Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bülteni. Milletimizin yolundan ayr lmayaca z KÖYDES. Herkes konut sahibi olabilecek. Sporu tabana yay yoruz. Duble yollarla örülen Türkiye"

Transkript

1 Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 47 N SAN Milletimizin yolundan ayr lmayaca z AK PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an: stikametimizi milletin istikametinden, gözümüzü ülkemizin hedeflerinden ay rmadan, vakur duruflumuzu yitirmeden, ayn kararl l kla yola devam edece iz. KÖYDES 5. y l na giren AK PARTi iktidar n n Türkiye ye kazand rd en önemli projelerden biri KÖYDES oldu. AK PARTi iktidar köy yollar ve içme sular için 4.3 milyar YTL kaynak aktard. Herkes konut sahibi olabilecek Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Abdüllatif fiener ile Türk finans tarihinin en önemli reformu olarak adland rd Mortgage sistemini konufltuk. Sporu tabana yay yoruz Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Mehmet Ali fiahin ile AK PARTi iktidar n n gençlik ve spor bafll alt nda Türkiye ye getirdi i yenilikleri konufltuk Duble yollarla örülen Türkiye Türkiye, AK PARTi iktidar n n fark n duble yollarda da yafl yor y l na kadar yap lan duble yol rakam otoyollarla birlikte 6 bin 101 km. iken, AK PARTi iktidar dört y lda 6 bin 616 km. duble yol ve otoyol rakam na ulaflt. Sa l kta dönüflüm y llar AK PARTi iktidar sa l k politikas n n merkezine insan yerlefltirdi ve bu yolda Türkiye ye dönüflüm y llar n yaflatan iktidar olma baflar s na kavufltu.

2 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 4 Say : 47 Nisan 2007 AK PARTi Ad na Sahibi : Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi : Hüseyin Besli Suat K l ç Yay n Kurulu : Ayfle Böhürler Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Hakan Taflç Lokman Ayva Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Resul Tosun fiaban Diflli Ülkü Tafl Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Ali Kerem Eskigün Adres : AK PARTi Genel Merkezi Balgat - Ankara Tel: Bas n ve Halkla liflkiler : Yasin Bülbül Sanat Yönetmeni: Ali Üstünda Grafik Tasar m: Bülent Avnamak Digital llüstrasyon: Sabit Ertafl Bask ve Cilt : Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir. ED TÖRDEN SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Yolsuz ve susuz köy kalmayacak sözüyle Türkiye harekete geçti y l nda uygulamaya giren KÖYDES projesine tam 4.5 milyar YTL kaynak tahsis edildi. ki y lda; 23 bin 845 km asfalt, 28 bin 356 km stabilize yolu hizmete açt k. 6 bin 532 menfez ve 364 köprü yapt k. 2 bin 245 köyümüze ilk kez flebekeli içme suyu götürdük. 9 bin 461 köyün içme suyu ünitelerini yeniledik. Uzun y llar unutulmayacak eserler gerçeklefltirdik. Köylü milletin efendisidir sözünün gere ini icra ettik. Gidemedi in yer senin de ildir dedik. Köylerimizi gidilebilir hale getirdik. Bu y l KÖYDES projesine kardefl olarak BELDES'i getirdik. Nüfusu 10 binin alt ndaki 2 bin 515 belediyeye yol ve içme suyu flebekeleri için 300 milyon YTL kaynak aktar yoruz. AK PARTi iktidar n n önceki uygulamalar nda oldu u gibi; partizanl k yapmadan, belediye baflkan n n partisine bakmadan, bizden önceki iktidarlar n ba nazl na kap lmadan. Türkiye'yi h zl tren ça na tafl yan AK PARTi iktidar, bir yandan Ankara- KÖYDES ve BELDES stanbul h zl tren projesini bitirmek di er yandan Türkiye'yi bafltan bafla bölünmüfl yollarla örmek için çal fl - yor. Bizden önceki tüm iktidarlar n yapabildi i duble yol ve otoyollar n toplam 6 bin 101 km. AK PARTi iktidar - n n 4 y lda tamamlad duble yol ve otoyollar n toplam ise 6 bin 616 km. Bizim dört y l m z bile bir ömre bedel! Benzeri yüzlerce proje gibi Karadeniz Sahil Yolu da bizimle an lacak, Güllük Tüneli ve Bolu Da Tüneli Geçifli de Son dört y lda infla etti imiz okul say s 4 bin 599, derslik say s 101 bin y l nda yat l ilkö retim bölge okullar na gönderdi imiz kaynak ise 702 milyon YTL. flte ça dafl iktidar, iflte muas r medeniyet AK PARTi iktidar n n 2003 y l ndan bafllayarak köylümüze, çiftçimize de iflik isimler alt nda yapt desteklemelerin tutar 14 milyar YTL. Bu y l yap - lacak desteklemelerin rakam ise 5.2 milyar YTL. Befl y ll k tar m desteklerinin toplam -dile kolay- tam 19.2 milyar YTL, yani 19.2 katrilyon TL. Hiç kuflkunuz olmas n ki bu baflar lar, AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n ahde vefas ve AK kadrolar n gece gündüz çal flmas yla sa lanm flt r. Türkiye'ye inanarak, halk m za güvenerek bir kez daha diyoruz ki, Biz Türkiye için var z Türkiye için varolaca z. Varl m z Türkiye'nin varl na arma- an etmekten kaç nmayaca z. Allah, devletimizi ve milletimizi korusun. Esen kal n

3 AYIN GÜNDEM NDEN... Yurt d fl na ç k fl harc 15 YTL ye indi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurtd fl na ç k fl yapanlardan al nan harç miktar 70 YTL den 15 YTL ye indi. Ç k fl tarihi itibariyle yurtd fl nda oturma izni bulunanlar ve 7 yafl n doldurmam fl olanlar ile yurtd fl na ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu tafl ma ve yük tafl ma araçlar n n personelinden harç al nmayacak. Marmaray Projesi nde dev ad m at ld stanbul un trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatacak Marmaray Projesi nde sona geliniyor. stanbul Bo az na yerlefltirilecek olan 11 tüp tünelin ilki denizin dibine bat r ld. 135 metre uzunlu unda, 15.5 m. geniflli inde, 8 metre yüksekli inde, 18 bin ton a rl ndaki 11 nolu tüp tünel yaklafl k 8 saatte deniz dibine yerlefltirildi. flsizlik yüzde 9.9 a düfltü Türkiye statistik Kurumu nun aç klad 2006 y l Hane Halk fl Gücü sonuçlar na göre geçti imiz y l iflsizlik, bir önceki y la göre düflüfl göstererek yüzde 9.9 oran na geriledi y l nda iflsizlik yüzde 10.3 olarak gerçekleflmiflti. Böylece 2006 y l sonu itibariyle Türkiye kriz sonras n n en düflük iflsizlik oranlar na ulaflt y l nda istihdam edilenlerin say s da 22 milyon 330 bin kifliye ulaflt. Ocak ay nda yabanc sermaye girifli rekor k rd Geçen y l Ocak ay nda 452 milyon dolar olan do rudan yabanc sermaye girifli, bu y l n ayn ay nda rekor bir art flla 6.1 milyar dolara ç kt. Türkiye de en çok yat r m çeken sektörler bankac l k, telekomünikasyon, kimyasal ürünler, gayrimenkul dan flmanl k hizmetleri ve yat r m ortakl ile cam, seramik, çimento ve porselen üretimini içeren mineral ürünler sektörü olarak s raland. fiahdeniz Projesi nin boru döfleme ifllemleri tamamland fiahdeniz (Bakü-Tiflis-Erzurum) do algaz boru hatt nda boru döfleme ifllemleri tamamland. Projede 110 bin ton çelik boru hatt döflenerek, 230 kilometrelik boru hatt 18 ayda bitirildi. Devreye girdi inde Türkiye ye fiahdeniz Do al Gaz Boru Hatt ndan günde 8.6 milyon metreküp do algaz gelecek. Sanayi üretimi son çeyrekte yüzde 5.8 artt Sanayi üretimi, 2006 y l n n son çeyre inde, bir önceki y l n ayn dönemine oranla yüzde 5.8 art fl gösterdi. Türkiye statistik Kurumu nun aç klamas na göre art fl oran devlette yüzde 6.7, özel sektörde ise yüzde 5.6 oldu.

4 N SAN TAR H TAR H 23 Nisan1920 TBMM nin aç l fl flgal kuvvetleri taraf ndan meclisin kapat larak stanbul un iflgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Pafla n n 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle bütün ülkede seçimler yap ld ve milletvekilleri 23 Nisan 1920 günü Ankara da topland. Merasim ve dualarla aç - lan Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Nisan da Mustafa Kemal Pafla y meclis baflkanl na seçti ve onun teklifiyle ayn gün flu temel kararlar ald : 1- Meclis te beliren milli iradenin ülkenin gelece ine do rudan do ruya el koymas n kabul etmek temel ilkedir. TBMM nin üstünde bir güç yoktur. 2- TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendi bünyesinde toplam flt r. Meclis baflkan hükümetin de baflkan - d r. Bu kararlarla TBMM sadece yasama yetkisini de il, yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini oluflturan mecliste toplamaktad r. TBMM nin aç l fl yla Türk siyasi tarihinde ve Türk milletinin gelece inde halk n iradesinin do rudan yönetime yans d yeni bir dönemin en önemli ad m at lm flt r. 10 Nisan 1950 Mareflal Fevzi Çakmak n ölümü 10 Nisan 1950 de Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinden Mareflal Fevzi Çakmak öldü. Milli Mücadele de Mustafa Kemal in yan nda savaflan Çakmak, daha sonra uzun y llar Genelkurmay Baflkanl yapt. 17 Nisan 1993 Turgut Özal n ölümü Türkiye nin 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 17 Nisan 1993 günü vefat etti. Türkiye nin sivilleflmesine ve dünyaya aç lmas na önemli katk larda bulunan Turgut Özal, yo un bir Orta Asya gezisinin ard ndan rahats zlanarak hayat n kaybetti. 10 y l boyunca Türk siyasetine yön veren Turgut Özal, Türkiye tarihinde benzerine pek rastlanmayan büyük bir halk kat l m yla ebedi yolculu una u urland. 11 Nisan 1920 Urfa n n düflman iflgalinden kurtuluflu Fransa 31 Ekim 1919 da Urfa y iflgal etti. flgal sonras nda Frans zlar n bask ve hakaretlerine dayanamayan Urfal lar teflkilatlanarak, direnifle geçtiler ve 11 Nisan 1920 de Frans z iflgaline son verdiler.

5 AKTÜAL TE Türk heyeti Haremüflflerif te srail in Haremüflflerif yak n nda yapt, tepkilere yol açan kaz ve köprü yenileme çal flmalar n incelemek amac yla Türk uzmanlardan oluflan bir heyet Kudüs e gitti. Kaz ve yenileme çal flmalar yla ilgili her iki taraf n görüfl ve iddalar n dinleyen heyet, A lama Duvar avlusu içindeki çal flmalar da yerinde inceledi. Bölgeye bir Türk heyetinin gitmesi fikri, Baflbakan Erdo- an n hassasiyeti üzerine srail Baflbakan Ehud Olmert in fiubat ay ortas ndaki Ankara ziyaretinde karara ba lanm flt. AB 50. kurulufl y l dönümünü kutlad THY, Avrupa n n en h zl büyüyen ulusal havayolu unvan n koruyor Avrupa Havayollar Birli i (AHB) taraf ndan geçen y l Avrupa n n en h zl büyüyen ulusal havayolu flirketi ilan edilen Türk Hava Yollar (THY), unvan n bu y l n ocak ay nda da korudu. AHB verilerine göre THY, bir önceki y l n ayn dönemine göre y - AB nin kuruluflunun 50. y l, Almanya n n baflkenti Berlin de resmi törenle kutland. Törende konuflan Almanya Baflbakan Angela Merkel, AB nin vatandafllar - na bar fl, özgürlük ve refah getirdi ini belirterek, 25 Mart 1957 tarihinde 6 ülke taraf ndan kurulan toplulu un günümüzde büyük bir birlik oldu una iflaret etti. AB Komisyonu Baflkan J. Manuel Barroso, AB nin 50 y ldan bu yana insan onurunun korunmas, özgürlük ve dayan flma için çaba harcad n ifade etti. l n ilk ay nda yolcu say - s n yüzde 25.3, uçufl milini yüzde 27.7 ve kapasitesini yüzde 23.5 art rarak her üç dalda Avrupa n n h zl büyüyen ulusal havayolu flirketi oldu. THY nin ard ndan yolcu say s nda Avrupa n n h zl büyüyen di- er havayolu flirketleri, yüzde 22.9 la Alman Lufthansa n n kontrolündeki Swiss Airlines, yüzde 20.7 yle LOT Polish Airlines ve yüzde 17.8 le Tarom Romanian fleklinde s raland. Almanya da 1.75 milyon Türk var Almanya da 2006 y l rakamlar na göre, 6.75 milyon yabanc n n yaflad aç kland y - l nda Almanya da 6.75 milyon yabanc n n yaflad ve bu rakam n 2005 y l na göre binde bir oran nda azalma gösterdi i bildirildi. Almanya da yaflayan yabanc lar aras nda Türkler yüzde 26 ile birinci, talyanlar yüzde 8 ile ikinci s rada bulunuyor. Dünya, yüzy l n en s cak k fl n geçirdi ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer daresi nin araflt rmas na göre, kay tlar n tutulmaya baflland 1880 den bu yana, geçen Aral k-fiubat aras ndaki dönem, dünyada yaflanan en s cak k fl oldu. fiimdiye kadar yaflanan ikinci en s cak k fl 2004 k fl, üçüncü en s cak k fl ise 1998 k fl oldu.

6 HABER AK PARTi 2. DÖNEM 3. L BAfiKANLARI TOPLANTISI M LLET M Z N YOLUNDAN AYRILMAYACA IZ 6 AK PARTi GENEL BAfiKANI VE BAfiBAKAN ERDO AN: ST KAMET M Z M LLET N ST KAMET NDEN, GÖZÜMÜZÜ ÜLKEM Z N HEDEFLER NDEN AYIRMADAN, VAKUR DURUfiUMUZU Y T RMEDEN, AYNI KARARLILIKLA YOLA DEVAM EDECE Z. A K PARTi 2. Dönem 3. l Baflkanlar Toplant s Ankara Bilkent Otel de gerçeklefltirildi. Toplant ya il baflkanlar n n yan s ra il belediye baflkanlar ile il kad n ve gençlik kollar baflkanlar da kat ld. Toplant n n aç l - fl nda bir konuflma yapan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK PARTi lilere flu sözlerle seslendi: ANLAMALARINI BEKLEM YORUZ Türkiye AK PARTi iktidar yla her fleyin yanl fl gitti i çöküntü döneminden, neredeyse her fleyin do ru yolda ilerledi i bir yükselifl dönemine geçmifltir. K rk y ld r siyaset pusulalar krizden, kavgadan, çat flma ve istikrars zl ktan baflka fley göstermeyenler için bu baflar tablosu anlafl lmas ve kabul edilmesi zor bir tablodur. K rk y - la bu milletin hay rla yad etti i tek bir eser, tek bir hizmet s d ramayanlar n, bu dört y la s d r lm fl büyük de iflimi anlamalar n beklememek gerekir. O ÇUKURLARA DÜfiMEYECE M Millet bir kez bunlara iktidar vermedi. Niye? Güvenmiyor da

7 Bu milletin en demokratik flekilde ortaya koydu u iradeyi tekzip eden, do ru sadece benim tekelimdedir diyen ölçüsüzler var. Biz bu zihniyette asla olmad k, olmayaca z. Bizim millet iradesine ra men, demokratik ölçülere ra men bir fley yapmam z mümkün de ildir. onun için. Hep böyle kenar ndan köflesinden koalisyon hükümetleriyle iktidar oldular. fiimdi yine ayn gayretin peflindeler. Devaml karalamalar, hakaretler, edebe adaba s mayan yollar. Ama bunlar bizim üslubumuz, adab m z de il. Ben AK PARTi Genel Baflkan Erdo an olarak ana muhalefet liderinin düfltü ü o çukurlara düflmeyece im. TEM Z SUYU BULANDI- RAMAYACAKSINIZ fiimdi siyasetin rotas n milletin beklentilerine göre saptayan ve Türkiye nin gecikmifl de iflim at - l m n kararl l kla, cesaretle hayata geçiren bir iktidar var. O kafalar n bu yeni durum karfl s ndaki tek silah yine bofl laf, karalama kampanyalar, gölge oyunlar, vehim senaryolar. Böyle belden afla vurmakla bu tertemiz suyu buland ramazs n z, buland ramayacaks n z. Biz bu yola emin ad mla ç kt k, böyle yürüyoruz. DURUfiUMUZU KORUYACA IZ Bugün seviye daha da düflmüflken, üsluplar daha da bozulmuflken, demokratik defolar daha da ortaya ç km flken biz yine sabrediyoruz. Sabretmeye ve Türk siyasetinin seviyesini korumak, demokrasi kültürünü sahipsiz b rakmamak için duruflumuzu korumaya devam edece iz. AYNI KARARLILIKLA YOLA DEVAM stikametimizi milletin istikametinden, gözümüzü ülkemizin hedeflerinden ay rmadan, vakur duruflumuzu yitirmeden, ayn kararl - l kla yola devam ediyoruz. Bugüne kadar bu anlay flla yüz a art c baflar lar elde ettik. Ancak daha baflaraca m z çok ifl var. Bu ülkenin kay p y llar n da telafi edecek bir h zla ilerlemek durumunday z. Bu y l seçim olacak diye Türkiye nin de iflim at l m n sekteye u ratacak bir ihmalkarl k, bir atalet duygusu içine giremeyiz. Bu milletin bekledi i ifli, hizmeti, yat r m asla yar na b rakamay z, erteleyemeyiz. Biz seçimi kazanmay Türkiye ye gelece ini kazand racak bir de iflim siyasetinin devam olarak görüyoruz. Hiçbir zaman Biz kazanal m da, Türkiye kaybederse kaybetsin diyenlerden olmayaca z. M LLET N KÜNDES N Y YENLER DÜfiÜNSÜN Türkiye nin gelecek hedeflerini yakalamas, milletimizin beklentilerinin gerçek olmas, insanlar m - z n yüzünün gülmesi için AK PARTi yegane siyasi adrestir. Günü geldi inde, er meydan kuruldu unda kimin s rt n n yere geldi ini, kimin kolunun havaya kald r ld n inflallah hep birlikte görece iz. Hofl, bugüne kadar yenilen pehlivan n gürefle doydu u da görülmemifltir, bunu da vars n milletin o nefis kündesini yiyenler düflünsün. TAR H BU HAREKET YAZACAKTIR Tarih bu hareketi çok farkl bir flekilde yazacakt r. Bu ç k fl farkl bir ç k flt r ve bu Türkiye nin muas r medeniyetler seviyesini aflma idealinde bir k r lma noktas olmufltur. Bu hareket Türk siyasetinin seviyesini yükseltti, demokrasi kültürünü zenginlefltirdi. Türkiye nin adalet ve kalk nma hedeflerini korumak noktas nda farkl hedefler koydu. Ve bundaki hassasiyetimizden asla taviz vermeyece iz. GELECE E YÖN VERECEK YOL HAR TASI AK PARTi iktidar yla geçen bu dört y l aflk n zaman n hikayesi, sadece Türkiye nin makus talihini de ifltiren bu büyük de iflimin izlerini de il, gelece e yön verecek bir yol haritas n n da ipuçlar n tafl maktad r. Türkiye nin art k kaybedecek zaman yok, elde ettiklerimizin de erini çok iyi bilmek ve geliflmeyi sürekli hale getirmek bizlere düflüyor. Bu bilinçle, bu ruhla, bu memleket sevdas yla daha uzun y llar bu aziz millete hizmet edecek, Türkiye yi daha güzel yar nlara tafl yaca z. 7

8 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN AZERBAYCAN DA kaç hemen bir karar ç kar yorlar. Sözde Ermeni soyk r m. Bunu kimse yutmaz. Türkiye ve Türkler hiç yutmaz. 8 DÜNYA AZERBAYCAN VE TÜRK D ASPORASI TEfiK LATLARI 1. FORUMU NA KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, ERMEN STAN LE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE ARfi VLER AÇMA ÇA RISINI Y NELED : BUNLAR OLMAMIfi fieyler VARMIfi G B GÖSTERMEYE GAYRET ED YORLAR. YALAN ÜZER NE HAK KAT NfiA EDEMEZS N Z. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an Azerbaycan n Baflkenti Bakü de düzenlenen Dünya Azerbaycan ve Türk Diasporas Teflkilatlar 1. Forumu nun aç l fl nda bir konuflma yapt. Ermenistan n kendine göre bir referandum düzenledi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, Ondan sonra da biz yapt k oldu dediler. Dünya kabul etti mi? Etmedi. Çünkü yap lan ifl sahte, yanl fl, yalan, uydurma. Er geç hak yerini bulacakt r. fiu anda dünyada Ermeni soyk r m kampanyalar var. Nerelerde yap yorlar? lgisiz, alakas z ülkelerde lobiler oluflturuyorlar. Oralardaki parlamentolardan kaçarak, kap- YALAN ÜZER NE HAK KAT NfiA ED LEMEZ Türkiye nin bir milyonu aflk n belgenin oldu u arflivleri açt n an msatan Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Ermenistan a dedik ki siz de aç n. Üçüncü ülkelere de ça r yapt k. Bu ifl birinci dereceden siyasilerin ifli de il. Tarihçiler, siyaset bilimciler, arkeologlar, hukukçular, sanat tarihçileri çal fls n. E er burada bir haks zl k varsa biz gere ini yapar z. Hala cevap yok. Çünkü önlerine Hocal katliam sunulacak. Ne diyecekler? Bunlar ta Osmanl dönemini önümüze getirmeye çal fl yorlar. Olmam fl fleyleri varm fl gibi göstermeye gayret ediyorlar ve bunun belgelerini bize sunam yorlar, sunamayacaklar da. Yalan üzerine hakikati, do ruyu infla edemezsiniz. B R M LLET, K DEVLET Z Atatürk ün Türkiye-Azerbaycan iliflkilerinin özünü yans tan Azerbaycan n sevinci sevincimiz,

9 Baflbakan Erdo an Bakü deki Türk okulunda ö rencilerle bir araya geldi. kaderi kaderimizdir sözünü an msatan Baflbakan Erdo an, Azerbaycan eski Cumhurbaflkan Haydar Aliyev in Bir millet, iki devletiz sözüne de iflaret etti. Baflbakan Erdo an Türkiye, Azerbaycan kardeflli i ebedidir, y k lmazd r dedi. HERfiEY N ÜSTES NDEN GELEB L R Z Irak taki Türkmenlerin durumu, KKTC nin izolasyonlara tabi tutulmas, Karaba sorunu ve Balkanlardaki soydafllar m z n s k nt - lar n yak ndan takip ettiklerini söyleyen Baflbakan Erdo an, s k bir iflbirli i ve dayan flma ile bütün bu zorluklar n üstesinden gelinebilece ini söyledi. Türkiye ile Azerbaycan aras nda son y llarda gelifltirilen iflbirli inin önemine de dikkat çeken Baflbakan Erdo an; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt, Bakü-Tiflis-Erzurum Do algaz Projesi ve Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Hatt n n ülkeleri birbirine ba lad n söyledi. TÜRK DÜNYASINI AYDINLIK YARINLARA TAfiIYACA IZ Baflbakan Erdo an, Türkiye ve Azerbaycan vatandafllar n n birbirlerinin güçlerinden yararlanmalar n beklediklerini söyledi. Baflbakan Erdo an, Bu yolda hepimize önemli görevler düflüyor. Siyasilerimize, akademisyenlerimize, sanatkarlar m za, sermaye çevrelerine, medya gruplar na, tüm ifladamlar m za, hepimize ifl düflüyor. El ele, omuz omuza verece iz, dayan flma halinde olaca- z ve tüm Türk dünyas n ayd nl k yar nlara tafl yaca z dedi. ERMEN STAN, S YASET N DE fit RMEL Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev de Ermenistan n komflular na karfl yürüttü ü siyaseti iflgalcilik ve haks zl k üzerine kurmaya çal flt n belirterek, Ermenistan, bugüne kadar yürüttü ü siyaseti de ifltirmeli, iflgal etti i topraklar boflaltmal, Türkiye ye karfl haks z iddialar ndan vazgeçmeli. Aksi halde kendi durumu sorgulanabilir dedi. Toplant ya KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat n yan s ra, ABD, Avustralya, KKTC, Irak, Avrupa ve Türk cumhuriyetlerinden temsilciler kat ld. YEN BÜYÜKELÇ L K B NASININ AÇILIfiI Baflbakan Erdo an, Bakü de Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev ve KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat la Türk Büyükelçili inin yeni binas n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt n n bafllang ç noktas olan Sangaçal Terminali nde incelemelerde bulunan Baflbakan Erdo an, Bakü Türk Anadolu Lisesi lkö retim Okulu ile TÖMER E itim Merkezi ni de ziyaret etti. Baflbakan Erdo an a temaslar boyunca Devlet Bakanlar Beflir Atalay ve Mehmet Ayd n ile milletvekilleri efllik etti. Baflbakan Erdo an, Azerbaycan Cumhurbaflkan Aliyev ve KKTC Cumhurbaflkan Talat yeni Türk Büyükelçili i binas n n gönderine Türk bayra n birlikte çekti. 9

10 DIfi TEMASLAR BAfiBAKAN ERDO AN SUUD ARAB STAN DA yak nda yasal çerçevesi tamamlanacak olan Türk-Arap Forumunun bu anlamda çok faydal olaca- n belirtti. 10 R YAD DA ARAP B RL Z RVES NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, BÖLGEN N SORUNLARIYLA LG L UYARILARDA BULUNDU. BAfiBAKAN ERDO AN Z RVEDE DÜNYA L DERLER YLE B R ARAYA GELD. B aflbakan Recep Tayyip Erdo- an, Suudi Arabistan n baflkenti Riyad da düzenlenen 19. Arap Birli i Zirvesi ne kat ld y l ndan bu yana gözlemci olarak kat ld toplant da Türkiye, ilk kez Baflbakan düzeyinde temsil edildi. TÜRK-ARAP fi B RL Zirvenin aç l fl oturumunda bir konuflma yapan Baflbakan Erdo- an, Türkiye nin Arap Birli ini, bölgesel bar fl, güvenlik ve istikrar n tesis edilmesinde temel bir aktör olarak alg lad n ve iflbirli inin gelifltirilmesine önem verdiklerini söyledi. Baflbakan Erdo an F L ST N Orta Do u nun yaflad s k nt lara dikkat çeken Baflbakan Erdo- an, Filistin de kurulan Ulusal Birlik Hükümeti nin bölgeye yeni umutlar afl lad n belirterek Hepimizin arzusu hükümetin her fleyden önce Filistin halk n n beklentilerine cevap verebilmek amac yla gerçekçi ad mlar atmas d r. Uluslararas toplum da yeni Filistin hükümetine karfl ön yarg s z ve teflvik edici bir tutum benimsemelidir" dedi. Baflbakan Erdo an, srail in ataca ad mlar karfl l nda somut bir bar fl perspektifi ve siyasi bir ufuk sunan Arap bar fl plan n Arap- srail ihtilaf n n çözümü yolunda de erli bir giriflim olarak de erlendirdi ini belirtti. IRAK Irak taki tehlikeli gidifle dur demek için iflbirli inin art r lmas gerekti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, Irak n siyasi birli inin ve toprak bütünlü ünün korunmas,

11 hudutlar n n güvence alt na al nmas, bölgelerin bar fl ve istikrar aç s ndan hayati derecede önemlidir fleklinde konufltu. Baflbakan Erdo an, tüm Irakl lar kucaklayan ve tüm Irakl lar taraf ndan kucaklanan güçlü bir merkezi hükümetin, Irak ta bar fl ve istikrar n temel flart oldu unu kaydetti. KERKÜK Baflbakan Erdo an, Kerkük ün konumunun özel bir önem tafl d - n, Irak n küçük bir modelini oluflturan Kerkük te cereyan edecek olumsuz geliflmelerin, Irak ve ötesinde sars c etkilerde bulunaca n belirtti. LÜBNAN Konuflmas nda Lübnan meselesine de de inen Baflbakan Erdo an, siyasi istikrar sa lanmas n n yolunun ulusal diyalog ve uzlaflmadan geçti ini ve sürecin bölge ülkeleri taraf ndan da teflvik edilmesinin zorunlu oldu unu belirtti. MEZHEP TEMELL ÇATIfiMA Baflbakan Erdo an, dünyada ve bölgede kültür, din ve mezhep temelinde ayr flma e ilimlerinin ortaya ç kt n üzüntüyle gözlemlediklerini, felsefi temeli engin bir hoflgörüye dayanan, tüm insanl kucaklayan slam n yanl fl, haks z, maksatl yorumlara maruz kalmas ve terör kelimesiyle yan yana an lmas n n kabul edilemeyece ini belirtti. Bölgede ortaya ç kan mezhep temelli kutuplaflma riski üzerinde duran Baflbakan Erdo- an, Bölgede bulunan hiçbir ülkenin nüfusu etnik ve mezhep aç s ndan homojen de ildir. Kutuplaflma e ilimleri güçlendi i takdirde tüm bölge bundan olumsuz etkilenecektir. Böyle bir geliflmeye izin vermemeliyiz" dedi. Baflbakan Erdo an Arap Birli i Zirvesi nde dünya liderleriyle bir araya geldi. fi B RL N SÜRDÜRECE Z Baflbakan Erdo an, "Dayan flma ve ortak sorumluluk bilinciyle üstesinden gelemeyece imiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki d fllay c ve tecrit edici de il, herkesi kucaklayan bir yaklafl m benimseyelim. Bu çerçevede Türkiye olarak tüm bölgesel konularda aktif ve yap c katk lar m z kardefl Arap dünyas yla iflbirli i halinde sürdürece iz" dedi. L DERLERLE TEMASLAR Baflbakan Erdo an, zirvede Pakistan Devlet Baflkan Pervez Müflerref, Filistin Devlet Baflkan Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaflkan Celal Talabani, Lübnan Baflbakan Fuad Sinyora, Filistin Baflbakan smail Haniye, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ve AB Ortak Güvenlik ve D fl Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, temaslar boyunca kendisine efllik eden Devlet Bakan Mehmet Ayd n ile Suudi Arabistan Kral Abdullah n Arap Birli i onuruna verdi i akflam yeme ine de kat ld. Baflbakan Erdo an zirvede BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile de görüfltü. 11

12 HABER MISIR CUMHURBAfiKANI MÜBAREK TÜRK YE DE 12 BAfiBAKAN ERDO AN LE MISIR CUMHURBAfiKANI MÜBAREK BÖLGESEL KONULARA L fik N GÖRÜfi ALIfiVER fi NDE BULUNDU. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyaret için Ankara ya gelen M s r Cumhurbaflkan Hüsnü Mübarek ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an ve Mübarek in, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin gelifltirilmesi konusunda mutab k kald klar görüflmede, Türkiye ile M s r ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüfl al flveriflinde bulunuldu. 50 Y AfiKIN ANLAfiMA Baflbakan Erdo an, görüflmede Türkiye ile M s r aras nda 50 yi aflk n anlaflma oldu unu belirterek, iliflkilerin bu düzeye gelmesine verdi i destekten dolay Mübarek e teflekkür etti. Mübarek ise son iki y lda Türkiye ile M s r n kap lar karfl l kl açt n ifade ederek, üst düzey ziyaretlerin sürmesini arzu ettiklerini bildirdi.

13 ADALET, SARAYLARA TAfiINIYOR ADALET S YASET M Z N MERKEZ ADALETT R BAKIRKÖY ADALET SARAYI AÇILIfiI VE STANBUL ANADOLU YAKASI ADALET SARAYI TEMEL ATMA TÖREN BAfiBAKAN ERDO AN IN KATILIMIYLA GERÇEKLEfiT R LD. A K PARTi iktidar adliye hizmetlerini saraylara tafl - maya devam ediyor. Bak rköy Adalet Saray hizmete aç l rken, Türkiye nin en büyü ü olacak stanbul Anadolu Yakas Adalet Saray n n da temeli at ld. 19 YILDAN SONRA Aç l fl törenine kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Bak rköy Adalet Saray n 19 y l sonra AK PARTi iktidar n n bitirdi ini, temeli at lan Kartal daki Anadolu Yakas Adalet Saray n n da önümüzdeki y l hizmete girece ini söyledi. Zor flartlarda yürütülen adliye hizmetlerini AK PARTi iktidar n n düzeltti ini, bugüne kadar 76 adalet saray n n aç ld n belirten Baflbakan Erdo- an, Biz siyasetin ahlaki amac n n adalet oldu una inanan ve adaleti siyasetin merkezine yerlefltiren bir iktidar olarak adalet hizmetlerini önceliklerimiz aras nda görüyoruz dedi. HUKUKU KARANLIK ODALARA HAPSETMEK STEYENLER VAR Devletin temel nitelikleri olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma vas flar n n birbirinden ayr lmayaca na dikkat çeken Baflbakan Erdo an, Hukuk devletinin en bariz vasf fleffafl kt r. Bu alandaki demokrasi ay plar ndan Türkiye büyük ölçüde kurtulmufltur. Ama baz çevreler henüz bu de iflime ayak uyduramam fl. Ne yaz k ki hala hukuku, adaleti milletten esirgeyebileceklerini düflünenler, hukuku karanl k odalara hapsetmek isteyenler var. Art k bu ilkel anlay fllar n tedavülden kalkmas gerekiyor. Milletin meclisinde oturup meflruiyeti baflka meclislerde arayanlar bu millete lay k olamazlar dedi. 13

14 ÇANAKKALE ÇANAKKALE ZAFER N N 92. YIL DÖNÜMÜ VE fieh TLER HAFTASI fieh TLER M Z N M RASINA SAH P ÇIKIYORUZ 14 ÇANAKKALE DEK KUTLAMALARA KATILAN VE TÜRK fieh TL LE NAMAZGAH TABYALARININ AÇILIfiINI GERÇEKLEfiT REN BAfiBAKAN ERDO AN: fieh TLER M ZE SÖZ VER YORUZ; B ZLERE AZ Z B R EMANET OLARAK BIRAKTIKLARI BU EfiS Z M RASI, BU ÜLKEY, BU VATANI, BU BAYRA I, BU ST KLAL MARfiI NI, KEND ONURUMUZ VE KEND fiahs YET M ZDEN DAHA DE ERL SAYARAK ONA SAH P ÇIKACA IZ. Ç anakkale Deniz Zaferi nin 92. y l dönümü ve 18 Mart fiehitler Haftas tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutland. Törenlerin en anlaml s ise binlerce flehidimizin u runa can verdi i Çanakkale de gerçekleflti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Çanakkale Zaferi nin 92. y l dönümü kutlama törenlerine kat lmak üzere gitti i Çanakkale de ilk olarak Gökçeada ve Bozcaada da halka seslendi.

15 Baflbakan Erdo an, restore edilen Namazgah Tabyalar n n aç l fl n yapt ve flehitlerimizin savafl s ras ndaki yaflam koflullar n canland ran mekanlar ziyaret etti. Bafltan sona yenilenen tarih miras m z yüzbinlerce vatandafl m z ziyaret etti. AMEL YAT YAPMAK STEYEN CEVABI ALIR Geçmiflte ihmal edilen bölgenin yap lan yat r mlarla aya a kalkt n söyleyen Baflbakan Erdo an, Ölüme koflarcas na giden dedelerimizin att ad mlar ne kadar mukaddesse; bundan sonra da bizim ba ms zl m z n, topraklar - m z n üzerinde, b rak n ameliyat yapmak, gölge yapmak isteyenler bile bizden cevab al rlar dedi. ST KLAL MEfiALES N M RAS BIRAKTILAR 18 Mart Stad nda düzenlenen törene kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada Çanakkale Zaferi nin tarihte efline az rastlan r bir mücadele sonucunda kazan ld n belirterek, Bu büyük mücadelenin kahramanlar bize sadece bir vatan de il, daima yükseklerde tutmam z gereken istiklal meflalesini de miras b rakt lar dedi. TAR H N YAfiAMAYAN TAR H YAZAMAZ Baflbakan Erdo an gençlere flöyle seslendi: Cumhuriyetin kurulufl imar olan bu hedefi yakalamay, bu u urda gece gündüz demeden çal flmay en öncelikli görevimiz say yoruz. Bunu bu ülkenin gelecek nesillerine oldu u kadar, bu topraklar bizlere vatan k lmak için can veren flehitlerimize borçlu oldu umuzu unutmayaca z. Özellikle burada gençlerimize sesleniyorum: E er, Gelibolu daki bu yeni düzenlemeleri bugün farkl bir flekilde ele alarak tarihimizi bugüne tafl yor ve bugünü de yar nlar için bir ilham kayna olacak eserlerle canland r yorsak, bunun bir anlam var. Tarihini yaflamayan gençlik tarih yazamaz. TÜRK fieh TL N N AÇILIfiI Baflbakan Erdo an, kutlamalar çerçevesinde Gelibolu fiehitler Abidesi ndeki törene de kat ld. Burada Temsili Türk fiehitli i nin aç l fl n gerçeklefltiren Baflbakan Erdo an, Ebedi istirahatgahlar bafl nda flehitlerimize söz veriyoruz. Bizlere aziz bir emanet olarak b rakt klar bu eflsiz miras, bu ülkeyi, bu vatan, bu bayra, bu stiklal Marfl n, kendi onurumuz ve kendi flahsiyetimizden daha de erli sayarak ona sahip ç kaca- z dedi. Baflbakan Erdo an Gelibolu Yar madas Tarihi Milli Park n n da aç l fl n yapt. NAMAZGAH TABYALARI Z YARETE AÇILDI Baflbakan Erdo an, Eceabat ilçesinde restore edilen Namazgah Tabyas n n aç l fl n da gerçeklefltirdi li y llarda yap lan, ancak bak ms zl k sebebiyle harabeye dönen Namazgah Tabyalar, Kültür ve Turizm Bakanl nca yeniden düzenlendi ve 26 adet tabya halk n ziyaretine aç lm fl oldu. Stadyumdaki kutlamalarda halka hitap eden Baflbakan Erdo an, Temsili Türk fiehitli i nin aç l fl n yapt ve kabirlere çiçek b rakt. 15

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz 6 10 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR

TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR TURKIYE NIN BORC YUKU AZALIYOR Kamu Net Borç Stoku nun Gayri Safi Milli Has la ya oran 2001 y l nda yüzde 90,5 iken bu oran 2004 y l nda yüzde 63,5 e düflürüldü. Türkiye, bu oranla Maastricht kriteri olan

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m...

destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Bilgisayarl E itime Destek Kampanyas na destek olal m, ça dafl e itime katk da bulunal m... Banka yoluyla nakit ba fl için (YTL) : T.C. Ziraat Bankas Bakanl klar fiubesi ANK : 3974914-5004 Türkiye Vak

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı