Karar NO: KARAR-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar NO: 511 16.02.2007 KARAR-"

Transkript

1 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: KARAR- Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, sayılı adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayma ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun gün ve 81 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İvedik 41999, 42000, 42001,...,42012 adalara ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 5216 Sayılı Yasanın ilgili maddesi uyarınca onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu, -Yenimahalle İvedik köyü ada 1,2 ve 3 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 sayılı parselin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 sayılı parselin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 sayılı parselin ve ada 1 sayılı parselin; İvedik tapulama 458 sayılı parsele ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 12 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli "Yenimahalle İlçesi İvedik Köyü Adalar Nazım imar Planı" ve bu plan doğrultusunda hazırlanan ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının gün ve 1347/89(168) sayılı yazısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, -Onaylı imar planı doğrultusunda hazırlanan sayılı parselasyon plam ile, m2 yüzölçümündeki 458 sayılı kadastral parselin; kamulaştırma alanı olarak belirlenen m2 lik kısmının bedelsiz olarak terk edildikten sonra geriye kalan m2 lik bölümünden ise %35 oranında m2 lik düzenleme ortaklık payı (DOP) kesildiği ve geriye kalan m2 lik alanın konut, lise, ortaokul, çarşı ve gazino kullanımlarına ayrıldığı, m2 yüzölçümündeki 458 sayılı kadastral parsel üzerinde mevcut onaylı nazım imar plam ile 250 kişi/ha nüfus yoğunluğu doğrultusunda 5600 kişinin yaşayacağımn hesaplandığı ve yine mevcut onaylı uygulama imar planında konut alanlarında toplam m2 inşaat alanı ve 1244 adet konutun yer alacağının hesaplandığı hususları tespit edildiği, Sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile; -Söz konusu planlama alanında günümüze kadar herhangi bir yapılaşma olmaması çevresindeki alanların ise farklı planlar doğrultusunda büyük ölçüde yapılaşmış olması, site tarzı yapılaşma eğilimlerinin özellikle son yıllarda artış göstermesi, bir çok kullanımın bir arada bulunmasının (ticari işletmeler, spor tesisleri, idari/güvenlik birimler, park ve dinlenme alanları vb.) gerekliliği, konut dışı mekanların konfor standartmın yüksek olması gerekliliği, değişen mevzuat nedeniyle imar planında öngörülen kullanımın (ortaokul) uygulama imkanının kalmaması, mevcut planda işlevsellik ve ulaşılabilirlik açısından, yer seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olması vb. gibi sebeplerle alanda plan. değişikliğine ihtiyaç duyulduğundan bahisle; mevcut planda toplam 5730 m2 lik yüz ölçüme sahip ticari alanlar öneri planda m2 lik tek bir parselde toplanmış, mevcut durumda parçalı ve küçük olarak planlanmış olan park alanları birleştirilerek bu alanlara kapatılan yol alanları da ilave edilerek toplamda m2 lik büyük bir alanı ve konut alanı ile ticaret alam arasında tampon bölge oluşturacak şekilde 1070 m2 lik bir park oluşturulduğu, Karar NO:

2 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ -Mevcut onaylı nazım imar plamnda alanın güneyinden geçen 12 m.lik taşıt yolu 15 m.lik taşıt yolu olarak genişletilmiş, alamn kuzeyinden geçen 15 m.lik taşıt yolu ise 20 m. olarak değiştirildiği,, -Alanın içerisinde bulunan m2 lik ortaokul alanı kaldırılarak 3450 m2 yüzölçümünde Sosyal Tesis Alanı oluşturulmuş ve geri kalan 9682 m2 lik alan da mevcut lise alanına katılarak toplamda m2 büyüklüğünde Özel Eğitim ve Yurt Alanı elde edildiği, -Planlama alanının doğusunda 2890 m2 büyüklüğünde mevcut planda ticari alan olarak görünen ada 1 sayılı parsel 1110 m2 alan eklenerek 4000 m2 büyüklüğünde Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanmış, eklenen 1110 m2 alamn konut alamndan karşılandığı ve Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanan alana ulaşımı sağlayan 20 m. lik yol üzerinde aynı cephede her iki yönde de mevzuatın öngördüğü mesafe şartları içerisinde herhangi bir Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu tesisinin bulunmadığı plan açıklama raporunda belirtildiği, 1-Deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 2- Yaya yolları gerektiğinde yangın, çöp vb. kullanışlar ve binalara otopark giriş-çıkışı amacıyla kullanılabilir. 3-Özel otopark gereksinimi yürürlükteki otopark yönetmeliği doğrultusunda ada/parsel içersinde karşılanacaktır. 4-Gereksinim duyulması halinde, trafo, reglaj istasyonu, su deposu vb. kullanımlar, yapı yaklaşma mesafeleri yollara ve parsel sınırlarına 5m.' den az olmamak koşulu ile park alanları veya yapı adaları içerisinde yapılabilir. Bu kullanımların etrafında 1 m. koruma bandı bırakılarak duvar veya tel çit ile. çevrilecek ya da yapı yeraltına alınacaktır. Dış cephelerin görsel açıdan estetik olmasına dikkat edilecektir. 5-Konut alanlarında; Toplam inşaat alam: m2 Toplam Konut sayısı: 1244 adettir. 6-Konut alanlarında, uygulama öncelikle ada bazında yapılacaktır. Min. Parsel büyüklüğü 4000m2 olacak şekilde ifrazlar yapılabilir. 7-Konut alanlarında, 2 veya daha fazla ada/parselin aynı kentsel ada/parselleri arasına inşaat alam ve konut sayısı transferi yapılabilir. 8-Hazırlanacak kentsel tasarım projeleri, ilçe belediyesi imar müdürlüğünce onanır. 9-Belirlenen inşaat alanı ve konut sayısı aşılmamak şartıyla; konut adalarında değişik büyüklüğü, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir. 10-Konut alanlarında, ada ölçeğinde veya birkaç adamn birlikte projelendirilmesi halinde, ada veya adaların toplam inşaat alanının max:%2'sini aşmamak koşulu ile kentsel tasarım projesinde belirlenecek şekilde günlük tüketime yönelik ihtiyacı karşılamak üzere, toplam konut sayısı dışında toplam inşaat sosyal tesis alanı kullanımları düzenlenebilir.

3 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: Çatı araları, toplam inşaat m2'si dışında tutularak bağımsız bölüm yapılmamak şartıyla iskan edilebilir. 12-Adaların parsellenmesi halinde parsel sınırlarına yapı yaklaşma mesafesi min. 5m. olacaktır. 13-Aynı ada ya da parsel içersinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minimum mesafe (H/2) koşulu aranmayacaktır. 14-Ada bazı uygulamalarda ± 0.00 Kotu, kitle köşe kotları ortalamasındır. Adamn kentsel tasarıma dayalı olarak ortalamasından veya ada içerisinde oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir. Bu amaçla hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde, arazinin max:±3.00m.'ye kadar kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Subasman kotu +1.50m.'de tesis edilebilir. 15-Özel eğitim ve yurt alanında E=3.00, IImax=serbesttir. 16-Ticaret alanında, E=2,25 Hamx:serbesttir. Min.parsel büyüklüğü 2000m2 olacak şekilde ifrazlar yapılabilir. Bu durumda, parsel sınırlarına yapı yaklaşma mesafesi min. 5m. olacaktır. 17-Özel Sağlık alamnda, E=3.00, Hmax=serbesttir. 18-Sosyal tesis alanında, E=3.00, Hmax:serbesttir. Sosyal tesisi alamnda inşaat emsalinin %20'si oranında ticari birimler yer alabilir. 19-Bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alamnda, E=0,50, Hmax:8.50m. 'dir. (2 kat) 20-Bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alamnda, ilgili mevzuata ve standartlara uyulacaktır m.'lik yollardan özel otopark girişi ve çıkışı verilemez. 22- Yapı yaklaşma mesafeleri 20 ve 25m. genişliğindeki yollardan lom. diğer yollardan ve parsel sınırlarından 5m. olarak düzenlenecektir. 23-Park alanlarında spor tesisleri yapılabilir. 24-Belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir. şeklinde 24 adet plan notu önerildiği, -Mevcut nazım imar plam ve öneri nazım imar plam İle oluşan alan dağılımlarının aşağıdaki tablodaki gibi oluştuğu; KULLANIM MEVCUT M2 ÖNERİ M2 FARK KONUT ALANI TİCARET ORTAOKUL LİSE ÖZEL EĞTYE YURT _AL SOSYAL TESİS ALANI ÖZEL SAĞLIK ALANI AKARYAKIT L_ TOPLAM

4 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: Konut alanlarında m2 lik azalma olmasına rağmen 1244 adet konut sayısının aynen korunduğu, -Mevcut onaylı plandaki Ortaokul ve Lise alanında E:0.60 olduğundan m2 X 0.60 = m2 inşaat alanına sahip olduğu, öneri Özel Eğitim ve Yurt Alanında m2 X 3.00 = m2 lik inşaat alam oluştuğu, -Ticaret Alanında E:2.25 olduğundan m2 X 2.25 = m2 lik inşaat alanı oluştuğu, -Özel Sağlık Alanında E:3.00 olduğundan 3500 m2 X 3.00 = m2 lik inşaat alanı oluştuğu, -Sosyal Tesis Alanında E:3.00 olduğundan 3450 m2 X 3.00 = m2 lik inşaat alam oluştuğu ancak plan notlarından 18. plan notuna göre "Sosyal Tesis Alanında inşaat emsalinin %20'si oranında ticari birimler yer alabilir" denildiğinden 2070 m2 lik ek bir ticaret inşaat alanı oluşabileceği, bununla birlikte önerilen Sosyal Tesis Alam karşısında m2 lik bir ticaret alam planlandığından, -Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı için Geçiş Yolu Ön izin belgesi, TSE Akaryakıt istasyonları Emniyet Kuralları Standardı ve TSE Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ikmal istasyonları Emniyet Kuralları Standardı belgelerinin dosyasında bulunmadığı, Hususları tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plam değişikliğinin "onayı"na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Kati

5 T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIGI'NA BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYA NO: 2007/298 DAVACI: Çağdaş Başkent Ankara Demeği (V. Av, Muzaffer Yılmaz) DAVALI: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı DAVA KONUSU: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gün ve 5ii sayılı "Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, sayılı adalarda 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği" ne ilişkin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir. Mahkemenizce bilirkişi olarak atandığımız davacı Çağdaş Başkent Ankara Derneği (V. Av. Muzaffer Yılmaz) tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan davada, "Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, sayılı adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı DeğişikliğP'ne ilişkin işlemin planlama ve şehircilik ilkelerine uygunluğu, plan değişikliğinde kamu yararı bulunup bulunmadığı, komşu parsellerdeki düzenlemeler de dikkate alınarak bölgede plan değişikliği doğrultusunda belirlenen alanlara gereksinme olup olmadığının ve davacının mülkiyetinin zarara uğratılıp uğratılmadığımn tarafımızca saptanması istenmektedir. KEŞİF VE YERİNDE İNCELEME Bilirkişi Kurulumuz günü Sn. Hakim Hasan Nafi Kocabeyoğlu gözetiminde yerinde inceleme ve keşifte bulunmuş dava dosyası tarafımıza verilmiştir.

6 DOSYA İNCELEMESİ dava dilekçesinde: Dava konusu plan değişikliğine dayanak olarak sunulan gerekçelerin hukuki olmaktan uzak, soyut gerekçeler olduğu. Var olan onaylı NİP alanın güneyinden geçen 12. metrelik taşıt yolunun 15.m ye, alanın kuzeyinden geçen yolun 15 m.den 20 metreye çıkarıldığı, Ortaokul alanının kaldırılarak sosyal tesis alanı oluşturulduğu, geriye kalan alanın da özel eğitim ve yurt alanı olarak ayrıldığı, Özel eğitim ve yurt alanının inşaat emsalinin 3.00 olarak belirlendiği ve toplam metrekarelik bir inşaat alanı yaratıldığı, Sosyal tesis alanının emsalinin 3.00 olarak belirle-algi. ilgili 18 nolu plan notunda sosyal tesis alanında inşaat alanının %20si oranında ticari birimler yer alabilir denildiği, 16 nolu plan notunda da ticaret alanının 2.25 emsalli olarak ayrıldığı, bu durumda dava konusu edilen kararda bulunan iari: dan da görüldüğü gibi metrekarelik inşaat alanı oluşturulduğu, ve : :fi; uz fazla ticaret alanı artışı elde edildiği, ada 1 parselin 1110 metrekare alan eklenerek -111 etrekare yüzölçümünde "bakım akaryakıt ve LPG" istasyonuna dönüştürül dâgâ, burada emsalin 0.50 olduğu, ayrıca bu alana eklenen 1110 metrekarelik alanın rt'inz katıldığı ve parsel bazında bütünlüğün nasıl sağlandığının anlaşılamad:!:;. alanda ayrılan özel sağlık tesisi kullanımın da nasıl :lu57ur_liuuun_n acu: olmadığı, bu tesisin emsalinin de 3.00 olarak belirlendiği, 11 nolu plan notunda çatı aralan, toplam inşaat metrekaresi Aş fa» >wrfr bağımsız bölüm yapılmamak şartıyla iskan edilebilir denildiği bu ûnrurr. uu ıskan serbestisi sağlandığı, 13 nolu plan notunda "aynı ada parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minimum mesafe koşulu aranmayacaktır denildiği, plan genelinde yapı yüksekliğinin zaten serbest bırakılmış olduğu ve bu nedenle Ankara İmar Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşma mesafelerine uyulup uyulmadığının belirsiz olduğu, bunun da bir aykırılık konusu oluşturduğu, 14 nolu plan notunda ada bazı uygulamalarda 0.00 kotu kitle köşe kotları ortalamasıdır. Adanın kentsel tasarıma dayalı olarak ortalamasından veya ada içinde oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir. Bu amaçla hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde arazinin max: 3.00 metreye kadar kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Su basman kotu 1.50 metrede tesis edilebilir dendiği, bu durumda yapılaşma koşullarının keyfiyete bırakıldığı, yapılan işlemlerin Plan yapılmasına Ait esaslara dair yönetmeliğin 27 ve 28. maddelerine aykırı olduğu, akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak dava konusu kararda da "bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı için geçiş yolu ön izin belgesi, TSE akaryakıt istasyonları Emniyet Kuralları Standardı ve TSE Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonları Emniyet Kuralları Standardı Belgelerinin dosyasında bulunmadığı" konularının belirtilmiş olduğu, buna rağmen plan değişikliği kararı ile akaryakıt istasyonu alanı ayrıldığı, sosyal donatı ve eğitim ve konut alanlarına yakınlığı ile de söz konusu istasyonun aykırı bulunduğu, söylenmekte ve dava konusu işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulası istenmektedir Davalının yanıtında, planlama sürecinin bir özeti yapıldıktan sonra önceki plan ve dava konusu plana ilişkin alan kullanımlarına ilişkin bir tablo sunulmuştur: Kullanım Mevcut m 2 Öneri m 2 Fark Konut Alanı Ticaret Ortaokul Lise Özel Eğitim ve Yurt Alanı Sosyal Tesis Alam Özel Sağlık Alanı Akaryakıt Toplam Ayrıca Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı bir duram oluşmadığı, Çünkü, söz konusu planlama alanında günümüze kadar yapılaşma olmadığı, çevresindeki alanların ise farklı planlar doğrultusunda büyük ölçüde yapılaştığı, site tarzı yapılaşma eğilimlerinin özellikle son yıllarda artış göstermesi, birçok kullanımın bir arada bulunmasının gerekliliği, konut dışı mekanlara: krr.for standartlarının yüksek olması gerekliliği, değişen

7 mevzuat nedeni;!; a:ek; planda öngörülen ortaokulun uygulama olanağının kalmadığı, var olan planda işlevsellik ve ulaşılabilirlik açısından yer seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğu nedenleri ile plan değişikliğinin yanıldığa Yolların genişletilmesinin trafiğe katılan araçlar düşünüldüğünde : 1_~ _ : la_ğ_ Özel eğitim ve yurt alanı sosyal tesis ve özel sağlık tesisi alanında emsalin 5.1"! olarak belirlenmesinin de olumlu olduğu çünkü bunların kamusal yarar içerdiği. Kentin önemli gereksinmelerinden olan akaryakıt ve LPG istasyonlarının gerekli güvenlik koşulları sağlandıktan sonra uygun parsellerde önerilmesi gerektiği, aksi durumda bu tür istasyonların kaçak yapılaşmasının gündeme geldiği ve bu durumda yeterli güvenlik koşullarının sağlanmadan yapılaşmanın gerçekleştiği 20 nolu plan notu ile gerekli güvenlik koşullarının sağlandığı, Plan notlarının yönetmeliğin üstünde olduğu, söz konusu alanda ayrılan büyük park alanı ve çok miktarda sosyal teknik alt yapı alanı bulunduğu, bu nedenle de 13 nolu plan notunun konulmasının zorunluluk oluşturduğu, 14 nolu plan notunun hukuka aykırı olmadığı, keyfi bir yapılaşmaya yol açmayacağı, çünkü 1/5000 ölçekli NİPlanları hazırlanırken doğal olarak uygulama aşamasında kottan dolayı çıkabilecek bir takım sorunlar ile karşılaşılmasının önlenmesi amacı ile bu plan notunun konulduğu, bu ölçekte arazi kotları ile ilgili kesin verilerin elde edilmesinin ölçek bakımından olanaksız olduğu, davacının dilekçesinde "... konut alanı azaltılmış, ancak azaltılan konut alanlarının yerine eşdeğer bir alan ayrılmamıştır. Dolayısı ile çevrede yaşayan insanların; özellikle plan değişikliğinin getirdiği inşaat artışı göz önünde bulundurulursa, konut ihtiyacının nereden karşılanacağı belirsizdir" dendiği, imar mevzuatı çerçevesinde bu savın anlaşılmasının olanaklı olmadığı, burada konu edilen durumun sosyal ve teknik alt yapı ile ilgili bir mevzuat hükmü olduğu, konut ile ilgili olmadığı, söylenmekte ve davanın reddi istenmektedir. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ GELİŞTİRME A. Davanın Plan Bütünlüğü Bakımından İrdelemesi Dava konusu alana ilişkin önceki plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimin gün ve 12 sayılı kararı ile onanmış:::. Bu plan kapsadığı alan bakımından dava konusu planın sınırladığı alanı da içine almaktadır. Yani, dava konusu plan bir önceki planın içinde, daha küçük bir alan oluşturmaktadır. Burada irdelenmesi gereken yapılan plan değişikliğinin önceki planın bütünlüğünü b:r_r b: zmadığıdır. Bunun için de öncelikle Nazım İmar Planı tanımına bakmak gerekecek:.: Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'teki tanım aşağıdaki gibidir: (Değişik - R.G.: / m.2) Nazım İmar Planı: Or.r/.: :.ı -.ırzı zr üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çe\te düzeni pbnfana.. _-olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge rcıer-ıı... bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yar: yoğlr_i_ğrr._ ;«r~ yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükler! ile ilkelerini, ulaşım sisssmloik problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygu'.araî înar z - ETİ : hazırlanmasına esas olmak üzere veya 1 '5000 ölçekte düzerle-, rr. :ra- "nx raporla açıklanan ve rapori'.e bir : iz.-. : zz r'.ar ir Üzerinde durulması gereken konu, bir nazım imar planının genel kullanış b:çinilerini belirtiyor olmasıdır. Bu önemlidir çünkü, nazım imar planı kapsamında kalan alan için önerilecek her türlü kullanım, bunların cins ve büyüklükleri kişi başına standartlara göre belirlenir. Bu standartlar adı geçen yönetmeliğin eki olan tablolarda bulunur. Planlama esaslarından en dikkate alınması gereken de kuşkusuz, planların nesnelliği ve ussallığıdır. Bu standartlar olmadan ve doğru biçimde uygulanmadan herhangi bir ussal ya da nesnel plan çerçevesi çizmek olanaksızdır. Çünkü, önce planlama alanı için bir nüfus kestiriminde bulunulur. Daha soma bu nüfus için kişi başına standartlar kullanılarak her alan kullanımının (konut, ticaret, eğitim, sağlık, yeşil alanlar, kültür alanları yollar ve otoparklar gibi) büyüklüğü tek tek hesaplanır ve tercih edilen tasarım kriterlerine göre mekandaki yerlerini bulurlar. Bu da planın mekansal kurgusunu ortaya çıkarır.

8 Şimdi, önceki plana dönerek (Şekil 1), dava konusu plan değişikliği sınırları içinde neler içerildiğini görelim. Konut, park (yeşil alan) ilköğretim ve orta öğretim alan kullanımları önceki planın dava konusu alandaki kullanımlarıdır. Yapılan plan

9 değişikliği ile (Şekil 2) ilk ve orta öğretim alanları kaldırılmış, özel eğitim ve yurt alanı, kültür alanı (yönetmelik eki gösterim tablosunda, 1/5000 ölçekli plan gösterimi olarak verilmiştir, dava konusu plan değişikliği gösteriminde sosyal tesis olarak geçmektedir), özel sağlık tesisi, ticaret alanı ve bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alan kullanımları eklenmiştir. Konut ve park alanı kullanımları sürdürülmüş, konut alanlarının yoğunluğu önceki planda orta yoğunluktayken, dava konusu plan değişikliğinde yüksek yoğunluklu olarak betindenmiştir. Yani önceki planda öngörülenlere ek olarak bazı alan kullanımları getiril :^-'r ve konut yaşam çevresinin niteliği değiştirilmiştir. Burada plan bütünlüğünün birkaç yönden bozulmuş olduğunu zirlycruz. Yukarıda sözünü ettiğimiz alan kullanımlarının bir Nazım İmar Planındaki ye: a. gelişigüzel yapılmaz. Planlama alanının her yerini denetleyebilecek, olanakla: e! erdi since nüfusun tümünün eşit biçimde bu kullanımlardan yararlanabileceği bir rnekansa. rrareii izlenir. Bu yer seçimi, ulaşım sistemi (yaya ve araç) ile desteklenir. Dolayısı üe atacı kullanımlarının büyüklük, sayı ve nitelikleri önemlidir. Özellikle :::ane: z : kullanımlar çekim noktalan oldukları için bunların yer seçimleri b:-b.^ da â-e Om kullanım türünün veya başkalarının plan değişikliği yolu üe mekana sofafesssı kullanım dengesini zorunlu olarak değiştirecektir. Eğer, bir karşı sav, konut alanlarının daha fazla sosyal donatı, eğitim, sağlık ve ticaret alanları ile bezenmesinin ancak kamu yararına olduğu yönünde geliştirilecek olursa, kaynakların anlamlı ve tasarruflu kullanılması da buna karşı bir sav olarak ortaya konulmalıdır. Kaynakların özel ya da kamu mülkiyetinde olması bu konuda bir değişiklik yaratmaz. Çünkü, kaynakları ve ulusal zenginliği üreten nüfusun tümüdür. Planlama bu kaynakları bir denge içinde kullanmak çabası da demektir. Var olan bir Nazım İmar Planı sınırları içinde, daha küçük bir alanda, bu yönde bir plan değişikliği yapmak, öncelikle kaynakların verimli kullanılmaması anlamına gelir. Bu bakımdan kamu yararına değildir. Öte yandan, önceki plan sınırları içinde, yasaya, yönetmeliğe ve şehircilik ilkelerine göre yerini bulmuş alan kullanımlarının dengelerinin, özellikle de ticaret alanı akaryakıt istasyonu gibi kullanımlarla değiştirilmesi, önceki planın bütünlüğünü ortadan kaldıracaktır.

10

11 Şekil 2. Dava Konusu Nazım İmar Planı Değişikliği Dolayısı ile, eğer bir plan değişikliği yapılacaksa, bunun önceki plan sınırlarının tümünü içerecek bir biçimde yapılması gerekir.

12 Şimdi biraz daha ayrıntı!: düşünerek, plan bütünlüğünün nasıl bozulduğu konusunu derinliğine irdeleyelim. Davalının yakamda özetini verdiğimiz davaya yanıtında, site tarzı yapılaşma eğilimlerinin özellikle son yıllarda artış göstermesi, birçok kullanımın bir arada bulunmasının gerekliliği, konut dışı mekanların konfor standartlarının yüksek olması gerekliliği, değişen mevzuat neneni; le önceki planda öngörülen ortaokulun uygulama olanağının kalmadığı, var olan planda işlevsellik ve ulaşılabiliriik açısından yer seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesinin aerekil olduğu nedenleri ile plan değişikliğinin yapıldığı söylenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri "site tarzı yapılaşma" olmalıdır. Keşif ve-yerinde inceleme sırasında gördüğümüz ve dava dosyasındaki belgelerden de anlaşılacağı gibi, dava konusu plan değişikliği sınırlan içince. ı tek elden tasarlanmış ve tek mülkiyet üzerinde gerçekleştirilmiş bir plan değişikliği '.arın 3 unun adı da konulmuştur ve Nevbahar Konutları olarak geçmektedir. Bunun hukuki imaları bir sorun oluşturmadığı açıktır. Ne var ki, "site tarzında" planlanan bu alanın kendi içine kapalı bir kentsel mekan yaratacağı da kuşkusuzdur. Yani. bu alana giriş \ e çıkışların denetimli olacağı ve büyük olasılıkla da herkesin kullanabileceği bir alan olamayacağı açıktır. Doğal olarak kullanılmasına izin verilmeyecek alanlar, konut ve büyük olasılıkla da yeşil alanlar ile sosyal tesisler olacaktır. Site tarzı yapılaşmadan beklenmesi gereken budur. Bunun çok açık bir biçimde herkesin eşit biçimde kullanabilmesi (demokratik erişim) ilkesine aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Bu da sonuçta kamu yararına aykırıdır. Öte yandan, işlevlerini sürdürebilmesi (kar edebilmeleri) için, ticaret ve özel sağlık tesisi alanlarının daha büyük bir nüfus beslemesine gereksinmeleri olacaktır. Bu da zaten dava konusu plan değişikliğinde yerini bulmuştur. Ticaret alanı ve özel sağlık tesisi alanı erişebilirliğin en çok (maksimum) olduğu yerlerde (yol üstü ve kavşak gibi) yerlerini almışlardır. Yani, yeşil alan ve sosyal tesis gibi kamunun kullanımına açık olması gereken alan kullanımlarına erişim kısıtlanacak, özel yarar sağlayan, ticari birimler ise bu denetimden ayrı tutulacaktır. Erişimin bu biçimde kısıtlanmasının plan bütünlüğünü bozduğunu ve kamu yararına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi, bu konuda da bir karşı sav var sayalım. Denilebilir ki, site tarzı yapılaşma öngörülmesine ve bunun da dile getirilmesine karşın, yapılan plan değişikliği erişimi ve kullanımı kısıtlamayacaktır. Yani, bu alanın içine ve sağladığı sosyal donatıya kısıtsız erişim sağlanacaktır. Kanımızca yapılan plan değişikliğinin fiziki ve mekansal kurgusu buna el vermeyecek biçimde düzenlenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 1000 metre uzunlukta bir alanı kapsayan dava konusu plan değişikliği, kuzey-güney yönünde önceki planda var olan tüm yolları ortadan kaldırmıştır. Alanın doğu ucundaki metre genişlikteki yaya yolu da ortasına yeşil alan eklenerek daraltılmıştır. Aslında, salt bu düzenleme bile, alanın kendi içine kapalı bir site olarak düşünüldüğünü göstermektedir. Yani dışarıdan erişimi denetlemekte ve kısıtlamaktadır. Kuzey-güney yönünde 1 kilometre boyunca erişim ve ulaşımın kısıtlanmış bulunmasının, önceki planda önerilen ulaşım ve erişim sistemini tümüyle bozacaktın 3u durum bir başka açıdan da sakıncalıdır. Kent planlamada mekansal kurgu ve düzerkenıenin belirleyici bileşenlerinden biri de "geçirgenlik" kavramıdır (bkz. Canaran 200!. 3u kavramla ifade edilmek istenen, kamunun kısıtsız ve demokratik erişim ve ulaşımını m: : kurak, teknik anlamda kolay ve çabuk ulaşılabilirliktir. Özellikle de acil hareke: şere-nıren. doğal ve yapay- felaketlerde (deprem/yangın gibi) acil durum müdahale ana v ljunn_r.. çabuk ve kolay erişimi "geçirgenlik" kavramı ile açımanmaktadır. Önceki nlanla karşılaştırıldığında kuzey-güney yönünde geçirgenliğin 110 meure :uu._ kısıtlandığı anlaşılmaktadır. Bunun sakıncalarını anlatmaya gerek olmadığı, son büyük depremde yaşananlarının ders

13 olması gerektiğini düşünüyoruz. Geçirgenliğin bu biçimde ortadan kaldırılmış olması sonuç olarak ve en azından plan bütünlüğünü ulaşım ve erişim sistemi bakımından bozmaktadır. Ayrıca, kullanım alanları dengesini kamusal kullanımlar üzerinden oluşturmuş bir önceki planda yer alan eğitim tesisleri yerine, özel eğitim alanı ayırmak da bölgedeki eğitim tesisi gereksinmeleri bakımından da bütünlüğün bozulacağı anlamını taşımaktadır. Çünkü, özel eğitim tesisleri sonuçta paralı işletmelerdir. Bunlardan kamunun tümünün eşit biçimde yararlanacağı var sayımında bulunmak doğru değildir. Alandaki yerleri önceki planda ayrılmış bulunan orta öğretim tesislerinin değişen mevzuatla geçerliliğini yitirmiş olması (ilk ve orta öğretim yerine "ilköğretim") bu alanların özel mülkiyette özel eğitim tesisleri olarak ele alınmasını haklı çıkarmaz. Özel eğitim tesisinin giderlerini karşılayamayacak olan nüfus gruplarının bu durumda ne yapacaklarının düşünülmesi gerekirdi. Bu nüfus gruplarının ilgili yaş gruplarının eğitiminin nasıl sağlanacağı da dikkate alınmalıydı. Bu durumda, belirli bir ussallıkla yer seçimleri yapılan, belli bir nüfusa hizmet vermesi düşünülen eğitim tesisleri yerine, salt giderleri karşılayabilenlerin kullanabilecekleri bir eğitim tesisi alanı ayrılmış, bu mekansal düzenleme herhangi bir hesaba dayandırılmamış, ve özel eğitim tesislerinin giderlerini karşılayamayacaklar için bir eğitim tesisi alanı öngörüsünde de bulunulmamıştır. Bunun planın bütünlüğünü bozduğu kuşkusuzdur. Öte yandan, dava konusu alanın yakın çevresinde bulunan olası kullanıcılardan özel eğitim tesisi giderlerini karşılayamayacak olanların ilgili yaş gruplarının yürüme uzaklıkları, farklı eğitim tesisleri kullanmak zorunda kalacaklar, için. büyük olasılıkla artacaktır. Oysa, eğitim tesislerinin yer seçimi özellikle de bu rürden yürüme uzaklıkları ile belirlenir. Türkiye'de kent planlama pratiğinde mekansal kurgu çoğunlukla "komşuluk birimi" kavramına dayandırılarak yapılır nüfuslu komşuluk birimleri, bir merkez çevresinde örüntülendirilir. Bu merkezde başa: _11 anım ilkokuldur. Komşuluk biriminin araziye yayılımı, bu ilkokuldan çevreye :.. ' - " f i metrelik yürüme uzaklıkları ile (ilkokul çocukları için) düşünülür, işte b _ dava konusu plan hazırlanırken önceki planın kapsadığa alandaki durum ggggfaaı geçirilmeliydi. Değişen koşullar belirlenmeli ve buna g i r e gereken ; erierue yer. eğ tesisi alanları ayrılmalıydı. Davalının yanıtında ve dava konusu plana dayanak ofan Meclis kararında da bunların sözü edilmediğine göre bunların hiçbiri göz önüne alınmamıştır. Bu durumda salt özel yarar düşünülerek bir plan değişikliği yapılmış izlenimi edinilmektedir. Aynı konu ticaret alam kullanımı için de geçerlidir. Önceki planda bu alanda ticari işlevler için alan ayrılmamışken, dava konusu plan değişikliğinde hem bir ticaret alanı ayrılmış hem de önerilen sosyal donatı alanında bir bölüm (% 20si) ticari birim olarak düzenlenebilir plan notu eklenmiştir. Bu değişikliğe dayanak olan gerekçe ise konut alanının konfor düzeyinin ticaret de içerilmek üzere dava konusu alanda önerilen diğer kullanımların varlığı ile yükseltilmesi gerekliliği olarak sunulmuştur. Bu saptama bir bakıma doğrudur. Karışık kullanımlarla bezenmiş kent parçalarının toplumsal yaşam zenginliği artabilir (kesinlikle artar denmese de). Ticari işlevlerin bulunduğu yerde de rant tabanı yükselir, gelir kalemleri artar. Bunlar dolaylı olarak konfor düzeyine etkili olur ancak ileride de göreceğimiz gibi konfor düzeyi bunlardan ibaret değildir). Ne var ki, ticari işlevlerden elde edilen gelirin kimin tarafından nasıl kullanıldığı ve doîayısı ile de kimin konfor düzeyine katkıda bulunduğu düşünülmelidir. Planlama da o ya da bu kişi için öngörüler de bulunulmamalıdır. Toplumun refahı ve konforu düşünülmelidir. Aslında bu durum Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte de verilmiştir: Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR-

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 16190 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar

Detaylı

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin "onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ et-i Karar N0:2455 10.10.200 6 KARAR- Mamak İlçesi 36486 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778KARAR NO : 2013/1084 DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) 2- TMMOB MİMARLAR ODASI(İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü Sayı: 10395726/ Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği K EXP02016 201 / BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya İli, Muratpaşa

Detaylı

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir.

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir. 9.7. Ataşehir Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, Ataşehir Projesi nin doğu ve batı bölgelerini kapsayan 23.07.1990 t.t. 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı uyarınca Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili :

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2007/5262 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : Davalı : Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA Davalı İdare Yanında

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591 ESAS NO : 2014591 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VEKİLİ: AV. ZÜHAL SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Bestekar Sk. No: 495 K.Dere-ÇankayaANKARA MÜDAHİL (DAVACI YANINDA) : HÜSEYİN

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi 9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi Beyoğlu Perşembepazarı tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile bir dünya mirası olan İstanbul un tarihi geçmişi, kent içindeki

Detaylı

MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA

MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA MÜLKİYET HAKKI VE KAMULAŞTIRMA TÜRK İDARİ YARGI UYGULAMASININ MÜLKİYET HAKKI ve AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ 1 M. Sıtkı Çelik, Danıştay 6. Daire Tetkik Hakimi GİRİŞ İnsanoğlu,

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 39 ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Fikret MAZI ve N.Talat ARSLAN Cumhuriyet

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 20.01.2011 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR DAVACI VEKİLİ DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi : Av. Ş. Can Atalay

Detaylı

İMAR PLANLARININ KADEMELENMESİ VE FARKLI ÖLÇEKLERDEKİ PLANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 1

İMAR PLANLARININ KADEMELENMESİ VE FARKLI ÖLÇEKLERDEKİ PLANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 1 İMAR PLANLARININ KADEMELENMESİ VE FARKLI ÖLÇEKLERDEKİ PLANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 1 Melih Ersoy Giriş Planlama süreci, geri beslemelerle dinamizm kazanan bir eylemdir. Ana hedef ve politikaların saptanması,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile O t l ATATÜRK.DOC 011 01350 00335 00000 11 011 01351 00335 00000 11 011 01352 00335 00000 11 011 01353 00335 00000 11 Otl 01354 00335 00000 11 011 01355 00335 00000 11 011 01356 00335 00000 11 011 01357

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı