KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Kültür ve Sanat Kulübü Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. I. BÖLÜM TANIM, AMAÇLAR, FAALİYETLER VE ÜYELİK Tanım: MADDE 2- Kulübün adı Karabük Üniversitesi Kültür ve Sanat Kulübü dür. Kulüp Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlıdır. Kulübün logosu aşağıdaki gibidir. Genel Amaçlar: MADDE 3- a) Öğrenci kulüpleri ; Karabük Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar. b)özel Amaçlar: (Her kulübün özel amaçları maddeler halinde belirtilecektir.) 1-Bu kulübün amacı üniversitemiz öğrencilerinin öğrencilik ve sonrası yaşamında ihtiyaç duyacakları, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için, ayrıca sanatın değişik yönlerini yansıtan alanlardan hareketle öğrencilerin her türlü sosyal alanda faaliyet gösterebilmelerini sağlamak ve mitolojik, tarihi, sanatsal konulu belgesel ve film gösterimleri ile kültürel yönden eksikliklerini gidermektir. 2-Herkese hitap eden, kendi yeteneklerini, düşünce ve hayallerini, deneyimlerini paylaşma fırsatı arayan tüm üniversitelilere kapılarını açmış çok yönlü ve çok amaçlı bir sosyal çalışma ortamı hazırlamak. 3-Karabük üniversitesi öğrencilerini ulusal, uluslar arası kültürel ve düşünsel faaliyetlerden haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak. 4- Üyelerin ve üniversitemiz öğrencilerinin diğer üniversiteler ve dünya üniversitelerinde okuyan öğrencilerle akademik düzeyde fikir alışverişinde

2 ve ortak bir programda bulunmalarını sağlamak 5- Tarihi, sanatı seven bireylerin; kişisel, ahlâki ve sosyal gelişimine katkıda bulunarak toplumsal ve bireysel değerler üretebilecekleri bir platform oluşturmak, 6- Bunlarla ilgili olarak üyeleri desteklemek ve kişisel gelişimlerini sürdürmeleri için çalışmalar yaparak üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak. MADDE 4- Kulübün faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. 1-Üniversitemizde konferans, seminer düzenleyecek kültürel ve sanatsal bilinç oluşturmak, 2- Üniversite öğrencilerine kültürel faaliyetleri sevdirmek için bilgi yarışmaları düzenlemek, tiyatro oyunları, skeçler dans gösterileri düzenleyip sahnelemek, 3-Kulüp üyeleri ile birlikte müze, ören yeri gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek boş zamanlarda sosyalleşmeyi sağlamak, 4- Sanat alanında ki güncel gelişmeleri takip edip bunları kulüp üyeleri ile paylaşmak, 5-Kültürel ve sanatsal öğrenmeyi destekleyen seminer ve konferanslar düzenlemek, 6- Kültürel, ticari ve sosyal alanlarda proje çalışmaları yaparak ve uygulayarak resmi kuruluşlarla iş birliği yapmak 7- Fuarlar, sergiler, paneller, seminerler ve açılışlar düzenlemek veya üyelerin benzer etkinliklere katılmalarını teşvik etmek ve desteklemek, 8- Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli çalışmalar yapmak. Üyelik: MADDE 5 -Kulüp asıl ve fahri olmak üzere iki ayrı statüde üye kabul edebilir. Asıl Üyelik: -Karabük Üniversitesi öğrencisi olmak. -Kulüp tüzüğünü benimsemiş olmak. -Üyelik formunu doldurmuş olmak ve yönetim kurulunca üyeliği onaylanmış olmak. -Tüm adaylar yapılan faaliyetlere katılmakla, kayıt ücreti ve aidat ödemekle yükümlüdürler.

3 Fahri Üyelik MADDE 6 - Karabük Üniversitesi akademik ve idari personeli Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyeliğe kabul edilebilir. Ayrıca Öğrenci Kulüplerine Üniversite dışından da fahri üye kabul edilebilir. Ancak kabul edilen Fahri üyeler yönetim ve denetim kurulunda görev alamaz ve genel kurulda oy kullanamaz. Bir öğrenci birden fazla kulübe üye olabilir, ancak birden fazla kulübün yönetiminde ve denetiminde görev alamaz. Üyeliğin Dondurulma Koşulları: (Her kulüp tarafından maddeler halinde belirtilecektir.) a) Üyeler yönetim kurulunun (geçerli mazeretler dahilinde ) karar yetkisinde üyelik dondurma talebinde bulunabilir. Bu süre 1 yıldan daha uzun süre devam edemez. Üyeliğin Sona Ermesi: MADDE 7- a)disiplin cezası alan ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve mezun olan öğrencilerin üyeliği düşer. b)kulüp amaçlarına aykırı hareket edenlerin, c)mazeretsiz olarak üst üste iki Genel Kurul Toplantısına katılmayanların üyelikleri yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla sonlandırılır. d)kulüpten çıkmak isteyenler, yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Borçları varsa öderler. Böylece ilişkileri kesilir. Asil üyelik koşullarını kaybedenler, eğer isterlerse konuk üye olarak Kulüp üyeliğine devam edebilirler. e)üyelerden kanunlara, kulüp tüzüğüne aykırı veya amaçlarına ters hareket edenler kanunların ve kulüp tüzüğünün koyduğu esaslara göre üyelik haklarını kaybederler. f) Kulüpten yetki almaksızın kulübü sorumluluk altında bırakanlar yönetim kurulu kararıyla üyelikleri, toplanacak ilk genel kurulda kendilerini savunma hakları vardır. Bu savunma sonucunda savunmaları yetersiz görülenlerin üyeliklerine son verilir. g) Genel kurul kararları kesindir. II. BÖLÜM YÖNETİM VE İŞLEYİŞ

4 KULÜBÜN ORGANLARI Genel Kurul MADDE 8 -Genel kurul; kulüp ün en yetkili karar organıdır. Bir öğrenim yılında en az iki kez, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı ilk toplantının yapılacak olduğu tarihten bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun önerileri ya da üye sayısının en az 1/3 ünün yazılı isteğiyle toplanır. Olağan üstü toplantıya davette aynı şekilde yapılır. MADDE 9 -Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 1. Genel kurul; kulübün tüzük ve yönetmeliğini onaylar, değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlar. 2. Öğrenim yılı başında etkinlik programlarını ve bütçe önerilerini onaylar. 3. Öğrenim yılı sonunda ise kulübün Dönem Sonu Raporunu, gelir-gider çizelgesini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar. 4. Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini muhasip üyeyi ve topluluk başkanını seçer. Genel kurulda öğrenci kulübünün yönetim ve denetleme kurulları gizli oyla seçilir. İlk genel kurul öğrenci kulüp ünün kuruluşuna izin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Rektörlük gerek görürse genel kurulda gözlemci bulundurabilir. Yönetim Kurulu MADDE 10- Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip üyeyi seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Muhasip üye topluluğun tüm parasal işlerini yürütür ve gerekli belgeleri düzenli olarak tutar. Seçim sonuçlarını bir hafta içinde, tutanakla birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na iletir.yönetim Kurulu en az 5 en çok 7 asil ile 3 yedek üyeden oluşur. MADDE 11 -Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 5. Yönetim kurulu; Başkanın sorumluluğunda, kulüp amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular. 6. Yasalarda ve kulüp tüzüğünde belirtilen görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Kulüp etkinliklerinde geçici olarak çalışmak isteyen diğer üniversite öğrencileri için akademik danışmanın bilgisi

5 dahilinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na başvurur ve rektörlük onayını alır. 7. Yönetim kurulu; kulüp ün yapacağı etkinlikler için, kulüp akademik danışmanın bilgisi dâhilinde, başkanın yazılı başvurusu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla rektörlükten izin alır. 8. Çalışma raporunu en geç 20 Haziran a kadar ve etkinlik programını her akademik yılbaşında, en geç 4 hafta içinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na verir. 9. Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yerini saptar. Olağan ve olağanüstü toplantıları bir hafta önceden duyurur. 10. Kullanacakları yerler için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalıyla rektörlükten izin alır. Bu yerlerin kulüp amaçlarına uygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden yönetim kurulu sorumludur. (Kullanacakları yerlerin kulüp amaçlarına uygun olarak kullanımıyla ilgili düzenleme ve disiplin önlemleri her kulüp tarafından aşağıda belirtilecektir.) 11. Çalışma yan kurulları kurar ve bu yan kurulların çalışmalarını denetler. 12. Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurur ve uygular. Denetleme Kurulu MADDE 12 -Genel kurulda seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Bu kurul genel kurul adına denetleme görevi yapar. MADDE 13- Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulüp ün bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. b) Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programın ve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir. c) Satın alınan eşyanın Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Listesine kaydettirilmiştir. ÇALIŞMA YAN KURULLAR MADDE 14 Kulübün dört yan kurulu vardır.bunlar: -Basın-Yayın Kurulu, Eğitim Kurulu,Mali Kurul ve Organizasyon Kuruludur.Yan kurullar, Yönetim kurulunun görevlendirmesi, denetimi ve onayı ile çalışırlar. Yan Kurulların Oluşması ve Görevleri:

6 MADDE 15 a) Yönetim Kurulu önceden belirlediği isimlere Yan Kurul üyeliği teklif eder. Yönetim Kurulu isim belirlerken gönüllü üyeleri dikkate almalıdır. b) Her üye süre bitiminde yeniden seçilebilir. Gönüllü bulunmadığı taktirde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirme yapılır. Geçerli bir mazereti olmayan hiçbir üye bu görevlendirmeyi reddedemez. c) Yönetim Kurulu gerekçesini açıklamak kaydıyla yan kurul üyelerini azledebilir, yenilerini görevlendirebilir ve kurullar arasında değişiklikler yapabilir. Kabul edilen teklifleri, yan kurullara atamak sureti ile görevlendirir. d) Yan Kurullarda çalışmak isteyen istekli kişiler Genel Kurul sonrasında Yönetim Kuruluna başvuruda bulunabilirler. e) Yan Kurullar, kendi içlerinde birer başkan seçerler. Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda Yan Kurulun başkanı kurulun çalışmalarını ayda bir veya Yönetim Kurulu tarafından istendiğinde daha sık olarak, Yönetim Kuruluna sunar. f) Kurulun seçtiği başkanı Yönetim Kurulu onaylamaz ise, Yönetim Kurulu bir başkan atar. MADDE 16 Kültür-Basın Yayın Kurulu Kültür-Basın Yayın Kurulu 4 üyeden oluşur. Kültür-Basın Yayın Kurulunun görevleri şunlardır: a)kültür-basın Yayın Kurulu, yerli ve yabancı gerekli gördükleri her türlü yayının takibini, edinilmesi ve arşivlendirilmesi işlerini yapar. Oluşturulan kulüp kütüphanesinden (kitap, dergi, katalog ve video) üyelerin yararlanmasını sağlar. b) Kulüp panosunun sorumluluğu Kültür-Basın Yayın Kuruluna aittir. Panonun düzenlenmesini ve aktif olarak kullanılmasını sağlar. c) Kültür-Basın Yayın Kurulu, sergi, panel, konferans vs. etkinliklerin düzenlenmesine öncülük eder, diğer kurulların da bu organizasyonlarda aktif olarak çalışmasını sağlar. d)üye Kayıtları için, program yapmak, afiş, ilan hazırlamak ve onaylatmak, asmak, e)üye kayıtları için, öğrenci kayıtlarını, şenlikleri vs. takip etmek ve stand açılabilmesi için izin almak. Kayıt günlerinde, stand hazırlamak, öğrencilere bilgi vermektir. MADDE 17 Eğitim Kurulu

7 Eğitim Kurulu 3 üyeden oluşur.eğitim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Eğitim Kurulu, her üye için dosya tutulmasını, üyelerin devam durumunun izlenmesini, üyelerle ilgili verilen raporların arşivlenmesi işlerini yapar. b) Eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu sağlar. c) Eğitim ile ilgili yayınları elde eder. MADDE 18 Mali Kurul Mali Kurul iki üyeden oluşur. Saymana bağlı çalışır. Mali Kurulun görevleri şunlardır: a) Mali Kurul, Kulübün bütün gelir ve gider kaynaklarını belgeli olarak takip eder, gerektiğinde Yönetim Kuruluna veya üyelere bilgi verir. b) Kayıt ücretlerinin ve aidatların toplanması işini ve takibini yapar. c) Mali Kurul, Yönetim Kurulu onayı ile harcamalar için ödeme yapar. d) Sponsor firma, kurum ve kuruluşların bulunması için girişimlerde bulunur. e) Üniversite vakfından kaynak sağlanması için girişimlerde bulunur. f) Kulüp gelirleri mali kurul tarafından toplanarak, sayman tarafından alındı belgesi ile resmileştirilir. Alındı belgeleri Rektörlükçe verilir ve kulüp kaşesi ile damgalanır. Yönetim Kurulları belgeleri yılsonunda tutanakla devreder. Belgelerden ve gelir-gider defterinden Sayman ve Yönetim Kurulu sorumludur. MALİ ESASLAR MADDE 19 Kulübün gelir ve gider kaynakları; Kulübün gelirleri şunlardır: a) Kulüp ihtiyaçları olanaklar ölçüsünde fakülte ve yüksekokullar tarafından karşılanır ve kendilerine olanaklar ölçüsünde yer sağlanır. b) Kulübün parasal giderleri olanaklar ölçüsünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca sağlanır. c)üyelerin ilk kayıt ücreti ve aylık ödemeleri. Aylık ödemeler ve kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Aylık ödenti Dernekler Yasasınca belirlenmiş olan dernek üyelik ödentisinin üst sınırını geçemez. d)kulüp herhangi bir faaliyet için sponsorlardan gelir elde edebilir. e) Kulüp Rektörlük tarafından bastırılan ve kendilerine zimmetle verilen gelir makbuzları karşılığında aidat, bağış ve diğer gelirleri toplayabilir. Bu gelirlerin fazlasını Rektörlük tarafından uygun görülen bir bankada açılan hesaplarında tutabilir ve kullanabilir. f)çeşitli kuruluş ve kişilerce yapılacak her türlü bağış ve yardımlar, her türlü

8 gösteri, yarışma, sergi, toplantı, konser, yayın gibi kulüp faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden oluşur. Kulübün giderleri şunlardır; a) Her faaliyetin gerektirdiği araç-gereçlerin temini giderleri, alınan demirbaşlar ve malzemeler Kulüp Demirbaş Defterine kaydedilir. b)faaliyetlerin yapılması ile ilgili beslenme, barınma, ulaşım, iletişim ve diğer organizasyon giderleri, c) Kulüp çalışmalarında kullanılan alet, araç, malzeme v.b. eşyanın bakım ve onarım giderleri d)faaliyetlerin gerektirdiği diğer giderler. e) Kulüp giderleri kulübün amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz veya tutanak ile belgelenmelidir. Yönetim kurulunun belirleyeceği üst sınıra kadar giderlerde başkan yetkilidir. Ancak bu giderler ilk toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmalı ve karar defterine işlenmelidir. Bu sınır üzerindeki giderler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. MADDE 20 Organizasyon Kurulu 13. Kulüp adına yapılacak sosyal, sportif, eğitim (eğitim kurulu ile ortaklaşa) amaçlı faaliyetleri düzenler. b) Kulüp faaliyetlerinde kullanılacak her türlü vasıtayı ayarlar. c) Maddi kaynak sağlanması konusunda çalışmalar yapar. d) Üyeler arası bilgi aktarımını ve iletişim ağını sağlar.

9 III. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER Kulübün Feshi MADDE 21 Kulüp aşağıdaki hallerde feshedilir. 14. Genel Kurulun kararı ile. 15. Kulüp üye sayısının yönetim ve denetleme organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi durumunda. 16. Bir yıl içinde azami bir defa etkinlik gerçekleştirmemiş olması halinde. 17. Zamanında kulüp etkinlik raporlarını, kulüp etkinlik planını, bütçesini, üye listelerini ve kulüp defterlerini tutmaması halinde. MADDE 22 Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi hükümlerine başvurulacaktır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KULÜBÜN ADI VE KURULUŞ YERİ MADDE 1. Kulübün adı, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ dür. Kısa adı, KÜDOSK dur. Yeri; KARABÜK ÜNİVERSİTESİ /KARABÜK

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME KULÜBÜ (KBÜİK) ANA TÜZÜĞÜ GENEL HÜKÜMLER KULÜBÜN ADI, MERKEZİ ve KURULUŞU MADDE 1. Kulübün adı Karabük Üniversitesi İşletme Kulübü ve kısa adı KBÜİK dir. Karabük Üniversitesi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SATRANÇ TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Hacettepe Üniversitesi Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Yönergenin

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KÜLTÜR VE SANAT TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1-TOPLULUK AMACI: Kültür ve Sanat Topluluk üyelerinin; a) Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ IEEE ÖĞRENCİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Madde 1 : İsim, Adres ve Nitelik Kulübün tam adı, Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü dür. Kulübün yeri Karabük tür. Karabük Üniversitesi IEEE Öğrenci

Detaylı

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü dür Gedik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak İlgili Rektör Yardımcısı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE l (1) Bu Yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesinde

Detaylı

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde : 1 Derneğin adı: YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA (YEPUD) DERNEĞİ DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGAHI: Madde : 2

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite

Detaylı

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Konseyi Yönergesi (06.11.2008 tarih ve S-2008-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; TOBB Ekonomi

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU Amaç MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Topluluğu nun amacı, Tarih ile uğraşan ve bu bölüme ilgi duyan öğrencilerin

Detaylı

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Derneğin Adı: Madde 1. Derneğin adı Hematoloji Uzmanlık Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara dır. Derneğin şubesi yoktur.

Detaylı

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 1-1 Derneğin adı Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği olup, kısaltması Ayvalık Ar-Ge olarak kullanılacaktır,

Detaylı