Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SAYI: 42 MART-NÝSAN 2011 Kabataþlýlar Derneði Yelkovan Sokak No:11 Ortaköy / Ýstanbul P.K.54 Beþiktaþ / ÝSTANBUL Tel : Fax: (0212) E-posta: Okulumuz Kabataþ Erkek Lisesi 17 Þubat 2011 Perþembe günü 103. Yaþýna bastý. Türkiye'de çok az okula nasip olan bu bir asrý geçen eðitim ömrünü biz de Kabataþlýlar Derneði olarak bahçemizdeki 100. Yýl Anýtý'na çelek koyarak kutladýk. Törene Kabataþlýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Nabi Cücük ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Okul Aile Birliði adýna baþkan Sn. Gülser Okumuþ katýldý. Nabi Cücük ve Genel Sekreter Murat Avcý tarafýndan anýta konulan 103. Yýl kutlama çelenginin ardýndan saygý duruþu ve okunan Ýstiklal Marþý ile tören sona erdi. Resimlerde anýta konulan çelenk ve kutlama törenine katýlan yönetim kurulu üyeleri görülüyor. Kabataþlý olup da mezuniyetinden seneler geçtikçe sýnýf ve dönem arkadaþlarýný aramayan yok gibidir. Hele görüþememekten doðan hasret bitmez, hatta artar. Kabataþlýlar Derneði web sitesini veya dernek idari bürosunu arayanlar isimler vererek adreslerini sorarlar. Herhangi bir iþ veya iþyerini araþtýrdýðýmýzda yine orada Kabataþlý olup olmadýðýný araþtýrýrýz. Yani her meslekten Kabataþlýyý da öðrenmeye ihtiyaç duyarýz. Ýþte bütün bunlara çözüm bulabilmek için uzun bir çalýþma süresi gerekse de sitemizdeki köþenin güncellenerek bir "Kabataþlýlar Almanaðý" haline getirilmesi için çalýþmalara baþlanmýþtýr.. Kabataþlý olan ve okula uðramayan veya Kabataþlýlar Derneði üyesi olmadýðý için kaydý olmayan kiþileri bu almanaða alabilmemiz tabii ki imkânsýz olacaktýr. Ýþte bu sebeple çýkarýlacak almanak sadece Kabataþlýlar Derneði üyelerini kapsayacaktýr. Ayrýca yapýlan araþtýrmalar sonucunda almanaðýn kâðýt baskýlý olarak çýkarýlmasý maliyet yüksekliði ve güncelleþtirilmesinin zorluðu bakýmýndan uygun bulunmamýþtýr. Almanaðýn web sitemizdeki köþede yayýnlanmasý internet yoluyla kolayca eriþilmesini ve güncelleþtirilmesi olanaðýný da saðlayacaktýr. Almanak köþesine girdiðinizde özel programýný kullanarak üyeleri meslek, mezuniyet yýlý, sýnýfý veya okul numarasý þeklinde gruplarda görmek mümkün olacaktýr. Güncelleþtirilecek yeni üye kayýtlarýný oluþturmak ve son durumunuzu belirlemek üzere bültenimizin 2. sayfasýnýn altýndaki kuponu doldurarak Kabataþlýlar Derneði'ne posta veya faks ile göndermeniz hazýrlýk komitesinin iþini kolaylaþtýrmýþ ve çabuklaþtýrmýþ olacaktýr.

2 Sayfa 2 TÖRENE KATILAN KABATAÞLILAR BÝRLÝKTE FUAYEDELER NEHAR TÜBLEK 1980 YILINDA KABATAÞ'TA ÖÐRENCÝLERLE (SOLUNDAKÝ DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK) YARIÞMANIN SUNUMUNU ÝKÝ KABATAÞLI, NABÝ CÜCÜK VE AKDAÐ SAYDUT YAPTI YARIÞMAYI KAZANANLAR HEP BERABER SAHNEDELER Her yýl Karikatürcüler Derneði ile Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan birlikte organize edilen Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý'nýn 16. sý Akatlar Kültür Merkezi'nde 6 Mart Pazar akþamý adeta bir Kabataþlýlar Toplantýsý þeklinde geçti. Kabataþlýlar Derneði olarak her yýl adýna Yönetim Kurulu Onur Ödülü verdiðimiz Nehar Tüblek aðabeyimizin anýsýna Kabataþlýlar yine 16. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý Ödül törenini de görevlisinden seyircisine doldurmuþlardý. Törenin yöneticisi Karikatürcüler Derneði adýna Kabataþ mezunu Akdað Saydut'du, yine tören sunumunu Kabataþlýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nabi Cücük yapýyordu, verilen ödüllerden biri "Kabataþ Eðitim Vakfý özel ödülüydü, veren ise Vakýf Yönetim Kurulu'ndan Ýsmail Özsüsücü'ydü, yarýþmanýn 16 yýldýr baþarýlý yürütülmesine sebep Nehar Tüblek aðabeyimizin eþi Kabataþ Eðitim Vakfý Mütevellisi Ýhsan Tüblek ile törene yardýmcý olan ve Vakýf Senedi vasisi Kabataþ mezunu Nejat Gözen idi. Katýlýmcýlarýn çoðunluðu da Kabataþ mezunlarý ile eþleri ve arkadaþlarýydý. Beþiktaþ Belediye Baþkaný Ýsmail Ünal'ýn rahatsýzlýðý sebebiyle yerine belediyenin özel ödülünü baþkanýn eþi Fazilet Ünal verdi. Diðer ödülleri de belediye baþkan yardýmcýsý ve yarýþma seçici kurul üyesi Kemal Çiloðlu ile belediye meclisi üyeleri olarak gelen davetliler verdiler. Kabataþlýlar Derneði olarak yarýþma birincisine, sunumu da yapan dernek yönetim kurulu baþkaný Nabi Cücük tarafýndan "Gümüþ 100. Yýl Aný Paramýz" hediye edildi. Bu yýlki konusu "Dünya Hali " olan yarýþmada bir ilk daha yaþandý ve küçük karikatürcüler de katýlarak ödüle hak kazandýlar. Bu yeni özendirme kategorisinde 9 minik kardeþimizin ödülü de kitap dolu hediye paketleri oldu. Böylece Kabataþlýlar bu törene katýlýmlarýyla Nehar Tüblek aðabeylerini unutmadýklarýný göstererek bir vefa örneði gösterdiler. Yarýþmada kazananlar ile eserlerini görebilmek ve geniþ bilgi alabilmek için Akdað Saydut'un çizgi.com sitesine girebilirsiniz.

3 Sayfa 3 Kabataþlý demokrasi þehidimiz Ahmet Taner Kýþlalý'nýn adýna verilen "Onur Ödülü" nü bu yýl vermek üzere eþi Nilüfer Kýþlalý "En Ýyiler Töreni" sýrasýnda sahneye çýktýðýnda, elindeki bir defteri göstererek merhum Kýþlalý'nýn eþyalarý arasýnda Kabataþ'ta okuduðu yýllarda yazdýðý þiirlerini bulduðunu söyledi ve içlerinden birini de bizlere okudu. Yanda bu þiiri aynen yayýnlýyoruz: NÝLÜFER KIÞLALI

4 Sayfa 4 ÖDÜL ALAN 1986 MEZUNLARI SARIYER BELEDÝYE BAÞKANI SÜKRÜ GENÇ VE AHMET AYTEKÝN HOCAMIZLA BÝRLÝKTE DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK ÖDÜLÜNÜ VERDÝÐÝ 1986 MEZUNLARI ÝLE VAKIF BAÞKANIMIZ NACÝ KARAAÐAÇ DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK VE SARIYER BELEDÝYE BAÞKANI ÞÜKRÜ GENÇ EGLENENLER ARASINDALAR Kabataþlýlar Derneði'nin her yýl Mart ayý içinde yaptýðý "Geleneksel Kýþ Yemeði"ni bu sene 19 Mart 2011 Cumartesi gecesi Feriye Lokantasý'nda rekor bir katýlým ile yaptýk. Ayný gece yemek sýrasýnda 1986 mezunlarýnýn da "25. Mezuniyet Yýlý Aný Plaketi" alacak olmasý katýlýmýn rekor seviyeye ulaþmasýna ve yemek için daha önceden ayrýlmýþ olan sahildeki cam salondan törenin daha büyük oturma kapasiteli Hamdi Saver salonuna alýnmasýna sebep oldu. Soðuk ve yaðýþlý bir Ýstanbul akþamý olmasýna raðmen büyük ilgi gören yemekte, katýlýmcýlar saat 19.00'dan itibaren "Hoþ geldiniz Kokteyli" için fuayeyi doldurmaya baþladýlar. Uzun yýllar bir araya gelemeyenler birlikte olmanýn keyfini yaþamaya baþladýlar. Kýþ Yemeði'mize protokol olarak katýlanlar arasýnda baþta Okul Müdürümüz Sn. Uður Açýkgöz ve eþi olmak üzere Müdür Baþ Yardýmcýmýz Sn. Emeti Akanpýnar ve eþi, Vakýf Onursal Baþkanýmýz Sn. Cahit Kocaömer, Vakýf Baþkanýmýz Sn. Naci Karaaðaç ile dernek eski b P O k K G S C i S A V d þ HAMDÝ SAVER SALONU'NDAKÝ KIÞ YEMEÐÝ'NDEN GENEL BÝR GÖRÜNTÜDE KATILIMCILAR EÐLENÝRKEN GÖRÜLÜYORLAR

5 Sayfa 5 OKUL MÜDÜRÜMÜZ UÐUR AÇIKGÖZ ÖDÜLÜNÜ VERDÝÐÝ 1986 MEZUNLARIYLE BÝRLÝKTE 3 FEN B GRUBU FUAYEDE BÝRLÝKTE BU ANI FOTOÐRAFINI ÇEKTÝRDÝLER ý m. r þ a. n n a e a k e f i baþkanlarýmýz, Mezunlar Derneði Baþkaný Sn. Ümit Pýnaroba ve eþi ile Okul Aile Birliði Baþkanýmýz yer aldýlar. Tabii Kabataþlýlarýn unutulmaz emekli öðretmeni Sn Oktay Tuncer ile eþinin bizlerle olmasý 25 sene önce kendisinin okuttuðu eski öðrencilerini çok sevindirdi. Kabataþ mezunu Sarýyer Belediye Baþkaný Sn. Þükrü Genç bizzat, kendi gelemeyen Beþiktaþ Belediye Baþkaný Sn. Ýsmail Ünal'ýn ise çiçeði bizlerle birlikteydi. Yemek Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Nabi Cücük'ün açýlýþ konuþmasý ile baþladý, onu müdürümüz ile Vakýf Onursal Baþkanýmýzýn konuþmalarý takip etti. Son konuþmayý ise 1986 mezunlarý adýna Sn. Ýhsan Tolga Akar yaptý. Sunuculuðunu (Þekeroðlan lakaplý) 1981 mezunu Cüneyt Vural'ýn üstlendiði yemek sýrasýnda yapýlan törenle de 1986 mezunlarý "25. Yýl Aný Plaket"lerine kavuþtular. Yenilen leziz yemekler, canlý müzik eþliðinde yapýlan danslar, halaylar ve oyun havalarý ile gece neþeli bir þekilde sona erdi. GECEYE KATILAN BÝR GRUP DAVETLÝ FUAYEDE BÝRARADALAR 3 FEN C GRUBU DERNEK PROMOSYONLARINDAN ALARAK DESTEKTE BULUNDULAR BÝR GRUP KATILIMCI EÞLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE YEMEK MASALARI BAÞINDA YEMEÐE KATILANLARDAN BÝR GRUP BU ANI FOTOÐRAFI ÝLE GECEYÝ ÖLÜMSÜZLEÞTÝRDÝ

6 Sayfa 6 ÝMPARATORLUKLA BAÞLAYIP, LAÝK ÇAÐDAÞ CUMHURÝYETLE BÝRLÝKTE SONSUZLUÐA GÝDEN YOLDA GÜZELLÝKLERLE ÖRÜLÜ BÝR ÖYKÜDÜR: Kabataþ Erkek Lisesi'ni 50 yýl önce bitirenlerin geçen seneki "Aný Plaketi Töreni"nde okulumuz Türkçe ve Edebiyat öðretmeni Sn. Gülþen Yarlý resimlerle de desteklenen çok güzel bir þiirsel sunum yaptý. Lisemizdeki Türkçe ve Edebiyat öðretmelerinin daha önceki sunumlarda yaptýklarý konuþmalardan yararlanýlarak hazýrlanmýþ bu güzel sunumu aþaðýda aynen sizlerle paylaþýyoruz: Kabataþ'ta set üstünde kurulan okulun fesli öðrencileri yerlerini Cumhuriyet Kuþaklarý'na býrakmýþ, bugünlere gelmiþiz. Boðaz'ýn mavi serinliklerinde soluklanan lisemizin bahçesinde gezinirseniz ne fýsýltýlar, ne öyküler dinleyeceksiniz yaprak hýþýrtýlarýndan, rüzgar seslerinden. Yapraklarý birbirleriyle söyleþen mis kokulu manolyaya beþ dakika ayýrýn ne masallar, ne öyküler anlatýr sizlere Yalnýz çocuklarýn ürkek adýmlarýný mý istersiniz, bilinçli gençlerin kararlý tutumlarýný mý? Hülyalý gençlerin coþkulu mektuplarýný, sevgilinin saç telinin içine konduðu yýllar sonra da Kabataþ Müzesi'nde sergilenen Kulak verin dalgalarýn hýþýrtýsýna, sesler getirecek size geçmiþ yýllardan... Gemi kaptanlarýný ýslýkla selamlayan sýlaya derin iç çekiþleri ile selam yollayan Karslý, Aðrýlý, Keþanlý, Uþaklý, Maraþlý, Ýstanbullu, Ardahanlý, Hataylý, Tokatlý Kabataþ: Anadolu Satýrlara sýðdýrdýðýmýz anýlar, þimdi tozlu sayfalarda Ve sen kim bilir kaç yaþýndasýn? Kim bilir belki de hatýrlarsýn.. Boðaz'ýn sisli sabahýydý çayýmýza eþlik eden Ve taþ görünen, dost duvarlardý çocuk dertlerimize çare ortaklar Biz seninle kordonda volta attýk akþamüstleri, Sýnavýn ortasýnda geçen vapurun sesine kýzdýk Ýsimlerini yazdýk pencere kenarlarýna, marifetmiþ gibi Yatakhane, yemekhane, dershane, keþ hane Kabataþ: Yatýlý için en güzel hane Uzun bir öykü bu. Kabataþ Mekteb-i Ýdadisi, Kabataþ Mekteb-i Sultanisi, Kabataþ Erkek Lisesi Kabataþ: Tarih, hüzün, sevinç, sevgi, heyecan Kabataþ: Duygu Dünün fesli öðrencilerinden, sarýklý hocalarýndan günümüzün modern dersliklerinde birlikte eðitim gören kýzlý erkekli öðrenci gruplarýna Çaðdaþlýða giden yolda öncü bir kurumdur Kabataþ 1913 yýlýnda ilkokul kýsmýnýn da açýlmasýyla son on iki sýnýflý "Kabataþ Sultanisi" haline gelen 1919 yýlýndan itibaren yatýlý ve gündüzlü olarak eðitim ve öðretimini sürdüren okulumuz ders yýlýndan itibaren Sultani'lerin kaldýrýlmasý ile Kabataþ Erkek Lisesi adýný aldý ders yýlý baþýnda Kabataþ set üstü'ndeki eski binalarýn yetersizliði nedeniyle bugünkü binalarýna taþýndý yýlýnda okul bahçesindeki Aðalar Dairesi adýyla bilinen cadde üzerindeki bina onarýlarak konferans salonu ve laboratuvarlarýn bulunduðu Kültür Binasý kullanýma açýldý. Öðrenci sayýsýnýn artmasý üzerine 1952 yýlýnda orta kýsým kapatýlarak ayný binada yalnýz lise olarak eðitime devam edildi yýlýnda Feriye Saraylarý'nýn üçüncüsü olan ve o tarihe kadar Beþiktaþ Ortaokulu olarak kullanýlan bölüm de Pansiyon Binasý olarak liseye devredildi. Hep iz býrakmaya çalýþtýk. Kim bilir kaçýncý yaþýndasýn Kim bilir, belki de hatýrlarsýn Þarkýlar söyledik hep bir aðýzdan

7 Sayfa 7 Biz vardýk, birimiz için bahçede Ve bahçede hepimiz için birimiz için vardýk Balýk bile tuttuk sahilden Boðaz'ýn kirlendiðini gördük hüzünlü gözlerle Ama biz hep temiz kaldýk Þimdi sýram kadar, kitabým kadar uzaksýn bana Ve þimdi gençliðim kadar özlediðimsin Kim bilir þimdi kimlerlesin Sen Kabataþ'ta kalan gençliðimsin. "Ben buradan giderken sen benimle gelirsin Bizimle biter hikâye, geride kalan yalan ses:" Bahçem yalnýz benimsin" diyen Behçet Necatigil ile tüm insanlara ve öðrencilere gösterilen saygý ve sevgiyi yaþadý Kabataþlýlar. "Belki duruyormuþ gibi görüyorsunuz siz onu, Oysaki sonsuzun tarifsiz sularýnda, çýkmýþ gidiyor enginler ötesi bir sefere Ýçi dýþý ýþýklar bezeði bir gemidir o" diyen Zeki Ömer Defne'nin dizelerinde daha bir farkýna vardý her Kabataþlý alnýndaki Kabataþ aydýnlýðýnýn. Kabataþ, siyah, kýrmýzý, Boðaz, martýlar, Feriye, Sultan Abdülaziz, daimi, disiplin, satranç, Hamdi Saver, masa tenisi, Sallabaþ Kemal, Zeria Bali, Kürt Aziz, Behçet Necatigil, Faik Dranaz, Galip Vardar, mazi Kabataþ: Sonsuzluk yýlýnda kýz öðrencilerin de Kabataþ Erkek Lisesi eðitim sürecinde yer almalarýyla birlikte bir renk, yeni bir boyut katýlýyordu okulumuza. Çaðýn gereði olan karma eðitime geçiþle birlikte kýz öðrenciler de Kabataþlý olmanýn ayrýcalýðýný yaþayacaklardý Atatürk ilke ve devrimlerinden güç alan Kabataþ: Büyük, sýcak, güzel, yüksek, çaðdaþ Kabataþ: Tanýmsýz Bazen anýlar hayatýn ta kendisi olur. Bir gülümsemedir, takýlýr kalýr yüzünüzde. Bazen derin bir iç çekiþtir; Öyle uzun bir dalýþtýr ki yüreðinize, Bir anda sadece bir nefes olursunuz, çýkýp hayata yeniden karýþýr anýlar. Yaþlý bir çýnarýn gölgesinde taze bir nefes olur, Boðaz'ýn sularýnda yýkaný eski okul sýranýzda oturur. Bazen anýlar isteyip yapamamaktýr; çaresizliktir apansýz bastýran Eli kolu baðlý bir haykýrma isteðidir, yemekhanede yutamadýðýnýz lokmadýr. Sýðýndýðýnýz köþede sizi bulan bir dostluk, yüreklere açýlan kapýlardýr anýlar. Bazen anýlar bu gündür, þu andýr, sessiz bir selamdýr geleceðe, Yaþayýp çekilemezsiniz, öteye uzar gider; Yayýlýp geniþler; nice yaþamlarý kapsar, zil çalar okul daðýlýr. Issýz koridorlarda gençlik kahkahalarý yankýlanýr. Tebeþir tozlarý uçuþur dersliklerde, bir sihrin ýþýltýlarý gibi. Havada asýlý kalýr, zil çalar bugün gelir, siz hala oradasýnýzdýr Bazen anýlar gelecekte umuttur; Bahçenin bir köþesinde elinize dokunur Aydýnlýktýr aþktýr; düþ ve gerçek. Öbür teneffüsü bekleyiþtir sýkýntýyla. Ama gelecektir. Anýlar bazen suskunluktur onay bekleyen; Suskunluktur biraz da Sonra kanmaktýr suya ya da doymamak Karþý gelmektir, bazen de kabul etmemektir. Yanlýþlar toplamýdýr matematik dersinde, hayatýn karþýsýnda titremektir. Kýsa bir özet çýkarmaktýr, yaþanmýþ olandan. Bazen anýlar nöbet bekler, sýnavdan geçer; Çocuk yüreðinizi kuþatan bir sorumluluktur, Bahçe kapýsýndan çýkýp gitmek istersiniz, haylazlýk yapmak, Islýk çalmak boþ sokaklarda, bütün sorularý çözemezsiniz de, Elde kalan cevaplar anýlardýr. Anýlar bazen dirençtir, savunmaktýr kendinizi Susmaktýr hayata biriktirdiðiniz her þeyi. Siz geldiniz, tamamladýk, hiç gitmediniz zaten, Tahta silinir, yeniden yazýlýr; hayat kalýr geriye, Tamamlayamaz zaman kendini asla, hayatýn tam kendisidir anýlar, Kabataþ'ta GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ: KABATAÞ 1930 Yýl 1930 Yer: Kabataþ Erkek Lisesi'nin toplu resimler çekilen en klasik köþesi: C Kapýsý, giriþ merdivenleri Resmin çekiliþ sebebi ise: Askerlik dersi için yýlda bir ay süren askere hazýrlýk kampý anýsý (facebook) Okulumuz 1988 mezunu Burç ÖZER, Ayça BERSUN ile de evlendi. Okulumuz 1945 mezunu merhum Hasan Nazým ÖZBAY'ýn yeðeni, okulumuz 1947 mezunu merhum A.Atýf ÖZBAY'ýn oðlu, yine okulumuz 2008 mezunu ve derneðimiz üyesi Özgehan ÖZBAY'ýn babasý, Okul Aile Birliði eski yönetim kurulu ve derneðimiz üyesi Serdar ÖZBAY de Sema AKKOYUN ile evlendi. Kabataþ ailesi olarak yeni evlileri tebrik eder mutluluklar dileriz. Okulumuz emekli öðretmenlerinden ve derneðimiz yönetim kurulu baþkan yardýmcýsý Ahmet AYTEKÝN de dede oldu. Kabataþ ailesi olarak kutlar, bebeðe mutlu ve saðlýklý bir yaþam dileriz. Okulumuz 1963 mezunu Ersin GÜNDOÐDU, Kabataþlý Prof. Dr. Azmi HAMZAOÐLU tarafýndan gerçekleþtirilen bir kalça protezi ameliyatý geçirdi. Okulumuz 1969 mezunu ve derneðimiz üyesi Nejat GÖZEN in teyzesi, Kabataþlý aðabeyimiz merhum Nehar TÜBLEK in eþi ve vakýf eski mütevellimiz Ýhsan TÜBLEK de bir ameliyat geçirdi. Kabataþ ailesi olarak geçmiþ olsun diyoruz. Okulumuz 1963 mezunu Selçuk TÜZÜN da vefat etti. Okulumuz 1969 mezunu Sermed TEZEL de vefat etti. Okulumuz 1962 mezunu ve derneðimiz üyesi Hayri SABANCI de vefat etti. Okulumuz 1990 mezunu Gürdal ERTEK'in babasý Prof. Dr. Tümay ERTEK de vefat etti. Okulumuz 1962 mezunu Çetin Kaya KALKAVAN'ýn aðabeyi okulumuz 1957 mezunu Bekir Sýtký KALKAVAN de vefat etti. Okulumuz 1970 mezunu ve derneðimiz üyesi, Samsun Ticaret Odasý eski baþkaný Adnan SAKOÐLU de vefat etti. Okulumuz 2001 mezunu ve derneðimiz üyesi Serdar ÖZUSLU'nun annesi Ayla ÖZUSLU vefat etti. Derneðimiz sponsoru Finansbank'ýn Maçka Þube Müdürü Hande GÖNÜLSOK'un kayýnpederi Hayrettin GÖNÜLSÖK 'de vefat etti. Kabataþ ailesi olarak merhume ve merhumlara Tanrýdan rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz.

8 Sayfa 8 Sahibi: Kabataþlýlar Derneði Adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Nabi CÜCÜK Gen.Yay.Yönetmeni ve Sorumlu Yazý iþleri Md.: Cevat ONGUN Editör: Ali POLAT Yayýn Kurulu: Yavuz Emre YEÞÝL, Hakan ÝLTER Elif FINDIKOÐLU, Özgür ZÜLFÜKAROÐLU Yayýn Türü: Yerel Süreli Grafik Tasarým Öznur HORUZOÐLU 01 NÝSAN 2011

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ SIRATARİH KONU SAAT-SÜRE YER UYGULAYICI KİME UYGULANACAĞI 1 17 Eylül 2013 Salı Okulun Açılış Günü İzlencesi 09:30-10:30 Okul Bahçesi Türkçe Bölümü Tüm Sınıflar 2 17 Eylül 2012 Pazartesi 'İlköğretim Haftası'

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Fabrika Haberleri Çimentaş tan masa tenisi turnuvası Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası nın üçüncüsü gerçekleştirilmiş, zorlu

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

2014-2015 PROGRAM UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 10-13 NÝSAN 2014 PINE BAY RESORT OTEL / KUÞADASI Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2014-2015 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün

Detaylı

Yýl:1 Sayý:6 HAZÝRAN 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr.

Yýl:1 Sayý:6 HAZÝRAN 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Yýl:1 Sayý:6 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. 2 EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ PAÜHABER Pamukkale Üniversitesi 2007-2008 Eðitim-Öðretim yýlý

Detaylı

CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014

CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014 CUMHURİYETİMİZİN 90. YILI KUTLAMA PROGRAMI 29 Ekim 2014 1- AMAÇ Bu program, Cumhuriyetimizin 91. kuruluş yıldönümünü daha anlamlı ve daha coşkulu bir şekilde kutlamak ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1 2 Okul Öncesi ve İlköğretim 1. Sınıflar için Okul Açılışı 3 4 5 6 7 8 9 Okulların Açılışı Okulun Açılış Töreni 10 11 12 13 14 15 16 Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMANIN AMACI TÜRÜ HEDEF KİTLE YARIŞMA TAKVİMİ MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Fen Bilimleri

Detaylı

Adres: Akçay Mahallesi Yarbaşı Sokak No:13 Kızılcahamam/ANKARA Tel: 0312 736 10 66 Fax:0312 736 63 17

Adres: Akçay Mahallesi Yarbaşı Sokak No:13 Kızılcahamam/ANKARA Tel: 0312 736 10 66 Fax:0312 736 63 17 MERHABA Bizler Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokululumuzda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi sizlerle paylaşmak istedik.okulumuz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tam gün eğitim

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 93339336/310.01/110880 06/01/2015 Konu: Adapazarı Matematik Olimpiyatları VALİLİK MAKAMINA Adapazarı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından

Detaylı

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Uluslararası Rotary Başkanı Ron D. BURTON U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Toplantı Yeri: Kordon Otel Çarşamba 12.30-14.00 En iyi bireyler, kendinden

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z-

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z- OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ BİLGİ FORMU SORULARI AÇIKLAMA: Bu sorular yalnızca ön bilgi olarak ve sistemdeki Bilgi Formunu doldurmaya geçmeden önce hazırlık yapmanız açısından verilmiştir. 1. Okul/ Kurumun

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

NİSAN AYI ROTARY TAKVİMİNDE DERGİ AYIDIR U.R. DÖNEM BAŞKANI JOHN KENNY, 2420.BÖLGE GUVERNÖRÜ NURİ ÖZGÜR 10.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI ALİ RIZA ERSOY

NİSAN AYI ROTARY TAKVİMİNDE DERGİ AYIDIR U.R. DÖNEM BAŞKANI JOHN KENNY, 2420.BÖLGE GUVERNÖRÜ NURİ ÖZGÜR 10.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI ALİ RIZA ERSOY 10.GRUP GUVERNÖR YARDIMCISI ALİ RIZA ERSOY KULÜP DEVAM DEĞERLERİ ( 4 Aylık ) Dönem Aylar Toplantı sayısı Katılım % 2009 ARALIK 5 %58 2010 OCAK 4 %66 2010 ŞUBAT 4 %63 2010 MART 5 %55 2010 NİSAN Devam Durumu

Detaylı

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONU: 2. AMAÇ: Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya konular çerçevesinde hazırlanacaktır: TBMM

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ EKİM E Y L Ü L 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-ANASINIFI ) ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K S O R U

Detaylı

Bu yıl markanızın çok daha büyük düşünmesini sağlayacak çok güzel bir sebep var

Bu yıl markanızın çok daha büyük düşünmesini sağlayacak çok güzel bir sebep var Bu yıl markanızın çok daha büyük düşünmesini sağlayacak çok güzel bir sebep var Büyük hayaldi ama gerçek oldu Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Töreni, bundan 8 yıl önce Türkiye nin en değerli yerel

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 MART 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Çağdaş Kibeleler Belediyesi nin sekiz sezondur düzenlediği Ustalara Saygı toplantıları, Dünya Kadınlar Günü geleneksel etkinliği Çağdaş

Detaylı