YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 SBD, HD GLD K Â Z I M G Ü L Ç Ü Z Ü Z I D Z S S F 1 1 D 555 ILLIK H DI HB SF 4 SL BU GC L LIIO HB SF 3 G ÇK H B V i IL: 43 S I: S I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 24 M 2012 CUMS/ 75 Kr ni as ya.com.r BU SIL PO? D Þ L BÞ K I MH M GÖ MZ, V U P D MÜS LÜ M L K ÞI - I M CI LI Ð V M BD D Î ÖZ GÜ LÜK L PO U P K GÖS D. POL SSÎ MÜLÂHZLL HZILMMLIDI u Di ya ne þ le ri Baþ ka ný Meh me Gör mez, baþ kan lýk o la rak BD U lus la ra ra sý Di - nî Öz gür lük Ko mis yo nu ra po ru nu ö nem se dik le ri ni be lir erek, Komisyonun di nî öz - gür lük ler a la nýn da ký sý la ma la rý a kip e dip, ye rin de in ce le me sinin ve bu nu dün ya ka mu o yuy la pay laþ ma nýn say gý de ðer bir iþ ol du ðu nu söyledi. Görmez, ancak raporlar hazýrlanýrken öz gür lük kav ra mýn dan u zak la þýp, si ya sî mü lâ ha za lar la ra - por larýn ha zýr la nmasý halinde o ra por la rýn kay gý u yan dýracaðýný vurguladý. Küahya da hemzemin geçidi kazasý: 5 ölü u8 Ben zin pom pa la rý ver gi da i re si ne dön dü uchp Ge nel Baþ kan ar dým - cý sý Fa ik Öz rak, K Par i ik i - da rýn da ben zin pom pa la rý nýn, ver gi da i re si ne dö nüþ ü ðü nü haýrlaý. Öz rak, a ma cý a kar - ya ký a fi ya is ik ra rý ný sað la - mak o lan ver gi le rin, bü çe nin en e mel ge lir kay na ðý ha li ne ge i ril di ði ni söyledi. n9 da Kudüs e Küresel ürüyüþ yolcularý yarýn sanbul da u12 ül ke den ve fark lý din ler - den 120 ka ý lým cý dan o lu þan s ya Kon vo yu Fi lis in de ki Si yo nis iþ ga le, ya þa nan vah - þe e ve zul me dik ka çek mek i - çin ür ki ye ye gel di. Kon voy, ya rýn s an bul da Ha san Do - ðan Spor Komp lek si nde ba sýn a çýk la ma sý ya pa cak. n9 da Sarp kapýsý kumar yolu olmasýn uböl ge den ay da 7 mil yon do lar ci va rýn da bir kay na ðýn ku ma ra gi i ði ni es bi e ik - le ri ni an la an SO Baþ ka ný Ö mer Fa ruk Of lu oð lu, Sarp Sý nýr Ka pý sý ndan, ku mar oy - na mak i çin ge çen le re yö ne - lik ed bir a lýn ma sý ge rek i ði - ni söy le di. n9 da Baþarýnýn sýrrý dosluka uk fen Hol ding ve V Ha va - li man la rý Hol ding ö ne im Ku - ru lu Baþ ka ný Ham di kýn, iþ ha ya ýn da ba þa rý lý ol ma nýn for - mü lü nü i liþ ki ler de gör dü ðü nü i fa de e de rek, Ba - þa rý nýn sýr rý ný, i liþ ki - ye, dos lu ða, ec rü - be ye ve i þe fo cus ol - ISS ma ya bað lý yo rum. de di. n9 da PO Þ V DL LKLL HZILMZS KBUL DLMZ u a po run di nî öz gür lük ler, s la mo fo bi a, s lâma kar þý nef re suç la rý ve ay rým cý - lýk lar a çý sýn dan kay gý u yan dý ran ko ca bir dün ya yý, ký 'a v ru pa sý ný yok say dý ðý ný haýrlaan Baþ kan Gör mez, v ru pa'da ki 30 mil yon Müs lü manýn kar þý kar þý ya kal dý ðý so run la rý yok say ma sý ü zü cü dür. ðer din öz gür lük le ri ra po ru ha zýr la ný yor - sa e þi, a dil il ke ler ve pren sip ler bü ün din le ri, bü ün ký 'a la rý, bü ün ül ke le ri bir lik - e e þi o la rak de ðer len dir me di ði za man i nan dý rý cý lý ðý ný kay be der dedi. n8 de FO OÐ FL: Þehiler duâlarla Þýrnak ýn Silopi ilçesi Cudi Daðý kýrsalýnda erörislerle çýkan çaýþmada þehi olan 15 yýllýk Özel Harekâ polisi Ciha kkaya, zmir de duâ ve ekbirlerle defnedildi. Çaýþmada þehi düþen diðer özel harekâ polisleri Kadir Can nalya da, Musafa rdoðan ozga ýn Boðazlýyan ilçesine baðlý Dereçepni köyünde, rif Mamýþ dana nýn ladað ilçesi Kýcak köyünde, ecep opaloðlu nun cenazesi ise Kocaeli nde defnedildi. nha be ri say fa 9 da i sâ le-i ur Kon gre si Bosna da bu gün baþ lý yor u i sâ le-i ur ns i ü sü a ra fýn dan her yýl yap ýlmak a o lan i sâ le-i ur Kon gre le ri nin ye din ci si bu gün Sa ray bos na da baþ lý yor. Bu gün, Sa id ur sî nin Me de ni ye n la yý þý baþ lý ðý al ýn da beþ ma sa ça lýþ ma sý ya pý la cak. a rýn i se Sa ray bos na Ü ni ver si e si nin kon - fe rans sa lo nun da Bos na lý la rýn da ka ý lý mýy la bir pa nel ger çek leþ i ri le cek. Pa nel de, Sa id ur sî ye gö re n san lý ðýn Kur u luþ e çe e si: Kur ân Me de ni ye i ko nu su iþ le ne cek. Mahir Musheidzada VUP KOS POJ MÜDÜÜ: argý, HM içihalarýný dikkae alsýn uv ru pa Kon se yi Pro je Mü dü rü Ma hir Mush e id za da, v ru pa n san Hak la rý Mah ke me si ( HM) iç i ha la rý nýn u lu sal yar gý la ma da dik ka le e le a lýn ma sý ve iç hu kuk ha li ne ge i ril me si ha lin de, Sraz - burg a ya pý lan baþ vu ru lar da ö nem li a zal - ma o la ca ðý ný be lir i. nha be ri say fa 9 da OK DÐLDM POU Su savaþ silâhý olabilir ubd de ki fe de ral is ih ba ra ku rum la rýn ca ka le me a lý nan or ak bir de ðer len dir me ra - po run da, su yun 2022 den i i ba ren sa vaþ si - lâ hý ve ya e rör a ra cý ha li ne gel me si nin kuv - ve le muh e mel ol du ðu u ya rý sýn da bu lu nu - lu nur ken, ay rý ca dev leler a ra sýn da ge ri li me de se bep o la bi le ce ði i fa de e dil di. n9 da BMM BÞKI CML ÇÇK: 12 yýl ile ilgili kararý Genel Kurul verir ubmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, zo run lu e - ði i min 12 yý la çý ka rýl ma sý na i liþ kin ya sa ek li fi nin ka bul e dil di ði Mil lî ði im, Kül ür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu ka ra rýy la il gi li iþ lem yap ma ye ki si o lup ol ma dý ðý na, BMM Ge nel Ku ru lu nun ka rar ve re ce ði ni söy le di. CHP Grup Baþ kan ve ki li kif Ham - za çe bi ise, BMM Da nýþ ma Ku ru lu op lan - ý la rý na ka ýl ma ya cak la rý ný bil dir di.n8 de ÞFK GZS K MSLCS BDULKD SLV: Bir yüz yýl da ha kay be me mek i çin Be di üz za man ý din le me li yiz n SML Z ÖPOJI SF 6 D

2 2 24 M 2012 CUMS LÂ H K Â Hükmedeceðin zaman adalele hükme. Muhakkak ki llah adalele hükmedenleri sever. Mâide Sûresi: 42 / Â ye -i Ke ri me Me â li H D S llah kaýnda amellerin en sevimlisi az da olsa devamlý olanýdýr. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 118 / Ha di s-i Þe rif Me â li slâmiye, insanlýða nur ve rahmeir slâmiye, büün insanlara bir nur, bir rahmeir. Kâfirler bile onun rahmeinden isifade emiþlerdir. Çünkü, slâmiyein elkinaiyle küfr-ü mulak, inkâr-ý mulak, þek ve ereddüde inkýlâp emiþir. e miz rka daþ! s lâ mi ye, bü ün in san la ra bir nur, bir rah me ir. Kâ fir ler bi le o nun rah me in den is i fa de e miþ ler dir. Çün kü, s lâ mi ye in el ki na iy le küfr-ü mu lak, in kâr-ý mu lak, þek ve e red dü de in ký lâp e miþ ir. O el ki na ýn kâ fir ler de de yap ý ðý in i kâs ve e si ra sa ye sin de, kâ fir le rin, ha ya-ý e be di ye hak kýn da ü mi le ri var dýr. Bu sa ye de, dün ya lez ze le ri ve sa a de i on lar ca a ma mýy la ze hir len mez. Bü ün bü ün o lez ze ler e lem le re in ký lâp e mez. al nýz e red dü le ri var dýr. e red dü i se, her i ki a ra fa bak ý rýr. De ve ku þu gi bi, am mâ nâ sýy la ne kuþ o lur ve ne de de ve o lur. Or a da ka la rak her i ki a ra fýn zah me in den kur u lur. e miz r ka daþ! e fis, em bel lik sa i ka sýy la va zi fe-i u bu di ye i ni erk e i ðin den, e se ür e mek is i yor. a ni, o nu gö re cek bir ra kî bin gö zü al ýn da bu lun ma sý ný is e mi yor. Bu nun i çin bir Hâ lý kýn, bir Mâ li kin bu lun ma ma sý ný e men nî e der. Son ra mü lâ ha za e der. Son ra a sav vur e der. i ha ye, a de mi ni, yok ol du ðu nu i i kad e mek le din den çý kar. Hal bu ki, ka zan dý ðý o hür ri ye ler, a dem-i mes u li ye ler al ýn da ne gi bi ze hir ler, yý lan lar, e lîm e lem ler bu lun du ðu nu bil miþ ol sa, der hal ev bey le va zi fe si ne av de e der. e miz r ka daþ! Her bir in sa nýn bir nok a-i is i na dý bu lun du ðu na na za ran, is i nad nok a la rý nýn e fâ vü ü ne gö re in san la rýn ya pa bi le ce ði iþ ler de e fâ vü e der. Me se lâ, bü yük bir sul a na is i na dý o lan bir ne fer, bir þâ hýn ya pa ma dý ðý bir iþ ya par. Çün kü, nok a-i is i na dý þah an bü yük ür. ve, kud re-i e ze li ye a ra fýn dan me mur e di len ba û da, ya ni siv ri si ne ðin em rud a o lan ga le be si; ve bir çe kir de ðin Fâ lý ku l-hab bi ve n-e vâ a ra fýn dan ve ri len i zin ve kuv ve e bi nâ en ko ca bir a ða cýn ci ha za ý ný, mal ze me si ni a zam mun e me si, ya ni i çi ne al ma sý bu ha ki ka i en vir e den bi rer ha ki ka ir. He pi miz bi rer Sa id iz Di yor lar ki, Üs ad Be di üz za man 23 Mar 1960 da ve fa e miþ. Bu yýl da 52. ve fa yýl dö nü mü. Ha yýr, ha yýr!.. Bu yýl Üs a dýn 52. ve fa yýl dö nü mü de ðil, ak si ne bu yýl 52. do ðum yýl dö nü mü. Bu gün, bir ö lüp bin di ril di ði gün çün kü. Ha ni di yor ya Haz re-i Mev lâ nâ ve fa e de ce ði gün i çin, Bu gün Þeb-i rus ur. Sev gi li ye ka vuþ ma gü nü dür, bu ö lüm. Haz re-i Üs a dýn da cis men yer al ý na gir me si, a de a bir o hu mun, bir çe kir de ðin op rak al ý na giz le nip, ar dýn dan ba sü ba de l-mev e maz ha ri ye i le bir süm bül, bir fi liz ver me si gi bi; yüz ler ce nu ra nî süm bül ver di ði gün bu gün. Cis men ö lüp, ru hen, his sen, fik ren ek rar ha ya bul du ðu gün bu gün. De lil mi is er sin? þ e biz, he pi miz bi rer Sa id iz. am o la rak bir Sa id de ði liz bel ki. n cak gay re ve az mi miz o ki, o Sa id le rin kar deþ le ri o lan Ham za la rýz, h me le riz, Meh me le riz biz. u suf la rýz, li le riz, Ve li le riz, Ha san lar, Hü se yin le riz... O Sa id ler in kýz kar deþ le ri, an ne le ri, ba cý la rý hük mün de o lan y þe le riz, Fa ma la rýz, mi ne le riz, Ha i ce le riz, s ma la rýz, s ra la rýz biz. De mi yor mu ki Üs ad; y üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ ve sâ ki â ne u run sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi e mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, â hir ler, û suf lar, h med ler, ve sa i re ler! Siz le re i ak gun il.com hi ap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak e de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler. a rih de ni len ma zi de re le rin den si zin yük sek is ik ba li ni ze u za nan el siz el graf la si zin le ko nu þu yo rum. e ya pa yým, a ce le e im, kýþ a gel dim; siz ler cen neâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len ur o hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak ýr. di ye. þ e biz o Sa id le riz. Çün kü dâ vâ mýz Kur ân, i man, s lâm dâ vâ sý. i sâ le-i ur yo lu i le ce mi ye in i ma ný ný kur ar mak i çin ça ba sarf e di yo ruz. ur la ra ken di e ser le ri miz miþ gi bi sa hip çý ký yo ruz. man ve Kur ân dâ vâ sý uð ru na her ür lü fe da kâr lý ðý yap mak i çin mü ca de le e di yo ruz. ur la rý o ku ya rak ön ce ken di nef si mi zi ýs lâh e me ye ça lý þýp, ar dýn dan bu ur la rý muh aç o lan la ra u laþ ýr mak i çin uð ra þý yo ruz. Ha ya ý mý zýn en mü him ga ye si ni i man ve Kur ân hiz me i o la rak bi li yo ruz. Üs a dý mý zýn i man ve s lâm yo lun da yap mýþ ol du ðu o mü hiþ mü ca de le yi ken di mi ze reh ber e de rek bu hiz me i son ne fe si mi ze ka dar de vam e ir mek is i yo ruz. þ e bu sebep le di yo ruz ki, biz he pi miz bi rer Sa id iz. Öm rü mü zün so nu na dek bu müs a kîm yol da yü rü mek is i yo ruz. Üs a dý mý zýn bi ze gös er di ði þek li i le man ve Kur ân hiz me i ya pýp, bu gün bi ze dev re dil miþ o lan bu hiz me bay ra ðý ný ge le cek Sa id le re es lim e de rek a hi re e gi mek is i yo ruz. y Üs a dým! Bir öl dün, bin, yüz bin, bel ki de mil yon di ril din. Bu gün mil yon lar ca dos, kar deþ ve a le ben se nin dâ vâ na sa hip çý ký yor. Se nin o kah ra man ca sý na, büün zu lüm le re gö ðüs ge re rek, za li min kar þý sýn da dim dik du ra rak biz le re u laþ ýr dý ðýn bu i man hiz me in den þevk ve il ham a la rak bu lun duk la rý her ze min de ur la rý muh aç gö nül le re u laþ ýr mak i çin ça ba sarf e di yor. Bu gün se nin ha ki kî ha ya ýn o lan i man ve Kur ân dâ vâ sý na gö nül ver miþ bin ler ce in san ve can bu kud sî dâ vâ i çin ça lý þýp gay re e di yor. Müs e rih ol! Se nin bir a sýr ön ce den Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak e de yi niz hi a bý ný þevk le im i sal e de rek, baþ la rý ný kal dý rýp, Sa dak e di yor lar ve büün ruh-u can la rý i le se ni dâ vân da ne ka dar hak ve doð ru ol du ðu nu as dik e di yor lar. a ab bi!.. Sen, Kur ân-ý zi müþ þa nýn da di yor sun ya Sa id ler cen ne e dir di ye. þ e biz o Sa id ler ol du ðu mu zu ü mi e di yo ruz, o Sa id ler gi bi ol mak i çin a zim ve gay re e yiz, bi zi de o Sa id ler a ra sý na da hil ey le. a ab bi!.. Bu du â mý zý ka bul ey le. Bi zi son ne fe si mi zi ve re ne dek i man ve Kur ân hiz me in de is ih dam ey le. Â min. GÖÜLL SDÂ SI ýlmaz ve yýkýlmaz sabrý, bak, âîyi doðurmuþ rýk bugün bu dâvâ, kabýna sýðmaz olmuþ Vicdaný hür gönüllerde iz býrakmýþ, yoðrulmuþ Demek, daðýlmýþ dünyaya, ðrý Daðý nýn lâvlarý Kasâve ve zulümâla kararan þu dünyada ulu eden güneþ olmuþ, huzme huzme Barla da Ümi doðmuþ insanlarda, merhem olmuþ yarada Bir Üsadým kelimesi, binler olmuþ gönüllerde Kimileri yeð umuþlar, o caný, canlarýna ice haya, nice ömür adanmýþ yollarýna Sineleri, rýhým gibi, salmýþlar kollarýna Þefkale sarmýþ Seydâ, sinesine, sineleri e miz r ka daþ! Ka re nâ mýn da ki e se rim de Kur ân dan il ha men a kip e i ðim yol la ehl-i na zar ve fel se fe nin a kip e ik le ri yol a ra sýn da ki fark þu dur: Kur ân dan avr-ý kal be il ham e di len a sâ-yý Mû sâ gi bi, mâ ne vî bir a sâ ih san e dil miþ ir. Bu a sây la, ki ab-ý kâ i na ýn her han gi bir zer re si ne vu ru lur sa, der hal mâ-i ha ya çý kar. Çün kü mü es sir an cak e ser de gö rü ne bi lir. Mâ ne vî a san sör hük mün de o lan mu ra ka be ler le mâ-i ha ya ý bul mak pek müþ kül dür. Ve sa i e lü zum gös e ren ehl-i na zar i se, e rafý â le mi r þa ka dar gez me le ri lâ zým dýr. Ve o u zun me sa fe de hü cum e den ves ve se le re, ve him le re, þey an la ra mað lûp o lup cad de den çýk ma mak i çin, pek çok bür han lar, a lâ me ler, ni þan lar lâ zým dýr ki yo lu þa þýr ma sýn lar. Kur ân i se, bi ze a sâ-yý Mû sâ gi bi bir ha ki ka ver miþ ir ki, ne re de ol sam, ha â aþ ü ze rin de de bu lun sam, a sâ yý vu ru yo rum, mâ-i ha ya fýþ ký rý yor. Â le min ha ri ci ne gi de rek u zun se fer le re ve su bo ru la rý nýn ký rýl ma ma sý ve par ça lan ma ma sý i çin mu ha fa za ya muh aç ol mu yo rum. ve, Her bir þey de, O nun bir ol du ðu na de lâ le e den bir â ye var dýr * bey iy le, bu ha ki ka ha ki ka iy le e ba rüz e der.** Dip no lar: * b nü l-mu ez in bir þi i rin den a lýn mýþ ýr. bn-i Ke sir, ef si rü l- Kur a ni l- zim, 1:24. **h ar: Kur ân ýn de lâ le iy le bul du ðum yo la gi mek is e yen i çin ve o na o yo lu gü zel ce a rif e mek i çin, i sâ le-i ur Kül li ya ý gü zel bir a rif çi dir. Mes ne vî-i u ri ye, s LÜ G Ç þek: Þüphe. in ikâs: kseme, yansýma. adem-i mes uliye: Mes uliyesizlik, sorumsuzluk. efâvü: Farklýlýk. Fâlýku l-habbi ve n-evâ: ohum ve çekirdekleri açarak büyüen (llah c.c.) mâ-i haya: Haya suyu. murakabe: Konrol emek, efiþ emek; gözemek. Habîbullah, rüyasýnda ilim ebþir eylemiþ Ümmeimden hiç kimseye suâl sormazsan! demiþ Genç yaþýnda ulemâya ilim edrîs eylemiþ rkasýndan ulaþýlmaz gayre vermiþ, abbimiz illo da, mükâfâen, karýncayý beslemiþ Soranlara, Bu mahlûklar, cumhuriyeçidir demiþ Miran Þeyhi Musafa ya, unuulmaz ders vermiþ lzam emiþ, Cizre deki âlimlerin hepsini Kama belde, mavzer elde cephelerde kükremiþ Hücrelere koyanlara, asla boyun eðmemiþ Hiçbir eza o kalenin bir aþýný sökememiþ Kur ân a adanan caný, hýfzeylemiþ abbimiz Hurþi Paþa pencereden idamlarý gösermiþ Üsadýmýz bakmýþ, görmüþ; hançereden seslenmiþ Þeriaýn bir rüknüne bin can fedadýr! demiþ Bundan sonra berâei, almýþ, çýkmýþ meydana us Çarý nýn dayýsýný görmüþ, kýyam ememiþ Bu, ilmimin izzeidir; feda emem ben demiþ dam kararýndan sonra, hemen secdeye gimiþ ikolaviç, anlamýþ ki: Bu baþ, bize eðilmez! Volga ehrinden geçerken duyulmamýþ soluðu Bir binbaþý da yaþamýþ, o günkü yolculuðu Gördüðüne hayre emiþ; su, geçmemiþ opuðu Sorduðunda, Üsad ona: Sana musahhardý demiþ Orada, ngiliz kumandan; burada, küfrün deccalý Demiþler: Baþka olmaz; bu Kur ân ý kaldýrmalý Görmüþler ki, Molla Said, Kelâmullah ýn dellâlý spa emiþ âleme: Sönmez ve söndürülmez, Kur ân Bilis in daðlarýndan, çekmiþ gelmiþ, çizmeyi Bakmýþ, dünya aðlýyor; silmiþ, amýþ gülmeyi Þu millein felâhýna, feda emiþ her þeyi usuf gibi, zindanlara medrese deyip, girmiþ Zemherir bir devirde, buz umamýþ çaðlamýþ angýn yeri gönüllere, birer birer uðramýþ mansýzlýk karþýsýnda hüzne düþmüþ aðlamýþ Bir yudumcuk su olmuþ, harlanan o hâllere uubeli hapishane, þu dünyaya dershane Herkes lâl olurken o gün, o konuþmuþ, merdane Bahiyarlar bu halkaya akýlmýþ ane, ane Mahkemeye, evkifaa ilânâ demiþ, geçmiþ Van Kalesi nden düþmüþ, Dâvâm demiþ, ünlenmiþ Kerrelerce zehirlenmiþ, cana minne ememiþ Hizmekârlar erafýnda pervâz edip dönermiþ Sarýk, baþla çýkar! demiþ, giymemiþ o serpûþu Mefkûresi uðrunda saray olmuþ zindanlar Ona aguþunu açmýþ, Barla daki insanlar Hâle hâle baþlamýþ, yayýlmaya bu urlar az kardeþim! demiþ; kalkmýþ, dizin üsüne Zorluklara göðüs germiþ, ikisala yaþamýþ Dünkü günden yarýnlara selâmeli yol açmýþ Beden opraða düþse de, nüve umuþ, dallanmýþ Çile dolu günlerinde, zer eiði ohumlar. Hayaýný, bir orduya denk umuþlar, zâlimler Korkmuþlar heybeinden, iremiþler, ürkmüþler ok emeye azmederek, ne çok cefa vermiþler naye-i lâhî, mede vermiþ, kana germiþ, korumuþ Bazý fedakâr hayalar, bedeline, son bulmuþ sasýnda, son bulmamýþ; sonsuza revân olmuþ Seydâ sýnýn sevdasýyla, her an sararmýþ, solmuþ Þehi olmuþlar, dâvâya; uçmuþlar evc-i âlâya e açlýðý, ne okluðu düþünmüþ hiç ömründe Þu dünyanýn gölgesini bulamazsýn gönlünde alýn kýlýç sanýlanlar, diz çökmüþler önünde Malý mülkü ersleyerek, kalkmýþ, gimiþ sýlaya Berekeli ömrünün, arýk saai durmuþ isâleler kiap olmuþ, üm cihaný doldurmuþ Kýþa geldim demiþ ama, nevbahârý doðurmuþ Hasreiz biz sana, Seyda! Kabrini nur esin Mevlâ Dünyaya sýðmayan Üsad, pek Palas a sýðmýþ Görevi biince, yerde, Sübhanýna sýðýnmýþ Vefaýnýn ardý sýra, yaðmur kýpkýzýl yaðmýþ Semâvâ da berabermiþ, doslarýnýn mâeminde rkasýnda kalan miras: Milyonlarca alebe Sadakain mi yârýysa, bu yolda seba eme Manevî müþerekin hissesini hak eme urlarý, emvâl bilerek, sahip olmakla olur rýk bugün fikirleri çiçek, çiçek sümbüllenmiþ er ü aze yeni nesil, bu mîrâsý üslenmiþ fendimiz, Üsadýmýz, bak, Cinanda birleþmiþ ebessümle izliyorlar, melek yüzlü þu gençleri Üsadým! Gülisana döndürdüðün gönüllerle Sana mefun, sana hayran, sana sadýk erlerle Hak oluna çaðýrdýðýn eserlerle, Sözler le Göserdiðin iz üzere yürüyoruz, Üsadým.

3 HB 24 M 2012 CUMS 3 a zý þ le ri Mü dü rü Mus a fa DÖ KÜ L Ha ber Mü dü rü ecep BOZDÐ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi n ka ra em sil ci si Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: Musafa GÖKM Meh me K (0212) K M SL C L Ð: Meþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür ek lam Spor di ö rü Koordinaörü 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: e cep Þ CI rol DO U 36 L M M SL C L Ð: Zep pe lin Sr. 25, h len, el: Mesu ÇOB , Fax: KKC M SL C L Ð: v ni a yýn Ko or di na ö rü Görsel önemen: brahim ÖZDBK fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KU LU L Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ MZ V K L Hic rî: 2 Cemaziyelevvel 1433 u mî: 11 Mar 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý Bu gece saalerinizi ileri almayý unumayýn KUPO: 24 Z sa a i uy gu la ma sý na ya rýn ge çi le cek. Bu gün ge ce (Cu mar e si gü nü nü Pa zar gü nü ne bað la yan ge ce), da sa a ler bir sa a i le ri a lý na cak. Gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar lan mak a ma cýy la ya pý lan uy gu la ma ya i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý 13 Mar 2012 a rih li es mî Ga ze e de ya yým lan mýþ ý. Ka rar çer çe ve sin de, bü ün yur a sa a ler, 25 Mar Pa zar gü nü sa a da bir sa a i le ri a lý na cak. Sa a ler, 28 kim 2012 Pa zar gü nü sa a da ek rar ge ri a lý na cak. az sa a i uy gu la ma sý, gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar la nýl ma sý, e lek rik e ner ji si nin ay dýn la ma da kul la ný lan bö lü mün den a sar ruf sað lan ma sý a ma cý ný a þý yor. y rý ca, yaz sa a i uy gu la ma sýy la, ak þam sa a le rin de en yük sek de ðe ri ne u la þan e ner ji a le bi nin (pu an gü cü) a zal ýl ma sý he def le ni yor. ür ki ye de yaz sa a i uy gu la ma sý, B ül ke le riy le eþ za man lý o la rak Mar a yý nýn son Pa zar gü nü baþ la yýp, kim a yý nýn son Pa zar gü nü bi i yor. n ka ra / a a ir i ni as ya.com.r Kur ân me de ni ye i nin ye ni den ih ya sý i çin (3) Be di üz za man, yer yü zü nü kü çük bir köy ha li ne ge i re ce ði ni da ha ge çen yüz yý lýn baþ la rýn da gö rüp dik ka çek i ði glo bal leþ me ça ðý na gi ri lir ken, Müs lü man la rý kim lik le rin den a viz ver me den bu ça ðýn ge rek le ri ni kar þý la ya bi le cek do na ný ma sa hip kýl ma ya yö ne lik i zah, ir þad ve i kaz lar da bu lun muþ u. y ný þe kil de, in san lýk â le mi nin kay de i ði sos yal ge liþ me le ri de dik ka le a kip e miþ, gi di þa ýn va ra ca ðý ye ri bü yük bir i sa be le ön gör müþ, bu nun so nu cu o la rak de mok ra si, hu kuk, hak, hür ri ye kav ram la rý ný sa mi mi ye le sa hip len miþ i. Ge çen yüz yý lýn ba þýn da bu va an a ha li si ne ve s lâm â le mi ne y es ki çað la rýn ci han gir s ya or du la rý nýn kah ra man as ker le ri nin ah fâ dý o lan va an daþ la rým ve kar deþ le rim! Beþ yüz se ne dir ya ý ðý nýz ye er. r ýk u ya ný nýz, sa bah ýr (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, s. 161) i fa de le riy le ses len dir di ði u ya nýþ çað rý sý nýn ýl sý mý da hür ri ye i: y hür ri ye-i þer î! Öy le mü hiþ ve fa ka gü zel ve müj de li bir sa dâ i le ça ðý rý yor sun. Be nim gi bi bir þark lý yý a ba ka-ý gaf le al ýn da ya mýþ ken u yan dý rý yor sun. Sen ol ma sa i din, ben ve u mum mil le zin dan-ý e sa re e ka la cak ýk. (a ge, s. 170) Mil le i e sa re zin da nýn dan kur a ra cak o lan bu çað rý, in san la ra bu nun yo lu nu da gös e ri yor du: Þe ri a a is i nad e miþ o lan sul an-ý hür ri ye, yük sek sa dâ i le, si zin gi bi ma zi nin en de rin de re le rin de ga fil ve mü e fer rik (ih i lâf lar la bö lün müþ) in san la ra Fen, sa na si lâ hýy la ce ha le ve fak ra hü cum e di niz em ri ni ve ri yor. (a ge, s. 162) Çý kýþ, ah ki kî i man e me li ne da yan dý rýl mýþ hür ri ye, fen, sa na ve i i fa kýn ba þa rýl ma sýn da. þ e Med re se üz zeh ra, s lâm op lu mun da bü ün bu mâ nâ la rý yo ðu ran bir me de ni ye ham le si nin il mî, fik rî ve sos yal al ya pý sý ný ha zýr lar ken böl ge ve dün ya ba rý þý nýn da e mel le ri ni in þa e de bi le cek güç ve muh e va ya sa hip bir pro jey di. Bir a raf an op lu mu eh di e den ce ha le, fa kir lik ve ih i lâf düþ man la rý nýn sa na, ma ri fe ve i i fak si lâh la rýy la mað lûp e dil me si ni; di ðer a raf an mek ep, med re se ve ek ke nin bu luþ u rul ma sý ný; meþ rû i ye (de mok ra si) ve hür ri ye e i fa de si ni bu lan de ðer le rin ki le ler ce sa hip le nil me si ni; Müs lü man ka vim le rin s lâm kar deþ li ði or ak po a sýn da bir a ra ya ge le rek ýrk çý lý ðýn ah rip kâr so nuç la rýn dan ko run ma sý ný; fel se fe ve mo dern fen ler le di nî i lim le rin kay naþ ý rýl ma sý ný ve v ru pa me de ni ye i nin s lâm ha ki ka le riy le ba rýþ ý rýl ma sý ný ön gö ren ci han þü mûl bir pro je. Bu mü hiþ i lim, ba rýþ, kar deþ lik, de mok ra si ve kal kýn ma pro je si ni ha ya a ge çir me ye yö ne lik ilk so mu a dým, bun dan yüz yýl ön ce, Sul an e þad ýn ger çek leþ ir di ði Ko so va ge zi sin de a ýl dý. Ge zi prog ra mýn da, Ko so va da ku rul ma sý dü þü nü len ü ni ver si e nin e mel a ma me ra si mi de var dý. Ve ge zi ye þark vi lâ ye le ri ni em si len ka ý lan Be di üz za man, Sul an e þad a ve be ra be rin de ki i had e rak kî i da re ci le ri ne, do ðu nun böy le bir ü ni ver si e ye da ha faz la ih i ya cý ol du ðu nu be lir e rek, pro je si ni an la ma fýr sa ý bul du. Ký sa sü re son ra Ko so va nýn da yer al dý ðý böl ge Os man lý nýn e lin den çý kýn ca, o ra sý i çin a sar la nan ü ni ver si e nin ah si sa ý ný Med re se üz zeh ra pro je si ne ak ar ma ka ra rý çýk ý. r dýn dan Sa id ur sî, bu ah si sa ýn bir bö lü mü nü a la rak Van a gi dip, göl ký yý sýn da ü ni ver si e bi na sý nýn e me li ni a ý. ma pe þin den pa lak ve ren Bi rin ci Dün ya Sa va þý, o e me li de ya rým ve a kim bý rak ýr dý. Son ra sýn da de vir ler gel di, geç i. Deh þe li fýr ý na ve ka sýr ga lar es i. ma Be di üz za man Med re se üz zeh ra yý kur ma he de fin den hiç vaz geç me di. Öm rü nün so nu na ka dar bu i de a lin a kip çi si ol du. Þar la rýn uy gun ha le gel di ði ni gör dü ðü her dö nem de ve bul du ðu her fýr sa a pro je si ni gün de me ge i re rek sa hip le nil me si ni is e di. ma bek le di ði il gi ve des e ði gö re me di. Bu na kar þý lýk, ur hiz me iy le bu pro je ma nen a hak kuk e i. ser le rin o kun du ðu her e vi o kul ha li ne ge i ren, dün ya nýn her ye rin de þu be le ri o lan, her mil le en öð ren ci le rin gö nül lü lük e me lin de ah sil gör dü ðü si vil bir e ði im a ðý o la rak...

4 4 24 M 2012 CUMS KÜLÜ S BULMC SOL D S Ð 1. Os man lý Dev le i'nde dev le baþ ka ný na ve ri len un van, hü küm - dar, sul an. - Bü yü me, ge liþ me, ço ðal ma. 2. Pa di þah fer ma ný. - Ö ge, un sur. 3. a zi hü cum ký a sý. - Bir kay na ða da yan ma yan, ha ya lî. - ay gýn göz ren gi. 4. Pay la ma. - Çin'in ba ý sýn da ö zerk bir böl ge. 5. Bo zuk luk, yan lýþ lýk, ek sik lik. - Þaþ ma, kor ku, piþ man lýk, be ðen me me, öf ke, a lmi kelâmýn urlu eserlerini hakkýyla okumak limlerin þahý ve padiþahý iman ilminin en gözde ve en saðlam unsuru belâga ilmidir. Belki kadim ismiyle ifade edersek Kelâm ilmidir. Kelâm ilmi neden bu kadar önemlidir. Çünkü büün ilimlerin asýl kaynaklarýný ve dayandýðý esaslarý, kural ve kaideleri izah, ispa ve anlaým iþini, vazifesini Kelâm ilmi üzerine almýþýr. Bizim için ve varlýk âlemine gelen büün mahlûka için abbimizin herkese münasip olan bir lisan ile hiabýdýr. abir caiz ise mahlûkaýyla konuþmasýdýr. Bundandýr ki kelâma-ý lâhinin nuruyla lisanlar nurlanmýþ ve Kelâm ilmi vazedilmiþir. Büün peygamberlerin ve ilâhî hiaba muhaap olmuþ herkesin sahip olduðu Kelâm ilmi diðer ilimler içinde özelliklidir. Dinler, ebliðciler, mürþid ve haipler deðiþiði halde Kelâm ilmi deðiþmez, ayný kaide ve prensiplerle muhaaplarýna hiap eder. abbimizi bize en iyi arif eden ve anýýran eblið dinde bulunan Kelâm ilmi ilâhî hususiyelerinden dolayý en þerefli bir ilimdir. aþadýðýmýz acip asrýn içinde Kelâm ilmi ayrý bir önem arz emiþir. arýn, nuru arýrdýðý misüllü; ahir zaman küfrünün þiddei de Kelâm ilminin þiddeini, vazife ve mesuliyelerini misliyle arýrmýþýr. Bu zamanda þidde-i belâga iman dairelerini alý rüknüyle öyle bir nurlandýrmýþýr ki akýl buna hayreler içinde kalmýþýr. evhid, Vahdaniye, übüvve, Haþir ve dale konularýnda Kelâm ilmi en son ifade sýnýrlarýyla imanýn nurunu, ilmi belâgaýn en parlak, sonsuz burçlarýnda dalgalandýrmýþýr. isâle-i urlar, imanýn ecdi ve ahkiminde bu asrýn en mühim bir vazifesini yerine geirerek; kendine mahsus özellikleriyle nurlu bir efsir ve Kelâm kiaplarý ünvanýný hakkýyla elde emiþir. Bizlere düþen vazife ise dünya ve ahire saadeini bizlere kazandýracak ilmi kelâmýn bu urlu eserlerini inþaallah hakkýyla okumakýr. KOV de Said ursî nin fikirleri anlaýlacak GZMZ yazarý Þükrü Bulu bugün saa arasý KOV de z Býrakanlar programýna konuk olacak. Bediüzzaman Said ursî Hazrelerinin hayaý, fikirleri, dâvâsý, Kur ân ve Baý Medeniyei mukayesesi konularýný anlaacak. Dünya Þiir Günü düzenlenecek DÜ Þiir Harekei ne üye þairler, Uluslararasý Dünya Þiir Günü faaliyeleri çerçevesinde Denizli de biraraya gelecek. Faaliyele ilgili bilgi vermek için Þiir Oel de basýn oplanýsý düzenleyen Oel Genel Müdürü ayfun Dindar, bu yýl ilk olacak faaliyein ürkiye, Denizli ve Pamukkale nin anýýmýna da büyük desek vereceðini ve Dünya Þiir Harekei ne 131 dünya ülkesinden bin 830 þairin üye olduðunu söyledi. Denizli / cihan B ÖCK BULMCI CVBI H D O J K M S S L L Ü L C D M P Þ H Z L F L K O K S Ü K U L L M K H U F C Þ D L B L F K 2 aydýr resorasyon çalýþmalarýnýn yapýldýðý 1457 yýlýnda Karaca Bey arafýndan yapýrýlan arihî Ulu Cami çýkan yangýnla büyük hasar gördü. FO OÐ F: 555 yýllýk arih yandý BUS DK HÎ ULU CM ÇISI ÇIK GID ÇÖKÜ BU S I Ka ra ca bey il çe sin de ki a ri hî U lu Ca mi de he nüz bi lin me yen se bep le yan gýn çýk ý. fa i ye nin mü da ha le siy le bir sa a e konrol al ý na a lý nan yan gýn da a ri hî ca mi nin ça ý sý a ma men çök ü. Ka ra ca bey Kay ma ka mý Dur sun Ba la ban, yak la þýk 2 ay dýr res o ras yon ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü ca mi nin i ba de e ka - pa lý ol du ðu nu söy le di yý lýn da Ka ra ca Bey a ra fýn dan yap ý rý lan ve Sul an 1. b - dül ha mid a ra fýn dan o na rý lan U lu Ca mi de ak þam sa a sý ra la rýn da he nüz be lir le - ne me yen se bep en yan gýn çýk ý. Ký sa sü re - Medreseüzzehra projesi anýýldý V, üç e lif i i had e mez se, üç kýy me i var. Sýrr-ý a de di ye i le i i had e se, yü zon bir kýy me a lýr. Dör ker re dör ay rý ay rý ol sa, o - nal ý kýy me i var. ðer sýrr-ý u huv ve ve i i - had-ý mak sad ve i i fak-ý va zi fe i le e va fuk e - dip bir çiz gi üs ün de o muz o mu za ver se ler, o va ki dör bin dör yüz kýrk dör kuv ve in de ve kýy me in de ol du ðu gi bi... Ha ki kî sýrr-ý ih - lâs i le, on al ý fe da kâr kar deþ le rin kýy me ve kuv ve-i mâ ne vi ye si dör bin den geç i ði ne, pek çok vu ku â-ý a ri hi ye þa ha de e di yor. ve z mi li e ni s ya o ku yu cu la rý bir Cu - ma sa ba hý bu sa ýr la rý o ku ya rak yo la ko yul du - lar. He def bel liy di: Üs ad Be di üz za man ýn ve - fa yýl dö nü mü ve si le siy le e ni s ya nýn ha zýr - la dý ðý ek i da ðý a cak lar dý. Sa yý la rý az da ol sa ma nen bir or du kuv ve in de ol duk la rý nýn far - kýn day dý lar. þ e bu ni ye le e ni s ya nýn Med re se üz zeh ra i la ve si ni da ðý ma ya ko yul - du lar. Dü þün ce u fuk la rýn da ki or ak gö rüþ i se yüz yýl dýr ger çek leþ me yi bek le yen öz gün e ði - Kü üp ha ne Haf a sý fa a li ye ler le ku la na cak KÜLÜ ve u rizm Ba kan lý ðý Kü üp ha ne ler ve a yým lar Ge nel Mü dür lü ðü i le ürk Kü üp ha ne ci ler Der ne ði iþ bir li ðiy le ha zýr la nan 48. Kü üp ha ne Haf a sý, Bil gi, op lu mu Ço ðul laþ ý rýr a na e ma sýy la, 26 Mar -1 i san a rih le ri a ra sýn da ku la na cak yý lýn da ilk kez n ka ra dý þýn da z mir, fes n ik þehrin de bu lu nan Cel sus Kü üp ha ne sin de ger çek len Kü üp ha ne Haf a nýn res mi a çý lý þý bu yýl çok kül - ü rün bir a ra da ya þa dý ðý Ha ay da Haf a nýn res mî a çý lýþ ö re ni, 26 Mar sa a 10:00 da, Ha ay da, n ak - ya Mec lis Kül ür Sa na Mer ke zi nde u lus la r a ra sý ka ý lým la ger çek leþ i ri le cek. Kül ür Sa na Ser vi si cý ma bil di rir ün lem. 6. Çok u fak, kü çü cük. - ü ya da ilk he ce. - - lev ren gi. 7. Bir kim se nin, ken di - si ne iþ ve ril me ye uy gun luk, ya - ra þýr lýk du ru mu. - (ersi) umuþak huylu, mülayim. 8. ad, ya ban cý. - Mik ros kop la ya - pý lan in ce le me de ba zen lam la rýn üs ü ne ka pa ý lan dör kö þe, kü - çük ve in ce cam par ça sý. -Baþ lý - ca i çe ce ði miz. 9. Ki mi yö re le ri - miz de mý sý r'ýn söy le ni þi. - Pal o - ya ben zer bir ür üs lük. 10. yý ba rý na ðý. - s ker de as ker li ðin bi - i þi ne ka lan gün sa yý sý. Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K I D Þ ÐI - 1. alya'da eðri duruþuyla bilinen arihî kule. 2. Bir arada görülen ve özel bir durumu veya hasalýðý anlaan durum. 3. usçada eve. - sasla ilgili, asýl ve emel olanla ilgili, esasi. 4. darecinin yapýðý iþ, yöneicilik. 5. eki ve sorumluluðu olan, yöneen kimse. - slâmiyee þerri delillerden birisi. 6. n Daðlarýnda bir bölge. 7. nsanlardaki hasalýklarý eþhis ve onlarý ilâçlarla veya bazý araçlarla edavi eden kimse. - Saðýr. 8. Hürriye ve serbeslikle ilgili. 9. Hangi þey anlamýnda soru. - aýlý okullarda ders çalýþma saai. - skiden kullanýlan bir hububa ölçeði. 10. Küahya'nýn bir ilçesi. - Kaýþýksýz, sade. 11. Büyük baþ hayvan. - Öz imeli mermi aan, genellikle zýrhlý araçlara karþý yakýn savaþ sýrasýnda kullanýlan hafif silâh. 12. urdumuzun bir adý. - pidai bir silâh de ca mi nin ça ý sý a lev ler le kap lan dý. an gýn dolayýsýyla ca mi nin bu lun du ðu böl ge de e - lek rik ler ke sil di. Va an daþ la rýn me rak lý ba - kýþ la rý a ra sýn da yan gý na çok sa yý da i fa i ye e ki bi mü da ha le e i. Ka ra ca bey Be le di ye - si nin ya ný sý ra Mus a fa ke mal pa þa Be le di - ye si ve Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si fa i ye Da i re si nden de çok sa yý da i fa i ye a ra cý il - çe ye ge le rek yan gý na mü da ha le e i. an gýn da ký sa sü re de a ri hî ca mi nin ça ý sý çök ü. Ca mi nin ah þap ak sa mý a ma men yan dý. O lay ye rin de in ce le me de bu lu nan im pro je si ni in san la ra du yur mak ý. Çök me - nin e þi ði ne ge len ür ki ye e ði im sis e mi ne bir an lam da çý kýþ yo lu gös er mek is e di ler. Bu ha lis ni ye ler le z mi Med re se üz zeh Ka ra ca bey Be le di ye Baþ ka ný r gün Koç, O la yýn çý kýþ se be biy le il gi li bil gi miz yok. Ü zün ü müz bü yük, 2 ay dýr res o ras yon ça lýþ ma sý ya pý lý yor du. de di. Kay ma kam Ba la ban, Sa a sý ra la rýn da yan gýn baþ la dý ve he men mü da ha le de bu lu nul du. Ca mi nin h þap ak samý yan dý. Dev le i miz güç lü dür, a ri hî ca mi mi zin res o ras yo nu - nu ya pýp as lý na uy gun o la rak va an da þý mý - zýn hiz me i ne ve re ce ðiz. Ge rek li in ce le me - le ri ya pýp, yan gýn çý kýþ se be bi ni ne leþ i re - ce ðiz. di ye ko nu þu. Bur sa / ci han z mi li e ni s ya o ku yu cu la rý, gazeemizin hazýrladýðý Med re se üz zeh ra i la ve si ni hem daðýý, hem anlaý. ra sý na ka vuþ u. z mi li le re Med re se üz zeh - ra yý a ný ý lar. Üs e lik bu ha ki ka le ri i i fak-ý va zi fe e miþ bir kaç ü ni ver si e a le be si nin e liy - le u laþ ý lar. z mi / Sa id k han Çanakkale yi doðru anlamak Cum hu ri ye in ön sö zü dür Ça nak ka le ür ki ye Cum hu ri ye i nin a na rah mi dir Ça - nak ka le, çün kü Ça nak ka le De niz ve Ka ra Za fer - le ri miz sa ye sin de 1915 son ra sýn da ki beþ yýl i çin - de BMM doð du.. Se kiz se ne son ra sýn da i se 1923 e i lân e di le bil di Cum hu ri ye i miz. Þe hi kan la rý mýz la do ðan bu dev le he pi mi zin; an cak sis em ha a lý dav ran dý ðýn da dü zel e cek o - lan biz le riz, a ma kýr ma dan dök me den ve in san hak ve hür ri ye le rin de in san lý ða a de a ör nek o la - cak ni e lik e. Gün bu gün dür Bu op rak lar e kin de ðil pe þi nen þe hi ka ný is i - yor Kar de len çi çe ði; Sa rý ka mýþ Þe hi le ri miz bu na þa hi! Ge lin cik çi çek le ri miz; Ça nak ka le Þe hi le ri miz bu na þa hi!... Kur u luþ Sa va þý mýz ne i ce sin de; ürk, Kür, rap, Çer kez bu hu zur lu gün le re gel dik. a rih þa hi: ðer biz mil le o la rak hu zur - luy sak dün ya hu zur lu, biz hu zur suz i sek dün ya hu zur suz o lu yor. Bu gün le ri be ðen mi yor i sek; Bu op rak la ra ka - ný ný ve e me ði ni ka an þe hi ve ga zi le ri mi ze lâ yýk dav ra na rak ha a la rý mý zý gi de re lim ki; dos-düþ - man par mak ý sýr sýn.. e li ni sin si ce o vuþ ur ma im - kâ ný a ný ma ya lým ha in e mel li le re ar ýþ ma sýz: Dün ya ü ze rin de ki en de ðer li ve pa ha lý op rak la rý fe he de rek ur dum de miþ a a lar; biz de kýy me i ni bi lip böy le dav ran ma - lý yýz Bir lik ve be ra ber li ði miz le er kü re nin bir nu ma ra lý ül ke si ol ma mýz i çin, Kür-ürk Ça - nak ka le de ku cak ku ca ða ya an de de le ri miz - den il ham al ma ya cak mý yýz..?? a rýn ö e ki dün ya da Þe hi le ri mi zin yü zü ne bak ma ya yü zü müz o la cak mý??!! Dü rüs ve i yi in san la rý mýz; fi kir le ri ni ze da ha çok ih i yaç var bu gün. Hay di: Ses siz kal ma ya son!!! Si ze gö re s lâm op lum la rý nýn Ge le ce ði Ve Dün ya Ba rý þý na sýl müm kün o la bi lir. Hay di hay ký rý nýz. n san lý ðýn dün ya ba rý þý na bu gün her za man - kin den da ha çok ih i ya cý var ken biz na sýl o lu yor da bir bi ri mi zi ye mek le meþ gu lüz?! Ha ni; s ya nýn bah ý nýn mif a hý; a nah a rý o lan san a, ma ri fe ve i i fak si lâ hýy la ce ha le, za ru re ve ih i lâ fý ye ne cek ik. Bu gün o gün de ðil mi dir? Lü fen; a ma lü fen: yi o ku ya lým o lay la rýn ar ka plan la rý ný Dik ka; u nu ma ya lým lü fen: Ça nak ka le u hu nu yý kar sak e ðer al ýn da biz Mev lâ nýn o run la rý nýn ya ný sý ra bü ün in san lýk ka lýr. Ö nem li o: Bu ya zý mýz i çi miz den gel di ði gi bi kâ ðý da dö kül müþ ve düz ya zý kom po zis - yo nu gö ze il me miþ ir..!! SM DÂV Konu : Mehdi ve Müceddidlik Konuþmacý : lahiyaçý -azar Mehme li K arih : 24/03/2012 Saa: dres : Hançerli Mah.100.ýl Bulvarý li üfekçi p. B Blok. o: 27/22 lkadým / SMSU Organizasyon : Demokra ðiimciler Derneði Samsun emsilciliði

5 fer sa dog ni as ya.com.r Hür ri ye ga ze e si es ki ge nel ya yýn yö ne me ni ve þim di ki ya za rý r uð rul Öz kök ü, a rih li ya zý sýn dan ö ü rü bin kez eb rik e de rim... Ki, de miþ: La ik ke sim, Be di üz za man ý mu la ka o ku ma lý Ve þöy le sür dü rür ya zý sý ný: Be di üz za man ýn gü nü müz de an la þý la bil me si i çin, be nim ki gi bi bir la ik o kun ma ya da ih i yaç var dýr. Da ha ö nem li si; La ik ke sim, i çin de bu - i ya zî Mýs rî yi Be di üz za man i le an mak Ken di si ni i sâ le-i ur sa ýr la rýn da ki mýs ra la rý i le a ný dý ðý mýz i ya zî Mýs rî, Hal ve iy ye nin Mýs riy ye ko lu nun ku ru cu su dur. i ya zî Mýs rî Haz re le ri meþ hur Cel ve i me þa yi hin den Üf a de Haz re le rin den ye i þen Koç hi sar es ki ka dý sý ziz Mah mud e fen di i le mu a sýr dýr. 1 9 Mar 1618 a ri hin de Ma la ya nýn s po zi (e þil yur) il çe sin de dün ya ya gel di. sýl is mi Meh med i ken ah si li ni yap ý ðý Mý sýr a a fen, i ya zî mah la sýy la bir lik e i ya zî Mýs rî mah la sý ný þi ir le rin de kul lan dý. lim ah si li, a ri ka ders le ri i çin u zun yol lar ve yýl la rýn ar dýn dan þöh re i ya yý lýr ve bu þöh re i o nu Os man lý Sa ra yý na u laþ ý rýr. Sul an 2. h med a ra fýn dan ka bul i le dir ne ye gi den þa ir da ha son ra s an bul a, o ra dan da Bur sa ya dö ner. Sul an 2. h med in vus ur ya se fe ri ne i ya zî Mýs rî mü ri le ri i le bir lik e ka ýl mak is er, bu is e ði pa di þah a ra fýn dan dur du rul mak is e nir. Sa ray da ki ve zir le rin Sul a na e si riy le ka ýl ma sý is e nil me me si ne mu ka bil i ya zî Mýs rî bu nu ka bul e mez. Se fer dö nü þün de Vü ze ra nýn e si riy le Lim ni a da sý na gön de ri lir. 2 On beþ yýl sü ren sür gün ha ya ý nýn so nun da Lim ni de 16 Mar 1694 de ve fa e i. Kab ri o ra da dýr. l lâh rah me ey le sin. 3 Bu mu a sav výf þah si ye, dev rin yö ne i mi a ra fýn dan ne den is en me miþ ve çe þi li sür gün le re yol lan mýþ ýr? Pir Sul an b dal, Sey yid e si mî gi bi a lý þý la gel miþ ez ber le ri bo zan le vi-bek a þi þa ir-mu a sav výf la rý gi bi o da Sün nî le rin dik baþ lý mu a sav vý fý o la rak dev le in i çin de ya pý lan yan lýþ la rý, pa di þah bi le ol sa en ki en çe kin me miþ ve e ser le rin de di le ge ir miþ ir. O nu sev gi ve mu hab be e u nus a, dik du ruþ a Sey yid e si mi ve Pir Sul an b dal a ben ze mek müm kün. Mu a sýr la rý na gö re en ye ni ve en uf ku a çýk mu a sav výf o la rak gö rü rüz i ya zî Mýs rî Haz re le ri ni. Ha san Hü se yin e o lan sev gi si ve bu nu her fýr sa a di le ge ir miþ ol ma sýn dan do la yý ken di si nin le vî ol du ðu nu söy le yen ler bi le çýk mýþ ýr. 4 i ya zî Mýs rî, u nus m re ar zýn da lâ hî aþk do lu duy gu la rý ný man zu me ler le e ren nüm e de rek a nýn dý. ef sir ve a sav vu fa da ir e ser ler e lif e miþ ir. Sa id ur sî, o nun ba zý mýs ra la rý ný e ser le rin de zik re miþ ir. Ma lûm, Be di üz za man, do ðu da us la ra kar þý sa vun ma ya par ken e sir dü þüp, Si bir ya nýn Kos ur ma e sir kam pýn da i ken s ki Sa id in e ni Sa id e in ký lâb e me si sü re cin de ru hun da ba zý in i bah hal le ri ya þar. ir mi l ýn cý Lem a da; e sa re kam pý nýn ya nýn da, Vol ga eh ri ký yý sýn da ki a ar Ca mi i nde bu lu nur ken ru hî san cý lar i çe ri sin de ki Üs ad, dün ya nýn ge ci ci li ði kar þý sýn da ru hu nun dos a ra dý ðý ný i ya zî Mýs rî mýs ra la rý i le di le ge i rir: Dün ya ga mýn dan ge çip, yok lu ða ka na a çýp, Þevk i le her dem u çup, ça ðý rý rým dos, dos! 5 Genç lik ge ce si nin uy ku sun dan ih i yar lýk sa ba hýy la u yan dý ðý ný i fa de e den Üs ad, vü cu du nun yo kuþ an a þa ðý ya ko þar gi bi gi i ði ni gö rür ve fer yad e der: Gün de bir a þý bi na-yý öm rü mün düþ ü ye re, Can ya ar ga fil, bi na sý ol du vi ran bî ha ber Dil be ka sý, Hak fe nâ sý is e di mülk-ü e nim, Bir de vâ sýz der de düþ üm, ah ki Lok man bî ha ber. Bir i ca re yap ma dým, nakd-i ö mür ol du he bâ, o la gel dim, lâ kin göç müþ cüm le ker van bî ha ber. ð la yýp, nâ lân e dip, düþ üm yo la en hâ, ga rip, Dî de gir yan, sî ne bir yan, a kýl hay ran, bî ha ber. 6 Öl mek i çin dün ya ya ge lir si niz; ha rap ol mak i çin bi na lar ya pý yor su nuz. 7 ha di si nin ih ba rýy la her sa bah bir me lâ i ke nin ça ðýr ma sý ve i ka zý na kar þý lýk; ha ya ýn i çe ri sin de ki ko þuþ ur ma ca la rýn bir mü him ö ze i ni i ya zî Mýs rî rah me li þöy le i fa de e der: Der man a rar dým der di me, der dim ba na der man i miþ. Bür han a rar dým as lý ma, as lým ba na bür han i miþ. 8 ab bim, bu rah me li le rin þe fa a ý na na il ey le sin.  min. Dip no lar: 1- i ya zî Mýs rî Di va ný, Sað lam Ki a - be vi, 1976, sh hp://www.ni ya zi mis ri.com 3- s lâm ns. C.33, sh Mer yem y bi ke Si - nan-ha ber7. 5- Lem a lar, sh. 523; i ya zî Mýs rî Di - va ný, Sað lam Ki a be vi, 1976, sh Lem a lar, sh. 505; i ya zî Mýs rî Di va ný, Sað lam Ki a be vi, 1976, sh Lem a lar, sh i ya zî Mýs rî Di va ný, Sað lam Ki a be vi, 1976, sh ruðrul Özkök e bin ebrik, bir çaðrý! lun du ðu muz kon jonk ür de, Be di üz za man ý, yýl lar dýr bi rik miþ ön yar gý la rý ný a a rak, a raf sýz bir göz le mu la ka o ku ma lý dýr. Be nim ki gi bi bir o kun ma ya pýl dý ðý ak dir de; ür ki ye nin i ki ya ka sý ný bir a ra ya ge i re bi le cek çok or ak nok a bu lu na bi lir. Di ye cek si niz ki; la ik ke si me bu çað rý, e ni s ya gi bi bir ga ze e de mi ya pý lýr? ve, bu nu ya pa bi le ce ðim en i yi pla form bu ra sý dýr. þ e çað rý mýz am da bu ra ya al dý ðý mýz bu son cüm le si, þu ge le cek çað rý sýy la il gi li dir: ma bu ya zý, ay ný za man da e ni s ya o kur la rý na da bir çað rý. On lar da ba zý ön yar gý la rý ný kýr ma lý dýr lar. Be di üz za man ýn, la ik in san lar a ra fýn dan da sa mi mî bir bi çim de o ku na bi le ce ði ne i nan ma lý dýr lar. ðer e ni s ya o kuyucu la rý, Be di üz za man ýn, la ik in san lar a ra fýn dan da sa mi mî bir bi çim de o ku na bi le ce ði ne i nan ma say dý lar ; siz, bu çað rý yý la ik in san la ra e ni s ya pla for mun - 24 M 2012 CUMS MKL 5 dan yap maz dý nýz, öy le de ðil mi? e ni s ya o kur la rý bu na i nan ma say dý, si zin gi bi la ik yüz ler ce ya zar, dü þü nür ve i lim a da mý na e ni s ya eþ ri ya ýn ki ap, Köp rü, Bi zim i le, Genç ak la þým der gi le ri, ga ze e, Bi zim ad yo pla form la rý ve kon fe rans, pa nel, se mi ner ler le sa ir sos yal faaliye pla form la rý a çýl maz dý. Sa de ce ben, la ik ke sim den yüz ler ce siy le rö por aj lar yap mýþ ým. Di ðer ar ka daþ la rý mýz da öy le Biz, dü rüs, hak pe res la ik le rin, i sâ le-i ur u sa mi mî bir þe kil de o ku ya ca ðý na i na ný yo ruz! n cak, bi zim i nan ma mýz ye mez. La ik in san lar da i nan ma lý dýr! ek rar eb rik le ri mi su nar ken çað rý mý ya pa yým: ðer La ik ke sim, Be di üz za man ý mu la ka o ku ma lý di ye i na ný yor sa nýz, bu çað rý ný zý la ik ke sim le rin pla form la rý na a þý ma lý sý nýz Ha a pla form pla form do laþ ma lý sý nýz. Ki mi za man o lum suz ep ki a la cak sý nýz, bel ki ba zý bað naz lar ca dýþ la na cak sý nýz ðer, 21 Mar 2012 Hür ri ye nüs ha sýn da yaz dýk la rý nýz gi bi dav ra nýr sa nýz, her pla for ma da si zi eb rik e de ce ðim ve ke sin lik le la ik le rin Be di üz za man ý o ku ya ca ðý na da ha ke sin i na na ca ðým! Þöy le de miþ si niz: Sa id ur sî a da le e su sa mýþ ýr, o nun su yu nu bir ür lü ka na ka na i çe me miþ ir. a ni bu gün a da le ü ze ri ne sö zü din le ne cek, ec rü be si ne ku lak ve ri le cek bir þah si ye ir! Ken di çek i ði i çin, Ku ru nun ya nýn da yaþ da yan sýn de me miþ ir. Ba na ya pýl dý, on la ra bin be e ri ya pýl sýn gi bi bir ki nin dâ vâ sý ný sür dür me miþ ir. La ik in san la rýn pla form la rýn da Be di üz za man Sa id ur sî yi o ku ma la rý ge rek i ði ni bu sa mi mi ye ve hak pe res li ði niz le hay ký rý nýz; si ze sa a þýr lar sa, Ba na ya pýl dý, on la ra bin be e ri ya pýl sýn gi bi bir ki nin dâ vâ sý ný sür dür me yi niz Hak ka su sa mýþ sa nýz, hak pe res i se niz, çað rý la rý ný za de vam e di niz! Hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa mak ðer di ðer ge ze gen ler de bi zim gi bi can lý lar var sa, dün ya mý zý mu la ka ý mar ha ne þek lin de gö rü yor lar dýr. Ber nard Shaw ýn bu sö zü in san lý ðýn hâl-i ha zýr da ki du ru mu i çin hiç de yan lýþ de ðil dir. ve, in san lýk ge li nen nok a da ak lý ný kay be mek ü ze re gi bi gö rü nü yor. Dün ya nýn bir çok ye ri a de a kay na yan bir ka zan gi bi. Ö lüm ler, zu lüm ler, ah lâk sýz lýk gir da bý in san lý ðý a de a yu mak a ve in san hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa ma ya de vam e mek e dir. s lýn da in san ya þý yor muþ gi bi yap mak a, ken di si ne do kun ma dý ðý sü re ce hiç bir þey yok muþ gi bi, dü þün me den, sor gu la ma dan ya þa ma nýn ko lay lý ðý ný seç mek e dir. Böy le ha liy le de ak lý ný ip al e dip, in san lýk an çýk mak a dýr. n san, in san lý ðýn de ðiþ mez de ðer le ri ni pa ra ya de ði þen, fa zi le e da ya lý bir ah lâ ký yý kýp ah ri be da ya lý ü ke im an la yý þý ný i ka me e den; sev gi, hoþ gö rü, sa mi mi ye er dem le ri ye ri ne i ki yüz lü lük, gös e riþ, güç ve men fa a i liþ ki le ri ne da ya nan bir ya þa ma bi çi mi ni seç miþ gö zü kü yor. Ve in san hiç bir þey yok muþ gi bi ya þý yor. Ha ya, ci dal dir man ý ðýy la, ha di se le ri de ðer len di ren in sa nýn na zar la rý kör le þi yor, mer ha me duy gu la rý ný kay be di yor, vah þe i, zul mü al kýþ lar hâ le ge li yor ve in san yi ne hiç bir þey yok muþ gi bi ya þý yor. Ba ý op lu mu dün ya yý bir yö rün ge ye so ka bi lir, y a u la þa bi lir; a ma i ki in san i çin bir bir le ri ni bo ðaz la ma is e ði duy ma dan bir haf a sü rey le u yum i çin de ya þa ma nýn yo lu nu bu la ma dý di yen, G. Le o nard, þu an da ki ha kim me de ni ye in gel di ði nok a yý çok i yi ah lil e miþ ir. Va hiy den bes len me yen her ür lü sis e min çö kü þü ya kýn dýr. n san lýk bu nun san cý la rý ný çek mek e ve yi ne de hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa mak a dýr. Ba ý nýn za lim o yun la rý na ge len Müs lü man op lum la rýn þu an da ki iç ler a cý sý hâ li ni v ek ran la rýn da sey re dip, bi raz son ra da eð len ce ve di zi le re çok ra ha ge çiþ ya pan la rýn sa yý sý hiç de az de ðil dir. n san hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa mak a dýr. Kin, nef re ve men fa a yük lü bom ba la rý ný, ka ra par ça la rýn dan ön ce kalp le re a an me de ni ye, in san lý ðý ko lay yu u lur lok ma lar ha li ne ge i rip yu mak a bes len mek e dir. j der ha að zý ný a çýp bek ler ken Üs ad ýn a bi riy le, si nek le ri ko va la mak la meþ gul o lan mü min le rin a výr la rý yi ne hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa mak man za ra - la rý dýr. Hi kâ ye þu an da ki du ru mu ne gü zel ö ze le mek e ve hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa ma nýn ko lay cý lý ðý ný bi ze an la mak a dýr. da mýn bi ri dok o ra gi miþ. Dok or bel að rý sýn dan do la yý film çek miþ ve Disk kay ma sýn dan do la yý ke sin a me li ya ol man lâ zým de miþ. Fi ya ý bil dir miþ ve çe ke ce ði a cý dan bah se miþ. Has a, Bu nun baþ ka yo lu yok mu? de yin ce dok or, Var, hem de da ha ko lay ve da ha u cuz. Has a me rak la sor muþ: e dir? Dok or, ön gen üs ün de rö uþ ya par sam bu dis ki ye ri ne o ur muþ gi bi gös e re bi li rim de miþ. þ e in san hi kâ ye de ki gi bi, hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa dýk ça, a cý la rý ný ha fif le mi yor, as lýn da bir baþ ka sý nýn a cý sýn dan ka çar ken, in san lý ðý ný kay be di yor. uh lar ul vî leþ ik çe, him me ler â lî leþ ik çe in sa nýn iç sý zý sý, a cý la rý, mer ha me ve di ðer gam lýk his le ri da ha da ar mak a ve ge niþ le mek e dir. Be di üz za man ýn s ki þe hir Ha pis ha ne si pen ce re sin den ba kar ken li seli kýz la rý n el li yýl son ra ki hal le ri ni gö rüp göz yaþ la rý dök me si ma ni dar dýr. man sen de, geç, boþ ver, ne me lâ zým na zar la rý, dü þün ce le ri him me i sa de ce nef si o lan la rýn hal le ri dir. Gü nü müz in sa ný nýn en ö nem li prob lem le rin den bi ri bel ki de bu dur. Zi ra her gün göz ö nün de ki ni ce genç le rin hal le ri ne na zar e dip, bir þey yok muþ gi bi ya þa mak, on ca a i le dram la rý na ba kýp ku lak ý ka mak, ka le di len Müs lü man la ra ba kýp, ne me lâ zým de yip bir du â yý bi le e sir ge mek in san o la rak han gi ko num da ol du ðu mu zu, ruh la rý mý zýn ne ka dar ul vî (!), him me le ri mi zin ne ka dar (!) ol du ðu nu gös er mek e dir. n san lýk bir baþ ka sý nýn a cý sý ný his se de bil di ði miz öl çü de ya þa na cak ýr. Pay la þa bil di ði miz, se ve bil di ði miz o ran da in san o la ca ðýz. Zi ra in sa ný eþ ref-i mah lûk ya pan sýr, kal bin de ki mu hab be his le ri dir. e me lâ zým cý lýk ve hiç bir þey yok muþ gi bi ya þa mak hal le ri, in sa ný in san lýk an e de cek ve Kâ i na ýn Sa hi bi de ma na sý ný ve hik me i ni kay be den bu â le mi ka pa a cak ýr. Bu yüz den in san dün ya yý ý mar ha ne ye çe vi re rek, ak lý ný kay be de rek, ba þý na er ken bir ký ya me in kop ma sý na se bep ol ma dan ak lý ný ba þý na al ma lý, in san lý ðý ný ka zan dý ra rak ul vî his le ri ih ya e me li ve her ke sin bu lun du ðu or am da bir i yi lik ha re kâ ý ve du â o pe ras yon la rý baþ la ma la rý za ru rî dir. H ÇD lur han Cel kan (0 505) e fik-i ' lâ ya yol cu luk Ka ra mür sel den Meh me Pe ker: Pey gam ber fen di miz in (asm) son gün le ri na sýl ol du, ce na ze si ni kim yý ka dý, kab re kim a þý dý, ec hi zi, ek fi ni ve def ni na sýl ol muþ ur? Haz re-i Ceb râ il ley his se lâm o gün Pey gam ber fen di miz ley his sa lâ ü Ves se lâm a Haz re-i z râ il ley his se lâm i le bir lik e gel di. Haz re-i Ceb râ il ley his se lâm mü bâ rek sa a de ka pý sýn dan i çe ri gir di ve z râ il ley his se lâm ýn ka pý da bek le di ði ni, i çe ri gir mek i çin i zin is e di ði ni ha ber ver di. Pey gam ber fen di miz ley his sa lâ ü Ves se lâm i zin ve rin ce Haz re-i z râ il (as) i çe ri gir di, se lâm ver di ve l lah ýn em ri ni bil dir di. Son Pey gam ber Haz re-i Mu ham med ley his sa lâ ü Ves se lâm Ceb râ il in yü zü ne bak ý. Ceb râ il (as): â e sû lal lah! e fik-i la (n ü ce Dos) se ni bek le mek e dir. de di. Bu nun ü ze ri ne Haz re-i Pey gam ber (asm): â z râ il! Gel, gö re vi ni ye ri ne ge ir! bu yur du. Haz re-i z râ il ley his se lâm da kâ i nâ ýn ö vünç kay na ðý ve hâ e mü l-en bi yâ Haz re-i Mu ham med ley his sa lâ ü Ves se lâm ýn mü bâ rek rû hu nu kab ze de rek re fik-i a la ya u laþ ýr dý. Haz re-i Mu ham med ley his sa lâ ü Ves se lâm ýn ve fâ ý mü min le ri ve mü min le rin an ne le ri ni þa þýr mýþ ý. ü ce rû hun u çup gi i ði ni gö rün ce a kýl la rý baþ la rýn dan gi i; fer yâd ve fi gan e me ye baþ la dý lar. Mes cid-i þe rif e bu lu nan s hab-ý Ki ram bü yük bir e lâþ ve ü zün ü ye ka pýl dý. Haz re-i li ra di yal la hü anh bir ka lýp gi bi ol du ðu yer de do nup kal mýþ ý. Haz re-i Os man ra di yal la hü anh ýn san ki di li u ul muþ u, ko nu þa mý yor du. Haz re-i li ra di yal la hü anh að la ya rak dý þa rý ya çýk ý. Haz re-i Ö mer (ra) de di ki: ð la ma! Mü nâ fýk lar Haz re-i Pey gam ber i (asm) öl dü sa nýr lar. Haz re-i Pey gam ber (asm) öl me miþ ir. l lah e â lâ nýn hu zu ru na var mýþ ýr. i ne ge le cek ir. a sýl ki Haz re-i Mû sâ (as) ken di kav mi a ra sýn dan Hak e â lâ ya mü ra ca a i çin gi miþ i. Bir kaç gün kal dý, yi ne gel di. O da yi ne ge le cek ir. Haz re-i Ö mer (ra) da ha son ra, bu deh þe li hâ lin sür dü ðü nü gö rün ce ken di si de deh þe e ka pýl dý, bir den ký lý cý na dav ran dý. Ký lý cý ný çý kar dý, a ya ða fýr la dý ve ba ðýr dý: Her kim Haz re-i Pey gam ber öl dü der se, boy nu nu vu ru rum! Bu sý ra da Haz re-i bû Be kir (ra) ken di ma hal le sin de bu lu nu yor du. Ge lip Haz re-i Pey gam ber in (asm) hâ ne-i sa a de i ne gir di. Haz re-i  i þe (ra) að lý yor du. Pey gam ber fen di miz (asm) ya mýþ ve ri dâ sý mü bâ rek vü cu du ü ze ri ne ör ül müþ ü. i dâ sý ný yü zün den aç ý. Ve fâ e miþ ol du ðu nu an la dý. n nâ lil lah ve in nâ i ley hi râ ci ûn. Biz l lah i çin va rýz ve l lah a dö nü yo ruz. Ö lü mün de, ha ya ýn ka dar gü zel yâ e sû lal lah! de di. ü zü nü ek rar ör üp dý þa rý çýk ý. Haz re-i Ö mer in (ra) çýl gýn ca ba ðýr dý ðý ný i þi i. De di ki: y Ö mer! Öy le de me! l lah e â lâ Pey gam ber fen di miz (asm) hak kýn da bu yur du ki: Mu hak kak sen ö le cek sin, mu hak kak on lar da ö le cek ler. 1 Haz re-i bû Be kir (ra) öy le hey be li i di ki, Haz re-i Ö mer (ra) sar sýl dý, diz le ri i re meye baþ la dý; son ra ken di ne gel di ve de di ki: Öy le san dým ki, bu â ye i hiç i þi me mi þim! Haz re-i bû Be kir (ra) mes ci e hu be o ku du. Hu be de de di ki: y in san lar! Her kim ki, Mu ham med e a pý yor sa bil sin ki, Mu ham med öl müþ ür. Her kim ki l lah a a pý yor sa, bil sin ki l lah bâ kî dir, öl mez! de di ve þu â ye i o ku du: Mu ham med, an cak bir pey gam ber dir. On dan ön ce de pey gam ber ler ge lip geç miþ ir. Þim di o ö lür ya da öl dü rü lür se, ge ri sin ge ri ye (es ki di ni ni ze) mi dö ne cek si niz? Kim (böy le) ge ri dö ner se, l lah a hiç bir þe kil de za rar ver miþ ol ma ya cak ýr. l lah, þük re den le ri mü kâ fa lan dý ra cak ýr. 2 s hab-ý Ki râm (ra) o za man de rin uy ku dan u yan mýþ gi bi ol du ve Pey gam ber fen di miz in (asm) öl dü ðü ne i nan dý. Me dî ne þeh ri bir den ka rar mýþ ý. Ü zün ü ve ke der Müs lü man la rýn kal bi ne ze hir li bir han çer gi bi sap lan mýþ ý. Göz ler að lý yor, göz yaþ la rý çað lý yor ve ay rý lýk a e þi her ke sin ci ðe ri ni dað lý yor du. Haz re-i b bas (ra), Haz re-i li (ra), Haz re-i al ha (ra), Haz re-i Zü be yir (ra) ve Pey gam ber fen di mi zin (asm) hâ ne hal ký bir yan dan a zi ye le ri ka bul e me ye, bir yan dan eç hiz ve ek fin i þiy le meþ gul ol ma ya baþ la mýþ lar dý. Haz re-i bû Be kir de (ra) Pey gam ber fen di mi zin (asm) mü bâ rek hâ ne sin de bu lu nu yor ve de fin ve ce nâ ze iþ le riy le biz za il gi le ni yor du. Pey gam ber fen di miz in (asm) mü bâ rek na þý ný, Pey gam ber fen di mi zin (asm) va si ye i ü ze ri ne Haz re-i li, Haz re-i b bas, Hz. b bas ýn o ðul la rýn dan Ku sem ve Fazl ve Ü sa me bin Zeyd (ra) bir lik e yý ka dý lar. Müs lü man lar bö lük bö lük ge le rek na ma zý ný kýl dý lar. r dýn dan, ü ze rin de ve fa e i ði mü bâ rek dö þe ði kal dý rýl dý, o ra cý ða me zar ve la hi ka zýl dý ve def ne dil di. 3 i e kim Pey gam ber ler ve fa e ik le ri za man hiç bir ye re a þýn maz lar, ve fa e ik le ri ye re def ne di lir ler. l fü el fi sa lâ in ve el fü e lfi se lâ min a ley ke ya e su lal lah! Dip no lar: 1- Zü mer Sû re si, 39/ Âl-i m - rân Sû re si, 3/ a be rî â ri hi, 2/527, 3/3/9; Ký sas-ý n bi yâ, 1/2228.

6 6 24 M 2012 CUMS KÜL n Sa id ur sî, Med re se üz zeh ra pro - je siy le, Os man lý nýn son dö ne min de üç ay rý e ði im ka na lý o la rak yü rü yen mek - ep-med re se-ek ke üç lü sü nün or ak bir po a da bu luþ u rul ma sý ný ön gö re rek, ev hid-i ed ri sa ý ilk gün de me ge i ren ki þi ol muþ u. ma cum hu ri ye dö ne - min de öð re im bir li ði il ke si, med re se ve ek ke le rin ka pý sý na ki li vu rup, o kul lar - da da din e ði i mi ni a ma men kal dý ran bir an la yýþ la uy gu lan dý. Bu du ru mun, gü nü müz de ki i le ri ci-ge ri ci, la ik-an i la ik gi bi i ki lem ve ge ri lim ler de ki ro lü nü de - ðer len di rir mi si niz? Sa id ur sî nin din le bi li mi kay naþ ý ran yak la þý mý e sas a lýn - say dý bu ge ri lim ler ya þa nýr mýy dý? Be di üz za man Haz re le ri, Os man lý nýn son dö ne min de ki med re se, ek ke ve mek ep üç lü sü nün i çin de bu lun du ðu du ru mu çok ger çek çi bir þe kil de a na liz e di yor. Med re se, ken di si ni ye ni le yip ge liþ i re me di ði i çin yer yer sko las ik ba ak lý ða sap lan mýþ, kalp eh li nin me kâ ný ek ke i se yoz la þa rak bu mis yo nu nun u za ðý na düþ müþ. Ha a ek ke i le med re se bir bi ri nin var lý ðý ný in kâr nok a sý na ka dar gel miþ. Mek ep i se üm bun la ra al er na if o la rak or a ya ko nul muþ. ma mek ep ek sik doð muþ, med re se ve ek ke ýs lâ ha muh aç bir hâ le gel miþ. Be di üz za man Haz re le ri i se bi ri ol ma dan di ðe ri nin ye er li o la ma ya ca ðý ný, bi ri di ðe ri ne er cih e dil di ði ak dir de or a ya çý ka cak mo de lin ça re ol ma dý ðý ný gör müþ. Ve ye ni bir mo del or a ya koy muþ. n san sa de ce kalp en i ba re de ðil ki; ek ke ye er li ol sun. ma in san kalp siz de de ðil. Sa de ce mad dî i lim ler ha mi ye-i di ni ye nin yük sek ol du ðu þark op lum la rýn da, in sa nýn ma ne vî dün ya sý ný na sýl þe kil len di re cek, a min e de cek? Ma ne vî bo yu u ek sik o lan bir e ði im den, ay dýn lýk ne sil ler de ðil, eh li ke li be yin ler ü rer. Biz on la ra ya rý ay dýn lar di yo ruz ki, bu op rak lar bun la ra pek de ya ban cý de ðil. Bir as ra dam ga sý ný vu ran ve ür ki ye nin ye iþ miþ ke sim le ri nin e ner ji le ri ni kör bir kav ga uð ru na bo þa har ca ma sý na ne den o lan bir kav ga bu. Dar be ler den, a ra re jim a ra yýþ la rý na, se çil miþ ler mi a yin e dil miþ ler mi kav ga sýn dan, ken di de ðer le ri ne sa vaþ aç mýþ ne sil le re ka dar u za nan ge niþ bir uy gu la ma a la ný o lan bir ko nu bu. De mok ra ik Cum hu ri ye in ru hu na ay ký rý o lan, ak rir-i Sü kân Ka nun la rý ya da s ik lâl Mah ke me le ri i le yer leþ i ril me ye ça lý þý lan dev rim ler, i de o lo jik an lam da ya rý ay dýn zih ni ye iy le bu gün le re a þýn dý. Ken di de ðer le ri ne sa vaþ aç mýþ ve bu op rak lar da kar þý lý ðý ol ma yan ya rý ay dýn lar, bir me de ni ye in þa sý na hiz me e de mez di el be e ki. Sa de ce op lum da i le ri ci-ge ri ci, la ik-an i la ik di ye baþ la yan bu gün e nik ve mez hep e me lin de ye ni ay rýþ ma lar la de vam e den eh li ke li o hum la rýn e kil me si ne hiz me e i ler. y dý ný ya rým o lan bir ül ke den mü nev ver ler ye i þir mi? e ya zýk ki, s lâm me de ni ye i ne bay rak ar lýk yap mýþ bu mil le in i çin den bir as rý a þan sü re zar fýn da an cak bir kaç mü e fek kir ye i þe bil di. Mü e fek kir ye iþ i ren bu müm bi op rak lar bir as rý a þan bir fi kir ka býz lý ðý na ma ruz kal dý. On lar da üs le ri ne giy di ril mek is e nen de li göm le ði ne kar þý çý kan lar dý. O ne den le bu ay rýþ ma ya da ha faz la de ðin mek is e mi yo rum. Bu nu bir a cý ve ýz ý rap an do la yý ya pý yo rum. Çün kü bu ül ke nin o ku muþ la rý ne ya zýk ki, bu op rak lar dan ye iþ miþ de ðer le re ye e rin ce ku lak ver me di. Mu a sýr la rý ol du ðu ka dar da ha son ra ge len en el lek ü el le rin de Be di üz za man ýn an la þýl ma sý ko nu sun da ye e rin ce ça ba gös er dik le ri ni söy le ye me ye ce ðim. O nu an la mak ye ri ne, cam la rýn ar ka sýn dan bak ma yý er cih e i ler. ncum hu ri ye in ba þýn da be yin ler kamp laþ ý rýl dý, bir as rý bu kamp laþ ma - nýn san cý la rýy la ge çir dik. Bu u ður da as - ma dýk in san, yap ma dýk dar be, op ra ðýn al ý na sok ma dýk genç bý rak ma dýk. Gel - di ði miz nok a bu ol du. Þim di ürk-kür kamp laþ ma sý na, le vî-sün nî çe kiþ me si - ne, i le ri ci-ge ri ci ay rýþ ma sý na ne den hay - re e di li yor an la mý yo rum. Kin ve nef re o hum la rý ný ek i ði miz zi hin ler den, sev - gi çi çek le ri mi a ça cak ý? ma zi hin ler de ki uz laþ ma yý sað la say dýk bu gün çok fark lý bir yer de o la ca ðý mýz ke sin di. S D U SÎ MU H BI BÜÜ S LIK ngü nü müz de Me de ni ye ler ça ýþ ma - sý i le Me de ni ye ler i i fa ký ez le ri nin çok ça dil len di ril di ði göz ö nü ne a lýn dý ðýn - da, Sa id ur sî nin Med re se üz zeh ra i le v ru pa me de ni ye i ni s lâm ýn ha ki ka - le riy le, fel se fe yi Kur ân la ba rýþ ýr ma yý a maç la mýþ ol ma sý ný na sýl yo rum lar sý nýz? Kö rü kö rü ne Ba ý düþ man lý ðý ya da Ba ý hay ran lý ðý nýn zir ve de ol du ðu bir dö nem de Be di üz za man, fark lý bir ez le or a ya çýk mýþ. Ba ý me de ni ye i ni yok say ma mýþ. Ba ý nýn i ler le me - ÞFK GZS K MSLCS BDULKD SLV: eni Þafak Gazeesi nkara emsilcisi bdülkadir Selvi: Bediüzzaman'a kulak verelim. Bir yüz yýl da ha kay be me mek i çin Be di üz za man ý din le me li yiz ÜZ IL KBK, CK GLCK ÜZILLI D KBMMK Ç SZ KOKULIMIZI B K BIKIP, BDÜZZM'I MDSÜZZH POJS DHÂL H GÇMLZ. si ne ne den o lan ay dýn lan ma dö ne mi de ðer le ri öz gür lük ler, in san hak la rý ve de mok ra si gi bi de ðer ler i le mad de en e rak ki e me si ni sað la yan sa na yi dev ri mi ni doð ru a na liz e miþ. Ma ne vî o la rak da ba ý nýn muharref Hý ris i yan lýk an u zak laþ ý ðý sü re ce i ler le di ði ni esbi e miþ. Ba ý me de ni ye i ni ah lil ve eþ his e bir yan lýþ lýk yok. ðer bir a sýr ön ce gel se, baþ a Os man lý ol mak ü ze re s lâm dün ya sý nýn ye ni ge li þen Ba ý me de ni ye i ni na sýl an la ma sý ge rek i ði ko nu sun da reh ber o la ca ðýn dan kuþ kum yok ur. s lâm ýn as rý mý za ba kan yü zü nü em sil e i ði i çin Be di üz za man Sa id ur sî Haz re le ri nin sa de ce s lâm dün ya sý ný mu ha ap al ma sý söz ko nu su de ðil. Kur ân ki mi mu ha ap ka bul e miþ se Be di üz za man da o nu he def al mýþ. a ni üm in san lý ðý... O ne den le Ba ý me de ni ye i nin in san lýk i çin fay da lý ký sým la rýy la s lâm ha ki ka le ri ni ba rýþ ýr ma yý a maç la mýþ ol ma sý bu a çý dan çok ö nem li. Mu ha a bý üm in san lýk n san lýk çok þey ya þa dý. Din sa vaþ la rýn dan, me de ni ye sa vaþ la rý na... Bi rin ci ve kin ci Dün ya fe lâ ke le ri ne dek... Di ni, di li ve ýr ký fark e me den in san lý ðýn ü mü ne sa a de ge i re cek yol ve yön em ler bu lu na ma dý. Be di üz za man ýn s lâm ha ki ka le riy le v ru pa me de ni ye i ni ba rýþ ýr ma pro je si bu yön de a ýl mýþ en ö nem li a dým lar dan bi ri. n san lýk ya þa dý ðý on ca fe la ke en son ra, me de ni ye ler i i fa ký di ye u lus lar a ra sý bir ze min o luþ ur du. n cak me de ni ye ler sa va þý a dý na I rak iþ gal e di lir ken, lüks sa lon lar da me de ni ye ler i i fa ký nu uk la rý nýn a ýl ma sý sa mi mi ye en u zak bir gi ri þim o la rak kal dý. Be di üz za man i se, i ki me de ni ye in bu lu þa bi le ce ði doð ru ze mi ni a yin e miþ, bu ra dan in san lý ðýn sa a de i ne çö züm ler bu lu na bi le ce ði ni be lir miþ ir. ki v ru pa a ri fiy le bu ba kýþ a çý sý ný ha ri ka bir þe kil de for mü le e miþ ir. Doð ru o la ný da bu ba kýþ a çý sý dýr. O, Ç ÐI KU Â D L O KO DU ns lâm dün ya sý nýn si ya sî ve op lum - sal kriz ler den kur ul ma sý, Or a do ðu ba - rý þý nýn e mi ni, do la yý sýy la dün ya ba rý þý - na da ka ký sað lan ma sý nok a sýn da, Sa id ur sî nin Or a do ðu dan Or a s ya ya, Hin ya rý ma da sýn dan Kaf kas ya ve - ran a u za nan ge niþ coð raf ya da u lus la r a ra sý bir böl ge ü ni ver si e si o la rak a sar - la dý ðý Med re se üz zeh ra nýn e nik ay - rým la rý red de de rek din kar deþ li ði ni e - sas a lan ve böl ge halk la rý nýn bir lik e ve hu zur i çin de ya þa ma sý ný sað la ma ya yö ne lik bir e ði im müf re da ý he def le miþ ol ma sý ný na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Be di üz za man Haz re le ri yüz yýl ön ce sin den bu gün kar þý kar þý ya ol du ðu muz, ýrk çý lýk fi ne si ni gör müþ ve ça ðý a þan bir ba kýþ a çý sýy la bir çö züm mo de li or a ya koy muþ. Be di üz za man ý mu a sýr la rýn dan ve ken di sin den son ra ge len ler den a yý ran en bü yük ö zel lik, sa de ce has a lý ðý eþ his e me miþ, ay ný za man da çö züm mo de li ni de or a ya koy muþ ol ma sý dýr. s lâm ýn ve bil has sa Os man lý nýn fe re dö ne mi di ye ce ði miz bir dö nem de gel miþ ir Be di üz za man Sa id ur sî Haz re le ri... Mu a sýr la rýn dan bir çok ö nem li mü e fek kir s lâm dün ya sý nýn i çin de bu lun du ðu bu du ru mu bü yük bir ýz ý rap ha lin de an la ýr ken, o lay la rýn mü seb bi bi o la rak gör dü ðü Ba ý ya re ak si yon gös e rir ken, Sa id ur sî bir ak si yon a da mý o la rak or a ya çýk mýþ. Kur ân-ý Ke rim in ken di ken di si ni sa vun mak du ru mun da kal dý ðý bir dö nem de, i lim yo luy la s lâm a ge len hü cum la rý ber a raf e der ken, ça ðý mý zýn, Kur ân di li ni or a ya koy muþ ur. Bu nu din le i li mi ba rýþ ý ran yak la þý mý, s lâm la hür ri ye ve de mok ra si yi bu luþ u ran an la yý þý i le or a ya koy muþ, bir ak si yon a da mý dýr. MD S ÜZ ZH D HL H GÇ M L Be di üz za man bir in þâ ve ih ya ha re ke i nin li de ri dir. Ve Med re se üz zeh ra me o duy la s lâm coð raf ya sý nýn her me re ka re sin de uy gu la na bi le cek bir me o or a ya koy muþ. lýn bu mo de li Pa kis an da uy gu la yýn. lýn I rak a ya da Lib ya da uy gu la yýn. Ve ya ür ki ye de Din i lim le ri i le fen bi lim le ri nin bir a ra da o ku ul du ðu, s lâm ýn ev ren sel di li rap ça i le ürk mil le i nin di li ne ve çok da ha ö nem li si bu gün da hi ce sa re le i fa de e de me di ði miz þe kil de böl ge nin en ýzý rap lý mil le i o lan kah ra man Kür kar deþ le ri mi zin di li nin kul la nýl ma sý na ye þil ý þýk ya kan a çý lý mý dik ka e a lýn sa, ür ki ye de Kür so ru nu i le s lâm coð raf ya sý nýn muh e lif yer le rin de i - se, e nik ve mez hep sel so run lar la bo ðuþ mak zo run da kal maz dýk. Üs ad Haz re le ri e ði im ko nu sun da i se sko las ik ba ak lý ða sap lan mýþ bir med re se ya da ma er ya lis bir ü ni ver si e mo de li u za ðý na düþ me den, yep ye ni bir mo del or a ya koy muþ ur. Gü nü müz de ken di si ni gös e ren si lâh lý e nik so ru na bak ý ðý mýz da Be di üz za man ýn ça ðý a þan bir viz yo nun ü rü nü o la rak or a ya koy du ðu Med re se üz zeh ra mo de li nin yak ý ðý gü neþ gi bi bir ay dýn lý ðýn pe þin de gi dil se bu gün kü Kan dil cik ler ol maz dý. Çö zü mü si lâh a de ðil, e ði im de a ra yan çö züm þek li er cih e dil se bu coð raf ya da kan çi çek le ri de ðil, ba rý þýn gül le ri a çar dý. ma ma a le sef ol ma dý. G L CK ÜZ IL L I D K B M LM! üz yýl kay be ik, an cak ge le cek yüz yýl la rý da kay be me mek i çin yer siz kor ku la rý mý zý bir ke na ra bý ra kýp, Be di üz za man ýn Med re se üz zeh ra pro je si ni der hâl ha ya a ge çir me li yiz. nik be lâ ya 300 mil yar do lar har ca yýp, si lâh lý mü ca de le i le bir ye re gi de me yen dev le i mi zin bu nun bin de bi ri ni har ca mak sû re iy le siv ri si nek le mü ca de le e mek ye ri ne ba ak lý ðý ku ru a ca ðý bu yak la þý ma za man kay be me den sa rýl ma sý ge re ki yor. Med re se üz zeh ra pro je si ni ben ye ni bir ça ðýn ka pý sýn da du ran bir mü e fek ki rin, Pey gam be ri mi zin (asm) öv gü sü ne na il ol muþ bu mil le e ge le ce ðin sa hi bi ol ma sý i çin su nul muþ bir ge le cek viz yo nu o la rak gö rü yo rum. s lâm me de ni ye i ni ya da ba ý uy gar lý ðý ný in ce le di ði miz de, an cak bir me de ni ye in þa e de bi len le rin a ri he mal ol du ðu nu gö rü rüz. O a çý dan ba kýl dý ðýn da Be di üz za man Haz re le ri nin yý kýl mýþ bir as rýn vi ra ne le ri i çin den, as rýn a e þi cüp pe si ni u uþ u rur ken, o nun bir me de ni ye pro je siy le or a ya çýk ma sýn dan baþ ka bir þey de ðil. B D ÜZ Z M Ð M D L D K K L ÞI MI L BZ L D B SI Ö D nsa id ur sî nin Med re se üz zeh ra nýn e ði im di liy le il gi li o la rak söy le di ði - rap ça va cip, ürk çe lâ zým, Kür çe ca iz yak la þý mý ný, gü nü müz de ki Kür çe ya sa - ðý ve a na dil de e ði im ar ýþ ma la rý bað la - mýn da na sýl yo rum lu yor su nuz? e ya zýk ki, ek par i nin ya sak çý zih ni ye i dev le po li i ka sý ol du, ha a bu ko nu lar da s lâ mî ke sim le rin zi hin le ri ni de e ki le di. Oy sa biz Kur ân-ý Ke rim de be lir il di ði gi bi ýrk la rý ve dil le ri Ce nâb-ý Hakk ýn â ye le ri ve i sim le ri nin e cel li le ri o la rak gö ren bir dü þün ce den ge li yo ruz. O la yýn s lâ mî ve Kur â nî bo yu u bi ze bu nu öð re i yor. Bu na i man e me mi zi ge rek li ký lý yor. Ma a le sef dev le in bö lün mez bü ün lü ðü a dý al ýn da ba zý Müs lü man lar da bu ya sak la rýn sa vu nu cu luk la rý ný yap ý lar. Çok bü yük yan lýþ lar ya pýl dý bu ko nu da. Oy sa Be di üz za man Haz re le ri nin yüz yýl ön ce koy du ðu öl çü ye ri a ye e dil se, dil fark lý lý ðý fe lâ ke i mi ze de ðil sa a de i mi ze hiz me e de bi lir di. Be di üz za man Haz re le ri e ði im di li ko nu sun da koy du ðu öl çüy le bir kez da ha biz ler den bir a sýr ön de ol du ðu nu gös er di. üz yýl son ra da ol sa say gýy la ö nün de e ðil me yi hak e di yor. nsa id ur sî, Med re se üz zeh ra nýn he - def le rin den bi ri ni de meþ rû i ye in (de - mok ra si nin) gü zel lik le ri ni ne þir i çin bir ka pý aç mak þek lin de i fa de e di yor. De - mok ra si nin op lu ma mal e dil me si nok - a sýn da e ði i min ö ne mi ni vur gu la yan bu yak la þým i çin ne di yor su nuz? De mok ra si, in san hak la rý ve öz gür lük ler gi bi de ðer le re en çok bu op rak lar muh aç. Hi lâ fe in sal a na a in ký lâp e i ði gün den bu ya na s lâm coð raf ya sý bu a cý yý ya þý yor. n cak gü zel has le le rin op lu ma ka bul e de bi le ce ði doð ru luk lar i çin de su nul ma sý ge re ki yor. op lu mun sos yo lo jik ger çek le ri ne ma a le sef ki ri a ye e dil me di. Med re se üz zeh ra meþ rû i ye ve hür ri ye in, din le ba rýþ mýþ o lan me de ni ye in gü zel lik le ri ni gös er me si a çý sýn dan doð ru bir ka pý o la bi lir di. lim ka pý sýn dan de mok ra si nin di ðer gü zel lik le ri nin gir me si müm kün o la bi lir di. Ol ma dý. ma meþ rû i ye ve hür ri ye le rin din siz lik o la rak lan se e dil me ye ça lý þýl dý ðý bir dö nem de Be di üz za man Haz re le ri nin Mü nâ za râ i sim li e se rin de ve a rih çe-i Ha ya ý nda yer al dý ðý gi bi bun la rý Kür a þi re le ri ne an la ma ko nu sun da ki ça ba sý ný da göz ar dý e me mek ge rek. Be di üz za man ek öl çü sü din o lan ki le le re, â ye, ha dis ve ic ma-ý üm me gi bi s lâm ýn e mel de ðer le ri i le de mok ra si ve hür ri ye le ri an la mýþ. Bun dan da ha gü zel bir yo rum þek li o lur mu? Med re se üz zeh ra da sa de ce e ði im a la nýn da de ðil, s lâm üm me i nin bu de ðer ler le bu luþ ma sý nok a sýn da, ya ni re jim ko nu sun da da bü yük hiz me le re me dar o la bi lir di. ýl lar ca dik a ör le rin zul mü al ýn da in le di bu coð raf ya, þim di de bü yük be del ler ö de ye rek rap Ba ha rý ný ger çek leþ ir me ye ça lý þý yor. ma Med re se üz zeh ra nýn þu be le ri a çý la bil sey di bu ký 'a da ü ni ver si e kür sü le rin den ka za ný la cak ý bu de ðer ler. Kan sýz ve kav ga sýz o la rak... Hem de il min sað lam e mel le ri ü ze ri ne in þa e dil mek su re iy le. cev ni as ya.com.r Be di üz za man ýn müs be ha re ke der si DÜD DVM C B H K Â L OL M K F Be di üz za man, Hiç bir gü nah kâr baþ ka sý nýn gü nâ hý ný yük le ne mez. (n am Sû re si, 164) â ye i nin düs u ru nun Bir câ ni yü zün den o nun kar de þi, ha ne da ný, ço luk-ço cu ðu me sul o la maz ha ki ka iy le, Müs lü man la rýn kuv ve le ri ni da hi le kar þý de ðil, an cak hâ ri cî e câ vü ze kar þý is i mal e di le bi le ce ði ni em re i ði ni de fa lar ca ef sir e der. ur i sâ le le rin de çok ça zik re i ði bu â ye in iç i maî ha ya a da ir ef si riy le, bü ün ha ya ýn da bü ün kuv ve iy le â sâ yi þi mu hâ fa za ya ça lýþ ý ðý ný ya zar. ( mir dað Lâ hi ka sý, ) Baþ ka sý nýn ah ri bi ni ve ip â li ni he def le yen ga raz kâ râ ne, a dâ ve kâ râ ne men fî ih i lâ fýn ve men fi ha re ke in ha dî sin na za rýn da mer du ol du ðu nu ve bir bi riy le bo ðu þan la rýn müs be ha re ke e de me ye cek le ri ni s lâm a ri hin den, ya kýn hâ di se ler den o ku u rur. (Hiz me eh be ri, 286) ç e, zâ li me ve zul me kar þý en e sir li si lâ hýn müs be ha re ke le mu vâ ze ne-i a dâ le un su ru o lan müs be mu hâ le fe ol du ðu nu a çýk lar. Bu a çý dan Þeyh Sa id hâ di se si nin ne i ce siz ve a kim kal ma sý nýn e sas mâ ne vî se be bi nin bu Kur â nî e mel a dâ le e sâ sý na bað lar. Þark is ya ný ndan bir müd de ön ce Van da rek Da ðý nda ken di si ni zi ya re e den Kür a þi re a ða la rýn dan ve Ha mi di ye pa þa la rýn dan Kör Hü se yin Pa þa nýn, lar ha zýr, si lâh lar ve cep ha ne ler de ha zýr, siz den e mir bek li yo ruz di ye is ya na iþ i rak fik ri ne hid de le nen Be di üz za man ýn, s ker ler bu va a nýn ev lâ dý dýr. Se nin ve be nim ak ra ba la rým dýr. Ki me vu ra cak sýn? On lar ki me vu ra cak? Dü þün, id râk e; h med i Meh med e, Ha san ý Hü se yin e mi kýr dý ra cak sýn? ce va bý, as lýn da müs be ha re ke der si ne en bâ riz bir mi sâl dir. i ne bir baþ ka gö rüþ me de Hü se yin Pa þa i le di ðer Kür a þi re a ða la rý na ce va ben, fen di ler! Her hal de men fî bir fi kir le gel miþ si niz de yip ar dýn dan hid de le, Siz le rin bu men fî fi kir le meþ bu zih ni ye i ni zi da ha ev vel den de bi li yor dum. Bu zih ni ye men fi ol du ðu ka dar, ca hi lâ ne bir fi kir dir de yip, ca ba bu fik re hiz me ne den i le ri gel di? So ru yo rum si ze, þe ri a mý is i yor su nuz? Böy le ha re ke za en as lýn da þe ri a a mu ha lif ir. Bu ol sa ol sa bir ec ne bi ah ri ki ne â le ol ma key fi ye i dir. Þe ri a is e rim di ye þe ri a ý â le e de rek þe ri a a mu hâ le fe e dil mez. Böy le þe ri a is e mek ol maz! i ka zý, men fi ha re ke in Kur ân a ve s lâ ma ay ký rý bir fi ne ve if sad o yu nu na â le ol du ðu nun gü nü mü ze ý þýk u an ib re ve ri ci i zâ hý dýr. D HL D KI LIÇ KUL L IL MZ Ve Be di üz za man ýn Hü se yin Pa þa ya, Ben de sem ki, Þe ri a ýn a bi ki i çin Hü se yin Pa þa sen Pa nos an üç yüz a lýy la gel, bu ra ya ge lin ce ye ka dar yað ma cý lýk, a lân, ka li âm ya pýp ge le cek si niz. Bu i se a ma men þe ri a a mu ha le fe ir. Þe ri a is e rim der ken, þe ri a a mu hâ le fe e dil mez. Böy le men fî fi kir ler den vaz ge çi niz! u ya rý sý, müs be ha re ke dý þýn da, s lâm ýn þid de le red de i ði a lân, gasb ve mu ha lif le ri öl dür me ye va ran men fi ha re ke le hak ve hu ku kun a ran ma ya ca ðý ný ve hak kýn hü küm fer mâ ol ma ya ca ðý nýn i fâ de si dir. (ec med din Þa hi ner, Bi lin me yen a raf la rýy la Be di üz za man Sa id ur sî, ) Ke za Þeyh Sa id in, ký ya me dâ ve mek u bu na, ürk mil le i a sýr lar dan be ri s lâ mi ye in bay rak ar lý ðý ný yap mýþ ýr. Çok ve li ler ye iþ ir miþ ve þe hi ler ver miþ ir. Böy le bir mil le in o run la rý na ký lýç çe kil mez. Biz Müs lü ma nýz, on lar la kar de þiz; kar de þi kar deþ le çar pýþ ýr ma yýz. Bu þer an câ iz de ðil dir. Ký lýç, hâ ri cî düþ ma na kar þý çe ki lir. Da hil de ký lýç kul la nýl maz. Bu za man da ye gâ ne kur u luþ çâ re miz, Kur ân ve i man ha ki ka la rýy le, en vir (ay dýn la mak) ve ir þad e mek ir (e ði mek ir.) e þeb bü sü nüz den vaz ge çi niz, yok sa a kim ka lýr; bir kaç câ ni yü zün den bin ler ce mâ sum ka dýn ve er kek e lef o la bi lir u ya rý sýy la red di, da hil de ký lýç kul la nýl maz ha ki ka i ni en a çýk bi çim de or a ya ko yar. (a.g.e., ) Men fî ha re ke in Müs lü man mil le le ri çe þi li ýr kî ve mez he bî a yý rým lar la bir bir le riy le uð raþ ý rýp, kav ga ve kar ga þa ya sü rük le ye rek bö lün me ve par ça lan may la ec ne bi le rin iþ gal ve bo yun du ru ðu al ý na gir me ye i e ce ði ni ha ber ve rir. Bu ba kým dan e mel de hu kuk-u am me o lan müs be ha re ke in hu ku kul lah hük mü ne geç i ði ni as rih e der. Men fi ha re ke le her i ki hu ku kun ze de le di ði ni hal kýn hu ku ku nun gas be dil di ði ni Kur ân ve Sün ne e gö re av zih e der. i sâ le-i ur un mes le ði ni da i ma müs be ha re ke o la rak es bi e der. (Kas a mo nu Lâ hi ka sý, 188) Bü ün Müs lü man la rý men fi ha re ke en sa kýn dý rýp, müs be ha re ke le mü kel lef ol duk la rý ný va z e der. P B H I I ÇÂ S Müs be ha re ke düs u ru nun yal nýz bu ül ke ve bu mil le i çin de ðil, bü ün s lâm â le mi ni mu hâ fa za e de cek Kur â nî bir ders ve düs ur ol du ðu nu ve hâ riç e de mü se lâ ma-ý u mû mi ye yi (ge nel ba rý þý) e min e i ði ni i zâh e den Be di üz za man, Bir a da mýn ha a sýy la yir mi bin kom þu su ce za lan dý rý lýr mý? Dün ya da hük me den böy le bir ka nun var mý? so ru la rýy la, men fi ha re ke in çað daþ hu ku kun su çun þah si li ði ku ra lýy la çe liþ i ði ni bil di rir. ( mir dað Lâ hi ka sý, 451) Da hil de Bir bi ri ne kar þý ge len mu an nid ve mu â rýz kuv ve le rin, kuv ve siz ol duk la rý ný ve bu kuv ve siz lik le za if len di ði i çin mil le e ve mem le ke e ve va a na â di lâ ne hiz me e mu vaf fak o lu na ma dý ðý ný kay de der. i fak sýz lýk an ge len zâ fi ye ve kuv ve siz lik se be biy le ec ne bi nin po li i ka sý na â le o lun du ðu nu ve ec ne bi le rin par mak ka rýþ ýr ma sý na ze min ha zýr la dý ðý i fâ de siy le dýþ mü da hâ le ye fýr sa ver dir di ði ni ya zar. ( mir dað Lâ hi ka sý, 320) Be di üz za man ýn Kur ân â ye le riy le ve Pey gam be ri mi zin (asm) ha dis le riy le ef sir e dip mâ nâ sý ný be lir le di ði müs be ha re ke me o du sâ ye sin de dir ki, ür ki ye de çey rek as rý aþ kýn en müs e bi, ah rip kâr ve e pe den in me ci fev ka lâ de a ðýr bas ký la ra, ha pis le re, zu lüm le re kar þý, ur a le be le ri dâ vâ la rý nýn va kar ve iz ze i ni mu hâ fa za i çin de bü yük bir em kin le men fi ha re ke e me miþ ler, hep müs be ha re ke e miþ ler, ör nek ol muþ lar. ur a le be le ri ni reh ber e di nen Müs lü man ki le bü yük pro vo kas yon la ra ve in fi â le ka pýl ma mýþ. Bu me o dun ver di ði ba si re ve iz an la, ja ko ben ek par i nin ceb rî ve key fî da ya ma la rýn dan hiç bir va an da þýn bur nu ka na ma dan, vâ him kal kýþ ma lar ve kar ga þa var a sý na dü þül me den, çok par i li sis e me ge çiþ ba þa rýl mýþ; hak ve hür ri ye ler de bü yük me sâ fe ler a lýn mýþ, de mok ra ik ha ya ge liþ i ril miþ ir. Bu gün, bü ün s lâm dün ya sý nýn Be di üz za man ýn müs be ha re ke der si ne ih i ya cý var. Çýk ma za gi ren ve men fi ha re ke le ba þa rý sýz ka lan, Lib ya da ki gi bi ço ðu yer de ye ni den ik i dar mü ca de le le riy le iç ça ýþ ma ve iç sa va þa sü rük le nip son ba har a dö nü þen, en son Su ri ye de ol du ðu gi bi si lâh lý mu ha le fe in si lâh lý di re ni þi yle kar ga þa ve ka os i çin de bin ler ce mâ su mun ka ný nýn he der ol ma sýy la kir le nen rap ba ha rý nýn çý kýþ yo lu, men fî ha re ke i bý rak mak ýr. Çâ re, hak ký, hu ku ku, a dâ le i, il mî ve fik rî mü ca hâ de yi e sas a lan Be di üz za man ýn i sâ le-i ur da öl çü le ri ni ver di ði is i ka me li, â viz siz, e sas lý, sâ lim müs be ha re ke me o du nu reh ber e din mek ir. Baþ ka da yo lu yok

7 BM den srail e soruþurma BM S HK L I KO S, Þ GL L I D K F LS OP K L I D S L L ÞM B M L SO UÇ L I KO - U SU D U LUS L SI B ÐIM SIZ B SO UÞ U M PIL M SI K V D. S L, K S I SI I KI DI. GÖKÜK ÜSÜZOÐLU Giresun Üniversiesi BF Uluslararasý liþkiler Bölümü raþýrma Görevlisi Cum hur baþ ka ný b dul lah Gül ün geç i ði miz haf a ö nem li bir zi ya re çi si var dý. e var ki, ürk Dýþ Po li i ka sý nýn son dö nem de yal nýz ca Or a do ðu mer kez li o la rak e le a lý ný yor o lu þu bu zi ya - re in göl ge de kal ma sý na sebep ol du. Ha a bu zi ya re - in ürk Ba sý ný na yan sý ma sý yal nýz ca ma ga zin sel bo - yu a kal mýþ ýr da de ni le bi lir. La in me ri ka nýn en ö nem li ül ke le rin den bi ri o lan k va dor un dev le baþ - ka ný a fa el Cor re a i le dý þiþ le ri ba ka ný i car do Pa i - no nun ül ke mi ze ger çek leþ ir dik le ri zi ya re in ar ka pla ný na o dak lan mak an sa, ürk Dý þiþ le ri Ba ka ný h - me Da vu oð lu i le i car do Pa i no nun bir lik e ses - len dir dik le ri Bes sa me Muc ho þar ký sý nýn ve k va - dor dan ge len gül le rin da ha faz la ko nu þul ma sý ürk Med ya sý nýn ma ga zin o dak lý an la yý þý nýn ne ka dar so run lu bir ha le gel di ði nin gö rü le bil me si a çý - sýn dan da ö nem li dir. Hâl bu ki Cor re a, ür ki ye yi zi ya re e den ilk k va dor Dev le Baþ ka ný dýr. k va dor, La in me ri ka da s pan yol hâ ki mi ye i - ne kar þý çý kan ve bu ül ke ye kar þý ba ðým sýz lý ðý ný i lân e den ilk dev le o la rak bi lin mek e dir. Son ra ki dö - nem de bü yük bir ge li þim gös e re me miþ ol ma la rý na ve sü rek li bir yö ne im sel kriz i çe ri sin de de be len - miþ ol ma sý na kar þýn La in u lus çu lu ðu nun me þa le - si ni ya kan bir ül ke o lan k va dor, kom þu su Pe ru i le ya þa dý ðý sý nýr sa vaþ la rý ve yer li nü fus i le s pan yol hâ ki mi ye i dö ne min de ül ke ye ge le rek zen gin leþ miþ göç men nü fus a ra sýn da ki op lum sal ve sos yo-kül - ü rel ay rým ve ça ýþ ma i le de a ný lan bir ül ke dir. So - ðuk Sa vaþ dö ne min de, La in me ri ka ül ke le ri nin he men hep sin de gö rül dü ðü ü ze re, i de o lo jik yak la - þým la rýn ar ka sý na giz len miþ o o ri er ka lýp la ra es - lim o lan ve er ken kal kan ko mu an la rýn dar be yap - ý ðý bir ül ke ha li ne bü rü nen k va dor, bu gün i i ba - rýy la me ri kan kar þý lý ðý i le bi li nen bir ül ke ko nu - mu na bü rün müþ ve muz cum hu ri ye i o la rak a - nýl mak an u zak laþ mýþ ýr. k va dor Dev le Baþ ka ný a fa el Cor re a, ku zey kom þu su Ko lom bi ya nýn ak si - ne BD ye ol duk ça me sa fe li ha a þüp he ci bir þe - kil de yak laþ mak a ve Ve ne zu e la Dev le Baþ ka ný Hu go Cha vez a ra fýn dan ge liþ i ril me ye ça lý þý lan - me ri kan kar þý ý La in me ri ka blo ðu nun (L B- La in me ri ka i çin Bo li var cý i fak) ak if ü ye le rin - den bi ri ol ma ya ça ba la mak a dýr. Ül ke si nin ön de ge len ik i sa çý la rý a ra sýn da yer a lan Cor re a, O cak 2007 de gö re ve gel miþ ir ve ðus os 2013 e ka dar gö rev de ka la cak ýr. Cor re a nýn gö re ve gel dik en son ra a ý ðý en ö nem li a dým lar, ül ke nin borç la rý ný a zal mak, iþ siz lik ve yok sul lu ða kar þý e kin ed bir ler al mak ve ken di sin den ön ce ki yö ne im ler a ra fýn - dan op lu ma ve dev le e ya ban cý laþ ý rý lan yer li kö - ken li nü fu sa hi ap e de cek e ko no mik ve sos yal a - ban lý bir çok po li i ka yý ha ya a ge çir mek ol muþ ur. Cor re a, baþ a yok sul lar ve yer li ler ol mak ü ze re hal - kýn ö nem li bir bö lü mü nün des e ði ni al mýþ ol ma sý - na kar þýn, zen gin ke sim ve BD i le iþ bir li ði yan lý sý si ya sal or ga ni zas yon lar a ra fýn dan an i-de mok ra ik uy gu la ma lar yap mak la suç lan mak a dýr. Cor re a nýn ba sý na ve ba zý mu ha le fe li der le ri ne yö ne lik ser ve a viz ver me yen u u mu, o nun Si mon Bo li var a ö ze - nen ro man ik bir La in me ri ka ön de ri ol du ðu na yö ne lik ka na a le ri de güç len dir mek e dir. a fa el Cor re a nýn yap ý ðý en ö nem li ham le ler den bi ri de BD nin kon ro lün de ki F ya ka ýl ma - yý red de me si ve Ve ne zu e la dan son ra La in me - ri ka nýn en ö nem li pe rol ih ra ca çý sý o lan ül ke sin - de ki pe rol baþ a ol mak ü ze re abiî kay nak la rýn hep si ni ka mu laþ ýr ma sý dýr. Cor re a nýn gö rev sü re - si nin do la ca ðý 2013 yý lýn da ki se çim le ri ka za na rak 2017 ye dek k va dor un dev le baþ ka ný kol u ðun da o ur ma sý ih i mal da hi lin de dir. Cor re a nýn a sýl a ma cý böl ge sel bir li der o la rak gör - dü ðü ür ki ye yi 2013 yý lýn da in þa sý na baþ la na cak 12 mil yar do lar lýk Gü ney Pa si fik Pe rol a fi ne ri si ne ya - ý rým yap ma ya dâ ve e i ði or a da dýr. Cor re a, ra fi ne - ri nin ya ný sý ra ma li ye i 5 mil yar do lar o lan 8 a de HS Pro je si i le ma den ci lik sek ö rü ve ge mi in þa a ý gi bi a lan lar da da ür ki ye ve ürk i þ a dam la rý i le ça - lýþ ma ya ha zýr ol duk la rý me sa jý ný ver miþ ir. Bu gün i i ba rýy la ür ki ye nin böl ge de 9 da i mî bü - yü kel çi li ði bu lun mak a dýr. k va dor Bü yü kel çi li ði i se Qu i o da 2011 yý lýn da hiz me e gir miþ ir. k va dor un n ka ra Bü yü kel çi li ði i se 2009 yý lýn da a çýl mýþ ý. Cor - re a nýn zi ya re i kap sa mýn da ür ki ye i le k va dor a ra - sýn da ki i ca re hac mi nin en ya kýn za man da 1 mil yar do la ra u laþ ý rýl ma sý, bu ül ke de ki ya ý rým imkân la rý - nýn de ðer len di ril me si a ma cýy la ür ki ye-k va dor þ Fo ru mu nun ku rul ma sý ve i ki ül ke a ra sýn da ki sos yokül ü rel ve op lum sal ya kýn laþ ma nýn ar ý rýl ma sý gi bi hu sus lar da mu a ba ka a va rýl mýþ ýr. Bu nun ya ný sý ra, ür ki ye nin k va dor dan i hal e di len mu za uy gu la dý ðý % 140 lýk güm rük ver gi si nin a zal ý la bil - me si ko nu sun da ça lýþ ma lar yü rü ü le ce ði be lir il - miþ ir. Zi ra k va dor un en ö nem li ih raç mal la rýn - dan bi ri muz dur ve ür ki ye nin muz i ha la ý nýn yak la þýk % 90 ý k va dor dan kar þý lan mak a dýr. ür ki ye, La in me ri ka Coð raf ya sý na da a çý lým ger çek leþ ir mek zo run da dýr. Zi ra dün ya yal nýz ca Or a do ðu, Bal kan lar ve ge nel an lam da v ras ya dan i ba re de ðil dir. k va dor gi bi is ek li ve po an si yel li ül ke ler i le ku ru la cak mü e fik lik i liþ ki le ri, ür ki - ye nin böl ge de ki a ný nýr lý ðý ný ve e kin li ði ni ar ý ra - cak ö nem li bir a dým o la cak ýr. kvador Devle Baþkaný nýn ziyarei 7 DÜ 24 M 2012 CUMS B LÞ MÞ Mil le ler (BM) n san Hak la rý Kon - se yi, Do ðu Ku düs da hil iþ gal al ýn da ki Fi lis in op rak la rýn da s ra il yer le þim bi rim le ri nin so - nuç la rý ko nu sun da u lus la r a ra sý ba ðým sýz bir so - ruþ ur ma ya pýl ma sý na ye þil ý þýk yak ý. Fi lis in de - le gas yo nu a ra fýn dan su nu lan ka rar a sa rý sý, 47 ü ye li BM n san Hak la rý Kon se yi nde, 1 e kar þý 36 oy la ka bul e dil di. a sa rý ya 10 ül ke çe kim ser oy kul lan dý. Ka bul e di len ka rar a sa rý sý, s ra il yer le þim bi rim le ri nin, Fi lis in hal ký nýn, me de nî, po li ik, e ko no mik, sos yal ve kül ü rel hak la rý ü - ze rin de ne gi bi so nuç lar oluþurduðunu ye rin de in ce le mek ü ze re u lus la r a ra sý ba ðým sýz bir so - ruþ ur ma he ye i gön de ril me si ni ön gö rü yor. s ra il Baþ ba ka ný Bin ya min e an ya hu, Bir leþ - miþ Mil le ler (BM) n san Hak la rý Kon se yi a ra - fýn dan ka bul e di len, Ba ý Þe ri a da ki s ra il yer le þim bi rim le riy le il gi li so ruþ ur ma ya pýl ma sý ný ön gö - ren ka rar a sa rý sý ný ký na dý. Fi lis in de le gas yo nu a ra fýn dan su nu lan ka rar a sa rý sý nýn 47 ü ye li BM n san Hak la rý Kon se yi nde, 1 e kar þý 36 oy la ka bul e dil me si nin ar dýn dan bir a çýk la ma ya pan e an ya hu, Bu, s ra il e kar þý oy çok lu - ðu na sa hip i ki yüz lü bir kon sey dir. Kon se yin ken di sin den u an ma sý ge re kir. Bu gü ne ka dar kon sey a ra fýn dan ka bul e di len 91 ka ra rýn 39 u s ra il, 3 ü Su ri ye ve bi ri de ran la il gi li dir de di. Ka bul e di len ka rar a sa rý sý, s ra il yer le þim bi - rim le ri nin, Fi lis in hal ký nýn, me de nî, po li ik, e - ko no mik, sos yal ve kül ü rel hak la rý ü ze rin de ne gi bi so nuç lar oluþurduðunu ye rin de in ce le - mek ü ze re u lus la r a ra sý ba ðým sýz bir so ruþ ur - ma he ye i gön de ril me si ni ön gö rü yor. Ba ý Þe ri - a da ki yer le þim bi rim le rin de 300 bin s ra il li ya - þý yor. s ra il, ko nu nun ba rýþ gö rüþ me le ri çer çe - ve sin de çö zül me si ge rek i ði ni i le ri sü rü yor. Kon sey, ön ce ki gün s ra il le il gi li 4 baþ ka ka rar a sa rý sý ný da ha ka bul e i. Cenevre - Kudüs / a a SU Ge nel Dev rim Kon se yi, ül ke nin çe þi li þehir le rin de mu ha lif le re kar þý baþ la ý lan o pe ras - yon lar da gü ven lik güç le ri nin mü da ha le si so nu - cu ö len le rin sa yý sý nýn 68 e yük sel di ði ni du yur du. Kon sey, yö ne im kar þý lý ðýy la bi li nen ve u zun bir sü re dir o pe ras yon la rýn sür dü ðü Hu mus a 2 si ka dýn 25, ül ke nin ku ze yin de yer a lan d lib e a ra la rýn da 7 ço cu ðun da bu lun du ðu 24, or a ke - sim ler de ki Ha ma da bi ri ço cuk, bi ri ka dýn ol - mak ü ze re 10, Þam ýn ban li yö le rin de bi ri iþ ken - ce den 4, o lay la rýn ilk baþ la dý ðý ül ke nin gü ne yin - de ki De ra þehrin de bi ri ço cuk 3 ve Ha lep e bi ri ak i vis 2 ki þi nin ya pý lan mü da ha le ler ve a çý lan a eþ so nu cun da öl dü ðü nü be lir i. Ha ma nýn Ku seyr sem in de ak þam sa a le rin - de çok sa yý da ha van o pu nun düþ ü ðü nü i fa de e den gör gü þa hi le ri, ö lü ve ya ra lý la rýn ol du ðu nu ba zý ev ler de yan gýn çýk ý ðý ný bil dir di. Ha lep in zaz þehri ne de 10 dan faz la ro ke in düþ ü ðü - nü, ha van op la rý nýn i sa be e i ði böl ge ler de du - man yük sel di ði ni ak a ran ye rel ak i vis ler, þehirde ki yük sek bi na la rýn ça ý la rýn da kes kin ni - þan cý la rýn ol du ðu nu di le ge ir di. d lib ve çev re - sin de or du nun dü zen le di ði o pe ras yon lar da çok sa yý da yer le þim bi ri mi nin bü yük ha sar gör dü - ðü nü ve hal kýn da ha gü ven li böl ge le re ve ür ki - ye ye kaç ý ðý ný vur gu la yan ye rel ak i vis ler, gü - ven lik güç le ri nin bu ki þi le re a eþ aç ý ðý ný kay de - i. k i vis ler, or du nun d lib ve Ce bel l Za vi ya böl ge si ni bom ba la dý ðý ný bil dir di. nkara / a a, US GDCK B LÞ MÞ Mil le ler- rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel em sil ci si Ko fi n nan ýn, Su ri ye de a eþ kes sað lan ma sý ça ba la rýy la il gi li gö rüþ me - ler de bu lun mak ü ze re bu haf a us ya yý zi ya re e de ce ði bil di ril di. us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný ar dým cý sý Mik ha il Bog da nov, Mos ko va nýn ay ný za man da Su ri ye nin ön de ge len mu ha le fe grup la rýn dan U lu - sal Ko or di nas yon Ko mi e si ü ye le ri ni de a ðýr la ya ca ðý ný söy le di. Su ri - ye nin en ö nem li mü e fi ki o la rak bu ül ke hü kü me i ne u lus lar a ra sý yap ý rým uy gu lan ma sý gi ri þim le ri ni en gel le me ye ça lý þan us ya, ay - ný za man da n nan ýn a eþ kes sað lan ma sý ça ba la rý na da des ek ve ri yor. n nan ýn ö ner di ði plan, ya ra lý la rýn ah li ye e dil me si ve in sa - nî yar dým da ðý ýl ma sý i çin her gün ça ýþ ma la ra i ki sa a a ra ve ril me si ve si ya sî çö züm bul - mak a ma cýy la gö rüþ me le rin baþ la ýl ma sý gi bi mad de ler i çe ri yor. Moskova / a a CLO, ÜK GLO BD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin on, 1 i san da s an bul da ya pý la - cak Su ri ye nin Dos la rý op lan ý sý i çin ür ki ye ye ge le cek. BD Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Vic o ri a u land, gün lük ba sýn bri fin gin - de yap ý ðý a çýk la ma da, ür ki ye nin 1 i san da ge niþ ka ý lým lý Su ri - ye nin Dos la rý op lan ý sý na ev sa hip li ði ya pa ca ðý ný ha ýr la a rak, BD Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin on ýn da bu op lan ý ya ka ý la ca ðý ný bil dir - di. u nus a ge çen Þu ba a yýn da dü zen le nen ilk Su ri ye nin Dos la - rý op lan ý sý nýn, Su ri ye de þid de in dur ma sý, in sa nî yar dým la ra de - vam e dil me si ve si ya sî sü re cin baþ la ýl ma sý nýn ö ne mi nok a sýn da, BM- rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel em sil ci si Ko fi n nan ýn 6 mad de - lik ba rýþ pla nýn ca da des ek le nen çok ne bir gün dem or a ya koy du ðu nu be lir en u land, Do la yý sýy la ürk hü kü me i nin, ge le ce ðe da ir uz la þý yý de rin leþ ir mek ve ge niþ le mek a - ma cýy la o luþ u ra ca ðý gün de mi dör göz le bek li yo ruz de di. u land, s an bul da ki op lan - ý da BM nin de em sil e dil me si ni bek le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Was hing on / a a Ça vuþ Ba les e 23 suç la ma n F G S D bir me ri kan as ke ri - nin öl dür dü ðü si vil le rin sa yý sý 16 dan 17 ye yük sel il di. f ga nis an da gö rev yap ý ðý üs sün ya kýn la rýn da ki bir köy de 17 si vi li öl dü ren s ke r hak kýn da 23 suç la ma yö nel i le ce ði bil di ril di. me ri kan med ya - sýn daki, ha ber le re gö re, Ça vuþ o ber Ba - les e ci na ye en 17 suç la ma ya i la ve en, a - ðýr sal dý rý ve ci na ye e e þeb büs en de 6 suç la ma yö nel i le cek. Kan sas e ya le in de For Le a ven worh da ki as ke rî ha pis ha ne - de u u lan Ba les Kan da har da 11 Mar sa - ba hý gö rev yap ý ðý üs sün ya ký nýn da ki köy - de si vil le re a eþ e miþ, 9'u çocuk 3'ü kadýn 17 sivili öldürmüþü. Was hing on / a a Ko so va Gü ven lik Gü cü, SK da e ði im gö re cek n KO SO V Gü ven lik Gü cü (KGG) ve ürk Si lâh lý Kuv ve le ri a ra sýn da ki iþ bir li ði çer çe ve sin de, 33 KGG men su bun dan o lu - þan bir bö lük, ba rý þa des ek o pe ras yo nu e ði i mi i çin ür ki ye ye ha re ke e i. - dem a þa ri Kýþ la sý nda dü zen le nen u ður - la ma ö re nin de KGG Ba ka ný gim Çe ku, ür ki ye Sa vun ma Ba kan lý ðý i le SK Ge - nel kur ma yý a ra fýn dan, KGG men sup la rý - na ba rý þa des ek o pe ras yon la rý ko nu sun da e ði im imkânýn sað lan ma sýn dan duy du ðu mem nu ni ye i i fa de e i. örene Ko so va ürk em sil He ye i Baþ kan lý ðý a dý na l - bay ü cel Ke leþ de kaýldý. KGG men sup - la rý nýn, 26 i san 2012 a ri hi ne ka dar SK Ü çün cü Ko lor du 28.u ga yý nda ve n ka - ra da ki Ba rýþ Dos luk Mer ke zi nde e ði im gö re ce ði be lir il di. Priþine / a a Ma li deki dar be ye dünyadan epki var n M L D, dönceki gün yöneime el koyan dar be ci as ker ler ve sa - a le rin de so ka ða çýk ma ya sa ðý koydu. Dar be ci le rin söz cü sü eð men ma du Ko na re, Ma li dev le e le viz yo nun dan yap ý ðý a çýk la ma da, si vil le rin so ka ða çýk - ma la rý na i liþ kin ký sý la ma la rýn ne ka dar sü re ce ði ni be lir me di. Dar be nin ar dýn - dan BM Ge nel Sek re e ri Ban Ki-mun, Ma li de ki as ke rî dar be yi ký na dý ðý ný be lir - e rek, ül ke de a na ya sal dü ze nin der hal sað lan ma sý çað rý sýn da bu lun du. s lâm þ - bir li ði eþ ki lâ ý ( ) Ge nel Sek re e ri k - me led din h sa noð lu da, Ma li de or du dan ay rý lan bir grup as ke rin dar be yap ma sý ný ký na dý. Gös e ri len ep ki le rin ar dýn dan baþ a BM ol mak ü ze re di ðer ku ru luþ la rýn da yap ý rým la rý gö rüþ me si bek le ni yor. Fran sa, bu ül ke i le o lan i liþ ki le ri ni as ký ya al dý ðý ný a çýk la mýþ ý. ür k Dý þiþ le ri Ba kan - lý ðý da Ma li de de mok ra ik dü ze ni nin a - ka me e uð ra ma sý ný en di þey le a kip e - mek e yiz de di. Dar be ci le rin de vir diði Dev le Baþ ka ný ma du u ma ni o u re yi, sa dýk dev le baþ kan lý ðý mu ha fýz la rý ko ru - yor. Bir oplaný için gelen Ken ya Dý þiþ le - ri Ba ka ný Mo ses We an gu la, Ma li de ki dar be nin ar dýn dan Ba ma ko da ki o e lin de mah sur bu lu nu yor. Bamako - nkara / a a srail'in iþgal alýndaki Filisin opraklarýnda yýllardýr sürdürdüðü, ahudi yerleþimleri Birleþmiþ Milleler nsan Haklarý Konseyi'nin belirleyeceði uluslar arasý baðýmsýz bir komisyon arafýndan soruþurulacak. Devle Baþkaný Beþþar sad'a baðlý ordu birlikleri, Suriye þehirlerini bombardýman alýnda uarken muhaliflerin direniþi de sürüyor. FLS OPKLID LÞML KBUL DLMZ DIÞÞ L Ba kan lý ðý, u lus lar a ra sý op lu mun büün u ya rý la rý na rað men s ra il in iþ gal al - ýn da ki Fi lis in op rak la rýn da sür dür dü ðü yer le þim fa a li ye le ri nin ka bul e dil me si nin müm kün ol ma dý ðý ný bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, s ra il ma kam la rý nýn Ba ý Þe ri a da bu lu nan Va la ja Kö yün de Fi lis in li le re a i bin 235 dö nüm a - ra zi nin çev re de ki yer le þim le re park in þa e mek ge rek çe siy le mü sa de re e dil me si ne yö - ne lik plan la rý nýn þid de le ký nan dý ðý be lir il di. s ra il Par la men o su nun u lus lar a ra sý hu ku - ku ih lal e den yer le þim fa a li ye le ri ni des ek le mek a ma cýy la ma li kay nak ah sis e me si - nin ve yer le þim pro je le ri ne ma lî kay nak sað la yan la ra ver gi ko lay lýk la rý ön gö ren mev zu a dü zen le me le ri ne gi riþ me si nin de e sef le kar þý lan dý ðý a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: U - lus lar a ra sý op lu mun büün u ya rý la rý na rað men s ra il in iþ gal al ýn da ki Fi lis in op rak la - rýn da sür dür dü ðü yer le þim fa a li ye le ri nin ka bul e dil me si müm kün de ðil dir. s ra il in bu o lum suz u u muy la ba rýþ sü re ci ni ý ka ya rak ve a ra zi de mey da na ge i rd iði ni fi i li du rum - la i ki dev le li çö züm viz yo nu nu ah rip e i ði ne dik ka çe ken Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, s ra il in u lus lar a ra sý hu kuk an kay nak la nan so rum lu luk la rý na uy gun ha re ke e me si ni ve ba rýþ ze mi ni ne za rar ve ren fa a li ye ler den vaz geç me si ni ö nem le bek li yo ruz. nkara / a a Su ri ye de bom bar dý man sü rü yor Ko fi n nan Hillary Clinon

8 8 24 M 2012 CUMS H B ca ni as ya.com.r Karma eðiim ne zaman sona erer? Son za man la rýn meþ hur slo gan la rýn dan bi ri e mez, a ma e ve i di. ði im sis e miy le il gi li o la rak ha zýr la nan ye ni ka nun ek li fi de ðer len - di ri lir ken de bu slo gan kul la ný lý yor. ca ba, sis e miy le il gi li yo rum lar ya pý lýr ken e mez, a ma e - ve mi yok sa ve, a ma ye mez mi de mek lâ zým? BMM gün de mi ne ge len ka nun ek li fi e mel o - la rak üç nok a da de ði þik lik ge i ri yor. 28 Þu ba sü - re cin de uy gu la ma ya ko nu lan 8 yýl ke sin i siz e ði - im e son ve ren ye ni ek lif, op lam da mec bu rî e - ði im i 12 yý la çý ka rýr ken bu nu 4 yýl lýk ke sin i ler le ve ri le cek þek le ge i ri yor. a ni, ilk 4 yýl il ko kul, i kin - ci 4 yýl or a o kul ve son 4 yýl i se li se e ði i mi a lý na cak. Bu a ra da, i kin ci 4 yýl da seç me li ders sa yý sý nýn ar - ý rýl ma sý ve bu sa ye de ar zu e den le re i mam ha ip ders le ri nin ve ri le bi le ce ði i fa de e di li yor. e ni ka nun ek li fi nin bir de ði þik li ði de, mes lek li - se si me zun la rý nýn ü ni ver si e ye gi riþ le rin de ön le ri - ne çý ka rý lan ka sa yý uy gu la ma sý ný so na er dir me si o la cak. a ni, ü ni ver si e im i han la rý na gi ren li se öð - ren ci le ri me zun ol duk la rý o kul la ra gö re de ðil, ce - vap la dýk la rý so ru sa yý sý na gö re pu an a la cak lar. l be e bu de ði þik lik ler doð ru. e i ce de yan lýþ la - ra son ve ri li yor ve mes lek li se si me zun la rý nýn mað - dur e dil me si ni en gel li yor. n cak bu ve ben ze ri i yi - lik le ri do la yý sýy la, ek lif e ki muh e mel yan lýþ la ra i i - raz e dil me me si an la mý da çý ka rýl ma ma lý. Me se lâ, Kur ân-ý Ke rim in ez ber len me si e ði i mi o lan ha fýz - lýk ko nu sun da ba zý sý kýn ý la rýn o la bi le ce ði i fa de e - di li yor. Þim di bu sý kýn ý la rý di le ge i ren ler, Sus, çok gü zel bir ka nun çýk mak ü ze re. Piþ miþ a þa su ka ma! de ni le bi lir mi? Gü zel ka nun un bir ha a sý var sa, o nun dü zel il me si ni is e mek ni çin ka nun ha zýr la yý cý la rý ný ra ha sýz e sin? Ge çen gün ler de e ði im sis e mi nin ko nu - þul du ðu bir or am da, söz a lan ko nuþ ma cý la rýn ço - ðu, gün dem de ki ka nun ek li fin de ki bu ve ben ze ri mah zur la rý ha ýr la ý lar. Me se lâ, söz a lan uz man, bel ki de ço ðu kim se nin ak lý na gel me yen çý rak lýk ko nu su na dik ka çek i ki, ka nun ha zýr la yý cý la rýn bi - le bu hu su su ih mal e i ði söy le ne bi lir. a mam, þar lar de ðiþ i. Bü yük þe hir ler de ya þa yan lar ar ýk ço cu ðu nun e lin den u up a mir ha ne ye gö ür mü - yor, a ma ür ki ye nin her ye ri ay ný þar la rý a þý mý - yor ki! s e sek de, is e me sek de çý rak o la rak or - na ez gâ hý nýn ba þý na ge çen ço cuk lar o lu yor. O hal de bu me se le le ri de hal le den kök lü bir sis em de ði þik li ði ne ih i yaç yok mu? y ný soh be op lan ý sýn da gö rüþ le ri ni be yan e - den uz man lar, o kul la rý mýz da ki ya ban cý dil e ði i - mi nin ye er siz li ði ne de dik ka çek i ler. Ve ay ný þe - kil de, ye ni sis e min dil e ði i mi gi bi e ði i min ö zün - de, ya pý sýn da, ka li e sin de, muh e va sýn da cid dî bir de ði þik lik ge ir me di ði ne vur gu yap ý lar. Bu ger çek le ri di le ge ir mek, ha zýr la nan ek li fin red di an la mý na gel mez, a ma ek sik le ri ol du ðu nu da gös e rir. ür ki ye yi i da re e den le re dü þen gö rev, bu ve ben ze ri ka nun la rý ha zýr la ma dan çok ön ce ge - rek li a raþ ýr ma ve meþ ve re le ri yap mak ol ma lý dýr. l el den üs ün o la bil di ði gi bi, a kýl da a kýl dan üs ün o la bi lir. Din le mek, a raþ ýr mak, sor mak, ek lif le ri ve en kid le ri din le mek hiç kim se ye za rar ver mez. Soh be or a mýn da di le ge i ri len es bi le ri din le - yin ce, as lýn da SK la rýn ve ka mu o yu nun ge nel an - la mýy la ür ki ye me se le le ri ko nu sun da u ya nýk ol - du ðu ka na a i ha kim ol du. Üs e lik, ha zýr la nan ek li - fe e leþ i ri ge i ren ler mu ha lif ler de de ðil di. Muh - e me len ço ðu ik i dar par i si ne oy ver miþ, bel ki yi - ne ve re cek; a ma yan lýþ la rý gö rü yor ve dü zel il me si i çin ge rek li i kaz la rý ya pý yor. ür ki ye yi i da re e den ler, di le ge i ri len i kaz la ra kýz ma yý bý ra kýp ge rek li ders le ri a la bi lir se bun dan he pi miz kâr lý çý ka rýz. a biî 28 Þu ba ýn ke sin i siz e ði im i ni so na er dir mek le ö vü nür ken, ay ný sü re - cin da ya ý ðý kar ma e ði im in gün de me gel me me - si de hay ra a lâ me de ðil... Ke sin i siz e ði im le be ra - ber, kar ma e ði im de so na er se keþ ke... BMM de 120 ül ke i le dos luk gru bu ku rul du BMM D, 120 ül ke i le par la men o la ra ra sý dos luk gru bu ku rul du. Son o la rak BMM i le Fas par la men o su a ra sýn da dos luk gru bu ku rul ma sýy la, sa yý 120 yi bul du. BMM Ge - nel Ku ru lu ndan 121 ül ke i le dos luk gru bu o luþ u rul ma sý - na i liþ kin o nay a lýn mýþ ý. 121 ül ke den Fran sa i le ku ru lan dos luk gru bu nun fa a li - ye le ri, bu ül ke de 1915 o - lay la rý na i liþ kin r me ni id di a la rý nýn red di ni suç sa yan ek li fin ka bul e dil - me si nin ar dýn dan as ký ya a lýn mýþ ý. Bu dö nem de s - ra il, Su ri ye, Lib ya, u na - nis an ve Öz be kis an i le dos luk gru bu ku rul ma - ma sý ka ra rý a lýn dý. 23. Dö - nem de ür ki ye i le 105 ül - ke a ra sýn da dos luk gru bu ku rul muþ u. n ka ra / a a BU SIL PO? BD ULUSLSI DÎ ÖZGÜLÜK KOMSOU'U POUU DÐLD D ÞL BÞKI GÖMZ, POU VUP'DK 30 MLO MÜSLÜM'I KÞI KÞI KLDIÐI SOULI OK SMSII ÜZÜCÜ OLDUÐUU KD. D þ le ri Baþ ka ný Meh me Gör - mez, BD U lus la ra ra sý Di nî Öz gür lük Ko mis yo nu nun ra po ru na i liþ kin, a - po run di nî öz gür lük ler, s la mo fo bi a, s lâm a kar þý nef re suç la rý ve ay rým cý - lýk lar a çý sýn dan kay gý u yan dý ran ko ca bir dün ya yý, ký 'a v ru pa sý ný yok say - ma sý, v ru pa da ki 30 mil yon Müs lü - man ýn kar þý kar þý ya kal dý ðý so run la rý yok say ma sý ü zü cü dür de ðer len dir - me sin de bu lun du. Gör mez, ürk - me ri kan Der nek le ri Fe de ras yo nu Baþ - ka ný ve be ra be rin de ki he ye i ka bul e i. Gör mez, fe de ras yon ve ben zer ku rum - la rýn var lý ðý nýn, ya ban cý ül ke ler de ki ürk le rin kim lik le ri ni ko ru ya bil me si a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. BD U lus la ra ra sý Di nî Öz gür lük ler Ko mis yo nu nun 2012 ý lý Dün ya da Di nî Öz gür lük ler a po ru na da de ði - nen Gör mez, ra por da ür ki ye nin ö - zel kay gý u yan dý ran ül ke ler a ra sýn da gös e ril me si ne ep ki gös er di. Baþ kan - lýk o la rak ra po ru ö nem se dik le ri ni be - lir en Gör mez, di nî öz gür lük ler a la nýn - da ký sý la ma la rý a kip e dip, ye rin de in ce - le me nin ve bu nu dün ya ka mu o yuy la pay laþ ma nýn say gý de ðer bir iþ ol du ðu nu vur gu la - dý. n cak sal öz gür lük kav ra mýn dan u zak la þýp, si ya sî mü lâ ha za lar la, i de o lo jik sebep le re da ya na - rak ra por lar ha zýr la nýr sa o ra por la rýn kay gý u yan - dýr ma ya baþ la ya ca ðý na dik ka i çe ken Gör mez, þöy le ko nuþ u: a por din öz gür lük le ri, s lâm, s - la mo fo bi a ko nu sun da kay gý u yan dý ran ko ca bir v ru pa ký 'a sý ný yok sa ya rak, ür ki ye yi din öz - DL Ba ka ný Sa dul lah r gin, ce za in faz ku rum la rýn da hü küm lü ve u uk lu la rýn nö - be le þe u yu duk la rý id di a la rý nýn ger çe ði yan sý - ma dý ðý ný bil dir di. Ba kan r gin, CHP Ga zi an - ep Mil le ve ki li Meh me Þe ker in ce za in faz ku rum la rý na i liþ kin ya zý lý so ru ö ner ge si ni ce - vap la dý. Ce za in faz ku rum la rýn da hü küm lü ve u uk lu la rýn nö be le þe u yu duk la rý id di a la rý ger çe ði yan sý ma dý ðý ný be lir en r gin, Ce za in faz ku rum la rýn da ka pa si e ye gö re o lu þan faz la lýk, por a if ya ak ku rul ma sý ve i zi ne ve ya sev ke gi den hü küm lü le rin ya ak la rý nýn ge çi ci o ya rak kul la nýl ma sýy la çö zül mek e dir de di. Beþ yýl lýk plan la ma çer çe ve sin de ye ni ce za in - faz ku ru mu ya pýl ma sý nýn plan lan dý ðý na dik - ka i çe ken r gin, þun la rý kay de i: Bu na gö re, 168 ye ni ce za in faz ku ru mu nun ya pý mý nýn a - mam lan ma sýy la 87 bin 72 ki þi lik ek ka pa si e o luþ u rul ma sý, çað daþ in faz re ji mi ne uy gun Diyane þleri Baþkaný Mehme Görmez FO OÐ F: gür lük le ri ko nu sun da kay gý u yan dý ran ül ke i lan e miþ gö rü nü yor. a po run di nî öz gür lük ler, s la - mo fo bi a, s lâm a kar þý nef re suç la rý ve ay rým cý - lýk lar a çý sýn dan kay gý u yan dý ran ko ca bir dün ya - yý, ký 'a v ru pa sý ný yok say ma sý, v ru pa da ki 30 mil yon Müs lü man ýn kar þý kar þý ya kal dý ðý so run - la rý yok say ma sý ü zü cü dür. Bu ha ki ka en cid dî bir so run. a po run ken di si nin kay gý u yan dýr ma - ya baþ la ma sý on dan dýr. ðer din öz gür lük le ri ra - ol ma yan ve op lam 13 bin 388 ki þi lik ka pa si - e si bu lu nan kü çük il çe ce za in faz ku rum la rý - nýn ka pa ýl ma sýy la ne o la rak 190 bin 438 ki þi - lik ka pa si e ye u la þýl ma sý a maç lan mak a dýr. r gin in ver di ði bil gi ye gö re, ce za in faz ku rum la rýn da; 2002 yý lýn da 34 bin 808 hü - küm lü, 24 bin 621 u uk lu; 2003 e 37 bin 56 hü küm lü, 27 bin 240 u uk lu; 2004 e 30 bin 365 hü küm lü, 27 bin 565 u uk lu; 2005 e 29 bin 445 hü küm lü, 26 bin 425 u - uk lu; 2006 da 35 bin 865 hü küm lü, 34 bin 412 u uk lu; 2007 de 52 bin 809 hü küm lü, 38 bin 28 u uk lu; 2008 de 63 bin 63 hü - küm lü, 40 bin 172 u uk lu; 2009 da 76 bin hü küm lü, 40 bin 340 u uk lu; 2010 da 86 bin 566 hü küm lü, 34 bin 248 u uk lu bu lu - nu yor du. Ce za in faz ku rum la rýn da, 2011 yý lý i i ba riy le i se 92 bin 617 hü küm lü, 35 bin 987 u uk lu yer a lý yor. n ka ra / a a po ru ha zýr la ný yor sa e þi, a dil il ke ler ve pren sip ler bü ün din le ri, bü ün ký 'a - la rý, bü ün ül ke le ri bir lik e e þi o la rak de ðer len dir me di ði za man i nan dý rý cý - lý ðý ný kay be der. HI S ZI LIK L PO D Ö ÇI K I LIO a por da da ha çok Müs lü man la rýn ya þa dý ðý ül - ke ler de ki Hýris i yan a zýn lýk la rýn ön pla na çý ka rýl - dý ðý ný vur gu la yan Gör mez, Biz de has sa sýz. Din öz gür lük le ri ko nu sun - da s lâm dün ya sýn da ya þa yan Hý ris - i yan la rýn so run la rýy la da hep bir lik e il gi len me li yiz, Hýris i yan dün ya da ya - þa yan Müs lü man la rýn so run la rýy la da hep bir lik e il gi len me li yiz de di. Di nî öz gür lük ler a la nýn da kay gý u yan dý ran ül ke le ri es bi e den ra po run, di li, üs lû - bu ve muh e va sýn da yer a lan ay rým cý - lýk dolayýsýyla kay gý u yan dýr dý ðý ný i fa de e den Gör mez, Dün ya da ö zel lik le s la - mo fo bi i le il gi li bü ün so run la rý yok sa - ya rak, sa de ce be lir li ko nu lar ü ze ri ne yo - ðun laþ mýþ ol ma sý, bir de kay gý u yan dý - ran bü yük bir dün ya yý, kay gý u yan dý ran bir v ru pa ký 'a sý ný yok sa yýp sa de ce bel li ba zý ül ke le rin i çin de ki kü çük a zýn - lýk la ra yo ðun laþ mýþ ol ma sý ný ya dýr ga dým doð ru su di ye ko nuþ u. Fe de ras yon ye - ki li le rin den de bu gö rüþ le ri ni o ra da ki em sil ci le re ak ar ma la rý ný is e yen Gör - mez, an lý ve yan lýþ bil gi ler ve ba zý ön yar gý la rýn ra por da e ge men ol du ðu nu gör - düm i fa de le ri ni kul lan dý. n ka ra / a a ren ka za sýn da 5 ki þi öl dü KÜH'D kon rol lü hem ze min ge çi e ren le çar pý þan ak si de bu lu nan ve s ki þe hir e sevk e di len ka dý nýn öl me siy le ka za da ö len le rin sa yý sý 5 e yük sel di. lý nan bil gi ye gö re, ka za da a ðýr ya ra la nan Ha ni fe Ol gun (41), 112 cil Ser vis e kip le rin ce kal dý rýl dý ðý Dum lu pý nar Ü ni ver si e si (DPÜ) Kü ah - ya v li ya Çe le bi ði im ve raþ ýr ma Has a ne si nde ki ilk mü da ha le si nin ar dýn dan am bu lans la s ki þe hir Os man ga zi Ü ni ver si e si ( SO GÜ) ýp Fa - kül e si Has a ne si ne sevk e dil di. Bu ra da ki mü da ha le ye rað men kur a rý la ma yan Ol gun un ö lü müy le ka za da ö len le rin sa yý sý 5 e çýk ý. av þan lý-s ki - þe hir se fe ri ni ya pan ma ki nis k rem l bir i da re sin de ki se fer sa yý lý yük re ni, Kü ah ya-s ki þe hir ka ra yo lu nun 1. ki lo me re sin de ki kon rol lü hem ze min ge çi e ba ri yer le rin a ra sýn dan geç me ye ça lý þan r han a vuz un (31) kul lan dý ðý plâ ka lý ak siy le çar pýþ mýþ ý. Sü rü cü a vuz, a - þi Ka na dý (56) ve Mu sa r aþ (40) o lay ye rin de, Mol do va uy ruk lu Za mi a Ka ra e va (31) i se has a ne de öl müþ ü. KÜH / aa Bakan rgin: e ni ce za ev le ri ya pý la cak dale Bakaný Sadullah rgin FO OÐ F: CHP den Da nýþ ma Ku ru lu na boy ko nchp Grup Baþ kan ve ki li kif Ham za çe - bi, BMM Da nýþ ma Ku ru lu op lan ý la rý - na ka ýl ma ya cak la rý ný bil dir di. Ham za çe bi, BMM de dü zen le di ði ba sýn op lan ý sýn - da, zo run lu e ði i mi 12 yý la çý ka ran ka nun ek li fi ne i liþ kin BMM Baþ ka ný Ce mil Çi - çek e yap ýk la rý baþ vu ru yu ha ýr la ý. Ko - nuy la il gi li Mec lis Baþ ka ný ný gö re ve ça ðýr - dýk la rý ný ve Mil lî ði im Ko mis yo nu Baþ - ka ný a bi v cý yý þi kâ ye e ik le ri ni be lir - en Ham za çe bi, O da hu kuk suz lu ðun mi ma rý o lan Ko mis yon Baþ ka ný na ha va le e di yor. Ko mis yon Baþ ka ný ndan ilk gün kü u u mun dan fark lý bir u um bek le mi yo - ruz. Mec lis Baþ ka ný ndan a kil a dam ko nu - mun da ol ma sý ný is e dik. Sa yýn Baþ kan bu - gün i i ba riy le a kil a dam ko nu mun da ol - ma ya ca ðý ný, a ciz a dam ko nu mun da o la ca - ðý ný ka mu o yu na i lân e miþ ir de di. BMM Baþ ka ný Çi çek ve Ko mis yon Baþ - ka ný v cý nýn, sa nal de mok ra ol du ðu nu i le ri sü ren Ham za çe bi, Sa yýn Ce mil Çi - çek, ken di si ni ar ýþ ma ya aç mýþ ýr. CHP a - çý sýn dan Sa yýn Çi çek, gü ve ni lir li ði ni, i i ba - rý ný kay be miþ ir de di. Hamz çe bi, Çi - çek in dün kü a çýk la ma la rý dolayýsýyla Da - nýþ ma Ku ru lu nun dün kü op lan ý sý na ka - ýl ma dýk la rý ný i fa de e i. Bu u um la rý nýn de vam e dip e me ye ce ði ne yö ne lik bir so ru ü ze ri ne de Ham za çe bi, de cek ir di ye ko nuþ u. n ka ra / a a Çi çek: 12 yýl ka ra rýný Ge nel Ku rul ve rir nbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, zo run lu e - ði i min 12 yý la çý ka rýl ma sý na i liþ kin ya sa ek li fi nin ka bul e dil di ði Mil lî ði im, Kül - ür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu ka ra rýy la il gi li iþ lem yap ma ye ki si o lup ol ma dý ðý na, BMM Ge nel Ku ru lu nun ka rar ve re ce ði - ni söy le di. Genç na ya sa Ça lýþ a yý na ka - ý lan Çi çek, bu ra dan ay rý lýr ken ga ze e ci le - rin so ru la rý ný cevap la dý. Zo run lu e ði i min 12 yý la çý ka rýl ma sý na i liþ kin ya sa ek li fiy le il gi li Ge nel Ku rul sü re ci nin baþ la dý ðý be - lir i le rek, mu ha le fe in de i i raz la rý çer çe - ve sin de bu ko nu da ki de ðer len dir me si nin so rul ma sý ü ze ri ne geç miþ e ki uy gu la ma la - rý da ha ön ce an la ý ðý ný a ným sa ý. ç ü - zük e hü küm yok sa ya da fark lý yo rum la - ný yor sa bu nun ni haî ka ra ra bað la na ca ðý en ye ki li or gan Ge nel Ku rul o la rak gö zü - kü yor di yen Çi çek, geç miþ e ki ben zer du rum lar da da BMM Baþ ka ný nýn ra po - ru Ge nel Ku rul a gön der mek en baþ ka iþ - lem yap ma dý ðý ný be lir i. Ce mil Çi çek, Ko mis yon Baþ ka ný bi zim yap ý ðý mýz doð ru, si zin ye ki niz yok di yor. Do la yý sýy - la bu nun ka ra ra bað la na ca ðý yer Ge nel Ku rul dur. Ge nel Ku rul da u sû lün ce gö rü - þü le cek di ye ko nuþ u. n ka ra / a a

9 24 M 2012 CUMS H B 9 Dü el lo e di le cek bir ko nu de ðil ken fýn dan Mec lis Baþ kan lý ðý na ve ril miþ i. ek lif e ki ka fa ka rý þýk lý ðý sü rür ken, bu nun mka ni as ya.com.r geiremiyorsa bu yakýþýksýz ek li fin ko mis yon dan kav ga lý gü rül ü lü sebebi mad de le rin yi ne a çýk-se çik ya zýl ma ma ve yum ruk lu gö rüþ me ler den son ra geç me - görünüler neden yaþanýyor? sý dýr. Meselâ i mam ha ip le rin or a kýs mý nýn a - na cak. Bir sü re den be ri ya þa nan lar hem de - ler ken, ü re ðin var sa gel her þe yi bir ke na ra mok ra si ye za rar ve ri yor, hem de mil le in ku - bý ra ka lým ve i mam ha ip li se le ri nin or a kýs mý up laþ ma sý na yol a çar ken, Mec lis e gru bu bu - ný bir lik ve güç bir li ði ya pa rak a ça lým di ye la nan par i ler bir ür lü bu du rum dan çý ka mý - ses le ni yor. Di ðer a raf an Bah çe li nin Kur ân-ý yor lar, bu na son ver mi yor. 74 milyonu ilgilendiren bir Ke rim in o kul lar da seç me li ders ya pýl ma sý is - Böy le bir ek li fin Mil lî ði im Ba kan lý ðý a - er ken söy le di ði ça ðýn mâ ne vî has a lý ðý na ev kanun erafýnda yaþanan ra fýn dan ha zýr la nýp, hü kü me a ra fýn dan lâ la rý mý zýn ya ka lan ma ma sý i çin ön lem a la lým Mec lis e ve ril me si ge re ken bir a sa rý ol ma sý arýþma kuuplaþmayý i fa de le ri ni i se kim se gör mü yor, duy mu yor. bek le nir den, KP Grup Baþ kan ve kil le ri a ra - geirirken, sorunlara da çözüm Þu ra sý da bir ger çek ki, ko mis yon dan ge çen Sa nýr sý nýz ki ö nü müz de ki haf a i çin bir sin den son ra mu ha le fe iç ü zü ðün ih lâl e - çý lýp a çý la ma ya ca ðý i le il gi li ne lik yok. k bi na sa va þa ha zýr la ný yo ruz. San ki, ký lýç lar dil di ði ge rek çe siy le ge ri çe kil me si ni is e me - de ni li yor, seç me li de ni li yor, a ma ne bir þe kil çe kil miþ, as ker her an sal dý rý ya ha zýr - si ne, ik i da rýn i se böy le bir þe ye ya naþ ma - gi bi bü ün ül ke yi il gi len di ren bir ko nu da kar - de a çý la cak de ni le mi yor. De nil se de baþ ka lýk i çin e mir bek li yor. Bir a raf a çýk bir a lan da op lan mak i çin gün be lir le di, di ðer a raf on la rýn an la ya ca ðý dil den mü ca de le ye ha zýr bek li yor. Böy le bir dü el lo i çin gün ler dir ha zýr lýk ya pý lý yor. Ön ce ka pa lý a lan da bir bir le ri ne ha ka re ler ya pýl dý, ser si cim ler a ýl dý, yum ruk lar ko nuþ u. Ha ka re le rin bi ni bir pa ra Þim di i se sa ha ya i ni li yor. Dü el lo ya gi ri þi len ko nu i se ge le cek ne sil le ri il gi len di re cek bir ko nu e ði im. ði im gi bi ö nem li bir me se le de ku up laþ ma, i na laþ ma ve ay rýþ ýr ma gi bi hal ve ha re ke le re gi ri þil me si baþ a öð ren ci ler ol mak ü ze re bü ün mil le i ü zer ken, ku up laþ ma la ra gi ri li yor. «««Zo run lu e ði i mi ke sin i li o la rak 12 yý la çý kar an ek li fi nin Mil lî ði im Ko mis yo nu nda ek me li, o ka lý, yum ruk lu, bol ha ka re ve kü für lü gö rüþ me sin den son ra ya þa nan lar ür ki ye ye ya kýþ ma mýþ ý. Gö rü len o ki, ö nü müz de ki haf a da bu nun da ha bü yük ar ýþ ma sý bu se fer Mec lis Ge nel Ku ru lun da ya þa ma sý ü ze ri ne Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek par i le rin grup baþ kan ve kil le ri i le gö rüþ me le rinden bir so nuç çýk ma dý. Çi çek, e lim den ge le ni yap ým der ken, ek lif Mec lis Baþ kan lý ðý na su nul du. Mil lî ði im Ko mis yo nu Baþ ka ný a bi v cý, ek lif ge ri çe ki lir sür pri zi bek le me yin di yor. KP Grup Baþ kan ve ki li Mus a fa li aþ, ek li fin ö nü müz de ki haf a 27 Mar Sa lý gü nü gö rü þül me ye baþ la na ca ðý ný be lir ir ken, gö rüþ me le rin ne ka dar sü re ce ði ni bi le söy lü yor. Ö nü müz de ki haf a Ge nel Ku rul a ge le cek. 26 mad de, her mad de bir sa a sür se, bir haf a da bi er. Sa lý dan Pa za ra bi er di ye de ka nu nun ne za man çý ka ca ðý ný da hi söy lü yor. Þu ra sý ke sin gi bi ek lif ö nü müz de ki haf a Mec lis e gö rü þül me ye baþ lan dý ðý an dan i i ba ren yi ne bü yük ar ýþ ma lar ya þa na cak, ül ke gün de mi bu na ki li le ne cek. ýp ký ko mis yon da ol du ðu gi bi ge nel ku rul da da bü yük ar ýþ ma lar ya þa na cak ýr. Bu nun ilk i þa re le ri ni bu haf a ya pý lan grup op lan ý la rýn da gör mek müm kün dü. ði im þý lýk lý sal vo lar la seç me ne se lâm gi bi bir yan lýþ lý ða de vam e di li yor. r do ðan ek lif gö rü þü lür ken an la dýk la rý dil ney se o dil den ko nu þa cak la rý ný söy ler ken gö rüþ me le rin çok ha ra re li ge çe ce ði nin ha be ri ni ön ce den ve ri yor. CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu i se ek lif le il gi li e leþ i ri le ri ni sür dü rür ken, yap ý ðý mýz dü zen le me i de o lo jik de ðil, pe da go jik ir di yen r do ðan a, Pe da go ji nin ne ol du ðunu bil mez. Ko nu pe da go jik de ðil, kri mi no lo jik der ken me se le nin da ha da su lan dý rýl ma sý na sebep o lu yor. Di ðer a raf an CHP ka nun ek li fi ne ep ki gös er mek a ma cýy la ek li fin gö rü þü le ce ði gün Mec lis grup op lan ý sý ný se çim mi ing le ri nin de ya pýl dý ðý n ka ra an do ðan mey da nýn da yap ma ka ra rý al dý «««Bu ar ýþ ma lar dan sis e min ne ge i rip ne gö ür dü ðü i le il gi li ko nuþ ma ya fýr sa kal mý yor. MHP Ge nel Baþ ka ný Dev le Bah çe li, r do ðan a sa mi mî bir çað rý da bu lun du ðu nu söy bir ye ki li bu nu ya lan lý yor. Bu or am da, ha fýz lýk e ði i mi a la cak ve Kur ân kur su e ði i mi gö re cek öð ren ci ler, 2-3 se ne Kur ân e ðii mi a lýp, da ha son ra i kin ci dör de de vam e de bi le cek mi? a ni, ilk 4 yýl dan son ra di le yen a ra da bu e ði i mi a la bi le cek mi? Da ha bun lar gi bi bir çok þey ar ý þý la mý yor da hi. Di ðer yan dan Mil lî ði im Ba ka ný Ö mer Din çer in Bu ka nun, e ði im sis e mi nin so run la rý ný çö zen bir ka nun de ðil, sa de ce ya pý sal dü zen le me ya pan bir ka nun. Ba zý so run lar bu gün kü ka nun çýk ma sa da var dý, çýk ý ðýn da da de vam e de cek söz le ri ni ne re ye koy mak ge re kir? Bu nu da an la mýþ de ði liz. O za man þu nu sor mak ge rek mez mi? Ma dem bu ka nun so run la rý çöz mü yor sa, so run la rý çö ze cek þe kil de bir ka nun ha zýr la na maz ge rek mez miy di? a ni, 74 mil yo nu il gi len di ren bir ka nun e ra fýn da ya þa nan ar ýþ ma ku up laþ ma yý ge i rir ken, so run la ra da çö züm ge i re mi yor sa bu ya ký þýk sýz gö rün ü ler ne den ya þa ný yor? Be del li ye il gi dü þük ncum HU Halk Par i si (CHP) e kir dað Mil le ve ki li m re Köp rü lü, so ru ö ner ge si ni ce vap la Mil lî Sa vun ma Ba ka ný s me ýl maz ýn be del li as ker li ðe baþ vu ran la rýn sa yý sý ný 14 Mar i i ba riy le 17 bin 587 ki þi o la rak ken di le ri ne bil dir di ði ni a çýk la dý. Ba kan ýl maz ýn be del li as ker li ðe baþ vu ru i le il gi li so ru ö ner ge si ni ce vap la dý ðý ný Köp rü lü, Sa yýn Ba ka nýn a çýk la ma la rý gös er miþ ir ki, biz za hü kü me a ra fýn dan da ya pý lan a çýk la ma lar da en az 150 bin ki þi nin ya rar lan ma sý bek le nen be del li as ker lik i çin an cak 17 bin 587 ki þi baþ vu ru da bu lu na bil miþ ir. Hal bu ki a maç ba ka ya sa yý sýn da ki ar ý þý a zal mak ý. n cak baþ a söy le nen a ma ca hiz me e dil me di ði gö rül mek e dir de di. n ka ra / ci han Öð ren ci ler B yi e-ki ap an öð re ne cek nv U P Ko mis yo nu a ra fýn dan des ek le nen s an bul Bil gi Ü ni ver si e si ve l Mil lî ði im Mü dür lü ðü or ak lý ðýn da yü rü ü len Di ji al v ru pa Bir li ði: Li se ve il köð re im öð ren ci le ri i çin ürk çe e-ki ap pro je si ka mu o yu na a ný ýl dý. s an bul Bil gi Ü ni ver si e si San ral Kam pü sü ner ji Mü ze si nde ki si ne ma sa lo nun da Di ji al v ru pa Bir li ði: Li se ve il köð re im öð ren ci le ri i çin ürk çe e-ki ap pro je si nin a ný ý mý a ma cýy la dü zen le nen op lan ý da ko nu þan s an bul Mil lî ði im Mü dü rü Mu am mer ýl dýz, bir kaç bi le þe ni o lan pro je nin, Bil gi Ü ni ver si e si nin bi ri kim le riy le ür ki ye nin v ru pa Bir li ði gi bi e mel he def le rin den bi ri ni ko nu al dý ðý ný söy le di. Mü dür lük o la rak pro je de se ve se ve gö rev al dýk la rý ný be lir en ýl dýz, Pro je bi ze ek lif e dil di ði za man hiç e red dü e mek si zin he men ha va da kap ýk di ye ko nuþ u. Ü ni ver si e nin v ru pa Bir li ði ns i ü sü Mü dü rü Prof. Dr. y han Ka ya da pro je ye i liþ kin yap ý ðý su num da, e-ki ap ça lýþ ma la rý nýn 1 O cak 2012 a ri hin de baþ la dý ðý ný ve 31 ra lýk 2012 a ri hin de so na e re ce ði ni bil dir di. Pi lo uy gu la ma yý da 15 öð re men ve 150 öð ren ciy le ya pa cak la rý ný be lir en Ka ya, a lý nan ge ri dö nüþ le re gö re pro je nin ye ni den göz den ge çi ri le ce ði ni, so nuç la rýn da fi nal kon fe ran sýy la üm ka mu o yu na du yu ru la ca ðý ný an la ý. s an bul / a a Ben zin pom pa la rý ver gi da i re si ne dö nüþ ü nchp Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Fa ik Öz rak, K Par i ik i da rýn da ben zin pom pa la rý nýn, ver gi da i re si ne dö nüþ ü ðü nü id di a e i. Öz rak, ya zý lý a çýk la ma sýn da, a ma cý a kar ya ký a fi ya is ik ra rý ný sað la mak o lan ver gi le rin, KP a ra fýn dan is is mar e di le rek, bü çe nin en e mel ge lir kay na ðý ha li ne ge i ril di ði ni kaydei. Ver gi sis e minin, pe rol fi ya la rý ar ar ken ver gi ler dü þü rül mek, pe rol fi ya la rý dü þer ken ver gi ler ar ý rýl mak su re iy le ü ke i ci nin u lus la ra ra sý pe rol fi ya la rýn da ki dal ga lan ma lar dan en az e ki len me si i çin a sar lan dý ðý ný i fa de e den Öz rak, þun la rý sa vun du: maç bu es nek li ði sað la mak ken KP u lus la r a ra sý pe rol fi ya la rýn da ki ar ýþ la ra rað men sis e mi ça lýþ ýr ma ya rak is is mar e miþ ir. Bu gün ben zin fi ya la rý psi ko lo jik sý nýr o lan 4,5 L yi, mo o rin fi ya la rý i se 4 L yi aþ mýþ ýr. KP ik i da rýn da ben zin pom pa la rý ver gi da i re si ne dö nüþ müþ ür. KP ko la ya ka ça rak mev cu sis e min es nek li ði ni yok e miþ ir. nkara / a a Þe hi le ri mi zi du â lar la u ðurl adýk Þýr nak a e rör ör gü ü ne kar þý yü rü ü len o pe ras yon lar da þe hi o lan ö zel ha re kâ po lis le ri dün mem le ke le rin de du â lar la son yol cu luk la rý na u ður lan dý. Po lis me mu ru rif Ma mýþ, da na nýn la dað il çe si Ký cak Kö yün de op ra ða ve ril di. l Müf ü sü rif Gök ce nin kýl dýr dý ðý ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan, þe hi din na a þý Ký cak Kö yü Me zar lý ðý na Ö zel Ha re kâ Þu be si nde gö rev li po lis - ler a ra fýn dan a þýn dý. Þe hi din e þi b ru Ma mýþ (22), Be nim e - þim þe hi ol du, öl me di. ð la ma ya ca ðým, að la ma yýn di ye çev - re sin de ki le re ses len di. Þe hi po lis me mu ru e cep o pa loð - lu nun ce na ze si, am bu lans la kon voy eþ li ðin de Fev zi ye Ca mi i ne ge i ri len þe hi po lis me mu ru nun na a þý, l Müf ü sü Meh me argý, HM e uymalý VUP KOS POJ MÜDÜÜ MUSHDZD,''HM ÇHLI LÞK LKL H GÇLMS Ç Ç HUKUK ÇÖZÜML BULUU, ÇHL Ç HUKUK UGULIS SZBUG' BÞVUUL ZLI'' DD. V U P Kon se yi Pro je Mü dü rü Ma hir Mush e id za da, HM iç i ha la rý nýn u lu sal yar gý la ma da dik ka le e le a lýn ma sý ve iç hu kuk ha li ne ge i ril me si ha lin de, Sraz burg a ya pý lan baþ vu ru lar da ö nem li a zal ma o la ca ðý ný di le ge ir di. ük sek ar gý Ku rum la rý nýn v ru pa San dar la rý Ba ký mýn dan ol le ri nin Güç len di ril me si Or ak Pro je si kap sa mýn da dü zen le nen Göç ve l i ca Hu ku ku kon fe ran sý Da nýþ ay da baþ la dý. Kon fe ran sýn a çý lý þýn da ko nu þan v ru pa Kon se yi Pro je Mü dü rü Ma hir Mush e id za da, ür ki ye i le or ak la þa yü rü ü len pro je nin, v ru pa n san Hak la rý Mah ke me si ( HM) iç i ha la rý, ka rar la rý, v ru pa n san Hak la rý Söz leþ me si ( HS) hü küm le ri nin uy gu la ma ya ge çi ril me si ve bil gi le rin ür ki ye ye ak a rýl ma sý a çý sýn dan çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. ür ki ye nin ö zel lik le in san hak la rý ko nu - Ma hir Mush e id za da sun da v ru pa mük e se ba ý na yak laþ ma ko nu sun da ö nem li a dým lar a ý ðý ný söy le yen Mush e id za da, u lu sal yar gý a la nýn da da HM ka rar la rý, iç i ha la rý ve HS hü küm le ri ko nu sun da ge liþ me le rin a kip e dil me si nin ö ne mi ne i þa re e i. HM iç i ha la rý nýn u lu sal yar gý la ma da dik ka le e le a lýn ma sý ve iç hu kuk ha li ne ge i ril me si ha lin de, Sraz burg a ya pý lan baþ vu ru lar da ö nem li a zal ma o la ca ðý ný di le ge i ren Mush e id za da, s lýn da HM e ya pý lan bir çok baþ vu ru ya pýl ma ya bi lir. U lu sal yar gý la ma ya pan lar, - HM iç i ha la rý ný dik ka le e le al mak ve uy gu la mak la yü küm lü dür. U lu sal ge le nek le re bun la rý ak ar mak ö nem li dir. HM iç i ha la rý na i liþ kin il ke le rin ha ya a ge çi ril me si i çin iç hu kuk a çö züm ler bu lu nur, iç i ha lar iç hu ku ka uy gu la nýr sa Sraz burg a baþ vu ru lar a za lýr di ye ko nuþ u. n ka ra / a a Sön me zoð lu nun kýl dýr dý ðý ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Bað çeþ - me Me zar lý ðý nda ki po lis þe hi li ðin de op ra ða ve ril di. Þe hi po lis me mu ru Mus a fa r do ðan ce na ze si, oz ga ýn Bo ðaz lý yan il çe - si ne bað lý De re çep ni Kö yün de op ra ða ve ril di. Þe hi baþ po lis me mu ru Ka dir Can, n al ya da op ra ða ve ril di. n al ya Müf ü Ve ki li b ra him Ke ser a ra fýn dan ký lý nan na ma zýn ar dýn dan þe hi baþ po lis me mu ru Ka dir Can ýn ce na ze si, Un ca lý Me zar lý ðý na ge - i ri le rek, du â lar eþ li ðin de def ne dil di. 15 yýl lýk Ö zel Ha re kâ po li si Ci ha k ka ya da, z mir de duâ ve ek bir ler le op ra ða ve ril di. Þe - hi ce na ze le ri ne ba kan lar, ye rel yö ne i ci ler ve va an daþ lar ka ýl - dý. Ce na ze ler de e rö re öf ke var dý. dana - zmir / a a Kü re sel ü rü yüþ s ya Ka fi le si, Ku düs yo lun da F LS des ek ver mek a ma cýy la yo la çý kan Ku düs e Kü re sel ü rü yüþ s ya Ka fi le si ran ü ze rin den Gür bu lak Sý nýr Ka pý sý ndan ür ki ye ye 2 o o büs le gi riþ yap ý. Ka fi le, Ið dýr ve r zu rum u zi ya re e ik en son ra s an bul a doð ru ha re ke e i. h li Bey lim le ri Der ne ði Baþ ka ný Ve li Be der i le MZ LUM D Ge nel Baþ kan ar dým cý sý e cep Ka ra göz, prog ram hak kýn da bil gi ver di. Ka ra göz, yüz yý lýn son ya rý sýn da s ra il in iþ gal al ýn da u u ðu op rak la rý ma sum in san la rýn ka nýy la su la dý ðý ný be lir e rek, vic dan sa hi bi o lan her ke sin zor ba lý ðýn ve ci na ye le rin kar þý sýn da dur ma sý ge rek i ði ni vur gu la dý. Ka ra göz, s ra il lo bi si nin a rih sel ve hu kuk sal a çý dan böy le si ne güç lü ol du ðu bir ze min de, Fi lis in op rak la rýn da ger çek leþ ir di ði ka li am la rý us a ca ma nev ra lar la ka muf le e me ye ça lýþ mak a dýr de di. s ra il ve BD nin hiç bir u lus la ra ra sý ku ra la uy ma dý ðý ný be lir en Ka ra göz, Dünyadaki Müslümanlarýn ci na ye le ri gör me le ri ve ep ki le ri ni or a ya koy ma la rý di li yo ruz di ye ko nuþ u. Ka fi le nin r zu rum un ar dýn dan, n ka ra ve s an bul a uð ra ya ca ðý ný be lir en Ka ra göz, da ha son ra Mer sin e ge çi le ce ði ni kay de i. Ö e yan dan ka fi le nin, ür ki ye den ka ý la cak e kip le s an bul dan son ra Mer sin den Lüb nan a ge çe ce ði, v ru pa ve f ri ka dan ge le cek kon voy lar la bu ra da bir le þe rek, 30 Mar a Ku düs e o la ca ðý bil di ril di. Iðdýr-rzurum / a a HBL SD heyei, nkara emsilciliðimizi ziyare ei. S D den n ka ra em sil ci li ði mi ze zi ya re n M L Say man lar Der ne ði (S D) a ra fýn dan Ga ze e mi zin n ka ra em sil ci li ði ne bir zi ya re dü zen len di. em sil ci miz Meh me Ka ra i le gö rü þen Ma li ye Say man lar Der ne ði Baþ ka ný li ýl dý rým, ga ze e mi zin du yar lý ya yýn la rýn dan do la yý e þek kür le ri ni i fa de e i. Gün dem le il gi li me se le ler de fi kir a lýþ ve ri þin de bu lu nu lan zi ya re e, S D yö ne im ku ru lu ü ye le ri, Mu ra i ði er, Ha ni fi k su ve Ka dim Kay han da ha zýr bu lun du. op lan ý da say man la rýn so run la rý ve bun la ra çö züm ö ne ri le ri ma sa ya ya ý rý lýr ken, ay rý ca gün dem de ki ko nu lar la il gi li de ko nu þul du. S D Baþ ka ný li ýl dý rým, ö zel lik le ma li ye ça lý þan la rý nýn son ya pý lan ya pý sal ba zý re form lar la ve e þi i þe e þi üc re uy gu la ma la rý kap sa mýn da mað dur e dil di ði ni ve bu mað du ri ye in der hal gi de ril me si ge rek i ði ni vur gu la dý. n ka ra / a vuz Ça lýþ kan Ba þa rý nýn sýr rý, dos luk n K F Hol ding ve V Ha va li man la rý Hol ding ö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Ham di kýn, Genç ö ne i ci ve þa dam la rý Der ne ði nin (G D) dü zen le di ði Du â yen ler le Soh be ler kon fe ran sýn da ko nu þan kýn, ar ka daþ lýk lar dan bir lik e iþ yap ma kül ü rü nün o luþ ma sý ge rek i ði ni be lir e rek, her ke sin bir bi ri nin a ný ma sý so nu cun da bir iþ yap ma sý ge rek i ði ni kay de i. kýn, iþ ha ya ýn da ba þa rý lý ol ma nýn for mü lü nü i liþ ki ler de gör dü ðü nü i fa de e de rek, þun la rý kay de i: Ba þa rý nýn sýr rý ný, i liþ ki ye, dos lu ða, ec rü be ye ve i þe fo cus ol ma ya bað lý yo rum. i ca rî iþ ya pa bil mek i çin ka sa nýn ba þýn da o ur mak ge re ki yor. Ku rum sal laþ ma nýn bel li dö nem den son ra ol ma sý ge re kir. s an bul / a a Su, sa vaþ si lâ hý ha li ne ge le bi lir n BD D K fe de ral is ih ba ra ku rum la rýn ca ka le me a lý nan or ak bir de ðer len dir me ra po run da, su yun 2022 den i i ba ren sa vaþ si lâ hý ve ya e rör a ra cý ha li ne gel me si nin kuv ve le muh e mel ol du ðu u ya rý sýn da bu lu nul du. BD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Cli on ýn a le biy le, su gü ven li ði ko nu sun da ha zýr la nan BD U lu sal s ih ba ra ah mi ni ad lý giz li bel ge de yer a lan ve ri le re da ya na rak ha zýr la nan ra por da, su so ru nun 2022 yý lýn dan son ra da ha cid dî ha le ge le ce ði ne i þa re e di len ra por da, bu a rih en son ra baþ a Gü ney s ya, Or a do ðu ve Ku zey f ri ka ol mak ü ze re su yun bir sa vaþ si lâ hý o la rak kul la nýl ma sý ve ya e rör a ra cý ha li ne gel me si ih i ma li nin da ha da güç le ne ce ði nin al ý çi zil di. Was hing on / a a Sý nýr ka pý la rý mo der ni ze o lur sa i ca re i miz ar ar n Ü K O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (OBB) Baþ ka ný i fa Hi sar cýk lý oð lu, bu yýl Sarp Sý nýr Ka pý sý ndan 5 mil yon ki þi nin ge çiþ yap ma sý ný bek le dik le ri ni be lir e rek, 5 mil yon ki þi bu ra dan geç i ði za man Ka pý ku le Sý nýr Ka pý sý ndan, ya ni ür ki ye nin ba ý sýn dan da ha çok in san Sarp Sý nýr Ka pý sý ndan geç miþ o la cak. Bu da bir re kor de di. Hi sar cýk lý oð lu, r vin, i ze ve rab zon da ki zi ya re le ri ön ce si u çak la Gür cis an ýn Ba um þeh ri ne, bu ra dan da ür ki ye i le Gür cis an ý bir bi ri ne bað la yan Sarp Sý nýr Ka pý sý na gel di. Hi sar cýk lý oð lu, Böy le ce bek le me sü re le ri a zal mýþ o la cak. Sý nýr ka pý la rý ne ka dar mo der ni ze o lur sa bi zim ya pa ca ðý mýz i ca re o ka dar ar a cak i fa de si ni kul lan dý. r vin / a a Sarp, ku mar ka pý sý ol ma sýn n Z i ca re ve Sa na yi O da sý SO) ö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Ö mer Of lu oð lu, Sarp Sý nýr Ka pý sý'ndan, ku mar oy na mak i çin ge çen le re yö ne lik ö ed bir a lýn ma sý ge rek i ði ni söy le di. Of lu oð lu, Ba um'a ku mar oy na mak i çin gi den in san lar da son dö nem de ö nem li ar ýþ ol du ðu nu sa vun du. Of lu oð lu, ku mar eh li ke si nin böl ge i çin ö nem li so run ol du ðu nu, bu ne den le bu na bir þe kil de ed bir bul mak ge rek i ði ni i fa de e i. i ze / a a Z Balýkesir Kepsu eþrafýndan muherem kardeþimiz Hüseyin Özgürden'in halasý Sadife Haným' ýn vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Salihli eni sya Okuyucularý Z rkadaþýmýz smail mir'in aðabeyi Kerim mir'in vefaýný eessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Gölcük eni sya Okuyucularý

10 10 24 M 2012 CUMS MD POLK h lâk ve Ze us an e ik di len mek MHMD BOCIOÐLU i ce on yýl dýr ne sil le rin e be dî ha ya la rý ný ka rar an ve ka rar ma ya da de vam e den ni fak, mer ke zi, ya ni siv ri u cu ne re de du ra ca ðý bel li ol ma yan bir per gel gi bi dir. Bir yan dan, gay ri müs lim un sur la rý, hem de ürk çe ko nu þan la rý ný mü ba de le i le ül ke den sü rer. u na nis an dan da dil le ri ürk çe ol sun ol ma sýn bü ün Müs lü man un sur la rý göç le a lýr. Bu ra da din da ra göz kýr par, o nun mem nun ka la ca ðý bir dü zen ku ra ca ðý ha va sý ný ve rir. er li de di ði ürk lü ðe a pay rý an lam lar yük le ye rek o nu s lâm a kar þý kul lan ma ya ça lý þýr. z cüm le, e ser le ri ni ürk çe yaz ma yan Mev lâ nâ, sýrf bu op rak lar da bir sü re o ur du ðu ve hiz me e i ði i çin ürk ür. Be ri a raf a du ru bir ürk çey le þi ir ya zan u nus m re nin ne de mek is e di ði ni an la ma ça ba sý i çin de o lan lar s lâm a re fe rans ya par lar sa ge ri ci dam ga sý yi ye bi lir ler. Gü ya yer li bir i de o lo ji i le or a ya çý kan bu zih ni ye, me zar aþ la rý na va rýn ca ya ka dar ma zi yi, hal kýn geç mi þi ni sil mek is er; bu cüm le den o la rak, halk ür kü le rin den s lâm a a i un sur la rý çý kar mýþ ýr. s lâm klâ sik le rin den Biz ne bü yük bir mil le mi þiz! ö vün me si ne mal ze me o la bi le cek o lan la rý ye ni di le ak ar mak a bir sa kýn ca gör mez. Ö e yan dan, bu mil le in i nan cýy la, arz-ý e lâk ki si i le u zak an ya kýn dan il gi si ol ma yan, ilk ça ðýn ef sa ne le ri ni an la an ki ap la rý Ba ý dil le rin den, ko mis yon lar ku rup, fa kir mil le in pa ra sýn dan mil yon lar ö de e rek di li mi ze çe vir ir. y ný i ki yüz lü lük, bu gün de baþ ka baþ ka þe kil ve arz lar da sü rüp gi di yor. Bi ri le ri i þi ne gel di ðin de ev ren sel de ðer ler den söz e di yor. er li o la na du dak bü kü yor. ma ay ný ev ren sel de ðer ler, he va sý ný a min e de cek ba zý hal la rý ka rýþ ýr ma ya el ver me di ðin de i se u lu sal kim lik e a ýf a bu lu nu yor. Bir ör nek le ye i ne ce ðim: e rel ve ya u lu sal slo gan la rý a ýp du ran lar, mil le in di li ne bin yýl dýr yer leþ miþ ah lâk ý çað dý þý bu lu yor lar, o nun ye ri ne e ik i koy ma ya ça lý þý yor lar. ik es ki u nan ca dan ge len bir ke li me ve kay na ðý e hos. O da bir op lu luk, bir u lus ve ya i de o lo ji yi ka rak e ri ze e den, ký la vuz i nanç ve i de al le ri an la mak i çin kul la ný lý yor. y ný ke li me nin a la rýn ya þa ma a la ný, yer le þik â de ve a lýþ kan lýk lar an lam la rý da var. O za man e ik de bir yö nüy le yer le þik â de ve a lýþ kan lýk la ra uy gun o la rak dav ran ma an la mý na ge le cek ir. (Ha ni ürk gen ci yer le þik, köh ne â de ve ge le nek le ri erk e de cek, dev rim ci o la cak ý!) Kà mûs na mus ur di ye bo þu na de me miþ ler. Ge le lim, bi zim o gü zel e ri mi mi ze: h lâk. h lâk, rap ça hulk ke li me si nin ço ðu lu dur, huy, a bi a, mi zaç, se ci ye gi bi ma na la ra ge lir. n sa nýn fý ra ýy la, ya ra ý lý þýy la ya kýn a lâ ka sý var. Zi ra halk hem ya ra ý lýþ, hem de bü ün ya ra ý lan lar ma na la rý na ge li yor. O za man hu luk da ya ra ý lýþ a gü zel ký lý nan a bi a, mi zaç ve se ci ye an lam la rý na ge le cek ir. Ku lu e bi nin (asm) Her do ðan, s lâm fý ra ý ü ze ri ne do ðar. Son ra, an ne-ba ba sý o nu Hý ris i yan, a hu di ve ya Me cu si ya par. (Bu hâ rî, ce nâ iz 92; bû Dâ vu, sün ne 17; ir mi zî, ka der 5) sö zü bu nun la il gi li. a ni, yer le ri ve gök le ri Hak ü ze re ya ra an ve o nun e ze li er cü me si o lan Kur ân ý bu nun þa hi di ký lan l lah, her do ðan ço cu ðu gü zel se ci ye ler sa hi bi ol ma yý, ya ni ah lâk lý ol ma yý ba þa ra bi le cek, ru hun da ki is i da la rý kuv ve den fi i le çý ka ra bi le cek bir ni e lik e ya ra mýþ ýr. Bu is i da la rýn kuv ve den fi i le çýk ma sý, ya þa nýr, göz le gö rü lür hâ le gel me si s lâm gü zel ah lâk an i ba re ir ha dis-i þe ri fi ge re ði i man ve s lâm i le müm kün dür. a ni, i man ha ya ýn ha ya ý ol du ðu za man gü zel ah lâk ya þa nýr; s lâm ha ya di ni ol du ðu ak dir de op lu luk lar da Hâ lý kýn mu ra e i ði gü zel ah lâk yer le þir. ma ev ren sel de ðer ler ne o la cak, de ni le ce ði ni du yar gi bi yim. Hiç bir op lu luk yok ur ki bir u ya rý cý gön de ril me miþ ol sun fer ma ný ge re ði, bi zim bu gün fi lo zof sö zü di ye ka bul e i ði miz ni ce ger çek ya bir ne bî sö zü dür, ya da o nun dil den di le ge çer ken baþ ka li bas lar giy miþ fark lý bi rer ver si yo nu dur. Sö zün ký sa sý, Hâ lýk bü ün ya ra ýk la rý nýn (hal ký nýn) ken di ya ra ý ðý fý ra ü ze re, ya ni gü zel hulk, ah lâk ü ze ri ne ol ma sý ný mu ra e mek e dir. Bu da i man ve s lâm ýn ya þan ma sý i le ger çek le þir. Var mý bun dan da ha ev ren sel de ðer? Do la yý sýyla Ze us en e ik di len me nin, De ðer ler ði i mi a dý al ýn da, s lâm ýn a da ma kýl lý an la ý la ca ðý Din Der sin den ay rý bir ders ih das e me nin, o fel se fe ci bu nu de di, ö bü rü red de i de di ko du la rý nýn, e ik ko nu sun da be ik ler dö þen me gay re keþ li ði nin hiç bir ge re ði yok ur. KOFS DÂV Konu Konuþmacý er : Bediüzzaman ve medeniye dünyasýnda gençlik : Halil USLU Gazeeci azar arih ve Saa: 25 Mar 2012 Pazar : ecip Fazýl Kýsakürek Külür Merkezi KHMMÞ Org : eni sya Gazeesi K. Maraþ emsilciliði Be di üz za man ah lâ ký SÖLDKL ve yaz dýk la rý i le yap ýk la rý a ra sýn da u yum ol ma yan in san lar u ar lý gö rül mez ler, cid di ye de a lýn maz lar. Her ür lü e ki le þi min e me li ni gü ven o luþ u rur. Pey gam ber e fen di mi zin mu ci ze le ri a ra sýn da bi rin ci sý ra da Kur ân-ý Ke rim, i kin ci sý ra da i se bi za i hi ken di si, ya ni gü zel ah lâ ký sa yý lýr. O nun fi il, hal, söz, si re ve su re i da va sý nýn hak ka ni ye i ne bir de lil o la rak ve ril miþ ir. Düþ man la rý da hi o nu Mu ham me dül min di ye ni e len dir miþ, doð ru ve dü rüs bir þah si ye o la rak gör müþ ür. Bu yüz den ha dis ler, Müs lü man la rýn is i ka me i ni be lir le yen i þa re aþ la rý dýr. Hal i le kal (söz) a ra sýn da ki u yu mu or a ya ko ya ma yan dü þün ce a dam la rý nýn e ser le ri ne vur gu ya pýl mýþ ýr a ma ör nek þah si ye o la rak ki þi lik le ri ne a ýf ya pýl ma mýþ ýr. Bü yük þa ir, ro man cý, mü e fek kir ol mak i le dü þün ce e ser le ri or a ya ko yan bir da va a da mý, bir op lum sal ön der ol mak fark lý lýk ar ze der. 23 Mar, Be di üz za man Sa id ur sî nin ve fa yýl dö nü mü dür. Be di üz za man Haz re le ri i sâ le-i ur gi bi þa he ser bir ya pý or a ya koy muþ, i man ha ki ka le ri ni ça ðýn ef ka ri ne ve id ra ki ne sun muþ ur. Be di üz za man ýn ki þi li ði, ya þa mý ve mü ca de le si i sâ le-i ur gi bi bir þa he ser dir, ör nek a lýn ma sý ge re ken bir ib re ve si ka sý dýr. i ce e ser ler var dýr ki, mil yon la rýn kal bi ne, ak - ÜSD bun dan yak la þýk yüz yýl ön ce üç dil de e ði im ve re cek Med re se ü z Zeh ra pro je si ni or a ya a ý. Din i lim le ri i le mo dern/po zi if i lim le ri bir leþ i ren ü ni ver si e pro je sin de rap ça va cip, ürk çe þar, Kür çe ca iz o la cak ý. Be di üz za man, ü ze rin de i iz lik le du ru lup dü þü nül me si, a raþ ý rý lýp in san lý ða a ný ýl ma sý ge rek li bir si ma dýr. O, s lam a le mi nin, i nanç, mo ral ve vic da ni en gin li ði ni hem de en ka ýk sýz ve mü es sir þe kil de or a ya ko yan ça ðýn bir nu ma ra lý in sa ný dýr. O na, o nun dü þün ce le ri ne, his si mü la ha za lar la yak laþ mak, o nu ve e se ri ni an mak sa yýl maz. Duy gu sal lýk, o nun her za man uð run da yi ði çe a výr or a ya koy du ðu ve gü rül gü rül an la ý ðý me se le le rin cid di ye iy le e lif e di le mez. O, bü ün öm rü nü, ki ap ve sün ne in göl ge sin de, ec rü be ve man ý ðýn ka na la rý al ýn da, de rin bir aþk ve he ye can la be ra ber bir mu ha ke me in sa ný o la rak sür dür müþ ür. Be di üz za man ýn, yük sek mef kü re si, ya þa dý ðý ça ðý dü þü nüp söy le me si, sa de li ði, in sa ni en gin li ði, ve fa sý, dos la rý na bað lý lý ðý, if fe i, e va zu u, mah vi ye i ve is ið na sý ü ze ri ne þim di ye ka dar pek çok þey ya zýl dý ve söy len di. s lýn da, her bi ri baþ lý ba þý na bi rer ki a ba mev zu eþ kil e de cek o lan yu ka rý da ki va sýf lar, o nun ki ap la rýn da da sýk ça ü ze rin de dur du ðu ko nu lar dýr. y rý ca, hâ lâ a ra mýz da, ha ya a i ken o nun ya ký nýn da bu lun ma bah i yar lý ðý na e riþ miþ ve o nu, ru hi en gin li ði, fik ri zen gin li ði i le a ný mýþ dün ya ka dar in san var ki, bun lar da bi rer can lý ki ap gi bi bu ko nu nun en sa dýk þa hi le ri. S D V B S B H Þ DI Dýþ gö rü nüþ i i ba rýy la sa de ve ba si gö rü nen Be di üz za man, ge rek dü þün ce ha ya ýn da, ge rek ak si yo nun da he men her za man baþ ka la rýn da bu lun ma yan en gin bir ka rak er ser gi le miþ ir. O nun, in san lýk i çin en ha ya i me se le ler de bü ün in san lý ðý ku cak la yý þý, kü für, zu lüm ve de la le e kar þý ep ki du yu þu, her yer de is ib da la sa va þý, ha a bu u ður da ha ya ý ný is ih kar e der ce si ne ve fa sý ve ci van mer li ði ve ö lü mü gü le rek kar þý la ma sý, o nun i çin nor mal dav ra nýþ lar dý. O en gin bir his in sa ný ol ma nýn ya nýn da, mis yo nuy la a la ka lý me se le ler de, hep ki ap-sün ne yö rün ge li; mu ha ke me ve man ýk e lev vün lü ya þa mýþ ý. O he men her za man, dav ra nýþ la rý i i ba rýy la, ma sum bir i ki li gö rü nüm ser gi ler di: Bi ri, en gin bir vic dan e ri, de rin bir aþk ve he ye can im sa li ve o la bil di ðin ce mer bir in san gö rü nü mü; di ðe ri de fev ka la de den ge li, çað daþ la rý nýn çok ö nün de i le ri gö rüþ lü, bü yük plan ve pro je ler ü re e bi len sað lam bir ka fa ya pý sý na sa hip mü e fek kir gö rü nü mü... Be di üz za man ve o nun da va sý na bu za vi ye den yak laþ mak, o nun, s lam bü yük le ri nin bir de va mý o la rak, i çin de bu lun du ðu muz çað da bi zim i çin i fa de e i ði ma na yý an la - Z Kýymeli kardeþlerimiz Mehme (Hoca), v. Hasan Demir ve Dr. bdülkadir Demir'in muhereme annesi, saliha-ý nisvandan; Hanife Demir' in vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Birecik eni sya Okuyucularý lý na ý þýk u ar... i sâ le-i ur i se ay ný za man da ki le sel le þen bü yük bir op lum sal ha re ke e ze min ha zýr la mýþ ýr. ur ce ma a le ri, sos yal ha re ke ler ve si vil op lum ör gü le ri o la rak da i ma ba rý þýn, kar deþ li ðin, da ya nýþ ma ve yar dým laþ - Bu gün de ya þa dý ðý mýz so run la rýn bir ço ðu nun çö zü mü nü a rar ken i sa le le rin sos yal me se le le re yö ne lik ba kýþ a çý sý ný bir kez da ha göz den ge çir me mi zin fay da ge i re ce ði ne i na ný yo rum. ma nýn sim ge si ol muþ lar dýr. i sâ le ler den çý ka rýl ma sý ge re ken ders ler gi bi, Be di üz za man ýn ya þa mýn dan da çý ka rýl ma sý ge re ken ders ler var dýr. Sa id ur sî gi bi sa yý sýz zor luk lar la, ür lü sý - ma mýz ba ký mýn dan çok ö nem li dir. Ba zý kim se ler gör mez lik en gel se ler de ger çek þu ki; Be di üz za man çað daþ la rýn ca, ken di ku þa ðý nýn en cid di dü þü nü rü ve ya za rý ka bul e dil miþ; ki le le re hem bir söz cü hem de ön der o la bil miþ; a ma ka i yen ken di ni be ðen me miþ, gös e ri þe gir me miþ ve hep a la yiþ en u zak kal ma ya ça lýþ mýþ ýr. Þöh re ayn-ý ri ya dýr ve kal bi öl dü ren bir ze hir li bir bal dýr sö zü, o nun bu Din dar Cum hu ri ye kav ra mý Be di üz za man Sa id ur sî ye a i. Bu kav ra mýn i ki un su ru var: Bi rin ci si din, ya ni s lâ mi ye, i kin ci si i se cum hu ri ye ir. Ký sa ca bu kav ram, yö ne i min di ne uy gun, a da le ve hür ri ye çi ol ma sý ný i fa de e di yor. ko nu da ki al ýn be yan la rýn dan sa de ce bir a ne si. O, yir min ci a sýr da s lam dün ya sýn da, þim di ler de dün ya nýn dör bir ya nýn da, her za man lis e nin ba þýn da bir kaç ya zar dan bi ri o la rak a nýn mýþ, her ke sim ce se vi le rek o kun muþ ve za ma nýn es ki e me di ði si ma lar dan bi ri o la rak a ri he ma lol muþ ur. Be di üz za man ýn bü ün e ser le ri, i çin de doð muþ ol du ðu çað za vi ye sin den, yo rum lan ma ya a çýk ba zý me se le le ri yo rum la ma a çý sýn dan o u ður da har can mýþ cid di bir gay re in so nu cu dur. O nun e ser le rin de ön ce na do lu, son ra da bü ün s lam dün ya sý nýn hem ah-u ef ga ný, hem de ü mi ve þavk-u a ra bý ný du yup din le mek müm kün dür. Ger çi o, Do ðu nun üc ra bir ka sa ba sýn da doð muþ ur a ma, ken di ni hep bir na do lu lu o la rak his se miþ, bi zim duy gu la rý mý zý bir s an bul e fen di si gi bi so luk la mýþ ve her za man op ye kun bir ül ke yi en gin bir þef ka ve dup du ru bir sa mi - kýn ý lar la ba þe de bi len çok az da va a da mý var dýr. Bü ün öm rüm harb mey dan la rýn da, e sa re zin dan la rýn da, ya hu mem le ke ha pis ha ne le rin de, mem le ke mah ke me le rin de geç i. Çek me di ðim ce fa, gör me di ðim e za kal ma dý. Di van-ý harb ler de, bir câ ni gi bi mu a me le gör düm; bir ser se ri gi bi mem le ke mem le ke sür gü ne yol lan dým. Mem le ke zin dan la rýn da ay lar ca ih i lâ an me ne dil dim. De fa lar ca ze hir len dim. ür lü ür lü ha ka re le re mâ ruz kal dým. Za man ol du ki ha ya an bin de fa zi ya de ö lü mü er cih e im di yen Üs ad Haz re le ri ger çek en de yok lu ðun da, bas ký nýn da, zul mün de her ür lü sü ne ma ruz kal dý. Be di üz za man Kaf kas cep he sin de us la ra e sir düþ ü, Os man lý nýn son dö ne min de di va ne mu a me li si ne a bi u ul du, Cum hu ri ye dö ne min de ha pis ya ý, i zo le e dil di, ze hir len di, sür gün e dil di. Ö lü sü bi le bü yük kor ku ya se bep ol du, me za rý yý kýl dý. Kür çü lük le, ir i cay la, is yan la, giz li ör gü kur mak la suç lan dý. Oy sa o ne Kür e a li ce mi ye i ne gir di, ne Þeyh Sa id is ya ný na ka ýl dý, ne her han gi bir a sa yiþ so ru nu ü re i. Hep kar deþ lik en, bir lik en, ih las an, i i ha an bah se i. Ben, ce mi ye in î ma ný ný kur ar mak yo lun da dün ya mý da fe da e im, â hi re i mi de. Sek sen kü sûr se ne lik bü ün ha ya ým da dün ya zev ki na mý na bir þey bil mi yo rum mi ye le ku cak la mýþ ýr.. Ben din dar bir Cum hu ri ye çi yim Be di üz za man ha ya ý bo yun ca s la mi ye a dý na hür ri ye ve meþ ru i ye e sa hip çýk ý. Hür ri ye, meþ ru i ye, cum hu ri ye gi bi in sa nýn þah si e þeb bü sü nü ha re ke e ge çi ren yö ne im þe kil le ri nin, ger çek ma na da kay na ðý ný s la mi ye e bul du ðu nu or a ya koy du. Bu kav ram lar her ne ka dar e mel me se le ler de s lam a ers düþ me se ler de v ru pa dan a lýn dýk la rý ha liy le Ba ý nýn dün ya gö rü þü ne uy gun bir va zi ye ey di ler. Be di üz za man bun dan do la yý dýr ki, da i ma hür ri ye-i þer i ye, meþ ru i ye-i meþ ru a, din dar bir cum hu ri ye a bir le ri ni kul lan dý. sas o la rak s la mi ye in dün ya gö rü þü çer çe ve sin de hür ri ye i, meþ ru i ye i, cum hu ri ye i, de mok ra si yi er bi ye e dil me si þar ýy la des ek le di. Bu þe kil de bir yö ne im ar zý nýn an cak s la mi bir yö ne im o la ca ðý na, bu nun ilk ör ne ði nin de sr-ý Sa a de ol du ðu na i þa re e i. O na gö re sr-ý Sa a de in yö ne im an la yý þý ma na-yý din dar bir cum hu ri ye þek lin dey di. Din dar Cum hu ri ye kav ra mý Be di üz za man Sa id ur sî ye a i. Bu kav ra mýn i ki un su ru var: Bi rin ci si din, ya ni s lâ mi ye, i kin ci si i se cum hu ri ye ir. Ký sa ca bu kav ram, yö ne i min di ne uy gun, a da le ve hür ri ye çi ol ma sý ný i fa de e di yor. Sa id ur sî ye gö re bir dev le in yö ne im ya pý sýy la op lum ve in san ya pý sý a ra sýn da bü yük öl çü de bir e ki le þim söz ko nu su. Hür ri ye çi re ji min yer leþ me si ve de va mý an cak in san fý ra ý nýn as lý na uy gun bir þe kil de can lan dý rýl ma sýy la müm kün o la bi lir. O na gö re l lah an baþ ka sý na bo yun eð me ye cek ve di ðer in san la ra zu lüm e me ye cek fer le rin mey da na ge i ril me si la zým dýr. ürk çe Þar, Kür çe ca iz... Din i lim le ri i le mo dern/po zi if i lim le ri bir leþ i ren bir mo del or a ya koy ma he de fi a þý yan Med re se ü z Zeh ra da üç dil de e ði im ve ri le cek i; rap ça va cip, ürk çe þar, Kür çe ca iz... Be di üz za man Sa id ur sî da va ve pro je a da mýy dý. Bu gay re le rin den bi ri si de ken di si nin Mad re se ü z Zeh ra is mi ni ver di ði bu bü yük Z Kardeþlerimiz ýdvan, mre ve Mehme kgül'ün babaannesi, Fama kgül' ün vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Kahramanmaraþ eni sya Okuyucularý di ye rek mil le i i çin ya þa dý. O nun op lum sal has a lýk la ra kar þý yaz dý ðý re çe e ler de is yan, baþ kal dý rý, hi zip çi lik yok u. Var sa yok sa mu hab be de di, i i ha de di, ü mi, sýdk, hür ri ye, meþ ve re de di. Os man lý dö ne min de dik ka çek i ði so run la rýn ü ze ri ne gi di le me di, Cum hu ri ye dö ne min de ö ne ri le ri cid di ye a lýn ma dý. Oy sa Be di üz za man ýn meþ ve re ve a da le çað rý la rý kar þý lýk bul say dý, bir lik-kar deþ lik re çe e le ri ne ri a ye e dil sey di, hak-öz gür lük vur gu la rý dik ka e a lýn say dý, bu gün uð raþ ý ðý mýz Kür so ru nu da hil bir çok me se le de rin leþ me den hal yo lu na gi re bi lir di. Çe ki len e za ve ce fa la ra rað men i sâ le-i ur lar mil yon lar ca gen cin i ma ný nýn kur ul ma sý na, dü rüs ve ah lak lý bi rey ler o la rak ye iþ me si ne se bep ol du. Bu gün de ya þa dý ðý mýz so run la rýn bir ço ðu nun çö zü mü nü a rar ken i sa le le rin sos yal me se le le re yö ne lik ba kýþ a çý sý ný bir kez da ha göz den ge çir me mi zin fay da ge i re ce ði ne i na ný yo rum. Sa id ur sî nin ki þi li ði, ha ya ý ve mü ca de le si ni an la mak i se bir o ka dar ö nem a þý yor. Üs ad Haz re le ri ni ve ür ki ye nin ma ne vi kal kýn ma sý na hiz me i ge çen mü e fek kir ve â lim le ri bir kez da ha rah me le ya de di yo rum. al çýn k do ðan e ni Þa fak, Din dar Cum hu ri ye ve Þark Ü ni ver si e si Sa id ur sî nin na si ha i UÐUL Öz kök, dün kü ya zý sýn da Be di üz za man dan söz e miþ. O nun, zul me uð ra ma sý na rað men, in i kam duy gu su a þý ma dý ðý ný be lir miþ. Hak lý. ö van þis his ler i çin de o lan la ra Be di üz za man ha ýr la ý la bi lir. Lâ kin, Sa id ur si nin po an si yel eh di ge rek çe siy le baþ ka la rý na zul me den le re de na si ha i var. Sý nýr sýz ge nel le me ler den ka çý nýl ma sý ný söy lü yor. Her in san ka il o la bi lir, her kib ri e vi ya ka bi lir. Bu ra dan ha re ke le, Bü ün kib ri ler ya da in san lar eh li ke li dir so nu cu na va ra ma yýz. Müm kü na ay rý dýr, bir fi i lin ger çek le me si ay rý. Sa id ur si, her din da rý, ir i ca kay na ðý gi bi gö ren le re de, iþ e bu na si ha i e miþ ir. Her ke sin ku la ðý na kü pe ol sun. az lý I lý cak / Sa bah, pro je i di yý lýn da ve Bi rin ci Ci han Har bi nden ev vel Van da; Üs ad Be di üz za man Sa id ur si nin a çýl ma sý i çin e þeb bü se geç i ði ve Van r e mid de (d re mi) e me li ni a ý ðý Þark Ü ni ver si e si çok ö nem se di ði bir pro je i di. Bu pro je e sa sýn da bir bi na in þa sý de ðil; bir zih ni ye in þa sý i di. Din i lim le ri i le mo dern/po zi if i lim le ri bir leþ i ren bir mo del or a ya koy mak is i yor du. Be di üz za man, Med re se ü z Zeh ra yý, s lam üm me i nin o dö nem de yüz yü ze gel di ði üç bü yük me se le nin hal li i çin bir mo del o la rak dü þü nür. Bu me se le le rin il ki, ce ha le le bir lik e ge len fakr u za ru re (yok sul luk), i kin ci si, mad de i le ma na, kâ i na i le Kur ân, a kýl i le va hiy, mo dern bi lim ler i le di ni i lim ler a ra sýn da ya þa nan bü yük bö lün me; ü çün cü sü i se, ö zel de ürk ler ve Kür ler a ra sýn da zu hu ra baþ la yan ve e sa sen bü ün Müs lü man un sur lar a ra sýn da ki i man kar deþ li ði ne göl ge dü þü ren, a sa bi ye-i ca hi li ye yi (men fi mil li ye çi lik/ýrk çý lýk) çað rýþ ý ran mil li ye çi ge ri lim ler dir. Ü V S H D F Sa id ur si, mer ke zi Bi lis, þu be le ri i se Van ve Di yar ba kýr da o la cak þe kil de a sar la dý ðý Med re se ü z Zeh ra pro je si e me lin de ýs rar la vur gu la dý ðý üç e mel hu sus þu dur: a) Mo dern bi lim ler i le di ni i lim le rin, vah yin yol gös e ri ci li ðin de bir leþ i ril me si (mec zi), b) Bir bi ri ne ra kip üç ay rý kol da i ler le yen mek ep-med re se-ek ke yi böy le ce ba rýþ ý rýp bu luþ ur mak, c) rap ça- ürk çe-kür çe yi be ra ber ce öð re e rek, s lam üm me i nin bu op rak lar da ya þa yan fer le ri nin hem s la mi mi ras la, hem ken di a ra la rýn da sað lýk lý ve ka lý cý bir i le i þim kur ma sý na im kân sað la ya rak mil li ye çi ge ri li mi aþ mak ve fark lý mil li ye le re men sup mü min le rin s lam kar deþ li ðin de bu luþ ma sý ný sað la mak... Üs ad 1910 lu yýl lar da bu ko nu yu gün de mi ne al mýþ ý. üz yýl son ra bu gün 2010 lu yýl lar da ge ri ye dö nüp bir kez da ha ba kýl dý ðýn da, bu bü yük pro je nin ne de re ce ha ya i bir ö ne mi ha iz ol du ðu bir kez da ha an la þý lý yor. Hem O nun o gün es bi e i ði prob lem le rin bu gün de bü yük öl çü de sü rü yor ol ma sý a çý sýn dan, hem de yüz yýl i çin de ya þa nan bü yük sý nav lar ve ka yýp lar a çý sýn dan... çin de bu lun du ðu muz ür ki ye þar la rýn da ki e ði i me yö ne lik yo ðun ar ýþ ma la ra bu gö rüþ ve fi kir ler bel ki bir fark lý ba kýþ a çý sý ný gün de me ge i re bi lir... Bu ve si le i le ve fa nýn 52. yý lýn da Be di üz za man Sa id ur si yi rah me le yad e di yo ruz. Mus a fa Ça lý þan e ni Þa fak, Z Muherem aðabeyimiz Selahain Uzer'in kardeþi emekli hakim urein Uzer' in vefaýný eessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. oka eni sya Okuyucularý

11 DZ 24 M 2012 CUMS 11 sibda, iihada engeldir H DI Ö M L Þ L I D B D, MÞ Û ÖL ÇÜ L V H LÂ KÎ D Ð L DI ÞI D HÇ B SI I L M I OL M DI ÐI B HÜ O MI. FK LI F K V CH L ZO KUL L K OK M Ç LI Þ S B D, H DI Ö M L GL L D B. kýy la ya þan dý ðý bir ze min ve or am da ba þa rý la bi li yor. *** KÂZIM GÜLÇÜZ ni as ya.com.r 2 i ha dýn en ö nem li þar la rýn dan bi ri de, meþ rû öl çü ler ve ah lâ kî de ðer ler dý þýn da hiç bir sý nýr la ma nýn ol ma dý ðý bir hür ri ye or a mý. Fark lý fi kir ve er cih le ri zor kul la na rak yok e me ye ça lý þan is ib da, i i ha dýn en ö nem li en ge li. Be di üz za man is ib da ve bas ký nýn fi kir dün ya sýn da ki o lum suz so nuç la rý na dik ka çe ker ken, s lâm â le min de hl-i Sün ne çiz gi sin den sap ma o la rak de ðer len di ri len fýr ka la rýn or a ya çýk ma sý na ze min ha zýr la yan baþ lý ca se be bin il mî is ib da ol du ðu nu i fa de e di yor. Çün kü is ib da, bas ký cý uy gu la ma la rýy la hu sû me le ri u yan dý rýr, ih i lâf la rý kö rük ler, s lâ mý ze hir ler, fark lý fi kir le ri da ha da kes kin leþ i re rek mar ji nal ve uç nok a la ra sü rük ler (a.g.e., s ). Da ha Os man lý dö ne min de dev le-i â li ye de meþ rû i ye-i il mi ye e sis e mek ge re ðin den ba his a ça rak bi lim öz gür lü ðü ne vur gu ya pan Sa id ur sî, bu nun sað lan ma sý du ru mun da il me da ya nan bir ka mu o yu nun ge li þe ce ði ni, bu nun da ga raz la rý, e na ni ye le ri, ve him le ri ve þüp he le ri yu a ca ðý ný i fa de e di yor. k si du rum da, is ib da dýn ge rek i da re de, ge rek se i lim de bü yük gay re ler le or a ya ko nu lan müs be ne i ce ve se me re le ri ü ke e rek is ik ba lin ö nü nü ý ka ma ya de vam e de ce ði ni be lir e rek þöy le di yor: da re de kuv ve ka nun da ol ma lý ve i lim de de kuv ve hak a ol ma lý. ok sa is ib da hü küm fer ma o lur. (a.g.e., s. 61) s ib da dýn al er na i fi o lan meþ rû i ye, ya ni de mok ra si i se, he va ve he ve sin yön len dir me siy le her a ra fa çev ril me ye mü sa i o lan is ib da dýn ek gö rü þü ye ri ne, sar sýl maz bir de mir sü un ve par ça lan maz bir el mas ký lýç me sa be sin de ki ka mu o yu nun ka na a i ni i ka me e der. O ka na a in de hak an baþ ka bir e sas ü ze rin de o luþ ma sý müm kün de ðil dir. n cak bu ra da ö nem li bir nok a or a ya çý ký yor. O da, ka mu o yu na na sýl düz gün bir is i ka me ve ri le bi le ce ði ve fi kir hür ri ye i nin is er is e mez ge i re ce ði ma ne vî a nar þi nin na sýl ön le ne ce ði dir. Her me se le de ol du ðu gi bi di nî ko nu lar da da ek þah sýn ye ri ne þahs-ý ma ne vî nin geç i ði ne dik ka çe ken Sa id ur sî, dör mez he bi em si len se çil miþ mu hak kik ve ye kin â lim le rin ka ý lý mýy la eþ kil e di le cek bir i lim mec li si nin ka mu o yu na reh ber lik ya pa ca ðý ný; din de Kur ân ve Sün ne i a mam la yý cý bir kay nak sa yý lan ic ma-i üm me mâ nâ sý ný a þý yan, hal kýn ve i lim çev re le ri nin gü ve ni ne sa hip böy le bir he ye in, her ke sin þah sî dü þün ce le ri ni i fa de e me si ne im kân ve ren ve ye ni ih i lâf la rýn doð ma sý na el ve riþ li bir ze min ha zýr la yan fi kir hür ri ye in den do ða bi le cek kar ga þa nýn i za le sin de e ki li o la ca ðý ný vur gu lu yor ( mir dað Lâ hi ka sý, s. 633). *** s ib da zin ci ri na sýl ký rý lýr? Be di üz za man, is ib da ve meþ rû i ye i Kur ân baþ a ol mak ü ze re s lâ mî re fe rans lar dan ha re ke le a rif e dip, bu i ki kav ra mýn do ður du ðu so nuç la rý an la ýr ken, e ka dar i yi lik var, meþ rû i ye in zi ya sýn dan dýr; ne ka dar fe na lýk var, ya es ki is ib da dýn zul me in den (ka ran lý ðýn dan) ya hu meþ rû i ye na mýy la ye ni bir is ib da dýn zul mün den dir (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, s. 215) di yor. Bu fe na lýk lar dan bi ri ni de, de va mýn da ki i zah lar da, bir bü yük a dam ü ze rin den ör nek li yor: Bü yük a dam is ib da i le kuv ve e ve ya hi le ye ve ya ken di sin de ol ma yan, a san nu an (yap ma cýk o la rak) kuv ve-i ma ne vi ye ye is i na den, hal ký is i bad e de rek (kö le leþ i re rek) havf ve ceb rin (kor ku ve zor la ma nýn) az yi ki i le in sa ný hay van lý ða in dir miþ; da i ma o mil le in þev ki ni ký rar. (s. 218) Bu du ru mun be ra be rin de ge ir di ði di ðer o - lum suz luk la rý da þu þe kil de sý ra lý yor: Zi ra mil le i hep sa yi suh re gi bi iþ li yor (zo ra ki ça lý þý yor), ha ýr i çin gi bi ya pý yor, i yi lik e se de ri ya ka rýþ ý rý yor, mü da ha ne (dal ka vuk luk) ve ya la na a lý þý yor, da i ma a þa ðý ya i ni yor. (s ) Bu nun da, in sa nýn e mek ve ça lýþ ma sý nýn bu ha rý hük mün de ki þev ki sön dür dü ðü nü söy lü yor: Sa id ur sî nin ko nuy la il gi li o la rak yap ý ðý i zah lar da ki her bir cüm le de, ha â o cüm le ler de ki her bir i ba re ve ke li me de, u zun u zun ü ze rin de du ru lup ah lil e dil me si ge re ken ve her za man ge çer li li ði ni ko ru yan de rin mâ nâ ve me saj lar var. Bun lar dan bir kýs mý ný, an la ya bil di ði miz ka da rýy la, ken di i fa de le ri miz le ö ze le me ye ça lý þýr sak: Bir de fa, is ib da dýn en bü yük za rar ve ah ri ba la rýn dan bi ri, in san lar da ki þev ki sön dür me si. Her þe yin e pe de ki müs e bi de en deks li ve a yar lý o la rak yü rü dü ðü; ba þa rý ve i yi lik le rin o na mal e di lip ku sur, nok san ve o lum suz luk la rýn fa u ra sý nýn hep a þa ðý da ki ler e çý ka rýl dý ðý bir ya pý ve iþ le yiþ, in san lar da þevk ve he ye can bý ra kýr mý? Þev kin kalk ý ðý yer de hiç bir in ki þaf da ol maz. le ri ve ge liþ miþ de di ði miz ül ke ler ki þi hak ve öz gür lük le ri ne ö nem ve ren de mok ra ik re jim ler le yö ne i li yor ken, müs e bi yö ne im le rin ik i dar da ol du ðu ül ke le rin or ak ö zel lik le rin den bi ri nin fa kir lik ve ge ri kal mýþ lýk ol ma sý da bun dan. Çün kü o ra lar da ki bas ký re jim le ri, l lah ýn in sa na ver di ði ka bi li ye le rin ge liþ me si ne fýr sa a ný mý yor, am er si ne is i da la rý kö rel ip du mu ra uð ra a rak, in san la rý ce ha le ve ge ri kal mýþ lý ðýn ka ran lý ðý i çe ri sin de ya þa ma ya mah kûm e di yor. Ve on la rýn pe ri þan lý ðý ný sö mü re rek, ken di ke yif ve sal a na ý ný i lâ ni ha ye sür dür me ye ça lý þý yor. Be di üz za man ýn düþ man la rý mýz o la rak sý ra la dý ðý ce ha le, za ru re ve ih i lâf has a lýk la rý, bu bað lam da is ib da dýn hem ü rün le ri, hem de o nu bes le yip güç len di re rek de va mý ný sað la yan un sur lar. s ib da dýn bir ah ri ba ý da, bun lar la bað lan ý lý o la rak ah lâk ü ze rin de ken di si ni gös e ri yor. Uy gu la dý ðý bas ký, mu ha ap la rýn da, fý ra ve mi zaç la rý na gö re de ði þen e za hür le re se bep o lu yor. a lan, dal ka vuk luk, i ki yüz lü lük, i da re-i mas la ha çý lýk, ne me lâ zým cý lýk ve is yan kâr lýk gi bi hal le rin en ö nem li se be bi ve kay na ðý, hep is ib da. þin ga rip a ra fý, is ib da dýn o luþ ur du ðu sý kýn ý lý or am dan çý kýþ yo lu nu dal ka vuk luk a bu lan lar da, bas ký la ra bo yun eð me me av rý ný er cih e den ler den, ep ki le ri ni fev rî ve öl çü süz re ak si yon lar la or a ya ko yan lar da, ne i ce i i ba rýy la bas ký ve a hak küm sis e mi nin öm rü nü u za ý yor lar. Bediüzzaman ýn bir asýr önce beyan eiði, birbirini amamlayan üç veciz ve özlü ifadesi, günümüzde de geniþ ve yaygýn þekilde devam eden sýkýnýlarý aþmanýn hâlâ geçerliliðini koruyan formülünü veriyor: 1) Madem meþruiyee hakimiye milleedir; 2) Mevcudiye-i millei gösermek lâzýmdýr. (ski Said Dönemi serleri, s. 69) 3) Mevcudiyeinizi iihadla göseriniz. (a.g.e., s. 163) Vel ha sýl, yi ne Sa id ur sî nin i fa de siy le, is ib da her þe ye si ra ye le zeh ri ni a an (a.g.e., s. 208) bir be lâ. h i lâf la rýn da kay na ðý o, ah lâk a ki bo zul ma la rýn da, þevk kay bý nýn da, ge ri kal mýþ lý ðýn da... Kur u luþ ça re si i se bir a sýr ön ce i rad e di len Hu be-i Þa mi ye nin son kýs mýn da ki þu cüm le de: Çe þi çe þi is ib da la rýn ka yý la rý ný, zin cir le ri ni a ça cak, da ðý a cak, meþ ve re-i þer i ye i le þe ha me ve þef ka-i i ma ni ye den e vel lüd e den (or a ya çý kan) hür ri ye-i þer i ye dir... (a.g.e., s. 355) Çok ge niþ ve kap sam lý ha ki ka le rin sýð dý rýl dý ðý bu cüm le de, ön ce lik le, ge rek ö zel, ge rek se ka mu sal ha ya ýn her a la nýn da de ði þik ký lýk lar la ken di si ni gös e re bi len çok fark lý, çe þi çe þi is ib da lar dan söz e dil me si son de re ce ma ni dar. Bun la rý, in sa nýn ken di dün ya sýn da kar þý kar þý ya ol du ðu ne fis en baþ la ýp, gi de rek ge niþ le yen da i re ler ha lin de a i le, o kul, çev re, dev le ve dün ya... hal ka la rý na ka dar si ra ye e de rek zeh ri ni a ký an is ib da e za hür le ri þek lin de an la mak lâ zým. e re de a çýk ve ya ör ü lü bir az yik, a hak küm ve psi ko lo jik bas ký var sa, o ra da hür ri ye, is ib da dýn ka yý ve zin cir le ri i le bað lan mýþ de mek ir. Fer dî ha ya a nef sin kal be ve ak la; a i le de ba ba nýn e þi ne ve ço cuk la rý na, a ða bey ve ya ab la nýn kü çük kar deþ le ri ne; o kul da mü dü rün öð re men, öð ren ci ve müs ah dem le re; iþ ha ya ýn - da yö ne i ci nin ça lý þan la ra; dev le e hü kü me in ve bü rok ra si nin op lu ma... uy gu la dý ðý çe þi çe þi is ib da lar... Hi ye rar þik ya pý da e pe den baþ la yýp di key o la rak al ka de me le re ya yý lan, ya ay i liþ ki ler de de gü cü e lin de u an dan za yýf la ra yö ne len bas ký lar... Bu ka yý ve zin cir ler na sýl a çý lýp da ðý ý la cak? Bu nun i çin Be di üz za man ýn gös er di ði for mül, i ki e mel e sa sa da ya ný yor: Meþ ve re ve hür ri ye. Ve i ki si ni de þer i ye sý fa ý ný ek le ye rek zik re di yor. Zi ra meþ ve re in de, hür ri ye in de ger çek an lam la rýy la an la þý lýp ya þa na bil me si, s lâ mýn gös er di ði öl çü le re gö re a ným la nýp yo rum lan ma la rý na ve o þe kil de uy gu lan ma la rý na bað lý. O nun i çin Sa id ur sî, â meþ rû i ye gün le rin den i i ba ren yap ý ðý i zah lar da ýs rar la hep hür ri yei þer i ye ve meþ ve re-i þer i ye i fa de le ri ni kul la ný yor. Meþ ve re-i þer i ye nin çe þi çe þi is ib da ka yý ve zin cir le ri ni a çýp da ðý a bil me si i çin i se, i man dan kay nak la nan þe ha me, ce sa re ve di ra ye le yi ne i ma nýn ge ir di ði þef ka in bir a ra ya gel me si i le do ða cak o lan hür ri ye-i þer i ye ye ih i yaç var. Hür ri ye i i ma nýn bir has sa sý o la rak ni e le yen Be di üz za man, bu i ma nýn hür ri ye-i þer i ye yi ne i ce ve ren i ki e za hü rü nü ký sa ca þöy le i fa de e di yor: * l lah an baþ ka kim se ye bo yun eð me mek. * l lah ýn ya ra ý ðý hiç bir þe ye zul me me mek. Þe ha me, ce sa re ve di ra ye gi bi ke li me ler le i fa de e de bi le ce ði miz bi rin ci has le, hak kýn ha ý rý ný hiç bir þe ye fe da e me yip, ge re kir se bu u ður da her ür lü bas ký ve a hak kü me kar þý a výr koy mak ve mü ca de le e mek o la rak e za hür e di yor. kin ci si i se, baþ ka sýn dan kay nak lan dý ðýn da bo yun eð me me i ra de si nin gös e ril di ði bas ký ve a hak küm le ri biz za yap mak an da ka çý nýp, ya ra ýl mýþ lar la þef ka, mer ha me ve mu hab be ek sen li bir mu ha a bi ye i liþ ki si ni so nuç ve ri yor. Ve i ki si nin bir a ra da mez ce dil me si, þe ha me ve ce sa re in ha þin lik ve gad dar lý ða, þef ka ve mer ha me in de ac zi ye ve za a fa dö nüþ me si ni en gel le yen bir den ge yi sað lý yor. þâ râ ü l- caz da Fa i ha Sû re si ef sir e di lir ken kuv ve-i ga da bi ye nin ef ri mer e be si o lan kor kak lýk i le, if ra mer e be si o lan e hev vür a ra sýn da, sý ra-ý müs a ki mi i fa de e den þe ca a mer e be siy le an la ý lan or a çiz gi (s. 45-6). Bu çiz gi, hak kýn ha ý rý ný mü da fa a e der ken gös e ril me si ge re ken di ra ye i, bu he de fe de za rar ve re bi le cek ge rek siz ser lik ler den ko ru yan þef ka le den ge ler ken, þef ka ve mer ha me duy gu su nun yer siz kul la ný mýy la hak sýz lý ða mü sa ma ha gös e rip göz yum ma, ha â bo yun e ðip es lim ol ma gi bi hal le re dü þül me si ne de i zin ver mi yor. Çe þi çe þi is ib da la rýn ka yý ve zin cir le ri ni a çýp da ðý a cak bir meþ ve re-i þer i ye de, an cak bu mâ nâ la ra uy gun hür ri ye-i þer i ye nin hak - Mev cu di ye-i mil le i i i had la gös e ri niz Be di üz za man ýn bir a sýr ön ce be yan e i ði, bir bi ri ni a mam la yan üç ve ciz ve öz lü i fa de si, gü nü müz de de ge niþ ve yay gýn þe kil de de vam e den sý kýn ý la rý aþ ma nýn hâ lâ ge çer li li ði ni ko ru yan for mü lü nü ve ri yor: 1) Ma dem meþ rû i ye e ha ki mi ye mil le e dir; 2) Mev cu di ye-i mil le i gös er mek lâ zým dýr. (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, s. 69) 3) Mev cu di ye i ni zi i i had la gös e ri niz. (a.g.e., s. 163) Bu üç pren si bi ký sa ca ek ek ah lil e der sek: s ib da dýn al er na i fi o la rak ge len meþ rû i ye, mil le i il gi len di ren ka rar la rýn ek bir ki þi ve ya grup a ra fýn dan de ðil, mil le çe ve ril di ði; e pe den in me ve da ya ma cý yön em le rin ge ri de kal dý ðý; hak ve hür ri ye le rin ke ma liy le ya þan dý ðý ve ya ya þan ma sý ge re ken, bu na im kân ve ren bir sis em. O za man ki a dý meþ rû i ye i, son ra cum hu ri ye ol du, ar dýn dan de mok ra si a dý ný al dý. r ýk meþ rû i ye en bah se den yok. Cum hu ri ye de an cak ger çek an lam da de mok ra ik i se ka bul gö rü yor. Ve de mok ra si de ken di i çin de sü rek li ge li þi yor. Me se lâ ya kýn za ma na ka dar em si lî de mok ra si den söz e di lir ken, ar ýk bu nun ye ri ni ka ý lým cý de mok ra si al mýþ bu lu nu yor. a ni, mil le ken di si ni il gi len di ren me se le ler le il gi li ka rar la rý, se çip gön der di ði em sil ci le ri ne ha va le e me nin ö e si ne ge çe rek, o ka rar la rýn o lu þum ve ol gun laþ ma sü re ci ne de ak if bir ka ý lým la iþ i rak e di yor. Böy le ce, Sa id ur sî nin mev cu di ye-i mil le i gös er mek di ye i fa de e i ði mâ nâ ger çek le þi yor. Mil le Ben va rým ve be ni il gi len di ren ko nu lar da böy le dü þü nü yo rum, öy ley se ka rar lar be nim bu fik ri me uy gun þe kil de a lýn ma lý ve uy gu la ma da bu çer çe ve de bi çim len me li di ye bil me li ki, mil le ha ki mi ye in den söz e di le bil sin. Bu hu sus hem a lý na cak ka rar lar i çin ge çer li, hem de bu ka rar la rýn uy gu lan ma sü re ci i çin. lý na cak ka rar lar mil le in as vi bi ne maz har ol ma lý ve a bi ka da yi ne mil le in ya kýn a kip, kon rol ve de ne i mi al ýn da ger çek leþ me li. Mil le in var lý ðý bu þe kil de gös e ril miþ o lu nur. Bu nu sað la ma nýn çok ö nem li bir þar ý da ak ar dý ðý mýz ü çün cü cüm le de be lir i li yor: i had. Mil le bir lik i çin de ha re ke e de rek or ak av rý ný ko ya cak ki, ka rar ve uy gu la ma lar o na gö re þe kil len sin. Bir lik en kuv ve do ðar sö zü bu bað lam da ko nu yu a mam la yan bir mâ nâ yý i fa de e di yor. O nun i çin, bi rey sel a výr ve çý kýþ lar la mil le ha ki mi ye i sað la na maz. op ye kûn bir kay naþ ma ve da ya nýþ ma ya ih i yaç var. n a zýn dan her ke si il gi len di ren e mel ve or ak me se le ler de müþ e rek a výr a lýn ma lý ki, ne i ce o na gö re þe kil len sin. ðer bu bir lik sað la na maz, da ha sý mil le fer le ri a ra sýn da ki çe þi li fark lý lýk lar ih i lâf ve ça ýþ ma se be bi ha li ne ge i ri lir se, bu du ru mun or a ya çý kar dý ðý ka os ve kar ga þa is ib da dýn i þi ne ya rar ve ek me ði ne yað sü rer; mil le ha ki mi ye i nin ye ri ni ek rar þa hýs ve ya züm re is ib da dý a lýr. i e kim is ib da sis em le ri nin, ö mür le ri ni u za mak i çin ö e den be ri en çok kul lan dýk la rý ak ik, fark lý lýk la rý kö rük le mek ve pro vo kas yon lar la gün dem sap ý rýp dik ka le ri da ðý a rak bir li ðin o luþ ma sý ný ve güç len me si ni en gel le me ye ça lýþ mak o la gel miþ. Bu ak i ði boz ma nýn ek yo lu, her ne o lur sa ol sun or ak nok a la rý ve bir lik bað la rý ný göz den ka çýr ma yýp i i had mâ nâ sý ný can lý u mak. Bu nu sað la mak nok a sýn da son de re ce bü yük ö nem a þý yan bir hu sus meþ ve re ve is i þa re. Mev cu di ye-i mil le i gös er me nin þar ý i i had, i i ha dý sað la ma nýn ve ko ru yup güç len dir me nin yo lu i se hak lý þû râ dan ge çi yor. Fark lý lýk la rý kav ga se be bi yap ýr ma fi ne si ni bo þa çý kar mak da, fay da ye ri ne za rar ge i rip is ib da dýn öm rü nü u za an den ge siz ve bi rey sel çý kýþ la rýn ö nü ne geç mek de hak lý þû râ ze min le rin de bu lu na cak or ak for mül le rin uy gu lan ma sý na bað lý. { I: HD MÞVL KUULU {

12 24 M 2012 CUMS 12 L DOS O :2009/49 MÜF L S DI, SO DI V : S SL M LU J M K - OS M S Z KÖ L M OÐ LU D S : FH K M GÖ K CD. O: 280 MO M P. BLOK K: 5 D: 15 K DI KÖ / S BUL u ka rý da i ca re dý, So ya dý ve dos ya nu ma ra sý ya zý lý müf lis ma sa sýn da ma sa ya yaz dý rý lan a la cak is em le ri ve is ih kak id di a la rý i le il gi li ah kik ve e kik iþ lem le ri ik mal e dil miþ o lup, K.nun 206. ve 207. mad de le ri u ya rýn ca if las i da re sin ce an zim e di len sý ra ce veli (1-9 DHL) incelenmek üzere flas Dairesine býrakýlmýþýr. Sýraya dair þi kâ ye le rin i lan a ri hin den i i ba ren (7) gün i çin de c ra Mah ke me si ne, a la - ca ðýn e sa sý na ve mik a rý na da ir i i raz ve þi kâ ye le rin de i lan a ri hin den i i ba ren (15) gün i çin de i ca re Mah ke me si ne ya pýl ma sý K.nun 235. mad de si ge re ði dir. la ca ðý kýs men ve ya a ma men red de di len a la cak lý la rýn 2. la cak lý lar op lan ý sý na ka - ý la bil me le ri i çin red de di len mik ar i le il gi li ka yý ka bul da va sý aç ýk la rý s li ye i ca re Mah ke me sin den op lan ý ya ka ýl ma ka ra rý ný ib raz e me le ri ge rek mek e dir. K.'nun 235. ve 237. mad de le rin de ki sü re ler na za ra a lý na rak kin ci a la cak lý lar op lan - ý sý nýn Çar þam ba gü nü sa a: 14.00'da Ha san pa þa Ka dý köy d li ye si C. Bi na sý 3. c ra ve f las Mü dür lü ðü ne a i o da da ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ ir. op lan ý ya ka ý la - cak a la cak la rýn be lir i len gün ve sa a e op lan ý ma hal lin de biz za ha zýr bu lun ma la rý ve ya ye ki li bir ve kil i le ken di le ri ni em sil e ir me le ri hu su su K.nun 237. mad de si ge re - ðin ce eb lið ve i lan o lu nur B: C. KDIKÖ FLS MÜDÜLÜÐÜD SI CVL LI Dosya o: 2011/331 al. Örnek o: 27 Saýlmasýna karar verilen aþýnmazýn cinsi, nieliði, kýymei, adedi, önemli özellikleri : 1- PU KDI : K DÐ L, S L Ç S, S P Þ MH. PU U 21 PF -, 82 D, 61 P SL D K I LI, 2/10 S P LI 1. K 3 O LU B ÐIM SIZ BÖ - LÜM. CL O: 4. S H F O: 332. ÖZLLKL : Saýþa ko nu e di len yer yas pa þa Ma hal le si 82 a da 61 no lu par sel ü ze - rin de 2/10 ar sa pay lý ka mül ki ye li 1.ka 3 no lu mes ken 3 o da, 1 sa lon, 1 mu fak, 1 ban - yo, 1 WC 'den i ba re ir. Ka lo ri fer mev cu ur. Be le di ye hiz me le rin den fay da lan mak a dýr. M DU U MU : i ca re +ko nu a la nýn da, bi i þik ni zam % 100 in þa a em sa li 5 ka i - mar du rum lu dur. Saýþ Saai : 10:00-10:10 rasý Muhammen Bedeli : ,00 L Saýþ Þarlarý 1- Saýþ gü nü yu ka rý da be lir i len sa a ler a ra sýn da c ra Mü dür lü ðü ö nün - de ki ko ri dor da a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der - le ri ni geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a - ah hü dü sak lý kal mak þar iy le gü nü ay ný yer ve sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr - ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý op la mý ný, sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si ve ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar ban ka e mi na mek u bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. el la li ye res mi, dam ga ver gi si, a pu harç ve mas raf la rý i le K.D.V a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si ak dir de hak la rý a pu si cili i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak ýr. 4- Saýþ bede li he men ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra ve f las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiç bir hük me ha ce kal ma dan ken di le rin - den ah sil e di le cek ir. 5- Þarname, ilân arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Saýþa iþirak edenlerin þarnameyi görmüþ ve münderecaýný kabul emiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur. þ bu ilan ebliga yapýlamayan ilgililere ebliga yerine kaim olmak üzere ilan olunur (K m. 126) (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. B: C. KDÐ/S C MÜDÜLÜÐÜ (ÞIMZI ÇIK IM LI) Dosya o: 2011/18 Müflisin Ünvaný: UÐU ML ÜKM MLLI PZLM S. V C. LD. Þ. ukarý Dudullu Mah. Þanlý Cad. 24/ Blok D: 4 Ümraniye/SBUL ukarýda ica re ün va ný ve dos ya nu ma ra sý ya zý lý müf lis ma sa sýn da ma sa ya yaz dý rý - lan a la cak is em le ri i le il gi li in ce le me ve a raþ ýr ma a mam lan mýþ o lup, dü zen le nen sý ra ce ve li in ce len mek ü ze re Da i re ye bý ra kýl mýþ ýr. Sý ra ya da ir þi kâ ye ler i lan a ri hin den i i ba ren (7) gün i çin de Ka dý köy c ra Mah ke me si - ne, a la ca ðýn e sa sý na ve mik a rý na da ir i i raz lar da i lan a ri hin den i i ba ren (15) gün i çin - de Ka dý köy s li ye i ca re Mah ke me si ne ya pýl ma lý dýr. la ca ðý red de di len a la cak lý la rýn i kin ci a la cak lý lar op lan ý sý na ka ý la bil me si i çin, ka yý ka bul da va sý aç ý ðý s li ye i ca re Mah ke me sin den a la ca ðý op lan ý ya ka ýl ma ka ra rý ný ib raz e me si ge rek mek e dir. K'nun maddeleri gereðince ilanen eblið olunur B: C. KDIKÖ FLS MÜDÜLÜÐÜ'D SI CVL LI BK öneim Kurulu Baþkanýmýz Mehme Kulular ve evin Kulular'ýn kýzý umeysa Hanýmefendi ile Muherem kardeþlerimiz Zekeriya ve Havva Kaya'nýn oðlu Feri Beyefendinin Mehme ymen adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Kulular ve Kaya ailelerini ebrik eder, masum yavruya Cenâb-ý Hak'an hayýrlý uzun ömürler dileriz. Samsun eni sya Okuyucularý BK öneim Kurulu Baþkanýmýz Mehme Kulular ve evin Kulular'ýn kýzý umeysa Hanýmefendi ile Muherem kardeþlerimiz Zekeriya ve Havva Kaya'nýn oðlu Feri Beyefendinin Mehme ymen adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Kulular ve Kaya ailelerini ebrik eder, masum yavruya Cenâb-ý Hak'an hayýrlý uzun ömürler dileriz. Konya eni sya Okuyucularý Z rkadaþýmýz, aðabeyimiz Musafa Çolak'ýn aðabeyi Þefik Çolak'ýn vefaýný eessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Gölcük eni sya Okuyucularý Z Deðerli kardeþlerimiz, v. Hasan, Mehme, bdülkadir, Bilal, Sýký, Mahmu, bdurrahman, Ömer ve Bekir Demir'in annesi Hanife Demir' in vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Ömer Morgül ve ilesi / DPZI Z nbaþbakanlýk Gümrük Müseþarlýðýndan almýþ olduðum kurum kimliðimi kaybeim. Hükümsüzdür. urullah Özer Dosya o: 2008/88. Örnek o: aþýnmazýn apu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, mar Durumu : ydýn, Kuþadasý, Camikebir mah., cil no:3, say fa no: 211, a da no: 55, par sel no: 57'de ka - yý lý 21,67 m 2 yü zöl çüm lü kar gir dük kân a þýn maz Sað lýk cad de si ne cep he li dir ve ka le ka pý - sý na bi i þik hal de dir. Gi riþ ve çek me ka an o luþ mak a dýr. a ban da 61,67 m 2 bü yük lü ðün - de dir ve op lam 30 m 2 kul la ným a lan lý dýr. Çek me ka a wc ve la va bo mev cu ur. Du var lar sa en bo ya lý dýr. er ler gra ni kap lý dýr. ol cep he si a ma men cam dýr. Ha li ha zýr da i ca ri o la - rak iþ le mek e dir. U la þý mý ya ya o la rak ko lay dýr, bu lun du ðu cad de ra fi ðe ka pa lý dýr. a þýn - maz be le di ye ve di ðer res mi ku ru luþ la rýn ge ir di ði her ür lü al ve üs ya pý hiz me le rin den fay da lan mak a dýr. a þýn maz be le di ye bi na sý na 300 m. De ni ze 350 m. Me sa fe de dir. a - þýn maz ken sel si a la ný i çe ri sin de dir. Sýr cep he si sur du var la rý na, bir cep he si ka le ka pý sý na bi i þik ol ma sýn dan do la yý her ür lü ruh sa ve a dil iþ le mi i çin a ný lar ku ru lu o na yý ge reklidir. aþýnmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarýna göre aks= ka icare imarlýdýr. Muhammen Bedeli : ,00 L Saýþ Saai : 10:20-10:30 rasý Saýþ Þarlarý : 1- Birinci açýk arýrma gü nü yu ka rý da be lir i len sa a ler a ra sýn da Ku þa da sý da le Sa ra yý 2. ka 202 no lu Me za Sa lo nu Ku þa da sý/ DI ad re sin de a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak - lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar iy le gü nü Ku þa da sý da le Sa ra yý 2. ka 202 no lu Me za sa lo nu Ku þa da sý/ - DI ad re sin de yu ka rý da be lir i len sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar - ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý op la mý ný, sa ýþ ve pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si ve ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40 'ý ný bul ma sý la zým - dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrmaya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de ürk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. a pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler ve el la li ye üc - re i sa ýþ be de lin den ö de nir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu a þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy - le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ýr ma dan ha riç bý ra ký la cak ýr. 4- Saýþ be de li he men ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra f las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiç bir hük me ha ce kal ma dan ken di le rin den ah sil e di le cek ir. 5- Þarname, ilan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Saý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. þ bu ilan ebliga yapýlamayan ilgililere ebliga yerine kaim olmak üzere ilan olunur (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir.(k m. 126) B: C. KUÞDSI 2. C MÜDÜLÜÐÜ (ÞIMZI ÇIK IM LI) Dosya o : FLS. Müflis masasý mal varlýðýna dahil bulunan ve saýlmasýna karar verilen aþýnmazlarýn cinsi, deðeri, adedi, önemli özellikleri: aþýnmazlarýn apu Kaydý : 1-Ça nak ka le li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü, el a þý Çay bo yu Mev ki si 25 par sel de ka - yý lý 8600 m 2 arla vasýflý aþýnmazýn amamý; 2-Çanakka le li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 29 par sel de ka - yý lý 6592 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 3-Çanakka le li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,e I a þý Çay bo yu Mev ki si 24 par sel de ka - yý lý 6926 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 4-Çanakkale li, Biga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 23 par sel de ka - yý lý 2517 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 5-Çanakkale li, Biga lçesi, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 13 par sel de ka - yý lý 4425 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 6-Çanakkale li, Biga lçesi, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 17 par sel de ka - yý lý 6969 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 7-Çanakkale li, Biga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 21 par sel de ka - yý lý m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 8-Çanakkale li, Biga lçesi, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 20 par sel de ka - yý lý 4500 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 9-Çanakkale li, Biga lçe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 19 par sel de ka - yý lý 4700 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 10-Çanakka le li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 18 par sel de ka yý lý 5209 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 11-Çanakkale li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 16 par sel de ka - yý lý 8485 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 12-Çanakkale li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,çay bo yu Mev ki si 182 par sel de ka yý lý 1700 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; 13-Çanak ka le li, Bi ga l çe si, d ris ko ru Kö yü,ký ri ar Mev ki si 2309 par sel de ka yý lý 6400 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý; Ka dý köy d li ye si C Bi na sý e mek ha ne sin de a çýk ar - ýr ma su re i i le sa ý la cak ýr. aþýnmazlarýn mar Durumu : BG-Ç asfal yo lu Ka pan be len Kö yü hu du la rý i çe ri - sin de Ko ca baþ ça yý ke na rýn da bu lu nan LÞI-ÇBOU mev ki i 8600 m 2 mik ar lý 0 a - da 25,6592 m 2 mik ar lý 0 a da 29,6926 m 2 mik ar lý 0 a da 24, 2517 m 2 mik ar lý 0 a da m 2 mik ar lý 0 a da 13, 6969 m 2 mik ar lý 0 a da 17,10375 m 2 mik ar lý 0 a da 21, 4500 m 2 mik ar lý 0 a da 20, 4700 m 2 mik ar lý 0 a da 19, 5209 m 2 mik ar lý 0 a da 18, Çay bo - yu mev ki i 1700 m 2 mik ar lý 0 a da 182, d ris ko ru Kö yü Kýr lar Mev ki i 6400 m par sel no lu a þýn maz lar L va sýf lý o lup i mar du rum la rý yok ur. aþýnmazlarýn vsafý : BG-Ç asfal yolu Kapanbelen köyü hudularý içerisinde Kocabaþ çayý kenarýnda bulunan LÞI-ÇBOU mevkii 8600 m 2 mikarlý 0 ada 25,6592 m 2 mikarlý 0 ada 29, 6926 m 2 mikarlý 0 ada 24, 2517 m 2 mikarlý 0 ada 23,4425 m 2 mikarlý 0 ada 13, 6969 m 2 mikarlý 0 ada 1 7, m 2 mikarlý 0 ada 21, 4500 m 2 mikarlý 0 ada 20,4700 m 2 mikarlý 0 ada 19,5209 m 2 mikarlý 0 ada 18, ÇBOU mevkii 1700 m 2 mikarlý 0 ada 182,driskoru Köyü Kýrlar Mevkii 6400 m parsel nolu aþýnmazlar kumlu -killi oprak yapýsýndadýr. Makinalý arýma elveriþli, arla yollarý bulunmakadýr. elaþý - Çayboyu Mevkii 8600 m 2 mikarlý 0 ada 25, 6592 m 2 mikarlý 0 ada 29,6926 m 2 mikarlý 0 ada 24, 2517 m 2 mik ar lý 0 a da 23, 4425 m 2 mik ar lý 0 a da 13, 6969 m 2 mik ar lý 0 a da 17, m 2 mik ar lý 0 a da 21, 4500 m 2 mik ar lý 0 a da 20,4700 m 2 mik ar lý 0 a da m 2 mik ar lý 0 a da 18, Ç BO U mev ki i 1700 m 2 mik ar lý 0 a da 182 par sel nu ma ra lý a þýn maz lar su la na bi lir. SU LU, a ra zi le ri dir. d ris ko ru kö yü Kýr lar Mev ki i 6400 m 2 mik ar lý 2309 par sel no lu a þýn maz su lan maz KU U a rým a ra zi si dir. aþýnmazýn Deðeri : 1-Çanakkale li, Biga lçe si, Ka pan be len Kö yü, el a þý Çay bo yu Mev ki si 25 par sel de ka - yý lý 8600 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý =17.200,00 L 2-ÇanakkaIe li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 29 par sel de ka - yý lý 6592 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý =12.584,00 L 3-Çanakkale li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 24 par sel de ka - yý lý 6926 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý =13.952,00 L 4-Çanakkale li,bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 23 par sel de ka - yý lý 2517 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý = 5.034,00 L 5-Çanakkale li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 13 par sel de ka - yý lý 4425 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý = 8.850,00 L 6-Çanakkale li, Biga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 17 par sel de ka - yý lý 6969 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý =13.938,00 L 7-Çanakkale li, Biga lçesi, Kapanbelen Köyü,elaþý Çayboyu Mevkisi 21 parselde kayýlý m 2 arla vasýflý aþýnmazýn amamý =20.750,00 L 8-Çanakkale li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 20 par sel de ka - yý lý 4500 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý = 9.000,00 L 9-Çanakkale li, Biga lçe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 19 par sel de ka - yý lý 4700 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý =9.400,00 L 10-Çanakkale li, Biga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 18 par sel de ka yý lý 5209 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý = ,00 L 11-Çanakkale li, Biga l çe si, Ka pan be len Kö yü,el a þý Çay bo yu Mev ki si 16 par sel de ka - yý lý 8485 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý =16.970,00 L 12-Çanakkale li, Bi ga l çe si, Ka pan be len Kö yü,çay bo yu Mev ki si 182 par sel de ka yý lý 1700 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý = 3.400,00 L 13-Çanakkale li, Bi ga l çe si, d ris ko ru Kö yü,kýr lar Mev ki si 2309 par sel de ka yý lý 6400 m 2 ar la va sýf lý a þýn ma zýn a ma mý = 9.600,00 L o lup a þýn maz la rýn op lam de ðe ri bi - lir ki þi ler ce L o la rak es pi e dil miþ ir. Saýþ Þarlarý: 1-1 no lu 25 par sel de ka yý lý a þýn maz Pa zar e si gü nü sa a 09:00-09:10 a ra sýn da 2 nolu 29 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 09:15-09:25 arasýnda 3 nolu 24 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 09:30-09:40 arasýnda 4 nolu 23 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 09:45-09:55 arasýnda 5 nolu 13 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 10:00-10:10 arasýnda 6 nolu 17 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 10:15-10:25 arasýnda 7 nolu 21 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 10:30-10:40 arasýnda 8 nolu 20 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 10:45-10:55 arasýnda 9 nolu 19 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 14:00-14:10 arasýnda 10 nolu 18 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 14:15-14:25 arasýnda 11 nolu 16 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 14:30-14:40 arasýnda 12 nolu 182 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 14:45-14:55 arasýnda 13 nolu 2309 parselde kayýlý aþýnmaz Pazaresi günü saa 1 5:00-15:10 arasýnda Kadýköy dli ye si C Bi na sý e mek ha ne sin de a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar - ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak þar ýy la a þýn maz gü nü ay ný yer ve sa a ler a - ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç me si þar ýy la en çok ar ý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar ýr ma be de - li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç - ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr.böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýr ma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me le rin % 20'si o ra nýn da pey ak - çe si ve ya bu mik ar ka dar Ban ka e mi na mek u bu ver me le ri la zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga Ver gi si, a pu harç ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler ve el la li ye res mi sa ýþ be de lin - den ö de nir. 3- po ek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu a þýn maz lar ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de Da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma - da ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye ka ý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re i i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan üm a lý cý lar ye ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak lar dýr. - ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o lu na - cak,bu fark, var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. 5- Her par sel i çin ay rý ay rý þar na me dü zen len miþ o lup, i lan a ri hin den i i ba ren þar - na me le rin her ke sin gö re bil me si i çin Da i re de a çýk o lup, gi de ri ve ril di ði ak dir de is e yen a - lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Saýþa iþi rak e den le rin, þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin u kar da ya zý lý Dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (*) l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö ne me lik Ör nek o: 27. c. f. K. 126) B: C. KDIKÖ FLS (3. C) MÜDÜLÜÐÜD (ÞIMZ SIÞ LI) 2009/6321 SS. Örnek o: 64 Saýlmasýna Karar Verilen aþýnmazýn Cinsi, Kýymei, dedi, vsafý: aþýnmazýn apu Kaydý : Küçükçek me ce 2. böl ge a pu si cil mü dür lü ðü'nün 18/03/2010 a rih 3061 yev mi ye sa yý lý ya zý sý e kin de ki a þýn maz bil gi le ri ce ve li ne gö re s an bul i li, Kü çük çek me ce il çe si, Hal ka lý ma hal le si Çam lý kal ý mev ki i, 558 par sel de ka - yý lý 606,88 m 2 yü zöl çüm lü o lan, a na a þýn maz ni e li ði ar la o lan a þýn maz borç lu a dý na ka yý lý dýr. aþýnmazýn mar Durumu : Küçükçekmece Belediyesi mar ve Þehircilik Müdürlüðü'nün arihli M KÜÇ sayýlý yazýsýnda belirildiðine göre, sanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalý Merkez Mah. 558 par sel sa yý lý yer: / / / / / as dik a - rih li, 1/1000 öl çek li, Se fa köy e viz yon uy gu la ma i mar pla nýn da plan no la rý nýn 1.27 mad de sin de ki hü küm le re ha iz bi i þik ni zam 3 ka ko nu a la nýn da cu zi kýs mý da yol da kal mak a dýr. Ha va ma i na kri er le rin den do la yý, mak si mum bi na yük sek li ði ve ka a de di em lak ve is im lak mü dür lü ðün ce es pi e di le cek S ko u na gö re be lir le ne cek ir. aþýnmazýn üzölçümü : 606,88 m 2 aþýnmazýn Hali Hazýr Durumu ve Özellikleri : D S: Hal ka lý mer kez ma hal le si, Çam lýk al ý 6. so kak, Dos lar p: 44/15 Kü çük çek me ce/s BUL. Kýy me ak di ri is - e nen a þýn maz a pu ka yý la rýn da ar la o la rak gö rün mek e dir. n cak ye rin de ya pý lan in ce le me de a þýn maz ü ze rin de bod rum + ze min +4 ka an o lu þan kar kas bir ya pý ol du - ðu gö rül müþ ür. Her ka a 5 da i re bu lun mak a dýr. Dýþ cep he si ha zýr sý va, doð ra ma la rý PVC dir. par ma nýn a na gi riþ ka pý sý de mir kons rük si yon, gi riþ ho lü ve sa han lýk lar da yer a lan dö þe me si ve mer di ven le ri ank sa re mer mer, kor ku luk lar kü peþ e siz de mir fer - for je du var la rý i ki renk plas ik bo ya dýr. Bi na da e lek rik su ve do ðal gaz a bo ne li ði bu lun - du ðu, da i re le rin kom bi i le ý sý ýl dý ðý an la þýl mýþ ýr. a þýn ma zýn bu lun du ðu ma hal le ko nu a la ný dýr. Her ür lü be le di ye hiz me in den fay da lan mak a dýr. s an bu lun ö nem li sa na yi si e le ri ne ya kýn me sa fe de dir. e miz su, a ýk su, e lek rik, do ðal gaz ha ý, P, e miz lik hiz me le ri gi bi al ya pý hiz me le ri ne sa hip ir. s an bul'un ö nem li ar er le rin den M o o yo lu na çok ya kýn me sa fe de dir. ve mi ni büs ha ý gi bi u la þý ma ya kýn dýr. e rin de ya - pý lan in ce le me ler de borç lu nun 15 no lu da i re si ni i ka me gâh o la rak kul lan dý ðý gö rül müþ - ür. Da i re 2 o da, +1 sa lon + mu fak +ban yo + wc den i ba re ir. Gi riþ ka pý sý çe lik iç ka pý - lar ah þap ýr. Sa lon ve o da lar da yer dö þe me si mar ley, ýs lak ha cim li ka ro se ra mik, du var - la rý fa yans, o da lar da du var lar plas ik bo ya dýr. Mu fak a do lap yok ur. Sa de ce ez gâh bu lun mak a dýr. Borç lu nun i ka me gâ hý o la rak kul la ný lan da i re yak la þýk 100 m'dir. Kýy - me ak di ri ne e sas a þýn ma zýn de ðer len dir me si ye ri, mev ki i, sa hip ol du ðu ö zel lik ler, u - la þým o la nak la rý, gü nü mü zün e ko no mik þar la rý, ser bes pi ya sa a lým sa ým ra yip de ðer - le ri, be le di ye hiz me le rin den ya rar lan ma sý, al ya pý o la nak la rý dik ka e a lý na rak ya pýl mýþ ýr. akdir Olunan Kýymei : ,00 L KDV Oraný : % Saýþ Günü : 01/05/2012 Günü saa: 14:15-14:25 2. Saýþ Günü : 11/05/2012 Günü saa: 14:15-14:25 ukarýda özellikleri yazýlý aþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arýrma sureiyle saýlacakýr. Saýþ Þarlarý: 1- Saýþ yukarýda belirilen gün ve saae KÜÇÜKÇKMC 4. C MÜDÜLÜÐÜ'nde a çýk ar ýr ma su re i i le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy - me in % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar ý ra nýn a ah hü - dü ba ki kal mak þar ý i le yu ka rý da be lir i len gün ve sa a ler de i kin ci ar ýr ma ya çý ký la cak - ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e di le me miþ i se a þýn maz en çok ar ý ra nýn a ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý - ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol - ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrmaya iþirak edeceklerin, ahmin edilen kýymein % 20'si nisbeinde pey akçesi veya bu mikar kadar milli bir bankanýn emina mekubunu vermeleri lazýmdýr. Saýþ peþin para iledir, alýcý isediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. hale damga pulu % 18 KDV. apu harcýnýn 1/2'si, ahliye ve eslim masraflar alýcýya aiir. ellaliye ve birikmiþ vergiler saýþ bedelinden ödenir. 3- poek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu a þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün için de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si cili i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak ýr. 4- haleye kaý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re i i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. 5- Þarname, ilan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Saý þa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bilgi al mak is e yen le rin 2009/6321 sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. B: C. KÜÇÜKÇKMC / SBUL 4. C DS (ÞIMZ ÇIK IM LI)

13 Van a gi den Be di üz za man, kar de þi b dül me cid in e - vin de ve ur þin Ca mi i nde ký sa bir sü re kal dýk an son ra rek Da ðý nda, erk e dil miþ bir ki li se de a le - be le riy le ders yap ma ya baþ la dý. Be di üz za man, rek Da - ðý nýn ba þýn da i man ve Kur ân ha ki ka le ri nin an la þýl ma sý ve ya þan ma sýy la meþ gul o lur ken, n ka ra da ye ni bir re jim þe kil len me ye baþ la mýþ ý. e jim de ki de ði þik lik le ri haz me - de me yen çev re ler de, n ka ra ya kar þý ep ki ler baþ gös er - miþ i. Böy le ger gin bir or am da Hü kü me e kar þý a yak lan - ma yý plan la yan Þeyh Sa id, Be di üz za man a mek up ya za - rak ken di si ne des ek ver me si ni is e di. n cak Sa id ur sî o - na, bu nun men fi bir ha re ke ve kar deþ ka ný dök - mek ol du ðu nu an la a rak is yan dan vaz ge çir me ye ça lýþ ý. Be di üz za man ýn is yan sý ra sýn da böy le si ne ya ýþ ý rý cý rol oy na ma sý na rað men Do ðu da ki nü fuz lu kim se le ri - na do lu iç le ri ne sü ren hü kü me, o nu da in zi va da bu lun - du ðu rek Da ðý nda ki men zi lin den a la rak sür gü ne gön - der di. Van dan di ðer sür gün ler le be ra ber ka ra yo luy la ön ce rab zon a, bu ra dan da de niz yo luy la s an bul a gö ü rül dü. ak la þýk yir mi gün ka dar sü ren s an bul da - ki sor gu la ma lar bo yun ca Be di üz za man Sir ke ci de ki r - pa cý lar Mes ci di ve Hi da ye Ca mi i nde kal dý. So nun da, n ka ra dan ge len res mî bir ya zý o nun Bur dur da zo - run lu i ka me e a bi u ul ma sý ný em re di yor du. i ha ye 1925 yý lý nýn Ma yýs a yý or a la rýn da Bur dur a ge i ril di. Be di üz za man Bur dur a gel di ðin de yer leþ i ði ev de ve Ka sa boð lu Ca mi i nde yi ne muh aç la ra i man ha ki ka - le ri ni an la ma ya ve ders ler yap ma ya baþ la dý. Son ra bu ders le rin ö ze le ri ni Bi rin ci Ders, kin ci Ders, Ü çün cü Ders gi bi baþ lýk lar al ýn da op la yýp bir ki ap ha li ne ge ir di. Bu ki a bý da ha son ra u run lk Ka pý sý di ye ad lan dý ra rak ya yýn la dý. Bir yan dan da e li fa a de vam e de rek da ha ön ce rap ça o la rak yaz dý ðý Þem me ve Þu le i sâ le le ri nin ek par ça la rý ný ka le me al dý. n cak, ya pý lan ders ler den ve hal kýn e ra fý na op lan - ma sýn dan ra ha sýz o lan hü kü me, o nun Is par a ya gön - de ril me si ni em re i. 25 O cak 1926 da Is par a ya nak le di - len Be di üz za man, bu ra da da ders le ri ne de vam e i. v - ham lý Hü kü me, bu de fa da Be di üz za man ý, Is par a nýn da ha üc ra bir kö yü ne nak le de rek in san lar la ir i ba ý ný kes mek is e di. ðir dir Gö lü ne ya kýn bir de re i çi ne ku - rul muþ o lan Bar la ya u la þým göl ü ze rin den ka yýk la ya pýl - mak ay dý. Bir jan dar ma eþ li ðin de ðir dir Gö lü nü ka yýk - la ge çe rek Bar la ya gel di. lk haf a lar da, Mu ha cir Ha fýz h med in e vin de ka lan Sa id ur sî, da ha son ra a mir e - di le rek köy lü ler a ra fýn dan ken di si ne ah sis e di len ve ö - nün de bü yük bir çý nar a ða cý o lan köy o da sý na a þýn dý yý lýn da ger çek leþ i ri len Harf n ký lâ bý i le, s lâm harf le riy le ki ap ya yýn la mak ya sak lan mýþ ý. Bar la da e - lif e di len i sâ le le rin, bu yüz den ma ba a lar yo luy la ço - ðal ýl ma sý müm kün de ðil di. man ve Kur ân ha ki ka le - ri ne ih i yaç du yan çev re köy ve ka sa ba la rýn sa kin le ri de i sâ le le ri el le ya za rak ço ðal ma ya baþ la dý lar. Bü yük bir sa býr ve a zim le am al ý yüz bin nüs ha o la rak el le ya zý lan i sâ le-i ur lar bü ün na do lu ya ya yý lý yor du. Halk an in san lar Sa id ur sî nin ur i sâ le le ri ni o ku - yor, ya zý yor, baþ ka la rý na u laþ ýr ma ya ça lý þý yor, an la dý - ðý ný ya þa ma ya ve baþ ka la rý na an la ma ya ça ba lý yor du. Sa id ur sî nin ur i sâ le le ri ni, ön le rin de ki en bü yük en - gel o la rak gö ren çev re ler, o nu sür gün le dur du ra ma dýk la rý ný an la yýn ca bu de fa im ha yol la rý ný de ne me ye ka rar ver miþ - ler di. Hü kü me da ha ya kýn dan kon rol e de bil mek a ma cýy la Be di üz za man ýn 1934 yý lý nýn yaz ay la rýn da Is par a nýn mer - ke zi ne ge i ril me si ni is e di. Be di üz za man, bu ra da da i man hiz me in den ge ri dur ma dý. Sür gün le is e dik le ri ni el de e de - me yen mu ha lif le ri, o nu mah kûm e mek i çin ba ha ne a ra ma - ya baþ la dý lar. ra nan ba ha ne bu lun du ve Sa id ur sî ye hay - ran lýk du yan ya rý mec zup bir za ýn jan dar ma ça vu þuy la yap - ý ðý ar ýþ ma yý ba ha ne e den n ka ra Hü kü me i ha re ke e geç - i. n ka ra nýn mey da na ge ir di ði bü yük e lâ þýn so nu cu Is - par a po li si, 20 i san 1935 e Sa id ur sî nin o ur du ðu ev de a ra ma yap ý ve o nun bü ün ki ap la rý na el koy du. Be di üz za - man ý da em ni ye e gö ü re rek sor gu la yan po lis suç un su ru her han gi bir þe ye ras la ma yýn ca ser bes bý rak mak zo run - da kal dý. n cak bir kaç gün son ra, ye ni u uk la ma lar la bir lik e Sa id ur sî ve i sâ le-i ur lar hak kýn da so ruþ ur - ma baþ la ýl dý. Be di üz za man ýn ma su mi ye i ne i na nan in - san la rýn in fi a le ka pýl ma ma la rý i çin çiþ le ri Ba ka ný Þük rü Ka ya nýn sý ra dan bir za bý a vak a sý dýr be ya na ý ver me si - ne rað men Be di üz za man ve 120 ur a le be si as ke rî a - raç la ra bin di ri le rek s ki þe hir ha pis ha ne si ne gön de ril di ler. s ki þe hir ha pis ha ne sin de am ec ri e di len Sa id ur - sî yi bir i ki is is na ha riç kim sey le gö rüþ ür me di ler. Sý kýn - ý lý ve zor þar la ra rað men i sâ le-i ur un e li fi yi ne de - vam e miþ i. Be di üz za man, ir mi ye din ci, ir mi se ki zin - ci, ir mi do ku zun cu ve O u zun cu Lem a lar ý bu ra da yaz dý. a le be le riy le o lan mek up laþ ma la rý da sür mek - ey di. Bu a ra da sor gu ha kim le ri a raþ ýr ma la rý na baþ la dý - lar ve i ki ay sü ren ah ki ka so nun da gö zal ý na a lý nan la - rýn ço ðu nu ser bes bý rak mak zo run da kal dý lar. Be di üz - za man, va a na i ha ne id di a sýy la yar gý lan dý ðý dâ vâ müd - de in ce u uk lu kal dý. s ki þe hir ðýr Ce za Mah ke me - si nin 19 ðus os 1935 a ri hin de ver di ði ka rar la, Sa id ur sî ye 11 ay ha pis le bir lik e Kas a mo nu da mec bu rî i - ka me, on beþ a le be si ne de al ý þar ay ha pis ce za sý ve ril - di. Be di üz za man ve ce za a lan a le be le ri u uk lu o la rak kal dýk la rý ce za e vin de za en bu sü re yi dol dur duk la rý i çin di - ðer a le be le ri i se be ra a e i ril di ði i çin ah li ye e dil miþ ler di. s ki þe hir Ce za e vi nden ah li ye e di len Be di üz za man Sa - id ur sî ser bes bý ra kýl ma ya rak, po lis gö ze i mi al ýn da mec bu rî i ka me i çin Kas a mo nu ya gön de ril di. Sür gü nün ilk bir a yýn da po lis ka ra ko lu nun üs ka ýn da o ur mak zo - run da kal dý. Da ha son ra yi ne ka ra ko lun am kar þý sýn da ve bir kaç me re u zak lýk a bu lu nan bir e ve yer leþ i ril di. Kas a - mo nu da da Be di üz za man ýn e ra fý ný ye ni a le be le ri al ma - ya baþ la mýþ ý. n cak, ken di si ni zi ya re e ge len ler ka ra ko la çe ki lip sor gu la ný yor, gö rüþ me le ri en gel le ni yor du. Bü ün bun la ra rað men i sâ le-i ur la rý o ku ya rak i man la rý ný kur - a ran in san lar i sâ le le ri o ku ma ya de vam e di yor, ya zý yor ve i man ha ki ka le ri ni muh aç o lan la ra an la ý yor lar dý. Bediüz zaman, 20 y lül 1943 e Is par a sav cý sýn dan ge - len a li ma ü ze ri ne ye ni den u uk lan dý. ðýr has a ol ma sý - na rað men 3 kim 1943 a ri hin de Is par a ya gön de ril di. s ke rî kon voy eþ li ðin de ka ra yo luy la Çan ký rý ü ze rin den n ka ra ya ge i ril di. n ka ra da da ha ön ce den u u lan ve o - el gö rev li si ký lý ðý na gir miþ po lis ler le dol du ru lan Kas a mo nu O e li ne yer leþ i ril di. Bu a ra da n ka ra Va li si ev za an do - ðan, Sa id ur sî yi Va li li ðe ça ðýr a rak sa rý ðý ný çý ka rýp þap ka yý giy me si ni is e di. Ha a e lin de ki þap ka yý zor la giy dir mek i çin e þeb büs e bu lun du. n cak Be di üz za man, boy nu nu i þa re e dip; Bu sa rýk bu baþ la be ra ber çý kar di ye rek sa rý ðý ný çý kar - ma yý red de i. Bu ar ýþ ma nýn ya þan dý ðý ak þam Be di üz za - man, ren le n ka ra dan Is par a ya gel di. Sor gu la ma lar baþ la - dý ðýn da i sâ le-i ur i le il gi li dâ vâ la rýn De niz li de ki dâ - vây la bir leþ i ril me si ka ra rý a lýn dý. Be di üz za man i le bir lik - e Is par a, Kas a mo nu ve De niz li de ki ur a le be le ri nin de 25 kim 1943 e De niz li ye sevk e dil me le ri is en di. De niz li hap si yi ne ec ri al ýn da baþ la dý. Çok zor þar lar al - ýn da ge çen ye ni ha pis ha ne dö ne mi ve yar gý la ma saf ha la rýn - da da Be di üz za man, i sâ le-i ur un e li fi ne de vam e i. y lar son ra, 15 Ha zi ran 1944 gü nü Mah ke me ka ra rý ný ver di. n ka ra da ki CHP hü kü me i De niz li ðýr Ce za Mah ke me si nin be ra a ka ra rý na rað men, Sa id ur sî nin f yon un mir dað il çe sin de zo run lu is kâ na a bi u ul ma - sý ný em re i ve da ha ön ce Kas a mo nu ya al dý ðý nü fus kay - dý ný bu de fa mir dað a nak le i. mir dað a ge len Be di üz - za man, hü kü me bi na sý nýn kar þý sýn da bir o da ya yer leþ i ril - di. Ca mi ye gi me si ne bi le mü sa a de e dil me di ði, de vam lý a kip ve a ras su da a bi u ul du ðu mir dað sür gü nü, Be - di üz za man a De niz li Ha pis ha ne si ni bi le a ra ý yor du. Her ge çen gün i sâ le-i ur la rýn yay gýn la þa rak muh aç - la ra u laþ ma sý Hü kü me i yi ne ra ha sýz e me ye baþ la mýþ ý. 17 O cak 1948 gü nü Sa id ur sî ve on beþ a le be si ev le rin - den ve iþ yer le rin den a lý na rak f yon il mer ke zi ne gö ü rül - dü ler. Bir haf a ka dar m ni ye O e li nde bek le i le rek sor - gu la ma la rý ya pýl dý ve ev kif e di le rek ce za e vi ne ko nul du lar. Bu de fa de ði þik il ler den 48 ur a le be si f yon a op la - ýl mýþ ý. So ruþ ur ma yý a mam la yan sav cý lar ve sor gu ha - kim li ði dos ya yý ðýr Ce za Mah ke me si ne ha va le e i. ur a le be le ri, da ha ön ce De niz li Mah ke me sin de; giz li ce mi ye kur ma, re jim a ley hin de ol ma vb. id di a lar la yar gý - la nýp be ra a ka ra rý al ma la rý na rað men f yon ðýr Ce za Mah ke me si nde de bu id di a lar la yar gý lan dý lar. Bir yan dan mah ke me de vam e der ken bir yan dan da f yon ce za e vin - de mev kuf bu lu nan Be di üz za man ve a le be le ri ne ya pý lan bas ký lar ar ý yor du. r ýk has a ve ye miþ ya þýn da o lan Sa id ur sî, 60 ki þi lik bü yük bir ko ðuþ a ek ba þý na bý ra kýl mýþ, so ðuk kýþ ge ce le rin de o da nýn ký rýk pen ce re si buz u ma sý - na rað men baþ ka bir ye re nak le dil me miþ ve bü ün bun lar ye mi yor muþ gi bi bir kaç de fa da bu ra da ze hir len miþ i. Ve ni ha ye mah ke me, 6 ra lýk 1948 a ri hin de Sa id ur sî hak kýn da 20 ay a ðýr ha pis ce za sý na hük me i. Ka rar em yiz e dil di ve ar gý ay, ka ra rý Be di üz za man ýn le hi ne boz du. ar gý ay ýn boz ma ka ra rý na rað men f yon ðýr Ce za Mah ke me si yar gý la ma yý u za a rak, 20 ay lýk sü re nin ce za e vin de geç me si ni sað la dý. Hak e me di ði ce za nýn sü re - si ni u uk lu luk ha liy le dol du ran Sa id ur sî, 20 y lül 1949 da ser bes bý ra kýl dý. n cak n ka ra dan ge len e - mir le f yon da po lis gö ze i min de, mec bu rî is kâ na a bi u ul ma sý ge re ki yor du. Bu gö ze im am 72 gün sür dü. i ha ye 28 ra lýk 1949 a ri hin de mir dað a dö ne bil di. Mec bu rî i ka me ye ri o lan mir dað a ge len Sa id ur sî ye, mir dað Kay ma ka mý hiç bek le me di ði bir eb lið de bu lun - du. Hü kü me, Ba kan lar Ku ru lu ka ra rý i le Be di üz za man a gün lük o la rak i ki bu çuk li ra a yi na be de li ö den me si, ken di is e di ði arz da müs a kil bir ev ya pýl ma sý ve ay rý ca di ðer har ca ma la rý i çin de ha ý rý sa yý lýr mik ar da bir pa ra nýn ah - sis e dil me si i çin mir dað Kay ma kam lý ðý na a li ma ver miþ - i. Da ha ön ce le ri ol du ðu gi bi bu de fa ki ah si sa ý da red de - den Be di üz za man, yi ne ra ha bý ra kýl ma ya cak ý. Bu hu su su a le be le riy le is i þa re e den Be di üz za man, bir mek u bun da ken di si ne ya pý lan bas ký la rýn en ö nem li üç sebebin den bi - ri o la rak, bu ah si sa la rý red de me si ni zik re mek ey di. De mok ra Par i Dev ri Be di üz za man, 14 Ma yýs 1950 de baþ la yan De mok ra Par i dev ri ni, 23 ðus os 1953 e ka dar kal dý ðý mir - dað da kar þý la mýþ ý. Hal kýn yüz de ye mi þi nin o yu nu a la - rak Mec lis e e zi ci bir ço ðun luk la hü kü me o lan De mok - ra Par i dev rin de yi ne am an la mýy la ra ha bir ha ya ge - çir me di yý lýn da mir dað da þap ka me se le sin den Be di üz za man a bir dâ vâ a çýl mýþ ve i fa de si a lýn mýþ ý. Bun dan he men bir yýl son ra da s an bul da, Genç lik eh be ri ad lý ki a bý hak kýn da bir dâ vâ da ha a çýl mýþ ý. Be - di üz za man bu dâ vâ nýn du ruþ ma sý na ka ýl mak i çin s - an bul a gi i. Sir ke ci de ki k þe hir Pa las O e li ne yer leþ i. O yýl lar da ad li ye bi na sý o la rak hiz me ve ren ve bu gün Bü yük Pos a ne o la rak a ný lan bi na da, 22 O cak 1952 a ri - hin de ya pý lan du ruþ ma ya ka ýl dý. Bu du ruþ ma er e si gün bir ga ze e de Sek sen lik Pi rin Du ruþ ma sý baþ lý ðýy la yer al mýþ ý. 5 Mar 1952 de ya pý lan son du ruþ ma da, dâ vâ ko nu su ki a býn 1943 yý lýn da De niz li Mah ke me sin den be ra a ka ra rý al dý ðý ve bu ka ra rýn da ar gý ay ca o nay - lan mýþ ol du ðu an la þýl dý ðýn dan mah ke me he ye i, men-i mu ha ke me ka ra rý ve re rek dâ vâ yý be ra a le so nu ca bað la dý. Genç lik eh be ri Dâ vâ sý nýn be ra a le so nuç lan ma sý nýn ar dýn dan s an bul dan ay rý lan Sa id ur sî, mir dað a dön dü yý lý nýn ba har mev si min ba þýn da, s ki þe hir yo luy la ek rar s an bul a gi i ve Be ya zý a ki Mar ma ra Pa las O e li ne yer leþ i. s an bul da bu lun du ðu za man i - çe ri sin de Mar ma ra Pa las O e li nden ay rý la rak Fa ih, Çar þam ba da ah þap bir e ve a þýn mýþ ý. Bu ra da hem ri sâ - le le rin neþ ri ya ýy la meþ gul o lu yor, hem de s an bul da ký sa ge zin i le re çý ka rak ba zý zi ya re ler de bu lu nu yor du. s an bul da yak la þýk üç ay ka dar ka lan Be di üz za man, 1953 yý lý nýn or a la rýn da mir dað a dön dü. 23 ðus os 1953 e de Is par a ya yer leþ mek ü ze re gel di. Is par a da a - çý lan bir dâ vâ nýn da ha sor gu ha kim li ðin de i ken red de dil - me si i le ar ýk o nun ha ya ýn da mah ke me ler dev ri ka pan - mýþ ý. Be di üz za man, bun dan son ra ki ha ya ý ný da ha ön ce sür gün ve mah pus o la rak gi i ði yer ler de ki dos la rý ný zi - ya re le ge çi re cek i. Mer kez Is par a ol mak ü ze re sýk sýk ký sa se ya ha ler le f yon, mir dað, s ki þe hir, ðir dir ve Bar la ya gi di yor du. s ki me kân la rý ný zi ya re e di yor, dos - la rýy la gö rü þü yor, a le be le ri ne ders ler ya pý yor du. 2 ra lýk 1959 da n ka ra ya yap ý ðý zi ya re ar ýk Be di üz - za man ýn ve da se ya ha le ri nin baþ la dý ðý ný gös e ri yor du. n - ka ra da bir ge ce ka la rak dos ve a le be le riy le gö rüþ ük en son ra 3 ra lýk 1959 gü nü n ka ra dan mir dað a, o ra dan da Is par a ya gi i. n cak, on beþ gün son ra ek rar mir - dað a dön dü. Kon ya da ki a le be le ri nin dâ ve i ü ze ri ne 19 - ra lýk 1959 gü nü mir dað dan ay rý la rak Kon ya ya gi i. Bu - ra da a le be le riy le gö rüþ ü ve Mev lâ nâ nýn ür be si ni zi ya re e i. y ný gün Is par a ya gi mek ü ze re Kon ya dan ay rýl dý. ak vim ler 19 Mar 1960 a ri hi ni gös e rir ken, Be di üz - za man a ðýr has ay dý. Sa id ur sî, ya nýn da ki a le be le ri ne Ur fa ya gi mek is e di ði ni söy le di. ra ba sý ha zýr lan dý ve 82 ya þýn da ki Be di üz za man a ðýr has a ha liy le a ra ba nýn ar ka kol u ðun da yo la çýk ý. 20 Mar a yað mur lu bir ha - va da baþ la yan bu yol cu luk, o nun son yol cu lu ðuy du. 21 Mar gü nü Ur fa ya u la þýl dý ðýn da a le be le ri ken di si ne Ha li lür rah man Der gâ hý ný gös er mek is e di ler. ma o yü rü - ye me ye cek ka dar a ðýr ra ha sýz dý. O nu þeh rin en i yi o e li o lan pek Pa las O e li ne yer leþ ir di ler. Bu a ra da o e le ge len po lis - ler, çiþ le ri Ba ka ný nýn em riy le der hal Is par a ya ge ri dön me - le ri ge rek i ði ni eb lið e i ler. Bu nu du yan halk, o e lin ö nü ne op lan dý. Po lis, Be di üz za man ve ya nýn da ki a le be le ri nin ýs rar la Ur fa dan ay rýl ma la rý ný is i yor ve n ka ra nýn em ri ni ha ýr la ý yor du. Bu bas ký sü rer ken Be di üz za man, 23 Mar 1960 gü nü, 27 nu ma ra lý o da da sa ba ha kar þý ve fa e i. Ha ya ý bo yun ca da ya nýl ma sý güç a cý la ra ve bas ký la ra ma ruz kal ma sý na rað men ha ya ar zýy la bir des an ya - zan Be di üz za man, ar ka sýn da mi ras o la rak 6000 say fa - lýk i sâ le-i ur Kül li ya ý i le mil yon lar ca ur a le be si - ni bý rak mýþ ý. Bü yük bir ce ma a le ký lý nan ce na ze na - ma zýn dan son ra Be di üz za man ýn na a þý Ha li lür rah man Der gâ hý nda ken di si ne ay rý lan ür be ye def ne dil di. Ha ya ýn da i ken onun var lý ðý ný is e me yen ler, ve fa ýn - dan son ra da ra ha bý rak ma mýþ lar dý. Be di üz za man ýn ve - fa ýn dan i ki ay son ra 27 Ma yýs 1960 da bir hü kü me dar - be si o lu yor, as ker ik i da ra el ko yu yor du. h i lâl hü kü me - i, 12 em muz 1960 ge ce si Be di üz za man ýn Ur fa da ki me za rý ný giz li ce kýr dýr dý. Be di üz za man ýn na a þý as ke rî bir u ça ða ko nu la rak, bi lin me yen bir ye re def ne dil di M 2012 CUMS SÜ 1928 yý lýn da ger çek leþ i ri len Harf n ký lâ bý i le, s lâm harf le - riy le ki ap ya yýn la mak ya - sak lan mýþ ý. Bar la da e lif e - di len i sâ le le rin, bu yüz den ma ba a lar yo luy la ço ðal ýl - ma sý müm kün de ðil di. man ve Kur ân ha ki ka le ri ne ih i - yaç du yan çev re köy ve ka sa - ba la rýn sa kin le ri de i sâ le le ri el le ya za rak ço ðal ma ya baþ - la dý lar. Bü yük bir sa býr ve a - zim le am al ý yüz bin nüs ha o la rak el le ya zý lan i sâ le-i ur lar bü ün na do lu ya ya yý lý yor du. Dünden devam a ri he dam ga sý ný vu ran â lim: (2) B D ÜZ Z M S D U SÎ ( )

14 14 24 M 2012 CUMS SPO DUO ÜZGI KM'D SCK Ü K Mo o sik le Fe de ras yo nu'nun (MF) ya rýþ ak vi min de yer a lan ür ki ye n du ro Þam pi - yo na sý'nýn 2. a yak ya rý þý 2425 Mar 2012 a rih le - rin de Ke mer'de ya pý la cak. Ke mer n du ro Mo o - sik le Ku lü bü a ra fýn dan dü zen le ne cek ür ki ye Þam pi yo na sý'nýn 2. ya ðý, 25 km.lik ö zel par kur - da 4 ur ü ze rin den ko þu la cak. ki en du ro es ve 1 eks rem es en o lu þan ya rýþ i çin pa dok a la ný Ke - mer Sa na yi Si e si ya ný na ku ru la cak. lk gün k - rem es a bý Kuz de re Ma hal le si'nde dü zen le - ne cek ve iz le yen ler bü yük he ye ca na or ak o la cak. 1. n du ro es a bý da Ka ra aþ çev re sin de ko þu - la cak. a rý þýn 2. n du ro es a bý na i se s lan - bu cak Ma hal le si ev sa hip li ði ya pa cak. Kupada kuralar çekildi Fenerbahçe- Kayserispor Sivasspor- Bursaspor skiþehirspor- nalyaspor Karabükspor- Boluspor FUBOLD Zi ra a ür ki ye Ku pa sý çey rek ve ya rý fi nal eþ leþ me le ri nin ku ra çe ki mi s an bul'da ya pýl dý. O lim pi ya e vi'nde ger çek leþ i ri len ku ra çe ki mi ne ür ki ye Fu bol Fe de ras yo nu (FF) 1. Baþ kan ve ki li U fuk Ö zer en i le çey rek fi na le yük se len a kým la rýn em sil ci le ri ka ýl dý. Ku ra çe ki mi son ra sýn da ku pa da çey rek fi nal eþ leþ me le ri þu þe kil de o luþ u: Si vass por-bur sas por, s ki þe hirs por-me di cal Park n al yas por, Kar de mir Ka ra büks por- Bo lus por, Fe ner bah çe-kay se ris por. Ku pa da ya rý fi nal ler i se, çey rek fi nal de ki Si vass por- Bur sas por ma çýn da ur a la yan a kým la, s ki þe hirs por-me di cal Park n al yas por ma çýn da u ru ge çen a kým, Kar de mir Ka ra büks por-bo lus por eþ leþ me sin de ur a la yan a kým la da Fe ner bah çe-kay se ris por ma çýn da u ru ge çen a kým a ra sýn da oy na na cak. ek maç lýk e le mi nas yon sis e min de ve a raf sýz sa ha da oy na na cak çey rek fi nal maç la - rýn da nor mal sü re nin be ra be re bi me si du ru mun da 15'er da ki ka lýk 2 dev re ha lin de u za ma bö lü mü oy na na cak. þi lik yi ne bo zul maz sa pe nal ý a ýþ la rý na ge çi le cek. Ku pa da ya rý fi nal mü sa ba ka la rý da, çey rek fi nal de ur a la yan 4 a kým a ra sýn da FF'nin be lir le ye ce ði a raf sýz sa ha da, ek maç lý e le me u su lü ne gö re ya pý la cak. Ku pa da çey rek fi nal maç la rý nýn a rih le ri ve oy na na cak sa lar FF a ra fýn dan da ha son ra a çýk la na cak. F.Bahçe Bursa'yý konuk ediyor Kadýköy'deki son maçýnda Galaasaray ile 2-2 berabere kalarak puan yiiren sarý-laciverli ekibin, bugün ligde Bursaspor ile yapacaðý maça ek hedefi 3 puan. Maçý kadýnlar ve çocuklar izleyebilecek. F.Bahçe'nin bugünkü Bursaspor maçýnda en büyük kozu yine kapan lex olacak. SÜP Lig'de bu gün sa ha sýn da Bur sas por'u ko nuk e de cek Fe ner bah çe'nin pu an kay bý na a ham mü lü yok. Ka dý köy'de ki son maç a e ze li ra ki bi Ga la a sa ray i le 2-2 be ra be re ka la rak pu an yi i ren sa rý-la ci ver li e kip, ye þilbe yaz lý lar kar þý sýn da 3 pu an mü ca de le si ve re cek. Der bi ye li der Ga la a sa ray i le a ra sýn da ki 9 pu an lýk far ký a zal mak i çin çý kan, an cak bun da ba þa rý lý o la ma yan Fe ner bah çe, play-off'lar ön ce si far kýn da ha da çok a çýl ma ma sý i çin i þi sý ký u u yor. Der bi nin ar dýn dan Zi ra a ür ki ye Ku pa sý 4. ur mü ca de le sin de Sam suns por kar þý sýn da 3-0 ka za na rak mo ral bu lan sa rý-la ci ver li e kip, se zo nu nun 22. haf a sýn da Ka dý köy'de ki son ye nil gi si ni (3-2) al dý ðý Bur sas por kar þý sýn da 3 pu an a ra ya cak. 4 FUBOLCU CZ SIIID Bur sas por ma çý ön ce si Fe ner bah çe'de 4 fu bol cu sa rý kar ce za sý ný rýn da bu lu nu yor. Lig de 3'er sa rý kar la rý bu lu nan m re Be lö zoð lu, Gök han Gö nül, Meh me o puz ve Or han Þam, Bur sas por ma çýn da gö rev a lýp bi rer kar da ha gör me le ri du ru mun da 33. haf a da ki rab zons por ma çýn da ce za lý du ru ma dü þe cek. KDIL ZLCK Fe ner bah çe, Sü per Lig'de ki Bur sas por ma çý ný, se yir ci siz oy na ma ce za sý ne de niy le yi ne ka dýn lar ve ço cuk lar ö nün de oy na ya cak. Sa rý-la ci ver li e kip bu se zon Ka dý köy'de 3. haf a da ki Ma ni sas por, 27. haf a da ki Si vass por ve Zi ra a ür ki ye Ku pa sý 4. u run da Sam suns por i le yap ý ðý maç la rýn ar dýn dan 4. kez ka dýn lar ve ço cuk la rýn yer al dý ðý ri bün le re kar þý for ma gi ye cek.kar þý laþ ma nýn ka dýn lar ve ço cuk lar i çin üc re siz bi le le ri nin da ðý ý mý Fe ne ri um ma ða za la rýn da sü rü yor. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sa dý'nda sa a 19.00'da baþ la ya cak Fe ner bah çe-bur sas por mü ca de le si ni ha kem Öz gür an ka ya yö ne e cek. Filede dörlü final baþlýyor: F.Bahçe'nin rakibi D. Kazan VOLBOL Ka dýn lar v ru pa Þam pi yon lar Li gi ''Dör lü Fi nal'' or ga ni zas yo nu bu gün zer bay can'ýn baþ ken i Ba kü'de baþ la ya cak. ''Dör lü Fi nal''de yer a lan ek ürk a ký mý Fe ner bah çe U ni ver sal, ilk ma çýn da, ya rý fi nal mü ca de le sin de us ya'nýn Di na mo Ka zan a ký mý i le kar þý la þa cak. Hay dar li yev Spor Sa lo nu'nda dü zen le ne cek or ga ni zas yon da Fe ner bah çe, us ra ki biy le S 17.30'da kar þý kar þý ya ge le cek. Kar þý laþ ma 3'en nak len ya yýn la na cak. ''Dör lü Fi nal'' i çin 3 gün ön ce sin den Ba kü'ye gi de rek kam pa gi ren ek nik di rek ör Ze o ber o yö ne i min de ki sa rý-la ci ver li ler, ha zýr lýk la rý ný bu ra da yap ý ðý ça lýþ ma lar la sür dü rü yor. Gü nün di ðer ya rý fi nal mü ca de le si i se Fran sa'nýn Can nes a ký mý i le al ya'nýn MC-Car nag hi Vil la Cor e se a kým la rý a ra sýn da ya pý la cak. Bu kar þý laþ ma da S 14.30'da oy na na cak. Fe ner bah çe, Di na mo Ka zan kar þý sýn da ka zan dý ðý ak ir de, fi na le yük se le rek, 25 Mar Pa zar gü nü di ðer ya rý fi nal eþ leþ me si nin ga li biy le þam pi yon luk mü ca de le si ne çý ka cak. e nil me si du ru mun da i se pa zar gü nü, di ðer eþ leþ me nin mað lu bu i le ü çün cü lük ma çý na çý ka cak. KD BUGÜ Güngörenspor-Konyaspor: Chelsea-oenham: Lig V Bayern Münih-Hannover: Haber Liverpool-Wigan: Lig V Fenerbahçe Universal -Dinamo Kazan: Çaykur izespor-karalspor: nadolu Fenerbahçe-Bursaspor: Lig V Mallarco-Barcelona: V Spor Soke-Mancheser Ciy: Lig V Schalke 04-Bayer Leverkusen: HD Monpellier-Sain inne: Lig V eal Madrid-eal Sociedad: V Spor SMH' ÇIKLM FBHÇL fu bol cu Se mih Þen ürk, ek nik di rek ör y ku Ko ca man'a yap ý ðý a výr ne de niy le Zi ra a ür ki ye Ku pa sý 4. u run da Sam suns por ma çýn da oy na ma dý ðý id di a sý nýn ger çe ði yan sý ma dý ðý ný i fa de e i. Ken di si ne a i in er ne si e sin de, med ya da bu yön de yer a lan ha ber ne de niy le bir a çýk la ma ya pan sa rý-la ci ver li fu bol cu, an ren man da Soch i le gir di ði i ki li mü ca de le de dar be al dý ðý i çin ça lýþ ma yý a mam la ya ma dý ðý ný, sað lýk e ki bi nin bil gi si da hi lin de ed bir a maç lý o la rak maç ön ce si son an ren ma na da ka ýl ma dý ðý ný ve böy le ce ku pa ma çý nýn kad ro sun da dü þü nül me di ði ni bil dir di. Bur sas por ma çý ön ce sin de ken di si ni i yi his se i ði i çin ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý ný an la an Se mih, ek nik di rek ör Ko ca man'a yö ne lik bir av rý nýn ke sin lik le söz ko nu su ol ma dý ðý ný be lir i. Baþkan smail rdem, Serha Balcý ve hme Peker'i kuladý. Sancakepe Belediyesi güreþçileri ödüllendirdi SIBS'I baþkeni Belgra a sona eren Büyükler vrupa Þampiyonasý nda üçüncülük kazanan Sancakepe Belediyesporlu 96 kiloda Serha Balcý ve 55 kiloda hme Peker, Belediye Baþkaný smail rdem i, baþkanlýk makamýnda ziyare ei. Milli güreþçilerimiz makamýnda aðýrlayan Baþkan rdem, vrupa Þampiyonasý nda güreþçilerin göserdiði performansan dolayý kuladý. rdem, Serha Balcý ya söz verdiði evinin apusunu verdi. vrupa üçüncüsü hme Peker i ise ouz cumhuriye alýný ile ödüllendirdi. skiþehirsporlu lper yüz ameliyaý oldu SKÞHSPOLU fubolcu lper Pouk, sanbul'da yüzünden ameliya olarak, plak ve vida akýldý. Ziraa ürkiye Kupasý 4. urunda önceki gün oynanan skiþehirspor-kasýmpaþa maçýnda sakalanan lper Pouk'un sað elmacýk kemiðinde çökme þeklinde kýrýk olduðu belirlendi. Prof. Dr. Feri Demirkan, lper Pouk'un özel olarak hazýrlanacak koruyucu bir yüz maskesi ile anrenmanlara çýkabileceðini beliri.

15 HZIL: Hayreddin kmen BULMC 24 M 2012 CUMS 15 ÇGL BULMC llah'ýn bir ismi B'deki â- lim, þair zâ Bir sahabi Komisyoncu, ellal ski oma Maðara raba düdüðü Plüonyum sembolü Helyum'un sembolü 6 Mayýs B Geniþlik Gürcisan' da ürkler Bal yapar Favori Bir ilimiz Kýrþehir'de bir ilçe Çýngýrak, çan Sarhoþluk sebebiyle olan sersemlik Süra Seryum'un sembolü Bahþiþler Sakýz aðacý reçinesi erine geirme Sýcaklýk sya kýasýndan olan Hýrisiyan Hükümdâr mâbedi Leke B'deki arihî heykel rzurum'- da bir ilçe Hafanýn bir günü Soya çekim Büyük esere Bir cevel nleme sesi Þimdi, þimdilik ürkü, ezgi vrupa'da bir nehir Bir serha ilimiz Cahil, okumamýþ Kamer üzgar, yel Bir ür ekne Bir ayý cinsi Küçük biki unanisan'da dað Vilaye Boru sesi Cil besleyici proeinli madde Söz, sözcük Lavrensiyum'un sembolü Kâbe duvarýna þiiri asýlan eski bir þair BD'de eyale apma, üreme Olgunluk, mükemmellik levî kvaora paralel farazî çizgiler Kýrmýzý aþ, opraka çýkan ölü hayvan izi Fizik ile ilgili nanma Þerefli namaz dâvei epsi Suda ýslama oa'nýn sessizleri emiz Maðara rimek emri Bir çeþi ransisör Soylu Beliri, alame Güvenilir Sronsiyum'un sembolü Sara Barýn'ýn bir ilçesi Bir uyuþurucu ýrýcý bir kuþ Benzeri, eþi KLM HZS an da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. Ke si - þen harf ler de o la bi lir. KLML: K, FZ, UZ, GLKS, GÜÞ, DÜ, SM, S, CM, S, SOD, BUL, ILDIZ, OV, MD, KHKÞ, ZM, KOO, UDU, PK, CZB, ÇKM, MOSF, ÖÜG, HUSUF, KÜSUF, S, S, BÜUC. D Ð Þ MOZK BULMC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? Þ SDIK HBL lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. S U H K B I Z D M F Z M M H Ö Ü G K L U G B Ü U C M D K S S O D Ü U L S M Ç F K M F G C O K S L I S U H Z O U L Z F Z K G B D P U U U B S Ü I M S D Z Z Þ O Ü S F V O K K S U Þ D K S K B C Z Z I KUU BULMC M G andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. D L K Ç S Þ U H Ð K D H M L K K O S Ç L M M S M K O V 9 FK K C M V D S M B L K D U Ç D B D D V S Ö F B L O B U O L K S: esnelerden biri özellik yönünden diðerlerinden farklýdýr. Hangisi acaba? H LB: Fehmi usa, merdiveni duvara dayayýp amir iþleri yapmak isiyor. Duvara ulaþmasýna yardým eder misiniz? OPL: anda kaç ane op var acaba? CVPL: S: Kazma farklýdýr. Diðerleri mufak gereçleridir. OPL: 26 op vardýr. KLM HZS 3 Harfli: V, KL, B, MUM, SO, VH, MS, H, L. 4 Harfli: K,, C, PD, LK, ZK, M, M, UH, CC, MD, ÞH, BK, SH, OBU, M, SK, CVPL: ÇGL: Soldan Saða: 1-Ce 2- Mehmed kif 3- Muaviye 4- Simsar- ih 5- Lain- ma 6- ize- aka- z 7- naak- Kilise 8- Klakson- man 9- Pu- fa- Kelime 10- Hýdýrellez- ak 11- n- arman- Sr 12- hýska- nere 13- rý- syalý- Pak 14- Zil- Ir- Þii 15- Irsi- nlem Þ H 16- Hýzar- ri 17- O- Olimpos 18- nin- Fosil 19- lan- Sini. ukarýdan þaðýya: 1- n- He- s 2- Cemil- kpýnar 3- Humaralud- Hýz 4- Masika- Isý 5- Cevaiz- Kir- Salý- e 6- dirne-sfenks- hone 7- y- Koala ayýsý- l 8- Kerain- Lr- rizona 9- i- mal- Kemal- l 10- Fiziki- H, Z, ÜM. 5 Harfli: H, ÞH, DD, M, KL, KD, PLO, VK, ÞM, VCB, CS, LH, MUSB, LM, S, ÜDÜ,, CVZ, ML, HDD, SM, CB, SK, K. zaný Þerif 11- sil- - n- Mos 12- min- pilepsi 13- masra- roin 14- zenekrek- Misli. KUU BULMC: Soldan: CZ, M. ukarýdan: C, ZG. DÐÞ: SDIK, SBIK, SBI, SB, KB, KBL, HBL.

16 Öð ren ci le re çip li for ma B ZL I ku zey do ðu sun da ki Vi o ri a da Con qu is a þehrin de il ko kul öð ren ci le ri nin o kul dan kaç ma sý ný en gel le mek i çin çip li for ma ü re il di. e ki li ler, þehirde ki 213 o kul dan 25 in de ki 20 bin öð ren ci nin, bu haf a dan i i ba ren bil gi sa yar çi pi a þý yan for ma la rý ný giy me ye baþ la dý ðý ný a çýk la dý. Þehirde ki 43 bin öð ren ci nin 2013 yý lý so nu na ka dar ay ný ü ni for ma yý kul lan ma ya baþ la ma sý ön gö rü lü yor. Çip ler, der sin ilk 20 da ki ka sýn da o ku la gel me yen öð ren ci le rin a i le le ri ni i se u ya rý yor. Sao Paulo/ aa Ü M VÂ O LU UZ: ÞU S K BL KI LÂ BI Ç D ÜK SK GÜ S DÂ S LÂMI S DÂ SI O L CK I 24 M 2012 CUMS HBL Bu küüphanede kayý yok! LDIÐIIZ KBI OKUMK Ç 2 HFIZ V. HHG B ZOLM OK. BÞK KPLL BLK G D GBLSZ, B DH UÐMBLSZ D... L M I Köln þehrin de ki þe hir par kýn da o ku ma a lýþ kan lý ðý ný yay gýn laþ ýr mak a ma cýy la o luþ u ru lan ve ge çen yýl Fi kir Ül ke si ö dü lü ne de ðer gö rü len kü üp ha ne de ne ki ap la rýn, ne de o ku yu cu la rýn kay dý u u lu yor. Her þey i yi ni ye ve gö nül lü lük e sa sý na da ya ný yor. Köln þe hir par kýn da ki kü çük, ye þil ah þap ku lü be de hiz me ve ren Mi ni Bib li o hek (Mi ni Bib) ya ni kü çük ku lü be, Köln Þe hir Kü üp ha ne si nin bir þu be si. O ku ma a lýþ kan lý ðý ný yay gýn laþ ýr mak i çin öz gün bir pro je o la rak ha ya a ge çi ri len kü üp ha ne de, ne ki ap lar, ne de ki ap la rý o ku mak i çin ö dünç a lan lar kay de di li yor. O ku yu cu di le di ði ki a bý a lý yor ve sa de ce ki a býn a i ol du ðu ka e go ri ye bir çi zik a ý lý yor. sim, ad res ve ben ze ri bil gi le re ih i yaç yok. Ki ap lar; ço cuk, e de bi ya ve uz man lýk ki ap la rý ol mak ü ze re 3 ka e go ri ye ay rý lý yor. Kü üp ha ne ye gi ren ve ya çý kan her ki ap i çin il gi li ka e go ri de ki çi zik ler sa yý la bi li yor. Köln / aa Küçük yeþil ahþap Mini Bibliohek (Mini Bib) yani küçük kulübe Köln þe hir par kýn da hizme veriyor. GÜ D 10 L 30 K P Ö DÜÇ LI I O M Bib i le il gi li bil gi ve ren gö nül lü kü üp ha - ne ci Ka rin O de ning, ö nün de du ran def er de - ki çen ik le ri gös e re rek, gün de 10 i le 30 ki a - býn ö dünç a lýn dý ðý bu kü çük kü üp ha ne de mev cu ek ka yý sis e mi nin na sýl iþ le di ði ni an la ý. O de ning, l dý ðý nýz ki a bý o ku mak i - çin 2 haf a nýz var. Her han gi bir zor la ma yok. Baþ ka ki ap lar la bir lik e ge ri de ge i re bi lir si - niz, bir da ha uð ra ma ya bi lir si niz de... yi ni ye e sas di ye ko nuþ u. Bu kü üp ha ne nin ü rü - nün ek ör ne ði ol du ðu nu vur gu la yan O de - ning, Köln Þe hir Kü üp ha ne si nin ö zel lik le þeh rin da ha fa kir ve e ði im ba ký mýn dan da ha ge ri de kal mýþ böl ge le rin de baþ ka þu be ler aç - ma yý da plan la dý ðý ný söy le di. ki yý lý aþ kýn sü - re dir haf a nýn 7 gü nü a çýk o lan kü üp ha ne de op lam da 20 gö nül lü nö be le þe ça lý þý yor. rzin'deki su deðirmeni 100 yýldýr hizme veriyordu. Su de ðir me ni sa hip siz kal dý n H I r zin il çe sin de 100 yýl ge çir me si ne rað men a yak a kal ma yý ba þa ran su de ðir me ni, es ki gün le ri ne dön mek is i yor. Bah çe li ev ler ma hal le sin de ç me ler yo lu ü ze rin de bu lu nan de ðir men su yar dý mýy la ça lý þý yor du li yýl la ra ka dar fa al du rum da bu lu nan su de ðir me ni ne r zin, Dör yol ve Os ma ni ye den bin ler ce in san un ö ðü mek i çin ge lir, a rih ko kan bi na nýn ö nün de kuy ruk lar o lu þur du. lek rik le ça lý þan de ðir men le rin ya pýl ma sýy la bu a ri hî de ðir men ler, es ki gü zel li ði ni kay be me ye baþ la dý. Çev re Ko ru ma Der ne ði Baþ ka ný Ce mal r aç, e lek rik siz ça lý þa rak yýl la ra mey dan o ku yan bu a ri hî ya pý nýn u riz me ka zan dý rýl ma sý i çin ye ki li ler den yar dým is i yor. Haay / cihan Kel li ðe ilâç yakýnda n KK L D ka lý sal kel li ðin se bep le ri ü ze ri ne a raþ ýr ma ya pan BD de ki Penns ylva ni a Ü ni ver si e si nden bi lim in san la rý, kel li ðe ne den o lan bir pro e in bul du. Kel leþ me baþ la dý ðý sý ra da han gi gen le rin dev re ye gir di ði ni a na liz e den bi lim in san la rý, pros ag lan din D2 ad lý pro e in dü ze yi nin, saç lý ký sým da de ðil, sa çýn dö kül dü ðü ký sým lar da bu lu nan saç kö kü hüc re le rin de yük sel di ði ni be lir le di. Sci en ce rans la i o nal Me di ci ne ad lý der gi de ya yým la nan a raþ ýr ma nýn, kel li ði e da vi e de cek bir kre min ü re il me si ni sað la ya bi le ce ði ne dik ka i çe kil di. Pennsylvania / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Hükümeti eleþtirdi vaatlerde bulundu

Hükümeti eleþtirdi vaatlerde bulundu SiyahMaviKýrmýzýSarý OSMANLI DAN KALAN TAPULAR BÝLE YOK EDÝLDÝ YAKILAN BOSNA NIN DEÐÝL, DÜNYANIN KÜLTÜREL MÝRASIYDI Ha be ri say fa 10 da MÝNARELERÝ 50 ÞER METRE YÜKSEKLÝÐÝNDE HOLLANDA NIN EN BÜYÜK CAMÝÝ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

a imtiyazlar ne zaman bitecek?

a imtiyazlar ne zaman bitecek? SiyahMaviKýrmýzýSarý 71 YAÞINDA MÜSLÜMAN OLDU Ha be ri say fa 16da MARMARA LODOS A TESLÝM Ha be ri say fa 6da DENÝZLÝ MEVLÝDÝNDE BULUÞALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Say fa 15 e ÇOCUÐUN ODASINA TV KOYMAYIN

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı