KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME"

Transkript

1 KENT MERKEZLERİNİN YENİDEN KEŞFEDİLMESİNE BİR ÖRNEK: DİYARBAKIR DA KENTSEL YENİLENME Özet Özellikle son yirmi yılda aldığı göçler ile hızla büyüyen Diyarbakır kent merkezi, mekânsal olarak büyük değiģim geçirmiģtir. Gecekonduların yapılması ile baģlayan bu değiģim, inģaat kalitesi yüksek ve altyapı sorunu olmayan yeni konutların yapılması ile devam etmiģtir. Son birkaç yılda ise kentin hizmet ve ticaret fonksiyonuna sahip merkezi iģ alanlarında bulunan eski binalar yıkılarak, yerlerine yeni binalar yapılmaktadır. YaĢanmakta olan bu yeni süreç, kentsel yenilenme olarak tanımlanabilir. Kentin merkezi iģ alanlarında mekânsal kullanımda ortaya çıkan bu değiģimler, burada yaģayan nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerini de doğrudan etkilemektedir. Sonuçta eski binalarda yaģayan kesim tasfiye edilirken, daha varsıl kesimler bu binalara yerleģmektedir. Anahtar Kelimeler: Kentsel Yenilenme, Göç, Zorunlu Göç, Diyarbakır. A Model for Rediscovery of City Centers: Urban Renewal in Diyarbakır Abstract City center of Diyarbakır, which has grown rapidly with migration especially for the last twenty years, has changed spatially a great deal. The change, which started with the construction of slum houses, has continued with the construction of dwellings of high quality and without infrastructure problems. Moreover, the old buildings in the central business areas, which are important for service and commerce for the city, are torn down and new buildings are set up instead of them. This new process can be defined as renewal. The changes related to the spatial usage of business areas of the city center directly affect the social and economic qualities of the population here as well. Finally, while the people living in the old buildings are eliminated, the richer settle in these buildings. Key Words: Urban Renewal, Migration, Forced Migration, Diyarbakır. 1. Giriş Diyarbakır kent merkezi, özellikle son yirmi yılda aldığı göçlerle sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal olarak büyük değiģimler geçirmiģtir. Nüfusun sosyal ve ekonomik niteliklerinde meydana gelen değiģimler kentte mekânsal değiģim ve dönüģümlere sebep olmuģtur. Göçlerin ilk baģladığı ve hızlı olduğu dönemlerde gecekondulardan oluģan yeni mahalleler ortaya çıkmıģtır. Özellikle kırsal kesimden, temelde güvenlik ve ekonomik nedenli olan göçlerin devam etmesiyle konut ihtiyacı daha da artmıģtır. Bu duruma paralel olarak inģaat sektörü de geliģmiģtir. Gecekonduların yerini, niteliği ve alt yapısı nispeten daha iyi olan mahalleler almıģtır. Son on yıllık süreçte ise inģaat kalitesi yüksek, alt yapı sorunu olmayan yeni konutlar inģa edilmeye baģlanmıģtır. Bu durum, toplumun birbirinden ekonomik ve sosyal açıdan farklılaģan gruplarının, farklı yaģam alanlarını tercih etmesine sebep olmuģtur. Son birkaç yılda ise Diyarbakır da yeni bir yapılaģma eğilimi ortaya çıkmıģtır. Kentin hizmet ve ticaret fonksiyonuna sahip merkezi yerlerinde konut olarak kullanılan eski binalar yıkılarak, yerlerine yeni binalar dikilmektedir. YaĢanmakta olan bu yeni süreç, kentsel yenilenme (urban renewal) olarak tanımlanabilir. Bu araģtırmanın amacı, yaģanan bu yeni sürecin tanımlanması ve baģlıca özelliklerinin ortaya konulmasıdır.

2 2 2. Kavramsal Çerçeve Mekânsal yapının öğeleri toplumsal olarak üretilmiģtir ve toplumsal olarak yeniden üretilirler (URRY, 1999: 97). Kentsel mekânlar da toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına göre, sürekli bir değiģim göstermektedir. Bu değiģim kentsel yenile(n)me (urban renewal) olarak ele alınmaktadır. Kentsel yenilenme çeģitli Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. Kentsel yenilenmenin türleri arasında canlandırma (rehabilitation), koruma (conservation), yeniden geliģtirme (redevelopment), soylulaģtırma (gentrification) ve kentsel dönüģüm (urban transformation) gibi kavramlar yer almaktadır (KELEġ, 2008: 447). Canlandırma, yapıların özgün iģlevlerini yitirdikleri, yapı olarak sağlam bulunmalarına karģın, değerlerinin türlü nedenlerle azaldığı durumlarda, bir gereksinme olarak belirir. Koruma ise, genellikle iģlevlerini yerine getirebilmekte olan yapıların, büyük tarihsel, mimari ve kültürel değer taģıyan bölgeler içinde, onlarla birlikte korunmasını sağlamak için plansızlığın denetlenmesi ve aģırı nüfus birikiminin önlenmesidir. Yeniden geliştirme kavramından ise, mevcut yapıların yıkılması ve kazanılan toprağın yeni kullanıģlara ayrılması anlaģılmaktadır (KELEġ, 2008: 447). Soylulaştırma, temelde üst orta sınıfın, çöküntü alanı haline gelmiģ kent merkezinde yerleģmeyi tercih ederek aldıkları konutu onarmaları, yenilemeleri ve burada yaģamaları Ģeklinde tanımlanmaktadır (UZUN, 2006: 342). Kentsel dönüşüm ise, toplumsal, ekonomik ve hatta siyasal amaçlarla kent parçalarının kullanım biçimine dıģarıdan bir karıģma sonucunda gerçekleģir. DönüĢtürme etkinliklerine konu yapılan alanlar, gecekondu bölgeleri, yüksek yoğunluklu kaçak apartmanların bulunduğu alanlar, doğal yıkım riski yüksek alanlar, kent özeklerindeki çöküntü alanlarıyla, tarihsel kent çekirdekleri ve ekonomik ömrünü doldurmuģ görünen kent bölümleridir (KELEġ, 2008: 448) li yıllardan bu yana hızlı bir kentleģme sürecinde olan ülkemizin, özellikle metropoliten kentlerinde, kentsel yenilenme çeģitli Ģekillerde karģımıza çıkmaktadır. Kentsel yenilenmenin ortaya çıkıģı ile ilgili kuramları ekonomik ve hümanistik olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür. Engels, Konut Sorunu adlı eserinde kentsel yenilenmeyi radikal bir bakıģ açısıyla ele almıģtır: Büyük modern kentlerin geniģlemesi, bu kentlerin belirli kesimlerine, özellikle merkezi konumlu bölgelere yapay ve çoğu kez büyük ölçüde artan bir değer vermiģtir; bu bölgelerde yükselen binalar, bu değeri artıracak yerde düģürmektedirler, çünkü artık değiģen koģulları karģılayamamaktadırlar. Bunlar yıkılmakta ve yerlerini baģkaları almaktadır. Bu, hepsinden çok, en büyük sıkıģıklık ile dahi, kiraların belli bir azaminin üstüne hiçbir zaman yükselmediği, ya da ancak çok yavaģ yükselebildiği merkezi konumlu iģçi evleri için geçerlidir. Bunlar yıkılmakta ve yerlerine dükkânlar, depolar ve resmi binalar dikilmektedir Sonuç olarak, iģçiler, kentlerin merkezinden dıģ mahallelere sürülmekte; iģçi meskenleri ve genel olarak küçük meskenler nadir, pahalı ve çoğu kez bütünüyle elde edilemez bir hale gelmekte, çünkü bu koģullar altında daha pahalı konutlar ile çok daha iyi bir spekülasyon alanına kavuģan yapı sanayi, ancak istisnai olarak iģçi konutu yapmaktadır (ENGELS, 1992: 21-22). Harvey de bu görüģe destek vermekte ve kentin merkezi konumunda yer alan kötü durumdaki konutların genellikle spekülatif baskılara hedef olduğunun altını çizmektedir (HARVEY, 2003: 161). Bu bağlamda kentsel mekanlarda rehabilitasyon ve gentrification Ģeklinde meydana gelen değiģimlerin piyasa ve toprak rantına dayalı olarak tahsis edilmesini, kentsel çevreyi yeni birörneklik kalıplarına dönüģtürdüğü gerekçesi ile eleģtirmektedir (HARVEY, 2003: 96-97).

3 3 Kentsel yenilenmeyi soylulaģtırma bağlamında ele alan Smith, kentsel alanlarda yaģanan değer artıģlarını ekonomik (yapısalcı) bir bakıģ açısı ile rant farkı kuramı ile açıklamıģtır (rent gap theory). Bu kurama göre, soylulaģtırma sürecine katılanlar kent merkezindeki eski konutları dar gelirli kiģilerden satın alarak binaları rehabilite etmektedir. Rehabilitasyon sonucunda daha önce itibar görmeyen eski ve bakımsız konutlar yüksek gelir grubu tarafından satın alınarak buralara yerleģilmektedir. Bu süreç sonucunda söz konusu binalarda yaģayan eski sakinler tasfiye edilmekte, yerlerini orta ve üst gelir gruplarına terk etmektedir (SMĠTH, 1979: 545). Ley ise soylulaģtırmada hümanistik bir bakıģ açısı ile kiģisel tercihleri, kültürel farklılıkları ve toplumsal değiģimlere vurgu yapmaktadır. Demografik olarak eğitim ve gelir düzeyi yüksek, meslek sahibi ve çocuksuz çiftlerin soylulaģtırmada ön plana çıktıklarını belirtmektedir. Bu grupta yer alanların temel özelliği, ekonomik durumlarını iyileģtirmeden çok, yaģam kalitelerini artırmak istemeleridir (LEY, 1996; Akt. UZUN, 2006: 344). 3. Bulgular ve Yorum 1990 lı yıllar ülkemizin farklı bir göç olgusu ile karģı karģıya kaldığı bir dönemdir. Bu göçler üzerinde yalnızca devlet desteğinin tarımdan çekilmesi değil, ayrıca siyasal nedenler de etkili olmuģtur. Siyasal karıģıklıklar zorunlu göçlere yol açmıģtır. Bazı köyler güvenlik nedeniyle boģaltılmıģ, bazı köylerse güvenliğin yanı sıra siyasal karıģıklıkların da artırdığı ekonomik nedenlerle boģalmaya baģlamıģtır. Siyasal nedenli göç, etnik grupları kentlere getirip yerleģtirmiģtir. Yeni gelenler ya kentlerin çeperlerinde dönüģemeyen eski gecekondu mahallelerine kiracı olarak eklenmiģ ya da kent merkezine zenginlerin çeperdeki yeni konut alanlarına yerleģmesi, ticaret ve küçük imalatın dıģa kaçması ile boģalan çöküntü alanlarına girmiģlerdir. Özellikle de bu çöküntü alanlarında bugün gerçek yoksulluk yaģanmaktadır (ġenyapili, 2006: ). Diyarbakır Göç-Der in yapmıģ olduğu bir araģtırmada yılları arasındaki dönemde zorunlu göçe tabi tutulan insanların tam sayısına ulaģılamadığı belirtilmiģtir. TBMM AraĢtırma Komisyonu nun raporunda 1997 yılı itibariyle Olağanüstü Hal kapsamındaki ve mücavir alandaki iller ile bazı çevre illerde 905 köy ve 2523 mezranın terörle mücadele çerçevesinde boģaltıldığı; göç eden toplam nüfusun olduğu belirtilmiģtir. Yerel, ulusal ve uluslar arası kuruluģ ve sivil toplum örgütleri sayının çok daha yüksek olduğuna iģaret etmektedir (ÖZDOĞAN ve ERGÜNEġ, 2007: 8). Diyarbakır da 1982 ve 1996 yılları arasında 299 yerleģme boģaltılmıģtır de 1 köy, 1988 de 3 köy, 1992 de 20 köy ve 8 mezra, 1993 te 1 ilçe, 139 köy ve 28 mezra, 1994 te 44 köy ve 37 mezra, 1995 te 11 köy, 1996 da 4 köy ve üç mezra boģaltılmıģtır. YerleĢmelerin % 0,3 ü 1982, % 1 i 1988, % 9,3 ü 1992, % 56 sı 1993, % 27 si 1994, % 3,7 si 1995 ve % 2,3 ü 1996 yılında boģaltılmıģtır (ÖZDOĞAN ve ERGÜNEġ, 2007: 44). YerleĢmelerin boģaltılmasının 1992, 1993 ve 1994 yıllarında yoğunluk kazandığı görülmektedir. Diyarbakır ın en fazla göç aldığı dönem de yine bu yıllardır. Bu yıllardan sonra Diyarbakır mekânsal olarak yatay ve dikey yönde çok büyümüģtür. Ġskanevleri, Alipınar, Cumhuriyet, Ġplik, Aziziye, Kayapınar, Huzurevleri vb. birçok yeni mahalle ortaya çıkmıģ ve bu mahallelere binlerce insan göç ederek yerleģmiģtir (KILIÇ, 2010: 58). Kalkınma Merkezi tarafından yapılmıģ olan, Zorunlu Göç ve Etkileri Diyarbakır adlı araģtırmada; göçün en fazla yoğunlaģtığı yılların yılları arasında olduğu belirtilmiģ ve bu yoğun göçler ile kentin altyapısı ve imarında ciddi sorunlar yaģandığı vurgulanmıģtır. Kentsel konut stokunun yoğun göçlere ve artan nüfusa cevap verememesi, gecekonduların ortaya çıkmasına sebep olmuģtur. Bu durumun sonucunda Aziziye ve Gürdoğan gibi gecekondu mahalleleri oluģmuģtur (KALKINMA MERKEZĠ, 2006: 22-23). Diyarbakır daki gecekondu bölgeleri zorunlu göç mağduru ve ekonomik açıdan yetersiz ailelerin yaģadığı,

4 4 kentsel çöküntü alanlarını oluģturmaktadır. Bağlar Ġlçesi gecekonduların yoğunluğu bakımından bu konuda kayda değer bir örnek oluģturmaktadır. Kaynartepe, Fatih, Yunus Emre, 5 Nisan, Mevlana Halit önemli sayıda gecekondu barındıran mahallelerdir. YeniĢehir Ġlçesi sınırları içerisinde ise ġehitlik, Dicle ve FeritköĢk Mahalleleri yine önemli gecekondu alanlarını oluģturmaktadır (Bkz. Harita 1). Diyarbakır a olan bu göçler sonucunda demografik ve mekânsal olarak çok fazla büyüyen kentte belediye hizmetleri adeta çökmüģtür. YaĢanan bu hızlı göç dalgasının ĢaĢkınlığı ve çaresizliği atlatıldıktan sonra yeni konut alanları belirlenmiģ, bunun sonucunda alt yapısı görece daha iyi olan konut alanları ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Ancak ortaya çıkan bu yeni mahalleler de çağdaģ konut ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olmamıģtır. Diyarbakır kenti 1993 yılında büyükģehir haline getirilmiģtir. BüyükĢehir belediyesine bağlı olarak da; Bağlar, Sur ve YeniĢehir alt kademe belediyeleri kurulmuģtur yılından sonra kentin yeni ve planlı yerleģim alanları Urfa ve Elazığ yolu boyunca batıya ve kuzeye doğru geliģme göstermiģtir. Bu yıllarda Kayapınar beldesi kentin ana konut geliģim bölgesi olarak planlanmıģ, alt yapısı sağlam ve genellikle orta-üst sınıfın tercih ettiği modern konut stokları üretilmeye baģlanmıģtır yılında ise kentin mekânsal büyümesine bağlı olarak Kayapınar Beldesi, Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde alt kademe belediyesine dönüģtürülmüģtür yılında yapılan bir değiģiklikle Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi ne bağlı alt kademe belediyeleri ilçe statüsüne dönüģtürülmüģtür. Kayapınar Ġlçesindeki bu konutların yanı sıra, ġanlıurfa yolu üzerinde üst sınıfın tercih ettiği az yoğunluklu, çevre düzenlemesi yapılmıģ; prestijli, dubleks tipinde konut siteleri (Hamravat Evleri, GökkuĢağı Sitesi vb.) ile çok katlı yoğun konut alanlarının yan yana yer aldığı binalar yapılmıģtır. Kenti doğudan sınırlayan Dicle Üniversitesi Kampüsü alanının hemen yakınında yer alan Silvan yolu üzerinde de Dicle Vadisi manzaralı bu tip konutlar üretilmektedir. Bu konutlar da satıģ değeri yüksek ve ekonomik açıdan üst sınıfların tercih ettiği konutlardır. Kentin merkezi kısımlarından, kentin çeperlerine yayılan bu yeni yerleģim modeli halen sürmekle birlikte, son birkaç yılda yeni bir eğilim de gözlenmektedir. Kentin merkezi iģ alanlarına yakın, konum avantajına (lokasyon) sahip olan kısımlarında özellikle Ofis semti çevresinde (YeniĢehir Ġlçesi) eski binalar yıkılarak yerlerine yeni binalar dikilmektedir (Bkz. Foto 1 ve 2). Bu durumu 2007 yılından sonra YeniĢehir Belediyesi tarafından verilen inģaat ruhsatı sayılarındaki artıģlarından da tespit etmek mümkündür (Bkz. Tablo 1). Foto 1: Rızvan Ağa Caddesi nde (Yenişehir) yıkımına başlanan eski bir bina. Picture 1: Destruction of an old building in Rızvan Ağa Street (Yenişehir).

5 5 Foto 2: 4. Akkoyunlu Sokağında (Yenişehir) yapılmış olan yeni bir bina. Picture 2: A new building in 4th Akkoyunlu Street (Yenişehir). YeniĢehir Belediyesi Yıl ĠnĢaat Ruhsatı Sayısı Ġskân Ruhsatı Sayısı Kaynak: Yenişehir Belediyesi Tablo 1: Yenişehir Belediyesi tarafından son on yılda verilen inşaat ve iskân ruhsatı sayıları. Table 1: Number of building and settlement permits issued by Yenişehir Municipality over the last ten years. Diyarbakır da son yıllarda yaģanan bu durum, kentsel yenilenme (urban renewal) türlerinden; yeniden geliģtirme-yapılandırma (urban redevelopment-restructuring) kavramı içerisinde ele alınabilir. Kent merkezini yeniden keģfeden ve yatırım için bu yerleri cazip gören spekülatörler geleneksel olmayan eskimiģ binaları yıkarak, piyasa koģullarına uygun bir Ģekilde ve parsel ölçeğinde yenilemektedir. Kullanım ve satıģ değeri düģen, sağlıksız hale gelen binalar yıkılarak yerlerine yenileri yapılmaktadır. Böylece bir tüketim malı haline gelen

6 6 kentin merkezi iģ alanları (LEFEBVRE, 2007: 90), elde edilecek imar rantının en yüksek seviyeye ulaģtığı alanlar olmaktadır. Çünkü merkezi iģ alanı, bir kentte dükkân ve baģka iģyerlerinin en yoğun olarak bulunduğu yerdir. Aynı zamanda arazi fiyatları da en yüksek düzeydedir (TÜMERTEKĠN, 1998: 463). Yıkılan eski binaların yerine daha fazla ve daha küçük konutun bulunduğu binalar yapılmaktadır. Bu binaların zemin katları getirisi yüksek olduğundan daima dükkân olarak inģa edilmektedir. Bu dükkânlar hizmet ve ticaret sektöründe yer alan iģyerlerine satılmakta veya genelde olduğu gibi kiralanmaktadır. Üst katlar ise büro ve konut olarak kullanılmaktadır. Mekânsal kullanımdaki bu değiģim burada yaģayanları da etkilemektedir. Yıkılan eski binalarda yaģayanların büyük bir kısmı kirayı ve diğer giderleri karģılayamadıklarından kentin merkezinde yer alan bu mekânları terk ederek kentin ekonomik açıdan kendilerine daha uygun olan kısımlarına taģınmaktadır. Sonuçta eski binalarda yaģayan kesim tasfiye edilirken, daha varsıl kesimler bu binalara yerleģmektedir. YeniĢehir Ġlçesi sınırları içerisinde yer alan, Kooperatifler (Sanat Sokağı, Kurt Ġsmail PaĢa 1. Sokak, Rızvan Ağa Caddesi) ve YeniĢehir mahalleleri (Elazığ Bulvarı, Lise Caddesi ve çevresindeki bazı sokaklar) bu duruma iyi bir örnek oluģturmaktadır (Bkz. Foto 3 ve 4). Bu mahallelerde yer alan ve yukarıda adı geçen cadde ve sokaklar baģta olmak üzere, bu çevrede yer alan eski binaların birçoğu yıkılmıģ ve yerlerine yenileri yapılmıģtır. Bu süreç halen devam etmektedir (Bkz. Harita 2). YeniĢehir Ġlçesi, Diyarbakır kent merkezinde, kentsel yenilenmenin en fazla olduğu ilçedir. YeniĢehir Ġlçesi nde kentsel yenilenmenin bu kadar belirgin olmasında iģyerlerinin yoğunluğu ile ticaret ve hizmet merkezi konumunda olması etkili olmuģtur. Son yıllarda Diyarbakır da açılan alıģveriģ merkezleri, geleneksel olarak alıģveriģ yapılan çarģı ve pazarların en büyük rakibi haline gelse de (KILIÇ ve TUNÇEL, 2010: 142); YeniĢehir Ġlçesi halen ticaret ve hizmet sektörü için önemli bir konumda yer almaktadır. Foto 3: Sanat Sokağında (Yenişehir) şu anda yıkılmış olan eski bir bina. Bu sokak, kentte yaşayan gençlerin uğrak mekânıdır. Picture 3: A destructed old building in Sanat Street (Yenişehir). This street is a place of call for the young who are living in the city.

7 7 Foto 4: Şair Sırrı Hanım Sokağında (Yenişehir) yıkımına başlanan eski bir bina. Ofis semtinde yer alan bu sokakta ticari hayat oldukça canlıdır. Picture 4: An old building being destructed in Şair Sırrı Hanım Street (Yenişehir). Trade life in this street, which is situated in Ofis District, is very alive. Sonuç Türkiye 1950 li yıllardan bu yana, kırsal kesimden kentlere doğru olan büyük bir iç göç olgusu ile karģı karģıyadır. Bu göçlerin temel sebebi ekonomiktir lı yıllarda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde ekonomik nedenli göçlerin yanı sıra ve belki de daha fazla olarak zorunlu göçler ile de karģılaģılmaktadır. Bu göçlerin temelini ise güvenlik sorunu oluģturmaktadır. Sebebi ne olursa olsun yaģanan bu göçler, ülkemizin kentlerinde sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal değiģimlere yol açmıģtır. Diyarbakır kent merkezi de bu göçlerden fazlasıyla etkilenmiģtir. Göçlerin hızlı olduğu ilk dönemlerde tarihi kent merkezini çevreleyen surların etrafında ve surların dıģına taģan yeni Ģehrin kenar kısımlarında yeni gecekondu mahalleleri ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Bunun yanı sıra kentin Bağlar bölgesinde büyük bir kısmı gecekondulardan oluģan yeni konut alanları da oluģmuģtur. YaĢanan bu hızlı göçlerin ilk etkileri atlatıldıktan sonra alt yapısı nispeten daha iyi olan yeni konut alanları oluģmaya baģlamıģtır li yıllarda ise kentin yeni, planlı ve alt yapı sorunu olmayan yeni yerleģim alanları Urfa ve Elazığ yolu boyunca geliģmiģtir. Son birkaç yılda ise Diyarbakır kent merkezinde yeni bir eğilim gözlenmektedir. Kentin merkezi iģ alanlarına yakın kısımlarında, özellikle, Ofis semti (YeniĢehir) çevresinde eski binalar yıkılarak yerlerine yeni binalar dikilmektedir. Kent merkezinin adeta yeniden keģfedildiği bu süreçte, kentin bu kesimleri piyasa koģullarına uygun olarak yatırım için cazip hale gelmektedir. ĠĢyerlerinin ve ticaretin en yoğun olduğu bu alanlarda imar rantı da en yüksek seviyelere ulaģmaktadır. Kentsel yenilenme türlerinden yeniden geliģtirme olarak adlandırılabilecek bu süreç demografik yapıda da ciddi değiģikliklere yol açmaktadır. Yenilenen binalardaki kira fiyatlarını ve diğer giderleri karģılayamayan eski sakinlerin büyük bir kısmı buraları terk ederek kentin çeperlerine taģınmaktadır. Onların yerini ise, ekonomik açıdan daha iyi gelire sahip olanlar almaktadır. Soruna tam da bu açıdan bakıldığında Kentsel Yenilenme binaların ve yaģam koģullarının iyileģtirilmesi anlamında kaçınılmazdır. Ancak, konunun sosyal ve ekonomik boyutu da iyi hesaplanmalıdır. Binaların fiziksel olarak iyileģtirilmesinin yanı sıra, bölgede yaģayan insanların da sosyal ve ekonomik açıdan yaģam koģullarının iyileģtirmesi düģünülmelidir.

8 8 Yenilenen binalarda genellikle kat ve daire sayısı eski binalara göre fazla olmaktadır. Bu binaların alt katları da genellikle dükkân olarak kullanılmaktadır. Daire sayısının fazlalığı ve dükkân sayısındaki artıģ kentin merkezi yerlerinde yoğunlaģmaya neden olacaktır. Nüfustaki bu artıģta trafik, güvenlik, belediye hizmetleri vb. gibi birçok sorunu arttırıcı etki de bulunacaktır. Kaynakça ENGELS, F., 1992, Konut Sorunu (Çev. GüneĢ Özdural), Sol Yayınları, Ankara. HARVEY, D., 2003, Sosyal Adalet ve ġehir (Çev. Mehmet Moralı), Metis Yayınları, Ġstanbul. HARVEY, D., 2003, Postmodernliğin Durumu (Çev. Sungur Savran), Metis Yayınları, Ġstanbul. KALKINMA MERKEZĠ, 2006, Zorunlu Göç ve Etkileri Diyarbakır, Kalkınma Merkezi AraĢtırması (Haziran 2006) Diyarbakır. (eriģim: 28 Mart 2011) KELEġ, R., 2008, KentleĢme Politikası (10.Baskı), Ġmge Kitabevi, Ankara. KILIÇ, T., 2010, Kentsel Mekanların Kullanımı ve Seyyar Satıcılık: Diyarbakır Örneği (BasılmamıĢ Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. KILIÇ, T., TUNÇEL, H., 2010, Diyarbakır daki AlıĢveriĢ Merkezlerinin Yer Seçimini Etkileyen Faktörler, ejournal of New World Sciences Academy, V: 5, N : 3, S: 4A, pp: LEFEBVRE, H., 2007, Modern Dünyada Gündelik Hayat (Çev. IĢın Gürbüz), Metis Yayınları, Ġstanbul. LEY, D., 1996, The New Middle Class and the Remaking of the Central City, New York, Oxford University Press. SMĠTH, N., 1979, Toward a theory of gentrification, Journal of American Planners Association, c. 45:4, sayfa: , (eriģim: 28 Mart 2011) ġenyapili, T., 2006, DeğiĢen Mekan (Der: Ayda Eraydın), Gecekondu Olgusuna Dönemsel YaklaĢımlar, Sayfa: , Dost Kitabevi Yayınları, Ankara. TÜMERTEKĠN, E., ÖZGÜÇ, N., 1998, BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekan), Çantay Kitabevi, Ġstanbul. ÖZDOĞAN, D., ERGÜNEġ, R., 2007, 5233 Sayılı Yasa ve Uygulamalarının Diyarbakır Ölçeğinde AraĢtırılması, Diyarbakır Göç-Der, Diyarbakır. URRY, J., 1999, Mekanları Tüketmek (Çev. Rahmi G. Öğdül), Ayrıntı Yayınları, Ġstanbul. UZUN, N.C., 2006, DeğiĢen Mekan (Der: Ayda Eraydın), Kentsel DönüĢümde Yeni Bir Kavram: SeçkinleĢtirme, Sayfa: , Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

9 Harita 1: Diyarbakır Kent Planı. Map 1: City Plan of Diyarbakır. 9

10 Harita 2: Yenişehir İlçesi nde Kentsel Yenilenmenin Görüldüğü Başlıca Cadde ve Sokaklar. Map 2: Principal streets witnessing urban renovation in Yenişehir District. 10

Konut Sektörüne BakıĢ

Konut Sektörüne BakıĢ Konut Sektörüne BakıĢ Nurel KILIÇ Konut sektörü, inģaat sektörünün %60 ını oluģturmakta ve 250 den fazla yan sektörü ile istihdam yapısını ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. 1999 yılında yaģanan büyük deprem

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır?

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? Gayrimenkul Değerleme Esasları 1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? A) 240 000 TL B) 260 870 TL

Detaylı

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI

COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI COĞRAFĠ VE MEKANSAL YAPI Serhat ABDİOĞLU Cenk KILIÇASLAN Begüm DEMİR Ocak 2011 GiriĢ Coğrafi yapı, bir bölgenin yerleģim planını etkileyen en önemli hususların baģında gelmektedir. Bir bölge yerleģime

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS)

KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) KENTGES ODAKLI CBS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABIS) PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA ĠÇERĠK İlimizin afetselliği Projenin Tanımı Projenin Yasal Dayanakları KENTGES Strateji Belgesi Kapsamı Proje

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER

DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER 4 Haziran 2009 DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER NeĢecan ÇEKĠCĠ Yönetici Ortak Epos Gayrimenkul DanıĢmanlık ve Değerleme A.ġ. KONUT PĠYASASINA GENEL BAKIġ Ekonomi ve

Detaylı

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı)

ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) ANKARA NIN KENTSEL GELİŞİMİNE ETKİ YAPAN MEVZUAT (1924-1985) Hazırlayanlar: Doç.Dr. Nuray Bayraktar (Proje Yürütücüsü) Doç.Dr. Bülent Batuman (Proje Araştırmacısı) 1924 417 Sayılı Kanun: Ankara Şehremaneti

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ

CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ CİHANGİR DE SOYLULAŞTIRMA SÜRECİ MEKANSAL SAPTAMALAR : KENTSEL VE SOSYAL SERVİSLERİN ANALİZİ ARZ YÖNLÜ YALAŞIM Soylulaştırma : Orta sınıf yatırımcıların ve kiracıların özel sermaye akımı yoluyla şehir

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/03/2015 tarihleri arası) 1. Yoklama. G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 % T. C. DĠYARBAKIR EKONOMĠSĠNĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. Diyarbakır Ġstatistikleri Tablo 1: Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ BATMAN ŞEHRİNİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ

COĞRAFYA DERGİSİ BATMAN ŞEHRİNİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 21, Sayfa 18-38, İstanbul, 2010 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 BATMAN ŞEHRİNİN KURULUŞ

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER 2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beģ gençten dördünün daha ileri

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

DİYARBAKIR DA YOĞUN GÖÇÜN GETİRDİĞİ ÇARPIK KENTLEŞME SORUNLARI

DİYARBAKIR DA YOĞUN GÖÇÜN GETİRDİĞİ ÇARPIK KENTLEŞME SORUNLARI TMMOB AFET SEMPOZYUMU 329 DİYARBAKIR DA YOĞUN GÖÇÜN GETİRDİĞİ ÇARPIK KENTLEŞME SORUNLARI Havva Özyılmaz 1, Sertaç Karakaş 2 ve Abdulhalim Karaşin 3 SUMMARY Huge rural immigration tripled the population

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

BİR TERSİNE GÖÇ ÖRNEĞİ: KÖPRÜCÜK KÖYÜ (VARTO-MUŞ) * ÖZET

BİR TERSİNE GÖÇ ÖRNEĞİ: KÖPRÜCÜK KÖYÜ (VARTO-MUŞ) * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 33-61, ANKARA-TURKEY BİR TERSİNE GÖÇ ÖRNEĞİ: KÖPRÜCÜK KÖYÜ (VARTO-MUŞ) * Nevzat GÜMÜŞ ** Ali İLHAN *** Ali

Detaylı

ANADOLU KENTLERĠNE GÖÇ: KONYA ÖRNEĞĠ 1. ArĢ. Gör. Dr. Ahmet KOYUNCU

ANADOLU KENTLERĠNE GÖÇ: KONYA ÖRNEĞĠ 1. ArĢ. Gör. Dr. Ahmet KOYUNCU 130 A. Koyuncu / NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011) 130-145 ANADOLU KENTLERĠNE GÖÇ: KONYA ÖRNEĞĠ 1 ArĢ. Gör. Dr. Ahmet KOYUNCU NevĢehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi koyuncuahmet42@gmail.com

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD.

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ĠNġAAT YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ YENĠġEHĠR MAH. MĠLET CAD. MUSTAFA AKYOL SOK. BELDE Ġġ MERK. NO.3/128 PENDĠK - ĠSTANBUL TÜRKĠYE VD. PENDĠK 7330274330 YAPI MÜT. BELGE NO: 0034311472617438 TEL

Detaylı

METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ

METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ METRO MALL ALIŞVERİŞ ve YAŞAM MERKEZİ Size özel bir AVM Ankara nın en özel yerinde... Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi Metro Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi 198

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI

2014-2023 BÖLGE PLANI TRC2 (Diyarbakır-ġanlıurfa) BÖLGESĠ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 (DĠYARBAKIR-ġANLIURFA) BÖLGESĠ 2014-2023 BÖLGE PLANI ( 1. TASLAK ) TEMMUZ 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KALE İÇİNDE BİR KÖY YERLEŞMESİ TUNÇKAYA

KALE İÇİNDE BİR KÖY YERLEŞMESİ TUNÇKAYA Tunçkaya, a Village Settlement Within a Castle KALE İÇİNDE BİR KÖY YERLEŞMESİ TUNÇKAYA Yrd. Doç. Dr. Zeki Koday Doç. Dr. Saliha Koday* Yrd. Doç. Dr. Zerrin Karakuzulu* Özet: Tunçkaya, Kars iline bağlı

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Haziran 2013 GİRİŞ Resmi kayıtlara göre 17 bin 118 kişinin öldüğü 1999 daki büyük Marmara depreminde sadece bir kişinin depremin

Detaylı

Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği

Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği 308 Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği Ġsmail Ġsa Atabey 1, Kanat Burak Bozdoğan 2 Özet Günlük yaģantımıza baktığımızda teknolojik ve sosyal geliģmelerin ihtiyaca binaen ortaya çıktığı görülmektedir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

EKOSEP DĠYARBAKIR GÖÇ ODAKLI STRATEJĠK EYLEM PLANI DURUM RAPORU

EKOSEP DĠYARBAKIR GÖÇ ODAKLI STRATEJĠK EYLEM PLANI DURUM RAPORU EKOSEP DĠYARBAKIR GÖÇ ODAKLI STRATEJĠK EYLEM PLANI DURUM RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KENTĠN COĞRAFĠ KONUMU VE TARĠHĠ 2. SOSYAL YAPI 2.1. Diyarbakır Ġl ve Kent Nüfusunun Demografik Yapı Özellikler 2.1.1. Diyarbakır

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ)

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) N A Z I M İ M A R P L A N I A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI YENĠ ÇEVRE MEVZUATLARI VE OSB LER GÜLSER KAYA TEKNĠK BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI KALDER -18.05.2011 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ NEDĠR? 1 2 3 4 Sanayinin, uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, KentleĢmeyi

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ PLANLAMA İLKELERİ ve MEKÂNSAL GELİŞİM STRATEJİLERİ

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ PLANLAMA İLKELERİ ve MEKÂNSAL GELİŞİM STRATEJİLERİ ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ PLANLAMA İLKELERİ ve MEKÂNSAL GELİŞİM STRATEJİLERİ Üniversiteler toplumun merkezini oluģturmaktadır. Toplum meselelerinin araģtırıldığı, çözümler üretildiği ve çözümleri üretecek

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

NEREDE, KİM TARAFINDAN?

NEREDE, KİM TARAFINDAN? NEREDE, KİM TARAFINDAN? Lokasyon EskiĢehir Yolu, 32. km de, Ballıkuyumcu Köyü, Akyatak Mevkii GeliĢtirici & Yatırımcı Proje, Ankara BüyükĢehir Belediyesi iģtiraki PortaĢ A.ġ. den satın aldığı arsalar üzerinde

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SUMMARY 1. GİRİŞ 1

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SUMMARY 1. GİRİŞ 1 ÖNSÖZ Yüksek lisans eğitimim ve tez çalışmam boyunca engin bilgisi, değerli görüş ve fikirleri ile bana yol gösteren, yakın ilgisini, her türlü yardım ve desteğini benden esirgemeyen değerli danışmanım

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

İLLER ARASI GÖÇLERDE AFYONKARAHİSAR İLİ. Afyonkarahisar Province in Inter Provincial Migration

İLLER ARASI GÖÇLERDE AFYONKARAHİSAR İLİ. Afyonkarahisar Province in Inter Provincial Migration İLLER ARASI GÖÇLERDE AFYONKARAHİSAR İLİ Afyonkarahisar Province in Inter Provincial Migration Mustafa YAKAR * ÖZET Sosyo-ekonomik geliģmiģlik seviyesinin çeģitli ölçeklerde farklılaģması, iç göçler yoluyla

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI BİLİM DALI TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA İNTİBAK SORUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s. 421-430 Ahmet ARSLAN 1 TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK GEÇİŞ SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ Özet Türkiye bugün 79 milyonu aģan nüfusa sahip ve 2025 yılı öngörüsü ile 85 milyon nüfuslu

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

HÜKÜMLÜLERĠN SUÇ VE YERLEġĠM YERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: ĠSTANBUL ĠLĠ BAKIRKÖY ADLĠ YARGI BÖLGESĠ ÖRNEĞĠ

HÜKÜMLÜLERĠN SUÇ VE YERLEġĠM YERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: ĠSTANBUL ĠLĠ BAKIRKÖY ADLĠ YARGI BÖLGESĠ ÖRNEĞĠ HÜKÜMLÜLERĠN SUÇ VE YERLEġĠM YERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: ĠSTANBUL ĠLĠ BAKIRKÖY ADLĠ YARGI BÖLGESĠ ÖRNEĞĠ KAYA GÖKTEPE* ÖZET Suç araģtırmaları, suç ile yerleģim mekânları arasında anlamlı iliģkilerin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, belediyenin hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya belediyenin yönetimi ile hizmetlerini etkileyen

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı