10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz."

Transkript

1

2 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre: AK Parti 1. Ola an Kongresi ni tamamlad (Sayfa 6) 06 Erdo an n Kongre konuflmas Recep Tayyip Erdo an, yapt kongre konuflmas nda çok önemli mesajlar verdi. 16 Bülent Ar nç röportaj TBMM Baflkan Bülent Ar nç, Mecliste köklü reform yapmay tasarlad klar n söyledi. 24 Abdüllatif fiener röportaj Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener AK Parti iktidar n n 1 y l n de erlendiriyor. 28 Aç l fl töreni DS Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lan 33 tesisin toplu aç l fl merasimi büyük bir coflkuyla gerçeklefltirildi. 34 Hilmi Güler röportaj Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler bakanl k çal flmalar n de erlendirdi. 40 Zeki Ergezen röportaj Bay nd rl k ve skan Bakan Zeki Ergezen bakanl k çal flmalar n de erlendirdi. 46 zetbegoviç e hüzünlü veda Geçti imiz günlerde vefat eden Bosna-Hersek eski Devlet Baflkan Saraybosna da topra a verildi. 48 Atatürk Orman Çiftli i Atatürk ün miras olan Atatürk Orman Çiftli i nin bir kent park na dönüfltürülmesi için kampanya bafllat ld. 50 Nükhet Hotar Göksel röportaj Sosyal fllerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Nükhet Hotar Göksel parti çal flmalar n de erlendiriyor. 60 Tarihten Bir Yaprak Mustafa Kemal Atatürk ün ilk Cumhurbaflkan seçildi i gün TBBM de yapt konuflma. Ayr ca Aktüel Test, Kitap dünyas ndan seçmeler, Kas m Tarihi.. 1

4 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :6 Kas m 2003 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Fatih Can Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Foto raf Beflir Coflkun Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s 1. Ola an Kongre nin ard ndan AK Parti 1. Ola an Kongresini yapt. Çok coflkulu bir atmosferde geçen Kongreye ilgi do rusu çok büyüktü. Genel Baflkanl a yeniden Recep Tayyip Erdo an n seçildi i bu Kongreden AK Parti yeni MKYK üyeleriyle daha da güçlenmifl olarak ç kt. Türkiye Bülteni nin bu say s nda Kongre coflkusunu bir nebze olsun sayfalar m za yans tmak istedik. Bu say m zda, AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an n çok önemli mesajlar içeren konuflmas ndan baz bafll klar n alt n çizdik ve bir Kongre albümü haz rlad k. Öte yandan AK Parti nin yeni MKYK üyelerini Türkiye Bülteni nin orta sayfas nda okuyucular m zla buluflturuyoruz. Bugünlerde Cumhuriyet bütün yurtta, bütün vatandafllar m z taraf ndan coflkuyla kutlan yor. Bu coflkuyu yürekten paylaflan bizler de Cumhuriyetimizin seyrini daha iyi anlayabilmek için de erli tarihçimiz lber Ortayl n n derin bilgi birikimini okuyucular m zla paylaflmak istedik. Ortayl, Türkiye Bülteni nin bu say s nda de erli görüfllerini bizlerle paylaflt, kendisine teflekkür ediyoruz. Öte yandan bu ay içinde bize Cumhuriyeti arma an eden Birinci Cumhurbaflkan m z Mustafa Kemal Atatürk ü ölüm y ldönümünde bir kez daha flükranla an yoruz. Bu çerçevede, onun arzusuyla kurulan Atatürk Orman Çiftli i nin yenilenme çal flmalar n sayfalar m za tafl - d k. Böylece, O nu anman n as l de erinin sözlerde de il, yap lan ifllerde ortaya ç kt n n alt n çizmek istedik. Türkiye Bülteni nin bu say s nda TBMM nin aç l fl dolay s yla TBMM Baflkan Bülent Ar nç la yapt m z bir röportaja yer veriyoruz. Dergi yay na haz rland s rada, Say n Ar nç n annesinin vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle annesine Allah tan rahmet ve kendisine de baflsa l diliyoruz. Kas m ay AK Parti nin ilk kez kat ld genel seçimlerden büyük bir zaferle ç karak iktidara geldi i ay. Yani AK Parti iktidar bu ay birinci y l n dolduruyor. Bu yüzden de Türkiye Bülteni nin bu say s nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener in AK Parti nin bir y ll k icraatlar n de erlendiren bir yaz s na yer verdik. Bunun yan s ra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ve Bay nd rl k ve skan Bakan Zeki Ergezen de Türkiye Bülteni nin bu say s - n n konuklar aras nda yer al yor. Önümüzdeki ay yine zengin bir içerikle karfl n zda olma temennisiyle, içerisinde bulundu umuz mübarek Ramazan ay n n bütün milletimiz ve slam dünyas için hay rlara vesile olmas diliyorum. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

5 KASIM TAR H Tanzimat Ferman Okundu Tanzimat Ferman, Mustafa Reflit Pafla taraf ndan Gülhane Meydan nda okundu. Törene Padiflah Abdülmecit, devlet adamlar, yabanc elçiler ve halk kat ld. Fermanda, Müslüman H ristiyan ve imparatorluk s n rlar nda yaflayan bütün unsurlar n eflitli i, vergi ve askerli in belli yöntemlere ba lanaca, kanunlar n her gücün üstünde olaca vurgulan yordu. Padiflah n yeminiyle Osmanl tarihinde Tanzimat Dönemi bafllad. Atatürk ün Ölümü T ürkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk yakaland amans z hastal ktan kurtulamayarak saat 9 u 5 geçe Dolmabahçe Saray nda hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi yurt içinde ve d fl nda büyük bir üzüntüyle karfl land. Çok say da devlet, Türkiye ye taziyelerini bildirmek için resmi heyet gönderdi. 16 Kas m 1938 de Türk bayra na sar l naafl Dolmabahçe Saray n n Büyük Tören Salonu nda halk n ziyaretine aç ld. Bu ziyaretçi ak n üç gün üç gece sürdü. 19 Kas m 1938 de Dolmabahçe Saray Tören Salonu nda, Prof. Dr. fierafeddin Yaltkaya taraf ndan cenaze namaz k ld - r ld da buradan al nan naafl törenle Gülhane Park na getirilerek Yavuz Z rhl s na nakledildi. Geç vakitlerde zmit e ulaflan naafl gece özel bir trene yerlefltirildi. Cenaze, 20 Kas m 1938 de Ankara da yeni Cumhurbaflkan smet nönü baflta olmak üzere ileri gelen devlet erkan taraf ndan 101 pare top at fl yla karfl land. TBMM önüne haz rlanan büyük bir katafalka yerlefltirilerek halk n ziyaretine aç ld. 21 Kas m 1938 de ya murlu bir havada saat da bafllayan törenle katafalktan al nan naafl top arabas na yerlefltirildi. Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan, ordu ve devlet ileri gelenlerinin arkas ndan yürüdükleri naafl, geçici kabir olarak haz rlanan Etno rafya Müzesi ndeki mermer lahdin üzerine yerlefltirildi. 10 Kas m 1953 te ise büyük bir törenle An tkabir e nakledildi Berlin Duvar Y k ld Do u Almanya dan Bat Almanya ya kaç fl önlemek amac yla 1961 de örülen Berlin Duvar y k ld. Uzunlu u 165 km ye ulaflan ve y llarca iki Almanya y birbirinden ay ran Berlin Duvar n n y k lmas imkans z gibi görünüyordu. Fakat Ekim 1989 da bafllayan demokratikleflme dalgas na daha fazla dayanamayan Do u Almanya yönetimi duvar n y k lmas na karar verdi. Berlin Duvar n n y k lmas dünyadaki özgürleflme hareketlerinin sembolü say ld. Montreux Bo azlar Sözleflmesi Yürürlükte 20 Temmuz da imzalanan Montreux Bo azlar Sözleflmesi ile, Lozan Bar fl Antlaflmas nda kabul edilen, Bo azlar n askerden ar nd r lmas hükmü kald r l p, Bo azlar Komisyonu la vedildi. Sözleflmeyle Türkiye nin Bo azlar üzerindeki hakimiyeti kabul edildi. Osmanl Devleti I. Dünya Savafl na kat ld Osmanl Devleti Almanya n n da içinde bulundu u ttifak Devletleri saf nda Birinci Dünya Savafl na girdi. Dört y l süren savaflta Osmanl Devleti, toprak ve insan gücü olarak büyük kay plar verdi. 30 Kas m 1918 de Mondoros Ateflkes Anlaflmas n imzalad. Anlaflmay kabul etmeyen Türk milleti yeni bir mücadeleye girerek Kurtulufl Savafl n bafllatt. KKTC lan Edildi K br s görüflmelerinden bir netice al namamas ve 1983 May - s nda toplumlararas görüflmelerin kesilmesinden alt ay sonra, K br s Türk Federe Meclisi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ad nda ba ms z bir devlet kuruldu unu ilan etti. K br s Türk Federe Devleti Baflkan Rauf Denktafl n okudu u kurulufl ve ba ms zl k bildirgesi Federe Meclis üyelerinin oybirli i ile kabul edildi. TÜRK YE BÜLTEN KASIM

6 Dünya Aktüalite Atlas Alija zetbegoviç e hüzünlü veda Eski Bosna-Hersek Cumhurbaflkan Alija zetbegoviç geçirdi i kalp krizi sonucu hayata veda etti. Saraybosna da düzenlenen ve sa anak ya mura ra men onbinlerce Bosnal n n kat ld hüzünlü bir cenaze töreniyle topra a verilen zetbegoviç Bosnal lar n varolma mücadelesinin simgesiydi. AB Komisyonu Baflkan Prodi: Nato nun Avrupa kanad infla edilmeli AB Komisyonu Baflkan Romano Prodi, NATO'nun Avrupa kanad n n infla edilmesi gerekti ini söyledi. AB'nin ABD'ye çok aç k olmas zaman geldi ini ve BM'nin rolüne güç kazand rman n flart oldu unu anlatan Prodi, "Elbette terörizme karfl mücadelede sorumluluklar paylaflmak laz m. NATO önemli bir araçt r. ttifak' n Avrupa kanad n infla etmek gerekiyor dedi. Hatemi: Nükleer silah peflinde de iliz ran Cumhurbaflkan Muhammed Hatemi, Dünyan n nükleer silahlar peflinde olmad m zdan emin olmas n sa lamak için her türlü iflbirli ine devam edece iz. Gerçekten de nükleer silah m z yok dedi. Dünyada gazete tirajlar düflüyor Dünyada gazete tirajlar n n ve gazetelerin reklam piyasas ndaki pay n n sürekli düfltü ü belirtildi. Dünya Gazeteler Birli i (WAN) taraf ndan yap lan araflt rmaya göre, dünya ölçe inde gazete tiraj geçen y l bir önceki y la göre yüzde 0.35 düfltü. WAN' n Ekim ay bas n bülteninde sonuçlar yay mlanan araflt rmada 70 ülkedeki veriler incelendi. Araflt rman n kapsad 11 Avrupa Birli i ülkesinde, son 5 y lda oldu u gibi geçen y l da tiraj kayb oldu. AB'deki günlük gazete say s geçen y l 1100'den, 1090'a indi. AB ülkelerinde 1998'den bu yana 40 günlük gazete yay n hayat na son verdi. ABD'de tiraj kayb ise 2002'de yüzde 0.7 oldu, aras nda ABD'deki gazete tirajlar nda yüzde 1.8 azalma oldu. En çok gazetenin sat ld Japonya'da bile gazete tirajlar geçen y l yüzde 1.2 düfltü. Japonya'da gazete tirajlar 6 y ld r sürekli düflüyor. Buzullar Eriyor NASA yetkilisi David Rind, iklimdeki s nma nedeniyle 4 TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

7 Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Baflkan Watson: Türkiye ye tam destek Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Baflkan Graham Watson, Türkiye'deki reform sürecine destek ça r s nda bulundu. Senegal' n baflkenti Dakar'da Liberal Enternasyonal Kongresi'ne kat lan Watson, bugün yapt konuflmada, ''laik bir AB'' tezini savunarak, oluflturulmakta olan Avrupa Anayasas 'nda AB'nin H ristiyan miras ndan söz edilmesini isteyenleri elefltirdi. "AB, Türkiye'yi ve Bosna Hersek gibi di er Müslüman ülkeleri bünyesine alabilir ve almaya haz r olmal d r'' diyen Watson, Avrupa'y H ristiyan deyimlerle tan mlamak isteyenlere karfl tav rlar n n da alt n çizdi. Solana: AB Kosova ya gereken deste i vermeye devam edecek Avrupa Birli i Ortak D fl Politika ve Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana, AB'nin Kosova'ya gereken deste i sunmaya devam edece ini söyleyerek, Prifltine- Belgrad diyalo unun devam etmesinin önemini vurgulad. Kuzey kutbundaki buzul tabakalar n n h zla erimekte oldu- unu belirtti ve bu durumun kayg verici oldu unu söyledi. Rind, buzullar incelemek üzere uzaya gönderilen ce- Sat uydusundan al nan verilere dayanarak, 1980'den bu yana Kuzey kutbundaki kal c buzul tabakas n n afla yukar onda birinin eridi ini belirlediklerini anlatt. Kutuptaki kal c buzul tabakas n n erimesiyle okyanus geniflliyor, ak nt lar etkiliyor, ak nt lar n de iflmesi bal klar n göç yollar n ve hava ak mlar n de- ifltiriyor, hava ak mlar de iflince ya fl sistemleri de iflikli e u ruyor. AL JA ZETBEGOV Ç K MD R? 1925 do umlu olan Alija zetbegoviç 24 yafl ndayken Yugoslavya daki komünist rejim taraf ndan 5 y l hapse mahkum edildi. Cezaevinden ç kt ktan sonra önce hukuk, sonra ziraat fakültesini bitirdi. 25 y l avukatl k ve bir inflaat firmas nda yöneticilik yapt y l nda slam Manifestosu adl bir kitap yazd. Bu kitap 1983 te kovuflturmaya u rad. 12 Müslüman ayd nla birlikte tutukland öncesinde kurulmufl olan Mladi Müslümani adl örgütü yeniden örgütlemek suçundan 14 y l hapse mahkum edildi. Mahkumiyetini çekerken, Yarg tay bu cezay 11 y la indirdi y l nda Yugoslavya`n n da lma süreci s ras nda ilan edilen af sonucu özgürlü- üne kavufltu y l nda slam Manifestosu nu yeniden bast rd. Bu kitap zetbegoviç in slami kimli inden ziyade, siyasi kararl l n n ve mücadelesinin bir simgesi oldu da ortak yönetimin baflkan seçilen zetbegoviç, Bosna Savafl nda anahtar rol oynayan isimler aras nda yer ald ve sa l k sorunlar nedeniyle 2000 y l nda baflkanl ktan ve partisinin baflkanl ndan çekildi. Daha önce iki kez kalp krizi geçiren zetbegoviç, 10 Eylül 2003 de evinde aniden bay lmas ve düflerek 4 kaburga kemi ini k rmas üzerine hastaneye kald r ld. 78 yafl ndaki Boflnak lider, daha sonra iç kanama geçirdi. Eski Bosna-Hersek Cumhurbaflkan Aliya zetbegoviç, Saraybosna hastanesinde 19 Ekim 2003 günü vefat etti. TÜRK YE BÜLTEN KASIM

8 B R NC KONGRE N N ARDINDAN GENEL BAfiKAN ERDO AN IN KONGRE KONUfiMASI AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, yapt Kongre konuflmas nda çok önemli mesajlar verdi. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, ASK Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 1. Ola an Kongresi'nde çok önemli bir konuflma yapt. Delegeler ve partililerin coflkulu tezahüratlar alt nda kürsüye ç kan AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, kongrenin bir bayram ve flölen havas nda yap ld n kaydederek, herkese hay rl olmas n diledi. Partisinin kongresinin al fl lagelmifl kongrelerden farkl oldu unu ifade eden Erdo an, "Bu kongre, ilk kongresini yapmadan iktidar n n birinci y l n tamamlamak üzere olan bir partinin kongresidir. Buna dünya siyaset tarihinde nadir olarak rastlanabilir. Bundan dolay d r ki, bu olay Türkiye'nin bir k vanc d r. Zira AK Parti, bu ülke insan n n akl ndan, vicdan ndan do mufltur" diye konufltu. Türk milletinin, "Türkiye'nin yar nlar için rüyalar görenleri, Türkiye için büyük rüyalar görmeyi yegane amaç haline getirenleri iktidara getirerek yüksek bilincini bir kere daha ortaya koydu unu" ifade eden Erdo an, flunlar kaydetti: "Dolay s yla, ilk kez düzenlenen bu kongre a rl klar n üzerinden atm fl, atalet ve miskinli i yenmifl ve ebedi sevdam z olan Türkiye'yi yeni ufuklara tafl m fl olan büyük milletimizin kongresidir. Bu kongre, hepimize kutlu olsun. Bu kongre, y llar y l adalet ve kalk nma isteyenlerin, ayd nl k ve fl k isteyenlerin, huzur ve bar fl isteyenlerin, güven ve istikrar isteyenlerin, hukuk ve özgürlük isteyenlerin; Türkiye'nin partisi AK Parti'nin kongresidir. Bu kongredeki dinamizm, milletimizin vakar ve dinamizmidir. Bu kongre, en büyük sevdalar Türkiye sevdas olanlar n gerçek do um günüdür. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, partisinin çat flma alanlar nda de- il, uzlaflma alanlar nda siyaset üreterek gerilim siyasetini ülkeden ve demokratik yaflamdan tasfiye etti ini" kaydederek, "Bu, milletin siyasete dönüflünün bafllang ç noktas ve milad d r dedi. Erdo an, AK Parti 1. Ola an Kongresi'nde yapt konuflmada, "bu tarihi günde bu bahtiyarl milletle birlikte yaflad klar ve millete bu mütevaz hediyeyi sunduklar " için son derece mutlu olduklar n ifade etti. Kongrenin, "14 A ustos 2001 tarihinde do du u ilk günden itibaren siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta demokrasinin ve hukukun ad ve adresi olan bir partinin kongresi olmas dolay s yla büyük önem arz etti- ini" anlatan AK Parti Genel Baflkan Erdo- an, flöyle konufltu: "Bu kongre, gerçek siyasetin markas ve güçlü Türkiye'nin adresi olan partimizin en güzel sabahlar ndan biridir. Bugün ayn zamanda Türkiye'nin derin kökleriyle ve flerefli gelece iyle bulufltu u bir sevinç günüdür. Zira AK Parti sadece ama sadece milletimize yaslanan bir partidir. AK Parti'nin mayas n millet atm flt r. AK Parti'nin hamurunu millet yo urmufltur. AK Parti'nin kumafl n millet dokumufltur. Partimizin baflar lar ve bereketi milletimize aittir. AK Parti, milletimizin iskeletinden oluflmufl, halk n vicdan n n sesidir. AK Parti, çat flma TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

9 alanlar nda de il uzlaflma alanlar nda siyaset üreterek, gerilim siyasetini bu ülkeden, demokratik hayat m zdan tasfiye etmifltir. Bu, milletin siyasete dönüflünün de bafllang ç noktas ve milad d r." AK Parti'nin, fikir siyaseti ile siyasi pratikler aras ndaki kronik gerilimi ortadan kald ran bir siyaset üretmede kararl oldu unu ifade eden Erdo an, flunlar kaydetti: "AK Parti iktidar ndan önce, fikir temelinde siyaset yapmak siyaseti radikallefltirmek ile efl anlaml hale gelmiflti. Buna karfl - l k, kitle partisi olduklar iddias nda olanlar ise merkez partisi olmay, fikirsiz ve içeriksiz siyaset yapmakla özdefllefltirmifllerdi. Birinci tav r siyaseti ideolojik önyarg lara mahkum ederken, ikinci tav r ise siyasi partileri rant da t m arac haline getiren siyasi flirkete dönüfltürmekteydi. AK Parti ise siyasetin do as n do ru okuyarak, gerçek siyasetin manas n derinden kavrayarak, fikir siyaseti temelinde kurulmufltur. Kendini muhafazakar demokrat olarak tan mlayan partimiz, muhafazakar düflünce ile siyaset pratikleri aras nda güçlü ba lant noktalar kurarak, Türkiye'nin önüne yepyeni bir siyasi perspektif sunmufltur." Muhafazakar eksenli ça dafl parti Bu flekilde, "milletin de er sistemiyle akl n iflleyiflinin iç içe geçti ini" bildiren AK Parti Lideri Erdo an, "AK Parti'nin muhafazakar demokrat çizgisi, toplumsal merkezi kavrayan bir hat üzerinde flekillenmifltir. AK Parti, eskimifl merkez anlay fl n tasfiye ederek, yepyeni bir siyasi merkezin kurulmas - n sa lam fl ve ayn zamanda da kendi siyasal varl n merkezin yeni adresi olarak infla etmifltir" dedi. Partisinin, "etnik, dini ve bölgesel milliyetçilikleri siyasetteki k rm z çizgileri" olarak ilan etti ini anlatan Erdo an, flunlar söyledi: "AK Parti, muhafazakarl k eksenli ça dafl bir kitle partisinin nas l olaca n da tüm dünyan n önüne bir model olarak koymufltur. Partimizin misyonu, toplumsal merkezin de er ve taleplerini siyasetin merkezine tafl - mak ve bu suretle devlet ile toplum aras nda oluflan mesafenin do urdu u problemleri gidermektir." AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, "siyasi ak l ad na milletin taleplerini görmezden gelme veya istismar ederek radikalleflme devrinin, AK Parti iktidar yla son buldu unu" söyledi. AK Parti Genel Baflkan Erdo an, AK Parti 1. Ola an Büyük Kongresi'nde yapt konuflmada, kendilerinden önce siyasi merkezin dinamizm ve toplumsal taleplerden koptu unu, hiçbir fley ifade etmeyen içi bofl bir kabu a dönüfltü ünü; toplumun, merkezden umudu kesmifl bir biçimde dinamizmini sakatlayan siyaset karfl s nda kendi bafl n n çaresine bakmaya itildi ini kaydetti. Toplumun ekonomik olarak daha üstlerde kümelenen kesimleri ile genifl halk y nlar aras nda buluflma noktas n n kalmad na iflaret eden Erdo an, "Ortak dil, heyecan ve hedefler, sanki bu ülkede sürgüne gönderilmifl gibiydi" dedi. Anadolu hareketi Y llardan beri bu konu üzerine çok fley söylendi ini, aksakl klar giderecek ad mlar at lmas için siyasi elitler taraf ndan birçok proje üretildi ini anlatan Erdo an, "Fakat, elitlerin baflaramad n, aziz milletimiz bir Anadolu hareketi oluflturarak baflard " diye konufltu. Bu sözleri alk fllarla karfl lanan Erdo an, milletin taleplerinden do an AK Parti'nin toplumun çevresi ile merkezini buluflturdu- unu, toplumsal merkez ile siyasi merkezin sökülmüfl dikifllerini yeniden dikerek yepyeni, canl ve sa l kl bir merkez infla ettiklerini söyledi. Cumhuriyetin ve demokratl n de erleri Cumhuriyetin de erleri ile demokratl - n de erleri aras nda y llar boyunca oluflturulan suni gerilimlere son veren gerçek bir Türkiye zemininin, AK Parti sayesinde siyasal alanda yer buldu una iflaret eden Erdo- an, flöyle konufltu: "Cumhuriyetimiz ile demokratl k aras nda bir çeliflki de il, esas nda bir sinerji oldu- u aç kça görüldü. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, siyasal ak l ile milletin talepleri aras nda en sa lam köprüleri kuran, en büyük harekettir. Milletin siyasetten bekledi i erdem ve siyasetin millete sunmas gereken vizyon, el ele ve kol kola Türkiye Cumhuriyeti'nin bekas ve toplumun müreffeh gelece i için ata a kalkt. Siyasal ak l ad na milletin taleplerini görmezden gelme veya milletin taleplerini istismar ederek siyaseti radikallefltirme devri, bizimle son buldu. Bu büyük at l m ve bu büyük özgüven sayesinde Türkiye, kendini kendisi yapan de erler ile evrensel de erler aras nda kutuplaflma üretmekten, sahte gerilimlerle u raflmaktan süratle uzaklaflt. Art k Türkiye, yerli de erleri ile evrensel de erler aras ndaki uyumu en verimli noktalarda yakal yor. Milleti millet yapan de erleri, önümüzde büyük bir okyanus gibi akan yüzy la en do ru flekilde tafl man n da kap s n aç yoruz." Bu rüya gerçek oldu... K sa siyasi ömrüne çok önemli baflar lar s d ran AK Parti'nin, Türkiye'yi parlak yar nlara tafl yacak siyasi hareket, bir siyasi iradenin merkezi oldu unu söyleyen AK Parti Genel Baflkan Erdo an, flöyle devam etti: "Türkiye siyasetinde yepyeni bir sayfa açan bu millet karar, AK Parti'nin kimli inde, Türkiye'nin önünü açacak olan yenileflme perspektifine, de iflim hedefine, istikrar ve güvene ve insan n n sesine sa rlaflmayacakt r. O sese sadakatle ba l kalacak bir siyaset anlay fl na tek bafl na iktidar yolunu açm flt r. Bu hepimizin rüyas yd, bu rüya gerçek oldu ve art k yar nlara do ru bir küheylan gibi kofluyor. fiunu herkes bilsin ki, bizim siyasetimiz, genlerinde önce millet anlay fl n n tezahürlerini tafl yan bir düflüncenin siyasetidir." Temel önceliklerini millet olarak belirleyen bir siyasi partinin, marjinal vehimlere ve art niyetli kehanetlere kanarak tam demokrasi srar ndan vazgeçmesinin düflünülemeyece ini anlatan Erdo an, Türkiye'yi yerinde sayd rmak, geriye götürmek isteyen, demokrasiyi ve hukuku, hatta Cumhuriyeti halktan esirgeyen statükocu ve otoriter çabalar n beyhude çabalar olarak kalaca n bildirdi. "Bizim tam demokrasimiz, sadece AB standartlar na uyum sa lamak için de il, Türkiye'yi insanl k onuruna sahip ç kan ve çocuklar n n gelece e umutla bakt klar bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktad r" diyen Erdo an, bu konuda çok yol katettiklerine inand n, ancak al nan mesafenin sonra alacaklar mesafelerin yan nda çok küçük kalaca n söyledi. "Bizler insan m za bakarken, kafam zda bir 'yurttafl flablonu' olmaks z n bak yoruz" diyen AK Parti Genel Baflkan Erdo an, Türkiye Cumhuriyeti kimli ine sahip her bir vatandafl ayn flefkat ve sayg yla kucaklad klar n, Anadolu'nun her köflesini Ankara'ya ayn mesafede gördüklerini kaydetti. "Önce millet" derken, milleti bir bütün olarak kavrad klar n ve o bütünün renklerini birbirinden ay rmad klar n bildiren Erdo- an, flöyle konufltu: "Bayra m z n dalgaland her yerdeki TÜRK YE BÜLTEN KASIM

10 B R NC KONGRE N N ARDINDAN insan m z, daha yüksek refaha kavuflturmak, her vatandafl m z ayn haklarla donatmak, her çocu umuzun önüne ayn umutlu ve fl lt l gelece i koymak istiyoruz. Ben hala ayn rüyay görmeye devam ediyorum. Bilimsel üretimi ideolojik saplant lardan kurtulmufl, dünya çap nda bilim üreten üniversitelere kavuflmufl bir Türkiye için çal fl - yoruz. Ben, Türkiye için büyük rüyalar görmeye devam ediyorum. Kendi içinde küçük tart flmalardan kurtulmufl, dünyan n çat flma bölgelerinde bar fl ve istikrar misyonu olarak etkili görevler üstlenmifl bir Türkiye için gecemizi gündüzümüze kat yoruz." AK Parti Genel Baflkan Erdo an, kad n hukukunun tam olarak korundu u, kad n n topluma her alanda k lavuzluk etti i ve daha çok katk da bulundu u, çocuk ve gençlerin gelece inin teminat alt na al nd, e itimde ve çal flma hayat nda f rsat eflitli inin sa land, al n terinin hakk n n tam olarak verildi i, sanat n ve kültürün bafl tac edildi- i, sanatç lar n ve kültür adamlar n n haklar n n tam olarak korundu u bir Türkiye rüyas gördü ünü söyledi. Medeniyetler buluflmas "Türkiye için gördü üm rüyalar n dünyan n iyili ine hizmet edece ini de biliyorum" diyen Erdo an, "Gördü üm rüya, medeniyetler çat flmas n n dünyay bir alacakaranl k kufla na çevirmeye çal flmas karfl s nda, AB'ye girmifl bir Türkiye'nin 'medeniyetler buluflmas 'n n en sa lam köprüsünü olaca n gösteriyor" dedi. AK Parti'ye ruh veren rüyan n, çat flmalar n rekabete, gerilimlerin verimli diyaloglara, ideolojik önyarg lar n nefes açan projelere ve kutuplaflmalar n demokratik uzlaflmaya dönüfltü ü bir rüya oldu unu anlatan Erdo an, bunun sadece rüya olarak kalmad n, gerçe e dönüflmeye bafllad n, rüyalar n gerçek oldu unu da gördüklerini kaydetti. Erdo an, kongrenin bunun en canl ispat oldu unu, salonun da gerçe e dönüflen rüyalar n flahidi oldu unu vurgulad. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayip Erdo an, " flini iyi yapmayan siyasetçi rejim bekçili i yapmaya; milletin verdi i emaneti istismar eden bürokrat milliyetçilik kisvesine bürünmeye; yolsuzluk yapan ifladam devletin temel nitelikleri üzerinden polemik üretmeye kalk flmas n" dedi. Erdo an, AK Parti 1. Ola an Büyük Kongresi'nde yapt konuflmada, siyaseti sadece siyaset yapm fl olmak için de il, mutlu ve müreffeh bir Türkiye ateflini ve heyecan n içlerinde hissettikleri için yapt klar n ifade etti. Erdo an, "Biz gece gündüz kofltururken, bizimle ayn heyecan tafl mayanlar n Türkiye'yi durdurmaya çal flt klar - n görüyorsunuz. Ama biz, Türkiye'yi dünyan n parlayan y ld z yapmadan bu yoldan asla geri dönmeyece iz. AK Parti siyasetinin en dirençli oldu u nokta budur" dedi. Milletin hissiyat n n Türkiye yönetiminde temsilinin partinin "misyonu" oldu unu anlatan Erdo an, flöyle konufltu: "Bu de erler, bizim siyasetimize de ilham verecektir. Atatürk'ün milletimizin önüne koydu u muas r medeniyetler seviyesinin üstüne ç kma hedefine do ru yürürken, o de erler bizim en sa lam dayana - m z olacakt r. Bizi, Türk siyasi hayat nda di er partilerden ay ran önemli bir fark, milletimizin ça lar boyunca sahip ç kt bu de erler ile siyasi ak l aras nda gerçek bir buluflmay üretmifl olmam zd r. flte bunun için, AK Parti srarla, bir koalisyon de il bir bütünlüktür diyoruz. Türkiye, böylesi bir büyük bütünlü ü uzun zamand r göremedi- i için, bunu koalisyon zannedenlerin analiz araçlar n n ne kadar eskimifl oldu unu ve yeni durumu kavramaktan ne kadar uza a düfltü ünü her gün görüyoruz. Biz millete ait de erleri y llar y l suiistimal ederek, bofl tekerlemelerle siyaset üretti ini zannedenlerle asla ayn çizgide olmayaca z. Hiçbir zorluktan y lmayaca z. Türkiye'nin gelece- i için yararl olaca na inand m z ad mlar atmaktan asla çekinmeyece iz. Siyasetin kirlenmesine, yolsuzluklar n al p bafl n gitmesine, gelece imizin hortumlanmas na, devletle millet aras nda güven bunal mlar - n n yaflanmas na ve Türkiye'nin ad m atmas n engelleyecek as rl k k s r çekiflmelere asla izin vermeyece iz. Birilerinin öteden beri sürdürdükleri anlay fllar na da son veriyoruz art k. Yolsuzluklar n ve usulsüzlüklerini örtbas etmek için rejim bunal m ç - karma oyunu oynayanlar n, bu zevksiz oyunlar n n son kullanma tarihi geçmifltir." Rejim Bekçileri Türkiye'nin, anayasas nda devam etmede kararl oldu una konuflmas na flöyle devam etti: "Hiç kimse, yapt klar yolsuzluklar n ve usulsüzlüklerin ortaya ç kmas n engellemek için rejim üzerinde bir tart flma ç karmaya giriflmesin. flini iyi yapmayan siyasetçi rejim bekçili i yapmaya; milletin verdi i emaneti istismar eden bürokrat milliyetçilik kisvesine bürünmeye; yolsuzluk yapan ifladam devletin temel nitelikleri üzerinden polemik üretmeye kalk flmas n. TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

11 Bu kongre, ilk kongresini yapmadan iktidar n n birinci y l n tamamlamak üzere olan bir partinin kongresidir. Buna dünya siyaset tarihinde nadir olarak rastlanabilir. Bu kongre a rl klar n üzerinden atm fl, atalet ve miskinli i yenmifl ve ebedi sevdam z olan Türkiye'yi yeni ufuklara tafl m fl olan büyük milletimizin kongresidir.

12 B R NC KONGRE N N ARDINDAN Buradan bir kere daha ilan ediyorum ki, milletin kan n emen bu oyunlar n son kullanma tarihi geçmifltir. AK Parti olarak milletimize; siyasetin temiz kalaca na, Türkiye'nin önünün aç laca na, çocuklar m za mutlu bir gelecek haz rlanaca na dair söz verdik. Bu söze sonuna kadar sad k kalaca- m zdan kimsenin endiflesi olmas n. Siyaset çat s alt nda geçirece imiz her an n Türkiye'ye adanaca na dair kendim ve sizler ad na milletime bir kez daha söz veriyorum. AK Parti'nin sahibi millettir. AK Parti sayesinde, Türkiye art k o mecalsiz ve hasta Türkiye de ildir. Yönetilemeyen Türkiye adeta küllerinden yeniden do mufltur. Yöneten demokrasi, Türkiye'yi yeniden aya a kald rm flt r." Erdo an, geldikleri noktada durmayacaklar n ve çok daha büyük hedeflere varacaklar n vurgulayarak, hedeflerinin tam adalet ve kalk nma oldu unu söyledi. Toplumu ayr flt rarak de il, toplumda zaten var olan bütünlü ü sahiplenerek siyasetlerini infla ettiklerini anlatan Erdo an, AK Parti'nin kimli ini, "Türkiye'nin kimli i" olarak tan mlad. AK Parti Lideri Erdo an, Türkiye'yi kabus dolu günlerden ald klar n, siyasete ifllerlik, ekonomiye ferahlama ve milletin birçok derdine de çözüm getirdiklerini kaydetti. Mazeretimiz yok "Tohumken fidana, fidanken a aca, a açken ormana dönüfltüklerini" belirten Erdo an, kongreyle birlikte parti yap laflmas na ve kurumsallaflmas na yönelik eksikliklerin tamamland n söyledi. Partililere, "Bundan sonra mazeretimiz yoktur. Bu mükemmel binay kendisinden beklenecek siyaset zenginli i ile donatmal, süslemeliyiz" hedefini gösteren Erdo an, "Dünyan n parmakla gösterece i icraatlara imza atmaya, Türkiye'nin 2000'li y llar na damga vurmaya haz r m s n z? Gecenizi gündüzünüzü Türkiye'nin mutlulu una feda etmeye haz r m s n z?" sorular n yöneltti. "Evet yan t n alan Erdo an, "Allah utand rmas n" temennisinde bulundu. Dünyada yaflanan pek çok dramatik olaya karfl l k, insanl n giderek bir ba l l k ile bar fl fikrini sahiplendi ini anlatan Erdo- an, Türkiye'nin, tarihi boyunca oldu u gibi bugün de devleti ve milleti ile ayn bar flç noktada bulundu unu vurgulad. Dostlara güven, düflmana korku veren güçlü askeri varl n temel amac n n bar fl korumak, bar fl n örselendi i zaman yeniden tesisini sa lamak oldu unu belirten Erdo an, "Ülkemizin güvenli i ve menfaatleri aksini zorunlu k lmad kça, bu temel felsefeye tümüyle sad k kalaca m z bütün dünya taraf ndan bilinmelidir" dedi. Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde bar fl fikrinin en sa lam savunucusu olmaya devam edece ini, bundan kimsenin flüphe duymamas gerekti ini dile getiren Erdo- an, "Birlikte uygarl klar oluflturdu umuz yak n çevremizle, komflular m z ile iyi iliflkileri gelifltirerek, komfluluk ve kardefllik hukukun gereklerine tam olarak riayet etmeyi d fl siyasetimizin temeli say yoruz. Ancak bu duyarl çizgimizin Türkiye'nin ali menfaatlerine halel gelmesi noktas nda bir zafiyete dönüflmesine izin vermeyece imizi de herkesin bilmesi gerekir" diye konufltu. Milleti anlama güçlü ü çekenlerin AK Parti'yi de yanl fl anlad n ve niyetlerini sorgulad n iddia eden Erdo an, ancak AK Parti'nin "onlar n arad yerde de il; Türkiye'yi büyütme arzusundan, halk n demokrasi talebinden, temiz ve dürüst siyasetten do du unu söyledi. Erdo an, "Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki, partimizin gizli bir gündemi ve amac yoktur. Amac m z ve niyetimiz bellidir. Bu amaç, milletimizi hak etti i özgürlü e ve refaha kavuflturmakt r. Elbette her insan gibi mukaddeslerimiz var. Ancak siyaseti de bu de erler üzerinden yapm yoruz. Her inanca, kültüre ve kimli e eflit yak nl kta duruyoruz" dedi. Türkiye'nin demokratikleflmesine hizmet edecek çabalar n n, "niyet okuyucular" taraf ndan engellenmeye çal fl ld n anlatan AK Parti Lideri Erdo an, bunlara itibar etmediklerini ve etmeyeceklerini kaydetti. Erdo an, Türkiye'nin dört köflesini flantiye alan na çevirdiklerini dile getirerek, hükümetin icraatlar n anlatt."yolsuzluk ekonomisinin ve siyasal kirlenmenin çan na ot t kad k" diye Erdo an, ülkenin al n terini emen sülüklerin halk n karfl s nda bir bir mahcup olmaya bafllad söyledi. AK Parti iktidar ndan önce ülkenin iyi yönetilemedi ini, "Türkiye Arjantin olur mu?" diye soruldu unu bildiren Erdo an, yönetici kadronun köhne bir siyaset çizgisi üzerinde oldu unu, ülkenin elinin kolunun ba land n anlatt. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, ülkeyi girdaptan, karanl k dehlizden ve umutsuz günlerden ç kar p bu günlere getirdiklerini belirterek, "Bu flerefi bize bahfleden Allah'a hamd, milletimize teflekkür ediyoruz. ddiam z n alt nda kalmad k, çok k sa sürede AK Parti ülkemizin kararan TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

13 Do du u ilk günden itibaren siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta demokrasinin ve hukukun ad ve adresi olan bir partinin kongresi... Henüz yolun bafl nday z. Sak n unutmayal m ki, AK Parti herhangi bir siyasi parti de ildir.

14 B R NC KONGRE N N ARDINDAN baht n a artt. Popülizme tenezzül etmedik, günü kurtarma siyaseti izlemedik" dedi. AB süreci AK Parti Genel Baflkan Erdo an, iktidara geldikten sonra Türkiye'nin AB sürecini "görülmemifl flekilde" h zland rd klar n belirterek, Türkiye aleyhine öne sürülen bütün bahaneleri teker teker ortadan kald rd klar n ve böylece ülkenin en büyük ve en ileri demokratik dönüflümünü gerçeklefltirdiklerini kaydetti. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, yeni hedeflerinin 2004 sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek oldu unu bildirdi. Erdo an, Türk askeri Irak'a gidecekse, bunun tamamen insani ve bar flç l amaçlar için olaca n söyledi. Erdo an, AK Parti 1. Ola an Büyük Kongresi'nde yapt konuflmada, kendilerinden önceki iktidarlar n yapt gibi meydanlarda bol keseden vaatlerde bulunmad klar n, önlerine bir eylem takvimi koyduklar n ifade etti. Millete her fleyi aç k aç k konufltuklar n belirten Erdo an, ilk 2 y l için milletten fedakarl k beklediklerini, bu zaman içinde daha fazla ertelenmesi imkans z hale gelen birtak m hukuki ve idari düzenlemeleri gerçeklefltireceklerini beyan ettiklerini hat rlatt. Milletin AK Parti'ye inand n ve güvendi ini kaydeden Erdo an, flöyle konufltu: "Kararl, güçlü, ak lc, dinamik ve sosyal eksenle güçlendirilmifl bu ekonomi politikas sayesinde Türkiye, kriz sarmal ndan kurtulmufltur. Ekonomideki olumlu geliflmeler, sadece ülkemizdeki ekonomik çevreleri etkilemekle kalmam fl, dünyan n dikkatini de ülkemize çekmifltir. Bu kadar k sa zamanda, kriz flartlar n n önemli ölçüde ortadan kald r lmas nda, gelece e güvenle bakabilen dinamik ve yenilenmifl bir ekonomiye geçiflte AK Parti hükümetinin sa lad - güven ve istikrar ortam n n pay büyüktür. Seçimlerden önce ekonomi için kayna- nereden bulacaks n z diyenlere, AK Parti'nin kendisi kaynakt r demifltim. Dikkatli ve kararl bir ekonomi yönetimi ile enflasyon dize getirilmifl, rekor seviyede düflüfller, hatta eksi ile ifade edilen enflasyon rakamlar yakalanm flt r. Bu y l yüzde 20'lik enflasyon hedefini yakalayaca m z flimdiden belli olmufltur. Yeni hedefimiz ise 2004'ün sonlar nda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmektir." Ekonomik Geliflmeler Ekonomik geliflmelerle ilgili rakamsal bilgiler veren Erdo an, Vergi Bar fl sayesinde ekonomide önemli girdiler sa land - n, 8 katrilyon liral k Hazine alaca n n yeniden yap land r ld n belirtti. SSK ve BA -KUR prim borçlar n n yeniden yap - land r ld n, zorunlu tasarruf hesab ndan hak sahiplerine ödemeler yap lmaya baflland n, esnaf ve sanatkar n borçlar n n yeniden düzenlendi ini anlatan Erdo an, rekabet gücünü ve halk n refah n yükseltmek için temel girdilerde iyilefltirmelere gidildi- ini söyledi. Do algaz fiyatlar nda kademeli olarak indirim yap ld n, 1 Nisan 2003 tarihinden bu yana elektri e zam yap lmad n, ulafl mda dev ad mlar at ld n kaydeden Erdo an, ayr ca bu e itim-ö retim y l nda ilkö retimdeki tüm ö rencilere ders kitaplar n n ücretsiz da t ld n hat rlatt. 25 bin 200 kiflilik istihdam Bölünmüfl yol yap m çal flmalar n n da devam etti ini bildiren Erdo an, Acil Eylem Plan ile Türkiye'nin önceliklerinin belirlendi ini ve bu yönde icraat n gerçeklefltirildi ini söyledi. Popülist politikalara tenezzül etmeden, halk yan ltmadan, kaybolan güven ve istikrar zeminini sa lamlaflt rmay her fleyin önüne ald klar n bildiren Erdo an, flu ana kadar yap lan aç l fllarla toplam 25 bin 220 kiflilik istihdam yaratt klar n bildirdi. En zor zamanlarda, en çok bunald klar dönemlerde milletin gösterdi i sevginin kalplerini s tt n dile getiren Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: fiüphesiz herkes alk fllamad, herkes takdir etmedi. Türkiye'de halka yüksek tepelerden, fildifli kulelerden bakan, demokrasiyi içine sindiremeyen, hakkaniyet, adalet de il ayr cal k isteyen ve öyle al flm fl bir zümre de var. Siz ne iyi yapt n z, enflasyon canavar n dize getirdiniz, ülkeye güven getirdiniz, gülmeyen yüzleri güldürdünüz, sönmek üzere olan ocaklara umut oldunuz demeyeceklerdi, demediler, demesinler. Zira biz, bu ifle öfkeyle, inatla ve ihtirasla de- il, biz bu ifle aflkla, sevdayla girdik. 363 milletvekilimiz ile ilk toplant m z yapt - m zda, milletvekili bile de ildim. O gün arkadafllar ma, milletimiz sizin kendisine komflu olman z istiyor dedim ve milletvekili lojmanlar nda halktan kopuk bir vekilli- i arkadafllar m kabul etmediler. TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

15 Bu kongre, y llar y l adalet ve kalk nma isteyenlerin; ayd nl k ve fl k isteyenlerin huzur ve bar fl isteyenlerin, güven ve istikrar isteyenlerin, hukuk ve özgürlük isteyenlerin, Türkiye'nin partisi AK Parti'nin kongresidir. Bu kongredeki dinamizm, milletimizin vakar ve dinamizmidir. Bu kongre, en büyük sevdalar Türkiye sevdas olanlar n gerçek do um günüdür.

16 B R NC KONGRE N N ARDINDAN Milletin ortak akl ve vicdan Erdo an, milletin ortak akl ve vicdan olmaya çal flt klar n, bu yüzden kendilerini anlama güçlü ü çekenlere kap lar n kapatmad klar n ve kapatmayacaklar n anlatarak, "Bugün de ilse yar n anlafl laca z" dedi. En y k c elefltirilerle incitildikleri zamanlarda bile metaneti elden b rakmad klar na iflaret eden Erdo an, "Kalplerimizi bile okuyanlar oldu, niyetlerimizi bile yarg layanlar oldu, ait oldu umuz de erler dünyas n küçümseyenler oldu. Ama sonuçta mahcup oldular. Allah'a flükür biz mahcup olmad k" diye konufltu. Ekonomik program n bir süre daha hassas ve dikkatli flekilde sürdürülmesi gerekti- ini, tünelin ucunun ayd nl k oldu unu belirten Erdo an, o noktaya var fl zaman n n yaklaflt n bildirdi. Talan edilen ülke kaynaklar n n ekonomiye kazand r ld gün, çözümsüz görünen sorunlar n kolayca çözülece ine olan inanc n dile getiren Recep Tayyip Erdo an, bu konuda al nan mesafeyi büyük baflar olarak bütün dünyan n takdir etti ini belirtti. D fl politika D fl politikada da statükonun dilini kullanmad klar n, ülkenin itibar n yükseltmek için cesur ve kararl ad mlar att klar n anlatan Erdo an, "Türkiye'nin tarihi infla eden medeniyet tecrübesiyle, devletin ve toplumun üzerinde büyük mutabakat sa lad AB hedefine her zamankinden daha çok yaklaflt n " vurgulad. Erdo an, AB zorlad için de il, Türk insan n n haklar n en üst düzeyde kullanmas için hukuki düzenlemeler yap ld n, demokratik haklar n hiçbir vatandafltan esirgenemeyece ini söyledi. Devlet yönetiminde uyum ve diyalog AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, devlet yönetiminde kurumlar n birbirleriyle uyum ve diyalog içinde hareket etmesine zemin haz rlad klar n belirterek, ''Gerilimi t rmand rmad k, polemiklere kap lmad k, birilerine laf yetifltirerek ülke meselelerine ayr lan zaman çarçur etmedik'' dedi. Erdo an, partisinin 1. Ola an Büyük Kongresi'nde yapt konuflmada, iktidarda geldiklerinden itibaren asla partizanl k yapmad klar n, kendilerine oy veren-vermeyen diye ayr ma gitmediklerini, bulunduklar makam n, üstlendikleri sorumlulu un gere- ini yerine getirerek ''Türkiye'nin Hükümeti'' olduklar n unutmad klar n vurgulad. Devlet yönetiminde kurumlar n birbiriyle uyum ve diyalog içinde hareket etmesine zemin haz rlad klar n belirten Erdo an, ''gerilimi t rmand rmad klar n, polemiklere kap lmad klar n, birilerine laf yetifltirmeye çal flarak Türkiye'nin meselelerine ayr lmas gereken zaman çarçur etmediklerini'' söyledi. Partilileri, ''sorumluluklar n ihmal etmeme'' konusunda uyaran Erdo an, her AK Partili'nin Türkiye'nin yükünü omuzlar nda hissetmesini istedi. Ahlaki temeller üzerinde yükselmeyen bir siyasetin kal c olamayaca n belirten Erdo an, adaletin milletin en büyük özlemi oldu unu ifade etti. Adaletin sadece yarg yla ilgili olmad n, tam bir hukuk devletinde yarg kararlar n n halk n vicdan n yaralay c olamayaca n anlatan AK Parti Lideri Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: Fakat, adalet sadece yarg yla s n rl de- ildir. Biz, en genifl anlam yla adaleti tesis etmeyi ve hakkaniyeti sa lamay kastediyoruz. Anayasal vatandafll k flemsiyesi alt nda, herkesin hukukunu kendi hukukumuz gibi koruyaca z. Zira biz siyaseti bir rant kap - s olarak görmüyoruz. Biliyor ve unutmuyoruz ki, bu salonlarda bizden önce de yüzlerce parti yüzlerce kongre yapt. Bugün e er onlar milletin tasfiyesine u rad ysa, bizim de hem varolufl gerekçelerimizi hem de bizden öncekilerin ak betini unutmamam z gerekiyor. Ola ki, bir Ak Partili'nin bafl dönebilir. Bafl dönmesi emaneti unutturabilir diye söylüyorum. Yönetimdeki kirlenmenin tamamen giderilmesi için geçip giden karanl k ve umutsuz günlerin bir daha dönmemesi için demokrasinin tart fl l r olmaktan tamamen ç kabilmesi için, herkesin temel vatandafll k hakk n kullanabilmesi için daha çok yapacak iflimiz var. Unutmayal m henüz yolun bafl nday z. Sak n unutmayal m ki, AK Parti herhangi bir siyasi parti de- ildir. TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

17 Art k Türkiye, yerli de erleri ile evrensel de erler aras ndaki uyumu yakal yor. Milleti millet yapan de erleri, önümüzde büyük bir okyanus gibi akan yüzy la tafl man n da kap s n aç yoruz." "AK Parti, muhafazakarl k eksenli ça dafl bir kitle partisinin nas l olaca n tüm dünyan n önüne bir model olarak koymufltur.

18 Meclis, geçen yasama y l nda çok yo un bir çal flma sergiledi. Yeni dönem çal flma p rogram nda neler var? BÜLENT ARINÇ TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S BAfiKANI TURKIYE YE YAKISAN BIR MECLIS ICIN KOKLU REFORM Ülkenin en önemli kurumu olan TBMM nin üzerine düflen çok önemli görevleri bulunuyor.. TBMM nin çal flmas nda iki yöntem izleniyor. Bunlardan ilki Hükümetin gündemidir. Yani, Hükümet ç kartmak istedi i yasa ve de ifliklikleri Meclise gönderiyor ve ilgili komisyonlar n ard ndan Genel Kurul da görüflülmesini sa l - yor. kincisi ise TBMM nin kendi gündemidir. Bizim kendi gündemimizde ise AB Reform çal flmalar yer almaktad r. Halk n temsil edildi i yer olan TBMM, AB uyum süreci d fl nda kalamayaca gibi, bu sürecin lokomotifi olmak gibi bir sorumlulu a da sahiptir. Bu sorumlulu un yerine getirilmesinde, çeflitli alanlarda köklü reformlar n gerçeklefltirilmesini ve buna efllik edecek bir zihniyet dönüflümünün yaflanmas n sa lamay amaçl yoruz. Yap lmas düflünülen fley bir iç düzenleme ya da art k çok s k duyulan yeniden yap lanma çal flmas de ildir. Biz, AB üyeli ine bu denli yaklaflan Türkiye ye yak fl r bir Meclis için köklü reform yapmay tasarl yoruz. Bunu yaparken Meclisin geleneklerini koruyacak, ancak halk n sorunlar n çözmekten öte, art k sorun haline gelen baz yönetim sorunlar ndan da cesurca kurtulaca z. Çal flmalar m z n bir k sm idari ve fiziksel de iflimi içermektedir. Biz ayr ca, Meclisin itibar, imaj ve siyasetteki yerini yeniden tart flmak ve daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu çal flmalar m z kat l mc bir yaklafl mla ele alaca z. Hükümet, muhalefet, sivil toplum örgütleri, bürokrasi ve ayd nlarla genifl istiflare görüflmeleri sonucunda yapaca m z çal flmalara son fleklini verece iz.

19 R Ö P O R T A J B Z, AB üyeli ine bu denli yaklaflan Türkiye ye yak fl r bir Meclis için köklü reform yapmay tasarl yoruz. Bunu yaparken Meclisin geleneklerini koruyacak, ancak halk n sorunlar n çözmekten öte, art k sorun haline gelen baz yönetim sorunlar ndan da cesurca kurtulaca z. Herkese ait bu Meclisin, yeniden yap land r lmas nda, herkesin kat l - m n sa layacak görüflmeler yapaca- z. "Avrupa Birli ine girecek bir Türkiye de nas l bir Meclis istiyorsunuz?" sorusunu Meclisin sahibi olan herkese soraca z. Bu toplant lar n ilkini, eski Meclis baflkanlar yla birlikte yapt k. dari Teflkilat Reformu yapaca z. TBMM idari sistemini belirleyen 2919 say l Kanunun öngördü ü Meclis örgüt yap s beklenen görevleri yerine getirmek bak m ndan art k yetersiz kal yor. Bu yasa reforme edilecek. Genel Sekreterlik yeniden yap land r lacak. Personel yönetiminde reform gerçeklefltirilecek. Bizce en önemli sorun - bu belki de bütün devlet kurumlar ndaki sorundur- idari kadrolara atamalar n, ehliyet ve liyakat n göz önüne al nmadan yap lm fl olmas d r. Bir de sahip oldu umuz özel statüden kaynaklanan sorunlar var. Bildi iniz gibi Meclisteki memurluk statüsü istisnai bir statüdür. stisnai memurluk statüsünün tüm kurum personelini kapsamas, yönetimde objektifli i ve liyakatin ödüllendirilmesini önledi i kanaatindeyiz. Buna paralel olarak kurumda çok farkl statüde personelin istihdam da sorunlar üretiyor. Personel say lar baz birimlerde çok fazla ve gereksiz gözükürken, baz birimlerimizde yetersiz kalmaktad r. Bu yetersizli e personelimizin gerekli düzeyde e itim almam fl olmas da etki etmektedir.tüm bunlara ek olarak ücret sistemimiz, nitelikli personeli motive etmekten uzakt r ve üretkenli i de düflürmektedir. Personel yönetimimizdeki sorunlar çözmek için, örgüt analizi çal flmas ndan sonra norm kadro çal flmas bafllataca z. Bu çal flma sayesinde en iyi verimi alaca m z umuyoruz. Meclis te teknoloji kullan m n yayg nlaflt raca z. Avrupa Birli i ülkelerinde yapt m z araflt rmalarda ve benim bizzat gitti im parlamentolarda gördük ki, teknolojiden en az faydalanan Meclislerden biri bizim Meclisimiz. Teknoloji yoksun bir Mecliste ifllemlerimiz hem daha yavafl yap l yor hem daha pahal ya mal oluyor. Bu durumu de ifltirmek içim e-meclis Projesini hayata geçirece iz. Bir di er yenilik yapmak istedi imiz alan, güvenliktir. Meclis kampusu güvenlik sistemini, yüksek teknoloji ile yeniden yap land rarak sivil görünümü ön plana ç kartmak istiyoruz.meclis içindeki girifl ve ç k fllarda yeni kurulacak elektronik sistemler sayesinde hem güvenli hem de düzenli girifllerin yap lmas sa lanacak. Avrupa Birli i ve di er bat ülkelerinde çok dikkatimizi çeken Araflt rma Merkezlerini biz de hayata geçirmeye karar verdik.bu merkez sayesinde, milletvekillerinin ba ms z bilgi ve enformasyon aç n kapatarak, yasama sürecini çok daha güçlü desteklemeyi amaçl yoruz. Mevcut uzman kadrosunun, Kütüphanenin ve Bilgi fllemin ba l olmas hedeflenen bu merkez, bilgi üretim ve analizinde en önemli birim olacakt r. Vatandafl n gözü kula Meclis te; halk n beklentilerini karfl lamaya, onlar n sorunlar n çözmeye yönelik hangi kanunlar gündemde yer al yor? Hükümet taraf ndan Meclis e sevkedilen kanun tasar lar ya da milletvekillerimizin verdikleri yasa teklifleri hep halk n beklentilerine cevap vermeye yöneliktir. TBMM, as l sahibi olan vatandafllar için geceli gündüzlü çal flmaktad r. Baz komisyonlar m z n çal flmalar, halk m z n tutumunu göstermesi aç s ndan anlam tafl yor. Bu nedenle birkaç örnek vermek istiyorum: Dilekçe Komisyonu na yap lan baflvurular önceki dönemlere göre 5 ila 10 kat artm flt r. Örne in 21. Dönem 1. Yasama Y - l nda bu komisyona gelen baflvuru say s 225 iken, geride b rakt m z 22. Dönem 1. Yasama Y l nda komisyona 3 bin 143 adet dilekçe intikal etmifl, bunlar n bin 912 si karara ba lanm flt r. TÜRK YE BÜLTEN KASIM

20 R Ö P O R T A J Bu yo un art fl n bir çok sebebi olabilir ama bence en anlaml s, halk n, sorunlar na çözüm merci olarak art k Meclis i görmesidir. Meclis, Türkiye de geçmiflte yap lan yolsuzluklar n aç a ç kart lmas konusunda iyi bir s nav verdi. Bu dönemde yolsuzluklar konusunda neler yap lacak. Bildi iniz gibi, TBMM çat s alt nda bir Yolsuzluklar Araflt rma Komisyonu bulunmaktad r. Geçen dönemde oldukça baflar l ifllere imza att lar. Yolsuzluklar Araflt rma Komisyonu nun haz rlad rapor, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu nda görüflülecek. Millet iradesinin temsil edildi i yer olan TBMM, bu dönemde de yolsuzluklar n üzerine büyük bir kararl l kla gitmeye devam edecektir. Meclis in halk nezdinde itibar - n n daha da artt n söyleyebilir miyiz? Bunu nas l baflard n z? TBMM nin itibar nda büyük yükselme oldu unu görüyoruz. Bunu hem anketler arac l yla hem de vatandafllarla yapt m z görüflmelerden anl yoruz. Demokrasimiz için güçlü ve itibarl bir Meclise ihtiyac m z var. Bütün milletvekillerimiz ve personelimiz bu bilinçte olmal d r. Art k, bu ülkedeki her bireyin özgürlüklerden ve haklardan yararlanmas gerekir. Biz, buna yerleflik demokrasi dönemi diyoruz. Yani her sade vatandafl n, demokrasiyi derinden hissetti i bir yönetim kurmam z gerekiyor. Bunu sa laman n ilk koflulu da güçlü, itibarl ve etkin bir Meclis oluflturmaktan geçiyor. Meclisimiz, demokrasinin ve siyasetin merkez üssü olmal d r. Bu sayede temiz, etik, seviyeli bir yönetim sa layabiliriz.bu nedenle baflta milletvekillerimiz olmak üzere, her vatandafl m z Meclisin güçlenmesi ve itibar kazanmas için göreve ça r - yorum. Meclis, ça n gereklerine uygun olarak teknolojik alt yap y yeniliyor. Milletvekillerini birer laptop bilgisayar verilece ini söylüyorsunuz. Bu proje ile neler amaçlan - yor.? Yapt rd m z araflt rmada teknolojiye en az kullanan Meclislerden birisi de TBMM dir. Yeni dönemde teknolojiyi yak ndan takip edece iz ve uygulayaca z. e-meclisi oluflturaca z. Bunun için yapaca m z ilk ifllerden biri, sizin de bildi iniz gibi bütün milletvekillerine birer diz üstü bilgisayar vermek olacakt r. Bunun için Türkiye fl Bankas ile bir anlaflma yapt k, sponsor oldu. Bütün milletvekili-personel maafl ve harc rahlar n fl Bankas na yat raca- 18 TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı