Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SAYI: 42 MART-NÝSAN 2011 Kabataþlýlar Derneði Yelkovan Sokak No:11 Ortaköy / Ýstanbul P.K.54 Beþiktaþ / ÝSTANBUL Tel : Fax: (0212) E-posta: Okulumuz Kabataþ Erkek Lisesi 17 Þubat 2011 Perþembe günü 103. Yaþýna bastý. Türkiye'de çok az okula nasip olan bu bir asrý geçen eðitim ömrünü biz de Kabataþlýlar Derneði olarak bahçemizdeki 100. Yýl Anýtý'na çelek koyarak kutladýk. Törene Kabataþlýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Nabi Cücük ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Okul Aile Birliði adýna baþkan Sn. Gülser Okumuþ katýldý. Nabi Cücük ve Genel Sekreter Murat Avcý tarafýndan anýta konulan 103. Yýl kutlama çelenginin ardýndan saygý duruþu ve okunan Ýstiklal Marþý ile tören sona erdi. Resimlerde anýta konulan çelenk ve kutlama törenine katýlan yönetim kurulu üyeleri görülüyor. Kabataþlý olup da mezuniyetinden seneler geçtikçe sýnýf ve dönem arkadaþlarýný aramayan yok gibidir. Hele görüþememekten doðan hasret bitmez, hatta artar. Kabataþlýlar Derneði web sitesini veya dernek idari bürosunu arayanlar isimler vererek adreslerini sorarlar. Herhangi bir iþ veya iþyerini araþtýrdýðýmýzda yine orada Kabataþlý olup olmadýðýný araþtýrýrýz. Yani her meslekten Kabataþlýyý da öðrenmeye ihtiyaç duyarýz. Ýþte bütün bunlara çözüm bulabilmek için uzun bir çalýþma süresi gerekse de sitemizdeki köþenin güncellenerek bir "Kabataþlýlar Almanaðý" haline getirilmesi için çalýþmalara baþlanmýþtýr.. Kabataþlý olan ve okula uðramayan veya Kabataþlýlar Derneði üyesi olmadýðý için kaydý olmayan kiþileri bu almanaða alabilmemiz tabii ki imkânsýz olacaktýr. Ýþte bu sebeple çýkarýlacak almanak sadece Kabataþlýlar Derneði üyelerini kapsayacaktýr. Ayrýca yapýlan araþtýrmalar sonucunda almanaðýn kâðýt baskýlý olarak çýkarýlmasý maliyet yüksekliði ve güncelleþtirilmesinin zorluðu bakýmýndan uygun bulunmamýþtýr. Almanaðýn web sitemizdeki köþede yayýnlanmasý internet yoluyla kolayca eriþilmesini ve güncelleþtirilmesi olanaðýný da saðlayacaktýr. Almanak köþesine girdiðinizde özel programýný kullanarak üyeleri meslek, mezuniyet yýlý, sýnýfý veya okul numarasý þeklinde gruplarda görmek mümkün olacaktýr. Güncelleþtirilecek yeni üye kayýtlarýný oluþturmak ve son durumunuzu belirlemek üzere bültenimizin 2. sayfasýnýn altýndaki kuponu doldurarak Kabataþlýlar Derneði'ne posta veya faks ile göndermeniz hazýrlýk komitesinin iþini kolaylaþtýrmýþ ve çabuklaþtýrmýþ olacaktýr.

2 Sayfa 2 TÖRENE KATILAN KABATAÞLILAR BÝRLÝKTE FUAYEDELER NEHAR TÜBLEK 1980 YILINDA KABATAÞ'TA ÖÐRENCÝLERLE (SOLUNDAKÝ DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK) YARIÞMANIN SUNUMUNU ÝKÝ KABATAÞLI, NABÝ CÜCÜK VE AKDAÐ SAYDUT YAPTI YARIÞMAYI KAZANANLAR HEP BERABER SAHNEDELER Her yýl Karikatürcüler Derneði ile Beþiktaþ Belediyesi tarafýndan birlikte organize edilen Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý'nýn 16. sý Akatlar Kültür Merkezi'nde 6 Mart Pazar akþamý adeta bir Kabataþlýlar Toplantýsý þeklinde geçti. Kabataþlýlar Derneði olarak her yýl adýna Yönetim Kurulu Onur Ödülü verdiðimiz Nehar Tüblek aðabeyimizin anýsýna Kabataþlýlar yine 16. Nehar Tüblek Karikatür Yarýþmasý Ödül törenini de görevlisinden seyircisine doldurmuþlardý. Törenin yöneticisi Karikatürcüler Derneði adýna Kabataþ mezunu Akdað Saydut'du, yine tören sunumunu Kabataþlýlar Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nabi Cücük yapýyordu, verilen ödüllerden biri "Kabataþ Eðitim Vakfý özel ödülüydü, veren ise Vakýf Yönetim Kurulu'ndan Ýsmail Özsüsücü'ydü, yarýþmanýn 16 yýldýr baþarýlý yürütülmesine sebep Nehar Tüblek aðabeyimizin eþi Kabataþ Eðitim Vakfý Mütevellisi Ýhsan Tüblek ile törene yardýmcý olan ve Vakýf Senedi vasisi Kabataþ mezunu Nejat Gözen idi. Katýlýmcýlarýn çoðunluðu da Kabataþ mezunlarý ile eþleri ve arkadaþlarýydý. Beþiktaþ Belediye Baþkaný Ýsmail Ünal'ýn rahatsýzlýðý sebebiyle yerine belediyenin özel ödülünü baþkanýn eþi Fazilet Ünal verdi. Diðer ödülleri de belediye baþkan yardýmcýsý ve yarýþma seçici kurul üyesi Kemal Çiloðlu ile belediye meclisi üyeleri olarak gelen davetliler verdiler. Kabataþlýlar Derneði olarak yarýþma birincisine, sunumu da yapan dernek yönetim kurulu baþkaný Nabi Cücük tarafýndan "Gümüþ 100. Yýl Aný Paramýz" hediye edildi. Bu yýlki konusu "Dünya Hali " olan yarýþmada bir ilk daha yaþandý ve küçük karikatürcüler de katýlarak ödüle hak kazandýlar. Bu yeni özendirme kategorisinde 9 minik kardeþimizin ödülü de kitap dolu hediye paketleri oldu. Böylece Kabataþlýlar bu törene katýlýmlarýyla Nehar Tüblek aðabeylerini unutmadýklarýný göstererek bir vefa örneði gösterdiler. Yarýþmada kazananlar ile eserlerini görebilmek ve geniþ bilgi alabilmek için Akdað Saydut'un çizgi.com sitesine girebilirsiniz.

3 Sayfa 3 Kabataþlý demokrasi þehidimiz Ahmet Taner Kýþlalý'nýn adýna verilen "Onur Ödülü" nü bu yýl vermek üzere eþi Nilüfer Kýþlalý "En Ýyiler Töreni" sýrasýnda sahneye çýktýðýnda, elindeki bir defteri göstererek merhum Kýþlalý'nýn eþyalarý arasýnda Kabataþ'ta okuduðu yýllarda yazdýðý þiirlerini bulduðunu söyledi ve içlerinden birini de bizlere okudu. Yanda bu þiiri aynen yayýnlýyoruz: NÝLÜFER KIÞLALI

4 Sayfa 4 ÖDÜL ALAN 1986 MEZUNLARI SARIYER BELEDÝYE BAÞKANI SÜKRÜ GENÇ VE AHMET AYTEKÝN HOCAMIZLA BÝRLÝKTE DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK ÖDÜLÜNÜ VERDÝÐÝ 1986 MEZUNLARI ÝLE VAKIF BAÞKANIMIZ NACÝ KARAAÐAÇ DERNEK BAÞKANIMIZ NABÝ CÜCÜK VE SARIYER BELEDÝYE BAÞKANI ÞÜKRÜ GENÇ EGLENENLER ARASINDALAR Kabataþlýlar Derneði'nin her yýl Mart ayý içinde yaptýðý "Geleneksel Kýþ Yemeði"ni bu sene 19 Mart 2011 Cumartesi gecesi Feriye Lokantasý'nda rekor bir katýlým ile yaptýk. Ayný gece yemek sýrasýnda 1986 mezunlarýnýn da "25. Mezuniyet Yýlý Aný Plaketi" alacak olmasý katýlýmýn rekor seviyeye ulaþmasýna ve yemek için daha önceden ayrýlmýþ olan sahildeki cam salondan törenin daha büyük oturma kapasiteli Hamdi Saver salonuna alýnmasýna sebep oldu. Soðuk ve yaðýþlý bir Ýstanbul akþamý olmasýna raðmen büyük ilgi gören yemekte, katýlýmcýlar saat 19.00'dan itibaren "Hoþ geldiniz Kokteyli" için fuayeyi doldurmaya baþladýlar. Uzun yýllar bir araya gelemeyenler birlikte olmanýn keyfini yaþamaya baþladýlar. Kýþ Yemeði'mize protokol olarak katýlanlar arasýnda baþta Okul Müdürümüz Sn. Uður Açýkgöz ve eþi olmak üzere Müdür Baþ Yardýmcýmýz Sn. Emeti Akanpýnar ve eþi, Vakýf Onursal Baþkanýmýz Sn. Cahit Kocaömer, Vakýf Baþkanýmýz Sn. Naci Karaaðaç ile dernek eski b P O k K G S C i S A V d þ HAMDÝ SAVER SALONU'NDAKÝ KIÞ YEMEÐÝ'NDEN GENEL BÝR GÖRÜNTÜDE KATILIMCILAR EÐLENÝRKEN GÖRÜLÜYORLAR

5 Sayfa 5 OKUL MÜDÜRÜMÜZ UÐUR AÇIKGÖZ ÖDÜLÜNÜ VERDÝÐÝ 1986 MEZUNLARIYLE BÝRLÝKTE 3 FEN B GRUBU FUAYEDE BÝRLÝKTE BU ANI FOTOÐRAFINI ÇEKTÝRDÝLER ý m. r þ a. n n a e a k e f i baþkanlarýmýz, Mezunlar Derneði Baþkaný Sn. Ümit Pýnaroba ve eþi ile Okul Aile Birliði Baþkanýmýz yer aldýlar. Tabii Kabataþlýlarýn unutulmaz emekli öðretmeni Sn Oktay Tuncer ile eþinin bizlerle olmasý 25 sene önce kendisinin okuttuðu eski öðrencilerini çok sevindirdi. Kabataþ mezunu Sarýyer Belediye Baþkaný Sn. Þükrü Genç bizzat, kendi gelemeyen Beþiktaþ Belediye Baþkaný Sn. Ýsmail Ünal'ýn ise çiçeði bizlerle birlikteydi. Yemek Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Nabi Cücük'ün açýlýþ konuþmasý ile baþladý, onu müdürümüz ile Vakýf Onursal Baþkanýmýzýn konuþmalarý takip etti. Son konuþmayý ise 1986 mezunlarý adýna Sn. Ýhsan Tolga Akar yaptý. Sunuculuðunu (Þekeroðlan lakaplý) 1981 mezunu Cüneyt Vural'ýn üstlendiði yemek sýrasýnda yapýlan törenle de 1986 mezunlarý "25. Yýl Aný Plaket"lerine kavuþtular. Yenilen leziz yemekler, canlý müzik eþliðinde yapýlan danslar, halaylar ve oyun havalarý ile gece neþeli bir þekilde sona erdi. GECEYE KATILAN BÝR GRUP DAVETLÝ FUAYEDE BÝRARADALAR 3 FEN C GRUBU DERNEK PROMOSYONLARINDAN ALARAK DESTEKTE BULUNDULAR BÝR GRUP KATILIMCI EÞLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE YEMEK MASALARI BAÞINDA YEMEÐE KATILANLARDAN BÝR GRUP BU ANI FOTOÐRAFI ÝLE GECEYÝ ÖLÜMSÜZLEÞTÝRDÝ

6 Sayfa 6 ÝMPARATORLUKLA BAÞLAYIP, LAÝK ÇAÐDAÞ CUMHURÝYETLE BÝRLÝKTE SONSUZLUÐA GÝDEN YOLDA GÜZELLÝKLERLE ÖRÜLÜ BÝR ÖYKÜDÜR: Kabataþ Erkek Lisesi'ni 50 yýl önce bitirenlerin geçen seneki "Aný Plaketi Töreni"nde okulumuz Türkçe ve Edebiyat öðretmeni Sn. Gülþen Yarlý resimlerle de desteklenen çok güzel bir þiirsel sunum yaptý. Lisemizdeki Türkçe ve Edebiyat öðretmelerinin daha önceki sunumlarda yaptýklarý konuþmalardan yararlanýlarak hazýrlanmýþ bu güzel sunumu aþaðýda aynen sizlerle paylaþýyoruz: Kabataþ'ta set üstünde kurulan okulun fesli öðrencileri yerlerini Cumhuriyet Kuþaklarý'na býrakmýþ, bugünlere gelmiþiz. Boðaz'ýn mavi serinliklerinde soluklanan lisemizin bahçesinde gezinirseniz ne fýsýltýlar, ne öyküler dinleyeceksiniz yaprak hýþýrtýlarýndan, rüzgar seslerinden. Yapraklarý birbirleriyle söyleþen mis kokulu manolyaya beþ dakika ayýrýn ne masallar, ne öyküler anlatýr sizlere Yalnýz çocuklarýn ürkek adýmlarýný mý istersiniz, bilinçli gençlerin kararlý tutumlarýný mý? Hülyalý gençlerin coþkulu mektuplarýný, sevgilinin saç telinin içine konduðu yýllar sonra da Kabataþ Müzesi'nde sergilenen Kulak verin dalgalarýn hýþýrtýsýna, sesler getirecek size geçmiþ yýllardan... Gemi kaptanlarýný ýslýkla selamlayan sýlaya derin iç çekiþleri ile selam yollayan Karslý, Aðrýlý, Keþanlý, Uþaklý, Maraþlý, Ýstanbullu, Ardahanlý, Hataylý, Tokatlý Kabataþ: Anadolu Satýrlara sýðdýrdýðýmýz anýlar, þimdi tozlu sayfalarda Ve sen kim bilir kaç yaþýndasýn? Kim bilir belki de hatýrlarsýn.. Boðaz'ýn sisli sabahýydý çayýmýza eþlik eden Ve taþ görünen, dost duvarlardý çocuk dertlerimize çare ortaklar Biz seninle kordonda volta attýk akþamüstleri, Sýnavýn ortasýnda geçen vapurun sesine kýzdýk Ýsimlerini yazdýk pencere kenarlarýna, marifetmiþ gibi Yatakhane, yemekhane, dershane, keþ hane Kabataþ: Yatýlý için en güzel hane Uzun bir öykü bu. Kabataþ Mekteb-i Ýdadisi, Kabataþ Mekteb-i Sultanisi, Kabataþ Erkek Lisesi Kabataþ: Tarih, hüzün, sevinç, sevgi, heyecan Kabataþ: Duygu Dünün fesli öðrencilerinden, sarýklý hocalarýndan günümüzün modern dersliklerinde birlikte eðitim gören kýzlý erkekli öðrenci gruplarýna Çaðdaþlýða giden yolda öncü bir kurumdur Kabataþ 1913 yýlýnda ilkokul kýsmýnýn da açýlmasýyla son on iki sýnýflý "Kabataþ Sultanisi" haline gelen 1919 yýlýndan itibaren yatýlý ve gündüzlü olarak eðitim ve öðretimini sürdüren okulumuz ders yýlýndan itibaren Sultani'lerin kaldýrýlmasý ile Kabataþ Erkek Lisesi adýný aldý ders yýlý baþýnda Kabataþ set üstü'ndeki eski binalarýn yetersizliði nedeniyle bugünkü binalarýna taþýndý yýlýnda okul bahçesindeki Aðalar Dairesi adýyla bilinen cadde üzerindeki bina onarýlarak konferans salonu ve laboratuvarlarýn bulunduðu Kültür Binasý kullanýma açýldý. Öðrenci sayýsýnýn artmasý üzerine 1952 yýlýnda orta kýsým kapatýlarak ayný binada yalnýz lise olarak eðitime devam edildi yýlýnda Feriye Saraylarý'nýn üçüncüsü olan ve o tarihe kadar Beþiktaþ Ortaokulu olarak kullanýlan bölüm de Pansiyon Binasý olarak liseye devredildi. Hep iz býrakmaya çalýþtýk. Kim bilir kaçýncý yaþýndasýn Kim bilir, belki de hatýrlarsýn Þarkýlar söyledik hep bir aðýzdan

7 Sayfa 7 Biz vardýk, birimiz için bahçede Ve bahçede hepimiz için birimiz için vardýk Balýk bile tuttuk sahilden Boðaz'ýn kirlendiðini gördük hüzünlü gözlerle Ama biz hep temiz kaldýk Þimdi sýram kadar, kitabým kadar uzaksýn bana Ve þimdi gençliðim kadar özlediðimsin Kim bilir þimdi kimlerlesin Sen Kabataþ'ta kalan gençliðimsin. "Ben buradan giderken sen benimle gelirsin Bizimle biter hikâye, geride kalan yalan ses:" Bahçem yalnýz benimsin" diyen Behçet Necatigil ile tüm insanlara ve öðrencilere gösterilen saygý ve sevgiyi yaþadý Kabataþlýlar. "Belki duruyormuþ gibi görüyorsunuz siz onu, Oysaki sonsuzun tarifsiz sularýnda, çýkmýþ gidiyor enginler ötesi bir sefere Ýçi dýþý ýþýklar bezeði bir gemidir o" diyen Zeki Ömer Defne'nin dizelerinde daha bir farkýna vardý her Kabataþlý alnýndaki Kabataþ aydýnlýðýnýn. Kabataþ, siyah, kýrmýzý, Boðaz, martýlar, Feriye, Sultan Abdülaziz, daimi, disiplin, satranç, Hamdi Saver, masa tenisi, Sallabaþ Kemal, Zeria Bali, Kürt Aziz, Behçet Necatigil, Faik Dranaz, Galip Vardar, mazi Kabataþ: Sonsuzluk yýlýnda kýz öðrencilerin de Kabataþ Erkek Lisesi eðitim sürecinde yer almalarýyla birlikte bir renk, yeni bir boyut katýlýyordu okulumuza. Çaðýn gereði olan karma eðitime geçiþle birlikte kýz öðrenciler de Kabataþlý olmanýn ayrýcalýðýný yaþayacaklardý Atatürk ilke ve devrimlerinden güç alan Kabataþ: Büyük, sýcak, güzel, yüksek, çaðdaþ Kabataþ: Tanýmsýz Bazen anýlar hayatýn ta kendisi olur. Bir gülümsemedir, takýlýr kalýr yüzünüzde. Bazen derin bir iç çekiþtir; Öyle uzun bir dalýþtýr ki yüreðinize, Bir anda sadece bir nefes olursunuz, çýkýp hayata yeniden karýþýr anýlar. Yaþlý bir çýnarýn gölgesinde taze bir nefes olur, Boðaz'ýn sularýnda yýkaný eski okul sýranýzda oturur. Bazen anýlar isteyip yapamamaktýr; çaresizliktir apansýz bastýran Eli kolu baðlý bir haykýrma isteðidir, yemekhanede yutamadýðýnýz lokmadýr. Sýðýndýðýnýz köþede sizi bulan bir dostluk, yüreklere açýlan kapýlardýr anýlar. Bazen anýlar bu gündür, þu andýr, sessiz bir selamdýr geleceðe, Yaþayýp çekilemezsiniz, öteye uzar gider; Yayýlýp geniþler; nice yaþamlarý kapsar, zil çalar okul daðýlýr. Issýz koridorlarda gençlik kahkahalarý yankýlanýr. Tebeþir tozlarý uçuþur dersliklerde, bir sihrin ýþýltýlarý gibi. Havada asýlý kalýr, zil çalar bugün gelir, siz hala oradasýnýzdýr Bazen anýlar gelecekte umuttur; Bahçenin bir köþesinde elinize dokunur Aydýnlýktýr aþktýr; düþ ve gerçek. Öbür teneffüsü bekleyiþtir sýkýntýyla. Ama gelecektir. Anýlar bazen suskunluktur onay bekleyen; Suskunluktur biraz da Sonra kanmaktýr suya ya da doymamak Karþý gelmektir, bazen de kabul etmemektir. Yanlýþlar toplamýdýr matematik dersinde, hayatýn karþýsýnda titremektir. Kýsa bir özet çýkarmaktýr, yaþanmýþ olandan. Bazen anýlar nöbet bekler, sýnavdan geçer; Çocuk yüreðinizi kuþatan bir sorumluluktur, Bahçe kapýsýndan çýkýp gitmek istersiniz, haylazlýk yapmak, Islýk çalmak boþ sokaklarda, bütün sorularý çözemezsiniz de, Elde kalan cevaplar anýlardýr. Anýlar bazen dirençtir, savunmaktýr kendinizi Susmaktýr hayata biriktirdiðiniz her þeyi. Siz geldiniz, tamamladýk, hiç gitmediniz zaten, Tahta silinir, yeniden yazýlýr; hayat kalýr geriye, Tamamlayamaz zaman kendini asla, hayatýn tam kendisidir anýlar, Kabataþ'ta GEÇMÝÞ ZAMAN OLUR KÝ: KABATAÞ 1930 Yýl 1930 Yer: Kabataþ Erkek Lisesi'nin toplu resimler çekilen en klasik köþesi: C Kapýsý, giriþ merdivenleri Resmin çekiliþ sebebi ise: Askerlik dersi için yýlda bir ay süren askere hazýrlýk kampý anýsý (facebook) Okulumuz 1988 mezunu Burç ÖZER, Ayça BERSUN ile de evlendi. Okulumuz 1945 mezunu merhum Hasan Nazým ÖZBAY'ýn yeðeni, okulumuz 1947 mezunu merhum A.Atýf ÖZBAY'ýn oðlu, yine okulumuz 2008 mezunu ve derneðimiz üyesi Özgehan ÖZBAY'ýn babasý, Okul Aile Birliði eski yönetim kurulu ve derneðimiz üyesi Serdar ÖZBAY de Sema AKKOYUN ile evlendi. Kabataþ ailesi olarak yeni evlileri tebrik eder mutluluklar dileriz. Okulumuz emekli öðretmenlerinden ve derneðimiz yönetim kurulu baþkan yardýmcýsý Ahmet AYTEKÝN de dede oldu. Kabataþ ailesi olarak kutlar, bebeðe mutlu ve saðlýklý bir yaþam dileriz. Okulumuz 1963 mezunu Ersin GÜNDOÐDU, Kabataþlý Prof. Dr. Azmi HAMZAOÐLU tarafýndan gerçekleþtirilen bir kalça protezi ameliyatý geçirdi. Okulumuz 1969 mezunu ve derneðimiz üyesi Nejat GÖZEN in teyzesi, Kabataþlý aðabeyimiz merhum Nehar TÜBLEK in eþi ve vakýf eski mütevellimiz Ýhsan TÜBLEK de bir ameliyat geçirdi. Kabataþ ailesi olarak geçmiþ olsun diyoruz. Okulumuz 1963 mezunu Selçuk TÜZÜN da vefat etti. Okulumuz 1969 mezunu Sermed TEZEL de vefat etti. Okulumuz 1962 mezunu ve derneðimiz üyesi Hayri SABANCI de vefat etti. Okulumuz 1990 mezunu Gürdal ERTEK'in babasý Prof. Dr. Tümay ERTEK de vefat etti. Okulumuz 1962 mezunu Çetin Kaya KALKAVAN'ýn aðabeyi okulumuz 1957 mezunu Bekir Sýtký KALKAVAN de vefat etti. Okulumuz 1970 mezunu ve derneðimiz üyesi, Samsun Ticaret Odasý eski baþkaný Adnan SAKOÐLU de vefat etti. Okulumuz 2001 mezunu ve derneðimiz üyesi Serdar ÖZUSLU'nun annesi Ayla ÖZUSLU vefat etti. Derneðimiz sponsoru Finansbank'ýn Maçka Þube Müdürü Hande GÖNÜLSOK'un kayýnpederi Hayrettin GÖNÜLSÖK 'de vefat etti. Kabataþ ailesi olarak merhume ve merhumlara Tanrýdan rahmet, kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz.

8 Sayfa 8 Sahibi: Kabataþlýlar Derneði Adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Nabi CÜCÜK Gen.Yay.Yönetmeni ve Sorumlu Yazý iþleri Md.: Cevat ONGUN Editör: Ali POLAT Yayýn Kurulu: Yavuz Emre YEÞÝL, Hakan ÝLTER Elif FINDIKOÐLU, Özgür ZÜLFÜKAROÐLU Yayýn Türü: Yerel Süreli Grafik Tasarým Öznur HORUZOÐLU 01 NÝSAN 2011

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı