Onlar hazýr ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 1. ETAP - STAGE 1 / ALANYA - ALANYA 22 NÝSAN 2012 PAZAR / 22 APRIL 2012 SUNDAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onlar hazýr ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 1. ETAP - STAGE 1 / ALANYA - ALANYA 22 NÝSAN 2012 PAZAR / 22 APRIL 2012 SUNDAY"

Transkript

1 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 1. ETAP - STAGE 1 / ALANYA - ALANYA TUR 2012, Alanya Alanya etabýyla baþlýyor. Geçen yýllarda Kýz Kulesi nden Kýzýlkule ye sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da biten Tur, bu yýl Kýzýlkule den Kýzkulesi ne sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek. TUR da bu yýl 25 takým, 200 sporcu mücadele edecek. ÝLK ETAP ALANYA-ALANYA 48.Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun ilk etabý 135 kilometrelik Alanya Alanya etabý. Bisikletçiler, Alanya içindeki yaklaþýk 17 kilometrelik etabý 8 kez dönecek. Mola kavþaðýnda, hükümet binasý önünden start aldýktan sonra Atatürk Caddesi ni batýya doðru izleyerek Keykubat heykelinin yanýndan çevreyoluna girecek olan sporcular, sonrasýnda Tosmur kavþaðýndan tekrar þehir içine giriþ yapacaklar. Onlar hazýr 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda mücadele edecek 25 takým ve 200 sporcu, halka tanýtýldý. Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlacak sporcularýn tanýtýlmasý için Ýskele Meydaný ndaki þelale önünde tören düzenlendi. Törene, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüoðlu, Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile vatandaþlar katýldý. Tura katýlacak sporcularýn takým halinde tanýtým týrýndaki podyuma çýkarýldýðý törende, sporcularýn ve takýmlarýn özellikleri ve elde ettikleri baþarýlar da anlatýldý. 3 DE THEY ARE READY! 200 cyclists of 25 teams that will compete in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey presented to the public. A ceremony was held near the waterfall in the Port Center to present the teams which will race in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey that will start from the Alanya and end in Istanbul. The President of the Cycling Federation of Turkey Emin Müftüoðlu, Alanya Mayor Hasan Sipahioðlu, the members of the Cycling Federation of Turkey and the public attended to the ceremony. The teams showed up in presentation stand and the features and the glories was told in the ceremony. PAGE 3 PROFESYONELLER TUR DA Dünyadaki tam profesyonel 18 takýmdan 9 u olan Ag2r La Mondiale (ALM), GreenEdge Cycling (GEC), Katusha Team (KAT), Lampre ISD (LAM), Lotto Belisol (LTB), OmegaPharma Quick Step (OPQ), Pro Team Astana (AST), Rabobank (RAB) ve SaxoBank (SAX) 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda mücadele edecek. Ýlk etabý 135 kilometrelik Alanya Alanya olan TUR da 280 araç kullanýlacak ve TUR boyunca, sporcular dahil bin kiþi görev yapacak. 20 hakemin görev yapacaðý TUR u 40 yabancý ve 35 yerli gazeteci takip edecek. 3 DE Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüolu, 4 yýl önce emekleme döneminde olan TUR un, bugün gerçek bir marka deðerine ulaþtýðýný söyledi. Artýk dünyanýn sayýlý bisikletçilerinin Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlabilmek için sýraya girdiðini belirten Müftüoðlu, Elbette, buraya ulaþmak, bisikletin þampiyonlar ligi klasmanýna yükselmek bir anda olmamýþtýr dedi. 2 DE THE EXCITEMENT ONCE AGAIN TUR 2012 is going to start on Alanya Alanya stage today. Unlike the last year s direction from Istanbul to Alanya with the motto From Maiden s Tower to Kýzýlkule, this year s route will start in Alanya and finish in Istanbul with the motto From Kýzýlkule to Maiden s Tower and there will be 25 teams and 200 cyclists in the organization. THE FIRST STAGE: ALANYA ALANYA 48th Presidential Cycling Tour of Turkey is starting today, with the motto From Kýzýlkule to Maiden s Tower! 200 cyclists will race on the 135 km Alanya Alanya stage. Cyclists will turn the 17km stage eighth times. On the cross road of the break, after starting in front of the government building, they will follow the west side of the Ataturk Street, they will head off to the ring road by passing the Keykubat Statue and will return back to the city center through the Tosmur cross road. PROFESSIONALS ARE ON TOUR! 9 out of the 18 professional teams of the world; Ag2r La Mondiale (ALM), GreenEdge Cycling (GEC), Katusha Team (KAT), Lampre ISD (LAM), Lotto Belisol (LTB), OmegaPharma Quick Stepg (OPQ), Pro Team Astana (AST), Rabobank (RAB) ve SaxoBank (SAX) will fight for the victory on the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey. With the start of 135 km Alanya Alanya stage, there will be 280 vehicles and 1000 people in charge during the tour. 20 referees will take charge and there will be 40 foreign and 35 local press personnels in tour. PAGE 3 4 yýlda marka deðerine ulaþtýk We have reached to brand value in 4 years President of Turkish Cycling Federation Emin Müftüoðlu said that the TOUR which was in the infancy 4 years ago, has reached to a real brand value today. Müftüoðlu indicating that the world s leading cyclists now almost line up to join Presidential Cycling Tour of Turkey said Of course, rising to champions league classification of cycling did not happen in an instant. PAGE 2

2 Yarýþ Direktörü / Race Director Yeni bir soluk ABDURRAHMAN AÇIKALIN yýlýnda bu projeye yeni yüzü ile baþladýðýmda, birileri gelip, 5 yýlýn sonunda bir önceki sene yapýlan Dünya þampiyonasýnda kürsüye çýkan 3 sporcudan 2 si TUR a katýlacaðýný söyleseydi ben bile inanmazdým. Ancak hayal gerçek oldu. Bu sene TUR umuza katýlan onlarca çok deðerli sporcunun yanýsýra, bir önceki seneye görede pro tour takým sayýmýz tam iki katýna çýktý. Ve hatta koyduðum hedef; yani 25 takým ve 200 sporcu kotasý neredeyse bu yýlýn baþlarýnda tamamlandý. Bu senenin diðer yýllardan farklý birkaç yönü var. Þöylesine ki; ilk olarak hepimizin gururu Türk Hava Yollarý artýk organizasyonumuzun presented by sponsoru. Hak ettiði üzere Avrupa nýn en iyi havayolu seçilen Türk Hava Yollarý ile þimdi daha da kenetlenmiþ durumdayýz. Diðer taraftan sektörün içinden gelen, gerek sporumuza gerekse sporcularýmýza büyük destekleri olan, üstelik tamamen bir Türk markasý olan Salcano da bu yýl ilk kez olarak bizlerle birlikte oluyor. Her iki kuruma ve de bizleri koþulsuz destekleyen tüm kuruluþlara teþekkürü borç biliyorum. Diðer deðiþikliðimiz ise bu zamana kadar hep kuzeyden güneye olan rotamýz bu yýl tam tersine döndü. Her ne kadar bu kararýmýzý ilk senenin (2008) sonunda yabancý otoritelerin görüþleri doðrultusunda almýþ olsak da, uygulamamýz biraz zaman aldý. Bu deðiþikliðin çok yönlü olarak faydalarýný göreceðimiz aþikardýr. Takýmlardan gelen yoðun talep doðrultusunda bu yýl ilk kez olarak zirve finiþi etabý yapacaðýz. Yaz mevsimi boyunca yaptýðýmýz çalýþmalar sonrasýnda Elmalý Göðübeli mevkiini bu amaç iyin uygun bulduk. Sporcularýn bu etaptaki performanslarýna yakýndan þahit olmak adýna 3.etabý dört gözle bekliyorum. Karayollarýmýzdaki yoðun yapým ve yenileme çalýþmalarýndan dolayý bu sene parkurlarýmýzda deðiþiklikler yaptýk. Bu nedenle her ne kadar ana yollardan uzaklaþmýþ olsak da iþin özüne yani týpký yurt dýþý örneklerinde de olduðu gibi sporumuz için uygun yollara kavuþtuk. Artýk, vatandaþlarýmýz ana arter üzerinde bu zamana kadar olduðu gibi çok saygýlý davranýp bizim geçmemizi beklemeyecekler. Bu sene kelimenin tam anlamýyla Kanada dan Avustralya ya kadar neredeyse eksiksiz her ülkenin televizyon yayýnlarýnda kendimizi göstermeyi baþardýk. Üstelik ABD nin NBC kanalýnda olduðu gibi sembolikte olsa yayýn haklarýmýzdan gelir saðladýk. Bu zamana kadar yaklaþýk 123 olan TUR un ulaþtýðý ülke sayýsý neredeyse bir buçuk katýna çýktý yýlýndan bu yana yol bisikletinde olimpiyatlara sporcu gönderemeyen Türkiye nin, 2012 Londra olimpiyatlarýna 3 sporcu ile katýlma hakký elde etmesi bizlerin azimli ve programlý çalýþmamýzýn sonucudur. Bu baþarýmýzý tüm bisiklet ailemizle birlikte kutluyorum. A new taste in the air I n year 2008 when We have started this project with its new face, if someone say 2 of 3 cyclists rank in first three place in World Championships done in the previous year will attend to TUR even I won t believe this. But dreams become true. Besides tens of cyclists attending to TUR in this year our pro tour number of team increased by double when compared to previous year. Even target I have places; that means 25 teams and 200 cyclists quota nearly has been completed in the beginning of this year. This year has some different aspects when compared to other years. So much so that; proud of all Turkish Airlines from now on is our organization s presented by sponsor. With Turkish Airline deserving to be selected as the best Airline of Europe we re now tight knit. On the other hand, as one of the sector member, having great contributions to both our sport and athletes moreover as being an original Turkish brand Salcano, this year for this first time is our sponsor. I owe two organization and all enterprises supporting us without conditions a debt of gratitude. Our other change is that our route being always from north to south has been reversed this year. Notwithstanding the fact that we have made this decision in line with the opinions of foreign authorities at the end of the first year (2008) our practice took time. It is clear that we will benefit from this change. In the direction of intense demand from teams this year for the firs time we will have a mountain finish stage. After our site surveys during summer season we have chosen Elmalý Göðübeli region for this purpose. I am looking for the 3rd stage eagerly to witness for the performances of athletes in this course. We have made some changes for our courses in this year for the intense repair and construction works on our highways. For that reason although we have moved away from main roads we have resumed spirit of work that means suitable roads for our sports just like in its foreign models. From now on our citizens won t wait us to pass with respect as they have done before. In this year we have succeeded to promote our organization nearly in every TV forecast of nearly all from Canada to Australia. Moreover we have brought in revenues even in a symbolic rate just like in USA s NBC channel. Up to this time number of countries covered by TUR being approximately 123 increased by one and half. Turkey failing to send athletes to Olympic Games for cycling since year 1976 obtaining right to participate to 2012 London Olympic Games with 3 riders is a result of our resolved and systematical efforts. I celebrate this success together with our cycling family. TBF Baþkaný Müftüoðlu: 4 yýlda marka deðerine ulaþtýk Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüolu, 4 yýl önce emekleme döneminde olan TUR un, bugün gerçek bir marka deðerine ulaþtýðýný söyledi. Artýk dünyanýn sayýlý bisikletçilerinin Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlabilmek için sýraya girdiðini belirten Müftüoðlu, Elbette, buraya ulaþmak, Bisikletin þampiyonlar ligi klasmanýna yükselmek bir anda olmamýþtýr dedi. TBF Baþkaný Emin Müftüoðlu, 44 üncüsüne baþlarken henüz emekleme döneminde olan TUR un bugün gerçek bir marka deðerine ulaþtýðýný, Dünya nýn sayýlý bisikletçilerinin Cumhurbaþkanlýðý Turu na gelebilmek için adeta sýraya girer olduklarýný söyledi. Buraya ulaþmanýn, bir anda olmadýðýný anlatan Müftüoðlu, Tüm bireylerimiz, gönüllülerimiz, Baþta Cumhurbaþkanýmýz, görev dönemlerinde Bakanlarýmýz ve GSGM Spor Teþkilatýmýzýn yetkileri, yazýlý ve görsel medyanýn desteði, Türkiye nin elini taþýn altýna koymasý bizi bir yerlere getirme þansýný vermiþtir diye konuþtu. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun, bugün Dünya nýn sayýlý organizasyonlarý arasýnda parmakla gösterilen bir tur haline geldiðini vurgulayan Müftüoðlu, þöyle konuþtu: Bu yýl yarýþa katýlan 9 u profesyonel, 25 takým, 200 Sporcu demek, yapýlan iþin doruk noktasýna geldiðini gösteren rakamlardýr. Ülkemizin tabiat zenginliklerini, Türk insanýn misafirperverliðini, konukseverliðini en ince ayrýntýsýna kadar gösteren turun bitiminde yarýþan bisikletçilerin tatil yapmak üzere Türkiye yi seçmesi, turizme olan katkýmýzýn da bir göstergesidir. Her yýl üstüne koyarak yapýlan TUR umuz, bu yýl tersten baþlayarak yeni parkurlar ekleyerek yepyeni bir anlayýþla yarýþseverlerin huzuruna çýkmaktadýr. Þükür ki bu arzumuzu da gerçekleþtirdik. Alanya dan baþlayýp, Ýstanbul Boðaz Köprüsünden geçerek yapacaðýmýz finiþ bize yeni bir heyecaný daha tattýracaktýr. Gayretleri için herkese baþta THY, Salcano ve Spor Toto olmak üzere destek veren tüm sponsorlarýmýza teþekkürü bir borç biliriz. Pedalýnýza güç veren teriniz ve emeðiniz, umarým Türkiye kokusu ile taçlanýr. Minister of Turkish Cycling Federation Emin Müftüoðlu said While we started 44th of TOUR, it was still in the infancy but now it has reached to a real brand value and the world s leading cyclists now almost line up to join Presidential Cycling Tour of Turkey. Müftüoðlu also said All the people, our volunteers, especially our President, our ministers and the authorities of Youth and Sports General Directorate, support of written and visual media and Turkey s taking responsibility gave us chance to get somewhere. Müftüoðlu pointing that Presidential Cycling Tour of Turkey has become one of the important tours in the world and said This year 200 cyclists of 25 teams 9 of which are professional, are joining to the race and these numbers show that this work reached to the top. At the end of the tour which shows our country s natural riches, hospitality of the Turkish people to the finest detail, cyclists choose Turkey for vacation and it is also an indication of our contribution to tourism. Our TOUR improving each year is coming into the presence to cycling fans from the reverse route and with new tracks. Fortunately, we realized our desire. The finish that will be completed by passing through Bosphorus bridge unlike the last year s start route will give us a new excitement. We would like to thank to everyone for their efforts and all our sponsors particularly Turkish Airlines, Salcano and Spor Toto. I hope that your efforts will be crowned with the scent of Turkey. Çýraðan da görkemli tanýtým 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun tanýtým toplantýsý Çýraðan Sarayý nda yapýldý. Toplantýya, Kültür ve Turizm Bakaný Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaþkaný ve Yarýþ Direktörü Abdurrahman Açýkalýn, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Ali Bakoðlu ve TRT Spor Kanal Direktörü Ersin Küçükbarak katýldý. Kalabalýk bir katýlýmla yapýlan toplantýda konuþan Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, TUR un ayrýntýlarý hakkýnda bilgiler verdi. Asbaþkan Açýkalýn ise, dev ekrana getirilen etap haritasý eþliðinde TUR un güzergahý ve teknik özellikleriyle ilgili ayrýntýlý bilgi verdi. President Müftüoðlu: We have reached to brand value in 4 years President of Turkish Cycling Federation Emin Müftüoðlu said that the TOUR which was in the infancy 4 years ago, has reached to a real brand value today. Müftüoðlu indicating that the world s leading cyclists now almost line up to join Presidential Cycling Tour of Turkey said Of course, rising to champions league classification of cycling did not happen in an instant. Magnificient presentation in Ciragan Palace The publicity meeting of The 48th Presidential Cycling Tour of Turkey was made in Ciragan Palace. Deputy Minister of Culture and Tourism Abdurahman Arýcý, Turkey Cycling Federation President Emin Muftuoglu,Turkey Cycling Federation Vice President and Race Director Abdurrahman Açýkalýn, Sports General Director Mehmet Baykan, Deputy Governor of Istanbul Ali Ersin Küçükbarak Bakoðlu and TRT Sports Channel Director Ersin Küçükbarak joined to the meeting. Turkey Cycling Federation president Emin Muftuoglu speaking at the crowded meeting gave details about TOUR and Vice president Açýkalýn gave information about TOUR s stage and the technical specifications with the route map reflected to the screen.

3 TUR 2012, Alanya Alanya etabýyla baþlýyor. Geçen yýllarda Kýz Kulesi nden Kýzýlkule ye sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da biten Tur, bu yýl Kýzýlkule den Kýzkulesi ne sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek. TUR da bu yýl 25 takým, 200 sporcu mücadele edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafýndan Cumhurbaþkanlýðý makamý himayesinde düzenlenen ve yýllarýnda ulusal ve uluslararasý spor otoritelerinin desteði ile Türkiye nin baþarýlý spor organizasyonlarý arasýnda yer almayý baþaran Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, 2012 yýlýnda da 8 etap boyunca bisiklet sporunun kitlelere, Türkiye nin güzelliklerinin ise dünyaya ulaþmasýný saðlayacak. Dünya Bisiklet Birliði (UCI) takviminde 2. HC (Hors Class) kategorisinde düzenlenen ve dünyanýn ilk ve tek kýtalararasý etaplý bisiklet turu olan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, Akdeniz ve Ege kýyýlarý boyunca devam edecek. DÜNYANIN EN ÖNEMLÝ SPORCULARI Dünyanýn en önemli sporcularýnýn katýlacaðý 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda, Andre Greipel (Lotto Belisol), Alessandro Petacchi (Lampre ISD), Mathew Goss ve Robbie McEwen (Greenedge), Mark Renshaw ve Theo Bos (Rabobank), Denis Galymzianov (Katusha), Francesco Chicchi (Omega Pharma Quick Step), Juan Jose Haedo (Saxo Bank), Jimmy Casper (Ag2R La Mondiale), Marcel Kittel (Argos Shimano), Sasha Modolo (Colnago GSF) ve Valentin Iglinskyi (Astana) dikkati çeken isimler olacak. ELMALI DA GÖRKEMLÝ FÝNÝÞ Son birkaç yýldýr müsabakaya zorlu bir etap ekleme düþüncesi, Türkiye nin güneyindeki daðlarýn, tepelerin ve yol kalitesinin detaylý incelenmesinin ardýndan bu yýl gerçek oldu. TUR, bu yýl yeni eklenen 3. etapta (Antalya Elmalý) gerçek bir dað týrmanýþýna sahne olacak. Zirveye zorlu týrmanýþ 1850 metrede finiþ ile sona erecek yýlýnda Pro Tour yarýþlar arasýna girmeyi hedefleyen TUR için tarihi bir hamle olmasý yanýnda farklý özellikteki sporculara týrmanýþ ustalarýna kendilerini gösterme fýrsatý sunacak. Yarýþýn sonucunu da etkileyeceði düþünülen etap, geçtiðimiz yýllarda TUR u ön sýralarda tamamlayan güçlü sprinterleri bir günde arka planda býrakabilir. SPRÝNTERLERÝN ÇEKÝÞMESÝ TUR 2011 ardýndan bu yýl ikinci TUR zaferini arayan Alexander Efimkin in (Team Type 1 Sanofi), Antalya Elmalý etabýnda güçlü rakipleri arasýndan sýyrýlmasý gerekecek. Efimkin in en önemli rakipleri arasýnda Kazaklarýn yýldýz ismi Alexandre Vinokourov (Astana), kariyerinde Fransa Turu nda sarý mayo zaferi bulunan Rinaldo Nocentini (Ag2R La Mondiale) ve yetenekli týrmanýþ ustasý Daniel Teklehaimanot (Greenedge) gibi isimler yer alýyor. THE EXCITEMENT ONCE AGAIN TUR 2012 is going to start on Alanya Alanya stage today. Unlike the last year s direction from Istanbul to Alanya with the motto From Maiden s Tower to Kýzýlkule, this year s route will start in Alanya and finish in Istanbul with the motto From Kýzýlkule to Maiden s Tower and there will be 25 teams and 200 cyclists in the organization. Held by the Turkey Cycling Federation under the auspices of Presidential Palace and with the support of national and the international authorities between the years , The Presidential Cycling Tour of Turkey has gained a successful rank between the famous cycling tours of the world and it aims to present the wonders of Turkey to the world and cycling sport to the masses with the 8 stages in The Presidential Cycling Tour of Turkey is the first and the only transcontinental tour that has been held in the 2. Hors class category in the schedule of Union Cycliste Internationale and will be held through the coasts of Mediterranean and Aegean Sea. THE WORLD S MOST IMPORTANT CYCLISTS During the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey, world s most succesful names such as Andre Greipel (Lotto Belisol), Alessandro Petacchi (Lampre ISD), Mathew Goss ve Robbie McEwen (Greenedge), Mark Renshaw ve Theo Bos (Rabobank), Denis Galymzianov (Katusha), Francesco Chicchi (Omega Pharma Quick Step), Juan Jose Haedo (Saxo Bank), Jimmy Casper (Ag2R La Mondiale), Marcel Kittel (Argos Shimano), Sasha Modolo (Colnago GSF) ve Valentin Iglinskyi (Astana) will race for the victory. A MAGIFICIENT FINISH IN ELMALI The thought of adding a challenging stage in tour has come true after inspecting the quality and the details of the hills, mountains and roads of South Turkey. A challenging climb will be seen in the 3rd and the new stage between Antalya Elmalý and it will end in 1850m. Besides the fact that it will be an historical move for Pro Tour challenges in 2014, it will give the cyclists and the kings of mountains a change to test themselves with this difficult stage. It s thought that it will change the conditions of finish and this may make the last years sprinters drop behind. CHALLENGE OF THE SPRINTERS After the Tour of Turkey 2011, Alexander Efimkin(Team Type 1 Sanofi) who is looking for his second chance to win the Tour will have to stand among his rivals during the Antalya Elmalý stage. His succesful rivals are Kazhak s famous cyclist Alexandre Vinokourov (Astana), with his yellow jersey of Tour de France; Rinaldo Nocentini (Ag2R La Mondiale) and one of the most succesful climbers Daniel Teklehaimanot (Greenedge) who trains at Union Cycliste Internationale. ONLAR HAZIR 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda mücadele edecek 25 takým ve 200 sporcu, halka tanýtýldý. Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlacak sporcularýn tanýtýlmasý için Ýskele Meydaný ndaki þelale önünde tören düzenlendi. Törene, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüoðlu, Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile vatandaþlar katýldý. Tura katýlacak sporcularýn takým halinde tanýtým týrýndaki podyuma çýkarýldýðý törende, sporcularýn ve takýmlarýn özellikleri ve elde ettikleri baþarýlar da anlatýldý. Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun bu yýl da yeniliklerle dolu olduðunu söyledi. Bu yýl turun ilk kez Alanya dan baþlayacaðýný ve Ýstanbul da sona ereceðini anýmsatan Müftüoðlu, sporcularýn halka tanýtýlmasýnýn da bir ilk olduðunu vurguladý. Tura Ag2r La Mondiale, Astana, Greenedge, Katusha, Lampre ISD, Lotto Belisol, Omega Pharma Quick Step, Saxo Bank, Accent Jobs Veranda Willems, Andalucia, Bretagne Schüller, Caja Rural, Colnago CSF Inox, Colombia Coldeportes, Europcar, Farnese Vini Italia, Project 1t4i, Rusvelo, Spidertech, Team NetApp, Team Type 1, UnitedHealthcare, Utensilnord Named, Salcano Arnavutköy ve Konya Torku Þekerspor takýmlarý katýlacak. THEY ARE READY 200 cyclists of 25 teams that will compete in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey presented to the public. A ceremony was held near the waterfall in the Port Center to present the teams which will race in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey that will start from the Alanya and end in Istanbul. The President of the Cycling Federation of Turkey Emin Müftüoðlu, Alanya Mayor Hasan Sipahioðlu, the members of the Cycling Federation of Turkey and the public attended to the ceremony. The teams showed up in presentation stand and the features and the glories was told in the ceremony. The President of the Cycling Federation of Turkey Emin Müftüoðlu told that the tour contains the new features and surprises this year. He pointed out that it s the first time that the start of the tour is held in Alanya and it will end in Istanbul and added that the presentations of the teams were made for the first time in Tour of Turkey s history. Ag2r La Mondiale, Astana, Greenedge, Katusha, Lampre ISD, Lotto Belisol, Omega Pharma Quick Step, Saxo Bank, Accent Jobs Veranda Willems, Andalucia, Bretagne Schüller, Caja Rural, Colnago CSF Inox, Colombia Coldeportes, Europcar, Farnese Vini Italia, Project 1t4i, Rusvelo, Spidertech, Team NetApp, Team Type 1, UnitedHealthcare, Utensilnord Named, Salcano Arnavutköy and Konya Torku Þekerspor will race in this year s tour.

4 C M Y K TA K I M L A R Pro Team Astana Lampre ISD UnitedHealthcare Pro Cycling VINOKOUROV Alexandre, BAZAYEV Assan, DYACHENKO Alexsandr, GRUZDEV Dmitriy, GUARNIERI Jacopo, IGLINSKIY Valentin, NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy, ZEITS Andrey PETACCHI Alessandro, BUTS Vitaliy, GRAZIATO Massimo, KOSTYUK Denys, KRIVTSOV Dmytro, KVACHUK Oleksandr, SHEYDYK Oleksandr, VIGANO Davide DEIGNAN Philip, CLARKE Hilton, FÖRSTER Robert, HEGYVARI Adrian, KEOUGH Jacob, MENZIES Karl, THOMSON Jay Robert, VAN POPPEL Boy Andalucia PALOMARES VILLAPLANA Adrian, CABELLO BAENA Antonio, CESAR VELOSO Gustavo, LOBATO DEL VALLE Juan Jose, RAMIREZ ABEJA Javier, ROSENDO PRADO Jesus, RUIZ PINTO Eloy, SIMON CASULLERAS Jordi Team Argos Shimano Utensilnord Named KITTEL Marcel, HUPOND Thierry, JI Cheng, LUDVIGSSON Tobias, TIMMER Albert, VAN ZANDBEEK Ronan, VEELERS Tom BOSISIO Gabriele, BAGGIO Filippo, FANELLI Stiven, FEDI Matteo, GIRARDI Edoardo, KUREK Adrian, VISCONTI Gianfranco, ZANOTTI Marco Konya Torku Þeker Spor Rabobank OmegaPharma Quick Step Lotto Belisol Katusha Team Farnese Vini Selle Italia METLUSHENKO Yuri, ATALAY Muhammet, BILEKA Volodymyr, GABROVSKI Ivailo, GRETCHYN Serhy, KAL Mirac, ÖZCAN Hüseyin, SAYAR Mustafa BOS Theo, BOL Jetse, BROWN Graeme, LEEZER Tom, RENSHAW Mark, VAN EMDEN Jos, VAN WINDEN Dennis, VERMELTFOORT Coen BANDIERA Marco, CHICCHI Francesco, FENN Andrew, GOLAS Michal, KEISSE Iljo, MAES Nikolas, RABON Frantisek, TRENTIN Matteo GREIPEL Andre, CORDEEL Sander, HANSEN Adam, KAISEN Olivier, ROBERT Frederique, SOHRABI Mahdi, VANGENECHTEN Jonas GUSEV Vladimir, BELKOV Maxim, HALLER Marco, IGNATIEV Mikhail, ISAYCHEV Vladimir, PORSEV Alexander, TSATEVICH Alexei GUARDINI Andrea, ANDRIATO Rafael de Mattos, BALLONI Alfredo, BENENATI Cristian, BERTOLINI Thomas, CACCIA Diego, GIORDANI Leonardo, RICCI BITTI Davide

5 TEAMS Europcar TURGOT Sébastien, CHTIOUI Rafaâ, COUSIN Jérôme, GAUDIN Damien, HUREL Tony, PELUCCHI Matteo, THURAU Björn, VEILLEUX David, Team SpiderTech powered by C10 BOIVIN Guillaume, GILBERT Martin, HOULE Hugo, LACOMBE Keven, LAMBERT LEMAY Simon, MCCARTY Jonathan Patrick, ROTH Ryan, ROUTLEY William Ag2r La Mondiale BARDET Romain, CASPER Jimmy, GEORGES Sylvain, HOUANARD Steve, LEMARCHAND Romain, RAVARD Anthony, SHPILEVSKY Boris, ZARGARI Amir Colombia Coldeportes DUARTE AREVALO Fabio Andres, CHAVEZ RUBIO Johan Esteban, FORERO CARREÑO Juan Pablo, MARENTES TORRES Wilson Alexander, PEÑA GRISALES Victor Hugo, ROMERO CORREDOR Jeffry Johan,SUAREZ SUAREZ Juan Pablo Team NetApp BAUGNIES Jerome, JARC Blaz, SCHILLINGER Andreas, SCHULZE André, SCHWARZMANN Michael, SEUBERT Timon SaxoBank HAEDO Juan Jose, HAEDO Lucas Sebastian, JØRGENSEN Jonas Aaen, JUUL JENSEN Christopher, MARYCZ Jaroslaw, MIYAZAWA Takashi, NOVAL GONZALEZ Benjamin, ROBERTS Luke GreenEdge Cycling GOSS Matthew, HEPBURN Michael, KRUOPIS Aidis, LANCASTER Brett, MCEWEN Robbie, MEYER Cameron, MOURIS Jens, TEKLEHAIMANOT GIRMAZION Daniel Caja Rural ANDONOV PETROV Danail, ARAMENDIA LLORENTE Francisco Javier, CARDOSO Manuel Antonio Leal, CARDOSO Andre Fernando S. Martins, DOMAGALSKI Karol Andrzej, FERRARI BARCELO Fabricio, LASCA Francesco, MOYANO Enzo Josue Bretagne Schuller LEQUATRE Geoffroy, DELPECH Jean Luc, DURET Sébastien, FONSECA Armindo, GUILLOU Florian, HARDY Romain, PICHON Laurent, VACHON Florian Colnago CSF Inox BATTAGLIN Enrico, CANOLA Marco, COLBRELLI Sonny, COLEDAN Marco, DI CORRADO Andrea, LOCATELLI Paolo, MODOLO Sacha, PASQUALON Andrea Team Type 1 Sanofi EFIMKIN Alexander, BODROGI Laszlo, COLLI Daniele, FORTIN Filippo, REIJNEN Kiel, ROSSKOPF Joseph, VERSCHOOR Martijn Salcano Arnavutköy Cycling Team STEVIC Ivan, AKDILEK Ahmet, BAJC Andi, CANECKY Marek, CARSI Mustafa, HARMANCI Fatih, KASA Gabor, ÖZDEMIR Bunyamin Accent.jobs Willems Verandas VAN DIJK Stefan, CAPPELLE Andy, DE VOCHT Wim, DRUCKER Jempy, GORIS Rob, HOSTE Leif, VAN GOOLEN Jurgen, VANLANDSCHOOT James

6 Lider formalarý Parkur boyunca prim kapýlarýnda alýnan puanlarý ile LEADER JERSEYS lider mayolarý sahiplerini Leader jerseys find their owners according buluyor. Her etap sonunda lider to the scores gained at the premium gates formalarý klasmanýnda ilk sýraya through each stages. The athlete at the first yerleþen sporcu sonraki etaba rank in leader jerseys classification at the end lider formasýyla baþlarken, of every stage begins the next stage with the formayý TUR sonuna kadar leader jersey and aims to keep the jersey till korumayý hedefleniyor. the end of the TUR. TURKUAZ MAYO / TURQUOISE JERSEY Akdeniz ve Ege kýyýlarýna rengini veren, Fransýzca Türk kelimesinin söyleniþinden türetilen Türk mavisi Turkuaz, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun kurumsal rengi olarak lider mayosuna da rengini veriyor. Turkish blue Turquoise which is derived from the pronunciation of the word Turk in French and which is the colour of the Mediterranean and Aegean coasts is also the colour of the Leader jersey as the institutional colour of the Presidential Cycling Tour of Turkey. KIRMIZI MAYO / RED JERSEY YEÞÝL MAYO / GREEN JERSEY En güçlü sprinterler arasýndaki mücadeleye sahne olan Sprint kapýlarý ile Yeþil Mayo bir etaptan diðerine el deðiþtiriyor. Green Jersey with the sprint gates which witness the struggle among the strongest sprinters. BEYAZ MAYO / WHITE JERSEY Daðlarýn kralýnýn belirlendiði en iyi týrmanýþçý prim kapýlarý ile Kýrmýzý Mayo klasmanýnda týrmanýþ etaplarýnda baþarýlý sporcular arasýnda rekabet yaþanýyor. Red Jersey with the best climber premium gates with which the King of the Mountains is determined by the climbing performance of the riders. Türkiye Güzelliklerine vurgu yapýlarak tarihi ve doðal zenginliklerin ekranlara taþýndýðý prim kapýlarý ile Beyaz Mayo her etap sonunda prim kapýlarý liderinin üzerinde kürsüye taþýnýyor. White Jersey with the premium gates through which historical and natural richness of Turkey is carried to the screens as Turkish Beauties are being highlighted are carried to the podium on the leader of the premium gates at the end of every stage. Basýn Turu Antalya da yapýldý Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun geleneksel hale gelen Basýn Turu, Antalya da yapýldý. Konyaaltý Caddesi nde startý verilen turda Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu nun yaný sýra Antalya Vali Yardýmcýsý Halil Serdar Cevheroðlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mevlüt Yeni, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Osman Budak ve gazetecilerden oluþan 22 kiþi yarýþtý. PRESS TOUR WAS HELD IN ANTALYA The traditional press tour of Presidential Cycling Tour of Turkey was held in Antalya. The race started in Konyaaltý Street and President of Cycling federation Emin Müftüoðlu, Antalya Deputy Governor Halil Serdar Cevheroðlu, President of Antalya Journalists Association Mevlüt Yeni, the President of Chamber of Commerce and Industry Çetin Osman Budak and the other press members raced for the victory. ETAPLAR / STAGES 1. Etap / Stage Alanya Alanya 22 Nisan / April 135 km 2. Etap / Stage Alanya Antalya 23 Nisan / April 153 km 3. Etap / Stage Antalya Elmalý 24 Nisan / April 152 km 4. Etap / Stage Fethiye Marmaris 25 Nisan / April 132 km 5. Etap / Stage Marmaris Turgutreis 26 Nisan / April 178 km 6. Etap / Stage Bodrum Kuþadasý 27 Nisan / April 179 km 7. Etap / Stage Kuþadasý Ýzmir 28 Nisan / April 124 km 8. Etap / Stage Ýstanbul Ýstanbul 29 Nisan / April 121 km

ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters.

ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters. C M Y K ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 3. ETAP - STAGE 3 / ANTALYA - ELMALI TUR un Alanya Antalya etabýný, son 300 metrede müthiþ bir ataða kalkan sprinter özelliðiyle bilinen Alman sporcu

Detaylı

İSTANBUL OLYMPIC WORLD 2020 YE ADAY TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 OLYMPIC DAY CELEBRATED

İSTANBUL OLYMPIC WORLD 2020 YE ADAY TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 OLYMPIC DAY CELEBRATED OLYMPIC WORLD EKİM / OCTOBER 2011 SAYI:45 İSTANBUL 2020 YE ADAY ISTANBUL IS A CANDIDATE FOR 2020 TRABZON DA OLİMPİYAT GİBİ EYOF TRABZON S EYOF LIKE OLYMPIAD OLİMPİK GÜN KUTLANDI OLYMPIC DAY CELEBRATED

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful

Detaylı

SEMPOZYUM KÝTABI SYMPOSIUM BOOK Sabri DERELÝ ÝBB Genel Sekreter Yardýmcýsý / Deputy Secretary General of Ýstanbul Metropolitan Municipality Muhterem hocalarým, deðerli katýlýmcýlar, yurt içinden ve

Detaylı

Olimpiyat Dünyası. Olympic World. Serena Williams. İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book

Olimpiyat Dünyası. Olympic World. Serena Williams. İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book Olimpiyat Dünyası Ocak January 2013 Sayı Issue 48 Olympic World İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book WTA İstanbul un Şampiyonu WTA Istanbul Champion is Serena

Detaylı

SİNOP MAURİTİUS ERGUVAN MAURITIUS JUDAS TREE. Hırçın denizin sakin ve güzel limanı A calm and beautiful port among wild waves

SİNOP MAURİTİUS ERGUVAN MAURITIUS JUDAS TREE. Hırçın denizin sakin ve güzel limanı A calm and beautiful port among wild waves Nisan April 2014 Sayı Issue 33 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy SİNOP Hırçın denizin sakin ve güzel limanı A calm and beautiful port among wild waves Hint Okyanusu nun en turistik adası MAURİTİUS

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ AÇILIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Salih GÜN Ercan TAÞDEMÝR Mürsel ÇELEBÝ Ýhsan ÖZULAÞ Agil ÞERÝF Erdoðan KARAKOYUN Mertkan MURT Azat BOZTAÞ Akademik Danýþmanlar Prof.

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI Temmuz July 2014 Sayı Issue 36 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy YENİ İSTANBUL HAVALİMANI İSTANBUL S NEW AIRPORT Küresel sivil havacılıkta yüksek irtifa High altitude in global civil aviation Matchless

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2014 JANUARY 343 TÜRSAB DERGİ Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR A Hard to-beat Record TÜRSAB

Detaylı

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY

TÜRKİYE PARALYMPIC TURKEY PARALİMPİK PARALYMPIC TURKEY TÜRKİYE OCAK/JANUARY 2012 SAYI/NUMBER:1 TÜRK SPORUNUN DÜNYA MARKASI / WORLD BRAND OF TURKISH SPORTS PARALİMPİK OKUL GÜNLERİ / PARALYMPICS SCHOOL DAYS PARALİMPİK TAKIMINA İTİCİ

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

Balkan States Medıa Forum

Balkan States Medıa Forum Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS 02-03 Mayıs 2011 / Atatürk

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN Mayıs May 2014 Sayı Issue 34 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy Hindistan ın masal diyarı RACASTAN An exotic river tour in Far East RAJASTHAN Uzakdoğu da egzotik bir nehir turu An exotic river tour

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

Begümhan Doğan Faralyalı: WE ARE LOOKING FOR THE CHANCES IN EVERY FIELD THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY. Her alanda fırsatlara bakıyoruz

Begümhan Doğan Faralyalı: WE ARE LOOKING FOR THE CHANCES IN EVERY FIELD THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY. Her alanda fırsatlara bakıyoruz CARIBBEANS FAVOURITE ISLAND: BARBADOS Karayipler in en gözde adası: Barbados Türkiye de gösterilen ilk filmler THE FIRST MOVIES REPRESENTED IN TURKEY THE MOST DANGEROUS 10 AIRPORTS En tehlikeli 10 havaalanı

Detaylı

Eyüboğlu ndan, Stanford a

Eyüboğlu ndan, Stanford a Sayı Issue 35 Ocak January 2012 Eyüboğlu ndan, Stanford a Stanford, Emory, George Washington gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alan Eyüboğlu öğrencilerinin aldıkları toplam burs tutarı 3 milyon

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath

GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath çindekiler Contents 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath Sayı: 288 / Haziran 2009 Issue: 288 / 2009 June 10 Suriye de Türk rüzgârı Turkish winds in Syria 16 TÜRSAB dan Yıldız Restoran Yıldız

Detaylı