pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü"

Transkript

1 Köln, 2002

2 SLÂMÎ TEMEL HÜKÜMLER I- FARZ II- VÂC B III. SÜNNET A- Sünnet Müekked Sünnet: Gayr-i Müekked sünnet: B- Mendub: IV. MÜSTEHAB V- MUBAH a) Caiz b) Helâl VI- HARAM: Haram Fiillerin Çeflitleri: Haram li-aynihî Haram li-gayrihî VII- MEKRUH a) Tahrîmen Mekruh b) Tenzîhen Mekruh VIII- MÜFS D pictures, layout & arabic typsetting by ilhan bilgü K TAP KULÜBÜ Merheimer Str. 229, D KÖLN, DEUTSCHLAND Tel: +49 / 221 / Fax: +49 / 221 / TEM ZL K Necâset Nedir? Hades Nedir? Hades Nedir? BADETLER Ç N TEM Z OLMA HAL ve ABDEST ABDEST N FARZ OLDU U BADETLER ABDEST N FARZLARI ABDEST N SÜNNETLER I

3 ABDEST NASIL ALINIR? Resimli Rehber ABDEST BOZAN DURUMLAR GUSÜL GUSLÜ GEREKT REN DURUMLAR a) Cünüplük b) Hay z ve Nifas GUSLÜN FARZLARI GUSLÜN SÜNNETLER TEYEMMÜM TEYEMMÜM NE ZAMAN YAPILIR? TEYEMMÜMÜN YAPILIfiI TEYEMMÜM NE ZAMAN BOZULUR? NAMAZ: NAMAZIN MAH YET ve ÖNEM EZAN ve KÂMET Ezan duas : NAMAZIN ÇEfi TLER I- FARZ NAMAZLAR a- Günlük farz namazlar: b- Cuma namaz II- VÂC B NAMAZLAR III- NAF LE NAMAZLAR Revatib Sünnet Olan Namazlar: Regâib Sünnet Olan Namazlar: NAMAZIN KILINIfiI SÜBHANEKE: FAT HA SÛRES : ETTEHIYYATÜ: SALAVAT: II NAMAZ NASIL KILINIR? Resimli Rehber KIYAM FT TAH TEKB R N N ALINIfiI KIRAAT ESNASINDA ELLER N BA LANIfiI RÜKÛ RÜKÛ DAN KALKIfi SECDE TAH YYAT - a TAH YYAT -b- ayaklara dikkat SA TARAFA SELAM VER L fi SOL TARAFA SELAM VER L fi DUA IV. NAMAZIN FARZLARI ve VÂC BLER NAMAZIN FARZLARI I- Namaz n flartlar II- Namaz n Rükünleri NAMAZIN fiartlari l. Hadesten Tahâret Necâsetten Taharet Setr-i Avret stikbâl-i K ble Vakit GÜNLÜK 5 VAK T NAMAZIN VAK TLER Sabah Namaz n n Vakti Ö le Namaz n n Vakti kindi Namaz n n Vakti Akflam Namaz n n Vakti Yats Namaz n n Vakti NAMAZ KILMAK Ç N MEKRUH VAK TLER Hiçbir namaz n k l namayaca üç vakit flunlard r: III

4 Nafile namaz k lman n mekruh oldu u vakitler: Kutuplarda veya Kutba Yak n Bölgelerde Namaz Niyet NAMAZIN RÜKÜNLER ftitah Tekbiri K yam K raat Rükû Ka de-i Âhîre Ta dîl-i Erkân NAMAZIN VÂC BLER Namaz n vâcipleri flunlard r: NAMAZIN SÜNNET ve ADABI NAMAZIN SÜNNETLER NAMAZIN ADABI NAMAZA AYKIRI DAVRANIfiLAR NAMAZ DA YAPILAN MEKRUHLARI Namazda mekruh say lan fleyler flunlard r: NAMAZI BOZAN fieyler Namazda konuflmak Amel-i kesîrde bulunmak Yönü k bleden baflka bir yere çevrilmek Bir fley yiyip içmek CUMA NAMAZI CUMA NAMAZI D NDEK YER ve HÜKMÜ CUMA NAMAZININ fiartlari CUMA NAMAZININ VUCÛB fiartlari Erkek olmak Mazeretsiz Olmak IV Cuma namaz na gitmemeyi mubah k lan belli bafll mazeretler flunlard r: Hastal k Körlük ve kötürümlük Uygun olmayan hava ve yol flartlar Korku Hürriyet CUMA NAMAZININ SIHHAT fiartlari Vakit Cemaat fiehir Cami zin Hutbe Hutbenin Rüknü Hutbenin fiartlar CUMA NAMAZININ KILINIfiI V T R NAMAZI BAYRAM NAMAZI Teflrik Tekbirleri NAF LE NAMAZLAR Nafile: Revatîb Sünnetler Vakit Namazlar yla Birlikte K l nan Sünnetler (Farzlara Tabi Olan Nafile Namazlar) Müekked Sünnetler Gayr-i Müekked Sünnetler TERAV H NAMAZI V

5 D ER NAF LE NAMAZLAR Teheccüt Namaz Kuflluk Namaz Evvabîn Namaz Tahiyyetü l-mescid Mübarek Gecelerde Namaz K lmak NAMAZLARIN KAZASI CEMAATLE NAMAZ ve MAM A SONRADAN YET fimek SEFERÎ NAMAZI KAZA NAMAZLARININ FA fiekl SEH V SECDES Sehiv Secdesi Nas l Yap l r? Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar T LAVET SECDES Tilavet secdesi nas l yap l r? KUR AN-I KER MDEN SÛRELER Fâtiha Sûresi Fil Sûresi Kureyfl Sûresi Maun Sûresi Kevser Sûresi Kâfirun Sûresi Nasr Sûresi Tebbet Sûresi hlas Sûresi Felak Sûresi Nâs Sûresi SLÂM ve NAMAZ Namaz slâm dininin en önemli ibadetidir. Bir günde, befl vakitte ifa edilmesi gereken Namaz ibadeti ayn zamanda slâm dinine mensubiyetin çok aç k bir flekilde vurgulanmas anlam na da gelmektedir. slâm dinin 5 temel esas ndan da birisi olan Namaz, mükellefiyet yafl na girmifl ve akl yerinde olan (akil ve bali olmufl) kad n-erkek her müslüman için farzd r. Bu farziyyet günlük Namazlarda do rudan kiflilerin üzerinde bir yükümlülüktür; yani cemaat flart yoktur. Ancak, Alemlerin Rabb i ve her fleyin yoktan yarat c s olan yüce Allah anmak için Allah n divan na duran müslümanlar, bu namazlar n kendileri tek bafl na ifa edebilecekleri gibi, namazlar n farz olan bölümlerini cemaatle de k lmaya teflvik edilmifllerdir. Çeflitli ilmî kaynaklardan derlenen elinizdeki kitapç k, namaz ve namaz ilgilendiren konularla ilgili olarak bir rehber niteli indedir. Bununla birlikte, slâm dininin mükelleften (akil ve bali olmufl müslümandan) uymas n istedi i, haram-helal, farz-mekruh gibi yükümlülüklere aç klamalar getirilmifltir. Kitab n bir bölümünde namaz n nas l k l naca resimli olarak gösterilmifltir. Özellikle çocuklar için haz rlanan bu bölüm, namaza yeni bafllayanlara yol göstermek için haz rlanm flt r. Kitab n sonunda ise Kur an- Kerim den k sa sûreler yer almaktad r. VI VII

6 SLÂMÎ TEMEL HÜKÜMLER slâm dini, müslümanlar n uymalar veya kaç nmalar laz m gelen hayatî hükümler getirmifltir. Bu hükümlere muhatap olan kiflilere mükellef denir. Mükellefin uymas veya uymamas gereken hükümler ise çeflitli isimler alt nda anlat lmaktad r. Bunlara, genel olarak, mükellefin yapmak veya yapmamakla yükümlü olduklar n ifade etmek bak m ndan Ef âl-i Mükellefin yani, sorumlu/yükümlü olan kiflilerin yap p yapmamas gereken ifller, eylemler, hareketler denir. Bununla birlikte, mükellefin yapmas gereken farz bir ibadetin yerine getirilmesi esnas nda da, o ibadetlerle ilgili yap lmas ve yap lmamas gereken fleylere de ayn isimler verilmektedir. Örne in, Namaz k lmak farz bir ibadet iken, namaz ibadetinin kendi içinde farzlar ve sünnetleri ve kaç n lmas gerekenleri vard r. Namaz ve namazla ilgili hükümlere geçmeden önce, genel anlamda slam n mükelleflere yükledi i ve yerine getirmelerini veya kaç nmalar n istedi i hükümlerin isimlerine ve anlamlar na bakal m. slam n mükelleften istedi i hükümler, farz, vâcib, sünnet, müstehab, mübah, haram, mekruh ve müfsid olmak üzere 8 ana bafll k alt nda toplanmaktad r. Bu hükümlerin her biri yine kendi aralar nda çeflitli bölümlere ayr lmaktad r. fiimdi bu hükümleri inceleyelim: VIII 1

7 I- FARZ II- VÂC B Farz, flari in (hüküm koyan n, yani Allah n ve Allah dan gelen vahiy ile Resulü nün) mükelleften kesin bir delille ve kesin bir surette ve ba lay c tarzda yap lmas n istedi i görev demektir. Farz, mükellefin ifa etme, yani yerine getirme sorumlulu u aç - s ndan: Farz- Ay n ve Farz- Kifaye fleklinde iki k sma ayr l r. Farz- Ay n, Allah ve Resulü nün, her bir mükellefin ayr ayr ifa etmesini istedi i mükellefiyettir. O emri baflkalar n n yerine getirmekte oluflu kifliyi sorumluluktan kurtarmaz. Aksine bir delil olmad kça, flâri in emirleri o fiilin aynî farz oldu una delalet eder. Namaz, oruç, hac, zekat gibi temel ibadetler böyledir. Farz- Kifaye ise, müslümanlar n ferden de il de toplum olarak sorumlu olduklar mükellefiyetlerdir. Cenaze namaz n n k l nmas, cihad, ilimle meflguliyet, meslek ve sanatlar n icras, iyiliklerin emredilip kötülü ün engellenmesi, flahitlik böyledir. Bu görevleri toplumun bir kesimi yerine getirince di erlerinden sorumluluk kalkar. Vâcib in subutu kat î olmakla birlikte, delili zannîdir. Yani. yap lmas n n gereklili ine zannî olarak karar verilen hükümlerdir. Vitr ve bayram namazlar ile Kurban bu türden bir ibadettir. Vâcib terimini, slâm mezhebleri içerisinde, Hanefîler kullan rlar. Hanefîler, delilin kat î veya zannî olufluna göre bir ay r m yaparak, bir fiilin yap lmas n kesin ve ba lay c tarzda istendi ini gösteren delil kat î ise bunu farz, zannî ise bunu vâcib terimiyle ifade ederler. Vâcib, di er mezheplerde, farz ile efl anlaml olup, mükellefin kesin ve ba lay c tarzdayapmas istenilen III. SÜNNET Sünnet, yap lmas teflvik edilen ve yap lmas kesin olmayan bir tarzda istenen, yani, farz ve vâcip olmayan davran fllar n genel ad d r. A- Sünnet Hz. Peygamber in söz, fiil ve onay n n genel ad olup f k h usulünde Kur an la birlikte slâm n aslî iki kayna n ve delilini teflkil eder. Müslümanlar n yerine getirmekle mükellef olmalar bak - m ndan sünnet ise, Hz. Peygamber in farz ve vâcip kapsam d fl n- 2 3

8 da kalan yani kesin ve ba lay c olmaks z n tavsiye ve örnek olma niteli ini tafl yan söz ve fîillerinin genel ad d r. Di er bir ifadeyle, Kur an ve hadislerden gerek do rudan gerekse dolayl olarak bir fiilin yap lmas n n kesin ve ba lay c olmayan tarzda istendi i sonucu ç kar labiliyorsa, bu tür fiillere topluca sünnet denilir. Sünnet kendi içinde iki k sma ayr l r: 1- Müekked Sünnet, 2- Gayr-i Müekked Sünnet. 1- Müekked Sünnet: Hz. Peygamber in devaml yapt, s rf ba lay c ve kesin bir emir olmad n göstermek için nadiren terketti i fiillere denilir. Bunlar bir bak ma dinî vecîbeler için koruyucu ve tamamlay c bir nitelik de tafl makta olup önem yönüyle farz ve vâcipten sonra üçüncü s ray iflgal eder. Mesela abdest al rken a za ve burna su verme, sabah namaz - n n sünneti, ezan, kâmet, cemaatle namaz böyledir. Bu çeflit sünneti yerine getiren Allah kat nda hofl karfl lan r, övgüye lay k görülür, sevap kazan r. Terkeden cezaya ve günaha çarpt - r lmasa da dinen azarlanmay ve k nanmay hak eder. 2- Gayr-i Müekked sünnet: Hz. Peygamber in ibadet ve taat türünden olup bazen yapt bazen de terketti i fiil ve davran fllara denilir. Nafile ve mustehap, hatta mendup tabirleri de ço u kez bu anlamda kullan l r. kindi ve yats namazlar n n farzlar ndan önce k l nan dörder rekatl k namazlar ile vâcip kapsam nda olmayan infak ve yard m böyledir. 4 B- Mendub: Hz. Peygamber in, Allah kat ndan bir tebli veya, Allah n dinini aç klama niteli i tafl maks z n insan olmas itibariyle yapt normal ve beflerî davran fllara denilir. Buna âdet sünneti de denilir. Hz. Peygamber in giyim ve kuflam, yeme ve içme tarz, zevkleri, k na ile saç ve sakal n boyam fl olmas böyledir. Esasen bu fiiller dinî mükellefiyet çerçevesinde de ildir. Yap lmas dinen tavsiye de edilmemifltir. Bununla birlikte bir müslüman Hz. Peygamber in bu tür davran fllar n ona olan sevgi ve ba l l ndan dolay yaparsa sevap ve övgüye lay k olur. Terkederse k nanmaz ve günah ifllemifl olmaz. Farz namazlardan önce ve sonra k l nmas sünnet olan namazlar için, fiafiî mezhebinde ayr ca vitir namaz ve fievvalde tutulan alt gün oruç için revatib sünnet tabiri kullan l r. Fakihlerin ço unluguna göre teravih namazlar da revatib sünnetler aras ndad r. IV. MÜSTEHAB Müstehab: Peygamberimizin bazan iflleyip bazan terketti i, alimlerin ve salih kullar n öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davran fllara müstehab denilir. Müstehablar ibadetlerin ve beflerî iliflkilerin daha güzel ve verimli olmas n sa layan âdâb ve ahlak kurallar niteli indedir. Mesela sabah namaz n n ortal k ayd nlan ncaya kadar, s cak mevsimlerde ö le namaz n n serin vakte kadar gecikt rilmesi, akflam namaz nda acele edilmesi böyledir. Müstehab n terki, dinen k namay gerektirmeyip sadece evla ve güzel olan terk manas tafl r. Sünnet ve mustehap fiiller, daha genel ifadeyle mendup fiiller, farz ve vâcip grubundaki dinî ödevlerin ve bütün beflerî- 5

9 sosyal iliflkilerin daha anlaml ve verimli olmas na yard mc olan, bir bak ma onlar koruyan, onlara maddeten ve ruhen haz rl k niteli i tafl yan yard mc fiillerdir. Bir yönüyle Hz. Peygamber in güzel ahlak n, tavsiye ve teflviklerini, bir yönüyle de slâm toplumlar n n ibadet hayat yla ilgili olumlu çizgisini ve tecrübe birikimlerini yans t r. Müstehab ve sünnetlerin devaml terki vâciplerde ve farzlarda da tembellik ve ihmale yol açabilece inden do ru bulunmam flt r. bi terimler de aralar nda cüz î anlam farkl l klar bulunmakla birlikle genelde ayn anlamda kullan l r ve mükellefin yap p yapmamakta muhayyer b rak ld davran fllar belirtmek üzere kullan l r. Helâl de esas nda caiz ve mubahla efl anlaml olmakla birlikte, dinî literatürde daha çok haram n z t anlaml s olarak yani bir fleyin yasaklanmam fl ve k nanmam fl oldu unu bildiren bir terim olarak kullan l r. V- MUBAH VI- HARAM: Mubah, Allah ve Resûlünün, mükellefi yap p yapmamakta serbest b rakt fiilleri ifade eder. Helâl, caiz gibi terimler de, genelde ayn manada kullan l r ve mükellefin yapmas veya terketmesi halinde herhangi bir övgü yahut k namay gerektirmeyen davran fllar n belirtir. Mubah n hükmü, yap l p yap lmamas n n dinen eflit de er hükmünde olmas, yap lmas nda da yap lmamas nda da sevap ve günah n olmamas d r. Burada ayr ca mubahla yak n anlam iliflkisi olan, yer yer efl anlaml olarak kullan lan caiz ve helâl kavramlar n da incelemekte yarar vard r. a) Caiz Dinen veya hukuken yap lmas na müsaade edilen fiilleri ifade etmek için Caiz terimi kullan l rr. Bu anlamdaki müsaadeyi belirtmek üzere de cevaz kavram kullan l r. b) Helâl Haram n karfl t olan helâl, dinî bir terim olarak da helâl, fler an izin verilmifl, hakk nda fler î bir yasaklama ve k s tlama bulunmayan davran fl ve onun dinî-hukukî hükmünü ifade eder. Caiz, mubah, gi- 6 Haram, kesin ve ba lay c bir ifade ve üslupla yasaklanan fiil dir. Yasaklama ifline tahrîm, yasaklanan fleye haram, muharrem veya mahzur, bu yöndeki hüküm ve vasfa da hürmet denilir. Haram, yasaklanan, yap lmas istenmeyen fiillerdir. Haramda, yasaklama aç k ve kesin bir üslupla ve delille olur. Alimlerin bir k sm, bir fiilin haram hükmünü alabilmesi için hem Kur an ayetleri, mütevatir ve meflhur sünnet gibi sübütu kesin (veya kesine yak n) bir delilin, hem de bu delilin aç k ifadesinin bulunmas n flart koflarlar. Bu sebeple de, ahad hadislerle sabit olan veya dolayl bir flekilde ifade edilen yasaklara tahrîmen mekruh ad n verirler. Haram Fiillerin Çeflitleri: Haram fiiller iki çeflittir: 1. Haram li-aynihî, 2. Haram li-gayrihî. 1- Haram li-aynihî. Bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, bafltan itibaren ve temelden haraml na hükmedilen fiildir. 7

10 Zina, h rs zl k, adam öldürme, dinen murdar say lan eti yeme, evlenmeye manii olanlarla evlenme gibi. Bu tür bir haram fiili iflleyen kifli günahkar olur ve ahirette cezaya çarpt r lmay hakeder. Bu, uhrevî sonuçdur. Bir müslüman böyle bir fiili yaparsa, bât l kabul edilir ve fiile hiçbir olumlu hüküm ba lanamaz. 2- Haram li-gayrihî. Asl nda meflru ve serbest oldu u halde, haram k l nmas n gerekli k lan geçici durumlarla ilgili olan fiildir. Mesela, bayram gününde oruç tutmak böyledir. Asl nda, orucun kendisi meflru bir fiildir. Ancak, Allah bu fiilin bayram gününde yap lmas n haram k lm flt r, Çünkü bu günde kullar Allah n misafirleri say l rlar. Bayram gününde oruç tutmak ise, böyle bir misafirli i kabullenmekten kaç nmak anlam na gelir ki, bu davran fl müslümana yak flmaz. 8 VII- MEKRUH Mekruh; slâm n, yap lmamas n kesin ve ba lay c olmayan tarzda istedi i fiil ve davran fllard r. Mekruh da haram gibi meflru olmayan fiil ve davran fl olmakla birlikte, aralar nda baz farkl l klar bulunmaktad r. Bir fiilin mekruh oldu unu tesbit edebilmek için naslar n iyi incelenmesi gerekir. a) Bir fiilin yap lmamas n istemek üzere kerahet lafz n kullan lm fl olabilir. Mesela, Allah, size dedikodu yapman z, çok soru sorman z ve mal mülk ziyan etmenizi mekruh k lm flt r, hadisinde, dedikodunun, çok soru sorman n ve mal mülk ziyan etmenin mekruh oldu u bildirilmifltir. b) Bir fiilin yap lmamas istenirken, kendisinde haraml a de- il, mekruhlu a delâlet eden bir karinenin bulundu u yasaklama ifadesi kullan lm fl olabilir. Mesela Allah nezdinde helâllerin en se- vimsizi boflamad r hadisinde, helâl lafz kullan ld ndan, istenmeyen bu fiilin haram de il, mekruh oldu u anlafl lmaktad r. c) Bazen de, fiilin yap lmamas n n tercihe flayan oldu u dolayl bir üslupla istenmifl olabilir. Mesela, Hz. Peygamber, Mehrin en iyisi en kolay olan d r hadisinde mehirde afl r l n terkedilmesini teflvik etmifl ve mehirde afl r l a gitmenin mekruh oldu unu z mnen ifade etmifltir. Mekruh fiil iflleyen cezay hak etmez; bazen k nanma ve azarlamaya müstehak olur. Ancak mekruh bir fiili, Allah r zas için terkeden kifli övülmeye ve sevaba müstehak olur. Hanefî fakihlere göre ise mekruh iki çeflittir: a) Tahrîmen Mekruh, b) Tenzîhen Mekruh a) Tahrîmen Mekruh Bu, yap lmamas kesin ve ba lay c tarzda istenilen bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vahid gibi zannî bir delil ile sabit olmufltur. Bu tür mekruh, harama yak n olup, vâcibin karfl t d r. ki kifli aras nda yap lan bir akdi bozmak üzere yeni bir fiyat teklif etmek, baflkas n n evlenme teklifinde bulundu u kad na evlenme teklifinde bulunmak gibi. Vâciblerin terkedilmesi de mekruhtur. Fakihlerin ço unlu u haram, tahrîmen mekruhu da kapsayacak flekilde tan mlar. Onlara göre haram yap lmas kesin ve ba lay - c tarzda kat î veya zannî bir delil ile istenilen fiildir. fiu halde Hanefîler in tahrîmen mekruh olarak de erlendirdikleri fiillere, di er mezhep fakihleri haram demektedirler. 9

11 b) Tenzîhen Mekruh Bu, yap lmamas ba lay c olmayan bir tarzda isteistenilen bir fiildir. Tenzîhen mekruh, helâle yak n olup, mendubun karfl t d r. So an, sar msak yiyerek camiye gitmek, abdest al rken suyu israf etmek gibi fiiller bu k sma örnek verilebilir. Bu çeflit mekruhun hükmü, herhangi bir cezay ve k nanmay gerektirmektedir. Ancak tenzîhen mekruh hükmündeki fiili ifllemek, üstün ve faziletli olan davran fl tarz n n terkedilmesi demektir. VIII- MÜFS D Genel olarak Müfsid, bafllanm fl olan bir ibadetin bozulmas na etki eden davran fl ve fiillerdir. Bununla birlikte bir ibadetin rükünlerinden veya flartlar ndan her hangi birinin eksikli i de müfsid olarak tan mlan r. Çünkü bu durumda ibadet geçirsiz say l r, bozulmufl olur. TEM ZL K slam dini, temizli e büyük önem veren bir dindir. Hassaten, ibadetlerin yerine getirilmesi esnas nda, temiz olup olmaman n, ibadetin s hhatini ilgilendirdi i görülmektedir badetlerin yerine getirilebilmesi için maddî ve hükmî olarak temiz olmak gerekmektedir. Maddi temizlik, elbiselerin, mekan n ve çevrenin temizli i, hükmî temizlik ise abdest ve gusül fleklinde ortaya ç kan temizliktir. Temizli e k saca taharet ad verilir. Tahâret, necâset denilen maddî kirlili in ve hades denilen manevî kirlili in ortadan kald r lmas ile mümkündür. Maddî temizli in gerçeklefltirilmesi durumuna necâsetten teharet, hükmî temizli in gerçeklefltirilmesi durumuna da hadesten taharet denilir. Necâset Nedir? Necâset, hakikî ve maddî pislik, kirlilik demek olup böyle maddeye necis tabir edilir. Kan, domuz eti, sarhofl edici içkiler, insan idrar, d flk s ve a z dolusu kusmu u, etinin yenmesi helâl olmayan hayvanlar n eti, idrar ve d flk s dinen necis (pis) oldu unda ittifak edilen maddelerdir. Fakihlerin ço- unlu u flarab da maddeten necis saym fllard r

12 Hades Nedir? Hades, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldi i var say lan hükmî kirlili i veya bu kirlili in sebebini ifade eder. Hades, büyük hades ve küçük hades fleklinde ikiye ayr l r. Gusülle giderilebilen cünüplük (cenabet), hay z ve nifas gibi hükmî kirlilikler büyük hades; abdestle giderilebilen hükmî kirlilik de küçük hadestir. Necâsetten ve hadesten tahâret, yani iki tür temizlik de namaz ve benzeri ibadetlerin ön flart konumundad r Tahâret ifli, çok büyük oranda, yine kendisi de temiz olan su ile yap l r. BADETLER Ç N TEM Z OLMA HAL ve ABDEST Çeflitli ibadetlerin yerine getirilmesinin ön flart olan ve kendisi de ibadet olan abdest, hükmî temizliktir. Arapça olarak Vud u denilen abdest, güzellik, temizlik ve parlakl k anlam na gelir. badet olarak abdestin flekli, belli organlar n usulüne uygun olarak su ile y kanmas ve baz lar n n da eldeki su slakl ile meshedilmesi fleklinde gerçeklefltirilir. Kur an- Kerîm de, Ey iman edenler! Namaza kalkt n zda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollar n z y kay n. Bafl n z meshedin ve topuklara kadar aya n z y kay n. E er su bulamazsan z temiz toprakla teyemmüm edin (el-maide 5/6) buyurulur. Hz. Peygamber de hem müslumanlara fiilî olarak abdestin nas l al naca n göstermifl hem de abdestsiz olarak k l nacak hiçbir namaz n Allah kat nda kabul olunmayaca n belirtmifltir. Abdestin kendisi, bizzat amaç olan bir ibadet de il, belli ibadetleri yapmay mubah k lan, kulun bu ibadetlere manen ve ruhen haz rlanmas na ve bu ibadetlerden azami verim elde etmesine yard mc olan vas ta (vesile) ibadettir. Baz ibadetler ve fiiller içinse abdestli olmak dinen gerekli görülmemifl olsa bile, tafl d birçok maddî ve manevî faydalar sebebiyle tavsiye edilmifltir. Bundan dolay abdestin dinî de er ve ba lay c - l k hükmü farz, vâcip ve mendup fleklinde üç çeflittir

13 ABDEST N FARZ OLDU U BADETLER ABDEST N FARZLARI Namaz k lmak, Kâbe yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, Kur an a dokunmak için abdest dinen gereklidir. Sünnî mezheplerin ço u bunlar n farz oldu unda görüfl birli indedir. Ancak, Hanefî mezhebi, Kâbe yi tavafta abdesti vâcip görürler. Kur an a dokunmak için abdestin farz oldu u hükmü, Kur an a ve Sünnet e dayand r lmaktad r. Bununla birlikte, abdestli olarak Kur an okumak, müslümanlar n, Kur an a atfettikleri önemi ve ondan istifadeyi azamî dereceye ç karma gayretlerini yans tan ve bünyesinde birçok sosyal ve psikolojik gerekçeyi bar nd ran kolektif fluur konumundad r. Yatmadan önce abdest almak, vakit namazlar için ayr ayr abdest almak, ezan okurken abdestli bulunmak mendup görülmüfltür. Hatta mümine manevî destek sa lad, adeta müminin silah oldu u, ayr ca Hz. Peygamber in mümkün oldu u ölçüde abdestli halde bulundu u göz önünde tutularak slâm alimleri, müminin imkan ölçüsünde her ifle abdestli olarak bafllamas n ve abdestli bulunmasm tavsiye etmifllerdir. Abdestin yukar da özetlenen bu dinî hükmünün tabii sonucu olarak abdestsiz kimsenin, cenaze namaz da dahil namaz k lmas, flükür ve tilavet secdesi gibi namaz hükmüne tabi fiilleri yapmas, Kâbe yi tavaf etmesi, Kur an a dokunmas ve onu elle tutmas caiz görülmez. Abdestsiz olarak Mushafa bakarak veya ezberden Kur an okumak ise caizdir. Abdestin farzlar, konuyla ilgili ayette (el-maide 5/6) zikredildi i üzere dörttür: 1- Yüzü y kamak. 2- Kollar dirseklerle birlikte y kamak. 3- Bafl meshetmek. 4- Ayaklar topuklarla birlikte y kamak. ABDEST N SÜNNETLER Abdestin bafll ca sünnetleri flunlard r: 1- Abdest almaya niyet etmek, 2-?afllarken besmele çekmek, 3- Elleri bileklerle birlikte üç defa y kamak; a z ve buruna su çekip iyi bir a z ve burun temizli i (mazmaza ve istinflak) yapmak, 3- Misvak kullanmak veya diflleri f rçalamak, 4- El parmaklar n birbirine sokup ovuflturmak, 5- Bafl n tamam n elin slakl yla meshetmek, 6- Boynu meshetmek, 7- Abdest uzuvlar n y karken bu say lan s raya uymak, 8- Abdeste sa uzuvlardan bafllamak, bu uzuvlar üçer defa y kamak ve su ile iyice ovmak, 9- Abdesti, ara vermeden tamamlamak

14 ABDEST NASIL ALINIR? Resimli Rehber Müslümanlar olarak, özellikle Namaz k lmak ve di er ibadetlerimizi yapmak için önce abdest al r z. Abdest flöyle al n r: Önce Euzü besmele çekip, niyet edilir ve Eller bileklere kadar üç defa y kan r. Sonra, a za üç defa su al p çalkalan r ve üç defa da sa el ile buruna su çekip sol el ile temizlenir. Yüz de üç defa y - kan r. Kollar, önce sa, sonra sol kol dirseklerle beraber y kan r. Sa el ile bafl n dörtte biri mesh edilir. Küçük parmaklarla kulaklar n içini, bafl parmaklar ile de d fl, geri kalan üçer parmaklar n d fl ile de boyun meshedilir. En sonunda önce sa, sonra da sol ayak y kan r. Eller bileklere kadar y kan r. Euzü besmele çekilir ve eller bileklere kadar üç kere y kan r. Parmak aralar n n y kanmas na dikkat edilir. Parmaklar da yüzük varsa oynat l p alt n n y kanmas sa lan r. Buruna üç kere su çekilir, temizlenir Sa avuç ile burna üç kere ayr ayr su çekilir, sol el ile temizlenir Yüz üç kere y kan r Al ndan, yani saçlar n bitti i yerden itibaren kulaklar n yumufla na ve çene alt na kadar yüzün her taraf üç kere y kan r. Göz çukurlar n n ve burun kenarlar n n kuru kalmamas için iyice ovularak y kan r. A z üç kere çalkalan r Sa kol üç kere y kan r Sa avuç ile a za üç kere ayr ayr su al n p her defas nda iyice çalkalan r ve boflalt l r. Sa kol dirseklerle beraber üç kere y kan r. Y karken kolun her taraf kuru bir yer kalmayacak flekilde iyice ovulur

15 Sol kol üç kere y kan r Kulak arkalar temizlenir Sol kol dirseklerle beraber üç kere y kan r. Y karken kolun her taraf kuru bir yer kalmayacak flekilde iyice ovulur. Elleri yeniden slatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parma n d fl ile de boyun meshedilir. Bafl mesh edilir Sa ayak y kan r Eller su ile slat l r. Sa elin içi ve parmaklar bafl n üzerine konularak bir kere meshedilir. Eller slat larak sa elin küçük parma- ile sa kula n içi, bafl parma ile de kula n d fl ; sol elin küçük parma- ile sol kula n içi, bafl parma ile de kula n arkas meshedilir. Kulaklar temizlenir Sol ayak y kan r Eller slat larak sa elin küçük parma- ile sa kula n içi, bafl parma ile de kula n d fl ; sol elin küçük parma- ile sol kula n içi, bafl parma ile de kula n arkas meshedilir. Sol ayak topuklarla birlikte y - kan r. Y kamaya parmak uçlar ndan bafllan r ve parmak aralar iyice temizlenir

16 ABDEST BOZAN DURUMLAR GUSÜL Abdest flu durumlarda bozulur: 1- drar ve d flk yollar ndan idrar, d flk, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, herhangi bir s v n n veya maddenin ç kmas, yellenmek. 2- Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin ç kmas. Vücuttan ç kan kan akmad veya ç kt yerin çevresine da lmad sürece abdesti bozmaz. fiafiî ve Malikîler e göre idrar ve d flk yollar hariç, vücuttan ç - kan kan ve benzeri s v maddeler abdesti bozmaz. 3- A z dolusu kusmak. Kusulan fley ister yemek, ister safra veya kan olsun, abdest bozulur. 4- Bay lma, delirme, sarhofl olma, uyuma gibi fluurun kontrolüne engel olan durumlar. Uyku d fl ndaki fluur kayb na yol açan durumlar n süresi ve o esnada kiflinin konumu ne olursa olsun abdest bozulur. Yatarak derin uykuya dalma abdesti bozar, uyku ile uyan kl k aras ndaki hal ise bozmaz. 5- Cinsî münasebet veya afl r dokunma. 6- Mazeret halinin sona ermesi: Su bulamad için teyemmüm eden kimse suyu bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin -yolcu olanlara üç, yolcu olmayanlara bir gün olarak tan nan- mesh süresi dolunca, özürlü kimse için de namaz vakti ç k nca abdesti bozulmufl olur. 20 Bir fleyi su ile y kamak anlamlar na gelen Gusül, f k h ilminde bütün vücudun temiz su ile y kanmas fleklinde yap - lan hükmî temizlik ifllemi ni ifade eder. F k hta abdeste: küçük temizlik; abdest almay gerektiren hallere: küçük kirlilik (hades-i asgar); gusle: büyük temizlik; guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denilir. Gusle, Türkçe de boy abdesti de denir. GUSLÜ GEREKT REN DURUMLAR Hükmî kirlilik hali say lan cünüplük, hay z ve nifas halleri guslü gerektiren üç temel sebeptir. Ancak bu üç durumun büyük kirlilik olarak an lmas, bu durumdaki kimselerin dinen necis (pis/kirli) say ld anlam na gelmez. Cünüp olan, hay z ve nifas gören kimselerin hükmî kirlili i, onlar n namaz, tilavet secdesi, Kâbe yi tavaf, Kur an eline alma ve Kur an okuma, gibi belirli ibadetleri veya bu ibadetlerle yak ndan ilgili fiilleri yapmak için gerekli ruhî ve manevî haz rl a sahip olmad klar anlam na gelir. Bundan dolay cünüp kimsenin oruca devam etmesi veya namaz vaktine kadar y kanmay geciktirmesi 21

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm

Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI. Alt nc Bölüm Alt nc Bölüm Namaz I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve itaat etmek demektir. Türkçemizde kullan lan kulluk etmek deyimi de ayn anlam kar

Detaylı

Beşinci Bölüm. Temizlik

Beşinci Bölüm. Temizlik Beşinci Bölüm Temizlik I. İLKELER ve AMAÇLAR Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde, Hz. Peygamber'in hadislerinde ve örnek hayatında temizliğin önemi ve gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuş, genel anlamda

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 153-154 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu

Detaylı

Haramlar ve Helâller

Haramlar ve Helâller Ondördüncü Bölüm Haramlar ve Helâller I. LKE ve AMAÇLAR Aklî ve hissî birçok üstün yetenekle donat l p sayg de er bir varl k olarak yarat lan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insan n,

Detaylı

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811

Tashih Mustafa KAYA. Grafik ve Tasar m. (0312) 472 37 73 www.sfn.com.tr ISBN 978-975-19-4919-6 2010-06-Y-0003-811 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 811 Broşür : 45 Bu eser, Din þleri Yüksek Kurulu taraf ndan haz rlanm þt r. 1. Baskı, Ankara 2010 Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı: 30.06.2010/66 Tashih Mustafa KAYA Grafik

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât Sekizinci Bölüm Zekât I. LKELER ve AMAÇLAR nsan n var olup ya ayabilmesi için toplumsal hayat n gereklili i öteden beri " nsan, tabiat itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bak mdan tek tek ki

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

Ramazan ay nda ibadetlerimiz

Ramazan ay nda ibadetlerimiz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 165-166 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Ramazan ay

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

Hukukî ve Ticarî Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat Onsekizinci Bölüm Hukukî ve Ticarî Hayat I. LKE ve AMAÇLAR man ve ibadetler, hatta bir dereceye kadar haram ve helâller a rl kl olarak ki ilerin dindarl klar n ve buna ba l olarak bireysel hayat ve tercihlerini

Detaylı

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI Üçüncü Bölüm Akaid Akaid, akd kökünden türetilmi olan akîde kelimesinin ço uludur. Akîde, sözlükte "gönülden ba lan lan, dü üm atm ças na sa lam inan lan ey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inan lmas

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile...

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile... Resmî ay r mc l k... Selamlar n en güzeli ile... 11 Eylül olaylar n n arkas ndan bafllayan tart flmalar istisna edilirse, geçti imiz Ocak ve fiubat ay kadar hiç bir ayda, yo un bir flekilde slâm tart fl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar Dini Yay nlar Dairesi Başkanl ğ Derleme ve Yay n Şubesi Müdürlüğü Tel: (0.312) 295 73 06 295 72 75 HAC İLMİHALİ 1 Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar / 628 Cep Kitaplar / 72 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Grafik &Tasar m Recep Kaya Hüseyin Dil Bask : TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yay n Matbaac l k.ve Ticaret

Detaylı

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T

içindekiler Gençlikte Yaflanan DEJENERASYON ve Çözümü Dünyada Özlenen Cennet Güzellikleri Damarlardaki Gizli Haberci: N TR K OKS T LM MERCEK -May s 2006- Yay n Türü: Yayg n / Global Yay nc l k ad na imtiyaz sahibi: Bedri Edis Y lmaz, Adres: Talatpafla Mah. Emir Gazi Cad. brahim Elmas flmerkezi A. Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul/ Sorumlu

Detaylı

HAC ve ve UMRE REHBER

HAC ve ve UMRE REHBER HAC ve UMRE REHBER HAC ve UMRE REHBER Bütün Haklar FAZ LET Neflriyat ve Tic. A.fi. ye aittir. Grafik / Tasar m Çamlıca Basım Yayın Bask Fazilet Neflriyat İstanbul, 201 ISBN: 978-975-9018-83-7 T.C. Kültür

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

Vergi Hukukunda Süreler

Vergi Hukukunda Süreler 8 Vergi Hukukunda Süreler 139 Zaman kavram felsefecileri en çok meflgul eden kavramlardan biridir. Modern hayatta zamana karfl yar fl n en önemli stres kaynaklar ndan biri oldu u söylenir. Hukuk hayat

Detaylı