Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SAYI: 42 MART-NÝSAN 2011 Kabataþlýlar Derneði Yelkovan Sokak No:11 Ortaköy / Ýstanbul P.K.54 Beþiktaþ / ÝSTANBUL Tel : Fax: (0212) E-posta: Okulumuz Kabataþ Erkek Lisesi 17 Þubat 2011 Perþembe günü 103. Yaþýna bastý. Türkiye'de çok az okula nasip olan bu bir asrý geçen eðitim ömrünü biz de Kabataþlýlar Derneði olarak bahçemizdeki 100. Yýl Anýtý'na çelek koyarak kutladýk. Törene Kabataþlýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Nabi Cücük ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Okul Aile Birliði adýna baþkan Sn. Gülser Okumuþ katýldý. Nabi Cücük ve Genel Sekreter Murat Avcý tarafýndan anýta konulan 103. Yýl kutlama çelenginin ardýndan saygý duruþu ve okunan Ýstiklal Marþý ile tören sona erdi. Resimlerde anýta konulan çelenk ve kutlama törenine katýlan yönetim kurulu üyeleri görülüyor. Kabataþlý olup da mezuniyetinden seneler geçtikçe sýnýf ve dönem arkadaþlarýný aramayan yok gibidir. Hele görüþememekten doðan hasret bitmez, hatta artar. Kabataþlýlar Derneði web sitesini veya dernek idari bürosunu arayanlar isimler vererek adreslerini sorarlar. Herhangi bir iþ veya iþyerini araþtýrdýðýmýzda yine orada Kabataþlý olup olmadýðýný araþtýrýrýz. Yani her meslekten Kabataþlýyý da öðrenmeye ihtiyaç duyarýz. Ýþte bütün bunlara çözüm bulabilmek için uzun bir çalýþma süresi gerekse de sitemizdeki köþenin güncellenerek bir "Kabataþlýlar Almanaðý" haline getirilmesi için çalýþmalara baþlanmýþtýr.. Kabataþlý olan ve okula uðramayan veya Kabataþlýlar Derneði üyesi olmadýðý için kaydý olmayan kiþileri bu almanaða alabilmemiz tabii ki imkânsýz olacaktýr. Ýþte bu sebeple çýkarýlacak almanak sadece Kabataþlýlar Derneði üyelerini kapsayacaktýr. Ayrýca yapýlan araþtýrmalar sonucunda almanaðýn kâðýt baskýlý olarak çýkarýlmasý maliyet yüksekliði ve güncelleþtirilmesinin zorluðu bakýmýndan uygun bulunmamýþtýr. Almanaðýn web sitemizdeki köþede yayýnlanmasý internet yoluyla kolayca eriþilmesini ve güncelleþtirilmesi olanaðýný da saðlayacaktýr. Almanak köþesine girdiðinizde özel programýný kullanarak üyeleri meslek, mezuniyet yýlý, sýnýfý veya okul numarasý þeklinde gruplarda görmek mümkün olacaktýr. Güncelleþtirilecek yeni üye kayýtlarýný oluþturmak ve son durumunuzu belirlemek üzere bültenimizin 2. sayfasýnýn altýndaki kuponu doldurarak Kabataþlýlar Derneði'ne posta veya faks ile göndermeniz hazýrlýk komitesinin iþini kolaylaþtýrmýþ ve çabuklaþtýrmýþ olacaktýr.

2 Sayfa 2 TÖRENE KATILAN KABATAÞLILAR BÝRLÝKTE FUAYEDELER NEHAR TÜBLEK 1980 YILINDA KABATAÞ'TA ÖÐRENCÝLERLE (SOLUNDAKÝ DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK) YARIÞMANIN SUNUMUNU ÝKÝ KABATAÞLI, NABÝ CÜCÜK VE AKDAÐ SAYDUT YAPTI YARIÞMAYI KAZANANLAR HEP BERABER SAHNEDELER Her yýl Karikatürcüler Derneði ile Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan birlikte organize edilen Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý'nýn 16. sý Akatlar Kültür Merkezi'nde 6 Mart Pazar akþamý adeta bir Kabataþlýlar Toplantýsý þeklinde geçti. Kabataþlýlar Derneði olarak her yýl adýna Yönetim Kurulu Onur Ödülü verdiðimiz Nehar Tüblek aðabeyimizin anýsýna Kabataþlýlar yine 16. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý Ödül törenini de görevlisinden seyircisine doldurmuþlardý. Törenin yöneticisi Karikatürcüler Derneði adýna Kabataþ mezunu Akdað Saydut'du, yine tören sunumunu Kabataþlýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nabi Cücük yapýyordu, verilen ödüllerden biri "Kabataþ Eðitim Vakfý özel ödülüydü, veren ise Vakýf Yönetim Kurulu'ndan Ýsmail Özsüsücü'ydü, yarýþmanýn 16 yýldýr baþarýlý yürütülmesine sebep Nehar Tüblek aðabeyimizin eþi Kabataþ Eðitim Vakfý Mütevellisi Ýhsan Tüblek ile törene yardýmcý olan ve Vakýf Senedi vasisi Kabataþ mezunu Nejat Gözen idi. Katýlýmcýlarýn çoðunluðu da Kabataþ mezunlarý ile eþleri ve arkadaþlarýydý. Beþiktaþ Belediye Baþkaný Ýsmail Ünal'ýn rahatsýzlýðý sebebiyle yerine belediyenin özel ödülünü baþkanýn eþi Fazilet Ünal verdi. Diðer ödülleri de belediye baþkan yardýmcýsý ve yarýþma seçici kurul üyesi Kemal Çiloðlu ile belediye meclisi üyeleri olarak gelen davetliler verdiler. Kabataþlýlar Derneði olarak yarýþma birincisine, sunumu da yapan dernek yönetim kurulu baþkaný Nabi Cücük tarafýndan "Gümüþ 100. Yýl Aný Paramýz" hediye edildi. Bu yýlki konusu "Dünya Hali " olan yarýþmada bir ilk daha yaþandý ve küçük karikatürcüler de katýlarak ödüle hak kazandýlar. Bu yeni özendirme kategorisinde 9 minik kardeþimizin ödülü de kitap dolu hediye paketleri oldu. Böylece Kabataþlýlar bu törene katýlýmlarýyla Nehar Tüblek aðabeylerini unutmadýklarýný göstererek bir vefa örneði gösterdiler. Yarýþmada kazananlar ile eserlerini görebilmek ve geniþ bilgi alabilmek için Akdað Saydut'un çizgi.com sitesine girebilirsiniz.

3 Sayfa 3 Kabataþlý demokrasi þehidimiz Ahmet Taner Kýþlalý'nýn adýna verilen "Onur Ödülü" nü bu yýl vermek üzere eþi Nilüfer Kýþlalý "En Ýyiler Töreni" sýrasýnda sahneye çýktýðýnda, elindeki bir defteri göstererek merhum Kýþlalý'nýn eþyalarý arasýnda Kabataþ'ta okuduðu yýllarda yazdýðý þiirlerini bulduðunu söyledi ve içlerinden birini de bizlere okudu. Yanda bu þiiri aynen yayýnlýyoruz: NÝLÜFER KIÞLALI

4 Sayfa 4 ÖDÜL ALAN 1986 MEZUNLARI SARIYER BELEDÝYE BAÞKANI SÜKRÜ GENÇ VE AHMET AYTEKÝN HOCAMIZLA BÝRLÝKTE DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK ÖDÜLÜNÜ VERDÝÐÝ 1986 MEZUNLARI ÝLE VAKIF BAÞKANIMIZ NACÝ KARAAÐAÇ DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK VE SARIYER BELEDÝYE BAÞKANI ÞÜKRÜ GENÇ EGLENENLER ARASINDALAR Kabataþlýlar Derneði'nin her yýl Mart ayý içinde yaptýðý "Geleneksel Kýþ Yemeði"ni bu sene 19 Mart 2011 Cumartesi gecesi Feriye Lokantasý'nda rekor bir katýlým ile yaptýk. Ayný gece yemek sýrasýnda 1986 mezunlarýnýn da "25. Mezuniyet Yýlý Aný Plaketi" alacak olmasý katýlýmýn rekor seviyeye ulaþmasýna ve yemek için daha önceden ayrýlmýþ olan sahildeki cam salondan törenin daha büyük oturma kapasiteli Hamdi Saver salonuna alýnmasýna sebep oldu. Soðuk ve yaðýþlý bir Ýstanbul akþamý olmasýna raðmen büyük ilgi gören yemekte, katýlýmcýlar saat 19.00'dan itibaren "Hoþ geldiniz Kokteyli" için fuayeyi doldurmaya baþladýlar. Uzun yýllar bir araya gelemeyenler birlikte olmanýn keyfini yaþamaya baþladýlar. Kýþ Yemeði'mize protokol olarak katýlanlar arasýnda baþta Okul Müdürümüz Sn. Uður Açýkgöz ve eþi olmak üzere Müdür Baþ Yardýmcýmýz Sn. Emeti Akanpýnar ve eþi, Vakýf Onursal Baþkanýmýz Sn. Cahit Kocaömer, Vakýf Baþkanýmýz Sn. Naci Karaaðaç ile dernek eski b P O k K G S C i S A V d þ HAMDÝ SAVER SALONU'NDAKÝ KIÞ YEMEÐÝ'NDEN GENEL BÝR GÖRÜNTÜDE KATILIMCILAR EÐLENÝRKEN GÖRÜLÜYORLAR

5 Sayfa 5 OKUL MÜDÜRÜMÜZ UÐUR AÇIKGÖZ ÖDÜLÜNÜ VERDÝÐÝ 1986 MEZUNLARIYLE BÝRLÝKTE 3 FEN B GRUBU FUAYEDE BÝRLÝKTE BU ANI FOTOÐRAFINI ÇEKTÝRDÝLER ý m. r þ a. n n a e a k e f i baþkanlarýmýz, Mezunlar Derneði Baþkaný Sn. Ümit Pýnaroba ve eþi ile Okul Aile Birliði Baþkanýmýz yer aldýlar. Tabii Kabataþlýlarýn unutulmaz emekli öðretmeni Sn Oktay Tuncer ile eþinin bizlerle olmasý 25 sene önce kendisinin okuttuðu eski öðrencilerini çok sevindirdi. Kabataþ mezunu Sarýyer Belediye Baþkaný Sn. Þükrü Genç bizzat, kendi gelemeyen Beþiktaþ Belediye Baþkaný Sn. Ýsmail Ünal'ýn ise çiçeði bizlerle birlikteydi. Yemek Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Nabi Cücük'ün açýlýþ konuþmasý ile baþladý, onu müdürümüz ile Vakýf Onursal Baþkanýmýzýn konuþmalarý takip etti. Son konuþmayý ise 1986 mezunlarý adýna Sn. Ýhsan Tolga Akar yaptý. Sunuculuðunu (Þekeroðlan lakaplý) 1981 mezunu Cüneyt Vural'ýn üstlendiði yemek sýrasýnda yapýlan törenle de 1986 mezunlarý "25. Yýl Aný Plaket"lerine kavuþtular. Yenilen leziz yemekler, canlý müzik eþliðinde yapýlan danslar, halaylar ve oyun havalarý ile gece neþeli bir þekilde sona erdi. GECEYE KATILAN BÝR GRUP DAVETLÝ FUAYEDE BÝRARADALAR 3 FEN C GRUBU DERNEK PROMOSYONLARINDAN ALARAK DESTEKTE BULUNDULAR BÝR GRUP KATILIMCI EÞLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE YEMEK MASALARI BAÞINDA YEMEÐE KATILANLARDAN BÝR GRUP BU ANI FOTOÐRAFI ÝLE GECEYÝ ÖLÜMSÜZLEÞTÝRDÝ

6 Sayfa 6 ÝMPARATORLUKLA BAÞLAYIP, LAÝK ÇAÐDAÞ CUMHURÝYETLE BÝRLÝKTE SONSUZLUÐA GÝDEN YOLDA GÜZELLÝKLERLE ÖRÜLÜ BÝR ÖYKÜDÜR: Kabataþ Erkek Lisesi'ni 50 yýl önce bitirenlerin geçen seneki "Aný Plaketi Töreni"nde okulumuz Türkçe ve Edebiyat öðretmeni Sn. Gülþen Yarlý resimlerle de desteklenen çok güzel bir þiirsel sunum yaptý. Lisemizdeki Türkçe ve Edebiyat öðretmelerinin daha önceki sunumlarda yaptýklarý konuþmalardan yararlanýlarak hazýrlanmýþ bu güzel sunumu aþaðýda aynen sizlerle paylaþýyoruz: Kabataþ'ta set üstünde kurulan okulun fesli öðrencileri yerlerini Cumhuriyet Kuþaklarý'na býrakmýþ, bugünlere gelmiþiz. Boðaz'ýn mavi serinliklerinde soluklanan lisemizin bahçesinde gezinirseniz ne fýsýltýlar, ne öyküler dinleyeceksiniz yaprak hýþýrtýlarýndan, rüzgar seslerinden. Yapraklarý birbirleriyle söyleþen mis kokulu manolyaya beþ dakika ayýrýn ne masallar, ne öyküler anlatýr sizlere Yalnýz çocuklarýn ürkek adýmlarýný mý istersiniz, bilinçli gençlerin kararlý tutumlarýný mý? Hülyalý gençlerin coþkulu mektuplarýný, sevgilinin saç telinin içine konduðu yýllar sonra da Kabataþ Müzesi'nde sergilenen Kulak verin dalgalarýn hýþýrtýsýna, sesler getirecek size geçmiþ yýllardan... Gemi kaptanlarýný ýslýkla selamlayan sýlaya derin iç çekiþleri ile selam yollayan Karslý, Aðrýlý, Keþanlý, Uþaklý, Maraþlý, Ýstanbullu, Ardahanlý, Hataylý, Tokatlý Kabataþ: Anadolu Satýrlara sýðdýrdýðýmýz anýlar, þimdi tozlu sayfalarda Ve sen kim bilir kaç yaþýndasýn? Kim bilir belki de hatýrlarsýn.. Boðaz'ýn sisli sabahýydý çayýmýza eþlik eden Ve taþ görünen, dost duvarlardý çocuk dertlerimize çare ortaklar Biz seninle kordonda volta attýk akþamüstleri, Sýnavýn ortasýnda geçen vapurun sesine kýzdýk Ýsimlerini yazdýk pencere kenarlarýna, marifetmiþ gibi Yatakhane, yemekhane, dershane, keþ hane Kabataþ: Yatýlý için en güzel hane Uzun bir öykü bu. Kabataþ Mekteb-i Ýdadisi, Kabataþ Mekteb-i Sultanisi, Kabataþ Erkek Lisesi Kabataþ: Tarih, hüzün, sevinç, sevgi, heyecan Kabataþ: Duygu Dünün fesli öðrencilerinden, sarýklý hocalarýndan günümüzün modern dersliklerinde birlikte eðitim gören kýzlý erkekli öðrenci gruplarýna Çaðdaþlýða giden yolda öncü bir kurumdur Kabataþ 1913 yýlýnda ilkokul kýsmýnýn da açýlmasýyla son on iki sýnýflý "Kabataþ Sultanisi" haline gelen 1919 yýlýndan itibaren yatýlý ve gündüzlü olarak eðitim ve öðretimini sürdüren okulumuz ders yýlýndan itibaren Sultani'lerin kaldýrýlmasý ile Kabataþ Erkek Lisesi adýný aldý ders yýlý baþýnda Kabataþ set üstü'ndeki eski binalarýn yetersizliði nedeniyle bugünkü binalarýna taþýndý yýlýnda okul bahçesindeki Aðalar Dairesi adýyla bilinen cadde üzerindeki bina onarýlarak konferans salonu ve laboratuvarlarýn bulunduðu Kültür Binasý kullanýma açýldý. Öðrenci sayýsýnýn artmasý üzerine 1952 yýlýnda orta kýsým kapatýlarak ayný binada yalnýz lise olarak eðitime devam edildi yýlýnda Feriye Saraylarý'nýn üçüncüsü olan ve o tarihe kadar Beþiktaþ Ortaokulu olarak kullanýlan bölüm de Pansiyon Binasý olarak liseye devredildi. Hep iz býrakmaya çalýþtýk. Kim bilir kaçýncý yaþýndasýn Kim bilir, belki de hatýrlarsýn Þarkýlar söyledik hep bir aðýzdan

7 Sayfa 7 Biz vardýk, birimiz için bahçede Ve bahçede hepimiz için birimiz için vardýk Balýk bile tuttuk sahilden Boðaz'ýn kirlendiðini gördük hüzünlü gözlerle Ama biz hep temiz kaldýk Þimdi sýram kadar, kitabým kadar uzaksýn bana Ve þimdi gençliðim kadar özlediðimsin Kim bilir þimdi kimlerlesin Sen Kabataþ'ta kalan gençliðimsin. "Ben buradan giderken sen benimle gelirsin Bizimle biter hikâye, geride kalan yalan ses:" Bahçem yalnýz benimsin" diyen Behçet Necatigil ile tüm insanlara ve öðrencilere gösterilen saygý ve sevgiyi yaþadý Kabataþlýlar. "Belki duruyormuþ gibi görüyorsunuz siz onu, Oysaki sonsuzun tarifsiz sularýnda, çýkmýþ gidiyor enginler ötesi bir sefere Ýçi dýþý ýþýklar bezeði bir gemidir o" diyen Zeki Ömer Defne'nin dizelerinde daha bir farkýna vardý her Kabataþlý alnýndaki Kabataþ aydýnlýðýnýn. Kabataþ, siyah, kýrmýzý, Boðaz, martýlar, Feriye, Sultan Abdülaziz, daimi, disiplin, satranç, Hamdi Saver, masa tenisi, Sallabaþ Kemal, Zeria Bali, Kürt Aziz, Behçet Necatigil, Faik Dranaz, Galip Vardar, mazi Kabataþ: Sonsuzluk yýlýnda kýz öðrencilerin de Kabataþ Erkek Lisesi eðitim sürecinde yer almalarýyla birlikte bir renk, yeni bir boyut katýlýyordu okulumuza. Çaðýn gereði olan karma eðitime geçiþle birlikte kýz öðrenciler de Kabataþlý olmanýn ayrýcalýðýný yaþayacaklardý Atatürk ilke ve devrimlerinden güç alan Kabataþ: Büyük, sýcak, güzel, yüksek, çaðdaþ Kabataþ: Tanýmsýz Bazen anýlar hayatýn ta kendisi olur. Bir gülümsemedir, takýlýr kalýr yüzünüzde. Bazen derin bir iç çekiþtir; Öyle uzun bir dalýþtýr ki yüreðinize, Bir anda sadece bir nefes olursunuz, çýkýp hayata yeniden karýþýr anýlar. Yaþlý bir çýnarýn gölgesinde taze bir nefes olur, Boðaz'ýn sularýnda yýkaný eski okul sýranýzda oturur. Bazen anýlar isteyip yapamamaktýr; çaresizliktir apansýz bastýran Eli kolu baðlý bir haykýrma isteðidir, yemekhanede yutamadýðýnýz lokmadýr. Sýðýndýðýnýz köþede sizi bulan bir dostluk, yüreklere açýlan kapýlardýr anýlar. Bazen anýlar bu gündür, þu andýr, sessiz bir selamdýr geleceðe, Yaþayýp çekilemezsiniz, öteye uzar gider; Yayýlýp geniþler; nice yaþamlarý kapsar, zil çalar okul daðýlýr. Issýz koridorlarda gençlik kahkahalarý yankýlanýr. Tebeþir tozlarý uçuþur dersliklerde, bir sihrin ýþýltýlarý gibi. Havada asýlý kalýr, zil çalar bugün gelir, siz hala oradasýnýzdýr Bazen anýlar gelecekte umuttur; Bahçenin bir köþesinde elinize dokunur Aydýnlýktýr aþktýr; düþ ve gerçek. Öbür teneffüsü bekleyiþtir sýkýntýyla. Ama gelecektir. Anýlar bazen suskunluktur onay bekleyen; Suskunluktur biraz da Sonra kanmaktýr suya ya da doymamak Karþý gelmektir, bazen de kabul etmemektir. Yanlýþlar toplamýdýr matematik dersinde, hayatýn karþýsýnda titremektir. Kýsa bir özet çýkarmaktýr, yaþanmýþ olandan. Bazen anýlar nöbet bekler, sýnavdan geçer; Çocuk yüreðinizi kuþatan bir sorumluluktur, Bahçe kapýsýndan çýkýp gitmek istersiniz, haylazlýk yapmak, Islýk çalmak boþ sokaklarda, bütün sorularý çözemezsiniz de, Elde kalan cevaplar anýlardýr. Anýlar bazen dirençtir, savunmaktýr kendinizi Susmaktýr hayata biriktirdiðiniz her þeyi. Siz geldiniz, tamamladýk, hiç gitmediniz zaten, Tahta silinir, yeniden yazýlýr; hayat kalýr geriye, Tamamlayamaz zaman kendini asla, hayatýn tam kendisidir anýlar, Kabataþ'ta GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ: KABATAÞ 1930 Yýl 1930 Yer: Kabataþ Erkek Lisesi'nin toplu resimler çekilen en klasik köþesi: C Kapýsý, giriþ merdivenleri Resmin çekiliþ sebebi ise: Askerlik dersi için yýlda bir ay süren askere hazýrlýk kampý anýsý (facebook) Okulumuz 1988 mezunu Burç ÖZER, Ayça BERSUN ile de evlendi. Okulumuz 1945 mezunu merhum Hasan Nazým ÖZBAY'ýn yeðeni, okulumuz 1947 mezunu merhum A.Atýf ÖZBAY'ýn oðlu, yine okulumuz 2008 mezunu ve derneðimiz üyesi Özgehan ÖZBAY'ýn babasý, Okul Aile Birliði eski yönetim kurulu ve derneðimiz üyesi Serdar ÖZBAY de Sema AKKOYUN ile evlendi. Kabataþ ailesi olarak yeni evlileri tebrik eder mutluluklar dileriz. Okulumuz emekli öðretmenlerinden ve derneðimiz yönetim kurulu baþkan yardýmcýsý Ahmet AYTEKÝN de dede oldu. Kabataþ ailesi olarak kutlar, bebeðe mutlu ve saðlýklý bir yaþam dileriz. Okulumuz 1963 mezunu Ersin GÜNDOÐDU, Kabataþlý Prof. Dr. Azmi HAMZAOÐLU tarafýndan gerçekleþtirilen bir kalça protezi ameliyatý geçirdi. Okulumuz 1969 mezunu ve derneðimiz üyesi Nejat GÖZEN in teyzesi, Kabataþlý aðabeyimiz merhum Nehar TÜBLEK in eþi ve vakýf eski mütevellimiz Ýhsan TÜBLEK de bir ameliyat geçirdi. Kabataþ ailesi olarak geçmiþ olsun diyoruz. Okulumuz 1963 mezunu Selçuk TÜZÜN da vefat etti. Okulumuz 1969 mezunu Sermed TEZEL de vefat etti. Okulumuz 1962 mezunu ve derneðimiz üyesi Hayri SABANCI de vefat etti. Okulumuz 1990 mezunu Gürdal ERTEK'in babasý Prof. Dr. Tümay ERTEK de vefat etti. Okulumuz 1962 mezunu Çetin Kaya KALKAVAN'ýn aðabeyi okulumuz 1957 mezunu Bekir Sýtký KALKAVAN de vefat etti. Okulumuz 1970 mezunu ve derneðimiz üyesi, Samsun Ticaret Odasý eski baþkaný Adnan SAKOÐLU de vefat etti. Okulumuz 2001 mezunu ve derneðimiz üyesi Serdar ÖZUSLU'nun annesi Ayla ÖZUSLU vefat etti. Derneðimiz sponsoru Finansbank'ýn Maçka Þube Müdürü Hande GÖNÜLSOK'un kayýnpederi Hayrettin GÖNÜLSÖK 'de vefat etti. Kabataþ ailesi olarak merhume ve merhumlara Tanrýdan rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz.

8 Sayfa 8 Sahibi: Kabataþlýlar Derneði Adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Nabi CÜCÜK Gen.Yay.Yönetmeni ve Sorumlu Yazý iþleri Md.: Cevat ONGUN Editör: Ali POLAT Yayýn Kurulu: Yavuz Emre YEÞÝL, Hakan ÝLTER Elif FINDIKOÐLU, Özgür ZÜLFÜKAROÐLU Yayýn Türü: Yerel Süreli Grafik Tasarým Öznur HORUZOÐLU 01 NÝSAN 2011

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

LİSESİ 44. DÖNEM MEZUNLARI

LİSESİ 44. DÖNEM MEZUNLARI TED KAYSERİ KOLEJİ ÖZEL LİSESİ 44. DÖNEM MEZUNLARI MUHTEŞEM BİR TÖRENLE UĞURLANDI Eğitim dünyasının önde gelen kuruluşlarından TED Kayseri Koleji, 44.döneminde 93 öğrencisini mezun etti. Okul bahçesinde

Detaylı

İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Adres : Güneşli Mah. Fidanlık Mevkii No:49 Merkez/TOKAT Web : Tel :

İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Adres : Güneşli Mah. Fidanlık Mevkii No:49 Merkez/TOKAT Web :  Tel : İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ Adres : Güneşli Mah. Fidanlık Mevkii No:49 Merkez/TOKAT Web : http://tokatsbl.meb.k12.tr/ Tel : 0356 2280770 Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı 24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı Sabancı Öğretmenevi, Akşam Sanat Okulu Salonu'nda gerçekleşen Öğretmenler Günü, Saygı duruşu ve İstiklal Marş'ımızın okunması ile başladı. 1 / 7 Emekli

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

XIII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

XIII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ XIII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMANIN AMACI TÜRÜ HEDEF KİTLE YARIŞMA TAKVİMİ MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Fen

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ XII. FEN BİLİMLERİ ŞENLİĞİ VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMANIN AMACI TÜRÜ HEDEF KİTLE YARIŞMA TAKVİMİ MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Fen Bilimleri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü

T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü T.C. MELİKGAZİ KAYMAKAMLIĞI Şeker Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM HİZMETLERİ BRİFİNGİ 2012 2013 MELİKGAZİ 1 İdare odası Öğretmenl er odası Sınıflar Laboratuv Rehberlik Servisi Depo BT sınıfı Çok amaçlı Salon Arşiv

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

2014-2015 PROGRAM UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 10-13 NÝSAN 2014 PINE BAY RESORT OTEL / KUÞADASI Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2014-2015 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz.

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 07 Kasım-08 Aralık SERGİ Renklerin Hikayesi Resim Sergisi Necla Coşkun Sergi Açılışı: 07 Kasım, Salı, 17:30 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Necla Çoşkun

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ SIRATARİH KONU SAAT-SÜRE YER UYGULAYICI KİME UYGULANACAĞI 1 17 Eylül 2013 Salı Okulun Açılış Günü İzlencesi 09:30-10:30 Okul Bahçesi Türkçe Bölümü Tüm Sınıflar 2 17 Eylül 2012 Pazartesi 'İlköğretim Haftası'

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Fabrika Haberleri Çimentaş tan masa tenisi turnuvası Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası nın üçüncüsü gerçekleştirilmiş, zorlu

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ

TED OKULLARI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ BÖLGESEL EĞİTİMLERİ TED OKULLARI ÖĞRETMENLERİ EĞİTİMLERİ İNGİLİZCE BÖLGESEL 10.01.2015 tarihinde TED okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla TED Samsun Koleji nde Bölgesel

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 16 ( 30 Mayıs 15 Haziran 2016 ) Sayfa 1 SPORCU ÖDÜL TÖRENİ 09 Haziran Perşembe günü, tüm okulun katılımı ile Sporcu Ödül Törenimizi coşku ile gerçekleştirdik. Atletizm, basketbol, eskrim, binicilik,

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

Yýl:1 Sayý:6 HAZÝRAN 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr.

Yýl:1 Sayý:6 HAZÝRAN 2008 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Yýl:1 Sayý:6 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. 2 EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ PAÜHABER Pamukkale Üniversitesi 2007-2008 Eðitim-Öðretim yýlý

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 13 ( 15 Mayıs 29 Mayıs 2017 ) Sayfa 1 ATLETİZM 17 Mayıs Çarşamba günü okulumuz atletizm sahasında Sarıyer İlçesi Gençlik Yarışları yapıldı. Yarışlarda okulumuzu iki takım ile ENKA Lisesi temsil

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

03Ekim 2015 günü İzmir kulüpleri olarak birlikte kutladığımız

03Ekim 2015 günü İzmir kulüpleri olarak birlikte kutladığımız Kurucu Başkan : Tezer TUNÇ Dernek kodu:35-09/059 BAŞKAN : İlknur BECERİK Tel: 425 30 90 Faks: 425 30 90 Gsm: 0 533 472 81 90 II.I. BAŞKAN : Çiğdem BEŞKARDEŞ Tel: 373 30 11 Faks: 425 30 90 Gsm: 0 532 314

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NİSAN 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 02.NİSAN.2015 03.NİSAN.2015 TUBİTAK BİLİM İNSANI DESTEKLEME VE DAİRE BAŞK. 46. Ortaöğretim Proje Yarışması ve İzmir Bölge Ödül Töreni

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

> / f / Cumhuriyet 9387 V > Ü,

> / f / Cumhuriyet 9387 V > Ü, BÜYÜK KAYBIMIZ MalatyalI Hacı Müminzade merhum Hüseyin İnan ve merhume Rabia İnan ın oğullan, profesör Dr. Jale Inan m kıymetli eşi, Hüseyin İnan m sevgili babası, eski Müzeler Müdürü merhum Aziz Oğan

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı