Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m..."

Transkript

1 Hac ahmet Mahallesi, Semt Kona na kavufluyor Yerel Yönetim Ödülleri da t ld Baflkan Demircan a 3 ödül birden Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 2009 Yerel Yönetim Ödülleri nde Semt Konaklar Projesi, Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar projesi ve Mobil Araç AKOS Kent Rehberi Belediyenizi Siz Yönetin'' projesiyle Y l n Büyükflehir lçe Belediye Baflkan ödüllerini ald Üçüncü Yeflilçam Ödülleri NEFES kesti Say : 9 - Nisan Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r KEFKEN ÇEVRE YAZ KAMPI NA GÜNÜB RL K GEZ KAYITLARI BAfiLAMIfiTIR... Bilgi ve Kay t için: Belediyesi letiflim Merkezi sokaklar na an nda bak m ve onar m... Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ediyor. nun cadde ve sokaklar, belediye taraf ndan özel olarak tasarlanan 6 adet Acil Müdahale Arac sayesinde an nda bak m ve onar mdan geçecek. sayfa 8-9 da

2 2 Haber N SAN Güçlendirme çal flmalar için protokol imzaland A a Camii yenileniyor... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n himaye ve koordinasyonunda Vak flar Genel Müdürlü ü ve Taksim Gayrimenkul Yat r m Gelifltirme ve flletmecilik A.fi. aras nda tarihi Hüseyin A a Camii nin restorasyonu için belediye baflkanl k binas nda protokol imzaland. nun tarihi simgelerinden biri olan ve stiklal Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin A a Camii, restore ediliyor. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n himayesinde ve koordinasyonunda belediye baflkanl k binas nda gerçeklefltirilen restorasyon protokolü, Taksim Gayrimenkul Yat r m Gelifltirme ve flletmecilik A.fi. ad na Tayfun Demirören ve stanbul Vak flar 1. Bölge Müdürü brahim Özekinci taraf ndan imzaland. stanbul 2010 Avrupa Kültür baflkenti stanbul un incisi nun tarihi ve kültürel de erlerinin korunmas ve tan t lmas, sosyal geliflmeyi hedefleyen, geçmiflten günümüze gelen kültürel miras n n gelecek nesillere tan t lmas ve kal c l n sa lanmas amac yla bafllat lan ve 6. y l na giren Kültür gezileri h z kesmeden devam ediyor. Tarihi Camii, Taksim Gayrimenkul Yat r m Gelifltirme ve flletmecilik A.fi. taraf ndan zeminindeki çökmeler ve duvar nda meydana gelen çatlaklar nedeniyle restore edilecek. Buna göre sponsor firma taraf ndan restorasyon çal flmalar n n 13 ay içinde tamamlanmas hedefleniyor. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan imza töreninde yapt aç klamada, Tarihi Hüseyin A a Camii nin sponsor taraf ndan restore edilmesinden duydu- u memnuniyeti dile getirdi ve, Böyle önemli bir ihtiyac n giderilmesine öncülük etmekten mutluyuz dedi. KÜLTÜR GEZ LER 6. y l nda... BU YILK HEDEF 10 B N K fi 30 bin vatandafl n ilçedeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi ini belirten Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda düzenledi imiz bu geziler sayesinde ö rencilerimiz ve han mlar yaflad klar ilçeyi daha iyi tan yor. Bu y l hedefimiz 10 bin kifliye daha kültür gezisi yapt rmak dedi.

3 N SAN Haber Hac ahmet Semt Kona n n temeli at ld 3 Bir semt kona daha... Belediyesi, semt konaklar na bir yenisini daha ekliyor. 2 Milyon TL ye mal olacak Hac ahmet Semt Kona n n temeli Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan at ld., yeni bir semt kona - na daha kavufluyor. Belediyesi, 2 milyon TL lik yat r m olan Hac ahmet Semt Kona n n temelini att. nun 11. semt kona belediye taraf ndan halk n yaflam kalitesini art rmak, e itimden sa l a, kültürel etkinliklerden sosyal yard mlaflma hizmetlerine kadar pek çok hizmete an nda ulaflmas n sa lamay amaçl yor. Dolapdere semtinin sol yakas nda stiklal ve Yeniflehir Mahallelerine hizmet verecek olan Hac ahmet Semt Kona, bin metrekarelik alan üzerine kurulu. 5 kat olarak yap lacak olan semt kona n n bodrum kat nda aflevi, çamafl rhane ve g da bankas bulunacak. Zemin kat nda sa l k oca olacak ve özellikle aile hekimli i sistemine entegre edilecek. Birinci kat nda çok amaçl salon ile kültürel etkinlik merkezi, ikinci kat nda e itim salonlar ile internet kafe yer alacak. En üst kat nda ise konferans salonu niteli inde çok amaçl salon bulunacak. Ayr ca semt kona n n yan nda muhtarl k ve ödeme merkezi de yap lacak. KADINLARIMIZA ARMA ANIMIZ Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, temel atma töreninde yapt konuflmada, ilçede semt konaklar say s n n 11 e ç kard klar n belirtti. Demircan, Her semtin farkl sosyo-ekonomik ihtiyac na göre semt konaklar n kuruyoruz. htiyaç sahipleri semt konaklar ndan ücretsiz faydalan yor ve buralarda her türlü ihtiyac n karfl l - yor. Semt konaklar m z n say s n daha da art rmay planl yoruz dedi. Demircan sözlerini ise flöyle sürdürdü: Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlay fl nda kad nlara yönelik hizmetlerimiz ön planda. Bu semtte kad nlar m z n sosyal etkinliklere kat lamamas beni çok üzüyordu. Art k Hac ahmet Semt Kona n n yap lmas yla birlikte kad nlar m z burada kurslara kat lacak ve daha donan ml hale gelecek. Ayn zamanda sosyal hayat n içinde yer almalar na da katk da bulunacak. Bu nedenle bu kona n temelini atmaktan mutluluk duyuyorum.

4 4 Haber N SAN 2500 çocuk Yaz Okullar nda buluflacak... Yaz Okullar gün say yor Bu y l yüzme, yelken ve futbol branfllar nda hizmet verecek olan Belediyesi Yaz Okullar, yeni ö rencilerini bekliyor. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n çocuklar n e itimine verdi i önem artarak sürüyor., kültürel bir çekim merkezi olmas n n yan s ra, içerisinde bar nd rd insan toplulu u aç s nda bir renk yelpazesini and r - yor. Belediyesi bu anlamda her kesime her alanda ulaflmay hedeflerken, ortak ihtiyaç noktalar nda birleflen hizmetleri götürmeyi de amaçl yor. Genç ve dinamik temposunun yan s ra, ayd nl k ve gelece i gören bak fl aç - s sayesinde yeni projeler üreten Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, yap lan her organizasyonda gelece imizin teminat olan çocuklar ve gençleri ön planda tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda çal flmalar na h z veren Belediyesi Yaz Okullar, bu y l Yüzme, Yelken ve Futbol branfllar nda hizmet verecek. Yaz okullar n n hedefi ise 2500 çocu a ulaflmak. Bu y l yüzüyor, kofluyor, rüzgara karfl sal n yor YÜZME OKULLARI - 4 merkezde aç lmas planlan yor. Haz rl klar devam eden yüzme okullar nda 7-14 yafl aras ndaki çocuklara e itim verilecek. Tamamen ücretsiz olan Yaz Yüzme Okullar na kay t yapt ran ö rencilerin e itimleri s - ras nda kullanacaklar terliklerinden, flortlar na, havlular ndan bonelerine kadar tüm malzemeleri belediye taraf ndan temin edilecek. Yaz Yüzme Okullar bu y l 28 Haziran da start al p 6 hafta devam edecek. Aç lmas planlanan Yaz Yüzme Havuzu merkezleri: Kad mehmet Semt Kona Yüzme Havuzu, Firuza a.ö.o. Bahçesi Yüzme Havuzu, Okmeydan Semt Kona Yüzme Havuzu, Hasköy Sahil Yüzme Havuzu ( Yelken Okulu yan ). FUTBOL OKULU - Sütlüce Spor Tesislerinde e itim verecek. Kas mpafla Spor Kulübünün alt yap antrenörleri eflli inde verilen e itimlerde ö rencilerin kullanacaklar tüm malzemeler yine belediye taraf ndan temin edilecek. Yaz Futbol Okulunda 7-14 yafl aras ndaki çocuklar n kay tlar al nacak, haftan n 6 günü e itim verilecek ve burada yetifltirilen kabiliyetli çocuklar, Kas mpafla Spor Kulübü nün alt yap s nda lisans ç kart larak oynamaya bafllayabilecek. Yaz Futbol Okulu da bu y l 28 Haziran da start al p 6 hafta devam edecek. YELKEN OKULU - E itimler, Yelken ve Su Sporlar Kulübünde verilecek. Hasköy sahilinde hizmet veren kulüpte haftan n 4 günü hizmet verilecek. Yaz Yelken Okulu yine 28 Haziran da start al p, 6 hafta devam edecek. Yaz Yelken Okuluna kay t yapt ran ö rencilerden baflar l olanlar, Yelken ve Su Sporlar kulübüne al narak lisanslar ç kart lacak ve Türkiye Yelken Federasyonu nun düzenlemifl oldu u yar fllara kat lma flans bulacak. Kay t çin; Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü, Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi, Semt Konaklar, Turabibaba Kütüphanesi, lçesi lkö retim Okul dareleri.

5 N SAN Haber 5 : Gözün Gibi Bak! Foto raf Yar flmas sonuçland Yar flma sergiyle taçland Belediyesi ve Atlas Dergisi nin birlikte düzenledi i : Gözün Gibi Bak! adl foto raf yar flmas nda dereceye girenlere ödülleri Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan verildi. Belediyesi ve Atlas Dergisi taraf ndan ortaklafla düzenlenen : Gözün Gibi Bak! adl yar flmaya kat lan foto raflar, düzenlenen sergide sanatseverlerle bulufltu. Belediyesi Sanat Galerisi nde düzenlenen sergi aç l fl nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, yar flmada dereceye giren Ahmet Tar mc, Ercan Aydeniz, Hüseyin Y ld z, Cem Türkmen, Osman Bahri Turgut ve Ayd n Berk Bilgin e ödüllerini verdi. Baflkan Demircan, sergi aç l fl nda yapt konuflmada, Foto raflar arac l yla tarihteki nu izliyor, nun her halini kaydediyor, not düflüyoruz. Belediyesi olarak, nu biriktirmek ve nu herkesin gözünden görebilmek ad na bir yar flma düzenledik. na gözün gibi bak dedik ve ola anüstü sonuçlar elde ettik. Yar flmam za amatör ve profesyonel pek çok sanatç kat ld. Foto raf kareleriyle nu nas l gördü ünü anlatt. Biz de onlar n gözleriyle ile bir kez daha tan flt k, flehrimize bir kez daha hayran kald k. Tüm foto rafç lar - m z n ellerine, gözlerine sa l k dedi. Yar flmada dereceye giren ve kat lanlardan seçilen 42 eserin yer ald sergi stiklal Caddesi nde bulunan Belediyesi Sanat Galerisi nde sanatseverlerle bulufltu.

6 6 Haber N SAN Sanat n Anadolu Ayd nlanmas n n ilk sergisi aç ld Farkl kültürler nda Belediyesi nin destekledi i ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti projelerinden biri olan Sanat n Anadolu Ayd nlanmas n n ilk sergisi The Marmara Pera Sanat Galerisi nde sanatseverlerin be enisine sunuldu. Antalya Akseki Cevizli lkö retim Okulu ö rencileri ve Belediyesi Meclis Üyelerinden oluflan heyet, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan a teflekkür ziyaretinde bulundu. Baflkan Demircan a nezaket ziyaretinde bulunan Antalya Akseki Cevizli lkö retim Okulu Müdürü Cemal Karakufl, yar y l tatilinde 25 kiflilik bir ö renci grubunu nda a rlayan ve müze gezileri Belediyesi, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti vizyonunda sanatseverleri farkl etkinliklerle buluflturmaya devam ediyor. Belediyesi nin destekledi i ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti projelerinden biri olan Sanat n Anadolu Ayd nlanmas n n ilk sergisi Salk m Saçak The Marmara Pera Sanat Galerisi nde sanatseverlerle bulufltu. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan sergi aç l fl nda yapt konuflmada, Bu projenin büyük bir ço unlu unun 2010 Sahnesi nda sergilenecek olmas da bizim için ayr bir övünç kayna dedi. Anadolu daki üniversitelerde e itim veren güzel sanatlar fakültelerindeki akademisyenlerin oluflturdu u 18 proje grubu, uygarl klar n ruhuyla üretti i ça dafl sanat ürünlerini, 2010 y l boyunca stanbul da farkl mekanlarda bir bir sergileyecek. Sergi aç l fl na Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan proje müellifi, sanat yönetmeni Ali Akdamar, projenin dan flma kurulunu oluflturan sanatç - lar. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Baflkan proje lideri Bedri Karaya murlar ve Lisans K rtasiye Yönetim Kurulu Baflkan Mayir Saranga kat ld. The Marmara Pera Sanat Galerisi ndeki aç l flta stanbul Barok Grubu nun dinletisi de davetlilere keyifli anlar yaflatt. Sanat n Anadolu Ayd nlanmas projesi kapsam nda, Nisan Aral k 2010 tarihleri aras nda 18 sergi aç lacak ve proje bitiminde tüm bu eserler bir kitap haline dönüfltürülecek. Aksekililerden Baflkan a ziyaret imkan sa layan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan a teflekkür plaketi verdi. Baflkan Demircan da ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Cevizli lkö retim Okulu Aile Birli i Baflkan Ali R za Ünal, ö rencilerine gösterdikleri yak n ilgiye teflekkür ederek meclis üyelerinden brahim Y lmaz, T. Atakan Akay ile Belediyesi Sosyal fller Müdürü Ali Koca ya da bir plaket takdim etti.

7 N SAN 2009 Yerel Yönetim Ödülleri da t ld... Haber 7 Demircan a 3 ödül birden Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Semt Konaklar, Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar ve Mobil Araç AKOS Kent Rehberi Belediyenizi Siz Yönetin projeleri ile Özel Kalem Dergisi 2009 Yerel Yönetimler yar flmas nda 3 dalda ödül ald. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, gerçeklefltirdi i projelerle Özel Kalem Dergisi'nin düzenledi i 2009 Yerel Yönetim Ödülleri nde üç ödülün sahibi oldu. talyan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Baflkan Demircan, E itim Sa l k ve Toplumsal Etkinlikler kategorisinde Semt Konaklar Projesi, ''Kültür ve Sanat Etkinlikleri'' kategorisinde Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar projesi ve ''e-belediyecilik'' kategorisinde ise Mobil Araç AKOS Kent Rehberi Belediyenizi Siz Yönetin'' projesiyle Y l n Büyükflehir lçe Belediye Baflkan ödülünü ald. Sunuculu unu ünlü sanatç Gülsen Tuncer in yapt törene çok say da milletvekili, vali ve belediye baflkan kat ld. Prof. Dr. Cevat Geray baflkanl - nda, eski Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Erdo an Bilenser, Sadun Emrealp, Prof. Dr. Hasan Ertürk, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Ruflen Kelefl, Prof. Dr. Handan Türko lu ve Yrd. Doç. Dr. S rma Turgut'tan oluflan jürinin de erlendirdi i yar flmada 24 kategoride belirlenen ödüller da t ld. 24 SAAT KES NT S Z H ZMET Törende konuflan Baflkan Demircan, al nan ödüllerin kendilerini daha da motive etti ini belirterek, sosyal belediyecilik ve e-belediyecili in önemine de indi. E- belediyecilik uygulamalar yla Türkiye de öncü olduklar n belirten Baflkan Demircan, Yapt m z projelerde hep ilklere imza att k. Vatandafllar n istek ve flikayetlerini de erlendirmek amac yla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren numaras n hizmete açt k. Arayan vatandafllar n kifli ve iletiflim bilgilerini letiflim Merkezi asistanlar taraf ndan kay t alt na al nd. Bu sayede arayan kiflinin tüm bilgileriyle önceki flikayetleri ve sonuçlar n ekranda görebiliyoruz. Böylece ciddi bir zaman tasarrufu sa lad k dedi. SEMT KONAKLARI NSANIMIZI BULUfiTURUYOR Sosyal Belediyecilik anlam nda ndaki 10 semt kona nda ilçe sakinlerine hobi, meslek kazan m ya da kendilerini gelifltirmeye yönelik kurslar düzenlediklerini belirten Baflkan Demircan, Düzenledi imiz bu kurslar da e itimin en önemli bir parças. Semt konaklar hem insanlar m z buluflturup sosyallefltiriyor hem de bu tür kabiliyetler kazand r yor diye konufltu. Taksim Gezi Park nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar Festivali ile kaybolmakta olan el sanatlar ve de erlerin yeniden hat rlat ld n kaydeden Baflkan Demircan, Anadolu dan gelen el sanatlar ustalar festivalde bize eski kültürümüzden birer parça sunuyor. Bu festival sayesinde stanbul da yaflayanlar kendi memleketlerinden birer parça buluyor dedi.

8 8 Haber sokaklar na an 6 adet AC L MÜDAH Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ediyor. nun cadde ve sokaklar, belediye taraf ndan özel olarak tasarlanan 6 adet Acil Müdahale Arac sayesinde an nda bak m ve onar mdan geçecek. de ifliyor, güzellefliyor. nun caddeleri ve sokaklar 2010 da farkl bir görünüme kavufluyor. Belediyesi taraf ndan özel olarak tasarlanan 6 adet Acil Müdahale Arac sayesinde yollar n bak m daha h zl bak m ve onar mdan geçebilecek. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 6 y l içinde çok büyük projelere imza att klar n belirterek, 2010 y l nda da çal flmalar n h zla devam edece ini söyledi. na yak fl r flekilde araç filosunu yenilediklerini belirten Baflkan Demircan, nun ara sokaklar na özel tasarlanan 6 adet Mobilize Acil Müdahale Arac sayesinde bölgede oluflan flikâyetleri yerinde tespit edece- iz ve an nda sorunu giderece- iz dedi. Acil Müdahale Ekipleri Görev Bafl nda! Fen flleri Müdürlü ü ekiplerinin gece gündüz çal flt n belirten Baflkan Demircan, Konusunda uzman mimar, mühendis, flehir planc - s ve harita mühendisinden oluflan 15 kiflilik teknik ekip, titiz çal flmalar sonucunda nun cadde ve sokaklar n yeniden projelendiriyor. 35 personel ve 29 araçla bu hizmetleri sürdürece iz. Hizmetleri MECL S ÜYELER M Mahmut Cengiz Güvenç (AK PART ) Do um Tarihi ve Yeri 1957 Kilis Memleketi Kilis Ö renim Durumu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mesle i Avukat Belediyedeki Görevleri Belediyesi Meclis Hukuk Komisyonu Baflkan Hakk nda y l nda mezun oldu u stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin ard ndan 7 y l serbest avukatl k yapt. Daha sonra Güvenç Turistik Yat r mlar A.fi. yi kurarak ticarete at ld. Otel iflletmecili i ve di er ticari faaliyetlerini halen sürdürüyor y l nda Ak Parti Kurucu lçe Yönetim Kurulu üyesi oldu ve 2007 y llar nda d fl iliflkiler ve halkla iliflkiler birimlerinde ilçe baflkan yard mc l yapt ve 2007 seçimlerinde Ak Parti SKM Hukuki fller Sorumlu u yapt. 2002, 2004 ve 2007 y llar nda lçe Seçim Kurulu üyeli inde bulundu. Kas mpafla Spor Kulübü denetleme kurulu üyesi. ngilizce bilen Mahmut Cengiz Güvenç, evli ve 2 çocuk babas.

9 nda bak m ve onar m... N SAN 9 ALE ARACI hizmette daha verimli, h zl ve etkin flekilde vatandafla ulaflt rmak için acil müdahale ekiplerini oluflturduk. lçeyi 4 ayr hizmet alan na böldük. Bu hizmet alanlar nda çal flacak yol bak m ekipleri müdahale edecek ekipmana sahip. 6 araçtan 4 ü yol bak m ve onar m, 2 araç da, park ve bahçeler için kullan lacak diye konufltu. Sistemin nas l iflleyece i konusunda da bilgi veren Baflkan Demircan, flunlar söyledi: numaral ça r merkezine ulaflan vatandafl flikayetini bildirecek. fiikâyetler, araçlar n içinde bulunan PDA lere ulaflacak ve bu do rultuda 1 usta, 4 iflçi, 1 tekniker ve 1 mühendisten oluflan ekip süratle yerinde müdahale edecek. Araçlar n içinde kürekten, jeneratöre, k r c - dan, kaynak makinesine, çimentodan yol ve tretuvar hizmetleri için her türlü malzeme bulunacak. Daha Yeflil için Hizmete Devam Ayn zamanda bu araçlar n ring yapaca n da kaydeden Baflkan Demircan, Park Bahçeler Müdürlü- ü nün hizmetinde olacak 2 araçta da çim biçme makinesinden bahçe için tüm ekipmanlar n bulunaca n söyledi. Baflkan Demircan, daha yeflil bir için çal flmalara h z verdiklerini anlatt. lçede 9 bin metre yola asfalt çal flmas yapacaklar n kaydeden Baflkan Demircan, hayata geçirecekleri 2010 projelerini ise flöyle anlatt : nun tüm mahallelerinde düzenleme yap lacak olan cadde ve sokaklar belirledik. 180 bin ton asfaltlama yapaca z. fiahkulu Bostan Sokak Yayalaflt Tünel Meydan Metro yaya ç k - fl n n bulundu u fiahkulu Bostan Sokak ta yayalaflt rma çal flmalar - n n tamamland n kaydeden Baflkan Demircan, Tar k Zafer Tunaya Kültür Merkezi nin bulundu u bu sokak ayn zamanda aç k hava sergilerine ve konserlerine de ev sahipli i yapacak. stiklal Caddesi nden Galata Kulesi ne ulaflmak isteyenler için rahat bir yol güzergah olacak diye konufltu. Halka Sorduk, Soka n Dizayn n Yapt k... Belediyesi, Hal c o lu Mahallesi Abdülselam Sokak ta yer döflemelerini esnaf n ve bölge halk n n görüflleriyle belirledi. Soka n dizayn konusunda halk n görüfllerini de erlendiren Belediyesi, çal flmalar n bitirdi. K sa süre içersinde soka yenileyerek hizmete açt klar n belirten Baflkan Demircan, flunlar söyledi: Sokaktaki tafl n model ve rengini bölge halk n n istek ve görüflleri do rultusunda belirledik. Türkiye de bir ilk olan paket tafl görünümlü beton dökme uygulamas n burada gerçeklefltirmifl olduk. Bu tafl modelini ilçesinin tüm mahallelerinde de görmek mümkün olacak. Z TANIYALIM... Halil Kaya Özer (CHP) Do um Tarihi ve Yeri Mersin Memleketi Mersin Ö renim Durumu Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Mesle i Yeminli Mali Müflavir Belediyedeki Görevleri Belediyesi ve stanbul Büyükflehir Belediyesi nde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Hakk nda... Liseyi Mersin de tamamlad de Ankara Gazi Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi nden mezun oldu y llar aras nda 10 y l Maliye Bakanl nda Maliye Müfettifli olarak görev yapt. 1 y l ABD de San Diego State Üniversitesi nde staj yapt dan bu yana Yeminli Mali Müflavirlik yap yor den bu yana SPK ve Enerji Piyasas Kurulu nezdinde ba ms z denetim yap yor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonlar nda Denetim Kurulu üyelikleri de yapan Halil Kaya Özer, evli ve ki çocuk babas.

10 10 Haber N SAN stiklal de sürdürülebilir enerji haftas etkinli i..., enerji için yürüdü Avrupa da 3 y ld r enerji verimlili ini art rmak amac yla ortaya ç kan Sürdürülebilir Enerji Haftas stiklal Caddesi nde ilk kez kutland. Avrupa ülkeleri ile efl zamanl olarak yap lan stanbul Büyük Enerji Yürüyüflü renkli görüntülere sahne oldu. stanbul Sürdürülebilir Enerji Haftas etkinlikleri kapsam nda, Belediyesi deste iyle stanbul Büyük Enerji Yürüyüflü gerçeklefltirildi. Ad m ad m sürdürülebilir enerjiye slogan ile düzenlenen ve bandonun renklendirdi i yürüyüfle enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile sivil toplum kurulufllar kat ld. Ankara Üniversitesi nin gelifltirdi i hidrojenle çal flan arabas ve Belediyesi zab talar n n kulland elektrikli gingerler da yürüyüflteki yerini ald. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve stanbul Sürdürülebilir Enerji Haftas Platformu Efl Yürütücüsü Prof. Dr. Filiz Karaosmano lu yürüyüfl s ras nda gingerlere binerek temiz enerji mesaj verdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan yürüyüflte yapt konuflmada, Art k flu gerçek anlafl ld. Dünyan n kaynaklar s - n rs z de il. Enerji kaynaklar n bu h zla tüketmeye devam edersek geri dönülemez, tahribatlara y k mlara neden olaca z. Herkes kendine düflen görevi yapmal. Damlayan, bofla akan bir sudan, aç k kalm fl bir lambadan herkes endiflelenmeli. Ülkemizde de sürdürülebilir enerji alan nda gelecek için umut veren birçok proje bafllat ld. Bu anlaml gayretlerin her zaman yan nday z diye konufltu. nda 2010 Japon y l... Belediyesi deste iyle 2010 Türkiye de Japon Y l etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Matsuri 2010 stanbul Taksim Meydan nda renkli bir flölenle bafllad. Günseli Kato ve Ebru Köktürk Koral n n proje yönetmenli ini üstlendi i etkinlik kapsam nda Japon matsuri gelene inin simgesi Yamahako adl festival arabas, Taksim Meydan na kuruldu. Kortej ve fener alay eflli inde Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da aralar nda bulundu u davetliler, Gümüflsuyu nda bulunan Japonya n n tarihi stanbul Baflkonsoloslu u binas na yürüdü. Buradaki aç l fl resepsiyonunda konuflan Baflkan Demircan, 2010 Türkiye de Japon Y l kapsam nda düzenlenen bu etkinliklerie kat lmaktan çok mutluyum. farkl kültürlerin bulufltu u ve bir arada hoflgörü içinde yaflad bir kent. Ve bir çok farkl kültürü de burada yafl yoruz. Türk ve Japon halk aras ndaki kardeflli in bu y l ülkemizde Japon y l ilan edilerek taçland r lmas onur verici dedi.

11 N SAN Haber E lence yerleri sahipleri belediyeyle bulufltu Gülümseyen için... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, E lence Yerleri Derne i üyeleriyle Muammer Karaca Tiyatrosu nda bir araya geldi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, ilçe s - n rlar içinde bulunan sivil toplum kurulufllar yla toplant lara devam ediyor. Gülümseyen için Çal fl yoruz slogan yla yap lan toplant Muammer Karaca Tiyatrosu nda E lence Yerleri Derne i (BEYDER) üyeleriyle gerçeklefltirildi. Toplant ya Baflkan Demircan n yan s ra Belediyesi nin tüm baflkan yard mc lar ve müdürleri, Emniyet Müdür Yard mc s brahim Kocao lu, BEYDER Baflkan Zeki Atefl ve iflletme sahipleri kat ld. Gerçeklefltirilen toplant da karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunuldu, sorunlar ve çözüm önerileri de erlendirildi. Baflkan Demircan, lçemizdeki e lence yerlerini ve di er iflletmeleri çok önemsiyoruz. Sorunlar n çözümü için var gücümüzle çal fl yoruz. Bu noktada sivil toplum kurulufllar da önemli bir misyon üstleniyor. nu sivil toplum kurulufllar yla beraber daha da güzellefltirmeyi hedefliyoruz fleklinde konufltu. Kültür kurulufllar Baflkanla bulufltu Belediyesi, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde yapaca- çal flmalarla ilgili ilçe s n rlar içinde bulunan kültür ve sanat kurulufllar yla bir toplant düzenledi. lçedeki 50 nin üzerindeki kültür ve sanat kurulufllar n n temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydu unu belirten Baflkan Demircan,, stanbul daki kültür ve sanat hayat nda önemli bir yere sahip. Belediyesi olarak onlarca aktivite yap yoruz. nda 300 e yak n kültür ve sanat merkezi bulunuyor ve onlarla etkileflim halindeyiz. Bu kurumlar n neler yapt n derleyen, toparlayan bir kültür ajandas çal flmas ayl k periyodlar halinde yay nlan yor. Bununla beraber internet sitesi, web tv ve bir ayl k gazete ile d fl mecralarda tan t mlar n sa layacak kiosklarla 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinliklerine haz r z dedi.

12 12 Haber N SAN En iyi film: Nefes: Vatan Sa olsun 3. Yeflilçam Ödülleri Belediyesi ve TÜRSAK Vakf n n iflbirli iyle, düzenlenen 3. Yeflilçam Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye damgas n vuran film üç ödülle Vavien olurken En yi Film ödülünü Nefes: Vatan Sa olsun kazand. Belediyesi ve TÜRSAK Vakf iflbirli iyle Turkcell in ana sponsorlu unda düzenlen 3. Yeflilçam Ödülleri, 23 Mart 2010 Sal gecesi Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda yap lan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sunuculu unu Meltem Cumbul un yapt -, Behzat Gerçeker flefli inde ENBE Orkestras n n müzik ziyafetiyle renklenen ve NTV den canl olarak yay nlanan heyecan dolu ödül töreninde, 11 kategorinin En yi leri belli oldu. Törene Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, TÜRSAK Vakf Baflkan Engin Yi itgil, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Kültür ve Turizm Bakanl Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar smet Y lmaz, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Cansu Dere, Y lmaz-berfin Erdo an, Ece Sükan, Sinem Kobal, Arda Turan, Demet Evgar, Cengiz Abazo lu, Nebahat Çehre, Ezgi Mola, Umut Kurt, Ömür Gedik, lker nano lu, Filiz Ak n, Irmak Ünal, Ferhat Göçer, Hatice Aslan, Özgü Namal, Burcu Kara, Lale-Cem Mansur, Öner Erkan, Elif Da deviren, Engin Günayd n, Binnur Kaya, Saadet Ifl l Aksoy, Ebru Akel, Abdullah O uz, Hülya Koçyi it, Hasibe Eren, Melisa Sözen, Altan Erkekli, Tamer Karada l, Berrak Tüzünataç, Güven K raç, Nesrin Cevadzade, Nergis Öztürk, Gülriz Sururi, Meral Çetinkaya, Mustafa Alabora, fierif Sezer, R za Kocao lu gibi isimler kat ld. KÜLTÜR VE SANAT H ZMET ÖDÜLÜ F L Z AKIN A En yi Yard mc Erkek Oyuncu dal nda kazanan Cemal Toktafl a ödülünü Melisa Sözen, Altan Erkekli; En yi Yard mc Kad n Oyuncu dal nda kazanan Derya Alabora ya Saadet Ifl l Aksoy, Güven K - raç; En yi Genç Yetenek Ödülü dal nda kazanan Elit flcan a Sinem Kobal, Zafer Algöz; En yi Erkek Oyuncu dal nda kazanan Mert F - rat n ödülünü zzet Günay ve Bergüzar Korel'den filmin senarist ve yönetmeni lksen Baflar r ald. En yi Kad n Oyuncu dal nda kazanan Binnur Kaya ya Göksel Arsoy, Hatice Aslan; En yi Görüntü Yönetmeni dal nda kazanan Soykut Turan n ödülünü Ceren Aslan Ezgi Mola, Tamer Karada l 'dan; En yi Müzik dal nda kazanan Atilla Özdemiro lu na Özgü Namal, En yi Senaryo dal nda kazanan Engin Günayd n a Halit Ergenç, Nebahat Çehre; En yi Yönetmen dal nda kazanan Reha Erdem e Y lmaz Erdo an; Turkcell lk Film Ödülü dal nda kazanan Nefes: Vatan Sa olsun filmiyle Levent Semerci ye Cansu Dere, Turkcell Kurumsal letiflim ve liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Koray Öztürkler; En yi Film Ödülü dal nda kazanan Nefes: Vatan Sa olsun filmiyle Levent Semerci nin ödülünü; Hülya Koçyi it, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, TÜR- SAK Vakf Baflkan Engin Yi itgil,

13 N SAN Haber 13 NEFES kesti... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv takdim etti. Ayr ca Yeflilçam Ödüllerinin üçüncü y l nda ilk defa verilen Kültür Sanat Hizmet Ödülü ise Filiz Ak n a Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar smet Y lmaz taraf ndan takdim edildi. Bu y l Turkcell kullan c lar, En yi Film ve Turkcell lk Film ödülü kategorileri için SMS ile oy kullanarak oylamaya dahil oldu. ALKIfiLARIN EN BÜYÜ Ü TÜRK S NEMASI NA Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, törende yapt konuflmada, 3. Yeflilçam Ödülleri nde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Son y llarda Türk Sinemas nda büyük bir hareketlilik var. Filmlerimizin say s ve izleyicisi giderek art yor. Ço u sinemac m z, k s tl bütçeleriyle ölümsüz eserler yarat yor. Türk Sinemam zdaki müthifl yükselifl hepimizi gururland r yor. Bizler de sinemac lar m z n, bu azimlerini, bu baflar lar n Yeflilçam ödülleri ile taçland rmak istiyoruz. Çünkü stanbul un sahnesi. Sineman n dile getirdi i insanl k halleri bizim yönetti imiz caddelerimizde, sokaklar m zda yaflan yor. nun her bir parke tafl, hayat ve ölüm, fl k ve gölgeye ev sahipli i yap yor. flte Yeflilçam sinema ödülleri, stanbul un Sahnesi nde nda do du. Belediye, özel sektör ve sinemaya gönül verenler yani nu yaflayanlar, Yeflilçam daha yükse e tafl mak için el ele verdi dedi. Üç y l gibi bir k sa zamanda Yeflilçam ödüllerinin pek çok yerde Türkiye nin Oscar lar olarak an lmaya bafllad na dikkat çeken Baflkan Demircan flunlar söyledi: Bu organizasyonun ard ndaki büyük jüri ve aday belirleme süreci düflünüldü ünde gayet yerinde ve hofl bir benzetme. Siz sinemam - z n üstatlar burada iken sinemay anlatmaya kalkmak belki Hz. Mevlana ya mesnevi okumak gibi bir garabet olur lakin, her insan n suya akseden bir sureti var. Belki sinema dedi imiz bu büyülü dünya ilk insan n kendi suretini ilk gördü- ü yerde bafllad. Ve biz o gün bu gündür kendimizi seyrediyoruz sinemada. flte bu nedenle sinema insana, görülmeyeni gösteriyor, duyulamayan duyuruyor. Hissedilemeyeni hissettiriyor. Hayat anlat yor, yeni hayatlar infla ediyor. Sinema yer, gök ve suyla ahdini kesmemifl insanlar n hikayesini anlat yor Türk Sinemam z için müthifl bir seneydi. Yeni yönetmenler ve yeni oyuncularla tan flt k. Maalesef kayan y ld zlar m z da oldu. Büyük Usta Halit Refi, hayata gözlerini yumdu. nan yorum ki eserleri nesiller boyu izlenecek ve sinemaya emek vermek isteyen herkese ilham verecek. Karpuz Kabu u ndan Gemiler Yapmak filmiyle Sadece Türkiye de de il dünya sinemas nda da önemli bir yere sahip olaca n düflündü ümüz Ahmet Uluçay da bir di er kayb m z oldu. Her ikisini de rahmet ve minnetle an yoruz. Yeflilçam Sinemas Türkiye deki herkesin düflünce yap s nda ve yaflant - s nda önemli izler b rakm flt r. fiahsen bir belediye baflkan olarak, Münir Özkul un canland rd efsanevi karakter Yaflar Usta y izlememifl bir liderin eksik kalaca n düflüyorum. Çünkü Türkiye yi Yaflar Ustas z, nu Yeflilçams z düflünemiyorum. yi ki vars n sinema, iyi ki vars n Yeflilçam diyorum. Bu akflam hangi filmler kazan rsa kazans n, alk fl n da ödülün de en büyü ü Yeflilçam a, Türk Sinemas na dedi. 3. YEfi LÇAM ÖDÜLLER... EN Y F LM : Nefes: Vatan Sa olsun EN Y YÖNETMEN : Reha Erdem / Hayat Var EN Y KADIN OYUNCU : Binnur Kaya / Vavien EN Y ERKEK OYUNCU : Mert F rat / Baflka Dilde Aflk EN Y YARDIMCI ERKEK OYUNCU : Cemal Toktafl / Günefli Gördüm EN Y YARDIMCI KADIN OYUNCU : Derya Alabora / Pandora'n n Kutusu EN Y GÖRÜNTÜ YÖNETMEN : Soykut Turan / Günefli Gördüm EN Y SENARYO : Engin Günayd n / Vavien EN Y MÜZ K : Atilla Özdemiro lu / Vavien EN Y GENÇ YETENEK : Elit flcan / Hayat Var TURKCELL LK F LM ÖDÜLÜ : Nefes: Vatan Sa olsun / Levent Semerci KÜLTÜR SANAT H ZMET ÖDÜLÜ : Filiz Ak n (Özel Ödül)

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette...

Baflbakan Erdo an Kas mpafla da, üç yeni Haliç Vapuru hizmette... DUYURU YELKEN OKULU Belediyesi Yelken Okulu kay tlar devam ediyor... Ayr nt l bilgi için: Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü Belediyesi Gençlik Merkezi letiflim Merkezi Say : 6 - Ocak 2010 Baflbakan

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor...

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor... DUYURU FOTO RAF YARIfiMASI Beyo lu; gözün gibi bak! Dünyan n bulufltu u semt Gelenler, dönenler, kalanlar Beyo lu nda yaflam biçimleri Son Kat l m Tarihi: 15 Ocak 2010 Baflvuru: Beyo lu Belediyesi Sanat

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı