TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon Çal şmalar ve Rapor Girişi) 8 MAYIS 2015 i

2 ii TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR TABLOSU KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞ U ÖNERGE METİNLERİ TAKDİM YAZISI vii viii ix xi xix lxxiv KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI A. MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİNİN KONUSU VE ÖZETİ 1 B. KOMİSYONUN KURULUŞU, GÖREV SÜRESİ VE KOMİSYON ÜYELERİ 5 C. KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRECİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 8 D. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 8 D.1. Komisyon da Yap lan Toplant lar n Konusu, Bilgi Al nanlar ile Tutanaklar 9 D Ocak 2015 Tarihli Başkanl k Divan Seçimi 9 D Ocak 2015 Tarihli (1.) Toplant 9 D Ocak 2015 Tarihli (2.) Toplant : 10 D Ocak 2015 Tarihli (3.) Toplant : 11 D Ocak 2015 Tarihli (4.) Toplant : 12 D Ocak 2015 Tarihli (5.) Toplant : 13 D Şubat 2015 Tarihli (6.) Toplant : 14 D Şubat 2015 Tarihli (7.) Toplant : 14 D Şubat 2015Tarihli (8.) Toplant : 15 D Şubat 2015 Tarihli (9.) Toplant : 15 D Şubat 2015 Tarihli (10.) Toplant : 16 D Şubat 2015 Tarihli (11.) Toplant : 16 D Şubat 2015 Tarihli (12.) Toplant : 16 D Şubat 2015 Tarihli (13.) Toplant : 17 D Mart 2015 Tarihli (14.) Toplant : 17 D Mart 2015 Tarihli (15.) Toplant : 18 D Nisan 2015 Tarihli (16.) Toplant : 18 D.2. Yurt İçinde Yap lan İncelemeler, Çal şma Ziyaretleri ve Diğer Faaliyetler 19 D Tarihli Çal şma Ziyareti 19 D Tarihli Çal şma Ziyareti 19 D Tarihli Çal şma Ziyareti 19 D.3. Komisyona Davet Edilerek Bilgi Al nan veya Komisyonun Görüş Talep Ettiği STK lar 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) ii

3 iii E. KOMİSYON DA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR VE ÇALIŞMA SÜRECİ 21 F. KOMİSYONA SUNULAN ÖNERGELER, RAPORLAR VE BELGELER 23 MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU BİRİNCİ BÖLÜM KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU 1.1. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TANIMI VE TÜRLERİ Ulusal Literatürde Kullan lan Tan mlamalar Uluslararas Literatürde Kullan lan Tan mlamalar Kad na Yönelik Şiddete İlişkin Toplumsal Bak ş ve Alg Kad nlar n Kad na Yönelik Şiddet Alg s Erkeklerin Kad na Yönelik Şiddet Alg s Hukuksal Aç dan Kad na Yönelik Şiddet Kad na Yönelik Şiddet Türleri Fiziksel Şiddet Cinsel Şiddet Duygusal/Psikolojik Şiddet Ekonomik Şiddet Teknolojik/Dijital Şiddet İşyerinde Psikolojik Taciz/Mobbing Erken Yaşta ve/veya Zorla Evlilikler Töre ve Namus Ad Alt nda İşlenen Cinayetler Israrl Takip KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN YAYGINLIĞI Türkiye de Kad na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ Fiziksel Şiddetin Yayg nl ğ Cinsel Şiddetin Yayg nl ğ Duygusal/Psikolojik Şiddetin Yayg nl ğ Ekonomik Şiddetin/İstismar n Yayg nl ğ Teknolojik/Dijital Şiddetin Yayg nl ğ İşyerinde Psikolojik Tacizin/Mobbingin Yayg nl ğ Erken Yaşta ve/veya Zorla Evliliklerin Yayg nl ğ Töre ve Namus Ad Alt nda İşlenen Cinayetlerin Yayg nl ğ Israrl Takibin Yayg nl ğ Yurtd ş nda Yaşayan Türk Kad nlar na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ Dünya da Kad na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE SONUÇLARI Kad na Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Risk Faktörleri 72 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) iii

4 iv Kad na Yönelik Şiddetin Etkileri ve Sonuçlar Kad na Yönelik Şiddetin Bireysel Etkileri ve Sonuçlar Kad na Yönelik Şiddetin Toplumsal Etkileri ve Sonuçlar Şiddetin Kuşaklararas Aktar m Kad na Yönelik Şiddetin Maliyeti 75 İKİNCİ BÖLÜM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 2.1. KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELENİN HUKUKİ TEMELLERİ Kad na Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Ulusal Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Anayasas Say l Türk Ceza Kanunu Say l Türk Medeni Kanunu Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şidddetin Önlenmesine Dair Kanun Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği /17 Say l Çocuk ve Kad nlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Al nacak Tedbirler Konulu Başbakanl k Genelgesi /154 Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmas Konulu Adalet Bakanl ğ Genelgesi Kad na Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararas Mevzuat İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi İnsan Haklar ve Temel Özgürlüklerin Korunmas na Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi) Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW) Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol Kad nlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri Dördüncü Dünya Kad n Konferans : Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu Kad na Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKASININ KURUMSAL YAPISI Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas ve Araşt rma Komisyonu Raporlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü Hukuksal Yap ve Bütçe Kad n n Statüsünün Geliştirilmesi Konusunda Gerçekleştirilen Çal şmalar Şiddetle Mücadele Alan nda Yürütülen Çal şmalar Kurumsal Hizmet Birimleri 226 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) iv

5 v Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) Aile ve Sosyal Destek Program Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Alo 183 Aile, Kad n, Çocuk, Yaşl ve Engelli Sosyal Destek Hatt İçişleri Bakanl ğ Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal Yap ve Bütçe Say l Kanun Kapsam ndaki Kolluk Uygulamalar Say l Kanun Kapsam nda Yürütülen Çal şmalar İstatistiki Veriler ve Değerlendirmeler Eğitim Faaliyetleri Jandarma Genel Komutanl ğ Say l Ailenin Korunmas ve Kad na Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsam nda İcra Edilen Faaliyetler İçişleri Bakanl ğ Jandarma Genel Komutanl ğ Aile İçi Şiddet ve Kad na Yönelik Şiddet Olaylar n n Önlenmesi Amac yla İcra Edilen Faaliyetlerin Bütçe Boyutu Aile İçi Şiddet Olaylar n n Değerlendirilmesi Kad na Yönelik Şiddet Olaylar n n Değerlendirilmesi Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Adalet Bakanl ğ Kanunlar Genel Müdürlüğü Çal şmalar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Çal şmalar Eğitim Dairesi Başkanl ğ Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Türkiye Adalet Akademisi Başkanl ğ Strateji Geliştirme Başkanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Adlî T p Kurumu Başkanl ğ Bilgi İşlem Dairesi Başkanl ğ Adalet Bakanl ğ n n Çal şmalar İle İlgili Genel Değerlendirme Sağl k Bakanl ğ Milli Eğitim Bakanl ğ Yükseköğretim Kurulu Başkanl ğ Diyanet İşleri Başkanl ğ Çal şma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ğ Türkiye İş Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kültür ve Turizm Bakanl ğ Diğer İlgili Kuruluşlar Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 348 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) v

6 vi Sivil Toplum Kuruluşlar Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlar n n Türleri Sivil Toplum Kuruluşlar n n İşlevleri ve Özellikleri Kad na Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Kuruluşlar Medyan n Kad na Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Rol ve Sorumluluğu Medyan n Toplum Üzerindeki Etkileri ve Sorumluluğu Medyada Şiddet ve Kad n Medyada Kad na Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Yasal Önlemler ve Etik İlkeler Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Özel Sektör 381 Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) vi

7 vii TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Birleşmiş Milletler Kad n Birimi (UN Women)- Kad na Yönelik Şiddetin Yayg nl ğ : Ülkeler Taraf ndan Yap lan Araşt rma Tablo 2: 2015 Y l KSGM Bütçesinin Merkez ve Kuruluşlar Aras nda Dağ l m Tablo 3: Tarihleri Aras nda ŞÖNİM den Hizmet Alan Kişi Say s Tablo 4: Ocak 2015 Kad n Konukevi Say ve Kapasitesi Tablo 5: Kad n Konukevlerinin İllere Göre Dağ l m Tablo 6: Konukevinde ve İlk Kabul Biriminde Sunulan Hizmetlerden Yararlanan Kişi Say s Tablo 7: Kad n Konukevlerinden Y llar İtibariyle Yararlanan Kad n ve Çocuk Say lar Tablo 8: Kuruluşlardan Hizmet Alan Kişi Say s Tablo 9: Y llar nda Meydana Gelen Aile İçi Şiddet Olay Verileri Tablo 10: 2014 Y l nda Geçici Koruma Alt nda Öldürülen Kad nlara İlişkin Veriler Tablo 11: Koruyucu ve Önleyici Tedbir Karar Say s Tablo 12: Eğitilen Jandarma Personeli Say s Tablo 13: Say l Yasaya Göre Koruma Karar Aç lan ve Karara Bağlanan Dava Say lar, TÜRKİYE ( ) Tablo 14: Say l Yasaya Göre Koruma Karar Aç lan ve Karara Bağlanan Dava Say lar, MAHKEME (2013) Tablo 15: Y llar nda Sağl k Kuruluşlar na Şiddet Nedeni İle Başvuran Kad n Say s Tablo 16: Y llar nda 6284 Say l Kanun Gereği Önleyici Sağl k Tedbiri Karar Verilen Kişi Say s Tablo 17: Y llar İtibari ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kademesinde K z Çocuklar n n Okullaşma Oranlar Tablo 18: Y llar İtibari İle İlköğretim ve Ortaöğretimde Cinsiyet Oranlar (100 Erkek Öğrenciye Karş l k K z Öğrenci Say s ) Tablo 19: K z Yat l Bölge Ortaokullar Yat l Öğrenci Say lar Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) vii

8 viii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Erkeklerin Kad n n Toplum İçerisindeki Rolüne Yönelik Alg lar Şekil 2: Sebeplerine Göre Töre ve Namus Cinayetleri Dağ l m Şekil 3: Eşinin veya Birlikte Olduğu Erkeklerin Fiziksel, Cinsel Şiddetine ve Duygusal Şiddet/İstismar na Maruz Kalm ş Kad nlar n Yüzdesi, Türkiye Şekil 4: Eşi veya Birlikte Olduğu Erkeklerin Fiziksel ve/veya Cinsel Şiddetine Maruz Kalm ş Kad nlar n Bölge ve Yerleşim Yerine Göre Yüzdesi, Türkiye Şekil 5: Töre ve Namus Cinayetleri Bölgelere Göre Dağ l m Şekil 6: KSGM Organizasyon Şemas Şekil 7: Kad n Konukevi Say s nda Y llara Göre Art ş Şekil 8: Çocuk ve Kad n K s m Amirliklerinin Bulunduğu İller Şekil 9: Aile İçi Şiddet Olaylar n n Tasnifi Şekil 10: Kad na Yönelik Şiddet Olay Say lar ( ) Şekil 11: Kad na Yönelik Şiddet Olay Nedenleri Şekil 12: Kad na Yönelik Şiddet Mağdur Durumu Şekil 13: Aile İçi Şiddet ve Kad na Yönelik Şiddet Olaylar nda Ölen Kad n Durumu Şekil 14: Kad na Yönelik Şiddet Mağdur Eğitim Durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) viii

9 ix KISALTMALAR TABLOSU AB ABD AK AP ASPB ATHGM BM CEDAW EGM GSYH GSYH ILO İŞKUR KHK KİT KOBİ KSGM RTÜK SGK SHÇEK Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kommisyonu Avrupa Parlamentosu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Birleşmiş Miletler Kad na Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesi Emniyet Genel Müdürlüğü Gayrisafi Yurt İçi Has la Gayri-Safi Yurt İçi Has la Uluslararas Cal şma Teşkilat (International Labor Organization) Turkiye İş Kurumu Kanun Hükmünde Kararname Kamu İktisadi Teşebbüsü Küçük ve Orta Boydaki İşletmeler Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) ix

10 x ŞİVO ŞÖNİM STK TCK TKYAİŞ UNDP UNFPA Şiddet İçerikli Video Oyunlar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Sivil Toplum Kuruluşu Türk Ceza Kanunu Türkiye de Kad na Yönelik Aile İçi Şiddet Araşt rmas Birleşmiş Milletler Kalk nma Program Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNWOMEN Birleşmiş Milletler Kad n Birimi WHO YÖK Dünya Sağl k Örgütü nün Yükseköğretim Kurulu Başkanl ğ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) x

11 xi KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞ U Dünya genelinde güncelliğini koruyan ve mücadele edilmesi gereken "şiddet" kavram, insanlar n temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden olgular n baş nda gelmektedir. Şiddet, tüm ülkelerin ortak sorunu olduğu gibi, ülkemizin de en önemli ve güncel sorunlar ndan birisidir. Şiddetin en yayg n biçimi olan kad na yönelik şiddet, kad n n insan hakk ihlali olmas yan nda, en temelde yaşam n tehdit eden ve toplumsal hayata kat l m na engel olan sosyal bir sorundur. Geniş kapsaml olarak değerlendirildiğinde, kad na yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak kendini göstermekte olup, kad n n bu şiddet türlerinden korunmas, çok yönlü, bütüncül, kapsay c plan ve politikalarla, toplumsal düzeyde ortak ve kararl bir mücadeleyi gerektirmektedir. Uluslararas alanda, şiddetin önlenmesine yönelik olarak Birleşmiş Milletler, ve Avrupa Konseyi nin önemli çal şmalar olmuştur. Bu kapsamda İnsan Haklar Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi, Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Kad nlara Karş Her Türlü Ayr mc l ğ n ÖnlenmesiUluslararas Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol, Kad nlara Karş Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri, Pekin Deklarasyonu ve Kad nlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) gibi sözleşme ve bildirgeler, taraf ülkelerce imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. Ülkemiz taraf ndan say lan tüm bu uluslararas yükümlülüklerin ve insan haklar na sayg l, sosyal hukuk Devleti olma konusundaki kararl l ğ n sonucu olarak mevzuat m zda çeşitli düzenlemeler yap lm şt r. Ülkemizde kad na yönelik şiddetle mücadelede temel hareket noktas Anayasad r. Anayasan n "Kanun önünde eşitlik" kenar başl kl 10 uncu maddesinde, herkesin dil, rk, renk, cinsiyet siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay r m gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir. Maddeye 2004 y l nda eklenen f kra ile, kad nlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiş, 2010 y l nda yap lan değişiklik ile kad n erkek eşitliği Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xi

12 xii alan nda al nacak tedbirlerin eşitlik ilkesine ayk r olarak yorumlanamayacağ hükmü getirilmiştir. Anayasan n 41 inci maddesinde 2010 y l nda yap lan değişiklikle, maddenin kenar başl ğ "Ailenin korunmas ve çocuk haklar " olarak düzenlenmiştir. Madde içeriğinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler aras nda eşitliğe dayand ğ, devletin, ailenin huzur ve refah ile özellikle anan n ve çocuklar n korunmas ve aile planlamas n n öğretimi ile uygulanmas n sağlamak için gerekli tedbirleri alarak teşkilat kuracağ belirtilmiştir. Yine maddeye ayn y l eklenen f kra ile, devletin, her türlü istismara ve şiddete karş çocuklar koruyucu tedbirleri alacağ hükmü öngörülmüştür. 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 say l Türk Ceza Kanunu ile, 765 say l Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kad n n mağduru olduğu bir k s m suç tipleri, topluma karş işlenen suçlar kapsam ndan ç kar larak kişilere karş işlenen suçlar kapsam na al nm ş ve cezalar ağ rlaşt r lm şt r. Ayr ca, töre saiki, kasten öldürme suçunun nitelikli hali say larak faillerin Kanunda öngörülen en ağ r ceza olan ağ rlaşt r lm ş müebbet hapis cezas yla cezaland r lmalar sağlanm şt r. Bununla birlikte, kad nlar n mağdur olduklar cinsel dokunulmazl ğ ihlal eden suçlar genel adap ve aile düzeni başl ğ ndan ç kar lm ş, kişilere karş suçlar k sm nda, cinsel dokunulmazl ğ na karş işlenen suçlar bölümünün de düzenlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 22 nci Yasama Döneminde, 1140 say l Töre Ve Namus Cinayetleri İle Kad nlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amac yla kurulan Meclis Araşt rmas Komisyonunda önemli çal şmalara imza at lm şt r. Bu Araşt rma Komisyonu Raporu kad na yönelik şiddet konusunda bir dönüm noktas olmuştur. 22 nci Yasama Döneminde haz rlanan söz konusu Meclis Araşt rmas Komisyonu Raporunda; Anayasa'n n 10 uncu maddesi göz önüne al narak, Devletin, bu amir hükmü hayata geçirecek başta yasal düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almas ; mevzuat m zdaki kad n-erkek eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin ay klanmas yönünde çal şmalar n yap lmas ; 4320 say l Ailenin Korunmas na Dair Kanun'un uygulanmas aşamas nda daha etkili bir sonuca ulaşmak için şiddet uygulayan bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmalar konusunda ihtiyaç duyulan bütün yasal ve kurumsal alt yap n n oluşturulmas ; kad na yönelik şiddete karş al nacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xii

13 xiii önlemlerin bir ulusal plan çerçevesinde yasal, kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, kapsaml olarak belirlenmesi ve bu plan haz rlan rken toplumsal cinsiyet bak ş aç s na sahip bir plan olmas n n sağlanmas gerektiği yönünde önerilere yer verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Töre Ve Namus Cinayetleri İle Kad nlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amac yla kurulan Meclis Araşt rmas Komisyonu Raporu esas al narak haz rlanan 2006/17 say l "Çocuk ve Kad nlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Al nacak Tedbirler" konulu Başbakanl k Genelgesi 04/07/2006 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006/17 say l Başbakanl k Genelgesinde, Araşt rma Raporunda yer alan önerilerle ilgili olarak başlat lacak çal şmalarda sorumlu kurumlar ile işbirliği yap lacak kurum ve kuruluşlar tek tek belirlenerek, söz konusu kurum ve kuruluşlar n yapacaklar iş ve işlemler başl klar alt nda s ralanm şt r. TBMM Kad n Erkek F rsat Eşitliği Komisyonu'nun a) Kad na Yönelik Şiddetin Önlenmesi Varsa Uygulamadaki Noksanl klar n Tespitine İlişkin Alt Komisyonu ile b) Erken Yaşta Evlilikler Hakk nda İnceleme Yap lmas na Dair (2009) Alt Komisyonu Raporlar nda; Aile içi şiddet konusunda uzmanlaşm ş aile savc s, aile polisi birimleri kurulmal d r. Şiddete uğrama tehlikesinin varl ğ da mahkemece verilecek tedbir karar için yeterli olmal d r. Kad na yönelik şiddetle mücadelede, Kad na Yönelik Her Türlü Ayr mc l ğ n Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinin 8. maddesi göz önünde tutulmal d r. şeklinde öneriler yer alm şt r. Yine, TBMM İnsan Haklar n İnceleme Komisyonu'nun 24. Yasama Döneminde (2011) haz rlad ğ Kad na ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporunda; Toplumun temelini teşkil eden Aile Müessesesinde görülen çözülme ve zaaf toplumsal çözülmeye sebep teşkil edecektir. Kad na karş şiddet ve aile içi şiddet konusu her ne kadar çözüm getirilmesi gereken önemli bir toplumsal bir problem ise de, burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus aile müessesesinin korunmas olmal d r. Milletimizin geleceği, örf ve adetlerimizin gelecek nesillere intikalinin sağlanmas aç s ndan çocuklar yetiştirmekle yükümlü olan aile fertlerini, birbirlerine yabanc laşt racak, kad n ve erkeği aileden uzaklaşt racak dolay s ile aile yap s n bozucu ve sonucunda aile fertlerini yaln zl ğa sürükleyecek uygulamalardan sak n lmas nda fayda görülmektedir. şeklinde önerilere yer verilmiştir. TBMM Komisyonlar taraf ndan yap lan bu Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xiii

14 xiv çal şmalar, toplum nezdinde olduğu gibi, tüm kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde fark ndal k yaratm şt r. Diğer yandan, temel amac, kad nlar şiddetten korumak, şiddet olaylar n kovuşturmak ve ortadan kald rmak olan Kad nlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 24 Kas m 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanm şt r. Alan nda ilk ve bağlay c olma özelliğine sahip İstanbul Sözleşmesini onaylayan ilk ülke Türkiye'dir. Sözleşme nin yürürlüğe girmesi için gerekli 10 imza, ülkelerin değerlendirme süreçleri nedeniyle üç y lda tamamlanarak söz konusu Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi dikkate al narak haz rlanan 6284 say l "Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" 8 Mart 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş, 20/03/2013 tarihli ve say l Resmi Gazete'de yay nlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kad nlar n, çocuklar n, aile bireylerinin ve tek tarafl srarl takip mağduru olan kişilerin korunmas ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amac yla al nacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yasal alt yap y daha da güçlendirerek kad na yönelik şiddetle mücadeleyi bir üst seviyeye taş yan bu Kanun, getirdiği kapsaml düzenlemelerle uluslararas alanda da emsal niteliğindedir. 03/06/2011 tarihli ve 633 Say l Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ kurularak, Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü bu Bakanl k bünyesinde yeniden yap land r lm şt r. Bakanl ğ n kurulmas n n ard ndan yürütülen en önemli çal şmalardan biri olan 6284 say l Kanun kapsam nda, gerekli uzman personelin görev yapt ğ, şiddetin önlenmesi ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmas na yönelik destek ve hizmetlerin verildiği, çal şmalar n 7/24 saat esas na göre yürüten Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuştur. Kad na yönelik şiddetin önlenmesi amac yla, 2006/17 say l Genelge uyar nca Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü taraf ndan "Kad na Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan " haz rlanarak yürürlüğe konulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xiv

15 xv "6284 say l Ailenin Korunmas ve Kad na Karş Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Kad na Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, tarihli Ulusal Eylem Plan n n süresinin dolmuş olmas ve planda öngörülen faaliyetlerin devaml l ğ n n sağlanmas amac yla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar n katk ve kat l mlar yla "Kad na Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Plan ( )" haz rlanm ş ve yürürlüğe konulmuştur. Adalet Bakanl ğ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, başta kad n ve çocuklar olmak üzere, mağdur ve suçtan zarar görenlerin haklar n n korunmas ve bu kişilere yönelik destek hizmetlerinin sağlanmas amac yla Mağdur Haklar Daire Başkanl ğ ile Adliyeler bünyesinde Aile İçi Şiddet Suçlar Soruşturma Bürolar kurulmuştur. Ayr ca, Sağl k Bakanl ğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağl hastaneler bünyesinde Acil Krize Müdahale Birimi ; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanl ğ bünyesinde ise Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü kurulmuş olup görevi kapsam nda hizmet vermektedir. Kad na yönelik şiddetin farkl boyutlar n belirlemek, nedenlerini tespit etmek ve bu konuda veri toplama ihtiyac n gidermek amac yla, Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü işbirliğiyle 2008 y l nda ilk defa kapsaml olarak Türkiye de Kad na Yönelik Aile İçi Şiddet Araşt rmas " gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine, yap lan yasal düzenlemeler ve kurumsal alt yap n n güçlendirilmesinin ard ndan, ayn isimli araşt rman n devam niteliğindeki ikinci araşt rma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ taraf ndan, yine Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü işbirliğiyle 2014 y l nda gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili olarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ, Adalet Bakanl ğ, İçişleri Bakanl ğ, Milli Savunma Bakanl ğ, Sağl k Bakanl ğ, Milli Eğitim Bakanl ğ, Diyanet İşleri Başkanl ğ ile ilgili birçok kurum ve kuruş taraf ndan personel eğitim çal şmalar gerçekleştirilmiştir. Ayr ca yine kad na yönelik şiddetin önlenmesi amac yla Bakanl klar ve çeşitli kurum ve kuruşlar aras nda protokoller imzalanarak uygulamaya konulmuştur. Konuyla ilgili önemli mevzuat çal şmalar ile idari düzenlemeler yap lmas na, önlemler al nmas na ve toplumsal fark ndal ğ art ran eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesine rağmen, şiddet olgusu hâlen toplumdaki varl ğ n devam ettirmektedir. Bu nedenle, kad na yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xv

16 xvi şiddetin ortadan kald r lmas amac yla, öncelikle şiddet nedenlerinin araşt r larak bu yönde tespitler yap lmas ihtiyac doğmuştur. Bu bağlamda, kad na karş şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen hizmetlerin uygulamalar n n değerlendirilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, tespitler doğrultusunda çözüm önerilerinin ve önemli hususlar n belirlenmesi amac yla Anayasa n n 98 inci maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü nün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araşt rma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlar yla araşt r lmas gündeme gelmiştir. Bu kapsamda; TBMM Genel Kurulu nda 32 adet araşt rma önergesinin birleştirilerek kabul edilmesinden sonra; Kad na Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Meclis Araşt rmas Komisyonu kurulmuştur. Kad na Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araşt r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Kurulan Meclis Araşt rmas Komisyonu, Anayasa ve TBMM İçtüzüğünde belirtilen görev ve yetki çerçevesinde, tarihinde çal şmalar na başlam şt r. Komisyon, yaklaş k 4 ayl k çal şma süresi içerisinde, TBMM de 17 toplant gerçekleştirmiştir. Bu toplant lara, görüş ve önerilerini belirtmek üzere Bakan, siyasetçi, akademisyen, bürokrat ve STK temsilcisi olmak üzere 70 kişi komisyona davet edilmişlerdir. Davetlilerden 12 si STK Temsilcisi olup, Komisyonun çal şma süresinin k s tl olmas ndan dolay 34 STK dan ise yaz l olarak görüş talep edilmiştir. Ankara İlinde Komisyon üyeleri ve uzmanlardan oluşan heyetle gerçekleştirilen çal şma ziyaretlerinde; T.C. Adalet Bakanl ğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Sincan Aç k Ceza İnfaz Kurumu Ankara 1 No.lu L Tipi Erkek Kapal Ceza İnfaz Kurumu ile Kad n Kapal Ceza İnfaz Kurumu na, Adalet Bakanl ğ Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanl ğ na, T.C. Sağl k Bakanl ğ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu- Ankara Numune Hastanesi Başhekimliği T bbi Sosyal Hizmet Birimi ile Kriz Müdahale Merkezine ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ Kad n n Statüsü Genel Müdürlüğü Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ne (ŞÖNİM) ziyaretler gerçekleştirmiştir. Yap lan çal şma ziyaretlerinde, 9 u Kad n, 10 u Erkek olmak üzere 19 Mahkum ve 40 Yetkili ile görüşülmüştür. Yukarda belirtilen toplant ve çal şma ziyaretleri sonucunda kad na yönelik şiddeti doğuran etkenlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde çoklu ve karmaş k bir yap sergilediği Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xvi

17 xvii görülmüştür. Bu çerçevede, kad na yönelik şiddete bir hoşgörü ortam haz rlanmas gibi kültürel faktörler, evlilik içinde çat şma yaşama, ilişkideki sorunlar çözememe gibi ilişki faktörleri; kad n n ekonomik bağ ms zl ğ n n olmamas, istihdam olanaklar na erişimde s n rl l klar gibi ekonomik faktörler ile karar alma mekanizmalar nda kad n-erkek eşitliğinin tam olarak sağlanamam ş olmas şiddetin ortaya ç kmas n etkileyen temel faktörler olarak tespit edilmiştir. İşsizlik, yoksulluk, kültürel değişimler, alkol gibi etkenler ise tek başlar na şiddeti doğuran birer neden değil, var olan bir eğilimin d şa ç kmas n kolaylaşt ran şiddet riskini art r c faktörler olduğu bulgusuna ulaş lm şt r. Şiddetin sonuçlar ise, nedenlerine paralel şekilde çok boyutluluk göstermektedir. Kad n n fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne ağ r zarar vermesinin d ş nda, kad n n üretkenliğini, çal şma kapasitesini olumsuz etkilemekte; iş gücü piyasas na kat l m n n düşmesi, iş verimliliğinin azalmas, kazanç kayb gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Yaşam kalitesinin düşmesi, demokratik süreçlere kat l m n azalmas, şiddet ve sald rganl k içeren eylemlerin kuşaktan kuşağa akt r lmas riski şiddetin sosyal sonuçlar aras nda yer almaktad r. Nedenleri ve sonuçlar bak m ndan çok boyutlu bir sorun alan olan şiddetle mücadele, ancak, çok yönlü ve kapsaml çal şmalarla ve bütüncül bir yaklaş mla, mümkün olabilecektir. Bu alanda ilgili tüm taraflar n belirli bir program dahilinde, kararl, sistemli ve eşgüdümlü müdahale ve mücadelesine ihtiyaç duyulmaktad r. Bu çerçevede, kad na yönelik şiddetin önlenmesi amac yla al nmas gereken tedbirler; şiddetin önlenmesi, mağdurun korunmas, failin rehabilitasyonu ve cezaland r lmas, eşgüdüm ve koordinasyonun geliştirilmesi, ana başl klar nda özetlenebilir. Bu yöndeki çal şmalara, hukuk alan nda yap lacak baz değişiklikler zemin haz rlayacak ve destek olacakt r. Ülkemizde, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kad nlar n toplumdaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikalar yayg nlaşt r lm şt r. Bu kapsamda; başta Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xvii

18 xviii olmak üzere birçok yasal düzenleme yap lm ş olup, bu düzenlemelerle kad n erkek eşitliğinin hukuki zemini güçlendirilmiştir. 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 say l Türk Ceza Kanunu'nda yap lan düzenlemelerle birçok suçun kad na ve eşe karş işlenmiş olmas nitelikli hal olarak öngörülmüştür. Bu kapsamda Kanunun tan mlar kenar başl kl maddesinde yer alan kad n-k z ayr m ile, baz suçlar bak m ndan cezan n belirlenmesinde kriter olarak kabul edilen evli-bekar ayr m kald r larak eşitsizlik giderilmiştir. Ayr ca, Ceza Kanunun uygulanmas nda kişiler aras nda rk, din, dil, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal ve diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumlar yönünden ayr m yap lamayacağ ve hiçbir kimseye ayr cal k tan namayacağ na ilişkin hüküm öngörülmüştür. Mülga Türk Ceza Kanununda yer alan cinsel suçlar, Adab Umumiye Ve Nizam Aile Aleyhinde Cürümler bölümünde düzenlenirken, yeni Türk Ceza Kanununda ise Vücut Dokunulmazl ğ na Karş Suçlar başl ğ alt nda düzenlenmiştir. Diğer yandan, yeni Türk Ceza Kanununda zorla rza geçme ve zorla rza tasaddi kavramlar kald r larak yerine cinsel sald r ve çocuklar n cinsel istismar kavramlar kullan lm şt r. 18/06/2014 tarihli ve 6545 say l Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nda, cinsel dokunulmazl ğa karş işlenen suçlara yönelik olarak önemli değişiklikler yap lm ş, böylelikle cinsel sald r, çocuklar n cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlar n n cezalar önemli ölçüde art r lm ş, bu suçlar n işleniş biçimleri nazara al narak nitelikli hal say lacak yeni eylem tipleri eklenmiştir. 22/11/2001 tarihinde kabul edilen 4721 say l Türk Medeni Kanunu 08/12/2001 tarihinde Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlüğe girmiş olup, Kanun; Türk toplumuna çağdaş gelişmeleri yans tan hükümler içermekte olup; bu haliyle kad n erkek eşitliğini gözeten, cinsiyet ayr mc l ğ n ortadan kald ran, kad nlar aile ve toplum içerisinde erkeklerle eşit hale getiren bir Kanundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 717) xviii

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon Çalışmaları

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 10 ŞEKİLLER... 14 KISALTMALAR... 16 ÖN SÖZ... 19 SUNUŞ... 23 BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 Bölüm 1. Giriş İlknur Yüksel-Kaptanoğlu ve Ş. Arm ağan Tarım 31 1.1. Kadına yönelik şiddetle

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org 95 2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org İnsanlara en yak n yönetişim katman olan yerel ve bölgesel yönetimler, eşitsizliklerin sürmesi ve artmas na karş mücadelede

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdürlüğü TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayı Konu : 56020453/2013-610.01-1084/1884/3417 : Yazılı soru önergesi TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13/12/2013 tarihli ve 43452547-120.00-7/35141-261866

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA Kadına yönelik şiddetin temelinde erkekle kadın arasındaki eşitsiz güç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan cinsiyet eşitsizliği vardır. Yapılan tüm çalışmalara

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı PROGRAM 2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Başkanı Selami ALTINOK Emniyet Genel Müdürü Fatma Betül SAYAN KAYA (Teşrifleri halinde) Aile

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER JANDARMANIN KYŞM FAALİYETLERİ CMK kapsamında adli işlemler 6284 kapsamında işlemler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Mağduru

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006

AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 TÜİK AİLE YAPISI ARAŞTIRMASI 2006 ISSN 1307-2056 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜistical Institute T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU II TÜİK ÖNSÖZ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TEMMUZ 2012 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Say : 28370 GENELGE Başbakanl ktan: Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Plan GENELGE 2012/16

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU EMO İZMİR ŞUBESİ 30. DÖNEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYON RAPORU 6 Şubat 2016 Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA SERDAR ÖZBEK Doğum Tarihi: Şubat 977 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 567)

TBMM (S. Sayısı: 567) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 567) Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA AFYONKARAHİSAR Sunum Planı Bütçe mevzuatı ve Bütçe Hazırlık Süreci Hazırlık Sürecinde Mevzuat ve Uygulama Sorunları Uygulama

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308 Türkiye nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi İnsan ticareti, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, fuhuşa zorlamak, zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, beden organlarının verilmesini temin etmek

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı