YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 SBD, HD GLD K Â Z I M G Ü L Ç Ü Z Ü Z I D Z S S F 1 1 D 555 ILLIK H DI HB SF 4 SL BU GC L LIIO HB SF 3 G ÇK H B V i IL: 43 S I: S I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 24 M 2012 CUMS/ 75 Kr ni as ya.com.r BU SIL PO? D Þ L BÞ K I MH M GÖ MZ, V U P D MÜS LÜ M L K ÞI - I M CI LI Ð V M BD D Î ÖZ GÜ LÜK L PO U P K GÖS D. POL SSÎ MÜLÂHZLL HZILMMLIDI u Di ya ne þ le ri Baþ ka ný Meh me Gör mez, baþ kan lýk o la rak BD U lus la ra ra sý Di - nî Öz gür lük Ko mis yo nu ra po ru nu ö nem se dik le ri ni be lir erek, Komisyonun di nî öz - gür lük ler a la nýn da ký sý la ma la rý a kip e dip, ye rin de in ce le me sinin ve bu nu dün ya ka mu o yuy la pay laþ ma nýn say gý de ðer bir iþ ol du ðu nu söyledi. Görmez, ancak raporlar hazýrlanýrken öz gür lük kav ra mýn dan u zak la þýp, si ya sî mü lâ ha za lar la ra - por larýn ha zýr la nmasý halinde o ra por la rýn kay gý u yan dýracaðýný vurguladý. Küahya da hemzemin geçidi kazasý: 5 ölü u8 Ben zin pom pa la rý ver gi da i re si ne dön dü uchp Ge nel Baþ kan ar dým - cý sý Fa ik Öz rak, K Par i ik i - da rýn da ben zin pom pa la rý nýn, ver gi da i re si ne dö nüþ ü ðü nü haýrlaý. Öz rak, a ma cý a kar - ya ký a fi ya is ik ra rý ný sað la - mak o lan ver gi le rin, bü çe nin en e mel ge lir kay na ðý ha li ne ge i ril di ði ni söyledi. n9 da Kudüs e Küresel ürüyüþ yolcularý yarýn sanbul da u12 ül ke den ve fark lý din ler - den 120 ka ý lým cý dan o lu þan s ya Kon vo yu Fi lis in de ki Si yo nis iþ ga le, ya þa nan vah - þe e ve zul me dik ka çek mek i - çin ür ki ye ye gel di. Kon voy, ya rýn s an bul da Ha san Do - ðan Spor Komp lek si nde ba sýn a çýk la ma sý ya pa cak. n9 da Sarp kapýsý kumar yolu olmasýn uböl ge den ay da 7 mil yon do lar ci va rýn da bir kay na ðýn ku ma ra gi i ði ni es bi e ik - le ri ni an la an SO Baþ ka ný Ö mer Fa ruk Of lu oð lu, Sarp Sý nýr Ka pý sý ndan, ku mar oy - na mak i çin ge çen le re yö ne - lik ed bir a lýn ma sý ge rek i ði - ni söy le di. n9 da Baþarýnýn sýrrý dosluka uk fen Hol ding ve V Ha va - li man la rý Hol ding ö ne im Ku - ru lu Baþ ka ný Ham di kýn, iþ ha ya ýn da ba þa rý lý ol ma nýn for - mü lü nü i liþ ki ler de gör dü ðü nü i fa de e de rek, Ba - þa rý nýn sýr rý ný, i liþ ki - ye, dos lu ða, ec rü - be ye ve i þe fo cus ol - ISS ma ya bað lý yo rum. de di. n9 da PO Þ V DL LKLL HZILMZS KBUL DLMZ u a po run di nî öz gür lük ler, s la mo fo bi a, s lâma kar þý nef re suç la rý ve ay rým cý - lýk lar a çý sýn dan kay gý u yan dý ran ko ca bir dün ya yý, ký 'a v ru pa sý ný yok say dý ðý ný haýrlaan Baþ kan Gör mez, v ru pa'da ki 30 mil yon Müs lü manýn kar þý kar þý ya kal dý ðý so run la rý yok say ma sý ü zü cü dür. ðer din öz gür lük le ri ra po ru ha zýr la ný yor - sa e þi, a dil il ke ler ve pren sip ler bü ün din le ri, bü ün ký 'a la rý, bü ün ül ke le ri bir lik - e e þi o la rak de ðer len dir me di ði za man i nan dý rý cý lý ðý ný kay be der dedi. n8 de FO OÐ FL: Þehiler duâlarla Þýrnak ýn Silopi ilçesi Cudi Daðý kýrsalýnda erörislerle çýkan çaýþmada þehi olan 15 yýllýk Özel Harekâ polisi Ciha kkaya, zmir de duâ ve ekbirlerle defnedildi. Çaýþmada þehi düþen diðer özel harekâ polisleri Kadir Can nalya da, Musafa rdoðan ozga ýn Boðazlýyan ilçesine baðlý Dereçepni köyünde, rif Mamýþ dana nýn ladað ilçesi Kýcak köyünde, ecep opaloðlu nun cenazesi ise Kocaeli nde defnedildi. nha be ri say fa 9 da i sâ le-i ur Kon gre si Bosna da bu gün baþ lý yor u i sâ le-i ur ns i ü sü a ra fýn dan her yýl yap ýlmak a o lan i sâ le-i ur Kon gre le ri nin ye din ci si bu gün Sa ray bos na da baþ lý yor. Bu gün, Sa id ur sî nin Me de ni ye n la yý þý baþ lý ðý al ýn da beþ ma sa ça lýþ ma sý ya pý la cak. a rýn i se Sa ray bos na Ü ni ver si e si nin kon - fe rans sa lo nun da Bos na lý la rýn da ka ý lý mýy la bir pa nel ger çek leþ i ri le cek. Pa nel de, Sa id ur sî ye gö re n san lý ðýn Kur u luþ e çe e si: Kur ân Me de ni ye i ko nu su iþ le ne cek. Mahir Musheidzada VUP KOS POJ MÜDÜÜ: argý, HM içihalarýný dikkae alsýn uv ru pa Kon se yi Pro je Mü dü rü Ma hir Mush e id za da, v ru pa n san Hak la rý Mah ke me si ( HM) iç i ha la rý nýn u lu sal yar gý la ma da dik ka le e le a lýn ma sý ve iç hu kuk ha li ne ge i ril me si ha lin de, Sraz - burg a ya pý lan baþ vu ru lar da ö nem li a zal - ma o la ca ðý ný be lir i. nha be ri say fa 9 da OK DÐLDM POU Su savaþ silâhý olabilir ubd de ki fe de ral is ih ba ra ku rum la rýn ca ka le me a lý nan or ak bir de ðer len dir me ra - po run da, su yun 2022 den i i ba ren sa vaþ si - lâ hý ve ya e rör a ra cý ha li ne gel me si nin kuv - ve le muh e mel ol du ðu u ya rý sýn da bu lu nu - lu nur ken, ay rý ca dev leler a ra sýn da ge ri li me de se bep o la bi le ce ði i fa de e dil di. n9 da BMM BÞKI CML ÇÇK: 12 yýl ile ilgili kararý Genel Kurul verir ubmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, zo run lu e - ði i min 12 yý la çý ka rýl ma sý na i liþ kin ya sa ek li fi nin ka bul e dil di ði Mil lî ði im, Kül ür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu ka ra rýy la il gi li iþ lem yap ma ye ki si o lup ol ma dý ðý na, BMM Ge nel Ku ru lu nun ka rar ve re ce ði ni söy le di. CHP Grup Baþ kan ve ki li kif Ham - za çe bi ise, BMM Da nýþ ma Ku ru lu op lan - ý la rý na ka ýl ma ya cak la rý ný bil dir di.n8 de ÞFK GZS K MSLCS BDULKD SLV: Bir yüz yýl da ha kay be me mek i çin Be di üz za man ý din le me li yiz n SML Z ÖPOJI SF 6 D

2 2 24 M 2012 CUMS LÂ H K Â Hükmedeceðin zaman adalele hükme. Muhakkak ki llah adalele hükmedenleri sever. Mâide Sûresi: 42 / Â ye -i Ke ri me Me â li H D S llah kaýnda amellerin en sevimlisi az da olsa devamlý olanýdýr. Câ mi ü s-sa ðîr, o: 118 / Ha di s-i Þe rif Me â li slâmiye, insanlýða nur ve rahmeir slâmiye, büün insanlara bir nur, bir rahmeir. Kâfirler bile onun rahmeinden isifade emiþlerdir. Çünkü, slâmiyein elkinaiyle küfr-ü mulak, inkâr-ý mulak, þek ve ereddüde inkýlâp emiþir. e miz rka daþ! s lâ mi ye, bü ün in san la ra bir nur, bir rah me ir. Kâ fir ler bi le o nun rah me in den is i fa de e miþ ler dir. Çün kü, s lâ mi ye in el ki na iy le küfr-ü mu lak, in kâr-ý mu lak, þek ve e red dü de in ký lâp e miþ ir. O el ki na ýn kâ fir ler de de yap ý ðý in i kâs ve e si ra sa ye sin de, kâ fir le rin, ha ya-ý e be di ye hak kýn da ü mi le ri var dýr. Bu sa ye de, dün ya lez ze le ri ve sa a de i on lar ca a ma mýy la ze hir len mez. Bü ün bü ün o lez ze ler e lem le re in ký lâp e mez. al nýz e red dü le ri var dýr. e red dü i se, her i ki a ra fa bak ý rýr. De ve ku þu gi bi, am mâ nâ sýy la ne kuþ o lur ve ne de de ve o lur. Or a da ka la rak her i ki a ra fýn zah me in den kur u lur. e miz r ka daþ! e fis, em bel lik sa i ka sýy la va zi fe-i u bu di ye i ni erk e i ðin den, e se ür e mek is i yor. a ni, o nu gö re cek bir ra kî bin gö zü al ýn da bu lun ma sý ný is e mi yor. Bu nun i çin bir Hâ lý kýn, bir Mâ li kin bu lun ma ma sý ný e men nî e der. Son ra mü lâ ha za e der. Son ra a sav vur e der. i ha ye, a de mi ni, yok ol du ðu nu i i kad e mek le din den çý kar. Hal bu ki, ka zan dý ðý o hür ri ye ler, a dem-i mes u li ye ler al ýn da ne gi bi ze hir ler, yý lan lar, e lîm e lem ler bu lun du ðu nu bil miþ ol sa, der hal ev bey le va zi fe si ne av de e der. e miz r ka daþ! Her bir in sa nýn bir nok a-i is i na dý bu lun du ðu na na za ran, is i nad nok a la rý nýn e fâ vü ü ne gö re in san la rýn ya pa bi le ce ði iþ ler de e fâ vü e der. Me se lâ, bü yük bir sul a na is i na dý o lan bir ne fer, bir þâ hýn ya pa ma dý ðý bir iþ ya par. Çün kü, nok a-i is i na dý þah an bü yük ür. ve, kud re-i e ze li ye a ra fýn dan me mur e di len ba û da, ya ni siv ri si ne ðin em rud a o lan ga le be si; ve bir çe kir de ðin Fâ lý ku l-hab bi ve n-e vâ a ra fýn dan ve ri len i zin ve kuv ve e bi nâ en ko ca bir a ða cýn ci ha za ý ný, mal ze me si ni a zam mun e me si, ya ni i çi ne al ma sý bu ha ki ka i en vir e den bi rer ha ki ka ir. He pi miz bi rer Sa id iz Di yor lar ki, Üs ad Be di üz za man 23 Mar 1960 da ve fa e miþ. Bu yýl da 52. ve fa yýl dö nü mü. Ha yýr, ha yýr!.. Bu yýl Üs a dýn 52. ve fa yýl dö nü mü de ðil, ak si ne bu yýl 52. do ðum yýl dö nü mü. Bu gün, bir ö lüp bin di ril di ði gün çün kü. Ha ni di yor ya Haz re-i Mev lâ nâ ve fa e de ce ði gün i çin, Bu gün Þeb-i rus ur. Sev gi li ye ka vuþ ma gü nü dür, bu ö lüm. Haz re-i Üs a dýn da cis men yer al ý na gir me si, a de a bir o hu mun, bir çe kir de ðin op rak al ý na giz le nip, ar dýn dan ba sü ba de l-mev e maz ha ri ye i le bir süm bül, bir fi liz ver me si gi bi; yüz ler ce nu ra nî süm bül ver di ði gün bu gün. Cis men ö lüp, ru hen, his sen, fik ren ek rar ha ya bul du ðu gün bu gün. De lil mi is er sin? þ e biz, he pi miz bi rer Sa id iz. am o la rak bir Sa id de ði liz bel ki. n cak gay re ve az mi miz o ki, o Sa id le rin kar deþ le ri o lan Ham za la rýz, h me le riz, Meh me le riz biz. u suf la rýz, li le riz, Ve li le riz, Ha san lar, Hü se yin le riz... O Sa id ler in kýz kar deþ le ri, an ne le ri, ba cý la rý hük mün de o lan y þe le riz, Fa ma la rýz, mi ne le riz, Ha i ce le riz, s ma la rýz, s ra la rýz biz. De mi yor mu ki Üs ad; y üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ ve sâ ki â ne u run sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi e mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, â hir ler, û suf lar, h med ler, ve sa i re ler! Siz le re i ak gun il.com hi ap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak e de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler. a rih de ni len ma zi de re le rin den si zin yük sek is ik ba li ni ze u za nan el siz el graf la si zin le ko nu þu yo rum. e ya pa yým, a ce le e im, kýþ a gel dim; siz ler cen neâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len ur o hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak ýr. di ye. þ e biz o Sa id le riz. Çün kü dâ vâ mýz Kur ân, i man, s lâm dâ vâ sý. i sâ le-i ur yo lu i le ce mi ye in i ma ný ný kur ar mak i çin ça ba sarf e di yo ruz. ur la ra ken di e ser le ri miz miþ gi bi sa hip çý ký yo ruz. man ve Kur ân dâ vâ sý uð ru na her ür lü fe da kâr lý ðý yap mak i çin mü ca de le e di yo ruz. ur la rý o ku ya rak ön ce ken di nef si mi zi ýs lâh e me ye ça lý þýp, ar dýn dan bu ur la rý muh aç o lan la ra u laþ ýr mak i çin uð ra þý yo ruz. Ha ya ý mý zýn en mü him ga ye si ni i man ve Kur ân hiz me i o la rak bi li yo ruz. Üs a dý mý zýn i man ve s lâm yo lun da yap mýþ ol du ðu o mü hiþ mü ca de le yi ken di mi ze reh ber e de rek bu hiz me i son ne fe si mi ze ka dar de vam e ir mek is i yo ruz. þ e bu sebep le di yo ruz ki, biz he pi miz bi rer Sa id iz. Öm rü mü zün so nu na dek bu müs a kîm yol da yü rü mek is i yo ruz. Üs a dý mý zýn bi ze gös er di ði þek li i le man ve Kur ân hiz me i ya pýp, bu gün bi ze dev re dil miþ o lan bu hiz me bay ra ðý ný ge le cek Sa id le re es lim e de rek a hi re e gi mek is i yo ruz. y Üs a dým! Bir öl dün, bin, yüz bin, bel ki de mil yon di ril din. Bu gün mil yon lar ca dos, kar deþ ve a le ben se nin dâ vâ na sa hip çý ký yor. Se nin o kah ra man ca sý na, büün zu lüm le re gö ðüs ge re rek, za li min kar þý sýn da dim dik du ra rak biz le re u laþ ýr dý ðýn bu i man hiz me in den þevk ve il ham a la rak bu lun duk la rý her ze min de ur la rý muh aç gö nül le re u laþ ýr mak i çin ça ba sarf e di yor. Bu gün se nin ha ki kî ha ya ýn o lan i man ve Kur ân dâ vâ sý na gö nül ver miþ bin ler ce in san ve can bu kud sî dâ vâ i çin ça lý þýp gay re e di yor. Müs e rih ol! Se nin bir a sýr ön ce den Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak e de yi niz hi a bý ný þevk le im i sal e de rek, baþ la rý ný kal dý rýp, Sa dak e di yor lar ve büün ruh-u can la rý i le se ni dâ vân da ne ka dar hak ve doð ru ol du ðu nu as dik e di yor lar. a ab bi!.. Sen, Kur ân-ý zi müþ þa nýn da di yor sun ya Sa id ler cen ne e dir di ye. þ e biz o Sa id ler ol du ðu mu zu ü mi e di yo ruz, o Sa id ler gi bi ol mak i çin a zim ve gay re e yiz, bi zi de o Sa id ler a ra sý na da hil ey le. a ab bi!.. Bu du â mý zý ka bul ey le. Bi zi son ne fe si mi zi ve re ne dek i man ve Kur ân hiz me in de is ih dam ey le. Â min. GÖÜLL SDÂ SI ýlmaz ve yýkýlmaz sabrý, bak, âîyi doðurmuþ rýk bugün bu dâvâ, kabýna sýðmaz olmuþ Vicdaný hür gönüllerde iz býrakmýþ, yoðrulmuþ Demek, daðýlmýþ dünyaya, ðrý Daðý nýn lâvlarý Kasâve ve zulümâla kararan þu dünyada ulu eden güneþ olmuþ, huzme huzme Barla da Ümi doðmuþ insanlarda, merhem olmuþ yarada Bir Üsadým kelimesi, binler olmuþ gönüllerde Kimileri yeð umuþlar, o caný, canlarýna ice haya, nice ömür adanmýþ yollarýna Sineleri, rýhým gibi, salmýþlar kollarýna Þefkale sarmýþ Seydâ, sinesine, sineleri e miz r ka daþ! Ka re nâ mýn da ki e se rim de Kur ân dan il ha men a kip e i ðim yol la ehl-i na zar ve fel se fe nin a kip e ik le ri yol a ra sýn da ki fark þu dur: Kur ân dan avr-ý kal be il ham e di len a sâ-yý Mû sâ gi bi, mâ ne vî bir a sâ ih san e dil miþ ir. Bu a sây la, ki ab-ý kâ i na ýn her han gi bir zer re si ne vu ru lur sa, der hal mâ-i ha ya çý kar. Çün kü mü es sir an cak e ser de gö rü ne bi lir. Mâ ne vî a san sör hük mün de o lan mu ra ka be ler le mâ-i ha ya ý bul mak pek müþ kül dür. Ve sa i e lü zum gös e ren ehl-i na zar i se, e rafý â le mi r þa ka dar gez me le ri lâ zým dýr. Ve o u zun me sa fe de hü cum e den ves ve se le re, ve him le re, þey an la ra mað lûp o lup cad de den çýk ma mak i çin, pek çok bür han lar, a lâ me ler, ni þan lar lâ zým dýr ki yo lu þa þýr ma sýn lar. Kur ân i se, bi ze a sâ-yý Mû sâ gi bi bir ha ki ka ver miþ ir ki, ne re de ol sam, ha â aþ ü ze rin de de bu lun sam, a sâ yý vu ru yo rum, mâ-i ha ya fýþ ký rý yor. Â le min ha ri ci ne gi de rek u zun se fer le re ve su bo ru la rý nýn ký rýl ma ma sý ve par ça lan ma ma sý i çin mu ha fa za ya muh aç ol mu yo rum. ve, Her bir þey de, O nun bir ol du ðu na de lâ le e den bir â ye var dýr * bey iy le, bu ha ki ka ha ki ka iy le e ba rüz e der.** Dip no lar: * b nü l-mu ez in bir þi i rin den a lýn mýþ ýr. bn-i Ke sir, ef si rü l- Kur a ni l- zim, 1:24. **h ar: Kur ân ýn de lâ le iy le bul du ðum yo la gi mek is e yen i çin ve o na o yo lu gü zel ce a rif e mek i çin, i sâ le-i ur Kül li ya ý gü zel bir a rif çi dir. Mes ne vî-i u ri ye, s LÜ G Ç þek: Þüphe. in ikâs: kseme, yansýma. adem-i mes uliye: Mes uliyesizlik, sorumsuzluk. efâvü: Farklýlýk. Fâlýku l-habbi ve n-evâ: ohum ve çekirdekleri açarak büyüen (llah c.c.) mâ-i haya: Haya suyu. murakabe: Konrol emek, efiþ emek; gözemek. Habîbullah, rüyasýnda ilim ebþir eylemiþ Ümmeimden hiç kimseye suâl sormazsan! demiþ Genç yaþýnda ulemâya ilim edrîs eylemiþ rkasýndan ulaþýlmaz gayre vermiþ, abbimiz illo da, mükâfâen, karýncayý beslemiþ Soranlara, Bu mahlûklar, cumhuriyeçidir demiþ Miran Þeyhi Musafa ya, unuulmaz ders vermiþ lzam emiþ, Cizre deki âlimlerin hepsini Kama belde, mavzer elde cephelerde kükremiþ Hücrelere koyanlara, asla boyun eðmemiþ Hiçbir eza o kalenin bir aþýný sökememiþ Kur ân a adanan caný, hýfzeylemiþ abbimiz Hurþi Paþa pencereden idamlarý gösermiþ Üsadýmýz bakmýþ, görmüþ; hançereden seslenmiþ Þeriaýn bir rüknüne bin can fedadýr! demiþ Bundan sonra berâei, almýþ, çýkmýþ meydana us Çarý nýn dayýsýný görmüþ, kýyam ememiþ Bu, ilmimin izzeidir; feda emem ben demiþ dam kararýndan sonra, hemen secdeye gimiþ ikolaviç, anlamýþ ki: Bu baþ, bize eðilmez! Volga ehrinden geçerken duyulmamýþ soluðu Bir binbaþý da yaþamýþ, o günkü yolculuðu Gördüðüne hayre emiþ; su, geçmemiþ opuðu Sorduðunda, Üsad ona: Sana musahhardý demiþ Orada, ngiliz kumandan; burada, küfrün deccalý Demiþler: Baþka olmaz; bu Kur ân ý kaldýrmalý Görmüþler ki, Molla Said, Kelâmullah ýn dellâlý spa emiþ âleme: Sönmez ve söndürülmez, Kur ân Bilis in daðlarýndan, çekmiþ gelmiþ, çizmeyi Bakmýþ, dünya aðlýyor; silmiþ, amýþ gülmeyi Þu millein felâhýna, feda emiþ her þeyi usuf gibi, zindanlara medrese deyip, girmiþ Zemherir bir devirde, buz umamýþ çaðlamýþ angýn yeri gönüllere, birer birer uðramýþ mansýzlýk karþýsýnda hüzne düþmüþ aðlamýþ Bir yudumcuk su olmuþ, harlanan o hâllere uubeli hapishane, þu dünyaya dershane Herkes lâl olurken o gün, o konuþmuþ, merdane Bahiyarlar bu halkaya akýlmýþ ane, ane Mahkemeye, evkifaa ilânâ demiþ, geçmiþ Van Kalesi nden düþmüþ, Dâvâm demiþ, ünlenmiþ Kerrelerce zehirlenmiþ, cana minne ememiþ Hizmekârlar erafýnda pervâz edip dönermiþ Sarýk, baþla çýkar! demiþ, giymemiþ o serpûþu Mefkûresi uðrunda saray olmuþ zindanlar Ona aguþunu açmýþ, Barla daki insanlar Hâle hâle baþlamýþ, yayýlmaya bu urlar az kardeþim! demiþ; kalkmýþ, dizin üsüne Zorluklara göðüs germiþ, ikisala yaþamýþ Dünkü günden yarýnlara selâmeli yol açmýþ Beden opraða düþse de, nüve umuþ, dallanmýþ Çile dolu günlerinde, zer eiði ohumlar. Hayaýný, bir orduya denk umuþlar, zâlimler Korkmuþlar heybeinden, iremiþler, ürkmüþler ok emeye azmederek, ne çok cefa vermiþler naye-i lâhî, mede vermiþ, kana germiþ, korumuþ Bazý fedakâr hayalar, bedeline, son bulmuþ sasýnda, son bulmamýþ; sonsuza revân olmuþ Seydâ sýnýn sevdasýyla, her an sararmýþ, solmuþ Þehi olmuþlar, dâvâya; uçmuþlar evc-i âlâya e açlýðý, ne okluðu düþünmüþ hiç ömründe Þu dünyanýn gölgesini bulamazsýn gönlünde alýn kýlýç sanýlanlar, diz çökmüþler önünde Malý mülkü ersleyerek, kalkmýþ, gimiþ sýlaya Berekeli ömrünün, arýk saai durmuþ isâleler kiap olmuþ, üm cihaný doldurmuþ Kýþa geldim demiþ ama, nevbahârý doðurmuþ Hasreiz biz sana, Seyda! Kabrini nur esin Mevlâ Dünyaya sýðmayan Üsad, pek Palas a sýðmýþ Görevi biince, yerde, Sübhanýna sýðýnmýþ Vefaýnýn ardý sýra, yaðmur kýpkýzýl yaðmýþ Semâvâ da berabermiþ, doslarýnýn mâeminde rkasýnda kalan miras: Milyonlarca alebe Sadakain mi yârýysa, bu yolda seba eme Manevî müþerekin hissesini hak eme urlarý, emvâl bilerek, sahip olmakla olur rýk bugün fikirleri çiçek, çiçek sümbüllenmiþ er ü aze yeni nesil, bu mîrâsý üslenmiþ fendimiz, Üsadýmýz, bak, Cinanda birleþmiþ ebessümle izliyorlar, melek yüzlü þu gençleri Üsadým! Gülisana döndürdüðün gönüllerle Sana mefun, sana hayran, sana sadýk erlerle Hak oluna çaðýrdýðýn eserlerle, Sözler le Göserdiðin iz üzere yürüyoruz, Üsadým.

3 HB 24 M 2012 CUMS 3 a zý þ le ri Mü dü rü Mus a fa DÖ KÜ L Ha ber Mü dü rü ecep BOZDÐ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi n ka ra em sil ci si Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: Musafa GÖKM Meh me K (0212) K M SL C L Ð: Meþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel Mü dür ek lam Spor di ö rü Koordinaörü 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: e cep Þ CI rol DO U 36 L M M SL C L Ð: Zep pe lin Sr. 25, h len, el: Mesu ÇOB , Fax: KKC M SL C L Ð: v ni a yýn Ko or di na ö rü Görsel önemen: brahim ÖZDBK fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: eni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISS e ni s ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KU LU L Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ MZ V K L Hic rî: 2 Cemaziyelevvel 1433 u mî: 11 Mar 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý Bu gece saalerinizi ileri almayý unumayýn KUPO: 24 Z sa a i uy gu la ma sý na ya rýn ge çi le cek. Bu gün ge ce (Cu mar e si gü nü nü Pa zar gü nü ne bað la yan ge ce), da sa a ler bir sa a i le ri a lý na cak. Gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar lan mak a ma cýy la ya pý lan uy gu la ma ya i liþ kin Ba kan lar Ku ru lu Ka ra rý 13 Mar 2012 a rih li es mî Ga ze e de ya yým lan mýþ ý. Ka rar çer çe ve sin de, bü ün yur a sa a ler, 25 Mar Pa zar gü nü sa a da bir sa a i le ri a lý na cak. Sa a ler, 28 kim 2012 Pa zar gü nü sa a da ek rar ge ri a lý na cak. az sa a i uy gu la ma sý, gün ý þý ðýn dan da ha faz la ya rar la nýl ma sý, e lek rik e ner ji si nin ay dýn la ma da kul la ný lan bö lü mün den a sar ruf sað lan ma sý a ma cý ný a þý yor. y rý ca, yaz sa a i uy gu la ma sýy la, ak þam sa a le rin de en yük sek de ðe ri ne u la þan e ner ji a le bi nin (pu an gü cü) a zal ýl ma sý he def le ni yor. ür ki ye de yaz sa a i uy gu la ma sý, B ül ke le riy le eþ za man lý o la rak Mar a yý nýn son Pa zar gü nü baþ la yýp, kim a yý nýn son Pa zar gü nü bi i yor. n ka ra / a a ir i ni as ya.com.r Kur ân me de ni ye i nin ye ni den ih ya sý i çin (3) Be di üz za man, yer yü zü nü kü çük bir köy ha li ne ge i re ce ði ni da ha ge çen yüz yý lýn baþ la rýn da gö rüp dik ka çek i ði glo bal leþ me ça ðý na gi ri lir ken, Müs lü man la rý kim lik le rin den a viz ver me den bu ça ðýn ge rek le ri ni kar þý la ya bi le cek do na ný ma sa hip kýl ma ya yö ne lik i zah, ir þad ve i kaz lar da bu lun muþ u. y ný þe kil de, in san lýk â le mi nin kay de i ði sos yal ge liþ me le ri de dik ka le a kip e miþ, gi di þa ýn va ra ca ðý ye ri bü yük bir i sa be le ön gör müþ, bu nun so nu cu o la rak de mok ra si, hu kuk, hak, hür ri ye kav ram la rý ný sa mi mi ye le sa hip len miþ i. Ge çen yüz yý lýn ba þýn da bu va an a ha li si ne ve s lâm â le mi ne y es ki çað la rýn ci han gir s ya or du la rý nýn kah ra man as ker le ri nin ah fâ dý o lan va an daþ la rým ve kar deþ le rim! Beþ yüz se ne dir ya ý ðý nýz ye er. r ýk u ya ný nýz, sa bah ýr (s ki Sa id Dö ne mi ser le ri, s. 161) i fa de le riy le ses len dir di ði u ya nýþ çað rý sý nýn ýl sý mý da hür ri ye i: y hür ri ye-i þer î! Öy le mü hiþ ve fa ka gü zel ve müj de li bir sa dâ i le ça ðý rý yor sun. Be nim gi bi bir þark lý yý a ba ka-ý gaf le al ýn da ya mýþ ken u yan dý rý yor sun. Sen ol ma sa i din, ben ve u mum mil le zin dan-ý e sa re e ka la cak ýk. (a ge, s. 170) Mil le i e sa re zin da nýn dan kur a ra cak o lan bu çað rý, in san la ra bu nun yo lu nu da gös e ri yor du: Þe ri a a is i nad e miþ o lan sul an-ý hür ri ye, yük sek sa dâ i le, si zin gi bi ma zi nin en de rin de re le rin de ga fil ve mü e fer rik (ih i lâf lar la bö lün müþ) in san la ra Fen, sa na si lâ hýy la ce ha le ve fak ra hü cum e di niz em ri ni ve ri yor. (a ge, s. 162) Çý kýþ, ah ki kî i man e me li ne da yan dý rýl mýþ hür ri ye, fen, sa na ve i i fa kýn ba þa rýl ma sýn da. þ e Med re se üz zeh ra, s lâm op lu mun da bü ün bu mâ nâ la rý yo ðu ran bir me de ni ye ham le si nin il mî, fik rî ve sos yal al ya pý sý ný ha zýr lar ken böl ge ve dün ya ba rý þý nýn da e mel le ri ni in þa e de bi le cek güç ve muh e va ya sa hip bir pro jey di. Bir a raf an op lu mu eh di e den ce ha le, fa kir lik ve ih i lâf düþ man la rý nýn sa na, ma ri fe ve i i fak si lâh la rýy la mað lûp e dil me si ni; di ðer a raf an mek ep, med re se ve ek ke nin bu luþ u rul ma sý ný; meþ rû i ye (de mok ra si) ve hür ri ye e i fa de si ni bu lan de ðer le rin ki le ler ce sa hip le nil me si ni; Müs lü man ka vim le rin s lâm kar deþ li ði or ak po a sýn da bir a ra ya ge le rek ýrk çý lý ðýn ah rip kâr so nuç la rýn dan ko run ma sý ný; fel se fe ve mo dern fen ler le di nî i lim le rin kay naþ ý rýl ma sý ný ve v ru pa me de ni ye i nin s lâm ha ki ka le riy le ba rýþ ý rýl ma sý ný ön gö ren ci han þü mûl bir pro je. Bu mü hiþ i lim, ba rýþ, kar deþ lik, de mok ra si ve kal kýn ma pro je si ni ha ya a ge çir me ye yö ne lik ilk so mu a dým, bun dan yüz yýl ön ce, Sul an e þad ýn ger çek leþ ir di ði Ko so va ge zi sin de a ýl dý. Ge zi prog ra mýn da, Ko so va da ku rul ma sý dü þü nü len ü ni ver si e nin e mel a ma me ra si mi de var dý. Ve ge zi ye þark vi lâ ye le ri ni em si len ka ý lan Be di üz za man, Sul an e þad a ve be ra be rin de ki i had e rak kî i da re ci le ri ne, do ðu nun böy le bir ü ni ver si e ye da ha faz la ih i ya cý ol du ðu nu be lir e rek, pro je si ni an la ma fýr sa ý bul du. Ký sa sü re son ra Ko so va nýn da yer al dý ðý böl ge Os man lý nýn e lin den çý kýn ca, o ra sý i çin a sar la nan ü ni ver si e nin ah si sa ý ný Med re se üz zeh ra pro je si ne ak ar ma ka ra rý çýk ý. r dýn dan Sa id ur sî, bu ah si sa ýn bir bö lü mü nü a la rak Van a gi dip, göl ký yý sýn da ü ni ver si e bi na sý nýn e me li ni a ý. ma pe þin den pa lak ve ren Bi rin ci Dün ya Sa va þý, o e me li de ya rým ve a kim bý rak ýr dý. Son ra sýn da de vir ler gel di, geç i. Deh þe li fýr ý na ve ka sýr ga lar es i. ma Be di üz za man Med re se üz zeh ra yý kur ma he de fin den hiç vaz geç me di. Öm rü nün so nu na ka dar bu i de a lin a kip çi si ol du. Þar la rýn uy gun ha le gel di ði ni gör dü ðü her dö nem de ve bul du ðu her fýr sa a pro je si ni gün de me ge i re rek sa hip le nil me si ni is e di. ma bek le di ði il gi ve des e ði gö re me di. Bu na kar þý lýk, ur hiz me iy le bu pro je ma nen a hak kuk e i. ser le rin o kun du ðu her e vi o kul ha li ne ge i ren, dün ya nýn her ye rin de þu be le ri o lan, her mil le en öð ren ci le rin gö nül lü lük e me lin de ah sil gör dü ðü si vil bir e ði im a ðý o la rak...

4 4 24 M 2012 CUMS KÜLÜ S BULMC SOL D S Ð 1. Os man lý Dev le i'nde dev le baþ ka ný na ve ri len un van, hü küm - dar, sul an. - Bü yü me, ge liþ me, ço ðal ma. 2. Pa di þah fer ma ný. - Ö ge, un sur. 3. a zi hü cum ký a sý. - Bir kay na ða da yan ma yan, ha ya lî. - ay gýn göz ren gi. 4. Pay la ma. - Çin'in ba ý sýn da ö zerk bir böl ge. 5. Bo zuk luk, yan lýþ lýk, ek sik lik. - Þaþ ma, kor ku, piþ man lýk, be ðen me me, öf ke, a lmi kelâmýn urlu eserlerini hakkýyla okumak limlerin þahý ve padiþahý iman ilminin en gözde ve en saðlam unsuru belâga ilmidir. Belki kadim ismiyle ifade edersek Kelâm ilmidir. Kelâm ilmi neden bu kadar önemlidir. Çünkü büün ilimlerin asýl kaynaklarýný ve dayandýðý esaslarý, kural ve kaideleri izah, ispa ve anlaým iþini, vazifesini Kelâm ilmi üzerine almýþýr. Bizim için ve varlýk âlemine gelen büün mahlûka için abbimizin herkese münasip olan bir lisan ile hiabýdýr. abir caiz ise mahlûkaýyla konuþmasýdýr. Bundandýr ki kelâma-ý lâhinin nuruyla lisanlar nurlanmýþ ve Kelâm ilmi vazedilmiþir. Büün peygamberlerin ve ilâhî hiaba muhaap olmuþ herkesin sahip olduðu Kelâm ilmi diðer ilimler içinde özelliklidir. Dinler, ebliðciler, mürþid ve haipler deðiþiði halde Kelâm ilmi deðiþmez, ayný kaide ve prensiplerle muhaaplarýna hiap eder. abbimizi bize en iyi arif eden ve anýýran eblið dinde bulunan Kelâm ilmi ilâhî hususiyelerinden dolayý en þerefli bir ilimdir. aþadýðýmýz acip asrýn içinde Kelâm ilmi ayrý bir önem arz emiþir. arýn, nuru arýrdýðý misüllü; ahir zaman küfrünün þiddei de Kelâm ilminin þiddeini, vazife ve mesuliyelerini misliyle arýrmýþýr. Bu zamanda þidde-i belâga iman dairelerini alý rüknüyle öyle bir nurlandýrmýþýr ki akýl buna hayreler içinde kalmýþýr. evhid, Vahdaniye, übüvve, Haþir ve dale konularýnda Kelâm ilmi en son ifade sýnýrlarýyla imanýn nurunu, ilmi belâgaýn en parlak, sonsuz burçlarýnda dalgalandýrmýþýr. isâle-i urlar, imanýn ecdi ve ahkiminde bu asrýn en mühim bir vazifesini yerine geirerek; kendine mahsus özellikleriyle nurlu bir efsir ve Kelâm kiaplarý ünvanýný hakkýyla elde emiþir. Bizlere düþen vazife ise dünya ve ahire saadeini bizlere kazandýracak ilmi kelâmýn bu urlu eserlerini inþaallah hakkýyla okumakýr. KOV de Said ursî nin fikirleri anlaýlacak GZMZ yazarý Þükrü Bulu bugün saa arasý KOV de z Býrakanlar programýna konuk olacak. Bediüzzaman Said ursî Hazrelerinin hayaý, fikirleri, dâvâsý, Kur ân ve Baý Medeniyei mukayesesi konularýný anlaacak. Dünya Þiir Günü düzenlenecek DÜ Þiir Harekei ne üye þairler, Uluslararasý Dünya Þiir Günü faaliyeleri çerçevesinde Denizli de biraraya gelecek. Faaliyele ilgili bilgi vermek için Þiir Oel de basýn oplanýsý düzenleyen Oel Genel Müdürü ayfun Dindar, bu yýl ilk olacak faaliyein ürkiye, Denizli ve Pamukkale nin anýýmýna da büyük desek vereceðini ve Dünya Þiir Harekei ne 131 dünya ülkesinden bin 830 þairin üye olduðunu söyledi. Denizli / cihan B ÖCK BULMCI CVBI H D O J K M S S L L Ü L C D M P Þ H Z L F L K O K S Ü K U L L M K H U F C Þ D L B L F K 2 aydýr resorasyon çalýþmalarýnýn yapýldýðý 1457 yýlýnda Karaca Bey arafýndan yapýrýlan arihî Ulu Cami çýkan yangýnla büyük hasar gördü. FO OÐ F: 555 yýllýk arih yandý BUS DK HÎ ULU CM ÇISI ÇIK GID ÇÖKÜ BU S I Ka ra ca bey il çe sin de ki a ri hî U lu Ca mi de he nüz bi lin me yen se bep le yan gýn çýk ý. fa i ye nin mü da ha le siy le bir sa a e konrol al ý na a lý nan yan gýn da a ri hî ca mi nin ça ý sý a ma men çök ü. Ka ra ca bey Kay ma ka mý Dur sun Ba la ban, yak la þýk 2 ay dýr res o ras yon ça lýþ ma la rý nýn sür dü ðü ca mi nin i ba de e ka - pa lý ol du ðu nu söy le di yý lýn da Ka ra ca Bey a ra fýn dan yap ý rý lan ve Sul an 1. b - dül ha mid a ra fýn dan o na rý lan U lu Ca mi de ak þam sa a sý ra la rýn da he nüz be lir le - ne me yen se bep en yan gýn çýk ý. Ký sa sü re - Medreseüzzehra projesi anýýldý V, üç e lif i i had e mez se, üç kýy me i var. Sýrr-ý a de di ye i le i i had e se, yü zon bir kýy me a lýr. Dör ker re dör ay rý ay rý ol sa, o - nal ý kýy me i var. ðer sýrr-ý u huv ve ve i i - had-ý mak sad ve i i fak-ý va zi fe i le e va fuk e - dip bir çiz gi üs ün de o muz o mu za ver se ler, o va ki dör bin dör yüz kýrk dör kuv ve in de ve kýy me in de ol du ðu gi bi... Ha ki kî sýrr-ý ih - lâs i le, on al ý fe da kâr kar deþ le rin kýy me ve kuv ve-i mâ ne vi ye si dör bin den geç i ði ne, pek çok vu ku â-ý a ri hi ye þa ha de e di yor. ve z mi li e ni s ya o ku yu cu la rý bir Cu - ma sa ba hý bu sa ýr la rý o ku ya rak yo la ko yul du - lar. He def bel liy di: Üs ad Be di üz za man ýn ve - fa yýl dö nü mü ve si le siy le e ni s ya nýn ha zýr - la dý ðý ek i da ðý a cak lar dý. Sa yý la rý az da ol sa ma nen bir or du kuv ve in de ol duk la rý nýn far - kýn day dý lar. þ e bu ni ye le e ni s ya nýn Med re se üz zeh ra i la ve si ni da ðý ma ya ko yul - du lar. Dü þün ce u fuk la rýn da ki or ak gö rüþ i se yüz yýl dýr ger çek leþ me yi bek le yen öz gün e ði - Kü üp ha ne Haf a sý fa a li ye ler le ku la na cak KÜLÜ ve u rizm Ba kan lý ðý Kü üp ha ne ler ve a yým lar Ge nel Mü dür lü ðü i le ürk Kü üp ha ne ci ler Der ne ði iþ bir li ðiy le ha zýr la nan 48. Kü üp ha ne Haf a sý, Bil gi, op lu mu Ço ðul laþ ý rýr a na e ma sýy la, 26 Mar -1 i san a rih le ri a ra sýn da ku la na cak yý lýn da ilk kez n ka ra dý þýn da z mir, fes n ik þehrin de bu lu nan Cel sus Kü üp ha ne sin de ger çek len Kü üp ha ne Haf a nýn res mi a çý lý þý bu yýl çok kül - ü rün bir a ra da ya þa dý ðý Ha ay da Haf a nýn res mî a çý lýþ ö re ni, 26 Mar sa a 10:00 da, Ha ay da, n ak - ya Mec lis Kül ür Sa na Mer ke zi nde u lus la r a ra sý ka ý lým la ger çek leþ i ri le cek. Kül ür Sa na Ser vi si cý ma bil di rir ün lem. 6. Çok u fak, kü çü cük. - ü ya da ilk he ce. - - lev ren gi. 7. Bir kim se nin, ken di - si ne iþ ve ril me ye uy gun luk, ya - ra þýr lýk du ru mu. - (ersi) umuþak huylu, mülayim. 8. ad, ya ban cý. - Mik ros kop la ya - pý lan in ce le me de ba zen lam la rýn üs ü ne ka pa ý lan dör kö þe, kü - çük ve in ce cam par ça sý. -Baþ lý - ca i çe ce ði miz. 9. Ki mi yö re le ri - miz de mý sý r'ýn söy le ni þi. - Pal o - ya ben zer bir ür üs lük. 10. yý ba rý na ðý. - s ker de as ker li ðin bi - i þi ne ka lan gün sa yý sý. Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K I D Þ ÐI - 1. alya'da eðri duruþuyla bilinen arihî kule. 2. Bir arada görülen ve özel bir durumu veya hasalýðý anlaan durum. 3. usçada eve. - sasla ilgili, asýl ve emel olanla ilgili, esasi. 4. darecinin yapýðý iþ, yöneicilik. 5. eki ve sorumluluðu olan, yöneen kimse. - slâmiyee þerri delillerden birisi. 6. n Daðlarýnda bir bölge. 7. nsanlardaki hasalýklarý eþhis ve onlarý ilâçlarla veya bazý araçlarla edavi eden kimse. - Saðýr. 8. Hürriye ve serbeslikle ilgili. 9. Hangi þey anlamýnda soru. - aýlý okullarda ders çalýþma saai. - skiden kullanýlan bir hububa ölçeði. 10. Küahya'nýn bir ilçesi. - Kaýþýksýz, sade. 11. Büyük baþ hayvan. - Öz imeli mermi aan, genellikle zýrhlý araçlara karþý yakýn savaþ sýrasýnda kullanýlan hafif silâh. 12. urdumuzun bir adý. - pidai bir silâh de ca mi nin ça ý sý a lev ler le kap lan dý. an gýn dolayýsýyla ca mi nin bu lun du ðu böl ge de e - lek rik ler ke sil di. Va an daþ la rýn me rak lý ba - kýþ la rý a ra sýn da yan gý na çok sa yý da i fa i ye e ki bi mü da ha le e i. Ka ra ca bey Be le di ye - si nin ya ný sý ra Mus a fa ke mal pa þa Be le di - ye si ve Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye si fa i ye Da i re si nden de çok sa yý da i fa i ye a ra cý il - çe ye ge le rek yan gý na mü da ha le e i. an gýn da ký sa sü re de a ri hî ca mi nin ça ý sý çök ü. Ca mi nin ah þap ak sa mý a ma men yan dý. O lay ye rin de in ce le me de bu lu nan im pro je si ni in san la ra du yur mak ý. Çök me - nin e þi ði ne ge len ür ki ye e ði im sis e mi ne bir an lam da çý kýþ yo lu gös er mek is e di ler. Bu ha lis ni ye ler le z mi Med re se üz zeh Ka ra ca bey Be le di ye Baþ ka ný r gün Koç, O la yýn çý kýþ se be biy le il gi li bil gi miz yok. Ü zün ü müz bü yük, 2 ay dýr res o ras yon ça lýþ ma sý ya pý lý yor du. de di. Kay ma kam Ba la ban, Sa a sý ra la rýn da yan gýn baþ la dý ve he men mü da ha le de bu lu nul du. Ca mi nin h þap ak samý yan dý. Dev le i miz güç lü dür, a ri hî ca mi mi zin res o ras yo nu - nu ya pýp as lý na uy gun o la rak va an da þý mý - zýn hiz me i ne ve re ce ðiz. Ge rek li in ce le me - le ri ya pýp, yan gýn çý kýþ se be bi ni ne leþ i re - ce ðiz. di ye ko nu þu. Bur sa / ci han z mi li e ni s ya o ku yu cu la rý, gazeemizin hazýrladýðý Med re se üz zeh ra i la ve si ni hem daðýý, hem anlaý. ra sý na ka vuþ u. z mi li le re Med re se üz zeh - ra yý a ný ý lar. Üs e lik bu ha ki ka le ri i i fak-ý va zi fe e miþ bir kaç ü ni ver si e a le be si nin e liy - le u laþ ý lar. z mi / Sa id k han Çanakkale yi doðru anlamak Cum hu ri ye in ön sö zü dür Ça nak ka le ür ki ye Cum hu ri ye i nin a na rah mi dir Ça - nak ka le, çün kü Ça nak ka le De niz ve Ka ra Za fer - le ri miz sa ye sin de 1915 son ra sýn da ki beþ yýl i çin - de BMM doð du.. Se kiz se ne son ra sýn da i se 1923 e i lân e di le bil di Cum hu ri ye i miz. Þe hi kan la rý mýz la do ðan bu dev le he pi mi zin; an cak sis em ha a lý dav ran dý ðýn da dü zel e cek o - lan biz le riz, a ma kýr ma dan dök me den ve in san hak ve hür ri ye le rin de in san lý ða a de a ör nek o la - cak ni e lik e. Gün bu gün dür Bu op rak lar e kin de ðil pe þi nen þe hi ka ný is i - yor Kar de len çi çe ði; Sa rý ka mýþ Þe hi le ri miz bu na þa hi! Ge lin cik çi çek le ri miz; Ça nak ka le Þe hi le ri miz bu na þa hi!... Kur u luþ Sa va þý mýz ne i ce sin de; ürk, Kür, rap, Çer kez bu hu zur lu gün le re gel dik. a rih þa hi: ðer biz mil le o la rak hu zur - luy sak dün ya hu zur lu, biz hu zur suz i sek dün ya hu zur suz o lu yor. Bu gün le ri be ðen mi yor i sek; Bu op rak la ra ka - ný ný ve e me ði ni ka an þe hi ve ga zi le ri mi ze lâ yýk dav ra na rak ha a la rý mý zý gi de re lim ki; dos-düþ - man par mak ý sýr sýn.. e li ni sin si ce o vuþ ur ma im - kâ ný a ný ma ya lým ha in e mel li le re ar ýþ ma sýz: Dün ya ü ze rin de ki en de ðer li ve pa ha lý op rak la rý fe he de rek ur dum de miþ a a lar; biz de kýy me i ni bi lip böy le dav ran ma - lý yýz Bir lik ve be ra ber li ði miz le er kü re nin bir nu ma ra lý ül ke si ol ma mýz i çin, Kür-ürk Ça - nak ka le de ku cak ku ca ða ya an de de le ri miz - den il ham al ma ya cak mý yýz..?? a rýn ö e ki dün ya da Þe hi le ri mi zin yü zü ne bak ma ya yü zü müz o la cak mý??!! Dü rüs ve i yi in san la rý mýz; fi kir le ri ni ze da ha çok ih i yaç var bu gün. Hay di: Ses siz kal ma ya son!!! Si ze gö re s lâm op lum la rý nýn Ge le ce ði Ve Dün ya Ba rý þý na sýl müm kün o la bi lir. Hay di hay ký rý nýz. n san lý ðýn dün ya ba rý þý na bu gün her za man - kin den da ha çok ih i ya cý var ken biz na sýl o lu yor da bir bi ri mi zi ye mek le meþ gu lüz?! Ha ni; s ya nýn bah ý nýn mif a hý; a nah a rý o lan san a, ma ri fe ve i i fak si lâ hýy la ce ha le, za ru re ve ih i lâ fý ye ne cek ik. Bu gün o gün de ðil mi dir? Lü fen; a ma lü fen: yi o ku ya lým o lay la rýn ar ka plan la rý ný Dik ka; u nu ma ya lým lü fen: Ça nak ka le u hu nu yý kar sak e ðer al ýn da biz Mev lâ nýn o run la rý nýn ya ný sý ra bü ün in san lýk ka lýr. Ö nem li o: Bu ya zý mýz i çi miz den gel di ði gi bi kâ ðý da dö kül müþ ve düz ya zý kom po zis - yo nu gö ze il me miþ ir..!! SM DÂV Konu : Mehdi ve Müceddidlik Konuþmacý : lahiyaçý -azar Mehme li K arih : 24/03/2012 Saa: dres : Hançerli Mah.100.ýl Bulvarý li üfekçi p. B Blok. o: 27/22 lkadým / SMSU Organizasyon : Demokra ðiimciler Derneði Samsun emsilciliði

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý dan Prof. Dr. Adil Bebek: Bu hizmetiniz takdire þayan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 15.041 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. BÜTÜN DERSLERDE MÝLÝTARÝZMÝN AYAK ÝZLERÝ VAR u Sa ban cý Ü ni ver si te si Sa nat ve Sos yal Bi lim ler Fa

Detaylı