YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ BAĞLAMINDA ATATÜRK VE YABANCI DEVLET ADAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ BAĞLAMINDA ATATÜRK VE YABANCI DEVLET ADAMLARI"

Transkript

1 2981 YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ BAĞLAMINDA ATATÜRK VE YABANCI DEVLET ADAMLARI ŞİMŞİR, Bilâl N. TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 24 Ekim 1919: Atatürk diyor ki: Milletimiz bugüne kadar çok metaibe ve çok haksızlığa maruz kalmıştır. Binaenaleyh devamlı bir sulhü ezcan-ü dil temenni eder. Ancak tehlikenin boğaza sarıldığı yerde mücadele kendinden doğuyor. İzmir de mücadeleyi kim açtı?... Canına kıyılan bir millet her şeyi göze alır Kasım 1921: Atatürk, Ankara daki Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof un söylevine verdiği karşılıkta diyor ki: Anadolu bu müdafaasısiyle yalnız kendi hayatına ait vazifeyi ifa etmiyor, belki bütün Şarka müteveccih hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte ancak o zaman garpte, bütün cihanda hakiki sükûn, hakiki refah ve insaniyet hüküm sürecektir Aralık 1921: Gandi başkanlığında toplanan Hindistan Ulusal Kongresi, Sakarya Zaferi nden dolayı Mustafa Kemal Paşa yı kutlamak için şu kararı aldı: Kongre, Mustafa Kemal Paşa yı ve Türkleri büyük başarılarından dolayı kutlar, Hind halkının sevgilerini kendilerine sunar, Türkiye nin bağımsızlığının korunması konusunda yardımlarını sürdüreceğini belirtir. 3 7 Temmuz 1922: Atatürk, İran Elçisinin Ankara ya gelişi dolayısıyla yaptığı konuşmada şöyle diyor: Türkiye nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı, belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarfediyor. Çünkü müdafaa ettiği, bütün mazlum milletlerin, bütün Şarkın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisiyle beraber olan Şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Türkiye şimdiye kadar mevcut olan tarih kitaplarının icabatını değil, tarihin hakiki icabatını takip edecektir... Biz yeni bir tarih yapacağız. 4 1 Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, III, 2. baskı Ankara: 1961, s Hakimiyeti Milliye, ; Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 411, No Dr. R. K. Sinha, Mustafa Kemal ve Mahatma Gandi ( ), Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972, s Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, II, 2. baskı, Ankara, 1959, s. 40.

2 Mart 1923: Atatürk, Adana çiftçileriyle konuşmasıda, savaş ve barış hakkındaki kanaatini şöyle anlattı: Behemehâl şu ve bu sebepler için milleti harbe sürüklemek taraftarı değilim. Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hakiki kanaatim şudur: Milleti harbe götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz. diyenlere karşı, Ölmeyeceğiz. diye harbe girebiliriz. Lâkin, hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. İnşallah iyi ve şerefli bir sulh yapacağız. Sulhun imzasiyle önümüzde bir çalışma devri açılacak Ksım 1923: Afganistan Büyükelçisi Sultan Ahmet Han, Afgan Kralı Amanullah Han ve Afgan Devleti adına Türkiye Cumhuriyeti ilanını ve Gazi Mustafa Kemal Paşa nın ilk defa Cumhurbaşkanı seçilmesini kutluyor. Kutlarken Sema-i İslamda Türk ün birinci defa doğan şu Cumhuriyet yıldızı yeryüzünde bütün İslam milletlerini feyizli ve ümitbahş ziyalarıyla ışıklandıracağına imanımız vardır. diyor. 6 Mart 1933: Atatürk diyor ki: Şark tan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün, günün ağırdığını nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün Şark milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. İstiklâl ve hürriyetine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu, şüphesiz ki terakkiye ve refaha müteveccih vuku bulacaktır. Bu milletler bütün güçlüklerine ve bütün mânilere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacaklardır. Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletlerarasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve iş birliği çağı hâkim olacaktır. 7 8 Temmuz 1937: İran Şehinşahı Rıza Pehlevi, Sadabad Paktı nın imzalanması dolayısıyla, Atatürk e şu telgrafı gönderdi: Şark antlaşmasını tespit ve tebyin eden dört dost memleket 8 arasında münakit Sadabad Misakı nın imzalanması münasebetile, siz Ekselansa, en hararetli tebriklerimi bildirmekle bahtiyarız. Bundan sonra çözülmez bir bağla birleşmiş olan memleketlerimiz, bu hadise yolu ile samimi ve verimli işbirliklerini sulhun 5 Atatürk ün Söylev ve Demeçleri II, 2. baskı, s T. C. Dışişler Bakanlığı Arşivi (DBA)-Cumhuriyetin İlânı; Bilâl N. Şimşir, Atarürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt I, Türk Tarih Kurmu Yayınları, Ankara: 1993, s. 13, No Karal, Atatürk ten Düşünceler..., s. 17; Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Üçüncü Dünya Ülkeleri, VIII. Türk Tarih Kongresi, III. Ciltten Ayrıbasım, Ankara: 1983, s Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001, 281, No. 349.

3 2983 hizmetine koyabileceklerdir. Siz Ekselansın saadeti ve Türk milletinin refahı hakkında en samimi temennilerimizi ifade için bu fırsattan istifade ediyoruz. 9 8 Temmuz 1937: Irak Kralı Gaziyülevvel, Sadabad Paktı nın imzalanması dolayısıyla, Atatürk e şu telgrafı gönderdi: Şark antlaşmasını tespit ve tebyin eden dört kardeş ve dost memleket arasında münakit Sadabad Misakı nın imzalanması münasebetile, siz Ekselansa en hararetli tebriklerimi bildirmekle bahtiyarız. Bundan sonra çözülmez bir bağla birleşmiş olan memleketlerimiz, bu hadise yolu ile samimi ve verimli iş birliklerini sulhun hizmetine koyabileceklerdir. Siz Ekselansın saadeti ve Türk milletinin refahı hakkında en samimi temennilerimizi ifade için bu fırsattan istifade ediyoruz Temmuz 1937: Afganistan Kralı Mohammed Zahir Han, Sadabad Paktı nın imzalanması üzerine, Atatürk e şu telgrafı gönderdi: Dört kardeş ve dost memleketlerimiz arasında imzalanan Sadabad misaki münasebetile siz Ekselansa en hararetli tebriklerimi arza müsaraat ediyorum. Sadabad misakının bizim dört memleketimizin tesanüt ve kardeşliği ve sulhun muhafazası için en müessir bir âmil olacağına kaniim. Bu fırsattan istifade ederek Ekselansın şahsi saadeti ve Türkiye nin refah ve istikbalı için en samimi temennilerimizi arz ederim. 11 Atatürk ün Ölümü Dolayısıyla Yabancı Devlet Adamlarının Söylediklerinden Örnekler 10 Kasım 1938: Türkiye nin Paris Büyükelçisi Suat Davaz, Ankara ya şunları telledi: Bu sabah bir taraftan ajansların ve diğer taraftan radyoların verdiği elîm haber, her Türk ün kalbini dondurduğu ve durdurduğu gibi bizim de kalplerimizi parçaladı. Yegâne tesellimiz O nun lâyemut oluşudur... Bu ziyaı elimi haber alan Reisicumhur Mösyö Albert Lebrun, askeri mmaiyetinden Kolonel Chaudessolle ü göndererek... Atatürk ün elîm ufulü dolayısıyla... Türk Milletinin matemine iştirak etmiştir. Reisicumhur bu elîm ziyaın Fransa için de bir matem teşkil ettiğini ifade etmiştir... Dâhiliye Nazırı Albert Saro nun Akşam gazetesine vaki beyanatında, Atatürk ün üfûlünün Türkiye için azîm bir ziyâ olduğu gibi Fransa ve sulh için de sonsuz acı bir ziyâ teşkil ettiğini bildirerek alenen ve resmen taziyede bulunmaktadır. Maruzdur Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları Cilt II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001, s. 547, No Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları Cilt II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001, 281, No Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1993, s. 99, No T.C. Paris Büyükelçiliği Arşivi (PBA)-K. 180/A-1 & Bilâl N. Şimşir, Atatürk ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1989, s. 98

4 Kasım 1938: Türkiye nin Berlin Büyükelçisi Hamdi Arpağ Ankara ya şunları telledi: Atatürk ün irtihalı burada duyulur duyulmaz elyevm Berlin de bulunmayan Führer ve Hariciye Nazırının telefonla vaki emirleri üzerine Devlet Nazırı Dr. Maysner, Führer namına, ve Hariciye Kâtibi Umumisi Baron Vayseger Hariciye Nazırı namına Büyükelçiliğie bizzat gelerek taziyede bulunmuş ve sade Türkiye nin değil bütün Avrupa nın ve bu meyanda Türkiye ye karşı dostluk hisleri ile mütehassis olan Almanya nın büyük bir şahsı kaybetmiş olduğunu ilave eylemişlerdir Kasım 1938: Fransa Cumhurbaşkanı M. Albert Lebrun, Atatürk ün ölümü dolayısıyla, TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili Abdülhalik Renda ya şu telgrafı gönderdi: Hayatını yurdunu yeniden şerefle diriltmeye hasretmiş olan hararetli yurtseverin ve Büyük Devlet Adamı nın göçtüğü şu anda, derin bir heyecanla Türkiye nin matemine katılırım. O nun, akıllı ve barışçı metodlarla gerçekleştirilen eseri, milletler tarihinde seçkin bir yer tutacaktır. Türk Milleti ne samimi dostlukla bağlı bulunan Fransız Milleti, Türkiye Cumhuriyeti nin bugün uğradığı kaybı, elîm bir sempatiyle duymaktadır Kasım 1938: Türkiye nin Varşova Büyükelçisi Ferit Tek Ankara ya şunları bildirdi: (Polonya) Hariciye Nazırı, Polonya Hükûmeti nin Atatürk ü büyük bir Devlet adamı olmak üzere selamlayacağını ifade etti. Cenaze merasiminde Polonya Sefiri, Fevkalâde murahhas olarak Reisicumhuru temsil emrini almıştır. Vakit müsait ise orduyu temsil için dahi bir Jeneral kendisine iltihak edecektir. Biri Reisicumhur, diğeri ordu namına iki çelenk vazolunacaktır. Resmi tedfin günü Polonya da bütün Devlet müessesatı ve Belediye matem bayrağı çekeceklerdir. Merasim günün iş arı mercudur Kasım 1938: Türkiye nin Bürkreş Elçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver Ankara ya şunları telledi: Reisicumhurun vefatı haberi burada çok derin teessür uyandırmıştır. Telgrafın buraya gelmesinden hemen sonra Baş Mabeynci Kral namına ve Hariciye Nazırı Hükûmet namına elçiliğe gelerek taziyetlerini bildirmişler, Baş Mabeynci Türk milletinin uğradığı kayıptan duyduğu çok derin ve samimi teessürü Türk milleti ve Hükûmetinin bilmesini Kralın bilhassa arzu ettiğini, Hariciye Nazırı da 13 Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 173, No Bilâl N. Şimşir, Atatürk ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1989, s Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt III, TTK, Ankara, 2001,s. 487, No. 586.

5 2985 Romanya Hükûmeti namına, cihan terihinde o kadar büyük ve asil rol oynamış bir simanın kaybı ile kendilerinin çok kıymetli bir dost kaybettiklerini acı bir surette duyduklarını beyan eylemişlerdir. Resmî dairelerde bayraklar matem alâmeti olarak yarıya indirilmiştir. Gazeteler hususi nüshalar çıkararak halkı haberdar eylediler ve yarın da merhumun eserini tanıtmak üzere fevkalâde nüshalar çıkaracaklar. Elçilikte açıklmış olan defter-i mahsusa Hükûmet erkânı, ecnebi sefirler, sabık Nazırlar, maruf birçok zevat imza etmekte, taziyetlerini bizzat ifade etmektedirler Kasım 1938: Romanya eski Dışişleri Bakanı N. Titulesco, Türkiye Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras a şu telgrafı çekti (çeviri): Büyük, şanlı ve bilge Cumhurbaşkanı Atatürk ün ölümüne pek üzüldüm. En içten başsağlığı dileklerimi kabul buyurmanızı ve Hükûmetinize sunmanızı rica ederim. Öyle büyük bir Şefi yakından tanımış olmayı ve Balkan Paktı dolayısıyle onunla birlikte yanyana çalışmış olmayı kendim için her zaman nadir bir ayrıcalık sayacağım. Bu acı anda içten dostluk duygularıma lütfen inanmanızı özellikle rica ederim Kasım 1938: Yunanistan Başbakanı Metaxas, Türkiye Başbakanı Celal Bayar a şu telgrafı çekti (çeviri): Yunan Hükûmeti, Yunan halkı ve ben, dost ve müttefik Türkiye yi pek derinden sarsan millî matemi, en büyük acıyla paylaşıyoruz. Bu yaslı anda bütün Yunanistan, kendisine karşı pek büyük bir sempati beslediği asil dost milletin yanındadır. Seçkin Şef, kahraman asker ve Türkiye nin aydın yaratıcısının hatırasına saygıbesleyen Yunanistan, Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk ün, Türk-Yunan Antantı nın baş mimarı ve Türk ve Yunan milletlerini barışçı iş birliği ülküsü etrafında birleştiren sarsılmaz dostluk bağlarının da kurucusu olduğunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Yunanistan, güçlü eseriyle Türk milletinin kaderini çizmiş olan Büyük Ölü nün duygulandırıcı hâtısasını sadakatle yaşatacaktır Kasım 1938: Fransa İçişleri Bakanı Albert Sarraut, Paris-Soir gazetesinde Atatürk başlıklı bir yazı yayımladı. Daha önce Büyükelçi olarak Türkiye de bulunmuş ve Atatürk ü yakından tanımış olan Sarraut şunları yazdı: Başkan Atatürk ün ölümü, o güzelim Türkiye için muazzam bir kayıptır; O nun kahramanlığı ve dehasıdır ki, Türkiye^ yi bağımsızlığa kavuşturmuş ve kalkınma yoluna koymuştur. O nun ölümü Fransa için de bir kayıptır; çünkü Atatürk, Fransa nın sadık ve içten bir dostuydu. Bu ölüm, barış davası bakımından 16 Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt IV, TTK, Ankra, 2001, s. 73, No Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt IV, s. 73, No Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt IV, s. 469, No. 548.

6 2986 da bir kayıptır, çünkü O, Devlet Başkanı olarak, yüksek bir vicdanla, yorulmadan barışı korumak için çaba harcıyordu Kasım 1938: Hatay Devleti Reisi Tayfur Sökmen, Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili Abdülhalik Renda ya şu başsağlığı telgrafını gönderdi: Türk âleminin ve bütün Şark ın Ulu Atasının ebedi ziyaı Hatay ı sonsuz teessürlere gark etmiştir. Büyük Önderin, rejimini ve aydınlattığı izleri takip edecek olan Türk milletinin ve Türk varlığının izleri üzerinde, bütün varlığımızla yürüyeceğimizi ağlayarak arz ederim Kasım 1938: Türkiye nin Londra Maslahatgüzarı Kadri Rizan Ankara ya şunları telledi: Büyük felâket haberini resmen bildirmek üzere dün akşam Hariciye Nezaretine gittim. Nazır Meclis te meşgul olduğu cihetle Müsteşar ile görüştüm. Son derece müteellim ve müteessir olduklarını, kederimize bütün kalpleri ile iştirak ettiklerini bizi de mütehassis edecek bir lisan ile ifade etti. Türkiye nin büyük bir şef, cihanın harikulade beynelmilel bir sima, İngiltere nin büyük bir dost gaip ettiklerini söyledi Kasım 1938: Türkiye nin Tahran Büyükelçisi Enis Akaygen Ankara ya şunları telledi: Reisicumhurumuz Atatürk ün ebedî ufulü dolayısiyle Saray-ı Şehinşahi ve Hükûmet bir ay resmi matem ilan etmiştir. Şehinşah Hazretleri tedfin merasiminin sonuna kadar İran da askerî ve resmî diğer emlâkın üzerine ve ecnebi memleketlerdeki İran mümessilliklerinde bayrağın yarıya çekilmesini emir buyurmuştur. Bu irade-i Şehinşahi bugün bütün gazetelerde ilân edilmiştir Kasım 1938: Sovyetler Birliği Merkez İcra Komitesi Reisi Kalinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili Abdülhalik Renda ya şu telgrafı çekti (çevriri): Dost Cumhuriyetin, ismi büyük Türk milletinin istiklâl ve refahı için olan kahramanca mücadelesinin bütün devresini sembolize eden yüksek Başkan Kemal Atatürk ün vefatı haberlerinden pek ziyade müteheyyicim. Bu acı vesileyle samimi taziyetlerimi kabul buyurnuz Kasım 1938: Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov, Türkiye Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras a şu telgrafı çekti (çeviri): 19 Bilâl N. Şimşir, Atatürk ün Hastalığı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 1989, s Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 193, No T. C. Londra Büyükelçiliği Arşivi (LBA)-Bilâl N. Şimşir, Atatürk ün Hastalığı, TTK, Ankara, s Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt II, s. 555, No Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt IV, s. 186, s. No. 236.

7 2987 Türkiye istiklâlinin ve barış davasının yorulmaz mücadelecisi ve Türk-Sovyet dostluğunun bânisi yüksek devlet adamı Kemal Atatürk ün ölümü haberlerinden pek ziyade mütessir ve müteheyyiç olarak samimi ve candan taziyetlerimi arza müsaraat eylerim Kasım 1938: Türkiye nin Kahire Elçisi Şevki Alhan şunları telledi: Atatürk ün vefatı kendisini saygı ile seven bütün Mısır da büyük acı uyandırdı. Matbuat, yazılarında O nun yarattığı ölmez eserlerden bahsederek milletimize derin taziyetlerini sunuyıorlar. *Sureti mahsusada İskenderiye den gelen Başmabeynci, Majeste Kralın, Meclis Reisi parlemanın taziyetlerini, Hariciye Nazırı ile müsteşarı ayrı ayrı gelerek Hükûmet in teessürlerini tebliğettiler. Diğer taraftan Kral ailesine mensup prens ve prensesler ile pek çok dost Mısırlılar acılarını bildirmek üzere âcizlerini ziyaret ettiler. Hükûmet in karariyle cenaze merasiminin sonuna kadar Parlemanto ve resmî devair bayraklarının yarıya indirileceği maruzdur. 25 * Bir örnek: 11 Kasım 1938 günlü El Ahram gazetesi şunları yazmıştı: Mustafa Kemal öldü. O, Türk milletinin atası ve son asırların yetiştirdiği en büyük adam. Türkiye yi kulluktan kurtaran, istilacılara karşı saldırı ateşini yakan, savaş meydanlarında ona başbuğluk edip kurtuluş sahiline çıkaran adam öldü... Tarih onun adını ebedileştirecektir... Bütün Şark âlemi, Türk milletine en derin taziyetlerini sunar. Dün ölümünü öğrendiğimiz Atatürk ün, dünyanın en büyük adamı olduğunu tarihin kaydetmesi hiç de uzak değildir... (Ayın Tarihi, II. Teşrin 1938 No. 60 Mükerrer, s. 194) 13 Kasım 1938: Türkiye nin Sofya Elçisi Şevki Berker Ankara ya şunları bildirdi: Başvekil, Atatürk ün cenaze merasiminde bulunmak üzere Kral namına Saray Nazırı General Panof u, Hükûmet namına General Daskalof u ve ordu namına da Sofya garnizonu kumandanı General Bukakşi ve 72 nefer, 5 zabit ve 6 zabit vekilinden mürekkep bir kıtayı askeriye göndermeye karar verdiklerini söyledi... Kral ın Atatürk e karşı beslediği yüksek takdir hislerile merhumu müşarileyhin vaktiyle Ataşemiliter olarak Bulgar ordusu ile temasını ve Bulgaristan a karşı gösterdiği dostluk hislerini ve Harbi Umumide Türkiye-Bulgaristan ordularının silah arkadaşlığını nazarı itibara alarak bu merasime hakiki bir dostluk tezahürü ile iştirak etmek arzusunu izhar ettiğini ve bunu da ilk defa olmak üzere bize karşı yaptığını söyledi Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt IV, s. 186, No. 336, Not Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt III, s. 303, No Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt I, s. 566, No. 723.

8 2988 Atatürk Hakkında Yabancı Devlet Adamlarının Anıtkabir Defteri ne Yazdıklarından Örnekler 31 Mayıs 1965: Hindistan Cumhurbaşkanı Zakir Hüseyin Atatürk ün Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Dünyanın en büyük ve asil ölülerinden birinin huzurunda insan huşu ve hayranlık içinde durur. Kendi halkının Atası olan Kemal Atatrürk, hürriyetlerine kavuşmak ve bu hürriyet üzerine dayanan güzel bir hayat kurmak amacı ile gayret sarf eden bütün milletler için ilham kaynağı olmuştur. Büyük adamın hâtırasını selâmlarım Haziran 1965: Cezayiir Cumhurbaşkanı Tayyib Bulharef Atatürk ün Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Vatanına ve insanlığa hürriyet örneğini veren Atatürk e Tayyib Bulharef ten saygılar. Tanrı ruhunu şad etsin Temmuz 1966: Sovyetler Birliği Başbakanı A. Kossigin Atatğrk ün Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Mümtaz bir asker, büyük bir devlet adamı, milletinin öğretmeni ve önderi olan Atatürk adı, Sovyetler Birliği nde bilinmekte ve derin saygı görmektedir. Atatürk Sovyetler Birliği ile barış politikasını tahakkuk ettirmiş ve iki memleket arasında siyasi ve iktisadi işbirliğinin gelişmesine vesile olmuştur. İki devlet ve millet arasındaki ilişkiler Atatürk devrinde parlak sayfalar kazanmıştır. Hatırasına hürmeten : Etyopya İmpaatoru Haile Selassie Atatürk in Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Türk halkının hizmetkârı olan ve kendisini memleketinin hizmetine vakfetmiş olan Kemal Atatürk ün son istirahatgâhını ziyaret ettik. O nun kendi memleketine yaptığı millî hizmet bütün dünya için güzel bir örnek olmuştur Dünya Devlet ve Hükûmet Başkanları Atatürk İçin Yazdılar, Anıt Yayınevi, Ankara: Ibid. 29 Ibid. 30 Ibid.

9 Eylül 1967: Ürdün Kralı Hüseyin Bin Tallal Atatürk ün Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Dünyanın en büyük kahramanlarından biri burada yatmaktadır. Bu şahsiyet hiç kimseyle kıyaslanamaz, çünkü O, çeşitli özellikleriyle en büyüktü, O yepyeni bir Türkiye kurmuştur, denilebilir. Çünkü, en nazik döneminde bulunuyordu. O, ideallerini nasıl gerçekleştireceğini ve yolunu nasıl çizeceğini biliyordu. O, gelecek kahramanlar için bir modeldi. O, savaştaki kahramanlığı sayesinde düşmanı ülkesinden kovd.u ve ülkesinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandı. O, barıştaki kahramanlığı ile yeni ve müreffeh bir ülke kurdu. Yani ülkesinin itibarını yükseltti. Hak Teala onun yerini cennet etsin Mart 1968: Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov Atatürk ün Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Bulgar halkı, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Kemal Atatürk ü saygıyla anar. O nun ifade etmiş olduğu Türkiye ve Bulgaristan dost olmalıdır. sözlerine bizde çok büyük değer verilir. İki komşu devletin ilişkileri, ileride iki milletin refahı dosluk ve geniş iş birliği ruhu içinde, Balkanların ve bütün dünya sulhu için gelişeceğine güvenle bakmalıyız Mart 1968: Yugoslavya Başbakanı Mika Spiljak Atatürk ün Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti nin çok değerli bir askeri ve unutulmaz bir lideridir. Dünyada ve Türk Milletinde bıraktığı iz çok derindir. Kendi milletine ve dünyaya en iyi bir örnektir. Türk milletinin O na olan inancı ve O nun izinde gitmesi daima takdirle anılır Nisan 1970: Pakistan Cumhurbaşkanı General Yahya Han Atatürk ün Anıtkabir Defteri ne şunları yazmıştır: Bizler Pakistan da Türkiye nin büyük lideri Atatürk e en büyük saygıyı beslemekteyiz. Gerçekten, bizler kendisini, Türk halkı tarafından benimsendiği kadar bizim ülkemizin de lideri olarak kabul etmekteyiz Ekim 1971: İngiltere Kraliçesi Ellisabeth II, Atatürk ün Anıtkabir Defteri ne şunu yazmıştır. 31 Ibid. 32 Ibid. 33 Ibid. 34 Ibid.

10 2990 Savaşta ve barışta kahraman, Türk milletinin Ata sına hürmetlerimi sunarım Nisan 1972: Sovyetler Birliği Prezidyım Başkanı N. Podgorny, Anıtkabir Defteri ne Atatürk hakkında şunları yazmıştır: Kendisini Türkiye Cumhuriyeti nin seçkinin bir devlet adamı ve askeri; memleketimizin büyük dostu olarak sayan biz Sovyetler yeni Türkiye nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hatırası önünde saygıyla eğiliriz: 36 Atatürk Dönemi nde Türkiye 17 Yılda 40 Dostluk Antlaşması Yaptı ( ) Atatürk Dönemi nde Türkiye nin yabancı ülkelerle ilişkilerinde göze çarpan bir yenilik şu olmuştur: Türkiye, herhangi bir ülke ile resmî ilişki kurarken, önce o ülkeyle masaya oturup bir dostluk antlaşması yapma yolunu benimsemiştir. Osmanlı diplomasisinde böyle bir uygulama veya gelenek yoktu ve hiç olmamıştı. Bu, tamamen Atatürk dönemime özgü bir uygulama idi. Osmanlı Devleti, sanki dünya ile sürekli kavgalıymış gibi gösteriliyor ve öyle görülüyordu. Gerçi Osmanlı Hükûmeti zaman zaman (ve örneğin Kırım Savaşı nda olduğu gibi bazı) yabancı ülkelerle ittifaklar yapıyordu ama kısa süren böyle dostluklar ve ittifaklar da sanki arıziymiş, geçiciymiş gibi görülüyordu. Yeni Türkiye ise bütün ülkelerle barışık olduğunu dünyaya gösterdi. Atatürk Türkiyesi nin yabancı devletlerle dostluk anlaşmaları imzalayarak resmi ilişki kurma biçimindeki diplomasi pratiği daha İstiklâl Savaşı içinde, 1921 yılında başladı. Ankara Hükûmeti, 1 Mart 1921 de Afganistan la, 16 Mart 1921 de Sovyet Rusya ile ve 2 Ocak 1922 de Ukrayna ile dostluk antlaşmaları imzaladı. Türkiye 1923 yılının 23 Temmuz günü, yani Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasından bir gün önce Polonya ile bir dostluk antlaşması imzalamıştır. Bunu, aynı yılın 10 Aralık günü Arnavutluk la, 18 Aralık günü de Macaristan la yapılan dostluk antlaşmaları izlemiştir. Ertesi yıl 8 ülkeyle, 1925 yılında da 5 ülkeyle dostluk antlaşmaları imzalanmıştır. Bu yöntem daha sonraki yıllarda da sürüp gitmiştir. Türkiye, yılları arasında 16 yılda tam 40 dostluk antlaşması imzalamıştır. Dostluk antlaşmaları yapılırken, devletlerarasında herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Uzak-yakın, büyük-küçük, önemli-önemsiz dünyanın bütün bağımsız devletleriyle benzer antlaşmalar yapılması amaçlanmıştır. Atatürk ün sağlığında yeryüzündeki bütün bağımsız devletlerin sayısı da topu topu 50 kadardı. 35 Ibid. 36 I bid.

11 2991 Atatürk Zamanında Türkiye nin Dostluk Antlaşmaları İmzaladığı Devletlerin Listesi 37 (Devletlerin Alfabetk Sırasıyla) Devletler Antlaşma Tarihi İmzalandığı Yer 1. Afganistan 1 Mart 1921 Moskova 2. Afganistan 25 Mayıs 1928 Ankara 3. Almanya 3 Mart 1924 Ankara 4. ABD 17 Şubat 1927 Ankara (Nota değişimiyle) 5. Arjantin 29 Haziran 1926 Roma 6. Arnavutluk 10 Aralık 1923 Ankara 7. Avusturya 28 Ocak 1923 İstanbul 8. Brezilya 8 Eylül 1927 Roma 9. Bulgaristan 18 Ekim 1925 Ankara 10. Çekoslovakya 11 Ekim 1924 Ankara 11. Çin 4 Nisan 1934 Ankara 12. Danimarka 26 Ocak 1925 Ankara 13. Estonya 1 Aralık 1924 Varşova 14. Finlandiya 9 Aralık 1924 Varşova 15. Fransa 30 Mayıs 1926 Ankara 16. Fransa 3 Şubat 1930 Paris 17. Hollanda 16 Ağustos 1924 Ankara 18. İngiltere 5 Haziran 1926 Ankara 19. İran 22 Nisan 1926 Tahran 20. İran 5 Kasım 1932 Ankara 21. İspanya 27 Eylül 1924 Ankara 22. İsveç 31 Mayıs 1924 Ankara 23. İsviçre 19 Eylül 1925 Cenevre 24. Letonya 3 Ocak 1925 Varşova 37 A. Gündüz Ökçün-Ahmet R. Ökçün, Türk Antlaşmaları Rehberi ( ), A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara: 1974; İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamalarıyla Birlikte Türkiye nin Siyasal Andlaşmaları I. Cilt ( ), Türk Tarih Kurumu Yayınları, TTK Basımevi, Ankara: 1983.

12 Litvanya 17 Eylül 1930 Moskova 26. Macaristan 18 Aralık 1923 İstanbul 27. Meksika 25 Mayıs 1927 Roma 28. Mısır 7 Nisan 1937 Ankara 29. Norveç 2 Mayıs 1925 Moskova 30. Polonya 23 Temmuz1923 Lozan 31. Romanya 17 Ekim 1933 Ankara 32. Sovyet Rusya 16 Mart 1921 Moskova 33. SSCB 17 Aralık1925 Paris 34. Suudi Arabistan 3 Ağustos 1929 Mekke 35. Şili 30 Ocak 1926 Roma 36. Ukrayna 22 Ocak 1922 Ankara 37. Uruguay 4 Ocak 1929 Roma 38. Yugoslavya 28 Ekim 1925 Ankara 39. Yugoslavya 27 Kasım 1933 Belgrad 40. Yunanistan 30 Ekim 1930 Ankara Atatürk Zamanında Türkiye nin Dostluk Antlaşmaları İmzaladığı Devletlerin Listesi (Kronolojik Sırayla) Devletler Antlaşma Tarihi İmzalandığı Yer 1. Afganistan 1 Mart 1921 Moskova 2. Sovyet Rusya 16 Mart 1921 Moskova 3. Ukrayna 22 Ocak 1922 Ankara 4. Polonya 23 Temmuz1923 Lozan 5. Arnavutluk 10 Aralık 1923 Ankara 6. Macaristan 18 Aralık 1923 İstanbul 7. Avusturya 28 Ocak 1923 İstanbul 8. Almanya 3 Mart 1924 Ankara 9. İsveç 31 Mayıs 1924 Ankara 10. Hollanda 16 Ağustos 1924 Ankara

13 İspanya 28 Eylül 1924 Ankara 12. Çekoslovakya 11 Ekim 1924 Ankara 13. Estonya 1 Aralık 1924 Varşova 14. Finlandiya 9 Aralık 1924 Varşova 15. Letonya 3 Ocak 1925 Varşova 16. Danimarka 26 Ocak 1925 Ankara 17. Norveç 2 Mayıs 1925 Moskova 18. İsviçre 19 Eylül 1925 Cenevre 19. Bulgaristan 18 Ekim 1925 Ankara 20. Yugoslavya 28 Ekim 1925 Ankara 21. SSCB 17 Aralık1925 Paris 22. Şili 30 Ocak 1926 Roma 23. İran 22 Nisan 1926 Tahran 24. Fransa 30 Mayıs 1926 Ankara 25. İngiltere 5 Haziran 1926 Ankara 26. Arjantin 29 Haziran 1926 Roma 27. ABD 17 Şubat 1927 Ankara (Nota değişimiyle) 28. Meksika 25 Mayıs 1927 Roma 29. Brezilya 8 Eylül 1927 Roma 30. Afganistan 25 Mayıs 1928 Ankara 31. Uruguay 4 Ocak 1929 Roma 32. Suudi Arabistan 3 Ağustos 1929 Mekke 33. Fransa 3 Şubat 1930 Paris 34. Litvanya 17 Eylül 1930 Moskova 35. Yunanistan 30 Ekim 1930 Ankara 36. İran 5 Kasım 1932 Ankara 37. Romanya 17 Ekim 1933 Ankara 38. Yugoslavya 27 Kasım 1933 Belgrad 39. Çin 4 Nisan 1934 Ankara 40. Mısır 7 Nisan 1937 Ankara

14 yılda dört kıtaya yayılan 40 dostluk anlaşması. Atatürk Türkiyesi dört kıtaya dostluk elini uzatmıştı; doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ile yer küresine bir bütün olarak barış ve dostluk perspektifiyle bakıyordu. Bu, Atatürk ün dünyaya küresel veya global bakışı idi. Devlet kurucusu Atatürk, kurduğu devletin dış ilişkilerini bütünüyle barış ve dostluk temeline oturtmak istemiştir. Dünya ile barışık olduğunu somut biçimde göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, bütün dünya milletleri ile dostluk bağları oluşturmayı amaçlamıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti, dış dünyaya dar-ül harb veya savaş meydanı olarak bakmıyor, barış meydanı, dostluk meydanı olarak bakıyordu. Tabir caizse Dar-ül sulh olarak bakıyordu ve dostluk antlaşmaları yaparak bunu dünyaya gösteriyordu, göstermişti. ve imzalanan dostluk anlaşmaları, ilke olarak, gelip geçici değil, ebedî dostluk ilişkileri öngörüyordu. Evet Atatürk zamanında 40 dostluk antlaşması yapılmıştı. Fakat o dönemde Türkiye Cumhuriyeti nin yabancı ülkelerle kurmuş olduğu sıcak ilişkiler sadece bu 40 antlaşmayla sınırlı kalmamıştı. Dostluk anlaşması etiketi taşımayan çeşitli ahdi belgelerle de yabancı devletlerle iyi ilişkiler kurulup pekiştirilmişti. İyi komşuluk anlaşmaları, adli yardımlaşma anlaşmaları, çeşitli modüs vivendi ler vs. Bazı dostluk anlaşmaları çok uzun ve çetin müzakereler sonunda imzalanabilmişti. Örneğin Ekim 1925 te Ankara da imzalanan Türkiye-Bulgaristan Dostluk Anlaşması böyle bir anlaşmaydı. Bunun ve eklerinin müzakeresi çok çetin geçmiş ve iki yıl sürmüştü. Bazı devletlerle dostluk antlaşması imzalamadan önce, aradaki bir dizi sorunu sabırla çözmek gerekmişti. Bu da yıllar almıştı. Yunanistan ile dostluk anlaşması ancak Cumhuriyet in sekizinci yılında imzalanabilmişti. Atatürk, Tam 115 Yabancı Devlet Başkanıyla İlişki Kurdu Evet, Atatürk zamanında Türkiye, dört kıtada 19 yeni diplomatik temsilcilik açtı ve yabancı ülkelerle 40 dostluk antlaşması yaptı. Ama Atatürk bu kadarla yetinmedi: Yabancı Devlet Başkanlarıyla ilişkiler kurdu. O nun zamanında yeryüzünde ne kadar yabancı Cumhurbaşkanı, Kral veya İmparator var idiyse onların istisnasız hepsiyle Atatürk ün ilişkileri, yazışmaları, telgraflaşmaları, mesajları olmuştur. Bu belgeleri, Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıkmış olan Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları adlı dört ciltlik eserimde topladım. Bu dört ciltte toplam 2662 belge, 637 fotoğraf ve belge fotokopisi yer almaktadır. Merak edenler o kitaplara bir göz atabilir; araştırmacılar bu alanda yeni yeni araştırmalarla yeni belgeler de ortaya çıkarabilirler. Burada bir liste vermekle yetiniyoruz.

15 2995 Devletler Atatürk ü İlişki Kurduğu Yabancı Devlet Başkanları Listesi 38 (Devletlerin alfabe sırasına göre) Devlet Başkanları 1. Afganistan Amanullah Han, Mehmet Nadir Han, Mehmet Zahir Şah. 2. Almanya Friedrich Ebert, Walter Simon, Hindenburg, Hitler. 3. ABD Calvin Coolidge, Herber Hover, Frankin D. Roosevelt. 4. Arjantin Agustin P. Justo, Roberto M. Ortiz. 5. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ahmet Zogu (Sonra Kral Zog I). 6. Avusturya Dr. Michael Heinisch, Walter Miklas. 7. Azerbaycan (Kollektif devlet başkanlığı, İçtimai Şura). 8. Belçika Albert I, Leopold III. 9. Brezilya Washington Luis Pereira de Sousa, Getulio D. Vergas. 10. Bulgaristan Boris III. 11. Çekoslovakya Thomas G. Masaryk, Dr. Edvart Benes, Jan Syrovy. 12. Çin Chiang Chung Cheng, Lin Sen. 13. Danınarka Christian X. 14. Dominik Cum. Horacio Vaskes. 15. Estonya Jean Tonison, Konstantin Päts. 16. Finlandiya Lauri Kristian Rolander, Pehr Evind Svinhufvud. 17. Fransa Alexandre Millerand, Gaston Dumergue, Paul Doumer, Albert Lebrun. 18. Guatemala Lazaro Chacon, George Ubico. 19. Gürcistan (Kollektif Başkanlık, Komite). 20. Habeşistan Zeouditou, Negus Tafari/Haile Sellasie 21. Haiti Cum. Louis Borno. 22. Hatay Devleti Tayfur Sökmen. 23. Hicaz, Necid Abdülaziz Ibn. Suud (Suudi Arab.) 38 Atatürk ile listedeki yabancı Devlet Başkanları arasındaki ilişkişklerin ve yazışmaların ayrıntıları için bkz.: Bilâl N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, Cilt I: Afganistan-Çin, TTK Yayını, Ankara: 1993; Cilt II: Danimarka-İran, TTK, Ankara: 2001; Cilt III: İspanya-Polonya, TTK, Ankara: 2001 ve Cilt IV: Romanya-Yunanistan, TTK, Ankara: 2001.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı

TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ (1930-1950)

TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ (1930-1950) 779 TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ (1930-1950) CANTEMUR, Türkan * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk-İtalyan İlişkileri, Türklerin Anadolu yu yurt tutmaya başladıkları XI. yüzyıla kadar götürülebilir. Daha çok ticari

Detaylı

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 289-313, ELAZIĞ-2011 REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı DANIŞMAN ÖĞRETMEN : Mustafa Rahmi Gürbüz 2002-Bornova İÇİNDEKİLER

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Hafta 11 Prof. Dr. Haluk SELVİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE - ROMANYA İLİŞKİLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE - ROMANYA İLİŞKİLERİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE - ROMANYA İLİŞKİLERİ (1923-1938) Romanya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler, Birinci Dünya Savaşı nda kesilmişti. Romanya ve Türkiye arasında 1916 yılında dondurulan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN ARASINDA SİYASİ İLİŞKİLERİN KURULMASINDA 1925 DOSTLUK ANTLAŞMASI NIN YERİ VE ÖNEMİ ÖZET

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN ARASINDA SİYASİ İLİŞKİLERİN KURULMASINDA 1925 DOSTLUK ANTLAŞMASI NIN YERİ VE ÖNEMİ ÖZET TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN ARASINDA SİYASİ İLİŞKİLERİN KURULMASINDA 1925 DOSTLUK ANTLAŞMASI NIN YERİ VE ÖNEMİ ÖZET Veysi AKIN* Türkiye ve Bulgaristan komşu iki devlettir. Bu iki devlet tarihteki

Detaylı

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi Mustafa BIYIKLI * Özet: Bu çalışma ile Atatürk dönemindeki dış politika olaylarını kronolojik bir sıra içinde kaynakçalı ve açıklamalı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya A) 20. yüzyıl Başlarında Dünyada Genel Durum Avrupa da İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) ile İttifak Devletleri ( Almanya, İtalya ve Avusturya - Macaristan) arasındaki sömürgecilik rekabeti

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 277

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 277 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 277 1920 li Yıllarda Türk-Sovyet İlişkileri: Kronolojik Bir Çalışma Turkish Soviet Relations in 1920s: A Chronological Study Çağatay BENHÜR * ÖZET Birinci Dünya Savaşında

Detaylı

Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ *

Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ * Atatürk Döneminde (1920-1938) Türk Dış Politikasında Gelişmelere Genel Bir Bakış; İkili ve Çok uluslu İlişkiler Sait DİNÇ * 1 - DÖNEMİN DIŞ POLİTİKASININ GENEL SORUNLARI Bir devletin dış siyaseti, ne kadar

Detaylı

CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI

CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI İsa ÖZKAN * Osmanlı Devleti nin XX. yüzyılın başlarında; siyasî, askerî, ilmî ve malî bakımdan zayıf düşmesi ve uzun süren savaşların sonunda uğradığı toprak kayıpları

Detaylı

Büyük Güçlerin Politikaları ve Briand-Kellogg Paktı

Büyük Güçlerin Politikaları ve Briand-Kellogg Paktı Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Büyük Güçlerin Politikaları ve Briand-Kellogg Paktı Mehmet Sait DİLEK Yrd. Doç. Dr., Atatürk

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ NDE TÜRKİYE Yİ ZİYARET EDEN DEVLET BAŞKANLARI VE BU ZİYARETLERİN TÜRK BASININA YANSIMALARI

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ NDE TÜRKİYE Yİ ZİYARET EDEN DEVLET BAŞKANLARI VE BU ZİYARETLERİN TÜRK BASININA YANSIMALARI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ NDE TÜRKİYE Yİ ZİYARET EDEN DEVLET BAŞKANLARI VE BU ZİYARETLERİN

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTE 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bilgi Köşesi YABANCI OKULLAR 1535 te Kanunî Sultan Süleyman ın Fransa Kralı I. Françoise ya verdiği kapitülasyonlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) T. C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ PROGRAMLARINDA DIŞ POLİTİKA (1920-1980) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945)

TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BİLİM DALI TASVİRİ EFKÂR GAZETESİNİN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NA BAKIŞI (1940-1945) Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Cilt: 2, Sayı: 4, Temmuz-2012, s. 107-127 LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Nurten ÇETİN ÖZ: Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye

Detaylı

TÜRKIYE CUMHURIYETI NIN ORTA DOĞU POLITIKASI *

TÜRKIYE CUMHURIYETI NIN ORTA DOĞU POLITIKASI * TÜRKIYE CUMHURIYETI NIN ORTA DOĞU POLITIKASI * İlter TÜRKMEN ** Son zamanlarda Türkiye nin dış politikasında Orta Doğu nun en önemli odak noktası haline geldiğini söylemek yanlış olmaz. Kuşkusuz bunun

Detaylı

TÜRKİYE NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI

TÜRKİYE NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI TÜRKİYE NİN NATO ÜYELİĞİ VE KORE SAVAŞI BÜLENT AKKAYA Öz Türkiye nin Karadeniz e, Akdeniz e açılan boğazların sahibi olması, Basra Körfezi ne yakınlığı ve Sovyetlerin buralarda hep gözünün olması nedeniyle

Detaylı

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Şakire POLAT İnsanların, birbirlerini doğum ya da ölüm günlerinde hatırlayıp ne kadar değerli olduklarını sadece bugünler ile sınırlandırma alışkanlıkları, yaşamlarındaki

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı