T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3113 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2027 TÜRK BASIN TAR H Yazarlar Prof.Dr. Halûk Harun DUMAN (Ünite 1-7) Prof.Dr. Cem PEKMAN (Ünite 8-9) Editörler Prof.Dr. Halûk Harun DUMAN Yrd.Doç.Dr. Seçil BANAR ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2014 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Yrd.Doç.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Türk Bas n Tarihi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Temmuz 2014

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii Matbaac l k Faaliyetlerinin Geliflimi...2 MATBAACILIK FAAL YETLER N N GEL fi M... 3 Bas n ve letiflim... 3 Matbaan n cad... 4 Gutenberg Matbaas... 5 Osmanl Türklerinde Matbaa... 6 Matbaay Etkisizlefltiren... 8 Sebepler... 8 ÖNCÜ MATBAACI: BRAH M MÜTEFERR KA MÜTEFERR KA DAN SONRAK DÖNEM Matbaalar Çeviriler Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Tanzimat Dönemi nde Bas n ( ) TANZ MAT SÜREC VE BASIN Resmi Gazete: Takvim-i Vekâyi LK ÖZEL GAZETELER mtiyazl Gazete: Ceride-i Havadis Bas n Düzenlemeleri: Matbaa Nizamnamesi brahim fiinasi ve Özel Türkçe Gazeteler YEN OSMANLILAR BASINI Sar kl htilâlci: Âli Suavi Hürriyet Önderi: Nam k Kemal Hiciv Üstad : Ziya Pafla TAfiRA BASINI Az nl klar Aras nda Türkçe Bas n Mizah Bas n Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE Sultan II. Abdülhamid Dönemi nde Bas n ( ) SULTAN II. ABDÜLHAM D DÖNEM NDE BASIN II. Abdülhamid Kimdir? Abdülhamid ve Bas n BASININ KONTROLÜ Matbuat Müdürlü ü Sansür Uygulamalar Gazete Kapatma Gerekçeleri Kitap Sansürü Yabanc Bas n n Faaliyetleri Ülkeye Girmesi Yasakl Yay nlar Elçilik Raporlar Bas n Ödüllendirme S YASETTEN BESLENEN BASIN Jön Türk Bas n Jön Türklerin Ak l Hocas : Mizanc Murad S YASETTEN UZAK BASIN Tek Kiflilik Yaz Makinesi: Ahmet Midhat Gelenekçi Ayd nlar Toplulu u: Ara Nesilciler Yenilikçi Ayd nlar Toplulu u: Servet-i Fünûncular TAfiRA BASINI Mizah Bas n Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar II. Meflrutiyet ve Mütareke Dönemlerinde Bas n ( ) II. MEfiRUT YET BASININA GENEL BAKIfi Rakamlarla II. Meflrutiyet Bas n Fikir Ak mlar ve Bas n BASINDA FARKLI TEMALAR Kad nlara Yönelik Süreli Yay nlar Çocuklara Yönelik Süreli Yay nlar ktisadi Yay nlar M ZAH BASINI MÜTAREKE DÖNEM flgal Y llar flgale syan: Kara Bir Gün Mustafa Kemal ve Bas n

5 çindekiler v Savafltan Bar fla Türkiye Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Millî Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet in lk Y llar nda Bas n ( ) M LLÎ MÜCADELE DÖNEM NDE BASIN Dönem Bas n n n Özellikleri Anadolu Ajans Bas nda Kutuplaflma Millî Mücadele yi Destekleyen Yazarlar Millî Mücadele yi Desteklemeyen Yazarlar CUMHUR YET DÖNEM N N LK YILLARI ( ARASI) Harf Devrimi Öncesi Harf Devrimi ve Bas n Mizah Bas n Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Cumhuriyet Dönemi (1980 Öncesi) CUMHUR YET DÖNEM (1980 ÖNCES ) TEK PART L YILLAR Aras II. Dünya Savafl Y llar Tan Olay ÇOK PART L YILLAR ( ) Eylül Olaylar Bas n Yasaklar DARBELER VE DÜZENLEMELER DÖNEM ( ) l Y llar May s Darbesi Sa -Sol Ayr flmas li Y llar Özet Kendimizi S nayal m ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 8. ÜN TE Cumhuriyet Dönemi Bas n (1980 Sonras ) CUMHUR YET DÖNEM BASINI (1980 SONRASI) Darbenin Ayak Sesleri Eylül Darbesi Sonras Ansiklopedi Savafllar Ekonomik Buhran BASININ SEKTÖREL YAPISI Bas n ve Sosyo-Kültürel De iflim Madalyonun Di er Yüzü Günümüz Bas n Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Çok Partili Dönemden 2000 lere Bas n-yay n Alan nda Yap sal De iflim ve Yasal Düzenlemeler DÖNEM : ÇOK PART L S YAS YAfiAMA GEÇ fi DÖNEM : DEMOKRAT PART VE BASIN-YAYIN May s Müdahalesi, Yeni Anayasa, Bas n-yay n Düzeni ve Yap s Mart Muht ras ndan 12 Eylül Darbesi ne Eylül ve Sonras : K r lma ve Dönüflüm BASIN-YAYIN YASALARI Say l Bas n Kanunu Say l Radyo ve Televizyonlar n Kurulufl ve Yay n Hizmetleri Hakk nda Kanun Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 çindekiler vii Bas ndan Medyaya BASIN-YAYIN ALANINDA GÜNCEL GEL fimeler VE SORUNLAR Bol Renkli ve Sayfal Bas n Masaüstü Yay mc l k Futbol Ekseninde Spor Gazetecili i Bas n ve Ekonomi liflkileri Köfle Yazarl ve Yaz lar Medya Holdingleri Bas nda Tiraj ve Güvenilirlik Sorunlar nternette Gazeteler ve Gazetecilik Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE

8 viii Önsöz Önsöz Yap lan araflt rmalar, insanl k tarihinin, çeflitli dönemlerde üç önemli geliflme sayesinde de iflip yeni bir evreye girdi ini gösterir. Bu geliflmeler; barut, pusula ve matbaan n icad yla bunlar n kullan m alanlar n n yayg nlaflmas d r. Matbaan n icad 1450'li y llara dayan r. Ondan önce insanlar düflüncelerini el yazmalar yoluyla veya iptidai bask yöntemleriyle ço alt rlar. Bunlar say ca fazla olmad için yaz l bilgiler çok s n rl kal r. Modern anlamda matbaa makinesi, bas m ifllemlerinin daha h zl ve ucuz yap lmas n sa lar. Böylece matbaada bas lan eserlerin say s artar ve da t m alan büyüdü ü için bilgi de haliyle genifller. Bu önemli bulufl Osmanl ülkesinde ilk önce az nl klar taraf ndan kullan l r. spanyollar n zulmünden kaçan ve Osmanl ülkesine s nan Museviler 1492 y l nda yanlar nda matbaa makineleri getirerek bu icattan yararlan rlar. Sonraki y llarda Rum ve Ermeniler de matbaadan yararlanarak kendi dillerinde gazete ve kitaplar ç kar r, toplumlar aras nda dayan flmay sa larlar. Osmanl 'n n as l unsurunu oluflturan Türkler aras nda matbaac l k ancak 1720'li y llar n sonuna do ru bafllar. Matbaan n Osmanl Türkleri aras nda geç bafllama sebepleri aras nda ekonomik yap, lonca sisteminin engellemeleri ve okur kitlesinin azl n saymak gerekir. Örne in 1860 tan sonra ç kan gazetelerin ço u yeterli say da okur bulunamad için k sa sürede kapan r. Okur olsa bile gazetelerin dili Türkçeden ziyade, Arapça-Farsça sözcük, tamlama ve terkiplerle dolu a dal bir Osmanl cad r. Her okur-yazar n anlayamayaca bu dil gibi, kullan lan alfabenin sebep oldu u güçlükler de bas n hayat n olumsuz etkiler. Bu kitapta "Türk Bas n Tarihi" 9 ünitede ele al nm flt r. Birinci ünite "Matbaac - l k Faaliyetlerinin Geliflimi" bafll n tafl r. Burada yaz l iletiflime geçifl süreci aç klanmakta, Osmanl 'da matbaac l n bafllamas hakk nda bilgiler verilmekte ve bu dönemde kurulan matbaalar anlat lmaktad r. kinci ünitede "Tanzimat Dönemi nde Bas n ( )" konusu ifllenir. Osmanl Devleti nde yenileflme süreci ve ilk gazetelerin ç k fl hakk nda bilgiler verilmektedir. Ayr ca, bu dönemde gerçekleflen bas n düzenlemeleri ele al nmaktad r. Üçüncü ünite "Sultan II. Abdülhamid Dönemi nde Bas n ( )" konusuna ayr lm flt r. II. Abdülhamid in yönetim anlay fl n n yan s ra dönem bas n n n özellikleri, yurtiçi ve yurtd fl bas n n kontrolü ile yasaklanan ve yak lan yay nlara dair bilgiler bu ünitede verilmektedir. Dördüncü ünitede "II. Meflrutiyet ve Mütareke Dönemlerinde Bas n ( )" konusu anlat lmaktad r. II. Meflrutiyet dönemi yay nc l k hayat ve bu dönemde ortaya ç kan fikir ak mlar n n bas na yans mas üzerinde durulmaktad r. Beflinci ünite "Millî Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet in lk Y llar nda Bas n ( )" bafll n tafl r. Bu bölümde Millî Mücadele Dönemi'nde yaflanan siyasi geliflmeler ve bas n-yay n hayat anlat l r. Millî Mücadele yi destekleyen veya karfl ç kan yazarlar hakk nda bilgi verilir ve 1928 y l nda gerçekleflen Harf Devrimi nin bas na yans mas anlat l r.

9 Önsöz ix Alt nc ve yedinci ünitelerde Cumhuriyet Dönemi bas n ele al nmaktad r dönemi esas al narak bu y l n öncesi ve sonras birbirini takip eden ünitelerde ayr nt l olarak ifllenmektedir. Tek partili dönemden çok partili döneme geçifl süreci ve bas n hayat n n etkilendi i politik geliflmeler bu ünitelerin konusunu oluflturur. Bas n n sektör yap s ile ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel de iflimlerde oynad roller üzerinde durulur. Sekizinci ünitede çok partili demokrasiye geçifl, Demokrat Parti iktidar, 27 May s, 12 Mart, 12 Eylül müdahaleleri ve sonras ndaki neo-liberal iktidarlar dönemi de iflimlerin; bas n yay n alan n düzenleyen, hem anayasal ve yasal de ifliklikleri kapsayan mevzuat hem de sektörün ekonomik ve teknolojik anlamdaki yap - lanma ve yenilenmesinde oynad rol üzerinde durulmaktad r. Dokuzuncu ünitede ise 1990 l y llardan günümüze özel televizyon ve radyolar n, teknolojik ilerlemelerin, bas n ve gazetecilik üzerindeki etkisine, medya holdinglerinin etkilerine, spor, ekonomi ve internet gazetecili inin önemine de inilmifltir. Dünyaya egemen olan görsel kültüre uyum sa lamak, di er medya sahiplikleri içerisinde yer al p onlarla rekabet edebilmek için bas n sektörü ve gazetecili in gösterdi i de iflim anlat lm flt r. Bat medeniyetinin geliflmesinde önemli rol oynayan matbaan n, Türkler taraf ndan geç benimsenmesi, sonraki y llarda karfl lafl lan olumsuzluklar n bafllang c - n oluflturur. Bir noktada Türkler medeniyet trenini matbaay geç kabul ederek kaç r rlar. brahim Müteferrika Matbaas 1729 y l nda faaliyete bafllamas na ra men Türkler aras nda bas n-yay n hayat ndaki ciddi canlanma 1860'larda, yani ilk özel gazetelerin ç kt y llarda gerçekleflmeye bafllar. 1900'lü y llar n bafl nda keflfedilen fl n ve sesin gücü yay nc l k alan nda yeni geliflmelere yol açar. 1950'li y llarda radyo yay nc l, 1960'l y llarda ise televizyon yay nc l n n ilk ad mlar Türkiye'de at l r 'l y llar ise internet ortam nda geliflen bas n-yay n faaliyetlerinin ve "medya" olgusunun ön plana ç kt dönemler olur. Teknolojik ve bilimsel geliflmelerin belki de en fazla etkiledi- i alanlardan biri olan medya sektörü, "Dünyan n sonu gelmedikçe yay n kapatmayaca z." sözüyle tan nan CNN International' n efsanevi patronu Ted TUR- NER'in vurgulad gibi, sonsuza kadar yaflayacak bir sektör olarak hayat m zdaki vazgeçilmez yerini al r. Baflar ve esenlik dileklerimizle... Editörler Prof.Dr. Halûk Harun DUMAN Yrd.Doç.Dr. Seçil BANAR

10 1TÜRK BASIN TAR H Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; nsanl k tarihinde yaz l iletiflime geçifl sürecini aç klayabilecek, Osmanl da matbaac l n bafllamas konusunu de erlendirebilecek, Osmanl Dönemi nde kurulan matbaalar hakk nda görüfl aç klayabilecek, Cumhuriyet Dönemi öncesi yay nc l k hayat n yorumlayabilecek, bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar Kavramlar letiflim Kapitülasyonlar Müstensih Papirüs Parflömen Sahaf Tipografi Ulema çindekiler Türk Bas n Tarihi Matbaac l k Faaliyetlerinin Geliflimi MATBAACILIK FAAL YETLER N N GEL fi M BASIN VE LET fi M MATBAANIN CADI GUTENBERG MATBAASI OSMANLI TÜRKLER NDE MATBAA MATBAAYI ETK S ZLEfiT REN SEBEPLER ÖNCÜ MATBAACI BRAH M MÜTEFERR KA MÜTEFERR KA DAN SONRAK DÖNEM MATBAALAR ÇEV R LER

11 Matbaac l k Faaliyetlerinin Geliflimi MATBAACILIK FAAL YETLER N N GEL fi M Bas n ve letiflim Günümüzde iletiflim teriminin kapsam nda yer alan bas n-yay n faaliyetleri tarihsel bak mdan oldukça eskiye dayanan bir geçmifle sahiptir. Bas n n geliflim sürecini incelemeye geçmeden önce iletiflimin önemi hakk nda k saca durmak yararl olacakt r. Bilindi i gibi iletiflim, insano lu için vazgeçilemez ihtiyaçlar n bafl nda gelmektedir. Geçmifli anlamak, gelecek hakk nda tasar mlar yapmak ve konumunu daha sa lamlaflt rmak için insan n etraf nda olan bitenden haberdar olmas gerekir. Do al olarak bu, zaman içinde kendine özgü haber alma vas talar gelifltirmesine neden olur. Örne in, tarihin karanl k dönemlerinde insanlar n birbirleriyle çeflitli iflaretler yolu ile iletiflim kurduklar bilinmektedir. Ma aralara çizilen resimler, yollara konulan iflaretler ve deneme-yan lma sonucu gelifltirilen vas talarla haberleri iletmifllerdir. lkel kabileler tamtamlar, duman iflaretleri veya benzer vas talarla uzaktaki insanlarla ilgi kurmufllard r. Haber güvercinlerini kullanan insanlar, önlerinde engel oluflturan mekâna karfl büyük bir zafer elde etmifllerdir. Henüz yaz n n icat edilmedi i dönemlerde, haberciler ezberlerinde tafl d klar bilgileri yaya olarak bir yerden baflka bir yere tafl m fllard r. Örne in, nkalar n haberleri h zl iletmek için habercilere ait özel yollar yapt klar ve bunun 2500 km. uzunlu a ulaflt bilinmektedir. Eski ça larda haber iletmenin ironik bir di er örne i, M.Ö. 490 y l nda Grek (Eski Yunan) ve Pers ordular aras nda gerçekleflen Maraton Savafl s ras nda yaflan r. Pheidippides adl haberci Grek ordusunun zaferini Atina ya iletmek için kilometrelerce koflar. Tam zafer haberini verecekken yorgunluktan düflüp ölür. Günümüzde yap lan maraton koflular n n bu olaydan esinlenerek isimlendirildi i bilinmektedir. Zaman içinde yaz n n icad yla birlikte bilgilerin kaydedilmesi, daha farkl ve h zl yollarla iletilmesi sonucunu ortaya ç kar r. Ancak, insan n mekân ve zamana karfl meydan okuyucu tavr, belki de en aç k biçimde iletiflim alan nda görülür. Yaz n n icad ndan sonra haber kanallar geliflir ve çeflitlenir. nsanlar yazmak için kil tabletlerden kâ da geçinceye kadar farkl yollar ve yöntemler denerler. letiflimin bir sektöre dönüflme sürecinde Türklerin de kulland klar atl ulak sistemi en yayg n örneklerden biri haline gelir. Bu sistemde ulak, tatar veya peyk ad verilen görevliler, ald klar haberleri çeflitli duraklarda mola verip at de ifltirerek

12 4 Türk Bas n Tarihi hedefine ulaflt r rlard. Haberlerin ço u zaman geç ulaflt r lmas na ra men bu sistem, uzun y llar insanlar taraf ndan kullan ld. Ancak yeni bulufllar, iletiflimin hem felsefesini, hem de yöntem aç s ndan çehresini de ifltirdi. Matbaan n cad Dünya tarihi üzerine yap lan araflt rmalar, insanl k tarihinin üç önemli geliflme sayesinde de iflti inden ve yeni evrelere girdi inden bahsederler. Bunlardan biri pusulan n, di eri barutun ve bir di eri de matbaan n bulunmas d r. Pusulan n bulunmas yeni yerler, yeni yollar ve bilinmeyen k talar n keflfedilmesini sa lar. Barutun bulunmas ise etraf tafl duvarlarla örülü kale devletlerinin ortadan kalkmas na yol açar. Bas m teknikleri geliflmeden önce insanlar düflüncelerini el yazmalar yoluyla ço alt rlard. MÖ 3000 y llar nda yaz y bulan eski M s rl lar yaz lar n tafllara, kil tabletlere, sonraki y llarda da Nil k y s ndan elde ettikleri papirüs bitkisinin yapraklar na yazarlard. Papirüsün M s r d fl na ç kar lmas yasaklan nca insanlar yaz yazmak için farkl ürünler kullanma yoluna gittiler. zmir in Bergama ilçesinde koyun, keçi, dana vs. gibi hayvanlar n derilerinden üretilen parflömenler kullan lmaya baflland. Bunlar pahal ya mal olduklar için say ca fazla üretilemiyordu. Bu tür malzemeye yaz lan bilgiler daha çok fermanlarla s n rl kalmaktayd. MS II. yy.da Çinlilerin s nama-yan lma yoluyla ilk blok bas m ifllerini gerçeklefltirdikleri, paçavralardan oluflan kâ t ve mürekkep kulland klar bilinmektedir. Bu uygulamay gelifltiren ve müteharrik (hareketli) harflerle bas m iflini gerçeklefltirenler ise Uygur Türkleridir y llar aras nda yap lan araflt rmalarda Turfan bölgesinde Uygur Türkçesine ait sert a açtan yap lm fl yüzlerce harf bulunur. A aç harflerin dünya matbaa tarihinde kullan lan en eski harfler oldu u bilinmektedir. Bunun yan nda Çinlilerin kulland kâ tlar n daha kaba ve kal n, buna mukabil Uygur Türklerinin kulland kâ tlar nsa daha ince ve kaliteli oldu u tespit edilir. Uygurlar n ayr ca bask iflinde minyatürlere ve tezhibe yer vermesi onlar n bu alandaki hünerlerinin ileri derecede oldu unu göstermektedir (B NARK 2002: ). Uygurlar matbaay daha çok kutsal sayd klar metinleri ço altmakta kulland lar. Sonraki yüzy llarda Do u Avrupa ve Kuzey Afrika ya göç ederken bas m aletlerini de yanlar nda götürdüler. A aç bask bloklar zamanla yerini mermer, demir ve döküm malzemesine b rak r. Bu uzun geçifl sürecinin ard ndan modern anlamda matbaan n bulunmas ancak 1450 li y llarda gerçekleflir. Bas m tekni i geliflmeden önce insanlar düflüncelerini neye yazard? 1 M AKALE Uygur Türklerinde MAKALE matbaac l k konusunda flu makaleyi okuyunuz: Binark, smet (2002). Uygurlarda Matbaa, Türkler, c. 3, Ankara: Yeni Türkiye Yay nlar.

13 1. Ünite - Matbaac l k Faaliyetlerinin Geliflimi 5 Gutenberg Matbaas Almanya da kuyumculuk yapan Johannes Gutenberg in do um tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Soylu bir aileden gelen Gutenberg, kuyumculu un yan s ra ayna yap m ve de erli tafl ifllemecili inde ustayd. Matbaa ile ilgili çal flmalar n ortaklar ndan gizli olarak sürdüren Gutenberg, 1448 y l nda bu ifl için dönemin ünlü zengin yat r mc lar ndan Johann Fust tan bas m araç-gereçlerini teminat göstererek borç para ald. Bu iflin gelece i konusunda ikna olan Fust, iki y l sonra daha fazla para yat rarak ifle ortak oldu. Gutenberg, o zamana kadar kullan lmayan bir yöntem gelifltirmeyi baflard. Yaz karakterlerinin dökülebilece i bir alafl mla difli kal plar (matris) oluflturdu. Bunun yan s ra kâ- t yap m nda kullan lan makineleri bir araya getirerek mürekkeple bas labilen ve sonraki yüzy llarda kullan lan tipografi tekni ine imzas n att. Ça na göre son derece modern olan bu matbaa makinesinin icad ndan sonra bilgilerin ço alt lmas daha da kolaylaflt ve h zland. Böylece matbaada bas lan eserlerin say s artt ve da t m alan geniflledi i için bilgi de haliyle geniflledi. J. Gutenberg, bütün bu çabalar na ra men büyük s k nt lar yaflad. Borçland banker Fust ve damad matbaa makinelerine el koydular. Hayat n n son y llar nda görme yetene ini k smen kaybeden Gutenberg, 1468 y l nda, arkas nda bütün insanl k tarihi için çok önemli bir bulufl b rakarak hayata veda etti. Bu yeni bask makinesi Osmanl ülkesinde ilk önce az nl klar taraf ndan kullan ld. spanyol zulmünden kaçan ve Osmanl ülkesine gelen Museviler 1492 y l nda yanlar nda matbaa makineleri getirerek bu kefliften yararland lar. stanbul d fl nda yo un olarak yaflad klar Selanik, Edirne ve zmir de de matbaalar kurup branice, spanyolca, Yunanca ve Latince eserler bast lar. lk Ermeni matbaas Venedik ten gelen Abgar Dpir Toxatec taraf ndan 1567 y l nda stanbul da kurulur y llar aras nda bu matbaada 5 kitap bas l r. Matbaac l k mesle ini seven ve bu sayede cemaatleri aras nda kültürel dayan flmay güçlendiren Ermeniler bu ifli meslek ve ticaret haline dönüfltürür y l nda Grigor Marzwanec Matbaas kurulur y l nda kurulan Astuacatur Konstandnupoles Matbaas 150 y l faaliyetini sürdürür. Yine Yohannes Muhentisean ve Polos Arapyan nesih ve talik yaz lar n bas m tekni ini gelifltiren çal flmalar yaparlar. Arapyan n bu alandaki çal flmalar n takdir eden II. Mahmut, 1816 y - l nda onu devlet matbaas na yönetici olarak atar. Ermeniler aras nda matbaac - l n geliflmesi ile ilk resimli ncil 1705 tarihinde stanbul da bas l r (AKBULUT 2002: 920). Resim 1.1 Johannes Gutenberg

14 6 Türk Bas n Tarihi Resim 1.2 Ortaça da bir matbaa. 2 Az nl klar aras nda matbaac l n geliflmesinde dini kurumlar n ve din adamlar n n büyük etkisi olur. Örne- in Rum rahip Nikomdemos Metaksas, Londra dan sat n ald matbaa makinesini Ortadoks Patri i ve Hollanda elçileri yard m yla 1627 y l nda stanbul a getirir. Beyo lu nda kurulan bas mevi bir y l kadar çal fl r. Burada bas lan ilk eser Court Traite Contre Les Juifs (Museviler Aleyhine Bir Risale) isimli kitapç kt r. Cizvitlerin k flk rtt yeniçeriler matbaay tahrip ederler. Bu olay nedeniyle hakk nda yasal ifllem yap lan Metaksas beraat etmesine ra men, matbaas n da yan na alarak stanbul dan ayr l r (ARSLAN 2005: 28) lü y llarda özellikle Fener Rum Patrikli i nin çal flmalar yla Rumlar aras nda matbaac l k geliflir ve etkin bir faaliyet alan na dönüflür. Gayrimüslimlerin matbaalar nda Arapça ve Türkçe yay n yapmalar yasaklanm flt. Bunun d fl nda matbaalara herhangi bir denetim veya müdahale yap lmamaktayd. Ancak zaman içinde Hristiyanl k konusunda kitaplar n, özellikle de ncil in Arapça ve Türkçe bas lmas ve bunlar n propaganda çal flmalar nda kullan lmas tepkiyle karfl land. Bu nedenle II. Mustafa ( ) döneminde bu tür yay nlar n toplanmas na ve sorumlular n cezaland r lmas na hüküm verildi. Türk matbaac l k tarihi konusunda yaz lm fl bir esere göre y llar aras nda stanbul, Selanik ve Halep merkezli toplam 37 bas mevinin faaliyette oldu u tespit edilmifltir (ERSOY 1959: 51-53). Az nl klar n, yüzlerce y l önce kendi dillerinde gazete ve dergi ç kard klar, kitaplar basarak kendi toplumlar aras nda kültürel ve ekonomik anlamda güçlü bir dayan flma sa lad klar anlafl lmaktad r. Gutenberg taraf ndan gelifltirilen matbaa makinesi Osmanl ülkesinde ne zaman kullan lmaya baflland? fiekil 1.3 brahim Müteferrika ( ). Osmanl Türklerinde Matbaa Osmanl n n aslî unsurunu oluflturan Türkler matbaaya ancak 1700 lü y llarda ulaflabildi. lk olarak 1727 y l nda brahim Müteferrika n n giriflimiyle matbaa kurulmaya baflland ve iki sene sonra faaliyete geçti. Bu tarihten günümüze kadar geçen 285 y ll k süreç Türk bas n-yay n tarihinin geliflimini kapsar. Bu geliflim içinde matbaac l k, kitap, gazete ve dergi bas m öne ç - kan faaliyetler aras nda yer al r. Osmanl Türkleri aras nda matbaac l - n bafllamas ve geliflmesi hakk nda çok say da araflt rma bulunmaktad r. Makaleler, bildiriler, ansiklopedi maddelerinin yan s ra müstakil kitaplarla da konu ayr nt l bir flekilde incelenmeye çal fl lm flt r. Ancak bu ilk dönem hakk nda hâlâ

15 1. Ünite - Matbaac l k Faaliyetlerinin Geliflimi karanl kta olan bilgilerin bulundu u dikkatlerden kaçmaz. lk dönem matbaac l k faaliyetleri ile ilgili araflt rmalarda genellikle iki sorunun cevab aran r. Bunlardan ilki Türkler aras nda matbaac l k niçin geç bafllam flt r; di eri ise brahim Müteferrika kimdir? lk Türk matbaas hakk nda bilimsel araflt rmalar yapan Frans z Henri Omont, 1895 y l nda yay mlad çal flmas nda XVIII. yy. stanbul unda bas n-yay n faaliyetlerini irdeler. Yazar makalesinde, 1727 y l nda Frans z bas n nda ç kan yaz lar fl - nda ilk matbaan n aç lmas ve statüsü hakk nda bilgiler verir. Bu çal flman n ard ndan zaman içinde konuyla ilgili özellikle Alman ve Frans z araflt rmac lar n çal flmalar yapt klar görülür. Osman Ferid ve Reflat Ekrem (Koçu) taraf ndan yay mlanan Osmanl larda Sanat- T baat ( stanbul 1910) adl çal flma ise matbaac l n kuruluflu ve geliflmesiyle ilgili yap lm fl muhtasar bir yay n olarak karfl m za ç kar (SABEV 2006: 47-48). Türkler aras nda matbaac l n geç bafllamas yla ilgili yap lan de erlendirmelerden büyük bir k sm somut tarihî geliflmelerden ziyade soyut ve subjektif görüfllere dayan r. Bu görüflleri flöyle maddelefltirebiliriz: 1. Her türlü yenili e karfl olan ulema s n f n n etkisi, 2. Matbaan n kurulmas yla ifllerini ve dolay s yla kazançlar n kaybedeceklerinden korkan hattat ve müstensihlerin bu konudaki tepkileri, 3. Osmanl da okuma-yazma oran n n düflük olmas ve bas l kitab sat n al p okuyacak insanlar n say s n n azl. Baflta devlet adamlar olmak üzere, din adamlar ve ulema aras nda matbaan n ülkeye erken girmesine karfl olan bir grup vard. Bunun sebebi, bilginin tabana yay lmas ile kendi itibarlar n n ortadan kalkaca na veya kendi iktidarlar n n baflkalar taraf ndan da paylafl labilece ine inanmalar yd. Ancak bunun tersini düflünen uleman n da az msanmayacak derecede oldu u bilinmektedir. O zamana kadar yaz n n daha çok, hattatlar, müstensihler veya devatç lar (divitçiler) kanal yla ço alt lmas nedeniyle bu grupta yer alan meslek sahipleri büyük bir kitleyi teflkil etmekteydi. Do al olarak bu insanlar maddî ç karlar - n n zedelenmesini istemezlerdi. Özellikle bunlar loncalar kanal yla çok etkin birer kurum haline dönüflmüfllerdi. Matbaan n kuruldu u y llarda imparatorlu- un baflkenti olan stanbul da say lar 90 bine yaklaflan hattat bulunmaktayd. Hattatlar kitaba de il, kitab n matbu olarak bas lmas na karfl ç kmaktayd lar (BAYSAL 2010: 68). Kitap okuma al flkanl bulunmayan eski toplumda bilgiler daha çok kulaktan dolma, usta-ç rak iliflkisine dayanan yöntemlerle elde edilmekteydi. Camilerde imamlar; köy odalar, kahvehane ve k raathanelerde ise bir kifli kitab okur, di erleri dinlerdi. Bu nedenle bizzat okuyarak ihtiyaç giderme al flkanl henüz geliflmemiflti. Hatta hekatç (hikâyeci) ad verilen kifliler, binlerce sayfay tutan Kerem ile Asl, Ferhat ile fiirin, Battal Gazi, Zalo lu Rüstem, Köro lu vs. gibi geleneksel hikâyeleri ezbere anlatarak geçimlerini sa larlard. Bu da yüzy llara dayanan flifahî kültürün etkisini devam ettirdi ini göstermekteydi. 7 Hattat: Özel olarak haz rlanm fl ve kesilmifl kam fl kalemler kullanarak Arap harfleriyle güzel yaz yazan ve yazma ifline estetik boyut kazand ran insanlar. Müstensih: Bir kitab veya belgeyi el yaz s yoluyla aynen kopya eden, ço altan kifli. Devatç : Divit tak m kullanarak yaz lar ço altan kifli, katip. Sarayda veya dairelerde yaz tak mlar na bakan görevli. Devât-dâr diye de adland r lmaktad r.

16 8 Türk Bas n Tarihi Resim 1.4 Elle çevrilerek s k flt rma yapan matbaa presi. Matbaay Etkisizlefltiren Sebepler Kurulan ilk matbaan n neden gecikti i ve fazla etkili olmad hususu tart fl lan konular aras nda yer al r. Niyazi Berkes e göre matbaan n etkili olmamas n n ard nda üç temel sebep yatar. Bunlar teknolojik gerilik, kâ t üretimindeki zorluklar ve okur-yazar kitlesinin yetersiz olmas d r (Zikreden SABEV 2006: 65). Gerçekten de b rak n 1720 li y llar 1860 l y llara gelindi inde bile Osmanl Vilayet Matbaalar nda çal flanlar n büyük bir k sm n n gayrimüslim oldu u görülür. Di er bir söyleyiflle matbaac l k teknik bir bilgi gerektirmekteydi ve bu bilgiye sahip insan say s ise Türkler aras nda yok denecek kadar azd. Hatta baz devlet adamlar Müteferrika dan çok önce matbaa kurma girifliminde bulunsalar da yetiflmifl eleman olmad için bunu baflaramazlar. Berkes in iflaret etti i bir di er engelleyici husus da yeterli miktarda kâ d n üretilmemesiydi. Matbaac l n en temel girdilerinden biri olan kâ d n Türkler taraf ndan kullan lmas ve üretilmesi bafll bafl na inceleme konusu olmaya lay kt r. Burada k saca üzerinde durmakta yarar görüyoruz. Yukar da temas edildi i gibi Eski M s rl lar, yaz yazmak amac yla Nil Nehri k y lar nda yetiflen papirüs adl bitkiden haz rlad klar yapraklar kulland lar. Sonraki y llarda Romal lar farkl a aç türlerinden kâ t elde ettiler. Bükülebilen ilk parlak kâ t imali ise Çinlilere aittir. 750 li y llarda Araplar taraf ndan esir al nan Çinliler Semerkand, Ba dat ve fiam da ilk kâ t imalathanelerini kurdular. Malazgirt Zaferi yle (1071) Anadolu ya yay lan Türklerin imalathaneler kurarak bu alanda üretim yapt klar tahmin edilmektedir. Bu imalathaneler zamanla Anadolu nun farkl flehirlerinde de kuruldu. Hatta kinci Haçl Seferi nde ( ) Türklere esir düflen Avrupal lar kâ t imalathanelerinde çal flt r ld. Bunlar esirlikten kurtulunca ülkelerine döndüler ve burada kâ t imalathaneleri kurarak Avrupa da kâ tç l k sektörünün geliflmesinde önemli rol oynad lar. Osmanl ülkesinde kâ t 1453 y l ndan beri Beykoz, Kâ thane ve Bursa da üretilmekteydi. Ancak bunlar matbaadan ziyade müstensihler taraf ndan kullan lmak için üretilen özelliklere sahipti. Matbaada kullan labilecek kâ tlar daha çok yurt d fl ndan ithal edilmekteydi. Bu da bas lan kitap veya döküman n pahal sat lmas - na sebep olmaktayd. Bu güçlü ü ortadan kald rmak için 1741 y ll nda, yine brahim Müteferrika n n giriflimleri ile Yalova da Yalakâbad Ka thanesi kurulur. Polonya dan getirilen üç kâ t ustas burada çal flt r l r y l faaliyetini sürdüren bu imalathanenin emirli ine 70 yafl n aflmas na ra men, 1744 y l nda brahim Müteferrika tayin edilir. Müteferrika Matbaas nda haz rlanan kitaplar ve di er çal flmalar burada üretilen kâ tlara bas l r. Zaman içinde kâ t imalathaneleri kapitülasyonlar ve yabanc lara tan nan ayr - cal klar nedeniyle fazla geliflemedi, kapanmak zorunda kald lar y l nda Louis Robert taraf ndan gelifltirilen ilk kâ t makinesi Osmanl ülkesine ancak 48 y l sonra girebildi. Özel teflebbüs taraf ndan 1846 y l nda zmir deki Halkap nar da ilk kâ t makinesi kuruldu. Buharla iflleyen bu tesisin gelece inden korkan Avrupal

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876)

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2837 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1795 OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Selim KARAHASANO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Gültekin

Detaylı

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2637 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1605 TÜRK D L -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2637 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1605 TÜRK D L -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2637 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1605 TÜRK D L -I Yazarlar Prof.Dr. fi. Halûk AKALIN (Ünite 7, 8) Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 3, 6) Doç.Dr. Süer EKER (Ünite 1, 4,

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2926 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1883 YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI Yazarlar Prof.Dr. Hüsnü ERKAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. fiuayyip ÇALIfi (Ünite 4, 6) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H Yazarlar Doç.Dr. Ayfle KAYAPINAR (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Mustafa DAfi (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Casim AVCI (Ünite 3) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) Editörler Emekli Büyükelçi Temel SK T Yrd.Doç.Dr. Betül YÜCE DURAL

Detaylı

ÇALIfiMA L fik LER TAR H

ÇALIfiMA L fik LER TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2658 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1624 ÇALIfiMA L fik LER TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet MAKAL (Ünite 1, 4-6) Arfl.Gör. Nail DERTL (Ünite 2) Arfl.Gör. Onur Can TAfiTAN

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2544 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1515 ULUSLARARASI KT SAT TEOR S Yazarlar Prof.Dr. Erol Y BOZKURT (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Özgür TONUS (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Güzin ERLAT

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H. Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2404 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1395 TEKNOLOJ TAR H Yazar Prof.Dr. Ergun TÜRKCAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Hasan ÇALIfiKAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I

RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2853 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1810 RADYO VE TELEV ZYON YAYINCILI I Yazarlar Doç.Dr. Ayhan O uz ÜNLÜER (Ünite 1-4) Prof.Dr. Mehmet KES M (Ünite 5-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

KAMERA TEKN NE G R fi

KAMERA TEKN NE G R fi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2157 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1185 KAMERA TEKN NE G R fi Yazarlar Prof.Dr. Levend KILIÇ (Ünite 6) Doç. Nedim GÜRSES (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. Hakan U URLU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

FOTO RAFIN KULLANIM ALANLARI

FOTO RAFIN KULLANIM ALANLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2264 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1261 FOTO RAFIN KULLANIM ALANLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Haluk B RSEN (Ünite 1) Arfl.Gör. Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY (Ünite 2, 5) Coflkun

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı