SÜRDÜRÜLEB R M MARLIK KAPSAMINDA AH AP VE PVC EVALUATION OF TIMBER AND PVC JOINERY WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEB R M MARLIK KAPSAMINDA AH AP VE PVC EVALUATION OF TIMBER AND PVC JOINERY WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu ( ATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye SÜRDÜRÜLEB R M MARLIK KAPSAMINDA AH AP VE PVC DO RAMALARIN DE ERLEND LMES EVALUATION OF TIMBER AND PVC JOINERY WITHIN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE Zübeyde SAYAR a*, Arzuhan Burcu GÜLTEK N b ve Çi dem Belgin D KMEN c a* Gazi Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Yap E itimi Bölümü, Ankara, Türkiye, E-posta: b Gazi Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Yap E itimi Bölümü, Ankara, Türkiye, E-posta: c Bozok Üniversitesi,Mühendislik Mimarl k Fakültesi Mimarl k Böl., Yozgat, Türkiye, E-posta: Özet Yerel ve küresel ölçekte çevre sorunlar yo un olarak ya ant etkilemektedir. Bu ba lamda, çevre sorunlar na neden olan sektörlerin ba nda gelen yap sektöründe, sürdürülebilir yap malzemeleri tercih edilmelidir. Yap malzemesinin ya am süreçlerindeki her evre, çevresel etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir yap malzemelerinin özellikleri kadar, malzemelerin ya am süreçleri boyunca geçirdikleri de imler ve bu de imlerin sebep oldu u çevresel etkiler de belirlenmelidir. Bu çal mada ayn i leve sahip ah ap ve PVC do ramalar, sürdürülebilir mimarl k ölçütleri kapsam nda kar la lm r. Bu kar la rmada ah ap ve PVC do ramalar, malzemelerin hammaddesinin kar lmas ndan ba lay p, i lenmesi, paketlenmesi, ta nmas, kullan, bak, onar, kullan m ömrünü tamamlad nda geri dönü ümü ve yeniden kullan na kadar, ya am süreçleri boyunca sürdürülebilir mimarl k kapsam nda de erlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: Ah ap Do rama, PVC Do rama, Sürdürülebilirlik, Ya am Döngüsü De erlendirme Abstract Environmental problems in local and global scale effect our lives to a high degree. In this context, construction sector is one of the leading sectors causing environmental problems. Therefore sustainable construction materials should be favoured in buildings. Every stage in the life time of a material creates some certain environmental impacts. On this account, not only the properties of construction materials but also the interaction between the environment and the materials should be specified. In this study, timber and PVC types of joineries having the same function will be compared regarding sustainable architectural criteria. The comparison will be performed in the subject such as mining and processing the raw material, packaging, transporting, utilization, maintenance, recycling and reuse of these materials during their life time within the context of sustainable architecture. Keywords: Timber Joinery, PVC Joinery, Sustainability, Life Cycle Assessment 1. Giri Nüfus art na paralel olarak geli en bar nma gereksinimi, yap sektörünün h zla büyümesine sebep olmu tur. Çevre ve insan sa na uygunlu u dü ünülmeden üretilen yap lar çevre kirlili ine yol açmaktad r [1]. Çevre kirlili inin azalt lmas amac yla, mimarl k disiplininde sürdürülebilir mimari tasar m ölçütlerinin belirlenmesine, yap malzemelerinin ya am süreçleri boyunca sebep olduklar çevresel etkilerin ara lmas na ve bu malzemelerin sürdürülebilirlik ölçütlerinin de erlendirilmesine gereksinim duyulmaktad r. Yap malzemesi olarak ah ap do ramalara alternatif görülen ve kullan giderek yayg nla an PVC (Poly Vinyl Chloride - Polivinilklorür) do ramalar ya am süreçlerinin her evresinde olumsuz çevresel etkilere sebep olabilmektedir. Bu ba lamda, sürdürülebilirlik aç ndan en uygun malzemenin seçimi için ah ap ve PVC do ramalar n ya am süreçleri boyunca sebep olabilece i çevresel etkilerin de erlendirilmesi önem kazanmaktad r. 2. Sürdürülebilir Mimarl k Enerji tüketiminin önemli kaynaklar ndan biri olarak yap lar, enerji korunumu aç ndan anahtar rol oynamaktad r. Yap sektöründe yap lar n sadece kullan nda harcanan enerji miktar, dünyadaki y ll k enerji tüketiminin %40 olu turmaktad r [2]. Sürdürülebilirlik, sadece yapay ve do al çevrenin korunumunu de il, ayn zamanda canl varl klar n ve kaynaklar n süreklili ini de sa lamay amaçlamaktad r. Mimarl k disiplininde sürdürülebilirli in kapsad hedefler, enerjinin, bak m ve onar m maliyetlerinin, yap yla ili kili hastal klar n, at k ve kirlili in azalt lmas ; yap ürünlerinin verimlili inin ve konforunun, yap bile enlerinin dayan kl ile esnekli inin att lmas r [3] Sürdürülebilir Yap Malzemeleri Sürdürülebilir yap malzemeleri, ya am döngüleri boyunca minimum düzeyde enerji harcayan, hammaddelerinin elde edilmesi, i lenmesi, kullan, bak m-onar ve at k olu umlar s ras nda çevreye ve insan sa na zarar vermeyen malzemelerdir. Sürdürülebilir mimarl kta yap malzemeleri, yap lar n enerji tüketimi, do al kaynaklar n korunumu, kullan ve çevre sa aç ndan önemli bir yer tutmaktad r [4] Ah ap ve PVC Do ramalar n Sürdürülebilirli i Dünyada do al kaynaklar giderek azalmaktad r. Do al kaynaklar n baz lar n gelecek yüzy l içerisinde tükenece i tahmin edilmektedir. Ancak ah ap gibi yenilenebilen kaynaklardan elde edilen ah ap do ramalar bunlar n d nda kalmaktad r [5]. Ah ap do rama, esnek ve sürdürülebilir bir yap malzemesidir [6]. Ah ap, güncel IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye 2067

2 Sayar, Z. a, Gültekin A. B. b. ve Dikmen Ç. B. c. ve gelecekteki taleplere yan t verebilecek bir potansiyele sahiptir. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen ve çevre dostu ve geri dönü türülebilir malzemeler aras nda olan ah ap do ramalar, kullan m ve uygulama kolayl yönünden de tercih edilen bir yap malzemesidir [7]. AH AP DOGRAMALARIN YA AM DÖNGÜSÜ DE ERLEND RME EMASI ORMANLAR HAMMADDEN N ÇIKARILMASI PVC ürünler Türkiye de 1980'li y llarda yap sektöründe kullan lmaya ba lanm, sundu u avantajlar nedeniyle pazar h zla geli tirmi ve bu çerçevede PVC do ramalar n kullan giderek yayg nla r. Günümüzde PVC ürünlerde, yat mlar n talebe ko ut olarak artt gözlenmektedir [8]. Ço u kez "vinil" olarak adland lan PVC malzemelerinden üretilen PVC do ramalar, dünyada en çok kullan lan ve çevreye en çok zarar veren yap malzemelerindendir [9]. ATMOSFER HAMMADDEN N DEPOLANMASI HA ERELERE VE DO AL ETKENLERE KAR I KORUNMASI HAMMADDEN N TA INMASI HAMMADDEN N LENMES Yüksek enerji tüketen PVC do ramalar, kansere, çevre kirlili ine ve biyoçe itlili in zarar görmesine sebep olan yap malzemeleridir [9]. Bu çerçevede PVC do ramalar n, ah ap do ramalar gibi sürdürülebilir bir yap malzemesi olmad görülmektedir. YAKIT OLARAK KULLANILAN DO RAMALAR KULLANIM ALANLARININ BEL RLEN P ÜRET M YAPILMASI 3. Ah ap ve PVC Do ramalar n Ya am Döngüleri Sürdürülebilir bir yap sektörü için, yap malzemelerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi gereklidir. Bir yap malzemesinin veya yap ürününün hammaddesinin kar lmas ndan i lenmesi, paketlenmesi, ta nmas ; kullan, bak m ve onar, ömrünü tamamlad klar nda at lmas, geri dönü türülmesi ve yeniden kullan ma haz r hale getirilmesine kadar geçen sürece yap malzemelerinin ya am döngüsü de erlendirmesi denir.[4] AH AP DO RAMALARIN GER DÖNÜ ÜM LEMLER KULLANIM ÖMRÜ SONA ERM AH AP DO RAMALARIN SÖKÜM LER GER DÖNÜ TÜRÜLMÜ AH AP DO RAMALAR AH AP DOGRAMALARIN PAZARLANMASI AH AP DO RAMALARIN PAZARLANMASI Bir yap malzemesinin ya am ndaki her evre beraberinde çevresel etkileri getirmektedir. Ah ap ve PVC do ramalar n sürdürülebilirlikleri, hammaddenin elde edilmesinden at k evresine kadar tüm ya am süreçlerindeki performanslar dikkate al narak de erlendirilmelidir. Malzemenin tüm ya am süreciyle ili kili olan su, enerji, toprak gibi çevresel girdileri ile havaya, suya ve topra a sal gibi çevresel ç kt lar aras ndaki ili kiler tam ve do ru olarak belirlenmeli ve de erlendirilme bu ba lamda yap lmal r Ah ap Do ramalar n Ya am Döngüsü Çok eski bir yap malzemesi olan ah ap, binlerce y ld r yap larda ta eleman, pencere do ramas, dö emeçat eleman ve d cephe kaplamas olarak kullan lm r, kullan lmaya da devam etmektedir. Yap malzemeleri aras nda ah ap, sahip oldu u avantajlar nedeniyle her dönem tercih edilen malzemeler aras nda yer alm r. Ah ap ya am döngüsü boyunca olumsuz çevresel etkilere sebep olmamaktad r. Bu nedenle, çevre dostu olan ah ap malzemeden üretilen ah ap do ramalar da yap üretiminde tercih edilen vazgeçilemeyecek yap malzemelerinden biridir. Ah ap do ramalar n ya am döngüsü de erlendirme emas ekil 1 de ifade edilmektedir. ekil 1. Ah ap do ramalar n ya am döngüsü 3.2. PVC Do ramalar n Ya am Döngüsü Son dönemde ah ap do ramaya alternatif olarak görülen ve kullan giderek yayg nla an PVC do ramalar, ya am süreçleri boyunca tehlikeli kimyasallar n kullan gerektirmektedir. PVC do ramalar n geri dönü ümü, ah ap do ramaya k yasla daha zor olup, geri dönü üm s ras nda kullan lan baz kimyasallar n havaya, suya ve topra a sal mlar çevreyi olumsuz etkilemektedir. Tüm PVC ürünlerinin alternatifi olabilecek ve daha güvenli yap malzemeleri olmas na kar n, PVC üretiminin tüm dünyada artmas çevre aç ndan olumsuz bir geli medir [8]. PVC do ramalar n ya am döngüsü de erlendirme emas ekil 2 de ifade edilmektedir. 2068

3 Sayar, Z. a, Gültekin A. B. b. ve Dikmen Ç. B. c. PVC DO RAMLARIN YA AM DÖGÜSÜ DE ERLEND RME EMASI ELEKTR K ET LEN TUZ KLOR EDC SODYUM H DROKS T GER DÖNÜ TÜRÜLEM YEN PVC DO RAMALAR PVC DO RAMALARIN GER DÖNÜ ÜM LEMLER PVC DO RAMALARIN SÖKÜM LER VCM PVC PVC DO RAMALARIN PAZARLANMASI PVC DO RAMALARIN MONTAJ VE ekil 2. PVC do ramalar n ya am döngüsü KATKI MALZ. 4. Ah ap ve PVC Do ramalar n Ya am Döngüleri Boyunca Sürdürülebilir Mimarl k Kapsam nda De erlendirilmesi Ah ap ve PVC do ramalar n ya am döngüsü de erlendirmesini yapabilmek için, çevresel ölçütlerin gerektirdi i çok kapsaml verilerin toplanmas ve bu verilerin sistemli bir ekilde düzenlenmesi gerekmektedir [10]. Bu bildiride, ah ap ve PVC do ramalar n ya am döngüleri boyunca de erlendirmesini pratik olarak yapabilmek için, ah ap ve PVC do rama üreticilerine, tasar mc lar na ve tüketicilerine bir de erlendirme yöntemi sunulmaktad r. Bu yöntemde, yap malzemelerinin ya am süreçleri, hammaddenin ç kar lmas, üretim, yap m, kullan m, y m ve y m sonras olmak üzere alt alt sistemde tan mlanmakta ve bu evrelerdeki sürdürülebilirlik ölçütleri ayr ayr belirlenmektedir. Ya am döngüsünün her evresi için sürdürülebilirlik ölçütlerine göre malzeme denetim listeleri olu turulmakta ve her sistemdeki ah ap ve PVC do ramalar sürdürülebilirlik ölçütleri kar nda olumlu ise (+), olumsuz ise (-), de ken ise (+-) eklinde de erlendirilmektedir Hammaddenin Ç kar lmas Evresinde Ah ap ve PVC Do ramalar n De erlendirilmesi Ah ap hammaddesi yenilenebilir ve do al kaynak olan açlardan elde edildi inden, hammadde ç kar lmas evresinde iyi bir ormanc k politikas izlenildi inde çevreye zarar verilmesi söz konusu de ildir. Oysa alternatif görülen PVC do ramalar için ayn eyleri söylemek mümkün de ildir. PVC do raman n hammaddesi olan PVC, yayg n deyimi ile "vinil" polivinilklorür kelimesinin k salt lm eklidir ve hammaddesi petrol veya do algazd r. Ah ap do ramalar n hammaddesi ise ah ap yani a açt r. Ah ap ve PVC do ramalar n hammaddenin ç kar lmas evresi; hammaddenin kayna ndan ç kar lmas ile ba lay p, eri im yollar n yap lmas, kaynaklar n ç kar ld yerlere yeniden düzenlenmesi ve hammaddenin do raman n üretiminde kullan lmak üzere imalathaneye ta nmas ile sona erer [9]. Bu evrede sürdürülebilirli i belirleyen süreçler Çizelge 1 de verilmi tir. Çizelge 1. Hammaddenin ç kar lmas evresinde ah ap ve PVC do ramalar n sürdürülebilirlik ölçütleri kapsam nda de erlendirilmesi SÜRDÜRÜLEB RL K ÖLÇÜTLER Tüketilen enerji miktar belirli mi? Çevre kirlili i azalt yor mu? Habitat n korunmas sa lanabiliyor mu? Do al ve yerel kaynaklardan elde edilebiliyor mu? Hammaddenin ç kart lmas ras nda tüketilen enerji miktar n az olmas sa lanabiliyor mu? Hammaddenin depolanaca yere ta nmas s ras nda tüketilen enerji miktar n az olmas sa lanabiliyor mu? Ta ma maliyeti azalt labiliyor mu? At klar n azalt lmas sa lanabiliyor mu? Görsel kirlilik olu mamas sa layabiliyor mu? Gürültü kirlili i olu mamas sa layabiliyor mu? Hava kirlili i olu mamas sa layabiliyor mu? Biyolojik çe itlili in korunmas sa layabiliyor mu? Toprak niteliklerinin korunmas sa layabiliyor mu? (+) olumlu, ( -) olumsuz, (+-) de ken Yap Malzemeleri Ah ap PVC Üretim Evresinde Ah ap ve PVC Do ramalar n De erlendirilmesi Üretim evresi; malzemelerin hammaddelerinin kayna ndan ç kar p fabrikaya getirilmesiyle ba lay p, lenmesi, paketlenmesi ve in aat alan na ta nmas yla sona erer [11]. Tomruklar halinde getirilen ah ap hammaddesi ise çevreye zarars z bir ekilde makinelerden kesilerek do rama haline getirilir. Üretimi ve i lenmesi için az enerji istemesi nedeniyle ah ap do ramalar, ça n çevre ve enerji sorunlar na en iyi cevap veren yap malzemesidir. Bilinenin aksine ah ap kullanmak ormanlar n ya amas sa lamaktad r. Nitekim ah ab fazla kullanan ülkelerde orman alanlar devaml ço almaktad r [12]. PVC, petrol veya do algaz ile tuzdan petrokimya tesislerinde üretilen, formülü -(CH2-CH2) olan bir polimer türüdür. Bu polimer, belli katk malzemeleri kar rarak, üretime haz r profil yar mamul hale getirilir. Aç a ç kan bu kar m extrüzyon makinelerinde yüksek s cakl k (~ ºC) ve bas nç alt nda i lenerek, plastifiye ekline sokmak suretiyle profiller çekilerek PVC do ramalar üretilir. PVC do ramalar n üretimi esnas nda yüksek enerji 2069

4 Sayar, Z. a, Gültekin A. B. b. ve Dikmen Ç. B. c. tüketimi, kanserojen ek maddeler ve ciddi kirlilikler meydana gelir [13]. Üretim evresinde sürdürülebilirli i belirleyen ölçüter Çizelge 2 de verilmi tir. Çizelge 2. Üretim evresinde ah ap ve PVC do ramalar n sürdürülebilirlik ölçütleri kapsam nda de erlendirilmesi SÜRDÜRÜLEB RL K ÖLÇÜTLER Tüketilen enerji miktar belirli mi? Çevre kirlili ini azalt yor mu? Hammaddenin depolanaca yere ta nmas s ras nda tüketilen enerji miktar n az olmas sa lanabiliyor mu? Ta ma maliyeti azalt labiliyor mu? At klar n azalt lmas sa lanabiliyor mu? Görsel kirlilik olu mamas sa layabiliyor mu? Gürültü kirlili i olu mamas sa layabiliyor mu? Zehirli olmama özelli ine sahip mi? CFC ve HCFC gazlar n yay azalt labiliyor mu? (+) olumlu, ( -) olumsuz, (+-) de ken Yap Malzemeleri Ah ap PVC Yap m Evresinde Ah ap ve PVC Do ramalar n De erlendirilmesi Yap m, antiye alan na ah ap ve PVC do ramalar n getirilmesiyle ba lay p, malzemelerin in a edilmesiyle sona erer. Yap m, fabrikada üretimi tamamlanan do ramalar n, antiyede parça, eleman veya bile en baz nda bir araya getirilerek yap n in a edildi i evredir [14]. Yap m evresinde sürdürülebilirli i belirleyen ölçütler Çizelge 3 te verilmi tir. Çizelge 3. Yap m evresinde ah ap ve PVC do ramalar n sürdürülebilirlik ölçütleri kapsam nda de erlendirilmesi SÜRDÜRÜLEB RL K ÖLÇÜTLER Yap Malzemeleri Ah ap PVC CFC ve HCFC gazlar Çevre kirlili i yay azalt yor mu? + - azalt yor mu? Geri dönü türülebilir mi? + - Geri dönü türülmü mü? + - Bak onar kolay m? +- + Montaj kolay m? + + Maliyeti azalt yor mu? çi sa korunabiliyor mu? Çevre kirlili i azalt yor mu? Habitat n korunmas sa lanabiliyor mu? Dayan kl ve uzun ömürlü mü? Do al havaland rma sa lanmas na olanak veriyor mu? Zehirli olmayan malzemelerin kullan sa layabiliyor mu? At klar n azalt lmas sa lanabiliyor mu? Görsel kirlilik olu mamas sa layabiliyor mu? Gürültü kirlili i olu mamas sa layabiliyor mu? Su kirlili i olu mamas sa layabiliyor mu? Biyolojik çe itlili in korunmas sa layabiliyor mu? (+) olumlu, ( -) olumsuz, (+-) de ken Kullan m Evresinde Ah ap ve PVC Do ramalar n De erlendirilmesi Kullan m, yap biten do ramalar n kullan ld ve gerekti i dönemlerde bak m ve onar n yap ld evredir [15]. ngiliz standartlar ah ap do ramalar için 60 y l hizmet ömrü vermektedir, ancak çevremizde hizmet ömrü 100 ldan fazla olan ve hala i levini sürdüren ah ap do ramalar görmek mümkündür. Ayr ca ah ap do raman n paslanmamas, korozyona u ramamas, iyi nland nda ekil de tirmemesi ve mor ötesi nlar n etkisiyle k lganla mamas da kullan m evresinde avantaj sa lamaktad r. Di er bütün artlar e it oldu unda bir ah ap pencerenin yal m de eri PVC'den %10 daha iyidir. Ço unlukla göz ard edilen en önemli konu ise bir ah ap pencerenin kullan m ömrü boyunca bu özelliklerini korumas r. Bu ah ab n do rama olarak önemli bir üstünlü üdür [16]. ngiliz standartlar n PVC do ramalar için verdikleri ömür y l aras nda de mektedir [17]. PVC do ramalar, çevresel aç dan zararl olman n yan s ra, katk maddelerinden sal m ve yang n gibi riskler de ta maktad r. Kullan m evresinde kullan sa ve konforu en önemli ölçüt olup, tma, havaland rma, ayd nlatma kullan gibi levlerin dikkate al nmas gerekir. Bu evrede sürdürülebilirli i belirleyen ölçütler Çizelge 4 de verilmi tir. Çizelge 4. Kullan m evresinde ah ap ve PVC do ramalar n sürdürülebilirlik ölçütleri kapsam nda de erlendirilmesi Yap SÜRDÜRÜLEB RL K ÖLÇÜTLER Malzemeleri Ah ap PVC Bak onar kolay m? +- Zehirli olmayan temizleyici kullan na olanak veriyor mu? Eski yap lar n yenilenmesine Tüketilen enerji olanak veriyor mu? + + miktar belirli mi? Mevcut strüktürün i levine uyumu kolayla yor mu? Habitat n korunmas sa lanabiliyor mu? + - Yapay iklimlendirmenin en az derecede kullan na olanak veriyor mu? At klar n azalt lmas sa layabiliyor mu? Çevre kirlili ini azalt yor mu? Görsel kirlilik olu mamas sa layabiliyor mu? Böcek ilac kullan azalt yor mu? Kirli gaz yay azaltabiliyor mu? Kokular n emilimini Yüksek iç hava önleyebiliyor mu? kalitesi Yap eleman ve bile enlerinin sa lanabiliyor nefes almas na olanak veriyor mu? mu? Radon gaz yay azalmas sa layabiliyor mu? (+) olumlu, ( -) olumsuz, (+-) de ken Y m Evresinde Ah ap ve PVC Do ramalar n De erlendirilmesi m, yap n y larak ah ap ve PVC do ramalar n ya am döngüsünün sona erdi i evredir. Y m evresinde yap dan artakalan do rama parçalar n geri dönü türülmesi, yeniden kullan lmas veya at söz 2070

5 Sayar, Z. a, Gültekin A. B. b. ve Dikmen Ç. B. c. konusu olacakt r [18]. Y m evresinde geri dönü üm ve depolama (gömme) sorunlar ile yakma sonucu ortaya kan dioksit ve tehlikeli art klar olumsuz çevresel etkiler aras nda say labilir. Y m evresinin sürdürülebilirli ini belirleyen ölçütler Çizelge 5 te verilmi tir. Çizelge 5. Y m evresinde ah ap ve PVC do ramalar n sürdürülebilirlik ölçütleri kapsam nda de erlendirilmesi SÜRDÜRÜLEB RL K ÖLÇÜTLER Çevre kirlili i azalt yor mu? Habitat n korunmas sa lanabiliyor mu? Tüketilen enerji miktar az? Kullan lan ekipman miktar az m? Yeniden kullanabilirlik kapasitesi yüksek mi? Geri dönü ebilirlik kapasitesi yüksek mi? At klar n azalt lmas sa lanabiliyor mu? Görsel kirlilik olu mamas sa layabiliyor mu? Biyolojik çe itlili in korunmas sa layabiliyor mu? (+) olumlu, ( -) olumsuz, (+-) de ken Yap Malzemeleri Ah ap PVC Y m Sonras Evresinde Ah ap ve PVC Do ramalar n De erlendirilmesi Yap n y yla, yap daki i levini tamamlayan ah ap ve PVC do ramalar, y m sonras nda arazi doldurma, yakma veya denize atma yöntemleriyle imha edilebilir veya yeniden kullan m ve geri dönü türülme yöntemleriyle ile tekrar kullan labilir [19]. tamamlanan yap lardan ç kar lan ah ap do ramalar, ba ka alanlarda (örne in bahçe çitlerinde) kullan labilir. Kullan lamayan ah ap do ramalar yakacak olarak de erlendirilebilir veya at k sahalar na b rak larak bu malzemelerin do aya kat lmas sa lanabilir [20]. Ah ap do raman n geri dönü ümü s ras nda çevreye zarar verecek etkilerde bulunmamaktad r [21]. PVC do ramalar n bertaraf ise çevresel sorunlar yaratmaktad r. PVC do ramalar n aç k alanda veya yakma tesisinde yak lmas durumunda, PVC nin klorlu içeri i nedeniyle PVC do ramalar, dioksitlerle beraber asidik bir gaz yaymaktad r. PVC ürün, düzenli depolama durumunda dahi, sonunda yeralt su kaynaklar tehdit edecek katk sallar b rakmaktad r. PVC içeren at klar n aç k depolama alanlar ndaki yak lmalar daha da fazla dioksit kayna n aç a ç kmas na yol açmaktad r. u an PVC do ramalar n %1 inden daha az miktar, maddesel olarak geri dönü türülmektedir. Tüketim sonras ürünler veya PVC do rama at klar, ayn kalitedeki ürünleri yapmak için gerekli PVC kalitesine dönü türülememektedir. Geri dönü türülen PVC ürünlerinin birço u zehirli a r metal bile ikleri veya di er stabilitörler ile tekrar olu turulmak zorundad r. Bu, ikincil üründeki zehirli bile ikler dizilimini daha da artt rmaktad r. Bu nedenle toplanan PVC do rama at klar n büyük bölümü indirgenmekte veya bahçe banklar ve otoyol boyunca ses bariyerleri gibi daha alt ürünlerin yap nda kullan lmaktad r. Y m sonras evrenin sürdürülebilirli ini belirleyen ölçütler Çizelge 6 da verilmi tir. Çizelge 6. Y m sonras evrede ah ap ve PVC do ramalar n sürdürülebilirlik ölçütleri kapsam nda de erlendirilmesi SÜRDÜRÜLEB RL K ÖLÇÜTLER Tüketilen enerji miktar belirli mi? Çevre kirlili i azalt yor mu? Habitat n korunmas sa lanabiliyor mu? 5. Sonuç Do al ve yerel kaynaklardan elde edilebiliyor mu? Hammaddesinin depolanaca yere ta nmas s ras nda tüketilen enerji miktar n az olmas sa lanabiliyor mu? Ta nma maliyeti azalt labiliyor mu? At klar n azalt lmas sa lanabiliyor mu? Görsel kirlilik olu mamas sa layabiliyor mu? Gürültü kirlili i olu mamas sa layabiliyor mu? Hava kirlili i olu mamas sa layabiliyor mu? Biyolojik çe itlili in korunmas sa layabiliyor mu? Toprak niteliklerinin korunmas sa layabiliyor mu? (+) olumlu, ( -) olumsuz, (+-) de ken Yap Malzemeleri Ah ap PVC Ah ap do ramalar, üretimi ve i lenmesi için az enerji ye gereksinim duymas, sa kl ya am, sürdürebilme aç ndan ekolojik, yap m a amas nda bölgesel özelliklere ba olarak yöresel malzeme oldu u için bulunabilmesi, ta sistemin i levine uygun olarak kullan labilmesi, ekolojik olmas, kayna yenilenebilir ve kullan n kolay olmas, y lmaya kar daha güvenli davranmas nedeniyle uzmanlar taraf ndan da onaylanmaktad r. Bu özelliklerin yan s ra ah ap do ramalar, gereksinimlere ba olarak eklenebilen, yenilenebilen esnek bir malzemedir.. Bu özellikleri birle tirilince onu ça n çevre ve enerji sorunlar na cevap veren en iyi yap malzemesi yap yor. Ah ap do ramalara alternatif olan PVC do ramalar için bu özellikleri söylemenin pek mümkün de ildir. PVC do ramalar, üretim evresinden geri dönü üm evresine kadar geçen süreçte çevreye insan sa na zararl etkiler de bulunmaktad r. Bu nedenle ah ap ve PVC do ramalar ya am döngüleri kapsam nda, sürdürülebilirlik ölçütlerine göre de erlendirilmesi sonucunda; ah ap do ramalar n PVC do ramalara göre daha sürdürülebilir bir yap malzemesi oldu unu görmekteyiz. Kaynaklar [1] Gültekin, A.B., Ya am döngüsü de erlendirme yöntemi kapsam nda yap ürünlerinin çevresel etkilerinin de erlendirilmesine yönelik bir model önerisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 10-60, [2] Zeytun, A.B., Sustainable buildings and building materials : environment, human health and energy, 2071

6 Sayar, Z. a, Gültekin A. B. b. ve Dikmen Ç. B. c. The Graduate School of Natural and Applied Sciences of METU, [3] Osso, A., Walsh T, and Gottfried, D., Sustainable Building Technical Manual, Public Technology Inc., New York, [4] Çelebi, G. ve Ayd n, A.B., Sürdürülebilir mimarl k yakla nda yap malzemelerinin irdelenmesi, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bodrum, , [5] Erdin, N., A aç malzeme kullan ve çevreye etkisi, Interteks aat Fuar Ah ap Seminerleri, stanbul, [6] Ak nc türk, N., Beceren,R., Considering the continuity of wooden construction culture in traditional settlements, IAPS Uluslararas Kongresi, Amasya, [7] Beceren, R., Mimaride ah ap, Güney Marmara Mimarl k Dergisi, Mimarlar Odas Bursa ubesi Yay nlar, [8] Akgül, M., Etüt ve ara rma ubesi sektör profill raporu, stanbul Ticaret Odas,1-4, [9] [10] [11] [12] seven, H., Ah ap hakk ndaki sorunlar, Tüyap Konferanslar, [13] [14] [15] [16] [17] oductalt.html [18] [19] Gültekin, A. B., Sürdürülebilir mimari tasar m ilkeleri kapsam nda çözüm önerileri, 19. Uluslararas Yap ve Ya am Kongresi (Mimarl n Gelece i ve Gelecek çin Mimarl k), Mimarlar Odas Bursa ubesi Yay nlar, [20] [21] 2072

7 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye YÜKSEK HIZLI DEM RYOLU KÖPRÜLER NDE ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES Bar Güne stanbul Üniversitesi, stanbul, Türkiye, E-posta: Özet Ülkemizde demiryollar n önemi artan ula m talebine ba olarak her geçen gün artmaktad r. Buna ba olarak yüksek h zl demiryolu hatlar na ve bunlar n bir parças olan köprü ve viyadüklere ihtiyaç duyulmaktad r. Günümüz de km/sa gibi yüksek h zl ta tlara servis veren demiryollar mevcuttur. Bu hatlardaki demiryolu köprülerinde, artan h z ve dingil a rl klar na ba olarak rezonans problemleri ortaya ç kabilmektedir. Bu nedenle yüksek h zl demiryolu köprü ve viyadüklerinin tasar nda statik analiz yan nda dinamik analizde yap lmas da gerekmektedir. Bu çal mada, Sivas-Erzincan h zl tren demiryolu hatt nda yap lmas planlanan ve projelendirme a amas nda olan bir köprü örne i incelenmi tir. Bu örnek üzerinde, Eurocode [1] ve UIC [2] artnamelerine ba olarak kritik dinamik analiz yük modelinin seçimi ve uygulamas yap lm r. Farkl tren yük modelleri için statik ve dinamik analizler yap larak rezonans riski olu turabilecek h z seviyeleri belirlenmi ve bu tip köprülerde dinamik analiz yap lmas gerekti i vurgulanm r. Anahtar kelimeler: Yüksek h zl demiryolu, köprü, dinamik analiz Abstract The importance of railways in Turkey increases by the day, in correlation with the ever increasing demand for more transportation capacity. Accordingly, there is a growing need for high-speed railway lines and for bridges and viaducts, which constitute integral components of railways. In our day, there are railways that can reach high speeds like km/h, or more. Depending on increased speed and axle weight, resonance problems may be encountered in railway bridges that are incorporated into these lines. Therefore, the design of bridges and viaducts for high-speed railways requires dynamic analysis alongside static analysis. This study examines the issue in the example of a particular bridge, contemplated to be built on the Sivas- Erzincan high-speed railway line, which is currently at project preparation stage. Using said example, a critical dynamic analysis load model was selected and applied pursuant to Eurocode [1] and UIC [2] specifications. Speed levels that can give rise to resonance risks were determined through static and dynamic analyses of different train load models and the necessity of performing a dynamic analysis was thereby emphasized. Keywords: High speed railways, bridges, dynamics analysis 1. Giri Genellikle her malzeme bir do al titre im frekans na sahiptir. Do al titre im frekans ile dinamik yükün frekans n çak mas durumunda rezonans olay meydana gelmektedir. Ray ve tekerlek aras ndaki ili kiden kaynaklanan dinamik etki, sistemde titre im hareketi meydana getirir. Bu etkinin mevcut demiryolu üstyap n do al titre im frekans na yakla mas durumunda, sisteme ilave dinamik yüklerin etkimesi sonucu ta sistemin güvenli i azalmakta ve yolcu ta ma konforu dü mektedir. Yükleme frekans ile yap do al titre im frekans n çak mas durumunda ise, ta sistemin güvenli i ciddi ekilde tehlike alt na girmektedir. Bu nedenle sistemde rezonans olu mamas için gereken önlemlerin al nmas gerekmektedir. Demiryolu köprülerinde, özellikle ta t h zlar n 200 km/sa de erinin üzerinde ve aç kl n 40 m nin alt nda oldu u durumlar da hareketli yükün dinamik etkisi hayli önem kazanmaktad r. ekil.1 de Sivas-Erzincan h zl tren hatt projesi kapsam nda projelendirme a amas nda olan bir köprü kesiti görülmektedir. Köprü iki adet hattan olu maktad r. Köprü geni li i 12 m olup 190 cm yüksekli inde 10 adet ön gerilmeli prekast kiri ve yakla k 30 cm betonarme tabliyeden olu maktad r. Ön gerilmeli prekast kiri lerin hesap aç kl L = 30 m dir. ekil 1. Sivas-Erzincan h zl tren hatt örnek köprü kesiti IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye 2073

8 Güne, B. 2. Sonlu Eleman Modeli Yap sal model, genel amaçl bir yap sal analiz program olan SAP2000 program nda haz rlanm r [3]. Mesnet ko ullar yaylarla tan mlanm r. Bir taraf boyuna yönde sabit di er taraf ise hareketli mesnet olarak tan mlanm r. Prekast kiri elemanlarla tabliye aras ndaki ba lant lar üç do rultuda da rijit cisim hareketi yapmalar sa layan noktalar tan mlanarak sa lanm r. 3. Dinamik Analiz 3.1 Yüksek H zl Demiryolu Köprülerinde Dinamik Analiz Gereklili i EN Eurocode 1 de yüksek h zl demiryolu köprüleri için dinamik analiz gereklili i a daki faktörlere ba olarak gösterilmi tir [1]. Köprü aç kl na Köprü sistemine Tren h na Trenin dingil yüklerine Yap n kütlesine, rijitli ine Yap n sönüm oran na Demiryolu köprülerinde dinamik analiz ak emas daki ekildedir [4]. ekil 2. Üst yap sonlu eleman modeli ekil 3. Birinci do al e ilme frekans 3.63 Hz ekil 5. Dinamik analiz ak emas [4]. ekil 4. Birinci do al burulma frekans 7.83 Hz L = Köprü aç kl k uzunlu u [m] V = Köprü yerindeki en büyük hat h [Km/sa] n o = Zati yükler alt nda köprünün birinci do al e ilme frekans [Hz] n T = Zati yükler alt nda köprünün birinci do al burulma frekans [Hz] v = En büyük anma h (m/s) = Dinamik etki katsay dyn = Dinamik analiz sonucunda bulunan dinamik etki katsay 2074

9 Güne, B. Dinamik analiz gereklili i ekil 5 de belirtilen esaslara ve ak emas na göre kontrol edilmi tir. n o hattaki düzensizlikler nedeni ile konulan bir üst s r de eridir. n o = 94,76 L -0,748 ifadesi ile bulunur. n o alt s ise hattaki dinamik darbe ölçütüdür ve aç kl a ba olarak a daki gibi hesaplanmaktad r. n o = 80/L n o = 23,58 L -0,592 4 m L 20 m için 20 m < L 100 m n o, köprünün zati yükler alt nda birinci do al frekans r. Seçilen aç kl k için alt ve üst de erler ; n o = 3.15 n o = 7.44 L, basit mesnetli köprüler için aç kl k uzunlu udur. (v/n o) lim = TS EN Annex F den elde edilmi tir.[1] (v/n 0)=83.33/3.63=22.96 (v/n 0) lim= Yap lan hesaplamalar sonucunda dinamik analiz yap lmas gerekti i ortaya ç km r Yap sal Sönüm Yap n sönümü rezonans h zlar na yak n h zlarda, yap n davran büyük ölçüde etkilemektedir. Sönüm ile ilgili olarak alt s r tahmin de erleri kullan lm r. Çizelge.1 de aç kl a ba sönüm oranlar verilmi tir. L=30 m aç kl nda öngerilmeli betonarme prekast kiri lerler için sönüm oran =1.0 al nm r. [4] Çizelge 1 Köprü tiplerine göre kritik sönüm oran [4]. Köprü tipi ( ) Kritik sönüm yüzdesinin alt s (%) Aç kl k L 20 m Çelik ve kompozit = 0.5 Öngerilmeli beton = 1.0 Betonarme = Maksimum Dalga Boyunun Belirlenmesi EN Bölüm de öngörüldü ü üzere 40 m/sn ve maksimum tasar m h aras nda de ik h z de erleri için uygulanm r [1]. 40 m/sn < vi < 83.3 m/sn EN Annex E2 bölümünde maksimum tasar m na ait dalga boyu tan mlanm r [1]. Maksimum tasar m h : V DS = 300 km/sa= m/sn ekil 6. Köprü aç kl na göre köprü do al frekans n s rlar [1] (1) : Do al frekans için üst s r (2) : Do al frekans için alt s r Proje h = V = 250 km/sa Maksimum Tasar m h = 1.2*Proje h = 300 km/sa V = 300 km/sa= m/sn Kiri Aç kl = 30 m < 40 m Frekanslar ; Yap dü ey e ilme titre im frekans Yap burulma titre im frekans no = 3.63 Hz nt = 7,83 Hz lk do al titre im frekans n o = 3.63 Hz Maksimum tasar m h na ait dalga boyu : vds v m bulunmu tur. n o 3.4. Kritik Dalga Boyunun Belirlenmesi EN Annex E, E2 bölümündeki L = 30 m aç kl k ve sönüm oran =1.0 e ait grafikler kullan larak kritik dalga boyu c belirlenmi tir [1]. nt >1.2*no oldu u için ak m emas na göre TS EN Annex F deki F1 ve F2 tablolar kullan lm r [1]. 2075

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES

VE YAPI DENET M YASALARININ SA LI I VE GÜVENL AÇISINDAN BÜTÜNLE K NCELENMES Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi Cilt : XXIV, Say : 2, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eski ehir Osmangazi University, Vol : XXIV, No: 2,

Detaylı

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES

ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES ANKARA STANBUL DEM RYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ÜZER NDE YAPILAN V4 V YADÜ ÜNDE KULLANILAN ÖNGERMEL K R LER N ÜRET M VE KAL TES THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS

Detaylı

Dear Participants. De erli Kat l mc lar

Dear Participants. De erli Kat l mc lar De erli Kat l mc lar Elektronik Vadisi ve Uluslararas Silahl Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Birli i Türkiye ubesi, AFCEA Türkiye olarak Askeri Elektronik Seminerlerinin 2.sini sizlerle bulu turman n

Detaylı

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i

Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Cilt:8 Say :1 Y l:2011 Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Mehmet UYSAL 1 Özet Meslek Yüksekokullar ve Aç k Ö retim Önlisans Program mezunlar n lisans renimlerine

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Prof. Dr. Hasan Heperkan; Mak.Yük.Müh. Mustafa Kemal Sevindir; Mak.Yük.Müh. ÖZET Bu makale, bir endüstriyel tesiste tüm bir y l boyunca (hem yaz hem k fl aylar dahil)

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet makale - article Dergisi 59 (9) 19-25 ISSN 1302-2415 Kullan m Suyu Is tmas ve Is tma Deste i Sa layan Günefl Enerjili Sistemler Solar Energy Systems for Domestic Hot Water Heating and Central Heating Backup

Detaylı

Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma

Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma Jeoloji Mühendisli i Dergisi 35 (2) 2011 151 Ara t rma Makalesi / Research Article Sar göl Fay Zonu Boyunca Meydana Gelen Deformasyonlar n Nedenleri Üzerine Bir Ara t rma An Investigation on the Causes

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S MT YAZ SAH B : GENEL YAYIN YÖNETMEN : ED TÖR: YAYIN KURULU: YAYIN KURULU SEKRETER : Prof. Dr. Kemal

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

De erli Kat l mc lar,

De erli Kat l mc lar, De erli Kat l mc lar, Elektronik Vadisi olarak 5. Havac l k ve Aviyonik Sistemleri Semineri ve Sergisini düzenlemenin gururunu ya amaktay z. Bu serüvene ba lad m z 2007 y l ndan bugüne kadar desteklerini

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Bu proje Avrupa Birli i tarafından finanse edilmektedir. Bu proje Diyarbakır Büyükflehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Bu Program Devlet Planlama Teflkilatı Müsteflarlı koordinasyonunda Birleflmifl

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir?

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? P.O. Fanger; Prof. Dr. ÖZET Dünyan n de iflik kesimlerinde, yap lan kapsaml araflt rmalar, bir çok büro ve benzeri

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder.

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder. Is Pompal Sistemler Yeliz Minareci; Mak. Müh. ÖZET Tasarruf, her alanda en önemli gündem maddelerinden biridir. Enerji sarfiyat n n büyük bölümünü s tma sistemleri oluflturmaktad r. Is tma sistemlerinde

Detaylı

Military Electronics Seminar & Exhibition 2011 September 12-13, 2011 Middle East Technical University Cultural & Convention Center, Ankara-Turkey

Military Electronics Seminar & Exhibition 2011 September 12-13, 2011 Middle East Technical University Cultural & Convention Center, Ankara-Turkey ASKER ELEKTRON K SEM NER 2011 MILITARY ELECTRONICS SEMINAR 2011 KEMAL KURDA SALONU - HALL: KEMAL KURDAS 09:00-10:00 Aç l / Opening Ceremony Dr. Arif Emre ERKOCA, Elektronik Vadisi Ahmet Mithat ERTU, OSSA

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı