi, yaþadýklarý, hapiste geçen 10 yýlýn ne için olduðu ortada. Ýfade özgürlüðü konusunda yaþanan büyük skandal. Bu kadar yýl sonra ana akým medyaya konuþmaya karar vermiþ bir insana bu haksýzlýðý yapýyor konumuna düþmek canýmý yakýyor. Leyla Zana çok soðukkanlý davrandý. "Biz neler gördük" dedi.( ) Seçim sonrasýnda deðiþiklik olmadý. Önceden çýkaramadýðým konuðu o zaman çýkarabileceðim söylenmedi. Tam tersi. Önümüzdeki yayýn dönemi için de olmayacaðýný anladým.( )15 yýldýr bir güvenilirlik oluþturmuþ, bunun için kavga etmiþ bir kanal niye bu noktaya geliyor? Bu sorunun cevabýný, rica, talep, uyarý tehdit neyse, bunu dolaylý ya da doðrudan yapanlar; bunun sonucunda oto sansürü devreye sokanlar ve bunun sonucunu yaþayanlarýn oturup düþünmesi lazým. Otosansür çok tehlikeli bir þey; biri beþle çarpabilir.( ) Bakalým bundan sonra ne olacak? "Bize ayrýlan sürenin sonuna geldik"... Bugünlerde beni arayanlara telefonu açar açmaz böyle diyorum. (Banu Güven 14 yýldýr çalýþtýðý NTV'den neden ayrýlmak zorunda kaldýðýný anlattý/ Radikal)

10 10 13 Temmuz 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... TÝCARÝ DENGE AÇIÐI AZALDI Güney Kýbrýs'taki ticari denge açýðýnýn, 2011 yýlýnýn ilk 5 ayý içerisinde, geçtiðimiz yýlýn ilk 5 ayýna kýyasla 115 milyon Euro azalarak 2,019 milyar Euro'ya düþtüðü bildirildi. Haravgi gazetesi, ihracatýn 2011 yýlýnýn ilk 5 ayýnda 579,15 milyon Euro'ya, ithalatýn da 2,6 milyar Euro'ya yükseldiðini yazdý. Gazete, dýþ ticaret ile ilgili olarak da, 2011 yýlý Mayýs ayýnda 521,2 milyon Euro'luk ithalat yapýldýðýný ve bu rakamdan 339,3 milyon Euro'sunun AB üyesi devletlere, 181,9 milyon Euro'sunun da üçüncü ülkelere ait olduðunu belirtti. ÇEVRE KORUMA DAÝRESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝLER- Dört Ýþlem Etüt Merkezi öðrencilerinden 30 ilkokul öðrencisi, yaz okulu faaliyetleri çerçevesinde öðretmenleri ile birlikte Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Çevre Koruma Dairesi'ni ziyaret etti. Bakanlýk basýn bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eþref Ünlüsoyer çocuklara, dairenin faaliyetleri ve çevre hakkýnda bilgi verdi. Özellikle deniz kaplumbaðalarý, çevrenin korunmasýnýn önemi ve KKTC'deki flora fauna hakkýnda sunum yapýlan öðrencilere, atýk konusunda bilgilenmeleri için Çevre Koruma Dairesi tarafýndan hazýrlanmýþ eðitici kitapçýk da daðýtýldý. HAYIRSEVER ÝNGÝLÝZ Aslen Ýngiliz olup Kýbrýs'ta yaþayan Maureen Fellows isimli bayan, yaptýðý çeþitli etkinliklerden elde ettiði toplam 7 bin 425TL'yi Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na baðýþladý. Vakýftan verilen bilgiye göre, Maureen Fellows, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yararýna rutin olarak hafta sonlarý Lambousa pazarýnda vakýf kartlarýnýn ve çeþitli ikinci el eþyalarýn satýþýný yaptý. LÝONS KULÜBÜ TAK'I ZÝYARET ETTÝ NÝHAYET KUMARCILAR HANI'NA EL ATILDI Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Lefkoþa Surlariçi'nde atýl durumdaki Kumarcýlar Haný'ný turizme kazandýrýyor. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan 12 yýllýðýna kiralanan Kumarcýlar Haný, Türkiye Yardým Heyeti kaynaklarýyla restore edilip, hizmete sunulacak. Han içerisinde 40 civarý iþyeri bulunuyor. Kumarcýlar Haný'nýn kiralanmasýyla ilgili protokol dün Büyük Han'da düzenlenen törenle Girne Akdeniz Lions Kulübü, 11 Temmuz Basýn Günü nedeniyle dün Türk Ajansý Kýbrýs'ý (TAK) ziyaret etti. TAK Yönetim Kurulu Baþkaný ve Müdürü Perihan Aziz'e çiçek takdim eden kulüp baþkaný Duygu Öztürk, TAK'ýn Kýbrýs Türk halkýnýn haklý davasýný dünyaya duyurmak için ilk bülteninin yayýmlandýðý 1973 yýlýndan bu yana imzalandý. Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýlýp, konuþma yaptýðý törende protokole Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel ile mal sahipleri Aziz Kent ve A. Behzat Azizbeyli imza attý. Baþbakan Ýrsen Küçük törende yaptýðý konuþmada, Kumarcýlar ve Büyük Haný'nýn bulunduðu Lefkoþa'nýn tarihi noktasý Asmaaltý'nýn yaþamýnda büyük yeri bulunduðunu söyledi. Çok iyi bildiði bölgede çocukluðunun geçtiðini yaptýðý iþin öneminin bilincinde, doðruluk ve tarafsýzlýk ilkelerine uygun olarak yayýn hayatýna devam ettiðini kaydetti. TAK'ýn çok büyük gayretler göstererek bugünlere geldiðine iþaret eden Öztürk, "Tüm basýn mensuplarýnýn basýn ve ahlak ilkelerine baðlý, tarafsýz, kamu yararýný gözeten ve özel hayata saygýlý bir düþünce içerisinde çalýþmalarýný dilerim" dedi. kaydeden Küçük, gençlik yýllarýnda arkadaþlarýyla buralarda toplanýp kahve sohbetleri yaptýklarýný belirtti. Küçük, mimari açýdan da önemli bir deðer olan Kumarcýlar Haný'nýn hem turistik, hem de tarihi açýdan sahip çýkýlmasý gereken bir deðer olduðunu söyledi. Kendilerinin üstüne düþeni yapacaðýný kaydeden Küçük, "Bu özel buluþmadan önemli bir eser Lefkoþa'ya yeniden kazandýrýlacak" dedi. VASÝLÝKO ELEKTRÝK SANTRALÝNE HASAR BÜYÜK Güney Kýbrýs'ta Mari bölgesinde bulunan RMMO Deniz Üssünde önceki gün yaþanan patlamadan, üsse çok yakýn konumda bulunan ve Güney Kýbrýs'ýn elektrik ihtiyacýnýn büyük kýsmýný karþýlayan Vasiliko elektrik santralinin de büyük hasar gördüðü, santralin kullanýlamaz hale geldiði bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, patlamanýn etkisinden ötürü santralin yeni dördüncü ve beþinci birimlerinde büyük maddi hasar meydana geldiðini, diðer üç birimin de kapatýldýðýný belirtirken santralin birimlerinin bir daha faaliyete geçip geçemeyeceðinin önümüzdeki günlerde yapýlacak incelemeyle belli olacaðýný yazdýlar. Gazete: "Sürekli Karartmaya Girdik - Elektrik Kesintileri Kabusu Bizi Aylarca Kovalayacak" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, dünkü patlamanýn santralin kontrol merkezi, kablo daðýtým sistemleri gibi birçok önemli ünitesine de zarar verdiðini yazdý. Moni ve Dikelya'daki eski elektrik santrallerinin faaliyete geçirildiðini ancak Güney Kýbrýs'ýn turizm dönemindeki ihtiyacýnýn, baþka sorunlarla karþýlaþýlmamasý durumunda, ancak yüzde 70'ini karþýlayabileceði belirten gazete, dönüþümlü olarak elektrik kesintilerinin yapýlmakta olduðunu vurguladý. Habere göre, Güney Kýbrýs'ýn ortalama elektrik ihtiyacý 1020 MW civarýndayken, þu an için 669 MW üretilebiliyor. GÜRPINAR KÖYÜNDEKÝ KÝLÝSEDE AYÝN YAPILACAK "Ayia Marina Skilourras" (Gürpýnar) köyünde 17 Temmuz'da 09:00-11:00 saatleri arasýnda ayin yapýlacaðý bildirildi. Politis gazetesinin haberine göre, "Ayia Marina Skilourra Kilise Komitesi"nden yapýlan açýklamada, "köy temsilcisinin yaptýðý baþvurunun ardýndan ayin için izin alýndýðý" belirtildi. Açýklamada, iznin, Gürpýnar köyü sakinlerinin ziyaretiyle ilgili olduðu ve kilisenin askeri bölgede bulunuyor olmasýndan dolayý, ayine katýlacak olanlardan güvenlik önlemlerine uymalarý istendi. PALODÝA'DA PATLAMA OLMA KORKUSU Güney Kýbrýs'ta Mari bölgesinde bulunan RMMO kýþlasýnda dün yaþanan patlama felaketinin ardýndan RMMO'nun diðer kýþlalarýnda muhafaza edilmekte olan patlayýcýlarýn durumunun gündeme geldiði, özellikle Limasol'un Palodia bölgesindeki kýþladaki duruma dikkat çekildiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi; "Palodia'da Yeni Bir "Bam" Korkusu - Sayýþtay 2009 Yýlýndan Beri Uyarýyor ve Bilgi Ýstiyordu" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Mari bölgesindeki RMMO deniz üssünde gerçekleþen dünkü patlamanýn ardýndan RMMO'nun kýþlalarýndaki diðer patlayýcý maddelerin korunma ve saklanma þartlarýnýn denetlenmesinin gündemde olduðunu yazdý. Gazete, özellikle geçen sene 172 kilo dinamit çalýnmasýyla gündeme gelen Palodia bölgesindeki kýþladaki patlayýcýlarýn durumu hakkýnda çeþitli bilgilerin ve ihbarlarýn yapýldýðýný belirterek kýþlada patlama olma olasýlýðýndan söz edildiðini ifade etti. Rum Sayýþtayý Hristalla Yorgaci'nin 2008 yýlýnda yayýmladýðý raporunda, RMMO'nun tüm kýþlalarýnda muhafaza edilen patlayýcýlarýn uygun koþullarda saklanmadýðý uyarýsýnda bulunduðunu yazan gazete, Yorgaci'nin ayrýca 2009 yýlýndaki raporunda Mari'de tutulan patlayýcýlarýn durumuna da deðindiðini yazdý.

11 13 Temmuz 2011 Çarþamba DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Sivas Katliamý'nýn azmettiricisi yaktýðý yerde öldü! Kýrmýzý Bülten Sivas'a yetmedi Sivas Katliamý'nýn bir numaralý sanýðý olan Cafer Erçakmak'ýn Sivas'ta öldüðü ve ailesi tarafýndan gizlice gömüldüðü haberi yeni bir tartýþma baþlattý. Davanýn avukatlarýndan Þenal Sarýhan, olaya þüpheli yaklaþtýklarýný söylüyor. Sarýhan son geliþmeyi "Öldü denen þahsýn baþka bir yerde yaþamasý da saðlanabilir. Biz yýllardýr Cafer Erçakmak'ýn yakalanmasý için çaba gösteriyoruz. Fransa'da olduðu yönünde bilgi almamýzdan sonra hem Sivas'ta hem de kýrmýzý bültenle yurtdýþýnda yazýlar yazýldý ve Sivas emniyetinden her seferinde 'Evine bakýldý ve yok' yanýtý geldi. Bu adam evinde miydi?" sözleriyle yorumladý. 'HANGÝ KÖR KANDÝLLE ADALET ARADILAR' Erçakmak'ýn yýllarca göstermelik olarak arandýðýný belirten avukat Sarýhan, sözlerine þöyle devam etti: "Aranmakta olan ve aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý alabilecek bir þahsýn 18 yýl süreyle Türkiye'de rahatça dolaþabilmiþ ve tutuklanmamýþ olmasý çok ciddi bir sorundur. Bu faillerin nasýl arandýðý konusunda ciddi bir kuþku uyandýrmýþtýr. Adalet böyle mi aranýr? Hangi kör kandille adaleti aradýlar." 'ASKERE GÝDÝP GELEN, EVLENEN SANIKLAR DA GÖRDÜK' Katliamda hayatýný kaybeden þair Metin Altýnok'un kýzý Zeynep Altýnok, bu davaya dair güven teþkil etmeyen bir çok þey yaþandýðýný, þimdi ortaya çýkan bu ölüm haberine ise inanmakta güçlük çektiðini söylüyor. Altýnok, "Biz diðer bir sanýðýn da il sýnýrlarý içinde evlendiðini, askerlik yaptýðýný fakat emniyet tarafýndan yakalanamadýðýný biliyoruz. Bu kiþinin yurtdýþýnda olduðunu, devletimizin iadesini istediðini zannediyorduk. Gerçekten bu kiþi o kiþi midir? Eðer o kiþiyse bunun izahýný bu devlet nasýl yapar, bilmiyorum" diye konuþtu. Sivas Olaylarý'nýn azmettiricisi, 18 yýldýr firarý olan Erçakmak'ýn uzun yýllar Fransa'da saklandýðý iddia edilmiþti Ýsrail, Boykot Etmeyi Yasakladý Ýsrail Parlamentosu, Ýsrail ve Batý Þeria'daki yerleþimlere yönelik boykot çaðrýlarýna cezai yaptýrým getiren yasayý geçirdi. Ýsrail Parlamentosu, Ýsrail'e ve Batý Þeria'daki yerleþimlere yönelik boykot çaðrýsý yapanlarýn cezalandýrýlmasýný öngören bir yasa tasarýsýný kabul etti. Sivil toplum kuruluþlarý ve muhalifler, yeni yasanýn ifade özgürlüðüne saldýrý niteliði taþýdýðýný söylerken, yasa savunucularý Ýsrail'in çýkarlarý için gerekli bir önlem olduðu görüþünde birleþiyor. Boykot yasasý, 120 kiþilik parlamentoda, 38'e karþý 47 oyla kabul edildi. Tasarý, iktidar partisi Likud'un vekili Zeev Elkin tarafýndan yapýlmýþtý. Yasa, Ýsrail'e karþý yapýlan bir boykotu destekleyen herhangi bir þirket ya da organizasyonun devlet ihalelerine katýlmaktan men ediyor. Boykot çaðrýsý yapan sivil toplum kuruluþlarýnýn ise, vergi ayrýcalýklarýný kaybedeceði belirtiliyor. Ekonomik, kültürel ve akademik tüm boykot çaðrýlarýný kapsayan yasaya karþý gelenler hakkýnda, hukuki iþlem baþlatýlacak ve maddi tazminat cezasýna karar verilebilecek. Filistinliler, yasanýn kabul edilmesine tepki gösterirken, yeni yasanýn barýþ görüþmelerine ciddi zarar vereceði söyleniyor. Tasarýyý sunan Zeev Eklin neden böyle bir tasarý sunduðunu þu sözlerle anlatýyor: "Ýsrail Devleti'ne karþý yapýlan boykot çaðrýlarýnýn çoðu içimizden çýkýyor. Bu durum dünyadaki boykotlara karþý sürdürdüðümüz mücadeleyi çok zorlaþtýrýyordu." Sivil toplum kuruluþlarýndan Adala (Adalet) ve Ýsrail Yurttaþlýk Haklarý Derneði, yasayý Yüksek Mahkeme'ye götürmeye hazýrlanýyor. Pazar günü yapýlan gösterilerde ise, boykot yasaðý protesto edildi ve "Boykot yasasý, demokrasiyi boykot eder" yazýlý pankartlar taþýndý. 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. PATLAMANIN ARDINDAN RUM BAÞKANLIK SARAYI ÖNÜNDE MUMLU PROTESTO EYLEMÝ "HRÝSTOFYAS, HEM SEN, HEM DE BAKANLARIN ÝSTÝFA ETSÝN" Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 12 kiþinin ölümü ve çok sayýda kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan patlamanýn ardýndan, Güney Kýbrýs'taki önceki akþam, Rum Baþkanlýk Sarayý önünde protesto eylemi yapýldý. Simerini gazetesi, internet ve cep telefonlarýna atýlan kýsa mesajlarla organize edilen protesto eyleminde, Baþkanlýk Sarayý önüne, üzerinde patlamada hayatlarýný kaybedenlerin isimlerinin yazýldýðý bir pano konduðunu ve eylemcilerin, panonun önüne ellerindeki mumlarý býraktýklarýný yazdý. Haberde, sayýlarý 400'ün de üzerinde ve birçoðu siyah giyinmiþ kiþilerin, Baþkanlýk Sarayý önündeki yolu kapattýklarý ve ellerinde, üzerinde "Devlet Cinayet Ýþliyor, Ýstifa edin" Limasol'un Mari bölgesinde yer alan ve Vasiliko elektrik santraline sadece 300 metre uzaklýkta bulunan "Evangelos Florakis" kýþlasýnda önceki gün yaþanan ve 12 kiþinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya yol açan patlayýcý maddelerin kýþlaya getiriliþ tarihi ve patlayýcýlarýn muhafaza edilmesindeki ihmaller sorgulanýyor. Rum basýný, söz konusu patlayýcýlarýn 2009 yýlýnda ABD'nin talebi üzerine, Suriye'ye gitmek üzereyken el konulan "Monchegorsk" isimli Rum bandýralý Rus gemisinin taþýdýðý patlayýcýlar olduðunu belirtirken, metal konteynýrlar içerisinde saklanan patlayýcý maddenin korunmasý konusunda yeterli önlemlerin alýnmadýðýnýn dünkü patlamayla da ortaya çýktýðýný yazdý. ÜS KOMUTANI DEFALARCA UYARDI! Politis gazetesi; "Tente Bile Koymadýlar - Komutan Defalarca Önlem Alýnmasýný Ýstedi Ancak Karþýlýk Alamadý" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, "Evanglelos Florakis" Deniz Üssü'nün komutaný olan ve patlamada hayatýný kaybeden Albay Andreas Yoannidis'in patlayýcý maddelerin bölgeden taþýnmasý veya imha edilmesi konusunda Rum yetkili makamlarýný defalarca uyardýðýný yazdý. Habere göre üs komutan Yoannidis, biri iki ay diðeri de geçen hafta olmak üzere Rum Genel Kurmaylýðýna iki mektup göndererek bu talebini iletirken, kendisine "endiþe edilecek bir durum olmadýðý" yanýtý verildi. Yoannidis, patlayýcý içeren konteynýrlardan bazýlarýnýn, muhtemelen havanýn aþýrý sýcak olmasýndan ötürü þiþtiklerini ve en azýndan üzerleri tenteyle örtülerek önlem alýnmasý yönündeki isteðini de geçen hafta sözlü olarak Rum Savunma Bakanlýðý ve diðer ilgililere bildirdi. SAVUNMA BAKANI 2009 YILINDA "YÜK TEHLÝKELÝ DEÐÝL" DEMÝÞ Gazete, "Monchegorsk" gemisine 2009 yýlýnda el konulduðunda geminin yükü konusunda çok tartýþmalar yaþandýðýný ve Rum Savunma Bakaný'nýn söz konusu yükün tehlikeli olmadýðý ve yerleþim yerinde dahi saklanabileceði þeklinde açýklama yaptýðýný yazdý. Bu açýklamadan iki sene sonra konteynýrlarýn patlayarak büyük bir felakete yol açtýðýný vurgulayan gazete, söz konusu konteynýrlarýn tam olarak ne ihtiva ettiklerini sadece Rum Ýstihbarat Teþkilatý KÝP'in baþkanýnýn bildiðini belirtti. UFAK ÇAPTA PATLAMALAR OLDU Gazete, komutanýn tente talebinin de ekonomik sebeplerden ötürü reddedildiðini, buna karþýn üç gün önce, 8 Temmuz 2011 Cuma günü RMMO Komutan Yardýmcýsý ve patlayýcý uzmanlarýndan oluþan bir heyetin üsse giderek konteynýrlarýn durumunu yerinde incelediklerini yazdý. Üsler komutanýnýn uyarýlarýný dikkate almayan heyetin, üçüncü dünya ülkelerinden görülebilecek bir önlem kararý alarak, konteynýrlarýn maruz kaldýklarý yüksek sýcaklýklarýn düþürülebilmesi için yazýlý siyah panolarla, "Bir istifa yeterli deðil, birer birer hapse gidin" ve "Hristofyas, hem sen, hem de bakanlarýn istifa etsin" þeklinde sloganlar attýklarý kaydedildi. Gazete, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) üyelerinin de destek verdiði protesto gösterisinde, yoldan geçen arabalar durdurularak, sürücülerinin yürüyüþe katýlmalarýnýn istendiðini ve birçok sürücünün bu isteði yerine getirdiðini yazdý. Habere göre, Baþkanlýk Sarayý'ný çevreleyen parmaklýklara, hayatýný kaybedenlerin isimlerinin sýrayla, teker teker yazýldýðý baþka panolar da kondu. Protesto gösterisine, Larnaka Belediye Baþkaný Andreas Moiseos ve DÝSÝ-DÝKO milletvekilleri ile baðýmsýz milletvekili Zaharias Kulias'ýn katýldýðý da belirtildi. PATLAMANIN SORUMLULARI ARANIYOR konteynýrlarýn günde üç kez suyla ýslatýlmasý kararýna vardýðý belirtildi. Gazete, söz konusu sulama iþlemini yapan itfaiye aracýný kullaným görevinin, patlamada hayatýný kaybeden RMMO eri ikiz kardeþler Miltiadis ve Hristakis Hristoforu'ya verildiðini vurguladý. Bir diðer haberinde ise gazete, geçtiðimiz hafta Cumartesiyi Pazara baðlayan gece söz konusu konteynýrlarda ufak çapta yangýn meydana geldiðini ve KÝP müdürünün acilen olay yerine çaðýrýldýðýný yazdý. Haberde, konteynýrlarýn içlerinde ne olduðuna iliþkin tam listeye sahip olan tek kiþi konumunda bulunan KÝP müdürünün sabah saat 2-3 civarlarýnda bölgeye giderek, üs komutanýyla birlikte inceleme yaptýðý, ardýndan da Pazartesi günü yeni bir denetimin ardýndan Üste toplantý gerçekleþtirildiði ifade edildi. Gazete, bu toplantýnýn ardýndan konteynýrlarýn sulanmasý kararýnýn alýndýðýný vurguladý. HRÝSTOFYAS ÝMHA EDÝLMELERÝNÝ ÝSTEMEDÝ Öte yandan gazete, "Monchegorsk" gemisinde bulunan ve dünkü patlamaya sebep olan patlayýcý maddelerin imha edilmesine Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, siyasi nedenlerden ötürü izin vermediðini açýkladý. Savunma Bakaný Kostas Papakostas ve RMMO Komutaný Petros Çalikidis'in dün istifa etmelerine karþýn, 2009 yýlýnda söz konusu patlayýcýlar konusunda yapýlan toplantýda, patlayýcýlarýn tehlikelerine dikkat çekerek imha edilmelerini önerdiklerini yazan gazete ancak Hristofyas'ýn bunu reddettiðini belirtti. Toplantýnýn tutanak belgelerini yayýmlayan gazete, toplantýya katýlan Baþsavcý Petros Kliridis'in, Hristofyas'ýn söz konusu patlayýcýlarýn, Bakanlar Kurulu'ndan karar alýnana kadar imha edilmemesi ve korunmasý görüþünde olduðunu ilettiðini yazdý. Gazete, o tarihten itibaren 2 yýl geçmesine karþýn hiçbir karar alýnmadýðýný, bu durumun da kamuoyuna sýzan Wikileaks belgelerindeki bilgileri doðrular nitelik taþýdýðý yorumunda bulundu. WÝKÝLEAKS BELGELERÝ NE DEDÝ? Gazete, yakýn tarihte Wikileaks tarafýndan konuya iliþkin olarak sýzdýrýlan, ABD'nin Güney Kýbrýs Büyükelçiliði belgelerinde, söz konusu patlayýcýlarýn üçüncü ülkeler aracýlýðýyla Güney Kýbrýs'tan baþka yere taþýnmasý önerinin Rum hükümetine yöneltildiði ancak Hristofyas hükümetinin Suriye'yle karþý karþýya gelmek istememesi sebebiyle adým atmadýðýnýn belirtildiðini yazdý. Wikileaks belgelerine göre, Suriye'nin KKTC'yle iliþki düzeyini yükseltmesinden çekinen Rum hükümeti, patlayýcýlarýn ABD veya Fransa gibi ülkeler aracýlýðýyla adadan götürülmesini kabul etmedi. ABD ve Moskova'nýn karþýlýklý baskýlarýna maruz kalan Rum hükümeti, patlayýcýlarýn taþýnmasý ya da imhasý konusunda ABD ve Fransa tarafýndan önerilen teknik yardýmý da kabul etmedi.

12 12 13 Temmuz 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Galem aldým yazayým Her cefaya razýyým Bu sevda nasýl sevda Kimlere annadayým Kitap Dünyasý YEDÝNCÝ OÐLUN SIRRI Glenn Cooper Çeviren: Merve Duygun Say Yayýnlarý, sayfa ÖZDEYÝÞLER "Ýnsanlar arasýnda yaþamak güçtür, susmak çok güçtür de ondan." Friedrich Nietzsche TADIMLIK 'Büyüdüðünde iþgalcilerin baþuþaðý olacaksýn' demiþ olabilirdi öðretmeni. Belki de öyle söylemek istemiþti. Belki de öyle istemiþti söylerken Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan AJANDA 13 Temmuz Çarþamba Hýzlandýrýlmýþ Yoðun Ýngilizce Kursu Sidestreets in yetiþkinlere yönelik düzenlediði kurs, 25 Temmuz-26 Aðustos tarihlerinde, hafta içi her gün 18:00-20:30 saatleri arasý yer bulacak. Daha fazla bilgi için (0392) numaralý telefonu arayabilirsiniz/ Lefkoþa, Sidestreets. 14 Temmuz Perþembe Zumba Dans/Fitness Kursu Her Salý ve Perþembe günü, 20:00-21:00 saatleri arasýnda Yalýn Guest House da gerçekleþen olan Zunba dans/fitness kurslarýnýn ücreti ders baþýna 30 TL, 4 dersin ücreti ise 100 TL dir. Daha fazla bilgiye (Isabelle) ve (Handan) numaralý telefonlardan ulaþabilirsiniz. 15 Temmuz Cuma Çadýr Festivali Adalý Fun Club ýn organize ettiði Çadýr Festivali, doða yürüyüþlerinden, beach voleybola, dalýþ seanslarýndan partilere kadar 17 Temmuz a üç güne sýðdýrýlan birçok farklý etkinliði içeriyor. Yedikonuk Köyü-Kumluk Plajýnda yer bulacak etkinliðe katýlým ücreti TL. Daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþabilirsiniz/ 10:00-18:00. Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02:00. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22: Temmuz Cumartesi Baba Zula Konseri Goodvibes ýn organize ettiði Backyard Concerts baþlýklý etkinlik kapsamýnda Yunanlý sanatçý Periklis Tsoukalas la birlikte sahne alacak olan Baba Zula grubunun konserinin yaný sýra, 22 Temmuz Cuma gecesi de önce Gevende grubunu, ardýndan da elektronik müziðin baþarýlý isimlerinden Rus DJ Artem Rastaveli nin çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaksýnýz/ Lefkoþa, Narnia Pub, 21:00-03:00. 5 Aðustos Cuma The Midsummer Ball DJ Ramsey & Fen, J Junior, Cutting Edge, Celil ve daha birçok farklý DJ in yer alacaðý yaz ortasý eðlencesi açýk plaj partilerini sevenler için ideal görünüyor/ Girne, Escape Club, 22:00-04:00. "YAZ KISA FÝLM" PROJESÝ Baðýmlýlýk, þiddet, çocuk istismarý, cinsel yolla bulaþan hastalýklar, trafik kazalarý gibi sosyal risklere karþý gençleri bilinçlendirmek amacýyla "Yaz Kýsa Film" projesi gerçekleþtirilecek. Gençleri sosyal sorun ve risklerden korumak, farkýndalýk düzeylerini geliþtirmek, bilgilendirmek, eðitmek, boþ zamanlarýný olumlu ve bireysel geliþimlerini destekleyici nitelikte deðerlendirmelerini saðlamak hedefi taþýyan proje kapsamýnda "gençler, gençler tarafýndan eðitilecek". Proje ile gençler temel sosyal yaþam becerilerine ve bunlarý en etkin þekilde nasýl kullanabileceklerine dair eðitilecek; riskli davranýþlara yönelmelerini önleyici, geliþtirici ve rehabilite edici hizmetler sistemini oluþturabilmek için adým atýlacak ve genç-aile, genç-toplum yakýnlaþmasý saðlanarak gençler sistemin doðal bir parçasý haline getirilecek. SAÐLIKLI KUÞAKLARIN YETÝÞEBÝLMESÝ KKTC Telsim ana sponsorluðunda Genç Vizyon ve Girne Belediyesi iþbirliðinde gerçekleþtirilecek proje ile ilgili bilgi vermek amacýyla bugün bir basýn toplantýsý düzenlendi. Golden Tulip Otel'deki basýn toplantýsýnda Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Psikolog Dr. Ayþe Baþel, Yönetmen Efe Balkan, Girne Belediyesi Genç Vizyon Gençlik Merkezi Kurucu Üyeler Kurulu Baþkaný Tahsin Gür ve Sosyal Hizmet Uzmaný Barýþ Baþel konuþma yaptý. MAÐUSA KÜLTÜR SANAT FESTÝVALÝ SONA ERDÝ 15. Uluslararasý Maðusa Kültür-Sanat Festivali, Salamis Antik Tiyatro'da önceki akþam sahneye çýkan Randy Crawford ile Joe Sample konseriyle sona erdi. Amerikalý caz ve soul efsanesi Randy Crawford ve ilk albümünden beri ona eþlik eden Joe Sample ayný sahneyi paylaþtý. Festivalin kapanýþýnda konuþan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp, 15 yýldan beridir ülkenin kültürsanat deðerlerine yenilikler katmak için uðraþ verdiklerini, sanatý hem kentin hem de ülkenin tanýtýmý için bir araç olarak kullandýklarýný söyledi. Ülkenin en önemli kültür-sanat organizasyonunu yarattýklarýný söyleyen Kayalp, bu yýl yine ilklerin yaþandýðýný, 30 bin seyirci sayýsýnýn zorlandýðýný, ses ve ýþýk altyapýsý bakýmýndan önemli bir noktaya geldiklerini ve Kýbrýslý sanatçýlarýn konserlerinin tüm zamanlarýn en fazla seyirci sayýsýyla yapýldýðýný belirtti. 'Altýn Koza'da jüri baþkaný Derviþ Zaim Adana Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenecek olan 18. Uluslararasý Altýn Koza Film Festivali kapsamýnda yer alan 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarýþmasý'nýn Jüri Baþkanlýðý'ný ünlü Kýbrýslý yönetmen Derviþ Zaim yapacak. "Filler ve Çimen', "Cenneti Beklerken" ve "Nokta" isimli yapýtlarý önceki yýllarda düzenlenen Altýn Koza Film Festivalleri'nden ödüllerle dönen yönetmen, ülkemizdeki diðer festivallerden de çeþitli tarihlerde En Ýyi Yönetmen ve En Ýyi Film ödülleri kazandý. Ayný zamanda verdiði derslerle Türk sinemasýna yeni isimler kazandýrýlmasý için emek harcayan Derviþ Zaim, son dönemlerin özgün yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Zaim, Ýstanbul Film Festivali'nde "Filler ve Çimen" ile FIPRECSI Ödülü'ne, Venedik Film Festivali'nde "Çamur" adlý filmiyle UNESCO Ödülü'ne, "Nokta" ile Kahire Film Festivali'nde En Ýyi Dijital Film Ödülü'ne ve Montpeiller Film Festivali'nde En Ýyi Müzik Ödülü'ne layýk görüldü. Boston Türk Filmleri Festivali ise yönetmene, Türk sinemasýna yaptýðý katkýlardan dolayý "Türk Sinemasýnda Mükemmellik Ödülü" vermiþti. BENÝ BURAÞDA BIRAK - Can çekiþen asker gördüm Can çekiþen zeytin Dað gördüm Deniz gördüm Köpek gördüm Can çekiþen yurt, ilk defa - 1. Beni buraþda býrak. Doðduðum yerde. Emeklediðim, koþtuðum, sevdalandýðým, ihanete uðradýðým, yorulduðum. 2. Sen git. Kiliseni de al camini de. Hisarlarýný da, sütunlarýný da Heykellerini de, mevzilerini de Çividi þiirlerini de. 3. Sensiz daha mutluyum. Koli basilli mavim altýmda döþek Karbon monoksitli mavim üstümde yorgan Ortalýk týýýsssss. 4. Ýskemlem Akdeniz in kerpiç duvarýna dayalý. Burnumda ful kokusu hayâli Pazar sabahýnýn tembel güneþi sýrtýmda Kim Sade derse vururum Þakam yok. 5. O ful açýyor. Yeþilimsi, beyazlýmsý, sarýlýmsý Yaprak yaprak Katmeri. Ona, senin adýný koyacaðým Hatýra. 6. Þimdi git hade. 7. Üþüyorum. 8. Beni buraþda býrak. Aydýn Adamoðlu Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Transformers Ayýn Karanýk Yüzü ( ) 1. salon X Men ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria süper 8 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Transformers Ayýn Karanýk Yüzü ( ) 2. salon

13 13 Temmuz 2011 Çarþamba Kalem Yalçýn Okut MÝLLÝ FELAKET Cephanelikteki büyük patlamayý Mili Felaket diye nitelendirmiþ Kýbrýslýrum yurttaþlarýmýz. Gerçekten de büyük bir felaket Ýrsen Küçük ile Dr. Derviþ Eroðlu da geçmiþ olsun mesajý göndermiþler Hristofias'a; Hristofias nezdinde tüm Kýbrýslýrum yurttaþlarýmýza. Ýyi de etmiþler Ýyi de etmiþler fakat duygudaþlýk ve empati sadece felaket zamanlarýnda olmamalý; hayatýn her anýnda ve her alanýnda olmalý. Siz sittin senedir sürdürülen görüþmelerde, "toprak/mülkiyet meselesinde harita kabul etmeyiz" derseniz, son felaket üzerine gönderdiðiniz iyi niyet mesajýnýzýn hiçbir esamisi kalmaz. Anýmsanacaktýr, Beþparmaklardaki büyük yangýn günlerinde, Kýbrýslýrum yurttaþlarýmýz yardým teklifinde bulundulardý da Denktaþ Bey reddetiydi. Oysa, o günlerde, Japonya'dan yeni ithal ettikleri, 300 metreye kadar su püskürtebilen itfaiye araçlarý vardý. Bizdeki yetersiz ve eskipüskü itfaiye araçlarý yanýnda o modern araçlar çok daha etkili sonuçlar alabilir ve o büyük yangýn birinci gün deðilse bile ikinci gün söndürülebilirdi. O yardým teklifi kabul edilmedi ve yangýn dört gün boyunca gece-gündüz sürdüydü. Neymiþ, o itfaiye araçlarýnýn Rum sürücüleri askeri bölgelerin/kamplarýn yerini göreceklermiþ O günlerde, þimdi Google'ýn sunduðu cadde cadde, sokak sokak haritalar hizmeti yoktu, ama o teknolojinin Pentagon'un elinin altýnda olduðu da hiç þüphe kaldýrmaz. Ýtfaiye aracý Rum þoför kamplarýn yerini görecekmiþ de Adam sende! Dünyadan ve o günün teknolojisinden bu kadar mý habersizdi Sayýn Komutanlar?.. Tabii ki habersiz deðillerdi Ama o ýrkçýlýk illeti yok mu?.. Ýþte sýrf, o ýrkçýlýk illetinden, sýrf "gâvur"dan yardým istemek mi, haþa! Ýlletinden yanmýþtý o güzelim yüzbinlerce aðaç Olamazdým ya, diyelim ki ben yetkili olsaydým, þeytandan bile yardým alýrdým... Yangýnýn baþladýðý gün, birçok gönüllü gibi ben de söndürme çalýþmalarýna katýlmýþ, Ilgaz köyü eteklerine gitmiþtim. Birçok gönüllü, yanmayan aðaçlardan kopardýklarý dallarla yangýný söndürmeye çalýþýyorlardý!.. Çalý çýrpý ile yangýn mý söndürülebilir?.. Ýþte öyle bir acýnacak haldeydik Orman mühendisleri, polisler ve su dolu bir itfaiye aracý ile ekibi vardý. Her kafadan bir ses çýkýyordu. Hatta bir ara, yetkili bir orman mühendisi (sanýrým Orman Dairesi Girne Þube Þefi idi) ile bir polis komutaný arasýnda bir tartýþma baþlamýþ ve orman mühendisi polis komutanýna, "Burada ben miyim yetkili, yoksa sen misin; biz mi biliyoruz bu iþi, yoksa sen mi" diye fýrça atmýþtý. Yetkili orman mühendisi ile yetkili polis komutaný arasýndaki dalaþma sürerken yukarýdaki Ilgaz köyünden "imdat" çaðrýlarý geliyordu. O yýllarda cep telefonu yoktu ama, Orman Dairesi personelinde telsiz cihazlarý vardý. Daha önceden köye giden bir Orman Dairesi görevlisi telsiz cihazýyla aþaðýdaki arkadaþlarýna ulaþýyor ve "imdat" diyordu. "Ýmdat, yangýn hýzla köye doðru geliyor, yardým istiyoruz.." Yarýn devam edeceðim. Polis ve Polisler... Polis önce vuruyor, copluyor, tutukluyor; ardýndan "esas siz bana vurdunuz" diyerek mahkemeye veriyor. Halka hem kaba kuvvetle, hem gözaltýlarla hem de mahkeme yoluyla göz daðý veriliyor. UBP'li Baþbakan, öðrencisinden velisine, sendikasýndan emekçisine herkesi terörist ilan ederken, kabinesindeki bakanlar da halka gerizekalýlýk basýyor... Kýbrýslý Türklere ait deðerler sermayeye peþkeþ çekildikçe, sendikalarýn eylemlerinde tansiyon daha da yükseliyor. Dinsel inanç sistemine, ekonomisine, siyasetine, kültürüne kýsacasý varoluþuna yönelik saldýrýnýn hayati bir noktada olduðunu anlayan halk, giderek zaptedilmesi daha zor hale geliyor. Egemen Blok ise tepkileri bastýrmak, halka ve örgütlerine geri adým attýrmak için þiddetin dozunu arttýrýyor. UBP'nin hükümete gelmesinden hemen sonra hýzla artmaya baþlayan polis þiddetinden nasiplenmeyen kesim neredeyse kalmadý: Digomo Zibilliði'nden þikayet eden Hamitköylüler, Meclis önüne veya Elçiliðe protestosunu iletmek isteyen sendikacýlar, batýrýlan kurumlarýnýn hesabýný soran KTHY çalýþanlarý, okullarýna sahip çýkan DAK öðrencileri... Polis önce vuruyor, copluyor, tutukluyor; ardýndan "esas siz bana vurdunuz" diyerek mahkemeye veriyor. Halka hem kaba kuvvetle, hem gözaltýlarla hem de mahkeme yoluyla göz daðý veriliyor. UBP'li Baþbakan, öðrencisinden velisine, sendikasýndan emekçisine herkesi terörist ilan ederken, kabinesindeki bakanlar da halka gerizekalýlýk basýyor... Bir rejim, kendini korumanýn yolunu polis þiddetinde, mahkemelerde, halkýný terörist ilan etmekte buluyorsa; hiçbir meþruluðu kalmamýþ demektir. Dýþardan emir alan, dýþardan yönlendirilen, dýþarýya hesap veren bir rejimin halkýn gözünde meþru olmamasý da gayet normaldir. Bu durumun farkýnda olan Ankara, kendine baðlý hükümete de muhalefete de ayný ezberi tekrarlatýyor: UBP: "Yapýlan icraatlar bizim icraatlarýmýzdýr, Ankara ile ilgisi yoktur." CTP: "Kendi beceriksizliði nedeniyle Ankara'yý hedef gösteren UBP, baþarýsýzdýr." Ama ne hükümet ne de muhalefet halký ikna edemiyor. Halk politikalarýn gerçek adresi olarak Ankara'yý görmeye devam ederken, ikna olmayanlarý dövmek de Ankara'ya baðlý polis gücüne kalýyor. Son zamanlarda yaþanan eylemlerde, polis þiddetine iliþkin sloganlarýn yoðunlaþmasý bu yüzdendir. Klasik "polis devleti istemiyoruz" sloganýnýn yanýna, daha þimdiden "polis boþ durma bize çay getir", "polis þaþýrma sabýrýmýzý taþýrma", "polis sivile baðlansýn" sloganlarý; hareket eden polis birliklerine "bir ki, bir ki" sözleriyle yapýlan eþlikler eklenmiþ durumda. Polise yönelik belki de en etkili slogan ise "biz çocuklarýmýza onurlu bir gelecek býrakacaðýz, ya siz" sloganýdýr. Ama coplarý sloganlarla engellemek mümkün deðildir ve "görevini yapan polis emekçileri" var güçleri ile coplarý kafalara indirmeye devam ediyor. Ülkemizde polisin sivile baðlanmasý önünde hiçbir yasal engel olmamasýna raðmen askeri otoriteye baðlý olmasý, polislerin sendikalaþmasý, dernekleþmesi, haklarýný aramasýnýn imkansýz olmasý ve son polis sýnavý rezaletinde de yaþandýðý gibi personel alýmýnýn 13 KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti asimilasyona özel usüllere sahip olmasý bu þiddetin nedenleri arasýndadýr. Ama esas olarak polis teþkilatýnýn tavrýna bakarak Ankara'nýn tavrýný görmek mümkündür. Çünkü Kýbrýslý Türkler ile doðrudan temas halinde bulunan Ankara'ya baðlý en önemli kurum polis kurumudur. Polis þiddetinin artýyor olmasýna raðmen toplumsal varoluþ mücadelemizin saðlýklý bir þekilde büyüyebileceði zemin halen demokratik ve barýþçýl yöntemlerle þekillenmektedir ve öyle de olmalýdýr. Ancak genel anlamda da devrimci hareketin polis-asker gibi kurumlara yönelik klasik anlayýþý kurum ile bireyin farkýný gözetmek yönündedir. Bu tavýr "polisler dostumuz polis düþmanýmýz" sloganýnda özetlenebilir. Elbette her polis dostumuz deðildir. Elbette aþýrý sað, faþist kökene sahip veya sadist karakterli polisler vardýr. Ancak þiddet uygulayan her polisi de bu þekilde deðerlendirmemeliyiz. Ülkedeki ekonomik uygulamalar sonucunda evindeki ekmek gittikçe küçülen, cebindeki maaþ azalan, çalýþma saatleri insana yaraþýr standartlardan uzaklaþan ve özlük haklarý giderek gerileyen polisler ciddi bir stres altýndadýrlar. Herhangi bir emek örgütü ile baðlantýlý olmamalarýndan dolayý toplumsal ezilmiþliðinin hýncýný eylemcilerden alan bilinçsiz polisler de vardýr. Az da olsa tüm yaþananlardan vicdaný rahatsýz, bilinci huzursuz polisler de mevcutttur. Ýþte bu yüzden kurumlarla insanlarý ayýrmaya devam etmek zorundayýz. Kurumlarla insanlarý ayýrmak, sizi coplayan polise acýmak demek deðildir. Bir polis sizi copladý diye tüm polisleri bundan sorumlu tutmamak demektir. Kýsacasý öfkenizi polislere deðil, rejime, sisteme, kuruma yönlendirmek demektir. "Görevimi yapýyorum" diyerek tüm iþtahý ile copunu sallayan polis arkadaþ ise, bir gün bu halkýn dýþ güçleri baþýndan atacaðýný, iþbirlikçilerinden ise hesap soracaðýný bilmelidir. Hesap günü geldiðinde her birey kendi hesabýný verecektir. ERENKÖY'E GÝDECEK OLANLAR 27 TEMMUZ'A KADAR KAYIT YAPTIRMALI 8 Aðustos Erenköy Direniþi ve Þehitleri Anma Töreni'ne karayoluyla gidecek kiþilerin, 27 Temmuz'a kadar Erenköy Mücahitler Cemiyeti'ne kayýt yaptýrmasý gerekiyor. Cemiyet Baþkaný Kutlay Keço, 8 Aðustos'ta Erenköy'de düzenlenecek törene katýlacaklarýn, 27 Temmuz'a kadar numaralý telefonu arayarak kayýt yaptýrmasýný istedi. Kayýt yaptýracaklarýn KKTC kimlik numarasý ve telefon numaralarýný bildirmeleri gerektiðini belirten Keço, 27 Temmuz'dan sonra kesinlikle kayýt yapýlmayacaðýný duyurdu. YKP ÝTALYA'DAKÝ TOPLANTIYA KATILIYOR Yeni Kýbrýs Partisi'nin de gözlemci üye olduðu Avrupa Sol Partisi'nin (EL) Üniversitesi ve Yürütme Kurulu toplantýsý Ýtalya'nýn Trevi kentinde dün baþladý. YKP'den yapýlan açýklamaya göre, 17 Temmuz'a kadar devam edecek toplantýya YKP'yi temsilen Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý katýlýyor. Ýtalya Komünist Partisi Yeniden Ýnþa Örgütü Rifondazione Comunista'nýn ev sahipliðinde, Avrupa Sol Partisi ve teorik dergi "transform!" katkýlarý ile gerçekleþecek yaz üniversitesinde Avrupa ve dünyada süren kriz ve alternatifleri tartýþýlacak. BKP BAÞSAÐLIÐI DÝLEDÝ Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Güney Kýbrýs'ta önceki gün meydana gelen patlama nedeniyle Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a mesaj gönderdi. Ýzcan mesajýnda, yaþamýný yitirenler için baþsaðlýðý ve yaralýlar için de acil þifalar diledi. Ýzcan mesajda, "Yaþanan felaket yurdumuzun barýþa duyduðu ihtiyacýn ve tüm silah ve askerlerden bir an önce arýndýrýlmasý için daha azimli bir þekilde çalýþma gerekliliðinin önemini bir kez daha ortaya çýkarmýþtýr... Kýbrýs'ýn ve Kýbrýslýlarýn böylesi bir felaketi bir daha yaþamamasýný temenni ederiz" dedi.

14 14 13 Temmuz 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Üne kavuþmak, ün sahibi olmak (iki kelime). 2-Gözü görmeyen, kör. Yayvan sepet. Bir nota. 3-Patýrtý, gürültü, kavga. Büyük kardeþ, aðabey. 4-Namus. Dolaylý anlatým. Kýrmýzý. 5-Doða üstü güçlere, çeþitli kutsal varlýklara, tanrýya inanmayý ve tapýnmayý sistemleþtiren toplumsal bir kurum. El, yüz hareketleriyle gösterme. 6-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan þey. 7-Yumuþak çelikten yapýlmýþ üzeri kalay kaplý ince sac. Bir nota. 8-Ters okunuþu "Keçinin erkeði". Ýskambil oyununda "Birli". 9-Baðýþlama. Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. 10-Kýsa ökçeli, baðsýz ayakkabý. Tanrý. 11-Sýnav veya yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Takýmla oynanan top oyunlarýnda topun sokulmasýna çalýþýlan yer. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cevher Eczanesi: Mehmet Akif Cad. 101/ 5 E Dereboyu (As-Can Sigorta ve Citroen Karþýsý) Tel: Çaðlayan Eczanesi: Ýffet Oruz Sok. No:A/B Çaðlayan Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Sok. No:1 Bayraktar Yolu Lemar Yaný Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Tel: Barýþ Eczanesi: Ýbrahim Nidai Cad. No:55 Lapta Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir iþin yapýldýðýný gösteren, yetkilisi tarafýndan verilmiþ olan onaylanmýþ belge. 2-Güney Lefkoþa'da kalan bir camimiz. Tavuðun istenilen yere yumurtlamasý için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen þey. 3-Osmanlý padiþahlarýnýn adlarýnýn sonuna getirilen unvan. Büyükanne. Harf okunuþu. 4-Fiilden isim türeten ek. Bir þeyi halka tanýtmak, beðendirmek ve böylelikle sürümünü saðlamak için denenen her türlü yol. 5-Eski dilde "Adlar, isimler". Harf okunuþu. Selenyum'un kýsaltmasý. 6-Hoþlanarak bakmak, seyretmek (iki kelime). 7-Ýspanyolca "Yaþa". Kýrmýzý. En kýsa zaman. 8-Harf okunuþu. Bulmaya çalýþmak. 9- Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan, madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lâle biçiminde süs. Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. 10-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Türlü metallerden yapýlan, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince uzun nesne. Deðerli bir taþ. 11- Güney Kýbrýs'ýn ünlü meþrubat markasý. Öðrenci. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Kartal Darbesi Saat: 19:50 Amerikan baþkaný teröristler tarafýndan baþka bir ülkeye kaçýrýlýnca emekli general Thurmond ( Stacy Keach ) etrafýnda eski veteran askerlerden oluþan özel bir kuvvet oluþturarak baþkaný teröristlerin elinden kurtarma misyonuna giriþir. Orjinal Adý: When Eagles Strike Türü: Aksiyon Yapým Yýlý: 2003 Yönetmen: Cirio H. Santiago Oyuncular: Archie Adamos, Nate Adams, Christian Boeving Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank TV 8 Melekler Þehri Saat: 21:00 Uzun yýllar televizyonda çalýþan ve sinemadaki ilk filmi olan Casper ile adýndan söz ettiren Brad Silverling'in asýl dikkat çekici çýkýþý 1998 tarihli City of Angels / Melekler Þehri olmuþtu. Alman sinemasýnýn en önemli isimlerinden Wim Wenders'in Der Himmel Uber Berlin adlý filminin bir Hollywood uyarlamasý olan City of Angels, dünyamýzda yaþayan ama insanlar tarafýndan görülmeyen meleklerin varlýðýndan hareketle tutku yüklü bir aþk öyküsü anlatýyor. Los Angeles semalarýnda dolanan Seth insanlarýn düþüncelerini dinlemekte, hayatlarýný gözlemleyip onlarý ölümden sonraki hayata hazýrlamaktadýr. Bir gün bir hastanede ölmek üzere olan bir adamýn ameliyatýna giren özverili bir kalp cerrahýyla karþýlaþýr ve ona âþýk olur. Maggie kurtardýðýný sandýðý hastasýnýn ameliyat masasýndan kalkamadýðýný görünce yýkýlýr ve onun bu hali Seth'in yüreðinin derinliklerine iþler. Vaktinin büyük kýsmýný onu gözlemlemekle geçirmeye baþlayan Seth bir süre sonra zorlu bir yol ayrýmýna gelir. Ya âþýk olduðu kadýnla birlikte olabilmek uðruna ölümsüzlükten ve meleklikten vazgeçip insan olacak ya da aþkýný sonsuza dek unutacaktýr. Yönetmeni : Brad Silberling. Oyuncularý : Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore, Robin Bartlett, Joanna Merlin. Kanal 7 Bitirim Ýkili 2 Saat: 22:00 Dövüþ ustasý Jackie Chan ile macera ve komedi filmlerinin sevilen oyuncusu Chris Tucker'ýn baþrolde oynadýklarý keyifli bir seyirlik. Giþe rekorlarý kýran 'Rush Hour' filminin devamý niteliðinde çekilen filmde, bu kez macera Hong Kong'ta yaþanýyor Hong Kong Kraliyet Polis Teþkilatý'nda baþmüfettiþ olarak görev yapan Lee ve Los Angeles Polis Departmaný dedektiflerinden James Carter tatil için Hong Kong'a gelir. Carter, hem tatil için hem de þehrin egzotik zevklerini tatmak için sabýrsýzlanmaktadýr. Ancak kendini iþine adamýþ olan Lee, Cater'ý hayal kýrýklýðýna uðratmaktadýr. Ýkili, Hong Kong'a vardýklarýnda kariyerlerinin en büyük davasýyla karþý karþýya kalýrlar: Amerikan Elçiliði'nde patlayan bomba, büyük çaplý para kaçakçýlýðýný soruþturmakta olan iki gümrük görevlisinin ölümüne yol açmýþtýr. Hong Kong Polisi bu olayýn baþ mimarýnýn, Triad'ýn kurnaz lideri Ricky Tan olduðundan þüphelenmektedir. Olayý aydýnlatma görevi Lee'ye verilir ve istemeden olaylara karýþan Carter, tatil planlarýnýn suya düþtüðünü anlar. Orjinal adý : RUSH HOUR 2 Yönetmen : Brett Ratner- Yapým yýlý : Türü : Macera Oyuncular : Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Alan King, Roselyn Sanchez Kanaltürk Maðara Saat: 22:45 Bir gurup bilim adamý, Romanya'daki dipsiz bir ormanda, onüçüncü yüzyýla ait döküntü bir manastýra rastlarlar. Manastýrla yakýndan ilgilenen bilim adamlarý daha ayrýntýlý bilgi toplamak için manastýrýn içine girdiklerinde, muazzam bir maðaranýn giriþini keþfederler. Yerel bilim adamlarý, maðaranýn derinliklerinde keþfedilmemiþ bir eko-sistem olduðunu düþünür ve bunun üzerine, maðara araþtýrmasý yapan Amerikalý bir guruptan gelip bu keþfedilmemiþ maðarayý incelemelerini isterler. Oyuncular : Cole Hauser, Morris Chestnut, Eddie Cibrian, Rick Ravanello, Marcel Iures RUSYA'DA BATAN GEMÝDE ÖLÜ SAYISI 55 Rusya Federasyonu'na baðlý Tataristan Cumhuriyeti'nde önceki gün Volga Nehri'nde seyir halindeyken batan yolcu gemisinde hayatýný kaybedenlerin sayýsý 55'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlýðý yetkilileri, kazada ölenlerin sayýsýnýn 55'e yükseldiðini, 79 kiþinin ise kurtarýldýðýný söylediler. Tataristan'da dün batan "Bulgaria" adlý yolcu gemisinin, kapasitesinin neredeyse yüzde 75 üzerinde bir sayý olan 208 yolcu taþýdýðý belirtiliyor. PAKÝSTAN'DA AMERÝKAN ÝNSANSIZ UÇAÐI 10 MÝLÝTANI ÖLDÜRDÜ Amerikan insansýz uçaðýnýn Pakistan'ýn kuzeybatý kesiminde düzenlediði saldýrýda en az 10 militaný öldürdüðü bildirildi. Peþaver'deki bir yerel yetkili, insansýz uçaðýn, Kuzey Veziristan'da dün bir grup binaya ve bir araça 4 füze attýðýný, füzelerden ikisinin binalara, diðer ikisinin ise araca isabet ettiðini belirtti. Yetkililer, ölü sayýsýnýn artabileceðini, çünkü hedeflerin tümünün imha olduðunu belirtti. FÝLÝPÝNLER'DE ÞÝDDETLÝ DEPREM Filipinler'de þiddetli bir deprem oldu. ABD Jeolojik Araþtýrma Merkezi, Filipinler'de anlýk büyüklüðü 6,6 olan bir deprem olduðunu duyurdu. Merkez, depremin, Panay'a baðlý Lloilo'nun 139 kilometre güneybatýsýnda, 10 kilometre derinlikte meydana geldiðini açýkladý. CIA UÇAKLARININ PAKÝSTAN'A SALDIRISI: 32 ÖLÜ Pakistan'ýn Afganistan sýnýrýndaki Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerinde insansýz Amerikan uçaklarýnýn düzenlediði saldýrýlarda bir günde 32 kiþi öldü. Bir istihbarat yetkilisinin yerel Geo News Televizyonuna verdiði demeçte, Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilatý'nýn (CIA) insansýz uçaklarý tarafýndan son 24 saatte Afganistan sýnýrýndaki köylere altý füze saldýrýsý yapýldýðýný, bu saldýrýlarda 32 kiþinin öldüðünü, çok sayýda kiþinin de yaralandýðýný söyledi. RUSYA'DA 5 NEO NAZÝ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI Rusya'da bir neo nazi grubunun lideri ile diðer dört üyesinin cinayet ve terörizmden müebbet hapis cezasýna çarptýrýldýðý bildirildi. AFP muhabiri, bu kiþilerin yýllarýnda 27 kiþiyi öldürmekten ve terörizmden suçlu bulunduklarýný belirtti. Yargýç Nikolai Tkatçuk, yasaklanmýþ olan ulusal sosyalist birlik adlý grubun lideri Lev Molotkov'un toplum için son derece tehlikeli olduðunu açýkladý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 13 Temmuz 2011 Çarþamba 15

16 16 13 Temmuz 2011 Çarþamba GÜNEY'DEKÝ PATLAMA... RUM BASINI "CÝNAYET" DEDÝ Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO)'nun Mari-Zigi'deki "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nde önceki sabah meydana gelen patlamanýn bilançosu çok aðýr oldu... Rum basýný dünkü haberlerinin neredeyse tümünü önceki gün meydana gelen patlamaya ayýrýrken, gazetelerin çoðu manþetten yayýmladýklarý haber için "Suç/ Cinayet" baþlýðýný öne çýkarmayý tercih etti. Alithia gazetesi "Cinayet...12 Ölü ve 62 Yaralý" baþlýðýyla manþetten yayýmladýðý haberinde, RMMO'nun "1974 yýlýndan sonra yaþadýðý en büyük trajedinin"; ardýnda ölüler ve yaralýlar býraktýðýný, Vasiliko elektrik üretim santralini tahrip ettiðini ve çevre köylerde hesaplanamayacak zararlara neden olduðunu haber verdi. Zigi'deki "Evangelos Florakis" deniz üssünde muhafaza edilen ve içerisinde barut bulunan 98 konteynýrýn patlamasý sonucu yaþanan çok ölümlü kazada 12 kiþinin hayatýný kaybettiðini yazan gazete, 62 kiþinin de yaralandýðýný kaydetti. Yaralýlardan 2'sinin durumunun ciddi olduðu bildirilirken, 5 kiþinin tedaviye alýndýðý, geriye kalanlarýn da ilk yardýmda tedaviye alýnmalarýnýn ardýndan taburcu edildikleri ifade edildi. Gazeteye göre yaþanan trajedinin kronolojisi ise kýsaca þöyle: "04.27: Bilinmeyen bir sebepten dolayý deniz üssünde yangýn çýktý. Olay yerine itfaiye ekipleri gitti ancak yangýný kontrol altýna alamadýlar. Bunun sonucunda da yangýn mühimmat dolu iki konteynýra sýçradý : Patlama meydana geldiðinde saatler 05.51'i gösteriyordu. Patlamadan dolayý büyük bir mantar bulutu meydana geldi, öte yandan kýþlanýn yerle bir olmasýna, Vasiliko'daki elektrik üretim santralinin devre dýþý kalmasýna ve büyük zararlar yaþanmasýna sebep olan itici dalga kilometrelerce mesafelik bir alana yayýldý. Bundan dolayý çevre bölgelerde ve köylerde ayný zamanda o sýralarda Lefkoþa-Limasol yolundan geçen arabalarda da zararlar meydana geldi : Saat 6'da ülkenin tüm hastaneleri ile Limasol'un özel hastaneleri, yaralýlarýn taþýnmasý için teyakkuza geçmeleri konusunda uyarýldýlar ve olay yerine gitmek için derhal onlarca ambulans yola çýktý. Bir süre sonra Limasol Genel hastanesine ilk ambulanslar ulaþtý. Hastaneye ulaþan ve yakýnlarýna ne olduðunu bilmeyen onlarca insan yüzünden hastanede panik yaþanýyordu 'da Kýbrýs'ýn özgür bölgelerinin ihtiyacýnýn yüzde 60'ýný karþýlayan Vasiliko elektrik üretim santralinin çalýþamayacaðý ortaya çýktý. Ýtfaiye; 60 itfaiyeci ve 23 araçla olay yerinde bulunuyordu ve santraldeki çok tehlikeli ve zor bir durumu kontrol altýna almaya çalýþýyordu. Bir saat sonra yangýn tamamen kontrol altýna alýndý ancak büyük bir felaket meydana geldiði ortaya çýktý. Muhabirler 'Fukuþima' manzarasýndan bahsediyorlardý : RMMO Komutaný bölgeye gitti, bilgi aldý, biraz sonra da bölgeye Savunma Bakaný Kostas Papakostas gitti : Ýlginin odaðý Limasol Hastanesi'nden Lefkoþa'dakine çevrildi. Trajik kaza haberinin yayýldýðý ilk andan itibaren, yaralýlara öncelik verilmesi amacýyla yapýlmasý planlanmýþ tüm ameliyatlarýn ertelenmesi için direktifler verildi : Lefkoþa Genel Hastanesi'ne giden Saðlýk Bakaný Hristos Patsalidis, önceliklerinin hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýnýn psikolojilerine destek olur þekilde çalýþmak olduðunu söyledi : Bölgeyi Meclis Baþkaný Yannakis Omiru da ziyaret etti ve durumu tarif ederken yýkýmdan bahsetti : Bölgeye Ticaret ve Ýçiþleri Bakanlarý da gitti. Ticaret Bakaný Pashalidis, elektrik tüketiminin mümkün olan yerlerde azaltýlmasý ve jeneratörleri olanlara bunlarý devreye koymalarý çaðrýsý yaptý. Elektrik kesintisinden dolayý, tüm tuzlu su arýtma tesislerinin iþleyiþinin askýya alýndýðý bildirildi. Bunun sonucunda, içilebilir su miktarý çok kýsýtlý hale geldi ve halk su tüketimi konusunda dikkatli olmalarý konusunda uyarýldý : Baþkan Dimitris Hristofyas bölgeye geldi ve durumla baþ edilebilmesi için yapýlan toplantýlara baþkanlýk etti : Hristofyas Deniz Üssü'nden ayrýldý. Karþýlaþtýðý manzaradan dolayý sarsýldýðýný söyleyen Hristofyas, maddi zararlarýn telafi edilebileceðini ancak yitirilen insanlarýn geri gelmeyeceklerini belirtti : Elektrik Dairesi Baþkaný Haris Thrasu Vasiliko, birçok yetkilinin katýlýmýyla elektrik üretim santralinde yer alan toplantýya baþkanlýk etti. Toplantýdan sonra konuþan Thrasu Vasiliko, santralin iþleyiþinin eski haline dönmesinin çok gecikeceðini ve meydana gelen zararlarýn milyarlara dayandýðýný söyledi : Sorumlularýn ve elektrik konusunun, ayný zamanda durumun tümden gözden geçirildiði Bakanlar Kurulu toplantýsý baþladý : Kýbrýs Türk Lideri Derviþ Eroðlu, Baþkan Hristofyas'la irtibat kurdu ve Hristofyas'a, yardým edebileceðini ve özgür bölgelere elektrik verebileceðini söyledi : Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Savunma Bakaný Kostas Papakostas ile RMMO Komutaný Petros Kliridis'in istifalarý ile gerçek hadiselerin akýbetinin belirlenmesi için araþtýrmalar yapýlacaðýný duyurdu. Hükümet 3 günlük yas ilan etti : Lefkoþa Genel Hastanesi'ne ölenlerin cesetleri ulaþtý. Bazý durumlarda, kurbanlarýn kimlik teþhisi DNA testiyle yapýldý : Kurbanlarýn anýsýna Lefkoþa'da mitingler yapýldý." ANASTASÝADÝS SUÇU HRÝSTOFYAS'A ATTI Güney Kýbrýs'ta dün sabah saatlerinde, Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde yaþanan patlama ve ardýndan yaþanan olaylar Rum siyasi cephesinde tepkilere ve derin üzüntüye sebep oldu. Olaylar nedeniyle AB, BM ve Yunanistan'daki partiler, Güney Kýbrýs'a taziyelerini iletti. Alithia gazetesi "Partiler Sorumlularý Arýyor" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, patlamanýn Rum toplumunda büyük bir sarsýntý ve þoka neden olduðunu kaydederken, patlayýcý maddelerin muhafaza edilmesi ve bu konuda alýnmasý gereken önlemlerle ilgili sorumsuzluk ve ihmalkarlýklarýn yol açtýðý bu olay nedeniyle, siyasi cepheye büyük bir kýzgýnlýðýn hakim olduðunu yazdý. Habere göre DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis, yaþanan bu trajediden kimin sorumlu olduðunun bulunmasýný ve olayýn derinlemesine araþtýrýlmasýný istedi. Partiden yapýlan açýklamada, patlama nedeniyle büyük bir üzüntü duyulduðu ve bu trajediyle mücadele edebilmek için toplu bir þekilde çaba gösterilmesi gerektiði vurgulandý. DÝSÝ'den yapýlan açýklamada ayrýca, partinin tüm ilçelerdeki binalarýnda bayraklarýn yarýya indirileceði ve partinin yapacaðý tüm etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiði kaydedildi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açýklamasýnda, patlamada hayatýný kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, büyük yýkýma neden olan bir patlama yaþandýðýný ve bu trajedinin, büyük bir ciddiyetle ele alýnmasý gerektiðini ifade etti. Patlamanýn yalnýzca Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO için deðil, Rum ekonomisi için de yýkým olduðunu belirten Kiprianu, böyle bir olayýn yeniden yaþanmasýný önlemek adýna soðukkanlý adýmlar atýlmasý gerektiðini kaydetti. DÝKO Baþkaný Marios Karoyan ise, "kelimelerle ifade edilemeyecek bu trajedi" nedeniyle duyduklarý üzüntüyü dile getirirken, patlamada hayatýný kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve bu trajediden sorumlu olan kiþilerin bulunarak sorumluluklarýnýn yüklenmesini istedi. "2011 Kýbrýs'ýnda" böyle bir olayýn yaþanmasýnýn kabul edilemez olduðunu vurgulayan Karoyan, olayýn derinlemesine araþtýrýlmasýný talep etti. KS EDEK'ten yapýlan açýklamada ise, dün yaþanan yýkýcý patlamada hayatýný kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralýlara da geçmiþ olsun dilekleri iletildi, RMMO ve Rum polisine destek belirtildi. EDEK'ten yapýlan açýklamada ayrýca, herkes soðukkanlý olmaya çaðýrýldý. EURO. KO partisi de açýklamasýnda, patlamada hayatýný kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, herkesi elektrik kullanýmýnda tasarruf yapmaya çaðýrdý. Haravgi gazetesi de, Yunanistan'daki Nea Dimokratia, LAOS, Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Demokratik Sol Parti ve Demokratik Ýttifak Partisi'nin, olay nedeniyle duyduklarý üzüntüyü dile getirdiklerini ve taziyelerini ilettiklerini yazdý. ANASTASÝADÝS HRÝSTOFYAS'I SUÇLADI Öte yandan Politis gazetesi, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Yunanistan'da yayýn yapan "Mega" kanalýna yaptýðý açýklamalarda, Rum Yönetimi baþkaný Dimitris Hristofyas'a eleþtirilerde bulunduðunu yazdý. Habere göre Anastasiadis, dün yaþanan trajedinin yalnýzca RMMO Komutaný Petros Çalikidis ve Savunma Bakaný Kostas Papakostas'ýn istifasýyla sonuçlanamayacaðýný, Hristofyas'ýn da sorumluluðu olduðunu söyledi. Gazete, Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun, olayýn yaþandýðý bölgeye gittiðini ve tehlikenin doðru bir þekilde hesaplanmadýðý deðerlendirmesinde bulunduðunu da haberine ekledi. STEFANU Anastasiadis'in bu açýklamalarýna, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'dan yanýt geldi. Stefanu Anastasiadis'i, Hristofyas'ý suçlamak için böylesine acý dolu bir günü seçmiþ olmasýndan dolayý duyduðu üzüntüyü dile getirirken, Rum Hükümeti'nin bu olayý derinlemesine araþtýracaðýný ve sorumlularla ilgili gerekenlerin yapýlacaðýný söyledi. TÜRK TARAFI Gazete, "Eroðlu Da Uçtu" baþlýðý altýnda, Kýbrýs Türk basýnýna dayandýrarak aktardýðý haberinde ise, "Türk tarafýnýn müzakerecisi" olarak nitelendirdiði Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile telefon görüþmesi yaptýðýný ve taziyelerini ilettiðini yazdý. Haberde, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn ve Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'ýn da Hristofyas'ý aradýðý ve taziyelerini ilettiði kaydedildi. Alithia gazetesi de ilgili haberinde "Eroðlu Bize Elektrik Vermeyi Teklif Etti" baþlýðýný kullandý. KASULÝDÝS Öte yandan Politis gazetesi de, Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yoannis Kasulidis'in, Fransa'nýn zamanýnda, Rum Hükümeti'ne, söz konusu patlayýcý maddeleri alarak kendi topraklarýnda imha etmeyi teklif ettiði yönünde bilgi aldýðýný söylediðini yazdý. Habere göre Kasulidis, "Eðer bu bilgi doðruysa ve Fransa bunu teklif ettiyse, neden kabul etmedik ve böylesine tehlikeli patlayýcý maddeleri bu kadar yüksek sýcaklýk deðerlerine sahip olan bir yerde kaderine terk ettik?" sorusunu yöneltti. Kasulidis, hesaplanamayan maddi kaybýn, yaþanmakta olan insani dramýn karþýsýnda hiçbir deðeri olmadýðýný da sözlerine eklerken, patlamada hayatýný kaybedenlere taziyelerini iletti. ÝSTÝFALAR... Rum Savunma Bakaný Kostas Papakostas ile RMMO Komutaný Korgeneral Petros Çalikidis'in dün öðle üzeri istifalarýný sunduklarýný, Hristofyas'ýn da Papakostas ile Çalikidis'in istifalarýný kabul ettiðini yazan gazete, Papakostas ile Çalikidis'ten; baþkalarý atanana kadar görevlerinde kalmalarýnýn istendiðini belirtti. Gazeteye göre eski Rum Savunma Bakaný Sokratis Hasikos ise bunun yeterli olmadýðýný ve bu istifalarla hiçbir þeyin bitmediðini söyleyerek, Hristofyas hükümetini bir bütün olarak istifa etmeye çaðýrdý. Þu an hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýnýn acýsýnýn düþünülmesi gerektiðini söyleyen Hükümet sözcüsü Stefanos Stefanu ise olay yerinde incelemeler baþladýðýný kaydetti. Deniz üssünde, RMMO ve Polisin iþbirliðinde araþtýrma yapýlmaya baþlandýðýný ifade eden Stefanu, yurt dýþýndan uzmanlar çaðrýlmasýna karar verildiðini ekledi. Üs'teki askeri mühimmatýn muhafaza edilmesi konusunda geçtiðimiz Pazartesi günü Savunma Bakanlýðý'nda toplantý yapýldýðýný teyit eden Stefanu, toplantýnýn ertesi günü yerinde inceleme ve keþif yapýldýðýný ifade etti. Malzemenin korunmasý için bazý önlemlere dair kararlar alýndýðýný söyleyen Stefanu, "ne yazýk ki bunlarý uygulama konusunda baþarýlý olamadýklarýný" kaydetti. Ýran'a giden gemiden 2009 yýlýnda el konulan askeri malzemede patlama meydana geldiðini sözlerine ekleyen Stefanu, Rum tarafýnýn; BM kararlarý temelince hareket ederek, malzemenin muhafaza edilmesini RMMO'ya havale ettiðini söyledi. Bakanlar Kurulu'nun, Vasiliko'daki elektrik üretim santralinin patlamada büyük zarar görmesinden dolayý; elektrik verilmesi problemiyle meþgul olduðunu da yazan gazete, Stefanu'nun elektrik talep edilmesiyle istenmesiyle ilgili kararlar alýndýðýný söylediðini ancak detaya girmediðini ekledi.

17 13 Temmuz 2011 Çarþamba 17

18 18 13 Temmuz 2011 Çarþamba

19 13 Temmuz 2011 Çarþamba 11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ KOKTEYLLE KUTLANDI n KTGB LOKALÝNDEKÝ EKTÝNLÝÐÝN BAÞINDA ÖDÜL ALACAK GAZETCÝLERDEN SAFFET SOYKAL'IN ANÝ RAHATSIZLIKLA YERE YIÐILMASI ÜZÜNTÜ YARATTI Kýbrýs'ta ilk Türkçe gazete kabul edilen Saded'in yayýna baþladýðý 11 Temmuz 1889'un anýsýna kutlanan "11 Temmuz Basýn Günü", önceki akþam Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin (KTGB) düzenlediði kokteyl ve ödül töreniyle kutlandý. Birlik lokali bahçesinde yer alan gecede 10 deneyimli gazeteciye "basýn hizmet ödülü" verilirken, ödül alacak gazetecilerden biri olan Saffet Soykal'ýn geçirdiði ani rahatsýzlýkla yere yýðýlmasý üzüntü ve þok yarattý. Soykal'a ilk müdahaleyi, etkinlik için orada bulunan davetlilerden dahiliye uzmanlarý CTP Lefkoþa Milletvekili Dr. Sibel Siber ve Dr. Özlem Gürkut yaptý. Kalbinin durduðu anlaþýlan ve iki doktorun yaptýðý kalp masajýyla kendine gelen Saffet Soykal, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Hýzýr Acil Servis'ten gelen ambulansla hastaneye taþýndý ve koroner yoðun bakým ünitesinde tedaviye alýndý. Soykal'ýn tedavisine bugün de devam ediliyor. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, CTP milletvekilleri Sibel Siber ve Teberrüken Uluçay, TC Lefkoþa Büyükelçiliði Basýn Müþaviri Nazan Er de geceye katýlarak gazetecilerin gününü kutladý. SÝYAH KURDELE Kokteyl sýrasýnda, basýna yönelik þiddet ve ülkede yaþanan deðerlerin yitirilmesi sürecine, medyanýn tepkisini yansýtmak için gazetecilerin göðüslerine siyah kurdele takýldý. 11 Temmuz'a özel içerikle yayýmlanan birliðin yayýn organý "Medya" dergisinin üçüncü sayýsý da etkinliðe katýlanlara sunuldu. 10 GAZETECÝYE BASIN HÝZMET ÖDÜLÜ Lefkoþa Türk Belediyesi Kent Orkestrasý'nýn dinleti sunduðu kokteylde, "Hüseyin Kanatlý, Neriman Cahit, Eþref Çetinel, Omaç Baþat, Þener Levent, Süleyman Ergüçlü, Erten Kasýmoðlu, Saadettin Celalettinoðlu, Ayer Delideniz ve Erdal Gökhan"a basýn hizmet ödülleri, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve geceye katýlan siyasiler tarafýndan verildi. Ayer Delideniz, rahatsýzlýðý nedeniyle etkinliðe katýlamazken, Þener Levent'in ve Eþref Çetinel'in plaketlerini onlar adýna baþkalarý aldý. Gecede rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan Saffet Soykal'ýn plaketi de daha sonra takdim edilecek. EROÐLU Basýn Günü kokteyli ve ödül gecesinde konuþan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, gazetecilerin gününü kutladý ve onlarla birlikte olmaktan duyduðu mutluluðu ifade etti. Gazeteciliðin uðraþ gerektiren, uðraþlarýn karþýlýðýnýn her zaman alýnamadýðý bir meslek olduðunu ifade eden Eroðlu, "Gazeteci arkadaþlarýn gece gündüz koþmalarý, ister köþe yazarý olmasý, ister haber muhabiri olsun mutlaka çalýþmasý, uðraþmasý, haberler üretmesi, güzel yazýlar hazýrlamasý gerekmektedir. Dolayýsýyla büyük uðraþ isteyen bir meslektir" dedi. MUTLUYAKALI KTGB Baþkaný Cenk Mutluyakalý, kokteylde yaptýðý konuþmada, Saffet Soykal'ýn rahatsýzlýðýndan duyduklarý üzüntüyü ifade ederek, "Saffet amcamýz en azýndan bize gülümseyerek hastaneye gitti. Gazetecilik böyle bir þey Bugün güne üzücü baþlamýþtýk zaten. Güney'de yaþanan felaket ve can kayýplarý nedeniyle KTGB olarak acýlarýný paylaþýyoruz, sabýrlar diliyoruz" dedi. BAÞSAÐLIÐI Deðerli Üyemiz; SALÝH ÜNLÜER in sevgili kýzkardeþi, FÝLÝZ ÜNLÜER in Vefatý camiamýzda üzüntü yaratmýþtýr. Merhume ye Tanrý dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI BAÞSAÐLIÐI Deðerli Üyelermiz; EMÝRALÝ KARAGÖZLÜ'nün sevgili babasý, FATOÞ KARAGÖZLÜ'nün kýymetli kayýnpederi; MUSTAFA KARAGÖZLÜ'nün Vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Tanrý'dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI UÐUREL MOZAÝK TEN MÜNHAL Banka ve daire iþlerini takip edebilecek sürüþ ehliyeti olan banka muhasebe uzmaný aranýyor KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) Devren kiralýk Maðusa Döveç Ýþ Merkez'inde Simit Dünyasý yaný devren kiralýk dükkan Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Devren satýlýk Kesin dönüþ nedeniyle 42 adet son model bilgisayar LCD, 5 tane play station, Plazma TV 84 ekran Ýrfan Bey Sok. No:34 Lefkoþa Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Darts'ta Lapta Avcýlýk Atýcýlýk Kulübü'nün yükseliþi Girne Darts Birliði Ligi'nde mücadele eden Lapta Avcýlýk Atýcýlýk Spor Kulübü Sezonu baþarý ile tamamladý. Girne Darts Birliði Efes Dark Ligi þampiyonluðunu elde eden Lapta Avcýlýk Atýcýlýk Spor Kulübü, bu baþarýsýna geçtiðimiz gün sona eren ve 53 takýmla baþlayan KKDF Federasyon Kupasý'nda aldýðý dördüncülüðü de eklemiþ oldu. Lefke ihraç ediliyor n Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde hakkýný aramak için dava açan Lefke Türk Spor Kulübü Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu tüzüklerine göre ligden ihraç edilecek. KTFF baþkaný Sertoðlu Lefke'ye davayý geri çekmesi için yarýna kadar süre tanýmýþtý... Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ve kurullarý aleyhine dava açan Lefke, Perþembe gününe kadar bu müracaatýný geri çekmezse tüzüklere göre ligden ihraç edilecek. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu hukukçularýnýn gerçekleþtirdiði toplantýda ortaya çýkan sonuca göre, Yüksek Ýdare Mahkemesi 'ne baþvurunun tüzüklere göre cezasý ligden ihraç. Lefke'nin ligden ihracý sonrasýnda Birinci Ligdeki takým sayýsý 13'e düþeceðinden dünyadaki Doðan Türk Birliði, Futbol Sezonu öncesi 15 Temmuz Cuma günü topbaþý yapýyor Girgen: Þampiyonluk Ýstiyorum Girne'nin güzide ekiplerinden Doðan Türk Birliði Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Futbol Sezonu öncesi ilk topbaþýný 15 Temmuz 2011, Cuma günü yapacak. Bir yandan ezeli rakibi Türk Ocaðý Limasol'un yeniden 1'nci Lig'e yükselmesi ile daha renkli bir lig geçirmeye hazýrlanan DTB, bir yandan da iki sezon önce kendisinin yaptýðý gibi yenilmeden þampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselen Yenicami'nin de þampiyonluk mücadelesi verecek olmasý ile daha zor bir lig mücadelesi verecek. Ýki futbolcu dýþýnda kadrolarýný koruduklarýný belirten Doðan Türk Birliði Kulüp Baþkaný Murat Girgen, "Abdullah'ý verdik. Ahmet Coþkun ile sorunlarýmýz devam ediyor. Ahmet Coþkun'u Lapta'ya verebiliriz" dedi. Geçtiðimiz sezonu 3'üncü tamamladýklarýný baþarýsýz olmadýklarýný belirten Girgen, "Hatalarýmýzý gördük. Transfer hakkýmýzý iyi kullanamadýk ve hata yaptýk. Bu nedenle 3 yabancý transfer hakkýmýzý en iyi þekilde kullanarak, þampiyonluk mücadelesi veren bir takým oluþturacaðýz" þeklinde konuþtu. Türkiye'deki soruþturmalarda adý geçen ve ifade veren Erdem Oscar'ýn kulüp menajeri olduðunu anýmsatan Murat Girgen, "Bu durum bizi de etkiledi. Henüz 3 yabancý hakkýmýzý kullanamadýk. Takýmýmýz 15 Temmuz, Cuma günü saat 18.00'de Caner Oshan ve Afün Girgen yönetiminde top baþý yapacak. 20 Temmuz tarihinde ise Türkiye'ye hazýrlýk kampýna gideceðiz" dedi. örnekler de dikkate alýnacak. Geçtiðimiz sezon doðrudan küme düþen Ozanköy ve Türkmenköy'ün hemen üstünde yer alan ve play-out sonrasýnda küme düþen 3. takým olan Alsancak Yeþilova takýmý yeniden Birinci Lig'e alýnacak. Benzer þekilde play-out maçlarý sonrasýnda Ýkinci Lig'den, üçüncü Lig'e düþen Yalova da, Yeþilova'nýn Birinci Lig'e alýnmasý ile 13 takýma düþen Ýkinci Lig'e yeniden alýnacak. Ali Serçin, minikler futbol turnuvasý ile anýlacak... Serçin unutulmayacak n Alpay Volkan Antrenman Sahasý'nda Temmuz tarihlerinde oynanacak olan Ali Serçin Minikler Futbol Turnuvasý'nda karþýlaþmalar saat 17.00'de baþlayacak... (Niyazi Ergülen) - Ýki yýl önce hayatýný kaybeden Baf Ülkü Yurdu'nun efsanevi futbolcusu Ali Serçin, dörtlü minikler futbol turnuvasý ile anýlacak. 14 Temmuz 2011, Perþembe ve 15 Temmuz 2011, Cuma günü olmak üzere iki gün devam edecek olan Ali Serçin Minikler Futbol Turnuvasý, Alpay Volkan Antrenman Sahasý'nda oynanacak. Karþýlaþmalar saat 17.00'de baþlayacak. Geleneksel hale getirilecek olan Ali Serçin Minikler Futbol Turnuvasý'nda bu yýl Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli, Türk Ocaðý Limasol ve Kozan Spor takýmlarý mücadele edecek. Son operasyonda Özgener de gözaltýna alýndý Futbolda 'Þike Soruþturmasý' kapsamýnda Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener ile eski TFF Baþkaný Mahmut Özgener adliyeye götürüldü. Levent Kýzýl, Serdar Kulbilge, Ufuk Özerten, Mümtaz Karakaya, Tayfur Havutçu ve Serdal Adalý gözaltýna alýndý... Futbolda 'Þike Soruþturmasý' kapsamýnda gözaltýna alýnan Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener ile eski TFF Baþkaný Mahmut Özgener adliyeye getirildi. Þike soruþturmasýnýn 2. dalgasýnda ifadesine baþvurulmak için çaðrýlan eski Futbol Federasyonu baþkaný Mahmut Özgener ifade vermek için emniyete gelmiþti. Sorgusundan sonra gözaltýna alýnan Özgener, adliyeye sevk edildi. Önceki akþam saatlerinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden dönen ve gözaltýna alýnan Trabzonspor Asbaþkaný Nevzat Þakar, emniyetteki sorgusu sýrasýnda rahatsýzlanýnca Haseki Hastanesi'ne kaldýrýlmýþtý. Kalbinde pil bulunan ve sabaha karþý rahatsýzlýðý artan Þakar, yoðun bakýma alýnmýþtý. TRABZONSPORLU 3 YÖNETÝCÝ VE ÝDARÝ MENAJERÝ TEKRAR EMNÝYETTE Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Trabzonspor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile idari menajeri saðlýk kontrolünden geçirildi. Ýstanbul Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünden Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirilen Trabzonsporlu yöneticiler Hasan Yener, Recep Denizer ile Temel Tarýk Kazancýoðlu ve kulübün idari menajeri Caner Çuvalcýoðlu'nun saðlýk kontrolü yapýldý. Hastanede iþlemleri tamamlanan 4 kiþi, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðüne geri götürüldü. SERDAL ADALI VE TAYFUR HAVUTÇU DA GÖZALTINDA Futbolda 'Þike Soruþturmasý' kapsamýnda ifade vermek için çaðrýlan Beþiktaþ yöneticisi Serdal Adalý ile teknik direktör Tayfur Havutçu, gözaltýna alýndý. Beþiktaþ'ýn Avusturya kampýnda bulunan yöneticisi Serdal Adalý ile teknik direktör Tayfur Havutçu, ifade vermek üzere dün Ýstanbul'a çaðrýlmýþtý. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'ne garaj kapýsýndan giriþ yapan Beþiktaþlý Serdal Adalý, ''Telefonla çaðýrdýlar ifade vermeye geldim. Beþiktaþ bu iþten temiz çýkacak'' dedi. ÝBRAHÝM AKIN VE ÝSKENDER ALIN GÖZALTINDA Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcular Ýbrahim Akýn ve Ýskender Alýn da sabaha karþý gözaltýna alýndý. Ýbrahim Akýn ve Ýskender Alýn, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Organize Þube'ye götürüldü. Ýki futbolcu, emniyete gitmeden önce Haseki Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçirildi. Dün sabah saatlerinde eski Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Levent Kýzýl, Ankaragücü kalecisi Serdar Kulbilge, eski Türkiye Futbol Federasyonu baþkan danýþmaný Mümtaz Karakaya gözaltýna alýnan ilk isimler oldu... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi...

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Vur bre ölmem Ýþgal rejiminin tüm güvenlik güçleri dün Erdoðan'ýn geliþini protesto etmek isteyen eylemcilere

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Ocak 20, 2017-4:19:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Haziran 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3457 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Elvan Levent AYKO, ZEYKO, Sanayi Holding, Turizm iþletmeleri, KTHY ve nihayet DAÜ... Hepsi de gitti... Elektrik ve telefon da gidecek yakýnda... Kýbrýslý Türkler bitiriliyor... 'Kurtarýcý'ya sizin de bir 'Hastir' çekmenizin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

buna Bakanlýktaki rüþvet iddialarý soruþturuluyor... benzetti hedef gösteriyor diyerek polisi kutladý! Sendikal Platform BRT personeli

buna Bakanlýktaki rüþvet iddialarý soruþturuluyor... benzetti hedef gösteriyor diyerek polisi kutladý! Sendikal Platform BRT personeli Sendikal Platform'un dünkü eyleminde yalnýz iki pankart vardý ve polis hiçbirine dokunmadý! Polis mi imana geldi, yoksa biz mi geri adým attýk da ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Temmuz 2011

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Temmuz 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3493 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNMEZ O BAYRAK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Temmuz 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3493 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNMEZ O BAYRAK. Eroðlu'nun Brüksel'deki "Tek uluslararasý kimliði olan devlet" açýklamasýndan sonra paniðe kapýlanlar var. Merak etmeyin, 20 Temmuz'da yine "KKTC sonsuza dek yaþayacak" diyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA. Kiliseden dönme camiler hükümetin bir ayýbýymýþ Zorlu Töre'ye göre... Anlaþýlan Zorlu, Selimiye ile Lala Mustafa Paþa'yý kiliseden camiye kimin çevirdiðini unuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı