Onlar hazýr ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 1. ETAP - STAGE 1 / ALANYA - ALANYA 22 NÝSAN 2012 PAZAR / 22 APRIL 2012 SUNDAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Onlar hazýr ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 1. ETAP - STAGE 1 / ALANYA - ALANYA 22 NÝSAN 2012 PAZAR / 22 APRIL 2012 SUNDAY"

Transkript

1 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 1. ETAP - STAGE 1 / ALANYA - ALANYA TUR 2012, Alanya Alanya etabýyla baþlýyor. Geçen yýllarda Kýz Kulesi nden Kýzýlkule ye sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da biten Tur, bu yýl Kýzýlkule den Kýzkulesi ne sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek. TUR da bu yýl 25 takým, 200 sporcu mücadele edecek. ÝLK ETAP ALANYA-ALANYA 48.Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun ilk etabý 135 kilometrelik Alanya Alanya etabý. Bisikletçiler, Alanya içindeki yaklaþýk 17 kilometrelik etabý 8 kez dönecek. Mola kavþaðýnda, hükümet binasý önünden start aldýktan sonra Atatürk Caddesi ni batýya doðru izleyerek Keykubat heykelinin yanýndan çevreyoluna girecek olan sporcular, sonrasýnda Tosmur kavþaðýndan tekrar þehir içine giriþ yapacaklar. Onlar hazýr 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda mücadele edecek 25 takým ve 200 sporcu, halka tanýtýldý. Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlacak sporcularýn tanýtýlmasý için Ýskele Meydaný ndaki þelale önünde tören düzenlendi. Törene, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüoðlu, Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile vatandaþlar katýldý. Tura katýlacak sporcularýn takým halinde tanýtým týrýndaki podyuma çýkarýldýðý törende, sporcularýn ve takýmlarýn özellikleri ve elde ettikleri baþarýlar da anlatýldý. 3 DE THEY ARE READY! 200 cyclists of 25 teams that will compete in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey presented to the public. A ceremony was held near the waterfall in the Port Center to present the teams which will race in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey that will start from the Alanya and end in Istanbul. The President of the Cycling Federation of Turkey Emin Müftüoðlu, Alanya Mayor Hasan Sipahioðlu, the members of the Cycling Federation of Turkey and the public attended to the ceremony. The teams showed up in presentation stand and the features and the glories was told in the ceremony. PAGE 3 PROFESYONELLER TUR DA Dünyadaki tam profesyonel 18 takýmdan 9 u olan Ag2r La Mondiale (ALM), GreenEdge Cycling (GEC), Katusha Team (KAT), Lampre ISD (LAM), Lotto Belisol (LTB), OmegaPharma Quick Step (OPQ), Pro Team Astana (AST), Rabobank (RAB) ve SaxoBank (SAX) 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda mücadele edecek. Ýlk etabý 135 kilometrelik Alanya Alanya olan TUR da 280 araç kullanýlacak ve TUR boyunca, sporcular dahil bin kiþi görev yapacak. 20 hakemin görev yapacaðý TUR u 40 yabancý ve 35 yerli gazeteci takip edecek. 3 DE Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüolu, 4 yýl önce emekleme döneminde olan TUR un, bugün gerçek bir marka deðerine ulaþtýðýný söyledi. Artýk dünyanýn sayýlý bisikletçilerinin Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlabilmek için sýraya girdiðini belirten Müftüoðlu, Elbette, buraya ulaþmak, bisikletin þampiyonlar ligi klasmanýna yükselmek bir anda olmamýþtýr dedi. 2 DE THE EXCITEMENT ONCE AGAIN TUR 2012 is going to start on Alanya Alanya stage today. Unlike the last year s direction from Istanbul to Alanya with the motto From Maiden s Tower to Kýzýlkule, this year s route will start in Alanya and finish in Istanbul with the motto From Kýzýlkule to Maiden s Tower and there will be 25 teams and 200 cyclists in the organization. THE FIRST STAGE: ALANYA ALANYA 48th Presidential Cycling Tour of Turkey is starting today, with the motto From Kýzýlkule to Maiden s Tower! 200 cyclists will race on the 135 km Alanya Alanya stage. Cyclists will turn the 17km stage eighth times. On the cross road of the break, after starting in front of the government building, they will follow the west side of the Ataturk Street, they will head off to the ring road by passing the Keykubat Statue and will return back to the city center through the Tosmur cross road. PROFESSIONALS ARE ON TOUR! 9 out of the 18 professional teams of the world; Ag2r La Mondiale (ALM), GreenEdge Cycling (GEC), Katusha Team (KAT), Lampre ISD (LAM), Lotto Belisol (LTB), OmegaPharma Quick Stepg (OPQ), Pro Team Astana (AST), Rabobank (RAB) ve SaxoBank (SAX) will fight for the victory on the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey. With the start of 135 km Alanya Alanya stage, there will be 280 vehicles and 1000 people in charge during the tour. 20 referees will take charge and there will be 40 foreign and 35 local press personnels in tour. PAGE 3 4 yýlda marka deðerine ulaþtýk We have reached to brand value in 4 years President of Turkish Cycling Federation Emin Müftüoðlu said that the TOUR which was in the infancy 4 years ago, has reached to a real brand value today. Müftüoðlu indicating that the world s leading cyclists now almost line up to join Presidential Cycling Tour of Turkey said Of course, rising to champions league classification of cycling did not happen in an instant. PAGE 2

2 Yarýþ Direktörü / Race Director Yeni bir soluk ABDURRAHMAN AÇIKALIN yýlýnda bu projeye yeni yüzü ile baþladýðýmda, birileri gelip, 5 yýlýn sonunda bir önceki sene yapýlan Dünya þampiyonasýnda kürsüye çýkan 3 sporcudan 2 si TUR a katýlacaðýný söyleseydi ben bile inanmazdým. Ancak hayal gerçek oldu. Bu sene TUR umuza katýlan onlarca çok deðerli sporcunun yanýsýra, bir önceki seneye görede pro tour takým sayýmýz tam iki katýna çýktý. Ve hatta koyduðum hedef; yani 25 takým ve 200 sporcu kotasý neredeyse bu yýlýn baþlarýnda tamamlandý. Bu senenin diðer yýllardan farklý birkaç yönü var. Þöylesine ki; ilk olarak hepimizin gururu Türk Hava Yollarý artýk organizasyonumuzun presented by sponsoru. Hak ettiði üzere Avrupa nýn en iyi havayolu seçilen Türk Hava Yollarý ile þimdi daha da kenetlenmiþ durumdayýz. Diðer taraftan sektörün içinden gelen, gerek sporumuza gerekse sporcularýmýza büyük destekleri olan, üstelik tamamen bir Türk markasý olan Salcano da bu yýl ilk kez olarak bizlerle birlikte oluyor. Her iki kuruma ve de bizleri koþulsuz destekleyen tüm kuruluþlara teþekkürü borç biliyorum. Diðer deðiþikliðimiz ise bu zamana kadar hep kuzeyden güneye olan rotamýz bu yýl tam tersine döndü. Her ne kadar bu kararýmýzý ilk senenin (2008) sonunda yabancý otoritelerin görüþleri doðrultusunda almýþ olsak da, uygulamamýz biraz zaman aldý. Bu deðiþikliðin çok yönlü olarak faydalarýný göreceðimiz aþikardýr. Takýmlardan gelen yoðun talep doðrultusunda bu yýl ilk kez olarak zirve finiþi etabý yapacaðýz. Yaz mevsimi boyunca yaptýðýmýz çalýþmalar sonrasýnda Elmalý Göðübeli mevkiini bu amaç iyin uygun bulduk. Sporcularýn bu etaptaki performanslarýna yakýndan þahit olmak adýna 3.etabý dört gözle bekliyorum. Karayollarýmýzdaki yoðun yapým ve yenileme çalýþmalarýndan dolayý bu sene parkurlarýmýzda deðiþiklikler yaptýk. Bu nedenle her ne kadar ana yollardan uzaklaþmýþ olsak da iþin özüne yani týpký yurt dýþý örneklerinde de olduðu gibi sporumuz için uygun yollara kavuþtuk. Artýk, vatandaþlarýmýz ana arter üzerinde bu zamana kadar olduðu gibi çok saygýlý davranýp bizim geçmemizi beklemeyecekler. Bu sene kelimenin tam anlamýyla Kanada dan Avustralya ya kadar neredeyse eksiksiz her ülkenin televizyon yayýnlarýnda kendimizi göstermeyi baþardýk. Üstelik ABD nin NBC kanalýnda olduðu gibi sembolikte olsa yayýn haklarýmýzdan gelir saðladýk. Bu zamana kadar yaklaþýk 123 olan TUR un ulaþtýðý ülke sayýsý neredeyse bir buçuk katýna çýktý yýlýndan bu yana yol bisikletinde olimpiyatlara sporcu gönderemeyen Türkiye nin, 2012 Londra olimpiyatlarýna 3 sporcu ile katýlma hakký elde etmesi bizlerin azimli ve programlý çalýþmamýzýn sonucudur. Bu baþarýmýzý tüm bisiklet ailemizle birlikte kutluyorum. A new taste in the air I n year 2008 when We have started this project with its new face, if someone say 2 of 3 cyclists rank in first three place in World Championships done in the previous year will attend to TUR even I won t believe this. But dreams become true. Besides tens of cyclists attending to TUR in this year our pro tour number of team increased by double when compared to previous year. Even target I have places; that means 25 teams and 200 cyclists quota nearly has been completed in the beginning of this year. This year has some different aspects when compared to other years. So much so that; proud of all Turkish Airlines from now on is our organization s presented by sponsor. With Turkish Airline deserving to be selected as the best Airline of Europe we re now tight knit. On the other hand, as one of the sector member, having great contributions to both our sport and athletes moreover as being an original Turkish brand Salcano, this year for this first time is our sponsor. I owe two organization and all enterprises supporting us without conditions a debt of gratitude. Our other change is that our route being always from north to south has been reversed this year. Notwithstanding the fact that we have made this decision in line with the opinions of foreign authorities at the end of the first year (2008) our practice took time. It is clear that we will benefit from this change. In the direction of intense demand from teams this year for the firs time we will have a mountain finish stage. After our site surveys during summer season we have chosen Elmalý Göðübeli region for this purpose. I am looking for the 3rd stage eagerly to witness for the performances of athletes in this course. We have made some changes for our courses in this year for the intense repair and construction works on our highways. For that reason although we have moved away from main roads we have resumed spirit of work that means suitable roads for our sports just like in its foreign models. From now on our citizens won t wait us to pass with respect as they have done before. In this year we have succeeded to promote our organization nearly in every TV forecast of nearly all from Canada to Australia. Moreover we have brought in revenues even in a symbolic rate just like in USA s NBC channel. Up to this time number of countries covered by TUR being approximately 123 increased by one and half. Turkey failing to send athletes to Olympic Games for cycling since year 1976 obtaining right to participate to 2012 London Olympic Games with 3 riders is a result of our resolved and systematical efforts. I celebrate this success together with our cycling family. TBF Baþkaný Müftüoðlu: 4 yýlda marka deðerine ulaþtýk Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüolu, 4 yýl önce emekleme döneminde olan TUR un, bugün gerçek bir marka deðerine ulaþtýðýný söyledi. Artýk dünyanýn sayýlý bisikletçilerinin Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlabilmek için sýraya girdiðini belirten Müftüoðlu, Elbette, buraya ulaþmak, Bisikletin þampiyonlar ligi klasmanýna yükselmek bir anda olmamýþtýr dedi. TBF Baþkaný Emin Müftüoðlu, 44 üncüsüne baþlarken henüz emekleme döneminde olan TUR un bugün gerçek bir marka deðerine ulaþtýðýný, Dünya nýn sayýlý bisikletçilerinin Cumhurbaþkanlýðý Turu na gelebilmek için adeta sýraya girer olduklarýný söyledi. Buraya ulaþmanýn, bir anda olmadýðýný anlatan Müftüoðlu, Tüm bireylerimiz, gönüllülerimiz, Baþta Cumhurbaþkanýmýz, görev dönemlerinde Bakanlarýmýz ve GSGM Spor Teþkilatýmýzýn yetkileri, yazýlý ve görsel medyanýn desteði, Türkiye nin elini taþýn altýna koymasý bizi bir yerlere getirme þansýný vermiþtir diye konuþtu. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun, bugün Dünya nýn sayýlý organizasyonlarý arasýnda parmakla gösterilen bir tur haline geldiðini vurgulayan Müftüoðlu, þöyle konuþtu: Bu yýl yarýþa katýlan 9 u profesyonel, 25 takým, 200 Sporcu demek, yapýlan iþin doruk noktasýna geldiðini gösteren rakamlardýr. Ülkemizin tabiat zenginliklerini, Türk insanýn misafirperverliðini, konukseverliðini en ince ayrýntýsýna kadar gösteren turun bitiminde yarýþan bisikletçilerin tatil yapmak üzere Türkiye yi seçmesi, turizme olan katkýmýzýn da bir göstergesidir. Her yýl üstüne koyarak yapýlan TUR umuz, bu yýl tersten baþlayarak yeni parkurlar ekleyerek yepyeni bir anlayýþla yarýþseverlerin huzuruna çýkmaktadýr. Þükür ki bu arzumuzu da gerçekleþtirdik. Alanya dan baþlayýp, Ýstanbul Boðaz Köprüsünden geçerek yapacaðýmýz finiþ bize yeni bir heyecaný daha tattýracaktýr. Gayretleri için herkese baþta THY, Salcano ve Spor Toto olmak üzere destek veren tüm sponsorlarýmýza teþekkürü bir borç biliriz. Pedalýnýza güç veren teriniz ve emeðiniz, umarým Türkiye kokusu ile taçlanýr. Minister of Turkish Cycling Federation Emin Müftüoðlu said While we started 44th of TOUR, it was still in the infancy but now it has reached to a real brand value and the world s leading cyclists now almost line up to join Presidential Cycling Tour of Turkey. Müftüoðlu also said All the people, our volunteers, especially our President, our ministers and the authorities of Youth and Sports General Directorate, support of written and visual media and Turkey s taking responsibility gave us chance to get somewhere. Müftüoðlu pointing that Presidential Cycling Tour of Turkey has become one of the important tours in the world and said This year 200 cyclists of 25 teams 9 of which are professional, are joining to the race and these numbers show that this work reached to the top. At the end of the tour which shows our country s natural riches, hospitality of the Turkish people to the finest detail, cyclists choose Turkey for vacation and it is also an indication of our contribution to tourism. Our TOUR improving each year is coming into the presence to cycling fans from the reverse route and with new tracks. Fortunately, we realized our desire. The finish that will be completed by passing through Bosphorus bridge unlike the last year s start route will give us a new excitement. We would like to thank to everyone for their efforts and all our sponsors particularly Turkish Airlines, Salcano and Spor Toto. I hope that your efforts will be crowned with the scent of Turkey. Çýraðan da görkemli tanýtým 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun tanýtým toplantýsý Çýraðan Sarayý nda yapýldý. Toplantýya, Kültür ve Turizm Bakaný Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaþkaný ve Yarýþ Direktörü Abdurrahman Açýkalýn, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Ali Bakoðlu ve TRT Spor Kanal Direktörü Ersin Küçükbarak katýldý. Kalabalýk bir katýlýmla yapýlan toplantýda konuþan Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, TUR un ayrýntýlarý hakkýnda bilgiler verdi. Asbaþkan Açýkalýn ise, dev ekrana getirilen etap haritasý eþliðinde TUR un güzergahý ve teknik özellikleriyle ilgili ayrýntýlý bilgi verdi. President Müftüoðlu: We have reached to brand value in 4 years President of Turkish Cycling Federation Emin Müftüoðlu said that the TOUR which was in the infancy 4 years ago, has reached to a real brand value today. Müftüoðlu indicating that the world s leading cyclists now almost line up to join Presidential Cycling Tour of Turkey said Of course, rising to champions league classification of cycling did not happen in an instant. Magnificient presentation in Ciragan Palace The publicity meeting of The 48th Presidential Cycling Tour of Turkey was made in Ciragan Palace. Deputy Minister of Culture and Tourism Abdurahman Arýcý, Turkey Cycling Federation President Emin Muftuoglu,Turkey Cycling Federation Vice President and Race Director Abdurrahman Açýkalýn, Sports General Director Mehmet Baykan, Deputy Governor of Istanbul Ali Ersin Küçükbarak Bakoðlu and TRT Sports Channel Director Ersin Küçükbarak joined to the meeting. Turkey Cycling Federation president Emin Muftuoglu speaking at the crowded meeting gave details about TOUR and Vice president Açýkalýn gave information about TOUR s stage and the technical specifications with the route map reflected to the screen.

3 TUR 2012, Alanya Alanya etabýyla baþlýyor. Geçen yýllarda Kýz Kulesi nden Kýzýlkule ye sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da biten Tur, bu yýl Kýzýlkule den Kýzkulesi ne sloganý ile Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek. TUR da bu yýl 25 takým, 200 sporcu mücadele edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafýndan Cumhurbaþkanlýðý makamý himayesinde düzenlenen ve yýllarýnda ulusal ve uluslararasý spor otoritelerinin desteði ile Türkiye nin baþarýlý spor organizasyonlarý arasýnda yer almayý baþaran Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, 2012 yýlýnda da 8 etap boyunca bisiklet sporunun kitlelere, Türkiye nin güzelliklerinin ise dünyaya ulaþmasýný saðlayacak. Dünya Bisiklet Birliði (UCI) takviminde 2. HC (Hors Class) kategorisinde düzenlenen ve dünyanýn ilk ve tek kýtalararasý etaplý bisiklet turu olan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, Akdeniz ve Ege kýyýlarý boyunca devam edecek. DÜNYANIN EN ÖNEMLÝ SPORCULARI Dünyanýn en önemli sporcularýnýn katýlacaðý 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda, Andre Greipel (Lotto Belisol), Alessandro Petacchi (Lampre ISD), Mathew Goss ve Robbie McEwen (Greenedge), Mark Renshaw ve Theo Bos (Rabobank), Denis Galymzianov (Katusha), Francesco Chicchi (Omega Pharma Quick Step), Juan Jose Haedo (Saxo Bank), Jimmy Casper (Ag2R La Mondiale), Marcel Kittel (Argos Shimano), Sasha Modolo (Colnago GSF) ve Valentin Iglinskyi (Astana) dikkati çeken isimler olacak. ELMALI DA GÖRKEMLÝ FÝNÝÞ Son birkaç yýldýr müsabakaya zorlu bir etap ekleme düþüncesi, Türkiye nin güneyindeki daðlarýn, tepelerin ve yol kalitesinin detaylý incelenmesinin ardýndan bu yýl gerçek oldu. TUR, bu yýl yeni eklenen 3. etapta (Antalya Elmalý) gerçek bir dað týrmanýþýna sahne olacak. Zirveye zorlu týrmanýþ 1850 metrede finiþ ile sona erecek yýlýnda Pro Tour yarýþlar arasýna girmeyi hedefleyen TUR için tarihi bir hamle olmasý yanýnda farklý özellikteki sporculara týrmanýþ ustalarýna kendilerini gösterme fýrsatý sunacak. Yarýþýn sonucunu da etkileyeceði düþünülen etap, geçtiðimiz yýllarda TUR u ön sýralarda tamamlayan güçlü sprinterleri bir günde arka planda býrakabilir. SPRÝNTERLERÝN ÇEKÝÞMESÝ TUR 2011 ardýndan bu yýl ikinci TUR zaferini arayan Alexander Efimkin in (Team Type 1 Sanofi), Antalya Elmalý etabýnda güçlü rakipleri arasýndan sýyrýlmasý gerekecek. Efimkin in en önemli rakipleri arasýnda Kazaklarýn yýldýz ismi Alexandre Vinokourov (Astana), kariyerinde Fransa Turu nda sarý mayo zaferi bulunan Rinaldo Nocentini (Ag2R La Mondiale) ve yetenekli týrmanýþ ustasý Daniel Teklehaimanot (Greenedge) gibi isimler yer alýyor. THE EXCITEMENT ONCE AGAIN TUR 2012 is going to start on Alanya Alanya stage today. Unlike the last year s direction from Istanbul to Alanya with the motto From Maiden s Tower to Kýzýlkule, this year s route will start in Alanya and finish in Istanbul with the motto From Kýzýlkule to Maiden s Tower and there will be 25 teams and 200 cyclists in the organization. Held by the Turkey Cycling Federation under the auspices of Presidential Palace and with the support of national and the international authorities between the years , The Presidential Cycling Tour of Turkey has gained a successful rank between the famous cycling tours of the world and it aims to present the wonders of Turkey to the world and cycling sport to the masses with the 8 stages in The Presidential Cycling Tour of Turkey is the first and the only transcontinental tour that has been held in the 2. Hors class category in the schedule of Union Cycliste Internationale and will be held through the coasts of Mediterranean and Aegean Sea. THE WORLD S MOST IMPORTANT CYCLISTS During the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey, world s most succesful names such as Andre Greipel (Lotto Belisol), Alessandro Petacchi (Lampre ISD), Mathew Goss ve Robbie McEwen (Greenedge), Mark Renshaw ve Theo Bos (Rabobank), Denis Galymzianov (Katusha), Francesco Chicchi (Omega Pharma Quick Step), Juan Jose Haedo (Saxo Bank), Jimmy Casper (Ag2R La Mondiale), Marcel Kittel (Argos Shimano), Sasha Modolo (Colnago GSF) ve Valentin Iglinskyi (Astana) will race for the victory. A MAGIFICIENT FINISH IN ELMALI The thought of adding a challenging stage in tour has come true after inspecting the quality and the details of the hills, mountains and roads of South Turkey. A challenging climb will be seen in the 3rd and the new stage between Antalya Elmalý and it will end in 1850m. Besides the fact that it will be an historical move for Pro Tour challenges in 2014, it will give the cyclists and the kings of mountains a change to test themselves with this difficult stage. It s thought that it will change the conditions of finish and this may make the last years sprinters drop behind. CHALLENGE OF THE SPRINTERS After the Tour of Turkey 2011, Alexander Efimkin(Team Type 1 Sanofi) who is looking for his second chance to win the Tour will have to stand among his rivals during the Antalya Elmalý stage. His succesful rivals are Kazhak s famous cyclist Alexandre Vinokourov (Astana), with his yellow jersey of Tour de France; Rinaldo Nocentini (Ag2R La Mondiale) and one of the most succesful climbers Daniel Teklehaimanot (Greenedge) who trains at Union Cycliste Internationale. ONLAR HAZIR 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda mücadele edecek 25 takým ve 200 sporcu, halka tanýtýldý. Alanya dan baþlayýp Ýstanbul da sona erecek 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlacak sporcularýn tanýtýlmasý için Ýskele Meydaný ndaki þelale önünde tören düzenlendi. Törene, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Baþkaný Emin Müftüoðlu, Alanya Belediye Baþkaný Hasan Sipahioðlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile vatandaþlar katýldý. Tura katýlacak sporcularýn takým halinde tanýtým týrýndaki podyuma çýkarýldýðý törende, sporcularýn ve takýmlarýn özellikleri ve elde ettikleri baþarýlar da anlatýldý. Türkiye Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun bu yýl da yeniliklerle dolu olduðunu söyledi. Bu yýl turun ilk kez Alanya dan baþlayacaðýný ve Ýstanbul da sona ereceðini anýmsatan Müftüoðlu, sporcularýn halka tanýtýlmasýnýn da bir ilk olduðunu vurguladý. Tura Ag2r La Mondiale, Astana, Greenedge, Katusha, Lampre ISD, Lotto Belisol, Omega Pharma Quick Step, Saxo Bank, Accent Jobs Veranda Willems, Andalucia, Bretagne Schüller, Caja Rural, Colnago CSF Inox, Colombia Coldeportes, Europcar, Farnese Vini Italia, Project 1t4i, Rusvelo, Spidertech, Team NetApp, Team Type 1, UnitedHealthcare, Utensilnord Named, Salcano Arnavutköy ve Konya Torku Þekerspor takýmlarý katýlacak. THEY ARE READY 200 cyclists of 25 teams that will compete in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey presented to the public. A ceremony was held near the waterfall in the Port Center to present the teams which will race in the 48th Presidential Cycling Tour of Turkey that will start from the Alanya and end in Istanbul. The President of the Cycling Federation of Turkey Emin Müftüoðlu, Alanya Mayor Hasan Sipahioðlu, the members of the Cycling Federation of Turkey and the public attended to the ceremony. The teams showed up in presentation stand and the features and the glories was told in the ceremony. The President of the Cycling Federation of Turkey Emin Müftüoðlu told that the tour contains the new features and surprises this year. He pointed out that it s the first time that the start of the tour is held in Alanya and it will end in Istanbul and added that the presentations of the teams were made for the first time in Tour of Turkey s history. Ag2r La Mondiale, Astana, Greenedge, Katusha, Lampre ISD, Lotto Belisol, Omega Pharma Quick Step, Saxo Bank, Accent Jobs Veranda Willems, Andalucia, Bretagne Schüller, Caja Rural, Colnago CSF Inox, Colombia Coldeportes, Europcar, Farnese Vini Italia, Project 1t4i, Rusvelo, Spidertech, Team NetApp, Team Type 1, UnitedHealthcare, Utensilnord Named, Salcano Arnavutköy and Konya Torku Þekerspor will race in this year s tour.

4 C M Y K TA K I M L A R Pro Team Astana Lampre ISD UnitedHealthcare Pro Cycling VINOKOUROV Alexandre, BAZAYEV Assan, DYACHENKO Alexsandr, GRUZDEV Dmitriy, GUARNIERI Jacopo, IGLINSKIY Valentin, NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy, ZEITS Andrey PETACCHI Alessandro, BUTS Vitaliy, GRAZIATO Massimo, KOSTYUK Denys, KRIVTSOV Dmytro, KVACHUK Oleksandr, SHEYDYK Oleksandr, VIGANO Davide DEIGNAN Philip, CLARKE Hilton, FÖRSTER Robert, HEGYVARI Adrian, KEOUGH Jacob, MENZIES Karl, THOMSON Jay Robert, VAN POPPEL Boy Andalucia PALOMARES VILLAPLANA Adrian, CABELLO BAENA Antonio, CESAR VELOSO Gustavo, LOBATO DEL VALLE Juan Jose, RAMIREZ ABEJA Javier, ROSENDO PRADO Jesus, RUIZ PINTO Eloy, SIMON CASULLERAS Jordi Team Argos Shimano Utensilnord Named KITTEL Marcel, HUPOND Thierry, JI Cheng, LUDVIGSSON Tobias, TIMMER Albert, VAN ZANDBEEK Ronan, VEELERS Tom BOSISIO Gabriele, BAGGIO Filippo, FANELLI Stiven, FEDI Matteo, GIRARDI Edoardo, KUREK Adrian, VISCONTI Gianfranco, ZANOTTI Marco Konya Torku Þeker Spor Rabobank OmegaPharma Quick Step Lotto Belisol Katusha Team Farnese Vini Selle Italia METLUSHENKO Yuri, ATALAY Muhammet, BILEKA Volodymyr, GABROVSKI Ivailo, GRETCHYN Serhy, KAL Mirac, ÖZCAN Hüseyin, SAYAR Mustafa BOS Theo, BOL Jetse, BROWN Graeme, LEEZER Tom, RENSHAW Mark, VAN EMDEN Jos, VAN WINDEN Dennis, VERMELTFOORT Coen BANDIERA Marco, CHICCHI Francesco, FENN Andrew, GOLAS Michal, KEISSE Iljo, MAES Nikolas, RABON Frantisek, TRENTIN Matteo GREIPEL Andre, CORDEEL Sander, HANSEN Adam, KAISEN Olivier, ROBERT Frederique, SOHRABI Mahdi, VANGENECHTEN Jonas GUSEV Vladimir, BELKOV Maxim, HALLER Marco, IGNATIEV Mikhail, ISAYCHEV Vladimir, PORSEV Alexander, TSATEVICH Alexei GUARDINI Andrea, ANDRIATO Rafael de Mattos, BALLONI Alfredo, BENENATI Cristian, BERTOLINI Thomas, CACCIA Diego, GIORDANI Leonardo, RICCI BITTI Davide

5 TEAMS Europcar TURGOT Sébastien, CHTIOUI Rafaâ, COUSIN Jérôme, GAUDIN Damien, HUREL Tony, PELUCCHI Matteo, THURAU Björn, VEILLEUX David, Team SpiderTech powered by C10 BOIVIN Guillaume, GILBERT Martin, HOULE Hugo, LACOMBE Keven, LAMBERT LEMAY Simon, MCCARTY Jonathan Patrick, ROTH Ryan, ROUTLEY William Ag2r La Mondiale BARDET Romain, CASPER Jimmy, GEORGES Sylvain, HOUANARD Steve, LEMARCHAND Romain, RAVARD Anthony, SHPILEVSKY Boris, ZARGARI Amir Colombia Coldeportes DUARTE AREVALO Fabio Andres, CHAVEZ RUBIO Johan Esteban, FORERO CARREÑO Juan Pablo, MARENTES TORRES Wilson Alexander, PEÑA GRISALES Victor Hugo, ROMERO CORREDOR Jeffry Johan,SUAREZ SUAREZ Juan Pablo Team NetApp BAUGNIES Jerome, JARC Blaz, SCHILLINGER Andreas, SCHULZE André, SCHWARZMANN Michael, SEUBERT Timon SaxoBank HAEDO Juan Jose, HAEDO Lucas Sebastian, JØRGENSEN Jonas Aaen, JUUL JENSEN Christopher, MARYCZ Jaroslaw, MIYAZAWA Takashi, NOVAL GONZALEZ Benjamin, ROBERTS Luke GreenEdge Cycling GOSS Matthew, HEPBURN Michael, KRUOPIS Aidis, LANCASTER Brett, MCEWEN Robbie, MEYER Cameron, MOURIS Jens, TEKLEHAIMANOT GIRMAZION Daniel Caja Rural ANDONOV PETROV Danail, ARAMENDIA LLORENTE Francisco Javier, CARDOSO Manuel Antonio Leal, CARDOSO Andre Fernando S. Martins, DOMAGALSKI Karol Andrzej, FERRARI BARCELO Fabricio, LASCA Francesco, MOYANO Enzo Josue Bretagne Schuller LEQUATRE Geoffroy, DELPECH Jean Luc, DURET Sébastien, FONSECA Armindo, GUILLOU Florian, HARDY Romain, PICHON Laurent, VACHON Florian Colnago CSF Inox BATTAGLIN Enrico, CANOLA Marco, COLBRELLI Sonny, COLEDAN Marco, DI CORRADO Andrea, LOCATELLI Paolo, MODOLO Sacha, PASQUALON Andrea Team Type 1 Sanofi EFIMKIN Alexander, BODROGI Laszlo, COLLI Daniele, FORTIN Filippo, REIJNEN Kiel, ROSSKOPF Joseph, VERSCHOOR Martijn Salcano Arnavutköy Cycling Team STEVIC Ivan, AKDILEK Ahmet, BAJC Andi, CANECKY Marek, CARSI Mustafa, HARMANCI Fatih, KASA Gabor, ÖZDEMIR Bunyamin Accent.jobs Willems Verandas VAN DIJK Stefan, CAPPELLE Andy, DE VOCHT Wim, DRUCKER Jempy, GORIS Rob, HOSTE Leif, VAN GOOLEN Jurgen, VANLANDSCHOOT James

6 Lider formalarý Parkur boyunca prim kapýlarýnda alýnan puanlarý ile LEADER JERSEYS lider mayolarý sahiplerini Leader jerseys find their owners according buluyor. Her etap sonunda lider to the scores gained at the premium gates formalarý klasmanýnda ilk sýraya through each stages. The athlete at the first yerleþen sporcu sonraki etaba rank in leader jerseys classification at the end lider formasýyla baþlarken, of every stage begins the next stage with the formayý TUR sonuna kadar leader jersey and aims to keep the jersey till korumayý hedefleniyor. the end of the TUR. TURKUAZ MAYO / TURQUOISE JERSEY Akdeniz ve Ege kýyýlarýna rengini veren, Fransýzca Türk kelimesinin söyleniþinden türetilen Türk mavisi Turkuaz, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun kurumsal rengi olarak lider mayosuna da rengini veriyor. Turkish blue Turquoise which is derived from the pronunciation of the word Turk in French and which is the colour of the Mediterranean and Aegean coasts is also the colour of the Leader jersey as the institutional colour of the Presidential Cycling Tour of Turkey. KIRMIZI MAYO / RED JERSEY YEÞÝL MAYO / GREEN JERSEY En güçlü sprinterler arasýndaki mücadeleye sahne olan Sprint kapýlarý ile Yeþil Mayo bir etaptan diðerine el deðiþtiriyor. Green Jersey with the sprint gates which witness the struggle among the strongest sprinters. BEYAZ MAYO / WHITE JERSEY Daðlarýn kralýnýn belirlendiði en iyi týrmanýþçý prim kapýlarý ile Kýrmýzý Mayo klasmanýnda týrmanýþ etaplarýnda baþarýlý sporcular arasýnda rekabet yaþanýyor. Red Jersey with the best climber premium gates with which the King of the Mountains is determined by the climbing performance of the riders. Türkiye Güzelliklerine vurgu yapýlarak tarihi ve doðal zenginliklerin ekranlara taþýndýðý prim kapýlarý ile Beyaz Mayo her etap sonunda prim kapýlarý liderinin üzerinde kürsüye taþýnýyor. White Jersey with the premium gates through which historical and natural richness of Turkey is carried to the screens as Turkish Beauties are being highlighted are carried to the podium on the leader of the premium gates at the end of every stage. Basýn Turu Antalya da yapýldý Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun geleneksel hale gelen Basýn Turu, Antalya da yapýldý. Konyaaltý Caddesi nde startý verilen turda Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu nun yaný sýra Antalya Vali Yardýmcýsý Halil Serdar Cevheroðlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mevlüt Yeni, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Osman Budak ve gazetecilerden oluþan 22 kiþi yarýþtý. PRESS TOUR WAS HELD IN ANTALYA The traditional press tour of Presidential Cycling Tour of Turkey was held in Antalya. The race started in Konyaaltý Street and President of Cycling federation Emin Müftüoðlu, Antalya Deputy Governor Halil Serdar Cevheroðlu, President of Antalya Journalists Association Mevlüt Yeni, the President of Chamber of Commerce and Industry Çetin Osman Budak and the other press members raced for the victory. ETAPLAR / STAGES 1. Etap / Stage Alanya Alanya 22 Nisan / April 135 km 2. Etap / Stage Alanya Antalya 23 Nisan / April 153 km 3. Etap / Stage Antalya Elmalý 24 Nisan / April 152 km 4. Etap / Stage Fethiye Marmaris 25 Nisan / April 132 km 5. Etap / Stage Marmaris Turgutreis 26 Nisan / April 178 km 6. Etap / Stage Bodrum Kuþadasý 27 Nisan / April 179 km 7. Etap / Stage Kuþadasý Ýzmir 28 Nisan / April 124 km 8. Etap / Stage Ýstanbul Ýstanbul 29 Nisan / April 121 km

7 Tarihin derinliðinden gelen güzellik Alanya, önceki adýyla Alaiye, Türkiye nin Akdeniz Bölgesi deki Antalya iline baðlý bir turizm ilçesidir. Þehir merkezine uzaklýðý 166 kilometredir. Türkiye nin güney sahillerinde bulunan Alanya, 1.598,51 kilometrekarelik bir alana ve 254 bin nüfusa sahiptir. Nüfusun çoðunluðunun Türk olduðu Alanya da 10 bin kadarý Avrupalý olmak üzere yaklaþýk 13 bin yabancý yaþamaktadýr. The beauty coming from the depth of the history Alanya, previously known as Alaiye, is a tourism district that is connected to Antalya in Mediterranean Region. It s 166 kilometers away from the city center. Situated on the South coast, it has an area kilometres square and has population. The originality of the population mostly consists of Turks and also foreigners (nearly of Alanya Panorama: Bu fotoðraf, Gazipaþa Havalimaný na inen ilk büyük gövdeli uçaktan çekilmiþtir. Stratejik konumu bakýmýndan Akdeniz in kýyý kesimlerinde küçük bir yarýmada þeklindedir. Kuzeyinde Toros Daðlarý uzanýr. Alanya tarih boyunca, Batlamyos, Selçuklu, Roma, Bizans ve Osmanlý gibi imparatorluklar için Akdeniz de önemli bir kale vazifesi görmüþtür. Selçuklu zamanýnda, I. Alaeddin Keykubad yönetimi altýndaki bölge, jeopolitik bir önem kazanmýþtýr. Þehrin bugünkü sembollerinden Kýzýl Kule, tersane ve Alanya Kalesi bu dönemde yapýlmýþtýr. GÜNEÞÝN GÜLÜMSEDÝÐÝ YER Bölgede Akdeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Kýþýn ýlýk ve yazýn sýcak geçer. Turizm açýsýndan Türkiye de yüzde dokuzluk bir paya sahipken Yabancýlarýn Türkiye de mülk alýmýnda ise yüzde otuzluk bir paya sahiptir. Turizm, özellikle 1958 lerden sonra geliþmeye baþlayarak, ilçedeki en etkin iþ kolu haline gelmiþ ve bu durum bölgede nüfus artýþýný meydana getirmiþtir. Sýcak iklimi sayesinde birçok sportif faaliyet ve kültürel etkinliðe elveriþlidir. Yýlýn neredeyse 9 ayýnýn güneþli olmasý nedeniyle Güneþin Gülümsediði Yer olarak da anýlan Alanya, bu özelliði ile yabancýlarýn tatil yapmak ve yaþamak için tercih ettiði yerlerin baþýnda geliyor. Alanya için büyük avantaj Alanya Belediye Baþkaný Sipahioðlu, TUR un Alanya dan baþlayacak olmasýnýn önemli bir avantaj olduðunu söyledi. Alanya nýn yýllardýr bisiklete büyük önem veren bir ilçe olduðunun altýný çizen Sipahioðlu, dað bisikleti yarýþýnýn Türkiye de yapýldýðý ilk yerin Alanya olduðunu anýmsattý. Halka, belediye tarafýndan oluþturulan bisiklet parklarýyla bisiklete binme imkaný veren ilk yerin de Alanya olduðunu anlatan Baþkan Sipahioðlu, Þimdi de Türkiye nin ilk BMX pistini Alanya da yapýyoruz. Biz Alanya yý bisiklet þehri yapmaya çalýþýyoruz. Bu nedenle bizim bu çabalarýmýzla Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun Alanya dan baþlamasýnýn örtüþtüðünü düþünüyorum ve TUR a Alanya halkýnýn gerekli desteði vereceðine inanýyorum dedi. BIG ADVANTAGE FOR ALANYA Alanya Mayor Hasan Sipahioglu said that the beginning of the tour which will be held in Alanya is a great advantage. Sipahioglu menioned that Alanya is a place which gives importance to cycling and remined that it was the first place that the first cycling tour was held in Turkey. Also he told that Alanya is the first place which gives chance for ride the bicycles safely with its cycling tracks and added, Now we re working on the first BMX track in Turkey. Actually we re trying to make Alanya a cycling city. For this reason Alanya deserves the first stage of the Tour of Turkey and I believe that the public will support it joyfully. them are Europeans) live in Alanya. Because of its strategic location, it s in a shape of a small peninsula in the Mediterranean coastal areas. Toros mountains lie on the north of it. During the ages, it acted as a fortress for the civilizations such as Ptolemy, Seljuk, Roman, Byzantine and Ottomans. In time of the Seljuks, under the management of Alaeddin Keykubad I, the region gained a geopolitical importance. The symbols of the city such as Kýzýlkule, Alanya Castle and the shipyard were build in those times. The Place Where The Sun Smiles Characteristics of the Mediterranean climate is seen in the region. The winter is mild and the summer is hot. While it has 9% share in the way of tourism, it has 30% share in buying properties for foreigners in Turkey. Tourism began to improve especially after in 1958 and it became the most effective line of business and it caused the population growth in this area. Because of its hot climate, it s suitable for many sports and cultural activities. Due to the sunny weather almost 9 months of the year, Alanya also called as the place where the sun smiles is one of the most prefered places to live and take vacation for foreigners. ARTIK DÜNYAYA DAHA YAKINIZ Antalya Havalimaný na 135 kilometre mesafedeki Alanya, Gazipaþa Havalimaný nýn yapýlmasýyla turizmdeki hedeflerini büyüttü... Alanya ya 40 kilometre mesafede yer alan, 2 bin 144 metre kapalý terminal binasýna ve 105 araçlýk otoparka sahip Gazipaþa Havalimaný, 2 bin metrelik pist uzunluðu ile uluslararasý özelliðe ve statüye kavuþtu. Dünyanýn en önemli havlimaný iþletmecilerinden TAV tarafýndan iþletilen havalanýna geçen haftadan itibaren büyük gövdeli charter uçaklarý iniþ yapmaya baþladý. Gazipaþa Havaalaný nýn uluslaraasý uçuþlara açýlmasý ve büyük gövdeli uçaklarýn iniþ yapmaya baþlamasý, yörede büyük heyecan yarattý. Dünyanýn her yerinden ulaþýlabilirliði kolaylaþan Alanya, artýk dünyanýn her yerine daha yakýn. Gazipaþa Havaalaný nýn ulaþtýðý konum nedeniyle yatýrýmcýlarýn ve devletin Alanya ya olan ilgisi de arttý. Alanya da Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan 5 golf alaný tahsis edildi. Alanya Golf turizmine de Merhaba demeye hazýrlanýyor. NOW WE ARE CLOSER TO THE WORLD Alanya which is 135 km away from Antalya Airport grew its objectives in tourism after Gazipasa Airport was built. Gazipasa Airport which is 40 km away from Alanya and has 2144 meter closed terminal building and 105 car park spaces gained international quality and status with its 2000 meter runway length. Large type charter aircrafts started to land in the airport which is operated by TAV,one of the most important airport operators. After Gazipasa Airport started international flights and large type aircrafts began to land, it created great excitement in the region. Alanya of which accessibility gets easier from all over the world is now closer to anywhere in the world. Because of the position Gazipasa Airport reached, investors and goverment increased their interests in Alanya. 5 golf courses were allocated by the Ministry of Culture and Tourism. Alanya is now preparing to say Hello to golf tourism.

8 Anadolu dan dünyaya barýþ mesajý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, farklý kültürlerin kardeþce bir arada yaþadýðý Anadolu dan dünyaya barýþ mesajlarý taþýmaktadýr dedi. 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu vesilesiyle dünyanýn farklý ülkelerinden gelen seçkin sporcularý, takýmlarý ve konuklarý medeniyetlerin beþiði ülkemizde aðýrlamaktan büyük mutluluk duyduðunu belirten Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türk halký, izlemekten büyük keyif aldýðý bu organizasyonu her yýl heyecanla beklemektedir. Dünyanýn üst düzey takýmlarýnýn yarýþtýðý, her geçen gün daha da büyüyen ve ilgi toplayan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, hepimizin desteðiyle gelecekte dünyanýn en önemli organizasyonlarý arasýna girecektir ifadesini kullandý. Tarihin derinliklerinden bugüne uzanan eserlerin ve doðal güzelliklerin arasýndan uzanan parkurun, muhteþem doðasý ve eþsiz ortamýyla sporculara ve izleyicilere unutamayacaklarý güzellikler yaþatacaðýný söyleyen Cumhurbaþkaný Gül, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, sporcular ve ülkeler arasýnda dostluk köprüleri kurmakta, farklý kültürlerin yüzyýllardýr kardeþce birarada yaþadýðý Anadolu dan dünyaya barýþ mesajlarý taþýmaktadýr. 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlan sporculara ve takýmlara ülkemize hoþ geldiniz diyor, baþarýlý ve güzelliklerle dolu bir yarýþ diliyorum diye konuþtu. The peace message to the world from Anatolia President Abdullah Gül said Presidential Cycling Tour of Turkey gives message of peace to the world from Anatolia where different cultures live together fraternally. President Abdullah Gül indicating his happiness to have distinguished athletes, teams and guests from the four corner of the world in our country, a cradle of many civilizations, said The whole country looks forward to watching this event every year.the Presidential Cycling Tour of Turkey during which the best teams compete and that increasingly draws the attention of the world will take its place among the world s most important event through the very corroboration and promotion we all lend. President Gül mentioning that the stages going through a great many natural beauties and monumental man made structures dating back many centuries will provide the athletes and spectators with beautiful experiences worth remembering also said The Presidential Cycling Tour of Turkey serving as a bridge between the athletes and countries conveys the message of peace from Anatolia where diverse cultures have lived side by side in peace for centuries. I hereby welcome all the athletes and teams participating in the events to our country and wish them success during the stages. Kýlýç: Nezaket içinde rekabet Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, sporun evrensel mesajý olan nezaket içinde rekabet anlayýþý içinde görsel bir þölen olarak tarihe geçecektir dedi. Türkiye nin en köklü ve en eski spor organizasyonlarýndan biri haline gelen 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun önemine deðinen Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, açýklamasýnda, TUR un, son dönemde gerçekleþtirdiðimiz baþarýlý ve örnek spor organizasyonlarýndan biri olacaðýna yürekten inanýyorum. Uluslararasý spor organizasyonlarýndaki baþarýlarýmýzdan aldýðýmýz güçle Ýstanbul 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarýna adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz bir süreçte gerçekleþecek olan 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, ülkemizin tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerinin de dünyaya tanýtýlmasý noktasýnda her yýl önemli bir platforma dönüþüyor. Yarým yüzyýlý bulan bu baþarýlý organizasyonda emeði geçen herkesi kutluyorum ifadelerine yer verdi. 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun sporun evrensel mesajý olan nezaket içinde rekabet anlayýþýyla tüm katýlýmcýlarýn ve izleyicilerin keyif alacaðý görsel bir þölen olarak tarihe geçeceðine vurgu yapan Bakan Kýlýç, Sporun barýþ ve kardeþlik dilinin Anadolu nun kültür ve medeniyet birikimleriyle buluþtuðu bu organizasyon sebebiyle ülkemize gelen tüm konuklarýmýza Hoþgeldiniz diyorum diye konuþtu. Competition in courtesy Youth and Sports Minister Suat Kýlýç said Presidential Cyling Tour of Turkey is going to make history as a visual feast in the perception of Competition in courtesy which is the universal message of sports. Youth and Sports Minister Suat Kýlýç who referred to the importance of 48th Presidential Cyling Tour of Turkey which has become one of the oldest and most historic sports organizations said in his explanation: I believe wholeheartedly that 48th edition of the Presidential Cycling Tour of Turkey which is among the major and long established organizations of Turkey will be one of the successful and outstanding organization that we have recently held. The Presidential Cycling Tour of Turkey that coincides within a period in which we have announced our candidateship for Ýstanbul 2020 Olympics and Paralympics, turns into a podium in Türkiye Bisiklet Turu bize güç katýyor Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, 2020 Olimpiyat Oyunlarý adaylýðý sürecindeki güçlü duruþumuzu saðlamlaþtýrma noktasýnda büyük önem arz ediyor dedi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý na baðlý bir kurum olan Spor Genel Müdürlüðü olarak, en büyük hedeflerinden birisinin, uluslararasý organizasyonlarý baþarýyla düzenleyerek Türkiye nin adýný bu anlamda dünyaya en iyi þekilde duyurmak olduðunu söyleyen Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 2020 Olimpiyat Oyunlarý adaylýðý sürecindeki güçlü duruþumuzu saðlamlaþtýrmayý amaçlýyoruz. Bu yýl 48 ncisi düzenlenecek olan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu da bu doðrultuda bizim için büyük önem arz etmektedir diye konuþtu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün de büyük desteðiyle Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nun her sene daha da büyüdüðünü vurgulayan Baykan, Katýlýmcý sayýsýnýn artmasýyla artýk bir üst kategoriyi zorlamaya baþlamýþtýr. Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu nun kýsa bir süre içinde Pro Tour seviyesine yükseleceðine inanýyorum ifadelerini kullandý. Bu sene, Ýstanbul un 2012 Avrupa Spor Baþkenti olmasý nedeniyle güzergahta deðiþikliklere gittiklerini anlatan Baykan, þöyle konuþtu: Her sene Alanya da son bulan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, bu sene Alanya da baþlayacak ve bitiþ Ýstanbul da olacak. Tura katýlacak sporcular, Avrupa dan Asya ya geçerek, iki kýtayý bisikletleri üzerinde geçme þansýný da yakalayacaklar. 25 takýmdan 200 sporcu, hem birbirleriyle yarýþacak, hem de ülkemizin doðal güzelliklerini yakýndan görme þansýný elde edecek. Bisiklet sporu doðasý gereði dayanýklýlýk, taktik ve psikolojik güç gerektiren, yeryüzündeki en zor sporlardan birisidir. Buraya yarýþmak için gelen her sporcunun ne kadar zorlu yollardan geçtiðini biliyorum. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu nda 1174 km pedal çevirecek sporcularýn, bir sakatlýk yaþamadan emeklerinin karþýlýðýný alabilmeleri en büyük dileðim. 25 takýma mensup 200 bisikletçinin ter dökeceði 48. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu na katýlacak, tüm takýmlara ve sporculara baþarýlar diliyorum. TOUR gives us power Sports General Director Mehmet Baykan indicating that one of their greatest objectives is to make Turkey s name heard in the world by organizing international organizations with success, said We aim to reinforce our powerful stance in the process of candidateship for 2020 Olympic Games. 48th Presidential Cycling Tour of Turkey to be organized in this year has a vital importance for us. Baykan pointing that Presidential Cycling Tour of Turkey with great contributions of our President Mr. Addullah Gül outgrows every year, also said Tour started to force the upgrade category by increasing its number of participants. I believe that Presidential Cycling Tour will reach Pro Tour level in a short period of time. In connection with Ýstanbul being the 2012 European Sports Capital City we have modified the route. Presidential respect to the promotion of cultural and natural beauties of our country. I congratulate to those contributed to this successful organization approaching a half century. Minister Kýlýç emphasizing that 48th Presidential Cyling Tour of Turkey is going to make history as a visual feast that all participants and spectators will enjoy in the perception of competition in courtesy which is the universal message of sports, said I would like to say Welcome to our guests visiting Turkey on the occasion of the organization that meets the language of peace and friendship with the culture and civilization richness of Anatolia. Sports General Director Mehmet Baykan said Presidential Cycling Tour of Turkey is very important in the point of reinforcing our powerful stance in the candidateship for 2020 Olympic Games. Cycling Tour of Turkey ending in Alanya every year will start from Alanya and finish in Ýstanbul. Cyclists to attend to the tour, will pass from Europe to Asia and they shall have the opportunity to pass two continents on bicycles. 25 teams and 200 cyclists both compete each other and have the opportunity to see our country s natural beauties closer. Cycling sport as a necessity of its nature is one of the hardest sports on earth requiring strength, tactics and psychological power. I know and appreciate efforts of each athlete coming here. It is my greatest wish that riders to pedal on the bike for 1174 km to receive compensation of their work without facing any injuries. I wish success all teams and athletes to attend to 48th Presidential Cycling Tour of Turkey to which 200 cyclists as members of 25 teams will work up a sweat. he added.

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, "TUR 2013" 21 28 NİSAN 2013

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, TUR 2013 21 28 NİSAN 2013 49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, "TUR 2013" 21 28 NİSAN 2013 Alanya'dan İstanbul'a " TURKUAZ REKABET " İstanbul un 2020 Olimpiyat adaylığı öncesi Dünya spor otoritelerinin gözü Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

24 Nisan - 1 Mayıs 2011

24 Nisan - 1 Mayıs 2011 24 Nisan - 1 Mayıs 2011 11 Nisan 2011..47.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU TUR 2011'E GÖRKEMLİ TANITIM 200 Ü AŞKIN MEDYA MENSUBUNUN KATILDIĞI GÖRKEMLİ SUNUMDA KONUŞAN TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU

Detaylı

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BAŞLADI İLK STARTA 25 TAKIMDAN, 193 SPORCU İŞTİRAK ETTİ.

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BAŞLADI İLK STARTA 25 TAKIMDAN, 193 SPORCU İŞTİRAK ETTİ. 49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BAŞLADI İLK STARTA 25 TAKIMDAN, 193 SPORCU İŞTİRAK ETTİ. TOPLAM 1204 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ TUR 28 NİSAN DA CADDEBOSTAN DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FİNİŞ İLE SON BULACAK.

Detaylı

ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters.

ATYPICALACTOFGREIPEL German cyclist Andre Greipel won the Alanya Antalya stage of TOUR with a great sprint to the finish in last 300 meters. C M Y K ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 3. ETAP - STAGE 3 / ANTALYA - ELMALI TUR un Alanya Antalya etabýný, son 300 metrede müthiþ bir ataða kalkan sprinter özelliðiyle bilinen Alman sporcu

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

C M Y K 7. ETAP - STAGE 7 KUÞADASI - ÝZMÝR

C M Y K 7. ETAP - STAGE 7 KUÞADASI - ÝZMÝR 7. ETAP - STAGE 7 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ / FREE OF CHARGE KUÞADASI - ÝZMÝR 179 kilometrelik Bodrum Kuþadasý etabýný, Colnago takýmýndan Sacha Modolo kazandý. Modolo, finiþ çizgisini geçtikten sonra

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

8. ETAP - STAGE 8 ÝSTANBUL - ÝSTANBUL

8. ETAP - STAGE 8 ÝSTANBUL - ÝSTANBUL 29 NÝSAN 2012 PAZAR / 28 APRIL 2012 SUNDAY 8. ETAP - STAGE 8 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ / FREE OF CHARGE ÝSTANBUL - ÝSTANBUL Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TUR un finiþine katýlarak dereceye giren sporculara

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

ETIXX OUİCK STEP TAKIMINDAN MARK CAVENDİSH KAZANDI

ETIXX OUİCK STEP TAKIMINDAN MARK CAVENDİSH KAZANDI ETIXX OUİCK STEP TAKIMINDAN MARK CAVENDİSH KAZANDI YARIN 182 KİLOMETRELİK ALANYA ANTALYA ETABI KOŞULACAK TURKUAZ MAYOYU CAVENDİSH GİYECEK DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLUT ÇAVUŞOĞLU, PRO-TUR OLMA YOLUNDA GEREKLİ

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

News. IRONMAN TÜRKiYE DE ÜÇÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTiRiLiYOR! IRONMAN TAKES PLACE IN TURKEY FOR THE THIRD TIME! GIMT 2017

News. IRONMAN TÜRKiYE DE ÜÇÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTiRiLiYOR! IRONMAN TAKES PLACE IN TURKEY FOR THE THIRD TIME! GIMT 2017 News IRONMAN TÜRKiYE DE ÜÇÜNCÜ KEZ GERÇEKLEŞTiRiLiYOR! IRONMAN TAKES PLACE IN TURKEY FOR THE THIRD TIME! IRONMAN RUHU NEDiR BU WHAT IS IRONMAN? IRONMAN? THE IRONMAN SPIRIT 15 EKiM 2017 TARiHiNi BiR SONRAKi

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 4. ETAP - STAGE 4 / FETHÝYE - MARMARÝS 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA / 25 APRIL 2012 WEDNESDAY

ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 4. ETAP - STAGE 4 / FETHÝYE - MARMARÝS 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA / 25 APRIL 2012 WEDNESDAY ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 4. ETAP - STAGE 4 / FETHÝYE - MARMARÝS 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA / 25 APRIL 2012 WEDNESDAY HAPPINESS AT THE PEAK Antalya Elmalý stage rising up to 1850 meter

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NUN 153.5 KİLOMETRELİK ANTALYA-ELMALI ETABINI EUROPCAR TAKIMINDAN BERHANE NATNAEL KAZANDI..

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NUN 153.5 KİLOMETRELİK ANTALYA-ELMALI ETABINI EUROPCAR TAKIMINDAN BERHANE NATNAEL KAZANDI.. 49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NUN 153.5 KİLOMETRELİK ANTALYA-ELMALI ETABINI EUROPCAR TAKIMINDAN BERHANE NATNAEL KAZANDI.. KONYA TORKU ŞEKERSPOR LU MUSTAFA SAYAR ÜÇÜNCÜ OLDU. SAYAR GENEL FERDİ

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

KEMER ELMALI ETABI DAVİDE REBELLİN

KEMER ELMALI ETABI DAVİDE REBELLİN KEMER ELMALI ETABI DAVİDE REBELLİN BİSİKLETÇİLER ZORLU PARKURDA DENİZ SEVİYESİNDEN 1850 METRE YÜKSEĞE TIRMANDI TUR A YARIN 132 KİLOMETRELİK FETHİYE MARMARİS ETABI İLE DEVAM EDİLECEK 51.Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

He presented the championship to Anzac people

He presented the championship to Anzac people ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 5. ETAP - STAGE 5 / MARMARÝS - TURGUTREÝS 26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE / 26 APRIL 2012 THURSDAY TURKUAZ MAYOYU KORUDU Genel ferdi klasmanda 13 saat 57 dakika 5 saniye

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru

Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru Romanya da gerçekleşen ilk öğrenci hareketliliği First mobility of students in Romania Proje Detayları Sağlıklı ve Sorumlu Bir Yetişkinliğe Doğru 2014-2016 Proje

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

T UR un beþinci gününde koþulan 178

T UR un beþinci gününde koþulan 178 ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ FREE OF CHARGE 6. ETAP - STAGE 6 / BODRUM - KUÞADASI 27 NÝSAN 2012 CUMA / 27 APRIL 2012 FRIDAY Ýrlanda takýmý Colnago nun yeni profesyonel olan Ýtalyan genç sporcusu Andrea

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 50. kez koşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 50. kez koşuluyor. ÜCRETSÝZDÝR, PARA ÝLE SATILMAZ / FREE OF CHARGE 1. ETAP - STAGE 1 ALANYA-GAZİPAŞA-ALANYA Bisikletin yarım asırlık tutkusu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 50. Kez koşuluyor. Alanyaʼdan başlayacak

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Iron and Steel Industry. Turkish transcript:

Iron and Steel Industry. Turkish transcript: CultureTalk Turkey Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu Iron and Steel Industry Turkish transcript: A: Merhaba sizinle tanışabilir miyiz? B: Merhabalar. Tabii memnuniyetle. A: İsminizi

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ KASIRGA, CUMHURBAŞKANIMIZ BİSİKLETE DAHA ÇOK ÖNEM VERİYOR UCI YARIŞ DİREKTÖRÜ HOFER, GÜZEL ÜLKE TÜRKİYE

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ KASIRGA, CUMHURBAŞKANIMIZ BİSİKLETE DAHA ÇOK ÖNEM VERİYOR UCI YARIŞ DİREKTÖRÜ HOFER, GÜZEL ÜLKE TÜRKİYE 4.10.2017 53. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURUNUN TOUR OF TURKEY BASIN LANSMANI YAPILDI FEDERASYON BAŞKANI EROL KÜÇÜKBAKIRCI, BELEDİYELERİN MUTLAKA BİSİKLET YOLLARINI YAPMASI VE ARTIRMASI GEREKİYOR

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı