1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor"

Transkript

1 fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras nda kullan lamaz hale gelen Büyükçekmece Fatih Sultan Mehmet lkö retim Okulu nu yeni bafltan infla edecek 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras nda kullan lamaz hale gelen Büyükçekmece Fatih Sultan Mehmet lkö retim Okulu, Akçansa deste i ile yeniden infla edilecek metrekare alanda gerçeklefltirilecek olan inflaat sonras nda Büyükçekmece halk n n hizmetine sunulacak olan Akçansa Fatih Sultan Mehmet lkö retim Okulu, 43 derslik, 2 bilgisayar odas, 3 anaokulu s n f, ve laboratuarlara sahip olacak. Okul inflas ile ilgili protokol imza töreni, tarihinde stanbul Valisi Muammer Güler, stanbul Milli E itim L Müdürü Ömer Bal bey, Büyükçekmece Belediye Baflkan Dr. Hasan Akgün ve Akçansa Yönetim Kurulu Baflkan Erhan Kam fll ile Genel Müdür Mehmet Göçmen in kat l m ile gerçeklefltirildi.

2 AKÇANSA, Alternatif Yak t Kullan m Lisans ald Çeflitli at klar çevre ve ekonomi için de ere dönüfltüren Akçansa n n, Büyükçekmece ve Çanakkale Çimento Fabrikalar, T.C. Çevre ve Orman Bakanl R ve R alternatif yak t kullan m lisanslar n alan ilk fabrikalar olma özelli i tafl yor. Akçansa, alternatif yak t kullan m yla hem çevreye hem de ekonomiye de er kat yor. Her iki çimento fabrikas da sahip olduklar belge numaras ile Türkiye de bu konuda ilk olma özelli i tafl yan Akçansa, bu sayede do al kaynaklar n korunmas ve çevreye yay lan karbondioksit miktar n n önemli ölçüde azalt lmas n sa larken; çok büyük bir sorun teflkil eden at k bertaraf na da çözüm üretiyor. Çimento fabrikalar nda var olan yakma tesisi sayesinde ek at k yakma tesislerinin infla edilmesi sorununu da ortadan kald r yor

3 BAfiTAfi Baflkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Günlük Klinker Üretim Kapasitesini Tona Ç kartacak PROJEN N AMACI: Halen Ankara Elmada ilçesi, Akp nar mevkiinde kurulu olan BAfiTAfi Çimento fabrikas 700,000 ton klinker / y l kapasiteyle faaliyette bulunmaktad r. Klinker üretim kapasitesini 4,000 ton/gün daha artt rmak amac yla mevcut fabrika sahas na yeni bir çimento üretim hatt kurulacakt r. Bahse konu yat r m için 55 milyon $ (75 Milyon YTL) tutar nda harcama yap lacak ve bu harcaman n tamam Bafltafl Çimento'nun özkaynaklar ndan karfl lanacakt r. Yat r m n 33 milyon $'l k k sm ithal, 22 milyon dolarl k k sm ise yerli malzemelerin temini için haz rlanacakt r. PROJEN N ÖNEM : Türkiye, dünyan n say l çimento üreticilerinden biridir. Dünya s ralamas nda 38,736,000 ton (2004 y l nda) çimento üretimi ile ilk befl ülke içerisinde yer almaktad r. Bugün 40 adet entegre tesis, 17 adet ö ütme ve paketleme tesisi olarak toplam 57 adet çimento fabrikas faaliyet göstermektedir. Sektör son y llarda yaflanan (depremler ve ekonomik) krizlere ra men koalisyonsuz hükümetin yaratt olumlu ortam ile çimento tüketiminde y ll k %10 seviyelerinde bir art fl yaflanmaktad r. Bu art fla ra men iç tüketim rakamlar hala tepe noktas olan 1998 y l rakamlar n n %10 gerisinde kalmaktad r. Ülke ekonomisindeki dengeli büyüme ve enflasyonla mücadele program n n kesintisiz uygulanmas durumunda, 1998 y l rakamlar na 2007 y l nda ulafl lacakt r. Y llar Klinker Üretimi Çimento Üretimi Çimento ç Sat fl Çimento hracat ,498,636 32,758,049 26,811,219 5,958, ,418,940 35,094,768 28,106,061 7,362, ,778,751 38,795,797 30,670,610 8,206,317

4 BAfiTAfi IN YEN FIRINI: BASTAfi BAfiKENT Çimento Sanayi ve Ticaret Afi günlük klinker üretim kapasitesi ton olan yeni bir klinker döner f r n kuracakt r. F r n n siparifl ifllemleri 2005 y l sonunda tamamlanacak ve f r n 2007 y l bafl nda devreye al nacakt r. Mevcut piflirme hatt 2150 ton/gün lük üretim kapasitesiyle çal flmaya devam edecektir. Yeni f r n ile birlikte, BAfiTAfi Çimento Fabrikas n n klinker üretim kapasitesi y ll k 2 milyon tona ulaflacakt r

5 Bolu Çimento Sanayii A.fi. nin Organize Etti i Gençlik Tenis Turnuvas Baflar yla Tamamland 9 May s Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram çerçevesinde Bolu Çimento Sanayii 1 A.fi. taraf ndan düzenlenen 19 May s Gençlik Tenis Turnuvas ; 16 bayan, 32 erkek sporcunun kat l m yla May s 2005 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Masa Tenisi alan nda da faaliyet gösteren bir spor kulübü bulunan Bolu Çimento Sanayii A.fi., bu y l üçüncüsü yap lan turnuvan n yan s ra, ilkö retim ö rencilerine tenis dersleri verilmesine katk da bulunarak ve Tenis l Temsilcili ine maddi ve manevi destek olarak Bolu li nde tenis sporunun tan t lmas, sevdirilmesi, yayg nlaflt r lmas ve tenis kültürünün yerlefltirilmesi için faaliyetlerini tüm h zla sürdürüyor. K yas ya rekabetin yafland ve nefes kesen maçlar n düzenlendi i turnuvaya çok say da sporsever ilgi göstermifl olup; final maç ve maç sonras yap lan ödül törenine Bolu Valisi, Belediye Baflkan, Resmi Kurum ve Kurulufl Temsilcilerinin de dahil oldu u protokol heyeti, organizasyonun ev sahibi Bolu Çimento Sanayii A.fi. Genel Müdürü K. Ümit Özel, Mali ve dari Genel Müdür Yard mc s Memifl Vanl, kalabal k bir izleyici toplulu u ve bas n mensuplar kat ld. Tek erkekler ve tek bayanlar dallar nda yap lan yar flmalar n birincilerinin birer cumhuriyet alt n, ikincilerin yar m, üçüncülerin ise çeyrek alt nla ödüllendirildi i turnuvada, tenisin spordan da öte bir yaflam biçimi oldu u vurgulanarak, bu ve bunun gibi etkinliklerle hem gençlerimize tenis kültürünün afl lanmas na çal fl ld hem de sporun kaynaflt r c özelli inden yararlan larak insanlar m z bir araya getirme imkan n n yarat ld belirtildi.

6 OYAK Çimento Grubu 2005 y l Matematik Yar flmas Muhteflem Bir Finalle Noktaland y l ndan bu yana yap lan ve bu sene kapsam n daha da geniflleterek 12 ile ulaflan OYAK Çimento Grubu Matematik Yar flmas May s 2005 tarihinde stanbul da yap lan Türkiye Finali ile sonuçland ve yar flmaya kat lan toplam 269 okuldan Bolu Atatürk Lisesi birinci oldu May s tarihlerinde gerçeklefltirilen stanbul final s nav etkinlikleri tam bir flenlik havas nda geçti. Ö renciler, Türkiye nin önde gelen üniversitelerini tan yabilme f rsat bulup, aileleri ve ö retmenleri ile tarihi ve turistik yerleri ve müzeleri ziyaret ederek, üniversite s nav öncesi içerisinde bulunduklar stresli ortamdan bir süreli ine uzaklaflt lar. 02 May s tarihinde Ceylan Intercontinental Otel de yap lan ödül törenine 12 ilin valileri ve milli e itim müdürleri, TÜB TAK ve Üniversitelerimizi temsil eden akademisyenler, OYAK yöneticileri, okul müdürleri, rehber ö retmenler, ö renciler ve velilerden oluflan kalabal k bir grup kat ld. Yar flman n birincisi Bolu Atatürk Lisesi ö rencileri, rehber ö retmen ve okul müdürleri ile birlikte birer kese alt n, yemek ve çatal-b çak tak m ödüllerini törende teslim al rken okullar da 1.500YTL ilave ayni yard m kazand lar. OYSA da Görev De iflikli i Üyemiz OYSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. de 1 May s 2005 itibariyle Adil Erol un emekliye ayr lmas yla Genel Müdürlük görevine Mehmet Hayrettin fiener atanm flt r. Hayrettin fiener, 1975 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun olmufl, 1978 y l nda da Polytechnic Institute of New York ta Kimya Mühendisli i yüksek lisans n tamamlam flt r dan itibaren Çanakkale Çimento, Akçimento, Akçansa ve Çimsa da çeflitli görevlerde bulunan fiener, son olarak Çimsa Kayseri Fabrikas Müdürlü ü görevinde idi. Çimento flveren olarak Hayrettin fiener e yeni görevinde baflar lar diliyoruz

7 Yibitafl Lafarge Çorum ve Samsun Fabrikalar nda SG Pikni i ve K dem Töreni 4-10 May s fl Güvenli i haftas çerçevesinde geleneksel hale gelen, Yibitafl Lafarge Çorum ve Samsun Çimento Fabrikalar çal flanlar ile efl ve çocuklar n n da kat ld fl Güvenli i Pikni i düzenledi. Çorum Çimento Fabrikas nda düzenlenen piknikte 5-25, ve Samsun

Aflkale Çimento Devler Ligi nde

Aflkale Çimento Devler Ligi nde fabrika haberleri Aflkale Çimento Devler Ligi nde A stanbul Sanayi Odas taraf ndan yap lan araflt rmaya göre; Aflkale Çimento Türkiye deki en büyük sanayi kurulufllar içinde 478 inci s rada yer ald. 1993

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

www.aygaz.com.tr 444 4 999 Sürdürülebilir Kalk nma Raporu 2007 2 3 4 8 10 12 16 20 22 23 24 25 26 28 31 33 34 36 37 38 42 Ufkumuz-fiirket Profili Aygaz Genel Müdürü nün Rapor Takdimi 2007 Y l nda Aygaz

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay

130 Ülkeye. Güçlü büyüme, performans ve liderlik %51 3-8. Trakya Cam. Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada. Uluslararas Sat fllar n Pay Güçlü büyüme, performans ve liderlik Düzcam Cam Ev Eflyas Cam Ambalaj Kimyasallar Faaliyetlerin Konumu Avrupa da 2-5 dünyada 3-8 Anadolu Cam Net Sat fllar +%17 Soda Sanayii Trakya Cam %51 Uluslararas Sat

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi

AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi fabrika haberleri AKÇANSA, 5. Kez En Be enilen fiirket Seçildi Türkiye çimento sektöründeki lider konumunu bir kez daha vurgulayan Akçansa, Capital Dergisi taraf ndan 5. kez en be enilen çimento flirketi

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

fiiflecam Çevre Politikas

fiiflecam Çevre Politikas Temmuz - A ustos 2005 Y l 46 Say 245 fiiflecam Çevre Politikas Ç NDEK LER fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı