BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE"

Transkript

1 BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE Yrd.Doç.Dr. Veysel ACA * Ör.Gör.Durmu YÖRÜK. ** ÖZET Bu çalmada, en ksa ve kapsaml tanmnn yeni organizasyonlar yaratma süreci olan giriimcilik kavram ile en ksa ve kapsaml tanm mevcut, faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilik olan iç giriimcilik kavramlar arasndaki farklar tartlmaktadr. ç giriimcilik ile ba"msz giriimcilik arasndaki farklarn her iki giriimcilik tipinde yer alan giriimciler perspektifinden ziyade daha çok giriimsel e"ilim ve davranlar bakmndan oldu"u ortaya çkmtr. ç giriimcilik, kaynaklar elde etme ve kullanma yetene"i, strateji oluturma ve performans seviyesi bakmndan sistematik olarak ba"msz giriimcilikten farkldr. Anahtar Kelimeler: Giriimci, Giriimcilik, ç Giriimci, ç Giriimcilik. ABSTRACT In this study, the differences between entrepreneurship, which is simply and extensively defined as a creation process of new organizations, and intrapreneurship, which is simply and extensively defined as a entrepreneurship inside existing organizations, have been discussed. The differences between entrepreneurship and intrapreneurship occur mostly from entrepreneurial orientation and activities than perspective of entrepreneurs and intrapreneurs. Intrapreneurship is systematically different from entrepreneurship in terms of accessing and using ability of resources, forming strategy and level of venture performance. Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Intrapreneurship, Intrapreneur. * Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü ** Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 155

2 GR Giriimcilik ve özellikle de iç giriimcilik (faaliyet halindeki bir organizasyondaki giriimcilik) iletme literatüründe sürekli gelien ve giderek yaygnlaan dinamik bir aratrma alandr. Bu durumu, giriimcili"e yönelik gelitirilen kavramsal yaplarda, yaklamlarda ve modellerde görmek mümkündür. Giriimcilik alanndaki erken dönem aratrmalarnn tamamen giriimcilerin özelliklerine ve eylemlerine odakland" görülmektedir. Bu nedenle erken dönem aratrmalarnda giriimcilik yalnzca giriimci birey perspektifinden ele alnmtr. Daha sonraki dönemlerde pek çok aratrmac bu bak açsnn, giriimcili"i ve giriimsel süreci açklamada yetersiz oldu"unu ileri sürmülerdir. Kiisel özelliklerin ölçülebilirli"i, tekrarlanabilirli"i ve genelletirilebilirli"indeki zorluklar bu konudaki tartmalar arttrmtr. Giriimcilik faaliyetlerine dönük strateji-yap-performans ilikilerinde kiisel özelliklerden ziyade firma davrannn daha anlalr, ölçülebilir ve iletken oldu"u kabul edilmektedir. Bu gerekçelerden yola çkarak 1990 lardan sonra, giriimcili"i incelemeye yönelik aratrmalarn artarak giriimcili"i, organizasyonel perspektiften ele almaya baladklar görülmektedir. Firma düzeyli davransal yaklam olarak da adlandrlan bu yaklam, organizasyonlardaki giriimsel süreç ve faaliyetlere odaklanmakta, di"er bir ifadeyle giriimcili"i kurumsal düzeyde ele almaktadr. Buna ba"l olarak, kurum giriimcili"i (Corporate Entrepreneurship), organizasyon seviyeli giriimcilik e"ilimi (Firm-level Entrepreneul Orientation), kurum içi giriimcilik, (Internal Corporate Venturing), iç giriimcilik (Intrapreneurship) gibi kavramlarn organizasyonlar içerisindeki giriimcilik faaliyetlerini ve e"ilimlerini snflandrmak ve tanmlamak için kullanld" görülmektedir. Giriimcili"in, yeniliklerin ortaya çkmas, yeni istihdam yaratlmas, yeni iletmeler kurulmas ve ekonomik büyümenin ve toplumun refah seviyesinin artmas bakmndan ekonomik ve sosyal hayatta oynad" rol birkaç yüzyldr bilinmektedir. Bununla birlikte giriimsel davrann ve e"ilimin mevcut organizasyonlarda oynad" rol özellikle ülkemizde henüz yeterince ele alnmamtr. Ayrca, ülkemizde son yllara kadar giriimcilik üzerine literatür, genellikle 156 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 yeni küçük ve orta ölçekli iletmeler kurma üzerine yo"unlamtr. Ancak, iddetli küresel rekabetin yaygnlamas, ekonomik, teknolojik, yasal, politik ve kültürel çevredeki hzl de"iim ve dönüümlerin ortaya çkmas, dünyann ileri gelen firmalarnda oldu"u gibi ülkemizdeki pek çok firmay da, hayatta kalabilmek için kendi giriimsel potansiyellerini harekete geçirmenin veya farkna varmann yollarn aramaya yöneltmektedir. Bu çalmada; giriimcilik ruhunun, e"iliminin ve davrannn organizasyonlar kurulduktan sonrada devam ettirilmesi gere"inden yola çkarak iç giriimcilikle ba"msz giriimcilik arasndaki farklar incelenmektedir. Çalmada öncelikle giriimci, giriimcilik, iç giriimci ve iç giriimcilik kavramsal olarak incelenmektedir. Daha sonra ba"msz giriimcilikle iç giriimcilik kaynak kullanm, uygulanan stratejiler ve giriim performans konular bakmndan karlatrlmaktadr. Son olarak ta ba"msz giriimcilerle iç giriimcililer sahip olduklar özellikler ve teebbüs balatrken oynadklar giriimsel roller bakmndan karlatrlmaktadrlar. Bu çalmann hem literatüre hem da uygulamaya baz katklar yapaca" amaçlanmaktadr. Literatüre yapaca" en önemli katk özellikle ülkemizde yok denecek kadar az olan aratrma ktl"na akademisyenlerin ve aratrmaclarn dikkatini çekerek onlarn faaliyet halindeki iletmeler içerisindeki giriimsel e"ilim ve faaliyetlere yönelik daha fazla aratrma ve inceleme yapmalarn sa"lamak. Di"er taraftan giriimcilik denince sadece yeni bir organizasyon kurma, yeni bir iletme kurma ya da yeni bir teebbüs balatma anlalmaktadr. Oysa bireylerdeki giriimcilik ruhunu ve giriimcilik e"ilim ve davranlarnn iletme kurulduktan sonrada sürdürülebilir oldu"u ve önemli rekabet avantaj sa"lad" konusunda günümüzde hiçbir tereddüt yoktur. Bu bakmdan bu çalmayla özellikle uygulamaclarn dikkatini de bu konulara çekmek amaçlanmaktadr. I. GRMC VE GRMCLK Giriimcilik çok boyutlu bir kavramdr. Ekonomik, psikolojik ve iletme yönetimi gibi ba"lamlarda ve her çeit organizasyonda gerçeklemektedir. Günümüzde giriimcilik, modern ve geleneksel tüm sektörlerdeki firmalarda, küçük ve büyük ölçekli iletmelerde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 157

4 farkl mülkiyet yaplar içinde geçerli bir olgu olarak de"erlendirilmektedir. Giriimcilik kavramnn daha çok giriimci birey perspektifinden ele alnarak aratrlmaktadr. Giriimcilikle ilgili yaplan tanmlamalarda bu durumu görmek mümkündür. Giriimcilik tanmlarnn hemen hepsinde akademisyenler tarafndan üzerinde mutabakat sa"lanan konu; giriimcilerin sahip oldu"u davran biçimleridir. Üzerinde görü birli"ine varlan davranlar kapsam alannda, (1) inisiyatif alma, (2) kaynaklar ve koullar kullanlabilir de"erlere dönütüren sosyal ve ekonomik alanlarda düzenleme yapma, (3) risk ve baarszl" kabul etme yer almaktadr 1. Thornberry 2 de Microsoft un kurucusu Bill Gates, kitle otomobil üretim hattnn kurucusu Henry Ford ve Amozon.com un kurucusu Jeff Bezos u örnek göstererek giriimcilerin üç eyi çok iyi yaptklarn ifade etmektedir: Bunlar, frsatlar belirlemek, belirlenen bu frsatlar ekillendirmek ve gelitirmek ve daha sonra da bunlar baarl bir giriime dönütürmek için uygun bir organizasyon yaps oluturmaktr. Bütün bunlarn balangç noktasnn da yeni bir fikir oldu"unu ileri sürmektedir. Devrimsel ya da evrimsel nitelikli olabilen bu i fikri giriimcilere yada bakalarna ait olabilmektedir. Giriimcilerin asl görevi bu yeni ve esiz i fikrinin bir frsata dönüüp dönümeyece"inin tespit edilmesidir. Yani, giriimcinin görevi öncelikli olarak, bu fikrin ticari bir de"ere dönümesi konusunda tatmin olmak ve daha sonra kaynaklarn bu frsat etrafnda organize edilmesini sa"lamak oldu"u ifade edilmektedir. A) G R G MC Giriimcilik kavram köken itibariyle Fransz Cantillon un kulland" ve giriimci anlamna gelen entreprendre terimine dayanmaktadr de Fransz Cantillon bu terimi, ekonomik parametreler içerisinde, kazanç elde etmeyi ve belirsizli"i 1 HISRICH, R. D. ve PETERS, M. P., 2002, Entrepreneurship, Fifth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, s THORNBERRY, N., 2001, Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron?, European Management Journal, 19 (5), s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 gö"üslemeye arzulu, önsezi ve yaratma yetene"i olan bir bireyi tanmlamak için kullanmtr 3. Giriimci kavramnn farkl disiplinler tarafndan da tanmland"n görmekteyiz. Bir ekonomist için giriimci, kaynaklar, igücünü, materyalleri ve di"er kaynaklar bir araya getirerek önceki de"erlerinden daha büyük bir de"er yaratan, ayn zamanda da de"iimi, yenilikçili"i ve yeni bir düzen anlayn ortaya koyan bir birey olarak tanmlanmaktadr. Bir psikolog için giriimci, bir eyler elde etme veya bir eylere ulama, deneyimler edinme, baarma veya bakalarnn muhtemel otoritesinden kaçma ya da otoriteye sahip olma ihtiyac ve arzusu olan ve bu tür güdülerle harekete geçen bir birey olarak tanmlanmaktadr. Bir i adam için ise bir giriimci, bir tehdit unsuru, sk bir rakip anlamna gelebilece"i gibi bir müteri, stratejik bir ortak veya bakalarnn refah ve mutlulu"u için çalan bir birey olarak tanmlanmaktadr 4. Giriimci, risk alarak yenilik veya gelitirme yapan kiidir. Baka bir ifadeyle, giriimci frsatlar gözetleyen ve onlar buldu"unda her türlü riski alarak gerçekletirmeye çalan kiidir. Dolaysyla giriimciler fikir üretir, yenilik yaparlar 5. Giriimci dendi"i zaman; arayan, yenilik yapan, fikir üreten, farkl düünen ve cesaretle yeni iler yapmak isteyen bireyler akla gelir 6. Giriimciyi karakterize eden kabul görmü nitelikler olarak unlar ifade edilmektedir: kontrol oda" (denetim alan), baar gereksinimi, ba"mszlk, risk alabilme, özgüven, yenilik yapabilme, yaratc düünebilme, sebatkârlk, esneklik ve i deneyim ve becerilere sahip olma yüzylda ortaya atlan giriimcilik teorisine göre, giriimciler risk alarak yenilik yapan veya gelitirme yapan kiiler 3 CULHANE, JANN-MARIE, H., 2003, The Entrepreneurial Orientation- Performance Linkage in High Technology Firms: An International Comparative Study, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Graduate School of The University of Massachusetts Amherst, s HISRICH ve PETERS, age s AKTOPRAK, D., Giriimcilik nedir? Türkiye nin Giriimcilik Performans 6 KOÇEL, T.,1988,Giriimcilik Ama Hangisi?,Executive Excellence, Yl:1(10),s.17 7 ARSLANTAG, C.C., 2001, Giriimcilikte Yaratclk ve Yenilik,.Ü. letme Fak. lt. ktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yl 12 (38), s. 17 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 159

6 olarak ifade edilmektedirler. Baka bir deyile giriimciler frsatlar kovalayan, onlar hayata geçirmek için her türlü riski alan kiilerdir 8. Bu açklamalardan yola çkarak giriimcili"in risk alma, frsatlar kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerini kapsad"n söylemek mümkündür. B) G R G MC L K Aratrmaclar, giriimcilik tanmlarnda bir birliktelik sergilememektedirler. Yaplan tanmlar geni bir ölçekte, yeni organizasyonlarn yaratlmas 9, yeni kaynak kombinasyonlarn (bileenlerinin) ortaya konmas 10, frsatlarn aratrlmas ve kefedilmesi, belirsizlik ve risk koullarnn kabulü ve üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadr. Giriimcilik konusu mevcut bilimsel literatürde hala farkl tanmlar, yaplar ve tipolojiler üzerine odaklanmaya devam etmektedir. Kavramn tanm konusunda konsensüs yetersizli"i, entegre bir yapnn olmay ve da"nk bir aratrma yaps gibi nedenler bu alanda hakim bir paradigmann gelimesini engellemektedir 11. Giriimcilik kavram bilimsel literatürde pek çok yazar tarafndan farkl boyutlar vurgulanarak tanmlanmaya çallmtr. Kavramla ilgili yaplan bütün tanmlamalarda ortak nokta giriimcili"in ekonomik frsatlarn yeni de"erlere dönütürüldü"ü bir süreç olarak ele alnd"dr. Yaplan tanmlara dikkatlice bakt"mzda baz yazarlarn konuyu daha kolay ve kestirmeden anlatmak için ksa ve basit tanmlamalar yapt"n görmekteyiz. Gartner, Low ve MacMillan gibi baz aratrmaclar giriimcili"i basitçe, yeni organizasyonlarn veya ilerin yaratlmas veya Schumpeter gibi ürünlerin, süreçlerin, organizasyonlarn ve pazarlarn yeni bileenlerinin oluturulmas olarak tanmlamaktadrlar. Di"er birçok 8 TÜS AD, Türkiye de Giriimcilik, Aralk 2002, stanbul 9 GARTNER, W. B., 1989, Who Is An entrepreneur? Is The Wrong Question, Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), s SCHUMPETER, J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA. 11 BRAZEAL, D.V., VE HERBERT, T.T., 1999, The Genesis of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 aratrmac da daha detaylandrlm tanmlar yapmlardr. Bir süreç olarak ele alnan bu tanmlarn bazlar aa"da yer almaktadr: Giriimcilik, gerekli zaman ve çabann tahsis edilmesiyle finansal, psikolojik ve sosyal risklerin alnmas yoluyla parasal kazançlarn ve kiisel tatminin elde edildi"i katma de"eri olan farkl eyler ortaya koyma sürecidir. 12 Bird e 13 göre ise giriimcilik, bir bireyin (giriimci) veya küçük bir grubun (ortak giriimciler) bir organizasyon vastasyla de"er yaratma, karl bir ii balatma veya büyütme, yeni bir mal ya da hizmet sunma ve katma de"er yaratma süreçleridir. Di"er taraftan giriimcili"i bir frsatn de"erlendirilmesi amacna yönelik tanmlayanlar da vardr. Bunlara göre de giriimcilik, bir frsatn de"erlendirilmesi için esiz bir kaynak paketinin bir araya getirilmesi yoluyla katma de"er yaratma süreci olarak ele alnmaktadr. 14 Üzerinde konsensüsün (uzlama) giderek olumaya balad" bir tanma göre giriimcilik; yeni veya mevcut (kurulu) bir organizasyon içerisinde, yaratclk ve yenilik yapma yoluyla de"er yaratmak üzere bir frsatn ortaya çkarlmas ve gelitirilmesi, kaynaklarn veya giriimcinin konumuna bakmakszn bu frsattan yararlanma sürecidir. 15 Bu tanmda giriimcilik, hem bireysel hem de organizasyonel seviyede ele alnmaktadr. II. Ç GRMC VE Ç GRMCLK A) Ç G R G MC The American Heritage Dictionary of the English Language, iç giriimciyi (intrapreneur) büyük bir firma içinde bir fikri, risk alma 12 HISRICH ve PETERS, age s BIRD, B. J., 1989, Entrepreneurial Bahavior, Scott, Foresman and Company, Glenviev, Illinois 14 MORRIS, M. H. ve SEXTON, D. L., 1996, The Concept of Entrepreneurial Intensity: Imlications for Company Performance, Journal of Business Research, 36 (1), s CHURCHILL, N.C., 1992, Research Issuess in Entrepreneurship, In Sexton, D.L.; Kasarda, J,D., eds., The State of The Art of Entrepreneurship, PWS-KENT, Boston, MA, s.586. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 161

8 ve yenilik yapma yoluyla karl nihai bir ürüne dönütürme sorumlulu"unu üstlenen kii olarak tanmlamaktadr. Gürol 16 ün aktard"na göre Drucker, iç giriimcileri, organizasyon içerisinde giriimsel özellikler gösteren bireyler olarak tanmlarken, Miner, kar amaçl organizasyonlarda içeri"i yeniden belirlenmi bir stratejinin parças olarak yeni fonksiyonlar gelitiren veya yeni frsatlar zorlayan yenilikçi yöneticiler olarak tanmlamaktadr. Mesconda da organizasyon içinde her türden yenilik yaratan kiiler olarak tanmlamaktadr. Pinchot 17 iç giriimciyi, herhangi bir i fikrini uygulama sorumlulu"unu kurum içinde üstlenen kii olarak tanmlamaktadr. ç giriimcilerin illa da yeni ürün ve hizmetlerin mucitleri olmalar gerekmedi"ini, ancak onlarn i fikirlerini veya ilk örnekleri (prototipleri) karl hale getirmede yetenekli olduklarn ifade etmektedir. Onlar, esas olarak karl ürün ya da hizmetlerin arkasndaki kiilerdir. Ekip oluturmada ve ekiptekilerin fikirlerini yönetmede oldukça baarl olduklarn vurgulamaktadr. ç giriimcilik sürecinin merkezinde iç giriimci bulunmaktadr. ç giriimci giriimcilik sürecinde, giriimcilik dünyas ile organizasyon dünyasn bir araya getirmektedir. ç giriimci, vizyonu olan ve mevcut bir organizasyon içinde giriimsel ruhu ve atmosferi yaratma görevini üstlenen biridir. Onun hayali, bir fikri veya bir frsat, karl bir ekonomik gerçe"e dönütürmektir. Bunun için bulundu"u kurum içerisinde yaplmas gereken her eyi yapmaktan çekinmez. 18 B) Ç G R G MC L K Ksaca faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilik olarak ele alnan iç giriimcilik; organizasyonel ve genel ekonomik gelimede çok önemli bir dinamik unsur olarak de"erlendirilmektedir. Gerek akademisyenler, gerekse uygulamaclar bu kavrama 80 li 16 GÜROL, M. A., 2000, Türkiye de Kadn Giriimci ve Küçük letmesi: Frsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Atlm Üniversitesi Yayn 2, Ankara, s PINCHOT, G., 1985, Intrapreneuring, Harper and Row, New York 18 NAKT YOK, A., 2004, ç Giriimcilik, Beta Yaynlar, stanbul, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 yllardan beri ilgi göstermektedirler. Bu ilginin temelinde iç giriimcili"in firmalar gerek karllk gerekse ekonomik büyüme bakmndan yeniden canlandrmas ve performanslarn iyiletirmesi yatmaktadr. Bununla birlikte iç giriimcilik sadece belirli sektörlerde faaliyet gösteren iletme organizasyonlarna yönelik de de"ildir; ayn zamanda bir bütün olarak ekonomiyi ele almakta ve her türlü iletme organizasyonlarna yönelik olabilmektedir. Çünkü, iç giriimcilik bir ekonomiyi, verimlilik artlar, en iyi iletme uygulamalarnn ortaya çkarlmas, yeni endüstri alanlarnn yaratlmas ve iletmelerin uluslararas rekabet seviyelerini yükseltmesi bakmndan etkileyebilmektedir. Literatürde iç giriimcilik faaliyetlerinin iletme performans üzerindeki pozitif etkileriyle ilgili olarak pek çok aratrmacnn çalma yapt" görülmektedir. Yllardr, aratrmaclarn mevcut faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilikle ilgili çabalar (iç giriimcili"i) tanmlamak için çok çeitli terimler ya da kavramlar kullandklarn görmekteyiz. Daha çok orta ve büyük ölçekli organizasyonlar içerisindeki giriimcilik e"ilim ve davranlarn açklamak için kullanlan iç giriimcilik kavramyla ayn anlamda veya ilgili kavramlar olarak; intrapreneurship (iç giriimcilik) (Pinchot, 1985; Kuratko vd, 1990; Luchsinger ve Bagby, 1987; Hostager vd, 1998; Carrier, 1996; Antoncic ve Hisrich 2001, 2003), corporate entrepreneurship (kurum giriimcili"i) (Vesper, 1984; Guth ve Ginsberg, 1990; Covin ve Miles, 1999; Covin ve Slevin, 1991; Dess vd, 1999; Hornsby vd, 2002; Zahra, 1991,1993a, 1995; Zahra vd; 2000), corporate venturing (irket giriimcili"i) (MacMillan, ve George, 1985; Stopford ve Baden Fuller, 1994; Miles ve Covin, 2002), internal corporate entrepreneurship (kurum içi giriimcilik) (Schollhammer, 1982; Jones ve Butler, 1992), firm-level entrepreneurial orientation (firma seviyeli giriimcilik e"ilimi) (Lumpkin ve Dess, 1996, 2001; Knight, 1997; Culhane, 2003; Wiklund ve Shepherd, 2005; Covin ve Slevin, 1991) ve continued entrepreneurship (sürekli giriimcilik) (Davidson, 1990) kavramlarnn Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 163

10 kullanld" görülmektedir 19. Antoncic 20 bir çalmasnda iç giriimcilik (Intrapreneurship) kavramnn çeitli ekillerde tanmland"n göstermektedir. Bu tanmlarda kavramn, organizasyon içerisindeki bireylerin, kontrol ettikleri mevcut kaynaklardan ba"msz olarak frsatlar kovaladklar bir süreç olarak, frsatlar elde etmek için yeni iler yapmak ve eski alkanlklardan vazgeçmek olarak, mevcut bir organizasyon içerisindeki giriimcilik ruhu olarak ve faaliyet halindeki, mevcut bir organizasyon tarafndan yeni organizasyonlar yaratma veya bu organizasyon içinde yenilenmenin ve yenili"in tevik edilmesi olarak ele alnd"n anlalmaktadr. Genel olarak bakld"nda bu kavramlarn hepsi, büyüklü"ü ne olursa olsun mevcut, faaliyet halindeki organizasyonlardaki iç giriimcilik olgusunu veya giriimcilik e"ilimini açklamaktadrlar. III. GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR Hatrlanaca" üzere giriimcili"in en ksa ve en geni kapsaml tanmnn yeni organizasyonlar yaratma oldu"u belirtilmiti. ç giriimcili"in literatürde en çok kabul gören ve en geni tanm olarak da faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilik 21 oldu"u ifade edilmiti. Giriimcilikle iç giriimcilik arasndaki farklar ortaya koymak için çk noktas yine bu tanmlar ve bunlara benzer de"erlendirmeler olacaktr. Giriimcilik ya da ba"msz giriimcilik mevcut iletme dndaki bireysel seviyedeki giriimcilik çabalarn tanmlamak amacyla kullanlrken, iç giriimcilik mevcut, faaliyet halindeki iletme içinde organizasyonel seviyedeki giriimsel çabalar 19 AYCA, V., ç Giriimcilik Yaps ve Firma Performansna Etkileri: Denizli Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Aratrma, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s ANTONCIC B., 2000, Intrapreneurship: Construct Refinement and An Integrative Model Development, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Department of Marketing and Policy Studies Weatherhead School of Management, School of Graduate Studies, Case Western Reserve University, s ANTONCIC, B., VE HISRICH, R.D., 2003, Clarifying The Intrapreneurship Concept, Journal of Small Business and Enterprise Development,10 (1) s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 açklamak için kullanlmaktadr. 22 Bu noktada ba"msz giriimcili"i iç giriimcilikten ayran ilk ve en önemli farkn giriimsel faaliyetin meydana geldi"i yerle ilgili oldu"u vurgulanmaktadr. 23 Bununla ilgili olarak yine Luchsinger ve Bagby 24 giriimcilik davranlar ile iç giriimcilik davranlarnn benzer davranlar olmasna ra"men baz ilgi çekici farklarn oldu"unu ileri sürmektedirler. Her ikisinin de yüksek verimlilik ve katma de"er yaratmay amaçlayarak; yo"un bir biçimde yenilik süreçlerine dayandklarn ancak, yer aldklar genel koullar itibariyle farkl olduklarn öncelikle ifade etmilerdir. Bu farkllklarn daha çok kaynaklara eriim, strateji-yap-performans ilikileri bakmndan ortaya çkt" ileri sürülmektedir. Bu konuyla ilgili giriimcilik literatürdeki en kapsaml çalma Shrader ve Simon 25 tarafndan yapld" görülmektedir. Bu çalmada, bireysel giriimciler tarafndan balatlan ba"msz giriimcilikle, faaliyet halindeki iletmelerin kontrolü altnda balatlan içi giriimcilik arasndaki farklar teorik ve ampirik bulgularla ortaya koyulmaktadr. Yaptklar geni bir literatür taramasyla bu iki kavram arasnda kaynaklar, uygulanan stratejiler ve finansal performans seviyesi bakmndan önemli farkllklarn oldu"unu vurgulamaktadrlar. Burada sözü edilen firma kaynaklar, etkenlik ve verimlili"i sa"layan stratejilerin tasarlanmas ve uygulanmas için firmann iini kolaylatran, firmann kontrolü altndaki bütün varlklar, yetenekler, organizasyonel süreçler, firmann nitelikleri, bilgi ve bilgi sistemleri ve di"er kaynaklar olarak ele alnmaktadr. 26 Literatürde geni yer 22 ARIKAN, S., 2002, Giriimcilik Temel Kavramlar ve Baz Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara,s CARRIER, C., 1996, Intrapreneurship In Small Businesses: An Exploratory Study, Entrepreneurship Theory and Practice, 21 (1), s LUCHSINGER, V., VE BAGBY, D.R., 1987, Entrepreneurship and Intrapreneurship: Behaviors, Comparisons, and Contrasts, S.A.M. Advanced Management Journal, 52 (3), s SHRADER, R.C., VE SIMON, M., 1997, Corporate Versus Independent New Ventures: Resource, Strategy, and Performance Differences, Journal of Business Venturing, 12 (1), s BARNEY, J. 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17 (1). s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 165

12 bulan kaynak ba"mll" teorisine göre, firma kaynaklar, firmalarn stratejilerini oluturmak ve uygulamak için kullanabildikleri güçlü yönlerini oluturmaktadr. Bu konuda aratrmaclarn firmann hedeflerine baaryla ulamak için kullandklar kaynaklar daha belirgin olarak, finansal kaynaklar, insan kaynaklar, fiziksel kaynaklar, organizasyonel kaynaklar ve teknolojik kaynaklar olarak kategorize ettiklerini görmekteyiz. Kaynaklarn elde edilmesi her iki giriimcilik çabalar için hayati öneme sahiptir. Ancak kaynaklarn elde edilii bakmndan bu iki tip giriimcilik arasnda önemli farkllklar mevcuttur. ç giriimcilik faaliyetleri için gerekli kaynaklar ana firma veya sponsor firma tarafndan sa"lanmaktadr. Di"er bir ifadeyle, bu durum iç giriimcilikle ba"msz giriimcilik arasndaki en önemli farkn fonlama konusunda oldu"una iaret edilmektedir. Girket içerisinde balatlan yeni giriimler mevcut irketler tarafndan veya ana irketlerin di"er faaliyetleri tarafndan fonlanrken, ba"msz yeni giriimlerin böyle avantajlar yoktur. Onlar sermaye gereksinimlerini d kaynaklardan karlamak zorundadrlar. Ba"msz giriimler genellikle risk sermayesi firmalarndan bu kaynak deste"ini sa"lamaktadrlar. Fon sa"lama yannda iç giriimlerin ana irket tarafndan elde edilmi, marka ismi, pazarlama yetenekleri, ticaret unvan ve di"er görünmeyen varlklar gibi di"er kaynaklar kullanma avantaj da vardr. Genel olarak iç giriimler ana irketin kaynaklarna ulama avantajna sahipken, ba"msz giriimler iddetli kaynak snrlamalaryla kar karyadrlar. Örne"in, iç giriimler genellikle ana irketin oluturdu"u marka imajna güvenirken, bu konuda ba"msz giriimciler kendi marka imajlarn gelitirmek zorundadrlar. 27 Yukarda ifade edilen mevcut kaynak farkllklarndan dolay, ba"msz giriimlerle iç giriimler farkl stratejiler benimsemektedirler. Aratrmalar, yeni bir giriimin genellikle üç tür stratejik yön takip ederek rekabet edebilece"ini ortaya koymaktadr. Bunlar, pazara giri genili"ini (breadth of market entry), düük maliyeti ve farkllatrmann belirgin yönlerini vurgulayan stratejilerdir. Erken dönem giriimcilik literatürü, iki giriim tipini de 27 SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 ayrt etmeksizin büyük firmalarla do"rudan rekabet etmekten kaçnmalar için ni (niche) stratejileri takip etmelerini önermekteydi. Di"er baz aratrmaclar da, bu tür yeni giriimlere esiz avantajlar yaratacak uzmanlamaya dayal ürün farkllatrmasn, yüksek seviyeli müteri hizmetleri ve sipari esasna göre ürün sunulan pazar bölümlendirmesini önermilerdir. 28 Fakat erken dönemde, bu tür stratejilerin daha çok ba"msz giriimciler tarafndan uygulanabilece"i ve iç giriimciler tarafndan uygulanmayaca" da iddia edilmitir. Daha fazla kaynak snrlamasna sahip olan ba"msz giriimlerin, pazara geni ölçekli stratejilerle girmeleri pek de makul karlanmamaktadr. Bunun yannda, fazla kapasite, yerleik marka ismi ve mevcut da"tm kanallar gibi ana firmann kaynaklarna eriim avantaj iç giriimlere, geni ölçekli pazara giri stratejilerini baarma imkân vermektedir. Kt kaynaklardan dolay pek çok ba"msz giriim kafa kafaya rekabetten kaçnmak zorunda kalmaktadrlar. Bu yüzden de, ba"msz küçük giriimlerin farkllatrlm ürünler sunarak, özellikli ve/veya cazip fiyatlarla yüksek seviyeli müteri hizmetleri sa"layarak veya düük gelir alanlarna düük fiyatl ürünler tasarlayarak ni pazarlara girmeleri önerilmektedir. Farkl kaynak kullanm ve farkl stratejiler uygulama durumunda olan her iki giriimcilik tipindeki bu farkllklar acaba performanslarna da yansmakta mdr? sorusu aratrmaclarn ilgisini çeken bir soru olmutur. Porter ve Caves gibi erken dönemdeki aratrmaclar, iç giriimlerin ana veya sponsor firmann kaynaklarn eriim avantajndan dolay daha iyi finansal performans ortaya koyacaklarna inanmaktaydlar. Bu aratrmaclar iç giriimlere destek sa"layan ana firmann da"tm sistemi, sat gücü, marka imaj ve ticaret unvan gibi giriimlerin performansn etkileyen belirgin bir çok avantajdan söz etmilerdir. Bu kaynaklarn iç giriimlere pazarda avantaj sa"layaca"na inanmlardr. Bu pazar avantajnn yannda, bu giriimlerin ba"l oldu"u ana firmalarn güçlü finansal pozisyonlarndan dolay ihtiyaç duyduklar sermayeye daha kolay erimeleri de finansal performanslarn olumlu etkiledi"i ileri 28 SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s.52 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 167

14 sürülmütür. Ayrca, iç giriimlerin ana irketin fazla kapasitesini kullanarak, ölçek ekonomisinin de etkisiyle düük maliyet avantajna sahip olacaklar ileri sürülmütür. 29 Ancak, son dönemdeki baz aratrmaclar, iç giriimlerin ana irket kaynaklarna ulamada karlatklar uzun politik sürecin, iç giriimlerin özerkli"ini azaltmakta oldu"unu ortaya koymulardr. Ar merkezileme, esnek olmayan ve uzun karar mekanizmalar, yüksek bürokratik yaplar bu süreci uzatmakta ve zorlatrmaktadr. Ayrca ba"msz giriimcilerin iç giriimcilerden daha fazla motive olduklar da ileri sürülmektedir. Çünkü yeni giriimlerle ilgili olarak üstlerinin yönlendirmesi onlarn motivasyonlarn olumsuz etkileyebilmektedir. Ba"msz giriimciler daha fazla motive olmaktadrlar, çünkü genellikle onlarn yaam (geçimi) balattklar bu giriimlerin finansal performansna ve büyümesine ba"ldr. Bununla ilgili olarak literatür, özerklik (ba"mszlk) ve yönetimsel motivasyon avantajlarna sahip olan ba"msz giriimcilerin, kaynaklara ulama avantajna sahip olan iç giriimcilerden giriimin performans üzerinde daha fazla avantaja sahip olduklarn iaret etmektedirler. Burada performans asl etkileyen eyin çok miktarda kayna"a sahip olmak de"il, kaynaklarn kombinasyonu ve onlardan yararlanma biçimi oldu"u vurgulanmaktadr. 30 Bu nedenle, giriimin tipi ne olursa olsun burada asl olan, yüksek özerklik ve yüksek yönetsel performansn, kaynaklar daha iyi kullanma becerisini getirece"i ve bunun sonucunda da performansn çok daha iyi olaca"dr. Aa"da Tablo 1 de ba"msz giriimlerle iç giriimler arasndaki bu farklar özetlenmitir. Literatürde her iki giriimcilik tipi arasndaki bu farklara ra"men, özellikle her iki giriimcilik tipinin performanslarnn farkllklar konusunda, Shrader ve Simon ksmen farkl bulgular ortaya koymulardr. Öncelikle ana firmann kaynaklarna kolay ulama avantajna sahip iç giriimler, öyle söylendi"i gibi bu kaynak avantajn pekte yüksek performansa yanstamamaktadrlar. Bu sonuç, iç giriimlerin stratejik avantaj oluturmak için ana firmann kaynaklarn kullanmadklarn göstermemektedir. Ayrca, bu durum 29 SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 performans üzerinde asl etkili olan faktörlerin ana firmann kaynaklar ile birlikte, giriimlerin daha özerk olmas ve daha ba"msz yönetilmesi görüüyle de tutarllk göstermektedir. Ayn ekilde sadece daha fazla özerklik ve daha fazla ba"msz yönetimin de, ba"msz giriimlerin performans üzerinde yeterli etkiye sahip olmad" ortaya çkarlmtr. Yüksek performans için bu özelliklerin yannda snrlamalar olmakszn sa"lam kaynak elde etme yollarnn bulunmas da kaçnlmazdr. Tablo 1. Ba()ms)z giri0imcilik ve iç giri0imcilik özellikleri Sermaye Bak)m)ndan ç giriimler genellikle daha fazla sermayeye ulam imkanna sahiptirler. Ana irketin yedek akçeleri ve amortisman giderleri iç giriimlerin yeni pazarlara girmelerini imkan vermektedir. ç giriimler ba"msz giriimlere nazaran genellikle daha düük maliyetle yabanc kaynak bulabilirler. ç giriimlerin gereksinim duydu"u fonlar firmadaki politik karar mekanizmalarnn yer ald" bütçe süreçleri yoluyla sa"lanmaktadr. Ba"msz giriimler genellikle risk sermayesi firmalarnn uzun dönemli sermaye taahhütleri tarafndan desteklenmektedir. Bu sermaye ak giriimlerin geliim sürecinde de devam etmektedir. Yönetsel Kontrol Bak)m)ndan ç giriimler, ana firma tarafndan çoklu inceleme seviyesine tabidirler. ç giriimlerin sponsorlar (ana firma), sk maliyet kontrolleri yaparak ve ksa dönemli kesin hedefler belirlemektedirler. Ba"msz giriimciler oldukça fazla özerkli"e (otonomiye) sahiptirler Ba"msz giriimler genellikle bürokratik atalete maruz kalmazlar. Ba"msz giriimler çok çabuk hareket etmeye müsait basit merkezi yaplara sahiptirler. Yönetimsel Motivasyonlar Bak)m)ndan ç giriim yöneticileri genel olarak balatlan giriimle ilgili görevleri pek iyi karlamazlar ç giriim yöneticileri, giriimleri de"iik yönlere çekebilecek farkl politik ve kurumsal amaçlar dengelemek zorundadrlar. ç giriim yöneticileri, giriim planna ba"llklar bakmndan sk de"erlemeye tabidirler. Ba"msz giriimciler giriimin sonucundaki baarya odakldrlar, çünkü onlarn getirisi giriimin baarsna ba"ldr. Ba"msz giriimciler baarl olmak zorundadrlar çünkü onlarn i hayatnda yüksek ve sürekli zarar etme lüksleri yoktur. Ba"msz giriimler daha açk ve kesin(mutlak) amaçlara sahiptir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 169

16 Personel ve fonksiyonel e(ilimler ç giriimler de"iik fonksiyonel alanlardaki üst yöneticilere eriim kolayl"na sahiptirler ç giriimciler pazarlama fonksiyonunu önemserler Ba"msz giriimlerin üst yönetim ekipleri daha çok teknolojik altyaps olan personelden olumaktadr. Ba"msz giriimler, giriimsel yöneticilere daha yüksek eriim kolayl"na sahip olabilirler ç giri0imlere ana firma taraf)ndan sa(lanan mkanlar ç giriimler ana firmann mevcut imkanlar dolaysyla düük maliyetle etkili da"tm sistemleri ve sat elamanlarna eriim kolayl"na sahiptir. ç giriimler ana firmann bir halkas olarak, girdi sa"layclar üzerinde daha fazla kontrole sahiptirler. ç giriimler ana firmann fazla kapasitesine eriim imkanndan dolay ölçek ekonomisinden yararlanmaktadrlar. Kaynak: R.C. Shrader ve M. Simon(1997). SONUÇ VE DEERLENDRME Bu çalmadan çkarlmas gereken en önemli sonuçlardan birisi, iç giriimcilikle ba"msz giriimcilik arasndaki farklarn her iki giriimcilik tipinde yer alan giriimcililer perspektifinden ziyade daha çok giriimsel e"ilim ve davranlar bakmndan oldu"udur. ç giriimcilik kaynaklar elde etme ve kullanma yetene"i bakmndan sistematik olarak ba"msz giriimcilikten farkldr. Bu farkllk kendini farkl iletme stratejileri seçme ve farkl performans seviyeleri oluturma bakmndan devam ettirmektedir. Özellikle ba"msz giriimcili"in kar karya oldu"u organizasyonel meruiyet yetersizli"i sorunu, giriimcilerin yeni kaynaklar yaratmada kendini iç giriimcili"e göre daha fazla hissettirmektedir. Bu farkllk, kendisinden sonra gelen di"er aamalar olan, strateji, yap ve performans alanlarna da yansmaktadr. Çalmadan çkarlabilecek di"er bir önemli sonuçta bu iki tip giriimcilik dünyasnda en baarl iletmenin ya da organizasyonun, genel giriimcilik ruhunu ve ilkelerini takip eden iç giriimciler tarafndan yönetilen organizasyon oldu"udur. Her iki giriimcilik tipi de giriimcilik özelliklerine sahip bireyler tarafndan yönetildikleri için de"erli projeleri hayata geçirmek amacyla yenilik faaliyetlerini 170 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

17 ve kaynaklar harekete geçirme potansiyeline sahiptirler. Ba"msz giriimciler bu ii ba"msz organizasyonlar veya yeni firmalar kurarak yaparken iç giriimciler ise bu ii mevcut, faaliyet halindeki bir firma içerisinde yaparlar. Son olarak bu çalmann, özellikle ülkemizdeki giriimcilik literatüründe her iki giriimcilik tipini karlatrmas bakmndan önemli bir ilk adm olarak hizmet edece"i umulmaktadr. Bu ilk admdan sonra atlmas gerekli admlarn daha fazla pratik de"eri olan ve genelletirilebilen admlar olmas kaçnlmazdr. Bu bakmndan bu konunun özellikle farkl iletmeler, sektörler, çevresel etkiler ve kültürler bakmndan incelenmesinin yararl olaca" düünülmektedir. Ayrca, bu admlarn burada iaret edilen farkllklarla birlikte baka farkllklarn aratrlmasna yönelik olarak atlmas da tavsiye edilmektedir. KAYNAKÇA AYCA, V., 2005, ç Giri1imcilik Yap4s4 ve Firma Performans4na Etkileri: Denizli Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Ara1t4rma, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. AKTOPRAK, D., Giriimcilik nedir? Türkiye nin Giriimcilik Performans ANTONCIC B., 2000, Intrapreneurship: Construct Refinement and An Integrative Model Development, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Department of Marketing and Policy Studies Weatherhead School of Management, School of Graduate Studies, Case Western Reserve University, ANTONCIC, B., ve HISRICH, R.D., 2003, Clarifying The Intrapreneurship Concept, Journal of Small Business and Enterprise Development,10 (1) s ARIKAN, S., 2002, Giriimcilik Temel Kavramlar ve Baz Güncel Konular, Siyasal Kitabevi,Ankara. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 171

18 ARSLANTAG, C.C., 2001, Giriimcilikte Yaratclk ve Yenilik,.Ü. letme Fak. letme ktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yl 12 (38), s BARNEY, J. 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17 (1). s BIRD, B. J., 1989, Entrepreneurial Bahavior, Scott, Foresman and Company, Glenviev, Illinois. BRAZEAL, D.V., ve HERBERT, T.T., 1999, The Genesis of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), s CARRIER, C., 1996, Intrapreneurship In Small Businesses: An Exploratory Study, Entrepreneurship Theory and Practice, 21 (1), s CHURCHILL, N.C., 1992, Research Issuess in Entrepreneurship, In Sexton, D.L.; Kasarda, J,D., eds., The State of The Art of Entrepreneurship, PWS-KENT, Boston, MA. CULHANE, Jann-Marie, H., 2003, The Entrepreneurial Orientation- Performance Linkage in High Technology Firms: An International Comparative Study, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Graduate School of The University of Massachusetts Amherst. GARTNER, W. B., 1989, Who Is An entrepreneur? Is The Wrong Question?Entrepreneurship Theory and Practice,13 (4),s GÜROL, M. A., 2000, Türkiye de Kadn Giriimci ve Küçük letmesi: Frsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Atlm Üniversitesi Yayn 2, Ankara. HISRICH, R. D. ve PETERS, M. P., 2002, Entrepreneurship, Fifth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York. KOÇEL, T., 1988, Giriimcilik Ama Hangisi?, Executive Excellence, Yl: 1, (10), s LUCHSINGER, V., ve BAGBY, D.R., 1987, Entrepreneurship and Intrapreneurship: Behaviors, Comparisons, and Contrasts, S.A.M. Advanced Management Journal, 52 (3), s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

19 MORRIS, M. H. ve SEXTON, D. L., 1996, The Concept of Entrepreneurial Intensity: Imlications for Company Performance, Journal of Business Research,. 36 (1), s NAKT YOK, A., 2004, ç Giriimcilik, Beta Yaynlar, stanbul. PINCHOT, G., 1985, Intrapreneuring, Harper and Row, New York. SCHUMPETER, J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA. SHRADER, R.C., ve Simon, M., 1997, Corporate Versus Independent New Ventures: Resource, Strategy, and Performance Differences, Journal of Business Venturing, 12 (1), s THORNBERRY, N., 2001, Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron?,European Management Journal,19 (5), s TÜS AD (Türk Sanayicileri ve adamlar Derne"i), 2002, Türkiye de Giriimcilik, Aralk 2002, stanbul. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 173

AFYONKARAHSAR L GRMCLK PERFORMANSININ CORAF BLG SSTEMLER LE ANALZ

AFYONKARAHSAR L GRMCLK PERFORMANSININ CORAF BLG SSTEMLER LE ANALZ AFYONKARAHSAR L GRMCLK PERFORMANSININ CORAF BLG SSTEMLER LE ANALZ Yrd. Doç. Dr. Mustafa KURT * Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA ** Yrd. Doç. Dr. Saffet ERDOAN *** ÖZET Yenilik düüncesini yeni bir ürüne, hizmete

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN **

GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** GRMC VE YÖNETC KADINLARIN PROFLLER FARKLI MIDIR? Doç.Dr.Rana ÖZEN KUTANS * Ar.Gör.Sümeyra ALPASLAN ** ÖZET Bu çalmann amac, giriimci ve yönetici kadn profillerinin karlatrlmasdr. Üretim faktörlerini bir

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

RKET GRMCLNN RKET PERFORMANSINA ETKLER

RKET GRMCLNN RKET PERFORMANSINA ETKLER Dou Üniversitesi Dergisi, 6 (2) 2005, 175-189 RKET GRMCLNN RKET PERFORMANSINA ETKLER EFFECTS OF CORPORATE ENTERPRENEURSHIP ON FIRM PERFORMANCE Lütfihak ALPKAN*, Ercan ERGÜN*, Çarı BULUT*, Cengiz YILMAZ**

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

İÇ GİRİŞİMCİLİK VE TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

İÇ GİRİŞİMCİLİK VE TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE 84 İÇ GİRİŞİMCİLİK VE TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE ÖZ Veysel AĞCA * Mustafa KURT ** Kısaca faaliyet halindeki organizasyonlardaki girişimcilik eğilim ve faaliyetlerini tanımlamak için kullanılan

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERN Ç GRMCLK ÜZERNE ETKLER

ÇEVRESEL FAKTÖRLERN Ç GRMCLK ÜZERNE ETKLER ÇEVRESEL FAKTÖRLERN Ç GRMCLK ÜZERNE ETKLER Doç. Dr. At lhan NAKTYOK Doç. Dr. Sabahat BAYRAK KÖK ÖZET Bu makale, klasik giriimcilik anlayna farkl bir açdan yaklaarak, konuyu yeni bir kavram olarak ifade

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek,

Anahtar Kavramlar. çindekiler. Bu üniteyi tamamlad m zda, plan n tan mlayabilecek, plan n n kullan m amaçlar n aç klayabilecek, 5 Amaçlarmz Bu üniteyi tamamladmzda, plann tanmlayabilecek, plannn kullanm amaçlarn açklayabilecek, plannn nasl hazrlanacan belirleyebilecek, plann öelerini sralayabilecek, plannn dosya haline getirilmesini

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ

. KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ . KUÇURAD NN NSAN HAKLARI GÖRÜÜ Nermin YAVLAL-GEDK 20. yüzylda bir yandan en büyük vah!etlere, soykrmlara ve i!kencelere maruz kalan insanlk, di(er yandan nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ni ilân ederek

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal)

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal) AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES Bülent ALTAY DOKTORA TEZ ktisat Anabilim Dal) Dan)*man: Doç. Dr. smail AYDOU0 Afyonkarahisar Afyonkarahisar

Detaylı

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE

SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE SYAS AMAÇLAR ve ONLARA ULAMANIN YOLLARI : GÜCÜN MAHYET ve KULLANILMASI MESELES ÜZERNE Doç. Dr. Serik KANAYEV Siyasi amaç edinme ve siyasi amaçlara ulamann yollar meselesi, hiç üphesiz, siyasi realite faktörlerinden

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE)

OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) OKUL MÜDÜRLERNN TUTUM VE DAVRANILARININ ÖRETMENLERN MOTVASYONUNA ETKS (ÖZEL VE DEVLET OKULU ÖRNE) brahim KOCABA * Turgut KARAKÖSE ** Bu aratrmada, öretmenlerin motivasyonuna etki eden faktörleri belirlemek

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri

Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 1. Giri Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ 1. Giri 2006 LKÖRETM MÜZK DERS ÖRETM PROGRAMI VE YEN YAKLAIMLAR Doç.Dr. Aytekin ALBUZ Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKPINAR GÜGEF. MEABD. 21. yüzyla

Detaylı

REKABET GÜCÜG. Muhittin ORAL Yönetim Bilimleri Sabancı Üniversitesi

REKABET GÜCÜG. Muhittin ORAL Yönetim Bilimleri Sabancı Üniversitesi REKABET GÜCÜG Muhittin ORAL Yönetim Bilimleri Sabancı Üniversitesi FRMA REKABET GÜCÜG * ORTAM KAYNAKLI REKABET GÜCÜG * FRMA F KAYNAKLI REKABET GÜCÜG Atılganlık Varlık Çekicilik (Cazibe) KATMA DEER YARATMA

Detaylı

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES Ör. Gör.Dr. Koray GÜRPINAR * Ar. Gör. M. Said DÖVEN ** ÖZET Bu çalmann amac Türk mobilya sektörünün mevcut

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK İLE ÖRGÜT YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK İLE ÖRGÜT YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK İLE ÖRGÜT YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ertan ERKOCAOĞLAN Adana Çimento San. T.A.Ş. Satın Alma Şefi ÇÜ SBE Yönetim&Org. Doktora Öğrencisi ertan.erkocaoglan@adanacimento.com.tr Prof.Dr.

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.

DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr. DEM SÜRECNDE ÜRETM SSTEMLERNDE ORTAYA ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR VE FNANSAL ETKLER Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTA Yrd.Doç.Dr.Ylmaz AKYÜZ ÖZET Çamzda her alanda çok youn bir rekabet ve deiim

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA

PAZARLAMA ARA TIRMASINDA ET K KARAR ALMA PAZARLAMA ARATIRMASINDA ETK KARAR ALMA Dr. Erkan Özdemir Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ararma Görevlisi Özet Son yllarda genelde iletmelerdeki, özelde ise pazarlamann göz önünde

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Frederic Herzberg İKİ FAKTÖR TEORİSİ

Frederic Herzberg İKİ FAKTÖR TEORİSİ Frederic Herzberg 1959 İKİ FAKTÖR TEORİSİ İŞ TATMİNİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN 1844 OLAY İŞ TATMİNİN OLUMLU YÖNDE ETKİLEYEN 1753 OLAY 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 ÖRGÜT POLİTİKASI VE YÖNETİM NEZARET

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ **

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** ÖZET Turizm sektörü, tüm hizmet sektörleri içersinde yatrm, istihdam ve

Detaylı

ktisadi Büyüme Paul M. Romer Bileik Büyüme Oranlar

ktisadi Büyüme Paul M. Romer Bileik Büyüme Oranlar ktisadi Büyüme Paul M. Romer The Fortune Encyclopedia of Economics David R. Henderson (ed) New York, Warner Books Inc. (1993) te yaynlanan bu makale yazarn internet sayfasndan alnmtr. Bileik Büyüme Oranlar

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

PAMUKKALE ÜNVERSTES BF ÖRENCLERNN KARYER PLANLARI VE SOSYOTROP-OTONOM KLK ÖZELLKLERNE LKN BR ARATIRMA

PAMUKKALE ÜNVERSTES BF ÖRENCLERNN KARYER PLANLARI VE SOSYOTROP-OTONOM KLK ÖZELLKLERNE LKN BR ARATIRMA PAMUKKALE ÜNVERSTES BF ÖRENCLERNN KARYER PLANLARI VE SOSYOTROP-OTONOM KLK ÖZELLKLERNE LKN BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Celalettin SERNKAN Yrd. Doç. Dr. Esin BARUTÇU ÖZET Bu çalmada Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı?

Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Ulusal Eylem Planı, ne kadar planlı? Prof. Dr. smail Tufan Birlemi Milletler 8-12 Nisan 2002 tarihinde spanya nn Bakenti Madrid de yal nüfusun yaam kalitesinin iyiletirilmesi, topluma katlm, geçim ve salk

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma. ABSTRACT-Corporate Entrepreneurship: A Discussion of Conceptual Structure

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma. ABSTRACT-Corporate Entrepreneurship: A Discussion of Conceptual Structure 1389 KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma Çağrı BULUT *, Ahmet Murat FİŞ **, Bora AKTAN ***, Senem YILMAZ **** ABSTRACT-Corporate Entrepreneurship: A Discussion of Conceptual Structure

Detaylı

İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik

İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik Doç. Dr. Meltem ONAY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

BÖLÜM 40 SÜRDÜRÜLEB R REKABET AVANTAJI

BÖLÜM 40 SÜRDÜRÜLEB R REKABET AVANTAJI BÖLÜM 40 SÜRDÜRÜLEBR REKABET AVANTAJI Doç. Dr. Sema Sakarya Boaziçi Üniversitesi, Uluslararas Ticaret Bölümü Özet Rekabet avantaj, herhangi bir iletme özellii veya faktöründeki asimetri veya farklk olarak

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi

BÖLÜM 5. Gerilim Azaltan Dönü türücünün Kal Durum Devre Analizi BÖÜM 5 DC-DC DÖNÜTÜRÜCÜER A. Deneyin Amac DC-DC erilim azaltan dönütürücü (buck converter) ve DC-DC erilim artran dönütürücü (boost converter) devrelerinin davranlar incelemek. Bu deneyde erilim azaltan

Detaylı

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler

Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi le lgili Tespitler Deerlendirmeler ve Öneriler Mustafa Cemilolu Uluda Üniversitesi Eitim

Detaylı

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ * ÖZET Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmay planlad hizmetler ve bu hizmetlere ilikin maliyetlerin

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı