Karar NO: KARAR-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar NO: 511 16.02.2007 KARAR-"

Transkript

1 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: KARAR- Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, sayılı adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayma ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun gün ve 81 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İvedik 41999, 42000, 42001,...,42012 adalara ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 5216 Sayılı Yasanın ilgili maddesi uyarınca onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu, -Yenimahalle İvedik köyü ada 1,2 ve 3 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 sayılı parselin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 sayılı parselin, ada 1 ve 2 sayılı parsellerin, ada 1 sayılı parselin ve ada 1 sayılı parselin; İvedik tapulama 458 sayılı parsele ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 12 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli "Yenimahalle İlçesi İvedik Köyü Adalar Nazım imar Planı" ve bu plan doğrultusunda hazırlanan ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının gün ve 1347/89(168) sayılı yazısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, -Onaylı imar planı doğrultusunda hazırlanan sayılı parselasyon plam ile, m2 yüzölçümündeki 458 sayılı kadastral parselin; kamulaştırma alanı olarak belirlenen m2 lik kısmının bedelsiz olarak terk edildikten sonra geriye kalan m2 lik bölümünden ise %35 oranında m2 lik düzenleme ortaklık payı (DOP) kesildiği ve geriye kalan m2 lik alanın konut, lise, ortaokul, çarşı ve gazino kullanımlarına ayrıldığı, m2 yüzölçümündeki 458 sayılı kadastral parsel üzerinde mevcut onaylı nazım imar plam ile 250 kişi/ha nüfus yoğunluğu doğrultusunda 5600 kişinin yaşayacağımn hesaplandığı ve yine mevcut onaylı uygulama imar planında konut alanlarında toplam m2 inşaat alanı ve 1244 adet konutun yer alacağının hesaplandığı hususları tespit edildiği, Sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile; -Söz konusu planlama alanında günümüze kadar herhangi bir yapılaşma olmaması çevresindeki alanların ise farklı planlar doğrultusunda büyük ölçüde yapılaşmış olması, site tarzı yapılaşma eğilimlerinin özellikle son yıllarda artış göstermesi, bir çok kullanımın bir arada bulunmasının (ticari işletmeler, spor tesisleri, idari/güvenlik birimler, park ve dinlenme alanları vb.) gerekliliği, konut dışı mekanların konfor standartmın yüksek olması gerekliliği, değişen mevzuat nedeniyle imar planında öngörülen kullanımın (ortaokul) uygulama imkanının kalmaması, mevcut planda işlevsellik ve ulaşılabilirlik açısından, yer seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olması vb. gibi sebeplerle alanda plan. değişikliğine ihtiyaç duyulduğundan bahisle; mevcut planda toplam 5730 m2 lik yüz ölçüme sahip ticari alanlar öneri planda m2 lik tek bir parselde toplanmış, mevcut durumda parçalı ve küçük olarak planlanmış olan park alanları birleştirilerek bu alanlara kapatılan yol alanları da ilave edilerek toplamda m2 lik büyük bir alanı ve konut alanı ile ticaret alam arasında tampon bölge oluşturacak şekilde 1070 m2 lik bir park oluşturulduğu, Karar NO:

2 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ -Mevcut onaylı nazım imar plamnda alanın güneyinden geçen 12 m.lik taşıt yolu 15 m.lik taşıt yolu olarak genişletilmiş, alamn kuzeyinden geçen 15 m.lik taşıt yolu ise 20 m. olarak değiştirildiği,, -Alanın içerisinde bulunan m2 lik ortaokul alanı kaldırılarak 3450 m2 yüzölçümünde Sosyal Tesis Alanı oluşturulmuş ve geri kalan 9682 m2 lik alan da mevcut lise alanına katılarak toplamda m2 büyüklüğünde Özel Eğitim ve Yurt Alanı elde edildiği, -Planlama alanının doğusunda 2890 m2 büyüklüğünde mevcut planda ticari alan olarak görünen ada 1 sayılı parsel 1110 m2 alan eklenerek 4000 m2 büyüklüğünde Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanmış, eklenen 1110 m2 alamn konut alamndan karşılandığı ve Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanan alana ulaşımı sağlayan 20 m. lik yol üzerinde aynı cephede her iki yönde de mevzuatın öngördüğü mesafe şartları içerisinde herhangi bir Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu tesisinin bulunmadığı plan açıklama raporunda belirtildiği, 1-Deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 2- Yaya yolları gerektiğinde yangın, çöp vb. kullanışlar ve binalara otopark giriş-çıkışı amacıyla kullanılabilir. 3-Özel otopark gereksinimi yürürlükteki otopark yönetmeliği doğrultusunda ada/parsel içersinde karşılanacaktır. 4-Gereksinim duyulması halinde, trafo, reglaj istasyonu, su deposu vb. kullanımlar, yapı yaklaşma mesafeleri yollara ve parsel sınırlarına 5m.' den az olmamak koşulu ile park alanları veya yapı adaları içerisinde yapılabilir. Bu kullanımların etrafında 1 m. koruma bandı bırakılarak duvar veya tel çit ile. çevrilecek ya da yapı yeraltına alınacaktır. Dış cephelerin görsel açıdan estetik olmasına dikkat edilecektir. 5-Konut alanlarında; Toplam inşaat alam: m2 Toplam Konut sayısı: 1244 adettir. 6-Konut alanlarında, uygulama öncelikle ada bazında yapılacaktır. Min. Parsel büyüklüğü 4000m2 olacak şekilde ifrazlar yapılabilir. 7-Konut alanlarında, 2 veya daha fazla ada/parselin aynı kentsel ada/parselleri arasına inşaat alam ve konut sayısı transferi yapılabilir. 8-Hazırlanacak kentsel tasarım projeleri, ilçe belediyesi imar müdürlüğünce onanır. 9-Belirlenen inşaat alanı ve konut sayısı aşılmamak şartıyla; konut adalarında değişik büyüklüğü, yükseklik ve nitelikte konutlar yer alabilir. 10-Konut alanlarında, ada ölçeğinde veya birkaç adamn birlikte projelendirilmesi halinde, ada veya adaların toplam inşaat alanının max:%2'sini aşmamak koşulu ile kentsel tasarım projesinde belirlenecek şekilde günlük tüketime yönelik ihtiyacı karşılamak üzere, toplam konut sayısı dışında toplam inşaat sosyal tesis alanı kullanımları düzenlenebilir.

3 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: Çatı araları, toplam inşaat m2'si dışında tutularak bağımsız bölüm yapılmamak şartıyla iskan edilebilir. 12-Adaların parsellenmesi halinde parsel sınırlarına yapı yaklaşma mesafesi min. 5m. olacaktır. 13-Aynı ada ya da parsel içersinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minimum mesafe (H/2) koşulu aranmayacaktır. 14-Ada bazı uygulamalarda ± 0.00 Kotu, kitle köşe kotları ortalamasındır. Adamn kentsel tasarıma dayalı olarak ortalamasından veya ada içerisinde oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir. Bu amaçla hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde, arazinin max:±3.00m.'ye kadar kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Subasman kotu +1.50m.'de tesis edilebilir. 15-Özel eğitim ve yurt alanında E=3.00, IImax=serbesttir. 16-Ticaret alanında, E=2,25 Hamx:serbesttir. Min.parsel büyüklüğü 2000m2 olacak şekilde ifrazlar yapılabilir. Bu durumda, parsel sınırlarına yapı yaklaşma mesafesi min. 5m. olacaktır. 17-Özel Sağlık alamnda, E=3.00, Hmax=serbesttir. 18-Sosyal tesis alanında, E=3.00, Hmax:serbesttir. Sosyal tesisi alamnda inşaat emsalinin %20'si oranında ticari birimler yer alabilir. 19-Bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alamnda, E=0,50, Hmax:8.50m. 'dir. (2 kat) 20-Bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alamnda, ilgili mevzuata ve standartlara uyulacaktır m.'lik yollardan özel otopark girişi ve çıkışı verilemez. 22- Yapı yaklaşma mesafeleri 20 ve 25m. genişliğindeki yollardan lom. diğer yollardan ve parsel sınırlarından 5m. olarak düzenlenecektir. 23-Park alanlarında spor tesisleri yapılabilir. 24-Belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri geçerlidir. şeklinde 24 adet plan notu önerildiği, -Mevcut nazım imar plam ve öneri nazım imar plam İle oluşan alan dağılımlarının aşağıdaki tablodaki gibi oluştuğu; KULLANIM MEVCUT M2 ÖNERİ M2 FARK KONUT ALANI TİCARET ORTAOKUL LİSE ÖZEL EĞTYE YURT _AL SOSYAL TESİS ALANI ÖZEL SAĞLIK ALANI AKARYAKIT L_ TOPLAM

4 T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: Konut alanlarında m2 lik azalma olmasına rağmen 1244 adet konut sayısının aynen korunduğu, -Mevcut onaylı plandaki Ortaokul ve Lise alanında E:0.60 olduğundan m2 X 0.60 = m2 inşaat alanına sahip olduğu, öneri Özel Eğitim ve Yurt Alanında m2 X 3.00 = m2 lik inşaat alam oluştuğu, -Ticaret Alanında E:2.25 olduğundan m2 X 2.25 = m2 lik inşaat alanı oluştuğu, -Özel Sağlık Alanında E:3.00 olduğundan 3500 m2 X 3.00 = m2 lik inşaat alanı oluştuğu, -Sosyal Tesis Alanında E:3.00 olduğundan 3450 m2 X 3.00 = m2 lik inşaat alam oluştuğu ancak plan notlarından 18. plan notuna göre "Sosyal Tesis Alanında inşaat emsalinin %20'si oranında ticari birimler yer alabilir" denildiğinden 2070 m2 lik ek bir ticaret inşaat alanı oluşabileceği, bununla birlikte önerilen Sosyal Tesis Alam karşısında m2 lik bir ticaret alam planlandığından, -Bakım Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı için Geçiş Yolu Ön izin belgesi, TSE Akaryakıt istasyonları Emniyet Kuralları Standardı ve TSE Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ikmal istasyonları Emniyet Kuralları Standardı belgelerinin dosyasında bulunmadığı, Hususları tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plam değişikliğinin "onayı"na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Kati

5 T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIGI'NA BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYA NO: 2007/298 DAVACI: Çağdaş Başkent Ankara Demeği (V. Av, Muzaffer Yılmaz) DAVALI: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı DAVA KONUSU: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gün ve 5ii sayılı "Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, sayılı adalarda 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği" ne ilişkin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir. Mahkemenizce bilirkişi olarak atandığımız davacı Çağdaş Başkent Ankara Derneği (V. Av. Muzaffer Yılmaz) tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan davada, "Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, sayılı adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı DeğişikliğP'ne ilişkin işlemin planlama ve şehircilik ilkelerine uygunluğu, plan değişikliğinde kamu yararı bulunup bulunmadığı, komşu parsellerdeki düzenlemeler de dikkate alınarak bölgede plan değişikliği doğrultusunda belirlenen alanlara gereksinme olup olmadığının ve davacının mülkiyetinin zarara uğratılıp uğratılmadığımn tarafımızca saptanması istenmektedir. KEŞİF VE YERİNDE İNCELEME Bilirkişi Kurulumuz günü Sn. Hakim Hasan Nafi Kocabeyoğlu gözetiminde yerinde inceleme ve keşifte bulunmuş dava dosyası tarafımıza verilmiştir.

6 DOSYA İNCELEMESİ dava dilekçesinde: Dava konusu plan değişikliğine dayanak olarak sunulan gerekçelerin hukuki olmaktan uzak, soyut gerekçeler olduğu. Var olan onaylı NİP alanın güneyinden geçen 12. metrelik taşıt yolunun 15.m ye, alanın kuzeyinden geçen yolun 15 m.den 20 metreye çıkarıldığı, Ortaokul alanının kaldırılarak sosyal tesis alanı oluşturulduğu, geriye kalan alanın da özel eğitim ve yurt alanı olarak ayrıldığı, Özel eğitim ve yurt alanının inşaat emsalinin 3.00 olarak belirlendiği ve toplam metrekarelik bir inşaat alanı yaratıldığı, Sosyal tesis alanının emsalinin 3.00 olarak belirle-algi. ilgili 18 nolu plan notunda sosyal tesis alanında inşaat alanının %20si oranında ticari birimler yer alabilir denildiği, 16 nolu plan notunda da ticaret alanının 2.25 emsalli olarak ayrıldığı, bu durumda dava konusu edilen kararda bulunan iari: dan da görüldüğü gibi metrekarelik inşaat alanı oluşturulduğu, ve : :fi; uz fazla ticaret alanı artışı elde edildiği, ada 1 parselin 1110 metrekare alan eklenerek -111 etrekare yüzölçümünde "bakım akaryakıt ve LPG" istasyonuna dönüştürül dâgâ, burada emsalin 0.50 olduğu, ayrıca bu alana eklenen 1110 metrekarelik alanın rt'inz katıldığı ve parsel bazında bütünlüğün nasıl sağlandığının anlaşılamad:!:;. alanda ayrılan özel sağlık tesisi kullanımın da nasıl :lu57ur_liuuun_n acu: olmadığı, bu tesisin emsalinin de 3.00 olarak belirlendiği, 11 nolu plan notunda çatı aralan, toplam inşaat metrekaresi Aş fa» >wrfr bağımsız bölüm yapılmamak şartıyla iskan edilebilir denildiği bu ûnrurr. uu ıskan serbestisi sağlandığı, 13 nolu plan notunda "aynı ada parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minimum mesafe koşulu aranmayacaktır denildiği, plan genelinde yapı yüksekliğinin zaten serbest bırakılmış olduğu ve bu nedenle Ankara İmar Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşma mesafelerine uyulup uyulmadığının belirsiz olduğu, bunun da bir aykırılık konusu oluşturduğu, 14 nolu plan notunda ada bazı uygulamalarda 0.00 kotu kitle köşe kotları ortalamasıdır. Adanın kentsel tasarıma dayalı olarak ortalamasından veya ada içinde oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir. Bu amaçla hazırlanacak kentsel tasarım projelerinde arazinin max: 3.00 metreye kadar kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Su basman kotu 1.50 metrede tesis edilebilir dendiği, bu durumda yapılaşma koşullarının keyfiyete bırakıldığı, yapılan işlemlerin Plan yapılmasına Ait esaslara dair yönetmeliğin 27 ve 28. maddelerine aykırı olduğu, akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak dava konusu kararda da "bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanı için geçiş yolu ön izin belgesi, TSE akaryakıt istasyonları Emniyet Kuralları Standardı ve TSE Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonları Emniyet Kuralları Standardı Belgelerinin dosyasında bulunmadığı" konularının belirtilmiş olduğu, buna rağmen plan değişikliği kararı ile akaryakıt istasyonu alanı ayrıldığı, sosyal donatı ve eğitim ve konut alanlarına yakınlığı ile de söz konusu istasyonun aykırı bulunduğu, söylenmekte ve dava konusu işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulası istenmektedir Davalının yanıtında, planlama sürecinin bir özeti yapıldıktan sonra önceki plan ve dava konusu plana ilişkin alan kullanımlarına ilişkin bir tablo sunulmuştur: Kullanım Mevcut m 2 Öneri m 2 Fark Konut Alanı Ticaret Ortaokul Lise Özel Eğitim ve Yurt Alanı Sosyal Tesis Alam Özel Sağlık Alanı Akaryakıt Toplam Ayrıca Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı bir duram oluşmadığı, Çünkü, söz konusu planlama alanında günümüze kadar yapılaşma olmadığı, çevresindeki alanların ise farklı planlar doğrultusunda büyük ölçüde yapılaştığı, site tarzı yapılaşma eğilimlerinin özellikle son yıllarda artış göstermesi, birçok kullanımın bir arada bulunmasının gerekliliği, konut dışı mekanlara: krr.for standartlarının yüksek olması gerekliliği, değişen

7 mevzuat nedeni;!; a:ek; planda öngörülen ortaokulun uygulama olanağının kalmadığı, var olan planda işlevsellik ve ulaşılabilirlik açısından yer seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğu nedenleri ile plan değişikliğinin yanıldığa Yolların genişletilmesinin trafiğe katılan araçlar düşünüldüğünde : 1_~ _ : la_ğ_ Özel eğitim ve yurt alanı sosyal tesis ve özel sağlık tesisi alanında emsalin 5.1"! olarak belirlenmesinin de olumlu olduğu çünkü bunların kamusal yarar içerdiği. Kentin önemli gereksinmelerinden olan akaryakıt ve LPG istasyonlarının gerekli güvenlik koşulları sağlandıktan sonra uygun parsellerde önerilmesi gerektiği, aksi durumda bu tür istasyonların kaçak yapılaşmasının gündeme geldiği ve bu durumda yeterli güvenlik koşullarının sağlanmadan yapılaşmanın gerçekleştiği 20 nolu plan notu ile gerekli güvenlik koşullarının sağlandığı, Plan notlarının yönetmeliğin üstünde olduğu, söz konusu alanda ayrılan büyük park alanı ve çok miktarda sosyal teknik alt yapı alanı bulunduğu, bu nedenle de 13 nolu plan notunun konulmasının zorunluluk oluşturduğu, 14 nolu plan notunun hukuka aykırı olmadığı, keyfi bir yapılaşmaya yol açmayacağı, çünkü 1/5000 ölçekli NİPlanları hazırlanırken doğal olarak uygulama aşamasında kottan dolayı çıkabilecek bir takım sorunlar ile karşılaşılmasının önlenmesi amacı ile bu plan notunun konulduğu, bu ölçekte arazi kotları ile ilgili kesin verilerin elde edilmesinin ölçek bakımından olanaksız olduğu, davacının dilekçesinde "... konut alanı azaltılmış, ancak azaltılan konut alanlarının yerine eşdeğer bir alan ayrılmamıştır. Dolayısı ile çevrede yaşayan insanların; özellikle plan değişikliğinin getirdiği inşaat artışı göz önünde bulundurulursa, konut ihtiyacının nereden karşılanacağı belirsizdir" dendiği, imar mevzuatı çerçevesinde bu savın anlaşılmasının olanaklı olmadığı, burada konu edilen durumun sosyal ve teknik alt yapı ile ilgili bir mevzuat hükmü olduğu, konut ile ilgili olmadığı, söylenmekte ve davanın reddi istenmektedir. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ GELİŞTİRME A. Davanın Plan Bütünlüğü Bakımından İrdelemesi Dava konusu alana ilişkin önceki plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimin gün ve 12 sayılı kararı ile onanmış:::. Bu plan kapsadığı alan bakımından dava konusu planın sınırladığı alanı da içine almaktadır. Yani, dava konusu plan bir önceki planın içinde, daha küçük bir alan oluşturmaktadır. Burada irdelenmesi gereken yapılan plan değişikliğinin önceki planın bütünlüğünü b:r_r b: zmadığıdır. Bunun için de öncelikle Nazım İmar Planı tanımına bakmak gerekecek:.: Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'teki tanım aşağıdaki gibidir: (Değişik - R.G.: / m.2) Nazım İmar Planı: Or.r/.: :.ı -.ırzı zr üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çe\te düzeni pbnfana.. _-olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge rcıer-ıı... bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yar: yoğlr_i_ğrr._ ;«r~ yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükler! ile ilkelerini, ulaşım sisssmloik problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygu'.araî înar z - ETİ : hazırlanmasına esas olmak üzere veya 1 '5000 ölçekte düzerle-, rr. :ra- "nx raporla açıklanan ve rapori'.e bir : iz.-. : zz r'.ar ir Üzerinde durulması gereken konu, bir nazım imar planının genel kullanış b:çinilerini belirtiyor olmasıdır. Bu önemlidir çünkü, nazım imar planı kapsamında kalan alan için önerilecek her türlü kullanım, bunların cins ve büyüklükleri kişi başına standartlara göre belirlenir. Bu standartlar adı geçen yönetmeliğin eki olan tablolarda bulunur. Planlama esaslarından en dikkate alınması gereken de kuşkusuz, planların nesnelliği ve ussallığıdır. Bu standartlar olmadan ve doğru biçimde uygulanmadan herhangi bir ussal ya da nesnel plan çerçevesi çizmek olanaksızdır. Çünkü, önce planlama alanı için bir nüfus kestiriminde bulunulur. Daha soma bu nüfus için kişi başına standartlar kullanılarak her alan kullanımının (konut, ticaret, eğitim, sağlık, yeşil alanlar, kültür alanları yollar ve otoparklar gibi) büyüklüğü tek tek hesaplanır ve tercih edilen tasarım kriterlerine göre mekandaki yerlerini bulurlar. Bu da planın mekansal kurgusunu ortaya çıkarır.

8 Şimdi, önceki plana dönerek (Şekil 1), dava konusu plan değişikliği sınırları içinde neler içerildiğini görelim. Konut, park (yeşil alan) ilköğretim ve orta öğretim alan kullanımları önceki planın dava konusu alandaki kullanımlarıdır. Yapılan plan

9 değişikliği ile (Şekil 2) ilk ve orta öğretim alanları kaldırılmış, özel eğitim ve yurt alanı, kültür alanı (yönetmelik eki gösterim tablosunda, 1/5000 ölçekli plan gösterimi olarak verilmiştir, dava konusu plan değişikliği gösteriminde sosyal tesis olarak geçmektedir), özel sağlık tesisi, ticaret alanı ve bakım akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alan kullanımları eklenmiştir. Konut ve park alanı kullanımları sürdürülmüş, konut alanlarının yoğunluğu önceki planda orta yoğunluktayken, dava konusu plan değişikliğinde yüksek yoğunluklu olarak betindenmiştir. Yani önceki planda öngörülenlere ek olarak bazı alan kullanımları getiril :^-'r ve konut yaşam çevresinin niteliği değiştirilmiştir. Burada plan bütünlüğünün birkaç yönden bozulmuş olduğunu zirlycruz. Yukarıda sözünü ettiğimiz alan kullanımlarının bir Nazım İmar Planındaki ye: a. gelişigüzel yapılmaz. Planlama alanının her yerini denetleyebilecek, olanakla: e! erdi since nüfusun tümünün eşit biçimde bu kullanımlardan yararlanabileceği bir rnekansa. rrareii izlenir. Bu yer seçimi, ulaşım sistemi (yaya ve araç) ile desteklenir. Dolayısı üe atacı kullanımlarının büyüklük, sayı ve nitelikleri önemlidir. Özellikle :::ane: z : kullanımlar çekim noktalan oldukları için bunların yer seçimleri b:-b.^ da â-e Om kullanım türünün veya başkalarının plan değişikliği yolu üe mekana sofafesssı kullanım dengesini zorunlu olarak değiştirecektir. Eğer, bir karşı sav, konut alanlarının daha fazla sosyal donatı, eğitim, sağlık ve ticaret alanları ile bezenmesinin ancak kamu yararına olduğu yönünde geliştirilecek olursa, kaynakların anlamlı ve tasarruflu kullanılması da buna karşı bir sav olarak ortaya konulmalıdır. Kaynakların özel ya da kamu mülkiyetinde olması bu konuda bir değişiklik yaratmaz. Çünkü, kaynakları ve ulusal zenginliği üreten nüfusun tümüdür. Planlama bu kaynakları bir denge içinde kullanmak çabası da demektir. Var olan bir Nazım İmar Planı sınırları içinde, daha küçük bir alanda, bu yönde bir plan değişikliği yapmak, öncelikle kaynakların verimli kullanılmaması anlamına gelir. Bu bakımdan kamu yararına değildir. Öte yandan, önceki plan sınırları içinde, yasaya, yönetmeliğe ve şehircilik ilkelerine göre yerini bulmuş alan kullanımlarının dengelerinin, özellikle de ticaret alanı akaryakıt istasyonu gibi kullanımlarla değiştirilmesi, önceki planın bütünlüğünü ortadan kaldıracaktır.

10

11 Şekil 2. Dava Konusu Nazım İmar Planı Değişikliği Dolayısı ile, eğer bir plan değişikliği yapılacaksa, bunun önceki plan sınırlarının tümünü içerecek bir biçimde yapılması gerekir.

12 Şimdi biraz daha ayrıntı!: düşünerek, plan bütünlüğünün nasıl bozulduğu konusunu derinliğine irdeleyelim. Davalının yakamda özetini verdiğimiz davaya yanıtında, site tarzı yapılaşma eğilimlerinin özellikle son yıllarda artış göstermesi, birçok kullanımın bir arada bulunmasının gerekliliği, konut dışı mekanların konfor standartlarının yüksek olması gerekliliği, değişen mevzuat neneni; le önceki planda öngörülen ortaokulun uygulama olanağının kalmadığı, var olan planda işlevsellik ve ulaşılabiliriik açısından yer seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesinin aerekil olduğu nedenleri ile plan değişikliğinin yapıldığı söylenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri "site tarzı yapılaşma" olmalıdır. Keşif ve-yerinde inceleme sırasında gördüğümüz ve dava dosyasındaki belgelerden de anlaşılacağı gibi, dava konusu plan değişikliği sınırlan içince. ı tek elden tasarlanmış ve tek mülkiyet üzerinde gerçekleştirilmiş bir plan değişikliği '.arın 3 unun adı da konulmuştur ve Nevbahar Konutları olarak geçmektedir. Bunun hukuki imaları bir sorun oluşturmadığı açıktır. Ne var ki, "site tarzında" planlanan bu alanın kendi içine kapalı bir kentsel mekan yaratacağı da kuşkusuzdur. Yani. bu alana giriş \ e çıkışların denetimli olacağı ve büyük olasılıkla da herkesin kullanabileceği bir alan olamayacağı açıktır. Doğal olarak kullanılmasına izin verilmeyecek alanlar, konut ve büyük olasılıkla da yeşil alanlar ile sosyal tesisler olacaktır. Site tarzı yapılaşmadan beklenmesi gereken budur. Bunun çok açık bir biçimde herkesin eşit biçimde kullanabilmesi (demokratik erişim) ilkesine aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Bu da sonuçta kamu yararına aykırıdır. Öte yandan, işlevlerini sürdürebilmesi (kar edebilmeleri) için, ticaret ve özel sağlık tesisi alanlarının daha büyük bir nüfus beslemesine gereksinmeleri olacaktır. Bu da zaten dava konusu plan değişikliğinde yerini bulmuştur. Ticaret alanı ve özel sağlık tesisi alanı erişebilirliğin en çok (maksimum) olduğu yerlerde (yol üstü ve kavşak gibi) yerlerini almışlardır. Yani, yeşil alan ve sosyal tesis gibi kamunun kullanımına açık olması gereken alan kullanımlarına erişim kısıtlanacak, özel yarar sağlayan, ticari birimler ise bu denetimden ayrı tutulacaktır. Erişimin bu biçimde kısıtlanmasının plan bütünlüğünü bozduğunu ve kamu yararına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi, bu konuda da bir karşı sav var sayalım. Denilebilir ki, site tarzı yapılaşma öngörülmesine ve bunun da dile getirilmesine karşın, yapılan plan değişikliği erişimi ve kullanımı kısıtlamayacaktır. Yani, bu alanın içine ve sağladığı sosyal donatıya kısıtsız erişim sağlanacaktır. Kanımızca yapılan plan değişikliğinin fiziki ve mekansal kurgusu buna el vermeyecek biçimde düzenlenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 1000 metre uzunlukta bir alanı kapsayan dava konusu plan değişikliği, kuzey-güney yönünde önceki planda var olan tüm yolları ortadan kaldırmıştır. Alanın doğu ucundaki metre genişlikteki yaya yolu da ortasına yeşil alan eklenerek daraltılmıştır. Aslında, salt bu düzenleme bile, alanın kendi içine kapalı bir site olarak düşünüldüğünü göstermektedir. Yani dışarıdan erişimi denetlemekte ve kısıtlamaktadır. Kuzey-güney yönünde 1 kilometre boyunca erişim ve ulaşımın kısıtlanmış bulunmasının, önceki planda önerilen ulaşım ve erişim sistemini tümüyle bozacaktın 3u durum bir başka açıdan da sakıncalıdır. Kent planlamada mekansal kurgu ve düzerkenıenin belirleyici bileşenlerinden biri de "geçirgenlik" kavramıdır (bkz. Canaran 200!. 3u kavramla ifade edilmek istenen, kamunun kısıtsız ve demokratik erişim ve ulaşımını m: : kurak, teknik anlamda kolay ve çabuk ulaşılabilirliktir. Özellikle de acil hareke: şere-nıren. doğal ve yapay- felaketlerde (deprem/yangın gibi) acil durum müdahale ana v ljunn_r.. çabuk ve kolay erişimi "geçirgenlik" kavramı ile açımanmaktadır. Önceki nlanla karşılaştırıldığında kuzey-güney yönünde geçirgenliğin 110 meure :uu._ kısıtlandığı anlaşılmaktadır. Bunun sakıncalarını anlatmaya gerek olmadığı, son büyük depremde yaşananlarının ders

13 olması gerektiğini düşünüyoruz. Geçirgenliğin bu biçimde ortadan kaldırılmış olması sonuç olarak ve en azından plan bütünlüğünü ulaşım ve erişim sistemi bakımından bozmaktadır. Ayrıca, kullanım alanları dengesini kamusal kullanımlar üzerinden oluşturmuş bir önceki planda yer alan eğitim tesisleri yerine, özel eğitim alanı ayırmak da bölgedeki eğitim tesisi gereksinmeleri bakımından da bütünlüğün bozulacağı anlamını taşımaktadır. Çünkü, özel eğitim tesisleri sonuçta paralı işletmelerdir. Bunlardan kamunun tümünün eşit biçimde yararlanacağı var sayımında bulunmak doğru değildir. Alandaki yerleri önceki planda ayrılmış bulunan orta öğretim tesislerinin değişen mevzuatla geçerliliğini yitirmiş olması (ilk ve orta öğretim yerine "ilköğretim") bu alanların özel mülkiyette özel eğitim tesisleri olarak ele alınmasını haklı çıkarmaz. Özel eğitim tesisinin giderlerini karşılayamayacak olan nüfus gruplarının bu durumda ne yapacaklarının düşünülmesi gerekirdi. Bu nüfus gruplarının ilgili yaş gruplarının eğitiminin nasıl sağlanacağı da dikkate alınmalıydı. Bu durumda, belirli bir ussallıkla yer seçimleri yapılan, belli bir nüfusa hizmet vermesi düşünülen eğitim tesisleri yerine, salt giderleri karşılayabilenlerin kullanabilecekleri bir eğitim tesisi alanı ayrılmış, bu mekansal düzenleme herhangi bir hesaba dayandırılmamış, ve özel eğitim tesislerinin giderlerini karşılayamayacaklar için bir eğitim tesisi alanı öngörüsünde de bulunulmamıştır. Bunun planın bütünlüğünü bozduğu kuşkusuzdur. Öte yandan, dava konusu alanın yakın çevresinde bulunan olası kullanıcılardan özel eğitim tesisi giderlerini karşılayamayacak olanların ilgili yaş gruplarının yürüme uzaklıkları, farklı eğitim tesisleri kullanmak zorunda kalacaklar, için. büyük olasılıkla artacaktır. Oysa, eğitim tesislerinin yer seçimi özellikle de bu rürden yürüme uzaklıkları ile belirlenir. Türkiye'de kent planlama pratiğinde mekansal kurgu çoğunlukla "komşuluk birimi" kavramına dayandırılarak yapılır nüfuslu komşuluk birimleri, bir merkez çevresinde örüntülendirilir. Bu merkezde başa: _11 anım ilkokuldur. Komşuluk biriminin araziye yayılımı, bu ilkokuldan çevreye :.. ' - " f i metrelik yürüme uzaklıkları ile (ilkokul çocukları için) düşünülür, işte b _ dava konusu plan hazırlanırken önceki planın kapsadığa alandaki durum ggggfaaı geçirilmeliydi. Değişen koşullar belirlenmeli ve buna g i r e gereken ; erierue yer. eğ tesisi alanları ayrılmalıydı. Davalının yanıtında ve dava konusu plana dayanak ofan Meclis kararında da bunların sözü edilmediğine göre bunların hiçbiri göz önüne alınmamıştır. Bu durumda salt özel yarar düşünülerek bir plan değişikliği yapılmış izlenimi edinilmektedir. Aynı konu ticaret alam kullanımı için de geçerlidir. Önceki planda bu alanda ticari işlevler için alan ayrılmamışken, dava konusu plan değişikliğinde hem bir ticaret alanı ayrılmış hem de önerilen sosyal donatı alanında bir bölüm (% 20si) ticari birim olarak düzenlenebilir plan notu eklenmiştir. Bu değişikliğe dayanak olan gerekçe ise konut alanının konfor düzeyinin ticaret de içerilmek üzere dava konusu alanda önerilen diğer kullanımların varlığı ile yükseltilmesi gerekliliği olarak sunulmuştur. Bu saptama bir bakıma doğrudur. Karışık kullanımlarla bezenmiş kent parçalarının toplumsal yaşam zenginliği artabilir (kesinlikle artar denmese de). Ticari işlevlerin bulunduğu yerde de rant tabanı yükselir, gelir kalemleri artar. Bunlar dolaylı olarak konfor düzeyine etkili olur ancak ileride de göreceğimiz gibi konfor düzeyi bunlardan ibaret değildir). Ne var ki, ticari işlevlerden elde edilen gelirin kimin tarafından nasıl kullanıldığı ve doîayısı ile de kimin konfor düzeyine katkıda bulunduğu düşünülmelidir. Planlama da o ya da bu kişi için öngörüler de bulunulmamalıdır. Toplumun refahı ve konforu düşünülmelidir. Aslında bu durum Plan Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte de verilmiştir: Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek

14 üzere hazırlanacak (Değişik ibare - R.G.: / m.2) "her tür ve ölçekteki planın" ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir. Maddedeki vurgu hem bireysel hem aileye yönelik hem de toplumsal yaşamadır. Eğer, davalının savında olduğu gibi bu farklı kullanımların bir arada dava konusu alanda yer alıyor olması "konfor düzeyini" artırıyorsa, neden önceki planın kapsadığı alamn tümü için bir değişiklik öngörüsünde bulunulmadığı sorusu akla gelmektedir. Bu durumda kamusal bir yarardan çok, özel yararı hedefleyen bir plan değişikliği yapıldığı tıkarımı güçlenmektedir. Öte yandan, yukarıda da belirttiğimiz gibi. ticari alanlar :el:in: odaklarıdır. Bunların yer seçimleri dikkatle yapılmalıdır. Daha büyük bir alan... yer alan dava konusu alana yönelik bu tür bir işlevin enjekte edilmesi plan burunluğunu (çünkü önceki planda kurgulanmış yaşam çevresini) etkileyecektir \yrca. öooekâ planda, hiç ticaret önerilmemişken dava konusu alanda oldukça yüklü bir ticaret alam öngörmek de anlaşılır bir yaklaşım değildir. Yaratılacak bu odak noktasının neden gerekli olduğu salt "konfor düzeyi" savı ile açıklanamaz. Yapılan plan değişikliğinde bunun gerekçelerinin nesnel olarak ortaya konması gerekir. Bu da bizi Türkiye pratiğindeki plan değişiklikleri konusunda sıkça karşılaştığımız durumla karşı karşıya bırakmaktadır. B. Davanın Plan Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslara Göre İrdelenmesi Bu konu çok sık gündeme gelmesine rağmen, bıkmadan aynı vurguyu yapmak gerekir diye düşünüyoruz. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'te plan değişiklikleri: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar Madde 27 - İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 1) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik alt yapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2) İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. 3) İmar planında yeni bir sosyal ve teknik alt yapı alanı ayrılması durumunda 1 inci benddeki esaslara uyulur. 4) (Ek - R.G.: / m.8) Plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır. (Ek fıkra: R.G ) Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü alınır. olarak verilmektedir. Burada söz konusu olan sosyal ve teknik alt yapı olsa bile aynı kurgu ve mantık diğer alan kullanımları içinde geçerlidir. Burada önemli olan kavram zorunluluktur. Burada zorunluluktan anlaşılması gereken, yürürlükteki planın öngörülerinin çok ötesinde oluşan, kestirilemeyen olaylar ya da devinimler olmalıdır. Örneğin, bir doğal afet, nüfusun beklenmedik bir biçimde değişmesi, var olan teknolojilerin (ulaşım gibi) yenilenmesi gereği, önerilen alan kullanımlarının geçerliliğini yitirmesi (kömür depoları, havagazı fabrikaları veya çevre kirletici sanayi kolları) gibi. Ayrıca bu türden zorunluluk içeren değişikliklerin gerekçelendirilmelerinin de ussal ve hesaba dayanan bir biçimde yapılması gerekir Oysa, yukarıdaki gerekçelendirme kendi içinde spekülatiftir. Savlanan sre'-ü. ı~ ~ oluşumların (ticaret, akaryakıt istasyonu gibi) nasıl saptandığına, düzeyinin ne olduğuna ilişkin herhangi bir ip ucu verilmemektedir. Ne yazık ki. ülkemiz genelinde yapılan plan değişikliklerinin hemen tümünde zorunluluk nedenlerinin bilimsel yöntemlere dayandırıldığı gerekçelendirmeler yoktur. Elimizdeki dava da buna bir örnektir. Nasıl ki, sosyal ve teknik alt yapı kişi başına standartlara göre hesaplanıyorsa, ticaret gibi kullanımlar da buna göre hesaplanmaktadır. O zaman davalı idarenin, ticaret kullanımını neden öngördüğünü de nesnel olarak ortaya koyması, bir eksiklik varsa bunu belirtmesi; ya da diğer kullanımların neden eklendiğini veya azaltıldığını da aynı biçimde belirlemesi gerekirdi. Dava konusu Belediye Meclisi Kararımda da bu konular yerlerini bulmalıydı. Bunun yerine, ortaya konan

15 gerekçelendirme soyut bir kavram üzerine oturtulmuş, spekülatif yönleri olan ve nesnelliği de bulunmayan bir gerekçelendirme olarak kalmıştır. Bu bakımlardan dava konusu alanda öngörülen kullanım değişikliklerinin bu bağlamda ele alınması gerektiğini ve plan değişikliğinin özüne ve ruhuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. C. Davanın Nazım İmar Planı Tanımı Bağlamında Yeniden İrdelenmesi Nazım İmar Planının yasal tanımını yukarıda vermiştik. Bu tanım çok açıktır. Nazım İmar Planları genel kararlar içerirler ve Uygulama İmar Planlarına dayanak olarak hazırlanırlar. Yukarıda verdiğimiz tanımda yapılaşmaya ilişkin belirtilen tek şey, "gerektiğinde yapı yoğunluğunun verildiği" bir plan türü olmasıdır. Oysa dava konusu plan bir uygulama imar planı gibi hazırlanmıştır. Yapılaşma koşulları bile verilmiştir. Plan notlarında yapıların su başmanlarından bile söz edilmektedir. Bunun açıklamasının olmadığı, plan kademelenmesi bakımından planlama esaslarına, tanımlar bakımından yasaya ve yönetmeliğe aykırı olduğu düşüncesinde ve. Büyükşehir Belediyesi'nin İlçe Belediyesinin yetki alanına girdiği görüşündeyiz. D. Davanın Plan ve Yönetmelik Kademelenmesi Bağlamında İrdelenmesi Plan notlarından birinin çok şaşırtıcı olduğunu söylemek gerekir. 13 nolu plan notunda; aynı ada parsel içerisinde birden fazla yanı yarılması halinde yarılar arasın da : mesafe (H/2) koşulu aranmayacaktır" denmektedir. Davacı bunun hukuka aykırı olduğunu savlarken davalının yanıtı çok daha şaşırtıcıdır (davalının davaya yanıtı sayfa 9): Bilindiği gibi Plan Notları Yönetmeliğin Üstündedir. Söz konusu alanda ayrılan büyük park alanı ve çok miktarda sosyal ve teknik alt yapı alanları ayrılması ile konut alanına yeteri kadar alan kalmamıştır. Bir önceki plan ile hedeflenen konut sayısının korunabilmesi için 13 nolu plan notunun konulması zorunluluk teşkil etmektedir.yapılan Değişiklikler Planlama İlke ve Kriterleri Çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İmar Mevzuatı açısından hukuka aykırılık içermemektedir. Evet, doğrusu Plan Notları Yönetmeliğin üstündedir. Ancak yönetmelikte belirlenen kriter ve ölçülerin dışına çıkabilmek için öngörülenlerin de şehircilik ilke ve kriterlerine uyması gerekir. Davalı bu durumu "yapılan değişiklikler planlama ilke ve kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" diyerek açıklamaya çalışmıştır. Bu konuyu ayrıntılı biçimde irdeleyerek gerçekten şehircilik ilkelerinin (kentsel tasarım ilkelerinin de) çerçevesi içinde kalınıp kalınmadığını görelim. Öncelikle bilinmesi gereken itiraz konusu minimum mesafenin mantığı ve anlamıdır. Minimum (en az) uzaklıklar (mesafeler) çeşitli nedenlerle konulurlar ve yapı kütlelerinin ya da kullanım alanlarının birbirlerine olan uzaklıklarını tanımlarlar. Buna yaklaşma mesafeleri ya da çekme mesafeleri de denmektedir. Biz burada yapılara ilişkin yaklaşma mesafeleri üzerinde duracağız çünkü itiraz konusu budur. Aslında üç ana kavram dizisi yaklaşma mesafelerinin belirlenmesinde rol oynar: güvenlik, mahremiyet, ışık ve hava hakları. Bunlara eklenebilecek ve kentsel tasarım ve şehircilik ilkeleri bağlamında çok önemli olan bir dördüncüsü daha vardır: "hissedilir hacim". Bu sonuncusunu daha soma açıklayacağız. Güvenlik konusu, yangın, yapısal yıkılma tehlikesi (örneğin normlara uymadan inşa edilen bir yapının yıkılması gibi), deprem sonucu yıkılma tehlikesi, gibi konulan içerir. Yangının oluştuğu yerden öteye sıçramaması, bir yapının bir başkası üzerine yıkılmaması gibi nedenler yaklaşma mesafelerinin belirlenmesinde rol oynaı «e yönetmelikte de yerini bulur.

16 Mahremiyet konusu göreli bir kavramdır. Ne var ki, bir yapının diğer yapılarla ilişkisi aslında yapıyı kullananların görsel denetimleri ile ilgilidir. Yapılar birbirlerine yaklaştıkça mahremiyet zedelenmeye başlayabilir. Çok uzaklaşırlarsa görsel denetim azalır, komşuluk ilişkileri zayıflar. Aslında bir yapıyı özel alan olarak da düşünebilir, bu özel alanın kamusal alanla (ortak kullanım alanı ile) ilişkisini de aynı biçimde tanımlayabiliriz. Örneğin konut-sokak ilişkisi gibi. Ön bahçe ve bunlara ilişkin yaklaşma mesafeleri (çekme mesafeleri) konut gibi bir özel alanın sokak gibi bir kamusal alanla ilişkisini de tanımlar. Dolayısı ile yönetmelikte verilen minimum koşullar mahremiyet için de gereklidir. Tasarımcı veya mekan planlayıcı bunu göz ardı etmemelidir. Işık ve hava hakları ise yapı yaklaşma mesafelerini belirleyen en önemli bileşenlerdendir. Bu durum çeşitli ülkelerde değişik biçimde ele alınmıştır. Bir çarpıcı örnek Manhattan New York'tan verilebilir. Dikkat edilirse, Manhattan'daki yüksek yapıların büyük çoğunluğu belirli yüksekliklerde daralırlar. Bunun belli bir yapısal nedeni (inşaat teknolojisi gibi) olduğu düşünülebilir. Oysa, 19.yy sonunda ve 20 yüzyılın başında geliştirilen yasa ve yönetmeliklerle her yapının daha fazla ışık ve hava alması amaçlanmıştır. Adını. Hava ve Işık Hakları Yasası olarak tercüme edebileceğimiz yasanın amacı bellidir. Zamanla gelişen ve evrilen bu kurallar, bizim de yönetmeliğimizde verilen kurallara ve koşullara konu olmuştur. Dava konusu alandaki konut yapısı dizilimlerinin birbirlerine olan uzaklıkları azaltılmıştır. Bu konut yapılarının, doğu-batı doğrultusunda dizildiği anlaşılmaktadır (Şekil 3). Şekil 3. Dava konusu alandaki yapılaşmanın modeli. Sağ alt köşe doğu, sol üst köşe batı yönleridir. Bu durumda, özelikle güneşin eğiminin çok azaldığı kış aylarında kuzey sıralarındaki yapıların güneşten daha az faydalanacakları açıktır. Bu sık dizilişin (Şekil 4) yalnız ışık alma ile ilgili değil, ısıtma ile ilgili de (pasif ısıtma) olumsuz etkileri olacaktır.

17 Şekil 4. Dava konusu alandaki konut yapılarının minimum koşulların altında, sık diziliş biçimi.

18 Son olarak sözünü edeceğimiz kavram, hissedilir hacimdir (Ellis 1978). Bu kavram oldukça karmaşık algısal süreçler de açıklanır. Yine de sonuçla, bir mekanın (üç b: urlu mekanın ı anlamlı bir bütün halinde görülmesi (ya da görülememesi) biçiminde ifadesini bulur. Bu kavrama ilişkin çokça araştırma yapılmıştır. Spreiregen'e göre (1965, 75) yapılar arasındaki uzaklık h/2'nin (karşılıklı iki yapıdan birinin yüksekliği) altına düştüğünde hissedilir hacim kullanıcı üzerinde baskı yaratır. Daha doğrusu mekanın bütünsel algısı güçleşir. Bunun önemi ise şudur. Bir mekanın benimsenebilmesi ve sevilerek, beğenilerek kullanılabilmesi için bütünsel olarak algılanabilmesi gerekir. Aslında mekan nötr bir kavramdır. Toplumsal olarak önemli olan mekan değil yer kavramıdır. Mekanın yere dönüşebilmesi için çeşitli psiko-sosyal - süreçlerden seçilir» - Ancak- bu sürecin başlangıcında -mekanın - açık. biçimde algılanabilmesi ön koşuldur (bkz. Barlas 2006). Sunduğu çok sık yapılaşma, dava konusu alandaki yapılaşma düzeninin algılanması ve sevilerek ve benimsenerek kullanılması zor bir mekan oluşturduğunu göstermektedir. Üstelik, bunun gerekçesi olarak da, konfor düzeyini artırmak amacı ile dava konusu alanda önerilen diğer il^r. kullanımlarının büyüklüğü nedeni ile. konut alanına yeterince yer kalmamış olması gösterilmektedir. 3u da kendi içinde baskı bir çelişkidir 3u ; anaan kullar:emin konfor düzeyini artırmak için farklı kullanımlar öngörüldüğü söylenmekte, diğer yandan bu farklı kullanımların varlığı konut yaşam çevresindeki kaliteyi düşürmektedir. Aslında bu çelişki, şehircilik ilkelerinin ve kentsel tasarım ilkelerinin bilinmemesinden kaynaklanıyor düşüncesindeyiz. Bu durumda, davalının yanıtında yer alan "yapılan değişiklikler planlama ilke ve kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" ifadesinin yerini bulmadığı düşüncesindeyiz. D. Davanın Diğer Konulara Göre İrdelenmesi Yukarıda (dosya incelemesi bölümünde) verilen tabloda, dava konusu alana ilişkin alan kullanımı yüzölçümleri verilmektedir. Buna göre alanda önceki planda ayrılmış olduğu söylenen 5730 metrekare yüzölçümlü bir ticaret alanı bulunmaktadır. Bilirkişi Kurulumuz dava konusu alan (plan onama sınırı) içinde önceki planda ayrılmış herhangi bir ticaret alanı kullanımı saptayamamıştır. Doğal olarak bu saptamamızı 1/5000 ölçekli plan üzerinden yaptığımız belirtmek isteriz. Davalının yanıtında (sayfa 4), "Başkanlığımızın gün ve 1347/89 sayılı yazısı ile onanan 1/1000 ölçekli

19 uygulama imar planı kapsamında... " denmektedir. Ayrıca, yine davalının yanıtında (sayfa 4) "84074 sayılı parselasyon plam ile çarşı gazino kullanımlarına ayrıldığı 35 dermektedir. Demek ki, önceki 1/5000 ölçekli plandan sonra yapılan uygulamada dava konusu alanda ticaret alanı ayrılmıştır. Bu durumda ayrılan ticaret alanının 1/5000 ölçekli Nazım îmar Plamna işlenmesi gerekirdi. Bu bir eksikliktir. Referanslar Barlas, M. A. (2006), Urban Sreets and Urban Rituals, Ankara: METU Faculty of Architecture Printing Workshop. Canaran C.(2000) Urban-Design in Earîhqııake~Prone Settlements. (Deprem Bölgesi Yerleşmelerinde Kentsel tasarım), basılmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ: Ankara. Ellis, W. C. (1978), "The Spatial Structure of Streets," On Streets'de, editör: S. Anderson, Cambridge, Mass.: MİT Press, ss.l Spreiregen, P. D. (1965), Urban Design: the Architecture of Towns and Cities. New York: McGraw-Hill, SONUÇ Bilirkişi Kurulumuz yaptığı irdelemede, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin gün ve 511 sayılı "Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, sayılı adalar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"nin, plan bütünlüğünü bozduğu, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu, şehircilik ve kentsel tasarım ilkelerine uygun olmadığı ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varmıştır. saygılarınıza sunarız Doç.Dr.Baykan Günay Doç.Dr. M.Adnan Barlas

20 T.C ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Y.D İtiraz No: 2008/4506 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (Davalı) : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ANKARA VEKİLİ : Av.Ayşe AKYOL AYDIN (Aynı Yerde) MÜDAHİL (Davalı Yarımda) : ATM Yapım ve İşletme A Ş. VEKİLİ : Av.Hüseyin ÇINAR Tunus Cad. No: 85/9 Kavaklıdere/ANKARA KARS! TARAF (Davacı) : Çağdaş Başkent Ankara Demeği VEKİLİ : Av.Muzaffer YILMAZ Iran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi C Blok K: 6 D: 459 Kavaklıdere/ANKARA İSTEMİN ÖZETİ : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 511 sayılı "Yenimahalle İlçesi, 41999, 42000, 42001, sayılı adalarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine" ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen gün ve E.2007/298 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararın kaldırılması istenilmektedir TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesinin 6.fıkrası uyarınca REDDİNE, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAŞKAN V. ÜYE ÜYE Fatma Gülseren AKSOY Sevgi TOPRAK Erhan ÇİFTÇİ

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış,

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 508 16.02.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 13654 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği,

- KARAR- Belediye Hizmet Alam kullanımı içerisinde konut alanı kullanımının yer..almasının, nüfus Yoğunluğu getireceği, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2483 - KARAR- Mamak İlçesi 37204 ada 11 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.09.2006

Detaylı

Karar NO: 3010 29.11.2007 - KARAR-

Karar NO: 3010 29.11.2007 - KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 3010 29.11.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 42916 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Karar N0:1373 18.05.2007 - KARAR-

Karar N0:1373 18.05.2007 - KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ T.C. Karar N0:1373 18.05.2007 - KARAR- Etimesgut İlçesi 46621 ada 1 ve 46622 ada 1 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişmiğinin tadilen onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

Karar N0:2035 18.08.2006 KARAR-

Karar N0:2035 18.08.2006 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2035 18.08.2006 KARAR- Çankaya İlçesi 15608 ada 1 nolu parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: KARAR-

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1376 18.05.2007 - KARAR- Sincan İlçesi Yeniçimşit 100094 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişimiğinin onayına ilişkin İmar

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: 505 16.02.2007 - KARAR-

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: 505 16.02.2007 - KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 505 16.02.2007 - KARAR- Keçiören İlçesi Atapark mahallesi 31630 ada 3 sayılı parsel hakkındaki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Karar NO: 492 15.02.2008 KARAR-

Karar NO: 492 15.02.2008 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 492 15.02.2008 KARAR- Gölbaşı İlçesi Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı sınır ilavesi ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

- KARAR. 1/5000 ölçekli nazmı imar planı değişikliği önerisi üzerinde yapılan incelemede;

- KARAR. 1/5000 ölçekli nazmı imar planı değişikliği önerisi üzerinde yapılan incelemede; T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2081 16.08.2007 - KARAR Yenimahalle İlçesi 18097 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Karar N0:2634 11.10.2005 KARAR

Karar N0:2634 11.10.2005 KARAR T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2634 11.10.2005 KARAR Çankaya İlçesi 2644 ada 7 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Karar N0:2627 11.10.2005

Karar N0:2627 11.10.2005 T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2627 11.10.2005 Keçiören İlçesi 31368 ada 6 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:660 15.03.2005 -KARAR- Yenimahalle İlçesi 9958 ada 4 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

Karar NO: 1603 12.07.2006 KARAR-

Karar NO: 1603 12.07.2006 KARAR- T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ = Karar NO: 1603 12.07.2006 KARAR- Çankaya İlçesi 15685 adanın kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hakkındaki

Detaylı

- KARAR- Konuya ilişkin olarak ilgi dilekçeler ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği önerisi ile,

- KARAR- Konuya ilişkin olarak ilgi dilekçeler ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği önerisi ile, ANKARA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1383 18.05.2007 - KARAR- Çankaya İlçesi Beytepe 28089, 28090 ve 28091 adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar

Detaylı

Karar NO: 1537 11.06.2008 KARAR-

Karar NO: 1537 11.06.2008 KARAR- ANKARA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1537 11.06.2008 KARAR- Çankaya İlçesi 2893 ada 24 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişki n İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA

İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK KESİN KARAR İLAN- ASKI UYGULAMA İMAR PLANLARININ ONAYLANMASI 1 PLAN YAPIM VE ONAYI BM VEYA İGM ONAYI İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME YÜRÜRLÜK İLAN- ASKI KESİN KARAR UYGULAMA 2 1 PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Yönetmelik hükümleri

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.7.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 19.12.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni:

Komisyon kararına esas olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çıkışlı Başkanlık Yazısı özet metni: T.C. ÇANKAYA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO :592 02 EYLÜL 2016 - K A R A R Beytepe Mahallesi Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait alanlarda teklif edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Karar NO: 3081 03.12.2005 KARAR

Karar NO: 3081 03.12.2005 KARAR T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ \ Karar NO: 3081 03.12.2005 KARAR Yenimahalle İlçesi 9958 ada 3 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

Karar N0:2973 30.11.2006 KARAR-

Karar N0:2973 30.11.2006 KARAR- T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR B ELEDİ YESİ_ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2973 30.11.2006 KARAR- Yenimahalle İlçesi 13654 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin: tadilen onayına ilişkin İmar

Detaylı

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4

- (Karar No: 128/2016) 1 / 4 Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın Muhittin SELVİTOPU'nun Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır 1 2 3 (Karar No: 126/2016) (Karar No: 127/2016) (Karar No: 128/2016) 22/02/2007 Tarih

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- - KARAR- Yenimahalle İlçesi Çayyolu 16820 ada 1 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.04.2006 gün ve 270 sayılı raporu Büyükşehir Belediye

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

KARAR- -3194 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca emsal yeşil alan ayrılmadığı,

KARAR- -3194 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca emsal yeşil alan ayrılmadığı, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1213 12.05.2006 KARAR- Sincan İlçesi 1073 ada ile 1072 ada arasındaki park alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. DAVALI İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. DAVALI İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 10.17.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul 9. İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına Dosya No: 2009/1020 E. Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: KARAR-

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 3070 03.12.2005 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 16280 ada 2 sayılı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

- KARAR- -Yenimahalle Batıkent yüzölçümü m2 olan ada 1 sayılı parselin Belediyemiz mülkiyetinde olduğu,

- KARAR- -Yenimahalle Batıkent yüzölçümü m2 olan ada 1 sayılı parselin Belediyemiz mülkiyetinde olduğu, T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 504 16.02.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi Batıkent 15049 ada 1 sayılı parsel ve 61007 ada 1 sayılı parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 30.11.2006 - KARAR-

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 30.11.2006 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 30.11.2006 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 41068 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

İMAR PLANLARI, TADİLLER VE İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI. Av. Selim Dündar, LL.M. Av. Alper Utaş, LL.M.

İMAR PLANLARI, TADİLLER VE İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI. Av. Selim Dündar, LL.M. Av. Alper Utaş, LL.M. İMAR PLANLARI, TADİLLER VE İMAR PLANLARININ İPTALİ DAVALARI Av. Selim Dündar, LL.M. Av. Alper Utaş, LL.M. 1. Genel Olarak İmar Planları Kentleşmenin getirdiği en önemli problemlerden ikisi, bölge halkına

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 1789 12.07.2005 - KARAR- Mamak İlçesi 37521 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin onayma ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1962 15.07.2005 - KARAR- Çankaya İlçesi 16378 ada doğusunda atıl durumda bulunan kapalı geçidin kitapçılar çarşısı olarak düzenlenmesine ilişkin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI V V ' J İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI V V ' J İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA /.* * A T.C. *.V-. ; 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI V V ' J İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oi6 Planlama Şube Müdürlüğü A N T A l Sayı : 90852262-301.03- / b û -0 ) ^ Cfc>./11/2015 Konu: Kepez

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp Sayı : 90852262-301.03-.1/- (y 8 < O ^./l 1/2014 Konu: Manavgat 129 ada 7 p. NİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Bu yönde İmar Daire Başkanlığınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alam olması nedeniyle 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlandığı, ;

Bu yönde İmar Daire Başkanlığınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alam olması nedeniyle 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlandığı, ; T.C. ' ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLÎSİ Karar N0:997 14.04.2006 Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3.Bölgeye ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin onayına ilişkin

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Karar N0:917 12.04.2006 - KARAR-

Karar N0:917 12.04.2006 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:917 12.04.2006 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 43164 ve 43177 nolu adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Karar N0:788 17.03.2006 - KARAR-

Karar N0:788 17.03.2006 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLÎSİ Karar N0:788 17.03.2006 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 17032 ada 1 sayılı parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: 3195 14.12.2005 - KARAR-

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar NO: 3195 14.12.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 3195 14.12.2005 - KARAR- Mamak İlçesi 36432 ada 4 sayılı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

ANKARA. günlü, E:2012/440, K:2013/412 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

ANKARA. günlü, E:2012/440, K:2013/412 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacılar):... Vekili : Av.... Karşı Taraf (Davalı) : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ANKARA Vekili Davalı Yanında Müdahil : Dr..., 1. Hukuk Müşaviri - Aynı Yerde :... Elektrik

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2787 19.11.2006 KARAR- Temelli Alagöz mevkii 92, 558, 132, 172 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 07.06.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ 01.04.2016 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARINA (KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANLARINA)

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:2032 18.08.2006 KARAR- Çankaya İlçesi 28076 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar

Detaylı

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR-

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 16190 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA AVV.. KORRAAYY CEENGİ İZZ Cinnah Cd. Farabi Sk. No:38/4 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 466 56 62 Faks: (312) 466 59 72 16.02.2010/7940 DAVACI İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı