Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 1 TEMMUZ 2008 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival kutlama tarihleri: 1. Çorum Hitit Festivali 16 Eylül 1981 tarihinde baþlatýlmýþ. 5. Çorum Hitit Festivali 17 Eylül 1985 tarihinde baþlatýlmýþ. 10. Çorum Hitit Festivali Temmuz 1990 tarihlerinde yapýlmýþ. 18. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 1998 tarihlerinde yapýlmýþ Çorum Hitit Fuar ve Festivali 18- Ýki Polisin Ölümü: Mayýs ýn Günleridir. Dört günden beri karþýlýklý çatýþmalar sürmektedir. Bu arada Alevi ve solculara ait bazý ev ve iþlerleri tahrip edilmiþ ve yakýlmýþtýr. Bir çok kiþi yaralanmýþ, bazýlarý da öldürülmüþtür. Halkýn güvenlik güçlerine (polise) güveni olmadýðýndan barikatlarla semtlerini korumaya çalýþýyorlardý. Bunun farkýna varan vali, askeri birliklerden yardým ister. Askeri birliklerin devreye girmesiyle saldýrýlar ve çatýþmalar denetim altýna alýnmýþ görünse de; bunu fýrsat bilen Emniyet güçleri, direnen mahallelerde Çorum Katliamý nýn yýl dönümünde Festival 26 Haziran 1999 tarihinde yapýlmýþ. 21. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2001 tarihlerinde yapýlmýþ. 22. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2002 tarihlerinde yapýlmýþ. 23. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2003 tarihlerinde yapýlmýþ. 24. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 2-7 Temmuz 2004 tarihlerinde yapýlmýþ. 25. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 1-6 Temmuz 2005 tarihlerinde yapýlmýþ. 26. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 5-9 Temmuz 2006 tarihlerinde yapýlmýþ. 27. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 4-8 Temmuz 2007 tarihlerinde yapýlmýþ. Karaburna da Hasbýhal Toplantýsý Sosyal, çaðdaþ ve þeffaf Belediyecilik yaptýklarýný belirten Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak her yýl gereçekleþtirdikleri hizmet deðerlendirme toplantýsýnýn bu yýl 5 incisini Karaburna Kapalý Spor Salonunda, yaptýklarýný belirtti. Koçak, Karaburnalý vatandaþlarla 4,5 yýllýk hizmet süresinin deðerlendirdiklerini ve geleneksel hale getirdikleri bu toplantýlara ise Hasbýhal Toplantýsý adýný verdiklerini belirtti. 3 DE operasyonlara giriþtiler. Operasyon sýrasýnda Multuevler-su deposu yakýnýnda, yol ortasýnda kurþunlanarak öldürülmüþ bir erkek cesedi bulunur. Yapýlan kimlik tespitinde cesedin polis memuru Abdurrahman KOCAK a ait olduðu belirlenir. Daha sonra Milönü nde baþka bir polisin öldürüldüðü, birinin de yaralandýðý ortaya çýkar. Polis öldürme olayýnda yaralý kurtulan polis memuru Mehmet BEKTAÞ ifadesinde: trafikteki servisler kaldýrýlmýþ olduðu için, sabahlarý iþe deðiþik vasýtalarla gidiyordum. O sabah Muzaffer YEÞÝLYURT la birlikte Milönü nden geçerken boþ bir arsadan üzerimize dört el ateþ edildi. durun, teslim olun, silahlarýnýzý atýn diye baðýrdýlar. Muzaffer silahýný çekip ateþ etmeye baþladý. 4 DE 7 DE Okul öncesi eðitim ataðý Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, okul öncesi eðitimde hedeflerinin yüzde 100 okullaþma olduðunu söyledi. Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okul öncesi eðitimde yüzde 100 okullaþma oranýnýn saðlanmasý 8 DE YEREL SOL BAKIÞ Seçimler yaklaþtý.erken seçim gündemde. Sol un inandýrýcý olmasý yerel seçimlere nasýl baktýðý ile de ilgili. Yerel seçimlere soldan bakýþ a fikri katký oluþturmasý düþüncesi ile gazetemiz de yayýnlanmak üzere yazýlarýnýzý bekliyoruz. Göndermeyi düþündüðünüz yazýlarýnýnýzý Bilgisayar ortamýnda yazmanýz önemli. Yazýlarýnýzý elektironik postasýna gönderebilirsiniz. Fevzi Gümüþ Saza telli Kuran dediniz Köþe Yazýsý Naci Danacý Utanýyorum Ateþte Semaha durdular Köþe yazýsý 5 DE Aydýn Þimþek akmuzeolsun.asp adresine gir ve BÝR ÝMZADA SEN AT 2 DE 3 DE

2 2 1 Temmuz 2008 Salý Fevzi Gümüþ Saza telli Kuran dediniz mezhebinden, dilinden, etnik kökeninden dolayý ayýrmadýnýz. Kýrkýnýz bir, biriniz kýrk oldu. Kýrkýnýz bir üzüm damlasýndan doydu, kýrkýnýz bir katara dizildi; o katarlar Orta Asya yý, Ýran ý, Anadolu yu, Balkanlarý dolaþtý; þimdi de Avrupa ya kadar ulaþtý. Sayýn Vali, Sayýn Kaymakam, Demokratik kitle örgütlerinin, Alevi örgütlerinin zorlu ve çilekeþ bir mücadeleyi yürüten deðerli temsilcileri; Geleneksel olarak düzenlediðimiz Pir Sultan Abdal ý anma törenlerine hoþ geldiniz. Ve siz, Bahçe biziz, gül bizdedir diyen dostlar; Gül alýp, gül satan dostlar Hepinizi Pir Sultan Abdal ýn inancý, bilinci ve direnci ile selamlýyorum. Sivas ýn Banaz yaylasýna, baþýndan dumaný eksik olmayan Yýldýz Daðý nýn eteklerine sevginizi, hak aþkýnýzý, muhabbetinizi, gül cemalinizi getirdiniz. Ýyi ki geldiniz Bir ulu yaylada turnalar gibi semaha durmak için; Ýnsani kamil mertebesine ulaþmayý her þeyin önüne koyan bir inancý yaþatmak için; Tanrýyý gökyüzünde arayanlardan farklý olarak tanrýyý yeryüzünde, insanýn gönlünde, ademoðlunun yüzünde bulmak için bu tatil gününde yollara düþtünüz, engebeleri aþtýnýz, canlarla buluþtunuz. Anadolu topraðýna köklerini salan, asýrlar öncesinden evrensel bir ýþýðý yayan dil, din, inanç, etnik köken ayrýmý gütmeyen sizler kimlersiniz? Siz kudret kandilinde bir nur idiniz. Hz. Þahýn, avazýný verdiði bir turna oldunuz. Kafir demediniz kimseye, nefsinize cellat oldunuz. Kýlýçlarýnýz tahta idi. Batýnda ve zahirde Ezelde ve ahirde Muhabbetten gýdamýz var, ölüm ölür biz ölmeyiz deyip, hakka yürüyen canlardýnýz. Ýllede þah dediði için kesildi dilleriniz. Sýr vermediði için yerlere düþtü serleriniz. Derisi yüzülen bir Nesimi, enelhalk deyip baþýný veren Mansur dunuz. Kerbela çöllerinde Yezit in zulmüne direnen bir Hüseyin diniz. Anadolu ya barýþýn simgesi güvercin donunda gelen Hacý Bektaþi Veli idiniz. Serez çarþýsýnda Þeyh Bedrettin Bir ölüp bin dirilen Pir Sultan dýnýz. Çorum da, Maraþ ta, Ümraniye de, Gazi de katledilen sizdiniz. Sivas ta yanan da Saza telli Kuran dediniz, kerameti kendinizde buldunuz. Dolu içtiniz kana kana, yollar gittiniz yana yana, bu yolda oldunuz divane; ama yine de Gönlün sultaný akýldýr demekten vazgeçmediniz. Ýncinseniz de incitmediniz, 72 millete ayný nazarla baktýnýz. Kimseyi, dininden, Þimdi soruyorum sizlere; Siz kimsiniz?... Evet, bizler Aleviyiz; Aleviyiz ama, þimdi bize ne diyor; din bezirganlarý, düzenbaz siyasetçiler, þeriatçýlar, milliyetçiler. Camiye girin, baþý sarýklý hocalarýn vaazlarýný dinleyin Günde beþ vakit namaza durun, Hacca gidin, Ramazan orucu tutun, Býrakýn cemevi yapmayý, vazgeçin Aleviliðinizden diyorlar. Bizleri asimile etmek için üniversiteler, siyasetçiler, hocalar el ele vermiþ, ittifak kurmuþlar, zorunlu din dersleriyle çocuklarýmýza inanmadýðý bir inancý empoze ediyorlar, Alevi köylerine zorla cami yapýyorlar. Hastane yapmýyorlar, okul açmýyorlar, Diyanet Ýþleri Teþkilatý nýn kadrolarýný doldurmakla uðraþýyorlar; ve karanlýða gömdükleri kafalarý cennet hayaliyle avutuyorlar. Çaðdaþlýða, laikliðe, demokrasiye hergün bir kurþun atýyorlar. Ýnanç özgürlüðünden bahsediyorlar ama onlarýn inanç özgürlüðünün içinde sadece türban ve cami var. Alevilik yok, Alevilik varsa bile Sünnileþmiþ bir Alevilik istiyorlar Aleviler, hergün ayrýmcý uygulamalar yaþarken, örneðin Elazýð ýn Karakoçan kaymakamý Alevi öðrencilere yönelik olarak açýkça ayrýmcýlýk yaparken, bu ülkenin Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan Avrupa Parlamentosu nda Türkiye de Müslümanlarýn da özgürlük sorunu var diyebilme insafsýzlýðýný gösterebiliyor. Çünkü bu hükümet sadece kendi zihniyeti için özgürlük istiyor. Alevisiz Alevi açýlýmý ile de Aleviler içinden devþirdiði Reha Çamuroðlu gibi isimlerle Alevileri, Ilýmlý Ýslam projesinin kuyruðuna takmak istiyor. Sevgili canlar; Bizler asimilasyon politikalarýna dur dediðimizde üniversiteleriyle, din adamlarýyla, siyasetçileriyle bu sistem, bu hükümet inancýmýzý bize tarif etmeye kalkýþýyor; bizlere bölücülük yaftasýný yapýþtýrýyor. Þimdi size bir kez daha soruyorum: Sizler bölücü müsünüz? Sevgili canlar; Aleviliðin ne olduðunu tanýmlamak hiç kimsenin haddi deðildir; Aleviliðin nasýl bir öðreti olduðunu biz dedelerimizden, analarýmýzdan, deyiþlerimizden, ozanlarýmýzdan, türkülerimizden öðreniriz. Cami hocalarýndan, kamu olanaklarýyla beslenen ve laik bir devlette olmamasý gereken Diyanet Ýþleri Teþkilatý nýn maaþlý din görevlilerinden deðil Ne pahasýna olursa olsun, herkes þunu artýk bilmelidir ki, Aleviler kimin hangi dilden konuþtuðunu bilmektedirler ve asimilasyon politikalarýna karþý uyanýktýrlar. Bu uyanýklýk, bu hükümetin Alevisiz Alevi açýlýmý projesini iflas ettirmiþtir. Sevgili Yoldaþlar; Pir Sultan Abdal ý anmak üzere Sivas a giden 33 insanýn Madýmak Oteli nde yakýlarak katledilmesi, Ortaçað vahþetiyle Türkiye nin aydýnlýðýna, çaðdaþlýðýna, demokrasi ve laikliðe, halklarýn kardeþliðine, birarada yaþama kültürüne ve çok kültürlülüðe yapýlan bir saldýrýydý. Bundan 15 yýl önce Sivas ta gerçekleþen gerici, þeriatçý, faþist katliam devletin ve güvenlik güçlerinin gözetiminde yaþandý. Ýnsana, aydýnlýða, düþünce özgürlüðüne düþman ýrkçý ve þeriatçý güçler, Þeriat isteriz, Cumhuriyet Sivas ta kuruldu, Sivas ta yýkýlacak sloganlarý atarak savunmasýz insanlarý bir otelde kýstýrdýlar ve oteli ateþe vererek, tarihe karanlýk bir sayfa eklediler. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, 15 yýldýr kararlý bir þekilde Madýmak katliamýnýn, sadece Madýmak ýn da deðil, bir arada yaþama kültürünü tahrip eden karanlýkta kalmýþ bütün katliamlarýn aydýnlýða kavuþturulmasý için mücadele veriyor ve laikliði, bireyin ve emeðin özgürleþtirilmesini, devletin demokratikleþtirilmesini savunan güçlerle omuz omuza olmayý önemsiyor. Omuz omuza verdiðimiz mücadelede dostlarýmýzý þimdi 2 Temmuz da Madýmak Oteli önünde görmek istiyoruz. Alanlarda görmek istiyoruz. Deðerli dostlar; Biraz önce kýrkýmýz bir katara dizildik dedim; Geçmiþte olduðu gibi bugün de kýrkýmýz bir, birimiz kýrk olacaðýz, kýrkýmýz ayný katarda yol alacak. Bu kervan yürüyecek Ne mutlu bu kervaný yürüten sizlere Ne mutlu bu kervaný yürüten AÞK a Ne mutlu 5 asýr öncesinde Yýldýz Daðýnýn eteklerinde, Banaz da, bu kutsal topraklarda bir ýþýk yakan Pir Sultan Abdal ýn yolundan gidenlere. Etkinlikte emeði geçen herkese emeklerine saðlýk diyor, Derneðimiz Yönetimi adýna sizleri selamlýyor, saygýlar sunuyorum. Ne mutlu bu çaðda Pirimiz Pir Sultan Abdal'ýn izini sürenlere... Ne mutlu Yol'a Can verenlere... PSAKD Genel Baþkaný Sayýn Fevzi GÜMÜÞ'ün 19. Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür Etkinlikleri Açýlýþ Konuþmasý

3 1 Temmuz 2008 Salý Karaburna da Hasbýhal Toplantýsý Aydýn Þimþek Sulucakarahöyük/HACIBEKTAþ Sosyal, çaðdaþ ve þeffaf Belediyecilik yaptýklarýný belirten Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak her yýl gereçekleþtirdikleri hizmet deðerlendirme toplantýsýnýn bu yýl 5 incisini Karaburna Kapalý Spor Salonunda, yaptýklarýný belirtti. Koçak, Karaburnalý vatandaþlarla 4,5 yýllýk hizmet süresinin deðerlendirdiklerini DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri 2 Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: ve geleneksel hale getirdikleri bu toplantýlara ise Hasbýhal Toplantýsý adýný verdiklerini belirtti. Hasbýhal Toplantýlarýnýn Karaburnalý vatandaþlarca büyük ilgi gördüðüne dikkat çeken Koçak Bu toplantýlarýmýza vatandaþlarýmýz büyük ilgi gösteriyor. Bu toplantýmýz da 2004 yýlýndan bugüne deðin yapýlan çalýþmalarýn bir deðerlendirmesini yaptýk. Deðerlendirmelerimizde gördük ki, birlikte yapýlan iþlerde baþarý var. dedi. Karaburna Belediyesi nin her yýl gerçekleþtirdiði Hasbýhal toplantýsý na belediye Meclis Üyelerinin yaný sýra Karaburnalý vatandaþlar da katýldý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Ateþte Semaha durdular 35 insan ateþte semaha durdu, dumanda boðuldu. Onlar ki; türkü söyleyip, þiir okumak, baðlama çalýp, semah dönmek için Pir Sultan'a konuk oldular. Nereden bileceklerdi ataþte Semah dönüp, dumanda boðulacaklarýný. Sivas'ta tekerrür eden katliamcý tarihin kendisidir. Tekerrür eden Pir Sultan'ýn, Þeyh Bedrettin'in, Deniz'in, Hüseyin'in, Yusuf'un asýlmasý, Nesimi'nin yüzülen derisidir. Türkiye nin yüz aký insanlar o gün Sivas'ta barýþ ve demokrasi için oradaydýlar. 2 Temmuz Sivas katliamý, 78 Maraþ, Corum, katliamýnýnýn devamýdýr. Vatani görevlerini yapmanýn huzuru içinde ýrkçýlar, faþistler ve þeriatçýlar o gün Pir Sultan'ýn koynunda semah dönenleri yaktýlar. Olanlar dünyanýn gözü önünde oldu. Olanlarý devlet izledi ve dünya buna tanýk oldu. Sivas... Kendiliðinden eylem olarak açýklanamaz. O gün Sunni, Alevi, Hiristiyan ve hatta Ataist olanlar oradaydý. O gün orada otuzbeþ insan ateþte semaha durdu, dumanda boðuldu. Evet, otuzbeþ can. Otuzüç can, o gün Pir Sultan'a konuk oldu. Ýki can ise, otel personeliydi. Ýki kiþi ise, katliama katýlan ve yanlýþlýkla polis kurþunuyla ölen kiþilerdi. O gün orada otuzbeþ can ateþte yanýp, dumanda boðuldular... Cumhuriyet adeta mezhep cumhuriyeti. Devlet hizbullahý besledi, büyüttü. Hizbullahý Alevi-Bektaþilere, sola ve kürt sorununa karþý kullandý. Devlet katliamdan surumludur ve devlet katliam karþýsýnda bir o kadar büzüldü.. Madýmaðý yakan þeriatçý güç, AKP'yi de iktidar yapan güçtür. Devlet katliama karþý geleneksel tutumunu deðiþtirmediði sürece büzük olarak kalacaktýr. Devlet büzüktür.. Bir dönemin adalet bakaný katliamý organize eden þeriatçý faþistlerin avukatlýðýný yapmýþtýr. Katliama katýlanlarý meclise taþýdýlar. Devlet aradan 13 yýl geçmesine raðmen katliamý kýnamamýþtýr. Kýnayamamýþtýr, büzüktür. Ayný taleplerle Hacýbektaþ Gençlik Platformu Sivas Katliamýný Unutmadýklarýný ve unutturmayaçaklarýný belirterek hummalý bir çalýþma içindeler. Ev ev, sokak sokak gezip Madýmak da yitirdiklerimizi anlatýyorlar. Tüm insanlarý vicdanýyla baþbaþa býrakan bir çalýþma yürütüyorlar. Yoðun, anlamlý ve zor bir çalýþma içindeler. Araç kaldýracaklar ama araçlarý yok. Belediyeleri var ama araç alamýyorlar. Araç buluyorlar fakat para sýkýntýsý çekiyorlar. Para için destek sandýðý gezdiriyorlar destek buluyorlar. Yalnýz olmadýklarýný bilmeleri onlarý daha çok heyecanlandýrmýþ görünüyor. Afiþ, döviz, pankart hazýrlýyor, mahalle çalýþmasý yapýyorlar. Öyle görünüyor ki; bütün zorluklarýna raðmen, gençler Sivas a gitmekte kararlýlar. Kararlýlýklarý kadar çaðrýlarý da kararlý. Biz Sivas da Madýmak önünde vicdaný olanlarla birlikte olacaðýz. Eðer vicdaný olanlarla birlikte olmak istiyorsanýz biz Hacýbektaþ dan gideceðiz. Sivas ý unutmadýk, unutturmayaçaðýz. Bizimle birlikte olabilirsiniz diyorlar. Katliama karþý olan ve katliamýn acýsýný hisseden tüm insanlar, demokratlar, laikler, ataistler, cumhuruyetçiler, Atatürkçüler, Alevi-Bektaþiler, solcular, sosyal demokratlar, sosyalistler bu etkinliðe katýlmalýdýr. Gençlerin çaðrýsýný ve Madýmak ý yalnýz býrakmamalýdýr. Sivas Unutulmasýn, Madýmak Müze Olsun talebi yalnýzca Alevi-Bektaþilerin talebi olarak görülemez, Atatürkçüler, sosyal demokratlar, laikler, cumhuruyetciler, solcular, sosyalistler inadýna bu talebe sahip çýkmalýdýr. Çünkü; saðcýlaþma ve muhafazakarlaþ ma Türkiye'yi etkisi altýna almýþ durumdadýr. Türk-Ýslam Sentezi eðitim anlayýþýný þekillendirmektedir. Çünkü; Þeriatýn kestiði parmak kimin olursa olsun acýtýyor. Ve þeriatýn keseceði parmagýn aðýrlýkla yukarýda saydýðým kesimlerin parmaðý olacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. Son söz; Þeratýn kestiði parmak acýtýr, þerata karþý verilen mücadele ýrkçýlýða, milliyetçiliðe ve faþizme karþý verilecek mücadeleden baðýmsýz deðildir. Not: Sivas a gitmek isteyenlerin ulaþabileçekleri Gençlik Platformu sözcülerinin telefonlarý : SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ

4 Ýki Polisin Ölümü: Mayýs ýn Günleridir. Dört günden beri karþýlýklý çatýþmalar sürmektedir. Bu arada Alevi ve solculara ait bazý ev ve iþlerleri tahrip edilmiþ ve yakýlmýþtýr. Bir çok kiþi yaralanmýþ, bazýlarý da öldürülmüþtür. Halkýn güvenlik güçlerine (polise) güveni olmadýðýndan barikatlarla semtlerini korumaya çalýþýyorlardý. Bunun farkýna varan vali, askeri birliklerden yardým ister. Askeri birliklerin devreye girmesiyle saldýrýlar ve çatýþmalar denetim altýna alýnmýþ görünse de; bunu fýrsat bilen Emniyet güçleri, direnen mahallelerde operasyonlara giriþtiler. Operasyon sýrasýnda Multuevler-su deposu yakýnýnda, yol ortasýnda kurþunlanarak öldürülmüþ bir erkek cesedi bulunur. Yapýlan kimlik tespitinde cesedin polis memuru Abdurrahman KOCAK a ait olduðu belirlenir. Daha sonra Milönü nde baþka bir polisin öldürüldüðü, birinin de yaralandýðý ortaya çýkar. Polis öldürme olayýnda yaralý kurtulan polis memuru Mehmet BEKTAÞ ifadesinde: trafikteki servisler kaldýrýlmýþ olduðu için, sabahlarý iþe deðiþik vasýtalarla gidiyordum. O sabah Muzaffer YEÞÝLYURT la birlikte Milönü nden geçerken boþ bir arsadan üzerimize dört el ateþ edildi. durun, teslim olun, silahlarýnýzý atýn diye baðýrdýlar. Muzaffer silahýný çekip ateþ etmeye baþladý. Benim Kýrkkale tutukluk yapmýþtý. Onlar ateþ etmeye devam ediyorlardý. O sýrada Muzaffer vuruldu ve düþtü. Düþünce ateþ edenler uzaklaþtýlar. Muzaffer hemþerim beni kurtar dedi. Eðilip baktýðýmda ölmüþtü. Onun tabancasýný aldým ve kaçanlarýn arkasýndan iki el ateþ ettim. Bu sefer kiþi olarak bana doðru geliyorlardý. Yapacak bir þey yoktu, kaçarak bir apartmana girdim. Bu sýrada attýklarý bir tuðla alnýma gelmiþti. Ev sahibi Girecek benim evi mi buldur, defol dedi. Beni kovalayanlarý da içeri aldý. Üzerime atladýlar ve beni sürükleyerek sokaða çýkarttýlar. O sýrada kendimi kaybetmiþim. Eþim Gülay beni oradan olarak, hastaneye gütürmüþ (4) Polislerin ölümüyle ilgili baþka söylentilerde bulunmaktadýr. Söylentiye göre Mehmet BEKTAÞ la, birlikte gelen polis Muzaffer YEÞÝLYURT a Milönü ndeki barikatlarýn kaldýrýlmasýný teklif eder. Muzaffer (demokrat olarak bilinmektedir) karþý çýkýnca, Mehmet BEKTAÞ silahýný çekerek Muzaffer i vurur. Barikatlarýn yanýnda bulunanlarda olayý görüyor, Mehmet BEKTAÞ ýn arkasýna düþüyorlar. Olay açýklýða kavuþamýyor. Ama solcular suçlu görülerek iki kiþi gözaltýna alýnýr, yargýlama sonucu aðýr hapis cezasý verilir. Polisler, Milletvekillerine Saldýrýyorlar: Çorum katliamý nedeniyle CHP Li milletvekilleri (Þükrü BÜTÜN, Ethem EKEN, Senatör Abullah ERCAN) olaylarý yerinde incelemek üzere gelmiþlerdir. Milletvekilleri, CHP li Belediye Baþkaný Turhan KILIÇOÐLU nun makamýnda otururlarken, biri heyecanla içeri girer. Saldýrganlarýn dýþarýda iki genci silahla yaraladýklarýný, yardýmcý olunmasýný söyler. Milletvekilleri de hemen dýþarý fýrlayarak yaralý gençlerin bulunduðu yere giderler. Orada polis ekibinin beklediðini, yaralýlara yardýmcý olmadýklarýný görürler. Milletvekilleri yaralýlara yardým etmeye çalýþýrken, polis ekibinin içinde bulunan Kemal MARAÞLI Olaylarýn sorumlusu sizlersiniz. Polisleri siz öldürdünüz, komünistler kýþkýrtmasýyla polis ekibi milletvekillerine saldýrýrlar. Polislerle milletvekilleri itiþirken, milletvekili Þürkü BÜTÜN ün belindeki tabancasý yere düþer. Polis Kemal MARAÞLI hemen tabancayý alarak milletvekiline çevirir. O sýrada iki genci silahla yaralayan MHP lilerde gelir ve polis ekibiyle birlikte milletvekillerine saldýrýrlar. Karþýlýklý itiþme sürerken, baþka bir polis ekibi de olay yarine gelir, tabancalarýný çekerek saldýrgan polislere ve MHP lilede çevirirler. Böylece milletvekilleri de saldýrýdan Çorum Katliamý ( Mayýs /Temmuz 1980 ) (2) kurtulmuþ olurlar. (5) Ýçiþleri Bakaný Vekili Çorum da: Çorum olayý týrmanarak cinayetlere dönüþmektedir. Ýçiþleri Bakaný Vekili Orhan EREN, Jandarma Genel Komutaný Org. Sedat CELASUN la birlikte Çorum a gelirler. Çorum da teþkilatý bulunan siyasi parti il yöneticileri, Çorum milletvekillerinin katýlýmýyla bir toplantý düzenlenir. Saldýrý olayý deðerlendirilir. Çorum Valisi Rafet ÜÇELLÝ, tek yanlý ve timsah gözyaþlarýyla olaylarý anlatýr. Bu anlatýmýn etkisinde kalan Jandarma Genel Komutaný Sedat CELASUN: Biz gerekli yerlerden emir aldýk. Milönü ne tanklarla girip olaylara son vereceðiz dediðinde; Çorum CHP Milletvekili Ethem EKEN, nasýl olur paþam? Milönü ne tanklarla girmek neyi çözer? Bu daha çok kan dökülmesine neden olur. Belki bir Milönü hiçbir þey deðil ama, Türkiye de 14 milyona yakýn Alevi vatandaþ yaþamaktadýr. Milönü ne tanklarla girip kan döküldüðünde tüm ülkede büyük olaylar çýkar yanýtýný verir. Sonuçta oluþturulan bir komite Milönü ne giderek halkla görüþürler. Can güvenliði garantisi sonucu barikatlar kaldýrýlýr. Vali - Emniyet Müdürü Görevden Alýnýyor: Çorum da Kuruköprü, Sigortaevleri, Terlemezevler, Milönü, Kale, Esnafevler, Þenyurt, Bahçelievler, Karþýyaka, Nadýk Mahallelerinde ve semtlerinde saldýrýlar devam etmektedir. Semt halký kurduklarý barikatlarla savunmalarýný sürdürmektedirler. Askeri birliklerin müdahalesi sonucu saldýrý olayý kýsmen de olsa denetim altýna alýnmýþtýr. Çorum halký, saldýrý ve katliamýn valinin ve Emniyet Müdürünün yanlý tutumlarýndan kaynaklandýðýný açýk açýk söylemektedirler. Basýn olayý yerinde incelemekte, haber yapmaktadýr. Böylece Vali Rafet ÜÇELLÝ ile Emniyet Müdürü Nail BOZKURT un yanlýlýðý gizlenemez olmuþtur. Ýstemeye istemeye her ikisi görevden alýnýrlar. Yüksel ÇAVUÞOÐLU Çorum Valiliðine, Erdem YURTSEVER de Emniyet Müdürlüðüne atanýrlar. Çorum katliamýnda yansýz görev yapan Çorum Ýl Komutaný Yarbay Vural GÜRÝDE, polislerin solculara, Alevilere karþý kinli tahriklerini, MHP li saldýrganlara nasýl yardýmcý olduklarýný görmekte; buna karþý önlemler almaktadýr. Jandarma komutaný, demokrat ve yansýz tutumlarýyla halka güven veriyordu. Ne var ki saldýrgan faþistler; komutanýn tutumundan memnun deðiller. Çorum MHP li milletvekilleri Mehmet IRMAK Çorum a gelir. Jandarma Ýl Komutaný Vural GÜRÝDE ye Niye engellemiyorsun diye çýkýþýr ve baský yapar. Milletvekillerinin baskýlarý Yarbay GÜRÝDE yi etkilemez. Bu kez Çorum da olaylar nedeniyle görevli bulunan askeri birlik komutaný General Þahabettin ESENGÜL e giderek ve Jandarma Komutanýnýn tutumundan memnun olmadýklarýný deðiþtirilmesini isterler. General ESENGÜL, kendisine yapýlan baskýyý þöyle anlatmaktadýr: Ýsimlerini dahi hatýrlamak istemiyorum. Bu milletvekilleri devamlý suretle yaranýn kabuklanmasý deðil, kanamasýný istiyorlardý. Ýþleri güçleri Ankara da belirli odaklarý tahrik etmek ve almýþ olduðu yetkilerle Çorum a gelip karma karýþým etmekti. Bu iki milletvekili olaylarýn tarafýmdan bastýrýlmasýný memnuniyetle karþýlamadýlar. Yani ne istiyorlardý? Bir taraf korunsun, diðer taraf öldürülsün. Yani katalizor rol oynamayacaksýnýz. Güvenlik tedbirleri tam olarak almayacaksýnýz. Bir kesim ki ona Sünni kesim diyebilirsiniz, Alevileri esasen sýkýþmýþ bir bölgede çevirmiþ, onlarýn üzerine saldýrýp imha etmek istiyorlardý. Fevkalede küstah bir tavýr içindelerdi (6) MHP lilerin baskýsý sonucu Jandarma Ýl Komutaný Yarbay Vural GÜRÝDE görevden alýnýr. Çorum Dýþýna Taþan Ölüm: Çorum un giriþçýkýþ yollarý, faþistlerin iþgalindedir. Araçlar 1 Temmuz 2008 Salý durdurularak içindekiler indirilip kontrol ediyorlardý. Ýçlerinde solcu-alevi olanlarý alýp götürüyorlar ve iþkence ediyorlardý. Çorum- Ortaköy yolu, Ovasarap Köyü nün (Sünni, MHPP yoðunlukta) yakýnýndan geçmektedir. Ovasaray Köyü nde MHP li militan yolu kapatýr. Çorum dan Kozluca Köyü ne (Alevi Köyü) giden bir kamyonu durdururlar. Kamyonda bulunan Selahattin ve Metin ARDIÇ isimli iki genç kardeþi indirirler. Ýþkenceden, sorgulamadan geçirirler. Selahattin silahla aðýr yaralanýr, acý içinde yerde kývranýr. Selahattin in küçük kardeþi Metin henüz 10 yaþýnda. Aðabeyinin kanlar içinde yerde yatýþýný, eli silahlý faþistlerin hakaret ve küfürlerini gördükçe korkudan titremekte, hüngür hüngür aðlamaktadýr. Faþistlerden biri kamyonun yönünü Çorum a doðru çevirir, yaralý Selahattin i ve Metin i kamyonun þoför mahaline kor. Metin daha küçük kamyonu kullanmasýný bilmiyor. Selahattin ise kurþunla aðýr yaralý, sürekli kan kaybetmektedir. Çaresizlik içinde Selahattin direksiyonu eline alýr, kardeþi Metin in katkýsýyla Çorum-SSK Hastanesine yetiþirler. SSK Hastanesi, ülkücülerin denetinde ve üs olarak kullanýlmaktadýr. Kan kaybý nedeniyle Selahattin yürüyemez olmuþ, koltuðuna girilerek SSK Hastanesinin acil bölümüne yetiþtirilir. Görevliler Sen sigortalý deðilsin, ancak devlet hastanesi bakar diye hiç ilgilenmezler. Devlet hastanesine götürecek kimse yok. Acýlý haber babasý Cemal a ulaþmýþ, koþarak yetiþir. Kan gereklidir. Selahittin in kan grubunu belirlemek için kaný alýnýr, bir þiþeye konulur, babasýna verilir; Kan tahlil merkezine gönderilir. Acýlý baba, kan þiþesiyle dýþarý çýktýðýnda, SSK Hastanesinin bir görevlisi Komünistler burada kan tahlili yapamazlar diyerek baba Cemal ýn elindeki þiþeyi alýr, barikatlara vurarak kýrar. Kan tahlili zamanýnda yapýlmadýðý için gerekli kan bulunamamýþ; Selahattin de fazla kan kaybýndan yaþamýný yitirmiþtir. (7) Alevi köylerinin yollarý iþgal altýndadýr. Ahmetdoðan, Çobandoðan, Savak ve Yoðunþehit köylerinde yaþayan Aleviler dýþarý çýkamýyorlardý. Hayvanlar içerde, insanlar içerde, ekinler tarlada. Eli silahlý faþistler yollarda (8) Ankara da ameliyat sonucu yaþamýný yitirmiþ bir Alevi kadýnýn cenazesi Çorum daki köyüne götürülmektedir. Kuruköprü mevkiinde eli silahlý faþist bir grup tarafýndan durdurulur. Arabada bulunanlar indirilerek kimlik tespiti yapýlýr. Alevi olduklarý anlaþýlýnca ölü sahiplerine hakaret edilir, coplanýrlar. Bununla da yetinilmez, cenazeyi açmak isterler. Ölü sahipleri defin ve yola çýkma belgelerini göstererek, güneþ batmadan cenazenin köye yetiþtirilmesini rica ederler. Adý üzerinde faþist, ölüye de saygýlarý olmaz. Bir yanda cenaze tekmelenmekte, bir yan da cenaze sahiplerine iþkence edilmektedir. Bunca hakaretten sonra içlerinden biri Býrakýn þu pezevenkleri, cehennem olup gitsinler söylemiyle cenaze arabasý birakýlýr. Ceset... Ceset...: Faþistler, insan avýndalar, önüne geleni dövüyor ve öldürüyor, iþkence ediyorlardý. Mutluevler semtinde bir inþaatta iki ceset bulunur. Kimlik belirlemesinde birinin Yahya BARAN ýn, diðerinin de Osman AKSU ya ait olduðu ortaya çýkar. Her ikisinin elleri ve gözleri aðýzlarý baðlandýðý, vücutlarýnda 18 er kurþun yarasý olduðu saptanýr. (Alevihaberajansý) Devam Edecek

5 1 Temmuz 2008 Salý Naci Danacý Utanýyorum Ýki yýldýr gitmekte olduðumuz, Madýmak müze olsun kampanyasýnýn bu sene de geçen sene vermiþ olduðumuz sözden dolayý hazýrlýklara baþladýk. Bizim bu hazýrlýðýmýzýn dýþýnda, gençler tarafýndan Gençlik Platformunun kurulup, önce 6 Mayýs taki Denizleri Anma Etkinliðini yapmalarý ve 2 Temmuz 2008 Çarþamba günü de Madýmak müze olsun hazýrlýklarýný baþlatmalarý duyarlý gençlerin var olduðunu gösteriyor. Nazým ýn þu dizelerini hatýrlýyoruz: Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða. 2 Temmuz un Üzerinden 15 Yýl Geçti Üzerimize Düþeni Yaptýk Mý? Metin Coþkun Aydýn Hatipoðlu, Nur Saka, Nurullah Can ve Refik Durbaþ BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMÝ 3 Temmuz saat NHKM / Bahçe SÝVAS 93 Yönt.: Ali Demir Süre: 80 dakika PANEL 6 Temmuz Saat NHKM / Bahçe Ýþçi Sýnýfý Gerici Olabilir mi? Düzenleyen: Yurtsever Cephe Ýþçi Birliði SERGÝ 01 / 10 Temmuz 2008 NHKM / Sergi Salonu Sivas ta Otuz Üç Portre Dünyanýn neresinde görülmüþtür ki, 37 insaný yakacaksýnýz, daha sonra o günü Müslümanlarýn bayramý olarak ilan edeceksiniz. Bu bir vahþettir. 2 Temmuz 1993 yýlýnda olaylar olmadan önce Müslümanlar adýna daðýtýlan ayný içerikli iki veya üç deðiþik bildiriler olaylarýn hazýrlýklarýný gösteriyordu ama çok ilginçtir ki bundan ne emniyetin, ne jandarmanýn, ne de mitin bilgileri olmuyor. Oda þunu gösteriyor, el ele vererek, göz göre göre katliam yapýlýyor. Katliamdan sonra zamanýn cumhurbaþkanýnýn, baþbakanýn, içiþleri bakanýnýn açýklamalarý bu katliamdan haberimiz var dercesine gibiydi. Katliamýn üzerinden on beþ yýl geçtiði halde katiller hala aramýzda dolaþýyor. Ailelerin ve duyarlý olan insanlarýn acýlarý da katlanarak çoðalýyor. Þu anda Sivas ta Eðitim-Sen baþkanýnýn kapýsýna yapýþtýrýlan 2 temmuz Müslümanlarýn bayramýdýr afiþi aklýmýza þu soruyu getiriyor. 2 temmuz 2008 de tekrar bir katliamý düþünülüyor. 2 temmuz 1993 yýlýnda yapýlan katliama seyirci kalan devlet buna da seyirci kalabilir. Þimdiye kadar yapýlan katliamlar hiçbir zaman bizleri yýldýrmamýþtýr. 2 temmuz 2008 de inadýna ve müze olana kadar önündeyiz. Gavur dediðimiz insanlar katliam yapýlan alanlarý müze yapýyor, kendilerine Müslüman diyen yobazlar katliam gününü bayram ilan ediyor. Hiçbir devlet yetkilisi de çýkýp bunu kýnamýyor. Ýçimden haykýrmak geliyor. Böyle bir ülkede yaþadýðým için utanýyorum, utanýyorum. Kültür Bakaný Ertuðrul Günay ýn Madýmak için söylemiþ olduðu þu sözler çok önemliydi. Ben de katliamýn yapýldýðý otelde et yendiði için utanýyorum demiþti. Madýmak ýn müze yapýlmasýnda elinde büyük bir yetki Aradan 15 yýl geçmesine raðmen Sivas Katliamý nýn acýsý pek çok insanýn kalbinde hala. Sivas unutulmadý kuþkusuz, unutulmayacak da. Ancak Madýmak otelinin içerisindeki 35 insanla birlikte yakýldýðý bu topraklarda yaþayan bizler, ilericiler, aydýnlar ve sanatçýlar üzerimize düþenin ne kadarýný yaptýk? Ýçindeki 35 insanla birlikte Madýmak otelini gerici bir güruhun yaktýðý doðru. Zaman içerisinde bu gerici güruhu kimlerin kýþkýrttýðý da açýða çýktý. Devletin, polisin ve ordunun gerekli önlemleri almadýklarý baþýndan beri biliniyor. Katillerden göstermelik bir hesap bile sorulmadý. Bütün bunlar doðru. Ancak sorun, yalnýzca Sivas ta 1993 yýlýnda yaþanmýþ acý bir olay deðildir.35 insanýn gerici bir güruh tarafýndan yakýlabildiði bir ülkede, her þey baþtan aþaðý deðiþtirilmeliydi. Ne deðiþti o günden bu güne? Dinci gericilik bu topraklardan silinmeliydi Silinebilirdi de. Eðer, dinci gericiliðin, sermayenin ve onlarýn aðababasý emperyalistlerin beslemesi olduðu gerçeði aydýnlarýmýz, ilericilerimiz ve emekçilerimiz tarafýndan yeteri kadar doðru kavranabilseydi. Silinebilirdi, eðer birbirinden çok farklý yüzleri olan liberal çapulcular, yobazlar, AB ciler ve ABD cilerin ayný kaba pisleyip yine ayný kaptan beslendikleri daha erken fark edilebilseydi. hala. Bunu gerçekleþtirdiðimizde Tuzla nýn da, Sivas ýn da hesabýný soracaðýz Sonuna kadar! Nâzým Hikmet Kültür Merkezi 2 Temmuz Etkinlikleri Sönmeyen Ateþ Sivas 2 / 3 / 6 Temmuz NHKM Bahçe FORUM 2 Temmuz NHKM / Bahçe Katýlýmcýlar: Nâzým Hikmet Kültür Merkezi Divriði Kültür Derneði Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Türkiye Yazarlar Sendikasý Tiyatro Oyuncularý Meslek Birliði KÜLTÜR-SANAT-SEN Dinleti: Ufuk Karakoç Þiir dinletisi: Kemal Özer GÖSTERÝ VE ÞÝÝRLER 2 Temmuz NHKM / Bahçe Temmuz için Yaralý Semah: Kemal Özer Þiirleriyle: Orhan Aydýn, Mehmet Ulay, Recep Yener, Oðuz Tunç, Orhan Kurtuldu, Açýlýþ: 2 Temmuz 2008 Çarþamba 19:30 - NHKM / Sergi Salonu Bu sergiden önce her 2 Temmuz da andýðým acý olayý bu sefer Sivas ta 33 Portre, resim sergisiyle anmayý düþündüm. Yaþanýlan kýyým bu gün yüz yüze olduðumuz toplumsal sorunlara etkendi. Sivas ta 33 Portre, bunu hatýrlatacak ve aydýnlarýmýz yine bize ýþýk tutacak. Zeynep Serdar. Zeynep Serdar, 2 Temmuz Sivas katliamýnda yaþamlarýný yitiren aydýnlar ve sanatçýlar için (þablon baský resim tekniði ile) yapýlmýþ çalýþmalarýnda, kýrmýzýyý, karanlýða baþkaldýrýnýn ifadesi olarak seçmiþtir. Her iki rengi bir arada kullandýðý sergi, karanlýða karþý baþkaldýrýnýn bu topraklarda karþýlýk geldiði anlamlara bir göstergedir yýlýnda Tekirdað da doðmuþtur yýlýnda Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Bölümü, Grafik Ana Sanat dalýndan mezun olmuþtur. Çeþitli karma sergilere katýlan sanatçý halen K.N.G. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi nde resim öðretmenliðine devam etmektedir ve çalýþmalarýný sürdürmektedir. Nâzým Hikmet Kültür Merkezi Ali Suavi Sk. (Sanatkârlar Sk.) No: 07 Kadýköy vardýr. Yapmýyorsa, yaptýrmýyorlarsa, gücü yetmiyorsa Pir Sultan Abdal ýn þu sözlerini bu sofra Hýzýr paþa sofrasýdýr, sizin haram lokmanýzý bizim itlerimiz bile yemez deyip onurlu bir þekilde istifa etmesi gerekir. 2 Temmuz 2008 Çarþamba günü Madýmak müze olana kadar, bu katliamý kýnayan, bu vahþeti bir insanlýk suçu olarak gören tüm insanlarýn duyarlýlýðýný bekliyoruz. Madýmak katliamýný ve et yediðiniz Madýmak ý unutmadýk Hala silinebilir. Dün Sivas ý yakanlarla bugün Tuzla yý can pazarýna çevirenlerin ayný güruh olduðunu, kültür merkezlerini yýkýp yerine alýþveriþ merkezleri yapan, emekçilerin bütün kazanýlmýþ haklarýný elinden alan, bu memleketi parsel parsel satanlarýn, Madýmak otelini yakanlar olduðunu iþçilerimize ve emekçilerimize kavratabildiðimizde ve unutturmayacaðýz Memleketin yönetimini AB ve ABD ye havale edenlerin Sivas taki katillerle ayný olduðunu göremeyenler bu olayda ufacýk da olsa bir sorumluluk taþýmadýklarýný nasýl iddia edebilirler ki? Aradan 15 yýl geçti. Karanlýða karþý aydýnlýðý, gericiliðe karþý ilericiliði, emperyalizme karþý yurtseverliði yükseltmenin görevi sýrtýmýzda duruyor

6 ÜLKEMÝZÝN VÝCDANI 2 TEMMUZ DA ALANLARDA OLACAK, MADIMAK OTELÝ NÝN ÖNÜNDE BULUÞACAK! Pir Sultan ý anmak üzere Sivas a giden 35 aydýnýn Madýmak Oteli nde yakýlarak katledilmesi, ortaçað vahþetiyle Türkiye nin aydýnlýðýna, çaðdaþlýðýna, demokrasi, laikliðe ve halklarýn kardeþliðine yapýlan bir saldýrýydý. Bundan 15 yýl önce Sivas ta yaþanan insanlýða, aydýnlýða, düþünce özgürlüðüne düþman ýrkçý ve þeriatçý güçler Þeriat isteriz, Cumhuriyet Sivas ta kuruldu Sivas ta yýkýlacak sloganlarý atarak savunmasýz insanlarý bir otelde kýstýrdýlar ve oteli ateþe vererek tarihe kara bir sayfa eklediler. Bu nedenle Madýmak Oteli ndeki insanlýk dýþý kýyýmýn vicdanlarýmýzda yarattýðý utancý hep birlikte temizlemek gerektiðine inanýyor ve bunun salt Alevilerin sorunu olmadýðý kanaatini taþýyoruz. 2 Temmuz un unutulmasý halinde farklý kimlik ve inançtaki her insanýn can ve mal güvenliðine yönelik tehditlerin artmasý olaðan sonuçtur. Bunu engellemek için Sivas katliamý ile yüzleþmenin ve gerçek faillerinin bulunmasý þarttýr. Türkiye geçmiþindeki bu utancý temizlemek zorundadýr. Bizce bunun çözümü Madýmak Oteli nin müzeye dönüþtürülmesi ve þuan hala ellerini kollarýný sallayarak dýþarýda dolaþan gerçek katillerin yakalanýp cezalarýnýn verilmesidir. UNUTMAK ÝHANETTÝR. CANLAR SUSMAYALIM, CANLAR UNUTMAYALIM. GELÝN CANLAR BÝR OLALIM. SÝVAS UNUTULMASIN. MADIMAK MÜZE OLSUN. ÜLKEMÝZÝN VÝCDANI MADIMAK ÖNÜNDE BULUÞACAK. EÐER SÝZDE VÝCDANINIZI VÝCDANLARLA BULUÞTURMAK ÝSTÝYORSANIZ BÝZÝMLE ÝLETÝÞÝM KURABÝLÝRSÝNÝZ. 2 Temmuz günü saat 06:00 da belediye önünden otobüs kalkacaktýr. Haydi Mitinge! ÝRTÝBAT TELEFONLARIMIZ: Hüseyin Ceyhan: Güneþ Kaim : Çaðrý Danacý : HACIBEKTAÞ GENÇLÝK PLATFORMU MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel:

7 1 Temmuz 2008 Salý Çorum Katliamý nýn yýl dönümünde Festival Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali bu yýlda oldukça renkli görüntülere sahne olacak. 2-6 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda kutlanacak olan festivalin programý da netleþti. 2 Temmuz 2008 Çarþamba günü baþlayacak olan festivalin açýlýþ programýna ünlü türkücü Ýbrahim Tatlýses katýlacak. Festivalin açýlýþýnda Tatlýses in yaný sýra Gece Yolcularý ve Udi Sanatçýsý hemþehrimiz Cemalettin Kurtoðlu da sahne alacak. Ayrýca 5 Temmuz Cumartesi günü ise ünlü halk ozaný Arif Sað, Zara ve Belkýs Akkale de Çorumlularla buluþacak. Bu yýl festivalin içerik bakýmýndan daha zengin ve daha geniþ kitlelere hitap edecek olmasý nedeniyle geçen yýllara göre daha coþkulu geçmesi bekleniyor. Yine 28. Uluslararasý Hitit Fuar ve Festivali'nin Çorum'un tanýtýmýna büyük katký saðlamasý hedefleniyor. 28. Çorum Hitit Fuar ve Festivali nin programý ise þöyle; 2 TEMMUZ 2008 ÇARÞAMBA 15:30 Atatürk Anýtý na Çelenk Sunulmasý Saygý Duruþu Ýstiklal Marþý 16:00 Sanayi Fuarý Açýlýþý Çorum Fotoðraflarý Sergisi (ÇOFSAD Çorum Belediyesi Kent Arþivi iþbirliði ile) Yer: TSO Fuar Binasý Sergi Salonu 17:00 Leblebi Yarýþmasý ve Ödül Töreni Mehter Gösterisi Gösterisi 18:00 Hürriyet Meydaný Kortej Geçiþi Saygý Duruþu Ýstiklal Marþý Protokol Konuþmalarý Kortej Geçiþi ASKF Kortej Geçiþi 20:00 Halk Konseri (Saat Kulesi-Hürriyet Meydaný) Palyaço, Ýllüzyon ve Animasyon Gösterileri Cemalettin Kurtoðlu Gece Yolcularý Ýbrahim Tatlýses Havai Fiþek Gösterisi 3 TEMMUZ 2008 PERÞEMBE 10:30 Ekipleri Valilik Ziyareti 11:00 Ekipleri Belediye Ziyareti 15:00 Mahalle Gösterileri (Buharaevler Pazarý Yaný) Yerel Sanatçýlar Konserleri Çocuklar için Palyaço Ýllüzyon Gösterileri Programý Mahalle Gösterileri (Adliye Binasý Yaný) Yerel Sanatçýlar Konserleri Çocuklar için Palyaço Ýllüzyon Gösterileri Programý 17:30 Konser (Aþýk Mahzuni Þerif Parký) Cangül - Kemal Özgür - Müslüm Koygun - Rýfat Kurtoðlu - Sürmelican 20:30 Konser Akþam Sefasý - TSM Konseri (Devlet Tiyatro Salonu) 21:00 Havai Fiþek Gösterisi (Fuar Alaný) 21:00 Gösterileri (Gazi Caddesi) 21:00 Gösterileri (Fuar Alaný) 4 TEMMUZ 2008 CUMA 10:00 Ekiplerinin Osmancýk Gösterisi 14:00 Tiyatro- Bez Bebek (Devlet Tiyatro Salonu-Çocuk Tiyatrosu ) 17:30 Mahalle Gösterileri (Bosna Parký) Yerel Sanatçýlar Konserleri Çocuklar için Palyaço Ýllüzyon Gösterileri Programý 20:30 Halk Konseri Havai Fiþek Gösterisi Tuluyhan Uðurlu Piyano Resitali (Saat Kulesi-Hürriyet Meydaný) 21:00 Gösterileri (Gazi Caddesi) 21:00 Gösterileri (Fuar Alaný) 5 TEMMUZ 2008 CUMARTESÝ 10:00 Ekiplerinin Ýskilip Gösterisi 14:00 Þiir Dinletisi (Belediye Konferans Salonu) (Aþkýn e-hali Dergisi ile birlikte) 16:00 Voleybol Turnuvasý Finali (Atatürk Spor Salonu) 17:30 Mahalle Gösterileri (Cumartesi Pazarý) Yerel Sanatçýlar Konserleri Çocuklar için Palyaço Ýllüzyon Gösterileri Programý 20:30 Halk Konseri ve Havai Fiþek Gösterisi Arif Sað Belkýs Akkale Zara (Saat Kulesi-Hürriyet Meydaný) Gösterileri (Gazi Caddesi) Gösterileri (Fuar Alaný) 6 TEMMUZ 2008 PAZAR 10:00 Ekiplerinin Boðazkale- Sungurlu Gösterisi 13:00 At Yarýþlarý Programý (Kýrkgöz Çayýrý) Mehter Gösterisi At Yarýþlarý 14:00 Hitit Otomobil Kulübü Oto-Drag Yarýþlarý 17:00 Minikler Futbol Turnuvasý Finali (1 No lu Sentetik Dýþ Saha) 21:00 Havai Fiþek Gösterisi ve Kapanýþ Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival kutlama tarihleri: 1. Çorum Hitit Festivali 16 Eylül 1981 tarihinde baþlatýlmýþ. 5. Çorum Hitit Festivali 17 Eylül 1985 tarihinde baþlatýlmýþ. 10. Çorum Hitit Festivali Temmuz 1990 tarihlerinde yapýlmýþ. 18. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 1998 tarihlerinde yapýlmýþ Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 1999 tarihinde yapýlmýþ. 21. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2001 tarihlerinde yapýlmýþ. 22. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2002 tarihlerinde yapýlmýþ. 23. Çorum Hitit Fuar ve Festivali Haziran 2003 tarihlerinde yapýlmýþ. 24. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 2-7 Temmuz 2004 tarihlerinde yapýlmýþ. 25. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 1-6 Temmuz 2005 tarihlerinde yapýlmýþ. 26. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 5-9 Temmuz 2006 tarihlerinde yapýlmýþ. 27. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 4-8 Temmuz 2007 tarihlerinde yapýlmýþ. 28. Çorum Hitit Fuar ve Festivali 2-6 Temmuz 2008 tarihlerinde yapýlacak. Önceleri on gün olan Festival programý, ilk olarak 2001 yýlýndan itibaren beþ güne indirilmiþ ve bu þekilde devamedegelmektedir. Festival bir þekilde önce Refahlý belediye baþkaný sonrada Akp li belideye tarafýndan Çorum Katliamý nýn tarihine alýnmýþ ve katýlan sanatçýlar açýsýndan da çok ilginç bir tablo veriyor. KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Dursun SATILIK EV 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: Kamil ÖNTAÞ Ýlicek Köyü Hacýbektaþ-Nevþehir Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SÝPARÝÞ ÝLE KESÝM YAPILIR Kesilmiþ Kuzu 1 Kg.: 10 YTL. HALKIMIZA

8 Kapadokya'da fotoðraf yarýþmasý Okul öncesi eðitim ataðý Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Nevþehir Valisi Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, okul öncesi eðitimde hedeflerinin yüzde 100 okullaþma olduðunu söyledi. Nevþehir Belediyesi, Kapadokya bölgesinin tanýtýmýna katkýda bulunmak amacýyla 1. Ulusal Kapadokya Fotoðraf Yarýþmasý düzenleyeceði bildirildi. Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu (TFSF) desteði ile düzenlenen yarýþmaya katýlacaklarýn eserlerini 6 Ekim 2008 tarihine kadar Nevþehir Belediyesi Paþa Konaðý'na teslim edebilecekleri belirtildi. Nevþehir Belediyesi, Kapadokya'nýn ulusal düzeyde tanýnmasýný saðlamak, fiziki yapýsýný,doðal ve tarihi zenginliklerini fotoðrafçý gözüyle yansýtmak, belgelemek ve ayný zamanda da fotoðraf sanatýnýn geliþmesine katkýda bulunmayý amaçlýyor. "En Güzel Kapadokya Fotoðraflarý" adý altýnda 1. Ulusal Kapadokya Fotoðraf Yarýþmasý na her yaþ grubundakiler ile amatör ve profesyonel tüm sanatçýlar katýlabilecekler. Renkli ve siyah-beyaz baský eserlerle yarýþmaya katýlabileceði ifade edilirken, en az 5 ve en çok 10 eserle baþvurularýn yapabileceði belirtildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Nihal Kafalý, Fotoðraf Dergisi Yayýn Yönetmeni Nadir Ede, Gazeteci- Fotoðrafçý Metin Yýldýrým, fotoðraf sanatçýlarý Süha Derbent, Sýtký Fýrat ve Halim Kulaksýz'ýn yaný sýra Arkeolog Murat Gülyaz'ýn seçici kurul üyesi olarak katýlacaðý 1. Ulusal Kapadokya Fotoðraf Yarýþmasý nýn sonuçlar ise 20 Ekim 2008 tarihinde açýklanacak. Yarýþmada birinci gelecek eser sahibine CANON EOS 400 D digital fotoðraf makinesi, ikinciye CANON EOS 350 D digital fotoðraf makinesi ve üçüncü olacak eser sahibine de CANON EOS 350 digital fotoðraf makinesi verilecek. (Khbr) Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan okul öncesi eðitimde yüzde 100 okullaþma oranýnýn saðlanmasý amacýyla baþlatýlan kampanya kapsamýnda Nevþehir Anadolu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli'nde bir toplantý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, ilçe kaymakamlarý, Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa, Ýlçe Milli Eðitim müdürleri, okul müdürleri ve okul öncesi eðitimde görev alan idareci ve öðretmenler katýldý. Toplantý da konuþan Vali Mehmet Asým Hacýmustafaoðlu, þu anda yüzde 46 olan Nevþehir'deki okul öncesi eðitim oranýný 2009 yýlýnda yüzde 100 seviyesine çýkartmayý hedeflediklerini söyledi. Son yýllarda birçok alanda Türkiye'nin lider illeri arasýna giren Nevþehir'in, bu konuda da arzuladýðý hedefleri yakalayacaðýna inandýðýný ifade eden Vali Hacýmustafaoðlu, bunla ilgili baþlatýlan kampanya da okul idarecileri ve öðretmenlere önemli görevler düþtüðünü vurguladý. Vali Hacýmustafaoðlu, "Çocuklarýmýz dört bir yaný güzelliklerle dolu Türkiye'miz de, her þeyin en iyisine, en güzeline layýk. Tabi bu güzelliklerin oluþtuðu, þekillendiði, yoðrulduðu yerlerde okullarýmýz, toplu eðitim yapýlan yuvalarýmýz. Okullarýmýz da yakýn zamana kadar eðitim ilköðretim okullarýnda yapýlýyordu. Þimdi artýk tüm dünyada okul öncesi eðitim gündemde. Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü birçok konuda olduðu gibi okul öncesi eðitimde de güzel iþler gerçekleþtirdi. Okul öncesi eðitimde þu anda yüzde 46 seviyesindeyiz ve Milli Eðitim Bakanlýðý 2014 yýlýna kadar bu oraný yüzde 70'ler seviyesine çýkartmamýz için önümüze bir hedef koydu. Fakat biz bu hedefi 2009 yýlýnda yüzde 100 olarak gerçekleþtirmek istiyoruz" dedi. Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa ise, bu yýl Türkiye genelinde yüzde 27 olarak gerçekleþen okul öncesi okullaþma oranýnýn Nevþehir'de 2003 yýlýnda yüzde 21 iken 5 yýl gibi kýsa bir süre sonra bu oraný yüzde 46'ya çýkardýklarýný kaydetti. Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü AR-GE ekibi tarafýndan 6 aylýk yoðun bir çalýþma sonucunda bunla ilgili bir kampanya baþlattýklarýný belirten Fatsa, bu kampanya ile birlikte ATKAYA MERMER MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR eðitim, öðretim yýlýnda, Nevþehir ilinde okul öncesi okullaþma oranýnýn yüzde 100'e ulaþmasýnýn hedeflendiðini açýkladý. Fatsa, "Eðitim yaþýnýn öne çekilmesi her þeyden önce toplumsal bir ihtiyaçtýr. Bu kampanya ile birlikte 5-6 yaþ grubundaki tüm çocuklarýmýzýn okul öncesi eðitim hizmetlerinden faydalanmasý saðlanacaktýr. Bu konuda hem kamuoyunda bir hareketlilik baþlatmak hem de ilimizin eðitim politikasýnda köklü bir deðiþikliðin yolunu açmak adýna bu kampanyayý baþlatmýþ bulunuyoruz. Bu konuda tüm kamuoyundan ve halkýmýzdan destek bekliyoruz. Bu kampanya ile ilgili olarak velilerin de gereken sorumluluðu göstereceðine inanýyoruz" diye konuþtu. (Khbr) ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Batýkent Barýþ Ýstiyor! 28 EYLÜL PAZARTESÝ Sergi: Dünden Bugüne Batýkent (KENT KOOP) Saat: 15:00 Yer: Batýkent Metro Son Durak Festival Açýlýþý Toplanma: 1.Kol-Anýt Ýþ Merkezi Atatürk Heykeli Önü, 2.Kol

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 44.ULUSAL 18.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 16-19 AĞUSTOS 2007 HACIBEKTAŞ I.GÜN 16 AĞUSTOS 2007 (Bir gün önce Saat:16:00 da Atatürk Anıtına çelenk konulacak)

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

31.ULUSLARARASI ÇORUM HİTİT FUAR VE FESTİVALİ PROGRAM

31.ULUSLARARASI ÇORUM HİTİT FUAR VE FESTİVALİ PROGRAM 31.ULUSLARARASI ÇORUM HİTİT FUAR VE FESTİVALİ PROGRAM 6 TEMMUZ 2011 ÇARŞAMBA Toplu Sabah Kahvaltısı-İNCİ PARK Tüm Katılımcı Konuklar Festival Açılış Yürüyüşü Belediye Önünden Anıta 14:20 Açılış Töreni-ANIT

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Sunnileþen Aleviler. Demir: Alevi örgüt yöneticileri alevilerin taleplerini dikkate almalý

Sunnileþen Aleviler. Demir: Alevi örgüt yöneticileri alevilerin taleplerini dikkate almalý YIL:3 SAYI:676 35 YKR 25 HAZÝRAN 2008 ÇARÞAMBA Demir: Alevi örgüt yöneticileri alevilerin taleplerini dikkate almalý Topuzlu Baba Türbesi Alaaddin Türkoðlu (sað baþta) Murtaza Demir (Ortada) ve yazarýmýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 51.ULUSAL 25.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2014 HACIBEKTAŞ TÖRENLERİN RESMİ AÇILIŞI 16 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ : Kemal KILIÇDAROĞLU Kültür

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Vahþi kapitalizm bir köyü nasýl mahvetti?

Vahþi kapitalizm bir köyü nasýl mahvetti? YIL:3 SAYI:681 35 YKR 2 TEMMUZ 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vahþi kapitalizm bir köyü nasýl mahvetti? 1987 yýlýnda ekmek parasý kazanmak için Ýstanbul a gitti. Gurbetçiler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA Sayı :70868051-880-3298 Konu :2015 yılı 39. Turizm Haftası Etkinlikleri Programı T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) :ew : e. E.6\\EEH s::. tıi:e". ı

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Cumhurbaşkanı adayımız Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-17 AĞUSTOS 2016 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2016 SALI AÇILIŞ ŞMALARI VE ÖDÜL TÖRENLERİ SAAT : 11.00 13.00 SUNUCULAR

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, basın özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeden

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Alevilerin elinden aldý, onun elinden de devlet aldý

Alevilerin elinden aldý, onun elinden de devlet aldý YIL:3 SAYI:752 35 YKR 14 EKÝM 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Korkmaz Erol suçsuz bulundu 481.sayýlý 21 Eylül 2007 Cuma günü gazetemizde Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı