YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 SBD, HD GLD K Â Z I M G Ü L Ç Ü Z Ü Z I D Z S S F 1 1 D 555 ILLIK H DI HB SF 4 SL BU GC L LIIO HB SF 3 G ÇK H B V i IL: 43 S I: S I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 24 M 2012 CUMS/ 75 Kr ni as ya.com.r BU SIL PO? D Þ L BÞ K I MH M GÖ MZ, V U P D MÜS LÜ M L K ÞI - I M CI LI Ð V M BD D Î ÖZ GÜ LÜK L PO U P K GÖS D. POL SSÎ MÜLÂHZLL HZILMMLIDI u Di ya ne þ le ri Baþ ka ný Meh me Gör mez, baþ kan lýk o la rak BD U lus la ra ra sý Di - nî Öz gür lük Ko mis yo nu ra po ru nu ö nem se dik le ri ni be lir erek, Komisyonun di nî öz - gür lük ler a la nýn da ký sý la ma la rý a kip e dip, ye rin de in ce le me sinin ve bu nu dün ya ka mu o yuy la pay laþ ma nýn say gý de ðer bir iþ ol du ðu nu söyledi. Görmez, ancak raporlar hazýrlanýrken öz gür lük kav ra mýn dan u zak la þýp, si ya sî mü lâ ha za lar la ra - por larýn ha zýr la nmasý halinde o ra por la rýn kay gý u yan dýracaðýný vurguladý. Küahya da hemzemin geçidi kazasý: 5 ölü u8 Ben zin pom pa la rý ver gi da i re si ne dön dü uchp Ge nel Baþ kan ar dým - cý sý Fa ik Öz rak, K Par i ik i - da rýn da ben zin pom pa la rý nýn, ver gi da i re si ne dö nüþ ü ðü nü haýrlaý. Öz rak, a ma cý a kar - ya ký a fi ya is ik ra rý ný sað la - mak o lan ver gi le rin, bü çe nin en e mel ge lir kay na ðý ha li ne ge i ril di ði ni söyledi. n9 da Kudüs e Küresel ürüyüþ yolcularý yarýn sanbul da u12 ül ke den ve fark lý din ler - den 120 ka ý lým cý dan o lu þan s ya Kon vo yu Fi lis in de ki Si yo nis iþ ga le, ya þa nan vah - þe e ve zul me dik ka çek mek i - çin ür ki ye ye gel di. Kon voy, ya rýn s an bul da Ha san Do - ðan Spor Komp lek si nde ba sýn a çýk la ma sý ya pa cak. n9 da Sarp kapýsý kumar yolu olmasýn uböl ge den ay da 7 mil yon do lar ci va rýn da bir kay na ðýn ku ma ra gi i ði ni es bi e ik - le ri ni an la an SO Baþ ka ný Ö mer Fa ruk Of lu oð lu, Sarp Sý nýr Ka pý sý ndan, ku mar oy - na mak i çin ge çen le re yö ne - lik ed bir a lýn ma sý ge rek i ði - ni söy le di. n9 da Baþarýnýn sýrrý dosluka uk fen Hol ding ve V Ha va - li man la rý Hol ding ö ne im Ku - ru lu Baþ ka ný Ham di kýn, iþ ha ya ýn da ba þa rý lý ol ma nýn for - mü lü nü i liþ ki ler de gör dü ðü nü i fa de e de rek, Ba - þa rý nýn sýr rý ný, i liþ ki - ye, dos lu ða, ec rü - be ye ve i þe fo cus ol - ISS ma ya bað lý yo rum. de di. n9 da PO Þ V DL LKLL HZILMZS KBUL DLMZ u a po run di nî öz gür lük ler, s la mo fo bi a, s lâma kar þý nef re suç la rý ve ay rým cý - lýk lar a çý sýn dan kay gý u yan dý ran ko ca bir dün ya yý, ký 'a v ru pa sý ný yok say dý ðý ný haýrlaan Baþ kan Gör mez, v ru pa'da ki 30 mil yon Müs lü manýn kar þý kar þý ya kal dý ðý so run la rý yok say ma sý ü zü cü dür. ðer din öz gür lük le ri ra po ru ha zýr la ný yor - sa e þi, a dil il ke ler ve pren sip ler bü ün din le ri, bü ün ký 'a la rý, bü ün ül ke le ri bir lik - e e þi o la rak de ðer len dir me di ði za man i nan dý rý cý lý ðý ný kay be der dedi. n8 de FO OÐ FL: Þehiler duâlarla Þýrnak ýn Silopi ilçesi Cudi Daðý kýrsalýnda erörislerle çýkan çaýþmada þehi olan 15 yýllýk Özel Harekâ polisi Ciha kkaya, zmir de duâ ve ekbirlerle defnedildi. Çaýþmada þehi düþen diðer özel harekâ polisleri Kadir Can nalya da, Musafa rdoðan ozga ýn Boðazlýyan ilçesine baðlý Dereçepni köyünde, rif Mamýþ dana nýn ladað ilçesi Kýcak köyünde, ecep opaloðlu nun cenazesi ise Kocaeli nde defnedildi. nha be ri say fa 9 da i sâ le-i ur Kon gre si Bosna da bu gün baþ lý yor u i sâ le-i ur ns i ü sü a ra fýn dan her yýl yap ýlmak a o lan i sâ le-i ur Kon gre le ri nin ye din ci si bu gün Sa ray bos na da baþ lý yor. Bu gün, Sa id ur sî nin Me de ni ye n la yý þý baþ lý ðý al ýn da beþ ma sa ça lýþ ma sý ya pý la cak. a rýn i se Sa ray bos na Ü ni ver si e si nin kon - fe rans sa lo nun da Bos na lý la rýn da ka ý lý mýy la bir pa nel ger çek leþ i ri le cek. Pa nel de, Sa id ur sî ye gö re n san lý ðýn Kur u luþ e çe e si: Kur ân Me de ni ye i ko nu su iþ le ne cek. Mahir Musheidzada VUP KOS POJ MÜDÜÜ: argý, HM içihalarýný dikkae alsýn uv ru pa Kon se yi Pro je Mü dü rü Ma hir Mush e id za da, v ru pa n san Hak la rý Mah ke me si ( HM) iç i ha la rý nýn u lu sal yar gý la ma da dik ka le e le a lýn ma sý ve iç hu kuk ha li ne ge i ril me si ha lin de, Sraz - burg a ya pý lan baþ vu ru lar da ö nem li a zal - ma o la ca ðý ný be lir i. nha be ri say fa 9 da OK DÐLDM POU Su savaþ silâhý olabilir ubd de ki fe de ral is ih ba ra ku rum la rýn ca ka le me a lý nan or ak bir de ðer len dir me ra - po run da, su yun 2022 den i i ba ren sa vaþ si - lâ hý ve ya e rör a ra cý ha li ne gel me si nin kuv - ve le muh e mel ol du ðu u ya rý sýn da bu lu nu - lu nur ken, ay rý ca dev leler a ra sýn da ge ri li me de se bep o la bi le ce ði i fa de e dil di. n9 da BMM BÞKI CML ÇÇK: 12 yýl ile ilgili kararý Genel Kurul verir ubmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, zo run lu e - ði i min 12 yý la çý ka rýl ma sý na i liþ kin ya sa ek li fi nin ka bul e dil di ði Mil lî ði im, Kül ür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu ka ra rýy la il gi li iþ lem yap ma ye ki si o lup ol ma dý ðý na, BMM Ge nel Ku ru lu nun ka rar ve re ce ði ni söy le di. CHP Grup Baþ kan ve ki li kif Ham - za çe bi ise, BMM Da nýþ ma Ku ru lu op lan - ý la rý na ka ýl ma ya cak la rý ný bil dir di.n8 de ÞFK GZS K MSLCS BDULKD SLV: Bir yüz yýl da ha kay be me mek i çin Be di üz za man ý din le me li yiz n SML Z ÖPOJI SF 6 D

2 2 24 M 2012 CUMS LÂ H K Â Hükmedeceðin zaman adalele hükme. Muhakkak ki llah adalele hükmedenleri sever. Mâide Sûresi: 42 / Â ye -i Ke ri me Me â li H D S llah kaýnda amellerin en sevimlisi az da olsa devamlý olanýdýr. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 118 / Ha di s-i Þe rif Me â li slâmiye, insanlýða nur ve rahmeir slâmiye, büün insanlara bir nur, bir rahmeir. Kâfirler bile onun rahmeinden isifade emiþlerdir. Çünkü, slâmiyein elkinaiyle küfr-ü mulak, inkâr-ý mulak, þek ve ereddüde inkýlâp emiþir. e miz rka daþ! s lâ mi ye, bü ün in san la ra bir nur, bir rah me ir. Kâ fir ler bi le o nun rah me in den is i fa de e miþ ler dir. Çün kü, s lâ mi ye in el ki na iy le küfr-ü mu lak, in kâr-ý mu lak, þek ve e red dü de in ký lâp e miþ ir. O el ki na ýn kâ fir ler de de yap ý ðý in i kâs ve e si ra sa ye sin de, kâ fir le rin, ha ya-ý e be di ye hak kýn da ü mi le ri var dýr. Bu sa ye de, dün ya lez ze le ri ve sa a de i on lar ca a ma mýy la ze hir len mez. Bü ün bü ün o lez ze ler e lem le re in ký lâp e mez. al nýz e red dü le ri var dýr. e red dü i se, her i ki a ra fa bak ý rýr. De ve ku þu gi bi, am mâ nâ sýy la ne kuþ o lur ve ne de de ve o lur. Or a da ka la rak her i ki a ra fýn zah me in den kur u lur. e miz r ka daþ! e fis, em bel lik sa i ka sýy la va zi fe-i u bu di ye i ni erk e i ðin den, e se ür e mek is i yor. a ni, o nu gö re cek bir ra kî bin gö zü al ýn da bu lun ma sý ný is e mi yor. Bu nun i çin bir Hâ lý kýn, bir Mâ li kin bu lun ma ma sý ný e men nî e der. Son ra mü lâ ha za e der. Son ra a sav vur e der. i ha ye, a de mi ni, yok ol du ðu nu i i kad e mek le din den çý kar. Hal bu ki, ka zan dý ðý o hür ri ye ler, a dem-i mes u li ye ler al ýn da ne gi bi ze hir ler, yý lan lar, e lîm e lem ler bu lun du ðu nu bil miþ ol sa, der hal ev bey le va zi fe si ne av de e der. e miz r ka daþ! Her bir in sa nýn bir nok a-i is i na dý bu lun du ðu na na za ran, is i nad nok a la rý nýn e fâ vü ü ne gö re in san la rýn ya pa bi le ce ði iþ ler de e fâ vü e der. Me se lâ, bü yük bir sul a na is i na dý o lan bir ne fer, bir þâ hýn ya pa ma dý ðý bir iþ ya par. Çün kü, nok a-i is i na dý þah an bü yük ür. ve, kud re-i e ze li ye a ra fýn dan me mur e di len ba û da, ya ni siv ri si ne ðin em rud a o lan ga le be si; ve bir çe kir de ðin Fâ lý ku l-hab bi ve n-e vâ a ra fýn dan ve ri len i zin ve kuv ve e bi nâ en ko ca bir a ða cýn ci ha za ý ný, mal ze me si ni a zam mun e me si, ya ni i çi ne al ma sý bu ha ki ka i en vir e den bi rer ha ki ka ir. He pi miz bi rer Sa id iz Di yor lar ki, Üs ad Be di üz za man 23 Mar 1960 da ve fa e miþ. Bu yýl da 52. ve fa yýl dö nü mü. Ha yýr, ha yýr!.. Bu yýl Üs a dýn 52. ve fa yýl dö nü mü de ðil, ak si ne bu yýl 52. do ðum yýl dö nü mü. Bu gün, bir ö lüp bin di ril di ði gün çün kü. Ha ni di yor ya Haz re-i Mev lâ nâ ve fa e de ce ði gün i çin, Bu gün Þeb-i rus ur. Sev gi li ye ka vuþ ma gü nü dür, bu ö lüm. Haz re-i Üs a dýn da cis men yer al ý na gir me si, a de a bir o hu mun, bir çe kir de ðin op rak al ý na giz le nip, ar dýn dan ba sü ba de l-mev e maz ha ri ye i le bir süm bül, bir fi liz ver me si gi bi; yüz ler ce nu ra nî süm bül ver di ði gün bu gün. Cis men ö lüp, ru hen, his sen, fik ren ek rar ha ya bul du ðu gün bu gün. De lil mi is er sin? þ e biz, he pi miz bi rer Sa id iz. am o la rak bir Sa id de ði liz bel ki. n cak gay re ve az mi miz o ki, o Sa id le rin kar deþ le ri o lan Ham za la rýz, h me le riz, Meh me le riz biz. u suf la rýz, li le riz, Ve li le riz, Ha san lar, Hü se yin le riz... O Sa id ler in kýz kar deþ le ri, an ne le ri, ba cý la rý hük mün de o lan y þe le riz, Fa ma la rýz, mi ne le riz, Ha i ce le riz, s ma la rýz, s ra la rýz biz. De mi yor mu ki Üs ad; y üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ ve sâ ki â ne u run sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi e mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, â hir ler, û suf lar, h med ler, ve sa i re ler! Siz le re i ak gun il.com hi ap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak e de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler. a rih de ni len ma zi de re le rin den si zin yük sek is ik ba li ni ze u za nan el siz el graf la si zin le ko nu þu yo rum. e ya pa yým, a ce le e im, kýþ a gel dim; siz ler cen neâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len ur o hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak ýr. di ye. þ e biz o Sa id le riz. Çün kü dâ vâ mýz Kur ân, i man, s lâm dâ vâ sý. i sâ le-i ur yo lu i le ce mi ye in i ma ný ný kur ar mak i çin ça ba sarf e di yo ruz. ur la ra ken di e ser le ri miz miþ gi bi sa hip çý ký yo ruz. man ve Kur ân dâ vâ sý uð ru na her ür lü fe da kâr lý ðý yap mak i çin mü ca de le e di yo ruz. ur la rý o ku ya rak ön ce ken di nef si mi zi ýs lâh e me ye ça lý þýp, ar dýn dan bu ur la rý muh aç o lan la ra u laþ ýr mak i çin uð ra þý yo ruz. Ha ya ý mý zýn en mü him ga ye si ni i man ve Kur ân hiz me i o la rak bi li yo ruz. Üs a dý mý zýn i man ve s lâm yo lun da yap mýþ ol du ðu o mü hiþ mü ca de le yi ken di mi ze reh ber e de rek bu hiz me i son ne fe si mi ze ka dar de vam e ir mek is i yo ruz. þ e bu sebep le di yo ruz ki, biz he pi miz bi rer Sa id iz. Öm rü mü zün so nu na dek bu müs a kîm yol da yü rü mek is i yo ruz. Üs a dý mý zýn bi ze gös er di ði þek li i le man ve Kur ân hiz me i ya pýp, bu gün bi ze dev re dil miþ o lan bu hiz me bay ra ðý ný ge le cek Sa id le re es lim e de rek a hi re e gi mek is i yo ruz. y Üs a dým! Bir öl dün, bin, yüz bin, bel ki de mil yon di ril din. Bu gün mil yon lar ca dos, kar deþ ve a le ben se nin dâ vâ na sa hip çý ký yor. Se nin o kah ra man ca sý na, büün zu lüm le re gö ðüs ge re rek, za li min kar þý sýn da dim dik du ra rak biz le re u laþ ýr dý ðýn bu i man hiz me in den þevk ve il ham a la rak bu lun duk la rý her ze min de ur la rý muh aç gö nül le re u laþ ýr mak i çin ça ba sarf e di yor. Bu gün se nin ha ki kî ha ya ýn o lan i man ve Kur ân dâ vâ sý na gö nül ver miþ bin ler ce in san ve can bu kud sî dâ vâ i çin ça lý þýp gay re e di yor. Müs e rih ol! Se nin bir a sýr ön ce den Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak e de yi niz hi a bý ný þevk le im i sal e de rek, baþ la rý ný kal dý rýp, Sa dak e di yor lar ve büün ruh-u can la rý i le se ni dâ vân da ne ka dar hak ve doð ru ol du ðu nu as dik e di yor lar. a ab bi!.. Sen, Kur ân-ý zi müþ þa nýn da di yor sun ya Sa id ler cen ne e dir di ye. þ e biz o Sa id ler ol du ðu mu zu ü mi e di yo ruz, o Sa id ler gi bi ol mak i çin a zim ve gay re e yiz, bi zi de o Sa id ler a ra sý na da hil ey le. a ab bi!.. Bu du â mý zý ka bul ey le. Bi zi son ne fe si mi zi ve re ne dek i man ve Kur ân hiz me in de is ih dam ey le. Â min. GÖÜLL SDÂ SI ýlmaz ve yýkýlmaz sabrý, bak, âîyi doðurmuþ rýk bugün bu dâvâ, kabýna sýðmaz olmuþ Vicdaný hür gönüllerde iz býrakmýþ, yoðrulmuþ Demek, daðýlmýþ dünyaya, ðrý Daðý nýn lâvlarý Kasâve ve zulümâla kararan þu dünyada ulu eden güneþ olmuþ, huzme huzme Barla da Ümi doðmuþ insanlarda, merhem olmuþ yarada Bir Üsadým kelimesi, binler olmuþ gönüllerde Kimileri yeð umuþlar, o caný, canlarýna ice haya, nice ömür adanmýþ yollarýna Sineleri, rýhým gibi, salmýþlar kollarýna Þefkale sarmýþ Seydâ, sinesine, sineleri e miz r ka daþ! Ka re nâ mýn da ki e se rim de Kur ân dan il ha men a kip e i ðim yol la ehl-i na zar ve fel se fe nin a kip e ik le ri yol a ra sýn da ki fark þu dur: Kur ân dan avr-ý kal be il ham e di len a sâ-yý Mû sâ gi bi, mâ ne vî bir a sâ ih san e dil miþ ir. Bu a sây la, ki ab-ý kâ i na ýn her han gi bir zer re si ne vu ru lur sa, der hal mâ-i ha ya çý kar. Çün kü mü es sir an cak e ser de gö rü ne bi lir. Mâ ne vî a san sör hük mün de o lan mu ra ka be ler le mâ-i ha ya ý bul mak pek müþ kül dür. Ve sa i e lü zum gös e ren ehl-i na zar i se, e rafý â le mi r þa ka dar gez me le ri lâ zým dýr. Ve o u zun me sa fe de hü cum e den ves ve se le re, ve him le re, þey an la ra mað lûp o lup cad de den çýk ma mak i çin, pek çok bür han lar, a lâ me ler, ni þan lar lâ zým dýr ki yo lu þa þýr ma sýn lar. Kur ân i se, bi ze a sâ-yý Mû sâ gi bi bir ha ki ka ver miþ ir ki, ne re de ol sam, ha â aþ ü ze rin de de bu lun sam, a sâ yý vu ru yo rum, mâ-i ha ya fýþ ký rý yor. Â le min ha ri ci ne gi de rek u zun se fer le re ve su bo ru la rý nýn ký rýl ma ma sý ve par ça lan ma ma sý i çin mu ha fa za ya muh aç ol mu yo rum. ve, Her bir þey de, O nun bir ol du ðu na de lâ le e den bir â ye var dýr * bey iy le, bu ha ki ka ha ki ka iy le e ba rüz e der.** Dip no lar: * b nü l-mu ez in bir þi i rin den a lýn mýþ ýr. bn-i Ke sir, ef si rü l- Kur a ni l- zim, 1:24. **h ar: Kur ân ýn de lâ le iy le bul du ðum yo la gi mek is e yen i çin ve o na o yo lu gü zel ce a rif e mek i çin, i sâ le-i ur Kül li ya ý gü zel bir a rif çi dir. Mes ne vî-i u ri ye, s LÜ G Ç þek: Þüphe. in ikâs: kseme, yansýma. adem-i mes uliye: Mes uliyesizlik, sorumsuzluk. efâvü: Farklýlýk. Fâlýku l-habbi ve n-evâ: ohum ve çekirdekleri açarak büyüen (llah c.c.) mâ-i haya: Haya suyu. murakabe: Konrol emek, efiþ emek; gözemek. Habîbullah, rüyasýnda ilim ebþir eylemiþ Ümmeimden hiç kimseye suâl sormazsan! demiþ Genç yaþýnda ulemâya ilim edrîs eylemiþ rkasýndan ulaþýlmaz gayre vermiþ, abbimiz illo da, mükâfâen, karýncayý beslemiþ Soranlara, Bu mahlûklar, cumhuriyeçidir demiþ Miran Þeyhi Musafa ya, unuulmaz ders vermiþ lzam emiþ, Cizre deki âlimlerin hepsini Kama belde, mavzer elde cephelerde kükremiþ Hücrelere koyanlara, asla boyun eðmemiþ Hiçbir eza o kalenin bir aþýný sökememiþ Kur ân a adanan caný, hýfzeylemiþ abbimiz Hurþi Paþa pencereden idamlarý gösermiþ Üsadýmýz bakmýþ, görmüþ; hançereden seslenmiþ Þeriaýn bir rüknüne bin can fedadýr! demiþ Bundan sonra berâei, almýþ, çýkmýþ meydana us Çarý nýn dayýsýný görmüþ, kýyam ememiþ Bu, ilmimin izzeidir; feda emem ben demiþ dam kararýndan sonra, hemen secdeye gimiþ ikolaviç, anlamýþ ki: Bu baþ, bize eðilmez! Volga ehrinden geçerken duyulmamýþ soluðu Bir binbaþý da yaþamýþ, o günkü yolculuðu Gördüðüne hayre emiþ; su, geçmemiþ opuðu Sorduðunda, Üsad ona: Sana musahhardý demiþ Orada, ngiliz kumandan; burada, küfrün deccalý Demiþler: Baþka olmaz; bu Kur ân ý kaldýrmalý Görmüþler ki, Molla Said, Kelâmullah ýn dellâlý spa emiþ âleme: Sönmez ve söndürülmez, Kur ân Bilis in daðlarýndan, çekmiþ gelmiþ, çizmeyi Bakmýþ, dünya aðlýyor; silmiþ, amýþ gülmeyi Þu millein felâhýna, feda emiþ her þeyi usuf gibi, zindanlara medrese deyip, girmiþ Zemherir bir devirde, buz umamýþ çaðlamýþ angýn yeri gönüllere, birer birer uðramýþ mansýzlýk karþýsýnda hüzne düþmüþ aðlamýþ Bir yudumcuk su olmuþ, harlanan o hâllere uubeli hapishane, þu dünyaya dershane Herkes lâl olurken o gün, o konuþmuþ, merdane Bahiyarlar bu halkaya akýlmýþ ane, ane Mahkemeye, evkifaa ilânâ demiþ, geçmiþ Van Kalesi nden düþmüþ, Dâvâm demiþ, ünlenmiþ Kerrelerce zehirlenmiþ, cana minne ememiþ Hizmekârlar erafýnda pervâz edip dönermiþ Sarýk, baþla çýkar! demiþ, giymemiþ o serpûþu Mefkûresi uðrunda saray olmuþ zindanlar Ona aguþunu açmýþ, Barla daki insanlar Hâle hâle baþlamýþ, yayýlmaya bu urlar az kardeþim! demiþ; kalkmýþ, dizin üsüne Zorluklara göðüs germiþ, ikisala yaþamýþ Dünkü günden yarýnlara selâmeli yol açmýþ Beden opraða düþse de, nüve umuþ, dallanmýþ Çile dolu günlerinde, zer eiði ohumlar. Hayaýný, bir orduya denk umuþlar, zâlimler Korkmuþlar heybeinden, iremiþler, ürkmüþler ok emeye azmederek, ne çok cefa vermiþler naye-i lâhî, mede vermiþ, kana germiþ, korumuþ Bazý fedakâr hayalar, bedeline, son bulmuþ sasýnda, son bulmamýþ; sonsuza revân olmuþ Seydâ sýnýn sevdasýyla, her an sararmýþ, solmuþ Þehi olmuþlar, dâvâya; uçmuþlar evc-i âlâya e açlýðý, ne okluðu düþünmüþ hiç ömründe Þu dünyanýn gölgesini bulamazsýn gönlünde alýn kýlýç sanýlanlar, diz çökmüþler önünde Malý mülkü ersleyerek, kalkmýþ, gimiþ sýlaya Berekeli ömrünün, arýk saai durmuþ isâleler kiap olmuþ, üm cihaný doldurmuþ Kýþa geldim demiþ ama, nevbahârý doðurmuþ Hasreiz biz sana, Seyda! Kabrini nur esin Mevlâ Dünyaya sýðmayan Üsad, pek Palas a sýðmýþ Görevi biince, yerde, Sübhanýna sýðýnmýþ Vefaýnýn ardý sýra, yaðmur kýpkýzýl yaðmýþ Semâvâ da berabermiþ, doslarýnýn mâeminde rkasýnda kalan miras: Milyonlarca alebe Sadakain mi yârýysa, bu yolda seba eme Manevî müþerekin hissesini hak eme urlarý, emvâl bilerek, sahip olmakla olur rýk bugün fikirleri çiçek, çiçek sümbüllenmiþ er ü aze yeni nesil, bu mîrâsý üslenmiþ fendimiz, Üsadýmýz, bak, Cinanda birleþmiþ ebessümle izliyorlar, melek yüzlü þu gençleri Üsadým! Gülisana döndürdüðün gönüllerle Sana mefun, sana hayran, sana sadýk erlerle Hak oluna çaðýrdýðýn eserlerle, Sözler le Göserdiðin iz üzere yürüyoruz, Üsadým.

3 HB 24 M 2012 CUMS 3 a zý þ le ri Mü dü rü Mus a fa DÖ KÜ L Ha ber Mü dü rü ecep BOZDÐ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi n ka ra em sil ci si Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: Musafa GÖKM Meh me K (0212) K M SL C L Ð: Meþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür ek lam Spor di ö rü Koordinaörü 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: e cep Þ CI rol DO U 36 L M M SL C L Ð: Zep pe lin Sr. 25, h len, el: Mesu ÇOB , Fax: KKC M SL C L Ð: v ni a yýn Ko or di na ö rü Görsel önemen: brahim ÖZDBK fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KU LU L Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ MZ V K L Hic rî: 2 Cemaziyelevvel 1433 u mî: 11 Mar 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý Bu gece saalerinizi ileri almayý unumayýn KUPO: 24 Z sa a i uy gu la ma sý na ya rýn ge çi le cek. Bu gün ge ce (Cu mar e si gü nü nü Pa zar gü nü ne bað la yan ge ce), da sa a ler bir sa a i le ri a lý na cak. Gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar lan mak a ma cýy la ya pý lan uy gu la ma ya i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý 13 Mar 2012 a rih li es mî Ga ze e de ya yým lan mýþ ý. Ka rar çer çe ve sin de, bü ün yur a sa a ler, 25 Mar Pa zar gü nü sa a da bir sa a i le ri a lý na cak. Sa a ler, 28 kim 2012 Pa zar gü nü sa a da ek rar ge ri a lý na cak. az sa a i uy gu la ma sý, gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar la nýl ma sý, e lek rik e ner ji si nin ay dýn la ma da kul la ný lan bö lü mün den a sar ruf sað lan ma sý a ma cý ný a þý yor. y rý ca, yaz sa a i uy gu la ma sýy la, ak þam sa a le rin de en yük sek de ðe ri ne u la þan e ner ji a le bi nin (pu an gü cü) a zal ýl ma sý he def le ni yor. ür ki ye de yaz sa a i uy gu la ma sý, B ül ke le riy le eþ za man lý o la rak Mar a yý nýn son Pa zar gü nü baþ la yýp, kim a yý nýn son Pa zar gü nü bi i yor. n ka ra / a a ir i ni as ya.com.r Kur ân me de ni ye i nin ye ni den ih ya sý i çin (3) Be di üz za man, yer yü zü nü kü çük bir köy ha li ne ge i re ce ði ni da ha ge çen yüz yý lýn baþ la rýn da gö rüp dik ka çek i ði glo bal leþ me ça ðý na gi ri lir ken, Müs lü man la rý kim lik le rin den a viz ver me den bu ça ðýn ge rek le ri ni kar þý la ya bi le cek do na ný ma sa hip kýl ma ya yö ne lik i zah, ir þad ve i kaz lar da bu lun muþ u. y ný þe kil de, in san lýk â le mi nin kay de i ði sos yal ge liþ me le ri de dik ka le a kip e miþ, gi di þa ýn va ra ca ðý ye ri bü yük bir i sa be le ön gör müþ, bu nun so nu cu o la rak de mok ra si, hu kuk, hak, hür ri ye kav ram la rý ný sa mi mi ye le sa hip len miþ i. Ge çen yüz yý lýn ba þýn da bu va an a ha li si ne ve s lâm â le mi ne y es ki çað la rýn ci han gir s ya or du la rý nýn kah ra man as ker le ri nin ah fâ dý o lan va an daþ la rým ve kar deþ le rim! Beþ yüz se ne dir ya ý ðý nýz ye er. r ýk u ya ný nýz, sa bah ýr (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, s. 161) i fa de le riy le ses len dir di ði u ya nýþ çað rý sý nýn ýl sý mý da hür ri ye i: y hür ri ye-i þer î! Öy le mü hiþ ve fa ka gü zel ve müj de li bir sa dâ i le ça ðý rý yor sun. Be nim gi bi bir þark lý yý a ba ka-ý gaf le al ýn da ya mýþ ken u yan dý rý yor sun. Sen ol ma sa i din, ben ve u mum mil le zin dan-ý e sa re e ka la cak ýk. (a ge, s. 170) Mil le i e sa re zin da nýn dan kur a ra cak o lan bu çað rý, in san la ra bu nun yo lu nu da gös e ri yor du: Þe ri a a is i nad e miþ o lan sul an-ý hür ri ye, yük sek sa dâ i le, si zin gi bi ma zi nin en de rin de re le rin de ga fil ve mü e fer rik (ih i lâf lar la bö lün müþ) in san la ra Fen, sa na si lâ hýy la ce ha le ve fak ra hü cum e di niz em ri ni ve ri yor. (a ge, s. 162) Çý kýþ, ah ki kî i man e me li ne da yan dý rýl mýþ hür ri ye, fen, sa na ve i i fa kýn ba þa rýl ma sýn da. þ e Med re se üz zeh ra, s lâm op lu mun da bü ün bu mâ nâ la rý yo ðu ran bir me de ni ye ham le si nin il mî, fik rî ve sos yal al ya pý sý ný ha zýr lar ken böl ge ve dün ya ba rý þý nýn da e mel le ri ni in þa e de bi le cek güç ve muh e va ya sa hip bir pro jey di. Bir a raf an op lu mu eh di e den ce ha le, fa kir lik ve ih i lâf düþ man la rý nýn sa na, ma ri fe ve i i fak si lâh la rýy la mað lûp e dil me si ni; di ðer a raf an mek ep, med re se ve ek ke nin bu luþ u rul ma sý ný; meþ rû i ye (de mok ra si) ve hür ri ye e i fa de si ni bu lan de ðer le rin ki le ler ce sa hip le nil me si ni; Müs lü man ka vim le rin s lâm kar deþ li ði or ak po a sýn da bir a ra ya ge le rek ýrk çý lý ðýn ah rip kâr so nuç la rýn dan ko run ma sý ný; fel se fe ve mo dern fen ler le di nî i lim le rin kay naþ ý rýl ma sý ný ve v ru pa me de ni ye i nin s lâm ha ki ka le riy le ba rýþ ý rýl ma sý ný ön gö ren ci han þü mûl bir pro je. Bu mü hiþ i lim, ba rýþ, kar deþ lik, de mok ra si ve kal kýn ma pro je si ni ha ya a ge çir me ye yö ne lik ilk so mu a dým, bun dan yüz yýl ön ce, Sul an e þad ýn ger çek leþ ir di ði Ko so va ge zi sin de a ýl dý. Ge zi prog ra mýn da, Ko so va da ku rul ma sý dü þü nü len ü ni ver si e nin e mel a ma me ra si mi de var dý. Ve ge zi ye þark vi lâ ye le ri ni em si len ka ý lan Be di üz za man, Sul an e þad a ve be ra be rin de ki i had e rak kî i da re ci le ri ne, do ðu nun böy le bir ü ni ver si e ye da ha faz la ih i ya cý ol du ðu nu be lir e rek, pro je si ni an la ma fýr sa ý bul du. Ký sa sü re son ra Ko so va nýn da yer al dý ðý böl ge Os man lý nýn e lin den çý kýn ca, o ra sý i çin a sar la nan ü ni ver si e nin ah si sa ý ný Med re se üz zeh ra pro je si ne ak ar ma ka ra rý çýk ý. r dýn dan Sa id ur sî, bu ah si sa ýn bir bö lü mü nü a la rak Van a gi dip, göl ký yý sýn da ü ni ver si e bi na sý nýn e me li ni a ý. ma pe þin den pa lak ve ren Bi rin ci Dün ya Sa va þý, o e me li de ya rým ve a kim bý rak ýr dý. Son ra sýn da de vir ler gel di, geç i. Deh þe li fýr ý na ve ka sýr ga lar es i. ma Be di üz za man Med re se üz zeh ra yý kur ma he de fin den hiç vaz geç me di. Öm rü nün so nu na ka dar bu i de a lin a kip çi si ol du. Þar la rýn uy gun ha le gel di ði ni gör dü ðü her dö nem de ve bul du ðu her fýr sa a pro je si ni gün de me ge i re rek sa hip le nil me si ni is e di. ma bek le di ði il gi ve des e ði gö re me di. Bu na kar þý lýk, ur hiz me iy le bu pro je ma nen a hak kuk e i. ser le rin o kun du ðu her e vi o kul ha li ne ge i ren, dün ya nýn her ye rin de þu be le ri o lan, her mil le en öð ren ci le rin gö nül lü lük e me lin de ah sil gör dü ðü si vil bir e ði im a ðý o la rak...

4 4 24 M 2012 CUMS KÜLÜ S BULMC SOL D S Ð 1. Os man lý Dev le i'nde dev le baþ ka ný na ve ri len un van, hü küm - dar, sul an. - Bü yü me, ge liþ me, ço ðal ma. 2. Pa di þah fer ma ný. - Ö ge, un sur. 3. a zi hü cum ký a sý. - Bir kay na ða da yan ma yan, ha ya lî. - ay gýn göz ren gi. 4. Pay la ma. - Çin'in ba ý sýn da ö zerk bir böl ge. 5. Bo zuk luk, yan lýþ lýk, ek sik lik. - Þaþ ma, kor ku, piþ man lýk, be ðen me me, öf ke, a lmi kelâmýn urlu eserlerini hakkýyla okumak limlerin þahý ve padiþahý iman ilminin en gözde ve en saðlam unsuru belâga ilmidir. Belki kadim ismiyle ifade edersek Kelâm ilmidir. Kelâm ilmi neden bu kadar önemlidir. Çünkü büün ilimlerin asýl kaynaklarýný ve dayandýðý esaslarý, kural ve kaideleri izah, ispa ve anlaým iþini, vazifesini Kelâm ilmi üzerine almýþýr. Bizim için ve varlýk âlemine gelen büün mahlûka için abbimizin herkese münasip olan bir lisan ile hiabýdýr. abir caiz ise mahlûkaýyla konuþmasýdýr. Bundandýr ki kelâma-ý lâhinin nuruyla lisanlar nurlanmýþ ve Kelâm ilmi vazedilmiþir. Büün peygamberlerin ve ilâhî hiaba muhaap olmuþ herkesin sahip olduðu Kelâm ilmi diðer ilimler içinde özelliklidir. Dinler, ebliðciler, mürþid ve haipler deðiþiði halde Kelâm ilmi deðiþmez, ayný kaide ve prensiplerle muhaaplarýna hiap eder. abbimizi bize en iyi arif eden ve anýýran eblið dinde bulunan Kelâm ilmi ilâhî hususiyelerinden dolayý en þerefli bir ilimdir. aþadýðýmýz acip asrýn içinde Kelâm ilmi ayrý bir önem arz emiþir. arýn, nuru arýrdýðý misüllü; ahir zaman küfrünün þiddei de Kelâm ilminin þiddeini, vazife ve mesuliyelerini misliyle arýrmýþýr. Bu zamanda þidde-i belâga iman dairelerini alý rüknüyle öyle bir nurlandýrmýþýr ki akýl buna hayreler içinde kalmýþýr. evhid, Vahdaniye, übüvve, Haþir ve dale konularýnda Kelâm ilmi en son ifade sýnýrlarýyla imanýn nurunu, ilmi belâgaýn en parlak, sonsuz burçlarýnda dalgalandýrmýþýr. isâle-i urlar, imanýn ecdi ve ahkiminde bu asrýn en mühim bir vazifesini yerine geirerek; kendine mahsus özellikleriyle nurlu bir efsir ve Kelâm kiaplarý ünvanýný hakkýyla elde emiþir. Bizlere düþen vazife ise dünya ve ahire saadeini bizlere kazandýracak ilmi kelâmýn bu urlu eserlerini inþaallah hakkýyla okumakýr. KOV de Said ursî nin fikirleri anlaýlacak GZMZ yazarý Þükrü Bulu bugün saa arasý KOV de z Býrakanlar programýna konuk olacak. Bediüzzaman Said ursî Hazrelerinin hayaý, fikirleri, dâvâsý, Kur ân ve Baý Medeniyei mukayesesi konularýný anlaacak. Dünya Þiir Günü düzenlenecek DÜ Þiir Harekei ne üye þairler, Uluslararasý Dünya Þiir Günü faaliyeleri çerçevesinde Denizli de biraraya gelecek. Faaliyele ilgili bilgi vermek için Þiir Oel de basýn oplanýsý düzenleyen Oel Genel Müdürü ayfun Dindar, bu yýl ilk olacak faaliyein ürkiye, Denizli ve Pamukkale nin anýýmýna da büyük desek vereceðini ve Dünya Þiir Harekei ne 131 dünya ülkesinden bin 830 þairin üye olduðunu söyledi. Denizli / cihan B ÖCK BULMCI CVBI H D O J K M S S L L Ü L C D M P Þ H Z L F L K O K S Ü K U L L M K H U F C Þ D L B L F K 2 aydýr resorasyon çalýþmalarýnýn yapýldýðý 1457 yýlýnda Karaca Bey arafýndan yapýrýlan arihî Ulu Cami çýkan yangýnla büyük hasar gördü. FO OÐ F: 555 yýllýk arih yandý BUS DK HÎ ULU CM ÇISI ÇIK GID ÇÖKÜ BU S I Ka ra ca bey il çe sin de ki a ri hî U lu Ca mi de he nüz bi lin me yen se bep le yan gýn çýk ý. fa i ye nin mü da ha le siy le bir sa a e konrol al ý na a lý nan yan gýn da a ri hî ca mi nin ça ý sý a ma men çök ü. Ka ra ca bey Kay ma ka mý Dur sun Ba la ban, yak la þýk 2 ay dýr res o ras yon ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü ca mi nin i ba de e ka - pa lý ol du ðu nu söy le di yý lýn da Ka ra ca Bey a ra fýn dan yap ý rý lan ve Sul an 1. b - dül ha mid a ra fýn dan o na rý lan U lu Ca mi de ak þam sa a sý ra la rýn da he nüz be lir le - ne me yen se bep en yan gýn çýk ý. Ký sa sü re - Medreseüzzehra projesi anýýldý V, üç e lif i i had e mez se, üç kýy me i var. Sýrr-ý a de di ye i le i i had e se, yü zon bir kýy me a lýr. Dör ker re dör ay rý ay rý ol sa, o - nal ý kýy me i var. ðer sýrr-ý u huv ve ve i i - had-ý mak sad ve i i fak-ý va zi fe i le e va fuk e - dip bir çiz gi üs ün de o muz o mu za ver se ler, o va ki dör bin dör yüz kýrk dör kuv ve in de ve kýy me in de ol du ðu gi bi... Ha ki kî sýrr-ý ih - lâs i le, on al ý fe da kâr kar deþ le rin kýy me ve kuv ve-i mâ ne vi ye si dör bin den geç i ði ne, pek çok vu ku â-ý a ri hi ye þa ha de e di yor. ve z mi li e ni s ya o ku yu cu la rý bir Cu - ma sa ba hý bu sa ýr la rý o ku ya rak yo la ko yul du - lar. He def bel liy di: Üs ad Be di üz za man ýn ve - fa yýl dö nü mü ve si le siy le e ni s ya nýn ha zýr - la dý ðý ek i da ðý a cak lar dý. Sa yý la rý az da ol sa ma nen bir or du kuv ve in de ol duk la rý nýn far - kýn day dý lar. þ e bu ni ye le e ni s ya nýn Med re se üz zeh ra i la ve si ni da ðý ma ya ko yul - du lar. Dü þün ce u fuk la rýn da ki or ak gö rüþ i se yüz yýl dýr ger çek leþ me yi bek le yen öz gün e ði - Kü üp ha ne Haf a sý fa a li ye ler le ku la na cak KÜLÜ ve u rizm Ba kan lý ðý Kü üp ha ne ler ve a yým lar Ge nel Mü dür lü ðü i le ürk Kü üp ha ne ci ler Der ne ði iþ bir li ðiy le ha zýr la nan 48. Kü üp ha ne Haf a sý, Bil gi, op lu mu Ço ðul laþ ý rýr a na e ma sýy la, 26 Mar -1 i san a rih le ri a ra sýn da ku la na cak yý lýn da ilk kez n ka ra dý þýn da z mir, fes n ik þehrin de bu lu nan Cel sus Kü üp ha ne sin de ger çek len Kü üp ha ne Haf a nýn res mi a çý lý þý bu yýl çok kül - ü rün bir a ra da ya þa dý ðý Ha ay da Haf a nýn res mî a çý lýþ ö re ni, 26 Mar sa a 10:00 da, Ha ay da, n ak - ya Mec lis Kül ür Sa na Mer ke zi nde u lus la r a ra sý ka ý lým la ger çek leþ i ri le cek. Kül ür Sa na Ser vi si cý ma bil di rir ün lem. 6. Çok u fak, kü çü cük. - ü ya da ilk he ce. - - lev ren gi. 7. Bir kim se nin, ken di - si ne iþ ve ril me ye uy gun luk, ya - ra þýr lýk du ru mu. - (ersi) umuþak huylu, mülayim. 8. ad, ya ban cý. - Mik ros kop la ya - pý lan in ce le me de ba zen lam la rýn üs ü ne ka pa ý lan dör kö þe, kü - çük ve in ce cam par ça sý. -Baþ lý - ca i çe ce ði miz. 9. Ki mi yö re le ri - miz de mý sý r'ýn söy le ni þi. - Pal o - ya ben zer bir ür üs lük. 10. yý ba rý na ðý. - s ker de as ker li ðin bi - i þi ne ka lan gün sa yý sý. Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K I D Þ ÐI - 1. alya'da eðri duruþuyla bilinen arihî kule. 2. Bir arada görülen ve özel bir durumu veya hasalýðý anlaan durum. 3. usçada eve. - sasla ilgili, asýl ve emel olanla ilgili, esasi. 4. darecinin yapýðý iþ, yöneicilik. 5. eki ve sorumluluðu olan, yöneen kimse. - slâmiyee þerri delillerden birisi. 6. n Daðlarýnda bir bölge. 7. nsanlardaki hasalýklarý eþhis ve onlarý ilâçlarla veya bazý araçlarla edavi eden kimse. - Saðýr. 8. Hürriye ve serbeslikle ilgili. 9. Hangi þey anlamýnda soru. - aýlý okullarda ders çalýþma saai. - skiden kullanýlan bir hububa ölçeði. 10. Küahya'nýn bir ilçesi. - Kaýþýksýz, sade. 11. Büyük baþ hayvan. - Öz imeli mermi aan, genellikle zýrhlý araçlara karþý yakýn savaþ sýrasýnda kullanýlan hafif silâh. 12. urdumuzun bir adý. - pidai bir silâh de ca mi nin ça ý sý a lev ler le kap lan dý. an gýn dolayýsýyla ca mi nin bu lun du ðu böl ge de e - lek rik ler ke sil di. Va an daþ la rýn me rak lý ba - kýþ la rý a ra sýn da yan gý na çok sa yý da i fa i ye e ki bi mü da ha le e i. Ka ra ca bey Be le di ye - si nin ya ný sý ra Mus a fa ke mal pa þa Be le di - ye si ve Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si fa i ye Da i re si nden de çok sa yý da i fa i ye a ra cý il - çe ye ge le rek yan gý na mü da ha le e i. an gýn da ký sa sü re de a ri hî ca mi nin ça ý sý çök ü. Ca mi nin ah þap ak sa mý a ma men yan dý. O lay ye rin de in ce le me de bu lu nan im pro je si ni in san la ra du yur mak ý. Çök me - nin e þi ði ne ge len ür ki ye e ði im sis e mi ne bir an lam da çý kýþ yo lu gös er mek is e di ler. Bu ha lis ni ye ler le z mi Med re se üz zeh Ka ra ca bey Be le di ye Baþ ka ný r gün Koç, O la yýn çý kýþ se be biy le il gi li bil gi miz yok. Ü zün ü müz bü yük, 2 ay dýr res o ras yon ça lýþ ma sý ya pý lý yor du. de di. Kay ma kam Ba la ban, Sa a sý ra la rýn da yan gýn baþ la dý ve he men mü da ha le de bu lu nul du. Ca mi nin h þap ak samý yan dý. Dev le i miz güç lü dür, a ri hî ca mi mi zin res o ras yo nu - nu ya pýp as lý na uy gun o la rak va an da þý mý - zýn hiz me i ne ve re ce ðiz. Ge rek li in ce le me - le ri ya pýp, yan gýn çý kýþ se be bi ni ne leþ i re - ce ðiz. di ye ko nu þu. Bur sa / ci han z mi li e ni s ya o ku yu cu la rý, gazeemizin hazýrladýðý Med re se üz zeh ra i la ve si ni hem daðýý, hem anlaý. ra sý na ka vuþ u. z mi li le re Med re se üz zeh - ra yý a ný ý lar. Üs e lik bu ha ki ka le ri i i fak-ý va zi fe e miþ bir kaç ü ni ver si e a le be si nin e liy - le u laþ ý lar. z mi / Sa id k han Çanakkale yi doðru anlamak Cum hu ri ye in ön sö zü dür Ça nak ka le ür ki ye Cum hu ri ye i nin a na rah mi dir Ça - nak ka le, çün kü Ça nak ka le De niz ve Ka ra Za fer - le ri miz sa ye sin de 1915 son ra sýn da ki beþ yýl i çin - de BMM doð du.. Se kiz se ne son ra sýn da i se 1923 e i lân e di le bil di Cum hu ri ye i miz. Þe hi kan la rý mýz la do ðan bu dev le he pi mi zin; an cak sis em ha a lý dav ran dý ðýn da dü zel e cek o - lan biz le riz, a ma kýr ma dan dök me den ve in san hak ve hür ri ye le rin de in san lý ða a de a ör nek o la - cak ni e lik e. Gün bu gün dür Bu op rak lar e kin de ðil pe þi nen þe hi ka ný is i - yor Kar de len çi çe ði; Sa rý ka mýþ Þe hi le ri miz bu na þa hi! Ge lin cik çi çek le ri miz; Ça nak ka le Þe hi le ri miz bu na þa hi!... Kur u luþ Sa va þý mýz ne i ce sin de; ürk, Kür, rap, Çer kez bu hu zur lu gün le re gel dik. a rih þa hi: ðer biz mil le o la rak hu zur - luy sak dün ya hu zur lu, biz hu zur suz i sek dün ya hu zur suz o lu yor. Bu gün le ri be ðen mi yor i sek; Bu op rak la ra ka - ný ný ve e me ði ni ka an þe hi ve ga zi le ri mi ze lâ yýk dav ra na rak ha a la rý mý zý gi de re lim ki; dos-düþ - man par mak ý sýr sýn.. e li ni sin si ce o vuþ ur ma im - kâ ný a ný ma ya lým ha in e mel li le re ar ýþ ma sýz: Dün ya ü ze rin de ki en de ðer li ve pa ha lý op rak la rý fe he de rek ur dum de miþ a a lar; biz de kýy me i ni bi lip böy le dav ran ma - lý yýz Bir lik ve be ra ber li ði miz le er kü re nin bir nu ma ra lý ül ke si ol ma mýz i çin, Kür-ürk Ça - nak ka le de ku cak ku ca ða ya an de de le ri miz - den il ham al ma ya cak mý yýz..?? a rýn ö e ki dün ya da Þe hi le ri mi zin yü zü ne bak ma ya yü zü müz o la cak mý??!! Dü rüs ve i yi in san la rý mýz; fi kir le ri ni ze da ha çok ih i yaç var bu gün. Hay di: Ses siz kal ma ya son!!! Si ze gö re s lâm op lum la rý nýn Ge le ce ði Ve Dün ya Ba rý þý na sýl müm kün o la bi lir. Hay di hay ký rý nýz. n san lý ðýn dün ya ba rý þý na bu gün her za man - kin den da ha çok ih i ya cý var ken biz na sýl o lu yor da bir bi ri mi zi ye mek le meþ gu lüz?! Ha ni; s ya nýn bah ý nýn mif a hý; a nah a rý o lan san a, ma ri fe ve i i fak si lâ hýy la ce ha le, za ru re ve ih i lâ fý ye ne cek ik. Bu gün o gün de ðil mi dir? Lü fen; a ma lü fen: yi o ku ya lým o lay la rýn ar ka plan la rý ný Dik ka; u nu ma ya lým lü fen: Ça nak ka le u hu nu yý kar sak e ðer al ýn da biz Mev lâ nýn o run la rý nýn ya ný sý ra bü ün in san lýk ka lýr. Ö nem li o: Bu ya zý mýz i çi miz den gel di ði gi bi kâ ðý da dö kül müþ ve düz ya zý kom po zis - yo nu gö ze il me miþ ir..!! SM DÂV Konu : Mehdi ve Müceddidlik Konuþmacý : lahiyaçý -azar Mehme li K arih : 24/03/2012 Saa: dres : Hançerli Mah.100.ýl Bulvarý li üfekçi p. B Blok. o: 27/22 lkadým / SMSU Organizasyon : Demokra ðiimciler Derneði Samsun emsilciliði

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı