TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER"

Transkript

1 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER Prof.Dr.S. Sema ANAK stanbul Üniv. stanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, STANBUL ABSTRACT The thalassemias are inherited disorders of hemoglobin (Hb) synthesis. The disease is found most commonly in the Mediterranean region, Africa, and Southeast Asia. In Turkey, te percentage of thalassemia trait is 2.3%, but in endemic areas the incidence may be as high as 10%. Patients with severe thalassemia require blood transfusions, iron chelation and supportive care, but HSCT is the only known curative treatment for thalassemia. In EBMT registry, between , 2746 patients with hemoglobinopathies were transplanted in 133 centers. Among these patients, the donor was HLA-matched sibling in 2315, HLA-matched relative in 148, MUD in 107 and HLA-mismatchunrelated donor in of these BMTs were applied in Italy. The source of stem cell was bone marrow in 2370, peripheral stem cell in 232, cord blood in 72 and combinations for the others. 224 of the patients had sickle cell disease. Overall survival was ~85%. In Turkish pediatric SCT registry, between , 1082 patients were transplanted, of which 222 were thalassemias. Overall survival was 84.2%. If a patient has an HLA-matched sibling, marrow transplantation should be considered in the earlier years. The risks of this curative therapeutic modality must be weighed against the lifelong burden of hypertransfusion regimens and iron-chelating therapy. This balance may be shifted in the near future by the introduction of oral chelating agents and by improvement in the transplantation regimens. Giri Talasemi, hemoglobin yapısındaki globin zincirlerinin yapımında bozuklu a yol açan herediter hastalıklar grubunu verilen isimdir. Beta Talasemi major ve orak hücreli anemi dünyada en sık görülen ailevi genetik hastalıklardandır. Özellikle Akdeniz bölgesi, Ortado u ve Asya kıtasında talasemiye çok sık rastlanmaktadır. Yunanistan, Güney talya, ran, Güney Rusya, Hindistan ve güneydo u Asya da ta ıyıcılık oranı %10-15 arasındadır. Beta T.Major de eri kin tip Hemoglobin A nın beta zincirinde sentez bozuklu u söz konusudur. Bunun sonucunda zincir yapımında olu an dengesizlik, eritroid prekürsörlerde ve eritrositlerde serbest beta zincirlerinin birikimine neden olur. Bu durum da intramedüller parçalanma, apoptozis, ineffektif eritropoezis ve hemolitik anemiye yol açar. Son 30 yılda, talasemi li hastaların izlem ve tedavisinde önemli de i iklikler olu mu tur. Bu hastalarda hem ya am süresinin kısalması, hem de hayat kalitesindeki bozulmalar nedeniyle önemli sorunlar ortaya çıkabilir. Beta Talasemi major için konvansiyonel tedavi, kronik, ömür boyu gereken eritrosit süspansiyonu transfüzyonları ve bunun sonucu geli en ve endokrin, kardiyak ve hepatik fonksiyonlarda bozulmaya yol açan demir yükünün vücuttan uzakla tırılması için yapılan kelatör tedavilerdir. Düzenli transfüzyon uygulamaları ve demir birikimine yönelik elasyon tedavileri talasemi li çocukların hayat kalitesini önemli ölçüde arttırmı tır. Artık talasemi hızla ölüme yol açan bir hastalık de il uzun sürvi sa lanabilen kronik bir hastalık olarak tanımlanabilir. Ancak tüm bu 97

2 PROF. DR. S. SEMA ANAK tedavi yakla ımları pahalı, temini zor, ki iye rahatsızlık verici ve zaman alıcıdır. Tüm bu nedenlerle tedaviye uyumda ciddi sorunlar ya anmaktadır. Gelecekte belki kolay uygulanır oral kelatörler ve genetik mühendislikle yapılabilecek gen manüplasyonları hastalı ın tedavisinde önemli a amalar sa layabilecektir. Ancak bugün için hemoglobinopatilerde tek küratif tedavi allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonudur. Özellikle HLA doku grubu tam uyumlu karde i olan <17 ya taki çocuklarda etkin ve güvenilir bir tedavi eklidir. Dünyada Talasemi de KHT uygulamaları Talasemi de ilk ba arılı uygulama Aralık 1981 de Thomas ve arkada ları tarafından Seattle, ABD de yapılmı tır. Hiç transfüze edilmemi, 14 aylık bir erkek hasta olan bu olguya HLA tam uygun kız karde inden AlloK T uygulanmı ve halen devam etmekte olan uzun, hastalıksız bir sürvi sa lanmı tır. lk transplanttan iki hafta sonra Pesaro da 14 ya ında ve 150 kez transfüzyon almı hastaya yapılan kemik ili i transplantasyonu ise graft rejeksiyonu ve rekürrens ile sonuçlanmı tır. lk seri çalı malar da Lucarelli ve arkada ları tarafından Pesaro, talya dan yayınlanmı tır. Bu ilk vakalardan sonra, Pesaro da >1000, dünyada >1600 olguya KHT uygulandı. Lucarelli ve arkada ları talasemi de dünyada en çok KHT uygulaması yapan gruptur ve ba arılı sonuçlar bildirilmi tir. Talasemide KHT indikasyonları konusunda ilk yakla ım HLA uygun bir karde varlı ının aranmasıdır. Daha sonra da Pesaro kriterleri denilen sınıflamaya göre hastalar de erlendirilir. Lucarelli ve arkada ları geni serilerinin 1989 yılında yapılan retrospektif de erlendirilmesinde HLA tam uygun donörlerden yapılan transplantlarda talasemik hastalarda üç risk faktörünün göz önünde tutulması gerekti i sonucuna varmı lardır: Hepatomegali (Kosta kenarında 2 cm den daha fazla), Hepatik fibrozis (Pre-transplant yapılan biyopsilerde), Demir elasyonu ( lk transfüzyondan sonraki 18 ay içinde ba lanan ve haftada en az 5 gün 8-12 saatlik s.c. infüzyon uygulayan hastalar düzenli demir elasyonu almı kabul edilir). Bu kriterlere göre hastalar 3 gruba ayrılmaktadır: Grup Hastalar (Class I) : Risk faktörlerinden hiçbiri yok, Grup Hastalar (Class II) : 1-2 risk faktörü olanlar, Grup Hastalar (Class III): Her 3 risk faktörüne sahip olanlar. Bu kriterler transplant öncesi de erlendirmede birçok merkez tarafından kullanılmaktadır. Hastaları transplantasyona hazırlama a amasında (conditioning) kullanılan ilaçlar ve dozları, bu sınıflama göz önünde tutularak belirlenmektedir. Öncü niteli indeki ve hazırlama rejimi olarak Siklofosfamid (CY) + Tüm Vücut I ınlaması (TBI) kullanarak yapılan AKHT lerde en büyük sorun graft rejeksiyonu ve erken toksisite olmu tur ten beri ise Santos un lösemili hastalar için önerdi i Busulfan (BU) + Siklofosfamid (CY) ba arıyla kullanılmaktadır. Bugün talasemide, allojenik uygulamalarda, karde veya HLA uyumlu panel kaynaklı vericilerin kemik ili i, periferik kök hücre ve kordon kanı kaynak olarak kullanılmaktadır. Ekim 1989 tarihine kadar, hazırlama rejimi olarak 1 ve 2. gruptaki hastalarda BU14 + CY200 kullanılırken GvHD proflaksisi olarak da önceleri Methotrexate (MTX) kullanılmı, daha sonra Siklosporin (CsA) kullanıma girmi tir. Lucarelli ve arkada ları tarihleri arasında 824 beta T.Major lü hastaya (Orta ya : 10, 1-35 ya ) HLA uygun vericiden KHT yapmı lardır. Vericilerin 794 ü karde, 30 u anne-baba idi. 17 yıllık sürvi %75 olarak saptanmı tır. Sınıfların ayrı ayrı de erlendirmelerinde ise, Grup 1 olarak kabul edilen ve yılları arasında izlenen <17ya 98

3 TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER (Orta ya : 5.5, 1-16 ya ) 119 hastanın 13 yıllık sürvisi %93, olaysız sürvisi (EFS) %91, rejeksiyon oranı %8, rejeksiyon dı ı mortalitesi %2 olarak saptanmı tır. Transplanta ba lı ölüm (TRM) oranı ise %7.2 dir. Grup 2 de <17ya (Orta ya : 9, 2-16 ya ) 291 hastanın 13 yıllık sürvisi %87, olaysız sürvisi (EFS) %82, rejeksiyon oranı %3, rejeksiyon dı ı mortalitesi %15 olarak saptanmı tır. TRM %14 dür. Grup 3 deki 55 hastaya, yılları arasında standart protokolle yapılan KHT uygulama sonuçları cesaret kırıcıydı. TRM, yüksek toksisite ve erken ölümler nedeniyle, çok yüksekti da hazırlama rejimindeki CY dozu azaltıldı yılları arasında <17 ya (Orta ya : 11, 3-16 ya ) 126 hastanın 9 yıllık sürvisi %79, olaysız sürvisi (EFS) %58, rejeksiyon oranı %28, rejeksiyon dı ı mortalitesi %19 olarak saptanmı tır. TRM %20.6 dır. Bu olguların dı ında eri kin grup ayrıca de erlendirilmi tir arasında KHT yapılan 115 eri kin hasta, >16 ya, (Orta ya : 20, ya ) olan bu grup Grup 3 özellikleri ta ımaktadır. 10 yıllık sürvi %66, olaysız sürvi (EFS) %62, rejeksiyon oranı %5, rejeksiyon dı ı mortalite %35 olarak saptanmı tır. TRM %33 dür. Mortalite oranının yüksek oldu u bu grup hastalar için Pesaro grubunun yeni geli tirdi i protokol (Protokol 26) ile alınan ilk sonuçlar çok daha ba arılı görünmektedir. Rejeksiyonu azaltmak için hem kemik ili ini baskılayan hem de KHT öncesi immun süpresyonu arttıran bu rejimde hydroxyurea ve azathioprine KHT den 1.5 ay önce ba lanıyor, daha sonra 2 hafta önce de fludarabine ekleniyordu. Bu esnada hipertransfüzyon ve kelasyon sürdürülüyordu. Daha sonra da Bu14 ve CY160 ile hazırlama rejimi tamamlanıyordu. Yeni bir de erlendirmede, 29 Grup 3 (<17 ya ) hastada talasemisiz sürvi %90, total sürvi %96 bulundu. Ölüm oranı %4, rejeksiyon %7 bulundu. Transplant sonrası dönemde enfeksiyon ve rejeksiyon dı ında en önemli komplikasyon graft versus host hastalı ıdır (GVHD). Grup 1, 2 ve 3 de agvhd oranı %27, 32.4 ve 20.7 dir. Uzun vadede görülen en önemli komplikasyon kronik GvHD dir. 168/614 hastada (%27.3) kgvhd geli mi tir. Grup 1, 2 ve 3 de görülme oranları %22.5, 30.6 ve 26.9 dur. Hastaların %18.7 i hafif, %6.8 i orta, %1.8 i a ır kgvhd geçirmi lerdir. Hemoglobinopatili hastalar transplant sonrası dönemde periferal kanda normal ve talasemik hücre populasyonun varlı ı ile karakterize olan mikst kimerizm yönünden izlenmelidirler. Kimerizm saptanan olgularda iki yıl içinde rejeksiyon görülme sıklı ı daha yüksektir. Andreani ve arkada ları transplant sonrası ilk iki ayda %25 in üzerinde rezidüel konakçı hücresi tesbit edilen hastalarda rejeksiyon ve talasemiye dönü oranının %96 oldu unu bildirmi lerdir. Buna kar ın Nesci ve arkada ları ise ilk iki ay içinde kimerizm gösteren olguların yakla ık yarısında ikinci yılın sonunda tam engrafman olu tu unu, yakla ık üçte birinde talasemiye dönü oldu unu, kalanlarda ise kimerizmin devam etti ini göstermi lerdir. Lucarelli ve arkada larının hasta grubunda talasemik rekonstitüsyon oranı % 4 ile 28 arasında de i mektedir. Rejeksiyonun esas olarak hastanın transplant öncesi dönemde aldı ı transfüzyon miktarı ile ili kili oldu u kabul edilmektedir. Transplant öncesi hazırlama rejimi olarak kullanılan yüksek doz busulfan ve siklofosfamidin toksik etkileri de bazı hastalarda sorun yaratabilmektedir. Sadece 5 hastada ikincil tümör (%0.4 lenfoma, %0.3 solid tümör) geli mi tir. Lucarelli ve arkada larının hasta grubunda 165 hasta (%21) ölmü tür. Bunların %56 i infeksiyonlara ba lıdır. %9 u graft yerle imine ba lı sorunlardan, aplazi nedeniyle kaybedilmi tir. Ayrıca kalp tamponadı, postsplenik infeksiyonlar, kaza gibi di er nedenler ba lıca ölüm nedenleriydi. Transfüzyonlara ba lı kazanılmı kronik Hepatit C de uzun vadede siroz ve karaci er yetersizli i ile morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. Bu hastalar her ne kadar ana hastalıklarından arınmı salar da demir yı ı ımına ba lı sorunlar KHT ile düzeltilemez. Genç hastalarda demir yıllar içinde elimine edilse de ileri ya larda ferritin düzeyleri pek de azalmamaktadır. Hepatik, kardiak, endokrinolojik komplikasyonlar devam etmektedir. Bu nedenle transplant sonrası dönemde hastanın demir yükü dikkatle izlenmelidir. Angelucci ve arkada ları transplant sonrası dönemde demir yükünü azaltmak için elasyon tedavisine ek olarak 99

4 PROF. DR. S. SEMA ANAK düzenli flebotominin yararlı oldu unu göstermi lerdir. Transplantasyondan 1-2 yıl sonra hastadan düzenli kan alma (flebotomi) ve deferoxamine ile demir elasyonundan olu an bu programın uygulanması olumlu sonuçlar vermektedir. Eski talasemili ve KHT yapılmı 41 hastaya (ort. ya : 16 ± 2.9 yıl) ortalama 35 ± 18 ay süre ile ve iki hafta ara ile 6 ml/kg flebotomi + elasyon uygulandı. zlemin ort. 3 ± 0.6 yılında hastalar de erlendirildi. Serum ferritin düzeyi 2,587 (2,129 ilâ 4,817) den 417 (210 ilâ 982) μg/l (P <.0001) ye indi, total transferrin 2.34 ± 0.37 den 2.7 ± 0.58 g/l (P =.0001) e yükseldi, transferrin saturasyon ise % 90± %14 den %50 ± %29 e (P <.0001) azaldı. AST normalin üst sınırının 2.7 ± 2 katından 1.1 ± 0.6 (P <.0001) katına indi ve ALT ise 5.2 ± 3.4 katından 1.7 ± 1.2 (P <.0001) katına indi. Bu veriler eski talasemili, KHT uygulanmı hastalarda flebotomi programı nın emniyetli, etkin ve kabul edilebilir bir yöntem oldu unu gösterdi. Kuzey Amerika dan bildirilen olgu sayısı Avrupa ya göre çok daha sınırlıdır. UCLA, San Francisco da 17 hastaya (ya : yıl) HLA uygun karde (n : 16) veya fenotipik olarak uygun ebeveynden (n : 1) KHT yapıldı. Hazırlama rejimi olarak Bu16, ATG ve CY200 kullanıldı. Total sürvi %94, talasemisiz sürvi %71 idi. Memorial Sloan Kettering Cancer Center ise 13 çocu a (ya : yıl) Hla uygun (n : 12) veya bir HLA antijen uyumsuz (n : 1) aile içi vericiden KHT uyguladı. Hazırlama rejimi olarak Bu14 ve CY200 (n : 9) veya TBI ve CY120 (n : 4) kullanıldı. Total sürvi %92.3, talasemisiz sürvi %84.6 idi. Verici sayısını arttırmak için, HLA uymsuz vericiler denenmi ve karde vericilere göre sonuçlar kötü bulunmu tur. Özellikle GvHH, infeksiyon ve rejeksiyon oranları yüksektir. Gaziev ve ark.ları, fenotipik olarak HLA uygun akraba (n : 6), HLA uyumsuz akraba (n : 2), uyumsuz karde (n : 13) ve uyumsuz ebeveyn (n : 8) vericiden nakil yapılan 29 talasemili çocu u de erlendirdi. Medyan ya 6 idi. Hazırlama rejiminde Bu8, 14, 16 ± CY, TBI veya TLI ± ALG kullanılmı tı. GvHH proflaksisinde, CsA, metilprednisolon ve MTX kullanılmı tı. Kalıcı engraftman oranı %44.8, infeksiyon oranı %62, TRM %34 idi. agvhh oranı %47.3, kgvhh ise %37.5 bulundu. Total sürvi %65, EFS %21 idi. Bu sonuçlar HLA uymsuz akraba vericiler kullanılarak yapılan KHT lerin pek de önerilemeyece ini gösterdi. Genetik hastalıklarda sa lıklı karde verici bulma ansı %10 dur. Bu oran talasemi de %30 a ula maktadır. Dünyada 12 milyon gönüllüden olu an panel de verici bulma ansını arttırmı tır, ancak tam uyum gerekti inden uygulama sayısı azdır. Uygun, akraba dı ı (MUD) vericiden yapılan ilk KHT 1994 dedir ve bildirilen 15 olguda otolog rekonstitüsyon oranı %20, mortalite 1/15 dir. 11/15 hasta hastalıksız ya amaktadır. AGvHD oranı %33, kgvhd oranı %25 dir. talya dan bildirilen ba arılı sonuçlar di er merkezlerin de KHT uygulamalarını arttırmı tır. G LA Nasa ve ark.larının 6 talya merkezinden bildirdikleri çalı mada, 68 talasemili hastaya (33 erkek, 35 kız; medyan 15 ya, 2-37 ya ) MUD dan KHT yapılmı ve %13 de graft yetersizli i geli mi, TRM %20 olmu tur. AGvHH %40, kgvhh %18 oranındadır. Genel sa kalım (OS) %79.3, hastalıksız sa kalım %65.8 iken Grup I ve II hastalarda OS %96.7, DFS %80 idi. Grup III de ise OS %65.2, DFS %54.5 idi. Bu sonuçlar, uygun risk gruplarında MUD ba arısının karde allokht ye yakın olabilece ini gösterdi. Hongeng ve ark.larının 49 hastalık serisinde, 28 hastaya akrabadan, 21 hastaya akraba dı ı vericiden (MUD) KHT yapıldı. ki kolda önemli fark yoktu. 2-yıllık talasemisiz sürvi akraba vericilerde %82, akraba dı ı vericilerde %71 idi. MUD grubunda 3 hastada graft reddi oldu ve otolog rekonstitüsyon sa landı. Akraba verici kolunda 2, MUD kolunda 3 hasta kaybedildi. Bu sonuçlar, karde HLA uyumlu vericisi olmayan hastalarda MUD kullanılabilece ini dü ündürmektedir, ancak seçi mi vakalarda ve sınırlı uygulanmalıdır. Son yıllarda transplantasyonda kök hücre kayna ı olarak periferik kan kök hücrelerinin (PKH) kullanımına ilgi artmaktadır. PKH toplanması i leminin ayaktan yapılabilmesi ve donörün hastanede kalma sorununun olmaması önemli bir avantajdır. Ayrıca nötrofil ve trombosit 100

5 TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER yükselmesinin kemik ili i transplantasyonuna oranla daha erken oldu unu gösteren birçok çalı ma yayınlanmı tır. Hastanın hastanede kalı süresinin de daha az olması nedeniyle PKHT nun K T na oranla daha ekonomik oldu u kabul edilmektedir. Ancak hızla artan kgvhh oranları giderek bu ilgiyi azaltmaya ba lamı tır. Kordon kanı da hemoglobinopatilerde kök hücre kayna ı olarak kullanılabilmektedir. ABD deki program 1998 de ba lamı ve 1617 kordon kanının %6 sı talasemili hastalar için toplanmı tır. 96 örne in 32 si HLA uygun bulunmu ve 14 üne KHT yapılmı tır. 11/14 hasta hastalıksız ya amaktadır. Akraba kaynaklı kordon kanı transplantasyonu (KKT) giderek artan sayılarda uygulanmaktadır. GvHH nın daha az oldu u dü ünülmektedir. Locatelli ve ark.ları 44 hastanın ( medyan ya : 5; 1-20 yıl)(talasemi (n : 33), orak ücreli anemi (n : 11)) incelemesinde, hazırlama rejiminin Bu14 veya Bu16 ± CY, FLU veya Thiotepa (TT) ile yapıldi ini, 18 hastada 1lg veya ATG de kullanıldı ını bildirdiler. GvH proflaksisinde, ço unluk CsA almı tı. Medyan çekirdekli hücre dozu 4x10 7/alıcı kg idi. Total sürvi %100, talasemisiz sürvi %79 bulundu. Engrafte olan 38 hastadan 2 sinde agvhh ı görüldü. kgvhh ise 2/36 oranındaydı. Yöntem KHT için uygun bulunmaktadır. Ancak verilecek kök hücre miktarının kısıtlı olması nedeniyle özellikle küçük çocuklarda uygulanması önerilen bu yöntemle Türkiye den de kısıtlı sayıda hastaya KHT yapılmı tır. Son yıllarda, özellikle non-malin hastalıklarda TRM yi azaltmak için non-myeloablatif (NMA) KHT kullanıma girmi tir de Iannone ve ark.larınca yapılan bir çalı mada, 1 i talasemili, 6 sı orak hücreli anemili 7 hastaya (medyan : 9 ya, 3-20 ya ) NMA KHT uygulanmı tır. 6 hastaya K, 1 hastaya PKH transplantasyonu yapılmı, 1 hastada evre II agvhh görülmü tür. 2 ay sonra 6/7 hastada verici kimerizmi (%25-85) saptanmı tır. Ancak immunsüpresyon azaltılınca graft kaybı geli mi ve tüm hastalarda otolog hematopoetik düzelme ve hastalık tekrarı olmu tur. 1 hastada engraftman olmamı tır. Geçici karı ık kimerizm gün sürmü tür. Bu sonuçlar, NMA KHT nin immunkompetan çocuk hastalarda daha zor oldu unu dü ündürmü tür, ayrıca alınan çok sayıdaki kan transfüzyonlarının da bir duyarla ma yaratabilece i dü ünülmü tür. Bu yöntem çocuk talasemili hastalarda henüz deneyseldir. Son zamanlarda FLU NMA rejimlere eklenmi tir. Hemoglobinopatilerde otolog gen terapisi de gündeme gelmi tir. Tüm gen terapilerindeki vektör, onkojenez gibi sorunlar burada da geçerlidir. Son sonuçlara gore, kalıcı bir hemoglobin sentezi sa lanmı görünmektedir. Lentiviral vektörlerle ba arılı sonuçlar elde edilmi tir da Avrupa da ilk faz I/II klinik çalı malar ba lamı tır. Preimplantasyon geneti i ile HLA uygun ve hastalıksız donör sa lanması en sık hemoglobin bozukluklarında kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde etik ve dini nedenlerle uygulanması yasaktır. Mali yükü de oldukça yüksektir. Ancak ülkemizde de ba arıyla uygulanmaktadır. Uzun süreçte, KHT sonrası komplikasyonlar artmaktadır. Demir yı ı ımı dı ında, hepatit C infeksiyonu, büyüme-geli me ve fertilite sorunları görülebilir. Bu sorunlar KHT yanında altta yatan talaseminin daha önceki geli imsel sürecine ve tedavisine de ba lı olabilir. Avrupa KHT (EBMT) grubu sonuçlarına gore, yıllarında kayıtlı 2746 hemoglobinopatili hastaya 133 merkezde KHT uygulanmı tır. Bu hastaların 2315 ine HLA uyumlu karde vericiden, 148 ine HLA uyumlu akraba vericiden, 107 ine MUD den, 80 ine HLA uyumsuz akraba vericiden, 35 ine HLA uyumsuz akraba dı ı vericiden KHT yapılmı tır. Bu nakillerin 1502 si talya da yapılmı tı inde K, 232 sinde PKH, 72 sinde kordon kanı, di erlerinde kombinasyon uygulamalar kullanılmı tı. Vakaların 224 ü orak hücreli anemi, kalanı Talasemi çe itleriydi. Genel ya am oranı %85 civarındaydı. 101

6 PROF. DR. S. SEMA ANAK Türkiye de Talasemi de Kök Hücre Nakli (KHT) Türkiye de 1970 li yıllardan beri bazı talasemili çocuk hastalara KHT u yapıldı ı bilinmekteyse de, kayıtlara geçen olgular yılları arasını kapsamaktadır. A a ıda özetlenen tüm bilgiler Türk Pediatrik KHT Grubu nun verileridir. Bu dönemde toplam 1082 hastaya KHT yapılmı tır. Ekim 1988 den Ocak 2008 tarihine kadar Türk Pediatrik KHT Grubu kayıtlarımıza geçmi 562 malin hastalı ı olmayan hastaya KHT uygulanmı tı. Bunların 222 tanesi talasemiliydi. Bu hastaların ortalama sürvisi ±5.2 ay, medyan sürvisi 25 (7-184) aydı. 15 yıllık ya am oranı %84.2 idi. SONUÇ KHT ilk kez malignitelerde ve hızla fatal olabilecek durumlarda kullanılmı tır; hızla kullanım alanları artmı ve özellikle hemoglobinopatilerde önemli bir kullanım alanı bulmu tur. Bugün pek çok hematolo un beklentisi talasemi tedavisinde kolay uygulanabilir, ucuz ve etkin bir tedavi yönteminin bulunması veya gen tedavisinin yakın bir tarihte uygulanmasıdır. Ancak gen tedavisi henüz oldukça problemli ve pratik uygulamalardan uzaktır. Bu nedenle KHT tek küratif tedavi yöntemi olmaya devam etmektedir. Günümüzde kemik ili i transplantasyonunun talasemi majorlu hastaların tedavisindeki yararı tartı masız kabul edilmektedir. Bugün için AKHT talasemide tek küratif yakla ımdır ve talaseminin sık görüldü ü pekçok ülkede KHT programlarına alınmı tır. Özellikle HLA uygun aile içi vericisi olan Grup I hastalarda, erken dönemde yapılacak KHT büyük oranlarda küratiftir ve hastalara bu ans tanınmalıdır. Hatta bu a amada uygun verici bulunulamazsa akraba dı ı HLA uygun vericiden ve göbek kordunu kaynaklı kök hücre transplantasyonu gündeme gelir, bu yöntemler de ba arıyla kullanılmaktadır ancak henüz deneyim sınırlıdır. Son yıllarda tecrübenin artmasına ek olarak daha etkin transplant rejimlerinin kullanılması, siklosporin kullanımı, sitomegalovirus tedavisindeki geli meler, ileri aseptik teknikler ve sistemik antibiotik tedavisinin daha etkili kullanılması gibi etkenler ba arı oranını yükseltmi tir. Artık günümüzde beta talasemi majorlu birçok hasta kök hücre transplantasyonu ile tedavi olma ansına kavu mu tur. Ancak az da olsa mortalite olasılı ı ve uzun süreli izlemde, henüz ispatlanamamı olsa da, sekonder malignensi görülebilece inin ileri sürülmesi nedeniyle bazı yazarlar iyi bir transfüzyon ve elasyon programı ile hastaların izlenmesinin mümkün olup olamayaca ı sorusunu gündeme getirmi lerdir. Bu sorunun cevabını tanı konuldu unda aile ile hekimin görü erek hasta bazında vermesinin uygun oldu u dü ünülmektedir. Ancak bugün için e er hastanın tam uyumlu akraba donörü varsa erken dönemde fazla transfüzyon almadan ve henüz komplikasyonlar çıkmadan kök hücre transplantasyonu uygulanmasının seçilecek tedavi yöntemi oldu u kabul edilmektedir. Kaynaklar 1. Bhatia M, Walters MC. Hematopoietic cell transplantation for thalassemia and sickle cell disease: past, present and future. Bone Marrow Transplantation. 2008;41: Boulad F, Giardina P, Gillio A, et al. Bone marrow transplantation for homozygous beta-thalassemia. The Memorial Sloan-Kettering Cancer Center experience. Ann N Y Acad Sci. 1998; 850: Braude P, Pickering S, Flinter F, et al. Preimplantation genetic diagnosis. Nat Rev Genet 2002; 3: Chen YH, Huang XJ, Chen H, et al. Analysis of 66 cases received hematopoietic stem cell transplantation from unrelated donors. Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi Nov;26(11): Flake AW, In Utero Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Ontogenic Opportunities and Biologic Barriers. Blood, 1999;94(7): Fiorentino F, Biricik A, Karadayi H, et al. Development and clinical application of a strategy for preimplantation genetic diagnosis of single gene disorders combined with HLA matching. Mol Hum Reprod. 2004; 10:

7 TALASEM DE TRANSPLANTASYONDA DÜNYA VE ÜLKE VER LER 7. Gaziev D, Galimberti M, Lucarelli G, et al. Bone marrow transplantation from alternative donors for thalassemia: HLAphenotypically identical relative and HLA-nonidentical sibling or parent transplants. Bone Marrow Transplant 2000; 25: Gaziev J, Lucarelli G. Stemcell transplantation for hemoglobinopathies. Curr Opin Pediatr. 2003; 15: Gazıev J, Sodani P, Polchi P, et al. Bone Marrow Transplantation in Adults with Thalassemia: Treatment and Long- Term Follow-Up. Cooley's Anemia: Eighth Symposium. Ann. N.Y. Acad. Sci. 2005;1054: Ghavamzadeh A, Iravani M, Ashouri A, et al. Peripheral Blood versus Bone Marrow as a Source of Hematopoietic Stem Cells for Allogeneic Transplantation in Children With Class I and II Beta Thalassemia Major. Biology of Blood and Marrow Transplantation. March 2008;14(3): Giardini C, Lucarelli G, Bone marrow transplantation for beta-thalassemia. Hematology/Oncology Clinics of North America. 1999;13 (5): Gluckman EG, Roch VV, Chastang C. Use of cord blood cells for banking and transplant. Oncologist 1997; 2: Hongeng S, Pakakasama S, Chuansumrit A, et al. Outcomes of transplantation with related- and unrelated-donor stemcells in children with severe thalassemia. Biol Blood Marrow Transplant. 2006; 12: Iannone R, Casella JF, Fuchs EJ, et al. Results of minimally toxic nonmyeloablative transplantation in patients with sickle cell anemia and beta-thalassemia. Biol Blood Marrow Transplant. 2003;8: Kansoy S, Türk Pediatrik KHT grubu adına. Pediyatrik olgularda kök hücre nakli Türkiye deneyimi. Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Mart; 1(4) (Baskıda). 16. Krishnamurti L, Bunn HF, Williams AM, et al. Hematopoietic cell transplantation for hemoglobinopathies. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care Jan;38(1): Kuliev A, Rechitsky S, Verlinsky O, et al. Preimplantation diagnosis and HLA typing for haemoglobin disorders. Reprod Biomed Online. 2005; 11: LA Nasa G, Argiolu F, Giardini C, et al. Unrelated Bone Marrow Transplantation for {beta}-thalassemia Patients: The Experience of the Italian Bone Marrow Transplant Group. Ann N Y Acad Sci. 2005;1054: Lawson SE, Roberts IAG, Amrolia P, et al. Bone marrow transplantation for b-thalassaemia major: the UK experience in two paediatric centres. British Journal of Haematology. 2003;120: Lee YS, Kristovich KM, Ducore JM, et al. Bone marrow transplant in thalassemia. A role for radiation? Ann N Y Acad Sci. 1998; 850: Locatelli F, Rocha V, Reed W, et al. Related umbilical cord blood transplantation in patients with thalassemia and sickle cell disease. Blood. 2003; 101: Lucarelli G (ed): Proceedings of the Third International Symposium on Bone Marrow Transplantation in Thalassemia, Pesaro, Italy Bone Marrow Transplant. 1997;19 (suppl 2). 23. Lucarelli G, Galimberti M, Polchi P, et al: Bone marrow transplantation in patients with thalassemia. N Engl J Med. 1990;322: Lucarelli G, Andreani M, Angelucci E. The cure of thalassemia by bone marrow transplantation. Blood Rev. 2002; 16: Mentzer WC, Cowan MJ. Bone marrow transplantation for beta-thalassemia: the University of California San Francisco experience. J Pediatr Hematol Oncol 2000; 22: Persons DA, Tisdale JF. Gene therapy for the hemoglobin disorders. Semin Hematol 2004; 41: Polchi P, Galimberti M, Lucarelli G, et al: HLA-mismatched bone marrow transplantation in thalassemia. Bone Marrow Transplant 1993;12 (suppl 1): Qureshi N, Foote D, Walters MC, et al. Outcomes of preimplantation genetic diagnosis therapy in treatment of betathalassemia: a retrospective analysis. Ann N Y Acad Sci 2005; 1054: Rund D, Rachmilewitz E. thalassemia. N Engl J Med. 2005;353(11): Sadelain M. Genetic treatment of the haemoglobinopathies: recombinations and new combinations. Br J Haematol 1997; 98: Sadelain M. Recent advances in globin gene transfer for the treatment of beta-thalassemia and sickle cell anemia. Curr Opin Hematol 2006; 13: Takeshita K. Thalassemia Beta, e-medicine, 2006;

8 PROF. DR. S. SEMA ANAK 33. Van de Velde H, Georgiou I, De Rycke M, et al. Novel universal approach for preimplantation genetic diagnosis of beta-thalassaemia in combination with HLA matching of embryos. Hum Reprod 2004; 19: Wagner JE, Kernan NA, Steinbuch M, et al. Allogeneic sibling umbilical-cord-blood transplantation in children with malignant and non-malignant disease. Lancet 1995; 346: Walters MC, Quirolo L, Trachtenberg ET, et al. Sibling donor cord blood transplantation for thalassemia major: experience of the sibling donor cord blood program. Ann N Y Acad Sci. 2005;1054; Yaish HM. Thalassemia, e-medicine, 2005;

TALASEMİ DE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

TALASEMİ DE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ DE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI

TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Beta Talasemi Majorlu Hastalarda Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Beta Thalassemia

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Prof.Dr.M.Akif PrfDrMAkif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Fanconi Anemisinde HKHT * 1927

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid

Orak hücreli anemide (OHA), tek nükleotid ORAK HÜCRE ANEMİSİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON ENDİKASYONU VE ÖZELLİKLERİ Tunç Fışgın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sadettin Vasfi Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi, Samsun

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Orak Hücre Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Hematopoietic Stem-Cell Transplantation for Sickle Cell Disease Atila Tanyeli 1

Detaylı

Aksoylar S Çetingül N Kansoy S Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet

Aksoylar S Çetingül N Kansoy S Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 51(1): 31-35, 2012 Ağır edinsel aplastik anemili çocuklarda kök hücre transplantasyonu: 15 olgunun değerlendirilmesi Allogeneic

Detaylı

Dr. Mehmet Ertem. Anahtar Sözcükler

Dr. Mehmet Ertem. Anahtar Sözcükler TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2014: 4 1 Dr. Mehmet Ertem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Pediatrik KİT Ünitesi, Ankara,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

BETA TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU VE TÜRKİYE DE GELİNEN SON DURUM

BETA TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU VE TÜRKİYE DE GELİNEN SON DURUM TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. M. Akif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Antalya e-mail: yesilipek@akdeniz.edu.tr Tel: 0242 249 65 21 Anahtar Sözcükler Beta talasemi

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Aplastik Anemide Güncel Tedavi

Aplastik Anemide Güncel Tedavi Derleme Aplastik Anemide Güncel Tedavi Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA GİRİŞ Aplastik anemi (AA) kemik iliği kök hücre ve/veya mikro-çevrenin

Detaylı

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi

Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi TPHD* K T Çal flma Grubu Ad na Savafl KANSOY ** * Serap Aksoylar, Sema Anak, Hülya Bilgen, Gündüz Gediko lu, Volkan Hazar, Aydan kincio ullar, Mehmet

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi Allogeneic

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ (AKİT,OKİT,HAPLOİDENTİK, T CELL DEPLESYONU) FİLİZ KIZILKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HASTANESİ KÖK HÜCRE NAKLİ İlk kök hücre nakli

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder.

Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder. Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder. Antijenler: Trombositlere özgü antijenler (HPA) Eritrositlere özgü antijenler

Detaylı

DÜNYADA TALASEM VE HEMOGLOB NOPAT LER ÖNLEME ORGAN ZASYONU

DÜNYADA TALASEM VE HEMOGLOB NOPAT LER ÖNLEME ORGAN ZASYONU 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool DÜNYADA TALASEM VE HEMOGLOB NOPAT LER ÖNLEME ORGAN ZASYONU Prof. Dr. Duran Canatan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005

Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 ARAfiTIRMA Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:206-212 Eriflkinlerde hematopoietik kök hücre transplantasyonu: Hacettepe hematoloji deneyimi 2001-2005 Hakan Göker 1, Salih Aksu 2, brahim C. Haznedaro lu 3,

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar:

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: Ahmet Muzaffer Demir Tülin Tiraje Celkan Güner Hayri Özsan Görgün Akpek THD Başkanı 9. KİTKHT Kongre

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ Gül AydınTığlı 1, Koray Yalçın 2, Esvet Mutlu 1, Derya Mutlu 3, Alphan Küpesiz 2, Dilek Çolak 4, Meral Gültekin

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

-TALASEM OLGULARINDA PRE MPLANTASYON GENET K TANI (PGT) NIN YER

-TALASEM OLGULARINDA PRE MPLANTASYON GENET K TANI (PGT) NIN YER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool -TALASEM OLGULARINDA PRE MPLANTASYON GENET K TANI (PGT) NIN YER Op. Dr. Güvenç Karlıkaya 1, Prof. Dr. Semra Kahraman 1 stanbul

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

Altta yatan sebebi ne olursa olsun, karaci er

Altta yatan sebebi ne olursa olsun, karaci er Güncel Gastroenteroloji Eriflkinden Eriflkine Canl Vericiden Karaci er Nakli* Doç. Dr. Zeki KARASU 1, Prof. Dr. Yaman TOKAT 2 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dal 1, Genel Cerrahi

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Kordon kan : Umut mu?

Kordon kan : Umut mu? Mehmet ERTEM Ankara Üniv. T p Fak., Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT), özellikle lösemi ve lenfoma gibi maliyn hastal klar ile immün yetmezlikler ve

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD.

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU SUNUMU Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU 1 A.C., erkek hasta 16 yaşında ve Talasemi İntermedia tanısı ile izleniyor, İlk kez 8 yaşında eritrosit suspansiyonu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji BD Olgu Sunumu 12 Eylül 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Hematoloji BD Olgu Sunumu 12 Eylül 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji BD Olgu Sunumu 12 Eylül 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Akbar Akbarov KOCAELİ ÜNIVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Kordon Kanı Transplantasyonu Allogeneic Cord Blood Transplantation Banu Oflaz Sözmen 1, Mehmet Ertem 2 1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Ülkemizde Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı sık olarak görülmektedir

Ülkemizde Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı sık olarak görülmektedir ÖNSÖZ Bilindiği üzere Anayasamız ve Umumi Hıfzısıhha Kanunu ülkenin sağlık şartlarının düzeltilmesi, sağlığa zarar veren tüm unsurlarla mücadele edilmesi ve gelecek neslin sağlıklı yetiştirilmesi hususunda

Detaylı

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004 ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE/ ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Tarihçesi Hematopoietic Stem Cell Transplantation and its History Atila Tanyeli 1, Gülcan Aykut 1, Ahmet Onur

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ. Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ. Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM KÖK HÜCRE NAKLİNDE ENFEKSİYON YÖNETİMİ Prof. Dr. Ömrüm UZUN Prof. Dr. Mehmet ERTEM 1 Kök Hücre Kaynağının Hastanın Kendisi Olup Olmamasına Göre 1. Otolog HKHT Lenfomalar Solid Tümörler 2. Allojenik HKHT

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akut Myeloblastik Lösemili Çocuklarda Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Acute Myeloblastic Leukemia İbrahim

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

TALASEMI: AKDENIZ ANEMISI ORAK HÜCRELİ ANEMİ

TALASEMI: AKDENIZ ANEMISI ORAK HÜCRELİ ANEMİ TALASEMI: AKDENIZ ANEMISI ORAK HÜCRELİ ANEMİ HAZIRLAYANLAR PROF.DR. DURAN CANATAN PROF. DR.YESIM AYDINOK PROF.DR. ZEYNEP KARAKAS DOC. DR. ILGEN SASMAZ KAN YAŞAM IRMAĞIDIR Kan, vücudun organ ve dokularını

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

VESİLE PAYDAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ PEDİATRİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ

VESİLE PAYDAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ PEDİATRİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ VESİLE PAYDAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ PEDİATRİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ ÖYKÜ F. Z. A, 8 yaşında kız hasta 3 yıldır Fanconi Aplastik anemi tanısıyla takipte

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi. Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi

Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi. Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi Perifer hastanelerinde talasemi tanısı ve izlemi Dr. Şule Ünal Antakya Devlet Hastanesi DÜNYADA (WHO) Taşıyıcılık oranı..% 5.1 Taşıyıcı sayısı > 266 000 000 Her yıl doğan yeni taşıyıcı sayısı.1 000 000

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI GÜNCEL ÇALIŞMA SİSTEMİ VE HİZMET SUNUMU İTF Kemik İliği Bankası 1999 yılında, hiçbir kar amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuştur ve çalışma

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Çocuklarda Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Çocuklarda Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Çocuklarda Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Gülsün KARAU *, M. Akif YEİLİPEK * Çocuklarda Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda hematopoetik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 22.10.2015 SUNU PLANI İndüksiyonda yeni ilaçlara gerçekten ihtiyaç var mı? Günümüzde

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI KÖK HÜCRE VE KORDON KANI Doç Dr. Mehmet Ertem Yakın zamana kadar doğumdan sonra kullanılmayıp atılan kordon kanını son zamanlarda ilgi çekici kılan temel faktör hematopoetik kök hücre kaynağı olarak transplantasyon

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

TALASEM MERKEZLER NDE TOPLUM E T M PROGRAMLARI

TALASEM MERKEZLER NDE TOPLUM E T M PROGRAMLARI 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM MERKEZLER NDE TOPLUM E T M PROGRAMLARI Dr. smail Hakkı T MUR Mu la l Sa lık Müdürlü ü Halk Sa lı ı Uzmanı HEMOGLOB NOPAT

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Prof. Dr. Murat Tuncer

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Prof. Dr. Murat Tuncer SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Murat Tuncer Son Dönem Böbrek Yetmezliği Periton Diyalizi Transplantasyon Hemodiyaliz Renal Replasman Tedavileri (2006 Yılı Sonunda İzlemde Olan

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Talasemi takip ve tedavisi daha çok transfüzyon ve şelasyona yoğunlaşmıştır. Talasemilerde hemoliz,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU B.D. ; 24 Yaşında, Kadın hasta, Ev hanımı, Evli ve bir çocuk annesi. 0 RH (+) ÖYKÜ-I B.D. Şubat 2012 de; Halsizlik,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

Acil Karaciğer Transplantasyonu

Acil Karaciğer Transplantasyonu Acil Karaciğer Transplantasyonu A.E. (24,K) Şikayeti: Aralıklı bulantı-kusma, sarılık Hikayesi: 6 gündür mevcutmuş. Başka bir hastanede ayaktan izlenmiş. Özgeçmiş: Özellik yok. Muayene: Şuur açık, aktif,

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplantasyon hastaları daha uzun Yıl 1978 İmmunsupressifler

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Dr. Zeynep Karakaş Dr. M. Akif Yeşilipek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Dr. Zeynep Karakaş Dr. M. Akif Yeşilipek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2014: 4 1 Dr. Zeynep Karakaş Dr. M. Akif Yeşilipek İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Bahçeşehir Çocuk Üniversitesi Hematoloji Onkoloji Tıp Fakültesi, Bilim

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

TALASEMİ MAJORDA YAŞAM

TALASEMİ MAJORDA YAŞAM TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı leyla.agaoglu@turk.net TALASEMİ MAJORDA YAŞAM Prof. Dr. Leyla Ağaoğlu Tıp dünyası, son 30 yıl içinde,

Detaylı