KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME"

Transkript

1 KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME Özet Özellikle son yirmi yılda aldığı göçler ile hızla büyüyen Diyarbakır kent merkezi, mekânsal olarak büyük değiģim geçirmiģtir. Gecekonduların yapılması ile baģlayan bu değiģim, inģaat kalitesi yüksek ve altyapı sorunu olmayan yeni konutların yapılması ile devam etmiģtir. Son birkaç yılda ise kentin hizmet ve ticaret fonksiyonuna sahip merkezi iģ alanlarında bulunan eski binalar yıkılarak, yerlerine yeni binalar yapılmaktadır. YaĢanmakta olan bu yeni süreç, kentsel yenilenme olarak tanımlanabilir. Kentin merkezi iģ alanlarında mekânsal kullanımda ortaya çıkan bu değiģimler, burada yaģayan nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerini de doğrudan etkilemektedir. Sonuçta eski binalarda yaģayan kesim tasfiye edilirken, daha varsıl kesimler bu binalara yerleģmektedir. Anahtar Kelimeler: Kentsel Yenilenme, Göç, Zorunlu Göç, Diyarbakır. A Model for Rediscovery of City Centers: Urban Renewal in Diyarbakır Abstract City center of Diyarbakır, which has grown rapidly with migration especially for the last twenty years, has changed spatially a great deal. The change, which started with the construction of slum houses, has continued with the construction of dwellings of high quality and without infrastructure problems. Moreover, the old buildings in the central business areas, which are important for service and commerce for the city, are torn down and new buildings are set up instead of them. This new process can be defined as renewal. The changes related to the spatial usage of business areas of the city center directly affect the social and economic qualities of the population here as well. Finally, while the people living in the old buildings are eliminated, the richer settle in these buildings. Key Words: Urban Renewal, Migration, Forced Migration, Diyarbakır. 1. Giriş Diyarbakır kent merkezi, özellikle son yirmi yılda aldığı göçlerle sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal olarak büyük değiģimler geçirmiģtir. Nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerinde meydana gelen değiģimler kentte mekânsal değiģim ve dönüģümlere sebep olmuģtur. Göçlerin ilk baģladığı ve hızlı olduğu dönemlerde gecekondulardan oluģan yeni mahalleler ortaya çıkmıģtır. Özellikle kırsal kesimden, temelde güvenlik ve ekonomik nedenli olan göçlerin devam etmesiyle konut ihtiyacı daha da artmıģtır. Bu duruma paralel olarak inģaat sektörü de geliģmiģtir. Gecekonduların yerini, niteliği ve alt yapısı nispeten daha iyi olan mahalleler almıģtır. Son on yıllık süreçte ise inģaat kalitesi yüksek, alt yapı sorunu olmayan yeni konutlar inģa edilmeye baģlanmıģtır. Bu durum, toplumun birbirinden ekonomik ve sosyal açıdan farklılaģan gruplarının, farklı yaģam alanlarını tercih etmesine sebep olmuģtur. Son birkaç yılda ise Diyarbakır da yeni bir yapılaģma eğilimi ortaya çıkmıģtır. Kentin hizmet ve ticaret fonksiyonuna sahip merkezi yerlerinde konut olarak kullanılan eski binalar yıkılarak, yerlerine yeni binalar dikilmektedir. YaĢanmakta olan bu yeni süreç, kentsel yenilenme (urban renewal) olarak tanımlanabilir. Bu araģtırmanın amacı, yaģanan bu yeni sürecin tanımlanması ve baģlıca özelliklerinin ortaya konulmasıdır.

2 2 2. Kavramsal Çerçeve Mekânsal yapının öğeleri toplumsal olarak üretilmiģtir ve toplumsal olarak yeniden üretilirler (URRY, 1999: 97). Kentsel mekânlar da toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına göre, sürekli bir değiģim göstermektedir. Bu değiģim kentsel yenile(n)me (urban renewal) olarak ele alınmaktadır. Kentsel yenilenme çeģitli Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. Kentsel yenilenmenin türleri arasında canlandırma (rehabilitation), koruma (conservation), yeniden geliģtirme (redevelopment), soylulaģtırma (gentrification) ve kentsel dönüģüm (urban transformation) gibi kavramlar yer almaktadır (KELEġ, 2008: 447). Canlandırma, yapıların özgün iģlevlerini yitirdikleri, yapı olarak sağlam bulunmalarına karģın, değerlerinin türlü nedenlerle azaldığı durumlarda, bir gereksinme olarak belirir. Koruma ise, genellikle iģlevlerini yerine getirebilmekte olan yapıların, büyük tarihsel, mimari ve kültürel değer taģıyan bölgeler içinde, onlarla birlikte korunmasını sağlamak için plansızlığın denetlenmesi ve aģırı nüfus birikiminin önlenmesidir. Yeniden geliştirme kavramından ise, mevcut yapıların yıkılması ve kazanılan toprağın yeni kullanıģlara ayrılması anlaģılmaktadır (KELEġ, 2008: 447). Soylulaştırma, temelde üst orta sınıfın, çöküntü alanı haline gelmiģ kent merkezinde yerleģmeyi tercih ederek aldıkları konutu onarmaları, yenilemeleri ve burada yaģamaları Ģeklinde tanımlanmaktadır (UZUN, 2006: 342). Kentsel dönüşüm ise, toplumsal, ekonomik ve hatta siyasal amaçlarla kent parçalarının kullanım biçimine dıģarıdan bir karıģma sonucunda gerçekleģir. DönüĢtürme etkinliklerine konu yapılan alanlar, gecekondu bölgeleri, yüksek yoğunluklu kaçak apartmanların bulunduğu alanlar, doğal yıkım riski yüksek alanlar, kent özeklerindeki çöküntü alanlarıyla, tarihsel kent çekirdekleri ve ekonomik ömrünü doldurmuģ görünen kent bölümleridir (KELEġ, 2008: 448) li yıllardan bu yana hızlı bir kentleģme sürecinde olan ülkemizin, özellikle metropoliten kentlerinde, kentsel yenilenme çeģitli Ģekillerde karģımıza çıkmaktadır. Kentsel yenilenmenin ortaya çıkıģı ile ilgili kuramları ekonomik ve hümanistik olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür. Engels, Konut Sorunu adlı eserinde kentsel yenilenmeyi radikal bir bakıģ açısıyla ele almıģtır: Büyük modern kentlerin geniģlemesi, bu kentlerin belirli kesimlerine, özellikle merkezi konumlu bölgelere yapay ve çoğu kez büyük ölçüde artan bir değer vermiģtir; bu bölgelerde yükselen binalar, bu değeri artıracak yerde düģürmektedirler, çünkü artık değiģen koģulları karģılayamamaktadırlar. Bunlar yıkılmakta ve yerlerini baģkaları almaktadır. Bu, hepsinden çok, en büyük sıkıģıklık ile dahi, kiraların belli bir azaminin üstüne hiçbir zaman yükselmediği, ya da ancak çok yavaģ yükselebildiği merkezi konumlu iģçi evleri için geçerlidir. Bunlar yıkılmakta ve yerlerine dükkânlar, depolar ve resmi binalar dikilmektedir Sonuç olarak, iģçiler, kentlerin merkezinden dıģ mahallelere sürülmekte; iģçi meskenleri ve genel olarak küçük meskenler nadir, pahalı ve çoğu kez bütünüyle elde edilemez bir hale gelmekte, çünkü bu koģullar altında daha pahalı konutlar ile çok daha iyi bir spekülasyon alanına kavuģan yapı sanayi, ancak istisnai olarak iģçi konutu yapmaktadır (ENGELS, 1992: 21-22). Harvey de bu görüģe destek vermekte ve kentin merkezi konumunda yer alan kötü durumdaki konutların genellikle spekülatif baskılara hedef olduğunun altını çizmektedir (HARVEY, 2003: 161). Bu bağlamda kentsel mekanlarda rehabilitasyon ve gentrification Ģeklinde meydana gelen değiģimlerin piyasa ve toprak rantına dayalı olarak tahsis edilmesini, kentsel çevreyi yeni birörneklik kalıplarına dönüģtürdüğü gerekçesi ile eleģtirmektedir (HARVEY, 2003: 96-97).

3 3 Kentsel yenilenmeyi soylulaģtırma bağlamında ele alan Smith, kentsel alanlarda yaģanan değer artıģlarını ekonomik (yapısalcı) bir bakıģ açısı ile rant farkı kuramı ile açıklamıģtır (rent gap theory). Bu kurama göre, soylulaģtırma sürecine katılanlar kent merkezindeki eski konutları dar gelirli kiģilerden satın alarak binaları rehabilite etmektedir. Rehabilitasyon sonucunda daha önce itibar görmeyen eski ve bakımsız konutlar yüksek gelir grubu tarafından satın alınarak buralara yerleģilmektedir. Bu süreç sonucunda söz konusu binalarda yaģayan eski sakinler tasfiye edilmekte, yerlerini orta ve üst gelir gruplarına terk etmektedir (SMĠTH, 1979: 545). Ley ise soylulaģtırmada hümanistik bir bakıģ açısı ile kiģisel tercihleri, kültürel farklılıkları ve toplumsal değiģimlere vurgu yapmaktadır. Demografik olarak eğitim ve gelir düzeyi yüksek, meslek sahibi ve çocuksuz çiftlerin soylulaģtırmada ön plana çıktıklarını belirtmektedir. Bu grupta yer alanların temel özelliği, ekonomik durumlarını iyileģtirmeden çok, yaģam kalitelerini artırmak istemeleridir (LEY, 1996; Akt. UZUN, 2006: 344). 3. Bulgular ve Yorum 1990 lı yıllar ülkemizin farklı bir göç olgusu ile karģı karģıya kaldığı bir dönemdir. Bu göçler üzerinde yalnızca devlet desteğinin tarımdan çekilmesi değil, ayrıca siyasal nedenler de etkili olmuģtur. Siyasal karıģıklıklar zorunlu göçlere yol açmıģtır. Bazı köyler güvenlik nedeniyle boģaltılmıģ, bazı köylerse güvenliğin yanı sıra siyasal karıģıklıkların da artırdığı ekonomik nedenlerle boģalmaya baģlamıģtır. Siyasal nedenli göç, etnik grupları kentlere getirip yerleģtirmiģtir. Yeni gelenler ya kentlerin çeperlerinde dönüģemeyen eski gecekondu mahallelerine kiracı olarak eklenmiģ ya da kent merkezine zenginlerin çeperdeki yeni konut alanlarına yerleģmesi, ticaret ve küçük imalatın dıģa kaçması ile boģalan çöküntü alanlarına girmiģlerdir. Özellikle de bu çöküntü alanlarında bugün gerçek yoksulluk yaģanmaktadır (ġenyapili, 2006: ). Diyarbakır Göç-Der in yapmıģ olduğu bir araģtırmada yılları arasındaki dönemde zorunlu göçe tabi tutulan insanların tam sayısına ulaģılamadığı belirtilmiģtir. TBMM AraĢtırma Komisyonu nun raporunda 1997 yılı itibariyle Olağanüstü Hal kapsamındaki ve mücavir alandaki iller ile bazı çevre illerde 905 köy ve 2523 mezranın terörle mücadele çerçevesinde boģaltıldığı; göç eden toplam nüfusun olduğu belirtilmiģtir. Yerel, ulusal ve uluslar arası kuruluģ ve sivil toplum örgütleri sayının çok daha yüksek olduğuna iģaret etmektedir (ÖZDOĞAN ve ERGÜNEġ, 2007: 8). Diyarbakır da 1982 ve 1996 yılları arasında 299 yerleģme boģaltılmıģtır de 1 köy, 1988 de 3 köy, 1992 de 20 köy ve 8 mezra, 1993 te 1 ilçe, 139 köy ve 28 mezra, 1994 te 44 köy ve 37 mezra, 1995 te 11 köy, 1996 da 4 köy ve üç mezra boģaltılmıģtır. YerleĢmelerin % 0,3 ü 1982, % 1 i 1988, % 9,3 ü 1992, % 56 sı 1993, % 27 si 1994, % 3,7 si 1995 ve % 2,3 ü 1996 yılında boģaltılmıģtır (ÖZDOĞAN ve ERGÜNEġ, 2007: 44). YerleĢmelerin boģaltılmasının 1992, 1993 ve 1994 yıllarında yoğunluk kazandığı görülmektedir. Diyarbakır ın en fazla göç aldığı dönem de yine bu yıllardır. Bu yıllardan sonra Diyarbakır mekânsal olarak yatay ve dikey yönde çok büyümüģtür. Ġskanevleri, Alipınar, Cumhuriyet, Ġplik, Aziziye, Kayapınar, Huzurevleri vb. birçok yeni mahalle ortaya çıkmıģ ve bu mahallelere binlerce insan göç ederek yerleģmiģtir (KILIÇ, 2010: 58). Kalkınma Merkezi tarafından yapılmıģ olan, Zorunlu Göç ve Etkileri Diyarbakır adlı araģtırmada; göçün en fazla yoğunlaģtığı yılların yılları arasında olduğu belirtilmiģ ve bu yoğun göçler ile kentin altyapısı ve imarında ciddi sorunlar yaģandığı vurgulanmıģtır. Kentsel konut stokunun yoğun göçlere ve artan nüfusa cevap verememesi, gecekonduların ortaya çıkmasına sebep olmuģtur. Bu durumun sonucunda Aziziye ve Gürdoğan gibi gecekondu mahalleleri oluģmuģtur (KALKINMA MERKEZĠ, 2006: 22-23). Diyarbakır daki gecekondu bölgeleri zorunlu göç mağduru ve ekonomik açıdan yetersiz ailelerin yaģadığı,

4 4 kentsel çöküntü alanlarını oluģturmaktadır. Bağlar Ġlçesi gecekonduların yoğunluğu bakımından bu konuda kayda değer bir örnek oluģturmaktadır. Kaynartepe, Fatih, Yunus Emre, 5 Nisan, Mevlana Halit önemli sayıda gecekondu barındıran mahallelerdir. YeniĢehir Ġlçesi sınırları içerisinde ise ġehitlik, Dicle ve FeritköĢk Mahalleleri yine önemli gecekondu alanlarını oluģturmaktadır (Bkz. Harita 1). Diyarbakır a olan bu göçler sonucunda demografik ve mekânsal olarak çok fazla büyüyen kentte belediye hizmetleri adeta çökmüģtür. YaĢanan bu hızlı göç dalgasının ĢaĢkınlığı ve çaresizliği atlatıldıktan sonra yeni konut alanları belirlenmiģ, bunun sonucunda alt yapısı görece daha iyi olan konut alanları ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Ancak ortaya çıkan bu yeni mahalleler de çağdaģ konut ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olmamıģtır. Diyarbakır kenti 1993 yılında büyükģehir haline getirilmiģtir. BüyükĢehir belediyesine bağlı olarak da; Bağlar, Sur ve YeniĢehir alt kademe belediyeleri kurulmuģtur yılından sonra kentin yeni ve planlı yerleģim alanları Urfa ve Elazığ yolu boyunca batıya ve kuzeye doğru geliģme göstermiģtir. Bu yıllarda Kayapınar beldesi kentin ana konut geliģim bölgesi olarak planlanmıģ, alt yapısı sağlam ve genellikle orta-üst sınıfın tercih ettiği modern konut stokları üretilmeye baģlanmıģtır yılında ise kentin mekânsal büyümesine bağlı olarak Kayapınar Beldesi, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde alt kademe belediyesine dönüģtürülmüģtür yılında yapılan bir değiģiklikle Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi ne bağlı alt kademe belediyeleri ilçe statüsüne dönüģtürülmüģtür. Kayapınar Ġlçesindeki bu konutların yanı sıra, ġanlıurfa yolu üzerinde üst sınıfın tercih ettiği az yoğunluklu, çevre düzenlemesi yapılmıģ; prestijli, dubleks tipinde konut siteleri (Hamravat Evleri, GökkuĢağı Sitesi vb.) ile çok katlı yoğun konut alanlarının yan yana yer aldığı binalar yapılmıģtır. Kenti doğudan sınırlayan Dicle Üniversitesi Kampüsü alanının hemen yakınında yer alan Silvan yolu üzerinde de Dicle Vadisi manzaralı bu tip konutlar üretilmektedir. Bu konutlar da satıģ değeri yüksek ve ekonomik açıdan üst sınıfların tercih ettiği konutlardır. Kentin merkezi kısımlarından, kentin çeperlerine yayılan bu yeni yerleģim modeli halen sürmekle birlikte, son birkaç yılda yeni bir eğilim de gözlenmektedir. Kentin merkezi iģ alanlarına yakın, konum avantajına (lokasyon) sahip olan kısımlarında özellikle Ofis semti çevresinde (YeniĢehir Ġlçesi) eski binalar yıkılarak yerlerine yeni binalar dikilmektedir (Bkz. Foto 1 ve 2). Bu durumu 2007 yılından sonra YeniĢehir Belediyesi tarafından verilen inģaat ruhsatı sayılarındaki artıģlarından da tespit etmek mümkündür (Bkz. Tablo 1). Foto 1: Rızvan Ağa Caddesi nde (Yenişehir) yıkımına başlanan eski bir bina. Picture 1: Destruction of an old building in Rızvan Ağa Street (Yenişehir).

5 5 Foto 2: 4. Akkoyunlu Sokağında (Yenişehir) yapılmış olan yeni bir bina. Picture 2: A new building in 4th Akkoyunlu Street (Yenişehir). YeniĢehir Belediyesi Yıl ĠnĢaat Ruhsatı Sayısı Ġskân Ruhsatı Sayısı Kaynak: Yenişehir Belediyesi Tablo 1: Yenişehir Belediyesi tarafından son on yılda verilen inşaat ve iskân ruhsatı sayıları. Table 1: Number of building and settlement permits issued by Yenişehir Municipality over the last ten years. Diyarbakır da son yıllarda yaģanan bu durum, kentsel yenilenme (urban renewal) türlerinden; yeniden geliģtirme-yapılandırma (urban redevelopment-restructuring) kavramı içerisinde ele alınabilir. Kent merkezini yeniden keģfeden ve yatırım için bu yerleri cazip gören spekülatörler geleneksel olmayan eskimiģ binaları yıkarak, piyasa koģullarına uygun bir Ģekilde ve parsel ölçeğinde yenilemektedir. Kullanım ve satıģ değeri düģen, sağlıksız hale gelen binalar yıkılarak yerlerine yenileri yapılmaktadır. Böylece bir tüketim malı haline gelen

6 6 kentin merkezi iģ alanları (LEFEBVRE, 2007: 90), elde edilecek imar rantının en yüksek seviyeye ulaģtığı alanlar olmaktadır. Çünkü merkezi iģ alanı, bir kentte dükkân ve baģka iģyerlerinin en yoğun olarak bulunduğu yerdir. Aynı zamanda arazi fiyatları da en yüksek düzeydedir (TÜMERTEKĠN, 1998: 463). Yıkılan eski binaların yerine daha fazla ve daha küçük konutun bulunduğu binalar yapılmaktadır. Bu binaların zemin katları getirisi yüksek olduğundan daima dükkân olarak inģa edilmektedir. Bu dükkânlar hizmet ve ticaret sektöründe yer alan iģyerlerine satılmakta veya genelde olduğu gibi kiralanmaktadır. Üst katlar ise büro ve konut olarak kullanılmaktadır. Mekânsal kullanımdaki bu değiģim burada yaģayanları da etkilemektedir. Yıkılan eski binalarda yaģayanların büyük bir kısmı kirayı ve diğer giderleri karģılayamadıklarından kentin merkezinde yer alan bu mekânları terk ederek kentin ekonomik açıdan kendilerine daha uygun olan kısımlarına taģınmaktadır. Sonuçta eski binalarda yaģayan kesim tasfiye edilirken, daha varsıl kesimler bu binalara yerleģmektedir. YeniĢehir Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kooperatifler (Sanat Sokağı, Kurt Ġsmail PaĢa 1. Sokak, Rızvan Ağa Caddesi) ve YeniĢehir mahalleleri (Elazığ Bulvarı, Lise Caddesi ve çevresindeki bazı sokaklar) bu duruma iyi bir örnek oluģturmaktadır (Bkz. Foto 3 ve 4). Bu mahallelerde yer alan ve yukarıda adı geçen cadde ve sokaklar baģta olmak üzere, bu çevrede yer alan eski binaların birçoğu yıkılmıģ ve yerlerine yenileri yapılmıģtır. Bu süreç halen devam etmektedir (Bkz. Harita 2). YeniĢehir Ġlçesi, Diyarbakır kent merkezinde, kentsel yenilenmenin en fazla olduğu ilçedir. YeniĢehir Ġlçesi nde kentsel yenilenmenin bu kadar belirgin olmasında iģyerlerinin yoğunluğu ile ticaret ve hizmet merkezi konumunda olması etkili olmuģtur. Son yıllarda Diyarbakır da açılan alıģveriģ merkezleri, geleneksel olarak alıģveriģ yapılan çarģı ve pazarların en büyük rakibi haline gelse de (KILIÇ ve TUNÇEL, 2010: 142); YeniĢehir Ġlçesi halen ticaret ve hizmet sektörü için önemli bir konumda yer almaktadır. Foto 3: Sanat Sokağında (Yenişehir) şu anda yıkılmış olan eski bir bina. Bu sokak, kentte yaşayan gençlerin uğrak mekânıdır. Picture 3: A destructed old building in Sanat Street (Yenişehir). This street is a place of call for the young who are living in the city.

7 7 Foto 4: Şair Sırrı Hanım Sokağında (Yenişehir) yıkımına başlanan eski bir bina. Ofis semtinde yer alan bu sokakta ticari hayat oldukça canlıdır. Picture 4: An old building being destructed in Şair Sırrı Hanım Street (Yenişehir). Trade life in this street, which is situated in Ofis District, is very alive. Sonuç Türkiye 1950 li yıllardan bu yana, kırsal kesimden kentlere doğru olan büyük bir iç göç olgusu ile karģı karģıyadır. Bu göçlerin temel sebebi ekonomiktir lı yıllarda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde ekonomik nedenli göçlerin yanı sıra ve belki de daha fazla olarak zorunlu göçler ile de karģılaģılmaktadır. Bu göçlerin temelini ise güvenlik sorunu oluģturmaktadır. Sebebi ne olursa olsun yaģanan bu göçler, ülkemizin kentlerinde sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal değiģimlere yol açmıģtır. Diyarbakır kent merkezi de bu göçlerden fazlasıyla etkilenmiģtir. Göçlerin hızlı olduğu ilk dönemlerde tarihi kent merkezini çevreleyen surların etrafında ve surların dıģına taģan yeni Ģehrin kenar kısımlarında yeni gecekondu mahalleleri ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Bunun yanı sıra kentin Bağlar bölgesinde büyük bir kısmı gecekondulardan oluģan yeni konut alanları da oluģmuģtur. YaĢanan bu hızlı göçlerin ilk etkileri atlatıldıktan sonra alt yapısı nispeten daha iyi olan yeni konut alanları oluģmaya baģlamıģtır li yıllarda ise kentin yeni, planlı ve alt yapı sorunu olmayan yeni yerleģim alanları Urfa ve Elazığ yolu boyunca geliģmiģtir. Son birkaç yılda ise Diyarbakır kent merkezinde yeni bir eğilim gözlenmektedir. Kentin merkezi iģ alanlarına yakın kısımlarında, özellikle, Ofis semti (YeniĢehir) çevresinde eski binalar yıkılarak yerlerine yeni binalar dikilmektedir. Kent merkezinin adeta yeniden keģfedildiği bu süreçte, kentin bu kesimleri piyasa koģullarına uygun olarak yatırım için cazip hale gelmektedir. ĠĢyerlerinin ve ticaretin en yoğun olduğu bu alanlarda imar rantı da en yüksek seviyelere ulaģmaktadır. Kentsel yenilenme türlerinden yeniden geliģtirme olarak adlandırılabilecek bu süreç demografik yapıda da ciddi değiģikliklere yol açmaktadır. Yenilenen binalardaki kira fiyatlarını ve diğer giderleri karģılayamayan eski sakinlerin büyük bir kısmı buraları terk ederek kentin çeperlerine taģınmaktadır. Onların yerini ise, ekonomik açıdan daha iyi gelire sahip olanlar almaktadır. Soruna tam da bu açıdan bakıldığında Kentsel Yenilenme binaların ve yaģam koģullarının iyileģtirilmesi anlamında kaçınılmazdır. Ancak, konunun sosyal ve ekonomik boyutu da iyi hesaplanmalıdır. Binaların fiziksel olarak iyileģtirilmesinin yanı sıra, bölgede yaģayan insanların da sosyal ve ekonomik açıdan yaģam koģullarının iyileģtirmesi düģünülmelidir.

8 8 Yenilenen binalarda genellikle kat ve daire sayısı eski binalara göre fazla olmaktadır. Bu binaların alt katları da genellikle dükkân olarak kullanılmaktadır. Daire sayısının fazlalığı ve dükkân sayısındaki artıģ kentin merkezi yerlerinde yoğunlaģmaya neden olacaktır. Nüfustaki bu artıģta trafik, güvenlik, belediye hizmetleri vb. gibi birçok sorunu arttırıcı etki de bulunacaktır. Kaynakça ENGELS, F., 1992, Konut Sorunu (Çev. GüneĢ Özdural), Sol Yayınları, Ankara. HARVEY, D., 2003, Sosyal Adalet ve ġehir (Çev. Mehmet Moralı), Metis Yayınları, Ġstanbul. HARVEY, D., 2003, Postmodernliğin Durumu (Çev. Sungur Savran), Metis Yayınları, Ġstanbul. KALKINMA MERKEZĠ, 2006, Zorunlu Göç ve Etkileri Diyarbakır, Kalkınma Merkezi AraĢtırması (Haziran 2006) Diyarbakır. (eriģim: 28 Mart 2011) KELEġ, R., 2008, KentleĢme Politikası (10.Baskı), Ġmge Kitabevi, Ankara. KILIÇ, T., 2010, Kentsel Mekanların Kullanımı ve Seyyar Satıcılık: Diyarbakır Örneği (BasılmamıĢ Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. KILIÇ, T., TUNÇEL, H., 2010, Diyarbakır daki AlıĢveriĢ Merkezlerinin Yer Seçimini Etkileyen Faktörler, ejournal of New World Sciences Academy, V: 5, N : 3, S: 4A, pp: LEFEBVRE, H., 2007, Modern Dünyada Gündelik Hayat (Çev. IĢın Gürbüz), Metis Yayınları, Ġstanbul. LEY, D., 1996, The New Middle Class and the Remaking of the Central City, New York, Oxford University Press. SMĠTH, N., 1979, Toward a theory of gentrification, Journal of American Planners Association, c. 45:4, sayfa: , (eriģim: 28 Mart 2011) ġenyapili, T., 2006, DeğiĢen Mekan (Der: Ayda Eraydın), Gecekondu Olgusuna Dönemsel YaklaĢımlar, Sayfa: , Dost Kitabevi Yayınları, Ankara. TÜMERTEKĠN, E., ÖZGÜÇ, N., 1998, BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekan), Çantay Kitabevi, Ġstanbul. ÖZDOĞAN, D., ERGÜNEġ, R., 2007, 5233 Sayılı Yasa ve Uygulamalarının Diyarbakır Ölçeğinde AraĢtırılması, Diyarbakır Göç-Der, Diyarbakır. URRY, J., 1999, Mekanları Tüketmek (Çev. Rahmi G. Öğdül), Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul. UZUN, N.C., 2006, DeğiĢen Mekan (Der: Ayda Eraydın), Kentsel DönüĢümde Yeni Bir Kavram: SeçkinleĢtirme, Sayfa: , Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

9 Harita 1: Diyarbakır Kent Planı. Map 1: City Plan of Diyarbakır. 9

10 Harita 2: Yenişehir İlçesi nde Kentsel Yenilenmenin Görüldüğü Başlıca Cadde ve Sokaklar. Map 2: Principal streets witnessing urban renovation in Yenişehir District. 10

KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ

KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KAMU YÖNETĠMĠ ANABĠLĠM DALI KENTSEL DÖNÜġÜM SÜRECĠNE DÖNÜġÜM ALANLARINDAN BAKMAK: ĠSTANBUL MALTEPE (BAġIBÜYÜK VE GÜLSUYU MAHALLESĠ) ÖRNEĞĠ DOKTORA

Detaylı

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ

KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1053-1065, ANKARA-TURKEY KENT MODELLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ Hüseyin DURGUTER

Detaylı

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ - ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ LĠSANS BĠTĠRME ÖDEVĠ ALIġVERĠġ MERKEZLERĠNDE KENT MERKEZĠ SĠMULASYONU - ĠSTANBUL KOZZY, MEYDAN, ĠSTĠNYEPARK,

Detaylı

Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK. Sektörel AraĢtırma Raporu

Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK. Sektörel AraĢtırma Raporu Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri Sektörel AraĢtırma

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 25, Sayı: 1, Sayfa: 185-201, ELAZIĞ-2015 TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ A Holıstıc

Detaylı

KENT GELĠġĠMĠNE KONUT ARAYÜZÜNDEN BAKIġ VE ĠSTANBUL DAKĠ REZĠDANS KONUT TĠPĠ ÖRNEĞĠNDE GELECEK ĠÇĠN TASARIM ÖNGÖRÜLERĠNĠN ÜRETĠLMESĠ

KENT GELĠġĠMĠNE KONUT ARAYÜZÜNDEN BAKIġ VE ĠSTANBUL DAKĠ REZĠDANS KONUT TĠPĠ ÖRNEĞĠNDE GELECEK ĠÇĠN TASARIM ÖNGÖRÜLERĠNĠN ÜRETĠLMESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KENT GELĠġĠMĠNE KONUT ARAYÜZÜNDEN BAKIġ VE ĠSTANBUL DAKĠ REZĠDANS KONUT TĠPĠ ÖRNEĞĠNDE GELECEK ĠÇĠN TASARIM ÖNGÖRÜLERĠNĠN ÜRETĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

GÖNEN (BALIKESİR) HOT SPRINGS IN TERMS OF THEIR EFFECTS ON TOURISM AND SPATIAL CHANGE

GÖNEN (BALIKESİR) HOT SPRINGS IN TERMS OF THEIR EFFECTS ON TOURISM AND SPATIAL CHANGE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 317-340, TURKEY TURİZM ve MEKÂNSAL DEĞİŞİME ETKİLERİ YÖNÜYLE GÖNEN (BALIKESİR) TERMAL KAYNAKLARI ÖZET Bayram

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 GECEKONDULAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARININ TİCARİLEŞMESİ: KARS ÖRNEĞİ Squattering,

Detaylı

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.293-323. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

Diyarbakır İli Sanayi Raporu

Diyarbakır İli Sanayi Raporu Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hikmet DENİZ 01.09.2010 i Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hazırlayan: Hikmet Deniz 1 ÖZET SanayileĢmenin baģından sonuna planlanması gereken bir süreç olduğu, bugünkü dünya konjonktüründe

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ

EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 EĞĠTĠM ve GELĠR DAĞILIMI EġĠTSĠZLĠĞĠ Abstract Ġsa ALTINIġIK * Hasan Sencer PEKER ** Each individual in an economy may not be able to earn revenue to live by

Detaylı

THE CONTEXT OF EXILE SOCIOLOGY ON VAN-ULUPAMIR KYRGYZ TURKS WITH OŞH-KARADENİZ TURKS A APPLIED AND COMPARATIVE ANALYSIS

THE CONTEXT OF EXILE SOCIOLOGY ON VAN-ULUPAMIR KYRGYZ TURKS WITH OŞH-KARADENİZ TURKS A APPLIED AND COMPARATIVE ANALYSIS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.263-286, TURKEY SÜRGÜN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA VAN-ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ İLE OŞ-KARADENİZLİ TÜRKLER ÜZERİNE

Detaylı

Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)

Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul) Türk Coğrafya Dergisi Sayı 62: 1-7, İstanbul http://www.tcd.org.tr Basılı ISSN 1302-5856 Elektronik ISSN 1308-9773 Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)

Detaylı

Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği

Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği Volume 3 Number 1 2012 pp. 173-195 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Kentsel Mekândaki Değişimler ve Kişilerin Konut Tercihleri: Bursa Örneği Elif Karakurt Tosuna Zerrin Fıratb Özet: 21. yüzyılda konut,

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU ANKARA ĠLĠ ÇANKAYA ĠLÇESĠ MÜHYE MAHALLESĠ 902 PARSELDE YER ALAN ARSA PAYININ DEĞERLEMESĠ MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A. ġ. Rapor Tarihi : 31.12.2012

Detaylı

KENTSEL DÖNÜġÜMDE HALKIN KATILIMININ ROLÜ VE ÖNEMĠ ZEYTĠNBURNU VE KARANFĠLKÖY ÖRNEKLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Tolga KAYACAN

KENTSEL DÖNÜġÜMDE HALKIN KATILIMININ ROLÜ VE ÖNEMĠ ZEYTĠNBURNU VE KARANFĠLKÖY ÖRNEKLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ. Tolga KAYACAN ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KENTSEL DÖNÜġÜMDE HALKIN KATILIMININ ROLÜ VE ÖNEMĠ ZEYTĠNBURNU VE KARANFĠLKÖY ÖRNEKLERĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Tolga KAYACAN Anabilim Dalı: ġehir ve Bölge

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. KAVAKLI DA 1 ADET ARSA BEYLĠKDÜZÜ/ ĠSTANBUL ISO9001:2008 FS 5O9685 Tarih:15.03.2011 R. No: 2011A104 0 ÖZET TABLO RAPOR NO: 2011A104

Detaylı

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU ANKARA ĠLĠ SĠNCAN ĠLÇESĠ ÜCRET KÖYÜ 3229 PARSELDE YER ALAN PARSELĠN DEĞERLEMESĠ MÜLK KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A. ġ. Rapor Tarihi : 31.12.2012 Rapor No:

Detaylı

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu

S v P. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Gayrimenkul Değerleme Raporu STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. TORUNLAR GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ĠSTANBUL ĠLĠ BEYOĞLU ĠLÇESĠ KEMANKEġ MAHALLESĠ 120 PAFTA 64 ADA 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU HALK GYO A.ġ., ĠSTANBUL BAKIRKÖY-OSMANĠYE REFERANS BAKIRKÖY PROJESĠ 2013_300_07 PROJE ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BEġ YILDIZLI OTEL YATAK ODALARININ MEKÂNSAL ANALĠZĠ MANAVGAT ÖRNEĞĠ Ġkbal TUGAY YÜKSEK LĠSANS Mimarlık Anabilim Dalını ġubat 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

TÜRKĠYE DE YAġLI KONUTLARININ YAPILABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġehir Plancısı Banu ġener 516011003

TÜRKĠYE DE YAġLI KONUTLARININ YAPILABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġehir Plancısı Banu ġener 516011003 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE YAġLI KONUTLARININ YAPILABĠLĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġehir Plancısı Banu ġener 516011003 Tezin Enstitüye

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306

Detaylı

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Hazırlayan: Senem DEMİRKIRAN Danışman: Doç.Dr.Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı