Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 1 TEMMUZ 2008 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival kutlama tarihleri: 1. Çorum Hitit Festivali 16 Eylül 1981 tarihinde baþlatýlmýþ. 5. Çorum Hitit Festivali 17 Eylül 1985 tarihinde baþlatýlmýþ. 10. Çorum Hitit Festivali Temmuz 1990 tarihlerinde yapýlmýþ. 18. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 1998 tarihlerinde yapýlmýþ Çorum Hitit Fuar ve Festivali 18- Ýki Polisin Ölümü: Mayýs ýn Günleridir. Dört günden beri karþýlýklý çatýþmalar sürmektedir. Bu arada Alevi ve solculara ait bazý ev ve iþlerleri tahrip edilmiþ ve yakýlmýþtýr. Bir çok kiþi yaralanmýþ, bazýlarý da öldürülmüþtür. Halkýn güvenlik güçlerine (polise) güveni olmadýðýndan barikatlarla semtlerini korumaya çalýþýyorlardý. Bunun farkýna varan vali, askeri birliklerden yardým ister. Askeri birliklerin devreye girmesiyle saldýrýlar ve çatýþmalar denetim altýna alýnmýþ görünse de; bunu fýrsat bilen Emniyet güçleri, direnen mahallelerde Çorum Katliamý nýn yýl dönümünde Festival 26 Haziran 1999 tarihinde yapýlmýþ. 21. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2001 tarihlerinde yapýlmýþ. 22. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2002 tarihlerinde yapýlmýþ. 23. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2003 tarihlerinde yapýlmýþ. 24. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 2-7 Temmuz 2004 tarihlerinde yapýlmýþ. 25. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 1-6 Temmuz 2005 tarihlerinde yapýlmýþ. 26. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 5-9 Temmuz 2006 tarihlerinde yapýlmýþ. 27. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 4-8 Temmuz 2007 tarihlerinde yapýlmýþ. Karaburna da Hasbýhal Toplantýsý Sosyal, çaðdaþ ve þeffaf Belediyecilik yaptýklarýný belirten Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak her yýl gereçekleþtirdikleri hizmet deðerlendirme toplantýsýnýn bu yýl 5 incisini Karaburna Kapalý Spor Salonunda, yaptýklarýný belirtti. Koçak, Karaburnalý vatandaþlarla 4,5 yýllýk hizmet süresinin deðerlendirdiklerini ve geleneksel hale getirdikleri bu toplantýlara ise Hasbýhal Toplantýsý adýný verdiklerini belirtti. 3 DE operasyonlara giriþtiler. Operasyon sýrasýnda Multuevler-su deposu yakýnýnda, yol ortasýnda kurþunlanarak öldürülmüþ bir erkek cesedi bulunur. Yapýlan kimlik tespitinde cesedin polis memuru Abdurrahman KOCAK a ait olduðu belirlenir. Daha sonra Milönü nde baþka bir polisin öldürüldüðü, birinin de yaralandýðý ortaya çýkar. Polis öldürme olayýnda yaralý kurtulan polis memuru Mehmet BEKTAÞ ifadesinde: trafikteki servisler kaldýrýlmýþ olduðu için, sabahlarý iþe deðiþik vasýtalarla gidiyordum. O sabah Muzaffer YEÞÝLYURT la birlikte Milönü nden geçerken boþ bir arsadan üzerimize dört el ateþ edildi. durun, teslim olun, silahlarýnýzý atýn diye baðýrdýlar. Muzaffer silahýný çekip ateþ etmeye baþladý. 4 DE 7 DE Okul öncesi eðitim ataðý Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, okul öncesi eðitimde hedeflerinin yüzde 100 okullaþma olduðunu söyledi. Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okul öncesi eðitimde yüzde 100 okullaþma oranýnýn saðlanmasý 8 DE YEREL SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý.erken seçim gündemde. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý Bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektironik postasýna gönderebilirsiniz. Fevzi Gümüþ Saza telli Kuran dediniz Köþe Yazýsý Naci Danacý Utanýyorum Ateþte Semaha durdular Köþe yazýsý 5 DE Aydýn Þimþek akmuzeolsun.asp adresine gir ve BÝR ÝMZADA SEN AT 2 DE 3 DE

2 2 1 Temmuz 2008 Salý Fevzi Gümüþ Saza telli Kuran dediniz mezhebinden, dilinden, etnik kökeninden dolayý ayýrmadýnýz. Kýrkýnýz bir, biriniz kýrk oldu. Kýrkýnýz bir üzüm damlasýndan doydu, kýrkýnýz bir katara dizildi; o katarlar Orta Asya yý, Ýran ý, Anadolu yu, Balkanlarý dolaþtý; þimdi de Avrupa ya kadar ulaþtý. Sayýn Vali, Sayýn Kaymakam, Demokratik kitle örgütlerinin, Alevi örgütlerinin zorlu ve çilekeþ bir mücadeleyi yürüten deðerli temsilcileri; Geleneksel olarak düzenlediðimiz Pir Sultan Abdal ý anma törenlerine hoþ geldiniz. Ve siz, Bahçe biziz, gül bizdedir diyen dostlar; Gül alýp, gül satan dostlar Hepinizi Pir Sultan Abdal ýn inancý, bilinci ve direnci ile selamlýyorum. Sivas ýn Banaz yaylasýna, baþýndan dumaný eksik olmayan Yýldýz Daðý nýn eteklerine sevginizi, hak aþkýnýzý, muhabbetinizi, gül cemalinizi getirdiniz. Ýyi ki geldiniz Bir ulu yaylada turnalar gibi semaha durmak için; Ýnsani kamil mertebesine ulaþmayý her þeyin önüne koyan bir inancý yaþatmak için; Tanrýyý gökyüzünde arayanlardan farklý olarak tanrýyý yeryüzünde, insanýn gönlünde, ademoðlunun yüzünde bulmak için bu tatil gününde yollara düþtünüz, engebeleri aþtýnýz, canlarla buluþtunuz. Anadolu topraðýna köklerini salan, asýrlar öncesinden evrensel bir ýþýðý yayan dil, din, inanç, etnik köken ayrýmý gütmeyen sizler kimlersiniz? Siz kudret kandilinde bir nur idiniz. Hz. Þahýn, avazýný verdiði bir turna oldunuz. Kafir demediniz kimseye, nefsinize cellat oldunuz. Kýlýçlarýnýz tahta idi. Batýnda ve zahirde Ezelde ve ahirde Muhabbetten gýdamýz var, ölüm ölür biz ölmeyiz deyip, hakka yürüyen canlardýnýz. Ýllede þah dediði için kesildi dilleriniz. Sýr vermediði için yerlere düþtü serleriniz. Derisi yüzülen bir Nesimi, enelhalk deyip baþýný veren Mansur dunuz. Kerbela çöllerinde Yezit in zulmüne direnen bir Hüseyin diniz. Anadolu ya barýþýn simgesi güvercin donunda gelen Hacý Bektaþi Veli idiniz. Serez çarþýsýnda Þeyh Bedrettin Bir ölüp bin dirilen Pir Sultan dýnýz. Çorum da, Maraþ ta, Ümraniye de, Gazi de katledilen sizdiniz. Sivas ta yanan da Saza telli Kuran dediniz, kerameti kendinizde buldunuz. Dolu içtiniz kana kana, yollar gittiniz yana yana, bu yolda oldunuz divane; ama yine de Gönlün sultaný akýldýr demekten vazgeçmediniz. Ýncinseniz de incitmediniz, 72 millete ayný nazarla baktýnýz. Kimseyi, dininden, Þimdi soruyorum sizlere; Siz kimsiniz?... Evet, bizler Aleviyiz; Aleviyiz ama, þimdi bize ne diyor; din bezirganlarý, düzenbaz siyasetçiler, þeriatçýlar, milliyetçiler. Camiye girin, baþý sarýklý hocalarýn vaazlarýný dinleyin Günde beþ vakit namaza durun, Hacca gidin, Ramazan orucu tutun, Býrakýn cemevi yapmayý, vazgeçin Aleviliðinizden diyorlar. Bizleri asimile etmek için üniversiteler, siyasetçiler, hocalar el ele vermiþ, ittifak kurmuþlar, zorunlu din dersleriyle çocuklarýmýza inanmadýðý bir inancý empoze ediyorlar, Alevi köylerine zorla cami yapýyorlar. Hastane yapmýyorlar, okul açmýyorlar, Diyanet Ýþleri Teþkilatý nýn kadrolarýný doldurmakla uðraþýyorlar; ve karanlýða gömdükleri kafalarý cennet hayaliyle avutuyorlar. Çaðdaþlýða, laikliðe, demokrasiye hergün bir kurþun atýyorlar. Ýnanç özgürlüðünden bahsediyorlar ama onlarýn inanç özgürlüðünün içinde sadece türban ve cami var. Alevilik yok, Alevilik varsa bile Sünnileþmiþ bir Alevilik istiyorlar Aleviler, hergün ayrýmcý uygulamalar yaþarken, örneðin Elazýð ýn Karakoçan kaymakamý Alevi öðrencilere yönelik olarak açýkça ayrýmcýlýk yaparken, bu ülkenin Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan Avrupa Parlamentosu nda Türkiye de Müslümanlarýn da özgürlük sorunu var diyebilme insafsýzlýðýný gösterebiliyor. Çünkü bu hükümet sadece kendi zihniyeti için özgürlük istiyor. Alevisiz Alevi açýlýmý ile de Aleviler içinden devþirdiði Reha Çamuroðlu gibi isimlerle Alevileri, Ilýmlý Ýslam projesinin kuyruðuna takmak istiyor. Sevgili canlar; Bizler asimilasyon politikalarýna dur dediðimizde üniversiteleriyle, din adamlarýyla, siyasetçileriyle bu sistem, bu hükümet inancýmýzý bize tarif etmeye kalkýþýyor; bizlere bölücülük yaftasýný yapýþtýrýyor. Þimdi size bir kez daha soruyorum: Sizler bölücü müsünüz? Sevgili canlar; Aleviliðin ne olduðunu tanýmlamak hiç kimsenin haddi deðildir; Aleviliðin nasýl bir öðreti olduðunu biz dedelerimizden, analarýmýzdan, deyiþlerimizden, ozanlarýmýzdan, türkülerimizden öðreniriz. Cami hocalarýndan, kamu olanaklarýyla beslenen ve laik bir devlette olmamasý gereken Diyanet Ýþleri Teþkilatý nýn maaþlý din görevlilerinden deðil Ne pahasýna olursa olsun, herkes þunu artýk bilmelidir ki, Aleviler kimin hangi dilden konuþtuðunu bilmektedirler ve asimilasyon politikalarýna karþý uyanýktýrlar. Bu uyanýklýk, bu hükümetin Alevisiz Alevi açýlýmý projesini iflas ettirmiþtir. Sevgili Yoldaþlar; Pir Sultan Abdal ý anmak üzere Sivas a giden 33 insanýn Madýmak Oteli nde yakýlarak katledilmesi, Ortaçað vahþetiyle Türkiye nin aydýnlýðýna, çaðdaþlýðýna, demokrasi ve laikliðe, halklarýn kardeþliðine, birarada yaþama kültürüne ve çok kültürlülüðe yapýlan bir saldýrýydý. Bundan 15 yýl önce Sivas ta gerçekleþen gerici, þeriatçý, faþist katliam devletin ve güvenlik güçlerinin gözetiminde yaþandý. Ýnsana, aydýnlýða, düþünce özgürlüðüne düþman ýrkçý ve þeriatçý güçler, Þeriat isteriz, Cumhuriyet Sivas ta kuruldu, Sivas ta yýkýlacak sloganlarý atarak savunmasýz insanlarý bir otelde kýstýrdýlar ve oteli ateþe vererek, tarihe karanlýk bir sayfa eklediler. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 15 yýldýr kararlý bir þekilde Madýmak katliamýnýn, sadece Madýmak ýn da deðil, bir arada yaþama kültürünü tahrip eden karanlýkta kalmýþ bütün katliamlarýn aydýnlýða kavuþturulmasý için mücadele veriyor ve laikliði, bireyin ve emeðin özgürleþtirilmesini, devletin demokratikleþtirilmesini savunan güçlerle omuz omuza olmayý önemsiyor. Omuz omuza verdiðimiz mücadelede dostlarýmýzý þimdi 2 Temmuz da Madýmak Oteli önünde görmek istiyoruz. Alanlarda görmek istiyoruz. Deðerli dostlar; Biraz önce kýrkýmýz bir katara dizildik dedim; Geçmiþte olduðu gibi bugün de kýrkýmýz bir, birimiz kýrk olacaðýz, kýrkýmýz ayný katarda yol alacak. Bu kervan yürüyecek Ne mutlu bu kervaný yürüten sizlere Ne mutlu bu kervaný yürüten AÞK a Ne mutlu 5 asýr öncesinde Yýldýz Daðýnýn eteklerinde, Banaz da, bu kutsal topraklarda bir ýþýk yakan Pir Sultan Abdal ýn yolundan gidenlere. Etkinlikte emeði geçen herkese emeklerine saðlýk diyor, Derneðimiz Yönetimi adýna sizleri selamlýyor, saygýlar sunuyorum. Ne mutlu bu çaðda Pirimiz Pir Sultan Abdal'ýn izini sürenlere... Ne mutlu Yol'a Can verenlere... PSAKD Genel Baþkaný Sayýn Fevzi GÜMÜÞ'ün 19. Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür Etkinlikleri Açýlýþ Konuþmasý

3 1 Temmuz 2008 Salý Karaburna da Hasbýhal Toplantýsý Aydýn Þimþek Sulucakarahöyük/HACIBEKTAþ Sosyal, çaðdaþ ve þeffaf Belediyecilik yaptýklarýný belirten Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak her yýl gereçekleþtirdikleri hizmet deðerlendirme toplantýsýnýn bu yýl 5 incisini Karaburna Kapalý Spor Salonunda, yaptýklarýný belirtti. Koçak, Karaburnalý vatandaþlarla 4,5 yýllýk hizmet süresinin deðerlendirdiklerini DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri 2 Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: ve geleneksel hale getirdikleri bu toplantýlara ise Hasbýhal Toplantýsý adýný verdiklerini belirtti. Hasbýhal Toplantýlarýnýn Karaburnalý vatandaþlarca büyük ilgi gördüðüne dikkat çeken Koçak Bu toplantýlarýmýza vatandaþlarýmýz büyük ilgi gösteriyor. Bu toplantýmýz da 2004 yýlýndan bugüne deðin yapýlan çalýþmalarýn bir deðerlendirmesini yaptýk. Deðerlendirmelerimizde gördük ki, birlikte yapýlan iþlerde baþarý var. dedi. Karaburna Belediyesi nin her yýl gerçekleþtirdiði Hasbýhal toplantýsý na belediye Meclis Üyelerinin yaný sýra Karaburnalý vatandaþlar da katýldý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Ateþte Semaha durdular 35 insan ateþte semaha durdu, dumanda boðuldu. Onlar ki; türkü söyleyip, þiir okumak, baðlama çalýp, semah dönmek için Pir Sultan'a konuk oldular. Nereden bileceklerdi ataþte Semah dönüp, dumanda boðulacaklarýný. Sivas'ta tekerrür eden katliamcý tarihin kendisidir. Tekerrür eden Pir Sultan'ýn, Þeyh Bedrettin'in, Deniz'in, Hüseyin'in, Yusuf'un asýlmasý, Nesimi'nin yüzülen derisidir. Türkiye nin yüz aký insanlar o gün Sivas'ta barýþ ve demokrasi için oradaydýlar. 2 Temmuz Sivas katliamý, 78 Maraþ, Corum, katliamýnýnýn devamýdýr. Vatani görevlerini yapmanýn huzuru içinde ýrkçýlar, faþistler ve þeriatçýlar o gün Pir Sultan'ýn koynunda semah dönenleri yaktýlar. Olanlar dünyanýn gözü önünde oldu. Olanlarý devlet izledi ve dünya buna tanýk oldu. Sivas... Kendiliðinden eylem olarak açýklanamaz. O gün Sunni, Alevi, Hiristiyan ve hatta Ataist olanlar oradaydý. O gün orada otuzbeþ insan ateþte semaha durdu, dumanda boðuldu. Evet, otuzbeþ can. Otuzüç can, o gün Pir Sultan'a konuk oldu. Ýki can ise, otel personeliydi. Ýki kiþi ise, katliama katýlan ve yanlýþlýkla polis kurþunuyla ölen kiþilerdi. O gün orada otuzbeþ can ateþte yanýp, dumanda boðuldular... Cumhuriyet adeta mezhep cumhuriyeti. Devlet hizbullahý besledi, büyüttü. Hizbullahý Alevi-Bektaþilere, sola ve kürt sorununa karþý kullandý. Devlet katliamdan surumludur ve devlet katliam karþýsýnda bir o kadar büzüldü.. Madýmaðý yakan þeriatçý güç, AKP'yi de iktidar yapan güçtür. Devlet katliama karþý geleneksel tutumunu deðiþtirmediði sürece büzük olarak kalacaktýr. Devlet büzüktür.. Bir dönemin adalet bakaný katliamý organize eden þeriatçý faþistlerin avukatlýðýný yapmýþtýr. Katliama katýlanlarý meclise taþýdýlar. Devlet aradan 13 yýl geçmesine raðmen katliamý kýnamamýþtýr. Kýnayamamýþtýr, büzüktür. Ayný taleplerle Hacýbektaþ Gençlik Platformu Sivas Katliamýný Unutmadýklarýný ve unutturmayaçaklarýný belirterek hummalý bir çalýþma içindeler. Ev ev, sokak sokak gezip Madýmak da yitirdiklerimizi anlatýyorlar. Tüm insanlarý vicdanýyla baþbaþa býrakan bir çalýþma yürütüyorlar. Yoðun, anlamlý ve zor bir çalýþma içindeler. Araç kaldýracaklar ama araçlarý yok. Belediyeleri var ama araç alamýyorlar. Araç buluyorlar fakat para sýkýntýsý çekiyorlar. Para için destek sandýðý gezdiriyorlar destek buluyorlar. Yalnýz olmadýklarýný bilmeleri onlarý daha çok heyecanlandýrmýþ görünüyor. Afiþ, döviz, pankart hazýrlýyor, mahalle çalýþmasý yapýyorlar. Öyle görünüyor ki; bütün zorluklarýna raðmen, gençler Sivas a gitmekte kararlýlar. Kararlýlýklarý kadar çaðrýlarý da kararlý. Biz Sivas da Madýmak önünde vicdaný olanlarla birlikte olacaðýz. Eðer vicdaný olanlarla birlikte olmak istiyorsanýz biz Hacýbektaþ dan gideceðiz. Sivas ý unutmadýk, unutturmayaçaðýz. Bizimle birlikte olabilirsiniz diyorlar. Katliama karþý olan ve katliamýn acýsýný hisseden tüm insanlar, demokratlar, laikler, ataistler, cumhuruyetçiler, Atatürkçüler, Alevi-Bektaþiler, solcular, sosyal demokratlar, sosyalistler bu etkinliðe katýlmalýdýr. Gençlerin çaðrýsýný ve Madýmak ý yalnýz býrakmamalýdýr. Sivas Unutulmasýn, Madýmak Müze Olsun talebi yalnýzca Alevi-Bektaþilerin talebi olarak görülemez, Atatürkçüler, sosyal demokratlar, laikler, cumhuruyetciler, solcular, sosyalistler inadýna bu talebe sahip çýkmalýdýr. Çünkü; saðcýlaþma ve muhafazakarlaþ ma Türkiye'yi etkisi altýna almýþ durumdadýr. Türk-Ýslam Sentezi eðitim anlayýþýný þekillendirmektedir. Çünkü; Þeriatýn kestiði parmak kimin olursa olsun acýtýyor. Ve þeriatýn keseceði parmagýn aðýrlýkla yukarýda saydýðým kesimlerin parmaðý olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. Son söz; Þeratýn kestiði parmak acýtýr, þerata karþý verilen mücadele ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve faþizme karþý verilecek mücadeleden baðýmsýz deðildir. Not: Sivas a gitmek isteyenlerin ulaþabileçekleri Gençlik Platformu sözcülerinin telefonlarý : SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ

4 Ýki Polisin Ölümü: Mayýs ýn Günleridir. Dört günden beri karþýlýklý çatýþmalar sürmektedir. Bu arada Alevi ve solculara ait bazý ev ve iþlerleri tahrip edilmiþ ve yakýlmýþtýr. Bir çok kiþi yaralanmýþ, bazýlarý da öldürülmüþtür. Halkýn güvenlik güçlerine (polise) güveni olmadýðýndan barikatlarla semtlerini korumaya çalýþýyorlardý. Bunun farkýna varan vali, askeri birliklerden yardým ister. Askeri birliklerin devreye girmesiyle saldýrýlar ve çatýþmalar denetim altýna alýnmýþ görünse de; bunu fýrsat bilen Emniyet güçleri, direnen mahallelerde operasyonlara giriþtiler. Operasyon sýrasýnda Multuevler-su deposu yakýnýnda, yol ortasýnda kurþunlanarak öldürülmüþ bir erkek cesedi bulunur. Yapýlan kimlik tespitinde cesedin polis memuru Abdurrahman KOCAK a ait olduðu belirlenir. Daha sonra Milönü nde baþka bir polisin öldürüldüðü, birinin de yaralandýðý ortaya çýkar. Polis öldürme olayýnda yaralý kurtulan polis memuru Mehmet BEKTAÞ ifadesinde: trafikteki servisler kaldýrýlmýþ olduðu için, sabahlarý iþe deðiþik vasýtalarla gidiyordum. O sabah Muzaffer YEÞÝLYURT la birlikte Milönü nden geçerken boþ bir arsadan üzerimize dört el ateþ edildi. durun, teslim olun, silahlarýnýzý atýn diye baðýrdýlar. Muzaffer silahýný çekip ateþ etmeye baþladý. Benim Kýrkkale tutukluk yapmýþtý. Onlar ateþ etmeye devam ediyorlardý. O sýrada Muzaffer vuruldu ve düþtü. Düþünce ateþ edenler uzaklaþtýlar. Muzaffer hemþerim beni kurtar dedi. Eðilip baktýðýmda ölmüþtü. Onun tabancasýný aldým ve kaçanlarýn arkasýndan iki el ateþ ettim. Bu sefer kiþi olarak bana doðru geliyorlardý. Yapacak bir þey yoktu, kaçarak bir apartmana girdim. Bu sýrada attýklarý bir tuðla alnýma gelmiþti. Ev sahibi Girecek benim evi mi buldur, defol dedi. Beni kovalayanlarý da içeri aldý. Üzerime atladýlar ve beni sürükleyerek sokaða çýkarttýlar. O sýrada kendimi kaybetmiþim. Eþim Gülay beni oradan olarak, hastaneye gütürmüþ (4) Polislerin ölümüyle ilgili baþka söylentilerde bulunmaktadýr. Söylentiye göre Mehmet BEKTAÞ la, birlikte gelen polis Muzaffer YEÞÝLYURT a Milönü ndeki barikatlarýn kaldýrýlmasýný teklif eder. Muzaffer (demokrat olarak bilinmektedir) karþý çýkýnca, Mehmet BEKTAÞ silahýný çekerek Muzaffer i vurur. Barikatlarýn yanýnda bulunanlarda olayý görüyor, Mehmet BEKTAÞ ýn arkasýna düþüyorlar. Olay açýklýða kavuþamýyor. Ama solcular suçlu görülerek iki kiþi gözaltýna alýnýr, yargýlama sonucu aðýr hapis cezasý verilir. Polisler, Milletvekillerine Saldýrýyorlar: Çorum katliamý nedeniyle CHP Li milletvekilleri (Þükrü BÜTÜN, Ethem EKEN, Senatör Abullah ERCAN) olaylarý yerinde incelemek üzere gelmiþlerdir. Milletvekilleri, CHP li Belediye Baþkaný Turhan KILIÇOÐLU nun makamýnda otururlarken, biri heyecanla içeri girer. Saldýrganlarýn dýþarýda iki genci silahla yaraladýklarýný, yardýmcý olunmasýný söyler. Milletvekilleri de hemen dýþarý fýrlayarak yaralý gençlerin bulunduðu yere giderler. Orada polis ekibinin beklediðini, yaralýlara yardýmcý olmadýklarýný görürler. Milletvekilleri yaralýlara yardým etmeye çalýþýrken, polis ekibinin içinde bulunan Kemal MARAÞLI Olaylarýn sorumlusu sizlersiniz. Polisleri siz öldürdünüz, komünistler kýþkýrtmasýyla polis ekibi milletvekillerine saldýrýrlar. Polislerle milletvekilleri itiþirken, milletvekili Þürkü BÜTÜN ün belindeki tabancasý yere düþer. Polis Kemal MARAÞLI hemen tabancayý alarak milletvekiline çevirir. O sýrada iki genci silahla yaralayan MHP lilerde gelir ve polis ekibiyle birlikte milletvekillerine saldýrýrlar. Karþýlýklý itiþme sürerken, baþka bir polis ekibi de olay yarine gelir, tabancalarýný çekerek saldýrgan polislere ve MHP lilede çevirirler. Böylece milletvekilleri de saldýrýdan Çorum Katliamý ( Mayýs /Temmuz 1980 ) (2) kurtulmuþ olurlar. (5) Ýçiþleri Bakaný Vekili Çorum da: Çorum olayý týrmanarak cinayetlere dönüþmektedir. Ýçiþleri Bakaný Vekili Orhan EREN, Jandarma Genel Komutaný Org. Sedat CELASUN la birlikte Çorum a gelirler. Çorum da teþkilatý bulunan siyasi parti il yöneticileri, Çorum milletvekillerinin katýlýmýyla bir toplantý düzenlenir. Saldýrý olayý deðerlendirilir. Çorum Valisi Rafet ÜÇELLÝ, tek yanlý ve timsah gözyaþlarýyla olaylarý anlatýr. Bu anlatýmýn etkisinde kalan Jandarma Genel Komutaný Sedat CELASUN: Biz gerekli yerlerden emir aldýk. Milönü ne tanklarla girip olaylara son vereceðiz dediðinde; Çorum CHP Milletvekili Ethem EKEN, nasýl olur paþam? Milönü ne tanklarla girmek neyi çözer? Bu daha çok kan dökülmesine neden olur. Belki bir Milönü hiçbir þey deðil ama, Türkiye de 14 milyona yakýn Alevi vatandaþ yaþamaktadýr. Milönü ne tanklarla girip kan döküldüðünde tüm ülkede büyük olaylar çýkar yanýtýný verir. Sonuçta oluþturulan bir komite Milönü ne giderek halkla görüþürler. Can güvenliði garantisi sonucu barikatlar kaldýrýlýr. Vali - Emniyet Müdürü Görevden Alýnýyor: Çorum da Kuruköprü, Sigortaevleri, Terlemezevler, Milönü, Kale, Esnafevler, Þenyurt, Bahçelievler, Karþýyaka, Nadýk Mahallelerinde ve semtlerinde saldýrýlar devam etmektedir. Semt halký kurduklarý barikatlarla savunmalarýný sürdürmektedirler. Askeri birliklerin müdahalesi sonucu saldýrý olayý kýsmen de olsa denetim altýna alýnmýþtýr. Çorum halký, saldýrý ve katliamýn valinin ve Emniyet Müdürünün yanlý tutumlarýndan kaynaklandýðýný açýk açýk söylemektedirler. Basýn olayý yerinde incelemekte, haber yapmaktadýr. Böylece Vali Rafet ÜÇELLÝ ile Emniyet Müdürü Nail BOZKURT un yanlýlýðý gizlenemez olmuþtur. Ýstemeye istemeye her ikisi görevden alýnýrlar. Yüksel ÇAVUÞOÐLU Çorum Valiliðine, Erdem YURTSEVER de Emniyet Müdürlüðüne atanýrlar. Çorum katliamýnda yansýz görev yapan Çorum Ýl Komutaný Yarbay Vural GÜRÝDE, polislerin solculara, Alevilere karþý kinli tahriklerini, MHP li saldýrganlara nasýl yardýmcý olduklarýný görmekte; buna karþý önlemler almaktadýr. Jandarma komutaný, demokrat ve yansýz tutumlarýyla halka güven veriyordu. Ne var ki saldýrgan faþistler; komutanýn tutumundan memnun deðiller. Çorum MHP li milletvekilleri Mehmet IRMAK Çorum a gelir. Jandarma Ýl Komutaný Vural GÜRÝDE ye Niye engellemiyorsun diye çýkýþýr ve baský yapar. Milletvekillerinin baskýlarý Yarbay GÜRÝDE yi etkilemez. Bu kez Çorum da olaylar nedeniyle görevli bulunan askeri birlik komutaný General Þahabettin ESENGÜL e giderek ve Jandarma Komutanýnýn tutumundan memnun olmadýklarýný deðiþtirilmesini isterler. General ESENGÜL, kendisine yapýlan baskýyý þöyle anlatmaktadýr: Ýsimlerini dahi hatýrlamak istemiyorum. Bu milletvekilleri devamlý suretle yaranýn kabuklanmasý deðil, kanamasýný istiyorlardý. Ýþleri güçleri Ankara da belirli odaklarý tahrik etmek ve almýþ olduðu yetkilerle Çorum a gelip karma karýþým etmekti. Bu iki milletvekili olaylarýn tarafýmdan bastýrýlmasýný memnuniyetle karþýlamadýlar. Yani ne istiyorlardý? Bir taraf korunsun, diðer taraf öldürülsün. Yani katalizor rol oynamayacaksýnýz. Güvenlik tedbirleri tam olarak almayacaksýnýz. Bir kesim ki ona Sünni kesim diyebilirsiniz, Alevileri esasen sýkýþmýþ bir bölgede çevirmiþ, onlarýn üzerine saldýrýp imha etmek istiyorlardý. Fevkalede küstah bir tavýr içindelerdi (6) MHP lilerin baskýsý sonucu Jandarma Ýl Komutaný Yarbay Vural GÜRÝDE görevden alýnýr. Çorum Dýþýna Taþan Ölüm: Çorum un giriþçýkýþ yollarý, faþistlerin iþgalindedir. Araçlar 1 Temmuz 2008 Salý durdurularak içindekiler indirilip kontrol ediyorlardý. Ýçlerinde solcu-alevi olanlarý alýp götürüyorlar ve iþkence ediyorlardý. Çorum- Ortaköy yolu, Ovasarap Köyü nün (Sünni, MHPP yoðunlukta) yakýnýndan geçmektedir. Ovasaray Köyü nde MHP li militan yolu kapatýr. Çorum dan Kozluca Köyü ne (Alevi Köyü) giden bir kamyonu durdururlar. Kamyonda bulunan Selahattin ve Metin ARDIÇ isimli iki genç kardeþi indirirler. Ýþkenceden, sorgulamadan geçirirler. Selahattin silahla aðýr yaralanýr, acý içinde yerde kývranýr. Selahattin in küçük kardeþi Metin henüz 10 yaþýnda. Aðabeyinin kanlar içinde yerde yatýþýný, eli silahlý faþistlerin hakaret ve küfürlerini gördükçe korkudan titremekte, hüngür hüngür aðlamaktadýr. Faþistlerden biri kamyonun yönünü Çorum a doðru çevirir, yaralý Selahattin i ve Metin i kamyonun þoför mahaline kor. Metin daha küçük kamyonu kullanmasýný bilmiyor. Selahattin ise kurþunla aðýr yaralý, sürekli kan kaybetmektedir. Çaresizlik içinde Selahattin direksiyonu eline alýr, kardeþi Metin in katkýsýyla Çorum-SSK Hastanesine yetiþirler. SSK Hastanesi, ülkücülerin denetinde ve üs olarak kullanýlmaktadýr. Kan kaybý nedeniyle Selahattin yürüyemez olmuþ, koltuðuna girilerek SSK Hastanesinin acil bölümüne yetiþtirilir. Görevliler Sen sigortalý deðilsin, ancak devlet hastanesi bakar diye hiç ilgilenmezler. Devlet hastanesine götürecek kimse yok. Acýlý haber babasý Cemal a ulaþmýþ, koþarak yetiþir. Kan gereklidir. Selahittin in kan grubunu belirlemek için kaný alýnýr, bir þiþeye konulur, babasýna verilir; Kan tahlil merkezine gönderilir. Acýlý baba, kan þiþesiyle dýþarý çýktýðýnda, SSK Hastanesinin bir görevlisi Komünistler burada kan tahlili yapamazlar diyerek baba Cemal ýn elindeki þiþeyi alýr, barikatlara vurarak kýrar. Kan tahlili zamanýnda yapýlmadýðý için gerekli kan bulunamamýþ; Selahattin de fazla kan kaybýndan yaþamýný yitirmiþtir. (7) Alevi köylerinin yollarý iþgal altýndadýr. Ahmetdoðan, Çobandoðan, Savak ve Yoðunþehit köylerinde yaþayan Aleviler dýþarý çýkamýyorlardý. Hayvanlar içerde, insanlar içerde, ekinler tarlada. Eli silahlý faþistler yollarda (8) Ankara da ameliyat sonucu yaþamýný yitirmiþ bir Alevi kadýnýn cenazesi Çorum daki köyüne götürülmektedir. Kuruköprü mevkiinde eli silahlý faþist bir grup tarafýndan durdurulur. Arabada bulunanlar indirilerek kimlik tespiti yapýlýr. Alevi olduklarý anlaþýlýnca ölü sahiplerine hakaret edilir, coplanýrlar. Bununla da yetinilmez, cenazeyi açmak isterler. Ölü sahipleri defin ve yola çýkma belgelerini göstererek, güneþ batmadan cenazenin köye yetiþtirilmesini rica ederler. Adý üzerinde faþist, ölüye de saygýlarý olmaz. Bir yanda cenaze tekmelenmekte, bir yan da cenaze sahiplerine iþkence edilmektedir. Bunca hakaretten sonra içlerinden biri Býrakýn þu pezevenkleri, cehennem olup gitsinler söylemiyle cenaze arabasý birakýlýr. Ceset... Ceset...: Faþistler, insan avýndalar, önüne geleni dövüyor ve öldürüyor, iþkence ediyorlardý. Mutluevler semtinde bir inþaatta iki ceset bulunur. Kimlik belirlemesinde birinin Yahya BARAN ýn, diðerinin de Osman AKSU ya ait olduðu ortaya çýkar. Her ikisinin elleri ve gözleri aðýzlarý baðlandýðý, vücutlarýnda 18 er kurþun yarasý olduðu saptanýr. (Alevihaberajansý) Devam Edecek

5 1 Temmuz 2008 Salý Naci Danacý Utanýyorum Ýki yýldýr gitmekte olduðumuz, Madýmak müze olsun kampanyasýnýn bu sene de geçen sene vermiþ olduðumuz sözden dolayý hazýrlýklara baþladýk. Bizim bu hazýrlýðýmýzýn dýþýnda, gençler tarafýndan Gençlik Platformunun kurulup, önce 6 Mayýs taki Denizleri Anma Etkinliðini yapmalarý ve 2 Temmuz 2008 Çarþamba günü de Madýmak müze olsun hazýrlýklarýný baþlatmalarý duyarlý gençlerin var olduðunu gösteriyor. Nazým ýn þu dizelerini hatýrlýyoruz: Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða. 2 Temmuz un Üzerinden 15 Yýl Geçti Üzerimize Düþeni Yaptýk Mý? Metin Coþkun Aydýn Hatipoðlu, Nur Saka, Nurullah Can ve Refik Durbaþ BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMÝ 3 Temmuz saat NHKM / Bahçe SÝVAS 93 Yönt.: Ali Demir Süre: 80 dakika PANEL 6 Temmuz Saat NHKM / Bahçe Ýþçi Sýnýfý Gerici Olabilir mi? Düzenleyen: Yurtsever Cephe Ýþçi Birliði SERGÝ 01 / 10 Temmuz 2008 NHKM / Sergi Salonu Sivas ta Otuz Üç Portre Dünyanýn neresinde görülmüþtür ki, 37 insaný yakacaksýnýz, daha sonra o günü Müslümanlarýn bayramý olarak ilan edeceksiniz. Bu bir vahþettir. 2 Temmuz 1993 yýlýnda olaylar olmadan önce Müslümanlar adýna daðýtýlan ayný içerikli iki veya üç deðiþik bildiriler olaylarýn hazýrlýklarýný gösteriyordu ama çok ilginçtir ki bundan ne emniyetin, ne jandarmanýn, ne de mitin bilgileri olmuyor. Oda þunu gösteriyor, el ele vererek, göz göre göre katliam yapýlýyor. Katliamdan sonra zamanýn cumhurbaþkanýnýn, baþbakanýn, içiþleri bakanýnýn açýklamalarý bu katliamdan haberimiz var dercesine gibiydi. Katliamýn üzerinden on beþ yýl geçtiði halde katiller hala aramýzda dolaþýyor. Ailelerin ve duyarlý olan insanlarýn acýlarý da katlanarak çoðalýyor. Þu anda Sivas ta Eðitim-Sen baþkanýnýn kapýsýna yapýþtýrýlan 2 temmuz Müslümanlarýn bayramýdýr afiþi aklýmýza þu soruyu getiriyor. 2 temmuz 2008 de tekrar bir katliamý düþünülüyor. 2 temmuz 1993 yýlýnda yapýlan katliama seyirci kalan devlet buna da seyirci kalabilir. Þimdiye kadar yapýlan katliamlar hiçbir zaman bizleri yýldýrmamýþtýr. 2 temmuz 2008 de inadýna ve müze olana kadar önündeyiz. Gavur dediðimiz insanlar katliam yapýlan alanlarý müze yapýyor, kendilerine Müslüman diyen yobazlar katliam gününü bayram ilan ediyor. Hiçbir devlet yetkilisi de çýkýp bunu kýnamýyor. Ýçimden haykýrmak geliyor. Böyle bir ülkede yaþadýðým için utanýyorum, utanýyorum. Kültür Bakaný Ertuðrul Günay ýn Madýmak için söylemiþ olduðu þu sözler çok önemliydi. Ben de katliamýn yapýldýðý otelde et yendiði için utanýyorum demiþti. Madýmak ýn müze yapýlmasýnda elinde büyük bir yetki Aradan 15 yýl geçmesine raðmen Sivas Katliamý nýn acýsý pek çok insanýn kalbinde hala. Sivas unutulmadý kuþkusuz, unutulmayacak da. Ancak Madýmak otelinin içerisindeki 35 insanla birlikte yakýldýðý bu topraklarda yaþayan bizler, ilericiler, aydýnlar ve sanatçýlar üzerimize düþenin ne kadarýný yaptýk? Ýçindeki 35 insanla birlikte Madýmak otelini gerici bir güruhun yaktýðý doðru. Zaman içerisinde bu gerici güruhu kimlerin kýþkýrttýðý da açýða çýktý. Devletin, polisin ve ordunun gerekli önlemleri almadýklarý baþýndan beri biliniyor. Katillerden göstermelik bir hesap bile sorulmadý. Bütün bunlar doðru. Ancak sorun, yalnýzca Sivas ta 1993 yýlýnda yaþanmýþ acý bir olay deðildir.35 insanýn gerici bir güruh tarafýndan yakýlabildiði bir ülkede, her þey baþtan aþaðý deðiþtirilmeliydi. Ne deðiþti o günden bu güne? Dinci gericilik bu topraklardan silinmeliydi Silinebilirdi de. Eðer, dinci gericiliðin, sermayenin ve onlarýn aðababasý emperyalistlerin beslemesi olduðu gerçeði aydýnlarýmýz, ilericilerimiz ve emekçilerimiz tarafýndan yeteri kadar doðru kavranabilseydi. Silinebilirdi, eðer birbirinden çok farklý yüzleri olan liberal çapulcular, yobazlar, AB ciler ve ABD cilerin ayný kaba pisleyip yine ayný kaptan beslendikleri daha erken fark edilebilseydi. hala. Bunu gerçekleþtirdiðimizde Tuzla nýn da, Sivas ýn da hesabýný soracaðýz Sonuna kadar! Nâzým Hikmet Kültür Merkezi 2 Temmuz Etkinlikleri Sönmeyen Ateþ Sivas 2 / 3 / 6 Temmuz NHKM Bahçe FORUM 2 Temmuz NHKM / Bahçe Katýlýmcýlar: Nâzým Hikmet Kültür Merkezi Divriði Kültür Derneði Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Türkiye Yazarlar Sendikasý Tiyatro Oyuncularý Meslek Birliði KÜLTÜR-SANAT-SEN Dinleti: Ufuk Karakoç Þiir dinletisi: Kemal Özer GÖSTERÝ VE ÞÝÝRLER 2 Temmuz NHKM / Bahçe Temmuz için Yaralý Semah: Kemal Özer Þiirleriyle: Orhan Aydýn, Mehmet Ulay, Recep Yener, Oðuz Tunç, Orhan Kurtuldu, Açýlýþ: 2 Temmuz 2008 Çarþamba 19:30 - NHKM / Sergi Salonu Bu sergiden önce her 2 Temmuz da andýðým acý olayý bu sefer Sivas ta 33 Portre, resim sergisiyle anmayý düþündüm. Yaþanýlan kýyým bu gün yüz yüze olduðumuz toplumsal sorunlara etkendi. Sivas ta 33 Portre, bunu hatýrlatacak ve aydýnlarýmýz yine bize ýþýk tutacak. Zeynep Serdar. Zeynep Serdar, 2 Temmuz Sivas katliamýnda yaþamlarýný yitiren aydýnlar ve sanatçýlar için (þablon baský resim tekniði ile) yapýlmýþ çalýþmalarýnda, kýrmýzýyý, karanlýða baþkaldýrýnýn ifadesi olarak seçmiþtir. Her iki rengi bir arada kullandýðý sergi, karanlýða karþý baþkaldýrýnýn bu topraklarda karþýlýk geldiði anlamlara bir göstergedir yýlýnda Tekirdað da doðmuþtur yýlýnda Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Bölümü, Grafik Ana Sanat dalýndan mezun olmuþtur. Çeþitli karma sergilere katýlan sanatçý halen K.N.G. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi nde resim öðretmenliðine devam etmektedir ve çalýþmalarýný sürdürmektedir. Nâzým Hikmet Kültür Merkezi Ali Suavi Sk. (Sanatkârlar Sk.) No: 07 Kadýköy vardýr. Yapmýyorsa, yaptýrmýyorlarsa, gücü yetmiyorsa Pir Sultan Abdal ýn þu sözlerini bu sofra Hýzýr paþa sofrasýdýr, sizin haram lokmanýzý bizim itlerimiz bile yemez deyip onurlu bir þekilde istifa etmesi gerekir. 2 Temmuz 2008 Çarþamba günü Madýmak müze olana kadar, bu katliamý kýnayan, bu vahþeti bir insanlýk suçu olarak gören tüm insanlarýn duyarlýlýðýný bekliyoruz. Madýmak katliamýný ve et yediðiniz Madýmak ý unutmadýk Hala silinebilir. Dün Sivas ý yakanlarla bugün Tuzla yý can pazarýna çevirenlerin ayný güruh olduðunu, kültür merkezlerini yýkýp yerine alýþveriþ merkezleri yapan, emekçilerin bütün kazanýlmýþ haklarýný elinden alan, bu memleketi parsel parsel satanlarýn, Madýmak otelini yakanlar olduðunu iþçilerimize ve emekçilerimize kavratabildiðimizde ve unutturmayacaðýz Memleketin yönetimini AB ve ABD ye havale edenlerin Sivas taki katillerle ayný olduðunu göremeyenler bu olayda ufacýk da olsa bir sorumluluk taþýmadýklarýný nasýl iddia edebilirler ki? Aradan 15 yýl geçti. Karanlýða karþý aydýnlýðý, gericiliðe karþý ilericiliði, emperyalizme karþý yurtseverliði yükseltmenin görevi sýrtýmýzda duruyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý

PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý YIL:2 SAYI:455 35 YKR 16 AÐUSTOS 2007 PERÞEMBE PSAKD Hacýbektaþ ta toplandý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo Nafiz Ünlüyurt nafizunluyurt@hotmail.com 16. Aðustoslar böylemi olmalýydý 7 DE Kaygusuz Abdal Pir

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı