İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul da Ekonomik Yapı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 20 Mayıs 2013, 9:30 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul da Ekonomik Yapı Tematik Çalıştayı 9:30 da (İSTKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ ın hoşgeldiniz konuşması ve katılımcıların kendilerini tanıtması ile başlamıştır. İSTKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ tarafından İstanbul Bölge Planı hazırlık sürecine, Tematik Çalıştay ın amaç ve yöntemine dair bilgi verildikten sonra, İstanbul da Ekonomik Yapı konusunda mevcut durumu açıklayan teknik bir sunum Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından Neşe TÜRKSEVEN tarafından gerçekleştirilmiştir. Teknik sunumları takiben katılımcılar alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. Alt Grup Çalışma Konuları 3 oturumda gerçekleştirilen alt çalışma gruplarında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış; 2 oturumda ise her bir masada gerçekleştirilen grup çalışmalarının sonucu özet olarak bütün katılımcılara sunularak görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 1. Oturum SORU 1: 2023 yılında ülkemizin ihracat hedefi 500 milyar ABD Doları olarak belirlenmiştir. Bugün Türkiye nin 152 milyar dolarlık ihracatının yarısının İstanbul kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul un ihracatının arttırılmasına yönelik olarak neler yapılmalıdır, Türkiye nin ihracat hedefi doğrultusunda İstanbul da hangi sektörlere ağırlık verilmelidir? 2. Oturum Soru 1: İstanbul un uzun vadede küresel rekabet gücünü ortaya koyabilmesi için hangi stratejik sektörlerde uzmanlaşması gerekmektedir; İstanbul da bu sektörlerin gelişmesinin önündeki engeller nasıl kaldırılır? Soru 2: İstanbul sanayi üretiminin ithalata bağımlılığının azaltılması, sanayinin rekabetçi bir yapıya kavuşması için mevcut sanayi yapısında nasıl bir dönüşüm gerçekleştirilmelidir?

2 Soru 3: İstanbul un geniş hizmetler sektörünün hem bölge hem de ülke ekonomisine yaptığı katkıyı arttırmak ve bu sektörlerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmak için neler yapılmalıdır? 3. Oturum Sunumlar ve değerlendirmeler 4. Oturum Soru 1: Türkiye ye gelen yabancı yatırımların büyük bir kısmı İstanbul a gelmektedir. İstanbul a büyüme ve istihdam yaratacak yatırımları çekmek için neler yapılmalıdır? Soru 2: İstanbul un küresel şirketlerin bölge merkezlerini taşımak ve küresel işgücünü çekmek için tercih ettikleri bir kent olabilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? Soru 3: İstanbul da sanayi ve hizmet kümelerinin hangileri desteklenmelidir? Bu kümelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için neler yapılmalıdır? 5. Oturum Sunumlar ve değerlendirmeler Kullanılan Yöntemler Birinci oturumda önerilerin yazılı olarak yapıldığı ve sonrasında masadaki grup tarafından tartışılarak belli başlıklar altında konsolide edildiği Fikir Tepsisi yöntemi kullanılmıştır. İkinci ve dördüncü oturumlarda ise her bir masada grup tarafından seçilen moderatörün moderasyonunda gerçekleştirilen grup tartışmalarının yer aldığı World Cafe yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem sırasında ayrıca her bir masada bir İSTKA uzmanı raportör olarak görev yapmış; öneri ve görüşleri kayıt altına almıştır. Çalışmanın Genel Açıklaması Çalışmaya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden 25 uzman katılım sağlamıştır. Çalışma ile temel olarak «İstanbul un uzun vadede küresel rekabet gücünü ortaya koyabilmesi, ihracatın arttırılması, sanayi ve hizmet kümelerinin geliştirilmesi» için temel stratejiler ve hedefler ortaya konması amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak ise 7 soru ile katılımcıların görüşleri toplanmaya çalışılmıştır. Grup çalışmaları ile bu sorulara verilen cevapların veya getirilen önerilerin gruplarda tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan son oturumda ise grup çalışmalarının bütün katılımcılara sunularak görüşlerinin alınması, bütüncül bir bakış açısıyla genel bir değerlendirmenin

3 yapılması ve katılımcılar tarafından eksik kaldığı dile getirilen konuların da tartışılması amaçlanmıştır. Yapılan Sunumlar ve Strateji Önerileri Katılımcılar tarafından her bir soruya ilişkin olarak dile getirilen öneriler grup sunumlarında vurgulanan noktalar dikkate alınarak aşağıda verilmiştir. 1. OTURUM SORU 1: 2023 yılında ülkemizin ihracat hedefi 500 milyar ABD Doları olarak belirlenmiştir. Bugün Türkiye nin 152 milyar dolarlık ihracatının yarısının İstanbul kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul un ihracatının arttırılmasına yönelik olarak neler yapılmalıdır, Türkiye nin ihracat hedefi doğrultusunda İstanbul da hangi sektörlere ağırlık verilmelidir? 1. Masa İlgili tüm kurumların aktif ve sürdürülebilir desteği ile İstanbul un sektörel yapısına ait güncel verilerin yer aldığı envanter/veri bankası oluşturulması. Veri bankasından hareketle İstanbul un geçmişteki performansı değerlendirilip kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar yapılarak, sektörel gelişme planlarının ve bu bağlamda potansiyelin belirlenmesi. Ağır sanayinin ulusal bir politika/strateji doğrultusunda İstanbul dışına desantralizasyonu. Katma değeri yüksek, teknoloji yoğun sektörlerin teşvik edilmesi. İstanbul un dünyanın moda merkezlerinden biri haline gelmesi ve moda endüstrisinde yüksek katma değer yaratılması. Kültür odaklı turizm, finans, üst düzey hizmetler, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ve organik tarıma önem verilmesi. İstanbul daki sanayinin ileri teknolojiye dayalı üretim yapan, yüksek katma değer üreten bir yapıya dönüştürülmesi. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesi. Mesleki eğitim almış ara eleman açığının hızla kapatılması. Meslek liseleri ile yükseköğrenim kurumları ve işletmeler arasında işbirliği sağlanması. İstanbul da girişimciliğin desteklenmesi. Akademik birimler ile sektörler arasında işbirliği sağlanması. Teorik bilgiler ve pratik bilgilerin bir araya getirilmesi için bir model oluşturulması. 2. Masa İstanbul un tanıtımının daha iyi yapılması, bunun için bir tanıtım birliği ve bir üst kimlik oluşturulması. Ulaşımda çevreye saygılı ve daha ekonomik alternatif teknolojilerin geliştirilmesi.

4 Ulaşım entegrasyonunun sağlanması. Türkiye de ihracat yapan firmaların veri tabanının oluşturulması. Katma değeri yüksek sektörlerin öne çıkarılması. Vize, kota vb. başvuru süreçlerinin ulusal ve yerel bazda daha işlevsel hale getirilmesi. 3. Masa Sanayi sektörü ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü öne çıkmaktadır. Sanayi her ne kadar İstanbul dan uzaklaştırılmak istense de İstanbul önümüzdeki 10 yıl içinde sanayi açısından önemli bir merkez olmaya devam edecektir. Otomotiv, biyoteknoloji, gemi-yat, yenilenebilir enerji sektörlerinin ön plana çıkartılması. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün girişimcilikle ilgili desteklenmesi. He iki sektörde de katma değeri yüksek üretim için Ar-Ge ve inovasyon ihtiyacı olduğu ve bu bağlamda İstanbul da bir Silikon Vadisi projesinin gerçekleştirilmesi. Teknopark ve teknokentlerin, Ar-Ge ve kuluçka merkezleri gibi çeşitli teknoloji transfer merkezlerinin belli bir alanda kümelenmesi ve böylece birlikte daha iyi üretim yapabilmelerinin, daha iyi Ar-Ge projeleri geliştirmelerinin sağlanması. İleri nitelikli işgücünün yetiştirilmesi; üniversite-sanayi işbirliğinin gerçek anlamda gerçekleştirilmesi. Hayat boyu öğrenmeye önem verilmesi. İhracata yönelik teşviklerin arttırılması ya da yerinde sektörüne uygun şekilde teşviklerin verilmesi. İstanbul a özel sektörel teşviklerin yerine getirilmesi. 4. Masa Sağlık turizminde hizmet sunucularının teşvik verilmesi; hava ve deniz yolu taşımacılarının bu konuda uzmanlaşması. Silikon Vadisi benzeri merkezlerin oluşturulması. İhracatta: Bilgi ve iletişim teknolojileri, yaratıcı endüstriler, inovasyon odaklı imalat sektörünün öne çıkarılması. İhracatta bilişim, ilaç, tekstil ve gıda gibi yüksek ve orta düzeyli teknolojiye dayalı ürünlerin payının arttırılması. Sektörel bazda kümelenmelerin oluşturulması. İthalat ve ihracat potansiyeli için merkezi bir veri tabanı oluşturularak en uygun fiyat ve pazar eşleştirmelerinin yapılması. Küçük ve orta büyüklükte işletmelerin pazar payının arttırılması için uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik organizasyonların kurulması. İstanbul un uluslararası finans merkezi olarak geliştirilmesi projesi için eğitim ve insan kaynağı altyapısının güçlendirilmesi.

5 5. Masa Tanıtım ve markalaşma: İstanbul un küresel algısı için bir proje ve ekip oluşturulması. Yüksek katma değerli sektörlerin belirlenip bunlar üzerinde programların uygulanması. Daha önce verilmiş bir karar olarak sanayinin İstanbul içinden çıkartılarak Gebze ve Çerkezköy tarafına kaydırılması; fakat bunun çok da mümkün olamayacağı, işgücünün büyük bir kısmının da sanayide çalıştığı bunların kaydırılmasının problem yaratacağı. İmalat sanayi için insan kaynağı yetiştirmenin önemli olduğu. Meslek liseleri ve üniversiteler ile ilgili olarak nitelik mi nicelik mi sorusunun tartışılması. Finans ve diğer hizmetler sektörü, turizm sektörünün önemli olduğu, bu sektörleri geliştirici adımların atılması. İstanbul un uluslararası finans merkezi olarak geliştirilmesi projesi ile ilgili altyapı sorunlarının çözülmesi. 2. OTURUM Soru 1: İstanbul un uzun vadede küresel rekabet gücünü ortaya koyabilmesi için hangi stratejik sektörlerde uzmanlaşması gerekmektedir; İstanbul da bu sektörlerin gelişmesinin önündeki engeller nasıl kaldırılır? Soru 2: İstanbul sanayi üretiminin ithalata bağımlılığının azaltılması, sanayinin rekabetçi bir yapıya kavuşması için mevcut sanayi yapısında nasıl bir dönüşüm gerçekleştirilmelidir? Soru 3: İstanbul un geniş hizmetler sektörünün hem bölge hem de ülke ekonomisine yaptığı katkıyı arttırmak ve bu sektörlerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmak için neler yapılmalıdır? 1. Masa İstanbul un bir moda merkezi haline gelmesi ve buna yönelik potansiyelin değerlendirilmesi. Marka yaratmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi. İstanbul un finans merkezi olması. Kısa ve orta vadede bölgesel, uzun vadede global bir merkez olması yönünde çaba sarfedilmesi. Düzenlemelerle ilgili eksikliklerin giderilmesi (uluslararası tahkime gitmek gibi), nitelikli insan gücü yetiştirilmesi konusundaki engellerin giderilmesi. Uluslararası işgörenlerin İstanbul da yaşayacağı sıkıntılarla ilgili engeller: Altyapı, yaşam kalitesinin düşük olması, eğitim ve sağlık kuruluşlarının uluslararası akreditasyona sahip olmaması. Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Kültür ve kongre turizminin ön plana çıkarılması ve turizm çeşitliliğinin oluşturulması. Uluslararası organizasyonların değerlendirilmesi. Kültür dokusunun ön plana çıkarılması.

6 Hammadde, malzeme ve aramalı ithalatını azaltmaya yönelik girişimlerin desteklenmesi. Mesela Ar-Ge faaliyetlerin desteklenmesi; teknoloji ağırlıklı katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmesi, orta-ileri teknoloji alanındaki üretimin desteklenmesi, nanoteknoloji ve bilişim teknolojileri gibi teknolojilerin desteklenmesi. Marka yaratma çabaları ve patent almaya yönelik çabaların desteklenmesi. Eğitim ve kaynak planlaması. Rekabetçi bir konuma gelebilmek için kalitenin ön plana alınması, standartlaşmanın ve bu konudaki eğitimlerin göz ardı edilmemesi. Sektörleri destekleyecek şekilde altyapı yatırımlarının yapılması. İstanbul un Londra, New York gibi bir eğitim potansiyeline sahip olduğu ve bunu değerlendirilmesi. İstanbul da çağdaş üniversite kampüsleri oluşturularak İstanbul un eğitimde bir marka haline getirilmesi. Sağlık potansiyelinin ve kaplıca potansiyelinin değerlendirilmesi. İnsan kaynağının geliştirilmesi. Yabancı fonların çekilmesi için varlık barışının yabancılara da tanınması. 2. Masa Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, yaratıcı endüstriler (medya, kültür endüstrileri, moda, endüstri tasarımı) Hizmet sektöründe hizmet kalitesinin yükseltilmesi. Bankacılık ve finans sektörü için ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi. Vize engellerinin kaldırılması. Ulaşım entegrasyonunun sağlanması. Sektörler arası bilgi paylaşımının artması. Öne çıkan sektörleri tespit edecek bir kurumun eksikliğinin giderilmesi. Özel sektör ve kamu kurumları arasında bilgi aktarmada aksaklıklar olabileceği. Kamuözel işbirliği tarzı ortaklıklar hayata geçirilebileceği. Sanayinin daha rekabetçi olabilmesi için imalat sektörünün teşvik edilmesi. İmalat sektöründeki aktörler tarafından teşviklerin bilinir hale getirilmesi. Dışardan ithal edilen ürünlerin yerli üretiminin yapılması. Tekstil sektörü gibi kayıt dışı istihdamın bulunduğu sektörlerde kayıt dışılığın kayıtlı hale getirilmesi. Organize sanayi bölgelerinin coğrafi konumunun erişim ve ulaşım sorunu yaratması. Gümrük denetimlerinin uygulanması. Turizm ve konaklama alanında yapılacak yatırımların bir ortak kurum tarafından yürütülmesi ve atıl kapasitesinin oluşturulmaması. Moda, turizm, kültür alanlarında üçlü bir kümelenmenin oluşturulması. Hizmet sektörünün verimliliğini arttırmak amacıyla beşeri sermaye niteliğinin arttırılması. 3. Masa

7 Bilgi ve iletişim teknolojileri ve biyoteknoloji sektörleri öne çıkarılması. Bu sektörlerin gelişimi için girişimcilik ve ileri malzeme tekniklerinin geliştirilmesi. İhtisaslaşmış Ar-Ge için tematik teknoparklar geliştirilmesi ve kümelenmenin sağlanması. Fikri mülkiyet haklarının korunması. Hizmetler sektöründe eğitim ve sağlık sektörlerinin öne çıkarılması. İstanbul un tanıtımının yapılması. Dil bilen kamu personelinin yetiştirilmesi. 4. Masa İstanbul un markalaşması süreci içinde merkezi bir veri tabanı içinde değerlendirme yapılması ve uzmanlaşma alanlarının buna göre belirlenmesi. İstanbul da Ar-Ge altyapı çalışmaları yapılarak İstanbul un Ar-Ge merkezi haline gelmesi. İnşaat alanında, Ar-Ge alanında, yenilikçi ürünlere destek verilmesi. Fikri mülkiyet hakları ve hukuki altyapıda eksikliklerin giderilmesi. Mobilya ve dekorasyon konusunda dış ihracat potansiyelinin değerlendirilmesi. Türk gastronomisinin uluslararası ölçeğe taşınmasının ve gerek lokanta-cafe zincirleri içinde gerekse Türk ürünlerinin tanıtımı ve markalaşmasının fırstalar içermesi. Markalaşma sürecinin patent uygulamaları ve fikri mülkiyet hakları temelinde gelişmesi. Teknopark yatırımlarına önem verilmesi. İstanbul un marka değerinin yükseltilmesi. Ulaşım ve ulaşım entegrasyonunun geliştirilmesi. Devlet teşviklerinin özendirilmesi. Kayıt dışılığı önlemeye yönelik çalışmaların yapılması. Medya destekli tanıtım yapılması. İlaç sektöründe yıllık 130 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımının en azından %1 inin çekilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım kazanılması (mevcut yatırım 60 milyon dolar). İlaç sektörüne özel kümelenmeler ve teknopark oluşturulması. Türkiye nin ilaçta dünya tedarikçisi olması. İlaç Ar-Ge sine, temel ve klinik araştırmalara yatırım yapılması. 5. Masa Turizm ve yaratıcı sektörler (medya, moda, tasarım, mimarlık, halka ilişkiler gibi) olmak üzere iki ana sektörün öne çıkarılması. Turizmin ilgi merkezlerinin dağıtılması, sadece Sultanahmet in değil İstanbul un her bölgesinin turizm merkezi olması. Yaratıcı sektörlerde yeni teşviklerin sağlanması. Özellikle sanat fuarları, görsel sanatlarla ilgili yeni fırsatlar olduğu Galata ve Haliç canlandırılması. Katma değeri yüksek sektörlere girilmesi. Bilgi teknolojilerinde Silikon Vadisi tarzı, Ar-Ge merkezleri oluşturulması. Sanayi-üniversite işbirliğinin arttırılması. Ara mamul değil, nihai ürüne ağırlık verilmesi. Ara mamullerin ikame edilmesi.

8 Enerji sorununun çözülmesi. Tüm bunları yaparken tanıtım ve markalaşmaya önem verilmesi. Hizmetler sektöründe finans sektörünün önemli olduğu. Üst düzey hizmetlerde potansiyel olduğu, mevzuat ile ilgili sorunların giderilmesi. Uluslararası sermayeyi ülkemize çekecek mevzuatın oluşturulması. Nitelikli işgücünü çekmek için eğitim sorununun çözülmesi. Teknolojik altyapımızın pek çok alanda güçlü olduğu, fakat finans alanında daha da güçlendirmemiz gerektiği. İstanbul da yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. Markalaşmaya önem verilmesi. Türkiye nin ilaç Ar-Ge si ve molekül araştırmalarına yatırım yapması. 3. OTURUM Soru 1: Türkiye ye gelen yabancı yatırımların büyük bir kısmı İstanbul a gelmektedir. İstanbul a büyüme ve istihdam yaratacak yatırımları çekmek için neler yapılmalıdır? Soru 2: İstanbul un küresel şirketlerin bölge merkezlerini taşımak ve küresel işgücünü çekmek için tercih ettikleri bir kent olabilmesine yönelik olarak neler yapılmalıdır? Soru 3: İstanbul da sanayi ve hizmet kümelerinin hangileri desteklenmelidir? Bu kümelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için neler yapılmalıdır? 1. Masa Yabancı yatırımcılar için yatırım ortamının iyileştirilmesi. Mevzuatın kolaylaştırılması ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması. Yatırımcıların tek merci ile muhatap olması (one stop agency gibi). Yabancı yatırımcıların İstanbul da yatırım yapabilecekleri alanlar hakkında bilgilendirilmesi. Nitelikli işgücü istihdam edebilmeleri için kolaylık sağlanması. Altyapı yatırımlarında proaktif davranarak, altyapısı bitmiş alanlara yatırımın çekilmesi. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili potansiyelin değerlendirilmesi. Uluslararası yönetici ve Ar-Ge çalışanlarına vergi avantajı sağlayarak küresel şirketlerin cezbedilmesi. İletişim ve erişimde İstanbul un önemli bir hub olması potansiyelinin değerlendirilmesi. İnsan kaynağı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi. Yabancı firmaların istihdam edebileceği nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve çalışma koşuları ile ilgili iyileştirmeler yapılması. İnsan kaynağının yetersiz olduğu alanlarda yabancı insan kaynağına vize kolaylığının sağlanması.

9 Sanayi ve hizmet kümelenmelerinde bacasız sanayiye yani hizmetlere öncelik verilmesi. Mevcut sanayinin neden olduğu sorunları yönetmek adına, atık yönetimiyle ilgili girişimlerde bulunulması ve iş sahası yaratılması. Yüksek katma değerli sanayi ve hizmet kümelenmelerinin desteklenmesi. Finans, turizm eğitim gibi hizmet kümelenmeleri ile çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek sanayi kümelenmelerinin İstanbul için uygun bir seçim olması. Sürdürülebilirlik için güven ortamının şart olduğu (özellikle hukuk, vergi ve sigorta gibi konularda ve kent güvenliğinde). 2. Masa Özellikle fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi. Mevzuatın geliştirilmesi. Gelecek olan yatırımcılara nitelikli ara eleman sağlanması. Yabancı yatırımın ülkemizde kendini güvende hissetmesi; hem can güvenliği, hem de sermayenin güvenliğinin sağlanması. Vergi mevzuatının iyileştirilmesi. Ne tür yatırımların çekileceğini belirlemek için sektöre özel çalışmalar yapılması. Önce sektör belirlenmesi sonra o sektöre özel ne yapılması gerektiğinin belirlenmesi. Gelecek yatırımın teknoloji transferi gibi bir faydasının olması. Kayıt dışı ekonomi sorununun önüne geçilmesi. İstanbul a yatırım yapmaya gelen yabancı sermayenin İstanbul un altyapısı, kapasitesi göz önünde bulundurularak diğer illere kaydırılması, diğer Ajanlarla işbirliği yapılması. Üst düzey yabancı istihdamı ile ilgili olarak yabancı beyaz yaka ile çalışmak gerektiğinden dolayı uluslararası iş kültürüne adapte olmamız gerektiği. Mevzuatta iyileştirmeler yapılması: ikamet izni, çalışma izni, vize prosedüründe iyileştirmeler yapılması. İstanbul un kültür ve sanat merkezi olarak belli bir noktada olduğu ancak bu faaliyetlerin desteklenerek devam etmesinin küresel işgücünün İstanbul a gelmesini sağlayacağı. Kamu hizmet standartlarının da yükseltilmesi. Yaşam kalitesi ile ilgili olarak gürültüden uzak bölgeler, bisiklet yolları gibi İstanbul un rakibi olabilecek kentlerin sunduğu imkanların İstanbul da da yaratılması. Uluslararası lojistik merkezlerinin İstanbul a taşınması, aktarma limanlarının yapılması, yat limanlarının yapılması ve böylece turizm şirketlerinin bölge merkezlerini İstanbul a taşımasının sağlanması. Geleneksel sektörlerden uzaklaşarak, yüksek katma değerli teknoloji odaklı kümelenmelerin İstanbul da desteklenmesi. İlaç, biyoteknoloji, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri, otomotiv ve yan sanayi, inşaat sektörü, yaratıcı endüstriler, moda, tasarım, kültür ekonomisi, sanat, film-dizi sektörü, mobil reklamcılık, finans sektörü ve lojistik sektörlerinin desteklenmesi. Kümeler için coğrafi konumlandırmanın ve sosyal şartlar için mevzuatın oluşturulması.

10 Üniversite-sanayi işbirliği için kalıcı kurumsal yapıların oluşturulması. Teknopark mevzuatının sektöre özel yapılandırılması. Temel araştırmaların desteklenmesi ve buluşların ticari değere dönüştürülmesi için mekanizmaların oluşturulması. Teknoloji transfer ofislerinin kurulması. Kümelerin yönetilmesi için finansman mekanizması oluşturulması. Eşgüdüm ve entegrasyonun sağlanması, uluslararası işbirliğine gidilmesi. Girişimciliğin özendirilmesi. Fikri mülkiyet haklarında düzenlemeler yapılması. Ar-Ge teşvikleri verilmesi (vergi-dışında). İstanbul da yaşayan yabancı futbolcular ve ailelerinin tanıtım yüzü olarak kullanılması. İstanbul da yaşayan expatların sosyal hayata entegre edilmesi. 3. Masa Yabancı yatırımcıların da erişebileceği bir veri bankası ve veri envanteri oluşturulması. Desteklerin ihtiyaç analizi sonucu tesis edilmesi. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması. Yabancı yatırımcının yarattığı değerin geldiği kaynağa geri dönmesi riskiyle beraber buradaki kazanımların (Ar-Ge gibi) burada kalmasını sağlayıcı politikaların geliştirilmesi. Sosyal donatı imkanlarının sağlanması. İstanbul da yat limanı yatırımı ihtiyacının karşılanması. Yatırım, yönetim ve Ar-Ge arasında bir üçlü kümelenme oluşturulması. Nitelikli işgücünü çekmek için belli bir yaşam kalitesi standardının oluşturulması. Sağlık ve benzeri birincil ihtiyaç alanlarında yabancılara sunulan hizmetlerin en azından farkedilir seviyeye getirilmesi. Sanayi, hizmet ve finans sektörünün birlikte düşünülmesi; üretim ve fon imkanlarının birbirini doğuran bir süreç olduğunun dikkate alınması. Orta ve ileri teknoloji, dijital teknolojiler teknolojiler, ileri malzeme, kara ve deniz taşıtları, bilgi ve iletişim teknolojileri ve hizmet sektörüne önem verilmesi. Hizmet sektörünün İstanbul da sürüdürülebilir gelişiminin sağlanması. Eğitim, kültür ve yaratıcı endüstrilerin üçlü bir küme olarak değerlendirilmesi. Yüksek teknolojiler için Ar-Ge merkezlerinin teşvik edilmesi. Markalaşmasının oluşturulması ( Engineered in İstanbul ). Hizmetlerde turizm, eğitim ve kültürden oluşan kümelenmelerin; sanayide enerji, ulaşım ve ileri teknolojiden oluşan kümelenmelerin oluşturulması.

11 İsim Fazıl ALKAN Avi ALKAŞ Prof. Dr. Kerem ALKİN Haşmet ATAHAN Hasan ÇAMCI Burçin DEĞİRMENCİOĞLU Ömer DEMİR Burçay ENGÜZEL Orhan ERDEM Hande GÖKSOY Çisel İLERİ Mustafa Kemal İŞLER Halit KANAK Eyüp KARATAŞ Ahmet KÖSE Timuçin KURT Kerim NALBANT Günnur ÖZALP Fırat POLAT Serra SARIOĞLU Murat ŞEKER Köksal TANIŞ Leyla ULUKAN Ulaş YILDIZ Kasım ZOTO Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ Abdülmecit KARATAŞ Neşe TÜRKSEVEN Hakan SİPAHİOĞLU Fatih PİŞKİN Betül CELEP Esra ÖNCÜL Duygu ÇELEBİ Ahmet Alperen SAĞKAYA Zekeriya SÖNMEZ Onur PARTAL Mustafa KARABAŞ KATILIMCI LİSTESİ Kurum İTKİB Jones Lang La Falle İstanbul Ticaret Üniversitesi Beşiktaş 25. Noteri İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Sanayi Odası İst. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Türkiye İhracatçılar Meclisi Borsa İstanbul Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) İktisadi Kalkınma Vakfı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜMSİAD İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Üniversitesi SERPAM İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İl Özel İdaresi TÜRSAB Ekonomistler Platformu SERPAM İstanbul Üniversitesi İŞKUR Sermaye Piyasası Kurumu KOSGEB İkitelli TUROB

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir?

Soru 2: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi nde Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında İstanbul da hangi yatırım konularının desteklenmesi gerekmektedir? 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Yatırım Ortamı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 23 Mayıs 2013, 9:30 13:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Yatırım Ortamı Tematik

Detaylı

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır.

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Ulaşım ve Erişilebilirlik Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 13 Mayıs 2013, 09:00 14:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Ulaşım

Detaylı

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU

2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı İstanbul un Tanıtımı Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 30 Mayıs 2013, 09:00 17:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi İstanbul un

Detaylı

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4102-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, ilaç

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ADANA TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...5 BÖLÜM 1...9 GİRİŞ...9 BÖLÜM 2... 11 GENEL BİLGİLER... 11 2.1. Adana Hakkında... 11 2.2. Adana Ticaret Odası Hakkında...

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı TR41 Bölgesi İlleri Kümelenme Analizleri Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 BÖLÜM 1: İstatistiki Analizler... 3 Kümelenme... 3 Giriş... 3 Dünyada Başarılı Küme Örnekleri... 4 Küme Aktörleri:...

Detaylı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faalİyet Raporu 2014. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faalİyet Raporu 204 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE T:0224 2 3 27 F: 0224 2 3 29 4 BEBKA Personelinin Eğitim Durumuna

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

E ur newsport KÜNYE-EDİTÖR AB Haber&Yayıncılık Mat. Bilg. Hiz. Ltd. Şti. adına Yazı İşleri Müdürü Doğancan Ay Yayın Koordinatörü Sema Gün Haber Müdürü Hasan Özer Dış Haberler Müdürü Fadıl Gerilecek Ekonomi

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İMALAT SANAYİİNDE DÖNÜŞÜM

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İMALAT SANAYİİNDE DÖNÜŞÜM T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İMALAT SANAYİİNDE DÖNÜŞÜM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-09-6 YAYIN NO: KB: 2913 - ÖİK: 750 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı