Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyo lu sokaklar na an nda bak m ve onar m..."

Transkript

1 Hac ahmet Mahallesi, Semt Kona na kavufluyor Yerel Yönetim Ödülleri da t ld Baflkan Demircan a 3 ödül birden Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 2009 Yerel Yönetim Ödülleri nde Semt Konaklar Projesi, Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar projesi ve Mobil Araç AKOS Kent Rehberi Belediyenizi Siz Yönetin'' projesiyle Y l n Büyükflehir lçe Belediye Baflkan ödüllerini ald Üçüncü Yeflilçam Ödülleri NEFES kesti Say : 9 - Nisan Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r KEFKEN ÇEVRE YAZ KAMPI NA GÜNÜB RL K GEZ KAYITLARI BAfiLAMIfiTIR... Bilgi ve Kay t için: Belediyesi letiflim Merkezi sokaklar na an nda bak m ve onar m... Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ediyor. nun cadde ve sokaklar, belediye taraf ndan özel olarak tasarlanan 6 adet Acil Müdahale Arac sayesinde an nda bak m ve onar mdan geçecek. sayfa 8-9 da

2 2 Haber N SAN Güçlendirme çal flmalar için protokol imzaland A a Camii yenileniyor... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n himaye ve koordinasyonunda Vak flar Genel Müdürlü ü ve Taksim Gayrimenkul Yat r m Gelifltirme ve flletmecilik A.fi. aras nda tarihi Hüseyin A a Camii nin restorasyonu için belediye baflkanl k binas nda protokol imzaland. nun tarihi simgelerinden biri olan ve stiklal Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin A a Camii, restore ediliyor. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n himayesinde ve koordinasyonunda belediye baflkanl k binas nda gerçeklefltirilen restorasyon protokolü, Taksim Gayrimenkul Yat r m Gelifltirme ve flletmecilik A.fi. ad na Tayfun Demirören ve stanbul Vak flar 1. Bölge Müdürü brahim Özekinci taraf ndan imzaland. stanbul 2010 Avrupa Kültür baflkenti stanbul un incisi nun tarihi ve kültürel de erlerinin korunmas ve tan t lmas, sosyal geliflmeyi hedefleyen, geçmiflten günümüze gelen kültürel miras n n gelecek nesillere tan t lmas ve kal c l n sa lanmas amac yla bafllat lan ve 6. y l na giren Kültür gezileri h z kesmeden devam ediyor. Tarihi Camii, Taksim Gayrimenkul Yat r m Gelifltirme ve flletmecilik A.fi. taraf ndan zeminindeki çökmeler ve duvar nda meydana gelen çatlaklar nedeniyle restore edilecek. Buna göre sponsor firma taraf ndan restorasyon çal flmalar n n 13 ay içinde tamamlanmas hedefleniyor. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan imza töreninde yapt aç klamada, Tarihi Hüseyin A a Camii nin sponsor taraf ndan restore edilmesinden duydu- u memnuniyeti dile getirdi ve, Böyle önemli bir ihtiyac n giderilmesine öncülük etmekten mutluyuz dedi. KÜLTÜR GEZ LER 6. y l nda... BU YILK HEDEF 10 B N K fi 30 bin vatandafl n ilçedeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi ini belirten Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam nda düzenledi imiz bu geziler sayesinde ö rencilerimiz ve han mlar yaflad klar ilçeyi daha iyi tan yor. Bu y l hedefimiz 10 bin kifliye daha kültür gezisi yapt rmak dedi.

3 N SAN Haber Hac ahmet Semt Kona n n temeli at ld 3 Bir semt kona daha... Belediyesi, semt konaklar na bir yenisini daha ekliyor. 2 Milyon TL ye mal olacak Hac ahmet Semt Kona n n temeli Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan at ld., yeni bir semt kona - na daha kavufluyor. Belediyesi, 2 milyon TL lik yat r m olan Hac ahmet Semt Kona n n temelini att. nun 11. semt kona belediye taraf ndan halk n yaflam kalitesini art rmak, e itimden sa l a, kültürel etkinliklerden sosyal yard mlaflma hizmetlerine kadar pek çok hizmete an nda ulaflmas n sa lamay amaçl yor. Dolapdere semtinin sol yakas nda stiklal ve Yeniflehir Mahallelerine hizmet verecek olan Hac ahmet Semt Kona, bin metrekarelik alan üzerine kurulu. 5 kat olarak yap lacak olan semt kona n n bodrum kat nda aflevi, çamafl rhane ve g da bankas bulunacak. Zemin kat nda sa l k oca olacak ve özellikle aile hekimli i sistemine entegre edilecek. Birinci kat nda çok amaçl salon ile kültürel etkinlik merkezi, ikinci kat nda e itim salonlar ile internet kafe yer alacak. En üst kat nda ise konferans salonu niteli inde çok amaçl salon bulunacak. Ayr ca semt kona n n yan nda muhtarl k ve ödeme merkezi de yap lacak. KADINLARIMIZA ARMA ANIMIZ Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, temel atma töreninde yapt konuflmada, ilçede semt konaklar say s n n 11 e ç kard klar n belirtti. Demircan, Her semtin farkl sosyo-ekonomik ihtiyac na göre semt konaklar n kuruyoruz. htiyaç sahipleri semt konaklar ndan ücretsiz faydalan yor ve buralarda her türlü ihtiyac n karfl l - yor. Semt konaklar m z n say s n daha da art rmay planl yoruz dedi. Demircan sözlerini ise flöyle sürdürdü: Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlay fl nda kad nlara yönelik hizmetlerimiz ön planda. Bu semtte kad nlar m z n sosyal etkinliklere kat lamamas beni çok üzüyordu. Art k Hac ahmet Semt Kona n n yap lmas yla birlikte kad nlar m z burada kurslara kat lacak ve daha donan ml hale gelecek. Ayn zamanda sosyal hayat n içinde yer almalar na da katk da bulunacak. Bu nedenle bu kona n temelini atmaktan mutluluk duyuyorum.

4 4 Haber N SAN 2500 çocuk Yaz Okullar nda buluflacak... Yaz Okullar gün say yor Bu y l yüzme, yelken ve futbol branfllar nda hizmet verecek olan Belediyesi Yaz Okullar, yeni ö rencilerini bekliyor. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n çocuklar n e itimine verdi i önem artarak sürüyor., kültürel bir çekim merkezi olmas n n yan s ra, içerisinde bar nd rd insan toplulu u aç s nda bir renk yelpazesini and r - yor. Belediyesi bu anlamda her kesime her alanda ulaflmay hedeflerken, ortak ihtiyaç noktalar nda birleflen hizmetleri götürmeyi de amaçl yor. Genç ve dinamik temposunun yan s ra, ayd nl k ve gelece i gören bak fl aç - s sayesinde yeni projeler üreten Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, yap lan her organizasyonda gelece imizin teminat olan çocuklar ve gençleri ön planda tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda çal flmalar na h z veren Belediyesi Yaz Okullar, bu y l Yüzme, Yelken ve Futbol branfllar nda hizmet verecek. Yaz okullar n n hedefi ise 2500 çocu a ulaflmak. Bu y l yüzüyor, kofluyor, rüzgara karfl sal n yor YÜZME OKULLARI - 4 merkezde aç lmas planlan yor. Haz rl klar devam eden yüzme okullar nda 7-14 yafl aras ndaki çocuklara e itim verilecek. Tamamen ücretsiz olan Yaz Yüzme Okullar na kay t yapt ran ö rencilerin e itimleri s - ras nda kullanacaklar terliklerinden, flortlar na, havlular ndan bonelerine kadar tüm malzemeleri belediye taraf ndan temin edilecek. Yaz Yüzme Okullar bu y l 28 Haziran da start al p 6 hafta devam edecek. Aç lmas planlanan Yaz Yüzme Havuzu merkezleri: Kad mehmet Semt Kona Yüzme Havuzu, Firuza a.ö.o. Bahçesi Yüzme Havuzu, Okmeydan Semt Kona Yüzme Havuzu, Hasköy Sahil Yüzme Havuzu ( Yelken Okulu yan ). FUTBOL OKULU - Sütlüce Spor Tesislerinde e itim verecek. Kas mpafla Spor Kulübünün alt yap antrenörleri eflli inde verilen e itimlerde ö rencilerin kullanacaklar tüm malzemeler yine belediye taraf ndan temin edilecek. Yaz Futbol Okulunda 7-14 yafl aras ndaki çocuklar n kay tlar al nacak, haftan n 6 günü e itim verilecek ve burada yetifltirilen kabiliyetli çocuklar, Kas mpafla Spor Kulübü nün alt yap s nda lisans ç kart larak oynamaya bafllayabilecek. Yaz Futbol Okulu da bu y l 28 Haziran da start al p 6 hafta devam edecek. YELKEN OKULU - E itimler, Yelken ve Su Sporlar Kulübünde verilecek. Hasköy sahilinde hizmet veren kulüpte haftan n 4 günü hizmet verilecek. Yaz Yelken Okulu yine 28 Haziran da start al p, 6 hafta devam edecek. Yaz Yelken Okuluna kay t yapt ran ö rencilerden baflar l olanlar, Yelken ve Su Sporlar kulübüne al narak lisanslar ç kart lacak ve Türkiye Yelken Federasyonu nun düzenlemifl oldu u yar fllara kat lma flans bulacak. Kay t çin; Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü, Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi, Semt Konaklar, Turabibaba Kütüphanesi, lçesi lkö retim Okul dareleri.

5 N SAN Haber 5 : Gözün Gibi Bak! Foto raf Yar flmas sonuçland Yar flma sergiyle taçland Belediyesi ve Atlas Dergisi nin birlikte düzenledi i : Gözün Gibi Bak! adl foto raf yar flmas nda dereceye girenlere ödülleri Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan verildi. Belediyesi ve Atlas Dergisi taraf ndan ortaklafla düzenlenen : Gözün Gibi Bak! adl yar flmaya kat lan foto raflar, düzenlenen sergide sanatseverlerle bulufltu. Belediyesi Sanat Galerisi nde düzenlenen sergi aç l fl nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, yar flmada dereceye giren Ahmet Tar mc, Ercan Aydeniz, Hüseyin Y ld z, Cem Türkmen, Osman Bahri Turgut ve Ayd n Berk Bilgin e ödüllerini verdi. Baflkan Demircan, sergi aç l fl nda yapt konuflmada, Foto raflar arac l yla tarihteki nu izliyor, nun her halini kaydediyor, not düflüyoruz. Belediyesi olarak, nu biriktirmek ve nu herkesin gözünden görebilmek ad na bir yar flma düzenledik. na gözün gibi bak dedik ve ola anüstü sonuçlar elde ettik. Yar flmam za amatör ve profesyonel pek çok sanatç kat ld. Foto raf kareleriyle nu nas l gördü ünü anlatt. Biz de onlar n gözleriyle ile bir kez daha tan flt k, flehrimize bir kez daha hayran kald k. Tüm foto rafç lar - m z n ellerine, gözlerine sa l k dedi. Yar flmada dereceye giren ve kat lanlardan seçilen 42 eserin yer ald sergi stiklal Caddesi nde bulunan Belediyesi Sanat Galerisi nde sanatseverlerle bulufltu.

6 6 Haber N SAN Sanat n Anadolu Ayd nlanmas n n ilk sergisi aç ld Farkl kültürler nda Belediyesi nin destekledi i ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti projelerinden biri olan Sanat n Anadolu Ayd nlanmas n n ilk sergisi The Marmara Pera Sanat Galerisi nde sanatseverlerin be enisine sunuldu. Antalya Akseki Cevizli lkö retim Okulu ö rencileri ve Belediyesi Meclis Üyelerinden oluflan heyet, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan a teflekkür ziyaretinde bulundu. Baflkan Demircan a nezaket ziyaretinde bulunan Antalya Akseki Cevizli lkö retim Okulu Müdürü Cemal Karakufl, yar y l tatilinde 25 kiflilik bir ö renci grubunu nda a rlayan ve müze gezileri Belediyesi, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti vizyonunda sanatseverleri farkl etkinliklerle buluflturmaya devam ediyor. Belediyesi nin destekledi i ve stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti projelerinden biri olan Sanat n Anadolu Ayd nlanmas n n ilk sergisi Salk m Saçak The Marmara Pera Sanat Galerisi nde sanatseverlerle bulufltu. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan sergi aç l fl nda yapt konuflmada, Bu projenin büyük bir ço unlu unun 2010 Sahnesi nda sergilenecek olmas da bizim için ayr bir övünç kayna dedi. Anadolu daki üniversitelerde e itim veren güzel sanatlar fakültelerindeki akademisyenlerin oluflturdu u 18 proje grubu, uygarl klar n ruhuyla üretti i ça dafl sanat ürünlerini, 2010 y l boyunca stanbul da farkl mekanlarda bir bir sergileyecek. Sergi aç l fl na Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan proje müellifi, sanat yönetmeni Ali Akdamar, projenin dan flma kurulunu oluflturan sanatç - lar. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Baflkan proje lideri Bedri Karaya murlar ve Lisans K rtasiye Yönetim Kurulu Baflkan Mayir Saranga kat ld. The Marmara Pera Sanat Galerisi ndeki aç l flta stanbul Barok Grubu nun dinletisi de davetlilere keyifli anlar yaflatt. Sanat n Anadolu Ayd nlanmas projesi kapsam nda, Nisan Aral k 2010 tarihleri aras nda 18 sergi aç lacak ve proje bitiminde tüm bu eserler bir kitap haline dönüfltürülecek. Aksekililerden Baflkan a ziyaret imkan sa layan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan a teflekkür plaketi verdi. Baflkan Demircan da ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Cevizli lkö retim Okulu Aile Birli i Baflkan Ali R za Ünal, ö rencilerine gösterdikleri yak n ilgiye teflekkür ederek meclis üyelerinden brahim Y lmaz, T. Atakan Akay ile Belediyesi Sosyal fller Müdürü Ali Koca ya da bir plaket takdim etti.

7 N SAN 2009 Yerel Yönetim Ödülleri da t ld... Haber 7 Demircan a 3 ödül birden Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Semt Konaklar, Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar ve Mobil Araç AKOS Kent Rehberi Belediyenizi Siz Yönetin projeleri ile Özel Kalem Dergisi 2009 Yerel Yönetimler yar flmas nda 3 dalda ödül ald. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, gerçeklefltirdi i projelerle Özel Kalem Dergisi'nin düzenledi i 2009 Yerel Yönetim Ödülleri nde üç ödülün sahibi oldu. talyan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Baflkan Demircan, E itim Sa l k ve Toplumsal Etkinlikler kategorisinde Semt Konaklar Projesi, ''Kültür ve Sanat Etkinlikleri'' kategorisinde Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar projesi ve ''e-belediyecilik'' kategorisinde ise Mobil Araç AKOS Kent Rehberi Belediyenizi Siz Yönetin'' projesiyle Y l n Büyükflehir lçe Belediye Baflkan ödülünü ald. Sunuculu unu ünlü sanatç Gülsen Tuncer in yapt törene çok say da milletvekili, vali ve belediye baflkan kat ld. Prof. Dr. Cevat Geray baflkanl - nda, eski Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Erdo an Bilenser, Sadun Emrealp, Prof. Dr. Hasan Ertürk, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Ruflen Kelefl, Prof. Dr. Handan Türko lu ve Yrd. Doç. Dr. S rma Turgut'tan oluflan jürinin de erlendirdi i yar flmada 24 kategoride belirlenen ödüller da t ld. 24 SAAT KES NT S Z H ZMET Törende konuflan Baflkan Demircan, al nan ödüllerin kendilerini daha da motive etti ini belirterek, sosyal belediyecilik ve e-belediyecili in önemine de indi. E- belediyecilik uygulamalar yla Türkiye de öncü olduklar n belirten Baflkan Demircan, Yapt m z projelerde hep ilklere imza att k. Vatandafllar n istek ve flikayetlerini de erlendirmek amac yla 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren numaras n hizmete açt k. Arayan vatandafllar n kifli ve iletiflim bilgilerini letiflim Merkezi asistanlar taraf ndan kay t alt na al nd. Bu sayede arayan kiflinin tüm bilgileriyle önceki flikayetleri ve sonuçlar n ekranda görebiliyoruz. Böylece ciddi bir zaman tasarrufu sa lad k dedi. SEMT KONAKLARI NSANIMIZI BULUfiTURUYOR Sosyal Belediyecilik anlam nda ndaki 10 semt kona nda ilçe sakinlerine hobi, meslek kazan m ya da kendilerini gelifltirmeye yönelik kurslar düzenlediklerini belirten Baflkan Demircan, Düzenledi imiz bu kurslar da e itimin en önemli bir parças. Semt konaklar hem insanlar m z buluflturup sosyallefltiriyor hem de bu tür kabiliyetler kazand r yor diye konufltu. Taksim Gezi Park nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen Alt n Eller Geleneksel Türk El Sanatlar Festivali ile kaybolmakta olan el sanatlar ve de erlerin yeniden hat rlat ld n kaydeden Baflkan Demircan, Anadolu dan gelen el sanatlar ustalar festivalde bize eski kültürümüzden birer parça sunuyor. Bu festival sayesinde stanbul da yaflayanlar kendi memleketlerinden birer parça buluyor dedi.

8 8 Haber sokaklar na an 6 adet AC L MÜDAH Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ediyor. nun cadde ve sokaklar, belediye taraf ndan özel olarak tasarlanan 6 adet Acil Müdahale Arac sayesinde an nda bak m ve onar mdan geçecek. de ifliyor, güzellefliyor. nun caddeleri ve sokaklar 2010 da farkl bir görünüme kavufluyor. Belediyesi taraf ndan özel olarak tasarlanan 6 adet Acil Müdahale Arac sayesinde yollar n bak m daha h zl bak m ve onar mdan geçebilecek. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 6 y l içinde çok büyük projelere imza att klar n belirterek, 2010 y l nda da çal flmalar n h zla devam edece ini söyledi. na yak fl r flekilde araç filosunu yenilediklerini belirten Baflkan Demircan, nun ara sokaklar na özel tasarlanan 6 adet Mobilize Acil Müdahale Arac sayesinde bölgede oluflan flikâyetleri yerinde tespit edece- iz ve an nda sorunu giderece- iz dedi. Acil Müdahale Ekipleri Görev Bafl nda! Fen flleri Müdürlü ü ekiplerinin gece gündüz çal flt n belirten Baflkan Demircan, Konusunda uzman mimar, mühendis, flehir planc - s ve harita mühendisinden oluflan 15 kiflilik teknik ekip, titiz çal flmalar sonucunda nun cadde ve sokaklar n yeniden projelendiriyor. 35 personel ve 29 araçla bu hizmetleri sürdürece iz. Hizmetleri MECL S ÜYELER M Mahmut Cengiz Güvenç (AK PART ) Do um Tarihi ve Yeri 1957 Kilis Memleketi Kilis Ö renim Durumu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mesle i Avukat Belediyedeki Görevleri Belediyesi Meclis Hukuk Komisyonu Baflkan Hakk nda y l nda mezun oldu u stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin ard ndan 7 y l serbest avukatl k yapt. Daha sonra Güvenç Turistik Yat r mlar A.fi. yi kurarak ticarete at ld. Otel iflletmecili i ve di er ticari faaliyetlerini halen sürdürüyor y l nda Ak Parti Kurucu lçe Yönetim Kurulu üyesi oldu ve 2007 y llar nda d fl iliflkiler ve halkla iliflkiler birimlerinde ilçe baflkan yard mc l yapt ve 2007 seçimlerinde Ak Parti SKM Hukuki fller Sorumlu u yapt. 2002, 2004 ve 2007 y llar nda lçe Seçim Kurulu üyeli inde bulundu. Kas mpafla Spor Kulübü denetleme kurulu üyesi. ngilizce bilen Mahmut Cengiz Güvenç, evli ve 2 çocuk babas.

9 nda bak m ve onar m... N SAN 9 ALE ARACI hizmette daha verimli, h zl ve etkin flekilde vatandafla ulaflt rmak için acil müdahale ekiplerini oluflturduk. lçeyi 4 ayr hizmet alan na böldük. Bu hizmet alanlar nda çal flacak yol bak m ekipleri müdahale edecek ekipmana sahip. 6 araçtan 4 ü yol bak m ve onar m, 2 araç da, park ve bahçeler için kullan lacak diye konufltu. Sistemin nas l iflleyece i konusunda da bilgi veren Baflkan Demircan, flunlar söyledi: numaral ça r merkezine ulaflan vatandafl flikayetini bildirecek. fiikâyetler, araçlar n içinde bulunan PDA lere ulaflacak ve bu do rultuda 1 usta, 4 iflçi, 1 tekniker ve 1 mühendisten oluflan ekip süratle yerinde müdahale edecek. Araçlar n içinde kürekten, jeneratöre, k r c - dan, kaynak makinesine, çimentodan yol ve tretuvar hizmetleri için her türlü malzeme bulunacak. Daha Yeflil için Hizmete Devam Ayn zamanda bu araçlar n ring yapaca n da kaydeden Baflkan Demircan, Park Bahçeler Müdürlü- ü nün hizmetinde olacak 2 araçta da çim biçme makinesinden bahçe için tüm ekipmanlar n bulunaca n söyledi. Baflkan Demircan, daha yeflil bir için çal flmalara h z verdiklerini anlatt. lçede 9 bin metre yola asfalt çal flmas yapacaklar n kaydeden Baflkan Demircan, hayata geçirecekleri 2010 projelerini ise flöyle anlatt : nun tüm mahallelerinde düzenleme yap lacak olan cadde ve sokaklar belirledik. 180 bin ton asfaltlama yapaca z. fiahkulu Bostan Sokak Yayalaflt Tünel Meydan Metro yaya ç k - fl n n bulundu u fiahkulu Bostan Sokak ta yayalaflt rma çal flmalar - n n tamamland n kaydeden Baflkan Demircan, Tar k Zafer Tunaya Kültür Merkezi nin bulundu u bu sokak ayn zamanda aç k hava sergilerine ve konserlerine de ev sahipli i yapacak. stiklal Caddesi nden Galata Kulesi ne ulaflmak isteyenler için rahat bir yol güzergah olacak diye konufltu. Halka Sorduk, Soka n Dizayn n Yapt k... Belediyesi, Hal c o lu Mahallesi Abdülselam Sokak ta yer döflemelerini esnaf n ve bölge halk n n görüflleriyle belirledi. Soka n dizayn konusunda halk n görüfllerini de erlendiren Belediyesi, çal flmalar n bitirdi. K sa süre içersinde soka yenileyerek hizmete açt klar n belirten Baflkan Demircan, flunlar söyledi: Sokaktaki tafl n model ve rengini bölge halk n n istek ve görüflleri do rultusunda belirledik. Türkiye de bir ilk olan paket tafl görünümlü beton dökme uygulamas n burada gerçeklefltirmifl olduk. Bu tafl modelini ilçesinin tüm mahallelerinde de görmek mümkün olacak. Z TANIYALIM... Halil Kaya Özer (CHP) Do um Tarihi ve Yeri Mersin Memleketi Mersin Ö renim Durumu Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Mesle i Yeminli Mali Müflavir Belediyedeki Görevleri Belediyesi ve stanbul Büyükflehir Belediyesi nde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Hakk nda... Liseyi Mersin de tamamlad de Ankara Gazi Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi nden mezun oldu y llar aras nda 10 y l Maliye Bakanl nda Maliye Müfettifli olarak görev yapt. 1 y l ABD de San Diego State Üniversitesi nde staj yapt dan bu yana Yeminli Mali Müflavirlik yap yor den bu yana SPK ve Enerji Piyasas Kurulu nezdinde ba ms z denetim yap yor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonlar nda Denetim Kurulu üyelikleri de yapan Halil Kaya Özer, evli ve ki çocuk babas.

10 10 Haber N SAN stiklal de sürdürülebilir enerji haftas etkinli i..., enerji için yürüdü Avrupa da 3 y ld r enerji verimlili ini art rmak amac yla ortaya ç kan Sürdürülebilir Enerji Haftas stiklal Caddesi nde ilk kez kutland. Avrupa ülkeleri ile efl zamanl olarak yap lan stanbul Büyük Enerji Yürüyüflü renkli görüntülere sahne oldu. stanbul Sürdürülebilir Enerji Haftas etkinlikleri kapsam nda, Belediyesi deste iyle stanbul Büyük Enerji Yürüyüflü gerçeklefltirildi. Ad m ad m sürdürülebilir enerjiye slogan ile düzenlenen ve bandonun renklendirdi i yürüyüfle enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile sivil toplum kurulufllar kat ld. Ankara Üniversitesi nin gelifltirdi i hidrojenle çal flan arabas ve Belediyesi zab talar n n kulland elektrikli gingerler da yürüyüflteki yerini ald. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve stanbul Sürdürülebilir Enerji Haftas Platformu Efl Yürütücüsü Prof. Dr. Filiz Karaosmano lu yürüyüfl s ras nda gingerlere binerek temiz enerji mesaj verdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan yürüyüflte yapt konuflmada, Art k flu gerçek anlafl ld. Dünyan n kaynaklar s - n rs z de il. Enerji kaynaklar n bu h zla tüketmeye devam edersek geri dönülemez, tahribatlara y k mlara neden olaca z. Herkes kendine düflen görevi yapmal. Damlayan, bofla akan bir sudan, aç k kalm fl bir lambadan herkes endiflelenmeli. Ülkemizde de sürdürülebilir enerji alan nda gelecek için umut veren birçok proje bafllat ld. Bu anlaml gayretlerin her zaman yan nday z diye konufltu. nda 2010 Japon y l... Belediyesi deste iyle 2010 Türkiye de Japon Y l etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Matsuri 2010 stanbul Taksim Meydan nda renkli bir flölenle bafllad. Günseli Kato ve Ebru Köktürk Koral n n proje yönetmenli ini üstlendi i etkinlik kapsam nda Japon matsuri gelene inin simgesi Yamahako adl festival arabas, Taksim Meydan na kuruldu. Kortej ve fener alay eflli inde Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da aralar nda bulundu u davetliler, Gümüflsuyu nda bulunan Japonya n n tarihi stanbul Baflkonsoloslu u binas na yürüdü. Buradaki aç l fl resepsiyonunda konuflan Baflkan Demircan, 2010 Türkiye de Japon Y l kapsam nda düzenlenen bu etkinliklerie kat lmaktan çok mutluyum. farkl kültürlerin bulufltu u ve bir arada hoflgörü içinde yaflad bir kent. Ve bir çok farkl kültürü de burada yafl yoruz. Türk ve Japon halk aras ndaki kardeflli in bu y l ülkemizde Japon y l ilan edilerek taçland r lmas onur verici dedi.

11 N SAN Haber E lence yerleri sahipleri belediyeyle bulufltu Gülümseyen için... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, E lence Yerleri Derne i üyeleriyle Muammer Karaca Tiyatrosu nda bir araya geldi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, ilçe s - n rlar içinde bulunan sivil toplum kurulufllar yla toplant lara devam ediyor. Gülümseyen için Çal fl yoruz slogan yla yap lan toplant Muammer Karaca Tiyatrosu nda E lence Yerleri Derne i (BEYDER) üyeleriyle gerçeklefltirildi. Toplant ya Baflkan Demircan n yan s ra Belediyesi nin tüm baflkan yard mc lar ve müdürleri, Emniyet Müdür Yard mc s brahim Kocao lu, BEYDER Baflkan Zeki Atefl ve iflletme sahipleri kat ld. Gerçeklefltirilen toplant da karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunuldu, sorunlar ve çözüm önerileri de erlendirildi. Baflkan Demircan, lçemizdeki e lence yerlerini ve di er iflletmeleri çok önemsiyoruz. Sorunlar n çözümü için var gücümüzle çal fl yoruz. Bu noktada sivil toplum kurulufllar da önemli bir misyon üstleniyor. nu sivil toplum kurulufllar yla beraber daha da güzellefltirmeyi hedefliyoruz fleklinde konufltu. Kültür kurulufllar Baflkanla bulufltu Belediyesi, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde yapaca- çal flmalarla ilgili ilçe s n rlar içinde bulunan kültür ve sanat kurulufllar yla bir toplant düzenledi. lçedeki 50 nin üzerindeki kültür ve sanat kurulufllar n n temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydu unu belirten Baflkan Demircan,, stanbul daki kültür ve sanat hayat nda önemli bir yere sahip. Belediyesi olarak onlarca aktivite yap yoruz. nda 300 e yak n kültür ve sanat merkezi bulunuyor ve onlarla etkileflim halindeyiz. Bu kurumlar n neler yapt n derleyen, toparlayan bir kültür ajandas çal flmas ayl k periyodlar halinde yay nlan yor. Bununla beraber internet sitesi, web tv ve bir ayl k gazete ile d fl mecralarda tan t mlar n sa layacak kiosklarla 2010 Avrupa Kültür Baflkenti etkinliklerine haz r z dedi.

12 12 Haber N SAN En iyi film: Nefes: Vatan Sa olsun 3. Yeflilçam Ödülleri Belediyesi ve TÜRSAK Vakf n n iflbirli iyle, düzenlenen 3. Yeflilçam Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye damgas n vuran film üç ödülle Vavien olurken En yi Film ödülünü Nefes: Vatan Sa olsun kazand. Belediyesi ve TÜRSAK Vakf iflbirli iyle Turkcell in ana sponsorlu unda düzenlen 3. Yeflilçam Ödülleri, 23 Mart 2010 Sal gecesi Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda yap lan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sunuculu unu Meltem Cumbul un yapt -, Behzat Gerçeker flefli inde ENBE Orkestras n n müzik ziyafetiyle renklenen ve NTV den canl olarak yay nlanan heyecan dolu ödül töreninde, 11 kategorinin En yi leri belli oldu. Törene Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, TÜRSAK Vakf Baflkan Engin Yi itgil, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Kültür ve Turizm Bakanl Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar smet Y lmaz, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Cansu Dere, Y lmaz-berfin Erdo an, Ece Sükan, Sinem Kobal, Arda Turan, Demet Evgar, Cengiz Abazo lu, Nebahat Çehre, Ezgi Mola, Umut Kurt, Ömür Gedik, lker nano lu, Filiz Ak n, Irmak Ünal, Ferhat Göçer, Hatice Aslan, Özgü Namal, Burcu Kara, Lale-Cem Mansur, Öner Erkan, Elif Da deviren, Engin Günayd n, Binnur Kaya, Saadet Ifl l Aksoy, Ebru Akel, Abdullah O uz, Hülya Koçyi it, Hasibe Eren, Melisa Sözen, Altan Erkekli, Tamer Karada l, Berrak Tüzünataç, Güven K raç, Nesrin Cevadzade, Nergis Öztürk, Gülriz Sururi, Meral Çetinkaya, Mustafa Alabora, fierif Sezer, R za Kocao lu gibi isimler kat ld. KÜLTÜR VE SANAT H ZMET ÖDÜLÜ F L Z AKIN A En yi Yard mc Erkek Oyuncu dal nda kazanan Cemal Toktafl a ödülünü Melisa Sözen, Altan Erkekli; En yi Yard mc Kad n Oyuncu dal nda kazanan Derya Alabora ya Saadet Ifl l Aksoy, Güven K - raç; En yi Genç Yetenek Ödülü dal nda kazanan Elit flcan a Sinem Kobal, Zafer Algöz; En yi Erkek Oyuncu dal nda kazanan Mert F - rat n ödülünü zzet Günay ve Bergüzar Korel'den filmin senarist ve yönetmeni lksen Baflar r ald. En yi Kad n Oyuncu dal nda kazanan Binnur Kaya ya Göksel Arsoy, Hatice Aslan; En yi Görüntü Yönetmeni dal nda kazanan Soykut Turan n ödülünü Ceren Aslan Ezgi Mola, Tamer Karada l 'dan; En yi Müzik dal nda kazanan Atilla Özdemiro lu na Özgü Namal, En yi Senaryo dal nda kazanan Engin Günayd n a Halit Ergenç, Nebahat Çehre; En yi Yönetmen dal nda kazanan Reha Erdem e Y lmaz Erdo an; Turkcell lk Film Ödülü dal nda kazanan Nefes: Vatan Sa olsun filmiyle Levent Semerci ye Cansu Dere, Turkcell Kurumsal letiflim ve liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Koray Öztürkler; En yi Film Ödülü dal nda kazanan Nefes: Vatan Sa olsun filmiyle Levent Semerci nin ödülünü; Hülya Koçyi it, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, TÜR- SAK Vakf Baflkan Engin Yi itgil,

13 N SAN Haber 13 NEFES kesti... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv takdim etti. Ayr ca Yeflilçam Ödüllerinin üçüncü y l nda ilk defa verilen Kültür Sanat Hizmet Ödülü ise Filiz Ak n a Kültür ve Turizm Bakanl Müsteflar smet Y lmaz taraf ndan takdim edildi. Bu y l Turkcell kullan c lar, En yi Film ve Turkcell lk Film ödülü kategorileri için SMS ile oy kullanarak oylamaya dahil oldu. ALKIfiLARIN EN BÜYÜ Ü TÜRK S NEMASI NA Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, törende yapt konuflmada, 3. Yeflilçam Ödülleri nde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Son y llarda Türk Sinemas nda büyük bir hareketlilik var. Filmlerimizin say s ve izleyicisi giderek art yor. Ço u sinemac m z, k s tl bütçeleriyle ölümsüz eserler yarat yor. Türk Sinemam zdaki müthifl yükselifl hepimizi gururland r yor. Bizler de sinemac lar m z n, bu azimlerini, bu baflar lar n Yeflilçam ödülleri ile taçland rmak istiyoruz. Çünkü stanbul un sahnesi. Sineman n dile getirdi i insanl k halleri bizim yönetti imiz caddelerimizde, sokaklar m zda yaflan yor. nun her bir parke tafl, hayat ve ölüm, fl k ve gölgeye ev sahipli i yap yor. flte Yeflilçam sinema ödülleri, stanbul un Sahnesi nde nda do du. Belediye, özel sektör ve sinemaya gönül verenler yani nu yaflayanlar, Yeflilçam daha yükse e tafl mak için el ele verdi dedi. Üç y l gibi bir k sa zamanda Yeflilçam ödüllerinin pek çok yerde Türkiye nin Oscar lar olarak an lmaya bafllad na dikkat çeken Baflkan Demircan flunlar söyledi: Bu organizasyonun ard ndaki büyük jüri ve aday belirleme süreci düflünüldü ünde gayet yerinde ve hofl bir benzetme. Siz sinemam - z n üstatlar burada iken sinemay anlatmaya kalkmak belki Hz. Mevlana ya mesnevi okumak gibi bir garabet olur lakin, her insan n suya akseden bir sureti var. Belki sinema dedi imiz bu büyülü dünya ilk insan n kendi suretini ilk gördü- ü yerde bafllad. Ve biz o gün bu gündür kendimizi seyrediyoruz sinemada. flte bu nedenle sinema insana, görülmeyeni gösteriyor, duyulamayan duyuruyor. Hissedilemeyeni hissettiriyor. Hayat anlat yor, yeni hayatlar infla ediyor. Sinema yer, gök ve suyla ahdini kesmemifl insanlar n hikayesini anlat yor Türk Sinemam z için müthifl bir seneydi. Yeni yönetmenler ve yeni oyuncularla tan flt k. Maalesef kayan y ld zlar m z da oldu. Büyük Usta Halit Refi, hayata gözlerini yumdu. nan yorum ki eserleri nesiller boyu izlenecek ve sinemaya emek vermek isteyen herkese ilham verecek. Karpuz Kabu u ndan Gemiler Yapmak filmiyle Sadece Türkiye de de il dünya sinemas nda da önemli bir yere sahip olaca n düflündü ümüz Ahmet Uluçay da bir di er kayb m z oldu. Her ikisini de rahmet ve minnetle an yoruz. Yeflilçam Sinemas Türkiye deki herkesin düflünce yap s nda ve yaflant - s nda önemli izler b rakm flt r. fiahsen bir belediye baflkan olarak, Münir Özkul un canland rd efsanevi karakter Yaflar Usta y izlememifl bir liderin eksik kalaca n düflüyorum. Çünkü Türkiye yi Yaflar Ustas z, nu Yeflilçams z düflünemiyorum. yi ki vars n sinema, iyi ki vars n Yeflilçam diyorum. Bu akflam hangi filmler kazan rsa kazans n, alk fl n da ödülün de en büyü ü Yeflilçam a, Türk Sinemas na dedi. 3. YEfi LÇAM ÖDÜLLER... EN Y F LM : Nefes: Vatan Sa olsun EN Y YÖNETMEN : Reha Erdem / Hayat Var EN Y KADIN OYUNCU : Binnur Kaya / Vavien EN Y ERKEK OYUNCU : Mert F rat / Baflka Dilde Aflk EN Y YARDIMCI ERKEK OYUNCU : Cemal Toktafl / Günefli Gördüm EN Y YARDIMCI KADIN OYUNCU : Derya Alabora / Pandora'n n Kutusu EN Y GÖRÜNTÜ YÖNETMEN : Soykut Turan / Günefli Gördüm EN Y SENARYO : Engin Günayd n / Vavien EN Y MÜZ K : Atilla Özdemiro lu / Vavien EN Y GENÇ YETENEK : Elit flcan / Hayat Var TURKCELL LK F LM ÖDÜLÜ : Nefes: Vatan Sa olsun / Levent Semerci KÜLTÜR SANAT H ZMET ÖDÜLÜ : Filiz Ak n (Özel Ödül)

14 14 Haber N SAN Belediyesi nden bir ilk daha... G da Bankac l bafll yor Belediyesi, g da bankac l için harekete geçti. Türk K z lay stiklal fiubesi yle protokol imzalayan Belediyesi bu projeyle ihtiyaç sahiplerine her türlü g da, giyecek, yakacak ve temizlik malzemesini ba fl olarak topluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaflt r yor. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Bölgedeki hizmet noktalar n geniflleterek, burada yaflayan dar gelirli vatandafllar m z n bu hizmetlerden mümkün olan en kolay flekilde faydalanmas n amaçl yoruz. Her bölgede aç lan semt konaklar nda afl evleri, çamafl rhaneler, duflluklar, giyim ma azalar yla bölgede yaflayan vatandafllar n temel ihtiyaçlar n karfl l yoruz. Bu anlamda hayata geçirece imiz G da Bankac l projesiyle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaflarak, sivil toplum örgütleriyle, halk aras nda dayan flmay güçlendirmek istiyoruz diye konufltu. GIDA BANKASI NED R? G da Bankas üretici veya sat - c lardan bedel ödemeden alm fl oldu u ürünleri, arac ifllevi görerek ihtiyac olanlara düzenli ve sa l kl bir flekilde ulaflt r lmas n sa layan kurum. GIDA BANKACILI I S STEM NASIL fileyecek? Vatandafllar, küçük veya büyük ölçekli iflletmelerin s n rlar içinden veya d fl ndan yapaca ba- fllar, Belediyesi ne ait araçlarla yerinden teslim al nacak ve G da Bankas depolar na ulaflt r lacak. G da Bankas na ulaflan ba fllar için resmi evraklar haz rlanacak ve yasada belirtilen hususlar do rultusunda prosedür uygulanacak. Teslim al nan ba fllar tam bir market mant ile tasarlanm fl G da Bankas reyonlar nda düzenlenecek. Ba fllar n ihtiyaç sahiplerine en kolay yoldan ulaflmas hedeflendi inden, bu hizmetten faydalanacak her ihtiyaç sahibine elektronik al flverifl kartlar haz rlan yor. Daha önce Sosyal Yard m Saha ekiplerinin müracaat sahiplerinin evlerinde yapt araflt rmalarda ihtiyaç sahibi oldu u tespit edilen ve durumuna göre s n fland - r lan, vatandafllara verilen al flverifl kartlar na yüklenen belirli periyotlar ve belirli limitlerle ihtiyaçlar karfl lanacak. Kart sahipleri G da Bankas na geldiklerinde bir markette al fl verifl yapar gibi ihtiyaçlar n gidermekte, kasaya geldiklerinde de görevli market personelince kartlar okutularak, ald klar ürünler bilgisayara ifllenecek. Böylece vatandafllar utanmadan s k lmadan kendi arzu ve ihtiyaçlar na göre gereksinimlerini karfl - larlar. Ba fl sahipleri, isterlerse yap - lan ba fllar n ihtiyaç sahiplerine nas l ulaflt n, nas l hizmet verildi ini yerinde görebilecek. VERG ND R M DE SA LANIYOR Hay rseverlerce G da Bankac l - kapsam nda ba fllanan g da, giyim, temizlik, yakacak malzeme ba- fllar gider olarak y ll k kurum kazanc ndan indirilebiliyor say l Kanunla, Gelir Vergisi Kanunu nun 40. ve 89. maddelerinde, Katma De er Vergisi Kanunu nun ise 17. maddesinde yap lan de ifliklerle, Maliye Bakanl n n belirledi i usul ve esaslar çerçevesinde, g da bankac l kapsam nda ba fllanan g da ve yard m maddelerinin maliyet bedelleri ihtiyaç sahiplerine yard m flart yla ba flland ndan katma de er vergisi hesaplanmaz.

15 N SAN Röportaj 15 Örnektepe Mahalle Muhtar Do an fientürk: Baflkan m z Örnektepe ye büyük önem veriyor... Röportaj: Zafer TAHMAZ nun s n rda bulunan son mahallesi oldu u için eskiden hizmette de hep son s raya kald n söyleyen Örnektepe Mahalle Muhtar Do an fientürk, art k bunun afl ld n dile getirerek, Baflkan Demircan n mahallelerine çok önem verdi inin alt n çizdi. Örnektepe Mahallesi hakk nda biraz bilgi alabilir miyiz? - Yaklafl k olarak 15 bin nüfusa sahip olan mahallemiz, Sütlüce mahallesi ve Ka thane ilçesiyle s n rda bulunuyor. Ayn zamanda mahallemizin Miniaturk bölgesinde Haliç te sahili bulunuyor. Mahallemizde 2 cami, 2 okul (1 ilkokul ve 1 mam Hatip Lisesi), 1 Bar fl Orman ve 1 de semt kona mevcut. Mahallemizde genel olarak s ras yla Erzurum, Sivas, Kastamonu, Mardin ve Erzincan illerinden göç etmifl vatandafllar m z yafl yor. Mahalledeki çal flmalar hakk nda neler söylemek istersiniz? - Rutin muhtarl k faaliyetlerinin d - fl nda Ayd nlatma ve Temizlik konular nda çal flmalar yap yoruz. Belediyemizin temizlik çal flmalar ndan çok memnunuz. Ancak Etibank Caddesi ne biraz daha önem verilmesi gerekiyor. Bu dönemde Örnektepe de nun en büyük sosyal kompleksi yap lacak. Belediyemizin bu konudaki çal flmalar sürüyor. çerisinde Otopark, Semt Kona, Pazar yeri, Sa l k Oca, Muhtarl k ile Sosyal alanlar ve Spor alanlar yer alacak. Tabi bu çal flmalar içerisinde koflu parkuru ve spor aletleri de bulunmas n arzu ediyoruz. K br s Bar fl Orman m z da bu kapsamda yenilenecek. Mahallemizde sokaklar m z uzun zamand r bak mdan geçmemiflti. Bu dönemde büyük bir kampanyayla birlikte sokaklar m z büyük ölçüde yenilenecek. 3 5 y l içerisinde Örnektepe Mahallemiz çok geliflecek. Çok güzel bir semt haline gelecek. Bu arada mahallemizde bir kot sorunu var. mar düzenlemesi kapsam nda Do an fientürk 1964 y l nda Kastamonu nun Çatalzeytin ilçesinde do an Örnektepe Muhtar fientürk, Anadolu Üniversitesi ktisat Fakültesi nden mezun oldu. Kurumsal firmalarda bölge müfettiflli i yapan Do an, g da sektöründe Sat nalma ve Pazarlama Müdürlü ü de yapt. nsanlara yard mc olmay seven ve her f rsatta imkanlar n seferber eden Do- an fientürk, Mart 2009 y l nda ilk kez muhtar seçildi. kot art fl n n sa lanmas gerekiyor. Di er bir konu ise Belediyemiz taraf ndan e itime verilen destek. fiehit Ö retmen Nefle Alten lkö retim Okulumuzun tüm ihtiyaçlar belediyemizce karfl lan yor. Bundan dolay çok memnunuz. Belediyesi nden yeni dönemde beklentileriniz nelerdir? - Baflkan m z Örnektepe ye çok önem veriyor. Bunun fark nday z. Kendisi de mahallemizdeki sorunlar n fark nda. Yeni dönemde önemli hizmetler alaca m z biliyoruz. Baflkan m za flimdiden teflekkür ediyoruz. Örnektepe Mahallemiz nun s n rda bulunan son mahallesi oldu u için eskiden hizmette de hep son s raya kalm flt r. Ancak art k bunu aflt m z düflünüyorum. Mahallemizde engelli vatandafllar m z ile ilgili de çal flmalar artt r lmal. Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan ve ekibi çok baflar l ifllere imza at yorlar. nun bölgelere ayr lmas ve bu bölge ekiplerinin daha etkin çal flmas çok mant kl. Bu vesile ile tüm belediye ekibine de baflar lar n n devam n diliyorum.

16 / Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Teknik Haz rl k & Bask : AKADEM (0212) Temizlik flleri nden yeni bir uygulama daha! ndaki çöpler art k kokmuyor... Belediyesi ilklere imza atmaya devam ediyor. lçe s n rlar içinde yer alan çöp konteynerleri art k kokusuz, pratik ve hijyenik MyTonni adl ürünle temizleniyor. ndaki çöp konteynerleri art k kokusuz, pratik ve hijyenik yüzde yüz do al taflla temizleniyor Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü Türkiye de ilk kez denenen, tamamen kokusuz, bakteri üretmeyen, baflta çöp kokusu olmak üzere tüm istenmeyen kokular gideren MyTonni adl ürünle çöp konteynerlar n dezenfekte ediyor. Ürün nda özelikle Karaköy, Bal k Pazar, stiklal Caddesi ve ara sokaklar nda bal kç lar n, lokantalar n yo un olarak bulundu u alanlarda kullan l yor. MyTonni isimli do al ürün, özellikle organik at k içerisinde bulunan nemi ve s v lar emerek tüm yüzeyleri ve hacimlerin tamamen kuru kalmas n sa l yor. Çöp konteynerlerini düzenli aral klarla y kayan ve ilaçlayan Belediyesi Temizlik Ekipleri bu yeni ve do al ürünle yaz aylar nda çöplerde meydana gelen kokular engellemifl olacak.

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak 11. FEN LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Fen leri Müdürlü ü dari ler Birimi, Asfalt antiye Birimi ( Yap Onar m Alt Birimi, Elektrik Onar m Alt Birimi, Havuz Bak m Onar m Alt Birimi ), Yol Birimi, n aat Birimi,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı