BELEDİYELERDE BEKLENEN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE MUĞLA İLİNDE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDİYELERDE BEKLENEN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE MUĞLA İLİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 BELEDİYELERDE BEKLENEN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE MUĞLA İLİNDE BİR UYGULAMA Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Araş. Gör. Sabri ERDEM Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Araş. Gör. Güzin KAVRUKKOCA Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Araş. Gör. Aşkın ÖZDAĞOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı ÖZET En önemli hizmet kuruluşlarından biri olan belediyeler, diğer kamu kuruluşlarından farklı olarak halkla içiçe olmanın getirdiği birtakım değişik özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, servis kalitesi kavramı burada daha önemle vurgulanması gereken bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile, belediyelerdeki servis kalitesinin önemi üzerinde durulmuş ve Muğla ilinde, örnek bir çalışma yapılarak halkın belediye çalışmalarından memnuniyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın, aynı zamanda belediyenin hayata geçireceği toplam kalite yönetimi çalışmalarına da temel oluşturması hedeflenmiştir. Halkın memnuniyetini tespit edebilmek için beklenen ve algılanan hizmet düzeylerini belirlemeye olanak veren servqual ölçeği, bu çalışmanın veri toplama ve değerlendirme yönteminin temel noktasını oluşturmaktadır. Ancak, hizmet işletmelerinin beklenen algılanan hizmet düzeylerini tespit etmek amacıyla Parasuramann tarafından ortaya atılan ve geniş uygulama alanı bulan servqual ölçeği (Parasuramann, 1990), ilk defa bu çalışmayla birlikte, bir belediyenin hizmet düzeyinin ölçülmesinde kullanılmıştır. Servqual modeli, çalışmanın pilot uygulama aşamasından sonra gözden geçirilerek anlamlı değişikliklere uğramıştır. Muğla Belediyesinde uygulanan bu çalışmayla güvenilir ve anlamlı sonuçlar elde edilmiş ve belediye yöneticilerinin beklentileri ile belirli hizmet boyutlarında farklılıklar gözlemlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Hizmet kalitesi (Servqual), Belediyelerde hizmet kalitesi (Servqual in Municipalities)

2 1. GİRİŞ Yüksek hizmet kalitesine sahip olmak günümüzün yoğun rekabet ortamında firmanın hayatta kalması için anahtar bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Cronin ve Taylor, 1992). Kamu sektöründe her ne kadar yoğun bir rekabet olmasa da belediye hizmetlerinden yararlanan kesimin memnuniyeti yönetim faaliyetleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Hizmet kalitesi ve memnuniyet kavramsal açıdan farklı gibi görünse de temel yapısı itibariyle çok yakın bir ilişki içindedir (Dabholkar, 1995). Eğer hizmet performansı beklentilerin altına düşerse müşteri bu hizmetten memnun kalmayacaktır (Kotler ve Armstrong, 1999). İşte bu gereksinimler ışığında hizmet kalitesine dayanan müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla, beş ana boyut içeren Servqual anket yöntemi, Parasuraman ve Len Berry tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir. Bu beş ana boyut aşağıda ifade edilmektedir. Fiziksel koşullar; tesis, donanım, personel ve haberleşme imkanları Güvenilirlik; verilen sözü zamanında ve tam olarak yerine getirme Cevap alınabilme; müşteriye yardıma istekli olma ve hizmeti eksiksiz sağlama Güvence; çalışanların bilgi düzeyi ve güven duygusu uyandırması Müşteriye özel ilgi 2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Muğla Belediye Başkanlığı Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi nin desteğinde, başlattığı çalışmalarına destek olması açısından Muğla Halkının Belediye Çalışmalarından Memnuniyetinin Ölçülmesi ni istemiştir. Projenin iki aşamada yürütülmesinin doğru olacağı kararlaştırılarak öncelikle bir pilot çalışma yapılması, buradan elde edilen bilgi, deneyim ve birikimlerle asıl örneklem grubuna ulaşılması uygun bulunmuştur. Çalışma ekibi Muğla ya iki aşamalı olarak giderek; ilkinde 3 günlük bir çalışmayla pilot uygulama yapmış, ikincisinde ise pilot çalışmadan elde ettiği geri bildirimlere göre ankete son halini vermiş, 10 gün boyunca çalışmalar yapmış ve proje ekibinin benimsediği kademeli örneklem yöntemine denk düşecek toplam 830 kişiye ulaşmıştır. Sonuçlar SPSS for Windows ortamında değerlendirilmiştir. Araştırma, arşiv araştırmasının yanı sıra konu ile ilgili incelemeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamada Belediye çalışanlarının tamamına seminerler verilerek Toplam Kalite Yönetimi konusunda bilgiler verilmiştir. Çalışmalar sonunda elde edilen veriler ve kurumun konumu dikkate alınarak ilk aşamadan itibaren anket formları iyileştirilmiştir. Özellikle kamu kurumları ve belediyeler için araştırmalar yapan kuruluşların çalışmaları incelenmiştir. İlk kez Parasuraman ve Len Berry nin geliştirdikleri Servis Kalitesi Ölçeği kavramı üzerinde özellikle durulmuş ve gerekli literatür taraması yapılarak ekip bilgilendirilmiştir. Bu nedenle Kalite Derneğine üye ve özellikle ödül sürecinde deneyimi olan kuruluşların yöneticilerinden halka bilgi vermeleri için destekler alınmıştır. Bu konuda yetkili ve otorite olan kişilerin toplantılar yapması ve TV kanallarında oturumlar düzenlemesi istenmiş ve organizasyonun yapılmasına destek verilmiştir. Konu ile ilgili toplanan bilgiler, yapılan çalışmanın farklı boyutları için kıyaslama yapma fırsatı yaratmıştır. Daha sonra geliştirilen düşünceler belediye çalışanlarıyla paylaşılmıştır. Arşiv araştırması çerçevesinde, veriler belediye yöneticileri ile birlikte ele alınmıştır. Dolayısıyla koşullar, mevcut durum ve gelecekteki beklentiler mevcut bilgilerden de yola çıkarak ve önceki araştırmanın sonuçları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırma ile ilgili bilgi toplamak için anket formu tekniğinden yararlanılmıştır. Yöneticilerle, sivil toplum örgütleriyle ve halkla karşılıklı görüşmeler yapılmış, pilot uygulama araştırmasının sonuçları ve birlikte yapılan değerlendirmelerin ışığında anket formu güncelleştirilmiştir ÖRNEKLEMİN SEÇİMİ Muğla Merkez Belediyesi nde yaklaşık kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun örnekleme konu olacak grubu, belediye yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonunda 15 yaş ve yukarısı olarak belirlenmiştir ve bu grup kişiyi kapsamaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 6000 lise öğrencisi 5000 üniversite öğrencisi,1500 öğretim üyesi ve öğretmen 1000 sağlık sektöründe çalışan, işçi, sanayici, tüccar - esnaf ve ev hanımı gruplarını temsil eden kademeli bir örnekleme ulaşılmaya çalışılmıştır. Pilot çalışma ve ana çalışma boyunca toplam 830 kişiye ulaşılmış hepsinden soruların tamamına ya da yeteri kadarına cevap alınamadığı ya da objektiflik kriterine uymadıkları belirlendiği için birtakım veriler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Böylece değerlendirmeye 695 anket alınmıştır. Geçerli anketlere bakılarak ana kütlenin istatistiksel açıdan anlamlı bir yüzdesine ulaşılabildiği için örneklemi kapsayan rakam istatistiksel açıdan son derece doğru sonuçlara ulaşabilme olanağı sağlamıştır. Gerek pilot çalışmanın gerekse ana çalışmanın verilerinden elde edilen sonuçların birbirini destekliyor olması bu görüşün haklılığını göstermektedir.

3 2.2. SERVQUAL ÖLÇEĞİ VE ANKETİN YAPISI Muğla halkının belediyeden memnuniyetini ölçmek için hazırlanan anket formu toplam iki gruptan oluşmaktadır. Birinci grupta demografik özellikleri belirlemek için dört soru hazırlanmıştır. İkinci grup ise 31 sorudan ve on bir bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iki soru vardır ve fiziki koşulları incelemektedir. İkinci bölüm 5 sorudan oluşmaktadır belediyede çalışanlara duyulan itimada ilişkin konular yer almaktadır. İki sorudan oluşan üçüncü bölüm sorumluluklarını yerine getirme biçimlerini ve Muğla halkıyla ilişkilerini ele almaktadır. Dördüncü bölüm 2 sorudur ve belediyenin halka adil ve eşit davranıp davranmadığını ve çalışma saatlerini onlara uygun düzenleyip düzenlemediğini araştırmaktadır. Beşinci bölüm temizliği ele almakta ve iki sorudan oluşmaktadır. Altıncı bölüm iki soru ile denetim çalışmalarının yeterliliğini belirlemek için hazırlanmıştır. Yedinci bölümde haberleşme ele alınmıştır ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Sekizinci bölüm imar çalışmalarını inceleyen üç soruyu kapsamaktadır. Dokuzuncu bölüm iki alt boyutta ulaştırma konusunu içermektedir. Belediyenin kültür hizmetleri 5 soru ile onuncu bölümde, finansman olanakları iki soru ile on birinci bölümde yer almaktadır. Soruların tamamı servqual ölçeğine bağlı kalınarak beşli derecelendirme ölçeğinde değerlendirilmiştir. Ayrıca her soru örneklemdeki kişinin konuya verdiği önemi belirlemek (beklenen hizmet kalitesini saptamak) ve belediyenin bu konudaki performansını nasıl bulduğunu ölçmek (algılanan hizmet kalitesini saptamak) amacıyla iki farklı alana odaklanarak deneklere yöneltilmiştir. Deneklerden alınan cevaplar 1:çok düşük ten, 5: çok yüksek e doğru olduğu görüşünü yansıtacak biçimde değerlendirilmiştir. Anket güvenirliliği SPSS ortamında test edilmiş ve %89,92 güven düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 3. MUĞLA BELEDİYESİ NE İLİŞKİN VERİLER VE BULGULAR Ankete katılanlar için demografik özellikler, sırasıyla Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3 te verilmektedir. Tablo 1. Meslek gruplarının dağılımı MESLEK GRUPLARI Frekans % Kümülatif Tüccar 34 0,049 0,049 Esnaf ve Zanaatkar 145 0,208 0,257 İşçi 87 0,125 0,382 Öğrenci 82 0,118 0,499 Öğretim Üyesi 1 0,001 0,501 Öğretmen 47 0,067 0,568 Doktor 18 0,026 0,594 Eczacı 16 0,023 0,617 Memur 46 0,066 0,683 Emekli 115 0,165 0,848 Ev Hanımı 37 0,053 0,901 Çiftçi 2 0,003 0,904 Diğer 67 0,096 1,000 Tablo 2. Yaş dağılımına ilişkin veriler. Frekans % Kümülatif ,5 27, ,0 52, ,3 80, ,2 94, ,9 100,0 Total ,0 Tablo 3. Cinsiyete ilişkin veriler Frekans % Kümülatif Bayan ,3 37,3 Bay ,7 100,0 Total ,0

4 Hizmet kalitesine ilişkin ortalama boyut dğerleri ile bu boyutlara ait yüzde dağılımları Tablo 4 ve 5 te özetlenmektedir. Bu verilere göre, itimat boyutunda en başarılı alan kayıtların tutulması iken, iyileştirilmesi gereken alan verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesidir. Sorumluluk boyutunda belediyenin başarılı olduğu konu davranışlardır. Çalışma saatleri belediyenin başarılı olduğu bir alandır. Çalışmada ele alınan 11 boyut içinde en başarılı olduğu alan temizliktir. Ankete katılanlar belediye performansı konuya verilen önem konusunda daha başarılı bulmaktadır. Haberleşme boyutunda iyileştirilmesi gereken alan şikayetlere çözüm getirme performansı ve süresidir. Belediye hangi konularda şikayet geldiğini sınıflandırabilir ve çözüm üretilemeyen alanları belirleyerek gerekli önlemleri alabilir. Belediye performansı ise kentin görünümünü bozacak yapılaşmaya izin vermeme konusunda çoğunluk tarafından çok yüksek bulunmaktadır. Belediyenin imar çalışmaları konusunda en başarılı olduğu alandır. Otoparklar konusunda hizmeti ise çoğunluk çok yetersiz bulmaktadır. Anket sorularının tamamında çoğunluğun belediyeyi çok yetersiz bulduğu iki alandan biri otopark konusudur. Belediyenin en başarılı olduğu alan yaşlı ve düşkünlere gösterilen özendir. Ankete katılanların çoğunluğu belediyenin yeterli finansal kaynağı olmadığını düşünmektedir. Anketi cevaplayanların % 33 ü ise belediyeyi bu alanda yüksek ya da çok yüksek düzeyde başarılı bulmaktadır. Tablo 4. Belediye Performansına göre sıralanmış boyut değerleri Boyutlar Mugla Belediyesi Konunun Önemi Boşluk Temizlik 3,65 4,69-1,05 Esitlik 3,24 4,54-1,30 Kultur 3,10 4,50-1,41 Haberlesme 3,05 4,63-1,58 Imar 3,05 4,62-1,57 Denetim 3,03 4,50-1,47 Ulasim 2,97 4,62-1,66 Fiziksel 2,93 4,05-1,12 Sorumluluk 2,86 4,57-1,71 Itimat 2,82 4,53-1,70 Finans 2,31 4,53-2,22

5 Tablo 5. Anketteki Değişkenlere Verilen Yanıtların Yüzde Dağılımları En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek En Düşük Düşük Orta Yüksek En Yüksek F1K 4,7% 9,1% 23,0% 25,8% 37,4% H16M 10,2% 17,0% 25,8% 27,3% 19,7% F1M 14,2% 28,8% 40,4% 12,7% 3,9% H17K 1,4% 1,4% 3,7% 18,4% 75,0% F2K 2,2% 4,5% 10,1% 30,6% 52,7% H17M 12,9% 19,6% 30,9% 22,4% 14,1% F2M 6,8% 16,7% 34,2% 32,1% 10,2% H18K 1,6% 2,0% 3,2% 23,7% 69,5% İ3K 2,3% 2,4% 3,0% 16,8% 75,4% H18M 15,4% 24,5% 34,1% 17,3% 8,8% İ3M 23,5% 28,1% 28,9% 14,2% 5,3% Bİ19K 2,4% 2,3% 3,6% 26,5% 65,2% İ4K 1,9% 2,7% 3,9% 23,0% 68,5% Bİ19M 22,2% 23,3% 31,4% 15,3% 7,9% İ4M 18,4% 23,9% 28,9% 19,4% 9,4% Bİ20K 1,6% 0,9% 3,0% 16,4% 78,1% İ5K 2,0% 2,0% 7,5% 23,2% 65,3% Bİ20M 12,1% 11,4% 18,4% 27,1% 31,1% İ5M 15,8% 25,8% 33,8% 18,0% 6,6% Bİ21K 1,3% 0,7% 4,3% 18,8% 74,8% İ6K 1,6% 2,9% 6,0% 25,2% 64,3% Bİ21M 17,6% 19,0% 33,1% 21,6% 8,8% İ6M 16,3% 22,6% 28,2% 20,3% 12,7% Bİ22K 1,9% 1,2% 3,6% 17,8% 75,5% İ7K 2,6% 1,7% 5,2% 19,9% 70,6% Bİ22M 11,1% 14,5% 37,3% 21,4% 15,7% İ7M 8,2% 11,9% 44,0% 22,6% 13,2% BU23K 1,9% 1,4% 3,5% 20,6% 72,7% S8K 1,7% 1,6% 5,6% 21,0% 70,1% BU23M 14,0% 12,7% 22,2% 26,9% 24,3% S8M 15,5% 25,9% 32,7% 18,0% 7,9% BU24K 1,9% 1,7% 3,5% 16,7% 76,3% S9K 2,0% 1,6% 4,2% 20,7% 71,5% BU24M 29,1% 20,6% 23,9% 16,0% 10,5% S9M 14,2% 19,3% 32,8% 23,9% 9,8% BK25K 1,7% 1,9% 5,8% 26,0% 64,6% E10K 2,0% 1,4% 3,9% 17,4% 75,3% BK25M 15,0% 16,5% 25,5% 23,6% 19,4% E10M 18,0% 23,2% 29,4% 19,0% 10,5% BK26K 2,6% 2,0% 6,5% 28,2% 60,7% E11K 1,6% 3,5% 6,5% 24,5% 64,0% BK26M 16,4% 15,8% 24,9% 23,9% 19,0% E11M 6,3% 12,5% 17,1% 35,5% 28,5% BK27K 1,6% 2,2% 7,9% 23,2% 65,2% T12K 1,3% 0,9% 2,4% 10,8% 84,6% BK27M 16,8% 19,4% 34,5% 18,4% 10,8% T12M 10,9% 9,5% 19,6% 27,1% 32,9% BK28K 1,9% 1,6% 5,6% 22,7% 68,2% T13K 1,2% 1,9% 4,0% 19,6% 73,4% BK28M 10,1% 14,1% 34,2% 25,3% 16,3% T13M 9,2% 10,5% 17,0% 30,1% 33,2% BK29K 1,7% 2,4% 4,6% 19,3% 71,9% D14K 1,7% 0,9% 5,9% 25,3% 66,2% BK29M 12,7% 17,3% 33,2% 22,4% 14,4% D14M 9,4% 18,6% 36,3% 24,6% 11,2% BF30K 5,5% 1,6% 3,7% 20,3% 68,9% D15K 1,4% 2,0% 6,5% 28,5% 61,6% BF30M 41,6% 31,8% 17,1% 5,6% 3,9% D15M 11,4% 21,4% 37,6% 18,8% 10,8% BF31K 4,2% 1,4% 3,3% 12,9% 78,1% H16K 1,0% 1,4% 3,2% 17,7% 76,7% BF31M 19,9% 19,4% 35,1% 16,8% 6,3%

6 4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR Muğla halkı belediyenin performansına göre en başarılı ilk beş boyutu ; temizlik,eşitlik, kültür, haberleşme, imar olarak görmektedir. Konunun önemine göre ise bu boyutlar temizlik, haberleşme, ulaşım, imar ve sorumluluk biçiminde sıralanmaktadır. Çalışmanın sonuçlarından Muğla halkının belediyeden memnuniyetinin 3,65 ile (yükseğe yakın) 2,31 (düşüğe yakın) arasında değiştiği görülmektedir. Konuya verilen önem ise 4 ve üzerindedir yani verilen hizmetlerin en azından iyi ya da çok iyi olması beklenmektedir. Belediyenin çalışmalarının orta ve uzun dönemde bu beklentiyi karşılamak için düzenlenmesi yararlı olur. Bilindiği gibi çalışmada, boyutlar bazında belediyeden beklenen hizmet düzeyi ile belediyenin performansı arasında fark olup olmadığı belirlenmiş ve en az farkın temizlik boyutunda, en yüksek farkın finansman boyutunda olduğu saptanmıştır. Bu farklılıkların yaş, cinsiyet, mahalle ve meslek grupları açısından değişiklik gösterip göstermediği yine 0,95 güven düzeyinde ANOVA ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yaş grupları açısından farklı algılama olduğu görülmüştür. Beklenen hizmet ve belediyenin performansı arasındaki fark açısından temizlik boyutu dışında diğerler boyutlarda bay ve bayanlar açısından bir fark görülmemektedir. Mahalleler bazında finansman ve haberleşme boyutlarında belediyeden beklenen hizmetler ile belediyenin performansı arasındaki fark açısından değişkenlik olduğu saptanmıştır. Meslek grupları açısından durum değerlendirildiğinde ise finansman, itimat, kültür boyutlarında belediyeden beklenen hizmet ile belediye performansı arasındaki farkın değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Bu ilişkilerin varlığı, Tablo 6 de özetlenmiştir. Tablo 6. ANOVA analizleri sonuçlarına göre ilişkiler BELEDİYENİN PERFORMANSI PERFORMANS- BEKLENTİ FARKI TEMIZLIK * * * * * EŞITLIK * * * KÜLTÜR * * * * * HABERLEŞME * * * * İMAR * * * * DENETIM * * * * ULAŞIM * * * FIZ. KOŞULLAR * İTIMAT * * * * * SORUMLULUK * * FINANSMAN * * * * * Algılamalar arasında fark var YAŞ CİNSİYET MAHALLE MESLEK YAŞ CİNSİYET MAHALLE MESLEK Sonuç olarak, yaşlar ve meslekler açısından algılama farkları olduğu ortaya çıkmış bu doğrultuda da boyutlar arasında önem düzeyi beklenenden farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. ANOVA nın yanında boyutlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere hiyerarşik kümeleme analizi ile birlikte uzaklığa bağlı korelasyon analizi uygulanmıştır. Bu analizlere ilişkin sonuçlar aşağıdaki tablo ve şekillerde yeralmaktadır.

7 Şekil 1: Boyutlar Arasındaki İlişkiyi Gösteren Dendogram Tablo 7. Boyutlar Arası Yakınlık Matrisi. Proximity Matrix Case ITIMATG SorumlulukG ESITLIKG DENETIMG HaberlesG IMARG ULASIMG KULTURG FINANSG FIZIKSEL TEMIZLIK Matrix File Input ITIMATG SorumlulukGESITLIKGDENETIMGHaberlesG IMARG ULASIMGKULTURGFINANSG FIZIKSELTEMIZLIK,000,672,597,515,613,608,425,522,432,486,478,672,000,600,450,589,572,404,467,358,419,412,597,600,000,462,580,518,424,456,323,376,440,515,450,462,000,554,507,428,393,408,348,408,613,589,580,554,000,606,462,507,402,367,475,608,572,518,507,606,000,562,535,482,383,398,425,404,424,428,462,562,000,542,382,316,308,522,467,456,393,507,535,542,000,379,339,411,432,358,323,408,402,482,382,379,000,248,304,486,419,376,348,367,383,316,339,248,000,294,478,412,440,408,475,398,308,411,304,294,000 Bu matristeki değerler boyutlardaki algı farkları arasındaki ilişkiyi uzaklık anlamında göstermektedir. Bu durumda en küçük değer olan 0,248 en yakın ilişkiyi simgelemektedir. Bu değer de finansal olanaklarla fiziksel görünüm arasındadır. Fiziksel görünümün finansal olanaklarla olan ilişkisi burada da açıkça görülmektedir. Belediyenin sorumluluklarını yerine getirmesi ile belediyeye duyulan itimat arasında zayıf bir ilişki olduğu da ayrıca göze çarpan bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni olarak da halkın sorumluluk boyutuna verdiği önem ile belediyeye duyduğu güven arasında bir algılama farkı bulunmasıdır. Halkın performans açısından verdiği yanıtlara göre, belediyenin hizmet kalitesini arttırması için bazı iyileştirme çalışmaları önerilmiştir. Bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. Belediye halkın haberleşme konusundaki beklentilerini çok kısa süre içinde belirlemeli, edindiği bilgilere göre haberleşme stratejilerini gözden geçirmelidir. Bu aşamada belediyenin birinci önceliği vereceği alan haberleşme olmalı, gerekirse ilgili çalışanların iletişim becerileri konusunda eğitimler alması sağlanmalıdır. Ayrıca halkla ilişkiler konusunda yeni ve etkin politikalar oluşturulması için fokus grup çalışmaları yararlı olacaktır. Belediyenin en önemli sorunlarından bir diğeri ulaşımdır ve bu konudaki beklentilerin en kısa sürede belirlenerek giderilmesi uygun olacaktır. Haberleşme ve iletişim kanallarının iyileştirilmesi ile ulaşım konusundaki problemlerin saptanması kolaylaşacaktır. Temizlik yönündeki çabalarının şu aşamada en azından şimdiki başarıda devam etmesi ya da mümkünse artırılması belediyenin süreklilik gösteren ve uzun döneme damgasını vuracak bir başarı elde etmesine katkıda bulunacaktır. Eşitlik boyutunda şu aşamada herhangi bir strateji değişikliğine ve ekstra araştırmaya gerek yoktur. Uzun dönemde aradaki farkı kapatma çabaları yarar getirecektir. Kültür boyutunda da acil olarak alınması gereken bir tedbir ya da yapılması zorunlu bir değişiklik bulunmamaktadır. Uzun dönemde aradaki farkı kapatmak için bazı çalışmalar yapmak gerekebilir. Sorumluluk belediyenin kısa dönemde ve acil önlemler alması gereken bir boyut olarak değerlendirilmeli ve yeterli bulunmayan alanlar bir anket çalışması ile

8 belirlenmelidir. İtimat, sorumluluktan sonra ele alınması gereken dördüncü önemli konu niteliğini taşımaktadır. Doğru haberleşme ve iletişim kanalları kurularak hangi alanlarda itimat duyulmasında sorunların olduğu saptanmalı ve bu konudaki alternatif önerilerin belirlenmesi için çalışmalar organize edilmelidir. Sonuç olarak orta dönemde ilk ele alınması gereken boyut, itimat olarak belirlenebilir. Muğla Belediyesi performansının en zayıf bulunduğu alan finansman boyutudur Bu nedenle kısa dönemde bir takım kaynakların devreye girmesi için girişimlerde bulunmak yararlı olacaktır. Böylece finansal sorunların hiç olmazsa orta dönemde bazı beklentileri giderecek biçimde çözümlenmesi sağlanabilir. Bu konuda belediyenin önündeki engeller önem sırasına konulmalıdır. Daha sonra belirlenen direnç noktalarının ortadan kaldırılması için stratejiler ve politikalar oluşturmalı ve ayrıca ek finansal kaynaklar yaratılmalıdır. Finansal kaynaklar, halkın belirlediği önceliklere göre planlanmalı ve dağıtılmalıdır. KAYNAKÇA Cronin, J. Ve Taylor, S. (1992), Measuring Service Quality: A Reexamination And Extension, Journal Of Marketing, Cilt.56 No.3 Dabholkar, P.A. (1995), Contingency Framework For Predicting Casualty Between Customer Satisfaction And Service Quality, İn Sujan, M. and Kardes, F. (Eds), Advances İn Consumer Research, Cilt.22 Foster, Thomas, (2001), Managing Quality An Integrative Approach, Prentice-Hall Inc., New Jersey Gökçümen, A., Yenersoy, G., Saraloğlu, T., Koçak, C., (1999), Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Temel Eğitimleri El Kitabı, Kalder Yayınları No:27, İstanbul Kotler P., Armstrong, G. (1999), Principles Of Marketing, Eight Edition, Prentice-Hall Inc,New York. Zeithaml V., Parasuramann A., Berry L., (1990), Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception And Expectations, The Free Press, Macmillan, Newyork

9 EK: ANKET FORMU

10

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017/1 YILI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017/1 YILI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017/1 YILI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU BÖLÜM 1 ARAŞTIRMA HAKKINDA 1.1. Araştırmanın Amacı Odamızdan hizmet alan üyelerin, odamız ile ilgili görüşlerinin ilk elden

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır.

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır. TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ KalDer olarak Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile 21 yıldır çalışmalarımızı

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SERVQUAL YÖNTEMİ VE BİR HİZMET İŞLETMESİNDE UYGULAMASI Doç. Dr. Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi zfiliz@ogu.edu.tr Yüksek İstatistikçi Sıdıka KOLUKISAOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

2-Metodoloji. 1-Giriş

2-Metodoloji. 1-Giriş 1-Giriş Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 2014 Yılı Üye Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilmiştir. Her seviyedeki

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

ÜLKEMİZ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KATMANLARI TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÜLKEMİZ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KATMANLARI TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÜLKEMİZ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KATMANLARI TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1.GİRİŞ Doç.Dr. Fehmi KARASİOĞLU* Yrd. Doç. Dr. Mikail ALTAN* İşletmenin dili olarak

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde ehil ve yetkin kişiler midir?

1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde ehil ve yetkin kişiler midir? ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Memnuniyeti Grafik ve Raporları A-GRAFİKLER ve TABLOLAR 1. Birim yönetici ve çalışanları, işlerinde

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Üye Memnuniyetini Ölçme ve Beklentilerini Değerlendirme Çalışması 2011 T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Bu araştırma, KalDer ve KA Araştırma Ortak Girişimi tarafından, TMME Metodolojisi kullanılarak

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla

Paydaşlar Tanım Yöntem. Finans Çevresi Finans çevresinden kişiler Yüz yüze& telefonla ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 2 Araştırma, GYODER, İNDER ve KONUTDER işbirliğiyle, gayrimenkul sektörünün mevcut algısının ve itibarının tespit edilmesi amacıyla 14 paydaş ve yaklaşık 1000 denekle, ERA Research

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

S A H A A R A Ş T I R M A S I

S A H A A R A Ş T I R M A S I S A H A A R A Ş T I R M A S I GEREÇ VE YÖNTEM Saha Araştırması Plan ve Uygulaması Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNDE HALKIN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: YOZGAT BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

BELEDİYE HİZMETLERİNDE HALKIN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: YOZGAT BELEDİYESİ ÖRNEĞİ BELEDİYE HİZMETLERİNDE HALKIN MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: YOZGAT BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Mehmet KARA Bozok Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü E-posta: mehmetkara44@yahoo.com Maşide GÜRCÜ Bozok

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN:

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ISSN:2148-9963 www.asead.com TOPLUMDA MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK ALGI ANALİZİ: ORDU İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017 206 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 207 Birim Kalite Komisyonu; İsmail Cenkmen TEBER Adem POLAT Derya MALKOÇ Araştırmanın Amacı Araştırmada,

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014

İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 İZMİR SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Bu araştırma Pollmark Araştırma tarafından 17-24 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı İzmir Büyükşehir

Detaylı

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş 2014 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş 2014 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş 2014 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU Kalite, Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara 2015 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ: İYTE ÖRNEĞİ Sait C. SOFUOĞLU İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Çevre Müh. Bölümü Simge BAHÇEVANCI İzmir Y. Teknoloji Enstitüsü, Kimya

Detaylı

İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 6.Sınıf Viyola Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyola sanat dalında Güz ve Bahar dönemlerinde muaftırlar. Öğrencinin dönemin 1. Vizeden 2. Vizeye kadar olan periodundaki ders performansı

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Mensubumuz, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi nin, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM

ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KİLOMETRE TAŞLARI 1999-TKY çalışmalarının başlaması.ilk müşteri ve çalışan anketlerinin olması.

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

BALANCED SCORECARD PROJESİ

BALANCED SCORECARD PROJESİ BALANCED SCORECARD PROJESİ HAZIRLAYAN YÖNLENDİRME KOMİTESİ 2013 KATILIMCI İÇİN NOT: BU KİTAPÇIK SADECE BSC NİN ANLAŞILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, ÜRETİM KONUSU SEKTÖRÜ,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile.

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile. 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 21.000 öğrenci katılımı ile 4 farklı boyutta Öğrenci görüşleri MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Öğrencilerin ders performansı değerlendirmeleri 1.

Detaylı

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi KalDer, 2010 Yılı 2.Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı! Ulusal Endeks 0,5 puanlık artışla 75,6 olarak gerçekleşti. TMME ACSI TMME: ACSI: American Customer Satisfaction Index 80 79 78 77 76 75 74 73 73.5 74.1

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik -

KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik - KANTİTATİF TEKNİKLER - Temel İstatistik - 1 İstatistik Nedir? Belirli bir amaçla verilerin toplanması, düzenlenmesi, analiz edilerek yorumlanmasını sağlayan yöntemler topluluğudur. 2 İstatistik Kullanım

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı