pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü"

Transkript

1 Köln, 2002

2 SLÂMÎ TEMEL HÜKÜMLER I- FARZ II- VÂC B III. SÜNNET A- Sünnet Müekked Sünnet: Gayr-i Müekked sünnet: B- Mendub: IV. MÜSTEHAB V- MUBAH a) Caiz b) Helâl VI- HARAM: Haram Fiillerin Çeflitleri: Haram li-aynihî Haram li-gayrihî VII- MEKRUH a) Tahrîmen Mekruh b) Tenzîhen Mekruh VIII- MÜFS D pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü K TAP KULÜBÜ Merheimer Str. 229, D KÖLN, DEUTSCHLAND Tel: +49 / 221 / Fax: +49 / 221 / TEM ZL K Necâset Nedir? Hades Nedir? Hades Nedir? BADETLER Ç N TEM Z OLMA HAL ve ABDEST ABDEST N FARZ OLDU U BADETLER ABDEST N FARZLARI ABDEST N SÜNNETLER I

3 ABDEST NASIL ALINIR? Resimli Rehber ABDEST BOZAN DURUMLAR GUSÜL GUSLÜ GEREKT REN DURUMLAR a) Cünüplük b) Hay z ve Nifas GUSLÜN FARZLARI GUSLÜN SÜNNETLER TEYEMMÜM TEYEMMÜM NE ZAMAN YAPILIR? TEYEMMÜMÜN YAPILIfiI TEYEMMÜM NE ZAMAN BOZULUR? NAMAZ: NAMAZIN MAH YET ve ÖNEM EZAN ve KÂMET Ezan duas : NAMAZIN ÇEfi TLER I- FARZ NAMAZLAR a- Günlük farz namazlar: b- Cuma namaz II- VÂC B NAMAZLAR III- NAF LE NAMAZLAR Revatib Sünnet Olan Namazlar: Regâib Sünnet Olan Namazlar: NAMAZIN KILINIfiI SÜBHANEKE: FAT HA SÛRES : ETTEHIYYATÜ: SALAVAT: II NAMAZ NASIL KILINIR? Resimli Rehber KIYAM FT TAH TEKB R N N ALINIfiI KIRAAT ESNASINDA ELLER N BA LANIfiI RÜKÛ RÜKÛ DAN KALKIfi SECDE TAH YYAT - a TAH YYAT -b- ayaklara dikkat SA TARAFA SELAM VER L fi SOL TARAFA SELAM VER L fi DUA IV. NAMAZIN FARZLARI ve VÂC BLER NAMAZIN FARZLARI I- Namaz n flartlar II- Namaz n Rükünleri NAMAZIN fiartlari l. Hadesten Tahâret Necâsetten Taharet Setr-i Avret stikbâl-i K ble Vakit GÜNLÜK 5 VAK T NAMAZIN VAK TLER Sabah Namaz n n Vakti Ö le Namaz n n Vakti kindi Namaz n n Vakti Akflam Namaz n n Vakti Yats Namaz n n Vakti NAMAZ KILMAK Ç N MEKRUH VAK TLER Hiçbir namaz n k l namayaca üç vakit flunlard r: III

4 Nafile namaz k lman n mekruh oldu u vakitler: Kutuplarda veya Kutba Yak n Bölgelerde Namaz Niyet NAMAZIN RÜKÜNLER ftitah Tekbiri K yam K raat Rükû Ka de-i Âhîre Ta dîl-i Erkân NAMAZIN VÂC BLER Namaz n vâcipleri flunlard r: NAMAZIN SÜNNET ve ADABI NAMAZIN SÜNNETLER NAMAZIN ADABI NAMAZA AYKIRI DAVRANIfiLAR NAMAZ DA YAPILAN MEKRUHLARI Namazda mekruh say lan fleyler flunlard r: NAMAZI BOZAN fieyler Namazda konuflmak Amel-i kesîrde bulunmak Yönü k bleden baflka bir yere çevrilmek Bir fley yiyip içmek CUMA NAMAZI CUMA NAMAZI D NDEK YER ve HÜKMÜ CUMA NAMAZININ fiartlari CUMA NAMAZININ VUCÛB fiartlari Erkek olmak Mazeretsiz Olmak IV Cuma namaz na gitmemeyi mubah k lan belli bafll mazeretler flunlard r: Hastal k Körlük ve kötürümlük Uygun olmayan hava ve yol flartlar Korku Hürriyet CUMA NAMAZININ SIHHAT fiartlari Vakit Cemaat fiehir Cami zin Hutbe Hutbenin Rüknü Hutbenin fiartlar CUMA NAMAZININ KILINIfiI V T R NAMAZI BAYRAM NAMAZI Teflrik Tekbirleri NAF LE NAMAZLAR Nafile: Revatîb Sünnetler Vakit Namazlar yla Birlikte K l nan Sünnetler (Farzlara Tabi Olan Nafile Namazlar) Müekked Sünnetler Gayr-i Müekked Sünnetler TERAV H NAMAZI V

5 D ER NAF LE NAMAZLAR Teheccüt Namaz Kuflluk Namaz Evvabîn Namaz Tahiyyetü l-mescid Mübarek Gecelerde Namaz K lmak NAMAZLARIN KAZASI CEMAATLE NAMAZ ve MAM A SONRADAN YET fimek SEFERÎ NAMAZI KAZA NAMAZLARININ FA fiekl SEH V SECDES Sehiv Secdesi Nas l Yap l r? Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar T LAVET SECDES Tilavet secdesi nas l yap l r? KUR AN-I KER MDEN SÛRELER Fâtiha Sûresi Fil Sûresi Kureyfl Sûresi Maun Sûresi Kevser Sûresi Kâfirun Sûresi Nasr Sûresi Tebbet Sûresi hlas Sûresi Felak Sûresi Nâs Sûresi SLÂM ve NAMAZ Namaz slâm dininin en önemli ibadetidir. Bir günde, befl vakitte ifa edilmesi gereken Namaz ibadeti ayn zamanda slâm dinine mensubiyetin çok aç k bir flekilde vurgulanmas anlam na da gelmektedir. slâm dinin 5 temel esas ndan da birisi olan Namaz, mükellefiyet yafl na girmifl ve akl yerinde olan (akil ve bali olmufl) kad n-erkek her müslüman için farzd r. Bu farziyyet günlük Namazlarda do rudan kiflilerin üzerinde bir yükümlülüktür; yani cemaat flart yoktur. Ancak, Alemlerin Rabb i ve her fleyin yoktan yarat c s olan yüce Allah anmak için Allah n divan na duran müslümanlar, bu namazlar n kendileri tek bafl na ifa edebilecekleri gibi, namazlar n farz olan bölümlerini cemaatle de k lmaya teflvik edilmifllerdir. Çeflitli ilmî kaynaklardan derlenen elinizdeki kitapç k, namaz ve namaz ilgilendiren konularla ilgili olarak bir rehber niteli indedir. Bununla birlikte, slâm dininin mükelleften (akil ve bali olmufl müslümandan) uymas n istedi i, haram-helal, farz-mekruh gibi yükümlülüklere aç klamalar getirilmifltir. Kitab n bir bölümünde namaz n nas l k l naca resimli olarak gösterilmifltir. Özellikle çocuklar için haz rlanan bu bölüm, namaza yeni bafllayanlara yol göstermek için haz rlanm flt r. Kitab n sonunda ise Kur an- Kerim den k sa sûreler yer almaktad r. VI VII

6 SLÂMÎ TEMEL HÜKÜMLER slâm dini, müslümanlar n uymalar veya kaç nmalar laz m gelen hayatî hükümler getirmifltir. Bu hükümlere muhatap olan kiflilere mükellef denir. Mükellefin uymas veya uymamas gereken hükümler ise çeflitli isimler alt nda anlat lmaktad r. Bunlara, genel olarak, mükellefin yapmak veya yapmamakla yükümlü olduklar n ifade etmek bak m ndan Ef âl-i Mükellefin yani, sorumlu/yükümlü olan kiflilerin yap p yapmamas gereken ifller, eylemler, hareketler denir. Bununla birlikte, mükellefin yapmas gereken farz bir ibadetin yerine getirilmesi esnas nda da, o ibadetlerle ilgili yap lmas ve yap lmamas gereken fleylere de ayn isimler verilmektedir. Örne in, Namaz k lmak farz bir ibadet iken, namaz ibadetinin kendi içinde farzlar ve sünnetleri ve kaç n lmas gerekenleri vard r. Namaz ve namazla ilgili hükümlere geçmeden önce, genel anlamda slam n mükelleflere yükledi i ve yerine getirmelerini veya kaç nmalar n istedi i hükümlerin isimlerine ve anlamlar na bakal m. slam n mükelleften istedi i hükümler, farz, vâcib, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh ve müfsid olmak üzere 8 ana bafll k alt nda toplanmaktad r. Bu hükümlerin her biri yine kendi aralar nda çeflitli bölümlere ayr lmaktad r. fiimdi bu hükümleri inceleyelim: VIII 1

7 I- FARZ II- VÂC B Farz, flari in (hüküm koyan n, yani Allah n ve Allah dan gelen vahiy ile Resulü nün) mükelleften kesin bir delille ve kesin bir surette ve ba lay c tarzda yap lmas n istedi i görev demektir. Farz, mükellefin ifa etme, yani yerine getirme sorumlulu u aç - s ndan: Farz- Ay n ve Farz- Kifaye fleklinde iki k sma ayr l r. Farz- Ay n, Allah ve Resulü nün, her bir mükellefin ayr ayr ifa etmesini istedi i mükellefiyettir. O emri baflkalar n n yerine getirmekte oluflu kifliyi sorumluluktan kurtarmaz. Aksine bir delil olmad kça, flâri in emirleri o fiilin aynî farz oldu una delalet eder. Namaz, oruç, hac, zekat gibi temel ibadetler böyledir. Farz- Kifaye ise, müslümanlar n ferden de il de toplum olarak sorumlu olduklar mükellefiyetlerdir. Cenaze namaz n n k l nmas, cihad, ilimle meflguliyet, meslek ve sanatlar n icras, iyiliklerin emredilip kötülü ün engellenmesi, flahitlik böyledir. Bu görevleri toplumun bir kesimi yerine getirince di erlerinden sorumluluk kalkar. Vâcib in subutu kat î olmakla birlikte, delili zannîdir. Yani. yap lmas n n gereklili ine zannî olarak karar verilen hükümlerdir. Vitr ve bayram namazlar ile Kurban bu türden bir ibadettir. Vâcib terimini, slâm mezhebleri içerisinde, Hanefîler kullan rlar. Hanefîler, delilin kat î veya zannî olufluna göre bir ay r m yaparak, bir fiilin yap lmas n kesin ve ba lay c tarzda istendi ini gösteren delil kat î ise bunu farz, zannî ise bunu vâcib terimiyle ifade ederler. Vâcib, di er mezheplerde, farz ile efl anlaml olup, mükellefin kesin ve ba lay c tarzdayapmas istenilen III. SÜNNET Sünnet, yap lmas teflvik edilen ve yap lmas kesin olmayan bir tarzda istenen, yani, farz ve vâcip olmayan davran fllar n genel ad d r. A- Sünnet Hz. Peygamber in söz, fiil ve onay n n genel ad olup f k h usulünde Kur an la birlikte slâm n aslî iki kayna n ve delilini teflkil eder. Müslümanlar n yerine getirmekle mükellef olmalar bak - m ndan sünnet ise, Hz. Peygamber in farz ve vâcip kapsam d fl n- 2 3

8 da kalan yani kesin ve ba lay c olmaks z n tavsiye ve örnek olma niteli ini tafl yan söz ve fîillerinin genel ad d r. Di er bir ifadeyle, Kur an ve hadislerden gerek do rudan gerekse dolayl olarak bir fiilin yap lmas n n kesin ve ba lay c olmayan tarzda istendi i sonucu ç kar labiliyorsa, bu tür fiillere topluca sünnet denilir. Sünnet kendi içinde iki k sma ayr l r: 1- Müekked Sünnet, 2- Gayr-i Müekked Sünnet. 1- Müekked Sünnet: Hz. Peygamber in devaml yapt, s rf ba lay c ve kesin bir emir olmad n göstermek için nadiren terketti i fiillere denilir. Bunlar bir bak ma dinî vecîbeler için koruyucu ve tamamlay c bir nitelik de tafl makta olup önem yönüyle farz ve vâcipten sonra üçüncü s ray iflgal eder. Mesela abdest al rken a za ve burna su verme, sabah namaz - n n sünneti, ezan, kâmet, cemaatle namaz böyledir. Bu çeflit sünneti yerine getiren Allah kat nda hofl karfl lan r, övgüye lay k görülür, sevap kazan r. Terkeden cezaya ve günaha çarpt - r lmasa da dinen azarlanmay ve k nanmay hak eder. 2- Gayr-i Müekked sünnet: Hz. Peygamber in ibadet ve taat türünden olup bazen yapt bazen de terketti i fiil ve davran fllara denilir. Nafile ve mustehap, hatta mendup tabirleri de ço u kez bu anlamda kullan l r. kindi ve yats namazlar n n farzlar ndan önce k l nan dörder rekatl k namazlar ile vâcip kapsam nda olmayan infak ve yard m böyledir. 4 B- Mendub: Hz. Peygamber in, Allah kat ndan bir tebli veya, Allah n dinini aç klama niteli i tafl maks z n insan olmas itibariyle yapt normal ve beflerî davran fllara denilir. Buna âdet sünneti de denilir. Hz. Peygamber in giyim ve kuflam, yeme ve içme tarz, zevkleri, k na ile saç ve sakal n boyam fl olmas böyledir. Esasen bu fiiller dinî mükellefiyet çerçevesinde de ildir. Yap lmas dinen tavsiye de edilmemifltir. Bununla birlikte bir müslüman Hz. Peygamber in bu tür davran fllar n ona olan sevgi ve ba l l ndan dolay yaparsa sevap ve övgüye lay k olur. Terkederse k nanmaz ve günah ifllemifl olmaz. Farz namazlardan önce ve sonra k l nmas sünnet olan namazlar için, fiafiî mezhebinde ayr ca vitir namaz ve fievvalde tutulan alt gün oruç için revatib sünnet tabiri kullan l r. Fakihlerin ço unluguna göre teravih namazlar da revatib sünnetler aras ndad r. IV. MÜSTEHAB Müstehab: Peygamberimizin bazan iflleyip bazan terketti i, alimlerin ve salih kullar n öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davran fllara müstehab denilir. Müstehablar ibadetlerin ve beflerî iliflkilerin daha güzel ve verimli olmas n sa layan âdâb ve ahlak kurallar niteli indedir. Mesela sabah namaz n n ortal k ayd nlan ncaya kadar, s cak mevsimlerde ö le namaz n n serin vakte kadar gecikt rilmesi, akflam namaz nda acele edilmesi böyledir. Müstehab n terki, dinen k namay gerektirmeyip sadece evla ve güzel olan terk manas tafl r. Sünnet ve mustehap fiiller, daha genel ifadeyle mendup fiiller, farz ve vâcip grubundaki dinî ödevlerin ve bütün beflerî- 5

9 sosyal iliflkilerin daha anlaml ve verimli olmas na yard mc olan, bir bak ma onlar koruyan, onlara maddeten ve ruhen haz rl k niteli i tafl yan yard mc fiillerdir. Bir yönüyle Hz. Peygamber in güzel ahlak n, tavsiye ve teflviklerini, bir yönüyle de slâm toplumlar n n ibadet hayat yla ilgili olumlu çizgisini ve tecrübe birikimlerini yans t r. Müstehab ve sünnetlerin devaml terki vâciplerde ve farzlarda da tembellik ve ihmale yol açabilece inden do ru bulunmam flt r. bi terimler de aralar nda cüz î anlam farkl l klar bulunmakla birlikle genelde ayn anlamda kullan l r ve mükellefin yap p yapmamakta muhayyer b rak ld davran fllar belirtmek üzere kullan l r. Helâl de esas nda caiz ve mubahla efl anlaml olmakla birlikte, dinî literatürde daha çok haram n z t anlaml s olarak yani bir fleyin yasaklanmam fl ve k nanmam fl oldu unu bildiren bir terim olarak kullan l r. V- MUBAH VI- HARAM: Mubah, Allah ve Resûlünün, mükellefi yap p yapmamakta serbest b rakt fiilleri ifade eder. Helâl, caiz gibi terimler de, genelde ayn manada kullan l r ve mükellefin yapmas veya terketmesi halinde herhangi bir övgü yahut k namay gerektirmeyen davran fllar n belirtir. Mubah n hükmü, yap l p yap lmamas n n dinen eflit de er hükmünde olmas, yap lmas nda da yap lmamas nda da sevap ve günah n olmamas d r. Burada ayr ca mubahla yak n anlam iliflkisi olan, yer yer efl anlaml olarak kullan lan caiz ve helâl kavramlar n da incelemekte yarar vard r. a) Caiz Dinen veya hukuken yap lmas na müsaade edilen fiilleri ifade etmek için Caiz terimi kullan l rr. Bu anlamdaki müsaadeyi belirtmek üzere de cevaz kavram kullan l r. b) Helâl Haram n karfl t olan helâl, dinî bir terim olarak da helâl, fler an izin verilmifl, hakk nda fler î bir yasaklama ve k s tlama bulunmayan davran fl ve onun dinî-hukukî hükmünü ifade eder. Caiz, mubah, gi- 6 Haram, kesin ve ba lay c bir ifade ve üslupla yasaklanan fiil dir. Yasaklama ifline tahrîm, yasaklanan fleye haram, muharrem veya mahzur, bu yöndeki hüküm ve vasfa da hürmet denilir. Haram, yasaklanan, yap lmas istenmeyen fiillerdir. Haramda, yasaklama aç k ve kesin bir üslupla ve delille olur. Alimlerin bir k sm, bir fiilin haram hükmünü alabilmesi için hem Kur an ayetleri, mütevatir ve meflhur sünnet gibi sübütu kesin (veya kesine yak n) bir delilin, hem de bu delilin aç k ifadesinin bulunmas n flart koflarlar. Bu sebeple de, ahad hadislerle sabit olan veya dolayl bir flekilde ifade edilen yasaklara tahrîmen mekruh ad n verirler. Haram Fiillerin Çeflitleri: Haram fiiller iki çeflittir: 1. Haram li-aynihî, 2. Haram li-gayrihî. 1- Haram li-aynihî. Bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, bafltan itibaren ve temelden haraml na hükmedilen fiildir. 7

10 Zina, h rs zl k, adam öldürme, dinen murdar say lan eti yeme, evlenmeye manii olanlarla evlenme gibi. Bu tür bir haram fiili iflleyen kifli günahkar olur ve ahirette cezaya çarpt r lmay hakeder. Bu, uhrevî sonuçdur. Bir müslüman böyle bir fiili yaparsa, bât l kabul edilir ve fiile hiçbir olumlu hüküm ba lanamaz. 2- Haram li-gayrihî. Asl nda meflru ve serbest oldu u halde, haram k l nmas n gerekli k lan geçici durumlarla ilgili olan fiildir. Mesela, bayram gününde oruç tutmak böyledir. Asl nda, orucun kendisi meflru bir fiildir. Ancak, Allah bu fiilin bayram gününde yap lmas n haram k lm flt r, Çünkü bu günde kullar Allah n misafirleri say l rlar. Bayram gününde oruç tutmak ise, böyle bir misafirli i kabullenmekten kaç nmak anlam na gelir ki, bu davran fl müslümana yak flmaz. 8 VII- MEKRUH Mekruh; slâm n, yap lmamas n kesin ve ba lay c olmayan tarzda istedi i fiil ve davran fllard r. Mekruh da haram gibi meflru olmayan fiil ve davran fl olmakla birlikte, aralar nda baz farkl l klar bulunmaktad r. Bir fiilin mekruh oldu unu tesbit edebilmek için naslar n iyi incelenmesi gerekir. a) Bir fiilin yap lmamas n istemek üzere kerahet lafz n kullan lm fl olabilir. Mesela, Allah, size dedikodu yapman z, çok soru sorman z ve mal mülk ziyan etmenizi mekruh k lm flt r, hadisinde, dedikodunun, çok soru sorman n ve mal mülk ziyan etmenin mekruh oldu u bildirilmifltir. b) Bir fiilin yap lmamas istenirken, kendisinde haraml a de- il, mekruhlu a delâlet eden bir karinenin bulundu u yasaklama ifadesi kullan lm fl olabilir. Mesela Allah nezdinde helâllerin en se- vimsizi boflamad r hadisinde, helâl lafz kullan ld ndan, istenmeyen bu fiilin haram de il, mekruh oldu u anlafl lmaktad r. c) Bazen de, fiilin yap lmamas n n tercihe flayan oldu u dolayl bir üslupla istenmifl olabilir. Mesela, Hz. Peygamber, Mehrin en iyisi en kolay olan d r hadisinde mehirde afl r l n terkedilmesini teflvik etmifl ve mehirde afl r l a gitmenin mekruh oldu unu z mnen ifade etmifltir. Mekruh fiil iflleyen cezay hak etmez; bazen k nanma ve azarlamaya müstehak olur. Ancak mekruh bir fiili, Allah r zas için terkeden kifli övülmeye ve sevaba müstehak olur. Hanefî fakihlere göre ise mekruh iki çeflittir: a) Tahrîmen Mekruh, b) Tenzîhen Mekruh a) Tahrîmen Mekruh Bu, yap lmamas kesin ve ba lay c tarzda istenilen bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vahid gibi zannî bir delil ile sabit olmufltur. Bu tür mekruh, harama yak n olup, vâcibin karfl t d r. ki kifli aras nda yap lan bir akdi bozmak üzere yeni bir fiyat teklif etmek, baflkas n n evlenme teklifinde bulundu u kad na evlenme teklifinde bulunmak gibi. Vâciblerin terkedilmesi de mekruhtur. Fakihlerin ço unlu u haram, tahrîmen mekruhu da kapsayacak flekilde tan mlar. Onlara göre haram yap lmas kesin ve ba lay - c tarzda kat î veya zannî bir delil ile istenilen fiildir. fiu halde Hanefîler in tahrîmen mekruh olarak de erlendirdikleri fiillere, di er mezhep fakihleri haram demektedirler. 9

11 b) Tenzîhen Mekruh Bu, yap lmamas ba lay c olmayan bir tarzda isteistenilen bir fiildir. Tenzîhen mekruh, helâle yak n olup, mendubun karfl t d r. So an, sar msak yiyerek camiye gitmek, abdest al rken suyu israf etmek gibi fiiller bu k sma örnek verilebilir. Bu çeflit mekruhun hükmü, herhangi bir cezay ve k nanmay gerektirmektedir. Ancak tenzîhen mekruh hükmündeki fiili ifllemek, üstün ve faziletli olan davran fl tarz n n terkedilmesi demektir. VIII- MÜFS D Genel olarak Müfsid, bafllanm fl olan bir ibadetin bozulmas na etki eden davran fl ve fiillerdir. Bununla birlikte bir ibadetin rükünlerinden veya flartlar ndan her hangi birinin eksikli i de müfsid olarak tan mlan r. Çünkü bu durumda ibadet geçirsiz say l r, bozulmufl olur. TEM ZL K slam dini, temizli e büyük önem veren bir dindir. Hassaten, ibadetlerin yerine getirilmesi esnas nda, temiz olup olmaman n, ibadetin s hhatini ilgilendirdi i görülmektedir badetlerin yerine getirilebilmesi için maddî ve hükmî olarak temiz olmak gerekmektedir. Maddi temizlik, elbiselerin, mekan n ve çevrenin temizli i, hükmî temizlik ise abdest ve gusül fleklinde ortaya ç kan temizliktir. Temizli e k saca taharet ad verilir. Tahâret, necâset denilen maddî kirlili in ve hades denilen manevî kirlili in ortadan kald r lmas ile mümkündür. Maddî temizli in gerçeklefltirilmesi durumuna necâsetten teharet, hükmî temizli in gerçeklefltirilmesi durumuna da hadesten taharet denilir. Necâset Nedir? Necâset, hakikî ve maddî pislik, kirlilik demek olup böyle maddeye necis tabir edilir. Kan, domuz eti, sarhofl edici içkiler, insan idrar, d flk s ve a z dolusu kusmu u, etinin yenmesi helâl olmayan hayvanlar n eti, idrar ve d flk s dinen necis (pis) oldu unda ittifak edilen maddelerdir. Fakihlerin ço- unlu u flarab da maddeten necis saym fllard r

12 Hades Nedir? Hades, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldi i var say lan hükmî kirlili i veya bu kirlili in sebebini ifade eder. Hades, büyük hades ve küçük hades fleklinde ikiye ayr l r. Gusülle giderilebilen cünüplük (cenabet), hay z ve nifas gibi hükmî kirlilikler büyük hades; abdestle giderilebilen hükmî kirlilik de küçük hadestir. Necâsetten ve hadesten tahâret, yani iki tür temizlik de namaz ve benzeri ibadetlerin ön flart konumundad r Tahâret ifli, çok büyük oranda, yine kendisi de temiz olan su ile yap l r. BADETLER Ç N TEM Z OLMA HAL ve ABDEST Çeflitli ibadetlerin yerine getirilmesinin ön flart olan ve kendisi de ibadet olan abdest, hükmî temizliktir. Arapça olarak Vud u denilen abdest, güzellik, temizlik ve parlakl k anlam na gelir. badet olarak abdestin flekli, belli organlar n usulüne uygun olarak su ile y kanmas ve baz lar n n da eldeki su slakl ile meshedilmesi fleklinde gerçeklefltirilir. Kur an- Kerîm de, Ey iman edenler! Namaza kalkt n zda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollar n z y kay n. Bafl n z meshedin ve topuklara kadar aya n z y kay n. E er su bulamazsan z temiz toprakla teyemmüm edin (el-maide 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber de hem müslumanlara fiilî olarak abdestin nas l al naca n göstermifl hem de abdestsiz olarak k l nacak hiçbir namaz n Allah kat nda kabul olunmayaca n belirtmifltir. Abdestin kendisi, bizzat amaç olan bir ibadet de il, belli ibadetleri yapmay mubah k lan, kulun bu ibadetlere manen ve ruhen haz rlanmas na ve bu ibadetlerden azami verim elde etmesine yard mc olan vas ta (vesile) ibadettir. Baz ibadetler ve fiiller içinse abdestli olmak dinen gerekli görülmemifl olsa bile, tafl d birçok maddî ve manevî faydalar sebebiyle tavsiye edilmifltir. Bundan dolay abdestin dinî de er ve ba lay c - l k hükmü farz, vâcip ve mendup fleklinde üç çeflittir

13 ABDEST N FARZ OLDU U BADETLER ABDEST N FARZLARI Namaz k lmak, Kâbe yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, Kur an a dokunmak için abdest dinen gereklidir. Sünnî mezheplerin ço u bunlar n farz oldu unda görüfl birli indedir. Ancak, Hanefî mezhebi, Kâbe yi tavafta abdesti vâcip görürler. Kur an a dokunmak için abdestin farz oldu u hükmü, Kur an a ve Sünnet e dayand r lmaktad r. Bununla birlikte, abdestli olarak Kur an okumak, müslümanlar n, Kur an a atfettikleri önemi ve ondan istifadeyi azamî dereceye ç karma gayretlerini yans tan ve bünyesinde birçok sosyal ve psikolojik gerekçeyi bar nd ran kolektif fluur konumundad r. Yatmadan önce abdest almak, vakit namazlar için ayr ayr abdest almak, ezan okurken abdestli bulunmak mendup görülmüfltür. Hatta mümine manevî destek sa lad, adeta müminin silah oldu u, ayr ca Hz. Peygamber in mümkün oldu u ölçüde abdestli halde bulundu u göz önünde tutularak slâm alimleri, müminin imkan ölçüsünde her ifle abdestli olarak bafllamas n ve abdestli bulunmasm tavsiye etmifllerdir. Abdestin yukar da özetlenen bu dinî hükmünün tabii sonucu olarak abdestsiz kimsenin, cenaze namaz da dahil namaz k lmas, flükür ve tilavet secdesi gibi namaz hükmüne tabi fiilleri yapmas, Kâbe yi tavaf etmesi, Kur an a dokunmas ve onu elle tutmas caiz görülmez. Abdestsiz olarak Mushafa bakarak veya ezberden Kur an okumak ise caizdir. Abdestin farzlar, konuyla ilgili ayette (el-maide 5/6) zikredildi i üzere dörttür: 1- Yüzü y kamak. 2- Kollar dirseklerle birlikte y kamak. 3- Bafl meshetmek. 4- Ayaklar topuklarla birlikte y kamak. ABDEST N SÜNNETLER Abdestin bafll ca sünnetleri flunlard r: 1- Abdest almaya niyet etmek, 2-?afllarken besmele çekmek, 3- Elleri bileklerle birlikte üç defa y kamak; a z ve buruna su çekip iyi bir a z ve burun temizli i (mazmaza ve istinflak) yapmak, 3- Misvak kullanmak veya diflleri f rçalamak, 4- El parmaklar n birbirine sokup ovuflturmak, 5- Bafl n tamam n elin slakl yla meshetmek, 6- Boynu meshetmek, 7- Abdest uzuvlar n y karken bu say lan s raya uymak, 8- Abdeste sa uzuvlardan bafllamak, bu uzuvlar üçer defa y kamak ve su ile iyice ovmak, 9- Abdesti, ara vermeden tamamlamak

14 ABDEST NASIL ALINIR? Resimli Rehber Müslümanlar olarak, özellikle Namaz k lmak ve di er ibadetlerimizi yapmak için önce abdest al r z. Abdest flöyle al n r: Önce Euzü besmele çekip, niyet edilir ve Eller bileklere kadar üç defa y kan r. Sonra, a za üç defa su al p çalkalan r ve üç defa da sa el ile buruna su çekip sol el ile temizlenir. Yüz de üç defa y - kan r. Kollar, önce sa, sonra sol kol dirseklerle beraber y kan r. Sa el ile bafl n dörtte biri mesh edilir. Küçük parmaklarla kulaklar n içini, bafl parmaklar ile de d fl, geri kalan üçer parmaklar n d fl ile de boyun meshedilir. En sonunda önce sa, sonra da sol ayak y kan r. Eller bileklere kadar y kan r. Euzü besmele çekilir ve eller bileklere kadar üç kere y kan r. Parmak aralar n n y kanmas na dikkat edilir. Parmaklar da yüzük varsa oynat l p alt n n y kanmas sa lan r. Buruna üç kere su çekilir, temizlenir Sa avuç ile burna üç kere ayr ayr su çekilir, sol el ile temizlenir Yüz üç kere y kan r Al ndan, yani saçlar n bitti i yerden itibaren kulaklar n yumufla na ve çene alt na kadar yüzün her taraf üç kere y kan r. Göz çukurlar n n ve burun kenarlar n n kuru kalmamas için iyice ovularak y kan r. A z üç kere çalkalan r Sa kol üç kere y kan r Sa avuç ile a za üç kere ayr ayr su al n p her defas nda iyice çalkalan r ve boflalt l r. Sa kol dirseklerle beraber üç kere y kan r. Y karken kolun her taraf kuru bir yer kalmayacak flekilde iyice ovulur

15 Sol kol üç kere y kan r Kulak arkalar temizlenir Sol kol dirseklerle beraber üç kere y kan r. Y karken kolun her taraf kuru bir yer kalmayacak flekilde iyice ovulur. Elleri yeniden slatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parma n d fl ile de boyun meshedilir. Bafl mesh edilir Sa ayak y kan r Eller su ile slat l r. Sa elin içi ve parmaklar bafl n üzerine konularak bir kere meshedilir. Eller slat larak sa elin küçük parma- ile sa kula n içi, bafl parma ile de kula n d fl ; sol elin küçük parma- ile sol kula n içi, bafl parma ile de kula n arkas meshedilir. Kulaklar temizlenir Sol ayak y kan r Eller slat larak sa elin küçük parma- ile sa kula n içi, bafl parma ile de kula n d fl ; sol elin küçük parma- ile sol kula n içi, bafl parma ile de kula n arkas meshedilir. Sol ayak topuklarla birlikte y - kan r. Y kamaya parmak uçlar ndan bafllan r ve parmak aralar iyice temizlenir

16 ABDEST BOZAN DURUMLAR GUSÜL Abdest flu durumlarda bozulur: 1- drar ve d flk yollar ndan idrar, d flk, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, herhangi bir s v n n veya maddenin ç kmas, yellenmek. 2- Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin ç kmas. Vücuttan ç kan kan akmad veya ç kt yerin çevresine da lmad sürece abdesti bozmaz. fiafiî ve Malikîler e göre idrar ve d flk yollar hariç, vücuttan ç - kan kan ve benzeri s v maddeler abdesti bozmaz. 3- A z dolusu kusmak. Kusulan fley ister yemek, ister safra veya kan olsun, abdest bozulur. 4- Bay lma, delirme, sarhofl olma, uyuma gibi fluurun kontrolüne engel olan durumlar. Uyku d fl ndaki fluur kayb na yol açan durumlar n süresi ve o esnada kiflinin konumu ne olursa olsun abdest bozulur. Yatarak derin uykuya dalma abdesti bozar, uyku ile uyan kl k aras ndaki hal ise bozmaz. 5- Cinsî münasebet veya afl r dokunma. 6- Mazeret halinin sona ermesi: Su bulamad için teyemmüm eden kimse suyu bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin -yolcu olanlara üç, yolcu olmayanlara bir gün olarak tan nan- mesh süresi dolunca, özürlü kimse için de namaz vakti ç k nca abdesti bozulmufl olur. 20 Bir fleyi su ile y kamak anlamlar na gelen Gusül, f k h ilminde bütün vücudun temiz su ile y kanmas fleklinde yap - lan hükmî temizlik ifllemi ni ifade eder. F k hta abdeste: küçük temizlik; abdest almay gerektiren hallere: küçük kirlilik (hades-i asgar); gusle: büyük temizlik; guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denilir. Gusle, Türkçe de boy abdesti de denir. GUSLÜ GEREKT REN DURUMLAR Hükmî kirlilik hali say lan cünüplük, hay z ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir. Ancak bu üç durumun büyük kirlilik olarak an lmas, bu durumdaki kimselerin dinen necis (pis/kirli) say ld anlam na gelmez. Cünüp olan, hay z ve nifas gören kimselerin hükmî kirlili i, onlar n namaz, tilavet secdesi, Kâbe yi tavaf, Kur an eline alma ve Kur an okuma, gibi belirli ibadetleri veya bu ibadetlerle yak ndan ilgili fiilleri yapmak için gerekli ruhî ve manevî haz rl a sahip olmad klar anlam na gelir. Bundan dolay cünüp kimsenin oruca devam etmesi veya namaz vaktine kadar y kanmay geciktirmesi 21

17 günah say lmay p namaz n k l nabilece i son vakit öncesinde gusletmesi farz görülmüfltür. K sa bir ifade ile gusül, hükmî kirlili i sona erdirip belirli ibadetleri yapmay mümkün hale getiren bir hükmî temizlenme usulünden ibarettir. a- Cünüplük Cünüplük (=cenabet), cinsî münasebet veya flehvetle meninin gelmesi (inzal) sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yap lmas na engel olan hükmî kirlilik halinin ad d r. Meni gelsin veya gelmesin cinsî münasebet sonunda kad n da erkek de cünüp olur. Meninin uyku halinde veya uyan kken, isteyerek (iradî) ya da elde olmayarak (gayr-i iradî) gelmesi sonucu de ifltirmez. fiafiîler hariç fakihlerin ço unlu u, cünüplük için meninin flehvetle gelmesini flart gördüklerinden, a r kald rma, düflme, hastal k gibi sebeplerle meninin gelmesini cünüplük sebebi saymazlar. b) Hay z ve Nifas Hay z (ay bafl ) ve nifas (lo usal k) kanlar n n kesilmesiyle veya bu iki hal için öngörülen azamî sürelerin dolmas yla gusül gerekli olur. Bu süreyi aflan kanamalar özür hali (istihaze) say ld ndan bu tür kanaman n sona ermesi halinde gusül gerekmez. Hay z ve nifas halindeki kad n n hükmü cünüp kimseninki gibidir. Ayr ca bu durumdaki kad nlar n cinsel iliflkide bulunmas haramd r ve oruç tutmakdan da muaft r. Ek olarak, hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat ta vakfe için gusletmek sünnet olarak kabul edilir. GUSLÜN FARZLARI Gusül, bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak flekilde tamamen y kanmas ndan ibarettir. Guslün farzlar üçtür: 1- Mazmaza (a za su almak), 2- nstinflak (burna su çekmek) ve 3- Bütün vücudu y kamak olarak tarif edilir. Gusül mutlak su denilen nehir, p nar, kuyu, deniz, kaynak ve ya mur sular ile yap l r. Saç, sakal, b y k ve kafllar n y kan p diplerine suyun ulaflmas, kad nlar n örgülü olmayan saçlar n y - kamalar ve saç diplerine suyun ulaflmas gerekir. Örgülü saç n çözülmesi flart olmay p sadece diplerine suyun ulaflt r lmas yeterli olur. Hanbelîler hay z ve nifas sebebiyle gusül için örgünün çözülüp saç n y kanmas n gerekli görür. Gusül esnas nda, bedendeki yara üzerinde sarg varsa bak l r; flayet y kama yara için zararl olmayacaksa sarg çözülüp y kan r, de ilse sarg üzerine meshedilmesi caizdir. GUSLÜN SÜNNETLER Besmele ve niyet ile bafllamak, öncelikle elleri ve avret yerini y kamak, bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek, sonra namaz abdesti gibi abdest almak. Abdestten sonra önce üç defa bafla, sonra sa, sonra sol omuza su dökmek, sonra di er uzuvlar y kamak, her defas nda bedeni iyi ovuflturmak, her azay üçer defa y kamak, suyun kullan m nda afl r davranmamak, avret yerlerini örterek y kanmak guslün belli bafll sünnet ve âdâb ndand r

18 TEYEMMÜM Teyemmüm, suyu temin etme veya kullanma imkan n n bulunmad durumlarda hadesin, yani büyük ve küçük hükmî kirlili in giderilmesi için, temiz toprak veya yer cinsinden say lan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret bir hükmî temizliktir. Abdest ve gusül normal durumlarda su ile yap lan ve maddî temizlenme özelli i de tafl yan hükmî bir temizlik iken teyemmüm istisnaî hallerde baflvurulan, abdest ve gusül yerine geçen bir ifllemdir. TEYEMMÜM NE ZAMAN YAPILIR? Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen bir bedel ve istisnaî hükümdür ve ancak belli bir mazeretin bulunmas halinde yap labilir. Bu mazeretler de iki grupta toplanabilir: 1- Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun bulunmamas. 2- Suyu kullanmay engelleyen fiilî bir durumun veya suyu kullanmamak için dinen geçerli bir mazeretin/engelin bulunmas. TEYEMMÜMÜN YAPILIfiI mekten ibarettir. Bu sebeple teyemmümün niyet, yüzü meshetmek, kollar dirseklerle birlikte meshetmek fleklinde üç farz vard r. Di er bir anlat mla teyemmüm bu üç fiilden oluflur. Teyemmüm, temiz, kuru ve tozlu toprakla teyemmüm edilebilece i gibi tafl, kum, çak l, tu la, kiremit gibi maddelerle de yap labilir. ki elin iç yüzü, yüzün meshi ve kollar n meshi için ayr ayr topra a sürülür. Birincide iki elin içiyle yüzün tamam, ikincisinde sol elin içi ile sa el ve kol, sa elin içi ile sol el ve kol dirseklerle birlikte tamamen meshedilir. TEYEMMÜM NE ZAMAN BOZULUR? 1- Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü de bozar. 2- Hastal k, tehlike, fliddetli so uk, suyu elde edecek araç ve gerecin yoklu u gibi teyemmümü mübah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yap lm fl ise de bu mazeretlerin ortadan kalkmas yla, teyemmüm bozulmufl olur. 3- Yapt teyemmümle namaz k lan kimse namaz esnas nda suyu görürse veya su bulunursa, teyemmümü bozulmufl olur. Namaz teyemmümle k ld ktan sonra su bulunursa vakit ç kmam fl bile olsa k l nan bu namaz n iadesi gerekmez. Ancak, fiafiîler bu durumda namaz n yeniden k l nmas n gerekli görürler. Namaz vakti ç kt ktan sonra ise iadenin gerekmedi inde tüm mezhepler aras nda görüfl birli i vard r. Teyemmüm, hükmî temizlenme niyetiyle temiz topra a sürülen el ayas yla yüzü ve kollar dirseklerle birlikte meshet

19 NAMAZ: NAMAZIN MAH YET ve ÖNEM EZAN ve KÂMET Peygamberimiz den önceki peygamberlerin namaz k lmakla emrolunduklar, Kur an- Kerim de de iflik vesilelerle belirtilmektedir. Bu ayetlere göre, namaz ibadeti sadece Hazret-i Muhammed in (s.a.v.) ümmetine has olmay p önceki dinlerde de bulunmaktayd. Kelime-i fiehadet ten sonra slâm n en önemli rüknü olan namaz, günde befl ayr zaman diliminde olmak üzere kad n ve erkek her müslüman için bir görevdir. lgili ayet ve hadislere göre namaz n farz k l nmas ndaki hikmetlerden biri, namaz k lan kimsenin Cenab- Allah n kudret ve kuvvetini, azab n, rahmetini, kendi hayal ve haf zas na nakflederek nefsini süslemesi ve bu suretle kendisini her türlü fenal klardan, hatalardan, suçlardan al koymas d r. Allah düflüncesi ve kalbi Allah a ba lama, insan her türlü fenal ktan al koyar. Namaz da Allah sürekli hat rlaman n en büyük vesilesidir. Nitekim ayette Beni hat rlamak/anmak için namaz k l (Tâhâ 20/14) buyurulmaktad r. Namaz emrini, Allah Teala n n yeryüzüne melek arac l yla göndermeyip Mi rac gecesi Hz. Peygamber in huzuruna ç kt nda ona tebli etmesi de, bu ibadetin müslüman n dinî ve ruhanî hayat aç s ndan önem ve anlam n göstermektedir. Bu gerçe i anlatmak için Namaz mü minin Mirac d r denilmifltir. Namaza ça r y sembolize eden ezan ve kâmet, müslümanlar n ibadet hayat nda önemli bir ça r d r. Ezan, farz namazlar için belli vakitlerde okunan bilinen özel sözler dir. Ezan okuyan kifliye müezzin denir. Ezan arac l ile halka hem namaz vaktinin girdi i ve cemaatle namaz k l naca duyurulmufl olmakta, hem de Allah n büyüklü ü, Peygamberimiz Hz. Muhammed in O nun elçisi ve namaz n kurtulufl yolunun kap s oldu u ilan edilmektedir. Namaz vakitleri güneflin hareketine göre düzenlendi i için yeryüzünde namaz vakitleri de iflik anlara rastlamakta ve bu suretle yukar da belirtilen hakikat, gece gündüz aral ks z olarak duyurulmufl olmaktad r. Ezan n sözleri flöyledir: NOT: Hayye ale s salâh daki h Arabca daki diflilik ifade eden yuvarlak te dir. Felâh daki h ise kelimenin asl ndand r

20 ề ề Allâhü ekber Allâhü ekber Allâhü ekber Allâhü ekber Eflhedü en lâ ilâhe illallah Eflhedü en lâ ilâhe illallah åjäjæ äa åcäa åjäjæ äa åcäa åjäjæ äa åcäa åjäjæ äa åcäa åca ìüêa äé{»êa EÜæÆäA åfäèæqäa CA ìüêa äé{»êa EÜæÆäA åfäèæqäa Sabah ezan nda Hayye ale l-felâh denildikten sonra iki defa Es-salâtü hayrun mine n-nevm (Namaz uykudan hay rl d r) denilir. Erkekler yaln z bafllar na yahut cemaatle namaz k lacaklar zaman ezan okur ve kâmet getirirler. Kad nlar n ezan okumalar ve kâmet getirmeleri gerekmez. Kâmet getirilirken, ezan n sözleri aynen okunur, sadece Hayye ale l-felâh tan sonra iki kere Kad kâmeti s-salâh (Namaz bafllad ) denilir. Sabah namaz nda Ezan a yap lan ilave Eflhedü enne Muhammeden Resülûllâh Eflhedü enne Muhammeden Resûlullâh Hayye ale s-salâh åêca å¾ìåmäi ä AçfìÀäZå ìæäa åfäèæqäa åêca å¾ìåmäi ä AçfìÀäZå ìæäa åfäèæqäa êñäýìv»a Ó}¼ä ÓäY ì Es-salâtü hayrun mine n-nevm Es-salâtü hayrun mine n-nevm Hayye ale s-salâh êñäýìv»a Ó}¼ä ì ÓäY Kâmet te Ezan a yap lan ilave Hayye ale l-felâh äýä æ»a Ó}¼ä ì ÓäY Kad kâmeti s-salâh Hayye ale l-felâh Allâhü ekber Allâhü ekber Lâ ilâhe illallâh 28 äýä æ»a Ó}¼ä ÓäY ì åjäjæ äa åcäa åjäjæ äa åcäa åcaìüêa äé{»êa EÜ Kad kâmeti s-salâh Ezan okumak için vaktin girmifl olmas flartt r. Vakit girmeden okunan ezan n vakit girince yeniden okunmas (iade) gerekir. Her namaz için bir ezan ve bir kâmet yap l r. Sadece Cuma namazmda iki ezan bulunmaktad r. Bu bak mdan, bir camide vakit namaz ezan okunarak ve kâmet getirilerek cema- 29

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI

RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI RESİMLERLE ABDESTİN ALINIŞI 1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm"

Detaylı

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak.

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak. ABDEST Abdestin Farzları [1] [1] Abdestin rükünleri (farzları) dörttür: Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik

İmama Sonradan Yetişen Namazları Nasıl Kılar? Cumartesi, 16 Ocak :02. Müdrik Müdrik Müdrik "idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş" gibi anlamlara gelir. İlmihal ıstılahında, namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rek atın rükûunda yetişen kimse

Detaylı

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296

DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 DENİZ BİNBOĞA 6- D 296 ÖNSÖZ Bu kitap namaz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklar ve büyük yaştaki insanlar için güzel bir bilgi kaynağıdır. Kitapta namaz hakkında her bilgi yer almaktadır. İnternet

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:2 KONU: NAMAZIN ŞARTLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:2 KONU: NAMAZIN ŞARTLARI 1- Soru: Namaza başlamadan önce ve namaz esnasında uymamız gereken şartlara ne denir? Cevap: Namazın farzları/şartları denir. 2- Soru: Namazın dışındaki/namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken

Detaylı

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR..

NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. NAMAZ NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR.. Namaz, kelime olarak dilimize Farsçadan geçmiştir. Arapçası salat tır. Salat; dua etmek, hayır duada bulunmak,ibadet yapmak, bağışlanma dilemek ve rahmet gibi anlamlara gelir.

Detaylı

İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş

İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş İslam Hukukuna Giriş İsmail Eriş Fıkıh Lafız: Fıkıh sözlükte anlamak, kavramak demektir. Terim: İnsanların ameli konularda leh ve aleyhlerine olan şeyleri bilmesidir. Fıkıh 2 ye ayrılır; Muamelat: insanın

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S 1- Hades-i asgar ve hades-i ekber nedir?

Detaylı

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm Alt nc Bölüm Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde kullan lan kulluk etmek deyimi de ayn anlam kar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Abdeste mani olmayan şeyler

Abdeste mani olmayan şeyler Abdeste mani olmayan şeyler Sual: Boya işiyle uğraşıyorum. Elimde öyle kolay kolay çıkmayan boya izleri kalıyor. Namaz kılabilir miyim? Elbette kılabilirsiniz. Boyaları çıkarma imkanı yoksa, o haliyle

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI

1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI 1. İHRAM YASAKLARI VE CEZALARI İhrama nasıl girilir? Umre ya da hac yapmak isteyen kişi, niyet ettikten sonra telbiye yaparsa muhrim olur. Yani ihrama girmiş olur. Niyet eder telbiye yapmazsa ya da telbiye

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

2-Kuran-ı Kerimde Salat kelimesi ile ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Dua b) Oruç c) Namaz d) Zekat

2-Kuran-ı Kerimde Salat kelimesi ile ifade edilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a) Dua b) Oruç c) Namaz d) Zekat I-İslam ın beş şartından biridir ve günlük olarak yapılan bir ibadettir. II-Belli hareket ve dualar okunarak yerine getirilir. III-Peygamberimiz bu ibadeti dinin direği olarak ifade etmiştir. IV-Bu ibadet

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir.

(KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ. Kan Çeşitleri. Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. (KADINLARIN) HAYIZ, NİFAS VE İSTİHAZA HALLERİ Kan Çeşitleri Kadınlardan hayız, nifas ve istihaza (olmak üzere üç türlü) kan gelir. Hayız: Âdet görmekten kesilme yaşına (sinn-i iyasa) [1] [1] henüz gel

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR]

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR] NAMAZIN FARZLARI Namazın on iki farzı vardır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için namazın şartları olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219)

S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2- İlk vahyin sonrasındaki fetret döneminden sonra namaz farz kılınmıştır. (a,g,e,s,219) S. 1- Önceki dinlerde namaz ibadeti var mıydı? C.1-Namaz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı (İlmihal,1,T,D,V,s,219) S. 2- Namaz ne zaman farz kılınmıştır? C.2-

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15 1. BÖLÜM İSLÂM DA İBÂDET / Ahmet Yaman 1.1. Kavramsal Çerçeve...20 1.2. İbâdetin Önemi ve Amacı...21 1.3. İbâdetin Çeşitleri...24 1.3.1. Yerine Getirilme Şekline Göre İbâdetler...24

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Beşinci Bölüm. Temizlik

Beşinci Bölüm. Temizlik Beşinci Bölüm Temizlik I. İLKELER ve AMAÇLAR Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı