T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2014

2 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Binlerce yıllık tarihiyle çeģitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıģ olan Sultan ġehrimiz, bu gün de öneminden bir Ģey kaybetmiģ değildir. Özellikle cumhuriyet dönemi ve ülkemizin kaderinde önemli yeri olan Sivas Kongresi bunun göstergelerinden sadece birisidir. Adeta Anadolu mayasının küçük bir numunesi olan Ģehrimize hizmet etmek bir lütuf değil bir mecburiyettir. Bu Ģehre hizmet etmeyi bir ibadet aģkı içinde değerlendiren ben ve değerli mesai arkadaģlarım yaklaģık 5 yıllık süre içerisinde hemen her alanda hemģehrilerimize hizmet etmeye gayret gösterdik. Özellikle imar revizyon planının tamamlanmıģ olması, Ģehrimizin geleceği açısından çok önemlidir. Ayrıca ġehirler arası oto terminalinin yenilenmesi, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Kurt deresi Vadi Parkı, ġehitler Parkı, Saha Amirliği, Asfalt plenti, Park Bahçe Hizmet Sahası, Necmettin Erbakan, Alparslan TürkeĢ ve AĢık Veysel Bulvarları iftiharla anılacak hizmetlerimizdendir. ġehrimizin alt yapısında ve üst yapısında; hayatı kolaylaģtırıcı ve yaģam kalitesini artırıcı faaliyetlerde bulunduk. 26 Müdürlük bünyesinde yürütülen; imar, su-kanalizasyon, ulaģım, kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, katı atık ve temizlik hizmetleri, ulaģım, kültür ve sanat hizmetleri, eğitimler ve kurslar, park bahçe ve çevre düzenlemeleri, turizm, konut, spor hizmetleri, Ģehrimizi ve değerlerini tanıtım faaliyetleri, ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ile birlikte gelirlerin tahsilini artırma, mezarlık hizmetleri, sosyal ve yardım hizmetleri vs. faaliyetlerimizin bir özeti bu faaliyet raporunda sizlere takdim edilmiģ bulunmaktadır. Bize tevdi edilen emaneti elimizden geldiği kadar verimli kullanmaya çalıģtık. Bazı faaliyetlerimizde kimi zaman bürokratik engeller çıktıysa da birçok kurum ve kuruluģtan da destek gördük. Kurumlar ve birimler arası diyalogumuz fevkalade iyi seviyede devam etti. Hiçbir zaman mesai mefhumu gözetmeden çalıģtık. Her halükarda milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya gayret gösterdik. Değerli KardeĢlerim! Bu Ģehre hizmet edebilmek bir Ģereftir. Bu Ģehre hizmet edebilmek bir ibadettir. Ġbadetlerin en büyüğü tabi ki Allah'a kul olabilmektir. Allah'a kul olmanın yolu, Allah'ın kullarına hizmet etmekten geçer. Bu hizmete katkısı olan tüm mesai arkadaģlarıma içtenlikle teģekkürlerimi bir borç bilirim. Doğan ÜRGÜP Sivas Belediye BaĢkanı

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER SİVAS IN TARİHİ SİVAS BELEDİYESİ NİN TARİHİ MEVZUAT ÖRGÜT YAPISI YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ D. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI FİZİKİ KAYNAKLAR MAKİNE VE ARAÇ PARKI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR HİZMET ALANI SUNULAN HİZMETLER II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL DEĞERLER VE POLİTİKALAR III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ DENETİM SONUÇLARI B. FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 3

4 10. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ C. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU D. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ EKLER BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ BELEDĠYE BAġKANI VE ÖZGEÇMĠġĠ BELEDĠYE BAġKAN YARDIMCILARI BĠRĠM YÖNETĠCĠLERĠ BELEDĠYE ġġrketlerġ HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Sayfa 4

5 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYON Sivas Belediyesi Stratejik Plan çalıģmaları çerçevesinde Sivas Belediyesi nin misyonu Ģöyle belirlenmiģtir: Sivas Belediyesi, hemģehri memnuniyeti ve güvenini önceleyen, yerel kültürel değerleri, ekonomik Ģartları, halkın mahalli ve müģterek ihtiyaç ve taleplerini gözeten, mevzuatın belirlediği görevler çerçevesinde kurumsal uzlaģmacı, adil, Ģeffaf yönetiģim ve medeni Ģehircilik anlayıģıyla hayata dair ihtiyaçları zamanında ve kesintisiz karģılar. Sivas Belediyesi, aģağıdaki hedefleri gerçekleģtirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiģ ve benimsemiģtir: Tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyup, gelecek nesillere aktarmıģ, Yer altı ve yerüstü zenginliklerini değerlendirerek ekonomik varlığa dönüģtürmüģ, Ġmar plan ve uygulamalarını, ihtiyaçları karģılayacak ve geliģimi sağlayacak Ģekilde tamamlamıģ, Altyapı ve üst yapı tesis ve elemanlarını tamamlamıģ ve nitelikli hale getirmiģ, Sosyal belediyecilik anlayıģı ile Ģehrin sosyal ihtiyaçlarını en üst düzeyde karģılamıģ, Çevreyi korumuģ, geliģtirmiģ ve daha yaģanır hale getirmiģ, Kurumsal olarak; yetenekli-deneyimli personel, teknolojik altyapı, geliģmiģ ekipmanla verimli, kaliteli hizmet sunan belediyeye kavuģmuģ bir Ģehir oluģturmak. B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanunun 14. maddesinde, yetki ve imtiyazları ise 15. maddesinde belirlenmiģtir. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Sayfa 5

6 b) ( ) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (1) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/ /29 md.) Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. Sayfa 6

7 g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Sayfa 7

8 Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Sayfa 8

9 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. SĠVAS IN TARĠHĠ Sivas a farklı dönemlerde hâkim olan devletler, Ģehre kendilerine özgü değiģik isimler vermiģlerdir. Bunlar; Sebaste, Sipas, Megalopolis, Kabira, Diaspolis (Tanrı ġehri), Talaurs, DaniĢment Ġli, Eyalet-i Rum, Eyalet-i Sivas ve Sivas isimleridir. Bu gün kullanılan Sivas isminin kaynağı hakkında ise farklı görüģler bulunmaktadır. Bunların içinden Sebaste Sebasteia eski Yunancada (Augustus ġehri) ismi, Pontus kralı Polemon un hanımı Pitodoris tarafından verilmiģtir. Romalılar, Pont Krallığını egemenlikleri altına aldıkları zaman Ģehrin yönetimini Pont Krallığı nda bırakmıģlardı. Pont Kralının hanımı ise, Roma Kralı Augustus un sevgisini kazanmak ve ona bir Ģükran ve sadakat ifadesi olmak üzere Yunanca da Ogüst Ģehri anlamına gelen Sebaste adını verdiği sanılmaktadır. Sebaste nin zamanla Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir. Yine diğer bir görüģ de, bugün Sivas olarak kullanılan ismin Sipas tan geldiğidir. ġehrin ilk kurulduğu dönemlerde, bugünkü Ģehrin merkezinin bulunduğu yerde büyük çınar ağaçlarının altında üç adet su gözesi (kaynağı) bulunmaktadır. Bu gözelerden bir tanesi Allah a ġükür ü ikincisi ana ve babaya saygı yı, üçüncüsü de küçüklere sevgi yi temsil eder. Bu bölgede yaģayan insanlar, zamanla bu özelliklerini koruyamayıp yitirince, bu üç göze de kurur. ġehrin isminin de üç göze anlamına gelen Sipas tan kaynaklandığı ve zamanla bugün kullandığımız Sivas a dönüģtüğü ileri sürülmektedir den bu yana süregelen kazı ve araģtırmalarda saptanan bulgular, Sivas ta Neolitik Dönem den baģlayarak yerleģildiği yolundaki savları güçlendirici niteliktedir. Bölgede Kalkolitik Dönem (M.Ö ) ve ilk Tunç Çağ (M.Ö ) yerleģmelerinin varlığı ise, bu dönemlerden kalma çanakçömlek, ev ve kent kalıntılarıyla kesin olarak saptanmıģtır. Maltepe Höyüğü kazıları, yörede ilk yerleģmenin M.Ö lerde baģlayıp M.Ö lere kadar kesintisiz sürdüğünü göstermektedir. Sivas ın eski bir yerleģim yeri olmasına rağmen ne zaman ve kimler tarafından kurulduğuna dair kesin bilgiler mevcut değildir. Bugün Ģehir merkezi ilçe ve köylerinde yapılan çeģitli arkeolojik kazı ve araģtırmalarda edinilen bilgiler, bulunan höyük ve eski Ģehir harabeleri, Sivas taki yerleģimin tarihin ilk dönemlerinden itibaren baģladığını göstermektedir. Bu dönemlere ait, yeterli aydınlatıcı araģtırmalar yapılmamıģ olduğundan Sivas ın tarihini, Anadolu nun büyük bir bölümünü kapsayan Kapadokya tarihi içerisinde incelemek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan Kapadokya tarihine baktığımızda Sivas ın M.Ö yıllarına kadar uzanan bir geçmiģe sahip olduğunu, yerleģim merkezi olarak kullanıldığını ve Eti hakimiyetinin sınırları içerisinde kaldığını görmekteyiz. Etiler döneminde yapılan çeģitli savaģlar, Sivas ve çevresinde meydana gelmiģ, Sivas da bu savaģlardan etkilenerek yakılmıģ ve yıkılmıģtır. Asur hükümdarı Sargon, M.Ö. 710 yılında Anadolu içlerine yaptığı bir akında Sivas içlerine kadar gelmiģtir. Yine M.Ö. 676 yıllarında Kafkasya dan Ġskitler, Ġran dan Medler Anadolu içlerine kadar uzandılar. Kapadokya bölgesinde Asurlar a karģı direnecek güç kalmayınca Medler ve Lidyalılar, M.Ö. 585 tarihinde Kızılırmak sınır olarak kalmak üzere bir anlaģma yaptılar. Böylece Kızılırmak ın doğu yakası yani Sivas ve çevresi Medler e kaldı. Medler in bölgedeki hakimiyeti fazla sürmedi. Persler M.Ö. 550 yılında Med egemenliğine son vererek Sivas ı Sayfa 9

10 ele geçirdiler. Diğer önemli bir akın da Makedonya Kralı Büyük Ġskender in M.Ö. Anadolu ya yaptığı akınlardır. Büyük Ġskender ilk olarak M.Ö. 334 de ikinci olarak da iki yıl sonra M.Ö. 332 de iki kez Anadolu içlerine akın düzenlemiģ, her ikisinde de Sivas ta hâkimiyetini sürdüren Perslerin yönetimine son vermiģtir. Geçtiği yerlerde durmayıp, Makedonya subaylarından komutanlar bıraktığı için, Sivas da bir müddet Makedonyalı subaylardan Sabistes in yönetiminde kalmıģtır. Sabistes kendi zevk ve sefasına daldığından askerlerinin Ģehri yağmalamasına ve yıkmasına aldırıģ etmemiģtir. Bu duruma dayanamayan halk ayaklanmıģ, tekrar Pers Kralı I. Ariaretes in egemenliğine girmeyi kabul etmiģlerdir. Sonunda Roma Kralı Tiperius M.S. 17 de Sivas ve çevresini ele geçirmiģtir. Böylece Sivas, Roma Ġmparatorluğu egemenliğine girmiģ ve Eyalet-i Rum olmuģtur. M.S yıllarında çeģitli istilalarla karģılaģan Sivas, bu dönemde daha çok Roma egemenliğinde kaldıktan sonra, M.S. 395 te Doğu Roma (Bizans) Ġmparatorluğuna ayrılan topraklar içinde yer aldı. Bu dönemde de uzun süre Sasanlı akınlarından etkilenmiģ, X.yy dan sonra da merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Sebasteia (Sivas) Theması na bağlanmıģtır da Anadolu ya giren Türkmen güçleri ve 1064 te Alp Arslan ın önünden kaçan Selçuklu ġehzadesi Elbasan Sivas yöresinde kısa süreli etkinlik sağladılarsa da, bölgenin Türk egemenliğine girmesi ancak 1071 den sonra gerçekleģti. Kısa bir süre Selçuklu etkinliğinde kalan Sivas ta 1075 te DaniĢmentli Beyliği kuruldu den sonra DaniĢmentliler arasında baģ gösteren taht kavgaları bu beyliğin gücünü kırınca, Anadolu Selçukluları nı yeniden birleģtiren I. Mesud, 1152 de Sivas ı eline geçirdi. Anadolu Selçukluları ile DaniĢmentliler arasında sürekli el değiģtiren Sivas, 1175 te II. Kılıç Arslan ca kesin olarak Selçuklulara bağlandı. II. Kılıç Arslan ın 1186 da ülkeyi 11 oğlu arasında paylaģtırmasıyla baģlayan taht kavgaları, I. Alaeddin Keykubad ın 1220 de baģa geçmesine değin sürdü. Bu dönemde Anadolu yu tehdit etmeye baģlayan Moğollara karģı etkin önlemler alan Keykubad, Sivas ı da surlarla çevirterek korunaklı duruma getirdi. Yerine geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev in kötü yönetimi sırasında büyük sıkıntı çeken Türkmen kökenli halk, 1240 larda ayaklanarak Sivas ı yağmaladı. Selçuklu askerlerinin sivilleri sindirmek için seferber olduğunu gören Moğollar, Anadolu yu ele geçirmek üzere harekete geçtiler. Gıyaseddin Keyhüsrev i 1243 te Kösedağ SavaĢ ında yenilgiye uğratan Moğol güçleri, Sivas ı iģgal ettiler. Selçuklu Sultanlarının yarattığı karıģıklıkların sivil halkı tedirgin etmesini gerekçe gösteren Ġlhanlı yöneticisi Gazan Han o dönemde Selçuklu tahtında bulunan III. Alaeddin Keykubad ı Isfahan a çağırarak, 1318 da Anadolu Selçuklu Devletine son verdi. Ġlhanlılar ın Anadolu Valiliğine atanan TimurtaĢ, 1322 de Sivas ın da içinde bulunduğu topraklar üzerinde bağımsızlığını ilan etti. Bu durum üzerine Ġlhanlılar ın, üzerine ordu göndereceğini öğrenince de Memlük lere sığındı. Yerine vekil olarak bıraktığı Eretna Bey, önce Ġlhanlılar ın egemenliğini kabul ettiyse de Ġlhanlı yönetiminin taht kavgaları ile zayıflamasından yararlanıp, kendi özerk beyliğini kurdu. Eretna Bey in ölümünden sonra, oğlu Gıyaseddin Mehmed in yaģının küçüklüğünden yararlanan vezirleri, ülkeyi aralarında paylaģtılar. Bölünerek iyice zayıflayan Eretna Beyliği, 1378 de Kadı Burhaneddin in vezirliğe getirilmesiyle yeniden güçlendi. Kadı Burhaneddin Eretna Beyliği nde kadılık, vezirlik ve naiplik görevleri yaparak edindiği devlet yönetimi tecrübesini Eretna Beyliğini ele geçirerek uygulamıģtır. Son Eretna Bey i Ali Bey in zevkine düģkün olmasından yararlanarak, kendine muhalif Sayfa 10

11 olan kiģileri birer birer ortadan kaldırmıģ, 1388 yılında Ali Bey in ölümü üzerine Sivas ta bağımsızlığını ilan etmiģtir. Kendi adıyla anılan Kadı Burhaneddin Devletini kurmuģtur. Memluk akınlarına baģarıyla karģı koyan Kadı Burhaneddin, Timur tehlikesine karģı Osmanlı ve Memlukler in desteğini sağlamaya çalıģırken, Akkoyunlu Osman Bey e yenilerek, 1398 de öldürüldü. Kadı Burhaneddin in ölümüyle bir iktidar boģluğu oluģan Sivas ta kentin ileri gelenlerinin isteğiyle Osmanlı egemenliği tanındı de Anadolu ya giren Timur, az sayıda Osmanlı askerince savunulan Sivas ı uzun bir kuģatmadan sonra alarak, yakıp yıktı ve geri çekildi. Osmanlılar ın Ankara SavaĢı nda Timur a yenilmesinden sonra (1402), Yıldırım Bayezid in oğulları arasında taht kavgaları baģ gösterdi de Sivas ı ele geçiren Çelebi Mehmed, 1413 te ülkede duruma egemen olunca, Sivas Osmanlı topraklarına katılmıģ oldu de kısa süreli olarak Akkoyunlular ın eline geçmesi dıģında, hep Osmanlı egemenliğinde kaldı. Osmanlı egemenliğinde eyalet merkezi haline getirilen Sivas; Amasya, Çorum, Tokat, kısmi olarak Malatya ve Kayseri illeri Sivas a bağlı birer sancak olmuģtur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. (40 Ġlkokul, 1000 dükkân, 18 Han, 40 kadar çeģmesi olduğundan bahsedilir.) Selçuklu devrindeki ihtiģamlı dönemini Sivas, Osmanlı devrinde ancak XV. Asır'a kadar devam ettirebilmiģtir. Ticaret yollarının okyanusa kayması Anadolu ticaret yollarının önemini kaybetmesi Sivas'ın ticari canlılığını kaybetmesine neden olmuģtur. XVIII. yüzyılda Sivas zaman zaman Çapanoğullarının tesirinde kalmıģ, valiler ve derebeylerin devlete baģ kaldırma hareketinden zarar görmüģtür. XIX yüzyılın ikinci yarısında diğer Osmanlı Ģehirlerinde olduğu gibi Sivas'ta da ani bir iktisadi çöküģ gözlenmektedir. 42 Sivas rahat ve huzuru ancak nisbi olarak Tanzimat'tan sonra görebilmiģtir yılından sonra yapılan teģkilatlandırmalarda Sivas Vilayet yapılarak, 43 kendisine Amasya, Tokat, ġebinkarahisar sancakları bağlanmıģtı. Bu örgütlenmeye göre 3 sancak 22 ilçe ve 65 bucağı kapsayan Sivas, vilayetin merkezi oldu yılları arasında Valilik yapan Muammer Bey, Sivas'ın geliģmesine önem vermiģtir. I. Cihan Harbi müddetince ordunun levazım merkezine yiyecek taģımasında kolaylık sağlamıģtır. Öksüzler yurdunu kurmuģ, öğretmen okulunun temelini atmıģtır. Milli Mücadele'nin baģlangıç tarihi olarak kabul edilen Mustafa Kemal PaĢa'nın Anadolu'ya geçip mücadeleyi baģlatmasıyla Sivas Vilayeti, bir anda kendini Milli Mücadelenin merkezinde buldu. Sivas, Amasya Genelgesi'nde de belirtildiği gibi "Anadolu 'nun her bakımdan en emniyetli yeri" olmasına rağmen hem çok eģkıya ve silahlı çetenin, hem de Milli Mücadele'ye karģı olan Hürriyet ve Ġtilafçıların hayli etkili olduğu bir vilayetti. Mondros AteĢkes AntlaĢmasıyla kendini Ġtilaf Devletleri'nin eline bırakan Osmanlı Hükümeti de bunları ortadan kaldırmak için çaba göstermek Ģöyle dursun her geçen gün onları daha da körüklüyordu. ĠĢte bu hükümetin temsilcisi olan Sivas Valisi ReĢit PaĢa da önceleri Ġstanbul'un dediğini yapmıģ, sonunda artık dayanamayıp Ġstanbul'a son sözünü söyleyerek Milli Mücadele saflarına geçmiģtir. Sayfa 11

12 Mustafa Kemal PaĢa bir gün Sivas'ta kaldıktan sonra Erzurum Kongresine katılmak üzere, Sivas'tan ayrıldı. Erzurum Kongresi sonrası iki Eylülde Sivas'a gelen Mustafa Kemal PaĢa ile Ģehir tarihi bir öneme kavuģtu. 4 Eylülde toplanan Kongrede, Anadolu ve Rumeli'ndeki cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' olarak birleģtirildi. Ayrıca Erzurum Kongresi kararları olduğu gibi kabul edilir. "Heyeti Temsiliye" vatanın tamamını temsil eder, hükmü konulmuģtu. Sivas Kongresi, pek çok zorluğa rağmen çalıģmalarını tamamlamıģ, 11 Eylül 1919 tarihinde Ġstanbul Hükümeti ile bağlantısını kesmiģ, Heyet-i Temsiliye'nin tek müracaat edilmesi gereken yetkili organ olduğu, komutan ve valiliklere duyurulmuģtu. Basınıyla (Ġrade-i Milliye) erkeğiyle, kadınıyla, Milli Mücadelenin ilk hareketi Sivas'ta böylece baģlar. Kongre esnasında büyük heyecan ve telaģ içinde olan Sivas, 18 Aralık 1919'da Mustafa Kemal'in Ankara'ya hareketiyle eski sessizliğine bürünmüģtür Ekim 1927'de Büyük Nutkunu Mecliste okuyan Mustafa Kemal PaĢa, Sivas Kongresini Halk Fırkasının l. Kurultayı olarak kabul etmesiyle TBMM'nin nüvesinin Sivas olduğunu belirterek Sivas'ın önemini tekrar vurgulamıģtır. 2. SĠVAS BELEDĠYESĠ NĠN TARĠHĠ ġehirlerimizde belediye teģkilatları kurulmadan önce vakıf, lonca ve ahilik teģkilatları ile güçlü bir belediyecilik uygulandığı bilinmektedir. Sivas ta da bu gönüllü teģkilatlar sağlık, ticaret, altyapı, imar ve zabıta hizmetlerini yürütüyor, imarethane, han, hamam, camii, medrese, köprü gibi bayındırlık müesseseleri ve hizmetleri vakıflar tarafından yapılıyordu. Osmanlı döneminde ölçü ve tartı teftiģleri, yapıların denetimi gibi bazı belediye hizmetleri naibler tarafından yürütülürdü. Zabıtanın bir kısım görevleri ise her kaza dairesi için ayrı tayin edilen ihtisap ağalıkları tarafından yerine getirilirdi. 14 Ocak 1804 de Vali Mehmet PaĢa tarafından itfaiye teģkilatı, 1828 yılının Ģubat ayında da Ġstanbul dan gelen padiģah fermanı ile Sivas ta Ġhtisap Ağalığı kuruldu. Bugünkü mahiyetiyle belediyeciliğin temelleri Fransız Ġhtilalı ile birlikte atılmıģ, bizde ise belediyeler Tanzimat tan sonra teģekkül etmeye baģlamıģtır yılında kurulan Ġstanbul ġehremaneti bugünkü anlamda kurulan ilk belediye teģkilatıdır yılında düzenlenen Daire-i Belediye Hizmetlerinin Vezaifi Umumiyesi hakkında talimatname ile taģrada belediye teģkilatları kurulmaya baģlamıģtır. Sivas Belediyesi bu tarihte kurulan ilk belediyeler arasındadır. Ġlk belediye teģkilatları, bir baģkan ve dört azadan oluģuyordu. Belediye baģkanları memurlar arasından mutasarrıfça teklif edilir ve valinin onayıyla atanırdı. Meclis ise mahalli ihtiyar heyeti tarafından seçilirdi yılında çıkan Vilayet Belediye Kanunu ile Belediye Meclislerinin halk tarafından atanması hükmü getirilmiģtir. Bu sistem zaman zaman yapılan değiģiklikler ile 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanununa kadar devam etmiģtir. Sivas Belediyesi nin kuruluģu ile ilgili en sağlıklı bilgiler Vilayet Salnamelerinde yer almaktadır yılında yayınlanmaya baģlayan bu yıllıklar 1907 yılına kadar devam etmiģlerdir. Sayfa 12

13 Bugüne kadar Ģehrimize hizmet eden Belediye BaĢkanları ve yaptıkları bazı önemli hizmetler aģağıda verilmiģtir: Hüseyin TÜLEK Hamdi BACANAK Ġrfan ÜNSAL Evliya EFENDĠ Rıza YURDAKUL Abbas TANAYDIN Kazım Hacı ALĠBEY Rahmi TAN Hayri SIĞIRCI ( ) Hikmet IġIK ( ) Hüseyin GÜRLEYÜK ( ) Adil TARKAN ( ) Rahmi GÜNAY ( ) Memduh PAYZIN ( ) Mehmet VARĠNLĠ ( ) Ahmet DURAKOĞLU ( ) Rahmi GÜNAY ( ) Orhan EKENEL ( ) Süleyman ÇANKA ( ) Bekir TĠMURBOĞA ( ) Temel KARAMOLLAOĞLU ( ) Osman SEÇĠLMĠġ ( ) Sami AYDIN ( ) Doğan ÜRGÜP (2009- ) 1929 yılında Ģehrimize su getirilmiģ ve ilk imar çalıģmaları bu yılda yapılmıģtır. (Belediye BaĢkanı Mustafa Hayri SIĞIRCI) yıllarında su tesisat ve Ģebekesi ile Ģehre tatlı su getirilmiģ, 11 Sayfa 13

14 Mart 1934 yılında ise PaĢabahçe ye (PaĢa Fabrikası) elektrik santrali kurularak Ģehre elektrik verilmiģtir. (Belediye BaĢkanı Osman Hikmet IġIK) En uzun dönem olarak Mehmet Rahmi GÜNAY Belediye BaĢkanlığı yapmıģtır. Kale'nin park haline getirilmesi, Ethembey Parkının alınması, Belediye Oteli, Düğün Salonu bulunan binaların yapılması, perakendeci ve toptancı hallerinin yapılması ve mezbahanın kurulması GÜNAY'ın BaĢkanlık döneminde olmuģtur. Vali ve Belediye BaĢkanı olarak görev yapan Vali VARĠNLĠ zamanında Buğday Meydanı ve Bıçakçılar içinde istimlâk çalıģmaları, sanayii çarģısının baģlangıcı, elektrik ve su Ģebekelerinin yeniden yapımı, otobüs terminalinin yerinin alınması gibi iģler yapılmıģtır. Ahmet DURAKOĞLU zamanında ise soğuk hava tesisleri, su Ģebekesinin kısmi tevsii, Sanayii ÇarĢısı'nın tamamlanması, Atatürk Anıtı'nın yapımı, Sıcak Çermik Tesisleri'nin yapımı ve Belediye Sitesi'nin yapımını sayabiliriz. Belediye BaĢkanlarından Orhan EKENEL zamanında ise DikilitaĢı Kepenek Caddesine bağlayan Gürsel PaĢa Caddeleri istimlâk edilerek hizmete açılmıģtır. Belediyenin makine ikmal tesislerine kavuģarak asfalt plentinin ilk oluģumu Belediye BaĢkanı Süleyman ÇANKA zamanında gerçekleģirken, bu dönemde ayrıca araç parkı güçlendirilmiģ, yeni yollar açılmıģ ve Kapalı ÇarĢı ve Otogar inģaatına baģlanmıģtır. Kapalı çarģı ve Otogarın tamamlanması ise Bekir TĠMURBOĞA döneminde gerçekleģti. Ayrıca bu dönemde Belediye Nikâh Salonu, Yeni Buğday Pazarı, Karayolları ile Hal arasındaki köprünün yapımı gerçekleģtirilmiģ, altyapı hamlesi baģlatılmıģtır. Kunduracılar ÇarĢısı inģaatı tamamlandı ve Bezazlar ÇarĢısı yapıldı Temel KARAMOLLAOĞLU döneminde Ģehir genelinde asfaltlama hamlesi baģlatıldı. Huzurevi, Özürlüler Kültür Sitesi, AĢevi yapıldı. Çocuk kreģi, Dar'ül Aceze inģaatlarının temelleri atıldı. Meydan ĠĢ Merkezi yapılarak hizmete sunuldu. Eski Cezaevi'nin olduğu bölgeye yeni yol açıldı ve o alana Saraybosna Parkı yapıldı. Yine bu dönemde Sebahattin Öztürk Spor Salonu yapıldı. Aydoğan I. (Fatih) ve Kılavuz I. Gecekondu Önleme Bölgeleri kuruldu. Sosyal Konutlar yapılarak dar gelirlilere tahsis edildi. Ġmar uygulamaları (18.madde) yaygınlaģtırıldı Osman SEÇĠLMĠġ döneminde SusamıĢlar ve Abdiağa Konaklarının restorasyonu yapıldı. Gökmedrese restütisyon ve restorasyon planları hazırlandı. Fatih II., Kılavuz II. ve Alibaba I. Gecekondu bölgesi kuruldu. Arsa tahsisleri tamamlandı. Mezbahanın Ģehir merkezinden kaldırılarak yerine konut ve iģ merkezi kurulması sağlandı. Gültepe mahallesi köprüsü ve karaağaç köprüsü ilavesi yapıldı. 4.iĢletme kavģağı, Gültepe kavģağı, Mevlana cad. kavģağı geniģletme çalıģmaları tamamlandı. 80. yıl bulvarı geniģletme çalıģması yapıldı. Galericiler sitesi ve köy garajının yapımı tamamlandı. Asfalt plentinin yenilenmesi ve çok katlı binalar için yangın merdiveni alımı gerçekleģtirildi yıllarında Sami AYDIN döneminde ise, su sorunu çözüldü ve içme suyu arıtma tesisi hizmete girdi. ġehrimize ilk defa yağmur suyu hattı yapıldı, Mundar Irmak, Çorağan ve Pünzürük dereleri ıslah edildi, Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı. PaĢabahçe Mesire Alanı, Aksu, Oğuzlar Parkı, Sayfa 14

15 Öğretmenler Parkı ve bölge parkları yapıldı. Toplu Konut Projelerine öncülük edildi. Sosyal belediyecilik anlayıģı ile Gıda Bankası, Hanımlar Kültür Merkezi, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi gibi merkezlerde önemli hizmetler verildi. Minibüsler kaldırılarak toplu taģımda birliktelik sağlandı. Tarihi Kent Meydanı Projesi, havuzlu kavģaklar, Ġstasyon ve Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi, Bankalar Caddesinin yayalaģtırılması projeleri gerçekleģtirildi. Belediyenin makine ve araç parkı büyük oranda yenilendi, hizmetlerde bilgisayar teknolojisinden yararlanılmaya baģlandı ve Kent Bilgi Sistemi kuruldu. 3. MEVZUAT Belediyenin kuruluģuna ve faaliyetlerine iliģkin temel mevzuata ait bilgiler aģağıda verilmiģtir: Mevzuatın Adı Mevzuat Numarası Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Belediye Kanunu /07/2005 tarih ve sayılı İmar Kanunu /05/1985 tarih ve sayılı Kamulaştırma Kanunu /11/1983 tarih ve sayılı Devlet İhale Kanunu /09/1983 tarih ve sayılı Gecekondu Önleme Kanunu /07/1966 tarih ve sayılı Kamu İhale Kanunu /01/2002 tarih ve sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu /01/2002 tarih ve sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun /01/2002 tarih ve sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu /12/2003 tarih ve sayılı Hal Kanunu 80 16/09/1960 tarih ve sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Sebze Halleri Hakkında KHK /06/1995 tarih ve sayılı Belediye Gelirleri Kanunu /05/1981 tarih ve sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun /07/2005 tarih ve sayılı Kabahatler Kanunu /03/2005 tarih ve sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu /06/2005 tarih ve sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair K.H.Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun /01/1984 tarih ve sayılı /06/1989 tarih ve sayılı /07/2008 tarih ve sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun /06/1994 tarih ve sayılı Sayfa 15

16 4. ÖRGÜT YAPISI Sivas Belediyesinin örgüt yapısı 22/02/2007 tarihinde yayınlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik e uygun olarak yeniden düzenlenmiģ ve 07/03/2007 tarih ve 40 nolu Meclis toplantısıyla karara bağlanmıģtır. Bu düzenleme ile daha önceden 39 olan birim müdürlüğü sayısı 23 e indirilmiģtir. Daha sonra norm kadro yönetmeliğinde yapılan değiģikliklere paralel olarak Hal ve Mezarlık Müdürlükleri oluģturulmuģtur. En son 27 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik gereği TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü oluģturulmuģtur ( tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile). Böylece müdürlük sayısı 26 ya çıkarılmıģtır. BaĢkan DanıĢmanları, Ġç Denetçiler ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Belediye BaĢkanına bağlı olup, 25 birim müdürlüğü ise 7 baģkan yardımcısına bağlı olarak çalıģmalarını yürütmektedirler. Sayfa 16

17 BELEDĠYE BAġKANI Ġç Denetçiler Özel Kalem Müdürlüğü BaĢkan DanıĢmanları BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI BAġKAN YARDIMCISI Mali Hizmetler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müd. Emlak ve Ġstim. Müdürlüğü Destek Hizm. Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müd. Basın Yay. Halk.ĠliĢ.Müd. Plan ve Proje Müdürlüğü Ġnsan Kay. ve Eğit.Müdürlüğü ĠĢletme ve ĠĢt. Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müd. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü Su ve Kanaliz. Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü UlaĢım Hizm. Müdürlüğü Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Ġtfaiye Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Sayfa 17

18 5. YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ Sivas Belediyesi ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı bir mahalli idaredir. Belediye BaĢkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye BaĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre 5 yıl süre için seçilir. Belediye BaĢkanı görevlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurumun amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans göstergelerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve yetkili olup, Belediye Meclisine karģı sorumludur. Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiģ üyelerden oluģur. Her ayın ilk haftası, önceden kararlaģtırdığı günde toplanır. Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanının baģkanlığında; Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, Malî Hizmetler birim müdürü ve Belediye BaĢkanının birim müdürleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kiģiden oluģur. Yürütme Belediye BaĢkanının yönetiminde BaĢkan Yardımcıları ve birim müdürlükleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Belediye hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde görevlendirilen memur, iģçi ve sözleģmeli personel tarafından yerine getirilir sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, Sivas Belediyesinde stratejik yönetim ve performansa dayalı yönetim konusunda önemli adımlar atılmıģtır. Bu kapsamda, ilk olarak Stratejik Planı, bu plana göre 2007, 2008 ve 2009 Performans Programları hazırlanmıģ, performans programlarının takibi için, performans programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumları ile ilgili periyodik raporlar alınmıģ ve bu raporlar çerçevesinde değerlendirme raporları hazırlanmıģtır. Kurumsal mali yönetim ve yeniden yapılanma çerçevesinde, belediye norm kadro ilke ve esaslarıyla ilgili yönetmeliklere göre düzenlemeler yapılarak müdürlük sayısı 39 dan 26 ya indirilmiģtir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. Maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi, stratejik planlama ve performansa dayalı yönetim konusundaki faaliyetleri Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat çerçevesinde, Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ġç Kontrol Birimi oluģturulmuģ, söz konusu kanun ve düzenlemeler doğrultusunda çalıģmalar yapılmıģtır. Sayfa 18

19 Maliye Bakanlığının hazırladığı rehbere uygun olarak, Sivas Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak bakanlığa gönderilmiģtir sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, 28/8/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Sivas Belediyesine 3 adet Ġç denetçi kadrosu ihdas edilmiģtir. Ġç denetçi kadrolarına atanan personeller, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen iç denetçi sertifika eğitimine katılmıģ ve sertifikalarını almıģlardır. Ġç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim konusunda harcama yetkilileri, gerçekleģtirme görevlileri ve süreçlerde yer alan tüm personele seminer verildi. Tüm iģ süreçleri ile ilgili olarak bütün birimler ve yetkililerle toplantılar yapılmıģ, iģ süreçleri risk matrisi oluģturulmuģtur yılında 9 adet iç denetim raporu hazırlanmıģtır. Ġç denetçilerin, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulunun eğitimlerine katılımı sağlanmıģtır. Sayfa 19

20 D. ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 1. ĠNSAN KAYNAKLARI 2013 Yılsonu itibariyle, istihdam durumu ve cinsiyete göre personel durumu aģağıdaki tabloda verilmiģtir: İstihdam Durumu Erkek Kadın Toplam Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli Toplam Ağustos 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde 54 sözleģmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuru kadrolarına atamaları yapılmıģtır. Böylece toplam memur sayısı 426 ye ulaģmıģtır. Memur ve sözleģmeli personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ile dolu ve boģ kadro sayıları aģağıdaki gibidir: Hizmet Sınıfları Dolu Kadro Memur Boş Kadro Sözleşmeli Toplam Genel İdare Hizmetleri Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Sayfa 20

21 Yıllara göre personel durumunu gösteren tablo ve grafikler de aşağıda verilmiştir (Değerler yılsonu itibari iledir): İstihdam Durumu Memur Kadrolu İşçi Mevsimlik İşçi Sözleşmeli Toplam Yıllara Göre Personel Durumu Sözleşmeli Mevsimlik İşçi Kadrolu İşçi Memur Sayfa 21

22 2. FĠZĠKĠ KAYNAKLAR Sivas Belediyesi, Belediye Ana Hizmet Binasının dıģında birçok binada hizmet vermektedir. Bu hizmet binalarının listesi aģağıda verilmiģtir: 1. Belediye Ana Hizmet Binası 2. Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü) 3. Strateji Servisi Hizmet Binası 4. UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası 5. Yeni Terminal Hizmet Binası 6. Ġtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası 7. Ġtfaiye Müdürlüğü Esentepe ġubesi Hizmet Binası 8. Ġtfaiye Müdürlüğü Organize Sanayii Bölgesi ġubesi Hizmet Binası 9. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi 10. BHĠM Yayın Servis (Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Eski Hizmet Binası) 11. Hanımlar Kültür Merkezi Hizmet Binası 12. Hanımlar Kültür Merkezi YeniĢehir ġube Binası 13. Sosyal ĠĢler Müdürlüğü (Gıda Bankası) 14. Huzur Evi Hizmet Binası (ĠĢletmesi Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ne devredilmiģtir.) 15. Özürlüler Kültür Sitesi Hizmet Binası 16. Makina Ġkmal Tesisleri Hizmet Binası 17. Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası 18. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Hizmet Binası 19. Sıcak Çermik Kaplıca Hizmet Binası 20. Soğuk Çermik Kaplıca Hizmet Binası 21. Temizlik Müdürlüğü Hizmet Binası 22. Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası 23. Fen ĠĢleri Müdürlüğü Asfalt ġantiyesi ve Saha Amirliği Hizmet Binası 24. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmet Binası 25. Evlendirme Memurluğu Hizmet Binası 26. PaĢaçayırı M.Yazıcıoğlu Spor Tesisleri 27. Özbelsan A.ġ.- SidaĢ A.ġ Hizmet Binası 28. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Sayfa 22

23 İŞ MAKİNELERİ ARAÇLAR SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3. MAKĠNE VE ARAÇ PARKI Sivas Belediyesinin makine ve araç parkında 2013 yılsonu itibariyle 185 adet araç, 59.adet iģ makinesi bulunmaktadır. Bu araç ve iģ makinelerinin cinslerine göre dağılımı tabloda verilmiģtir: Araç ve İş Makineleri/Yıl Binek oto Minibüs Otobüs Pikap Kamyon Temizlik kamyonu Motorsiklet Traktör Cenaze Yıkama Aracı Cenaze Taşıma Aracı Tır Sal Kurtarıcı Vidanjör Asfalt tankeri Yol süpürge kamyonu Yol çizgi makinesi Tatlı Su Tankeri Sulama Tankeri 5 Akaryakıt Tankeri İtfaiye Arazözü (Merdivenli) 4 İtfaiye Arazözü İtfaiye Aracı Platform 2 İtfaiye Aracı Merdiven 2 ARAÇ TOPLAM Yükleyici Traktör Kepçe Ekskavatör Mini Eskavatör Dozer Greyder Silindir Forklift Kompresör Asfalt Finişeri Ağaç Sökme Aracı 2 Kar Toplama Aracı İŞ MAKİNESİ TOPLAM GENEL TOPLAM Sayfa 23

24 4. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve yaygın bir Ģekilde kullanılmakta olup, teknolojilerine uygun teknik donanım, kontrol ve takip sistemi bulunmaktadır. günümüz Tüm kullanıcılarımız ağa dahildir. Kurum içi elektronik ortamın yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesine yönelik çalıģmalar da devam etmektedir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüz bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi çalıģmaları devam etmekte olup, Belediye arģivinden faydalanılarak mülkiyet ve kadastral verileri sayısallaģtırılmakta, oluģturulan sayısal veriler tapu kayıtları ile eģleģtirilmektedir. Numarataj verilerinin sağlıklı olmaması nedeni ile yeni ve temiz bir numarataj alt yapısı (Adres Bilgi Sistemi) oluģturulmuģtur. Mezarlık Bilgi Sisteminin mekansal verileri harita üzerinde oluģturularak sistemin devamlılığı sağlanmaktadır. Halkın bilgi edinme baģvuruları sağlıklı bir Ģekilde cevaplanmakta, çağrı merkezimiz 7/24 hizmet vermektedir. Özellikle iletiģim ve bilgisayar teknolojisinin hizmetlerde aktif olarak kullanılması ile birlikte hizmet alanlarında teknolojik altyapıyı güçlendirecek ciddi yatırımlar gerçekleģtirilmiģtir. Bu yatırımların dökümü aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir: ĠletiĢim Altyapısı İletişim Sistemleri Adet Hizmet Alanı Kullanım Yeri Kent Bilgi Sistemi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Birimler E - Belediye Sistemi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Hizmet Alanları Çağrı Merkezi 1 Belediye Hizmetleri Tüm Hizmet Alanları Görüntü Kayıt Sistemi 7 Güvenlik Kameraları Hizmet Binası, Hal, Zabıta Güvenlik Kamera Sistemi 250 Belediye Hizmetleri Canlı Yayın Kamera Sistemi 3 Şehir Merkezi Hizmet Binası ve Muhtelif Birimler Kale Camii, C.Meydanı, Yukarı Tekke İletişim Yöntemleri Adet Hız Kulanım Yeri Metro İnternet 1 30 Mbps Merkez Hizmet Binaları VDSL KB Merkez Hizmet Binaları İnternet Bağlantısı (ADSL) KB Merkez Hizmet Binaları Lan (Yerel alan ağı) MB Tüm Birimler Switch 60 Belediye Hizmetleri Tüm Birimler Wireless (Kablosuz İletişim) MB Uzak Hizmet Birimleri Kioks (Görüntülü ekran) 3 Mezar bilgisi-yeri Mezarlık Müdürlüğü Sayfa 24

25 Bilgisayar Donanım Altyapısı Server Adı Adet İşlemci Ram Kapasite Domain Server 1 CPU E Ghz 8 Cores 12 GB 734 GB Update Server 1 CPU E Ghz 2 Pro. 8 Cores 8 GB 409 GB Web Server 1 CPU E Ghz 8 Çekirdek 11 Gb 673 GB Database Server 1 CPU E Ghz 2 Processor 4 GB 960 GB E-belediye Server 1 Core Ghz. 1 GB 280 GB Çağrı Mrk. Server 1 X Ghz 2 İşlemci 4 GB 700 GB Trafik Kontrol Server 1 P GB 120 GB Jaguar1 Server 1 CPU E Ghz 2 Processor 4 GB 560 GB Jaguar1 Server 1 CPU E Ghz 2 Processor 4 GB 500 GB Arcgis Server 1 Xeon 2.80 Ghz. 2 İşlemcili 4 GB 280 GB Kent Harita Server 1 Xeon 3.0 Ghz. 2 İşlemcili 2 GB 120 GB El Terminal Server 1 Core i5 2500K 3.30 Ghz. 4 GB 1 TB Şehir Kamera Server 1 Core 2 Quad Q Ghz. 2 GB 75 GB Kartlı Geçiş Sistemi Server 1 CPU E Ghz 2 Pro.8 Cores 12 GB 232 GB Vega Server-1 1 CPU E Ghz 2 Pro. 8 Cores 4 GB 136 GB Vega Server-1 1 Core 2 Quad Q Ghz. 5 GB 300 GB Paylaşım Server 1 Core i3 CPU 3.33 Ghz. 2 GB 7 TB Kent Rehberi-2 1 Xeon CPU E GB 2 TB Sanal Makine-1 Server 1 Core i3 CPU 3.20 Ghz. 6 GB 500 GB Bilgisayarlar Kişisel Bilgisayarlar 65 i7 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 75 i5 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 7 İ3 İşlemci Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 110 Core2 Duo Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 185 P4 Muhtelif Birimler Kişisel Bilgisayarlar 25 Atom İşlemci Muhtelif Birimler Yazıcılar Laserjet 180 A4 Muhtelif Birimler Deskjet 5 A4-A3 Muhtelif Birimler Scanner 6 A4-A3 Muhtelif Birimler Fotokopi Makinesi 22 A4-A3 Muhtelif Birimler Plotter 3 A0 Muhtelif Birimler Belediyemiz muhatapları iletiģim araçlarını kullanarak kurumumuzda üretilen bilgileri sorgulama, kurumumuza olan borçlarını ödeme ve takip etme imkânına sahiptirler. Aynı zamanda dinamik web portalımız üzerinde Belediyemiz hizmetleri de takip edilebilmektedir. Kurumumuz hizmetlerinin tamamına yakını da yine teknolojik donanım sayesinde online olarak kontrol edilmekte ve müdahaleler merkezi yönetim tarafından yerinden yapılabilmektedir. Sayfa 25

26 5. HĠZMET ALANI Sivas Belediyesi Mücavir Alanı ha, belediye sınırı ha ve imar planı alanı ise ha dır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi veri tabanı 2013 yılı verilerine göre Sivas merkez nüfusu dir. Sivas Belediyesinin hizmet alanları içerisinde toplam 65 mahalle yer almakta olup, bu mahallelerde toplam adet bina, adet bağımsız bölüm, 908 kamu iģyeri ve adet özel iģyeri bulunmaktadır. Mahalle listesi ile kamu iģyeri, özel iģyeri, arsa, bina ve bağımsız bölüm sayılarının mahallelere dağılımını gösteren tablo aģağıda verilmiģtir: Sayfa 26

27 Mah Kodu Mahalle Adı Kamu İşyeri Özel İşyeri Arsa Bina B.B. Sayısı Mah Kodu Mahalle Adı Kamu İşyeri Özel İşyeri Arsa Bina Bağımsız Bölüm Sayısı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 11 Sularbaşı A.Vahabigazi Çarşıbaşı Gülyurt Eskikale Kılavuz Mehmetpaşa Şeyh Şamil Yüceyurt Huzur Mevlana M.Akif Ersoy Çayyurt Yeşilyurt Akdeğirmen Kardeşler Gökçebostan Yenişehir İnönü Gültepe Mısmılırmak Kadı Burhan Dedebalı Dörteylül Yiğitler Altuntabak Bahtiyarbostan Çiçekli Küçükminare Yeni Ferhatbostan Yunusemre Demircilerardı Fatih Paşabey Esentepe Pulur İstiklal Kızılırmak Tuzlugöl Yahyabey Emek Üçlerbey Kümbet Kaleardı Selçuklu Gökmedrese Mimar Sinan Cami-İ Kebir Diriliş Örtülüpınar Danişmentg Halil Rıfatpaşa Karşıyaka Ece Esenyurt Aydoğan Çayboyu Yenidoğan Uzuntepe Seyrantepe A.Turangazi Alibaba Eğriköprü Orhangazi TOPLAM Sayfa 27

28 6. SUNULAN HĠZMETLER Sivas Belediyesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddeleri çerçevesinde birçok hizmet sunmaktadır. Bu hizmetleri aģağıdaki ana baģlıklarda toplamak mümkündür: Ġmar, ġehircilik ve KamulaĢtırma Hizmetleri: ġehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planlarının yapılması, imar uygulama planlarının Ġmar kanununun 18. Maddesi kapsamında araziye uygulanması, serbest harita bürolarınca yine imar kanununun 15,16 ve 17 maddeleri doğrultusunda vatandaģın talebi ile yapılan ifraz, tevhid, yola terk ve yoldan ihdas iģlemlerinin kontrolü, imar planı yapılacak alanlar ile revize olacak alanlara ait halihazır haritaların yapılması, yaptırılması ve kontrol edilmesi, park ve yol alanında kalan özel mülkiyet parsellerinin kamulaģtırma iģlemlerinin yapılması, haciz ve Ģerh iģlemleri, arsa paylarının satıģ ve takas iģlemleri, gecekondu önleme bölgeleri ile ilgili iģlemler, imar durumu belgesinin düzenlenmesi, yapılacak her türlü bina ile ilgili kontrollerin yapılması ve belge, rapor ve ruhsatlarının düzenlenmesi, her türlü yapının denetlenmesi, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri: ġehrimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlanması, suyun kaynaklardan abonelere ulaģmasını sağlayacak her türlü tesisi kurmak, bunları iģletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, su kaynaklarının korunmasını sağlamak, gerekli yerlerde yeni su Ģebekeleri yapmak, su Ģebekesinde meydana gelen her türlü arızayı gidermek, kanalizasyon Ģebekesinin onarımını yapmak ve Ģebekede meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak. Yol Yapım, UlaĢım ve Trafik: Belediye sınırları içerisinde imar planlarına uygun olarak yeni yollar açılması, açılan yolların uygun malzeme ile kaplanması, kaldırımların yapılması ve mevcutların belirli bir standartta tutulması, trafik akıģının düzenli ve güvenli olmasının sağlayacak Ģekilde yol ve kavģak düzenlemeleri yapmak, boya ve çizgi faaliyetleri yapmak, trafik ıģık ve iģaret levhaları koymak, toplu taģım araçlarının güzergâh ve duraklarını tespit etmek, ticari taksi, servis ve halk otobüslerinin çalıģmalarına yönelik hizmetler, Ģehirlerarası terminal ile ilçe köy terminalinden yapılan giriģ çıkıģları düzenlemek ve bunlarla ilgili faaliyetleri yapmak. Park, Bahçe ve Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları: Ġmar planında park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alan olarak planlanmıģ yerlerin kamulaģtırılarak projelendirilmesi ve yapılması/yaptırılması, ihtiyaç duyulan bitkisel materyalin sağlanması, ağaçlandırma ve yeģillendirme faaliyetleri, mevcut park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanların bakım onarım çalıģmalarının yapılması, mezarlıkların koruma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, cenazelerin nakil ve defin hizmetlerinin yapılması. Sosyal Hizmet ve Yardım: Bakıma ve korunmaya muhtaç aileler, iģsizler, kimsesizler, yaģlılar ve özürlülerin tespit edilmesi, imkânlar ölçüsünde her türlü yardımın yapılması (gıda, hazır yemek, ekmek, yakacak, eģya vb.), özürlülere beceri ve istihdama yönelik kurslar, gezi ve piknikler, konferanslar, eğitim seminerleri düzenlenmesi, engelli bireylerin envanterinin Sayfa 28

29 çıkarılması, bilgilendirme ve yönlendirme çalıģmalarının yürütülmesi, hanımlara yönelik eğitici ve mesleki kurslar, sportif faaliyetler, toplu sünnet ve nikâh organizasyonları düzenlenmesi. Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor: Kültürümüzü ve manevi değerlerimizi korumaya yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi, bu yöndeki diğer faaliyetlere destek verilmesi, özgün ve seçkin eserler oluģmasına yönelik yarıģmalar, sergiler açmak, Ģiir geceleri, konferans ve paneller düzenlemek, restore edilen konaklarda çeģitli etkinlikler tertip etmek,, çocuk ve gençlerin spora özendirilmesi için çalıģmalar yapmak, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek vermek. Temizlik, Katı Atık ve Çevre Koruma: ġehir genelindeki tüm cadde ve sokakların temizlenmesi, konut, iģyeri, resmi daire, hastane gibi ter türlü tesisin katı atıklarının toplanması, nakledilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi, eski katı atık depolama sahalarını ıslah etmek ve çevre düzenlemesini yapmak, kullanımda olan katı atık depolama sahalarını iģletmek ve çevreye etkileri bakımından gerekli tedbirleri almak, çevreyi koruma amacıyla hava, su, toprak ve her türlü kirliliğin kontrol edilmesi, izlenmesi ve gerkli yatrımların yapılması, çevre bilincini geliģtirici eğitim çalıģmalarının yapılması, bu amaçla konferans ve seminerler düzenlenmesi vb. hizmetlerin yapılması. Denetim ve Esenlik Hizmetleri: Zabıta, veteriner, itfaiye, sivil savunma, defin hizmeti veren birimler sayesinde beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için gerekli çalıģmaların yapılması ve yaptırımların uygulanması, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen cezaların verilmesi. Ekonominin ve Ticaretin GeliĢtirilmesi: Düzenli alıģ veriģ ortamının sağlanması, mevzuata uygun hareket edilip edilmediğinin denetlenmesi, satın alma, satıģa çıkarma, kiralama, ihaleye esas muhammen bedel ve kamu görevlilerinin yolluklarına esas olan rayiçlerin belirlenmesi, ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yapılması, akaryakıt alım ve satımı, kaplıcaların iģletilmesi, belediyeye ait yeni sosyal tesislerin açılması ve iģletilmesi. Ayrıca bu hizmetlerin en iyi Ģekilde yerine getirilebilmesi için kurum içinde yönetime ve diğer birimlere destek olarak mali hizmetler, yazı iģleri, insan kaynakları, bilgi iģlem, satın alma ve diğer destek hizmetler de mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. Sayfa 29

30 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 2009 yılında Sivas Belediyesi Stratejik Planı hazırlanmıģ, Belediyemizin stratejik amaç ve hedefleri aģağıda verilen 7 odak alan çerçevesinde belirlenmiģtir: ODAK ALAN: ĠMAR VE ġehġrleġme STRATEJĠK AMAÇ 1:ihtiyaçlara cevap veren bir imar ve kentleģme altyapısı oluģturmak Hedef 1.1. Ġmar planını revize etmek/yenilemek Hedef 1.2. Hâlihazır haritaların, imar planlarının ve kadastro paftalarının eksik kalan kısımlarının sayısallaģtırma iģlemlerini tamamlamak Hedef 1.3. Yerel ölçüm ağlarının ülke koordinat sistemine uyumunu sağlamak Hedef 1.4. Etkin bir numarataj sistemini oluģturmak ve uygulamak STRATEJĠK AMAÇ 2: Kent estetiğini yükseltmek Hedef 2.1. ġehir merkezindeki estetiği düģük binaların oranını düģürmek Hedef 2.2. Metruk ve yıkılmaya yüz tutmuģ binaları tespit etmek ve bunlar hakkında yasal iģlemleri uygulamak Hedef 2.3. ġehir mobilyalarını yaygınlaģtırmak, Ģehir hayatını kolaylaģtırıcı ve güzelleģtirici Ģekilde yeniden düzenlemek Hedef 2.4. YapılaĢmada standartları oluģturmak STRATEJĠK AMAÇ 3: Tarihi mirasımızı korumak ve yaģatmak Hedef 3.1. Ġmar plan ve uygulamaları yapılırken tarihi mirasın korunmasına yönelik çalıģmalar yapmak Hedef 3.2. Tescilli binaların ve tarihi mekanların, camilerin restorasyon ve çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef 3.3. Restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılacak yerlerin kamulaģtırmalarını yapmak Hedef 3.4. Kale Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Çevre Düzenlemesi Projesini revize etmek STRATEJĠK AMAÇ 4: ġehri tek merkezlilikten çıkartmak, çarpık kentleģmeyi önlemek, yeni yerleģim alanları oluģturmak ve kentsel dönüģümü yaygınlaģtırmak Sayfa 30

31 Hedef 4.1. Parselasyon çalıģmalarını düzenli bir Ģekilde devam ettirmek Hedef 4.2. Mevcut Gecekondu Önleme Bölgelerinin iģlemlerini tamamlayarak uygulamayı bitirmek Hedef 4.3. Kaçak yapılaģma ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef 4.4. Uydu kentler ve yeni toplu konut bölgeleri oluģturmak Hedef 4.5. Yeni cazibe merkezleri oluģturmak (Kamu Kurum ve kuruluģlarının yer seçimleri) Hedef 4.6. Eski Sanayi ve Yeni Ata Sanayii bölgelerini Ģehrin geliģimine uygun olarak yeniden değerlendirmek Hedef 4.7. Fuar alanlarını değerlendirmek ve uygulamasını yapmak Hedef 4.8. Kızılırmak çevresini projelendirmek ve kamulaģtırmak Hedef 4.9. Yeni sosyal konut alanları oluģturmak Hedef Yeni mezarlık alanları kamulaģtırmak Hedef Ġmar uygulaması sonucu ortaya çıkan yol, park ve yeģil alanları kamulaģtırmak Hedef Belediye hizmet bina ve alanlarını daha uygun yerlere taģımak, mevcut alanları yeniden değerlendirmek Hedef Bazı meslek gruplarına ait iģyerlerini Ģehir merkezinin dıģına çıkartmak ODAK ALAN: ALTYAPI STRATEJĠK AMAÇ 5: Su ve kanalizasyon sistemini sağlıklı, düzenli ve çevreye uyumlu hale getirmek ve sürekliliğini sağlamak Hedef 5.1. Kanalizasyon Ģebekesinin tamamını ana kollektöre bağlamak Hedef 5.2. ġehir kanalizasyonunu Atık Su Arıtma tesisinden geçirerek Kızılırmak a deģarjını sağlamak Hedef 5.3. Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamuru uygun Ģekilde bertaraf etmek Hedef 5.4. Esenyurt, KarĢıyaka, Çayboyu mahallelerinin kanalizasyonlarını ana kollektöre bağlayarak Atık Su Arıtma Tesisine ulaģmasını sağlamak Hedef 5.5. ġehrin tamamını kapsayacak Ģekilde yağmur suyu hatlarını projelendirmek ve yeni yağmur suyu hatlarını yapmak Hedef 5.6. Yeni imara açılan yerlerin su ve kanalizasyon Ģebekelerini projelendirip imalatını yapmak Hedef 5.7. Su kaynaklarını ve baraj havzasını korumak, gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef 5.8. Ġçme suyu Ģebekesinin rehabilitasyonunu yapmak Sayfa 31

32 Hedef 5.9. Su ve kanal arıza ihbarlarının 24 saat içinde değerlendirilerek mağduriyeti önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, bilgilendirmelerin yapılması en kısa zamanda sorunun çözülmesi Hedef Tatlı su Ģebekesini rehabilite etmek Hedef Ġçme Suyu Arıtma Tesisini tüm Ģehre hizmet verir hale getirmek Hedef Su dağıtım ve kullanımındaki kayıp oranlarını azaltmak (% 22 ye düģürmek) Hedef Kaçak su kullanımını % 5 e indirmek Hedef Su ve kanalizasyon Ģebekelerine ait bilgileri 2010 yılı sonuna kadar sayısallaģtırmak ODAK ALAN: ULAġIM STRATEJĠK AMAÇ 6: Düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaģım altyapı ve sistemini kurmak Hedef 6.1. UlaĢım Ana Planını yapmak Hedef 6.2. KavĢak düzenlemeleri yapmak Hedef 6.3. Araç alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.4. Yaya alt ve üst geçitleri yapmak Hedef 6.5. Köprüler yapmak Hedef 6.6. Otopark sorununu çözmek Hedef 6.7. Sinyalizasyon sistemini trafik akıģkanlığını sağlayacak Ģekilde düzenlemek, ihtiyaç duyulan yerlere yeni sinyalizasyon sistemleri kurmak Hedef 6.8. Kameralı trafik takip sistemini kurmak Hedef 6.9. Trafik iģaret ve yön levhalarını tamamlamak Hedef Uygun alanlarda bisiklet parkurları yapmak Hedef Merkezi yerlerde yayalaģtırma uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef Toplu taģımın sorunlarını gidermek Hedef Trafik konusunda halkı bilinçlendirmek Hedef ġehirlerarası terminal binasında ihtiyaçları karģılayacak Ģekilde yeni düzenlemeler yapmak Hedef ġehir içi trafiğin aksamadan devamlılığını sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 7: Yol ve kaldırım çalıģmalarıyla yaya ve taģıt ulaģımını kolaylaģtırmak Hedef 7.1. Yol açma ve asfaltlama çalıģmaları yapmak Sayfa 32

33 Hedef 7.2. Kaldırım çalıģmaları yapmak Hedef 7.3. Alternatif yol kaplama uygulamalarını yaygınlaģtırmak Hedef 7.4. ġehrimizde yapılacak alt ve üst yapı çalıģmalarında ilgili kamu ve özel kuruluģlar ile koordinasyonu sağlamak ODAK ALAN: SOSYAL KÜLTÜREL STRATEJĠK AMAÇ 8: Sosyal yardımların insan onuruna yakıģır Ģekilde adil, etkili ve düzenli arzını sağlamak Hedef 8.1. Muhtaç insanların tespitinde kullanılan mevcut veri tabanını geliģtirmek ve güncellemek Hedef 8.2. Sosyal yardımların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak Hedef 8.3. Birinci dereceden muhtaç ailelerin tamamına ulaģmak ve temel ihtiyaçlarını karģılamak STRATEJĠK AMAÇ 9: Engelli vatandaģlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve yaģam kalitelerini yükseltmek Hedef 9.1. Engellilere yönelik meslek edindirme kursları açmak, açılmasına destek olmak Hedef 9.2. Ġmar yönetmeliğinde engellilerin yaģamını kolaylaģtırmaya yönelik düzenlemeler yapmak Hedef 9.3. Engellilerin yaģamını kolaylaģtırıcı rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak, fiziki ve üst yapı çalıģmalarını geliģtirmek Hedef 9.4. Engellilere yönelik etkinlikleri artırmak Hedef 9.5. Sokak çocukları ve madde bağımlılarına yönelik rehabilite çalıģmalarına destek olmak STRATEJĠK AMAÇ 10: ġehrimizde yaģayan tüm kesimlere yönelik kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler yapmak Hedef Meslek edindirme ve beceri kazandırma kursları açmak Hedef Sosyal ve kültürel faaliyetleri artırarak Ģehir geneline yaymak Hedef Kültür sanat faaliyetlerini teģvik etmek, desteklemek Hedef Sağlıklı yaģamı teģvik için sportif faaliyetleri desteklemek Hedef Kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak, rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini artırmak STRATEJĠK AMAÇ 11: ġehrimizin zenginliklerini koruyup yaģatarak tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, Ģehrimizi tarih, kültür ve sanat faaliyetleriyle cazibe merkezi haline getirmek Sayfa 33

34 Hedef Eylül Kongresinin tarihteki misyonu göz önüne alınarak kutlamalara uluslar arası boyut kazandırmak, ilimizin tanıtımını yapmak Hedef Tarihi eserlerimizin tanıtımı ve turizm amaçlı kullanılmasını sağlamak Hedef ġehir kültürünün temel unsurlarının yaģatılmasını ve tanıtılmasını sağlayacak bir Ģehir müzesi kurmak Hedef Ġlimizde yetiģmiģ devlet adamları, kanaat önderleri, âlim, sanatkâr, edebiyatçı, spor adamlarının tanıtımına yönelik çalıģmalar yapmak (sempozyum, basılı ve görsel yayın vs..) Hedef Sivas taki âģıklık geleneğinin yaģatılması, âģıkların tanıtılması amaçlı faaliyet ve yayınlarının yapılması Hedef Sivas halıcılığı, kilimciliği ve diğer el sanatlarının yaģatılmasına yönelik faaliyetleri yapmak STRATEJĠK AMAÇ 12: ġehirlilik (HemĢehrilik) bilincini geliģtirmek ve mahalli kararlara katılımı sağlayıcı mekanizmaları kurmak ve iģletmek Hedef Kent Konseyi çalıģmalarını kolaylaģtırıcı ve etkinliğini artırıcı katkılarda bulunmak Hedef Sivil toplum kuruluģlarıyla iliģkileri geliģtirerek çalıģmalarına katkılar sağlamak Hedef Mahalle muhtarlarıyla periyodik toplantılar düzenlemek, mahallelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak Hedef Mahalli gelenek ve göreneklerin yaģatılmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek Hedef Halkı ve çocukları bilinçlendirici çalıģmalar yapmak Hedef Ġlimiz ve belediye faaliyetlerinin tanıtımını fuarlar, basın yayın ve diğer iletiģim araçları aracılığıyla yapmak Hedef Anket çalıģmaları ile hemģehri memnuniyetini tespit etmek ve talepleri değerlendirmek Sayfa 34

35 ODAK ALAN: SAĞLIK-ESENLĠK-ÇEVRE STRATEJĠK AMAÇ 13: Tarihi, kültürel ve sosyal değerlerimizle uyumlu, ihtiyaçları karģılayacak nitelikte park, bahçe, çocuk oyun alanı ve yeģil alanlar oluģturmak. Hedef KiĢi baģına düģen yeģil alan miktarını artırmak Hedef Tarihi eserlerin çevre düzenlemelerini yapmak Hedef Mesire ve piknik alanlarını artırmak Hedef Kızılırmak çevre düzenlemesini yapmak Hedef Kent Meydanı Projesini geniģletmek ve gerekli yerlerde çevre düzenleme çalıģmalarını yapmak Hedef Sera ve fidanlıkları yeniden düzenlemek, Hedef Hobi bahçeleri oluģturmak Hedef Ağaçlandırma faaliyetlerini artırarak sürdürmek Hedef Abdulvahabigazi mezarlık alanını yeniden projelendirerek düzenlemek ve gerekli kamulaģtırmaları yapmak Hedef Eski mezarlıkları rehabilite etmek STRATEJĠK AMAÇ 14: Ġnsan ve çevre sağlığını korumak için etkin önlemler almak Hedef Katı atık depolamasını standartlara uygun hale getirmek Hedef ġehir içi temizlik hizmetlerini geliģtirmek ve katı atıkların kaynağında ayrıģtırılması sistemini kurmak Hedef Eski vahģi depolama yerini rehabilite etmek, düzenli depolamaya geçmek Hedef Tıbbi ve kimyasal atıkların toplanması ve depolanması sistemini rehabilite etmek Hedef Hava, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmaya yönelik tedbirleri ve denetimleri artırmak Hedef Sokak hayvanları barınaklarını ve rehabilite merkezini yeterli hale getirmek, çevre ve insana zarar vermesini önleyecek tedbirler almak Hedef ġehrimizdeki dere yataklarının ıslahı ile ilgili çalıģmaların takibini yapmak Hedef Zararlı haģere ile etkin Ģekilde mücadele etmek Hedef Kurban pazarını düzenlemek, yeterli hale getirmek ve hayvan pazarına iģlerlik kazandırmak Sayfa 35

36 STRATEJĠK AMAÇ 15: Doğal afet ve acil durumlara iliģkin önlemler almak; itfaiye ve kurtarma hizmetlerini geliģtirmek Hedef Doğal afetlerde etkin müdahale edilebilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak Hedef Ġtfaiye ve kurtarma araç- gereçlerini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Ġtfaiye personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Kamu kurumlarının ve sivil binaların itfaiye ve doğal afete hazırlık yönünden etkin denetimini yapmak Hedef Kamu ve özel kurumların itfaiye ekiplerini eğitmek Hedef Belediye sınırları içerisinde yangına müdahale süresini kısaltmak Hedef Öğrenciler baģta olmak üzere halka yönelik yangın ve doğal afet konularında eğitim çalıģmaları yapmak STRATEJĠK AMAÇ 16: Halk sağlığı, huzuru ve güvenliği için etkin denetim ve düzenleme çalıģmaları yapmak Hedef Halkın sağlığı ve güvenliğine iliģkin denetimleri sürekli yapmak Hedef Yeni semt pazarları ihdas etmek, mevcut pazar yerlerini düzenlemek Hedef Zabıta personelini sayı ve nitelik olarak yeterli hale getirmek Hedef Meslek gruplarının kendilerine tahsis edilen yerlere taģınması iģlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak ODAK ALAN: EKONOMĠ STRATEJĠK AMAÇ 17: Belediye iģletme ve iģtiraklerinin daha verimli ve güçlü olmasını sağlamak Hedef Belediye Ģirketlerinde ihtisaslaģmaya yönelik çalıģmalar yapmak Hedef Belediye iģletmelerinin verimlilik ve hizmet kalitelerini artırmak Hedef Restorasyonu yapılan tarihi binaları çeģitli amaçlarla (otel, lokanta vb.) iģletmek STRATEJĠK AMAÇ 18:ġehrimizi modern kaplıcalar Ģehri haline getirmek Hedef Sıcak Çermikteki mevcut tesisleri rehabilite etmek ve yeni tesisler yapmak Hedef Mevcut termal kuyuları rehabilite etmek ve yeni termal kuyular açmak Hedef Yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıca suyunu seracılık ve diğer tarım faaliyetlerinde kullanmak Sayfa 36

37 Hedef Kaplıca tesislerinin iģletilmesi için birlik vb. tüzel kiģilikler oluģturmak Hedef Sıcak Çermiğe içme ve kullanma suyu temin etmek Hedef Sıcak Çermiğe ulaģım ve taģıma sorunlarını çözmek Hedef Soğuk Çermikte mevcut konaklama tesislerini rehabilite etmek ve yeni konaklama tesisleri yapmak Hedef Soğuk Çermik altyapısını yenilemek Hedef Soğuk Çermikte yeni tesis alanları ihdas etmek ve altyapı çalıģmalarını tamamlamak Hedef Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının belirlediği standartlara kavuģturmak STRATEJĠK AMAÇ 19: Ticaret ve sanayinin geliģimine yönelik kolaylaģtırıcı, yol gösterici çalıģmalar yapmak Hedef Yeni ticaret ve sanayi alanları oluģturmak Hedef Sivas ı tanıtım çalıģmalarıyla yatırımcıları teģvik etmek Hedef Ġlin yatırım potansiyeli araģtırmasını yenilemek Hedef GiriĢimcileri bilgilendirici çalıģmalar yapmak ODAK ALAN: KURUMSALLAġMA STRATEJĠK AMAÇ 20: Personelin etkinlik ve verimliliğini artırmak Hedef Hizmet içi eğitimi daha etkin ve verimli hale getirmek Hedef Personel motivasyonunun sağlanmasında ödüllendirme ve diğer araçları kullanmak Hedef Kurumsal kimliği geliģtirici çalıģmalar yapmak Hedef Sosyal etkinlikleri artırmak Hedef ÇalıĢma Ģartlarını iyileģtirmek (fiziki, teknolojik imkanlar sağlamak vs) Hedef TeĢkilat yapısında norm kadro yönetmeliğine uygun olarak yeni düzenlemeler yapmak Hedef Birimler arası koordinasyonu sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 21: Kaynak yönetiminde, hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluģturmak Hedef Hedef Hedef Kurum arģivinin fiziki ve teknik imkânlarını artırmak Coğrafi bilgi sistemini geliģtirmek Bilgi iģlem altyapısını geliģtirmek Sayfa 37

38 Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mezarlık bilgi sistemini geliģtirmek E-Belediye hizmetlerini geliģtirmek ve yaygınlaģtırmak TaĢınır malların kayıt ve güncelleme iģlemlerini daha etkin bir Ģekilde yapmak Genel evrak sisteminde otomasyon (elektronik yazıģma) sistemini geliģtirmek Birimler arasındaki her türlü iletiģim aracını etkin ve verimli kullanmak Ekonomik ömrünü tamamlamıģ olan araç ve gereçleri yenilemek Hedef Belediye hizmet binalarının Ģartlarını iyileģtirmek ve yeni hizmet binaları yapmak Hedef Verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla bazı hizmetlerin özelleģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 22: Mali yapıyı güçlendirmek ve devamlılığını sağlayarak etkin hale getirmek Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Hedef Mevcut gelirlerin tahsilât oranını artırmak Yeni gelir kaynakları temin etmek Belediye menkul ve gayrimenkullerini satıģ ve kiralamak yoluyla gelir elde etmek Giderlerde azami tasarruf sağlamak Bütçeyi etkin Ģekilde yönetmek ve bütçe denkliğini sağlamak Ġhtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımı yapmak Belediye gayrı menkullerini tespit etmek ve değerlendirmek Stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarının yerleģmesi için gerekli tedbirleri almak Hedef Mali yönetim ve kontrol kanunun öngördüğü düzenlemeleri yapmak, iç kontrol sistemini kurmak ve uygulanmasını sağlamak Sayfa 38

39 B. TEMEL DEĞERLER VE POLĠTĠKALAR Stratejik Planında, stratejik amaç ve hedeflere ulaģmada esas olacak ilkeler aģağıdaki gibi belirlenmiģtir: Halkın mahalli, milli ve manevi değerlerine saygılı olmak Ehliyet ve liyakate önem vermek Takım ruhunu canlı tutmak Yönetimde katılımcılık GeliĢimcilik, yenilikçilik ġeffaflık, hesap verebilirlik Kaynakları israf etmemek Önem ve öncelikleri gözetmek Ġnsan merkezlilik Hizmette kalite, verimlilik, fayda odaklılık ġehirlilik bilinci ve estetik duyarlılık Kalkınmada öncülük ve önderlik Sayfa 39

40 III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2013 yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, ,80 TL önceki yıldan devreden ödenek ile toplam ,80 TL ye çıkarılmıģtır tarihi itibariyle ,65 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 77,75 dir. Belediye birimlerinin 2013 yılı bütçeleri, geçen yıldan devreden ödenekleri, ek ödenekleri, tahakkuk eden gider, gerçekleģme oranları ve toplam bütçe içindeki payları tabloda gösterilerek, birim giderlerinin toplam bütçe içindeki payları da pasta grafikte gösterilmiģtir: Zabıta Md. 2% Veteriner Md. Ulaşım 0% Hizmetleri Md. 1% Hal Md. 0% Yazı İşleri Md. 0% Plan ve Proje Md. 17% Mezarlık Md. 1% Özel İnsan Kay. ve Kalem Eğitim Md. Sağlık Md. 4% İşleri Md. 1% 0% Bilgi İşlem Md. 1% Hukuk İşleri Md. 0% Destek Bas. Yay.ve Halkla Hizmetleri Md. İlşk. Md. 4% 1% Emlak İstimlâk Md. 3% Temizlik İşleri Md. 5% Su ve Kanalizasyon Md. 7% Fen İşleri Md. 22% Sosyal Yardım İşleri Md. 1% Park ve Bahçeler Md. 7% Mali Hizmetler Md. 2% Kültür ve Sosyal İşler Md. 2% İtfaiye Md. 3% İşletme ve İştirakler Md. 15% İmar ve Şehircilik Md. 1% Sayfa 40

41 Giderin Bütçe Kodu Açıklama 2012 Yılından Devreden Ödenek (TL) 2013 Yılı Bütçe İle Verilen Ödenek (TL) Aktarma Suretiyle Eklenen (TL) Düşülen (TL) 2013 Yılı Net Ödenek Toplamı (TL) 2013 Yılı Tahakkuk Eden Gider (TL) 2013Yılı Gerçekleşme Oranı (%) Toplam Bütçe İçindeki Payı (%) Özel Kalem Müdürlüğü 0, , ,00 0, , ,10 91,28 1, İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 0, , ,00 0, , ,62 78,20 3, Sağlık İşleri Müdürlüğü 0, , ,00 0, , ,30 78,76 0, Bilgi İşlem Müdürlüğü 0, , , , , ,16 82,23 1, Hukuk İşleri Müdürlüğü 0, , , , , ,17 93,51 0, Bas. Yay.ve Halkla İlşk. Müd. 0, , , , , ,90 80,57 0, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 0, , , , , ,51 84,14 3, Emlak İstimlâk Müdürlüğü 0, , ,00 0, , ,49 22,95 2, Fen İşleri Müdürlüğü 0, , , , , ,02 96,85 22, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 0, , , , , ,16 89,75 0, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 0, , , , , ,19 98,44 14, İtfaiye Müdürlüğü 0, , , , , ,43 89,47 2, Kültür ve Sosyal İşl.Müdürlüğü 0, , , , , ,28 96,59 1, Mali Hizmetler Müdürlüğü , , , , , ,82 54,19 1, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 0, , , , , ,96 87,61 7, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0,00 0, , ,60 86,91 1, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 0, , , , , ,93 82,21 7, Temizlik Hizmetleri 0, , ,00 0, , ,73 86,98 5, Ulaşım Hizmetleri 0, , , , , ,81 75,92 0, Veteriner Müdürlüğü 0, ,00 0,00 0, , ,22 69,59 0, Plan ve Proje Müdürlüğü , , , , , ,06 66,93 17, Yazı İşleri Müdürlüğü 0, ,00 0,00 0, , ,52 70,70 0, Zabıta Müdürlüğü 0, ,00 0,00 0, , ,34 77,79 1, Hal Müdürlüğü 0, , ,00 0, , ,79 69,43 0, Mezarlık Müdürlüğü 0, , ,00 0, , ,54 72,45 0,91 Genel Toplam , , , , , ,65 77,75 100,00 Sayfa 41

42 Birimlerin 2013 Yılı Bütçe ve Gerçekleşen Gider Grafiği (TL) Bütçe Gerçekleşen Sayfa 42

43 2. MALĠ DENETĠM SONUÇLARI 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25 inci maddesine istinaden, Belediye Meclisinin gün ve 1 sayılı kararıyla oluģturulan ve tarihi itibariyle resmiyet kazanan denetim komisyonu tarafından; Sivas Belediye BaĢkanlığının 01/01/ /12/2013 dönemi gelir ve giderleri ile bunlara iliģkin hesap kayıt ve iģlemlerinin denetimi sonucunda hazırlanan Mali Denetim Raporunun özeti aģağıda verilmiģtir: 2013 Yılı Gider Bütçesi ve Gideri OluĢturan Kalemler 5018 sayılı kanunla 2005 yılında uygulamaya konulan Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemine göre belediye bütçesini hazırlamak, muhasebe hizmetlerini yürütmek ve yılsonunda bütçe kesin hesabı ile bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin mali tabloları hazırlamak gibi görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğünde yapılan denetimde; 2013 yılı gider bütçesinin ,00 TL olarak hazırlandığı, ,80 TL önceki yıldan (2012) devreden ödenek ile toplam belediye bütçesinin ,80 TL olduğu, tarihi itibariyle ,65 TL bütçe giderinin tahakkuk ettiği, gider bütçesi gerçekleģme oranının %78 seviyelerinde olduğu tespit edilmiģtir Yılı Gelir Bütçesi ve Geliri OluĢturan Kalemler 2013 yılı Gelir Bütçesinin ,00 TL olarak hazırlandığı, 31/12/2013 tarihi itibariyle toplam gelirlerin ,85 TL olarak gerçekleģtiği, gelir bütçesinin gerçekleģme oranının tahmin edilen baģlangıç bütçesine göre, % 78 dolaylarında olduğu tespit edilmiģtir Sayılı Devlet Ġhale Kanunu Hükümlerine Göre Yapılan Ġhaleler Belediyemize ait gayrimenkul satıģları, menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi iģlemleri ve bunun gibi diğer gelir getirici iģlemlerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Ģartnameler dahilinde, Belediye Encümenince yürütüldüğü görülmüģtür. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü; Gelir Tablosunun incelenmesi neticesinde; A-Brüt SatıĢlar B-SatıĢların Maliyeti C-Faaliyet Giderleri Müdürlüğün 2013 yılı faaliyet kârının ,65 TL ,97 TL ,02 TL ,66 TL olduğu görülmektedir Terminal Hizmetleri; ġehirlerarası otogar ve ilçe, belde ve köy garajı faaliyetlerinin yapılan denetiminde; araç çıkıģ fiģlerinin düzenli olarak kesilmekte olduğu ve veznede biriken tutarın, düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi veznelerine yatırıldığı görülmüģtür. Sayfa 43

44 2013 yılı içerisinde Ģehirlerarası otogardan merkez çıkıģlı araçtan ,00 TL, transit çıkıģ yapan araçtan ,00 TL, Ġlçe, Belde ve Köy garajından çıkıģ yapan araçtan ,00 TL olmak üzere, toplam ,00 TL tahsilat yapılmıģtır. Hal Hizmetleri; 552 sayılı K.H.K nin 17. Maddesi gereğince belediyenin alması gereken rüsum ve iģgaliye payları tahakkuk ve tahsilât iģlemlerinin hal birim personeli tarafından düzenli olarak kayıt altına alındığı görülmüģtür yılında hal esnafı tarafından ,00 TL satıģ yapıldığı, buna istinaden ,15 TL rüsum tahakkuku yapıldığı görülmüģtür. Finansman Bütçesi ve Borç Analizi 2013 yılı için yapılan ,00 TL lik gider bütçesi karģılığından ,00 TL lik gelir bütçesi, ,00 TL lik ise iç borçlanma öngörülmüģtür İÇBORÇ 2013 İÇ BORÇ İÇ BORÇ ARTIŞ(%) Kısa Vadeli Uzun vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli , , , ,78 77,38 111, , ,58 101, DIŞ BORÇ 2013 DIŞ BORÇ DIŞ BORÇ ARTIŞ(%) Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli , , , ,16 22,00 54, , ,87 52, , ,45 73,75 Tablo da; 2012 yılı ve 2013 yılı iç borç stoku ile dıģ borç stokunun karģılaģtırılması verilmiģtir. Verilere göre 2012 yılına göre Ġç borç %101,78, DıĢ Borç %52,05 oranında genel borç ise %73,75 oranında artıģ göstermiģtir. Ġç Borçtaki artıģ alınan yeni kredilerden kaynaklanmakta, DıĢ borçtaki artıģ ise, Euro kuruna bağlı bir borç olduğu için, kurun artısından kaynaklanmaktadır. Kısa vadeli borç stokundaki artıģ; uzun vadeli borçlardan, kısa vadeli hale dönüģen kısımların bu hesaplara alınmasından kaynaklanmıģtır. Ayrıca yukarıdaki Ġç ve DıĢ Borçların; ,89 TL kısa vadeli, ,12 TL ise uzun vadeli olmak üzere, ,01 TL toplam faiz gideri bulunmaktadır. Ġç Borç DıĢ Borç Faiz Toplamı Toplam Borç ,58 TL ,87 TL ,01 TL ,46 TL Sayfa 44

45 Mali Tablolar ve Finansal Analiz ĠĢlemleri 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu rakamlarının oranlanması suretiyle elde edilen finansal oran ve rakamlar aģağıdaki tabloda hesaplanmıģtır. LİKİTİDE ORANLARI 1-Cari Oran 2-Asit-Test Oranı 3-Nakit Oranı Dönen Varlıklar ,66 KVYK ,96 Hazır Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar ,46 KVYK ,96 Hazır Değerler ,34 KVYK ,93 0,77 0,55 0,04 MALİ YAPI ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR 1-Finansman Oranı 2-Öz kaynak Oranı 3-Borç Oranı Öz kaynaklar ,50 Toplam Yabancı Kaynaklar ,68 Öz kaynaklar ,50 Aktif Varlıklar ,18 KVYK+UVYK ,68 Aktif Varlıklar ,20 1,23 0,55 0,45 ÇALIŞMA DURUMUNUN ANALİZİNDE KULLANILAN ORANLAR 1-Devamlı Sermaye Öz kaynaklar+uvyk , , ,22 2-Net İşletme Sermayesi Dönen Varlıklar-KVYK , , ,30 KARLILIK ORANLARI 1-Alacak Devir Hızı Oranı 2-Mali Rantabilite Oranı 3-Varlıkların Karlılığı Oranı 4-Ekonomik Rantabilite Oranı Ticari Alacaklar ,12 Net Satışlar ,51 Net Kar ,89 Öz kaynaklar ,50 Net Kar ,89 Toplam Varlıklar ,18 Dönem Karı+Faiz Giderleri ,84 Öz Kaynaklar+UVYK ,22 0,29-0,14-0,08-0,10 Sayfa 45

46 Elde edilen verilerin anlamlı olabilmesi için sektör ortalaması ve genel ortalamalara ait rakam ve oranlardan yola çıkmak gerekir. Likidite oranlarının düģük olmasının nedeni ise 2013 yılı sonu itibariyle yapılan tüm harcamaların emanet hesaplarına alınması ve bu hesabın ĢiĢmesi neticesinde kısa vadeli kaynakların yükselmesinden dolayıdır. Faaliyet sonucu olumsuz olmasından dolayı, karlılık oranlarda negatif oran vermektedir. Kamu sektöründe amaç her ne kadar kar elde etmek olmasa da varlıkların etkin kullanılması gerekmektedir. Muhasebe hesaplarında yapılan ufak bir değiģiklik dahi mali tablolardaki verileri ve bu tablolardan elde edilen oranları değiģtirmektedir. Bu nedenle muhasebe hesaplarında uygulanan envanter ve politikaların yıllar itibariyle tutarlı olması gerekir. Ayrıca bir bilgi karar vericilerin düģüncelerini değiģtirebilecek derecede ise önemlidir ve mali tablo dipnotlarında gösterilmesi gerekir. Faaliyet Sonuçları ve Nakit Akımları 2013 yılı içinde faaliyetlerden elde edilen giriģ ve çıkıģlar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Hesap Kodu Hesabın Türü Giderler Toplamı (TL) Gelirler Toplamı (TL) 630 Giderler Hesabı , Gelirler Hesabı ,44 Faaliyet Sonucu(+/-) ,89 - Faaliyetlerden sağlanan nakit giriģinin ,44 TL Faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıģlarının ,33TL olduğu, bunun sonucu olarak ,89 TL lik olumsuz faaliyet sonucu ortaya çıktığı anlaģılmaktadır. Sayfa 46

47 2013 Yılı Sivas Belediyesi Bilançosu AKTİF T.C SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T TİPİ BİLANÇO PASİF / Hesabın Adı Tutar Hesabın Adı Tutar 101 Alınan Çekler Hesabı 2.223, Banka Kredileri Hesabı , Banka Hesabı , Kamu İdarelerine Mali Borçlar , Verilen Çekler Ve Gnd.Emr , Bütçe Emanetleri Hesabı , Banka Kredi Kartlarından Alck , Alınan Depozito Ve Teminatlar , Gelirlerden Takipli Alacaklar , Emanetler Hesabı , Gelirlerden Tecilli Ve Tehirli Al , Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı , Verilen Depozito Ve Teminatlar , Ödenecek Sosyal Gv. Primleri , Kişilerden Alacaklar Hesabı , Kamu İdareleri Adına Yap.Tahsila , İlk Madde Ve Malzeme , Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Vergi , Ticari Mallar Hesabı , Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı , Bütçe Dışı Avans Ve Krediler , Gider Tahakkukları Hesabı , Devreden Katma Değer Vergisi , Banka Kredileri Hesabı , Mali Kuruluşlara Yatırılan Ser , Kamu İdarelerine Mali Borçlar , Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluş , Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı , Arazi Ve Arsalar Hesabı , Gider Tahakkukları Hesabı , Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri , Net Değer Hesabı , Binalar Hesabı , Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet , Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabı , Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet , Taşıtlar Hesabı , Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu H , Demirbaşlar Hesabı , Birikmiş Amortismanlar (-) , Haklar Hesabı , Birikmiş Amortismanlar (-) ,76 Toplam ,18 Toplam , Gönderilecek Bütçe Ödenekleri , Gönderilecek Bütçe Ödenekleri , Bütçe Ödenekleri Hesabı , Bütçe Ödenekleri Hesabı , Ödenekli Giderler Hesabı , Ödenekli Giderler Hesabı , Teminat Mektupları Hesabı , Teminat Mektupları Hesabı , Teminat Mektupları Emanetleri , Teminat Mektupları Emanetleri H , Gider Taahhütleri Hesabı , Gider Taahhütleri Hesabı , Gider Taahhütleri Karşılığı , Gider Taahhütleri Karşılığı ,28 TOPLAM ,68 TOPLAM ,68 GENEL TOPLAM ,86 GENEL TOPLAM ,86 Sayfa 47

48 Sonuç olarak; Denetim komisyonumuz, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarihi itibariyle düzenlenen bilançosunu ve hesap dönemine ait mizan cetveli, mali tabloları gelir kesin hesabı ve gider kesin hesabını incelemiģtir. Ġncelememiz genel kabul görmüģ denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmıģ, dolayısıyla hesap ve iģlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli görülen diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiģtir. Yapılan denetimde, hizmet içi eğitimin gerekliliği tespit edilmiģ olup, mali mevzuatla ilgili, birimlerdeki personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması uygun olacaktır. Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince, bütçe ve tahakkuk esaslı muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolar, 2013 yılının gelir ve giderlerini doğru bir Ģekilde yansıtmaktadır. Ġncelememize göre söz konusu mali tablolar, tarihindeki gerçek mali durumu, ödenek üstü harcama olmadığını ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu ortaya koymaktadır. 26/03/2014 Sayfa 48

49 B. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri; Belediye BaĢkanının programlarını takip etmek ve programla ilgili her türlü konuda gerekli düzen ve iģlerliği sağlayarak programın sağlıklı bir Ģekilde uygulanmasını sağlamak, Belediye BaĢkanının katılacağı yurt içi ve yurt dıģı gezileri, toplantıları, sempozyumları vb. etkinlikleri önceden planlayarak programa almak ve yapılacak etkinliğe göre gerekli giriģimlerde bulunularak tüm hazırlıkları ve ön görüģmeleri yaparak katılımını sağlamak, BaĢkanlık makamıyla ilgili tüm yazıģmaları takip ederek ilgili birimlere ve kurumlara iletmek ve takibini yapmak, Belediye BaĢkanı ile görüģme taleplerini derleyerek randevu saatlerini düzenlemek ve görüģmelerin gerçekleģmesini sağlamak, Belediye BaĢkanı ile görüģmek isteyen vatandaģların taleplerini dinleyerek ilgili birimlere yönlendirmek, gerekirse Belediye BaĢkanı ile görüģmelerini sağlamak, Tüm telefon görüģmelerini sağlamak, Belediye BaĢkanına gelen, gerek belediye gerekse belediye dıģındaki talep, öneri ve sorunları irdeleyerek araģtırarak yapıcı çözümler bularak Belediye BaĢkanına sunmak, Belediye Başkanının belediye çalışmalarıyla ilgili, katılacağı toplantıların (Meclis, Encümen, Komisyon Toplantıları) tertibini sağlamaktır. Belediye ve Bağlı KuruluĢları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği yapılan çalıģmalarda Evlendirme Memurluğu, Özel Kalem Müdürlüğüne bağlanmıģtır. Evlendirme Memurluğu, Medeni Kanun ve Belediye Kanununun Belediye BaĢkanlığına verdiği evlendirme yetki ve görevini yerine getirmektedir. Birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü Ģekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir Ģekilde muhafaza etmek ve yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidir. Sayfa 49

50 GENEL BĠLGĠLER BaĢkanlık Makamında, 1 müdür, 1 protokol sorumlusu, 1 koruma görevlisi, 4 büro memuru, 2 sekreter, 3 hizmetli, 3 Ģoför olmak üzere 15 personel; Evlendirme dairesinde, 1 nikâh memuru, 2 memur, 2 iģçi, 1 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 6 personel görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzde 4 otomobil, 9 adet masaüstü bilgisayar, 4 adet dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 1 faks makinesi, 5 adet televizyon, 1 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2013 Yılı içerisinde, Belediye BaĢkanımızı, Bakanlar, Milletvekilleri, parti genel baģkanları, iģ adamları, çeģitli sivil toplum örgütleri, yabancı devletlerden Belediye BaĢkanı düzeyinde ziyaretler gerçekleģmiģtir. Bu ziyaretler, birim olarak titizlikle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan bu ziyaretlerde misafirlere, Ģehrimizin özelliklerini yansıtan Ģehrimizle bütünleģmiģ çeģitli hediyeler verilmiģtir. Belediye BaĢkanımızca yapılan yazıģmalar, telefon görüģmeleri, randevu talepleri, her hafta yapılan halk görüģmeleri aksatılmadan gerçekleģtirilmiģtir. Toplantı, sempozyum, fuar organizasyonlarını takibi yapılmıģtır. Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri 2396 Türk vatandaģı, 49 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2445 adet nikâh yapılmıģ ve nikahı kıyılan tüm çiftlere uluslar arası aile cüzdanı tanzim edilerek nikah anında kendilerine verilmiģtir. Evlenme Bildirimi tanzim edilerek Sivas Nüfus Müdürlüğüne gönderilmiģ ve nikâh akdinin baģka ilde yapılmasını isteyenler için 128 adet evlenme izin belgesi verilmiģtir. Ayrıca kongre, seminer, konferans vb. etkinlikler için salon tahsisi yapılmıģtır (90 adet). Yıllara göre nikâh istatistikleri tablo ve grafikte gösterilmiģtir: Türk Vatandaşı Yabancı Uyruklular Genel Toplam Sayfa 50

51 2. ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düģen görevleri BaĢkanlık adına yürüten birimdir. Ayrıca Ġdari ĠĢler Birimi de Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olup, binaların temizliği, makam araçlarının sevki, idaresi, bakım ve onarımı, tören ve kutlamalarda yerleģim, organizasyon iģlemlerinin yürütülmesi, binaların güvenliği ve korunması iģlemlerini yürütülmektedir. GENEL BĠLGĠLER Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 2 Ģef, 1 uzman, 3 memur, 23 iģçi ve 28 Özbelsan A.ġ. iģçisi olmak üzere 59 personelle faaliyette bulunmaktadır. Birimimizde 8 adet bilgisayarla iģlemler yürütülmektedir. MaaĢ tahakkuk, SGK kesintileri, izin, özlük ve diğer iģlemlerimiz Universal Kent Bilgi Sistemiyle yürütülmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2013 Yılında yapılan çalıģmalar ana baģlıklar halinde aģağıda çıkarılmıģtır; Kadro Hareketi Terfi tarihlerine göre memurların intibakları takip edilerek terfi iģlemleri yıl boyunca yapılmıģtır. Yıl içerisinde emeklilik hakkını elde eden personellerden 15 iģçinin yasa, yönetmelik ve Toplu ĠĢ SözleĢmesinin amir hükümleri doğrultusunda emeklilik iģlemleri tamamlanıp, TL. tahakkukları yapılmıģtır yılında iģ akdi fesh edilen bir iģçinin iģ akdi 2013 yılında tekrar yenilenerek iģ baģı yaptırıldı. Belediyemizce 2013 yılı içinde ÖSYM 'den istenen ve EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) nı kazanarak tercih yapan engelli aday memurlar 15/04/2013 tarihinde atanarak göreve baģlamaları sağlanmıģtır sayılı kanunla 54 teknik personelin 657 sayılı devlet memurluğuna geçiģ iģlemleri yapılmıģtır. Kurumlar arası naklen tayin amacıyla müracaat eden 2 memurun nakil iģlemleri yapılarak Belediyemizde iģbaģı yapmaları sağlanmıģtır. 6 memurumuzun da diğer kurumlara nakil iģlemleri tamamlanarak yeni yerlerinde iģbaģı yapmaları sağlanmıģtır. 3 memurun açıktan atama iģlemleri yapılmıģtır. Sayfa 51

52 Belediyemizde çalıģan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, Ġl Makamına, Türkiye ĠĢ Kurumuna, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Belediyemizde staj yapmaları uygun görülen öğrencilerin staj iģlemleri tamamlanarak, Belediyemizin çeģitli ünitelerinde çalıģmaları sağlanmıģtır. Okul durumlarına göre 87 kiģi orta öğrenimden, 210 kiģi yüksek öğrenimden olmak üzere toplam 297 öğrencinin staj iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır Performans Programında yer alan faaliyetlerimizden; Hizmet Ġçi Eğitim Programı dâhilinde, Ġç Denetim ve Ġç Kontrol, Kamu Ġhale Kanunu, 5018 Sayılı Yasa, Kamu Hizmet Standartları, Ġmar Mevzuatı, KamulaĢtırma Mevzuatı, Yangın ve Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması, Open Office Uygulamaları, TaĢınır Mal Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanun, Etkin ĠletiĢim ve Zaman Yönetimi konularıyla ilgili programlı eğitimler verilmiģtir. Ayrıca Ġlimiz dıģında düzenlenen; Tarihi Doku ve Mahallelerde Canlandırma Stratejileri ve Projeleri Eğitimi, Ġhale Mevzuatı, Ambalaj Atıklarının Yönetimi, Mali Verilerin Derlenmesindeki Yetki, Sorumluluk ve Yaptırımların AnlaĢılması, Veri Kalitesinin Arttırılması, Genel Yönetim Mali Ġstatistiklerinin Zamanında ve Doğru Bir ġekilde Sağlanması, Mali Ġstatistik Konusunun Önemi Hakkında Farkındalığın OluĢturulması Ġle Ġlgili Eğitim, ĠĢitme Engellilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yerel Yönetimlere Yönelik Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimi, Tanıtım ve Yazılım GeliĢtirme Eğitimi, Yapı Eğitimi, Kent YaĢamında UlaĢılabilirlik ve Belediyeler konulu seminerlere ilgili personellerin katılımı sağlanmıģtır. Müdürlüğümüzce 2014 yılını kapsayan 225 kiģilik ,40 TL bedelli idari binaların bakım, onarım, temizlik iģi ihalesi yapılmıģ olup, 225 kiģi çalıģmaktadır. Yine 2014 idari binaların güvenlik ihalesi de Müdürlüğümüz tarafından yapılmıģ olup, ,78 TL. bedelle 72 güvenlik görevlisi çalıģmaktadır. Ayrıca memur ve sözleģmeli personeli kapsayan TL. bedelli yemek alımı ihalesi Müdürlüğümüzce yapılarak sekretarya iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir yılında anlaģması yapılan promosyon ücretleri memur, iģçi ve sözleģmeli personellere 1200 TL hizmet alımı ihalesi yapılan personellere ise 600 TL promosyon 2014 yılında dağıtımı yapılmak üzere gerçekleģtirilmiģtir. Sayfa 52

53 Özlük Hakları 2013 yılı içerisinde 12 ay süreyle birimlerin puantajları ilgili yerlerden alınarak maaģ bordrolarının tahakkukları yapılarak ücretlerin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. MaaĢ bordrolarındaki tahakkuk sonucunda, kesinti yapılan meblağlar tasnif edilerek, yasal süresi içinde aylık dilimler halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yazıģmaları gönderilmektedir. Memur ve iģçi personelimizden kesilen, lojman kiraları, yemek ücretleri, huzur hakları, vekalet ücretleri, iģçilere ait ilave tediye bordroları, mesai bordroları, öğrenim ve giyim yardımları gibi hususlar yıl sonu itibariyle tasnif edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Belediye personellerimizden 426 memur, 293 kadrolu iģçi, 5 sözleģmeli olmak üzere toplam 724 kiģinin yıllık izin iģlemleri 12 ay süreyle aralıksız olarak yapılmıģtır. Yolluk ve harcırah iģlemlerine ait görevlendirmeler aksatılmadan yerine getirilmiģtir. Hizmet-ĠĢ Sendikası ile Belediyemiz arasında yıllarını kapsayan Toplu-ĠĢ SözleĢmesi imzalanarak iģçilerimizin yasal haklarından faydalanmaları hakkında her türlü çalıģmalar yapılmıģtır. Belediyemiz ile yetkili memur sendikası Bem-Bir-Sen arasında 2012 Memur Sosyal Denge Tazminatı SözleĢmesi imzalanarak memur personelimizin faydalanması sağlanmıģtır. Disiplin Kurulu toplantılarının sekreterya iģlemleri aralıksız yürütülerek, alınan kararların uygulanması sağlanmıģtır. Sayfa 53

54 3. SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanun unda ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanun unda belirtilen, sağlıkla ilgili Belediyelere verilen görevleri yapmakla veya Belediyemizin, diğer birimleri tarafından yapılan sağlıkla ilgili iģlerde koordinasyonu sağlamakla; Kamu Kurum ve KuruluĢlarının sağlıkla ilgili çalıģmalarında Belediyemizi temsil görevini yerine getirmekle; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, Belediyemiz Müdürlüklerinde uygulanması için; iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimi eliyle destekte bulunmak, danıģmanlık ve koordinasyonu sağlamakla; VatandaĢlarımızın kullanmadığı ve Müdürlüğümüze getirdiği ilaçların kabulü, kontrolü, sınıflandırılması ve isteyen ihtiyaç sahiplerinin reçetesine göre ilaç yardımında bulunmakla; Kadın DanıĢma Merkezi tarafından, Kadınlara yönelik çeģitli konularda eğitim çalıģmaları yapmak, koruma evleri konularında çalıģmalar yapmakla; Kurumda görevli personelin periyodik muayenelerini yaptırmakla; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, iģletmesi devredilen Huzurevinin protokol maddeleri doğrultusunda çalıģmasını kontrol ederek önemli konularda Belediye BaĢkanlığına bilgi vermekle yetkili ve sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü hizmetleri, 1 müdür, 1 iģyeri hekimi (sözleģmeli), 1 iģ güvenliği uzmanı (sözleģmeli), 1 taģınır kayıt ve kontrol yetkilisi-gerçekleģtirme görevlisi (laborant), 3 hemģire, 1 Kadın DanıĢma Merkezi sorumlusu (memur), 1 temizlik ve çay ocağı görevlisi olmak üzere toplam 9 personelle yürütülmüģtür. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü; Mevlana Mahallesi Yuvam Apartmanı arka giriģte hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz, Belediye Merkez Binaya, Numune Hastanesine, Eczanelere, Ġl Sağlık Müdürlüğüne yakın olması büyük avantaj sağlamaktadır. Binamız ĠĢ Güvenliği Kanununda belirtilen ĠĢ Yeri Sağlığı ve Güvenliği birimi için istenen oda sayısı, büyüklük ve donanıma sahiptir. 4 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün Belediye Merkez bina ile Ağ bağlantısı vardır. Gelen, giden yazıģmalar, personel izin takibi, bütçe takibi, performans bilgileri takibi gibi konular UKBS programlarıyla elektronik ortamda yapılmaktadır. Sayfa 54

55 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Belediye ĠĢçilerine Sağlık taraması (Solunum Fonksiyon Testi, Akciğer Grafisi, ĠĢitme Testi, Kan Tahlili) yaptırılmıģ ve sonuçlarına göre ĠĢyeri hekimi tarafından ağır ve tehlikeli iģler raporları değerlendirilip düzenlenmiģtir. ĠĢçilerimiz sağlık konusunda (sigara, kiģisel koruyucu donanım kullanması, beslenme, kronik rahatsızlıklar vb.) bilgilendirilmiģ, uyarılar yapılmıģ, bu doğrultuda gerekli görülenler hastaneye yönlendirilmiģtir yılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi, ĠĢ güvenliği uzmanı, ĠĢyeri hekimi ve sağlık personelleri ile birlikte çalıģma faaliyetlerini sürdürmüģtür. Yıl içerisinde çalıģanların iģ güvenliği eğitimleri, periyodik sağlık muayeneleri, kaldırma araçları ve kompresörlerin bakımları, iģ güvenliği kurul toplantıları, Ģantiye denetlemeleri yapılmıģtır. Kurulda görev alan idarecilere ve çalıģanlara iģ sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek, her ay düzenli olarak Kurul toplantılarını yapmaları, Kanun ve Yönetmeliğe uygun çalıģmalar yapmaları istenmiģtir. Gelen hastaların tansiyon takipleri, enjeksiyonları ve pansumanları yapılmıģtır. BağıĢ olarak gelen ilaçların kabulü yapılarak, son kullanma tarihlerine ve içeriklerine göre sınıflandırılmıģ; Ġhtiyaç sahibi kiģilere ilaç yardımında bulunulmuģtur. ġehir dıģına çıkacak cenazeler için yol izin belgesi düzenlenmiģtir. Huzurevinin mülkiyeti Belediyemize ait olduğundan, Belediye adına kontrol ve koordinasyon iģleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüģtür yıl sonu itibariyle 68 yaģlıya hizmet verilmiģtir. Kamu kurum ve kuruluģlarının sağlıkla ilgili toplantı, seminer, konferans gibi çalıģmalara Belediyemiz adına Müdürlüğümüz katılmıģtır. Bunlardan bazıları: Kronik hava yolu hastalıklarını önleme ve kontrol programı Ġl Kurul Toplantıları Kadına yönelik Ģiddet ve töre cinayetlerinin önlenmesi Ġl Kurul Toplantıları Yeterli ve dengeli beslenme ve hareketli yaģam Ġl Kurul Toplantıları Ambulans hizmetleri ücretlendirme komisyonu toplantıları Özel Anadolu Hastanesi ile ortaklaģa Meme Kanseri konulu seminer yılında Müdürlüğümüze 86 resmi evrak gelmiģ,30 resmi evrak gitmiģtir. Sivas Belediyesi Kadın DanıĢma Merkezi; Sivas ta yaģayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; fiziksel, duygusal, ekonomik Ģiddete uğrayan ve uğrama riski taģıyan kadınların baģvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danıģmanlık hizmeti alabilecekleri bir birimdir. Ayrıca Belediyenin kadın politikalarını oluģturmak amacıyla, kadınların yerel yönetim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araģtırmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak kiģi ve kurumlara yönelik seminerler, ücretsiz eğitim vermek, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve kadınlara yönelik projeler geliģtirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalıģma yapmak ve kadın sorunlarını görünür hale Sayfa 55

56 getirmek, konusunda görevli birimdir. Merkezimizde 2013 yılı içerisinde yapılan faaliyetler aģağıda sıralanmıģtır: 22 Ocak 2013 tarihinde Sivas Ġl Müftülüğü tarafından Ġslami Açıdan Evlilik Hayatı konulu seminer düzenlenmiģtir. 28 Nisan 2013 tarihinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Meme Kanseri konulu seminer düzenlenmiģtir. 30 Nisan 2013 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Kadın Hastalıkları ve Kaliteli YaĢam konulu seminer düzenlenmiģtir. 07 Mayıs 2013 tarihinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Güvenli Annelik konulu seminer düzenlenmiģtir. 22 Ekim 2013 tarihinde Ġbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Rahim Ağzı Kanseri konulu seminer düzenlenmiģtir. 13 Kasım 2013 tarihinde Ġbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Diyabet, HT Beslenme ĠliĢkisi konulu seminer düzenlenmiģtir. 02 Aralık 2013 tarihinde Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer düzenlenmiģtir. 05 Aralık 2013 tarihinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı konulu seminer düzenlenmiģtir. 10 Aralık 2013 tarihinde Ġl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkezi tarafından ġiddet ve Suçla Mücadele konulu seminer düzenlenmiģtir. Kadın DanıĢma Merkezinde yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalıģmalarına yaklaģık 1500 kadının katılımı sağlanmıģtır. Performans Bilgileri Performans Göstergeleri Personel ve Ailelerine 1.Basamak Poliklinik Hizmeti İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti (Belediye ve Özbelsan A.Ş.) Cenaze Defin Ruhsatı verilmesi İlaç Toplama ve Fakirlere Dağıtılması Cenaze Yol İzin Belgesi Huzurevi Yaşlı Sayısı Sayfa 56

57 4. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR BiliĢim teknolojilerinin takibini yaparak, yeni teknolojileri kurum yapısına göre uyarlamak, bilgisayar alt yapısını kurmak, kullanılan bilgisayar sistemlerinin kesintisiz, düzenli ve en verimli Ģekilde çalıģmasını sağlamak, tüm birimlere yönelik bilgisayar, bilgisayar donanımları, yazılım temini ve teknik destek hizmeti vermekle görevlidir. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü aģağıdaki alanlarda faaliyetler yürütmektedir: Belediye birimlerinin yazılım, donanım, program ihtiyaçlarını sağlamak ve teknik destekte bulunmak, Bilgisayarlar, yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, Belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak, iç ve dıģ müdürlüklerle ağ bağlantısı kurarak bilgi alıģveriģini sağlamak, Ġnternet ve web sitesi vasıtasıyla çağdaģ haberleģme ve bilgi alıģveriģini sağlamak, Ana sunucu bilgisayarların ve bilgisayar ağının internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve çalıģır halde tutulmasını sağlamak. Gelecekteki biliģim ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak, Bilgisayar Sisteminin teknolojik geliģmeler doğrultusunda güncel kalmasını sağlamak, Merkezi bilgisayar sisteminin yönetilmesi, geliģtirilmesi ve bakımı iģlerini yerine getirmek ve veri güvenliğini sağlamak. Bilgi iģlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluģlarla iliģkileri düzenlemek, sözleģme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak. Yeni hizmet birimleri için gerekli altyapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını temin etmek. GENEL BĠLGĠLER Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, 1 müdür, 1 mimar, 1 mühendis, 3 memur, 1 tekniker, 1 iģçi, 34 Özbelsan personeli, 19 Universal personeli olmak üzere toplam 60 personel ile görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz 2006 yılından itibaren Aliağa Sokakta bulunan ek binada hizmet vermektedir. Zemin kat Teknik Servis olarak düzenlenmiģtir. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi ve Numarataj Bürosu Servisimiz Kızılay Sokakta bulunan ek binanın zemin katında faaliyetlerini yürütmektedirler. Müdürlüğümüzde 4 adet kiralık araç (1 otomobil, 3 kamyonet), 1 adet jeneratör, 35 bilgisayar, 13 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 adet sıramatik, 2 adet kiosk (CBS, Kentli Servisi, Çağrı Merkezi dahil) bulunmaktadır. Sayfa 57

58 Ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılmaz hale gelen bilgisayar ve diğer donanımlar tutanak tutularak hurdaya ayrılmıģtır. Mali Bilgiler 2013 Bütçesi TL olup, TL gerçekleģmiģtir. GerçekleĢme oranı % 82 dir. Önemli harcama kalemleri aģağıda verilmiģtir: Coğrafi Bilgi Sistemi Güncelleme ve Teknik Destek Hizmet Alımı: ,00 TL Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Çağrı Merkezi Bakım, Destek Hizmet Alımı: ,00 TL Lisans Alımları: ,00 TL Bilgisayar-Donanım ve Sarf Malzemesi: ,00 TL ĠĢyeri Makine ve Teçhizat Alımı: ,00 TL FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2013 Yılı Faaliyetleri Belediyenin değiģik birimlerinde kullanılmak üzere 60 adet bilgisayar, 30 adet değiģik tip ve modelde yazıcı, 40 adet monitör, 20 adet switch, 7 adet el terminali, 2 adet sunucu ve muhtelif bilgisayar sarf ve donanım malzemesi alımı gerçekleģtirilmiģtir yılsonu itibariyle belediyemizde 500 bilgisayar kullanıcısı mevcuttur. DeğiĢik birimlerimizde kullanılan hak ediģ, mevzuat, icra ve ihale programlarının güncellemeleri yapılmıģtır. Halkın bilgi edinme baģvuruları sağlıklı bir Ģekilde cevaplanmakta, çağrı merkezimiz 7/24 hizmetlerine devam etmektedir. Günlük ortalama 250 çağrı alınmaktadır. VatandaĢa maksimum memnuniyet sunmayı hedefleyen Kentli Servisi, belediyeye gelen vatandaģı karģılayan, her türlü iģlemini güler yüzle ve hızlı bir Ģekilde gerçekleģtirme gayreti içerisinde hizmetlerini devam ettirmektedir yılında Kentli Servisine mükellef baģvurmuģ, iģlem gerçekleģmiģtir. Yıl içerisinde gerçekleģtirilen faaliyetler, etkinlikler, duyurular, meclis karar özetleri, yönetmeliklerin web sitesinde yayınlanması ve güncellemeleri yıl boyunca devam etmiģtir. e-belediyecilik uygulamasıyla borç sorgulama ve tahsilat iģlemleri yıl boyunca devam etmiģ olup, 2013 yılında e-belediye üzerinden adet tahsilat yapılmıģ, yapılan toplam tahsilat tutarı; TL dir. Ġnternet üzerinden de hizmet veren Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBĠS) güncellemeleri yıl boyunca devam etmiģtir. Kent Bilgi Sistemi güncellemeleri ve UKBS kullanıcılarına yönelik birebir eğitimler yıl boyunca devam etmiģtir. Teknik Servis ÇalıĢmaları Nikâh Salonuna kamera sistemi kurularak nikâh saatlerinde canlı yayın hizmeti sunulmaktadır. Sayfa 58

59 ġehrimizin 4 noktasında ücretsiz wi-fi (internet) hizmeti verilmeye baģlanmıģtır. Meydanı, M.Yazıcıoğlu Bulvarı, Etembey Parkı ve 27 Haziran Parkı) (Cumhuriyet Ġlimizi tanıtıcı 360 derece sanal tur hazırlanarak Web sitemizde vatandaģlarımızın istifadesine sunulmuģtur. Belediyemizdeki mevcut bilgisayarlardan ihtiyaçlara cevap veremeyecek durumda olanların bir kısmı yenileriyle değiģtirilmiģ, bir kısmına da ram ve hard disk takviyesi yapılarak performanslı hale getirilmiģtir. M.Yazıcıoğlu Bulvarına güvenlik kamerası kurulumu gerçekleģtirildi. ġehirlerarası Otobüs Terminaline plaka okuma sistemi kurulmuģ olup, altyapısı müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıģtır. Belediyemizin tüm birimlerinde internet hattı (kablolu-kablosuz) tadilatları yıl boyunca devam etmiģtir. Analog yayın yapan canlı yayın Ģehir kameraları 360 derece hareketli Ip kameraya dönüģtürüldü. Öncesinde yayını kendi internet hattımızdan verdiğimiz için kurum hattını yavaģlatmakta idi. Kurum dıģından harici sunucu kiralanarak yayın onun üzerinden verilmeye baģlanmıģtır. Bu çalıģmayla hem maliyet düģmüģ, hem de yayın kalitesi ve hızı artmıģtır yılı içerisinde Belediye bünyesindeki bilgisayar, plotter (baskı makinesi), yazıcı, fotokopi makinesi ve faks cihazları bakım ve onarımı, anten bakımları, hat çekimi ve montaj iģleri kendi bünyemizde yapılmıģtır. Arıza nedeniyle kullanılmaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da ekonomik olmadığı tespit edilen 18 adet power suply, 40 adet klavye-maus, 10 adet CD sürücü tutanakla birlikte ilgili birime teslim edilmiģtir. Faaliyet Türü Adedi Bilgisayar tamiri 220 Yazıcı tamiri 30 Tamirler Monitör 20 Bilgisayar parçası 100 Network ve birimleri 150 Sistem ve program 200 Bilgisayar 210 Yazıcı 35 Montaj Monitör 100 Bilgisayar parçası 125 Network birimleri 40 İnceleme, tespit, test, bakım ve temizlik 360 Hazır program ile ilgili yapılan düzenlemeler 100 Eğitim çalışması 100 Yedekleme çalışması 300 Web sitesi yenileme ve güncelleme 300 Sayfa 59

60 CBS ve Numarataj Bürosu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS): Ülke genelindeki tüm adres bileģenlerinin metinsel olarak yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) na mekânsal (grafik olarak da) bir boyut kazandıran Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) Türkiye genelinde ortak bir bilgi havuzu oluģturulmak suretiyle, ilgili kurum ve kuruluģların kendi yetki alanlarında bilgi alma ve bilgi giriģinin tek bir sistemden yapılmasını sağlamak ve bu Ģekilde iģ ve iģlemlerin daha hızlı yapılabilmesi, hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için planlanmıģtır. Ulusal Adres Veri Tabanı'nda (UAVT) yaģanan sorunlar ve yetersizlikler nedeni ile Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) ortaya çıkmıģ ve Temmuz 2012 tarihi itibari ile proje çalıģmalarına baģlanmıģtır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) datamızın günlük olarak Birimimiz bünyesinde kadastral ada-parsel bilgileri, adres bileģenleri (cadde-sokak, yapı-kapı) ve Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki (UAVT) kayıtların eģ zamanlı olarak güncellenmekte olduğu, Belediyemiz bünyesinde yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi (iskan) ve yıkım ruhsatlarımızın 2007 yılından beri Ulusal Adres Veri Tabanı'nda (UAVT) düzenleniyor olması sebebi ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) data yapımız Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nde (MAKS) hedeflenen standartlarla uyumlu bulunmuģtur. Bunun sonucu olarak da Türkiye genelinde seçilen II. pilot bölgede Sivas Belediyesi de yer almıģtır. Entegrasyon çalıģmalarımız son aģamasında olup test yayınına geçilmiģtir. Test yayını tamamlanınca Belediyemiz Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ne (MAKS) geçmiģ olacaktır. Numarataj ÇalıĢmaları Birimimiz bünyesinde yapılmakta olan numarataj çalıģmaları Mekânsal Adres Kayıt Sistemi projesi ile yeni bir boyut kazanmıģtır. Bu çerçevede 15/07/2012 tarihinde MAKS projesi ile birlikte numarataj çalıģmaları eģzamanlı olarak yürütülmüģ ve 65 mahallemizde bulunan bütün sokaklarda gerekli güncellemeler (Cadde-sokak ismi, kapı no, tabela çalıģmaları) yapılmıģtır. Belediyemiz mücavir alanında bulunan 44 adet köyümüzün arazi çalıģmaları ekiplerimizce yapılarak CBS ortamında adres bileģenleri, bina, kapı no. vs. gibi iģlemleri tamamlanmıģ ve söz konusu köylerimiz MAKS projesi kapsamına alınmıģtır Mülkiyet Bilgi Sistemi ve Kadastro SayısallaĢtırma Sayfa 60

61 1977 yılından bugüne kadar Belediye Harita Müdürlüğünde arģivlenmiģ fakat sayısal ortama aktarılmamıģ imar uygulama iģlemleri ile belediye arģivi, kadastro ve tapu arģivleri esas alınarak toplanılan tüm veriler CAD ortamına aktarıldı. Daha sonra bu veriler CBS yazılımları aracılığı ile akıllı veri haline getirildi. Belediyemizce oluģturulan hâlihazır haritalar ve arazi çalıģmalarında toplanan veriler ile çekilen resimler akıllandırılan veriler ile eģleģtirilerek web ortamında yayın yapıldı. Böylece ulusal standartlarda Mülkiyet Bilgi Sistemi oluģturulmuģ ve Belediyemiz ile ilgili kiģi ve kurumların kullanımına sunulmuģtur. Birimimizce halen kadastro parsel, Bina, mezarlık bilgileri, numarataj, Ġlan reklam ve emlak vergisi güncelleme iģlemleri yapılmaktadır. Ayrıca arģiv ve altyapı bilgi sistemi güncelleme çalıģmaları baģlatılmıģtır. Sayfa 61

62 5. TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Belediyeye bağlı birimlerde teftiģin etkin bir Ģekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalıģmasını teģvik edici teftiģ sistemini geliģtirmek. BaĢkan, diğer seçilmiģ kiģi ve organlar ile Encümen BaĢkanı ve üyelerinin Encümen çalıģmalarından doğan karar ve iģlemleri ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Ġç Denetçilerin görev alanına giren iģler hariç, Belediye BaĢkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki memur ve diğer çalıģanlar ile birimlerin faaliyetleri, her türlü etkinlik, iģ ve iģlemleriyle ilgili olarak teftiģ, denetim, inceleme, araģtırma ve soruģturma iģlerini yürütmek, mevzuatına göre gerekli raporları düzenlemek, disiplin cezaları ve benzeri yaptırımları teklif etmek. Birimlerin görevlerinde, görevlerin bölünüģünde, yapılanmasında, çalıģma usul ve yöntemlerinde ve mevzuatın uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalıģmalar yapmak ve bu amaçla hazırlanacak hukuki anlamdaki tasarı ve teklifler ile yeniden kurulacak birimlerin yapılanması ve görevleri hakkında görüģ vermek. Birimlerce hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını incelemek ve görüģ bildirmek. Personelle ve mahalli hizmetlerle ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüģ ve mütalaa bildirmek. Belediyeciliğin temel ilkeleri, belediyecilik yönetimi ile ilgili konularda araģtırmalar yapmak ve bunları değerlendirmek. Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek. Belediye birimlerinin iģ ve iģlemlerinin hukuka ve önceden saptanmıģ ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek. Belediye birimlerinin özel teftiģ ve denetimini yapmak. TeftiĢ sonucu düzenlenen raporları inceleyip değerlendirmek sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10/06/1942 tarihli ve 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği BaĢkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruģturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettiģlere verilen araģtırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlattırılmasını sağlamak ve gereği için adı geçen kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie göndermek. Sayfa 62

63 GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz 2013 yılında 1 müdür ve 2 müfettiģ ile faaliyetine baģlamıģtır. Müdürlüğümüz 2013 yılında kurulduğundan bütçesi bulunmamaktadır yılı için ise faaliyetlerin özel bir bütçe gerektirmemesi nedeniyle personel giderlerinden oluģan bir bütçe talep edilmiģtir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yıl içerisinde çeģitli makamlara 50 adet yazıģma yapılmıģtır. MüfettiĢlerimize intikal eden evrak gereği 20 adet soruģturma, 9 adet Ön Ġnceleme raporu hazırlanmıģtır. Ayrıca TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü yönetmeliği hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuģ, ĠçiĢleri Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girmiģtir. Sayfa 63

64 6. HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 48. maddesine göre kurulan ve Belediye BaĢkan yardımcısına bağlı olarak çalıģan bir müdürlüktür. Müdürlüğümüz adli ve idari mahkemeler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra dairelerinde, belediyemize iliģkin her türlü uyuģmazlığın çözümlenmesi ve haklarının savunulması amacıyla yapılması gereken bütün iģlemlerin ve davaların takiplerinin yapılması, keģif mahalline mahkeme heyeti ile gidilmesi, Belediyemiz birimlerinden sorulan konulara iliģkin hukuki mütalaa vermekle yükümlüdür. GENEL BĠLGĠLER Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 2013 yılında görevlerini 1 müdür, 4 avukat ve 1 memur aracılığı ile yerine getirmiģtir yılında yapılan düzenleme ile müdür odası ve servis bir bütünlük arz etmiģtir 2012 yılında personel sayısı arttığından dolayı birimimizin sahip olduğu fiziki mekânlar tam olarak ihtiyacı karģılamamakta bununla birlikte büro malzemeleri yeterli seviyededir. Bilgisayar ve internet kullanımı sayesinde teknolojiden en üst seviyede yararlanılmaktadır. Ayrıca müdürlüğümüzün kullandığı ve internet üzerinden güncellenen mevzuat & içtihat programı ile icra takip programının abonelikleri devam ettirilerek teknolojiden daha iyi istifade edinilmesi sağlanmıģtır. Bununla birlikte, teknolojinin sağladığı büyük bir kolaylık olan ve internet üzerinden mahkemedeki dava dosyaları ile icra takipleri hakkında, yapılan iģlemler ve alınan kararların takibi imkânını sağlayan e-imza kiģisel olarak alınmıģtır. Ayrıca mevzuatımızla ilgili olarak yayınlanan dergiye de abonelik devam ettirilmiģ ve yıl içinde altı adet kitap satın alınmıģtır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ ve önceki yıllardan toplam 216 adet dava (karara çıkmıģ fakat temyiz ve itiraz merciinde bulunanlar hariç) 2013 yılına devir olmuģtur yılında ise toplam 811 adet dava açılarak toplam 1027 adet dava dosyasının takibi yapılmıģtır. Bu davalardan 492 adet dosya karara bağlanmıģ geriye kalan 535 adet derdest dava dosyası 2014 yılına devir olmuģtur. 2. a) Ġdare mahkemesinde karara çıkan ve devam eden davalar, 3194 sayılı Ġmar yasasının 18. maddesinin tatbikatından doğan davalar, Belediyemiz Meclisi tarafından kabul edilen Ġmar planının iptali davaları, Belediyemiz Encümeni nce alınan bazı kararlar ile çeģitli idari iģlemlerin iptal talebi ile tam yargı davalarından oluģmaktadır. Sayfa 64

65 b) Vergi mahkemelerinde karara çıkan ve devam eden davalarda, ücret tarifelerine iliģkin Meclis kararlarının iptali ile ödeme emirlerinin ve mükellefiyetin iptali davalarından oluģmaktadır. 3. Adli yargıda karara çıkan ve devam eden davalar ise çok çeģitlidir. ġöyle ki; a) Bunlardan belediyemiz aleyhine Ģahıslar tarafından açılan kamulaģtırmasız el koyma nedeni ile tazminat davaları ile yine Ģahıslar tarafından belediyemiz aleyhine, belediyemiz tarafından da ilgili Ģahıslar ve kurumlar aleyhine açılan tazminat-alacak-itirazın iptali davalarının takibi neticesinde müdürlüğümüz olarak Belediyemizin hakları kanunlar, yönetmelikler ve içtihatlar çerçevesinde korunmaya çalıģılmıģtır. b) Belediyemiz Encümeni tarafından alınan kamulaģtırma kararı doğrultusunda tespit edilen kamulaģtırma bedelinde maliklerle anlaģma sağlanamaması halinde 2013 yılı içerisinde de kamulaģtırma bedelinin tespiti ve tescil davaları açılmıģ ve önceki yıllardan devir edilen davalarla birlikte takibi yapılmıģtır. Halen bu tür 54 adet davamız devam etmektedir. KamulaĢtırma bedelinin tespiti ve tescil davası açabilmek için ölü tapu maliklerinin veraset ilamlarını almak lüzumu doğmuģ ve 2013 yılında 92 adet veraset ilamı davası açılmıģ ayrıca açık kimliği tespit edilemeyen tapu maliklerine kayyım tayin edilmesi için 9 adet dava açılmıģtır. c) Belediyemizin hissedar olduğu taģınmazlarla ilgili olarak açılmıģ olan ortaklığın giderilmesi davalarında Belediyemizin menfaatleri korunduğu gibi, bu davalar neticesinde satıģ aģamasında alınan kıymet takdir raporlarına da itiraz davaları açılarak belediyemizin menfaatleri korunmuģtur. d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 184. maddesi ile Yapı Ruhsatı Almadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapanlar imar kirliliği suçunu iģlediklerinden dolayı, ayrıca ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilen inģaatlar mühürlenmesine rağmen mührü bozarak inģaata devam eden toplam 19 kiģi aleyhinde 2013 yılı içerisinde Cumhuriyet BaĢsavcılığı na suç duyurusunda bulunulmuģ ve 11 kiģi hakkında kamu davası açılmıģ 8 adet dilekçemiz ise Cumhuriyet Savcılığında iģlem görmektedir. e) 5393 sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin 5. fıkrası ile 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75. maddesi hükümleri Belediye taģınmazları hakkında da uygulanır hükmü getirilmiģ, diğer taraftan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun Ecrimisil ve tahliye baģlıklı 75. maddesinin 3. Fıkrasında ĠĢgal edilen taģınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. Hükümleri doğrultusunda Belediyemiz taģınmazlarını iģgal eden Ģahısların tahliyesi sağlanmıģtır. f) 2013 yılı içerisinde basın, yayın ve internet yayınları üzerinden Belediyemize karģı suç iģleyenlerin davası devam etmiģ ayrıca basın ve internet yayınları üzerinden Belediyemiz aleyhinde gerçeğe aykırı yayınlarla Belediyemizin kiģilik haklarına saldırıda bulunan basın ve yayın kuruluģlarına yayınlarla ilgili olarak cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiģ ve cevap ve düzeltme metinlerini yasal süresi içinde yayınlamayanlar hakkında mahkemeden cevap ve Sayfa 65

66 düzeltme hakkı verilmesi istenmiģtir. Suç teģkil eden yayınlar hakkında ise C.Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuģ olup 3 adet dosya karara çıkmıģ diğerleri ise devam etmektedir. g) Bunlarla birlikte değiģik iģ davası türüne giren delil tespitlerine karģı cevaplar verilmek sureti ile belediyemizin hakları korunmuģtur. h) Belediyemize ait aydınlatma direklerine, sinyalizasyon direklerine ve dubalarına araçları ile zarar veren Ģahısların sigorta Ģirketlerine bu zararların giderilmesi için yazılar yazılmıģ ve hasar bedellerinin ödenmesi sağlanmıģtır. Ayrıca Belediyemize ait ağaçlar vs gibi Belediyemizin malvarlığına verilen zararların tazmin edilmesi sağlanmıģ, suç teģkil eden fiiller hakkında suç duyurusunda bulunulmuģtur 4. Belediyemize ait gayrimenkullerin kira alacakları, su bedeli alacağı ve diğer alacakların tahsiline iliģkin önceki yıllardan devir edilen icra dosyaları ile birlikte 2013 yılında toplam 357 adet icra dosyasının takibi yapılmıģ, 173 adet dosya borcu tahsil edilmiģtir. Aleyhinde icra takibine geçilipte, borcunu ödemeyi taahhüt ettiği halde ödemeyenler hakkında, taahhüdü ihlal suçu gerçekleģtiğinden dolayı haklarında dava açılmıģtır. 5. Diğer müdürlüklerce tereddüde düģülen hususlarla ilgili olarak istenen konularda, yıl içinde sözlü olarak ayrıca 15 adet yazılı hukuki mütalaa verilerek destek sağlanmıģtır. Yukarıda bahsedilen davaların savunmaları yapılmıģ, keģiflerine katılınmıģ, icra takipleri yürütülmüģ, ilgili birimlerle hızlı ve sağlıklı bir iletiģim kurularak gerekli bilgi ve belgeler temin edilerek ilgili mahkemelere sunularak, Belediyemizin hakları azami derecede savunulmuģtur. Yargıtay ve DanıĢtay kararları ile davalara yön verilmeye özen gösterilmiģtir. 600 Yıllara Göre Karara Bağlanan Toplam Dava Sayısı Belediye Lehine Sonuçlanan Belediye Aleyhine Sonuçlanan Sayfa 66

67 DAVANIN ADI TOPLAM KARAR DEVAM Meclis Kararının İptali Encümen Kararının İptali Madde Uygulama İşleminin İptali İmar Planının İptali İdari İşlemin İptali Tam Yargı Mükellefiyetin iptali 1 1 Ödeme emrinin iptali 2 2 İDARE YARGI TOPLAM Tazminat- Alacak Men-i Müdahale Tapu İptali ve Tescil Kiracılığın tespiti Resmi belgede sahtecilik 1 1 Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil Ortaklığın Giderilmesi İtirazın İptali Kamu Malına Zarar Vermek İmar Kirliliğine Neden Olma Mühür bozma Karşılıksız Yararlanma 2 2 Veraset ilamı Kayyum tayini Muarazanın giderilmesi Tapuda isim tashihi Kıymet takdirine itiraz Takibe şikâyet İhaleye fesat karıştırma 1 1 Bilişim suçu-kamu faaliyetini engelleme Basın Kanununa muhalefet İşe iade 1 1 Taahhüdü ihlal ADLİ YARGI TOPLAM GENEL TOPLAM yılı içerisinde karara bağlanan 492 davadan; 390 adedi Belediyemiz lehine, 102 adedi ise Belediyemiz aleyhine sonuçlanmıģtır. Sayfa 67

68 7. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediye ile halk arasında haber köprüsü kurularak, halkın belediye çalıģmaları hakkında bilgilenmesi, en güçlü iletiģimin, en teknolojik çalıģmalarla yapılması sağlanmaktadır Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile 2006/3 Sayılı genelge doğrultusunda BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) sistemi ile vatandaģlar tarafından yapılan baģvuruların gereğinin yapılması, süratle ilgili kamu kuruluģu veya belediyemiz ilgili birimine ulaģtırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesini sağlamakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne ait hizmet birimleri ve personel durumu aģağıdaki gibidir: Halkla ĠliĢkiler Servisi: 1 birim sorumlusu, 1 halkla iliģkiler bütçe görevlisi, 1 yayın odası görevlisi, 1 tören, kutlama ve organizasyon görevlisi, 2 Bimer, bilgi edinme, hizmet masası görevlisi, 1 taģınır kayıt kontrol görevlisi Basın MüĢavirliği Servisi:1 birim sorumlusu, 5 kameraman, 1 büro memuru, 1 Web sitesi sorumlusu, 1 montaj memuru, 2 Ģoför Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü; 1 müdür, 1 halkla iliģkiler sorumlusu, 4 memur, 1 basın müģaviri, 12 Özbelsan A.ġ. personeli olmak üzere toplam 19 personel ile hizmet vermiģtir. Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Belediyemiz Gelir Servisi üst katında bulunmaktadır. Halkla ĠliĢkiler Personeli; herhangi bir nedenle belediyeye gelen Sivaslıların, iģlerinin kısa sürede yapılabilmesi için yönlendirerek, belediyenin çağdaģ ve güler yüzünü göstermekte ve yardımcı olmaktadırlar. BaĢbakanlık (Doğrudan BaĢbakanlık Alo 150) BĠMER aracılığı ile çalıģmalar internet üzerinden yürütülmekte, vatandaģlarımız tarafından belediyemiz resmi web sitesi ile yapılan Bilgi Edinme baģvuruları, e-posta yoluyla kabul edilmekte ve cevaplanmaktadır. Toplu SMS (mesaj) ve ġehir Sesli Yayın Sistemi ile belediye personelimizin ve halkın yapılan faaliyetlerden hızlı biçimde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Sayfa 68

69 FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Halkla ĠliĢkiler Birimi Faaliyetleri Haber Bülteni, kitapçık, bloknot, kalem, çanta, tshirt, Ģapka gibi materyaller hazırlanarak; Ģehrimize gelen misafirlere takdim edilmiģtir. Toplu mesaj sistemi ile adet mesaj gönderilerek Belediyemiz haberleri, açılıģ, tören ve organizasyonlar belediye personeline bildirilmiģtir. Sivas Hepimizin Birlikte YaĢatalım Kampanyası çerçevesinde Ege Bölgesi Sivas Günleri Kültür ve Sanat Festivali, Ġstanbul Feshane Sivas Tanıtım Günleri programları vasıtasıyla belediye çalıģmaları tanıtılmıģtır. ÇeĢitli konularda afiģ, billboard, broģür, pankart, kitapçık ve davetiyelerin metinleri hazırlanmıģ yapılan çalıģmalarla gerekli baskılar yaptırılmıģtır. Ocak - Aralık 2013 tarihlerinde 38 adet etkinlik düzenlenmiģtir. Hazırlanan davetiyelerin etiketleri hazırlanmıģ ve ilgili yerlere dağıtımı sağlanmıģtır. Hazırlanan Doküman Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Etkinlik Sayısı Toplam Basım Adedi Toplam Basım Adedi Toplam Basım Adedi Toplam Basım Adedi Davetiye Pankart (m 2 ) Broşür- Kitapçık Afiş Billboard Raket Tasarım Yılında Ģehir merkezindeki tüm ses yayın sisteminin rutin olarak kontrolleri yapılmıģ ve arızalı olan cihazların problemleri giderilmiģ ve 12 adet ses yayın cihazı ilave edilmiģtir. Yayın masasında, kan anonsu, cenaze anonsu, kuruluģlardan gelen resmi ihale ilanları, elektrik, su kesintileri, resmi kutlama, anma günleri ile ilgili her türlü duyuru ve Ģehrin muhtelif yerlerinde kurulu bulunan ses yayın sisteminden anons edilerek halkımıza duyurulmuģtur. VatandaĢlarımız tarafından bulunan kıymetli eģyaların (para, nüfus cüzdanı vs.) sahiplerinin bulunması ve teslim edilmesiyle ilgili iģlemler yapılmıģtır. Sayfa 69

70 Yayın Masası Başvuruları Kayıp Eşya Başvuruları Bulunan Eşya Başvuruları Resmi İlan Başvuruları Kan Anonsu Cenaze Anonsu Çeşitli Etkinliklere Ait Anonslar (Özel Gün Ve Haftalar Dâhil) TOPLAM Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda gelen baģvurular kabul edilmiģ, ilgili birimlerle gerekli yazıģmalar yapılarak kanuni süreleri içerisinde ilgili kiģilere bilgi verilmesi ile ilgili iģlemleri takip edilerek sonuçlandırılmıģtır. Bilgi Edinme Başvuruları Olumlu cevaplandırılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular Olumsuz cevaplandırılan başvurular Kısmen olumlu cevaplanarak diğer kurumlara yönlendirilen başvurular Reddedilen başvurular (TC kimlik no, tel. vb. eksikliklerden) TOPLAM Hizmet Masasında, Sivas Belediyesi Web Sitesinden müracaat eden, bizzat gelen, telefonla arayan vatandaģların talep, dilek ve Ģikâyetleri alınarak, ilgili birimlere iletilmiģ ve rutin konularla ilgili yapılan baģvurularda 2 iģ günü içerisinde (burs, iģ talebi, bilgi vb.) vatandaģa bilgi verilmiģtir. Hizmet Masası Başvuruları Başvuru Sayısı Kutlama ve Teşekkür Başvuru Sayısı Bilgi Amaçlı Başvuru Sayısı Toplam Başvuru Sayısı Olumlu Yanıtlanan Başvuru Sayısı Reddedilen Başvuru Sayısı (TC Kimlik No, Adı Soyadı, Tel. vb. eksikliklerden dolayı) Sayfa 70

71 Daire içi ve dıģı yazıģma iģlemleri, bütçe ile ilgili çalıģmalar, halk günü notlarının tanzim edilmesi ve istatistik bilgilerinin çıkartılmasıyla ilgili iģlemler yapılmıģtır. Resmi Yazışmalar, Analitik Bütçe İç-Dış Giden Yazışmalar İç-Dış Gelen Yazışmalar Halk Günü Görüşmeleri Hesap İşleri Md. ne Teslim Edilen Evraklar (Analitik Bütçe) TOPLAM Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO 150 Sistemi üzerinden gelen başvurular alınmış, ilgili birimlerle gerekli yazışmaların yapılması ve ilgili kişilere bilgi verilmesi sağlanmıştır. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO Diğer Kurum ve Kuruluşlardan Yönlendirilen Dilekçeler Bimer İade Başvuru Sayısı (Elektrik, Doğalgaz Dağıtımı, Telefon Hattı, Sokak Aydınlatması) Bimer Toplam Başvuru Sayısı Başvuruların Dağılımı BİMER Bilgi Edinme Başvuruları Hizmet Masası Başvuruları Sayfa 71

72 Basın MüĢavirliği Faaliyetleri Basın MüĢavirliğimiz, Sivas Belediyesinin her türlü açılıģ, tören, kutlama ve faaliyetlerinin kamuoyuna ve medyaya hızlı bir Ģekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin BaĢkanlık Makamına iletilmesi ve arģivlenmesi iģlemleri aralıksız sürdürülmektedir. Yerel gazeteler ciltlenerek Belediye Kütüphane ArĢivine kazandırılmaktadır. Basın yayın organlarının ve basın mensuplarının çalıģmalarını kolaylaģtırıcı tedbirleri alarak, gerekli düzenlemeler yapılmıģ, basın toplantıları organize edilmiģtir. Belediyemizin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arģivlenmesi sağlanmıģ, konu ile ilgili basın bültenleri hazırlanarak gazete ve televizyonlar aracılığı ile halkın bilgilendirilmesi sağlanmıģtır. Faaliyetler Sivas Belediyesi web sitesine (www.sivas.bel.tr) girilerek, internet üzerinden bilgilendirme iģlemleri yapılmıģtır. AfiĢ, billboard ve broģürlerin metinleri hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiģtir. BaĢkan veya vekilinin resmi gün, kutlama, açılıģ ve sempozyum vs. gibi etkinlikler için konuģma metinleri hazırlanmıģtır. Belediyemize, Ģahsen baģvuruda bulunanlara, Sivas Ġli ve Belediyemizle ilgili fotoğraf ve Sivas Tanıtım Dokümanları verilmiģ, yazılı baģvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiģtir. Belediye faaliyetlerini tanıtan reklam CD leri hazırlanmıģtır. Sn. BaĢkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıģtır. Ġlimizi ziyaret eden Üst Düzey Bürokratlar için bilgi dosyası ve CD si hazırlanarak sunulmuģtur. Ġlimiz ile ilgili tez, araģtırma ve arģiv çalıģması yapan kiģi, ajans ve kuruluģlara lojistik destek sağlanmıģtır. Ġlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri yapılmıģtır. BaĢkanın çeģitli vesilelerle temas ettiği ve ziyarete gelen vatandaģların resimleri çekilip, tab ettirilerek hediye edilmiģtir. Sayfa 72

73 Basın Müşavirliği Faaliyetleri Birim Bazında Çekilen ve Arşivlenen Fotoğraf Sayısı Çekilen Fotoğraflardan İhtiyaç Duyulan ve Tab Ettirilen Resimler Hazırlanan Mesajlar (Açılış, Kutlama vb.) Hazırlanan Konuşma Metinleri Hazırlanan Basın Toplantıları Hazırlanan Sunumlar Web Sitesine (www.sivas.bel.tr) Girilen Haber Sayısı Yerel TV ve Gazetelere Gönderilen Haber Sayısı Gazetelerde Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Haber Sayısı Televizyonlarda Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Televizyonlarda Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumlu Haber Sayısı Toplamı Gazetelerde Çıkan Olumsuz Haber Sayısı Toplamı Organizasyon Hizmetleri: 2013 yılı içerisinde gerek belediyemizin, gerekse vilayet nezdinde organize edilen etkinliklerde 90 adet protokol tefriģi, 235 adet Ģehir süslemesi gibi hizmetler aralıksız olarak müdürlüğümüz Tören Kutlama ve Organizasyon Sorumlusu nezdinde Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından yerine getirilmiģtir. Ayrıca belediyemizin çeģitli etkinliklerde misafirlerimize 55 adet yemek ve ikram hizmetleri aksatılmadan yürütülmüģ, Toplu Sünnet, Toplu Düğün gibi büyük programlarda da yemek ve ikram hizmetleri ilgili müdürlüklerle beraber koordine içerisinde aksatılmadan yerine getirilmiģtir. Kent Konseyi: 2013 yılı içerisinde gerek il içi gerekse il dıģı Kent Konseyi çalıģmalarında, müdürlüğümüz tarafından katkı sağlanmıģtır. Sayfa 73

74 8. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Belediyemizde bulunan araç ve iģ makinelerinin bakım ve onarımı, araç sigorta, muayene hizmetleri, birimlerden gelen talep üzerine demir ve ahģap imalata yönelik iģlerin yapılması, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren birim müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģlerinin 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22/d bendine göre satın alma iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, bu alımlara iliģkin ödeme evraklarının tanzim edilmesi, malzemelerin ihtiyaç sahibi birimlere teslim edilmesi, Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu elektrik, doğalgaz, LPG, odun, kömür alımı ve dağıtımı, Belediyemizin kullandığı GSM ve sabit telefon hizmetlerinin satın alınması, iletiģim ve koordinasyonunun sağlanması, kırtasiye, temizlik ve büro malzemelerinin satın alınması ve birimlere teslim edilmesi, iģlerini yerine getirmektedir. Müdürlüğümüz, satın alma faaliyetlerini yerine getirirken, yasal yönden 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve genel kanunlara bağlı olarak hizmetini yürütürken, idari yönden Belediye BaĢkanına ve ilgili BaĢkan Yardımcısına karģı sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz; 1 müdür, 3 alt birim sorumlusu, 8 memur, 16 iģçi ve 49 Özbelsan iģçisi olmak üzere toplam 77 personel ile hizmet vermektedir yılı içinde Makine Ġkmal Biriminde 2 araç, Satın Alma Hizmetlerinde 2 adet araç olmak üzere toplam 4 adet araç ile hizmet vermiģtir. Müdürlüğümüz bünyesinde tahakkuk hizmetlerinde 10 adet bilgisayar, ambar hizmetlerinde 2 adet bilgisayar, demirbaģ kayıt iģlemlerinde 1 adet bilgisayar olmak üzere toplam 13 adet bilgisayar bulunmaktadır. Belediyemiz Birimlerine Ait Makine Park Durumu: 31/12/2012 tarihi itibariyle Belediyemiz birimlerine ait 212 adet araç ve 64 adet iģ makinesi bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Müdürlüğümüzce, 2013 yılı içinde müdürlüğümüzün bütün faaliyetlerini yerine getirmesi, her türlü mal ve hizmet alımı ile iģçilik hizmet alımı giderleri için toplam ,00 TL bütçe konulmuģ olup, 2013 yılı sonu itibariyle ,00 TL kullanılmıģtır. Bütçe gerçekleģme oranı % 89 dur yılı itibariye Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 188 adet araç ve 55 adet iģ makinesine ait bakım onarım ve yedek parça harcaması ile diğer bakım onarım harcaması için 1.050,000,00 TL bütçe ayrılmıģ olup; ,00 TL bütçe harcanmıģtır. Bütçe gerçekleģme oranı % 99 dur. Sayfa 74

75 Satın Alma Birimi 2013 Faaliyetleri Mal Alımı: 2013 yılı içinde Müdürlüğümüzün Satın Alma birimince, Belediyemizin birimlerinin ihtiyacı olan kırtasiye alımları, temizlik malzemesi alımları, katı yakıt alımları (odun ve kömür), büro mefruģatı ve demirbaģ malzemeleri alımları, Belediyemiz birimlerinin kullandığı elektrik ve doğalgaz alımları, toner dolumları, Müdürlüğümüz bütçesinden satın alınarak birimlerimize teslim edilmiģtir. Hizmet Alımı: 2013 yılı içinde birimlerimizin ihtiyacı olan sabit telefon, GSM cep telefonu haberleģme giderlerinin tahakkuk ve takibi, birimlerin kırılan camlarının değiģimi, bariyer tamirleri, fotoselli kapı tamirleri, kalorifer kazanlarının bakım onarımı iģi, kombi bakım ve tamiri, asansör tamir ve bakım hizmetleri müdürlük bütçesinden karģılanmak üzere piyasadan yaptırılmıģtır. Belediyemizde Satın Alma Birimi olmayan ve bütçesi kendi müdürlüğünden olan 14 Müdürlüğün mal ve hizmet alımlarının temini ve evrak tahakkuk iģlemlerinin yapılması, malzemelerin ilgili birimlere teslimi gibi faaliyetlerde destek hizmeti verilmiģtir. Ġhale Birimi 2013 Yılı Faaliyetleri Ġhale Birimince, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 3 adet, diğer birimlere ait 26 adet olmak üzere toplam 29 adet mal ve hizmet alımı ihale iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Makine Ġkmal Birimi 2013 Faaliyetleri Araç ve ĠĢ Makinelerinin Bakım ve Onarımlarının Yapılması: Belediyemiz birimlerinde hizmet vermekte olan toplam 212 adet araç ve 64 adet iģ makinesinin arıza tamir ve bakım onarımı, lastik değiģimi, yağ değiģimi ve bunlara ait yedek parçaların satın alma ve temin iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Birimlere Ait Ġmalat ĠĢlerinin Yapılması: Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan demir aksamlı mamullerin imalatı (bank, pano, kapı, pencere, masa, sehpa, camekân, dolap, oluk, kapı ve pencere demirleri, damper imalatı, levhalar, durak yapımları, elektrik direği yapımları, korkuluk yapımları, vs.) Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren demirhane, marangozhane atölyelerinde imal edilmektedir. Diğer Makine Ġkmal Birimi Faaliyetleri: Makine Ġkmal birimimiz tarafından tüm birimlerimizde kayıtlı olan araçların trafik sigorta ve muayene iģlemleri takip edilmiģtir. Sayfa 75

76 9. EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüzün çalıģma alanının büyük bir çoğunluğunu imar planlarının fiziki mekâna yansıtılması yani imar uygulaması ve imar planlarının hazırlanmasına ve diğer teknik birimlerin projelerine altlık oluģturacak hâlihazır harita üretimi teģkil etmektedir. Bir Ģehrin sağlıklı geliģip büyüyebilmesi için; yapılaģma talebi evvelinde Ġmar planlarının yapılmasına, Ġmar planları hazırlandıktan sonra da bu planların uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Ġmar planı uygulamaları 3194 sayılı Ġmar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 4650 sayılı KamulaĢtırma kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Önleme kanunları çerçevesinde gerçekleģtirilmektedir. Ġmar Kanununun 8.maddesi kapsamında Belediye Meclisince hazırlanan uygulama imar planlarının araziye uygulanması iģlemi, aynı kanunun 18.maddesi ve bu madde kapsamında hazırlanan Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak re sen belediyeler tarafından yapılmaktadır. Ġmar kanununun 15,16 ve 17. maddeleri doğrultusunda vatandaģın talebi ile yapılan ifraz tevhit, yola terk ve yoldan ihdas iģlemleri Belediyelerin uygun görüģü doğrultusunda serbest çalıģan Harita Bürolarınca yapılır, yine belediyeler tarafından kontrol edilir. Ġmar planı yapılacak alanlar ile revize olacak alanlara ait hâlihazır haritalar mücavir alan içerisinde Ġmar Kanununun 7. maddesi doğrultusunda belediyeler tarafından yapılır, yaptırılır ve kontrol edilir. Belediyemiz Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü yukarıda bahsi geçen maddeler doğrultusunda yapılan tüm uygulamaları yapar, Harita Bürolarınca yapılan tüm uygulama ve hâlihazır haritaları kontrol eder ve arģivler. Bunun dıģında Belediyemiz teknik birimlerinin projelerine altlık teģkil edecek hâlihazır harita yapımı ve zemine uygulanması iģlemleri de birimimiz tarafından yapılmaktadır. ÇalıĢmalarımızın diğer bölümünü de 2942 (D.4650 ) sayılı kamulaģtırma kanunu kapsamında park ve yol alanında kalan özel mülkiyet parsellerinin kamulaģtırma iģlemleri ile imar kanununun 11. maddesi iģlemleri ve 775 sayılı Gecekondu kanunu kapsamında yapılan iģlemler, 2981/3290 sayılı kanunun 10/c maddesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 266 sayılı genelgesi, Medeni Kanunun 724. maddeleri ve 1164 sayılı kanun uyarınca yapılan uygulamalar oluģturmaktadır. Belediyemiz gayrimenkulleri ile ilgili kayıt çıkarma, ipotek koyma ve terkin iģlemleri, kamulaģtırma ile ilgili tüm iģlemler, haciz ve Ģerh terkin iģlemleri, arsa paylarının satıģ iģlemleri, takas iģlemleri, G.Ö. Bölgeleri ile ilgili tüm iģlemler, bağıģ, Belediyemiz gayrimenkullerinin kayıtlarının tutulması, takibi, dar gelirli vatandaģlara arsa tahsisi, Belediyemiz tarafından yapılan ve kontrol edilen 3194/18. madde ve ifraz-tevhit iģlemlerinin tapuda takibi, tescil iģlemlerinin yapılması, hisseli satıģlara izin verilmesi, Hazine parsellerinin Belediyemize devir ve satıģ iģlemleri, ayrıca resmi kurumlar ve daire içi müdürlüklerden gelen yazılara cevap verilmesi ve tapu iģlemlerinin takibi iģleri yürütülmektedir. Sayfa 76

77 GENEL BĠLGĠLER Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları; Harita Servisi KamulaĢtırma Servisi Kentsel DönüĢüm Servisi Harita Kalemi servisleri ile yerine getirmektedir. Emlak Ġstimlâk Müdürlüğünde 1 müdür, 12 memur, 1 sözleģmeli ve 16 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 30 personel görev yapmaktadır. Bu personellerin 8 i harita mühendisi, 1 i çevre mühendisi, 11 ü harita teknikeri, 1 i inģaat mühendisi, 2 si inģaat teknikeri, 1 i topoğraf, 1 i Ģef, 4 ü büro memuru, 1 i Ģoför olarak çalıģmaktadırlar. Müdürlüğümüz belediyemiz ana binasında yer almakta olup birimimizde bir adet kiralık araç bulunmaktadır. Arazi ölçümleri için 1 adet total station ve buna bağlı sehpa, reflektör ve jalon takımı bulunmaktadır. Ayrıca yol kotu ölçümleri için bir adet mekanik nivo ve buna bağlı mira ve sehpa bulunmaktadır. 2 adet GNSS takımı bulunmaktadır. Birimimizde teknik elemanların kullanımında olan 19 adet bilgisayar bulunmakta olup pafta çizimleri için bir adet plotter bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Kentsel DönüĢüm Servisi 2013 Faaliyetleri Kentsel DönüĢüm Projesi: Proje kapsamındaki mahalleler :Dedebalı, Ferhatbostan, Kılavuz, Demircilerardı, ve Huzur mahalleleri. Proje alanı : m² Proje alanında hali hazır konut sayısı : 700 adet konut ve 570 adet ĠĢyeri Tapuda kayıtlı malik sayısı : 2800 kiģi Yeni yapılacak daire sayısı : 5000 daire KamulaĢtırma maliyeti : ,00 TL Kentsel yenileme projesine, belediyemiz ile Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı arasında 09/07/2007 tarihinde imzalanan ön protokol ile karar verilmiģtir. Söz konusu projeye, tarihinde imzalanan protokol ile iģe fiilen baģlanılmıģtır. Bu bağlamda Ġlk önce taģınmaz malikleri ile salon toplantısı yapılarak hak sahipleri proje hakkında bilgilendirilmiģtir. YaklaĢık üç aylık bir süre ile hak sahipleri ile muvafakat senedi imzalama görüģmeleri yapılmıģtır. Bu görüģmeler esnasında mülkiyet değerlendirmesine iliģkin daha önce yapılmıģ olan değerlemelerde; projenin uzun soluklu olmasından dolayı güncelleme ihtiyaçları doğmuģ ve tarafımızdan güncelleme için çalıģmalar baģlatılmıģ, yaklaģık üç aylık bir süre ile oluģturulan komisyon tarafından yeniden arazi Sayfa 77

78 taraması yapılarak yeni bir değerleme hazırlanmıģtır. Ayrıca Demircilerardı Mahallesi için yeniden değerleme çalıģmaları baģlatılmıģtır. Kentsel dönüģüme yeni katılan mahallemiz olan Demircilerardı mahallesindeki hak sahipleri ile toplantılar yapılarak projemiz tanıtılmıģ ve vatandaģlarımızın görüģleri alınmıģtır. AnlaĢmaya esas değerlemelerin TOKĠ ce onaylanarak Belediyemize gönderilmesine müteakip yeniden halk görüģmeleri baģlatılmıģ olup, görüģmeler devam etmektedir. Bu bağlamda tarihinde Belediyemiz Selçuklu Sosyal Tesislerinde Dedebalı-Ferhatbostan- Kılavuz-Yiğitler ve Huzur Mahalle Muhtarları, azaları ve bir kısım kanaat önderi hak sahiplerinin katılımıyla projede gelinen son nokta değerlendirilmiģ, mülkiyet sahiplerinin soruları cevaplandırılarak hak sahiplerinin tereddütleri giderilmiģtir. Ayrıca Demircilerardı Mahallesi için tarihlerinde Belediyemiz Meclis Salonunda hak sahiplerinin katılımıyla projede gelinen son nokta değerlendirilmiģ, mülkiyet sahiplerinin soruları cevaplandırılarak hak sahiplerinin tereddütleri giderilmiģtir. Ġlerleyen aģamalarda anlaģma oranını artırmak için halk toplantılarına devam edilecektir. Dedebalı-Ferhatbostan Mahallesi Kentsel DönüĢüm Alanı Kılavuz-Huzur Mahallesi Kentsel DönüĢüm Alanı Demircilerardı Mahallesi Kentsel DönüĢüm Alanı Sayfa 78

79 KamulaĢtırma Servisi 2013 Faaliyetleri KamulaĢtırma ĠĢlemleri: 2013 yılı içerisinde anlaģma yoluyla 166 adet kamulaģtırma iģleminden 150 adeti sonuçlandırılarak toplam ,6 TL. Bedel ödenmiģ ve 28909,38 m² lik alan Belediyemize geçmiģtir. Mahkeme yoluyla 9 adet kamulaģtırma davamız sonuçlanarak toplam ,57 TL. bedel ödenmiģtir.14 adet kamulaģtırma dosyamızın mahkemesi halen devam etmektedir. Arsa Payı SatıĢı: 3194 sayılı Ġmar Kanununun 18. madde imar uygulamalarından dolayı Belediyemiz adına geçen muhtelif mahallelerdeki 125 adet arsa payı hissesi, 3194 sayılı kanunun 17. maddesi uyarınca aynı parseldeki diğer hissedarlara satıģı yapılarak (15.190,34 m²), Belediyemize ,50 T.L bedel yatırılmıģtır. Takas ĠĢlemleri: 2013 yılı içerisinde, Ģehir imar planında yol, park, yeģil alan vs. alanlarda kalan 39 adet takas müracaatından 10 adet müracaat değerlendirilerek, mülkiyeti Belediyemize ait imara uygun parsellerle takas iģlemleri yapılarak 36510,45 m 2 lik alanın mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Ġhale Ġle Yapılan SatıĢlar: 2013 yılında 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu göre 12 adet taģınmazın ,80 TL. bedelle satıģı yapılmıģtır. Arsa Tahsisleri: Kılavuz, Altuntabak, Emek mahallelerinden 6 adet arsanın da Sivas Ġl Müftülüğü ne, Emniyet Müdürlüğü ne ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisleri yapılmıģtır. Önceden 775 sayılı yasa uyarınca tahsisi yapılan vatandaģlarımızdan bina yapıp, yapı kullanma izni alan 49 kiģiye tapuları verilmiģtir. Ayrıca tahsis süresi 10 yılı dolan ve 775/27. maddedeki Ģartları yerine getiren vatandaģlarımızın parsellerindeki 775/34. madde Ģerhleri kaldırılarak 46 kiģiye satıģ izni verilmiģtir. Sayfa 79

80 Milli Emlak Müdürlüğü Ġle Ġlgili ĠĢlemler: Milli Emlak Müdürlüğünden gelen 31 adet raiç bedel talebine cevap verilmiģtir. Mülkiyeti maliye hazinesine ait 7 adet parselin 3194 sayılı kanunun 11.maddesi uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devrinin yapılması talep edilmiģtir. Resmi Kurumlarla Ġlgili YazıĢmalar: Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü, Tapu Kadastro, Karayolları, D.S.Ġ. Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, TedaĢ ve Sivas ilindeki mahkemelerin, takas, satıģ, raiç bedel, kira bedeli v.s. çeģitli 125 adet talepleri birimimizce cevaplanmıģtır. Daire içi birimlerden gelen 105 adet çeģitli taleplere cevap verilmiģtir. Ayrıca 55 adet vatandaģımızın dilekçelerine cevap yazılmıģtır. Hisseli SatıĢ, Ġpotek, Vefa Hakkı, Haciz ĠĢlemleri: VatandaĢlardan gelen toplan 42 adet hisseli satıģ, ipotek ve haciz koyma terkin iģlemi, vefa hakkı, irtifak hakkı koyma taleplerine cevap verilmiģtir. BağıĢ ĠĢlemleri: 2013 yılı içerisinde mülk sahiplerinden tüm iģlemleri birimimizce takip edilerek anlaģma yoluyla Belediyemize 2 adet bağıģ alınmıģtır. KamulaĢtırma Projeleri ĠĢhan Toplu Konut Bölgesi: Belediyemiz Meclisinin tarih ve 3 nolu karar ile ilan edilen ĠĢhan Toplu Konut Alanı ilimiz Merkez ĠĢhan Köyü arazisinde kalmaktadır. Tarihi Eğri Köprüden ĠĢhan köyüne giden yolun kuzeyindedir. ġehir merkezi ile Cumhuriyet Üniversitesi arasında kalmaktadır. ġehir merkezine uzaklığı yaklaģık 5 km. Cumhuriyet Üniversitesine uzaklığı 2 km.dir. Toplam alan 63 hektar olup, kamulaģtırma bedeli çok yüksek olduğundan dolayı ilk etapta 32 hektarlık alan uygulamaya geçirilmiģtir. Belediyemizce kamulaģtırılan 20 hektarlık alanda imar uygulaması yapılarak tapuda tescili yapılmıģtır. 2 hektarlık alanın imar uygulaması devam etmektedir. Üç ayrı parselden %25 kendilerine imar parseli verilmesi kaydıyla 15421,00 m² bağıģ alınmıģtır. 3 adet takas iģlemi yapılarak ,41m² alan belediyemize geçmiģtir. 3 adet ,00 m² lik parselin 2886 sayılı kanun uyarınca toplam ,00 TL. bedelle satıģı yapılmıģtır yılında 434 nolu parselde 12557,30TL.bedelle kamulaģtırılmıģ ve 1899,60 m²'lik alanda 1 adet takas iģlemi yapılarak Mülkiyeti Belediyemiz adına geçmiģtir.2014 yılında da kamulaģtırma ve takas iģlemleri devam edecektir. Sayfa 80

81 Yukarı Tekke Mezarlık Alanı: Ġlimiz Merkez Kılavuz mahallesi 203 pafta,3823 ada, nolu;3824 ada, nolu;3825 ada, nolu ve 182 ada, nolu Ģehir imar planında mezarlık alanında kalan parsellerde, Mevcut mezarlık alanının geniģletilmesi amacıyla 17/11/2006 tarih ve 3185 sayılı Encümen kararı ile 2042(D:4650) sayılı kamulaģtırma kararına istinaden kamu yararına kamulaģtırılması için karar alınmıģtır ,43 m²'lik alanda takas yapılarak mülkiyeti Belediyemiz adına geçmiģtir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 8 adet parselin ( ,18 m²) mezarlık olarak kullanılmak üzere belediyemize tahsisi talep edilmiģtir ,24 m²'lik alanda kamulaģtırma yapılarak mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Kalan 3825 ada, nolu;3823 ada, nolu ve 182 ada 7 nolu parsellerde kamulaģtırma davası açılmak üzere 02/04/2008 tarih ve 869 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk IĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında 1 adet kamulaģtırma yapılarak 668,00 m²'lik alana ,00 TL.kamulaĢtırma bedeli ödenerek mülkiyeti Sivas Belediyesi adına geçmiģtir yılında da yeni yapılan imar revizyonunda mezarlık alanında kalan parsel malikleri ile uzlaģma sağlanarak 4752,50 m²'lk alan toplam ,75 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında da kamulaģtırma davası devam etmektedir. ġehitler Parkı KamulaĢtırması: Toplam alanı m² olan park alanının birinci kısmı ,00 m² (Sabahattin ÖZTÜRK Spor Salonunun arka-yan kısımları) olup, daha sonra Sağlık Ocağının bulunduğu alan ve mezarlığa çıkan yolun sağlı sollu binaların bulunduğu alanın zeminde kaymalar tespit edilmesinden dolayı, 2004 yılında Belediyemiz Meclis kararı ile park alanına dahil edilmiģtir yılında bu alanda 49 adet ev bulunmakta idi, bu alanın ,00 m² si Maliye Hazinesi ne ait, ,00 m² si Belediyemize, geri kalan ,00 m² si özel mülkiyete aittir yılından bugüne kadar takas yoluyla ,00 m² alan Belediyemize geçmiģtir. Toplam 2600,00 m² lik alan kamulaģtırılıp ,00 TL. Bedel ödenerek mülkiyeti Belediyemize geçmiģtir. Takas yoluyla toplam 13 adet 1 katlı kargir bina, 13 adet daire,11 adet arsa verilmiģtir. Takas yoluyla Enkaz ve arsalara karģılık kargir bir katlı ev verilen kiģi sayısı: 13 adet Enkaz ve arsalara karģılık daire verilen kiģi sayısı: 10 adet Enkaza karģılık verilen daire sayısı: 3 adet Enkaza karģılık tahsis edilen arsa sayısı: 3 adet Enkaza ve arsalara karģılık verilen arsa sayısı: 8 adet Bu alan için Belediyemizce yaklaģık ,00 TL. harcama yapılmıģtır. Sayfa 81

82 Bu alandaki özel mülkiyete ait bina ve arsaların hepsine ayrı ayrı kıymet takdir raporları düzenlenmiģ olup, aradaki farklar Belediyemizce tahsil edilmiģtir. Bu alanda 7 adet bina ve 4500,00 m² lik alanın kamulaģtırılması gerekmektedir. KamulaĢtırma dosyası tüm evrakları ile tamamlanmıģ olup, dava açılması için 16/10/2008 tarih ve 2732 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne iletilmiģtir yılında 4248 ada, 2 nolu parselin kamulaģtırma davası sonuçlanarak mahkeme kararına göre ,40 TL. Olarak belirlenen kamulaģtırma bedelleri mahkeme kararına göre parsel maliklerinin hesaplarına yatırılmıģtır yılında parsel üzerindeki haciz iģlemleri çözülerek tapuda tescil iģlemi tamamlanıp 2780,00 m²'lik alan Belediyemiz adına geçecektir yılında mahkeme kararı kesinleģip, bedeli bankaya bloke edildikten sonra bu alanda Park Bahçe Müdürlüğümüzce park düzenlemesi yapılarak hizmete açılmıģtır. Sayfa 82

83 Yukarı Tekke Ġlave Mezarlık Alanı: Ġlimiz Merkez Kılavuz mahallesi 4664 ada, ve 183 ada,191 nolu parsellerin Ģehir imar planında mezarlık ve yol alanında kalmasından dolayı 19/02/2013 tarih ve 538 sayılı; 20/09/2013 tarih ve 2673 sayılı kararları ile 2042(D:4650) sayılı kamulaģtırma kararına istinaden kamu yararına kamulaģtırma kararı alınmıģtır ada, nolu parsellerde kamulaģtırma iģlemleri yapılarak ve 6 nolu parselde takas iģlemi yapılarak toplam 2.235,03 m²'lik alan toplam ,80 TL.bedelle Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan ve 10 nolu parsellere dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Ayrıca 183 ada,191 nolu 4564,00 m²'lik alandan 108,00 m²'lik alan toplam 9.720,00 TL.bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 4.456,00 m²'lik alana dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Kale ve Gökmedrese (Kale Koruma Planı) : 317 ada, ; 318 ada, ; 322 ada, ; 314 ada, 2-5; 315 ada, ; 316 ada, 9-10; 326 ada, ; 488 ada, ; 317 ada, ; 284 ada, ; 285 ada, ; 286 ada, ; 290 ada, ; 291 ada, ; 350 ada,1 ve 483 ada, 2 nolu parsellerin kale koruma sahasında kalmasından dolayı kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında m² alanda 23 adet kamulaģtırma yapılmıģ olup 2158,81 m²'lik alan toplam ,59 TL. bedelle kamulaģtırılıp belediyemize geçmiģtir yılında 5502,04 m²'lik alanda 42 adet kamulaģtırma yapılmıģ olup ,46 TL. bedelle kamulaģtırılıp belediyemize geçmiģtir yılında da 4256,52 ²'lik alan ,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında 57 adet anlaģma yoluyla kamulaģtırma iģlemi yapılarak toplam ,73 m²'lik alandan 2661,05 m²'lik alan kamulaģtırılarak toplam ,99 TL. kamulaģtırma bedeli Sayfa 83

84 ödenerek Belediyemiz adına geçmiģtir yılında 27/09/2013 tarih 3200 sayılı yazımız ile 290 ada, nolu, 291 ada, nolu, 350 ada,1 nolu; 27/09/2013 tarih ve 3223 sayılı yazımız ile 483 ada, nolu; 26/09/2013 tarih ve 3193 sayılı yazımız ile 285 ada, nolu; 27/09/2013 tarih ve 3196 sayılı yazımız ile 286 ada, nolu ve 288 ada, nolu; 30/09/2013 tarih ve 3227 sayılı yazımız ile 486 ada, nolu ve 487 ada, nolu;21/10/2013 tarih ve 3241 sayılı yazımız ile 318 ada, nolu; 21/10/2013 tarih ve 3246 sayılı yazımız ile 322 ada, nolu, 326 ada, nolu ve 488 ada, nolu parsellere kamulaģtırma davaları açılmak üzere evraklar Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Kızılırmak-Üçlerbey Yol KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kızılırmak Mahallesi, 221 pafta, 301 ada, nolu; 304 ada, nolu; 302 ada,1 nolu; 303 ada,1 nolu; 307 ada, nolu ,78 m² lik parseller ve Üçlerbey Mahallesi, 937 Ada, nolu 4257,73 m² lik parsellerin ġehir Ġmar Planında Yol Alanında Kalmasından Dolayı, Belediyemiz Encümeninin 27/12/2005 tarih ve 3251 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Kızılırmak-Üçlerbey yol kamulaģtırmasında toplam ,51 m² Lik alandan ,65 m² lik alan ,84 t.l.bedelle belediyemiz adına kamulaģtırılması tamamlanmıģtır. Kalan 9523,86 m² lik alanın kamulaģtırılma için 28/08/2007 tarih ve 2606 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında 934 ada, 9 nolu parsel 615,36 m²'lik alandan malikleri ile anlaģarak 555,36 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak tapuda tescil iģlemi tamamlandıktan sonra Belediyemiz adına geçecektir. 301 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin mahkeme kararı ile sonuçlanarak 2693,49 m²'lik alan toplam ,77 TL. bedel hesaplarına yatırılarak Belediyemiz adına tescil olmuģtur yılına yeni Sayfa 84

85 yapılan imar revizyon çalıģmasından sonra kamulaģtırma yapılarak kalan kısım ve kamulaģtırması devam eden parsellerde 18.madde imar uygulaması çalıģmalarına baģlanmıģtır yılnda da 18.madde imar uygulaması devam edecektir. Altuntabak Gurbet Caddesi: Ġlimiz Merkez Altuntabak Mahallesi, Pafta, 581 ada, Nolu; 651 ada, nolu ,90 m² lik parsel ġehir Ġmar Planında yol alanında kalmasından dolayı, Belediyemiz Encümeninin 10/04/2007 tarih ve 1153 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. 3960,46 m² lik alan ,44 T.L. bedelle kamulaģtırılmıģ olup, kamulaģtırma evrakları tarih ve 217 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü ne gönderilmiģtir yılında kamulaģtırma davasının mahkeme tarafından reddine karar vermiģtir yılında parsel maliklerine ve varislerine tebligat gönderilerek eksik olan evrakların yeniden hazırlanarak kamulaģtırma davası açılması için Hukuk ĠĢleri müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında 581 ada, 453 nolu ve 651 ada, 30 nolu parsellerin kamulaģtırma davası sonuçlanarak ,70 m²'lik alan toplam ,34 TL. bedel olarak çıkan kararın ödenmesi için evraklar hazırlanıp kamulaģtırma bedelinin yatırılması için Mali Hizmetler müdürlüğüne gönderilmiģtir. Ayrıca yeni yapılan imar revizyonundan dolayı kamulaģtırması devam eden 581 ada, 79 nolu parselin bir kısmının konut alanında kalmasından dolayı, bu parselde 18.madde imar uygulaması çalıģması yapıldıktan sonra kalan kısımda kamulaģtırma çalıģması devam edecektir. Ulu Camii Çevresi KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Camii Kebir mahallesi,18 pafta, 241 ada, 3 ve 20 nolu; 240 ada, ve 11 nolu parsellerin Ģehir imar planında Ulu Camii Koruma Planı içerisinde kalmasından dolayı 09/02/2010 tarih ve 730 sayılı encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 1085,50 m²'lik alandan 21,87 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. KamulaĢtırma davası açılmak üzere 20/02/2012 tarih ve 480 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında 4,29 m²'lik alan toplam 2.145,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir kamulaģtırma iģlemleri ve kamulaģtırma davası devam edecektir. Sayfa 85

86 Esentepe Parkı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Altuntabak mahallesi, 4660 ada,1 nolu parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 08/02/2011 tarih ve 268 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. 6493,00 m²'lik alandan 5439,00 m² alan belediyemiz adına kayıtlı olup kalan 1340,90 m² alanın kamulaģtırılması için kamulaģtırma evrakları 22/06/2011 tarih ve 2043 sayılı yazımız ile dava açılmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında 114,98 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 1225,92 m²'lik alanın kamulaģtırma iģlemi ve KamulaĢtırma davası 2014 yılında da devam edecektir. Kümbet Halısaha KamulaĢtırması (Muhsin Yazıcıoğlu Parkı): Ġlimiz Merkez Kadıburhanettin mahallesi 508 ada,1-2-3 nolu ve 373 ada, ve 5 nolu parsellerin Ģehir imar planında bölge parkı, otopark ve yolda kalmasından dolayı 23/11/2001 tarih ve 3755 sayılı encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Bu parsellerden 508 ada, 1 nolu parselde takas yapılarak m² alan, 2 nolu parselde kamulaģtırma yapılarak 2651,08 m² alan Belediyemize geçmiģtir. 2 ve 4 nolu ve 373 ada, 2 nolu parsellerin mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlıdır yılında 508 ada,3 nolu ve 373 ada,3 nolu parsellerde kamulaģtırma iģlemleri yapılarak 117,03 m²'lik alan toplam ,06 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. 373 ada 3 nolu ve 508 ada,3 nolu parsellerdeki kalan toplam 3379,82 m²'lik alanın kamulaģtırma iģlemleri ve kamulaģtırma davası 2014 yılında da devam edecektir. Sayfa 86

87 Belediye Hizmet Alanı: Ġlimiz Merkez Kılavuz mahallesi, 190 ada, nolu parsellerin Ģehir imar planında Belediye hizmet alanı ve yolda kalmasından dolayı 12/10/2010 tarih ve 3694 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 190 ada, ve 207 nolu parsellerin 3194 sayılı kanunun 11.maddesi uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devrinin yapılması talep edilmiģ olup, 26/11/2010 tarihli Milli Emlak Müdürlüğünün göndermiģ olduğu yazı ile 3194 sayılı yasanın 11.maddesi uyarınca Belediyemiz adına bedelsiz devrinin yapılması uygun görülmemiģtir. 190 ada, ve 206 nolu parsellerde 01/04/2011 tarih ve 722 sayılı Encümen kararı ile ifraz iģlemleri tamamlanarak tapuda tescil edilerek, 55 nolu parsel nolu parsel; 81 nolu parsel nolu; 85 nolu parsel nolu ve 206 nolu parsel olarak parsel numaraları değiģmiģtir. Ġfraz sonucu oluģan bu parsellerden nolu parsel malikleri ile uzlaģılarak yol ve parkta kalan payları Belediyemiz adına geçmiģtir nolu parsellerde takas yapılarak Belediyemizi adına geçmiģtir yılında nolu parsel malikleri ile uzlaģarak toplam 4514,05 m²'lik alan toplam ,50 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 14 nolu parselin kamulaģtırma davası 2014 yılında da devam etmektedir. PaĢa Fabrikası Yolu ve Bölge Parkı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Akdeğirmen mahallesi, 755 ada, 2 nolu; 756 ada, 3 nolu; 760 ada nolu, 761 ada,1 nolu; 762 ada,2 nolu; 763 ada,3-4 nolu; 764 ada, 7 nolu; 789 ada,1 nolu ve 3202 ada,1-2 nolu parsellerin Ģehir imar planında yol (PaĢa Fabrikası yolu) ve bölge parkında kalmasından dolayı 01/04/2011 tarih ve 714 sayılı Encümen kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. KamulaĢtırma davası açılmak üzere 04/07/2011 tarih ve 2195 sayılı yazımız ile dosya Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģ ve 2011/558 esas dosya ile dava açılmıģtır. Buna göre; 1- Belirtilen tarih itibari ile 3202 ada,1-2 nolu parsellerin kamulaģtırılmasına yönelik 2011/1746 Esas Nolu kamulaģtırma davası Belediyemiz lehine tamamlanmıģtır. Sayfa 87

88 2- Akdeğirmen 755 ada 2 nolu parsel maliklerinin yol geçiģi için feragat dilekçesi vermiģ olmasından dolayı bu parsele yönelik kamulaģtırma davası kısmen teyir edilmiģtir. Ferağ veren malikler: Fevzi ALTUN, Abdullah ALTUN, Hasan VURAL 3- Akdeğirmen mahallesi, 756 ada, 3 nolu; 760 ada nolu, 761 ada,1 nolu; 762 ada, 2 nolu; 763 ada, 3-4 nolu; 764 ada, 7 nolu; 789 ada,1 nolu parsellere iliģkin vatandaģlarla uzlaģma yoluna gidilmiģ bir kısım maliklerle anlaģma sağlanarak hisseleri satın alınmıģtır. UzlaĢılamayan malikler ile ilgili dava açılmak üzere konu Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne intikal ettirilmiģtir. Belirtilen parsellerden 756 ada 3 nolu,760 ada 2 nolu, 763 ada 4 nolu parsellerin dava süreci tamamlanmıģ olup kesinleģmiģ karar beklenmektedir ,00 m² lik alan yol olarak (7940 m² lik askeri saha terki hariç) , 00 m² lik alan Bölge parkı olarak kamulaģtırılması planlanmaktadır. Bu alanlardan ,65 m² si Mahkeme yoluyla Belediyemiz adına Tescil aģamasında olup, 8558,23 m² ise uzlaģma yoluyla Belediyemiz tarafından satın alınmıģtır yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Arap ġeyh Türbesi KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez PaĢabey mahallesi, 6 pafta, 3195 ada, 9 ve 10 nolu parsellerin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 23/11/2010 tarih ve 4230 sayılı kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Malikler tarafından uzlaģma sağlanmadığından dolayı, 2011 yılında dava açılmak üzere kamulaģtırma evrakları 28/02/2011 tarih ve 582 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında parsel malikleri ile anlaģılarak 216,87 m²'lik alan toplam ,18 TL. bedelle kamulaģtırma kararı alınmıģ olup, tapuda intikal ve tescil iģlemleri henüz tamamlanmamıģtır. Eski PaĢa Hamamı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Camii Kebir mahallesi, 238 ada, 229 nolu parseldeki paylarının Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı Belediyemiz encümenin 30/09/2011 tarih ve 3017 sayılı yazımız ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 103,65 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle, 2012 yılında 51,41 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle, 2013 Sayfa 88

89 yılında 4,29 m²'lik alan 2145,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. KamulaĢtırma dosyası dava açılmak üzere 27/02/2012 tarih ve 559 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü'ne gönderilmiģtir kamulaģtırma davası ve kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Fahriye Gönç Konağı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez SularbaĢı mahallesi, 79 ada, 92 nolu parselin tapu kaydında tarihi eser Ģerhi olmasından dolayı 5393 sayılı Belediye kanununun 14.maddesinin b bendine istinaden aslına uygun bir Ģekilde restore edilerek hizmete sunulabilmesi için Belediyemiz Encümeninin 22/07/2011 tarih ve 2318 sayılı kamulaģtırma kararı alınmıģ ve anlaģma sağlanamadığından dolayı 17/05/2012 tarih ve 1317 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemi ve davası devam edecektir. Ali Ağa Camii KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez SularbaĢı mahallesi, 14 pafta, 82 ada, 52 ve 5 nolu parsellerdeki paylarının Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı Belediyemiz Encümenin 11/10/2011 tarih ve 3169 sayılı kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 82 ada, 5 nolu parsel malikleri ile anlaģılarak 104,96 m²'lik alan toplam ,05 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Mülkiyeti Ahmet Cihangir YILDIRIM'a ait olan 5-53 nolu ve Belediyemize ait 52 nolu parseller ifraz ve riza-i taksim iģlemi yapılarak park alanında kalan 56 nolu parsel Belediyemiz adına geçmiģtir. Sayfa 89

90 Kütükler Camii Çevresi Park Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Altuntabak mahallesi 553 ada, 2-4 ve 5 nolu parsellerdeki paylarının Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı Belediyemiz Encümenin 22/11/2011 tarih ve 396 sayılı kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 553 ada, 2 nolu parseldeki 248,98 m² 'lik alan enkaz bedeli ile birlikte toplam ,72 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. 553 ada 4 ve 5 nolu parsel için 17/05/2012 tarih ve 1320 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilen kamulaģtırma davası sonuçlanarak 622,22 m²'lik alan toplam ,50 TL bedelle kamulaģtırılmıģ ve kamulaģtırma bedeli yatırılmıģtır yılında tapuda tescil iģlemleri yapılarak Mülkiyeti Belediyemiz adına geçerek park düzenlenmesi yapılarak iģlem sonuçlandırılmıģtır. Emir PaĢa Caddesi Yol KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi 180 ada, nolu;181 ada, 53 nolu; 191 ada, 5-8 nolu; 2889 ada, 1 nolu parsellerin Ģehir imar planında yol alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 12/02/2013 tarih ve 484 sayılı karar ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında da kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. ġirinoğlu Hamamı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Akdeğirmen mahallesi 90 ada,1 nolu (693,78 m²) parsel üzerinde kültür varlığıdır Ģerhi olan kargir hamamın bulunduğu 1 nolu parselin 5393 sayılı Belediye kanununun 14.maddesinin b bendine istinaden aslına uygun bir Ģekilde restore edilerek hizmete sunulabilmesi için 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 08/07/2011 tarih ve 2154 sayılı karar ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Parsel malikleri ile yapılan görüģmelerde m² bedelini düģük bulduklarından dolayı uzlaģma sağlanamamıģtır olup, kamulaģtırma iģlemleri 2014 yılında da devam edecektir. Sayfa 90

91 Kılavuz 5135 Ada Park Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi, 5135 ada,1 nolu (5698,00m²'lik) parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 19/08/2011 tarih ve 2615 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında 187,40 m²'lik alan toplam 9123,50 TL. bedelle, 2012 yılında 675,53 m²'lik alan toplam 47661,50 TL. bedelle, 2013 yılında 948,37 m²'lik alan toplam ,00 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir yılında kalan 3886,70 m²'lik alanın kamulaģtırma iģlemi için dosya hazırlanarak 04/02/2013 tarih ve 386 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne kamulaģtırma davası açılmak üzere gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma iģlemi ve kamulaģtırma davası devam edecektir. Sayfa 91

92 Akdeğirmen Mahallesi 3586 Ada Park Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Akdeğirmen mahallesi, 3586 ada,1 nolu (487,00 m²) parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650)sayılı kanuna istinaden 27/07/2010 tarih ve 2970 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında parsel maliklerin bir kısmı ile uzlaģma sağlanarak m²'si 250,00 TL. den toplam ,00 TL. bedelle 157,00 m²'lik alan kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 330,00 m²'lik alana dava açılmak üzere 19/04/2013 tarih ve 1232 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma davası ve kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Kılavuz 881 Ada Park ve Yol Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi 881 ada,1 nolu 4172,45 m²'lik parselin Ģehir imar planında trafo, yol ve park alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 20/09/2013 tarih ve 2671 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır. Parsel maliki ile uzlaģma sağlanamadığından dolayı kamulaģtırma davası açılmak üzere 13/11/2013 tarih ve 3618 sayılı yazımız ile Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmiģtir yılında da kamulaģtırma davası ve kamulaģtırma iģlemleri devam edecektir. Sayfa 92

93 Kılavuz 4171 Ada Yol Alanı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Kılavuz Mahallesi 4171 ada, 1 nolu 743,00 m²'lik parselin Ģehir imar planında yol alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 27/09/2013 tarih ve 2744 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında parsel maliklerin bir kısmı ile uzlaģma sağlanarak m²'si 400,00 TL.den toplam ,00 TL.bedelle 267,00 m²'lik alan kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Kalan 476,00 m²'lik alanın kamulaģtırma iģlemleri 2014 yılında da devam edecektir. Çorapçı Hanı KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez PaĢabey Mahallesi, 6 pafta, 2042 ada, 2 nolu 238,39 m²'lik parselin Ģehir imar planında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Alanında kalmasından dolayı 2942 (D:4650) sayılı kanuna istinaden 07/01/2014 tarih ve 132 sayılı karar ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır ada,1-2 nolu parsellerdeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait hisseler ile takas yapılarak mülkiyetleri Belediyemiz adına geçmiģtir. Takas yapılan alandaki parseller üzerinde bulunan dükkan kiracılarına tebligat gönderilerek boģaltılması istenmiģtir. Parsel maliklerine uzlaģma görüģmeleri için pazarlığa çağrı tebligatları yapılmıģtır. KamulaĢtırma iģlemler devam edecektir. Sayfa 93

94 Serçeli Camii Çevresi Park KamulaĢtırması: Ġlimiz Merkez Üçlerbey mahallesi 29 pafta, 308 ada, 51 nolu 33,62 m²'lik parselin Ģehir imar planında park alanında kalmasından dolayı 2942(D:4650)sayılı kanuna istinaden 12/04/2013 tarih ve 1175 sayılı kararı ile kamulaģtırma kararı alınmıģtır yılında parsel maliklerin tamamı ile uzlaģma sağlanarak toplam ,72 TL. bedelle kamulaģtırılarak Belediyemiz adına geçmiģtir. Sayfa 94

95 Harita Servisi 2013 Yılı Faaliyetleri Sıcak Çermik Hâlihazır Projesi: 2011 yılı programında olmayan fakat ihtiyaca binaen programa alınan, Sıcak Çermik Mesire alanını geliģtirmek için yapılan projelere altlık teģkil edecek hâlihazır haritanın yapımı tamamlanmıģtır. Projenin toplam alanı ,87 m² dir yılında Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Harita Servisi olarak Ġmar revizyon planı sonucu oluģan m 2 'lik alanda yapılan Ġfraz-tevhid, yola terk ve yoldan ihdas çalıģmaları neticesinde 543 adet parsel oluģturulmuģtur. Ġmar Revizyon planı çalıģmaları sonucu oluģturulan 18. madde imar uygulama sınırlarına göre 18. madde imar uygulamaları yapıldı, yaptırıldı. Serbest harita bürolarınca yapılan imar uygulama çalıģmalarının kontrollük iģlemleri yapıldı. Sayfa 95

96 Son 6 yıllık imar uygulama çalıģmalarına ait bilgiler aģağıdaki tablo ve grafikte verilmiģtir: 3194/18.Madde Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı /15,16. Madde Çalışmaları Yüzölçümü (m²) Oluşturulan Parsel Sayısı Röperli Kroki Sayısı İmar Uygulama Çalışmaları /18.Madde Çalışmaları (m²) 3194/15,16. Madde Çalışmaları (m²) Sayfa 96

97 10. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar planlarına uygun Ģekilde yeni yollar açmak; yolların açılması için gerekli proje, keģif vb. ön hazırlıkları yapmak; kamulaģtırmalar için gereken ön iģlemleri yapmak; önemine göre alt yapısı biten yolların çeģitli usullerden biri ile kaplamasını yapmak; yol kaplama çalıģmaları için gerekli asfaltı temin ve terkip etmek; Belediyemiz uhdesinde bulunan yolların, asfalt ve kaldırımlarının, sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak Ģekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmakla görevlidir. Bu görevlerin, ilimizdeki diğer altyapı kuruluģları ile koordinasyon halinde ve planlı bir Ģekilde yerine getirilmesinden, müdürlük bünyesindeki atölyelerin çalıģmalarının verimli ve ekonomik olarak düzenlenmesi ve takip edilmesinden, müdürlüğe ait motorlu araçların ihtiyaca ve hizmetin gereklerine göre sevk ve idare edilmesinden, yapım ve bakım malzemelerinin ambarlanması ve amacına uygun Ģekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Asfalt Yol Yapım ġefliği Yol Açma ve Yol Yapım ġefliği Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım ġefliği Saha Amirliği Altyapı Koordinasyon ġefliği Satınalma ġefliği Ġhale Birimi Yazı ĠĢleri Birimi Servisleri ile çalıģmalarını yürütmektedir. Müdürlükte 16 memur, 59 iģçi ve 168 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 243 personel görev yapmıģtır. Müdürlüğümüz, kendine ait 120 araç ve iģ makinesi yanında 10 adet kiralık araçla hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze ait araç ve iģ makinelerinin yıllara göre durumu aģağıda verilmiģtir: Sayfa 97

98 Araç/İş Makinesi Kamyon Yükleyici Otobüs Silindir Tanker Greyder Ekskavatör Pikap Kompaktör Beko Loder Asfalt Planti Asfalt Kesme Mak Dozer Forklift Treyler Binek Aracı Finişer Asfalt Yol Bakım Robotu Minibüs Kurtarıcı Yol Süpürgesi Kızgın Yağ Tesisi Tır 2 3 Kar Makinesi 1 1 Kompresör 1 1 Asfalt Distribütörü 2 1 Su Tankı 3 Gezici Akaryakıt Tankı 1 Sal 2 Zıp Zıp 1 Vibrasyonlu Mastar 1 Kırıcı 3 Toplam FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 2013 Yılı Ġhaleleri İhalenin Adı İhale Tutarı (TL) (KDV Hariç ) Aşınma Asfaltı Yapım İşi Beton Parke, Bordür ve Yağmur Oluğu Alım İşi Beton Kilitli Parke, Beton Bordür ve Yağmur Oluğu Döşenmesi Ekolojik Agrega Plenti (Challenger) Betonarme Prefabrik Hangar Yapım Hiyap (Hidrolik Vinç) Alım Agrega Alım Kırılmış Kalker Malzeme Alım M.Yazıcıoğlu Bulvarı Bazalt Kaldırım Yapım Plent Alım Prefabrik Şantiye Binası Alım TOPLAM Sayfa 98

99 Asfalt ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler Asfalt Ģantiyesinde yıllara göre kullanılan malzeme miktarları ile üretilen kaplamaların miktarları aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Yapılan İşler Kullanılan Bitüm (ton) Kullanılan Fuel oil (ton) Kullanılan Doğal Gaz (m 3 ) Kullanılan Kırmataş (m 3 ) Üretilen Asfalt (ton) Toplam Yapılan Yol Kaplama(m 2 ) Sathi kaplama asfalt (m 2 ) Yıllar itibariyle asfalt Ģantiyesinde üretilen asfalt miktarları da grafikte gösterilmiģtir: Üretilen Asfalt (ton) Belediye Ekipleri tarafından m², Ġhale yolu ile m² olmak üzere toplam m² asfalt yenilemesi yapılmıģtır. Asfalt yenilemesi yapılan cadde ve sokaklar aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Sayfa 99

100 Asfalt Yenileme Çalışması Yapılan Mahalle Yiğitler Caddesi Gültepe Mahallesi Diriliş Mahallesi Karşıyaka Mahallesi Halfelik Caddesi Akdeğirmen Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi M.Yazıcıoğlu Bulvarı Alparslan Türkeş Caddesi Birlik Sanayi Sitesi Rasim Başaran Caddesi Tuzlugöl Toki İstiklal Mahallesi Terminal Binası Etrafı Kılavuz Mahallesi Alibaba Mahallesi (Tamamı) Yeşilyurt Mahallesi Kurt Deresi Parkı Şehitler Parkı İşhan Toki Villaları Önü Paşabahçe Evleri Kardeşler Mahallesi Mevkii Okullar Bölgesi Tamer Filiz Villaları- Akevler Hurdacılar Sitesi Çevik Betonun Yolu Ayrıca, mahallelerin tamamında Belediye ekiplerimizce yama çalıģması yapılmıģtır. Kaldırım ġantiyesi Tarafından Yapılan ĠĢler 2013 yılında Belediye ekipleri tarafından ve ihale ile yaptırılan kaldırım miktarları tabloda, yıllar itibariyle kaldırım, bordür ve plaka yapımı da tablo ve grafikte gösterilmiģtir: 2013 Yılı Kaldırım Yapımı Plaka (m 2 ) Bordür (m) Yağmur Oluğu (m) Belediye ekipleri tarafından yapılan İhale ile yaptırılan Toplam Kaldırım Yapımı/Yıl Bordür (m) Plaka (m 2 ) Sayfa 100

101 Kaldırım Bordür ve Plaka Yapımı Bordür (m) Plaka (m2) Mahallelere göre kaldırım çalıģması ve yenilemesi yapılan cadde ve sokaklar aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Mahalle Yenidoğan Mahallesi (Tamamı) Fatih Mahallesi (Tamamı) Yunusemre Mahallesi İstiklal Mahallesi Esenyurt Mahallesi Karşıyaka Mahallesi M.Yazıcıoğlu Bulvarı Kılavuz Mahallesi Şeyhşamil Mahallesi Yeşilyurt Mahallesi Kızılırmak Mahallesi Pulur Mahallesi Esentepe Mahallesi 4 Eylül Mahallesi Kardeşler Mahallesi Danişment Gazi İ.Ö.O Yahya Kemal İ.Ö.O Elçibeyi.Ö.O Yenişehir Lisesi Üniversite İ.Ö.O Halide Edip Adıvar Anaokulu Vali Mammerbey İ.Ö.O Sait Paşa Kız Yurdu Celal Bayar Orta Okulu Kongre İ.Ö.O Vakıfbank İ.Ö.O Karşıyaka İ.Ö.O Kılış Aslan İ.Ö.O 4 Eylül İ.Ö.O Recep Handan İ.Ö.O Çalışma Yapılan Cadde ve Sokaklar Eser Cad-1,2,4,11,12,13,32,34,35 Sokaklar Türkiş Blokları Çevresi Kurtuluş Caddesi Akevler Tamamı Başarıkent Villaları-Alparslan Türkeş Caddesi Tarım Kredi Kooperatifi Önünden 4 İşletme Kavşağına Kadar) Necmettin Erbakan Caddesi-Cezaevi İçi Çevresi Doğukent Caddesi-80,82,87,88,89 Sokaklar Ziraat Sokak- 20. Sokak Kemalettin İbn-İ Hümam Caddesi Şehit Baki Sokak- İtfaiye Sokak Tuğra Sokak- Ömer Şan Sokak Kaldırım ġantiyesi tarafından 2013 yılı içerisinde TL lik çıkma kaldırım taģı satılmıģtır. Sayfa 101

102 Stabilize Yol Yapım ÇalıĢmaları 2013 yılında m 2 berkitme yol yapılmıģtır. Stabilize Yol Yapımı Stabilize yol yapım alanı ( m 2 ) Yol Açma Çalışmaları Yol Uzunluğu (m) Yol Alanı (m²) Hurdacılar Sitesi İç ve Kenar Yollar Gültepe Mah. Otopark Çalışması 675 Alibaba 58. Sokak Karşıyaka 139. Sokak ( Toprak Yol ) Paşafabrikası Giriş Yolu Paşafabrikası Ring Yolu Şeyhşamil Mah. 18. Sokak Dört Eylül Sanayi Sitesi Gültepe Mahallesi Sokaklar Esentepe Toki Yolu Yeni Otogar Yolları Belediye Hizmet Alanı Yolu Yeni Belediye Sahası Yolu Yeni Belediye Sahası Hangar Yeni Belediye Sahası Prefabrik 853 Yeni Belediye Sahası Asfalt Plenti Sahası Yeni Belediye Sahası Kaldırım Sahası TOPLAM Yol Genişletme Çalışması Yapılan Yerler Kılavuz Mah. Necmettin Erbakan Caddesi ve Tali Yollar Altyapı Koordinasyon ġefliği ÇalıĢmaları Altyapı tesisi bulunan diğer kurumların yapmıģ olduğu kazılar ve alınan kazı bedelleri aģağıda verilmiģtir: Kurum Kazı Çalışması (m) Kazı Bedeli (TL) Aksa Doğalgaz A.Ş , ,05 İl Telekom Müdürlüğü ,52 Çedaş İl Müdürlüğü ,34 Vatandaş Abone Kaldırım 840 Vatandaş Abone Asfalt ,00 Su Kanalizasyon Müdürlüğü , ,91 Müdürlüğümüz tarafından yenilemesi yapılan yol ve caddelerde kurumlar ile vatandaģtan asfalt ve kaldırım tahrip bedeli alınmamıģtır. Ayrıca Telekom Ġl Müdürlüğü tarafından kaldırım bölgelerinde yapılan çalıģmalar sonrasında kaldırım tamiratı Telekom Müdürlüğü tarafından yapıldığı için metraja dahil edilmemiģtir. Bu bölgelerden bozulma bedeli alınmamıģtır. Sayfa 102

103 11. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48.Maddesi gereği oluģturulmuģ ve aynı kanunun 49.Maddesi gereği ise norm kadro ve personel istihdamı belirlenmiģ, 26/11/2012 tarih 1066 nolu Belediye Meclisi kararı ile de müdürlüğümüz Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği uygulamaya geçirilmiģtir. Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde (ilimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde) yapılmakta olan her türlü binanın yol kotu belgesi ve imar durumu düzenlenmesi, zemin etüt raporlarının kontrolü, proje kontrolleri ve inģaat ruhsatlarının verilmesi, temel vizesi-su basman vizesi, ısı yalıtım vizesi yapılması, yapı kullanma keģifleri, binaların asansör kalorifer kontrollerinin yapılarak bunlara istinaden binaların yapı kullanma izinlerinin düzenlenmesi, mimar mühendis kayıtlarının tutulması, encümen kararlarının takibi, iģyeri açma ruhsatları ile ilgili olarak Zabıta Müdürlüğünün bilgilendirilmesi, ATM cihazı reklam amaçlı totem vs. konulması iģlemlerinde Gelir Servisi ile koordineli çalıģılma yapılması, komisyonlarda görev almak, Encümen ve Meclise evrak hazırlamak; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve kanun kapsamında hazırlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler gereği denetim firmalarının seviye tespitleri ve hak ediģlerinin kontrolünün yapılması, ruhsat almadan inģaatına baģlanılan yerlerin tespiti, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 42. ve 32. Maddesi doğrultusunda iģlem yapılması, inģaatı devam eden binaların ruhsat ve projesine uygun yapılıp yapılmadığının denetimi, kurumlardan ve vatandaģlardan gelen Ģikâyetlerin yerinde incelenerek çözümlenmesi, TCK nin 184.maddesine göre Ġmar Kirliliğine neden olunmasından dolayı açılan davalardaki iģlemlerin takibi, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 39. ve 40. maddeleri gereği gerek vatandaģlardan gerekse resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda metruk yapılarla ilgili yazıģmaların yapılarak mailli inhidam raporunun tanzim edilmesi ve bunların Encümen kararı doğrultusunda yıkım iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, iģ bitirme belgelerinin düzenlenmesi, düzenlenen ruhsat ve yapı kullanma izni belgelerinin bir suretinin her ay mimar-mühendis odalarına Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi ile ilgili yasa çerçevesindeki iģlemlerin yürütülmesi; Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde, Ģehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave ve mevzi imar planları ve imar tadilatları yapılması, Ģahıslar, kurumlar ve mahkemeler için imar durumu evraklarının düzenlenmesi ve Belediye Meclisine sunulacak imarla ilgili çalıģmaları imar komisyonu ile birlikte yürütmekten sorumludur. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz 1 müdür (mimar), 4 mimar, 3 inģaat mühendisi, 1 makine mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 2 Ģehir plancısı, 1 sanat tarihçisi, 1 arkeolog, 9 inģaat teknikeri, 1 elektrik teknikeri, 1 Sayfa 103

104 elektronik teknikeri, 2 inģaat teknisyeni, 3 iģçi ve 13 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 44 personel ile çalıģmalarını yürütmektedir. Personellerimizin 28 i memur, 3 ü iģçi ve 13 ü Özbelsan personelidir. Müdürlüğümüz; ġehir Planlama Servisi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Proje Tetkik Bürosu Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma Ġzni Bürosu Yapı Kontrol - Kaçak Yapı Takip Bürosu Yazı ĠĢleri Servislerinden oluģmaktadır. Müdürlüğümüz servislerinde faal olarak kullanılmakta olan toplam 35 adet bilgisayar ve bunlara bağlı olarak 14 adet muhtelif yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ ġehir Planlama Servisi Faaliyetleri Planlama ÇalıĢmaları: ġehir imar planı revizyon çalıģmaları çerçevesinde 1/5000 lik planın askıya çıkarılması, itiraz dilekçelerinin alınması ve Meclise havale edilmesi, ilgililerine cevap verilmesi; I-II-III ve IV etap 1/1000 lik uygulama imar planlarının Meclise havale edilerek askıya çıkarılması, planlara yapılan itirazların meclise havalesi ve ilgililerine cevap verilmesi; ayrıca Ģehrimizin ihtiyaçları, gelen talepler ve belediyemizle ilgili hususlar, Ġmar Komisyonunca yapılan toplantılarda görüģülerek, Belediye Meclisinde kabul edilen 57 plan çalıģması (tadilat, ilave imar planı) yapılmıģtır. Ġmar Durumu Hazırlanması: Resmi dairelerden ve parsel sahiplerinden gelen talepler üzerine 4327 adet imar durumu hazırlanmıģtır. 18. madde uygulaması bilgisayar ortamında yapılan mahallelerde imar durumları bilgisayar ile çizilmekte, hassas bir Ģekilde ve kısa zamanda hazırlanmaktadır. Ayrıca ilimizde mevcut banka Ģubelerinden gönderilen toplam 1700 civarı ipotek yazıları servisimiz tarafından aynı gün içerisinde düzenlenerek ilgilisine verilmiģtir. Yıllara göre yapılan planlama çalıģmaları ve verilen imar durumu sayıları aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir: Şehir Planlama Faaliyetleri Planlama çalışmaları (tadilat, ilave plan ve mevzi imar planı) İmar Durumu Hazırlanması Sayfa 104

105 Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama ve Gerekçe Raporu Çevre ġehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak tarihinde onaylanmıģ ve gerek Belediyemiz aracılığı ile gerekse de diğer kamu ve sivil toplum kuruluģlarının yapmıģ olduğu itirazlara iliģkin tarihinde gerekli düzeltmeler yapılmıģtır. Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı, "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik" 12. maddesi gereğince tarihleri arasında 30 gün süre ile Çevre ġehircilik Ġl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıģtır. Belediyemizce hazırlanan Revizyon Ġmar Planına altlık oluģturan Revizyon Nazım Ġmar Planları ilk olarak tarih ve 86 sayılı kararı ile onaylanmıģ olup Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile yapılan resmi ve sözlü görüģmeler neticesinde planlar arasındaki hiyerarģiye uygun olma çalıģmaları yapılmıģtır. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından hazırlanan Ankara-Yozgat- Sivas hızlı tren hattı Belediyemizce Revizyon Nazım Ġmar Planlarına ve Revizyon Uygulama Ġmar Planlarına iģlenmiģ ve tren garının ve güzergâhının ilimize getireceği olumlu ve olumsuz etkenler belirlenmiģtir. Gerek Ģifai görüģmeler gerekse de resmi yazıģmalar ile hızlı tren hattının güzergâhı ve istasyon alanı hakkında belediyemiz görüģlerini bildirmiģtir. Gerek Belediyemiz tarafından açılan, gerekse belediyemiz aleyhine açılmıģ olan yaklaģık 250 mahkeme dosyasına altlık teģkil edecek evraklar hazırlanarak Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne iletilmiģtir. Koruma Uygulama Denetim Bürosu Faaliyetleri 2013 yılı içerisinde Koruma Uygulama Denetim Bürosunca gerçekleģtirilen faaliyetler aģağıda verilmiģtir: 6 adet basit onarım izin belgesi düzenlenmiģtir. Onarımı tamamlanan 2 adet tarihi yapıya onarım uygunluk belgesi düzenlenmiģtir. 8 adet tescilli yapı sınırları için imar planı değiģikliği talebinde bulunuldu. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun almıģ olduğu kararlar doğrultusunda 96 adet tescilli yapının esaslı onarımının denetimi ve takibi yapılmıģtır. tescilli yapı etrafında yeni yapılanma projelerinde 13 adetinin kontrol ve onayı gerçekleģtirildi. 9 adet restorasyon projesi onayı gerçekleģtirildi. iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı kapsamında 12 adet iģyeri mahallinde incelenerek durum Zabıta Müdürlüğüne iletilmiģtir. Kale koruma amaçlı imar planı hazırlanması ve zeminde devam eden iģlemlerin denetimi sürdürülmektedir. Sayfa 105

106 Proje Tetkik Servisi Faaliyetleri 2013 yılı içerisinde Proje Tetkik Servisince 503 mimari proje kontrolü, 497 statik proje kontrolü, 369 mekanik proje kontrolü ve onayı ile 149 asansör tescili gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, ekonomik ömrünü tamamladığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen 1 adet binaya yıkım ruhsatı düzenlenmiģtir. Ruhsat Servisi Faaliyetleri ĠnĢaat Ruhsatı : 2013 yılı içerisinde toplam 486 adet inģaat ruhsatı verilmiģ olup, inģaat ruhsatları verilen binaların toplam inģaat alanı m 2 dir. Ayrıca 2013 yılında 249 adet yanan yıkılan yapı ruhsatı düzenlenmiģtir. Yapı Kullanma Ġzni: 2013 yılında toplam 326 adet yapı kullanma izni belgesi kesilmiģ olup, verilen yapı kullanma izni belgelerinin toplam alanı m 2 dir. Temel Vizesi - Yol Kotu ve Zemin Etüt ĠĢlemleri: 2013 yılında toplam; 127 yapının temel vizesi yapılmıģ, 427 yapıya yol kotu belgesi verilmiģtir. 382 adet zemin etüt raporu incelenmiģ, hazırlanan zemin etütlerinin arazi çalıģmaları yerinde kontrol edilerek raporlar imzalanmıģtır. Isı Yalıtım Vizesi ve ĠĢ Bitirme Belgesi ĠĢlemleri: 2013 yılında toplam 116 adet ısı vizesine müracaat alınmıģ, müracaatlardan yönetmeliklere uygun olarak yapılan 71 adet inģaatın ısı vizesi yapılmıģtır. Yapı ĠĢleri Uygulama Yönetmeliğine uygun 2 ĠĢ Bitirme Belgesi düzenlenmiģtir. Ruhsat Servisi Faaliyetleri İnşaat Ruhsatı (adet) İnşaat Ruhsatı (m 2 ) Yapı kullanma İzin Belgesi (adet) Temel Vizesi (adet) Yol Kotu Belgesi (adet) Zemin Etüt Raporu İncelemesi (adet) Isı Yalıtım Vizesi (adet) İş Bitirme Belgesi (adet) Sayfa 106

107 800 Yıllara Göre Ruhsat Servisi Faaliyetleri İnşaat Ruhsatı (adet) Yapı kullanma İzin Belgesi (adet) Temel Vizesi (adet) Yapı Kontrol - Kaçak Yapı Takip Servisi Faaliyetleri 31/12/2013 tarihine kadar toplam 1057 adet inģaatın seviye tespiti yapılmıģ ve 1057 adet hakediģ raporlarının kontrolü yapılarak onaylanmıģtır. HakediĢ raporları karģılığında ,89TL tahakkuk ettirilmiģtir. 250 adet inģaatın inģaat ruhsatlarının alınması, temel vizesi ve su basman vizelerinin yapılması, teras katların mimari projeye uygunluğunun sağlanması yönünde uyarılmıģ; bazı inģaatların statik bakımından kontrolü yapılmıģ ve tamirat, tadilat yapılan yerler ile inģaatlarda ilgili emniyet tedbirlerinin alınması hususu yerinde denetlenerek imar mevzuatına uygun hareket etmeleri sağlanmıģtır. 47 adet inģaat ĠnĢaat Durdurma ve Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenerek durdurulmuģ, inģaat ruhsatlarının alınması ve plana uygunlukları sağlanmıģtır. 12 adet imara ve mimari projeye aykırı yapılan kaçak ilave katlar mahallinde incelenerek mimari projeye uygun hale getirtilmiģtir Resmi daireler ve vatandaģlar tarafından verilen dilekçeler olay mahallinde incelenerek sonuçlandırılmıģ ve tüm dilekçelere resmi olarak cevap verilmiģtir. Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne intikal ettirilen dosyaların yazıģmaları yapılarak, duruģmalarına katılınmıģ tır. Ġmar aykırı olarak yapılan 35 adet garaj, 20 adet ahır yıkılarak kaldırılmıģtır. 55 adet metruk yapı, düzenlenen maili inhidam raporu doğrultusunda yıkılarak kaldırılmıģtır. Sayfa 107

108 Yapı Kontrol_Kaçak Yapı Takip Servisi Faaliyetleri Ruhsatsız inşaat sayısı (adet) Yıkımı yapılan ahır sayısı Yıkımı yapılan garaj sayısı Yıkımı yapılan metruk bina sayısı Yazı ĠĢleri Servisi 2013 yılında vatandaģ, daire içi ve kurumlardan olmak üzere toplam adet evrak kaydı yapılmıģ olup; 9579 adet evrak gerek elden gerekse evrak kayıt servisi vasıtasıyla sonuçlandırılarak ilgilisine ulaģtırılmıģtır. Bunlar haricinde müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzemelerin talebi dağıtımı ve takibi ayrıca müdürlük bütçesinin tutulması ve takibi, ihale evraklarının düzenlenmesi ve takibi gibi iģlemlerde yazı iģleri servisimizce yürütülmüģtür. Sayfa 108

109 12. ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birliklerinin Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği, Tanzim SatıĢ Müdürlüğü ve Kaplıcalar Müdürlüğü birleģtirilerek ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünün faaliyet alanları, kaplıca iģletmeciliği, akaryakıt ürünleri alımı ve satımı, sosyal tesis iģletmeciliği, halı dokumacılığıdır. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan sosyal tesislerimizde lokanta, çay bahçesi, cafe, pastane iģletmeciliği yapılmaktadır. GENEL BĠLGĠLER ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü, Selçuklu Sosyal Tesisleri (Cafe, Restaurant, Fast-food, 27 Haziran Cafe, Pastane ve PaĢa Fabrikası Kütük Ev Restaurant, Cafe, Çok amaçlı salon, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Hanımlar Kültür Merkezi), Sıcak Çermik Tesisleri, Soğuk Çermik Tesisleri, Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu ve Halı Atölyesinde faaliyet göstermektedir. ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğünün faaliyetleri sonucu elde edilen gelir türleri ve tutarları tabloda gösterilmiģtir: Gelir Türleri 2013 Tutarı (TL) Akaryakıt Geliri Kaplıcalar Geliri Selçuklu Sosyal Tesisleri Geliri Pide Fırını Geliri Halı Atölyesi Geliri Marketler Geliri TOPLAM FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonu 2013 Faaliyetleri Akaryakıt SatıĢ Ġstasyonunda, hizmet binası, 6 adet 6 tabancalı akaryakıt satıģ pompası, 1 adet 1 tabancalı akaryakıt satıģ pompası, 2 adet 4 tabancalı LPG satıģ pompası, 4 adet toplam litrelik toprak altı akaryakıt tankı, 2 adet Mercedes marka akaryakıt taģıma tankeri, 2 adet pompaların bulunduğu saha üstü kapatma sistemi olan kanupi, 1 adet araç yıkama ünitesi, 21 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Petrol Ofisinin kurmuģ olduğu otomasyon sistemi ile tüm tanklarımız ve tabanca satıģlarımızdaki her türlü iģlem kayıt altına alınmaktadır. SatıĢ Ġstasyonunda 365 gün 24 saat hizmet verilmektedir. Otomatik Araç yıkama makinesi ile yakıt alma gözetmeksizin tüm müģterilerimize Sayfa 109

110 hizmet vermekteyiz. 1 adet oto lastik ĢiĢirme makinesi bulunmaktadır. 1 Ġstasyon sorumlusu, 1 istasyon sorumlu yardımcısı, 1 market ön muhasebe, 5 market satıģ görevlisi, 2 akaryakıt tankeri Ģoförü, 2 temizlik görevlisi, 15 akaryakıt satıģ görevlisi, 4 güvenlik görevlisi ile hizmet verilmektedir. Faaliyetlerimizi yaparken kameralar, bilgisayar, internet gibi teknolojiden maximum düzeyde yararlanıyoruz. Uydu bağlantısı ile Petrol Ofisinin yurtiçindeki bütün müģterilerine sunduğu taģıt tanıma hizmeti sayesinde istasyonlarımızın hizmet kalitesini yükselterek müģteri memnuniyetini arttırıyoruz. Sosyal Tesisler 2013 Faaliyetleri Sivas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Selçuklu Sosyal Tesisleri Ģehrimizde istihdamın artırılması, yöresel yemek kültürünün tanıtımı ve yaģatılması, halkımıza kaliteli, sağlıklı ve ekonomik hizmet vermek amacıyla kurulmuģtur. Sosyal Tesisler; Cafe, Restaurant, Fast-Food, 27 Haziran Cafe, Pastane ve PaĢa Fabrikası Kütük Ev Restaurant, Cafe ve çok amaçlı salon, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve HanımlarKültür Merkezi olarak hizmet vermektedir. 1 Tesis sorumlusu, 1 muhasebeci, 8 salon Ģefi, 8 kasiyer, 2 depo görevlisi, 25 garson, 7 ocakçı, 3 sorumlu ahçı, 1 pastane Ģefi, 2 kasap, 29 ahçı yardımcı elemanı, 2 Ģoför ve 15 stajyer görev yapmaktadır. Restaurant otomasyon programı, 44 adet kamera ve kayıt sistemi, tesis içi kablosuz internet sistemi, 16 adet bilgisayar kullanımıyla hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanıyor. 2 adet konveksiyonlu fırın, 2 adet kara fırın, 1 adet salamandıra, 1 adet pizza fırını, 1 adet kuzineli ocak, 2 adet tabla ızgara, 1 adet sosiyerlik, 1 adet makarna haģlama, 1 adet fritöz, 3 adet hamur makinesi, 2 adet mikser, 3 adet beinmari, 5 adet soğutucu, 3 adet soğuk oda (-18 derece), 2 adet soğuk oda (+4 derece), 37 adet istif rafı, 2 adet 1000 lik bulaģık makinesi, 3 adet 500 lük bardak makinesi, 5 adet çalıģma tezgahı, 1 adet portakal sıkma makinesi,12 adet teģhir dolabı, 5 adet yer ocağı,2 adet mermer tezgah, 4 adet Türk Kahve makinesi, 1 adet salep makinesi, 5 adet çay semaveri,1 adet pizza fırını, 3 adet mangal ızgara, 3 adet set üstü ocak, 1 adet kumpir tezgahı, 2 adet ızgara dolabı,1 adet meze dolabı, 2 adet et çekme makinesi mevcuttur Yılında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı tesislerinde 270 kiģilik toplam kullanım alanına sahip kafetarya ve kahvaltı salonu, Hanımlar Kültür Merkezinde 900 kiģilik düğün ve çok amaçlı salon mutfağı ile hizmete girmiģtir. Ayrıca aynı Kültür Merkezi içinde bir adet Vitamin cafe ve bir adet de kitap cafe olmak üzere iki cafe hizmete açılmıģtır. Halı Atölyesi: Halı Atölyemizde; Sivas halısı, Hereke ve Isparta halısı üretilmekte, sipariģ verildiği takdirde pano ve tablolar da yapılmaktadır. Sayfa 110

111 Sıcak Çermik Kaplıcası Sıcak Çermik Kaplıcası, Sivas Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü tarafından iģletilmektedir. Sivas - Ankara karayolu üzerinde, il merkezine 30 km. uzaklıktadır. Türkiye de 31 öncelikli kaplıca içinde 6. sırada yer almaktadır. Sıcak Çermik Kaplıcasında 4 otel (128 oda, 472 yatak kapasitesi), 2 açık havuz, 4 kapalı havuz, 2 Türk hamamı, 55 özel kabin banyo bulunmaktadır yılı içerisinde 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 amir, 1 çavuģ, 10 belediye iģçisi 53 Özbelsan A.ġ iģçisi olmak üzere toplam 67 personel ile hizmet verilmiģtir. Kaplıcamızda, romatizmal hastalıklar baģta olmak üzere deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, iç salgı sistemi hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, sinir sisteminin uyarılması, metabolizma hastalıkları, kısmı felçler ve çocukların geliģme bozuklukları için banyo ve içme Ģeklinde kaplıca sularından yararlanılmaktadır Yılında Sıcak Çermik Kaplıcasında yapılan çalıģmalar aģağıda listelenmiģtir: Yeni ısıtma sistemine eski ısıtma sisteminden takviye yapıldı. 40 m 2 depo yapıldı. 40 m 2 garaj yapıldı Yıldız Su pompaları yenilendi m Kanal temizliği yapıldı. Sefa otelinin arkasındaki havuzların zeminleri makine ile silindi. Sefa otelinin yanında bulunan K.L. Banyoların soğuk su, duģ hatları ve termal su hatları yenilendi. Sefa otelininde bulunan K-L banyolarının cehennemliği temizlendi. Sefa parkındaki kırık kamelyaların tamiratı yapıldı. Kuyuların, atık su kanalının temizliği yapıldı. Park ve bahçelerdeki kuruyan ağaçlar kesilerek yerine yenisi dikildi ve yeģillendirme yapıldı. Yeni esanjörün etrafına plaka ve bordör yapıldı. Jenaratör yenilendi. Sefa otelinde bulanan toplantı salonunun üstü yenilendi. F-G banyolarının kanal kapakları yenilendi. Eski havuzlar, misafirhane ve Camiye jenaratörden hat çekildi. Açık havuzların zeminine Ģab döküldü. Açık havuzların boya, badana ve tamiratı yapıldı. ġifa oteli ve A-B banyolarının boya ve tamiratı yapıldı. Karlıpınar Otelinin boya badana ve tamiratı yapıldı. Çamlıca Oteli, Karlıpınar Oteli ve Prefabriklerin uydu sistemi sökülerek merkezi sisteme geçiģ yapıldı. Sefa Oteli Restaurant karģısına ahģap çitler yapıldı. Sayfa 111

112 Soğuk Çermik Kaplıcası Soğuk Çermik Kaplıcası, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, il merkezine 17 km. uzaklıktadır. Soğuk Çermik Kaplıcası 2006 yılında Sağlık Bakanlığından; Kaplıca Ruhsatını almıģ olup kısmi felç, yüksek tansiyon, Ģeker hastalığı, sinirsel hastalıklar, mide ve barsak, safra kesesi hastalıkları romatizmal hastalıklara Ģifalı olduğu bilinmektedir. Sağlık Bakanlığından gelen rapor doğrultusunda Ġnflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatoid artrit, ankilozan spondilit baģta olmak üzere) kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarında, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuģak doku hastalıklarında, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalıģmalarında, kronik dönemde seçilmiģ nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında hekim kontrolünde banyo uygulamaları Ģeklinde ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, florür içermesi nedeni ile içme kürleri Ģeklinde osteoporozda yardımcı tedavi unsuru olarak kaplıca suyunun olumlu etkileri görülmektedir yılında 3 Belediye personeli, 21 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 24 kiģi ile hizmet verilmiģtir Soğuk Çermik Kaplıcası 2013 Yılı Faaliyetleri Apart Evlerde Yapılan Tadilatlar: 2 adet prefabrik tuvaleti yapıldı. Prefabrik evlerde boya tamiratı yapıldı. Apartların önünde plaka tamiratı ve çimtaģı tamiratı (250 m 2 ) yapıldı. Prefabrik evlerin aralarına plaka (450 m 2 ) yapıldı. Apart evlere giden termal su hattı (110 m) yenilendi. Apartevlerin banyolarına yeniden duģ sistemi yapıldı. Piknik Alanında Yapılan Tadilatlar: Piknik alanına 10 adet çardak ve yerleri yapıldı, eski masa ve çardakların tamiratı yapıldı. Muhtelif yerlere 175 m ahģap korkuluk yapıldı. Yeni çardakların arkasına 80 m tel örgü korkuluk yapıldı. TaĢ duvarı yıkılan yerler yeniden örüldü (50 m 2 ), Önceki yıllarda örülen taģ duvarlara (500 m 2 ) derz yapıldı. Irmak kenarında ve çermik içinde çalı sürgüler budandı temizlendi. Cami önündeki piknik alanına bulaģık yıkama yeri yapıldı. Soğuk Çermik Genelinde Yapılan Diğer ÇalıĢmalar: 2 adet havuz boyandı, yeni havuz kenarındaki kanallar doldurulup tamiri yapıldı. Tatlı su gözeleri ve deposu temizlendi. Market ve lokanta açıldı. Sayfa 112

113 13. ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Ġtfaiye teģkilatının görevleri Ģunlardır: Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalıģmalarını yapmak, Su baskınlarına müdahale etmek, Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıģmalarına katılmak, 19/12/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iģlemlerine yardımcı olmak, Halkı, kurum ve kuruluģları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, Kamu ve özel kuruluģlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiģtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iģbirliği yapmak, Belediye sınırları dıģındaki olaylara müdahale etmek, Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karģılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıģmalarına katılmak, Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģlarını yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, Belediye BaĢkanının verdiği diğer görevleri yapmak. Sayfa 113

114 GENEL BĠLGĠLER Ġtfaiye Müdürlüğü 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 5 amir, 1 sivil savunma amiri, 15 çavuģ, 3 büro memuru, 3 santral memuru, 3 santral memuru yardımcısı, 9 Ģoför, 27 itfaiye eri olmak üzere 68 memur personel, 3 BaĢ Ģoför, 6 santral görevlisi, 4 Ģoför, 5 itfaiye eri olmak üzere 18 iģçi personel, 29 ġoför, 14 itfaiye eri olmak üzere 43 Özbelsan personeli ile hizmetlerini yürütmektedir. Memur, iģçi ve Özbelsan personeli toplamı 129 dur. Müdürlüğümüzde Mevcut Araç Gereç ve Fiziki Kaynaklar Merkez Ġtfaiye ġubesi, Esentepe ve Organize Sanayi ġubeleri olmak üzere 3 Ģube ile hizmet verilmektedir. 5 adet merdivenli arazöz 6 adet arazöz (merdivensiz) 1 adet 20 tonluk su takviye arazözü 2 adet Tam donanımlı kurtarma arazözü 1 adet 16 metrelik platform aracı 1 adet 54 metrelik ġnorkel otomatik merdiven aracı 1 adet 34 metrelik merdiven aracı 2 adet kılavuz (öncü) aracı 1 adet Hizmet Aracı 1 adet servis aracı 1 adet 27 metrelik platform aracı Toplam 22 araçla hizmet verilmektedir. Ġtfaiyede Kullanılan Mevcut Gereç Listesi 2 adet atlama yastığı 1 adet atlama tüneli 5 takım Lukas(Kesme ayırma aleti) 5 adet benzinle çalıģan seyyar jeneratör 2 adet dizel yakıtla çalıģan 52 kv lik sabit jeneratör. 3 adet hava dolum cihazı 24 adet temiz hava solunum cihazı 7 adet silindir tüp Sayfa 114

115 5 adet isperel 5 adet benzinli ağaç kesme testeresi 14 adet küçük motopomp benzinli (Su Çekme) 1 adet küçük motopomp dizel (Su Çekme) 4 adet büyük motopomp dizel (Su Çekme) 6 adet 220 voltla çalıģan santrifüj (Su Çekme) 1 adet kurtarma sedyesi 1 adet hava yastığı (10,20,30,40 ton kapasiteli) 4 adet kurtarma makarası 1 adet kaģık sedye 1 adet tripot 10 adet kurtarma bareti 15 adet karabina 2 adet el cumarı 23 adet demir kesme makası 2 adet Ġsveç oturağı 4 adet expires. 5 adet Ağır köpük lansı (s2) 5 adet ceset torbası 6 adet Melanjör (Z4) 1 adet manüel kapı açma seti 1 adet manüel debriyaj kesme aparatı 1 adet elektrikli metal kesme hızarı (kıvılcımsız) 13 adet Ģarjlı lamba 2 takım hayvan kurtarma aparatı 7 adet portatif merdiven 5 takım hava tahliye aparatı 5 takım araç üstü kamera sistemi 1 adet el kamerası ve fotoğraf makinesi 3 adet boy çizmesi Sayfa 115

116 5 adet hitli 12 adet 220 voltla çalıģan su çekme dalgıç pompa 3 adet yangına dayanıklı elbise (Aliminize) 103 adet Momex ısıya dayanıklı elbise. 75 çift çelik tabanlı çizme 75 adet miğfer 3 adet ilkyardım maketi (yarım boy, tam boy, bebek maketi) 10 adet dıģ kamera sistemi ile Merkez, Esentepe ve Organize ġubeleri 24 saat görüntülenmektedir. 5 adet araç kamera sistemi ile merkez santralden yangın yerine gidiģ geliģ takip edilmektedir. Personelin giriģ çıkıģları kart okuma sistemi ile takip edilmektedir. Ġtfaiye Müdürlüğü, belediye birimlerini birbirine bağlayan ağ ve UKBS sayesinde, tüm birimlerle koordineli çalıģma ve bilgi paylaģımı imkânlarına sahiptir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Yangına Müdahale: 1085 adet Ģehir içi, 20 adet Ģehir dıģı (köy yangını) olmak üzere toplam 1105 yangına iģtirak etmiģ olup, personelimizin almıģ olduğu eğitim, bilgi, beceri ve gayretle yangınların en kısa süre ve en az zararla söndürülmesi doğrultusunda azami çaba sarf edilmiģtir. Çıkan bu yangınlar sonucunda tanzim edilen yangın raporları yangın mahallinde bulunan karakol, jandarma ve Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmiģtir. Türlerine Göre Yangınların Dağılımı Bina Yangınları Atölye, İmalathane Fabrika Yangınları Motorlu Araç Odun, Kömür Yangınları Deposu Yangınları Orman, Fidanlık Deposu Yangınları Ot, Saman, Çöp,Ekin Yangınları Diğer Yangınlar Sayfa 116

117 Yangına KarĢı Alınan Önlemler: Belediyemiz merkez binası ile bağlı bulunan ek binalarda bulunan yangın söndürme cihazları ile yangınla ilgili diğer önlemlerin alınması konusunda kontroller yapılmıģ, eksikler ilgililere bildirilmiģ ve eksiklikler giderilmiģtir. ġehrimizde bulunan resmi daireler Valilik kanalı ile oluģturulan Sivil Savunma ve Ġtfaiye Personelimizle birlikte bir komisyon tarafından yangın ve sabotajlara karģı alınması gerekli tedbirler yerinde incelenerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıģtır. Elemanlarımız tarafından Sivas genelinde faaliyet gösteren ve yangın riski taģıyan benzin istasyonları, tüp gaz bayii, madeni yağ ve lastik satıcıları, organize sanayinde bulunan fabrikalar, küçük sanayi sitesinde bulunan dükkânlar, tüp gaz dolum tesisleri, av malzemesi satıģ bayileri, dershaneler, kahvehaneler, otel ve yurtlar devamlı olarak denetlenip yangın söndürme cihazları kontrol edilip yangına karģı gereken tedbirler aldırılmıģtır Çıkış Nedenlerine Göre Yangınların Dağılımı 2013 Su Sevkiyatı: Hastane, okullar ve vatandaģlar tarafından ücreti mukabilinde talep edilen 289 arazöz su taģınarak talepler karģılanmıģtır.. Su Baskınlarına Müdahale: YağıĢlar ve teknik arızalarla meydana gelen 97 adeti ücretsiz olarak, Ģahıslara ait sebeplerden kaynaklanan 66 adeti ücret karģılığı olmak üzere toplam 163 su baskınına müdahale edilerek motopomplarla çekimi yapılmıģtır. Tatbikat ve Eğitim Faaliyetleri: Eğitimin küçük yaģlardan baģlayacağından hareketle yangınlar konusunda öğrencileri eğitmek ve yangınların azaltılması konusunda okul müdürleri ve öğretmenleri ile iģbirliği içerisinde bu konuda kurs almıģ ve uzmanlaģmıģ personellerimiz tarafından gerek okullarda gerekse öğrenciler itfaiyeye getirilerek, yangın ve güvenlik konularında bilgi verilmiģ ve tatbiki uygulamalar gösterilmiģtir. Ayrıca yangınla ilgili temel bilgiler ve yangından korunma önlemlerini içeren broģürler bastırılarak, öğrencilere, esnaflara ve halka dağıtılarak insanların yangına karģı Sayfa 117

118 bilinçlenmeleri amaçlanmıģtır yılında okul, yurt, iģyeri, fabrikalar, hastaneler ve resmi kurumlar olmak üzere toplam 88 yerde tatbikat yapılarak kiģiye eğitim verilmiģtir. ĠĢyerlerine ve kamu kurum ve kuruluģlarına dağıtılmak üzere Yangın Emniyet Talimatı bastırılarak dağıtımı devam etmekte olup, iģyerlerinin yangına karģı alınması gereken tedbirler kapsamında yangın ekiplerini oluģturmaları ve yangın vukuunda nasıl hareket etmeleri gerektiği gösterilmiģtir. Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu, Ġl Ambulans Servisi BaĢhekimliği, 3.Mühimmat Bölük Komutanlığı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Ağız ve DiĢ Sağlığı Hastanesi, 5. Piyade Er Eğitim Tugayı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, Numune Hastanesi, Mit, Belediye ĠĢletme ve iģtirakler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisi, Çevik Kuvvet, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, Açık Ceza Evi, Kapalı Ceza Evi, Ġl Emniyet Müdürlüğü çalıģanlarına yangın eğitimi konusunda eğitimler sağlanmıģ ve verilen eğitimle ilgili tatbikatlar yaptırılmıģtır. Baca Temizleme Faaliyeti: ġehrimizde bilhassa kıģ aylarında artıģ gösteren baca, çatı yangınlarını önlemek amacıyla baca temizleme elemanımız tarafından resmi daireler ile Ģahıslara ait ev ve iģ yerleri ücret karģılığında temizlenmektedir. 410 konutun bacası temizlenmiģtir. Arama Kurtarma Faaliyeti: Trafik kazaları, intihar olayları neticesinde kurtarma arama çalıģmalarına katılarak bu konuda eğitimli personelimiz tarafından çalıģmalar baģarı ile yürütülmüģ olup, 34 trafik kazası, 84 hayvan kurtarma, 48 insan kurtarma, intihar teģebbüsü ve ceset çıkarma olmak üzere toplam 166 kurtarma olayı gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢyeri Kontrol Faaliyeti: Yeni açılan iģyerleri tüp gaz bayii, fırın, kahvehane, internet kafe, özel okul ve yurtlar dershane gibi topluca faydalanılan ve yangın riski taģıyan iģyerlerinin iģletme ruhsatı iģlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen belgeler, yangın yönetmeliği çerçevesinde kontrol edilerek eksiklikleri tamamlatılıp yönetmeliğe uygun hale getirildikten sonra 374 iģyerine belgeleri verilmiģtir. Pankart ve AfiĢ Asma Faaliyeti: Bünyemizde mevcut bulunan 16 metrelik platform ile resmi ve özel Ģahıslara ait 1092 adet pankart ve afiģler belirlenen ücret karģılığında belirlenen yerlere asılmıģtır. Platform Ģahıslar tarafından kiralanmak suretiyle ücret karģılığında talepleri karģılanmıģtır. KıĢ aylarında mevsim Ģartları gereği çatılardan sarkan ve vatandaģlarımız için büyük tehlike arz eden buzlar personelimiz tarafından kırılmak suretiyle tehlike giderilmiģtir. Diğer Faaliyetler: Belediyemiz tarafından yol yapımı ve kanalizasyon çalıģmaları anında kıģın yağıģlı, ilkbaharda ise yolların çamurlu olduğu zamanlarda, yaz aylarında ise ana caddeler ile çarģı içerisindeki yollarda toz kalkmasını önlemek amacıyla 280 adet yıkama ve sulama yapılmıģtır. 170 kapı açma, 97 adet su baskını ve 66 adet ise ücret karģılığı su çekimi yapılmıģtır. Ramazan ayı süresince ve resmi bayram, belirli gün, tören ve geçit törenlerinde önceden belirlenmiģ program çerçevesinde top atıģları yapılmıģtır. ġehrimizde mevcut bulunan yer altı su alma vanaları ile yer üstü hidrantlara ilaveten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün yapmıģ olduğu Ģebeke yenileme çalıģmaları esnasında önceden temin edilen 100 adet hidranttan 81 adedinin montajı yapılmıģ olup, 2014 yılı içerisinde montaj çalıģmalarına devam edilecektir. Sayfa 118

119 Esentepe ġubemiz, Organize Sanayi ġubemiz ve Merkezi binamız ile birlikte Sivas ın yangına ulaģma mesafesini kısaltmaya çalıģmaktayız. Müdürlüğümüze bağlı Sivil savunma amirliğince Sivil Savunma Planları, SavaĢ Hasar Onarım Planı, Afet Acil Yardım Planı, Kaynak Sayım Cetveli, Yangın Özel talimatı ile ilgili güncelleģtirmeler ve planlamalar yapılmıģ, ayrıca Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalıģmaları sürekli takip edilmiģ ve yıl içerisinde resmi kurumlarla iģbirliği içerisinde ortak tatbikatlar yapılmıģtır. Yukarı da sunmuģ olduğumuz bu hizmetleri ifa ederken esas amacı can ve mal kaybını önlemek olan itfaiyecilerimiz kendi asıl görevi olan yangın pratiğini kazanmak için mesleki eğitim, spor ve kurs çalıģmalarına devam etmektedir. Performans Bilgileri Yangına Müdahale Su Sevkiyatı (arazöz ile) Ücretsiz ve ücret karşılığı atık su tahliye Okul, işyeri, fabrikalar, hastane ve resmi kurumlarda Yapılan eğitim ve tatbikat Sayısı Tatbikat Yapılan Okul Sayısı Okul, işyeri, fabrikalar, hastane ve resmi kurumlarda yapılan eğitim ve tatbikata katılan personel sayısı Arama Kurtarma Faaliyeti İşyeri Kontrol Faaliyeti Pankart ve Afiş Asma Faaliyeti Yıllara Göre Yangına Müdahale ve Arama Kurtarma Faaliyetleri Yangına Müdahale Arama Kurtarma Faaliyeti Sayfa 119

120 14. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz, Belediyenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak, Ģehrimizin kültürel ve sosyal hayatına, milli ve manevi değerlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek vermek, kültür sanat dallarında özgün ve seçkin eserler oluģmasına yönelik yarıģmalar, düģünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek, sergiler açmakla görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Müdürlüğümüz; 1 müdür, 7 memur, 6 Belediye iģçisi ve 96 Özbelsan A.ġ iģçisi ile birlikte müdürlüğümüze bağlı; Hanımlar Kültür Merkezinde, YeniĢehir Hanımlar Kültür Merkezinde, Kolağası Konağında, Abdiağa Konağında, SusamıĢlar Konağında, Ġhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde, Spor Salonu, Oğuzlar Parkı Semt Evinde hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüz hizmet binasında 8 adet bilgisayarlı büro, 6 adet derslik, 1 adet 100 kiģilik toplantı salonu, 1 adet 12 kiģilik toplantı salonu, 1 adet halkoyunları kostüm odası bulunmaktadır. Bürolarda 7 adet bilgisayar, Hanımlar Kültür Merkezi birimimizde bulunan bilgisayar sınıfında 18 adet bilgisayar bulunmaktadır. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Kurs Faaliyetleri Halk Oyunları Kursu: 2013 yılında kursiyerlerin katıldığı programlar ve aldıkları dereceler aģağıda verilmiģtir: NevĢehir- Ürgüp te yapılan Kulüpler Arası Grup YarıĢması Erkek ekibi grup birincisi Kız-erkek düzenlemeli grup ikincisi NevĢehir-Avanos kulüpler arası Türkiye Halk Oyunları Finali Erkek ekibimiz 18 ilin yarıģmıģ olduğu Türkiye finalinde Türkiye ikincisi olarak ilimizi temsil etmiģtir. Ġstanbul tanıtım günlerine katılım Ankara Sivas Tanıtım Günlerine katılım Ġstanbul da yapılan kulüpler arası Türkiye Halk Oyunları Finalinde Türkiye dördüncülüğü Erzurum TRT Programında Sivas tanıtımına katılım Sayfa 120

121 Osmaniye ilinin kurtuluģu programına katılım 35 kız 20 erkekle hazırlamıģ olduğumuz karografi Sultan ġehrin Sultanları 24 yöreden 24 oyun; Buruciye Yaz AkĢamları Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı Özel Programı Etkinlikleri 4 Eylül Etkinlikleri Programı Birçok resmi açılıģ törenleri (Belediyemiz tarafından açılıģı gerçekleģtirilen parklar-tesisler v.s yapılan tüm programlarda Halk Oyunları Ekibi görev almıģtır.) Tiyatro Kursu: 2012 yılının Eylül ayında 80 kursiyerle tiyatro kursu baģladı. 3 Aylık kurs döneminde kursiyerlerden 20 kiģi göstermiģ olduğu baģarıdan dolayı katılım belgesi almaya hak kazandı. BaĢarılı olan kursiyerler ile birlikte 2013 Ocak ayında kurs dönemi bitirilerek NaaĢı Muhteremler adlı tiyatro oyununun çalıģmalarına baģlanıldı. 01 Nisan 2013 tarihinde NaaĢı Muhteremler Sivas Atatürk Kültür Merkezi nde sahnelendi yılında Buruciye Yaz AkĢamları ve Buruciye Yaz AkĢamları Ramazan Ayı Etkinlikleri çerçevesinde Orta Oyunu ve Hacivat-Karagöz oyunları sahnelendi. Keman Kursu: 2013 yılı içerisinde 80 öğrenci kayıt yaptırarak bu kayıt olan öğrenciler yaģ kategorilerine göre yaģ grubu olarak dersler ekim ayı içerisinde baģlamıģtır. ÇeĢitli nota, solfej, nazariyat derslerinden sonra keman için gerekli temel eğitimler verilmiģ olup 2013 yılı içinde kursa kayıt yaptıran kursiyerlerimizin kursları halen devam etmektedir. Keman kursları haftada 2 gün olup hafta içi akģam yapılmaktadır. Osmanlıca Kursu: yılları içerisinde Osmanlıca kursuna toplam 245 kiģi kayıt olmuģtur. Bu kurslar Osmanlıca 1. Kademe, Osmanlıca 2. Kademe ve Osmanlıca 3. kademe Ģeklindedir. Osmanlıca 1. kademede baģarılı olan öğrenciler, Osmanlıca 2. kademe kursuna, Osmanlıca 2. kademede baģarılı olan öğrenciler Osmanlıca 3. Kademe kursuna girmeye hak kazanarak eğitimlerine devam etmektedir. Bu kurslar Pazartesi ve PerĢembe günleri olmak üzere hafta iki gün verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi iģbirliği ile düzenlemekte olduğumuz bu kursa katılan kursiyerlere dönem sonunda sınav yapılarak, baģarılı olanlara sertifika ve katılım belgeleri verilmektedir. Müdürlüğümüze Ait Birimler Tarafından Yapılan Faaliyetler Hanımlar Kültür Merkezi: Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Hanımlar Kültür Merkezi Birimi olarak; 0-3 yaģ bebeklik dönemi, 3-6 yaģ okul öncesi dönemi, 7-11 yaģ okul dönemi, yaģ ergenlik dönemi, olmak üzere 4 ayrı grupta toplanarak Aile Eğitimi Semineri Ģeklinde düzenlemektedir. Düzenlemekte olduğumuz Aile Eğitimi kurslarımızı haftada 1 kez toplam 14 hafta boyunca bu kurslarımızı devam ettiriyoruz. Sayfa 121

122 Hanımlar Kültür Merkezinde asıl amacımız; eğitim alacak çocuklarımızı daha iyi dinlemeyi, anlamayı, önemsemeyi, baģkalarıyla kıyaslamayı, onlara güvenmeyi, değer verdiğimizi göstermeyi, sevgimizi belli etmeyi, onlara zaman ayırmayı ve onlarla oyun oynamayı öğretebilmektir. Bu çalıģmalar neticesinde toplam 90 bayanımız Aile Eğitimi Kurs Faaliyetlerimizden faydalanmaktadır. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü YeniĢehir Hanımlar Kültür Merkezi olarak; El sanatları ve eğitim kursları düzenlenmektedir. El sanatları kurslarından; mefruģat, el nakıģı, iğne oyası, ĢiĢ örücülüğü, hazır giyim v.b kurslar ile birlikte, eğitim kursları Ġngilizce, Kuran-ı Kerim, plates, step- aerobik kursları düzenlenmekte. Bazı kurslarımız haftanın 5 günü, bazıları haftanın 3 günü, bazıları ise haftanın 2 günü sabah-öğleden sonra kademeli olmak sureti ile düzenlenmektedir. Kurslarımız Eylül-Ocak ve Eylül-Haziran dönemi olarak belirlenmektedir. Bu kurslarımız neticesinde kayıtlı kursiyer toplamımız 280 kiģidir. Hanımeli ÇarĢısı: Hanımeli ÇarĢısında; Sivas ta ikamet eden ihtiyaç sahibi bayanların, Sivas Belediyesi Hanımlar Kültür Merkezinde ve baģka yerlerde kurs gören bayanların ortaya koydukları el iģi ürünleri sergilenmekte ve satıģa sunularak halkımıza hizmet verilmektedir. Ayrıca Sivas a özgü el sanatlarını tanıtmak ve satıģa sunmak amacı ile açılmıģ bir merkezdir. Satılan ürünlerden elde edilen gelirler ürün sahibine verilmektedir. Bu hizmet ise tarihinden sonra Belediyemizin baģka bir müdürlüğünde hizmete devam etmektedir. Ġhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi: Ġhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde; Ebru Kursu, Tezhip Kursu, AhĢap Oymacılığı, Bakır Kabartma, Katı ve Minyatür, AhĢap üzerine Metal Kaplama Kursu, Ney Kursu, Arapça Kursu olmak üzere toplamda 90 kiģilik kursiyere bünyemizde, sekiz ayrı kurs düzenleyerek hizmet verilmektedir. Ayrıca Ġhramcızade Hacı Ġsmail Hakkı TOPRAK Hz. (K.S.) bu mekanda ikamet etmiģ olması hasebi ile manevi büyüğümüze ait olarak ayrılan ve hazır bulundurulan bir müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulmuģtur. Sayfa 122

123 15. MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 ve 56. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9, 41 ve 60. Maddeleri; 60. madde ve 5436 sayılı kanunun 15. Maddelerine istinaden çıkarılan Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 ġubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı kuruluģları Ġle Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü oluģturulmuģtur. Strateji GeliĢtirme/Mali Hizmetler Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı servislerin görevleri aģağıda verilmiģtir: Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; Belediyenin stratejik plan çalıģmalarını koordine etmek, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlamaya iliģkin diğer destek hizmetleri yürütmek, 5 yıl için hazırlanan stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleģtirmeye yönelik olarak, ilgili olduğu yılbaģından önce yıllık performans programının hazırlanması çalıģmalarını koordine etmek ve bütçeye temel teģkil etmek üzere performans programını hazırlamak, Birimlerin performans programlarında yer alan faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleģtirdiğini izlemek amacıyla performans takibi yapmak ve üst yönetime sunmak, Birim harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, belediyenin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Stratejik plan, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun süreleri içinde Belediye Meclisine sunulması, kabulünden sonra kamuoyuna duyurulması ve gerekli mercilere gönderilmesini sağlamakla görevlidir. Ġç Kontrol Servisi; Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gerekli çalıģmaları yapmakla görevlidir. Mali Hizmetler Servisi; Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Sayfa 123

124 Belediye mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek, Belediyenin diğer kurumlar nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak, Ön mali kontrol iģlemlerini yapmakla görevlidir. Gelir Servisi; Belediyemize ait olan gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre satıģları veya kiraya verilmesi, kiraya verilen gayrimenkullerin takibi, iģgal harçları, ilan-reklâm vergisi, eğlence, elektrik tüketim ve haberleģme, yangın sigorta vergileri, para cezaları, yakıt parası, imar harç ve ücretleri diğer tüm gelirlerin takip ve tahsilâtını düzenli bir Ģekilde yürütülmekle görevlidir. GENEL BĠLGĠLER Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi; 1 müdür, 3 memur olmak üzere toplam 4 personel, Ġç Kontrol Servisi; 1 müdür, 1 memur olmak üzere 2 personel, Mali Hizmetler Servisi; 1 müdür,1 müdür yardımcısı, 1 Ģef, 1 uzman, 4 memur, 1 asker maaģ memuru, 1 taģınır kayıt kontrol yetkilisi ve 1 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 11 personel, Gelir Servisi; 1 müdür, 1 uzman,4 Ģef, 10 tahsildar, 6 memur, 9 Özbelsan personeli olmak üzere toplam 31 personel, Tüm servislerde toplam 48 personel ile hizmet verilmektedir. FAALĠYET VE PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Strateji GeliĢtirme ve Planlama Servisi Faaliyetleri Stratejik Planlama ÇalıĢmaları: Belediyemizin Stratejik Planı, Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre ve katılımcılık anlayıģı içerisinde hazırlanmıģtır. Stratejik Plan hazırlık çalıģmalarının koordinasyon ve raporlama çalıģmaları servisimizce yürütülmüģtür Stratejik Planında, Belediyemizin mevcut durum analizi, paydaģ analizi ve SWOT (Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizi çalıģmaları yapılarak misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri belirlenmiģtir. Daha sonra stratejik amaç, hedef ve faaliyetler belirlenerek Sivas Belediyesi Stratejik Planı na son Ģekli verilmiģtir Stratejik Planı Belediye Meclisi nin 09/11/2009 tarih ve 160 nolu kararıyla kabul edilerek Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıģtır. Sayfa 124

125 Performans Programlarının Hazırlanması: Performans programları, stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluģturmaktadır. Stratejik planda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik olarak yıllık performans hedef ve göstergeleri belirlenmekte ve hedefler bütçeye temel teģkil etmektedir. Kamu Kurumlarınca Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ne uygun olarak hazırlanan performans programlarının Kasım ayı Meclis toplantısında bütçeden önce görüģülerek kabul edilmesi gerekmektedir yılı Performans Programı, Stratejik Planına uygun olarak hazırlanmıģ ve Belediye Meclisinin 15/11/2013 tarih ve 1330 nolu kararıyla kabul edilmiģtir Yılı Performans Programı Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıģ, ĠçiĢleri Bakanlığı ve Devlet Planlama TeĢkilatına gönderilmiģtir. Yıllık Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması: Sivas Belediyesi 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanarak, Nisan ayı toplantısında Belediye Meclisine sunulmuģtur. Belediye Meclisinin tarihli birleģiminde 121 nolu kararla kabul edilen faaliyet raporu, Nisan ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmuģ ve ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü ve SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmiģtir. Performans Takibi: 2012 Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin gerçekleģme durumlarını takip edebilmek amacıyla, birimler için Performans Sonuçları Tablosu oluģturulmuģtur. Performans sonuçları tablosunda, birimlerin 2012 Yılı Performans Programına giren faaliyetleri, performans göstergeleri, ilgili göstergeye ait geçmiģ iki yıla ait gerçekleģen değer, 2012 yılı hedef ve gerçekleģen değerler ve sorumlu birimin adı yer almıģtır. Bu tablo sayesinde 2012 yılı faaliyetlerinin hedef ve gerçekleģen değerlerini karģılaģtırma imkânı olmuģtur. Performans Sonuçları Tablosu, 2012 Yılı Faaliyet Raporunun ilgili bölümünde yer almıģtır. Diğer Faaliyetler: Sivas Valiliğinin koordinasyonunda yapılan Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılım için gerekli ön hazırlık ve yazıģmalar yapılmıģ, 6 ayda bir brifing raporları gönderilmiģtir. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik gereği, Belediyemizin bütün birimleri için hazırlanan Kamu Hizmet Standartları Tablolarının güncellenmesi ve ilgili birimlerde vatandaģların görebileceği yerlere asılması ile ilgili çalıģmalar takip edilmiģtir. Sayfa 125

126 Ġç Kontrol Faaliyetleri Türkiye de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna iliģkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol tanımlanmıģ ve 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amacı; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve iģlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluģturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karģı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiģtir. Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği nde, kanunda öngörülen iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi amacıyla iç kontrolün unsurları, standartları (18) ve bu standartlar için gerekli genel Ģartlar (79) belirlenmiģtir. Ġç Kontrol Modelinin Unsurları Kontrol ortamı, Risk değerlendirmesi, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletiģim Ġzleme Üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur. Ġdarelerin malî hizmetler birimi, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilileri, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayıģıyla uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iģ ve iģlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleģtirildiğini Sayfa 126

127 içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. Belediyemiz Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı nda, iç kontrol sisteminin oluģturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, dikkate alınması gereken temel yönetim kuralları baz alınarak tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması hedeflenmiģtir. Mali Hizmetler Servisi Faaliyetleri Mali Hizmetler Servisi faaliyetlerini günlük, aylık ve yıllık periyotlar halinde yapmaktadır. Tahakkuk etmiģ borçları mevzuata uygun Ģekilde günlük olarak tediye etmek, harcanan ödenekleri, emanete alınan ve reddedilen paralarla ilgili kayıtları tutmak, Belediyenin diğer Müdürlüklerinden veya diğer özel, tüzel devlet kuruluģlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve cevap vermek günlük olarak yaptığı faaliyetlerdir. Personelin maaģ, ücret ve fazla çalıģma karģılıkları hak sahiplerine ödemek, maaģ, ücretlerden yapılan kesintileri en geç 1 ay içinde listeler yaparak ilgili kurum ve kuruluģlara göndermek, aylık gelir, gider ve emanet cetvellerini çıkarmak, hesapları kontrol etmek aylık olarak yapılan iģlerdir. Her yıl Belediye Bütçesini tanzim ederek, gerekçeleri ile birlikte BaĢkanlık Makamına intikal ettirmek ve bütçenin Belediye Encümeni ve Belediye Meclisince görüģülmesi sağlamak, bütçe yılının tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkartmak, Encümen ve Meclis tarafından görüģülmesini sağlamak, kesin hesabı SayıĢtay BaĢkanlığına tevdi etmek, Meclis Denetim Komisyonu, SayıĢtay BaĢkanlığı ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere hazır hale getirmek müdürlüğümüz tarafından yapılan iģlerdir yılı içerisinde günlük iģlemlerin yanı sıra istatistikî bilgilerin de göz önüne alınıp, nakit akıģı içerisinde ödeme planları yapılarak, hizmetin doğru ve süratle yerine getirilmesine çalıģılmıģtır. Yatırım harcamalarına öncelik verilerek ihtiyaç duyulan malzeme ve iģçilik giderlerinin ödemeleri zamanında yapılmıģ, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi için gayret sarf edilmiģtir yılı gider bütçesi ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, ,80 TL önceki yıldan devreden ödenek ile toplam ,80 TL ye çıkarılmıģtır tarihi itibariyle ,65 TL bütçe gideri tahakkuk etmiģtir. Gider bütçesi gerçekleģme oranı % 77,97 dir yılı gelir bütçesi toplam ,00 TL olarak belirlenmiģ olup, tarihi itibariyle gelirlerimiz ,85 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu gelirlerimizden ,75 TL kiģilere red ve iade olarak ödenmiģtir. Gelir bütçesi gerçekleģme oranı % 77,91 dir. Sayfa 127

128 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşme Gelir (TL) Gider (TL) Bütçe , ,00 Gerçekleşen , ,65 Gerçekleşme Oranı (%) 77,91 77, Yılı Bütçe Gerçekleşme Grafiği Gelir (TL) Gider (TL) Bütçe Gerçekleşen Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre tutarları ve toplam içindeki oranları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir: Kodu Ekonomik Sınıflandırma Tutarı (TL) Tutarı (TL) Tutarı (TL) Tutarı (TL) Toplam Gidere Oranı (%) Personel Gideri , Sosy. Güv.Dev. Pr Gid , Mal ve Hiz. Alım Gid , Faiz Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Borç verme ,00 0 TOPLAM , Sayfa 128

129 ,00 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllık Bütçe Giderleri (TL) , , , ,00 Borç verme Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz Giderleri Mal ve Hizm. Alım Gid. Sosy. Güv.Dev. Pr Gid. Personel Gideri 0, Gelir Servisi Faaliyetleri Gelir Servisi, görev ve sorumluğu çerçevesinde tahakkukları yapılan alacaklarımızın zamanında ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre tahsil edilen alacaklar için sırası ile tebligat, ödeme emri ve haciz iģlemlerini yerine getirmektedir. Ġcra iflas Kanununa tabi olarak takip edilen alacaklarımız için Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzle irtibata geçilerek icra takibi yapılmaktadır yılında baģlanan, yerinde hizmet prensibine uygun olarak Tapu ve Kadastro Ġl Müdürlüğü binasında belediyemiz tarafından alım-satım iģlemlerinde vatandaģlarımıza kolaylık sağlanması amacı ile beyan değeri vermek üzere personel görevlendirilmesi uygulaması devam etmektedir. Servisimiz bünyesindeki Ģefliklerin iģlem ve iģleyiģleri aģağıya çıkarılmıģtır: Emlak Vergi ġefliği: Emlak ġefliğinde, 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsiline ĠliĢkin Kanun Esaslarına göre hizmet verilmektedir. Belediyemiz sınırları içinde bulunan binaların arsaların ve arazilerin sahipleri tarafından gerek beyan döneminde, gerekse beyan gerektiren değiģiklik hallerinde verilen beyan bildirimlerinin takibi ve iģlemleri yapılmaktadır. VatandaĢlarımızın alım-satım ve veraset intikal iģlemleri sırasında ilgili gayrimenkulün yılın rayicine göre belirlenen beyan değeri verilmiģtir. Çevre Temizlik Vergisi tahakkukları yalnızca iģyerleri tahakkuk ettirilerek tahsilâtları takip edilmiģtir Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72/2 maddesine göre 4 yılda bir yapılan arsa takdir komisyonu çalıģmaları tamamlanarak uygulamaya konulmuģtur. Tahsilât ġefliği: Belediyemiz tarafından yapılan bütün tahsilâtların kontrolleri yapılarak icmal raporları ve makbuz suretleri arģivlenmektedir. Belediye hizmet binamız içerisinde tahsilât yapan veznelerimizin Sayfa 129

130 her türlü belediye alacağı tahsil etmesi için gerekli teknik çalıģmalar yapılmıģ ve uygulamaya baģlanmıģtır. Ġcra Takip ġefliği: Ġcra Takip ġefliğimizce 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre takibi yapılan alacaklarımız için gerekli tebligat ve re'sen icra iģlemleri yapılmıģtır. Gelir ġefliği: Ġlan, reklam vergileri için beyan tespitleri, tahakkukları ve tahsilâtları, ticari araçlardan (T- S-H plakalar) alınan harçların tahakkuk ve takipleri, Belediyemiz gayrimenkullerinden alınan kira bedelleri ve iģgal harçlarının takibi iģlemleri yapılmıģtır. Servisimizce 2013 yılı içerisinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre toplam 18 adet açık ihale yapılarak Belediyemize ait gayrimenkuller değerlendirilmiģtir. (Kiralama, SatıĢ, Yap-iĢlet-Devret Modelleriyle) Bu ihalelerden 11 adedi satıģ ihalesi olup, toplam TL.lik satıģ yapılarak tahsilatının tamamı yapılmıģtır. Servisimizce kira ve iģgaliye bedellerini ödemeyen toplam 121 kiracı ve iģgalcimiz belediye birimlerimizle birlikte tahliye edilmiģtir. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımları aģağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiģtir: Kodu Gelir Türü Vergi Gelirleri , , , , ,87 Teşebbüs ve Mülkiyet , , , , , Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , , Diğer Gelirler , , , , ,84 Sermaye Gelirleri 0, , , , ,46 Değer ve Miktar Değişimleri , ,69 0, ,00 0, Gelirleri TOPLAM , , , , ,85 Sayfa 130

131 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıllık Bütçe Gelirleri (TL) Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Sermaye Gelirleri Diğer Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Vergi Gelirleri Önemli Gelir Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR Ekonomik Faaliyetler Hasılatı Su Hizmetleri Hasılatı MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER SERMAYE GELİRLERİ KİRA GELİRLERİ Sayfa 131

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2013 SUNUġ 2009 Yerel Yönetimler Seçimlerinin ardından Belediye

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2011 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2012 SUNUġ Halka hizmet yalnızca görevimiz değil en büyük saadetimizdir. 2011 yılı faaliyetimiz

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2015 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI 06/01/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 1 Denetim Komisyonu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine, Denetim Komisyonu üyeliklerine

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi EKİM 2013 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER... 3 A. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYESİ 2009 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2010 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Hemşehrilerimizin teveccüh edip bizleri göreve getirmelerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2015 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2016 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2012 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı