BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE"

Transkript

1 BAIMSIZ GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR: KAVRAMSAL BR ÇERÇEVE Yrd.Doç.Dr. Veysel ACA * Ör.Gör.Durmu YÖRÜK. ** ÖZET Bu çalmada, en ksa ve kapsaml tanmnn yeni organizasyonlar yaratma süreci olan giriimcilik kavram ile en ksa ve kapsaml tanm mevcut, faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilik olan iç giriimcilik kavramlar arasndaki farklar tartlmaktadr. ç giriimcilik ile ba"msz giriimcilik arasndaki farklarn her iki giriimcilik tipinde yer alan giriimciler perspektifinden ziyade daha çok giriimsel e"ilim ve davranlar bakmndan oldu"u ortaya çkmtr. ç giriimcilik, kaynaklar elde etme ve kullanma yetene"i, strateji oluturma ve performans seviyesi bakmndan sistematik olarak ba"msz giriimcilikten farkldr. Anahtar Kelimeler: Giriimci, Giriimcilik, ç Giriimci, ç Giriimcilik. ABSTRACT In this study, the differences between entrepreneurship, which is simply and extensively defined as a creation process of new organizations, and intrapreneurship, which is simply and extensively defined as a entrepreneurship inside existing organizations, have been discussed. The differences between entrepreneurship and intrapreneurship occur mostly from entrepreneurial orientation and activities than perspective of entrepreneurs and intrapreneurs. Intrapreneurship is systematically different from entrepreneurship in terms of accessing and using ability of resources, forming strategy and level of venture performance. Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Intrapreneurship, Intrapreneur. * Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü ** Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 155

2 GR Giriimcilik ve özellikle de iç giriimcilik (faaliyet halindeki bir organizasyondaki giriimcilik) iletme literatüründe sürekli gelien ve giderek yaygnlaan dinamik bir aratrma alandr. Bu durumu, giriimcili"e yönelik gelitirilen kavramsal yaplarda, yaklamlarda ve modellerde görmek mümkündür. Giriimcilik alanndaki erken dönem aratrmalarnn tamamen giriimcilerin özelliklerine ve eylemlerine odakland" görülmektedir. Bu nedenle erken dönem aratrmalarnda giriimcilik yalnzca giriimci birey perspektifinden ele alnmtr. Daha sonraki dönemlerde pek çok aratrmac bu bak açsnn, giriimcili"i ve giriimsel süreci açklamada yetersiz oldu"unu ileri sürmülerdir. Kiisel özelliklerin ölçülebilirli"i, tekrarlanabilirli"i ve genelletirilebilirli"indeki zorluklar bu konudaki tartmalar arttrmtr. Giriimcilik faaliyetlerine dönük strateji-yap-performans ilikilerinde kiisel özelliklerden ziyade firma davrannn daha anlalr, ölçülebilir ve iletken oldu"u kabul edilmektedir. Bu gerekçelerden yola çkarak 1990 lardan sonra, giriimcili"i incelemeye yönelik aratrmalarn artarak giriimcili"i, organizasyonel perspektiften ele almaya baladklar görülmektedir. Firma düzeyli davransal yaklam olarak da adlandrlan bu yaklam, organizasyonlardaki giriimsel süreç ve faaliyetlere odaklanmakta, di"er bir ifadeyle giriimcili"i kurumsal düzeyde ele almaktadr. Buna ba"l olarak, kurum giriimcili"i (Corporate Entrepreneurship), organizasyon seviyeli giriimcilik e"ilimi (Firm-level Entrepreneul Orientation), kurum içi giriimcilik, (Internal Corporate Venturing), iç giriimcilik (Intrapreneurship) gibi kavramlarn organizasyonlar içerisindeki giriimcilik faaliyetlerini ve e"ilimlerini snflandrmak ve tanmlamak için kullanld" görülmektedir. Giriimcili"in, yeniliklerin ortaya çkmas, yeni istihdam yaratlmas, yeni iletmeler kurulmas ve ekonomik büyümenin ve toplumun refah seviyesinin artmas bakmndan ekonomik ve sosyal hayatta oynad" rol birkaç yüzyldr bilinmektedir. Bununla birlikte giriimsel davrann ve e"ilimin mevcut organizasyonlarda oynad" rol özellikle ülkemizde henüz yeterince ele alnmamtr. Ayrca, ülkemizde son yllara kadar giriimcilik üzerine literatür, genellikle 156 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 yeni küçük ve orta ölçekli iletmeler kurma üzerine yo"unlamtr. Ancak, iddetli küresel rekabetin yaygnlamas, ekonomik, teknolojik, yasal, politik ve kültürel çevredeki hzl de"iim ve dönüümlerin ortaya çkmas, dünyann ileri gelen firmalarnda oldu"u gibi ülkemizdeki pek çok firmay da, hayatta kalabilmek için kendi giriimsel potansiyellerini harekete geçirmenin veya farkna varmann yollarn aramaya yöneltmektedir. Bu çalmada; giriimcilik ruhunun, e"iliminin ve davrannn organizasyonlar kurulduktan sonrada devam ettirilmesi gere"inden yola çkarak iç giriimcilikle ba"msz giriimcilik arasndaki farklar incelenmektedir. Çalmada öncelikle giriimci, giriimcilik, iç giriimci ve iç giriimcilik kavramsal olarak incelenmektedir. Daha sonra ba"msz giriimcilikle iç giriimcilik kaynak kullanm, uygulanan stratejiler ve giriim performans konular bakmndan karlatrlmaktadr. Son olarak ta ba"msz giriimcilerle iç giriimcililer sahip olduklar özellikler ve teebbüs balatrken oynadklar giriimsel roller bakmndan karlatrlmaktadrlar. Bu çalmann hem literatüre hem da uygulamaya baz katklar yapaca" amaçlanmaktadr. Literatüre yapaca" en önemli katk özellikle ülkemizde yok denecek kadar az olan aratrma ktl"na akademisyenlerin ve aratrmaclarn dikkatini çekerek onlarn faaliyet halindeki iletmeler içerisindeki giriimsel e"ilim ve faaliyetlere yönelik daha fazla aratrma ve inceleme yapmalarn sa"lamak. Di"er taraftan giriimcilik denince sadece yeni bir organizasyon kurma, yeni bir iletme kurma ya da yeni bir teebbüs balatma anlalmaktadr. Oysa bireylerdeki giriimcilik ruhunu ve giriimcilik e"ilim ve davranlarnn iletme kurulduktan sonrada sürdürülebilir oldu"u ve önemli rekabet avantaj sa"lad" konusunda günümüzde hiçbir tereddüt yoktur. Bu bakmdan bu çalmayla özellikle uygulamaclarn dikkatini de bu konulara çekmek amaçlanmaktadr. I. GRMC VE GRMCLK Giriimcilik çok boyutlu bir kavramdr. Ekonomik, psikolojik ve iletme yönetimi gibi ba"lamlarda ve her çeit organizasyonda gerçeklemektedir. Günümüzde giriimcilik, modern ve geleneksel tüm sektörlerdeki firmalarda, küçük ve büyük ölçekli iletmelerde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 157

4 farkl mülkiyet yaplar içinde geçerli bir olgu olarak de"erlendirilmektedir. Giriimcilik kavramnn daha çok giriimci birey perspektifinden ele alnarak aratrlmaktadr. Giriimcilikle ilgili yaplan tanmlamalarda bu durumu görmek mümkündür. Giriimcilik tanmlarnn hemen hepsinde akademisyenler tarafndan üzerinde mutabakat sa"lanan konu; giriimcilerin sahip oldu"u davran biçimleridir. Üzerinde görü birli"ine varlan davranlar kapsam alannda, (1) inisiyatif alma, (2) kaynaklar ve koullar kullanlabilir de"erlere dönütüren sosyal ve ekonomik alanlarda düzenleme yapma, (3) risk ve baarszl" kabul etme yer almaktadr 1. Thornberry 2 de Microsoft un kurucusu Bill Gates, kitle otomobil üretim hattnn kurucusu Henry Ford ve Amozon.com un kurucusu Jeff Bezos u örnek göstererek giriimcilerin üç eyi çok iyi yaptklarn ifade etmektedir: Bunlar, frsatlar belirlemek, belirlenen bu frsatlar ekillendirmek ve gelitirmek ve daha sonra da bunlar baarl bir giriime dönütürmek için uygun bir organizasyon yaps oluturmaktr. Bütün bunlarn balangç noktasnn da yeni bir fikir oldu"unu ileri sürmektedir. Devrimsel ya da evrimsel nitelikli olabilen bu i fikri giriimcilere yada bakalarna ait olabilmektedir. Giriimcilerin asl görevi bu yeni ve esiz i fikrinin bir frsata dönüüp dönümeyece"inin tespit edilmesidir. Yani, giriimcinin görevi öncelikli olarak, bu fikrin ticari bir de"ere dönümesi konusunda tatmin olmak ve daha sonra kaynaklarn bu frsat etrafnda organize edilmesini sa"lamak oldu"u ifade edilmektedir. A) G R G MC Giriimcilik kavram köken itibariyle Fransz Cantillon un kulland" ve giriimci anlamna gelen entreprendre terimine dayanmaktadr de Fransz Cantillon bu terimi, ekonomik parametreler içerisinde, kazanç elde etmeyi ve belirsizli"i 1 HISRICH, R. D. ve PETERS, M. P., 2002, Entrepreneurship, Fifth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, s THORNBERRY, N., 2001, Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron?, European Management Journal, 19 (5), s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 gö"üslemeye arzulu, önsezi ve yaratma yetene"i olan bir bireyi tanmlamak için kullanmtr 3. Giriimci kavramnn farkl disiplinler tarafndan da tanmland"n görmekteyiz. Bir ekonomist için giriimci, kaynaklar, igücünü, materyalleri ve di"er kaynaklar bir araya getirerek önceki de"erlerinden daha büyük bir de"er yaratan, ayn zamanda da de"iimi, yenilikçili"i ve yeni bir düzen anlayn ortaya koyan bir birey olarak tanmlanmaktadr. Bir psikolog için giriimci, bir eyler elde etme veya bir eylere ulama, deneyimler edinme, baarma veya bakalarnn muhtemel otoritesinden kaçma ya da otoriteye sahip olma ihtiyac ve arzusu olan ve bu tür güdülerle harekete geçen bir birey olarak tanmlanmaktadr. Bir i adam için ise bir giriimci, bir tehdit unsuru, sk bir rakip anlamna gelebilece"i gibi bir müteri, stratejik bir ortak veya bakalarnn refah ve mutlulu"u için çalan bir birey olarak tanmlanmaktadr 4. Giriimci, risk alarak yenilik veya gelitirme yapan kiidir. Baka bir ifadeyle, giriimci frsatlar gözetleyen ve onlar buldu"unda her türlü riski alarak gerçekletirmeye çalan kiidir. Dolaysyla giriimciler fikir üretir, yenilik yaparlar 5. Giriimci dendi"i zaman; arayan, yenilik yapan, fikir üreten, farkl düünen ve cesaretle yeni iler yapmak isteyen bireyler akla gelir 6. Giriimciyi karakterize eden kabul görmü nitelikler olarak unlar ifade edilmektedir: kontrol oda" (denetim alan), baar gereksinimi, ba"mszlk, risk alabilme, özgüven, yenilik yapabilme, yaratc düünebilme, sebatkârlk, esneklik ve i deneyim ve becerilere sahip olma yüzylda ortaya atlan giriimcilik teorisine göre, giriimciler risk alarak yenilik yapan veya gelitirme yapan kiiler 3 CULHANE, JANN-MARIE, H., 2003, The Entrepreneurial Orientation- Performance Linkage in High Technology Firms: An International Comparative Study, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Graduate School of The University of Massachusetts Amherst, s HISRICH ve PETERS, age s AKTOPRAK, D., Giriimcilik nedir? Türkiye nin Giriimcilik Performans 6 KOÇEL, T.,1988,Giriimcilik Ama Hangisi?,Executive Excellence, Yl:1(10),s.17 7 ARSLANTAG, C.C., 2001, Giriimcilikte Yaratclk ve Yenilik,.Ü. letme Fak. lt. ktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yl 12 (38), s. 17 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 159

6 olarak ifade edilmektedirler. Baka bir deyile giriimciler frsatlar kovalayan, onlar hayata geçirmek için her türlü riski alan kiilerdir 8. Bu açklamalardan yola çkarak giriimcili"in risk alma, frsatlar kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerini kapsad"n söylemek mümkündür. B) G R G MC L K Aratrmaclar, giriimcilik tanmlarnda bir birliktelik sergilememektedirler. Yaplan tanmlar geni bir ölçekte, yeni organizasyonlarn yaratlmas 9, yeni kaynak kombinasyonlarn (bileenlerinin) ortaya konmas 10, frsatlarn aratrlmas ve kefedilmesi, belirsizlik ve risk koullarnn kabulü ve üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadr. Giriimcilik konusu mevcut bilimsel literatürde hala farkl tanmlar, yaplar ve tipolojiler üzerine odaklanmaya devam etmektedir. Kavramn tanm konusunda konsensüs yetersizli"i, entegre bir yapnn olmay ve da"nk bir aratrma yaps gibi nedenler bu alanda hakim bir paradigmann gelimesini engellemektedir 11. Giriimcilik kavram bilimsel literatürde pek çok yazar tarafndan farkl boyutlar vurgulanarak tanmlanmaya çallmtr. Kavramla ilgili yaplan bütün tanmlamalarda ortak nokta giriimcili"in ekonomik frsatlarn yeni de"erlere dönütürüldü"ü bir süreç olarak ele alnd"dr. Yaplan tanmlara dikkatlice bakt"mzda baz yazarlarn konuyu daha kolay ve kestirmeden anlatmak için ksa ve basit tanmlamalar yapt"n görmekteyiz. Gartner, Low ve MacMillan gibi baz aratrmaclar giriimcili"i basitçe, yeni organizasyonlarn veya ilerin yaratlmas veya Schumpeter gibi ürünlerin, süreçlerin, organizasyonlarn ve pazarlarn yeni bileenlerinin oluturulmas olarak tanmlamaktadrlar. Di"er birçok 8 TÜS AD, Türkiye de Giriimcilik, Aralk 2002, stanbul 9 GARTNER, W. B., 1989, Who Is An entrepreneur? Is The Wrong Question, Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), s SCHUMPETER, J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA. 11 BRAZEAL, D.V., VE HERBERT, T.T., 1999, The Genesis of Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 aratrmac da daha detaylandrlm tanmlar yapmlardr. Bir süreç olarak ele alnan bu tanmlarn bazlar aa"da yer almaktadr: Giriimcilik, gerekli zaman ve çabann tahsis edilmesiyle finansal, psikolojik ve sosyal risklerin alnmas yoluyla parasal kazançlarn ve kiisel tatminin elde edildi"i katma de"eri olan farkl eyler ortaya koyma sürecidir. 12 Bird e 13 göre ise giriimcilik, bir bireyin (giriimci) veya küçük bir grubun (ortak giriimciler) bir organizasyon vastasyla de"er yaratma, karl bir ii balatma veya büyütme, yeni bir mal ya da hizmet sunma ve katma de"er yaratma süreçleridir. Di"er taraftan giriimcili"i bir frsatn de"erlendirilmesi amacna yönelik tanmlayanlar da vardr. Bunlara göre de giriimcilik, bir frsatn de"erlendirilmesi için esiz bir kaynak paketinin bir araya getirilmesi yoluyla katma de"er yaratma süreci olarak ele alnmaktadr. 14 Üzerinde konsensüsün (uzlama) giderek olumaya balad" bir tanma göre giriimcilik; yeni veya mevcut (kurulu) bir organizasyon içerisinde, yaratclk ve yenilik yapma yoluyla de"er yaratmak üzere bir frsatn ortaya çkarlmas ve gelitirilmesi, kaynaklarn veya giriimcinin konumuna bakmakszn bu frsattan yararlanma sürecidir. 15 Bu tanmda giriimcilik, hem bireysel hem de organizasyonel seviyede ele alnmaktadr. II. Ç GRMC VE Ç GRMCLK A) Ç G R G MC The American Heritage Dictionary of the English Language, iç giriimciyi (intrapreneur) büyük bir firma içinde bir fikri, risk alma 12 HISRICH ve PETERS, age s BIRD, B. J., 1989, Entrepreneurial Bahavior, Scott, Foresman and Company, Glenviev, Illinois 14 MORRIS, M. H. ve SEXTON, D. L., 1996, The Concept of Entrepreneurial Intensity: Imlications for Company Performance, Journal of Business Research, 36 (1), s CHURCHILL, N.C., 1992, Research Issuess in Entrepreneurship, In Sexton, D.L.; Kasarda, J,D., eds., The State of The Art of Entrepreneurship, PWS-KENT, Boston, MA, s.586. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 161

8 ve yenilik yapma yoluyla karl nihai bir ürüne dönütürme sorumlulu"unu üstlenen kii olarak tanmlamaktadr. Gürol 16 ün aktard"na göre Drucker, iç giriimcileri, organizasyon içerisinde giriimsel özellikler gösteren bireyler olarak tanmlarken, Miner, kar amaçl organizasyonlarda içeri"i yeniden belirlenmi bir stratejinin parças olarak yeni fonksiyonlar gelitiren veya yeni frsatlar zorlayan yenilikçi yöneticiler olarak tanmlamaktadr. Mesconda da organizasyon içinde her türden yenilik yaratan kiiler olarak tanmlamaktadr. Pinchot 17 iç giriimciyi, herhangi bir i fikrini uygulama sorumlulu"unu kurum içinde üstlenen kii olarak tanmlamaktadr. ç giriimcilerin illa da yeni ürün ve hizmetlerin mucitleri olmalar gerekmedi"ini, ancak onlarn i fikirlerini veya ilk örnekleri (prototipleri) karl hale getirmede yetenekli olduklarn ifade etmektedir. Onlar, esas olarak karl ürün ya da hizmetlerin arkasndaki kiilerdir. Ekip oluturmada ve ekiptekilerin fikirlerini yönetmede oldukça baarl olduklarn vurgulamaktadr. ç giriimcilik sürecinin merkezinde iç giriimci bulunmaktadr. ç giriimci giriimcilik sürecinde, giriimcilik dünyas ile organizasyon dünyasn bir araya getirmektedir. ç giriimci, vizyonu olan ve mevcut bir organizasyon içinde giriimsel ruhu ve atmosferi yaratma görevini üstlenen biridir. Onun hayali, bir fikri veya bir frsat, karl bir ekonomik gerçe"e dönütürmektir. Bunun için bulundu"u kurum içerisinde yaplmas gereken her eyi yapmaktan çekinmez. 18 B) Ç G R G MC L K Ksaca faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilik olarak ele alnan iç giriimcilik; organizasyonel ve genel ekonomik gelimede çok önemli bir dinamik unsur olarak de"erlendirilmektedir. Gerek akademisyenler, gerekse uygulamaclar bu kavrama 80 li 16 GÜROL, M. A., 2000, Türkiye de Kadn Giriimci ve Küçük letmesi: Frsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Atlm Üniversitesi Yayn 2, Ankara, s PINCHOT, G., 1985, Intrapreneuring, Harper and Row, New York 18 NAKT YOK, A., 2004, ç Giriimcilik, Beta Yaynlar, stanbul, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 yllardan beri ilgi göstermektedirler. Bu ilginin temelinde iç giriimcili"in firmalar gerek karllk gerekse ekonomik büyüme bakmndan yeniden canlandrmas ve performanslarn iyiletirmesi yatmaktadr. Bununla birlikte iç giriimcilik sadece belirli sektörlerde faaliyet gösteren iletme organizasyonlarna yönelik de de"ildir; ayn zamanda bir bütün olarak ekonomiyi ele almakta ve her türlü iletme organizasyonlarna yönelik olabilmektedir. Çünkü, iç giriimcilik bir ekonomiyi, verimlilik artlar, en iyi iletme uygulamalarnn ortaya çkarlmas, yeni endüstri alanlarnn yaratlmas ve iletmelerin uluslararas rekabet seviyelerini yükseltmesi bakmndan etkileyebilmektedir. Literatürde iç giriimcilik faaliyetlerinin iletme performans üzerindeki pozitif etkileriyle ilgili olarak pek çok aratrmacnn çalma yapt" görülmektedir. Yllardr, aratrmaclarn mevcut faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilikle ilgili çabalar (iç giriimcili"i) tanmlamak için çok çeitli terimler ya da kavramlar kullandklarn görmekteyiz. Daha çok orta ve büyük ölçekli organizasyonlar içerisindeki giriimcilik e"ilim ve davranlarn açklamak için kullanlan iç giriimcilik kavramyla ayn anlamda veya ilgili kavramlar olarak; intrapreneurship (iç giriimcilik) (Pinchot, 1985; Kuratko vd, 1990; Luchsinger ve Bagby, 1987; Hostager vd, 1998; Carrier, 1996; Antoncic ve Hisrich 2001, 2003), corporate entrepreneurship (kurum giriimcili"i) (Vesper, 1984; Guth ve Ginsberg, 1990; Covin ve Miles, 1999; Covin ve Slevin, 1991; Dess vd, 1999; Hornsby vd, 2002; Zahra, 1991,1993a, 1995; Zahra vd; 2000), corporate venturing (irket giriimcili"i) (MacMillan, ve George, 1985; Stopford ve Baden Fuller, 1994; Miles ve Covin, 2002), internal corporate entrepreneurship (kurum içi giriimcilik) (Schollhammer, 1982; Jones ve Butler, 1992), firm-level entrepreneurial orientation (firma seviyeli giriimcilik e"ilimi) (Lumpkin ve Dess, 1996, 2001; Knight, 1997; Culhane, 2003; Wiklund ve Shepherd, 2005; Covin ve Slevin, 1991) ve continued entrepreneurship (sürekli giriimcilik) (Davidson, 1990) kavramlarnn Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 163

10 kullanld" görülmektedir 19. Antoncic 20 bir çalmasnda iç giriimcilik (Intrapreneurship) kavramnn çeitli ekillerde tanmland"n göstermektedir. Bu tanmlarda kavramn, organizasyon içerisindeki bireylerin, kontrol ettikleri mevcut kaynaklardan ba"msz olarak frsatlar kovaladklar bir süreç olarak, frsatlar elde etmek için yeni iler yapmak ve eski alkanlklardan vazgeçmek olarak, mevcut bir organizasyon içerisindeki giriimcilik ruhu olarak ve faaliyet halindeki, mevcut bir organizasyon tarafndan yeni organizasyonlar yaratma veya bu organizasyon içinde yenilenmenin ve yenili"in tevik edilmesi olarak ele alnd"n anlalmaktadr. Genel olarak bakld"nda bu kavramlarn hepsi, büyüklü"ü ne olursa olsun mevcut, faaliyet halindeki organizasyonlardaki iç giriimcilik olgusunu veya giriimcilik e"ilimini açklamaktadrlar. III. GRMCLK VE Ç GRMCLK ARASINDAK FARKLAR Hatrlanaca" üzere giriimcili"in en ksa ve en geni kapsaml tanmnn yeni organizasyonlar yaratma oldu"u belirtilmiti. ç giriimcili"in literatürde en çok kabul gören ve en geni tanm olarak da faaliyet halindeki organizasyonlardaki giriimcilik 21 oldu"u ifade edilmiti. Giriimcilikle iç giriimcilik arasndaki farklar ortaya koymak için çk noktas yine bu tanmlar ve bunlara benzer de"erlendirmeler olacaktr. Giriimcilik ya da ba"msz giriimcilik mevcut iletme dndaki bireysel seviyedeki giriimcilik çabalarn tanmlamak amacyla kullanlrken, iç giriimcilik mevcut, faaliyet halindeki iletme içinde organizasyonel seviyedeki giriimsel çabalar 19 AYCA, V., ç Giriimcilik Yaps ve Firma Performansna Etkileri: Denizli Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Aratrma, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s ANTONCIC B., 2000, Intrapreneurship: Construct Refinement and An Integrative Model Development, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Department of Marketing and Policy Studies Weatherhead School of Management, School of Graduate Studies, Case Western Reserve University, s ANTONCIC, B., VE HISRICH, R.D., 2003, Clarifying The Intrapreneurship Concept, Journal of Small Business and Enterprise Development,10 (1) s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 açklamak için kullanlmaktadr. 22 Bu noktada ba"msz giriimcili"i iç giriimcilikten ayran ilk ve en önemli farkn giriimsel faaliyetin meydana geldi"i yerle ilgili oldu"u vurgulanmaktadr. 23 Bununla ilgili olarak yine Luchsinger ve Bagby 24 giriimcilik davranlar ile iç giriimcilik davranlarnn benzer davranlar olmasna ra"men baz ilgi çekici farklarn oldu"unu ileri sürmektedirler. Her ikisinin de yüksek verimlilik ve katma de"er yaratmay amaçlayarak; yo"un bir biçimde yenilik süreçlerine dayandklarn ancak, yer aldklar genel koullar itibariyle farkl olduklarn öncelikle ifade etmilerdir. Bu farkllklarn daha çok kaynaklara eriim, strateji-yap-performans ilikileri bakmndan ortaya çkt" ileri sürülmektedir. Bu konuyla ilgili giriimcilik literatürdeki en kapsaml çalma Shrader ve Simon 25 tarafndan yapld" görülmektedir. Bu çalmada, bireysel giriimciler tarafndan balatlan ba"msz giriimcilikle, faaliyet halindeki iletmelerin kontrolü altnda balatlan içi giriimcilik arasndaki farklar teorik ve ampirik bulgularla ortaya koyulmaktadr. Yaptklar geni bir literatür taramasyla bu iki kavram arasnda kaynaklar, uygulanan stratejiler ve finansal performans seviyesi bakmndan önemli farkllklarn oldu"unu vurgulamaktadrlar. Burada sözü edilen firma kaynaklar, etkenlik ve verimlili"i sa"layan stratejilerin tasarlanmas ve uygulanmas için firmann iini kolaylatran, firmann kontrolü altndaki bütün varlklar, yetenekler, organizasyonel süreçler, firmann nitelikleri, bilgi ve bilgi sistemleri ve di"er kaynaklar olarak ele alnmaktadr. 26 Literatürde geni yer 22 ARIKAN, S., 2002, Giriimcilik Temel Kavramlar ve Baz Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, Ankara,s CARRIER, C., 1996, Intrapreneurship In Small Businesses: An Exploratory Study, Entrepreneurship Theory and Practice, 21 (1), s LUCHSINGER, V., VE BAGBY, D.R., 1987, Entrepreneurship and Intrapreneurship: Behaviors, Comparisons, and Contrasts, S.A.M. Advanced Management Journal, 52 (3), s SHRADER, R.C., VE SIMON, M., 1997, Corporate Versus Independent New Ventures: Resource, Strategy, and Performance Differences, Journal of Business Venturing, 12 (1), s BARNEY, J. 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17 (1). s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 165

12 bulan kaynak ba"mll" teorisine göre, firma kaynaklar, firmalarn stratejilerini oluturmak ve uygulamak için kullanabildikleri güçlü yönlerini oluturmaktadr. Bu konuda aratrmaclarn firmann hedeflerine baaryla ulamak için kullandklar kaynaklar daha belirgin olarak, finansal kaynaklar, insan kaynaklar, fiziksel kaynaklar, organizasyonel kaynaklar ve teknolojik kaynaklar olarak kategorize ettiklerini görmekteyiz. Kaynaklarn elde edilmesi her iki giriimcilik çabalar için hayati öneme sahiptir. Ancak kaynaklarn elde edilii bakmndan bu iki tip giriimcilik arasnda önemli farkllklar mevcuttur. ç giriimcilik faaliyetleri için gerekli kaynaklar ana firma veya sponsor firma tarafndan sa"lanmaktadr. Di"er bir ifadeyle, bu durum iç giriimcilikle ba"msz giriimcilik arasndaki en önemli farkn fonlama konusunda oldu"una iaret edilmektedir. Girket içerisinde balatlan yeni giriimler mevcut irketler tarafndan veya ana irketlerin di"er faaliyetleri tarafndan fonlanrken, ba"msz yeni giriimlerin böyle avantajlar yoktur. Onlar sermaye gereksinimlerini d kaynaklardan karlamak zorundadrlar. Ba"msz giriimler genellikle risk sermayesi firmalarndan bu kaynak deste"ini sa"lamaktadrlar. Fon sa"lama yannda iç giriimlerin ana irket tarafndan elde edilmi, marka ismi, pazarlama yetenekleri, ticaret unvan ve di"er görünmeyen varlklar gibi di"er kaynaklar kullanma avantaj da vardr. Genel olarak iç giriimler ana irketin kaynaklarna ulama avantajna sahipken, ba"msz giriimler iddetli kaynak snrlamalaryla kar karyadrlar. Örne"in, iç giriimler genellikle ana irketin oluturdu"u marka imajna güvenirken, bu konuda ba"msz giriimciler kendi marka imajlarn gelitirmek zorundadrlar. 27 Yukarda ifade edilen mevcut kaynak farkllklarndan dolay, ba"msz giriimlerle iç giriimler farkl stratejiler benimsemektedirler. Aratrmalar, yeni bir giriimin genellikle üç tür stratejik yön takip ederek rekabet edebilece"ini ortaya koymaktadr. Bunlar, pazara giri genili"ini (breadth of market entry), düük maliyeti ve farkllatrmann belirgin yönlerini vurgulayan stratejilerdir. Erken dönem giriimcilik literatürü, iki giriim tipini de 27 SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 ayrt etmeksizin büyük firmalarla do"rudan rekabet etmekten kaçnmalar için ni (niche) stratejileri takip etmelerini önermekteydi. Di"er baz aratrmaclar da, bu tür yeni giriimlere esiz avantajlar yaratacak uzmanlamaya dayal ürün farkllatrmasn, yüksek seviyeli müteri hizmetleri ve sipari esasna göre ürün sunulan pazar bölümlendirmesini önermilerdir. 28 Fakat erken dönemde, bu tür stratejilerin daha çok ba"msz giriimciler tarafndan uygulanabilece"i ve iç giriimciler tarafndan uygulanmayaca" da iddia edilmitir. Daha fazla kaynak snrlamasna sahip olan ba"msz giriimlerin, pazara geni ölçekli stratejilerle girmeleri pek de makul karlanmamaktadr. Bunun yannda, fazla kapasite, yerleik marka ismi ve mevcut da"tm kanallar gibi ana firmann kaynaklarna eriim avantaj iç giriimlere, geni ölçekli pazara giri stratejilerini baarma imkân vermektedir. Kt kaynaklardan dolay pek çok ba"msz giriim kafa kafaya rekabetten kaçnmak zorunda kalmaktadrlar. Bu yüzden de, ba"msz küçük giriimlerin farkllatrlm ürünler sunarak, özellikli ve/veya cazip fiyatlarla yüksek seviyeli müteri hizmetleri sa"layarak veya düük gelir alanlarna düük fiyatl ürünler tasarlayarak ni pazarlara girmeleri önerilmektedir. Farkl kaynak kullanm ve farkl stratejiler uygulama durumunda olan her iki giriimcilik tipindeki bu farkllklar acaba performanslarna da yansmakta mdr? sorusu aratrmaclarn ilgisini çeken bir soru olmutur. Porter ve Caves gibi erken dönemdeki aratrmaclar, iç giriimlerin ana veya sponsor firmann kaynaklarn eriim avantajndan dolay daha iyi finansal performans ortaya koyacaklarna inanmaktaydlar. Bu aratrmaclar iç giriimlere destek sa"layan ana firmann da"tm sistemi, sat gücü, marka imaj ve ticaret unvan gibi giriimlerin performansn etkileyen belirgin bir çok avantajdan söz etmilerdir. Bu kaynaklarn iç giriimlere pazarda avantaj sa"layaca"na inanmlardr. Bu pazar avantajnn yannda, bu giriimlerin ba"l oldu"u ana firmalarn güçlü finansal pozisyonlarndan dolay ihtiyaç duyduklar sermayeye daha kolay erimeleri de finansal performanslarn olumlu etkiledi"i ileri 28 SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s.52 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 167

14 sürülmütür. Ayrca, iç giriimlerin ana irketin fazla kapasitesini kullanarak, ölçek ekonomisinin de etkisiyle düük maliyet avantajna sahip olacaklar ileri sürülmütür. 29 Ancak, son dönemdeki baz aratrmaclar, iç giriimlerin ana irket kaynaklarna ulamada karlatklar uzun politik sürecin, iç giriimlerin özerkli"ini azaltmakta oldu"unu ortaya koymulardr. Ar merkezileme, esnek olmayan ve uzun karar mekanizmalar, yüksek bürokratik yaplar bu süreci uzatmakta ve zorlatrmaktadr. Ayrca ba"msz giriimcilerin iç giriimcilerden daha fazla motive olduklar da ileri sürülmektedir. Çünkü yeni giriimlerle ilgili olarak üstlerinin yönlendirmesi onlarn motivasyonlarn olumsuz etkileyebilmektedir. Ba"msz giriimciler daha fazla motive olmaktadrlar, çünkü genellikle onlarn yaam (geçimi) balattklar bu giriimlerin finansal performansna ve büyümesine ba"ldr. Bununla ilgili olarak literatür, özerklik (ba"mszlk) ve yönetimsel motivasyon avantajlarna sahip olan ba"msz giriimcilerin, kaynaklara ulama avantajna sahip olan iç giriimcilerden giriimin performans üzerinde daha fazla avantaja sahip olduklarn iaret etmektedirler. Burada performans asl etkileyen eyin çok miktarda kayna"a sahip olmak de"il, kaynaklarn kombinasyonu ve onlardan yararlanma biçimi oldu"u vurgulanmaktadr. 30 Bu nedenle, giriimin tipi ne olursa olsun burada asl olan, yüksek özerklik ve yüksek yönetsel performansn, kaynaklar daha iyi kullanma becerisini getirece"i ve bunun sonucunda da performansn çok daha iyi olaca"dr. Aa"da Tablo 1 de ba"msz giriimlerle iç giriimler arasndaki bu farklar özetlenmitir. Literatürde her iki giriimcilik tipi arasndaki bu farklara ra"men, özellikle her iki giriimcilik tipinin performanslarnn farkllklar konusunda, Shrader ve Simon ksmen farkl bulgular ortaya koymulardr. Öncelikle ana firmann kaynaklarna kolay ulama avantajna sahip iç giriimler, öyle söylendi"i gibi bu kaynak avantajn pekte yüksek performansa yanstamamaktadrlar. Bu sonuç, iç giriimlerin stratejik avantaj oluturmak için ana firmann kaynaklarn kullanmadklarn göstermemektedir. Ayrca, bu durum 29 SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 performans üzerinde asl etkili olan faktörlerin ana firmann kaynaklar ile birlikte, giriimlerin daha özerk olmas ve daha ba"msz yönetilmesi görüüyle de tutarllk göstermektedir. Ayn ekilde sadece daha fazla özerklik ve daha fazla ba"msz yönetimin de, ba"msz giriimlerin performans üzerinde yeterli etkiye sahip olmad" ortaya çkarlmtr. Yüksek performans için bu özelliklerin yannda snrlamalar olmakszn sa"lam kaynak elde etme yollarnn bulunmas da kaçnlmazdr. Tablo 1. Ba()ms)z giri0imcilik ve iç giri0imcilik özellikleri Sermaye Bak)m)ndan ç giriimler genellikle daha fazla sermayeye ulam imkanna sahiptirler. Ana irketin yedek akçeleri ve amortisman giderleri iç giriimlerin yeni pazarlara girmelerini imkan vermektedir. ç giriimler ba"msz giriimlere nazaran genellikle daha düük maliyetle yabanc kaynak bulabilirler. ç giriimlerin gereksinim duydu"u fonlar firmadaki politik karar mekanizmalarnn yer ald" bütçe süreçleri yoluyla sa"lanmaktadr. Ba"msz giriimler genellikle risk sermayesi firmalarnn uzun dönemli sermaye taahhütleri tarafndan desteklenmektedir. Bu sermaye ak giriimlerin geliim sürecinde de devam etmektedir. Yönetsel Kontrol Bak)m)ndan ç giriimler, ana firma tarafndan çoklu inceleme seviyesine tabidirler. ç giriimlerin sponsorlar (ana firma), sk maliyet kontrolleri yaparak ve ksa dönemli kesin hedefler belirlemektedirler. Ba"msz giriimciler oldukça fazla özerkli"e (otonomiye) sahiptirler Ba"msz giriimler genellikle bürokratik atalete maruz kalmazlar. Ba"msz giriimler çok çabuk hareket etmeye müsait basit merkezi yaplara sahiptirler. Yönetimsel Motivasyonlar Bak)m)ndan ç giriim yöneticileri genel olarak balatlan giriimle ilgili görevleri pek iyi karlamazlar ç giriim yöneticileri, giriimleri de"iik yönlere çekebilecek farkl politik ve kurumsal amaçlar dengelemek zorundadrlar. ç giriim yöneticileri, giriim planna ba"llklar bakmndan sk de"erlemeye tabidirler. Ba"msz giriimciler giriimin sonucundaki baarya odakldrlar, çünkü onlarn getirisi giriimin baarsna ba"ldr. Ba"msz giriimciler baarl olmak zorundadrlar çünkü onlarn i hayatnda yüksek ve sürekli zarar etme lüksleri yoktur. Ba"msz giriimler daha açk ve kesin(mutlak) amaçlara sahiptir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 169

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

İÇ GİRİŞİMCİLİK VE TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

İÇ GİRİŞİMCİLİK VE TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE 84 İÇ GİRİŞİMCİLİK VE TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE ÖZ Veysel AĞCA * Mustafa KURT ** Kısaca faaliyet halindeki organizasyonlardaki girişimcilik eğilim ve faaliyetlerini tanımlamak için kullanılan

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örneği

Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örneği Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Bahar: 85-97, 2010. Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı Copyright 2010 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2010) Otel Yöneticilerinin

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı