TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon Çal şmalar ve Rapor Girişi) 8 MAYIS 2015 i

2 ii TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR TABLOSU KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞ U ÖNERGE METİNLERİ TAKDİM YAZISI vii viii ix xi xix lxxiv KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 1 B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON ÜYELERİ 5 C. KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 8 D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 8 D.1. Komisyon da Yap lan Toplant lar n Konusu, Bilgi Al nanlar ile Tutanaklar 9 D Ocak 2015 Tarihli Başkanl k Divan Seçimi 9 D Ocak 2015 Tarihli (1.) Toplant 9 D Ocak 2015 Tarihli (2.) Toplant : 10 D Ocak 2015 Tarihli (3.) Toplant : 11 D Ocak 2015 Tarihli (4.) Toplant : 12 D Ocak 2015 Tarihli (5.) Toplant : 13 D Şubat 2015 Tarihli (6.) Toplant : 14 D Şubat 2015 Tarihli (7.) Toplant : 14 D Şubat 2015Tarihli (8.) Toplant : 15 D Şubat 2015 Tarihli (9.) Toplant : 15 D Şubat 2015 Tarihli (10.) Toplant : 16 D Şubat 2015 Tarihli (11.) Toplant : 16 D Şubat 2015 Tarihli (12.) Toplant : 16 D Şubat 2015 Tarihli (13.) Toplant : 17 D Mart 2015 Tarihli (14.) Toplant : 17 D Mart 2015 Tarihli (15.) Toplant : 18 D Nisan 2015 Tarihli (16.) Toplant : 18 D.2. Yurt İçinde Yap lan İncelemeler, Çal şma Ziyaretleri ve Diğer Faaliyetler 19 D Tarihli Çal şma Ziyareti 19 D Tarihli Çal şma Ziyareti 19 D Tarihli Çal şma Ziyareti 19 D.3. Komisyona Davet Edilerek Bilgi Al nan veya Komisyonun Görüş Talep Ettiği STK lar 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) ii

3 iii E. KOMİSYON DA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR VE ÇALIŞMA SÜRECİ 21 F. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER, RAPORLAR VE BELGELER 23 MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU BİRİNCİ BÖLÜM KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU 1.1. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TANIMI VE TÜRLERİ Ulusal Literatürde Kullan lan Tan mlamalar Uluslararas Literatürde Kullan lan Tan mlamalar Kad na Yönelik Şiddete İlişkin Toplumsal Bak ş ve Alg Kad nlar n Kad na Yönelik Şiddet Alg s Erkeklerin Kad na Yönelik Şiddet Alg s Hukuksal Aç dan Kad na Yönelik Şiddet Kad na Yönelik Şiddet Türleri Fiziksel Şiddet Cinsel Şiddet Duygusal/Psikolojik Şiddet Ekonomik Şiddet Teknolojik/Dijital Şiddet İşyerinde Psikolojik Taciz/Mobbing Erken Yaşta ve/veya Zorla Evlilikler Töre ve Namus Ad Alt nda İşlenen Cinayetler Israrl Takip KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN YAYGINLIĞI Türkiye de Kad na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ Fiziksel Şiddetin Yayg nl ğ Cinsel Şiddetin Yayg nl ğ Duygusal/Psikolojik Şiddetin Yayg nl ğ Ekonomik Şiddetin/İstismar n Yayg nl ğ Teknolojik/Dijital Şiddetin Yayg nl ğ İşyerinde Psikolojik Tacizin/Mobbingin Yayg nl ğ Erken Yaşta ve/veya Zorla Evliliklerin Yayg nl ğ Töre ve Namus Ad Alt nda İşlenen Cinayetlerin Yayg nl ğ Israrl Takibin Yayg nl ğ Yurtd ş nda Yaşayan Türk Kad nlar na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ Dünya da Kad na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE SONUÇLARI Kad na Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Risk Faktörleri 72 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) iii

4 iv Kad na Yönelik Şiddetin Etkileri ve Sonuçlar Kad na Yönelik Şiddetin Bireysel Etkileri ve Sonuçlar Kad na Yönelik Şiddetin Toplumsal Etkileri ve Sonuçlar Şiddetin Kuşaklararas Aktar m Kad na Yönelik Şiddetin Maliyeti 75 İKİNCİ BÖLÜM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 2.1. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN HUKUKİ TEMELLERİ Kad na Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Anayasas Say l Türk Ceza Kanunu Say l Türk Medeni Kanunu Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şidddetin Önlenmesine Dair Kanun Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği /17 Say l Çocuk ve Kad nlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Al nacak Tedbirler Konulu Başbakanl k Genelgesi /154 Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmas Konulu Adalet Bakanl ğ Genelgesi Kad na Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararas Mevzuat İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi İnsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmas na Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi) Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol Kad nlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri Dördüncü Dünya Kad n Konferans : Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Kad na Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ KURUMSAL YAPISI Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas ve Araşt rma Komisyonu Raporlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü Hukuksal Yap ve Bütçe Kad n n Statüsünün Geliştirilmesi Konusunda Gerçekleştirilen Çal şmalar Şiddetle Mücadele Alan nda Yürütülen Çal şmalar Kurumsal Hizmet Birimleri 226 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) iv

5 v Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) Aile ve Sosyal Destek Program Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Alo 183 Aile, Kad n, Çocuk, Yaşl ve Engelli Sosyal Destek Hatt İçişleri Bakanl ğ Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal Yap ve Bütçe Say l Kanun Kapsam ndaki Kolluk Uygulamalar Say l Kanun Kapsam nda Yürütülen Çal şmalar İstatistiki Veriler ve Değerlendirmeler Eğitim Faaliyetleri Jandarma Genel Komutanl ğ Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsam nda İcra Edilen Faaliyetler İçişleri Bakanl ğ Jandarma Genel Komutanl ğ Aile İçi Şiddet ve Kad na Yönelik Şiddet Olaylar n n Önlenmesi Amac yla İcra Edilen Faaliyetlerin Bütçe Boyutu Aile İçi Şiddet Olaylar n n Değerlendirilmesi Kad na Yönelik Şiddet Olaylar n n Değerlendirilmesi Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Adalet Bakanl ğ Kanunlar Genel Müdürlüğü Çal şmalar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Çal şmalar Eğitim Dairesi Başkanl ğ Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Türkiye Adalet Akademisi Başkanl ğ Strateji Geliştirme Başkanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Adlî T p Kurumu Başkanl ğ Bilgi İşlem Dairesi Başkanl ğ Adalet Bakanl ğ n n Çal şmalar İle İlgili Genel Değerlendirme Sağl k Bakanl ğ Milli Eğitim Bakanl ğ Yükseköğretim Kurulu Başkanl ğ Diyanet İşleri Başkanl ğ Çal şma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ğ Türkiye İş Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kültür ve Turizm Bakanl ğ Diğer İlgili Kuruluşlar Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 348 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) v

6 vi Sivil Toplum Kuruluşlar Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlar n n Türleri Sivil Toplum Kuruluşlar n n İşlevleri ve Özellikleri Kad na Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlar Medyan n Kad na Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Rol ve Sorumluluğu Medyan n Toplum Üzerindeki Etkileri ve Sorumluluğu Medyada Şiddet ve Kad n Medyada Kad na Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Yasal Önlemler ve Etik İlkeler Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Özel Sektör 381 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) vi

7 vii TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Birleşmiş Milletler Kad n Birimi (UN Women)- Kad na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ : Ülkeler Taraf ndan Yap lan Araşt rma Tablo 2: 2015 Y l KSGM Bütçesinin Merkez ve Kuruluşlar Aras nda Dağ l m Tablo 3: Tarihleri Aras nda ŞÖNİM den Hizmet Alan Kişi Say s Tablo 4: Ocak 2015 Kad n Konukevi Say ve Kapasitesi Tablo 5: Kad n Konukevlerinin İllere Göre Dağ l m Tablo 6: Konukevinde ve İlk Kabul Biriminde Sunulan Hizmetlerden Yararlanan Kişi Say s Tablo 7: Kad n Konukevlerinden Y llar İtibariyle Yararlanan Kad n ve Çocuk Say lar Tablo 8: Kuruluşlardan Hizmet Alan Kişi Say s Tablo 9: Y llar nda Meydana Gelen Aile İçi Şiddet Olay Verileri Tablo 10: 2014 Y l nda Geçici Koruma Alt nda Öldürülen Kad nlara İlişkin Veriler Tablo 11: Koruyucu ve Önleyici Tedbir Karar Say s Tablo 12: Eğitilen Jandarma Personeli Say s Tablo 13: Say l Yasaya Göre Koruma Karar Aç lan ve Karara Bağlanan Dava Say lar, TÜRKİYE ( ) Tablo 14: Say l Yasaya Göre Koruma Karar Aç lan ve Karara Bağlanan Dava Say lar, MAHKEME (2013) Tablo 15: Y llar nda Sağl k Kuruluşlar na Şiddet Nedeni İle Başvuran Kad n Say s Tablo 16: Y llar nda 6284 Say l Kanun Gereği Önleyici Sağl k Tedbiri Karar Verilen Kişi Say s Tablo 17: Y llar İtibari ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kademesinde K z Çocuklar n n Okullaşma Oranlar Tablo 18: Y llar İtibari İle İlköğretim ve Ortaöğretimde Cinsiyet Oranlar (100 Erkek Öğrenciye Karş l k K z Öğrenci Say s ) Tablo 19: K z Yat l Bölge Ortaokullar Yat l Öğrenci Say lar Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) vii

8 viii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Erkeklerin Kad n n Toplum İçerisindeki Rolüne Yönelik Alg lar Şekil 2: Sebeplerine Göre Töre ve Namus Cinayetleri Dağ l m Şekil 3: Eşinin veya Birlikte Olduğu Erkeklerin Fiziksel, Cinsel Şiddetine ve Duygusal Şiddet/İstismar na Maruz Kalm ş Kad nlar n Yüzdesi, Türkiye Şekil 4: Eşi veya Birlikte Olduğu Erkeklerin Fiziksel ve/veya Cinsel Şiddetine Maruz Kalm ş Kad nlar n Bölge ve Yerleşim Yerine Göre Yüzdesi, Türkiye Şekil 5: Töre ve Namus Cinayetleri Bölgelere Göre Dağ l m Şekil 6: KSGM Organizasyon Şemas Şekil 7: Kad n Konukevi Say s nda Y llara Göre Art ş Şekil 8: Çocuk ve Kad n K s m Amirliklerinin Bulunduğu İller Şekil 9: Aile İçi Şiddet Olaylar n n Tasnifi Şekil 10: Kad na Yönelik Şiddet Olay Say lar ( ) Şekil 11: Kad na Yönelik Şiddet Olay Nedenleri Şekil 12: Kad na Yönelik Şiddet Mağdur Durumu Şekil 13: Aile İçi Şiddet ve Kad na Yönelik Şiddet Olaylar nda Ölen Kad n Durumu Şekil 14: Kad na Yönelik Şiddet Mağdur Eğitim Durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) viii

9 ix KISALTMALAR TABLOSU AB ABD AK AP ASPB ATHGM BM CEDAW EGM GSYH GSYH ILO İŞKUR KHK KİT KOBİ KSGM RTÜK SGK SHÇEK Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kommisyonu Avrupa Parlamentosu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Birleşmiş Miletler Kad na Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesi Emniyet Genel Müdürlüğü Gayrisafi Yurt İçi Has la Gayri-Safi Yurt İçi Has la Uluslararas Cal şma Teşkilat (International Labor Organization) Turkiye İş Kurumu Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşebbüsü Küçük ve Orta Boydaki İşletmeler Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) ix

10 x ŞİVO ŞÖNİM STK TCK TKYAİŞ UNDP UNFPA Şiddet İçerikli Video Oyunlar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Sivil Toplum Kuruluşu Türk Ceza Kanunu Türkiye de Kad na Yönelik Aile İçi Şiddet Araşt rmas Birleşmiş Milletler Kalk nma Program Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNWOMEN Birleşmiş Milletler Kad n Birimi WHO YÖK Dünya Sağl k Örgütü nün Yükseköğretim Kurulu Başkanl ğ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) x

11 xi KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞ U Dünya genelinde güncelliğini koruyan ve mücadele edilmesi gereken "şiddet" kavram, insanlar n temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden olgular n baş nda gelmektedir. Şiddet, tüm ülkelerin ortak sorunu olduğu gibi, ülkemizin de en önemli ve güncel sorunlar ndan birisidir. Şiddetin en yayg n biçimi olan kad na yönelik şiddet, kad n n insan hakk ihlali olmas yan nda, en temelde yaşam n tehdit eden ve toplumsal hayata kat l m na engel olan sosyal bir sorundur. Geniş kapsaml olarak değerlendirildiğinde, kad na yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak kendini göstermekte olup, kad n n bu şiddet türlerinden korunmas, çok yönlü, bütüncül, kapsay c plan ve politikalarla, toplumsal düzeyde ortak ve kararl bir mücadeleyi gerektirmektedir. Uluslararas alanda, şiddetin önlenmesine yönelik olarak Birleşmiş Milletler, ve Avrupa Konseyi nin önemli çal şmalar olmuştur. Bu kapsamda İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi, Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n ÖnlenmesiUluslararas Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol, Kad nlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, Pekin Deklarasyonu ve Kad nlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) gibi sözleşme ve bildirgeler, taraf ülkelerce imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Ülkemiz taraf ndan say lan tüm bu uluslararas yükümlülüklerin ve insan haklar na sayg l, sosyal hukuk Devleti olma konusundaki kararl l ğ n sonucu olarak mevzuat m zda çeşitli düzenlemeler yap lm şt r. Ülkemizde kad na yönelik şiddetle mücadelede temel hareket noktas Anayasad r. Anayasan n "Kanun önünde eşitlik" kenar başl kl 10 uncu maddesinde, herkesin dil, rk, renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay r m gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir. Maddeye 2004 y l nda eklenen f kra ile, kad nlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiş, 2010 y l nda yap lan değişiklik ile kad n erkek eşitliği Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xi

12 xii alan nda al nacak tedbirlerin eşitlik ilkesine ayk r olarak yorumlanamayacağ hükmü getirilmiştir. Anayasan n 41 inci maddesinde 2010 y l nda yap lan değişiklikle, maddenin kenar başl ğ "Ailenin korunmas ve çocuk haklar " olarak düzenlenmiştir. Madde içeriğinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler aras nda eşitliğe dayand ğ, devletin, ailenin huzur ve refah ile özellikle anan n ve çocuklar n korunmas ve aile planlamas n n öğretimi ile uygulanmas n sağlamak için gerekli tedbirleri alarak teşkilat kuracağ belirtilmiştir. Yine maddeye ayn y l eklenen f kra ile, devletin, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar koruyucu tedbirleri alacağ hükmü öngörülmüştür. 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 say l Türk Ceza Kanunu ile, 765 say l Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kad n n mağduru olduğu bir k s m suç tipleri, topluma karş işlenen suçlar kapsam ndan ç kar larak kişilere karş işlenen suçlar kapsam na al nm ş ve cezalar ağ rlaşt r lm şt r. Ayr ca, töre saiki, kasten öldürme suçunun nitelikli hali say larak faillerin Kanunda öngörülen en ağ r ceza olan ağ rlaşt r lm ş müebbet hapis cezas yla cezaland r lmalar sağlanm şt r. Bununla birlikte, kad nlar n mağdur olduklar cinsel dokunulmazl ğ ihlal eden suçlar genel adap ve aile düzeni başl ğ ndan ç kar lm ş, kişilere karş suçlar k sm nda, cinsel dokunulmazl ğ na karş işlenen suçlar bölümünün de düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 22 nci Yasama Döneminde, 1140 say l Töre Ve Namus Cinayetleri İle Kad nlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amac yla kurulan Meclis Araşt rmas Komisyonunda önemli çal şmalara imza at lm şt r. Bu Araşt rma Komisyonu Raporu kad na yönelik şiddet konusunda bir dönüm noktas olmuştur. 22 nci Yasama Döneminde haz rlanan söz konusu Meclis Araşt rmas Komisyonu Raporunda; Anayasa'n n 10 uncu maddesi göz önüne al narak, Devletin, bu amir hükmü hayata geçirecek başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almas ; mevzuat m zdaki kad n-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin ay klanmas yönünde çal şmalar n yap lmas ; 4320 say l Ailenin Korunmas na Dair Kanun'un uygulanmas aşamas nda daha etkili bir sonuca ulaşmak için şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmalar konusunda ihtiyaç duyulan bütün yasal ve kurumsal alt yap n n oluşturulmas ; kad na yönelik şiddete karş al nacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xii

13 xiii önlemlerin bir ulusal plan çerçevesinde yasal, kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, kapsaml olarak belirlenmesi ve bu plan haz rlan rken toplumsal cinsiyet bak ş aç s na sahip bir plan olmas n n sağlanmas gerektiği yönünde önerilere yer verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Töre Ve Namus Cinayetleri İle Kad nlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amac yla kurulan Meclis Araşt rmas Komisyonu Raporu esas al narak haz rlanan 2006/17 say l "Çocuk ve Kad nlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Al nacak Tedbirler" konulu Başbakanl k Genelgesi 04/07/2006 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006/17 say l Başbakanl k Genelgesinde, Araşt rma Raporunda yer alan önerilerle ilgili olarak başlat lacak çal şmalarda sorumlu kurumlar ile işbirliği yap lacak kurum ve kuruluşlar tek tek belirlenerek, söz konusu kurum ve kuruluşlar n yapacaklar iş ve işlemler başl klar alt nda s ralanm şt r. TBMM Kad n Erkek F rsat Eşitliği Komisyonu'nun a) Kad na Yönelik Şiddetin Önlenmesi Varsa Uygulamadaki Noksanl klar n Tespitine İlişkin Alt Komisyonu ile b) Erken Yaşta Evlilikler Hakk nda İnceleme Yap lmas na Dair (2009) Alt Komisyonu Raporlar nda; Aile içi şiddet konusunda uzmanlaşm ş aile savc s, aile polisi birimleri kurulmal d r. Şiddete uğrama tehlikesinin varl ğ da mahkemece verilecek tedbir karar için yeterli olmal d r. Kad na yönelik şiddetle mücadelede, Kad na Yönelik Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinin 8. maddesi göz önünde tutulmal d r. şeklinde öneriler yer alm şt r. Yine, TBMM İnsan Haklar n İnceleme Komisyonu'nun 24. Yasama Döneminde (2011) haz rlad ğ Kad na ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporunda; Toplumun temelini teşkil eden Aile Müessesesinde görülen çözülme ve zaaf toplumsal çözülmeye sebep teşkil edecektir. Kad na karş şiddet ve aile içi şiddet konusu her ne kadar çözüm getirilmesi gereken önemli bir toplumsal bir problem ise de, burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus aile müessesesinin korunmas olmal d r. Milletimizin geleceği, örf ve adetlerimizin gelecek nesillere intikalinin sağlanmas aç s ndan çocuklar yetiştirmekle yükümlü olan aile fertlerini, birbirlerine yabanc laşt racak, kad n ve erkeği aileden uzaklaşt racak dolay s ile aile yap s n bozucu ve sonucunda aile fertlerini yaln zl ğa sürükleyecek uygulamalardan sak n lmas nda fayda görülmektedir. şeklinde önerilere yer verilmiştir. TBMM Komisyonlar taraf ndan yap lan bu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xiii

14 xiv çal şmalar, toplum nezdinde olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde fark ndal k yaratm şt r. Diğer yandan, temel amac, kad nlar şiddetten korumak, şiddet olaylar n kovuşturmak ve ortadan kald rmak olan Kad nlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 24 Kas m 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanm şt r. Alan nda ilk ve bağlay c olma özelliğine sahip İstanbul Sözleşmesini onaylayan ilk ülke Türkiye'dir. Sözleşme nin yürürlüğe girmesi için gerekli 10 imza, ülkelerin değerlendirme süreçleri nedeniyle üç y lda tamamlanarak söz konusu Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi dikkate al narak haz rlanan 6284 say l "Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" 8 Mart 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş, 20/03/2013 tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay nlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kad nlar n, çocuklar n, aile bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amac yla al nacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yasal alt yap y daha da güçlendirerek kad na yönelik şiddetle mücadeleyi bir üst seviyeye taş yan bu Kanun, getirdiği kapsaml düzenlemelerle uluslararas alanda da emsal niteliğindedir. 03/06/2011 tarihli ve 633 Say l Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ kurularak, Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü bu Bakanl k bünyesinde yeniden yap land r lm şt r. Bakanl ğ n kurulmas n n ard ndan yürütülen en önemli çal şmalardan biri olan 6284 say l Kanun kapsam nda, gerekli uzman personelin görev yapt ğ, şiddetin önlenmesi ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmas na yönelik destek ve hizmetlerin verildiği, çal şmalar n 7/24 saat esas na göre yürüten Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuştur. Kad na yönelik şiddetin önlenmesi amac yla, 2006/17 say l Genelge uyar nca Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü taraf ndan "Kad na Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan " haz rlanarak yürürlüğe konulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xiv

15 xv "6284 say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Kad na Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, tarihli Ulusal Eylem Plan n n süresinin dolmuş olmas ve planda öngörülen faaliyetlerin devaml l ğ n n sağlanmas amac yla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar n katk ve kat l mlar yla "Kad na Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan ( )" haz rlanm ş ve yürürlüğe konulmuştur. Adalet Bakanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, başta kad n ve çocuklar olmak üzere, mağdur ve suçtan zarar görenlerin haklar n n korunmas ve bu kişilere yönelik destek hizmetlerinin sağlanmas amac yla Mağdur Haklar Daire Başkanl ğ ile Adliyeler bünyesinde Aile İçi Şiddet Suçlar Soruşturma Bürolar kurulmuştur. Ayr ca, Sağl k Bakanl ğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağl hastaneler bünyesinde Acil Krize Müdahale Birimi ; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanl ğ bünyesinde ise Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü kurulmuş olup görevi kapsam nda hizmet vermektedir. Kad na yönelik şiddetin farkl boyutlar n belirlemek, nedenlerini tespit etmek ve bu konuda veri toplama ihtiyac n gidermek amac yla, Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü işbirliğiyle 2008 y l nda ilk defa kapsaml olarak Türkiye de Kad na Yönelik Aile İçi Şiddet Araşt rmas " gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine, yap lan yasal düzenlemeler ve kurumsal alt yap n n güçlendirilmesinin ard ndan, ayn isimli araşt rman n devam niteliğindeki ikinci araşt rma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ taraf ndan, yine Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü işbirliğiyle 2014 y l nda gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili olarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ, Adalet Bakanl ğ, İçişleri Bakanl ğ, Milli Savunma Bakanl ğ, Sağl k Bakanl ğ, Milli Eğitim Bakanl ğ, Diyanet İşleri Başkanl ğ ile ilgili birçok kurum ve kuruş taraf ndan personel eğitim çal şmalar gerçekleştirilmiştir. Ayr ca yine kad na yönelik şiddetin önlenmesi amac yla Bakanl klar ve çeşitli kurum ve kuruşlar aras nda protokoller imzalanarak uygulamaya konulmuştur. Konuyla ilgili önemli mevzuat çal şmalar ile idari düzenlemeler yap lmas na, önlemler al nmas na ve toplumsal fark ndal ğ art ran eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesine rağmen, şiddet olgusu hâlen toplumdaki varl ğ n devam ettirmektedir. Bu nedenle, kad na yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xv

16 xvi şiddetin ortadan kald r lmas amac yla, öncelikle şiddet nedenlerinin araşt r larak bu yönde tespitler yap lmas ihtiyac doğmuştur. Bu bağlamda, kad na karş şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalar n n değerlendirilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, tespitler doğrultusunda çözüm önerilerinin ve önemli hususlar n belirlenmesi amac yla Anayasa n n 98 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü nün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araşt rma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlar yla araşt r lmas gündeme gelmiştir. Bu kapsamda; TBMM Genel Kurulu nda 32 adet araşt rma önergesinin birleştirilerek kabul edilmesinden sonra; Kad na Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Meclis Araşt rmas Komisyonu kurulmuştur. Kad na Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Kurulan Meclis Araşt rmas Komisyonu, Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde belirtilen görev ve yetki çerçevesinde, tarihinde çal şmalar na başlam şt r. Komisyon, yaklaş k 4 ayl k çal şma süresi içerisinde, TBMM de 17 toplant gerçekleştirmiştir. Bu toplant lara, görüş ve önerilerini belirtmek üzere Bakan, siyasetçi, akademisyen, bürokrat ve STK temsilcisi olmak üzere 70 kişi komisyona davet edilmişlerdir. Davetlilerden 12 si STK Temsilcisi olup, Komisyonun çal şma süresinin k s tl olmas ndan dolay 34 STK dan ise yaz l olarak görüş talep edilmiştir. Ankara İlinde Komisyon üyeleri ve uzmanlardan oluşan heyetle gerçekleştirilen çal şma ziyaretlerinde; T.C. Adalet Bakanl ğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Sincan Aç k Ceza İnfaz Kurumu Ankara 1 No.lu L Tipi Erkek Kapal Ceza İnfaz Kurumu ile Kad n Kapal Ceza İnfaz Kurumu na, Adalet Bakanl ğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanl ğ na, T.C. Sağl k Bakanl ğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Ankara Numune Hastanesi Başhekimliği T bbi Sosyal Hizmet Birimi ile Kriz Müdahale Merkezine ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ne (ŞÖNİM) ziyaretler gerçekleştirmiştir. Yap lan çal şma ziyaretlerinde, 9 u Kad n, 10 u Erkek olmak üzere 19 Mahkum ve 40 Yetkili ile görüşülmüştür. Yukarda belirtilen toplant ve çal şma ziyaretleri sonucunda kad na yönelik şiddeti doğuran etkenlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde çoklu ve karmaş k bir yap sergilediği Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xvi

17 xvii görülmüştür. Bu çerçevede, kad na yönelik şiddete bir hoşgörü ortam haz rlanmas gibi kültürel faktörler, evlilik içinde çat şma yaşama, ilişkideki sorunlar çözememe gibi ilişki faktörleri; kad n n ekonomik bağ ms zl ğ n n olmamas, istihdam olanaklar na erişimde s n rl l klar gibi ekonomik faktörler ile karar alma mekanizmalar nda kad n-erkek eşitliğinin tam olarak sağlanamam ş olmas şiddetin ortaya ç kmas n etkileyen temel faktörler olarak tespit edilmiştir. İşsizlik, yoksulluk, kültürel değişimler, alkol gibi etkenler ise tek başlar na şiddeti doğuran birer neden değil, var olan bir eğilimin d şa ç kmas n kolaylaşt ran şiddet riskini art r c faktörler olduğu bulgusuna ulaş lm şt r. Şiddetin sonuçlar ise, nedenlerine paralel şekilde çok boyutluluk göstermektedir. Kad n n fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ağ r zarar vermesinin d ş nda, kad n n üretkenliğini, çal şma kapasitesini olumsuz etkilemekte; iş gücü piyasas na kat l m n n düşmesi, iş verimliliğinin azalmas, kazanç kayb gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Yaşam kalitesinin düşmesi, demokratik süreçlere kat l m n azalmas, şiddet ve sald rganl k içeren eylemlerin kuşaktan kuşağa akt r lmas riski şiddetin sosyal sonuçlar aras nda yer almaktad r. Nedenleri ve sonuçlar bak m ndan çok boyutlu bir sorun alan olan şiddetle mücadele, ancak, çok yönlü ve kapsaml çal şmalarla ve bütüncül bir yaklaş mla, mümkün olabilecektir. Bu alanda ilgili tüm taraflar n belirli bir program dahilinde, kararl, sistemli ve eşgüdümlü müdahale ve mücadelesine ihtiyaç duyulmaktad r. Bu çerçevede, kad na yönelik şiddetin önlenmesi amac yla al nmas gereken tedbirler; şiddetin önlenmesi, mağdurun korunmas, failin rehabilitasyonu ve cezaland r lmas, eşgüdüm ve koordinasyonun geliştirilmesi, ana başl klar nda özetlenebilir. Bu yöndeki çal şmalara, hukuk alan nda yap lacak baz değişiklikler zemin haz rlayacak ve destek olacakt r. Ülkemizde, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kad nlar n toplumdaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikalar yayg nlaşt r lm şt r. Bu kapsamda; başta Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xvii

18 xviii olmak üzere birçok yasal düzenleme yap lm ş olup, bu düzenlemelerle kad n erkek eşitliğinin hukuki zemini güçlendirilmiştir. 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 say l Türk Ceza Kanunu'nda yap lan düzenlemelerle birçok suçun kad na ve eşe karş işlenmiş olmas nitelikli hal olarak öngörülmüştür. Bu kapsamda Kanunun tan mlar kenar başl kl maddesinde yer alan kad n-k z ayr m ile, baz suçlar bak m ndan cezan n belirlenmesinde kriter olarak kabul edilen evli-bekar ayr m kald r larak eşitsizlik giderilmiştir. Ayr ca, Ceza Kanunun uygulanmas nda kişiler aras nda rk, din, dil, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal ve diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayr m yap lamayacağ ve hiçbir kimseye ayr cal k tan namayacağ na ilişkin hüküm öngörülmüştür. Mülga Türk Ceza Kanununda yer alan cinsel suçlar, Adab Umumiye Ve Nizam Aile Aleyhinde Cürümler bölümünde düzenlenirken, yeni Türk Ceza Kanununda ise Vücut Dokunulmazl ğ na Karş Suçlar başl ğ alt nda düzenlenmiştir. Diğer yandan, yeni Türk Ceza Kanununda zorla rza geçme ve zorla rza tasaddi kavramlar kald r larak yerine cinsel sald r ve çocuklar n cinsel istismar kavramlar kullan lm şt r. 18/06/2014 tarihli ve 6545 say l Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel dokunulmazl ğa karş işlenen suçlara yönelik olarak önemli değişiklikler yap lm ş, böylelikle cinsel sald r, çocuklar n cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlar n n cezalar önemli ölçüde art r lm ş, bu suçlar n işleniş biçimleri nazara al narak nitelikli hal say lacak yeni eylem tipleri eklenmiştir. 22/11/2001 tarihinde kabul edilen 4721 say l Türk Medeni Kanunu 08/12/2001 tarihinde Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun; Türk toplumuna çağdaş gelişmeleri yans tan hükümler içermekte olup; bu haliyle kad n erkek eşitliğini gözeten, cinsiyet ayr mc l ğ n ortadan kald ran, kad nlar aile ve toplum içerisinde erkeklerle eşit hale getiren bir Kanundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xviii

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Derleme Birleşmiş Milletler Çocuk Haklar Sözleşmesi ne Göre Türk Çocuklar n n Sağl k ve Sosyal Haklar Aç s ndan Durumu Emel ÖRÜN, Mustafa Mansur TATLI Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sağl ğ ve

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 454 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi nin yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır.

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği ile ilgili sorumluluk Uluslararası Çocuk Merkezi ile Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ne aittir ve Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi

Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı. Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleflmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP 11. DÖNEM 02 Temmuz 2011-05 Mayıs 2013 Yayına Hazırlayan Aydın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Kuruluş : 5 Haziran

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı