GUSTOS/AUGUST18-20,2003 BELGES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GUSTOS/AUGUST18-20,2003 BELGES"

Transkript

1 (j.jlzj vwj'vecrsj'i'psi jl:n1(}l (]{ll/rdcj(l(jrtce 3a UlUSLARARASI ileri TEKNOLOJiLER SEMPOZYUMU Jrd INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM KAT GUSTOS/AUGUST18-20,2003 BELGES CBu6eCgeSayzn.J:(Q(ll.M"ro:i..UH~ 18-20/liJustos 2003 tarihlerinde (jazi r{lniversitesfnde gerrekfe.)tiri[en 3. lllllslyl2lyl2l.9ls1 j CEqij rr'p/k;no OJj CE(j(S'Ec;v{pozeyllc;v{ll )na kgtzfimzndan do[ayz veri[mi.)tir. II / Prof 'Dr. I \~

2 ellj The Latent Semantic Analysis And Indexing AkifShamil Oglu Suleymanov. The Exam ination of The Depreciation of The Gauges Use Bearing Surfacas R.R. Zeynalov, ES. Huseyn. Kafesl i S istmelerde Ya$am Kabi Iiyyeti Strukturlann 111b~ Meseleleri EA. Baltyev, HT. Qurbanov, EB. Imameliyev. A Mathematical Model For Monitoring Pollutants Levels Majed Alhazmy. Oguz Borat. Condition Monitoring Through Data Mining Giillekin c;eliner, Oguz Borell. Paylanml$ Sistemlerde Optimal Xidmet Olunma Emelliy) i$lenmesi EA. Baltyev, c;c. Abidov, H. T Qurbanov, A.E Eliyeva. Sertliyi Az Olan i<,:ibo$ Flrlanma Sethli Detallarlll imaij. Hatalan VE Nerimanov. Vidalarll1 Tala$IJ imalatll1da Olu$an ISlnll1 YLizey SlcakIJ~ E Fetullayev, c; Karata.},F Kafkas, HK. AkyzldlZ. VidaIJ Birle$tirmelerin Yorulma Hesabll1da Artlk Geriln Saglayan KO$ullarlll Ara$tlnlmasl E Fetullayev. R. Kzllk. K Akyzldlz, F. Kafkas. A Fuzzy Parametric Programming Model for the Desi Systems Feyzan Arzkan, Zuhal Giingor. Developing an Expert System for Logical Trubleshooting Hacl Saglam, Siileyman Yaldlz. Measuring Drag Coefficents of a Cylinder Model in th Wire Anemometer Mustafcl Almaca, tsmail Ekmek(:i, Talat inan, Hojin Ahn An Analysis of Orthogonal Cutting Under Different Rake Method

3 The Effect of Face Milling on Surface Integrity of Wasp< Using Uncoated and CVD Coated Carbide Tolls Saklp KdksaL. Ramazan KaYlkr;1. A Finite Element Model for Load Transfer from Matrix t< Ezgi Giinay, Zeki Ece. Hiclrolik Sistemlercle Ariza Tespitinde Bir Uzman Sistem R. Yenilepe. B AkICI. :) Aykul. Konvensiyonel Taklm Tezgahlarlllcla Tasarlm: Vargel Te Erol Tiirkq, Ramazan Kdse, Naci Za[er. Pnomatik Komparator Yard limy la Ger<;:ekZamanlJ i~ Par izleme HaCI Saglam. Muciz Ozcan. Klasik TOrlM Tezgahlarlnda Kullanilan Yeni Tip Bi Tasarlllli ve imalatl Erion Evin, Cihan Ozel. imalat Planlamasl Pratigi i<;:inldefo Modellemesi Ozdogan Karar;alt. MustaIC' Kurt. $erit Testere i Ie Kesmede, Kesmey i Etki leyen Parametrel [-[acisaglam. A.Oniivar, AS Ersoyoglu. Comparison Between Various Types of 5 Axis CNC M Machine Kinematics. Bident Kayo. Fehmi Erzincanll,. Kaynaklanml~ Martenzitik Paslanmaz <;::eligin Mukavem Aglarl Metodu ile Belirlenmesi Adnan (allk, A.,)encan. A Kema! Yakul. Akl~kan YataklJ Kazan Tasarlml ve imalatl A. T Inan. M Onal. Ill! Z Gid. A Onal. Malzeme ihtiya<;: Planlamasl ve Huglu Av TUfekleri Koor Hayrettin Diizciikoglu. Ulvi :)eker. Zafer Tekiner. imalat EndUstrisinde internet Destekli Kural Tabanll Bir I Sistemi Uygulamasl (WATP/CTP) Niliifer Yur/ay. Yiikse! furlay, Serap (akar. ZF-7B 1301' Ala~lInll <;::elik Malzemenin DLizlem Yi Geometrisi ve i lerlemenin YUzey PLiriizlLiliigiine Etkisi S Giilmez, Ill! Giirler. Y. Eoz/oprak. Taklm Tezgahlarlnda Dinamik Dengeleme Erol Tiirkq. Nazi Zajer. Ramazan Kdse. ZF-7B Bor Ala~lInll <;::elik Malzemenin OUzlem Yii Parametrelerinin i~lenebilirlige Etkisi Servel Giilmez, Al/uslaIC'Giirler, Yalr;l/1Bozloprak.

4 Elektro Erezyon i Ie i$leme Performansll1l11 i$leme Parametreleri iie Degi$imi Ali 6zgedik. Can (ogun 308 CNC Freze Tezgahlannda Yuzey Puruzli.ilugune Etki Eden FaktOrierin Belirlenmesi Mustafa Ay, Osman Eldogan, Mustafa Kurt 317 Kemigin Mekanik DaVranl$lI1a Hareketsizligin Etkisi Ozerine Deneysel Bir <::ali$ma M. Re!jit UysaL. E. Faruk Mumcu, Remzi Varo!. Ufuk GiiLsoy 330 Kink Kemik Tedavilerinde Kullanllan DI$ Fiksator Aletin Test CihaZi Tasarul1l ve imalatl Bilgen Mutlu, Mustafa Kurt 345 Sistematik Tasanmda ~artname A$amasl Mustafa Bozdemir, Faruk Mendi. Cengiz Eidem '" 355 imalat Hucreleri Olu$turma Probleminin Buland<. <::ok Amayll Programlall1a Yak la$1111 I i Ie Modellenll1es i Feyzan Ankan, Zuhal Giingor, 368 Geometrik Modellerin Bilgisayar Destekli Tasanll1 ile Parametrik Ayll1l1l1lan Hudayim Ba,s'ak, Cengiz Eidem 382 Kavral1lsal Tasanll1da Karar Venl1e Mustafa Bozdemir. Faruk Mendi. Cengiz Eidem Metal Kesme i$lemlerinde Kesici Taklm ve i$ Paryasl Araslllda Olu$an Sicaklik Daglllmll1 Saylsal <::ozumleme Metodu ile Belirlenmesi H.Mehmet Sahin, Adem ACl/' Isd i$lem Atolyelerinin Otomasyonu iyin Pic Kontrolli.i indi.iksiyon Ocagl Tasanl1ll Halil Murat Onver 4/6 90. Appl ication of Phase Change Materials To Pre-Heating of Internal Combustion Engines M. Giimii!j, E.Ktll9arslan, Ahmet Korhan Binark Experimental Optimization ofa Gasoline HCCI Engine Using Double Injection and Intake Air Temperature Mustafa Canak9l Dizel Motorlarlllda Kullanllan Kontrol Sistemleri Yakup kingiir. Hasan Yal11lk Otomotivde Mekatronik Bir Uygulama: Cep Telefonlu Oto GLivenlik Sistemi Volkan Ydmaz, Ahmet Korhan Binark Otomotiv i$letmelerinde ileri Bilgi Teknolojilerinin Toplam Kalite Yonetil1li Uygulamalanndaki Rolu SiiLeyman Semiz, SenolOkay, Yakup Sekmen, Can (mar Motor Emisyon Parametreleri iyin Bir Bulanlk Uzman Sistem Tasanml M. Ciniviz, I Santa!j. S. Salman. N Allahverdi Otomobil Anza Tespiti iyin Bir UZll1an Sistem Tasanml Sakir Ta.) demir ismail Sanla.)', Murat Ciniviz, A. A/paslan Altun, Novruz Allahverdi

5 Programl KlIliandarak Belirlenmesi ve Deneysel Verilerle Kar$da$tJrllmasl H. Oguz. i. Santa~. H. Ogiit. N ALlahverdi EGR ve Motor Performansl iyin BlIlanlk Uzman Sistem Tasanml i. Santa;;, Ai Ciniviz, C. Ha~ imoglu. Y. kingii. N Allahverdi BlIlanlk Mantlk KlIllandarak Mar$ Motorlarlllda Hata Te$hisi Omer Faruk Bay. Raif Bayzr Motorlll Ta$ltlarda Fren KlIvvetlerinin Olyumu ve Fren KlIvveti Olyll1e Cihazlan Ai Diizgiin, D. Altlparmak, H. Bayrak(:eken Frenleme KlIvveti ve Geli$tirilen Bir Fren Test CihazlIlda Frenlell1e KlIvvetinin Olyulll1esi Huseyin Bayrak(:eken, Duran Altlparmak Toplall1 Kalite Yonetill1i ve Degi$ill1 Muhendisligi Yonetill1 Teknikleri Arasllldaki Farkllilklarlll Degerlendiri 11l1esi Suleyman Semiz. Enver Aydogan Alternatif iyten Yanmall MotoriaI' Nadir Aksoy. Yakup i(:ingiir 571

6 Istl i~lem AtOlyelerinin Otomasyonu h;in PLC Kontrollii indiiksiyon Ocagl Tasanml :(.Ktrtkkale Oniversitesi, Miihendislik Fakiiltesi, , unver({~kku.edu.tr Guniimuzde, PLC (Programmable Logic Controller) sayesinde, <;:e~itli sektorlerde, iiretim bantlanna kolayldda otomasyon uygulanabilmektedir. Ancak, Isd i~lem iiretim bantlannda kullandan induksiyon ocaklannlll tasanml hala ozgiin elektronik devreler halinde olu~turllldllgllndan otomasyon yakla~1il1l1la liygunluk saglayamadlgl gozlenmektedir. Bu <;:all~mada, 60 Kw gucunde bir induksiyonlu <;:elik tav ocagl tasarlanml~ ve kontrolu PLC ile ger<;:ekle~tirilmi~tir. Boylelikle, induksiyon ocaklan, uzerinde, a<;:ma/kapama, basll1<;:, IS I, hareket kontrolu gibi i~lerin ger<;:ekle~tirilmesiyle birlikte, uretim bandll1da olu~turulacak otomasyon yaplsll1da sistemin diger birimleriyle birlikte e~ zamanll 9alt~ma yetenegine sahip olmu~tur. Aynca klasik kontrol dl~lilda bulal1lk mantlk, adaptif kontrol, yapay zeka gibi yeni kontrol yontemlerinin uygulanmasl i<;:inalt yapl elde edilmi~tir. Anahtar Kelimeler: induksiyon Ocaklan, otomasyon, PLC A PLC Contl"olled Induction Heating Furnace Design for Automation of Heating Process Units Abstract Nowadays, \-vith the help of PLC (Programmable Logic Controller), automation can easily be adapted to production bands in various sectors. Yet, because the design of induction heating furnaces which are used in heating process production bands are still formed as electronic circuits, it is observed that they are not suitable for automation approach. In this study, an induction heating furnace which has 60 k'vv power is designed and controlled with PLC. Therefore, the induction heating furnaces have had the ability to work synchronized with other units of the system in automation structure. On the other hand a substructure is maintained in order to use new control methods like artificial intelligence, adaptive control and fuzzy logic as alternatives to classical control. 1. Giri~ induksiyonla ISltma, ilk tezgahlann iiretiminin ba~ladlgl glinden bu yana ge<;:en yakla$lk 50 yjl i<;:inde kullal1lm kolayltgl ve i$lem goren malzeme kalitesinin <;:ok yliksek olmasl nedeniyle yogun ilgi gormektedir. Sanayi toplumunun olu$tugu slralarda bu konuya egilen firmalar giiniimiizde bu alanda ciddi ~ekilde piyasaya

7 hakim olmu~lardlr. Ciddi bir bilgi birikimi ve sermaye gerektiren indliksiyon ocaklan liretimi, bu firmalann hakimiyetinden otlirti geni~ bir liretici yelpazesi olu~turamaml~tlr. Olkemizde ancak 1980'li ydlann sonlannda indliksiyon ocaklannlll sadece iki tipinin liretimine ba~lanabilmi~tir. indliksiyon ocaklan tiretimini elinde tutan bu bliyi.ik firmalann, otl1rmu~ liretim tekniginin dl~lila <;Ikmama egilimi gostermesi nedeniyle indliksiyon ocaklan, geli~en otomasyon sistemlerine uyum saglayamaml~tlr. Ozellikle, gli<; linitesinin kumanda ve kontrollinde, firmalann, kendi tasanmlan olan elektronik kartlardan vazge<;memi~ olmalart, her ge<;en glin geli~en kontrol ve otomasyon tekniklerinin Isd i~lem il1lalathanelerine uygulanmasllla imkan vermemektedir. Hatta bu konuda yapdan akademik <;all~malarda bu dogrultuda oll1lu~, indliksiyon ocaklart, <;evreyle etkile~im i<;inde blllunmayan kapall bir <;evrim halinde kalml~tlr [1-14]. Hali hazlrda ocaklannda PLC kullanan firl1lalar da PLC'yi genellikle ayma-kapama, sayllll, slireyli i~ler organizasyonu, zal1lanlal1la ve hareket kul1landasl saglal1lak amaclyla kullanml~lardlr. Bu yakla~lin, her ne kadar ocaga modern bir gortinlim vermekteyse de otomasyon aylsll1dan hi<;bir i~e yaramamaktadlr. indiiksiyon ocagl kullandan Isd i~lem birimlerinde genellikle kar~da~dan sorlinlar a~agldaki gibi ozetlenebilir. Isd i~lem oncesi tezgahlann, sabit parametrelerle <;all~an indliksiyon tav ocaklan oniine malzeme YlglLl1lakta ve bu tezgahlar malzemenin kullallllmaslll1 beklemek durlil1lunda kalmaktadlr. Periyodik olarak ISltdml~ tirtin <;lkl~1 veren indliksiyon tav ocaklannda, belirli zaman aralddannda ISltdml~ malzeme otomatik olarak <;I1<artlmaktadlr. Isd i~lem somasl tezgahlarda, ye~itli nedenlerie meydana gelen gecikmeler siraslllcla ylkan ISltdml~ malzel1leler, tav sicakllgllli kaybetmesi necleniyle kllllanllamamaktadir. Isd i~lem oncesi ve Isd i~lem somasl tezgahlar, otol1lasyon alt yapdanna sahip olsalar da Isd i~lem tezgahlannlll otol1lasyon alt yaplsll1a sahip olmal1lasl nedeniyle bu li<; biril1l kencli aralannda etkile~im kuramal1laktadlr. Isd i~lel1l tezgahlannlll otol1lasyona katdamal1lasl gerek Isd i$lel1l atolyesi i<;indeki gerekse bu awlyenini cliger liretil1l birimleriyle olan veri ileti~il1l agllll cia anlamslz kdmaktacllr. Bu sorunlann, ancak inclliksiyon tav ocaklanllln gli<; linitelerinin PLC ile denetil1l ve kontrolliniin ger<;ekle~tirilerek yoztilebilecegi a<;11<olarak gortill1lektedir. Bir Isd i~lem awlyesinin otomasyon yapdanmasllla ili$kin blok diyagram $ekil I. 'de verilmi$tir. indliksiyon tav ocaklannlll PLC ile denetil1l ve kontrolliniin ger<;ekle$tirill1lesinden beklenen faydalar $unlarcllr; L- indliksiyon tav ocagllllll gliy linitesi clelletim altlllcla tutulacaktlr. Ozellikle <;elik tavlllda ortaya <;lkan manyetik ge<;irgenligin (~l) degi$il1line bagll frekans ve slcakllkla meydana gelen ozdiren<; (p) artl$lila bag II gli<; degi$imlerinin istenmeyen

8 etkileri ortaclan kalclmlabilecektir. Bu sayecle halen kullanl1makta olan inclliksiyon tav fmnlan i<;:in ozel olarak tasarlanan elektronik kartlara olan baglmltltk ortaclan kalkacaktlr. 2- incltiksiyon tav ocaklannclaki, a~m aklm, a~m gerilim, losa clevre, slcaklik, basm<;: korumalan ile a<;:ma-kapama, sayml, stire<;:li i~ler organizasyonu, zaman lama, konul1l kontrolti ve gerekli ikazlan sesli, 1~lklI veya yazdi yapdabilecektir. istenirse incltiksiyon tav ocagma ili~kin parametrelerin eile yapdan giri~leri kullalllmi claha kolay ve gorsel bir yaplcla PC tizerinclen ger<;:ekle~tirilebilecektir. 3- inclliksiyon tav ocaklannclaki, elle girilebilen parametre saylslllln cia artmll1lasllla imkan verecektir. Dolaylslyla tav ocagl, sabit bir frekansta <;:ali~mak clurumuncla kalmayacaktlr. ~ali~ma frekansl istenilcligi gibi clegi~tirilebileceginclen, buna bagll olan cia i~leme clerinligi cle arzu eclilcligi gibi ayarlanabilecektir. 4- Isl1 i~lem biril1linin anltk clurumu hakklllcia bilgi (Isltdan malzeme aclecli, <;:alt~ma stiresi, anza clurumu vb.) veri ileti~im agl lizerincle her noktaclan allllabilecektir. Bu bilgi, cliger liretim birimleri taraflllcian kullanjlabilecegi gibi i~letme yonetimi taraflllcian cia kullandabilecektir. 5- lsd i~lem oncesi tezgahlar, uygun zamanlama ile malzeme hazlrlayacaklar, gereksiz yogunluk veya bo~ kalma stire<;:leri ya~anmayacaktlr. 6- lsd i~lem somasl birimlerincle meyclana gelecek bekleme ve gecikmeler Isd i~lem birimi taraflllcian clegerlenclirilebilecek ve hazlr oluncluguncla ISltIlml~ malzeme <;:lkl~1allllabilecektir. Boylelikle ISltdan malzemelerin kullandamaclan sogumaslllcian kaynaklanan kaylplar onlenecektir. 7- Son yjllarcia bliyiik geli~imler gosteren bulallik mantlk, aclaptif kontrol ve yapay zeka gibi moclern kontrol yontemlerinin, hem Isd i~lem atolyelerincle hem cle buna bagli cliger liretim birimlerinde kolaylikla uygulanabilecegi bir alt yapl olu~turulacaktlr. 2. Yontem Tasarlanan sistel1l, Sekil 2.' de gorlildtigli lizere, bir AC/DCI AC clonli~tiirlicti gti<;: linitesi, yliksek frekans transformatorli, ISltma grubu, kontrol grubundan olu~l1laktadlr. Sistem ile 7 sn 'cle ladet, 25 ml1l~ x 35 mm boyutlannda <;:elik par<;:alann tavlanmasl

9 ama<;:lanmaktadtr. lsd i~lem ktsml11da bultl11an indliktorlin onlinde ve arkasl11da olmak lizere iki adet pnomatik silindir bulunmaktadtl Arka tarafta yukleme magazinindeki i~ par<;:alan silindir tarafl11dan i<;:eri all11makta, bobin agzl11daki hazlr olmayan i~ par<;:alannl ise on taraftaki silindir tekrar i<;:eriye almaktadlr. AC/OC/AC D6nustllruciJ ISII!$lem PI frekilns kontrol uniti!si Plgu..;; kontrol unitesi Sistemin olu~turulmasl11daki en onemli noktalardan birisi PLC se<;:imidir. Yapdan incelemelerden soma Siemens'in S7-200/ CPU 214 modeli uygun goti.ilmli~ti.ir. Burada kriter olarak, PLC'nin bir induksiyon ocagl11l11 gu<;: linitesini surecek fonksiyonlara sahip olmasl11l11 yanl11da maliyet a<;:lsl11danda uygun olmasl belirleyici olmu~tur. 14 giri~/io <;:d(l~11bu PLC'de P\VM ve PTO jeneratorleri bulunmaktadlr. Bu jeneratorler QO. I ve QO.2 <;:1I<1~lannayonlendirilebilmektedir. Aynca indliksiyon ocaktaki i~ alllla-<;:i!<arma, slcakllk, bas 111<;:, konum kontrolli gibi sistemin hareketi ve korunmasllla ili~kin gorevleri yerine getirebilecek kapasiteye sahiptir. Aynca a~tr1 aklm, a~tr1 gerilim, klsa devre korullla gibi elektriksel koruma tepkilerine cevap verecek ~ekilde duzenlemeler yapdml~tlr PLC i<;:in haztrlanan program PWM jeneratoti.il1, a<;:llla ve kapalllas 111I ger<;:eklqtiren 2 alt program ve yine PWM jeneratorun frekans ve doluluk Oranl11l ayarlayan 4 kesllle (interrupt) blogundan olu~lllaktadlr. Bunun dl~ltlda ocagltl <;:qitli koruma ve hareketlerine ili~kin klslmlar da alt prograllllar halinde olu~ttlrulmu~tur. $ekil 3. 'de prograllla ili~kin algoritllla verilmi~tir. Se<;:ilen PLC'de, ro.o ve ro.l giri~leri interrupt giri~i olarak kullandabilecek ~ekilde liretilmi~tir. Bu giri~lerin durumlanna baglt olarak M bellek bolgesinde 4 bitlik bolge tannnlamasl yapdml~ttr. Bu tanlmlama ile PWM darbe <;:I!(I~1Il1llperiyot ytikseltme ve al<;:altma emirleri ile doluluk oranl yukseltme ve al<;:altma emirlerinin

10 PLC'ye aktanimasl amaylanml$tlr. PLC'de sadece iki interrupt giri$i olmasl nedeniyle, doluluk oranl yada periyot'tan hangisi iizerinde i$lem yaptlacagml belirtmek uzere aynca lo.3 giri$i kullantlml$tlr. lo.3' e giri$ saglayan elektronik anahtar yardlmlyla PWM jeneratoliiniin periyot ve doluluk oral1l ayan seyimi yaptlmaktadlr. Tasarlanan elektronik devre, onceligi rezonans frekans ayanna tanlmak iizere PI kontrol iinitelerinin lirettigi i$aretlere baglt olarak lo.3' e giri$ uygulayan elektronik anahtannm konumunu belirlemektedir. P\VIVIjcnatol'u a<;:nlablogu P\VIV[ jcnan,tol'u kapattna blogu P\VIVI pci'yot yi.ikscltlne blogu P\V.lV[pel'yot di.i~unne blogu P\VIVI doluluk on"l1 )'i.ikseltnu blogu p\''lvr doluluk o... nl chi~unne blogu indiiksiyon ocagl kontl'ol ve Inllnanda pl'og"'ulll I-Ial'ckct, kol'unla ronsiyon Ian alt pl'ognunlan Program, PI frekans kontrol linitesi, PI gliy kontrol linitesi tarafmdan gonderilen geri besleme i$aretlerine bagll olarak, dogru periyot ve doluluk oranml otomatik olarak belirleyebilmekte, aynca manuel yalt$maya da imkan vermektedir. PWM jeneratoruniin ylkl$1 QO.O lizerinden, PWM/slirlicli dagltlcl birimine uygulanmaktadlr. Bu birimin yl!o$mda ise IGBT siirliciileri iyin uygun ve kararll bir gerilim elde edilmektedir. Semikron firmasll1m SKHI 23/12 rumuzlu IGBT

11 silrilctileri, evirici I<lsmlllda bulllllan Semikron firmaslillll 200 A'lik SKM 200 G8 123 rumuzlu IG8T yan kopru modtil1erini silrmektedir. Klsa devre koruma Onitesi bu1unan bu siirucii i1e IGBT'leri Hz arahglllda istenen bir frekansta sormek mlimklin olmaktadlr. Sistemin dogrultucu klsmlllda Semikron firmasllla SKKD 100 rumuz1u diyot modolleri kullanllml~ olup, denetimsizdir. 3. Bulgular Yapiian hesap1arda; endtiktansll1, ma1zeme soguk ha1deki degeri ~lh iken ma1zeme tsll1dll<tan sonraki sorekli 9alL~ma ha1indeki degeri ~lh'ye kadar do~mekte R direnci ise O.OIQ'dan 27 Q'a kadar Ytkmaktadtr. 3 khz civannda ka1abi1mek iyin ~lf gtiy kondansatoro bag1anmt~tlr. 8u ha1de slirek1i 9a11~ma rezonans frekansl; fa = I = -_-_-_-_-_-1======== = 3290 Hz. 21[-J L.C 21[~81,20.1O-6.28,82.1O-6 olarak e1de edilmektedir (Ma1zeme tam ISllldtglllda tse rezonans frekanst 3290Hz olmaktadtr). Sistem 9ah~tIrt1ml~ ve e1ektrikse1 egriler $ekil4.'deki gibi e1de edilmi~tir. Evirici 91kl~ gerilimi, denklelll I 'de hesaplandlgl gibi 3290 Hz'e oturlllu~tur. Sistellle ili~kin Cos ~=0.96'dlr. $eki1 4.a. 'da transformatoriin sekonder taraftna yani tavlama k1smtna uygu1anan gerilim golii1mektedir. 8urada gerilimin etkin degeri U= 997 Y, aklllltn etkin degeri ise 1= A'dir. Pens ampermetre, glivenlik nedeniy1e x 10 dara1tmasly1a kullaill1ml~tlr. 8uradaki aktif guy; olarak elde edilmi~tir. $eki1 4.b. 'de evirici 9"<I~lna ili~kin egri gorolmektedir. Burada geri1imin tepe degeri YIll=~545 Y, etkin degeri Y=353.8 Y, yeki1en aklm ise 1=142.4 A'dir. Anahtarlamallln kapandlgl anda meydana gelen kuyruk gerilimleri de ~ekilde gortilmektedir. Evirici tarafllldaki guy; hesap1anml~tlr. Denklem 2 ile denklem 3 'te hesaplanan degerler arastndaki 2.8 kw'hk fark ise transformator kaytp1andlr. $ekil 4.c. 'de sistemin ~ebeke taraftndaki gerilil1l ve akll1ltn etkin deger degi~im1eri goliilmektedir. $ebeke gerilimi U~=398.3 Y, ~ebeke akll1ll 1~=131.2 A'dir. 8uradan ~ebeke taraftndaki goy; Pc =U.l.Cos =398.3xI31.2xO.96= ~50.2 KIll (4) olarak ytkl1laktadtr ki, denklem 3'de e1de edilen degerle aradaki 1.9 kw'hk fark guy linitesinde l1leydana ge1en kaytp1an vermektedir. $eki1 4.c. ince1endiginde

12 ama<;:landlgl gibi almn ve gerilimlerin kabul edilebilir bir arall1<:ta (±%4) degi~tigi gorlilmli~tur. UOL TS I AMPS I HERTZ <J: BACI< j H SCREEH." H SAGS & SWELLS HOLD C MAX u" MIH MAX A::: MI" 120.OA L O.OA BACK j H SCREEH 1m H 4.80nu<;la.- Tasarlanan sistem ile 7 sn'de ladet, 25 mm~ x 35 mm boyutlannda <;:elik par<;:alann tavlanmasl ger<;:eklqtirilmi~tir. $ekil 5. 'te sistemin <;:alr~ma anll1daki gorlinti.isu yer almaktadlr. Yaplian denemelerde PLC, hem tav ocagll1ll1 hareket ve koruma fonksiyonlannl ger<;:ekle~tirirken hem de gu<;:linitesinin rezonans frekansl ve gli<;:degi$imini denetim altll1da tutabilmi~, kararll bir <;:all~ma elde edilebilmi~tjr. Elde edilen birikimle, ISl! i~lem atolyelerinde tam otomasyona ge<;:ilebilecek bir alt yapl saglanml~tlr. [sl! i~lem atolyelerinde bullll1an tom tezgahlar birbirlerine otomasyon agl lizerinden baglanabilecek, dolaylslyla, buyi.ik oranda enetji ve zaman tasarrufu saglanabilecektir. Aynca adaptif kontrol, bulanl1<: mantlk, yapay zeka modern kontrol tekniklerinin uyguianmasl kolayllkla ger<;:ekle$tirilebilecektir.

13 l. Tzou Y. and lung S., "Adaptive Repetitive Control of PWM Inverters for Very Low THO AC-Voltage Regulation with Unknown Loads", IEEE Transactions on Power Electronics, 14(5), Sep Chickamenahalli, S.A.; Lin, 1.; Nallaperumal, V.; Barker, e.m.; "A DSP controlled variable-frequency resonant-commutated converter " Circuits and Systems, ISCAS '98. Proceedings of the 1998 IEEE International Symposium on, Volume: 3, 3 L May-3 lun L 998 Page(s): vol.3 3. Khan, I.; Tapson, l.; De Vries, Automatic frequency control of an induction furnace l.; AFRICaN, 1999 IEEE, Volume: 2, 1999 Page(s): L6 vol.2 4. Espi, 1.M.; Navarro, A.E.; Maicas, 1.; Ejea, l.; Casans, S.;"Control circuit design of the L-LC resonant inverter for induction heating" Power Electronics Specialists Conference, PESC IEEE 3lst Annual, Volume: 3, 2000 Page(s): l430 -l435 vol.3 5. Grajales, L.; Sabate, l.a.; Wang, K.R.; Tabisz, W.A.; Lee, F.e.; "Design of a lo k\v, 500 khz phase-shift controlled series-resonant inverter for induction heating", Industry Applications Society Annual Meeting, 1993., Conference Record of the 1993 IEEE, 2-8 Oct 1993 Page(s): vol.2 6. Young-Sup Kwon; Sang-Bong Yoo; Dong-Seok Hyun; "Half-bridge series resonant inverter for induction heating applications with load-adaptive PFM control strategy Applied Power Electronics Conference and Exposition", APEC '99. Fourteenth

14 7. Okudaira, S.; Matsuse, K.; "Power control of an adjustable frequency quasi-resonant inverter for dual frequency induction heating", Power Electronics and Motion Control Conference, Proceedings. PIEMC The Third International, Volume: 2, 2000 Page(s): vol.2 8. Ho, J.M.; Juang, F.e.; "A practical PWM inverter control circuitry for induction heating and studying of the performances under load variations", Industrial Electronics, Proceedings. ISlE '98. IEEE International Symposium on, Volume: I, 7-10 Jul 1998 Page(s): vol. I 9. Hirota I, H. Omori and M Nakaoka, "Practical Evaluations Of A ZVS-PFM Quasi Load-Resonant High Frequency inverter Using A New Generation IGBT For An induction-heated Cooking Appliance", Int. 1. Electronics, 80(2), sf , 1996, 10. Uchihori, Y.; Kawamura, Y.; Tokiwa, M.; Kim, Y.J.; Nakaoka, M.; "New induction heated fluid energy conversion processing appliance incorporating auto-tuning PIO control-based PWM resonant IGBT inverter with sensorless power factor correction", Power Electronics Specialists Conference, PESC '95 Record., 26th Annual IEEE, Volume: 2, Jun 1995 Page(s): vol.2 II. Komatsu, W.; Po, W.; "A method for control and protection of series resonant induction furnaces", Industry Applications Conference, Thirty-Second IAS Annual Meeting, IAS '97., Conference Record of the 1997 IEEE, Volume: 2,5-9 Oct 1997 Page(s): vol Agu, M. U.; "A microprocessor-based control method for a voltage-fed inverter with a tank load", Industry Applications Society Annual Meeting, 1988., Conference Record of the 1988 IEEE, 2-7 Oct 1988 Page(s): vol. I 13. Terai, H.; Miyauchi, T.; Hirota, I.; Omori, 1-1.;AI, M.A.; Nakaoka, M.; "A novel time ratio controlled high frequency soft switching inverter using 4 th generation IGBTs", Power Electronics Specialists Conference, 200 I. PESC. 200 I IEEE 32nd Annual, Volume: 4, 200 I Page(s): vol Bayindir, N.S.; Kukrer, 0.; Yakup, M.; "OSP-based PLL-controlled khz 20 kw high-frequency induction heating system for surface hardening and welding applications ", Electric Power Applications, lee Proceedings-, Volume: 150 Issue: 3, May 2003,Page(s):

Paralel Rezonans Devrelerinde Basit ve Güvenilir Rezonans Frekansı Belirlemede Yeni Bir Yaklaşım

Paralel Rezonans Devrelerinde Basit ve Güvenilir Rezonans Frekansı Belirlemede Yeni Bir Yaklaşım International Journal of Engineering Research and Development, Vol., No., June 00 6 Paralel Rezonans Devrelerinde Basit ve Güvenilir Rezonans Frekansı Belirlemede Yeni Bir Yaklaşım Halil Murat ÜNVER Kırıkkale

Detaylı

MUTFAK TİPİ ISITMA UYGULAMALARI İÇİN İKİ ÇIKIŞLI BİR İNDÜKSİYON ISITMA İNVERTERİ TASARIMI

MUTFAK TİPİ ISITMA UYGULAMALARI İÇİN İKİ ÇIKIŞLI BİR İNDÜKSİYON ISITMA İNVERTERİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 397-401

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 45-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Sıvıların la Isıtılması M.Necdet YILDIZ*, İrfan ALAN** *Ege Üniversitesi,

Detaylı

ONX ELEKTRONİK ONX INDUCTION HEAT

ONX ELEKTRONİK ONX INDUCTION HEAT ONX ELEKTRONİK ONX INDUCTION HEAT İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMLERİ TEL: 0 535 743 5961 ONX ELECTRONICS HIGH FREQUENCY INDUCTION HEATING SYSTEMS AND MACHINES CONTACT ; +90 535 743 5961 email : h_camci@yahoo.com

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2004/2 E SINIFI İNVERTERLİ MUTFAK TİPİ BİR İNDÜKSİYON ISITMA UYGULAMASI Selim ÖNCÜ *, Bekir Sami SAZAK Pamukkale Üniversitesi,Teknik

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI Sabri ÇAMUR 1 Birol ARİFOĞLU 2 Ersoy BEŞER 3 Esra KANDEMİR BEŞER 4 Elektrik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Kocaeli Üniversitesi, 41100, İzmit,

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 11, Sayı, 11-16 s. CBU J. of Sci., Volume 11, Issue, p 11-16 Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi Anıl Kuç 1*, Mustafa Nil *, İlker

Detaylı

Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı

Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı *1 Yasin Mercan ve *2 Faruk Yalçın *1,2 Sakarya Universitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Sakarya Özet Alçaltıcı DA-DA (Doğru Akım-Doğru

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders)

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) i MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI A) ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI: Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) 1 ECE

Detaylı

MUTFAK UYGULAMALARI İÇİN YARIM KÖPRÜ SERİ REZONANS İNVERTÖRLÜ İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMİ TASARIMI

MUTFAK UYGULAMALARI İÇİN YARIM KÖPRÜ SERİ REZONANS İNVERTÖRLÜ İNDÜKSİYON ISITMA SİSTEMİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 2 : 167-172

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MERKEZDE YÜRÜTÜLEN PROJELER Proje Adı Yürütücüsü Desteklendiği Fon Başlangıç Tarihi Durumu EUMECHA-PRO European Mechatronics

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

COMPARISON OF SINUSOIDAL PWM ZERO CURRENT TRANSITION INVERTER WITH RESONANT LINK INVERTER

COMPARISON OF SINUSOIDAL PWM ZERO CURRENT TRANSITION INVERTER WITH RESONANT LINK INVERTER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SİNÜSOİDAL DGM SIFIR AKIM GEÇİŞLİ EVİRİCİ İLE REZONANS HATLI EVİRİCİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF SINUSOIDAL

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA 2012 ELECREATE 2010 Misyonumuz: Yeni teknolojiler ile yüksek katma değerli, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan ürün ve hizmetler sunarak

Detaylı

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye

Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İbrahim ALIŞKAN 1 Elektrik Dr. & Endüstri Müh. Yrd.Doç. Elektrik-ElektronikMüh. Böl. Mühendislik Fakültesi Bülent Ecevit Üniversitesi Oda No: 111 İncivezMah. 67100, Merkez/Zonguldak/Türkiye İletişim ve

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İndüksiyon Ocaklarının Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Halil Murat Ünver Kırıkkale Üniversitesi

Enerji Verimliliği ve İndüksiyon Ocaklarının Değerlendirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Halil Murat Ünver Kırıkkale Üniversitesi Enerji Verimliliği ve İndüksiyon Ocaklarının Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Halil Murat Ünver Kırıkkale Üniversitesi Giriş İndüksiyonla Isıtma Prensipleri Bilindiği üzere, iletken malzemenin değişken

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 11-23 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale M.Necdet YILDIZ*, İrfan ALAN** *Ege Üniversitesi, Ege MYO, Endüstriyel

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113

ÇİFT ANADAL TABLOSU. Code Course name T R C ECTS IE CENG ECE MECE MSE CE ME 113 ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

İNDÜKSİYONLA KAYNAK: GÜÇ SİSTEMLERİ VE KULLANILAN YARI İLETKEN ANAHTAR ELEMANLARINI)AKİ GELİŞMELER

İNDÜKSİYONLA KAYNAK: GÜÇ SİSTEMLERİ VE KULLANILAN YARI İLETKEN ANAHTAR ELEMANLARINI)AKİ GELİŞMELER KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 157 İNDÜKSİYONLA KAYNAK: GÜÇ SİSTEMLERİ VE KULLANILAN YARI İLETKEN ANAHTAR ELEMANLARINI)AKİ GELİŞMELER Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami SAZAK ÖZET İndüksiyonla kaynak güç sistemleri

Detaylı

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA

ÇİFT ANADAL TABLOSU. ME 203 Statics NA NA ME 211 Thermodynamics I NA NA ÇİFT ANADAL TABLOSU Makine Mühendisliği Programında Çift Anadal a başvuran değişik bölüm öğrencilerinin alması gereken dersler aşağıda verilmiştir. (Alınması gerekmeyen dersler koyu hücreler içerisinde

Detaylı

TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ

TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 73-77 TEKNOLOJİ TEK BÖLGELİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE BULANIK MANTIK İLE YÜK FREKANS KONTRÜLÜ Ertuğrul ÇAM İlhan KOCAARSLAN Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001222014 ATELYE EĞİTİMİ 2 Zorunlu 1 1 2

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001222014 ATELYE EĞİTİMİ 2 Zorunlu 1 1 2 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 5070022204 ATELYE EĞİTİMİ 2 Zorunlu 2 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilere; Talaşlı imalat bilgisi ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

THE UTILIZATION OF INDUCTION BASED HEATING IN CENTRAL HEATING SYSTEMS

THE UTILIZATION OF INDUCTION BASED HEATING IN CENTRAL HEATING SYSTEMS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye KALORİFER SİSTEMLERİNDE İNDUKSİYON TABANLI ISITMANIN KULLANILMASI THE UTILIZATION OF INDUCTION BASED HEATING

Detaylı

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004 4.4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mevlüt KARAÇOR 2. Doğum Tarihi: 26.10.1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Eviriciden Beslenen Asenkron Motorun Kapalı Çevrim Hız Kontrolü

Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Eviriciden Beslenen Asenkron Motorun Kapalı Çevrim Hız Kontrolü Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Eviriciden Beslenen Asenkron Motorun Kapalı Çevrim Hız Kontrolü Ayşe Kocalmış Bilhan Sedat Sünter Hüseyin ALTUN 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ

PIC KONTROLLÜ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TASARIMI VE GERÇEKLEMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 1 Article Number: A0060 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRICITY AND ELECTRONIC ENGINEERING Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100, Center/Zonguldak/Turkey

Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100, Center/Zonguldak/Turkey Ibrahim ALISKAN 1 Electrical & Industrial Engs. with Control Automation Ph.D. Asst.Prof. Department of Electrical-Electronics Eng. Fac. of Eng. Bulent Ecevit University Room: 111 Incivez Quarter 67100,

Detaylı

4 th International Advanced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Konya / Türkiye

4 th International Advanced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Konya / Türkiye 4 th International Advanced Technologies Symposium September 28 30, 2005 Konya / Türkiye TMS320F282 DSP İŞLEMCİSİ KULLANILARAK PARALEL AKTİF GÜÇ FİLTRESİNİN BULANIK MANTIKLA DENETİMİ ÖZET Nurettin DOĞAN

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Sercan Sinirlioğlu 1, İsmail Aksoy 2. Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Sercan Sinirlioğlu 1, İsmail Aksoy 2. Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi Ev Tipi Endüksiyon Isıtmalı Ocaklarda Tencere Tipinden Bağımsız Olarak Maksimum Güç Aktarımının Sağlanması Independent From Cookware Ferromagnetic Characteristics Transferring Maximum Power Each Cookware

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Tuğçe DEMİRDELEN Tel : E-posta :

Yrd.Doç.Dr. Tuğçe DEMİRDELEN Tel : E-posta : Yrd.Doç.Dr. Tuğçe DEMİRDELEN Tel : 0322 455 00 00-2168 E-posta : tdemirdelen@adanabtu.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi 24 Ağustos 1988 Öğrenim Durumu Doktora Medeni Durumu Bekar EĞİTİM BİLGİLERİ 2013-2016

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu 1. Lisans : Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1986 2.Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

SIMULATION OF SPEED CONTROL FOR TRAVELLING WAVE ULTRASONIC MOTOR

SIMULATION OF SPEED CONTROL FOR TRAVELLING WAVE ULTRASONIC MOTOR 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YÜRÜYEN DALGA TİP ULTRASONİK MOTOR HIZ DENETİMİ BENZETİMİ SIMULATION OF SPEED CONTROL FOR TRAVELLING WAVE ULTRASONIC

Detaylı

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151221201 ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2,0

Detaylı

REFERANS LiSTESi (TEKNOLOJİK UYGULAMALAR) REFERENCE LIST (TECHNOLOGICAL APPLICATIONS)

REFERANS LiSTESi (TEKNOLOJİK UYGULAMALAR) REFERENCE LIST (TECHNOLOGICAL APPLICATIONS) piroc.injector KARBON PÜSKÜRTME TEKNOLOJİSİ / CARBON INJECTION TECHNOLOGY Elektrik Ark Ocakları Karbon Enjeksiyon Sistemleri / Electrical Arc Furnaces Carbon Injection Systems İÇDAŞ BİGA ÇELİK ENERJİ A.Ş.

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 772-781 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Yüksek Frekans DA/DA Senkron Yükselten Dönüştürücü Tasarımı Tufan Volkan

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM L. Özlem KARACA, Taner AKKAN, Tolga OLCAY, Hakan ÇELĐK, Recep Can BAŞKURT, Đsmail YALÇINER, Mehmet BAYSARI Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İhsan TOKTAŞ Doğum Tarihi: 13 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı. Mehmet Ali Çavuşlu Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı Mehmet Ali Çavuşlu Özet Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 28.11.2016/PAZARTESİ DERS SAATİ ENG 112 ENGLISH I ERKAN TÜRKMEN A 220 30.11.2016 / ÇARŞAMBA 13:00-15:00 FIZ 112 PHYSICS-I AYBEN KARASU UYSAL M-102,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Mühendisliği Bölümü. Yüksek Lisans Programı Kılavuzu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Mühendisliği Bölümü. Yüksek Lisans Programı Kılavuzu HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Son Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2015 İÇİNDEKİLER Yüksek Lisans Programı ile İlgili Kişiler 2 Genel

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM) İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN DENEYSEL YAKLAŞIMI

ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM) İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN DENEYSEL YAKLAŞIMI ASENKRON MOTORLARIN DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONLU (DGM) İNVERTER ÜZERİNDEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ HIZ DENETİMİNİN DENEYSEL YAKLAŞIMI Ayhan GÜN, Yılmaz ASLAN, A. İhsan ÇANAKOĞLU Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Yüzey İşlemleri Ar-Ge Laboratuarı Yıllık Rapor/ 2014 2 Ġçindekiler Giriş Alt Yapı Çalışmaları Çalışma Grupları Yürütülen/Tamamlanan Projeler Yürütülen/

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ 1 Onur Ö. MENGİ 2 İsmail H. ALTAŞ 1,2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

PROF. DR. ORUÇ BİLGİÇ Core Competency Elektronik, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Ölçme Tekniği.

PROF. DR. ORUÇ BİLGİÇ Core Competency Elektronik, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Ölçme Tekniği. PROF. DR. ORUÇ BİLGİÇ Core Competency Elektronik, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Ölçme Tekniği. Education B.Sc. İstanbul Teknik Üniversitesi,1971, M.Sc. İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

VTEC MUSTEK CNC FREZE - ROUTER TEZGAHLARI VTEC MUSTEK CNC MILING AND ROUTER MACHINES

VTEC MUSTEK CNC FREZE - ROUTER TEZGAHLARI VTEC MUSTEK CNC MILING AND ROUTER MACHINES MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA DİZAYN VE İMALAT DESIGN AND PRODUCTIONS ACCORDING TO CUSTOMER REQUIREMENTS 15 Serisi / 15 Series TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS Model / Özellik X Eksen Hareketi

Detaylı

Research Article / Araştırma Makalesi AN IMPROVED ZCZVT-PWM DC-DC BOOST CONVERTER

Research Article / Araştırma Makalesi AN IMPROVED ZCZVT-PWM DC-DC BOOST CONVERTER Sigma J Eng & Nat Sci 33 (4), 2015, 639-651 Sigma Journal Engineering and Natural Sciences Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi AN IMPROVED ZCZVT-PWM DC-DC BOOST

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

KTO Karatay University, Faculty of Engineering, Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday

KTO Karatay University, Faculty of Engineering, Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday KTO Karatay University, Faculty of Engineering, 2015-2016 Spring Semester, Weekly Course Schedule for the First Year Students Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday EEE MEM ME CIE MNT EEE MEM ME CIE

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year 1. Name Surname: Mevlüt KARAÇOR 2. Day of Birth: 26.10.1977 3. Title: Ass. Prof. 4. Educational Status: Ph.D. 5. University: Celal Bayar University CURRICULUM VITAE Degree Field University Year Undergrad

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron

Detaylı

Geliştirilmiş ZCZVT-PWM DC-DC Yükseltici Dönüştürücü

Geliştirilmiş ZCZVT-PWM DC-DC Yükseltici Dönüştürücü Geliştirilmiş ZCZVTPWM DCDC Yükseltici Dönüştürücü Yakup ŞAHİN *1, İsmail AKSOY *2, Naim Süleyman TINĞ *3 * Yıldız Teknik Üniversitesi/Elektrik Mühendisliği 1 ysahin@yildiz.edu.tr, 2 iaksoy@yildiz.edu.tr,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001212014 ATELYE EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 1 2

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001212014 ATELYE EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 1 2 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001212014 ATELYE EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 1 2 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilere; Talaşlı imalat bilgisi

Detaylı

KMT 700 KDG YARI OTOMATİK SÜTUNLU D SEMI-AUTO MITER DOUBLE COLU Hassas Basınç - İnvertör - Hidrolik Fren Sensitive Presure - Inverter -Hydraulic Brake Malzeme Sehpası Material Infeed Table Talaş Fırçası

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İPEK ATİK İletişim Bilgileri Adres : Kilis 7 Aralık Ünv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Böl. Ofis No: B 114 Telefon İş: :0348 814 26 66 /1839 Mail

Detaylı

SERİ ÇİFT PİMLİ SANDVİÇ KOMPOZİT PLAKALARDAKİ HASAR YÜKÜNÜN YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ KULLANARAK BULUNMASI

SERİ ÇİFT PİMLİ SANDVİÇ KOMPOZİT PLAKALARDAKİ HASAR YÜKÜNÜN YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ KULLANARAK BULUNMASI SERİ ÇİFT PİMLİ SANDVİÇ KOMPOZİT PLAKALARDAKİ HASAR YÜKÜNÜN YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ KULLANARAK BULUNMASI Faruk Şen 1*, Serkan Ballı 2 1, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi, Fotovoltaik Çalıştayı III

Hacettepe Üniversitesi, Fotovoltaik Çalıştayı III EKIM 2017 Saha Performans Ölçümlerinde Inverterlerin Rolü Hacettepe Üniversitesi, Fotovoltaik Çalıştayı III Fatih YILMAZ, Teknik Satış Destek Mühendisi ABB Elektrik / EPPE-Solar ABB TRIO 50.0-TL-OUTD MPPT

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan AÇIKGÖZ ün Özgeçmişi

Öğr. Gör. Hakan AÇIKGÖZ ün Özgeçmişi Ünvanı Adı-Soyadı Öğr. Gör. Hakan AÇIKGÖZ ün Özgeçmişi Öğretim Görevlisi Hakan AÇIKGÖZ Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte/Yüksekokul Bölüm E-posta/Web 1984-Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi

Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Çift Tonlu Çoklu Frekans Kodlama Sisteminin Optimize Edilmesi Halil Kaygısız 1, Abdülkadir Çakır 2 Özet Çift Tonlu Çoklu Frekans (Dual Tone Multi

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

L3 Otomasyon Laboratuvarı

L3 Otomasyon Laboratuvarı L3 Laboratuvarı Otomasyon laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; Elektrik makinelerinin yapısı, bakımı, kontrolü ve endüstriyel uygulama alanlarını öğrenir. Enerji

Detaylı