10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz."

Transkript

1

2 10 Kas m Atatürk ü anma günü ve haftas nda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ü sayg ve flükranla an yoruz.

3 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 6 KASIM 2003 Muhteflem Kongre: AK Parti 1. Ola an Kongresi ni tamamlad (Sayfa 6) 06 Erdo an n Kongre konuflmas Recep Tayyip Erdo an, yapt kongre konuflmas nda çok önemli mesajlar verdi. 16 Bülent Ar nç röportaj TBMM Baflkan Bülent Ar nç, Mecliste köklü reform yapmay tasarlad klar n söyledi. 24 Abdüllatif fiener röportaj Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener AK Parti iktidar n n 1 y l n de erlendiriyor. 28 Aç l fl töreni DS Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lan 33 tesisin toplu aç l fl merasimi büyük bir coflkuyla gerçeklefltirildi. 34 Hilmi Güler röportaj Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler bakanl k çal flmalar n de erlendirdi. 40 Zeki Ergezen röportaj Bay nd rl k ve skan Bakan Zeki Ergezen bakanl k çal flmalar n de erlendirdi. 46 zetbegoviç e hüzünlü veda Geçti imiz günlerde vefat eden Bosna-Hersek eski Devlet Baflkan Saraybosna da topra a verildi. 48 Atatürk Orman Çiftli i Atatürk ün miras olan Atatürk Orman Çiftli i nin bir kent park na dönüfltürülmesi için kampanya bafllat ld. 50 Nükhet Hotar Göksel röportaj Sosyal fllerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Nükhet Hotar Göksel parti çal flmalar n de erlendiriyor. 60 Tarihten Bir Yaprak Mustafa Kemal Atatürk ün ilk Cumhurbaflkan seçildi i gün TBBM de yapt konuflma. Ayr ca Aktüel Test, Kitap dünyas ndan seçmeler, Kas m Tarihi.. 1

4 E D T Ö R D E N Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI Y l:1 Say :6 Kas m 2003 AK PART Ad na Sahibi : Doç. Dr. Murat Mercan (Medya Tan t mdan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli M. Faruk Bayrak Yay n Kurulu : Akif Gülle Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hüseyin Besli smail Karaosmano lu M. Faruk Bayrak Murat Mercan Nebahat Erkök Ömer Çelik Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü : Fatih Can Adres : AK Parti Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Arzu Aygan ve Ülkü Tafl Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Selim Akyüz Digital llüstrasyon: Ünal Üstünda Foto raf Beflir Coflkun Bask ve Cilt : Melisa Matbaac l k Murat Mercan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s 1. Ola an Kongre nin ard ndan AK Parti 1. Ola an Kongresini yapt. Çok coflkulu bir atmosferde geçen Kongreye ilgi do rusu çok büyüktü. Genel Baflkanl a yeniden Recep Tayyip Erdo an n seçildi i bu Kongreden AK Parti yeni MKYK üyeleriyle daha da güçlenmifl olarak ç kt. Türkiye Bülteni nin bu say s nda Kongre coflkusunu bir nebze olsun sayfalar m za yans tmak istedik. Bu say m zda, AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an n çok önemli mesajlar içeren konuflmas ndan baz bafll klar n alt n çizdik ve bir Kongre albümü haz rlad k. Öte yandan AK Parti nin yeni MKYK üyelerini Türkiye Bülteni nin orta sayfas nda okuyucular m zla buluflturuyoruz. Bugünlerde Cumhuriyet bütün yurtta, bütün vatandafllar m z taraf ndan coflkuyla kutlan yor. Bu coflkuyu yürekten paylaflan bizler de Cumhuriyetimizin seyrini daha iyi anlayabilmek için de erli tarihçimiz lber Ortayl n n derin bilgi birikimini okuyucular m zla paylaflmak istedik. Ortayl, Türkiye Bülteni nin bu say s nda de erli görüfllerini bizlerle paylaflt, kendisine teflekkür ediyoruz. Öte yandan bu ay içinde bize Cumhuriyeti arma an eden Birinci Cumhurbaflkan m z Mustafa Kemal Atatürk ü ölüm y ldönümünde bir kez daha flükranla an yoruz. Bu çerçevede, onun arzusuyla kurulan Atatürk Orman Çiftli i nin yenilenme çal flmalar n sayfalar m za tafl - d k. Böylece, O nu anman n as l de erinin sözlerde de il, yap lan ifllerde ortaya ç kt n n alt n çizmek istedik. Türkiye Bülteni nin bu say s nda TBMM nin aç l fl dolay s yla TBMM Baflkan Bülent Ar nç la yapt m z bir röportaja yer veriyoruz. Dergi yay na haz rland s rada, Say n Ar nç n annesinin vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle annesine Allah tan rahmet ve kendisine de baflsa l diliyoruz. Kas m ay AK Parti nin ilk kez kat ld genel seçimlerden büyük bir zaferle ç karak iktidara geldi i ay. Yani AK Parti iktidar bu ay birinci y l n dolduruyor. Bu yüzden de Türkiye Bülteni nin bu say s nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener in AK Parti nin bir y ll k icraatlar n de erlendiren bir yaz s na yer verdik. Bunun yan s ra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler ve Bay nd rl k ve skan Bakan Zeki Ergezen de Türkiye Bülteni nin bu say s - n n konuklar aras nda yer al yor. Önümüzdeki ay yine zengin bir içerikle karfl n zda olma temennisiyle, içerisinde bulundu umuz mübarek Ramazan ay n n bütün milletimiz ve slam dünyas için hay rlara vesile olmas diliyorum. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

5 KASIM TAR H Tanzimat Ferman Okundu Tanzimat Ferman, Mustafa Reflit Pafla taraf ndan Gülhane Meydan nda okundu. Törene Padiflah Abdülmecit, devlet adamlar, yabanc elçiler ve halk kat ld. Fermanda, Müslüman H ristiyan ve imparatorluk s n rlar nda yaflayan bütün unsurlar n eflitli i, vergi ve askerli in belli yöntemlere ba lanaca, kanunlar n her gücün üstünde olaca vurgulan yordu. Padiflah n yeminiyle Osmanl tarihinde Tanzimat Dönemi bafllad. Atatürk ün Ölümü T ürkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk yakaland amans z hastal ktan kurtulamayarak saat 9 u 5 geçe Dolmabahçe Saray nda hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi yurt içinde ve d fl nda büyük bir üzüntüyle karfl land. Çok say da devlet, Türkiye ye taziyelerini bildirmek için resmi heyet gönderdi. 16 Kas m 1938 de Türk bayra na sar l naafl Dolmabahçe Saray n n Büyük Tören Salonu nda halk n ziyaretine aç ld. Bu ziyaretçi ak n üç gün üç gece sürdü. 19 Kas m 1938 de Dolmabahçe Saray Tören Salonu nda, Prof. Dr. fierafeddin Yaltkaya taraf ndan cenaze namaz k ld - r ld da buradan al nan naafl törenle Gülhane Park na getirilerek Yavuz Z rhl s na nakledildi. Geç vakitlerde zmit e ulaflan naafl gece özel bir trene yerlefltirildi. Cenaze, 20 Kas m 1938 de Ankara da yeni Cumhurbaflkan smet nönü baflta olmak üzere ileri gelen devlet erkan taraf ndan 101 pare top at fl yla karfl land. TBMM önüne haz rlanan büyük bir katafalka yerlefltirilerek halk n ziyaretine aç ld. 21 Kas m 1938 de ya murlu bir havada saat da bafllayan törenle katafalktan al nan naafl top arabas na yerlefltirildi. Cumhurbaflkan, Meclis Baflkan, Baflbakan, ordu ve devlet ileri gelenlerinin arkas ndan yürüdükleri naafl, geçici kabir olarak haz rlanan Etno rafya Müzesi ndeki mermer lahdin üzerine yerlefltirildi. 10 Kas m 1953 te ise büyük bir törenle An tkabir e nakledildi Berlin Duvar Y k ld Do u Almanya dan Bat Almanya ya kaç fl önlemek amac yla 1961 de örülen Berlin Duvar y k ld. Uzunlu u 165 km ye ulaflan ve y llarca iki Almanya y birbirinden ay ran Berlin Duvar n n y k lmas imkans z gibi görünüyordu. Fakat Ekim 1989 da bafllayan demokratikleflme dalgas na daha fazla dayanamayan Do u Almanya yönetimi duvar n y k lmas na karar verdi. Berlin Duvar n n y k lmas dünyadaki özgürleflme hareketlerinin sembolü say ld. Montreux Bo azlar Sözleflmesi Yürürlükte 20 Temmuz da imzalanan Montreux Bo azlar Sözleflmesi ile, Lozan Bar fl Antlaflmas nda kabul edilen, Bo azlar n askerden ar nd r lmas hükmü kald r l p, Bo azlar Komisyonu la vedildi. Sözleflmeyle Türkiye nin Bo azlar üzerindeki hakimiyeti kabul edildi. Osmanl Devleti I. Dünya Savafl na kat ld Osmanl Devleti Almanya n n da içinde bulundu u ttifak Devletleri saf nda Birinci Dünya Savafl na girdi. Dört y l süren savaflta Osmanl Devleti, toprak ve insan gücü olarak büyük kay plar verdi. 30 Kas m 1918 de Mondoros Ateflkes Anlaflmas n imzalad. Anlaflmay kabul etmeyen Türk milleti yeni bir mücadeleye girerek Kurtulufl Savafl n bafllatt. KKTC lan Edildi K br s görüflmelerinden bir netice al namamas ve 1983 May - s nda toplumlararas görüflmelerin kesilmesinden alt ay sonra, K br s Türk Federe Meclisi, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ad nda ba ms z bir devlet kuruldu unu ilan etti. K br s Türk Federe Devleti Baflkan Rauf Denktafl n okudu u kurulufl ve ba ms zl k bildirgesi Federe Meclis üyelerinin oybirli i ile kabul edildi. TÜRK YE BÜLTEN KASIM

6 Dünya Aktüalite Atlas Alija zetbegoviç e hüzünlü veda Eski Bosna-Hersek Cumhurbaflkan Alija zetbegoviç geçirdi i kalp krizi sonucu hayata veda etti. Saraybosna da düzenlenen ve sa anak ya mura ra men onbinlerce Bosnal n n kat ld hüzünlü bir cenaze töreniyle topra a verilen zetbegoviç Bosnal lar n varolma mücadelesinin simgesiydi. AB Komisyonu Baflkan Prodi: Nato nun Avrupa kanad infla edilmeli AB Komisyonu Baflkan Romano Prodi, NATO'nun Avrupa kanad n n infla edilmesi gerekti ini söyledi. AB'nin ABD'ye çok aç k olmas zaman geldi ini ve BM'nin rolüne güç kazand rman n flart oldu unu anlatan Prodi, "Elbette terörizme karfl mücadelede sorumluluklar paylaflmak laz m. NATO önemli bir araçt r. ttifak' n Avrupa kanad n infla etmek gerekiyor dedi. Hatemi: Nükleer silah peflinde de iliz ran Cumhurbaflkan Muhammed Hatemi, Dünyan n nükleer silahlar peflinde olmad m zdan emin olmas n sa lamak için her türlü iflbirli ine devam edece iz. Gerçekten de nükleer silah m z yok dedi. Dünyada gazete tirajlar düflüyor Dünyada gazete tirajlar n n ve gazetelerin reklam piyasas ndaki pay n n sürekli düfltü ü belirtildi. Dünya Gazeteler Birli i (WAN) taraf ndan yap lan araflt rmaya göre, dünya ölçe inde gazete tiraj geçen y l bir önceki y la göre yüzde 0.35 düfltü. WAN' n Ekim ay bas n bülteninde sonuçlar yay mlanan araflt rmada 70 ülkedeki veriler incelendi. Araflt rman n kapsad 11 Avrupa Birli i ülkesinde, son 5 y lda oldu u gibi geçen y l da tiraj kayb oldu. AB'deki günlük gazete say s geçen y l 1100'den, 1090'a indi. AB ülkelerinde 1998'den bu yana 40 günlük gazete yay n hayat na son verdi. ABD'de tiraj kayb ise 2002'de yüzde 0.7 oldu, aras nda ABD'deki gazete tirajlar nda yüzde 1.8 azalma oldu. En çok gazetenin sat ld Japonya'da bile gazete tirajlar geçen y l yüzde 1.2 düfltü. Japonya'da gazete tirajlar 6 y ld r sürekli düflüyor. Buzullar Eriyor NASA yetkilisi David Rind, iklimdeki s nma nedeniyle 4 TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

7 Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Baflkan Watson: Türkiye ye tam destek Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Baflkan Graham Watson, Türkiye'deki reform sürecine destek ça r s nda bulundu. Senegal' n baflkenti Dakar'da Liberal Enternasyonal Kongresi'ne kat lan Watson, bugün yapt konuflmada, ''laik bir AB'' tezini savunarak, oluflturulmakta olan Avrupa Anayasas 'nda AB'nin H ristiyan miras ndan söz edilmesini isteyenleri elefltirdi. "AB, Türkiye'yi ve Bosna Hersek gibi di er Müslüman ülkeleri bünyesine alabilir ve almaya haz r olmal d r'' diyen Watson, Avrupa'y H ristiyan deyimlerle tan mlamak isteyenlere karfl tav rlar n n da alt n çizdi. Solana: AB Kosova ya gereken deste i vermeye devam edecek Avrupa Birli i Ortak D fl Politika ve Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana, AB'nin Kosova'ya gereken deste i sunmaya devam edece ini söyleyerek, Prifltine- Belgrad diyalo unun devam etmesinin önemini vurgulad. Kuzey kutbundaki buzul tabakalar n n h zla erimekte oldu- unu belirtti ve bu durumun kayg verici oldu unu söyledi. Rind, buzullar incelemek üzere uzaya gönderilen ce- Sat uydusundan al nan verilere dayanarak, 1980'den bu yana Kuzey kutbundaki kal c buzul tabakas n n afla yukar onda birinin eridi ini belirlediklerini anlatt. Kutuptaki kal c buzul tabakas n n erimesiyle okyanus geniflliyor, ak nt lar etkiliyor, ak nt lar n de iflmesi bal klar n göç yollar n ve hava ak mlar n de- ifltiriyor, hava ak mlar de iflince ya fl sistemleri de iflikli e u ruyor. AL JA ZETBEGOV Ç K MD R? 1925 do umlu olan Alija zetbegoviç 24 yafl ndayken Yugoslavya daki komünist rejim taraf ndan 5 y l hapse mahkum edildi. Cezaevinden ç kt ktan sonra önce hukuk, sonra ziraat fakültesini bitirdi. 25 y l avukatl k ve bir inflaat firmas nda yöneticilik yapt y l nda slam Manifestosu adl bir kitap yazd. Bu kitap 1983 te kovuflturmaya u rad. 12 Müslüman ayd nla birlikte tutukland öncesinde kurulmufl olan Mladi Müslümani adl örgütü yeniden örgütlemek suçundan 14 y l hapse mahkum edildi. Mahkumiyetini çekerken, Yarg tay bu cezay 11 y la indirdi y l nda Yugoslavya`n n da lma süreci s ras nda ilan edilen af sonucu özgürlü- üne kavufltu y l nda slam Manifestosu nu yeniden bast rd. Bu kitap zetbegoviç in slami kimli inden ziyade, siyasi kararl l n n ve mücadelesinin bir simgesi oldu da ortak yönetimin baflkan seçilen zetbegoviç, Bosna Savafl nda anahtar rol oynayan isimler aras nda yer ald ve sa l k sorunlar nedeniyle 2000 y l nda baflkanl ktan ve partisinin baflkanl ndan çekildi. Daha önce iki kez kalp krizi geçiren zetbegoviç, 10 Eylül 2003 de evinde aniden bay lmas ve düflerek 4 kaburga kemi ini k rmas üzerine hastaneye kald r ld. 78 yafl ndaki Boflnak lider, daha sonra iç kanama geçirdi. Eski Bosna-Hersek Cumhurbaflkan Aliya zetbegoviç, Saraybosna hastanesinde 19 Ekim 2003 günü vefat etti. TÜRK YE BÜLTEN KASIM

8 B R NC KONGRE N N ARDINDAN GENEL BAfiKAN ERDO AN IN KONGRE KONUfiMASI AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, yapt Kongre konuflmas nda çok önemli mesajlar verdi. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, ASK Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 1. Ola an Kongresi'nde çok önemli bir konuflma yapt. Delegeler ve partililerin coflkulu tezahüratlar alt nda kürsüye ç kan AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, kongrenin bir bayram ve flölen havas nda yap ld n kaydederek, herkese hay rl olmas n diledi. Partisinin kongresinin al fl lagelmifl kongrelerden farkl oldu unu ifade eden Erdo an, "Bu kongre, ilk kongresini yapmadan iktidar n n birinci y l n tamamlamak üzere olan bir partinin kongresidir. Buna dünya siyaset tarihinde nadir olarak rastlanabilir. Bundan dolay d r ki, bu olay Türkiye'nin bir k vanc d r. Zira AK Parti, bu ülke insan n n akl ndan, vicdan ndan do mufltur" diye konufltu. Türk milletinin, "Türkiye'nin yar nlar için rüyalar görenleri, Türkiye için büyük rüyalar görmeyi yegane amaç haline getirenleri iktidara getirerek yüksek bilincini bir kere daha ortaya koydu unu" ifade eden Erdo an, flunlar kaydetti: "Dolay s yla, ilk kez düzenlenen bu kongre a rl klar n üzerinden atm fl, atalet ve miskinli i yenmifl ve ebedi sevdam z olan Türkiye'yi yeni ufuklara tafl m fl olan büyük milletimizin kongresidir. Bu kongre, hepimize kutlu olsun. Bu kongre, y llar y l adalet ve kalk nma isteyenlerin, ayd nl k ve fl k isteyenlerin, huzur ve bar fl isteyenlerin, güven ve istikrar isteyenlerin, hukuk ve özgürlük isteyenlerin; Türkiye'nin partisi AK Parti'nin kongresidir. Bu kongredeki dinamizm, milletimizin vakar ve dinamizmidir. Bu kongre, en büyük sevdalar Türkiye sevdas olanlar n gerçek do um günüdür. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, partisinin çat flma alanlar nda de- il, uzlaflma alanlar nda siyaset üreterek gerilim siyasetini ülkeden ve demokratik yaflamdan tasfiye etti ini" kaydederek, "Bu, milletin siyasete dönüflünün bafllang ç noktas ve milad d r dedi. Erdo an, AK Parti 1. Ola an Kongresi'nde yapt konuflmada, "bu tarihi günde bu bahtiyarl milletle birlikte yaflad klar ve millete bu mütevaz hediyeyi sunduklar " için son derece mutlu olduklar n ifade etti. Kongrenin, "14 A ustos 2001 tarihinde do du u ilk günden itibaren siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta demokrasinin ve hukukun ad ve adresi olan bir partinin kongresi olmas dolay s yla büyük önem arz etti- ini" anlatan AK Parti Genel Baflkan Erdo- an, flöyle konufltu: "Bu kongre, gerçek siyasetin markas ve güçlü Türkiye'nin adresi olan partimizin en güzel sabahlar ndan biridir. Bugün ayn zamanda Türkiye'nin derin kökleriyle ve flerefli gelece iyle bulufltu u bir sevinç günüdür. Zira AK Parti sadece ama sadece milletimize yaslanan bir partidir. AK Parti'nin mayas n millet atm flt r. AK Parti'nin hamurunu millet yo urmufltur. AK Parti'nin kumafl n millet dokumufltur. Partimizin baflar lar ve bereketi milletimize aittir. AK Parti, milletimizin iskeletinden oluflmufl, halk n vicdan n n sesidir. AK Parti, çat flma TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

9 alanlar nda de il uzlaflma alanlar nda siyaset üreterek, gerilim siyasetini bu ülkeden, demokratik hayat m zdan tasfiye etmifltir. Bu, milletin siyasete dönüflünün de bafllang ç noktas ve milad d r." AK Parti'nin, fikir siyaseti ile siyasi pratikler aras ndaki kronik gerilimi ortadan kald ran bir siyaset üretmede kararl oldu unu ifade eden Erdo an, flunlar kaydetti: "AK Parti iktidar ndan önce, fikir temelinde siyaset yapmak siyaseti radikallefltirmek ile efl anlaml hale gelmiflti. Buna karfl - l k, kitle partisi olduklar iddias nda olanlar ise merkez partisi olmay, fikirsiz ve içeriksiz siyaset yapmakla özdefllefltirmifllerdi. Birinci tav r siyaseti ideolojik önyarg lara mahkum ederken, ikinci tav r ise siyasi partileri rant da t m arac haline getiren siyasi flirkete dönüfltürmekteydi. AK Parti ise siyasetin do as n do ru okuyarak, gerçek siyasetin manas n derinden kavrayarak, fikir siyaseti temelinde kurulmufltur. Kendini muhafazakar demokrat olarak tan mlayan partimiz, muhafazakar düflünce ile siyaset pratikleri aras nda güçlü ba lant noktalar kurarak, Türkiye'nin önüne yepyeni bir siyasi perspektif sunmufltur." Muhafazakar eksenli ça dafl parti Bu flekilde, "milletin de er sistemiyle akl n iflleyiflinin iç içe geçti ini" bildiren AK Parti Lideri Erdo an, "AK Parti'nin muhafazakar demokrat çizgisi, toplumsal merkezi kavrayan bir hat üzerinde flekillenmifltir. AK Parti, eskimifl merkez anlay fl n tasfiye ederek, yepyeni bir siyasi merkezin kurulmas - n sa lam fl ve ayn zamanda da kendi siyasal varl n merkezin yeni adresi olarak infla etmifltir" dedi. Partisinin, "etnik, dini ve bölgesel milliyetçilikleri siyasetteki k rm z çizgileri" olarak ilan etti ini anlatan Erdo an, flunlar söyledi: "AK Parti, muhafazakarl k eksenli ça dafl bir kitle partisinin nas l olaca n da tüm dünyan n önüne bir model olarak koymufltur. Partimizin misyonu, toplumsal merkezin de er ve taleplerini siyasetin merkezine tafl - mak ve bu suretle devlet ile toplum aras nda oluflan mesafenin do urdu u problemleri gidermektir." AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, "siyasi ak l ad na milletin taleplerini görmezden gelme veya istismar ederek radikalleflme devrinin, AK Parti iktidar yla son buldu unu" söyledi. AK Parti Genel Baflkan Erdo an, AK Parti 1. Ola an Büyük Kongresi'nde yapt konuflmada, kendilerinden önce siyasi merkezin dinamizm ve toplumsal taleplerden koptu unu, hiçbir fley ifade etmeyen içi bofl bir kabu a dönüfltü ünü; toplumun, merkezden umudu kesmifl bir biçimde dinamizmini sakatlayan siyaset karfl s nda kendi bafl n n çaresine bakmaya itildi ini kaydetti. Toplumun ekonomik olarak daha üstlerde kümelenen kesimleri ile genifl halk y nlar aras nda buluflma noktas n n kalmad na iflaret eden Erdo an, "Ortak dil, heyecan ve hedefler, sanki bu ülkede sürgüne gönderilmifl gibiydi" dedi. Anadolu hareketi Y llardan beri bu konu üzerine çok fley söylendi ini, aksakl klar giderecek ad mlar at lmas için siyasi elitler taraf ndan birçok proje üretildi ini anlatan Erdo an, "Fakat, elitlerin baflaramad n, aziz milletimiz bir Anadolu hareketi oluflturarak baflard " diye konufltu. Bu sözleri alk fllarla karfl lanan Erdo an, milletin taleplerinden do an AK Parti'nin toplumun çevresi ile merkezini buluflturdu- unu, toplumsal merkez ile siyasi merkezin sökülmüfl dikifllerini yeniden dikerek yepyeni, canl ve sa l kl bir merkez infla ettiklerini söyledi. Cumhuriyetin ve demokratl n de erleri Cumhuriyetin de erleri ile demokratl - n de erleri aras nda y llar boyunca oluflturulan suni gerilimlere son veren gerçek bir Türkiye zemininin, AK Parti sayesinde siyasal alanda yer buldu una iflaret eden Erdo- an, flöyle konufltu: "Cumhuriyetimiz ile demokratl k aras nda bir çeliflki de il, esas nda bir sinerji oldu- u aç kça görüldü. AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, siyasal ak l ile milletin talepleri aras nda en sa lam köprüleri kuran, en büyük harekettir. Milletin siyasetten bekledi i erdem ve siyasetin millete sunmas gereken vizyon, el ele ve kol kola Türkiye Cumhuriyeti'nin bekas ve toplumun müreffeh gelece i için ata a kalkt. Siyasal ak l ad na milletin taleplerini görmezden gelme veya milletin taleplerini istismar ederek siyaseti radikallefltirme devri, bizimle son buldu. Bu büyük at l m ve bu büyük özgüven sayesinde Türkiye, kendini kendisi yapan de erler ile evrensel de erler aras nda kutuplaflma üretmekten, sahte gerilimlerle u raflmaktan süratle uzaklaflt. Art k Türkiye, yerli de erleri ile evrensel de erler aras ndaki uyumu en verimli noktalarda yakal yor. Milleti millet yapan de erleri, önümüzde büyük bir okyanus gibi akan yüzy la en do ru flekilde tafl man n da kap s n aç yoruz." Bu rüya gerçek oldu... K sa siyasi ömrüne çok önemli baflar lar s d ran AK Parti'nin, Türkiye'yi parlak yar nlara tafl yacak siyasi hareket, bir siyasi iradenin merkezi oldu unu söyleyen AK Parti Genel Baflkan Erdo an, flöyle devam etti: "Türkiye siyasetinde yepyeni bir sayfa açan bu millet karar, AK Parti'nin kimli inde, Türkiye'nin önünü açacak olan yenileflme perspektifine, de iflim hedefine, istikrar ve güvene ve insan n n sesine sa rlaflmayacakt r. O sese sadakatle ba l kalacak bir siyaset anlay fl na tek bafl na iktidar yolunu açm flt r. Bu hepimizin rüyas yd, bu rüya gerçek oldu ve art k yar nlara do ru bir küheylan gibi kofluyor. fiunu herkes bilsin ki, bizim siyasetimiz, genlerinde önce millet anlay fl n n tezahürlerini tafl yan bir düflüncenin siyasetidir." Temel önceliklerini millet olarak belirleyen bir siyasi partinin, marjinal vehimlere ve art niyetli kehanetlere kanarak tam demokrasi srar ndan vazgeçmesinin düflünülemeyece ini anlatan Erdo an, Türkiye'yi yerinde sayd rmak, geriye götürmek isteyen, demokrasiyi ve hukuku, hatta Cumhuriyeti halktan esirgeyen statükocu ve otoriter çabalar n beyhude çabalar olarak kalaca n bildirdi. "Bizim tam demokrasimiz, sadece AB standartlar na uyum sa lamak için de il, Türkiye'yi insanl k onuruna sahip ç kan ve çocuklar n n gelece e umutla bakt klar bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktad r" diyen Erdo an, bu konuda çok yol katettiklerine inand n, ancak al nan mesafenin sonra alacaklar mesafelerin yan nda çok küçük kalaca n söyledi. "Bizler insan m za bakarken, kafam zda bir 'yurttafl flablonu' olmaks z n bak yoruz" diyen AK Parti Genel Baflkan Erdo an, Türkiye Cumhuriyeti kimli ine sahip her bir vatandafl ayn flefkat ve sayg yla kucaklad klar n, Anadolu'nun her köflesini Ankara'ya ayn mesafede gördüklerini kaydetti. "Önce millet" derken, milleti bir bütün olarak kavrad klar n ve o bütünün renklerini birbirinden ay rmad klar n bildiren Erdo- an, flöyle konufltu: "Bayra m z n dalgaland her yerdeki TÜRK YE BÜLTEN KASIM

10 B R NC KONGRE N N ARDINDAN insan m z, daha yüksek refaha kavuflturmak, her vatandafl m z ayn haklarla donatmak, her çocu umuzun önüne ayn umutlu ve fl lt l gelece i koymak istiyoruz. Ben hala ayn rüyay görmeye devam ediyorum. Bilimsel üretimi ideolojik saplant lardan kurtulmufl, dünya çap nda bilim üreten üniversitelere kavuflmufl bir Türkiye için çal fl - yoruz. Ben, Türkiye için büyük rüyalar görmeye devam ediyorum. Kendi içinde küçük tart flmalardan kurtulmufl, dünyan n çat flma bölgelerinde bar fl ve istikrar misyonu olarak etkili görevler üstlenmifl bir Türkiye için gecemizi gündüzümüze kat yoruz." AK Parti Genel Baflkan Erdo an, kad n hukukunun tam olarak korundu u, kad n n topluma her alanda k lavuzluk etti i ve daha çok katk da bulundu u, çocuk ve gençlerin gelece inin teminat alt na al nd, e itimde ve çal flma hayat nda f rsat eflitli inin sa land, al n terinin hakk n n tam olarak verildi i, sanat n ve kültürün bafl tac edildi- i, sanatç lar n ve kültür adamlar n n haklar n n tam olarak korundu u bir Türkiye rüyas gördü ünü söyledi. Medeniyetler buluflmas "Türkiye için gördü üm rüyalar n dünyan n iyili ine hizmet edece ini de biliyorum" diyen Erdo an, "Gördü üm rüya, medeniyetler çat flmas n n dünyay bir alacakaranl k kufla na çevirmeye çal flmas karfl s nda, AB'ye girmifl bir Türkiye'nin 'medeniyetler buluflmas 'n n en sa lam köprüsünü olaca n gösteriyor" dedi. AK Parti'ye ruh veren rüyan n, çat flmalar n rekabete, gerilimlerin verimli diyaloglara, ideolojik önyarg lar n nefes açan projelere ve kutuplaflmalar n demokratik uzlaflmaya dönüfltü ü bir rüya oldu unu anlatan Erdo an, bunun sadece rüya olarak kalmad n, gerçe e dönüflmeye bafllad n, rüyalar n gerçek oldu unu da gördüklerini kaydetti. Erdo an, kongrenin bunun en canl ispat oldu unu, salonun da gerçe e dönüflen rüyalar n flahidi oldu unu vurgulad. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayip Erdo an, " flini iyi yapmayan siyasetçi rejim bekçili i yapmaya; milletin verdi i emaneti istismar eden bürokrat milliyetçilik kisvesine bürünmeye; yolsuzluk yapan ifladam devletin temel nitelikleri üzerinden polemik üretmeye kalk flmas n" dedi. Erdo an, AK Parti 1. Ola an Büyük Kongresi'nde yapt konuflmada, siyaseti sadece siyaset yapm fl olmak için de il, mutlu ve müreffeh bir Türkiye ateflini ve heyecan n içlerinde hissettikleri için yapt klar n ifade etti. Erdo an, "Biz gece gündüz kofltururken, bizimle ayn heyecan tafl mayanlar n Türkiye'yi durdurmaya çal flt klar - n görüyorsunuz. Ama biz, Türkiye'yi dünyan n parlayan y ld z yapmadan bu yoldan asla geri dönmeyece iz. AK Parti siyasetinin en dirençli oldu u nokta budur" dedi. Milletin hissiyat n n Türkiye yönetiminde temsilinin partinin "misyonu" oldu unu anlatan Erdo an, flöyle konufltu: "Bu de erler, bizim siyasetimize de ilham verecektir. Atatürk'ün milletimizin önüne koydu u muas r medeniyetler seviyesinin üstüne ç kma hedefine do ru yürürken, o de erler bizim en sa lam dayana - m z olacakt r. Bizi, Türk siyasi hayat nda di er partilerden ay ran önemli bir fark, milletimizin ça lar boyunca sahip ç kt bu de erler ile siyasi ak l aras nda gerçek bir buluflmay üretmifl olmam zd r. flte bunun için, AK Parti srarla, bir koalisyon de il bir bütünlüktür diyoruz. Türkiye, böylesi bir büyük bütünlü ü uzun zamand r göremedi- i için, bunu koalisyon zannedenlerin analiz araçlar n n ne kadar eskimifl oldu unu ve yeni durumu kavramaktan ne kadar uza a düfltü ünü her gün görüyoruz. Biz millete ait de erleri y llar y l suiistimal ederek, bofl tekerlemelerle siyaset üretti ini zannedenlerle asla ayn çizgide olmayaca z. Hiçbir zorluktan y lmayaca z. Türkiye'nin gelece- i için yararl olaca na inand m z ad mlar atmaktan asla çekinmeyece iz. Siyasetin kirlenmesine, yolsuzluklar n al p bafl n gitmesine, gelece imizin hortumlanmas na, devletle millet aras nda güven bunal mlar - n n yaflanmas na ve Türkiye'nin ad m atmas n engelleyecek as rl k k s r çekiflmelere asla izin vermeyece iz. Birilerinin öteden beri sürdürdükleri anlay fllar na da son veriyoruz art k. Yolsuzluklar n ve usulsüzlüklerini örtbas etmek için rejim bunal m ç - karma oyunu oynayanlar n, bu zevksiz oyunlar n n son kullanma tarihi geçmifltir." Rejim Bekçileri Türkiye'nin, anayasas nda devam etmede kararl oldu una konuflmas na flöyle devam etti: "Hiç kimse, yapt klar yolsuzluklar n ve usulsüzlüklerin ortaya ç kmas n engellemek için rejim üzerinde bir tart flma ç karmaya giriflmesin. flini iyi yapmayan siyasetçi rejim bekçili i yapmaya; milletin verdi i emaneti istismar eden bürokrat milliyetçilik kisvesine bürünmeye; yolsuzluk yapan ifladam devletin temel nitelikleri üzerinden polemik üretmeye kalk flmas n. TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

11 Bu kongre, ilk kongresini yapmadan iktidar n n birinci y l n tamamlamak üzere olan bir partinin kongresidir. Buna dünya siyaset tarihinde nadir olarak rastlanabilir. Bu kongre a rl klar n üzerinden atm fl, atalet ve miskinli i yenmifl ve ebedi sevdam z olan Türkiye'yi yeni ufuklara tafl m fl olan büyük milletimizin kongresidir.

12 B R NC KONGRE N N ARDINDAN Buradan bir kere daha ilan ediyorum ki, milletin kan n emen bu oyunlar n son kullanma tarihi geçmifltir. AK Parti olarak milletimize; siyasetin temiz kalaca na, Türkiye'nin önünün aç laca na, çocuklar m za mutlu bir gelecek haz rlanaca na dair söz verdik. Bu söze sonuna kadar sad k kalaca- m zdan kimsenin endiflesi olmas n. Siyaset çat s alt nda geçirece imiz her an n Türkiye'ye adanaca na dair kendim ve sizler ad na milletime bir kez daha söz veriyorum. AK Parti'nin sahibi millettir. AK Parti sayesinde, Türkiye art k o mecalsiz ve hasta Türkiye de ildir. Yönetilemeyen Türkiye adeta küllerinden yeniden do mufltur. Yöneten demokrasi, Türkiye'yi yeniden aya a kald rm flt r." Erdo an, geldikleri noktada durmayacaklar n ve çok daha büyük hedeflere varacaklar n vurgulayarak, hedeflerinin tam adalet ve kalk nma oldu unu söyledi. Toplumu ayr flt rarak de il, toplumda zaten var olan bütünlü ü sahiplenerek siyasetlerini infla ettiklerini anlatan Erdo an, AK Parti'nin kimli ini, "Türkiye'nin kimli i" olarak tan mlad. AK Parti Lideri Erdo an, Türkiye'yi kabus dolu günlerden ald klar n, siyasete ifllerlik, ekonomiye ferahlama ve milletin birçok derdine de çözüm getirdiklerini kaydetti. Mazeretimiz yok "Tohumken fidana, fidanken a aca, a açken ormana dönüfltüklerini" belirten Erdo an, kongreyle birlikte parti yap laflmas na ve kurumsallaflmas na yönelik eksikliklerin tamamland n söyledi. Partililere, "Bundan sonra mazeretimiz yoktur. Bu mükemmel binay kendisinden beklenecek siyaset zenginli i ile donatmal, süslemeliyiz" hedefini gösteren Erdo an, "Dünyan n parmakla gösterece i icraatlara imza atmaya, Türkiye'nin 2000'li y llar na damga vurmaya haz r m s n z? Gecenizi gündüzünüzü Türkiye'nin mutlulu una feda etmeye haz r m s n z?" sorular n yöneltti. "Evet yan t n alan Erdo an, "Allah utand rmas n" temennisinde bulundu. Dünyada yaflanan pek çok dramatik olaya karfl l k, insanl n giderek bir ba l l k ile bar fl fikrini sahiplendi ini anlatan Erdo- an, Türkiye'nin, tarihi boyunca oldu u gibi bugün de devleti ve milleti ile ayn bar flç noktada bulundu unu vurgulad. Dostlara güven, düflmana korku veren güçlü askeri varl n temel amac n n bar fl korumak, bar fl n örselendi i zaman yeniden tesisini sa lamak oldu unu belirten Erdo an, "Ülkemizin güvenli i ve menfaatleri aksini zorunlu k lmad kça, bu temel felsefeye tümüyle sad k kalaca m z bütün dünya taraf ndan bilinmelidir" dedi. Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde bar fl fikrinin en sa lam savunucusu olmaya devam edece ini, bundan kimsenin flüphe duymamas gerekti ini dile getiren Erdo- an, "Birlikte uygarl klar oluflturdu umuz yak n çevremizle, komflular m z ile iyi iliflkileri gelifltirerek, komfluluk ve kardefllik hukukun gereklerine tam olarak riayet etmeyi d fl siyasetimizin temeli say yoruz. Ancak bu duyarl çizgimizin Türkiye'nin ali menfaatlerine halel gelmesi noktas nda bir zafiyete dönüflmesine izin vermeyece imizi de herkesin bilmesi gerekir" diye konufltu. Milleti anlama güçlü ü çekenlerin AK Parti'yi de yanl fl anlad n ve niyetlerini sorgulad n iddia eden Erdo an, ancak AK Parti'nin "onlar n arad yerde de il; Türkiye'yi büyütme arzusundan, halk n demokrasi talebinden, temiz ve dürüst siyasetten do du unu söyledi. Erdo an, "Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki, partimizin gizli bir gündemi ve amac yoktur. Amac m z ve niyetimiz bellidir. Bu amaç, milletimizi hak etti i özgürlü e ve refaha kavuflturmakt r. Elbette her insan gibi mukaddeslerimiz var. Ancak siyaseti de bu de erler üzerinden yapm yoruz. Her inanca, kültüre ve kimli e eflit yak nl kta duruyoruz" dedi. Türkiye'nin demokratikleflmesine hizmet edecek çabalar n n, "niyet okuyucular" taraf ndan engellenmeye çal fl ld n anlatan AK Parti Lideri Erdo an, bunlara itibar etmediklerini ve etmeyeceklerini kaydetti. Erdo an, Türkiye'nin dört köflesini flantiye alan na çevirdiklerini dile getirerek, hükümetin icraatlar n anlatt."yolsuzluk ekonomisinin ve siyasal kirlenmenin çan na ot t kad k" diye Erdo an, ülkenin al n terini emen sülüklerin halk n karfl s nda bir bir mahcup olmaya bafllad söyledi. AK Parti iktidar ndan önce ülkenin iyi yönetilemedi ini, "Türkiye Arjantin olur mu?" diye soruldu unu bildiren Erdo an, yönetici kadronun köhne bir siyaset çizgisi üzerinde oldu unu, ülkenin elinin kolunun ba land n anlatt. AK Parti Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an, ülkeyi girdaptan, karanl k dehlizden ve umutsuz günlerden ç kar p bu günlere getirdiklerini belirterek, "Bu flerefi bize bahfleden Allah'a hamd, milletimize teflekkür ediyoruz. ddiam z n alt nda kalmad k, çok k sa sürede AK Parti ülkemizin kararan TÜRK YE BÜLTEN KASIM 2003

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı