Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye"

Transkript

1 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 47 N SAN Milletimizin yolundan ayr lmayaca z AK PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an: stikametimizi milletin istikametinden, gözümüzü ülkemizin hedeflerinden ay rmadan, vakur duruflumuzu yitirmeden, ayn kararl l kla yola devam edece iz. KÖYDES 5. y l na giren AK PARTi iktidar n n Türkiye ye kazand rd en önemli projelerden biri KÖYDES oldu. AK PARTi iktidar köy yollar ve içme sular için 4.3 milyar YTL kaynak aktard. Herkes konut sahibi olabilecek Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener ile Türk finans tarihinin en önemli reformu olarak adland rd Mortgage sistemini konufltuk. Sporu tabana yay yoruz Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Mehmet Ali fiahin ile AK PARTi iktidar n n gençlik ve spor bafll alt nda Türkiye ye getirdi i yenilikleri konufltuk Duble yollarla örülen Türkiye Türkiye, AK PARTi iktidar n n fark n duble yollarda da yafl yor y l na kadar yap lan duble yol rakam otoyollarla birlikte 6 bin 101 km. iken, AK PARTi iktidar dört y lda 6 bin 616 km. duble yol ve otoyol rakam na ulaflt. Sa l kta dönüflüm y llar AK PARTi iktidar sa l k politikas n n merkezine insan yerlefltirdi ve bu yolda Türkiye ye dönüflüm y llar n yaflatan iktidar olma baflar s na kavufltu.

2 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 47 Nisan 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Taflç Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Yolsuz ve susuz köy kalmayacak sözüyle Türkiye harekete geçti y l nda uygulamaya giren KÖYDES projesine tam 4.5 milyar YTL kaynak tahsis edildi. ki y lda; 23 bin 845 km asfalt, 28 bin 356 km stabilize yolu hizmete açt k. 6 bin 532 menfez ve 364 köprü yapt k. 2 bin 245 köyümüze ilk kez flebekeli içme suyu götürdük. 9 bin 461 köyün içme suyu ünitelerini yeniledik. Uzun y llar unutulmayacak eserler gerçeklefltirdik. Köylü milletin efendisidir sözünün gere ini icra ettik. Gidemedi in yer senin de ildir dedik. Köylerimizi gidilebilir hale getirdik. Bu y l KÖYDES projesine kardefl olarak BELDES'i getirdik. Nüfusu 10 binin alt ndaki 2 bin 515 belediyeye yol ve içme suyu flebekeleri için 300 milyon YTL kaynak aktar yoruz. AK PARTi iktidar n n önceki uygulamalar nda oldu u gibi; partizanl k yapmadan, belediye baflkan n n partisine bakmadan, bizden önceki iktidarlar n ba nazl na kap lmadan. Türkiye'yi h zl tren ça na tafl yan AK PARTi iktidar, bir yandan Ankara- KÖYDES ve BELDES stanbul h zl tren projesini bitirmek di er yandan Türkiye'yi bafltan bafla bölünmüfl yollarla örmek için çal fl - yor. Bizden önceki tüm iktidarlar n yapabildi i duble yol ve otoyollar n toplam 6 bin 101 km. AK PARTi iktidar - n n 4 y lda tamamlad duble yol ve otoyollar n toplam ise 6 bin 616 km. Bizim dört y l m z bile bir ömre bedel! Benzeri yüzlerce proje gibi Karadeniz Sahil Yolu da bizimle an lacak, Güllük Tüneli ve Bolu Da Tüneli Geçifli de Son dört y lda infla etti imiz okul say s 4 bin 599, derslik say s 101 bin y l nda yat l ilkö retim bölge okullar na gönderdi imiz kaynak ise 702 milyon YTL. flte ça dafl iktidar, iflte muas r medeniyet AK PARTi iktidar n n 2003 y l ndan bafllayarak köylümüze, çiftçimize de iflik isimler alt nda yapt desteklemelerin tutar 14 milyar YTL. Bu y l yap - lacak desteklemelerin rakam ise 5.2 milyar YTL. Befl y ll k tar m desteklerinin toplam -dile kolay- tam 19.2 milyar YTL, yani 19.2 katrilyon TL. Hiç kuflkunuz olmas n ki bu baflar lar, AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n ahde vefas ve AK kadrolar n gece gündüz çal flmas yla sa lanm flt r. Türkiye'ye inanarak, halk m za güvenerek bir kez daha diyoruz ki, Biz Türkiye için var z Türkiye için varolaca z. Varl m z Türkiye'nin varl na arma- an etmekten kaç nmayaca z. Allah, devletimizi ve milletimizi korusun. Esen kal n

3 AYIN GÜNDEM NDEN... Yurt d fl na ç k fl harc 15 YTL ye indi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurtd fl na ç k fl yapanlardan al nan harç miktar 70 YTL den 15 YTL ye indi. Ç k fl tarihi itibariyle yurtd fl nda oturma izni bulunanlar ve 7 yafl n doldurmam fl olanlar ile yurtd fl na ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu tafl ma ve yük tafl ma araçlar n n personelinden harç al nmayacak. Marmaray Projesi nde dev ad m at ld stanbul un trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak Marmaray Projesi nde sona geliniyor. stanbul Bo az na yerlefltirilecek olan 11 tüp tünelin ilki denizin dibine bat r ld. 135 metre uzunlu unda, 15.5 m. geniflli inde, 8 metre yüksekli inde, 18 bin ton a rl ndaki 11 nolu tüp tünel yaklafl k 8 saatte deniz dibine yerlefltirildi. flsizlik yüzde 9.9 a düfltü Türkiye statistik Kurumu nun aç klad 2006 y l Hane Halk fl Gücü sonuçlar na göre geçti imiz y l iflsizlik, bir önceki y la göre düflüfl göstererek yüzde 9.9 oran na geriledi y l nda iflsizlik yüzde 10.3 olarak gerçekleflmiflti. Böylece 2006 y l sonu itibariyle Türkiye kriz sonras n n en düflük iflsizlik oranlar na ulaflt y l nda istihdam edilenlerin say s da 22 milyon 330 bin kifliye ulaflt. Ocak ay nda yabanc sermaye girifli rekor k rd Geçen y l Ocak ay nda 452 milyon dolar olan do rudan yabanc sermaye girifli, bu y l n ayn ay nda rekor bir art flla 6.1 milyar dolara ç kt. Türkiye de en çok yat r m çeken sektörler bankac l k, telekomünikasyon, kimyasal ürünler, gayrimenkul dan flmanl k hizmetleri ve yat r m ortakl ile cam, seramik, çimento ve porselen üretimini içeren mineral ürünler sektörü olarak s raland. fiahdeniz Projesi nin boru döfleme ifllemleri tamamland fiahdeniz (Bakü-Tiflis-Erzurum) do algaz boru hatt nda boru döfleme ifllemleri tamamland. Projede 110 bin ton çelik boru hatt döflenerek, 230 kilometrelik boru hatt 18 ayda bitirildi. Devreye girdi inde Türkiye ye fiahdeniz Do al Gaz Boru Hatt ndan günde 8.6 milyon metreküp do algaz gelecek. Sanayi üretimi son çeyrekte yüzde 5.8 artt Sanayi üretimi, 2006 y l n n son çeyre inde, bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 5.8 art fl gösterdi. Türkiye statistik Kurumu nun aç klamas na göre art fl oran devlette yüzde 6.7, özel sektörde ise yüzde 5.6 oldu.

4 N SAN TAR H TAR H 23 Nisan1920 TBMM nin aç l fl flgal kuvvetleri taraf ndan meclisin kapat larak stanbul un iflgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Pafla n n 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle bütün ülkede seçimler yap ld ve milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara da topland. Merasim ve dualarla aç - lan Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Nisan da Mustafa Kemal Pafla y meclis baflkanl na seçti ve onun teklifiyle ayn gün flu temel kararlar ald : 1- Meclis te beliren milli iradenin ülkenin gelece ine do rudan do ruya el koymas n kabul etmek temel ilkedir. TBMM nin üstünde bir güç yoktur. 2- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplam flt r. Meclis baflkan hükümetin de baflkan - d r. Bu kararlarla TBMM sadece yasama yetkisini de il, yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini oluflturan mecliste toplamaktad r. TBMM nin aç l fl yla Türk siyasi tarihinde ve Türk milletinin gelece inde halk n iradesinin do rudan yönetime yans d yeni bir dönemin en önemli ad m at lm flt r. 10 Nisan 1950 Mareflal Fevzi Çakmak n ölümü 10 Nisan 1950 de Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinden Mareflal Fevzi Çakmak öldü. Milli Mücadele de Mustafa Kemal in yan nda savaflan Çakmak, daha sonra uzun y llar Genelkurmay Baflkanl yapt. 17 Nisan 1993 Turgut Özal n ölümü Türkiye nin 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 17 Nisan 1993 günü vefat etti. Türkiye nin sivilleflmesine ve dünyaya aç lmas na önemli katk larda bulunan Turgut Özal, yo un bir Orta Asya gezisinin ard ndan rahats zlanarak hayat n kaybetti. 10 y l boyunca Türk siyasetine yön veren Turgut Özal, Türkiye tarihinde benzerine pek rastlanmayan büyük bir halk kat l m yla ebedi yolculu una u urland. 11 Nisan 1920 Urfa n n düflman iflgalinden kurtuluflu Fransa 31 Ekim 1919 da Urfa y iflgal etti. flgal sonras nda Frans zlar n bask ve hakaretlerine dayanamayan Urfal lar teflkilatlanarak, direnifle geçtiler ve 11 Nisan 1920 de Frans z iflgaline son verdiler.

5 AKTÜAL TE Türk heyeti Haremüflflerif te srail in Haremüflflerif yak n nda yapt, tepkilere yol açan kaz ve köprü yenileme çal flmalar n incelemek amac yla Türk uzmanlardan oluflan bir heyet Kudüs e gitti. Kaz ve yenileme çal flmalar yla ilgili her iki taraf n görüfl ve iddalar n dinleyen heyet, A lama Duvar avlusu içindeki çal flmalar da yerinde inceledi. Bölgeye bir Türk heyetinin gitmesi fikri, Baflbakan Erdo- an n hassasiyeti üzerine srail Baflbakan Ehud Olmert in fiubat ay ortas ndaki Ankara ziyaretinde karara ba lanm flt. AB 50. kurulufl y l dönümünü kutlad THY, Avrupa n n en h zl büyüyen ulusal havayolu unvan n koruyor Avrupa Havayollar Birli i (AHB) taraf ndan geçen y l Avrupa n n en h zl büyüyen ulusal havayolu flirketi ilan edilen Türk Hava Yollar (THY), unvan n bu y l n ocak ay nda da korudu. AHB verilerine göre THY, bir önceki y l n ayn dönemine göre y - AB nin kuruluflunun 50. y l, Almanya n n baflkenti Berlin de resmi törenle kutland. Törende konuflan Almanya Baflbakan Angela Merkel, AB nin vatandafllar - na bar fl, özgürlük ve refah getirdi ini belirterek, 25 Mart 1957 tarihinde 6 ülke taraf ndan kurulan toplulu un günümüzde büyük bir birlik oldu una iflaret etti. AB Komisyonu Baflkan J. Manuel Barroso, AB nin 50 y ldan bu yana insan onurunun korunmas, özgürlük ve dayan flma için çaba harcad n ifade etti. l n ilk ay nda yolcu say - s n yüzde 25.3, uçufl milini yüzde 27.7 ve kapasitesini yüzde 23.5 art rarak her üç dalda Avrupa n n h zl büyüyen ulusal havayolu flirketi oldu. THY nin ard ndan yolcu say s nda Avrupa n n h zl büyüyen di- er havayolu flirketleri, yüzde 22.9 la Alman Lufthansa n n kontrolündeki Swiss Airlines, yüzde 20.7 yle LOT Polish Airlines ve yüzde 17.8 le Tarom Romanian fleklinde s raland. Almanya da 1.75 milyon Türk var Almanya da 2006 y l rakamlar na göre, 6.75 milyon yabanc n n yaflad aç kland y - l nda Almanya da 6.75 milyon yabanc n n yaflad ve bu rakam n 2005 y l na göre binde bir oran nda azalma gösterdi i bildirildi. Almanya da yaflayan yabanc lar aras nda Türkler yüzde 26 ile birinci, talyanlar yüzde 8 ile ikinci s rada bulunuyor. Dünya, yüzy l n en s cak k fl n geçirdi ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer daresi nin araflt rmas na göre, kay tlar n tutulmaya baflland 1880 den bu yana, geçen Aral k-fiubat aras ndaki dönem, dünyada yaflanan en s cak k fl oldu. fiimdiye kadar yaflanan ikinci en s cak k fl 2004 k fl, üçüncü en s cak k fl ise 1998 k fl oldu.

6 HABER AK PARTi 2. DÖNEM 3. L BAfiKANLARI TOPLANTISI M LLET M Z N YOLUNDAN AYRILMAYACA IZ 6 AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN: ST KAMET M Z M LLET N ST KAMET NDEN, GÖZÜMÜZÜ ÜLKEM Z N HEDEFLER NDEN AYIRMADAN, VAKUR DURUfiUMUZU Y T RMEDEN, AYNI KARARLILIKLA YOLA DEVAM EDECE Z. A K PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s Ankara Bilkent Otel de gerçeklefltirildi. Toplant ya il baflkanlar n n yan s ra il belediye baflkanlar ile il kad n ve gençlik kollar baflkanlar da kat ld. Toplant n n aç l - fl nda bir konuflma yapan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi lilere flu sözlerle seslendi: ANLAMALARINI BEKLEM YORUZ Türkiye AK PARTi iktidar yla her fleyin yanl fl gitti i çöküntü döneminden, neredeyse her fleyin do ru yolda ilerledi i bir yükselifl dönemine geçmifltir. K rk y ld r siyaset pusulalar krizden, kavgadan, çat flma ve istikrars zl ktan baflka fley göstermeyenler için bu baflar tablosu anlafl lmas ve kabul edilmesi zor bir tablodur. K rk y - la bu milletin hay rla yad etti i tek bir eser, tek bir hizmet s d ramayanlar n, bu dört y la s d r lm fl büyük de iflimi anlamalar n beklememek gerekir. O ÇUKURLARA DÜfiMEYECE M Millet bir kez bunlara iktidar vermedi. Niye? Güvenmiyor da

7 Bu milletin en demokratik flekilde ortaya koydu u iradeyi tekzip eden, do ru sadece benim tekelimdedir diyen ölçüsüzler var. Biz bu zihniyette asla olmad k, olmayaca z. Bizim millet iradesine ra men, demokratik ölçülere ra men bir fley yapmam z mümkün de ildir. onun için. Hep böyle kenar ndan köflesinden koalisyon hükümetleriyle iktidar oldular. fiimdi yine ayn gayretin peflindeler. Devaml karalamalar, hakaretler, edebe adaba s mayan yollar. Ama bunlar bizim üslubumuz, adab m z de il. Ben AK PARTi Genel Baflkan Erdo an olarak ana muhalefet liderinin düfltü ü o çukurlara düflmeyece im. TEM Z SUYU BULANDI- RAMAYACAKSINIZ fiimdi siyasetin rotas n milletin beklentilerine göre saptayan ve Türkiye nin gecikmifl de iflim at - l m n kararl l kla, cesaretle hayata geçiren bir iktidar var. O kafalar n bu yeni durum karfl s ndaki tek silah yine bofl laf, karalama kampanyalar, gölge oyunlar, vehim senaryolar. Böyle belden afla vurmakla bu tertemiz suyu buland ramazs n z, buland ramayacaks n z. Biz bu yola emin ad mla ç kt k, böyle yürüyoruz. DURUfiUMUZU KORUYACA IZ Bugün seviye daha da düflmüflken, üsluplar daha da bozulmuflken, demokratik defolar daha da ortaya ç km flken biz yine sabrediyoruz. Sabretmeye ve Türk siyasetinin seviyesini korumak, demokrasi kültürünü sahipsiz b rakmamak için duruflumuzu korumaya devam edece iz. AYNI KARARLILIKLA YOLA DEVAM stikametimizi milletin istikametinden, gözümüzü ülkemizin hedeflerinden ay rmadan, vakur duruflumuzu yitirmeden, ayn kararl - l kla yola devam ediyoruz. Bugüne kadar bu anlay flla yüz a art c baflar lar elde ettik. Ancak daha baflaraca m z çok ifl var. Bu ülkenin kay p y llar n da telafi edecek bir h zla ilerlemek durumunday z. Bu y l seçim olacak diye Türkiye nin de iflim at l m n sekteye u ratacak bir ihmalkarl k, bir atalet duygusu içine giremeyiz. Bu milletin bekledi i ifli, hizmeti, yat r m asla yar na b rakamay z, erteleyemeyiz. Biz seçimi kazanmay Türkiye ye gelece ini kazand racak bir de iflim siyasetinin devam olarak görüyoruz. Hiçbir zaman Biz kazanal m da, Türkiye kaybederse kaybetsin diyenlerden olmayaca z. M LLET N KÜNDES N Y YENLER DÜfiÜNSÜN Türkiye nin gelecek hedeflerini yakalamas, milletimizin beklentilerinin gerçek olmas, insanlar m - z n yüzünün gülmesi için AK PARTi yegane siyasi adrestir. Günü geldi inde, er meydan kuruldu unda kimin s rt n n yere geldi ini, kimin kolunun havaya kald r ld n inflallah hep birlikte görece iz. Hofl, bugüne kadar yenilen pehlivan n gürefle doydu u da görülmemifltir, bunu da vars n milletin o nefis kündesini yiyenler düflünsün. TAR H BU HAREKET YAZACAKTIR Tarih bu hareketi çok farkl bir flekilde yazacakt r. Bu ç k fl farkl bir ç k flt r ve bu Türkiye nin muas r medeniyetler seviyesini aflma idealinde bir k r lma noktas olmufltur. Bu hareket Türk siyasetinin seviyesini yükseltti, demokrasi kültürünü zenginlefltirdi. Türkiye nin adalet ve kalk nma hedeflerini korumak noktas nda farkl hedefler koydu. Ve bundaki hassasiyetimizden asla taviz vermeyece iz. GELECE E YÖN VERECEK YOL HAR TASI AK PARTi iktidar yla geçen bu dört y l aflk n zaman n hikayesi, sadece Türkiye nin makus talihini de ifltiren bu büyük de iflimin izlerini de il, gelece e yön verecek bir yol haritas n n da ipuçlar n tafl maktad r. Türkiye nin art k kaybedecek zaman yok, elde ettiklerimizin de erini çok iyi bilmek ve geliflmeyi sürekli hale getirmek bizlere düflüyor. Bu bilinçle, bu ruhla, bu memleket sevdas yla daha uzun y llar bu aziz millete hizmet edecek, Türkiye yi daha güzel yar nlara tafl yaca z. 7

8 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN AZERBAYCAN DA kaç hemen bir karar ç kar yorlar. Sözde Ermeni soyk r m. Bunu kimse yutmaz. Türkiye ve Türkler hiç yutmaz. 8 DÜNYA AZERBAYCAN VE TÜRK D ASPORASI TEfiK LATLARI 1. FORUMU NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, ERMEN STAN LE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE ARfi VLER AÇMA ÇA RISINI Y NELED : BUNLAR OLMAMIfi fieyler VARMIfi G B GÖSTERMEYE GAYRET ED YORLAR. YALAN ÜZER NE HAK KAT NfiA EDEMEZS N Z. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an Azerbaycan n Baflkenti Bakü de düzenlenen Dünya Azerbaycan ve Türk Diasporas Teflkilatlar 1. Forumu nun aç l fl nda bir konuflma yapt. Ermenistan n kendine göre bir referandum düzenledi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, Ondan sonra da biz yapt k oldu dediler. Dünya kabul etti mi? Etmedi. Çünkü yap lan ifl sahte, yanl fl, yalan, uydurma. Er geç hak yerini bulacakt r. fiu anda dünyada Ermeni soyk r m kampanyalar var. Nerelerde yap yorlar? lgisiz, alakas z ülkelerde lobiler oluflturuyorlar. Oralardaki parlamentolardan kaçarak, kap- YALAN ÜZER NE HAK KAT NfiA ED LEMEZ Türkiye nin bir milyonu aflk n belgenin oldu u arflivleri açt n an msatan Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Ermenistan a dedik ki siz de aç n. Üçüncü ülkelere de ça r yapt k. Bu ifl birinci dereceden siyasilerin ifli de il. Tarihçiler, siyaset bilimciler, arkeologlar, hukukçular, sanat tarihçileri çal fls n. E er burada bir haks zl k varsa biz gere ini yapar z. Hala cevap yok. Çünkü önlerine Hocal katliam sunulacak. Ne diyecekler? Bunlar ta Osmanl dönemini önümüze getirmeye çal fl yorlar. Olmam fl fleyleri varm fl gibi göstermeye gayret ediyorlar ve bunun belgelerini bize sunam yorlar, sunamayacaklar da. Yalan üzerine hakikati, do ruyu infla edemezsiniz. B R M LLET, K DEVLET Z Atatürk ün Türkiye-Azerbaycan iliflkilerinin özünü yans tan Azerbaycan n sevinci sevincimiz,

9 Baflbakan Erdo an Bakü deki Türk okulunda ö rencilerle bir araya geldi. kaderi kaderimizdir sözünü an msatan Baflbakan Erdo an, Azerbaycan eski Cumhurbaflkan Haydar Aliyev in Bir millet, iki devletiz sözüne de iflaret etti. Baflbakan Erdo an Türkiye, Azerbaycan kardeflli i ebedidir, y k lmazd r dedi. HERfiEY N ÜSTES NDEN GELEB L R Z Irak taki Türkmenlerin durumu, KKTC nin izolasyonlara tabi tutulmas, Karaba sorunu ve Balkanlardaki soydafllar m z n s k nt - lar n yak ndan takip ettiklerini söyleyen Baflbakan Erdo an, s k bir iflbirli i ve dayan flma ile bütün bu zorluklar n üstesinden gelinebilece ini söyledi. Türkiye ile Azerbaycan aras nda son y llarda gelifltirilen iflbirli inin önemine de dikkat çeken Baflbakan Erdo an; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt, Bakü-Tiflis-Erzurum Do algaz Projesi ve Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt n n ülkeleri birbirine ba lad n söyledi. TÜRK DÜNYASINI AYDINLIK YARINLARA TAfiIYACA IZ Baflbakan Erdo an, Türkiye ve Azerbaycan vatandafllar n n birbirlerinin güçlerinden yararlanmalar n beklediklerini söyledi. Baflbakan Erdo an, Bu yolda hepimize önemli görevler düflüyor. Siyasilerimize, akademisyenlerimize, sanatkarlar m za, sermaye çevrelerine, medya gruplar na, tüm ifladamlar m za, hepimize ifl düflüyor. El ele, omuz omuza verece iz, dayan flma halinde olaca- z ve tüm Türk dünyas n ayd nl k yar nlara tafl yaca z dedi. ERMEN STAN, S YASET N DE fit RMEL Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev de Ermenistan n komflular na karfl yürüttü ü siyaseti iflgalcilik ve haks zl k üzerine kurmaya çal flt n belirterek, Ermenistan, bugüne kadar yürüttü ü siyaseti de ifltirmeli, iflgal etti i topraklar boflaltmal, Türkiye ye karfl haks z iddialar ndan vazgeçmeli. Aksi halde kendi durumu sorgulanabilir dedi. Toplant ya KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat n yan s ra, ABD, Avustralya, KKTC, Irak, Avrupa ve Türk cumhuriyetlerinden temsilciler kat ld. YEN BÜYÜKELÇ L K B NASININ AÇILIfiI Baflbakan Erdo an, Bakü de Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev ve KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat la Türk Büyükelçili inin yeni binas n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt n n bafllang ç noktas olan Sangaçal Terminali nde incelemelerde bulunan Baflbakan Erdo an, Bakü Türk Anadolu Lisesi lkö retim Okulu ile TÖMER E itim Merkezi ni de ziyaret etti. Baflbakan Erdo an a temaslar boyunca Devlet Bakanlar Beflir Atalay ve Mehmet Ayd n ile milletvekilleri efllik etti. Baflbakan Erdo an, Azerbaycan Cumhurbaflkan Aliyev ve KKTC Cumhurbaflkan Talat yeni Türk Büyükelçili i binas n n gönderine Türk bayra n birlikte çekti. 9

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN SUUD ARAB STAN DA yak nda yasal çerçevesi tamamlanacak olan Türk-Arap Forumunun bu anlamda çok faydal olaca- n belirtti. 10 R YAD DA ARAP B RL Z RVES NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, BÖLGEN N SORUNLARIYLA LG L UYARILARDA BULUNDU. BAfiBAKAN ERDO AN Z RVEDE DÜNYA L DERLER YLE B R ARAYA GELD. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Suudi Arabistan n baflkenti Riyad da düzenlenen 19. Arap Birli i Zirvesi ne kat ld y l ndan bu yana gözlemci olarak kat ld toplant da Türkiye, ilk kez Baflbakan düzeyinde temsil edildi. TÜRK-ARAP fi B RL Zirvenin aç l fl oturumunda bir konuflma yapan Baflbakan Erdo- an, Türkiye nin Arap Birli ini, bölgesel bar fl, güvenlik ve istikrar n tesis edilmesinde temel bir aktör olarak alg lad n ve iflbirli inin gelifltirilmesine önem verdiklerini söyledi. Baflbakan Erdo an F L ST N Orta Do u nun yaflad s k nt lara dikkat çeken Baflbakan Erdo- an, Filistin de kurulan Ulusal Birlik Hükümeti nin bölgeye yeni umutlar afl lad n belirterek Hepimizin arzusu hükümetin her fleyden önce Filistin halk n n beklentilerine cevap verebilmek amac yla gerçekçi ad mlar atmas d r. Uluslararas toplum da yeni Filistin hükümetine karfl ön yarg s z ve teflvik edici bir tutum benimsemelidir" dedi. Baflbakan Erdo an, srail in ataca ad mlar karfl l nda somut bir bar fl perspektifi ve siyasi bir ufuk sunan Arap bar fl plan n Arap- srail ihtilaf n n çözümü yolunda de erli bir giriflim olarak de erlendirdi ini belirtti. IRAK Irak taki tehlikeli gidifle dur demek için iflbirli inin art r lmas gerekti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, Irak n siyasi birli inin ve toprak bütünlü ünün korunmas,

11 hudutlar n n güvence alt na al nmas, bölgelerin bar fl ve istikrar aç s ndan hayati derecede önemlidir fleklinde konufltu. Baflbakan Erdo an, tüm Irakl lar kucaklayan ve tüm Irakl lar taraf ndan kucaklanan güçlü bir merkezi hükümetin, Irak ta bar fl ve istikrar n temel flart oldu unu kaydetti. KERKÜK Baflbakan Erdo an, Kerkük ün konumunun özel bir önem tafl d - n, Irak n küçük bir modelini oluflturan Kerkük te cereyan edecek olumsuz geliflmelerin, Irak ve ötesinde sars c etkilerde bulunaca n belirtti. LÜBNAN Konuflmas nda Lübnan meselesine de de inen Baflbakan Erdo an, siyasi istikrar sa lanmas n n yolunun ulusal diyalog ve uzlaflmadan geçti ini ve sürecin bölge ülkeleri taraf ndan da teflvik edilmesinin zorunlu oldu unu belirtti. MEZHEP TEMELL ÇATIfiMA Baflbakan Erdo an, dünyada ve bölgede kültür, din ve mezhep temelinde ayr flma e ilimlerinin ortaya ç kt n üzüntüyle gözlemlediklerini, felsefi temeli engin bir hoflgörüye dayanan, tüm insanl kucaklayan slam n yanl fl, haks z, maksatl yorumlara maruz kalmas ve terör kelimesiyle yan yana an lmas n n kabul edilemeyece ini belirtti. Bölgede ortaya ç kan mezhep temelli kutuplaflma riski üzerinde duran Baflbakan Erdo- an, Bölgede bulunan hiçbir ülkenin nüfusu etnik ve mezhep aç s ndan homojen de ildir. Kutuplaflma e ilimleri güçlendi i takdirde tüm bölge bundan olumsuz etkilenecektir. Böyle bir geliflmeye izin vermemeliyiz" dedi. Baflbakan Erdo an Arap Birli i Zirvesi nde dünya liderleriyle bir araya geldi. fi B RL N SÜRDÜRECE Z Baflbakan Erdo an, "Dayan flma ve ortak sorumluluk bilinciyle üstesinden gelemeyece imiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki d fllay c ve tecrit edici de il, herkesi kucaklayan bir yaklafl m benimseyelim. Bu çerçevede Türkiye olarak tüm bölgesel konularda aktif ve yap c katk lar m z kardefl Arap dünyas yla iflbirli i halinde sürdürece iz" dedi. L DERLERLE TEMASLAR Baflbakan Erdo an, zirvede Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref, Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaflkan Celal Talabani, Lübnan Baflbakan Fuad Sinyora, Filistin Baflbakan smail Haniye, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve AB Ortak Güvenlik ve D fl Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, temaslar boyunca kendisine efllik eden Devlet Bakan Mehmet Ayd n ile Suudi Arabistan Kral Abdullah n Arap Birli i onuruna verdi i akflam yeme ine de kat ld. Baflbakan Erdo an zirvede BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile de görüfltü. 11

12 HABER MISIR CUMHURBAfiKANI MÜBAREK TÜRK YE DE 12 BAfiBAKAN ERDO AN LE MISIR CUMHURBAfiKANI MÜBAREK BÖLGESEL KONULARA L fik N GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyaret için Ankara ya gelen M s r Cumhurbaflkan Hüsnü Mübarek ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an ve Mübarek in, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin gelifltirilmesi konusunda mutab k kald klar görüflmede, Türkiye ile M s r ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüfl al flveriflinde bulunuldu. 50 Y AfiKIN ANLAfiMA Baflbakan Erdo an, görüflmede Türkiye ile M s r aras nda 50 yi aflk n anlaflma oldu unu belirterek, iliflkilerin bu düzeye gelmesine verdi i destekten dolay Mübarek e teflekkür etti. Mübarek ise son iki y lda Türkiye ile M s r n kap lar karfl l kl açt n ifade ederek, üst düzey ziyaretlerin sürmesini arzu ettiklerini bildirdi.

13 ADALET, SARAYLARA TAfiINIYOR ADALET S YASET M Z N MERKEZ ADALETT R BAKIRKÖY ADALET SARAYI AÇILIfiI VE STANBUL ANADOLU YAKASI ADALET SARAYI TEMEL ATMA TÖREN BAfiBAKAN ERDO AN IN KATILIMIYLA GERÇEKLEfiT R LD. A K PARTi iktidar adliye hizmetlerini saraylara tafl - maya devam ediyor. Bak rköy Adalet Saray hizmete aç l rken, Türkiye nin en büyü ü olacak stanbul Anadolu Yakas Adalet Saray n n da temeli at ld. 19 YILDAN SONRA Aç l fl törenine kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Bak rköy Adalet Saray n 19 y l sonra AK PARTi iktidar n n bitirdi ini, temeli at lan Kartal daki Anadolu Yakas Adalet Saray n n da önümüzdeki y l hizmete girece ini söyledi. Zor flartlarda yürütülen adliye hizmetlerini AK PARTi iktidar n n düzeltti ini, bugüne kadar 76 adalet saray n n aç ld n belirten Baflbakan Erdo- an, Biz siyasetin ahlaki amac n n adalet oldu una inanan ve adaleti siyasetin merkezine yerlefltiren bir iktidar olarak adalet hizmetlerini önceliklerimiz aras nda görüyoruz dedi. HUKUKU KARANLIK ODALARA HAPSETMEK STEYENLER VAR Devletin temel nitelikleri olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma vas flar n n birbirinden ayr lmayaca na dikkat çeken Baflbakan Erdo an, Hukuk devletinin en bariz vasf fleffafl kt r. Bu alandaki demokrasi ay plar ndan Türkiye büyük ölçüde kurtulmufltur. Ama baz çevreler henüz bu de iflime ayak uyduramam fl. Ne yaz k ki hala hukuku, adaleti milletten esirgeyebileceklerini düflünenler, hukuku karanl k odalara hapsetmek isteyenler var. Art k bu ilkel anlay fllar n tedavülden kalkmas gerekiyor. Milletin meclisinde oturup meflruiyeti baflka meclislerde arayanlar bu millete lay k olamazlar dedi. 13

14 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ZAFER N N 92. YIL DÖNÜMÜ VE fieh TLER HAFTASI fieh TLER M Z N M RASINA SAH P ÇIKIYORUZ 14 ÇANAKKALE DEK KUTLAMALARA KATILAN VE TÜRK fieh TL LE NAMAZGAH TABYALARININ AÇILIfiINI GERÇEKLEfiT REN BAfiBAKAN ERDO AN: fieh TLER M ZE SÖZ VER YORUZ; B ZLERE AZ Z B R EMANET OLARAK BIRAKTIKLARI BU EfiS Z M RASI, BU ÜLKEY, BU VATANI, BU BAYRA I, BU ST KLAL MARfiI NI, KEND ONURUMUZ VE KEND fiahs YET M ZDEN DAHA DE ERL SAYARAK ONA SAH P ÇIKACA IZ. Ç anakkale Deniz Zaferi nin 92. y l dönümü ve 18 Mart fiehitler Haftas tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutland. Törenlerin en anlaml s ise binlerce flehidimizin u runa can verdi i Çanakkale de gerçekleflti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Çanakkale Zaferi nin 92. y l dönümü kutlama törenlerine kat lmak üzere gitti i Çanakkale de ilk olarak Gökçeada ve Bozcaada da halka seslendi.

15 Baflbakan Erdo an, restore edilen Namazgah Tabyalar n n aç l fl n yapt ve flehitlerimizin savafl s ras ndaki yaflam koflullar n canland ran mekanlar ziyaret etti. Bafltan sona yenilenen tarih miras m z yüzbinlerce vatandafl m z ziyaret etti. AMEL YAT YAPMAK STEYEN CEVABI ALIR Geçmiflte ihmal edilen bölgenin yap lan yat r mlarla aya a kalkt n söyleyen Baflbakan Erdo an, Ölüme koflarcas na giden dedelerimizin att ad mlar ne kadar mukaddesse; bundan sonra da bizim ba ms zl m z n, topraklar - m z n üzerinde, b rak n ameliyat yapmak, gölge yapmak isteyenler bile bizden cevab al rlar dedi. ST KLAL MEfiALES N M RAS BIRAKTILAR 18 Mart Stad nda düzenlenen törene kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Çanakkale Zaferi nin tarihte efline az rastlan r bir mücadele sonucunda kazan ld n belirterek, Bu büyük mücadelenin kahramanlar bize sadece bir vatan de il, daima yükseklerde tutmam z gereken istiklal meflalesini de miras b rakt lar dedi. TAR H N YAfiAMAYAN TAR H YAZAMAZ Baflbakan Erdo an gençlere flöyle seslendi: Cumhuriyetin kurulufl imar olan bu hedefi yakalamay, bu u urda gece gündüz demeden çal flmay en öncelikli görevimiz say yoruz. Bunu bu ülkenin gelecek nesillerine oldu u kadar, bu topraklar bizlere vatan k lmak için can veren flehitlerimize borçlu oldu umuzu unutmayaca z. Özellikle burada gençlerimize sesleniyorum: E er, Gelibolu daki bu yeni düzenlemeleri bugün farkl bir flekilde ele alarak tarihimizi bugüne tafl yor ve bugünü de yar nlar için bir ilham kayna olacak eserlerle canland r yorsak, bunun bir anlam var. Tarihini yaflamayan gençlik tarih yazamaz. TÜRK fieh TL N N AÇILIfiI Baflbakan Erdo an, kutlamalar çerçevesinde Gelibolu fiehitler Abidesi ndeki törene de kat ld. Burada Temsili Türk fiehitli i nin aç l fl n gerçeklefltiren Baflbakan Erdo an, Ebedi istirahatgahlar bafl nda flehitlerimize söz veriyoruz. Bizlere aziz bir emanet olarak b rakt klar bu eflsiz miras, bu ülkeyi, bu vatan, bu bayra, bu stiklal Marfl n, kendi onurumuz ve kendi flahsiyetimizden daha de erli sayarak ona sahip ç kaca- z dedi. Baflbakan Erdo an Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park n n da aç l fl n yapt. NAMAZGAH TABYALARI Z YARETE AÇILDI Baflbakan Erdo an, Eceabat ilçesinde restore edilen Namazgah Tabyas n n aç l fl n da gerçeklefltirdi li y llarda yap lan, ancak bak ms zl k sebebiyle harabeye dönen Namazgah Tabyalar, Kültür ve Turizm Bakanl nca yeniden düzenlendi ve 26 adet tabya halk n ziyaretine aç lm fl oldu. Stadyumdaki kutlamalarda halka hitap eden Baflbakan Erdo an, Temsili Türk fiehitli i nin aç l fl n yapt ve kabirlere çiçek b rakt. 15

16 KÖYDES KÖYDES PROJES NDE HEDEFLER YAKALANIYOR KÖYDES YOLSUZ VE SUSUZ KÖY KALMAYACAK YILINA G REN AK PARTi KT DARININ TÜRK YE YE KAZANDIRDI I EN ÖNEML PROJELERDEN B R KÖYDES OLDU. AK PARTi KT DARI KÖY YOLLARI VE ÇME SULARI Ç N 4.2 M LYAR YTL KAYNAK AKTARDI. fite AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN IN YOLSUZ VE SUSUZ KÖY KALMAYACAK KARARLILI IYLA SÜREN PROJEN N KÖYLÜLER M ZE KAZANDIRDIKLARI T ürkiye nin kalk nma hamlelerini daha iktidara gelmeden planlayan AK PARTi, Türkiye yi yönetme yetkisini ald ktan sonra bu konudaki kararl l - n icraatlar yla gösterdi. AK PARTi iktidar n n yerel yönetimlerde yeniden yap lanma çal flmalar sonucunda Belediye Kanunu, l Özel daresi Kanunu, Büyükflehir Belediyesi Kanunu ve Mahalli dare Birlikleri Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi nce kabul edilerek yürürlü e girdi. YOLSUZ VE SUSUZ KÖY KALMAYACAK Yap lan yasal düzenlemelerde hizmetin halka en yak n yönetim birimi olan yerel yönetimler taraf ndan yürütülmesi, bürokrasi azalt larak vatandafllar n hayat n n kolaylaflt r lmas, kararlar n al nmas nda yerel

17 KÖYDES Projesinin mimar Baflbakan Erdo an: Hantal, merkeziyetçi ve formalitelere bo ulan bir yönetim anlay fl yerine, hizmetin kalitesi, h z ve kapsam n ön planda tutan bir anlay fl benimsedik ve bunu uygulamaya geçtik. düzeyde kat l m n sa lanmas, kamu kaynaklar n n etkili, verimli ve tasarruflu kullan lmas gibi temel ilkeler esas al nd. AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Yolsuz ve susuz köy kalmayacak sözüyle bafllat lan Köylerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) de AK ktidarla yaflanan alt n y llar n en önemli projelerinden biri oldu. CUMHUR YET TAR H N N EN BÜYÜK PROJES Dünyada itibar artan, lider ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye de hala susuz ve yolsuz köy olmas n n kabul edilemez oldu unu bilen AK PARTi iktidar, köye ve köylüye yönelik olarak Cumhuriyet tarihinin en kapsaml projesi olan KÖYDES i ülkemizdeki altyap hizmetlerinde bölgeler ve iller aras farkl l klar n giderilmesini hedefleyerek bafllad. Köylerimiz, en öncelikli ihtiyac olan yola ve içme suyuna AK PARTi iktidar - n n tarihe geçecek bu projesiyle kavufluyor. HT YAÇLAR HIZLI VE YER NDE TESP T ED L YOR KÖYDES i yürüten köylere hizmet götürme birliklerinin h zl ve kolay çal flma sistemi, projelerin bürokratik ifllemlere tak lmadan hayata geçirilmesini sa lad. htiyaçlar yerinde tespit edildi ve bu sayede daha verimli bir çal flma gerçeklefltirildi. ETK N KAYNAK KULLANIMI KÖYDES Projesinde yap lan yat - r mlar n en uygun maliyetlerde gerçeklefltirilmesine de özen gösterildi. Kaynaklar n etkili ve verimli kullan m ile maliyetleri düflürme yönünde önemli mesafe al nd. Ayr ca, yap lan ifllerde kalite, sa laml k ve halk n ihtiyac na uygunluk da ön planda tutuldu. 17

18 KÖYDES Projesi yle köyler ve ba l lar yola ve suya kavufluyor. Proje kapsam nda 23 bin 845 km. asfalt, 28 bin 356 km. stabilize yol hizmete aç l rken, 364 köprü ve 6 bin 532 menfez yap ld. 3 milyon insan m z n yaflad yerlere 13 bin 706 içme suyu yat r m götürüldü. Bu aç dan projeler, her aflamas nda halk n temsilcilerinin de do rudan sürece dahil oldu u birlik encümenleri taraf ndan koordine edildi ve denetlendi. 4.2 M LYAR YTL KAYNAK Cumhuriyet tarihinde k rsal kalk nmay sa lamak için ayr lan en büyük kaynak da KÖYDES in oldu y l nda 200 milyon YTL bütçe ayr larak bafllayan proje 2006 y l nda 10 kat daha fazla kaynakla 2 milyar YTL ile güçlendirildi. Türkiye nin en büyük k rsal geliflim hareketi olan KÖY- DES e bu y l için de bütçeden 2 milyar YTL ayr ld. 25 B N PROJE HAYATA GEÇT KÖYDES le flu ana kadar planlanan 29 bin 301 projenin yüzde 87 si tamamland ve 25 bin 574 proje halk n hizmetine sunuldu. 3 bin 118 projenin yap m sürerken, sadece 218 proje ihale aflamas nda bulunuyor. 28 B N KM. ASFALT YOL KÖYDES Projesine kadar köylerdeki toplam asfalt yol miktar 91 bin 172 km. iken, sadece 2 y lda toplam 23 bin 845 km. asfalt yol halk m z n hizmetine sunuldu. Proje kapsam nda 28 bin 356 km. stabilize yol, 364 köprü ve 6 bin 532 menfez yap ld. 3 M LYON KÖYLÜYE H ZMET Projeyle susuz 2 bin 245 köy ve mahalleye flebekeli içme suyu tesisi yap ld. 9 bin 461 köy ve mahallenin mevcut içme suyu tesisi gelifltirildi ve yenilendi. Proje kapsam nda 3 milyon kiflinin yaflad köy ve mahallelere yeni tesis, tesis gelifltirme ve bak m-onar m fleklindeki içme suyu yat r mlar yap ld. AK KT DAR KARARLI AK PARTi iktidar Türkiye de yolsuz ve susuz köy b rakmamakta kararl. Bu kararl l köylerimizde baflar yla yürütülen çal flmalar çok aç k ortaya koyuyor. 18

19 TÜRK YE DEN KÖYDES MANZARALARI D YARBAKIR 2 bin 101 km. stabilize, 345 km. asfalt yol hizmete girdi. 131 köprü, 606 menfez yap ld. 170 bin kiflinin yaflad köy ve mahallelere yeni tesis ve tesis gelifltirme fleklinde bin 19 içme suyu yat r m yap ld. fianliurfa 2 bin 504 km. stabilize, 733 km. asfalt yol hizmete girdi. 40 menfez yap ld. 84 bin kiflinin yaflad köy ve mahallelere yeni tesis ve tesis gelifltirme fleklinde bin 99 içme suyu yat r m yap ld. SAMSUN 662 km. stabilize, 492 km. asfalt yol hizmete girdi. 40 köprü, 77 menfez yap ld. 112 bin kiflinin yaflad köy ve mahallelere yeni tesis ve tesis gelifltirme fleklinde 514 içme suyu yat r m yap ld. KASTAMONU 661 km. stabilize, 422 km. asfalt yol hizmete girdi. 30 köprü, 318 menfez yap ld. 19 bin kiflinin yaflad köy ve mahallelere yeni tesis ve tesis gelifltirme fleklinde 489 içme suyu yat r m yap ld. S VAS 634 km. stabilize, 447 km. asfalt yol hizmete girdi. 2 köprü, 42 menfez yap ld. 2 bin kiflinin yaflad köy ve mahallelere yeni tesis ve tesis gelifltirme fleklinde 15 içme suyu yat r m yap ld. UfiAK 389 km. stabilize, 230 km. asfalt yol hizmete girdi. 2 köprü, 4 menfez yap ld. 24 bin kiflinin yaflad köy ve mahallelere yeni tesis ve tesis gelifltirme fleklinde 99 içme suyu tesisi yap ld. 19

20 BELED YELER 2 B N 515 BELED YEYE 300 M LYON YTL BELDES YOLSUZ VE SUSUZ BELED YE KALMAYACAK AK PARTi KT DARI GÜÇLÜ YEREL YÖNET MLER HEDEF YLE ÇIKTI I YOLDA EM N ADIMLARLA LERL YOR. KÖYDES TEN SONRA HAYATA GEÇEN BELDES PROJES YLE ÇME SUYU VE YOL SIKINTISI YAfiAYAN BELED YE KALMAYACAK. 20 A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n önderli inde susuz ve yolsuz köy b rakmama hedefiyle bafllat lan KÖYDES Projesi nden sonra, içme suyu bulunmayan ve yol sorunu yaflayan hiçbir belediyenin kalmamas için de Belediyelerin Altyap s n n Desteklenmesi Projesi (BELDES) hayata geçirildi. 2 B N 515 BELED YEYE 300 M LYON YTL 2007 y l bütçesine konulan 300 milyon YTL ödenek ile bafllayan proje kapsam nda nüfusu 10 binin alt nda olan 2515 belediyeye yol ve içme suyu yat r mlar yap lacak. Ayn nüfusa sahip, ancak bugüne kadar hiç içme suyu flebekesi yap lmam fl 40 belediyenin içme suyu yat r mlar ise Baflbakanl k ve Maliye Bakanl ndan aktar lacak 30 milyon YTL ile ller Bankas taraf ndan yapt r lacak. MAYIS VE TEMMUZDA ÖDENECEK BELDES için ayr lan 300 milyon YTL, May s ve Temmuz aylar nda iki eflit taksit halinde belediyelere ulaflacak. Belediyelerin proje kapsam nda yapacaklar yol ve içme suyu projeleri; teknik elemanlar var ise do rudan kendileri taraf ndan, aksi takdirde il özel idaresi ya da merkezi idarenin taflra teflkilatlar ndan gerekli teknik eleman deste i verilerek yap lacak. Projelerin izlenmesi ve denetimi; Baflbakanl k Müsteflar n n baflkanl nda, çiflleri Bakanl Müsteflar, Maliye Bakanl Müsteflar ve Devlet Planlama Teflkilat Müsteflar ndan oluflan ve 3 ayda bir toplanacak olan izleme kurulu taraf ndan yap lacak.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı