BİLDİRİ KİTABI (İLAVE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLDİRİ KİTABI (İLAVE)"

Transkript

1 BİLDİRİ KİTABI (İLAVE) EDİTÖRLER Prof. Dr. Nilgün SARP Yrd. Doç. Dr. A. Çetin YİĞİT 2313

2 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI Editörler : Prof.Dr. Nilgün SARP, Yrd.Doç.Dr.A.Çetin YİĞİT Elektronik ISBN : Not: Bildirilerden kaynak belirtmek koşuluyla yararlanılabilir. Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Mart-2015 Lefke-Güzelyurt/ KKTC

3 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (İLAVE) EDİTÖRLER Prof. Dr. Nilgün SARP Yrd. Doç. Dr. A. Çetin YİĞİT 2315

4 I. SÖZEL BİLDİRİLER İÇİNDEKİLER S.NO BİLDİRİ ADI YAZARLAR Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı (DKK) Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Sağlık Hizmeti Alanlar ve Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Örneği Sağlık Kurumlarında Araştırma Etiği: Anket Çalışmaları Sağlık Yönetimi Alanı Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme: Yöntemlerin Döngüsü Ya Da Yöntemler Değişiyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Finansal İyilik Halleri İle Kredi Kartı Kullanımları Arasındaki İlişki Toplumsal Cinsiyetin Dönüştürü Liderlik Üzerine Etkisi: Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Sağlık Kurumlarında Tedarikçi Seçiminde Etkili Olan Faktörler Ve Bir Alan Uygulaması Hüseyin ÇARDAK Emine ŞENER Ramazan ERDEM İbrahim BARIN Murat BORLU Özcan ÖZYURT Aydemir KAYABAŞI Itır ERKAN Ebru Özlem GÜVEN Bahattin TAYLAN Necla YILMAZ Ramazan ERDEM Nesrin AKCA Seda SÖNMEZ Rana ÖZEN KUTANİS Sümeyye ARSLAN Zührem ERGÜN Yunus Emre ÖZTÜRK SAYFA NO

5 SÖZEL BİLDİRİLER 2317

6 RADYOLOJİ BİRİMİ ÇALIŞANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK) ALGISININ İŞ DOYUMU VE İŞE BAĞLILIĞA ETKİSİ ÖZET Hüseyin ÇARDAK* Emine ŞENER** Ramazan ERDEM*** Günümüzde hastaneler artan rekabet şartlarında varlıklarını sürdürebilmek için dış kaynak kullanımını yoğun olarak yapmaktadır. Hastanelerde dış kaynak kullanımı, önceleri temizlik hizmeti, yemek hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi alanlarda yapılırken son yıllarda laboratuar ve radyoloji, acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinde de yapılmaktadır. Hastanelerde dış kaynak kullanımı üzerine çalışmalar daha önce yapılmıştır. Ancak radyoloji hizmetleri bağlamında çalışma az sayıdadır. Bu çalışmada, radyoloji hizmetlerinde dış kaynak kullanımının birim çalışanlarının iş doyumu ve işe bağlılıkları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel nitelikte bir alan araştırması olan bu çalışma 2014 yılında Muğla İlinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde görev yapan kadrolu ve taşeron radyoloji çalışanlarına ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Kolayda örneklem tekniği ile 86 çalışana ulaşılmıştır. Araştırmada dört bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Kullanılan formda; dış kaynak kullanımına ilişkin çalışan algısı, iş doyumu ve işe bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik ölçekler yer almaktadır. Araştırmada toplanan veriler SPSS ile frekans, yüzde, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; katılımcıların çoğunluğunun kadın, evli, kırk yaş ve üzeri, önlisans mezunu, 6 11 yıl arasında çalışmış, kadrolu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, dış kaynak kullanımı, işe bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Dış kaynak kullanım algısının ve kullanım nedenine ilişkin bilginin iş doyumunu ve işe bağlığı etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda çalışanların dış kaynak kullanımı konusunda etkin bir eğitim sürecinden geçirilmesi durumunda iş doyumu ve işe bağlılıklarının olumlu yönde değişebileceği düşünülmektedir. İşe alım sürecinde çalışanların etkin bir uyum eğitiminden geçirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Radyoloji Hizmetleri, İş Doyumu, İşe Bağlılık *Fethiye Toplum Sağlığı Merkezi, **Dr, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Sağlık Yüksekokulu, ***Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2318

7 THE EFFECT OF RADIOLOGY UNIT EMPLOYEES' PERCEPTION OF OUTSOURCING ON JOB SATISFACTION AND JOB COMITMENT ABSTRACT Today's hospitals to maintain their presence in the increasingly competitive conditions outsourcing is intense. Outsourcing in hospitals, before cleaning services, food services, security services in recent years, while in areas such as laboratory and radiology, emergency and intensive care services is well maintained. In hospital studies on outsourcing have been made previously. However, there are a few studies in the context of radiology services. In this study, the outsourcing of radiology unit employees on their job satisfaction and commitment was to determine the effect. This study is a descriptive field research in 2014 which operates in Mugla Province permanent staff and contractors who work in public hospitals was carried out by accessing radiology workers. Easy on the sampling technique was achieved with 86 employees. In the study, a form consists of four sections was used. Form used; the perception of employees regarding outsourcing, job satisfaction and commitment levels are included to determine the scale. In the study, the data collected by SPSS frequency, percentage, correlation and regression analyzes were analyzed using. Of the research; the majority of participants are women, married and over the age of forty, with associate degrees, worked between 6-11 years, were found to be permanent. As a result of the correlation analysis, outsourcing work, dedication and a positive relationship between job satisfaction was determined. Outsourcing of information about the cause of the perception and use of job satisfaction and work have been found to affect cohesion. In line with the results of research on the outsourcing of employees passed through the educational process in case of an effective job satisfaction and commitment is expected to change in a positive way. Employees in the recruitment process is proposed to be an effective orientation training. Key Words: Outsourcing, Radiology Services, Job Satisfaction, Job Commitment 1. Giriş Sağlık hizmeti arzının en önemli parçası olan hastaneler gelişen teknolojiyi takip etme ve rakip hastanelere göre farklılık oluşturma yarışına girmiştir. Hastaneler stratejik yönetim unsuru olan dış kaynak kullanımı ile rekabet piyasasında avantaj elde etmeye çalışmaktadır. Hastaneler dış kaynak kullanımı uygulamasıyla kaliteli, etkili, hızlı ve ekonomik hizmetler üretmeye çalışmaktadır. Günümüzde hastaneler tarafından dış kaynak kullanımı yoğun olarak yapılmaktadır. Hastaneler yoğun rekabet şartlarında varlıklarını sürdürebilmeleri için dış kaynak kullanımı eğilimi artmıştır. Hastanelerde dış kaynak kullanımı önceleri temizlik hizmeti, yemek hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi alanlarda yapılırken son yıllarda laboratuar ve radyoloji, acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinde de dış kaynaktan temin yoluna gidilmektedir. Bu çalışmada hastanelerin görüntüleme hizmetlerinin verildiği radyoloji bölümü ele alınmıştır. Radyoloji servisinde çalışanların iş tatmini ve iş bağlılığının dış kaynak kullanımı ile ilişkisi araştırılmıştır. Dış kaynak kullanımın önemini ve çalışanlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak, radyoloji hizmetlerinde dış kaynak kullanımına katkı sağlamak 2319

8 amaçlanmıştır. Betimsel nitelikte bir alan araştırması olan bu çalışma 2014 yılında Muğla İlinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde görev yapan kadrolu ve taşeron radyoloji çalışanlarına ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Kolayda örneklem tekniği ile farklı hastanelerde çalışan toplam 86 kişiye ulaşılmıştır Dış Kaynak Kullanımı En kısa tanımı daha önce örgüt bünyesinde üretilmekte olan bir mal veya hizmetin dış kaynaktan temin edilmesidir. İngilizcesi outsourcing olarak ifade edilmektedir. Türkçe karşılığı olarak dış kaynaklardan yararlanmak, dış kaynak kullanımı, dış kaynaklama, dışsal tedarik, işi dışarıya vermek terimleri kullanılmaktadır (Ofluoğlu ve Doğan, 2009: 141). Dış kaynak kullanımı; 1980 lere kadar taşeron kullanma ya da fason iş yaptırma olarak, günümüzde ise dışarıya iş verme, dışarıdan temin veya dış kaynaklardan yararlanma olarak dilimize çevrilmektedir. İşletmelerin esas itibariyle planlama, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kendilerinin yerine getirmesi diğer işletmecilik faaliyetlerinde ise başka işletmelere iş vermesidir (Güçlü, 2013: 20). Dış kaynak kullanımı işletmelerin kendi işine rekabet avantajı sağlayan faaliyetlere odaklanmasına, kendi uzmanlık alanına girmeyen faaliyetleri ise organizasyon dışındaki bu konuda uzmanlaşmış işletmeler arcılığı ile kaliteli ve ekonomik bir şekilde yapmaya imkân sağlayan bir strateji olarak tanımlanmaktadır (Karakaş, 2012: 3). Dış kaynak kullanımının farklı yazarlar tarafından çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımların ortak yönleri şunlardır (Ofluoğlu ve Doğan, 2009: 143). Maliyetlerin düşürtülmesi, Temel yeteneklere odaklanmak, İşletme dışı bir firma ile ortak çalışmak, Kontrata bağlı çalışma, Temel yeteneğin dışındaki faaliyetlerin devredilmesi, Kaliteye olumlu etki, Esneklik sağlama, Rekabette üstünlük, Uzmanlık gerektiren işlerin dışarıdan alınması, Fiziksel küçülme sağlamak, Karı maksimize etmek olarak ortaya çıkmaktadır. Dış kaynak kullanımının günümüzde popüler bir yönetim düşüncesi olmasının temelinde ise, 1990 lı yılların basında Amerikan ekonomisinde başlayan ve diğer ülkelere de yayılan ekonomik durgunluk ve aşırı rekabetçi iş çevresi ortamı yatmaktadır. Günümüzde o kadar yaygınlaşmıştır ki, kuruluş amacı sadece outsourcing fonksiyonu görmek olan isletmeler kurulmuştur (Karahan, 2009: 189). Dış kaynak kullanımının taşeron kullanmaktan ve fason üretim ilişkilerinden daha farklı ve daha derin bir takım özellikleri içermektedir. Aşağıda sayılan tüm özellikleri aynı anda taşıması mümkün değildir. Literatür taramaları ve uygulamalar üzerine yapılan gözlemlerde dış kaynaklardan yararlanma genel olarak şu özellikleri taşımaktadır. Bunlar (Güçlü, 2013: 48): 2320

9 Uzun vadeli bir ilişkidir, Karşılıklı güvene dayanır, Stratejik ortaklık anlayışı hakimdir, Kazan-Kazan prensibi esastır, Derinlik ve genişlik boyutu vardır. Dış kaynak kullanım sözleşmeleri basit bir satın alma sözleşmesi gibi değerlendirilmemelidir. Dış kaynak kullanımı işletmeler açısından bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskli durumlar şunlardır (Güçlü, 2013: 60-67): Esnekliğin kaybedilmesi, Tedarikçi işletme üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, Tedarikçi seçiminde hata yapılması, İşletmenin yeteneklerini kaybetmesi, Personel üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkması, Çapraz fonksiyon becerilerinin yitirilmesi, Kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar, Personel üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, Kısa vadeli ekonomik amaçlara odaklanma, Tedarikçi işletmeye bağımlı kalınması, İşletmenin içinin boşaltılması, Tedarikçi işletme ile yapılan sözleşmenin yeterli kontrol sağlayacağını düşünme, Bilgi güvenliğini sağlayamama, İnovasyon eğiliminin azalması, Tedarikçilerin pazara girmesi, olarak belirtilmektedir Radyoloji Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Hastaneler, sağlık sektörü içinde ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin verildiği, hastaların yatırılarak teşhislerinin konulduğu ve tedavi edildiği kuruluşlardır (Sağnak, 2010: 41). Ülkemizde son yıllarda sağlık hizmetleri sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sayısı hızla artan özel hastaneler nedeniyle rekabet artmaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda hastaların özel sağlık kuruluşlarından ve kamuya ait diğer sağlık kurumlarından sağlık hizmeti almalarının yolu açılmıştır (Karasioğlu ve Çam, 2008: 17). Yiğit (2004) tarafından yapılan tanıma göre hastanelerin amacı şöyledir: Etkili ve verimli sağlık hizmeti üretilmesi yoluyla toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesini sağlamak, hastalık için başvuran hastayı tekrar sağlığına kavuşturmak için hasta ve yaralıya tedavi edici hizmetler sunmak, hasta beklentilerini ve mutluluğunu sağlamaktır olarak tanımlanmıştır. Hastaneler bu amaçlarını gerçekleştirirken en iyi şekilde ve minimum maliyetle yapılmasını sağlamaktadır (Yiğit, 2004: 39). 2321

10 Radyoloji, 1895 yılında Wilhelm Conrad Roentgen tarafından X-ışınlarının bulunması ile gündeme gelmiştir. Diğer tıp disiplinlerine göre nispeten yeni sayılabilecek bir bilim dalıdır. X-ışınları ya da diğer enerji türlerini kullanarak hastalık tanısı için yapılan işlemleri kapsamaktadır. Tanısal işlemlerde amaç farklı organ ya da sistemlerin görüntülerini temin ederek normal dışı değişiklikleri ortaya koymaktır (Akyar, 2000). Hastanelerde verilen görüntüleme hizmetinin maliyeti yüksektir. Hastanelerde kullanılan görüntüleme cihazlarının maliyetinin son derece yüksek olması nedeniyle ve kiralamanın daha az riskli olması, esneklik sağlaması, yatırım başlangıcında % e yakın finansman sağlama, borçlanmanın getirdiği sınırlamalardan kurtulma, dış kaynaktan temin edilen cihazın kullanım süresine veya işlem başına ücret ödenmesi, cihazın seçiminin sağlanması avantajlarından dolayı hastaneler cihazı edinmek yerine dış kaynağa yönelmektedir. Hastane işletmelerinde değişik şekillerde dış kaynak kullanımı bulunmaktadır (Yiğit, 2004: 72). Radyoloji hizmetlerinde dış kaynak kullanımın sağladığı faydaları şöyle sayılabilir (Yılmaz, 2007: 52): Hasta memnuniyeti artmaktadır. Kaynak tasarrufu ve israfı önleme, En düşük teklife ihale edilmesi nedeniyle maliyetler oldukça düşmektedir (Azaklı, 2005: 63). Yeni ihtiyaçlara daha çabuk cevap verilmesine imkân tanımaktadır. Büyük sermaye yatırımlarını önlemekte, maliyeti sabit ve tahmin edilebilir seviyede tutarak yıllara yaymaktadır. Ölçek ekonomisine imkân vermektedir. Maliyetlerin karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Görüntüleme hizmetlerinde genellikle teknolojiye uyum ve yeni cihaz alım maliyetlerinin yüksek olmasına bağlı olarak DKK gerekliliği artmaktadır. Görüntüleme hizmetleri için DKK esnasında karşılaşılan sorunlar şöyle sıralanabilir: Satın alma kararı verenlerin teknik bilgilerinin yetersiz olması teknik şartname hazırlanmasını güçleştirmektedir. Bu durum tıbbi cihaz hizmet alımlarında doğru karar verilememesine ve ihalelerde uygun rekabet koşullarından yararlanılamamasına neden olmaktadır (Topal, 2010: 85). Tıbbi cihazın kullanımına yeterli talebin olmamamsına bağlı verimsizlik görülebilmektedir (Topal, 2010: 85). Tıbbi cihazların arıza durumlarında onarımlar çok uzun sürebilmektedir. Buna bağlı olarak görüntüleme hizmeti uzun süre duraksayabilmektedir (Topal, 2010: 85). Dış Kaynak ihalesi aşamasında kötü niyetli, rüşvet ve yolsuzluk gibi girişimler olabilir (Yılmaz: 2007: 53). Tedarikçi işletmeler öncelikle karlarını düşüneceği için hastaları riske atabilir (Yılmaz, 2007: 53) 2322

11 2. Yöntem 2.1. Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın genel amacı radyoloji ünitesinde çalışanlarların dış kaynak kullanımı bilgi ve algısının iş doyumu ve işe bağlılıklarına etkisinin ortaya konulmasıdır Evren ve Örneklem Araştırmanın çalışma evrenini Muğla ili ve ilçelerindeki hastane çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için altı hastaneden izin alınmış ve bu altı hastaneden 86 radyoloji çalışanına ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında bir eğitim ve araştırma hastanesi, beş ilçe devlet hastanesi bulunmaktadır Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplama aracı olarak 4 bölümden oluşan bir form kullanılmıştır. Formda, sosyo demografik özellikler, dış kaynak kullanımına ilişkin çalışan algısı, iş doyumu ve işe bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik ölçekler yer almaktadır. Bu çalışmada Meyer ve Allen (1991: 67) nin üç bileşenli bağlılık modeli temel alınmıştır. Yazarlar duygusal, devam ve normatif bağlılık olmak üzere üç farklı bağlılık bileşeni olduğunu ileri sürmektedirler. Meyer ve Allen tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan örgütsel bağlılığın üç boyut altında ölçüldüğü Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 5 li likert tipi bir ölçektir. İş tatmini için Weiss, Davis, England ve Lofquist tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmin Anketi ölçekleri kullanılmıştır. Ölçek, 5 li likert tipi bir ölçektir. Anket formuna çalışanların dış kaynak kullanımına ilişkin algısına yönelik sorular eklenerek araştırmanın uygulama safhasına geçilmiştir. Minnesota İş tatmini Ölçeği ve Meyer ve Allen in Örgütsel Bağlılık Ölçeği geçerliği ve güvenirliği test edilmiş yaygın olarak kullanılan iki ölçektir (Çelen vd., 2013: 402) Verilerin Değerlendirilmesi Araştırmada toplanan veriler, istatistik paket programı kullanılarak, yüzde, frekans, korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. 2323

12 3. Bulgular Tablo 1 de araştırmaya katılanların demografik özellikleri verilmiştir. Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı Tablo 1 de de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların% 81,4 ü kadrolu devlet memuru iken, kalan %18,6 sı taşeron (tedarikçi işletme) çalışanı olduğu görülmektedir. Katılımcıların mesleklerine bakıldığına, % 93,0 ünü Radyoloji teknisyeni veya teknikeri, % 4,7 sini tıbbi sekreter, kalan % 2,3 ünü ise hemşireler oluşturmaktadır. 2324

13 Araştırmaya katılan radyoloji birimi çalışanlarının demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların % 52,3 ünün kadınlardan oluştuğu, % 72,1 i evli, % 64,0 lük çoğunluğu 40 yaşın altında, % 36,0 sı 40 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların öğrenim durumlarına bakıldığında ise %77,9 luk çoğunluğun ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların dış kaynak kullanım nedenlerine verdikleri cevaplara incelendiğinde, katılımcıların % 43 ü Dış kaynak kullanımı devlete gelir sağlamaktadır ifadesine kesinlikle katılmıyorum demişlerdir. Katılımcıların % 43 ü Dış kaynak kullanımı ucuz iş gücü sağlamaktadır ifadesine kesinlikle katılıyorum demişlerdir. Katılımcıların % 45,3 ü Dış kaynak kullanımı özel sektörü güçlendirmektedir ifadesine kesinlikle katıldığını belirtmişlerdir. Dış kaynak kullanımı radyoloji birimini daha verimli hale getirmektedir ifadesine ise katılımcıların % 33.7 si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Dış kaynak kullanımı yönetim açısından stratejik öneme sahiptir ifadesine katılımcıların % 41,9 u katılmıyorum cevabı vermiştir. Hasta ve çalışan tatminini arttırmak için dış kaynak kullanılır ifadesine katılımcıların % 31,4 ü kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Hizmet kalitesini artırmak için dış kaynak kullanılır ifadesine katılımcıların % 30.2 si kesinlikle katılıyorum cevabı vermişlerdir. Hızla gelişen tıbbi cihaz teknolojisini yakalamak için dış kaynaktan yararlanılır ifadesine ankete katılanların %52.3 ü kesinlikle katılıyorum cevabı vermiştir. Bu seçenekte kadrolu çalışanların yeni cihazlar için dış kaynak kullanımına nispeten ılımlı bakmalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Rekabet avantajı sağlamak için dış kaynak kullanılır ifadesine ise katılımcıların % 26,7 si kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. Katılımcıların % 59,3 ü dış kaynak kullanmak yerine yeni cihazların alınmasını istemektedir. Katılımcıların % 70,9 u dış kaynak kullanımının tüm radyoloji hizmetlerine yaygınlaştırılmasına kesinlikle katılmamaktadır. Ankete katılanların % 54,7 si mevcut radyoloji birimlerinde fazla personelin çalıştığı ifadesine kesinlikle katılmamaktadır. Personel yetersizliğinden verimli çalışılamamaktadır ifadesine katılımcıların % 33,7 si kesinlikle katılmıyorum demektedir. Dış kaynak kullanımı hizmet kalitesini artırmaktadır ifadesine katılımcıların % 31,4 ü kesinlikle katılmıyorum demektedir. Dış kaynak kullanımı radyoloji çalışanlarının iş yükünü önemli ölçüde azaltır ifadesine katılımcıların % 37,2 si kesinlikle katılmıyorum demişlerdir. Dış kaynaktan alınan görüntüleme hizmetlerinde çalışan personel sayısını yeterli buluyorum ifadesine katılımcıların % 54,7 si kesinlikle katılmıyorum demişlerdir. Dış kaynak kullanımı mevcut personel rejimini etkilemez ifadesine katılımcıların 48,8 i kesinlikle katılmıyorum demektedir. Anketin bu kısmında dış kaynak kullanımı ile ilgili ifadelerin olumsuz cevap almasında kadrolu çalışanların mesafeli duruşu nedeniyle olduğu değerlendirilmektedir. 2325

14 Tablo 2. İş Doyumu İşe Bağlılık ve Dış Kaynak Kullanımı Arasındaki Korelasyon Analizi DKKA DKKB İŞDOY BAĞ Pearson Correlation DKKA 1,000,652*,314*,202** * DKKB,652* 1,000,319,286 İŞDOY,314*,319* 1,000,428 BAĞ,202,286*,428 1,000 Sig. (1-tailed) DKKA.,000,002,035 *p<.05, ** p<.01 DKKB,000.,002,005 İŞDOY,002,002.,000 BAĞ,035,005,000. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, İş doyumu ile dış kaynak kullanımı ve işe bağlılık arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Tablo 3. İş Doyumu ve Dış Kaynak Kullanımı Regresyon Analizi Sonuçları R R kare Düzeltilmiş R kare Std. Hata Durbin-Watson,360,130,108 13,43 1,893 Araştırmada yapılan regresyon analizi sonucunda R=.325, R Kare=.106 bulunmuştur, iş doyumundaki %13 lik bir değişim modele dâhil edilen bağımsız değişken olan dış kaynak kullanımı algısı ile açıklanmaktadır (F=6,044, p=.004). Tablo 4. İşe Bağlılık ve Dış Kaynak Kullanımı Algısı Regresyon Analizi Sonuçları R R kare Düzeltilmiş R kare Std. Hata Durbin-Watson,277,077,053 8,94 2,060 Araştırmada yapılan regresyon analizi sonucunda R=.277, R Kare=.077 bulunmuştur, işe bağlılıktaki %7 lik bir değişim modele dâhil edilen bağımsız değişken olan dış kaynak kullanımı algısı ile açıklanmaktadır (F=3,315, p=.041). 2326

15 4. Tartışma Sonuç ve Öneriler Hastanelerin radyoloji birimlerinde teknoloji yoğun hizmet sunulmasına bağlı olarak dış kaynak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Radyoloji hizmetlerinin kaliteli, etkin ve hızlı hizmet sunumu, hastanelerde kalite ve performans çalışmaları ile giderek önem kazanmaktadır. Müşteri memnuniyetinin sağlanması için hastane yönetimleri daha fazla dış kaynak kullanımı alternatifini kullanmaktadır. Araştırma sonucunda; katılımcıların çoğunluğunun kadın, evli, kırk yaş ve üzeri, önlisans mezunu, 6-11 yıl arasında çalışmış, kadrolu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, dış kaynak kullanımı, işe bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Dış kaynak kullanım algısının ve kullanım nedenine ilişkin bilginin iş doyumunu ve işe bağlığı etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda çalışanların dış kaynak kullanımı konusunda etkin bir eğitim sürecinden geçirilmesi durumunda iş doyumu ve işe bağlılıklarının olumlu yönde değişebileceği düşünülmektedir. Kadrolu çalışanlarda dış kaynak kullanımına karşı olumsuz bir yaklaşım görülmektedir. Bu durum iş bağlılığı ve iş tatminini de olumsuz etkilemektedir. Dış kaynak kullanımı uygulamasına gidilirken mevcut personelin detaylı bilgilendirilmesi önem kazanmaktadır. Çalışmamız sonucunda bilgi sahibi kişilerin iş bağlılığı ve iş tatmininin pozitif etkilendiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle; Dış kaynak kullanımının işgörenler tarafından olumsuz olarak algılanmasını önlemek amacıyla düzenli olarak bilgilendirme ve sorun çözme toplantıları düzenlenmesi, Olumsuz algının önemli bir sebebi olan çalışma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılması, Hastane yönetimin bağlılığı ve iş doyumunu etkileyen faktörleri dikkate alarak hem kadrolu hem de taşeron işgörenlerin adalet algısını olumsuz etkileyecek tutumlardan sakınması önerilmektedir. 2327

16 Kaynaklar 1. AKYAR, Serdar (2000), Radyoloji Programı, Ankara Üniversitesi, Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yıllığı, Cilt:1, Say:1, Ankara 2. ÇELEN, Özay, Abdulkadir TEKE, Necmettin CİHANGİROĞLU(2013), Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı:3, s ECERKALE, Kubilay (2006), Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı, Journal Of İstanbul Kültür Üniversity, cilt:3, s.31-41, İstanbul 4. GÜÇLÜ, Ali (2013), Dış Kaynak Kullanımı ve Vergilendirilmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 5. KARAHAN, Atilla (2009), Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi (Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:21, s , Balıkesir 6. KARAKAŞ, Yunus Emre (2012), Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Alanya da Faaliyette Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya 7. KARASİOĞLU, Fehmi, Alper Veli ÇAM (2008), Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi: Karaman Devlet Hastanesinde Birim Muayene Maliyetlerinin Hesaplanması, Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı:1 8. MEYER, J. P. ve N. J. ALLEN (1991), A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, Cilt No 1, Sayı 1, s NEGİZ, Nilüfer, Aygen OKSAY, Elvettin AKMAN (2011), İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık: Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2011, Cilt:2, Sayı:14, s OFLUOĞLU, Gökhan, Şeyda DOĞAN (2009), İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yönteminin Organizasyon Yapısı İle Çalışma İlişkilerine Etkileri, Kamu-iş, Cilt:11, Sayı:1 11. ÖZTÜRK, Yunus Emre, Musa ÖZATA (2010), Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı, Eğitim Akademi Yayınları,1.Baskı, Konya 12. SAĞNAK, Pınar (2010), Hastane Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımının Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini Yaratılmasındaki Rolü ve Bir Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması; GATA Hastanesinde Bir Araştırma, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 13. TOPAL, Selvi Canan (2010), Hastane Yöneticilerinin Dış Kaynaklı Hizmet Alımlarına İlişkin Görüşleri: Bir Anket Çalışması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 14. YILMAZ, Gökhan (2007), Türkiye de Hastane Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı (outsourcing) ve Hizmet Alan Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon 15. YİĞİT, Vahit (2004), Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Hastane İşletmelerinde Uygulanması, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2328

17 HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ ÖZET İbrahim BARIN* Murat BORLU** Özcan ÖZYURT*** Aydemir KAYABAŞI**** Bu çalışma, sağlık kuruluşundan hizmet alan kişiler ile çalışanların, hastanedeki halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, basit tesadüfî örnekleme yolu ile seçilmiş olup, anket 2014 Nisan-Mayıs döneminde uygulanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinden sağlık hizmeti alan 165 kişi ve 166 çalışan ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma grubuna, yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanmıştır. Anket, tanımlayıcı bilgiler ile halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin görüşlerin yer aldığı 37 soruluk formdan oluşmaktadır. Ayrıca çalışanlar için kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik sorular da yer almıştır. İstatistiksel analizde; ki kare testi, student t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma grubunu oluşturan bireylerin %51.1 i kadın, %40.5 i lisans mezunu ve %75.2 si evli, %70.1 i yaş grubunda yer almakta idi. Yaş ortalaması 34.70±8.98 idi. Hastaneden hizmet alanlar ve çalışanlar; Halkla ilişkileri ortaya çıkaran nedenleri %39.6 ile karmaşık yapıda olması ; İşletme açısından halkla ilişkilerin amacı %50.0 Halkta işletmeye karşı olumlu davranış oluşturmak ; Toplum açısından halkla ilişkilerin amacı %42.1 Halkın şikâyet, istek ve memnuniyetlerini almak, çözümler üretmek olarak bulundu. Halkla ilişkiler tarafından yürütülen, karşılama, hosteslik, danışma ve yönlendirme hizmetleri, hizmet alanlar tarafından; %38.3 ü İyi, %24.1 i Çok iyi, çalışanlar tarafından; %53.3 ü İyi, %15.8 i Çok iyi olarak bulundu. Hizmet alanlar-çalışanlar ile cinsiyet, eğitim durumu, yaş grubu ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin değerlendirilmesi arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p<0.05). Çalışanlara yönelik kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri ile cinsiyet arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (F=1.609, P=0.036). Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, hizmet alanlar tarafından %76.2, çalışanlar tarafından %66.9 olumlu olarak bulundu. Çalışanlara yönelik kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri ise %69.9 olumlu olarak değerlendirildi. Çalışanlara halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Personele yönelik özel ve anlamlı günler ile organizasyonlara daha çok önem verilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Sağlık kuruluşu, halkla ilişkiler, sağlık çalışanları * Uzman, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastaneleri, ** Prof. Dr. Başhekim Yrd., Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastaneleri, *** Başmüdür, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastaneleri, **** Müdür, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastaneleri, 2329

18 ASSESSMENT OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES BY HEALTHCARE PROVIDERS AND CLIENTS: EXPERIENCE IN HOSPITALS OF ERCIYES UNIVERSITY This study was conducted to determine how healthcare providers and clients assess public relations activities in the hospital. The subjects were selected by using random sampling method and questionnaires were applied between April and May This cross-sectional study was limited to 166 healthcare providers and 165 clients who saw service in Hospitals of Erciyes University, Medicine School. Questionnaires were applied by face-to-face interview technique to all subjects. The questionnaire consisted of 37 questions addressing descriptive information and opinions on public relations activities. In addition, there were questions about organizational public relations activities directing employees. Chi square test, Student s t test and one-way variance of analysis were used in statistical analyses. Of the study group, 51.1% were women; 40.5% had undergraduate degree; 75.2% were married; and 70.1% were in age group of years. Mean age was 34.70±8.98 years. The reasons for public relations were found as complex organizational structure by 39.6% of the clients and healthcare providers. To develop positive attitude to organization in public was defined as aim of public relations for organization by 50% whereas to identify complaints, intention and satisfaction of public was defined as aim of public relations for public by 42.1%. Reception, hosting, counseling and guidance services provided by public relations were found as good by 38.3% and very good by 24.1% of clients, while these services were found as good by 53.3 and very good by 15.8% of healthcare providers. It was found that there were significant differences in sex, educational status, age group and ratings of public relations activities between clients and healthcare providers (p<0.05). In addition, it was also found that there was significant difference between sex and organizational public relations activities directing employees (F=1.609, p=0.036). The public relations activities executed by Hospital of Erciyes University were considered as positive by 76.2% and 66.9% of the clients and healthcare providers, respectively. The public relations activities directing hospital staff were considered as positive by 69.9%. The employees should be informed regarding public relations activities. It is needed to place more emphasis to individual days and organizations directing employees. Keywords: Healthcare facility, public relations, healthcare providers 2330

19 1. Giriş Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri son dönemlerde yükselen bir değer olarak dikkatleri çekmektedir. Hizmet uygulayıcıları tarafından verilen sağlık hizmeti diğer hizmet sunumlarına göre daha hassas bir yapıya sahiptir. Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin artmasının en önemli göstergesi gelişmiş toplumlarda yerini alan halkla ilişkiler faaliyetleridir. Sağlık kuruluşundan hizmet alan hasta, hasta yakınları, refakatçi ve ziyaretçiler Hizmet Alan olarak değerlendirilmekte, sağlık kuruluşunda hizmet üreten hekim, yönetici ve diğer sağlık meslek mensupları ise Çalışan olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada, hizmet alan ve çalışanların sağlık kuruluşlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl değerlendirdikleri araştırılmıştır. Kompleks bir yapı içerisinde sağlık hizmetinin sunulması, hastalar ile çalışanlar arasındaki dil farklılıkları, bürokratik işlemlerdeki zorluklar, hasta ve hasta yakınlarının bilgisizliği, çalışanların rutin karşılaştıkları durumlar, hastaların fiziksel ve ruhsal durumları, sağlık kuruluşlarında halkla ilişkileri ortaya çıkarmaktadır. Hastanelerin imaj problemleriyle karşı karşıya olduğu günümüzde halkla ilişkilerin önemi açıkça gözükmekte ve hastane yönetimlerinin vazgeçemeyeceği bir yönetim fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır (Larkin 1989). Sağlık kurumlarının önemli bir ayağını hastaneler oluşturmaktadır. Hastanelerde halkla ilişkiler çalışmalarının önemli olması, 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kurum olmasının yanında hizmet alanların herhangi bir sağlık sorunuyla gitmesi de diğer bir faktördür (Uludağ, 2010:77) Hastanelerde halkla ilişkiler uygulamasını zorunlu kılan nedenler; sağlık sektöründe görülen yapısal değişiklikler, karmaşık yapı, aşırı derecede uzmanlaşma eğilimi, dil sorunu, tüketicinin bilgisizliği, uzmanın gücü, hastada meydana gelmiş olan değişiklikler, hastane yönetiminin profesyonelleşmesi, kamu kaynaklarının kısıtlanması ve finansman ihtiyacıdır (Tengilimoğlu, 2001:29). Halkla ilişkiler, örgütün hizmetlerine yönelik pozitif yönlü söylentilerin çıkmasına yol açarak kamuoyunda hizmet hakkında konuşulmasını sağlar (Karaköse, 2012:51). Hastanelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, hem halkla ilişkiler mesleği açısından hem de hastanedeki işleyiş açısından son derece güzel örneklerin sunulabilmesi için önemlidir. Hastanelerin birer hizmet ve refah kuruluşu olması ve karmaşık yapıda örgütler olması, hastanelerdeki halkla ilişkileri daha önemli kılan özelliklerin başında gelmektedir (Seçim, 1987: 97-98). Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler yalnızca hastane içi iletişimle, hekimler için sosyal faaliyetlerle ve gönüllü organizasyonlarla sınırlıydı. Bugün halkla ilişkiler çalışmaları genişleyerek hastane içi personele yönelik faaliyetlere ilave olarak dış hedef kitle, mevcut ve potansiyel hastalar, işletmeler, hükümet ve gönüllü kuruluşlarla ilişkileri de içerir duruma gelmiştir ((Tengilimoğlu, 2001:12). Sağlık kuruluşlarının değişik amaçları vardır. (Uludağ, 2010:82). Doluluk oranlarını arttırmak, İnsan gücü performansı ve üreticiliğini arttırmak, 2331

20 Hekimlerle ilişkilerini arttırmak, Hasta tatminini artırmak, toplum desteğini sağlamak, İyi bir örnek sunmak, toplumun üyesi olarak hastanenin görevini yerine getirmek. Genel olarak halkla ilişkiler faaliyetleri denince akla ilk gelen tanıma ve tanıtma faaliyetleridir. Hedef kitlenin ya da halkın aydınlatılması, işletmenin eylem ve faaliyetlerinin açıklanması ve duyurulmasına tanıtma; hedef kitlenin ya da halkın isteklerini, şikâyetlerini öğrenme, tanıma olarak nitelenmektedir. Bu iki temel faaliyet yanında Lobicilik, sponsorluk ve imaj yaratma faaliyetlerini de halkla ilişkiler faaliyetleri içerisinde incelendiği görülmektedir (Tengilimoğlu, 2001:78). 1.1.Sağlık Kuruluşlarında İşletme Açısından İzlenen Amaçlar İşletmelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları halkla ilişkiler politika ve uygulamalarından başta ekonomik içerikli olmak üzere birçok beklentileri vardır. Bu beklentileri şu şekildedir (Sabuncuoğlu, 1998:52). İşletmeyi koruma, Finansal destek sağlama Saygınlık kazanma, Kamuoyunun destek ve güvenini sağlamak, Halkta işletmeye karşı olumlu davranışlar yaratmak, Talebi artırmak, Çalışanlarla iyi iletişim, İş gören bulma, Toplum ilişkilerini geliştirme. 1.2.Sağlık Kuruluşlarında Toplum Açısından İzlenen Amaçlar Sağlık işletmeleri hizmet verdiği birey yada kuruluşları aydınlatmak, onlarla sürekli iletişim kurmak, toplumun hızlı ve kolay hizmet almasını sağlamak, şikayet, öneri ve isteklerini yerine getirmek durumundadırlar. Toplumla işbirliği yaparak çözümler üretmek zorundadırlar. Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde uygulanmakta olan topluma karşı halkla ilişkiler faaliyetleri şu şekildedir. Şikâyet, Öneri ve Memnuniyetlerin Değerlendirilmesi BİMER, BEK ve E-Postaların Değerlendirilmesi Broşür, Kitapçık, Afiş ve Gazete Hazırlanması Hasta Yönlendirme, Karşılama, Bilgilendirme ve Hosteslik Hizmetleri Bilgi Danışma Hattı Hizmetleri 2332

Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi

Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi Araştırma Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi ÖZET Hüseyin ÇARDAK Emine ŞENER Ramazan ERDEM Günümüzde hastaneler artan rekabet şartlarında varlıklarını

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU Vedat BAL 1, Buğra ÖZER 2, Murat ORTANCA 3 1 Celal Bayar

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Araştırma Makalesi doi: 10.4170/JAEM.2009.73745 İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi The Investigation the Factors That Effect

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZIRLAYANLAR Metinler Uz. Dr. Rabia TERZİ Metin Editör Leyla ERALP Resimler Tasarım

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 69-75/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Araştırma

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Mesut ÇAKIR Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yrd.Doç.Dr. E-posta: mcakir@adu.edu.tr

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN

Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri. Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Gebelerin Ağız ve Diş Sağlığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Araş. Gör. Meltem MECDİ Doç.Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN Giriş Gebeliğin periodontal sağlığı olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Diş ve diş etlerinde

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu. Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Tanım Etik danışmanlık (konsültasyon) tıbbi konsültasyonun bir

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı