BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan"

Transkript

1 TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say da, Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. birli i Günleri ni IX.Kez Organize Ediyoruz Dünya Yan Sanayini A dan Z ye Takip Edebilece iniz Tek Fuar:MIDEST 2010 EUROMOLD 2010 Kal pç k Fuar na Katalogla Kat m mkan Hannover 2011 Dünya n n En Büyük Sanayi Fuar nda Yerinizi imdiden Ay rt n.. Ba ar KOB Yar mas Ödül Töreni Ana-Yan Sanayi Forumu KOSGEB E le tirme Merkezleri Tan m Toplant Nanoteknoloji ve KOB lerimizin Nanoteknoloji Uygulamalar Semineri Sektörlerden Haberler BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan Eylül 2010, say :63 De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Yan Sanayi Borsas bülteninin 63. say sizlerle payla man n mutlulu unu ya yoruz. Sizlerin de bildi i gibi, Yan Sanayi Borsas kuruldu u 1990 y ndan bu yana ülkemiz yan sanayicilerinin yeni talep kaynaklar na ula mas na ve ihracat yapmas na katk da bulunmay misyon edinmi tir. Bu misyon do rultusunda gerçekle tirilen pek çok organizasyon, Yan Sanayi Borsas taraf ndan y llar itibariyle edinilen tecrübeler, bilgi birikimi, Borsam n uzman personelinin eme i ve yan sanayicilerimizin deste i ile gerçekle tirilmektedir y gerek Borsam n 20.y kutlamalar, gerekse de birli i Günleri, Hannover, Midest, SUBCON gibi fuar organizasyonlar, yan sanayicilerimizin e itimi,çe itli seminerler ve ara rma çal malar dolay yla oldukça yo un geçmektedir. Nisan ay nda Almanya da gerçekle en Hannover Sanayi Fuar na Odam z 1233 m 2 lik alanda, 48 firman n kat yla milli kat m organizasyonu gerçekle tirmi tir.fuar süresince, kat mc lar z aç ndan verimli bir organizasyon oldu unu dü ündü ümüz b2fair organizasyonu arac yla, 18 firma toplamda 91 görü me yapma imkan na sahip olmu tur y ndan beri kat gerçekle tirdi imiz HANNOVER Sanayi Fuar (www.hannovermesse.de) milli i tiraki Bu y l 4-8 Nisan 2011 tarihlerinde Odam zca gerçekle tirilecektir. Di er taraftan, Borsam z, Kas m ay nda Fransa Paris te MIDEST ve Aral k ay nda Frankfurt ta gerçekle tirilecek olan EUROMOLD fuarlar na kat m için haz rl k çal malar na devam etmektedir.midest Fuar na bu y l toplam 520 m2 lik alanda 23 firma odam z ile birlkte kat m gerçekle tirecektir. Yine Ekim tarihlerinde dokuzuncu kez düzenlenecek olan geleneksel birli i Günleri organizasyonumuza yönelik çal malar z da h zla devam etmekte olup, ana sanayicilerimizce gerçekle tirilecek elemeler sonras nda olu turulacak ikili görü me programlar önümüzdeki günlerde Odam z internet sitesinde yay nlanacakt r.

2 Önerileriniz De erli yan sanayicilerimiz, sizlerin deste i ve önerileri do rultusunda faaliyetlerimizi ve Yan Sanayiye dönük geli meleri aktarmaya çal z Bültenimize göstermi oldu unuz ilgi için te ekkür ederiz. Çal malar daha etkin hale getirmek için lütfen tüm fikir ve önerilerinizi bize iletiniz. Bir sonraki say da bulu mak dile iyle MUTLAKA TAK P ETMEL Z. YAN SANAY LER Z N ÖNEML FIRSAT RL GÜNLER 9.KEZ ORGAN ZE ED YORUZ Ekim 2010 Türk Yan Sanayi Borsas n n en önemli etkinliklerinden biri olan ve her y l geleneksel olarak düzenlenen birli i Günleri organizasyonu, bu y l da Ekim 2010 tarihlerinde, 41 ana sanayici ve 300 e yak n yan sanayicimizin kat yla Odam zda gerçekle tirilecektir. Her y l artan bir ilgiyle kar lanan uluslararas etkinlik kapsam nda;otomotiv, beyaz e ya,elektrik,elektronik, savunma, havac k vb. sektörlerde faaliyet gösteren AB Electrolux, Alarko Carrier,Arçelik,Bosch, Ford Otomotiv, Hitachi Plant,Hitachi Europe,Siemens Wind Power, General Motors, MAN, Toyotetsu, Otokar, Türk Demirdöküm, Tusa Havac k, Aisin Europe, Zodiac, Anu Global, T rsan, Airfel,Çelikmotor,Emerson,BSHAthens,Divisa, Swedmec AB, Wirtgen, Hydac, Telsama, Dürr Systems, Gea Is san,omega Eng., Modular Panel, Halla Otomotiv, ZF Lemförder, IKEA, SIST Endüstri, BFT S.P.A, Southwest ve Pirie Enterprises firmalar n sat n almac yetkilileri, Borsam z üyesi yan sanayici firmalarla yüz yüze ikili görü meler yapmak üzere ba vuruda bulunmu tur. Geçti imiz y l Ekim 2009 tarihlerinde, 300 ü a n yan sanayici firma ile 27 yerli ve yabanc ana sanayici firman n biraraya geldi i ve 2 gün boyunca toplam 900 e yak n yüz yüze görü menin gerçekle tirildi i birli i Günleri organizasyonu kapsam nda bu y l, Borsam n 20.y l kutlamalar nedeni ile çe itli etkinlikler de düzenlenecektir. birli i Günleri nin haz rl k çal malar, planlanan programa uygun olarak sürdürülmekte olup,ikili görü me programlar z önümüzdeki günlerde Odam z web sitesinde (www.ito.org.tr) yay nlanacakt r. YAN SANAY FUARLARI DÜNYA YAN SANAY A DAN Z YE TAK P EDEB LECE Z FUAR.. Ülkemizin MIDEST Yan Sanayi Fuar milli kat m organizasyonu, bu sene de Odam zca gerçekle tirilecektir. MIDEST Yan Sanayi Fuar na 2010 y nda, Odam zla birlikte; Akda Dökümcülük, Aks Anahtar, Aksan Kal p, Al Alüminyum, Ar Metal, Berdan C vata, Boran Dökümcülük, Denizciler Dökümcülük, Dündarlar Makine, Erciyes Demir, Esalba Metal, FMC Hidrolik, Gözüküçük Makine, IGEME, KA Makine, zmir Kal p, Köklüce Makine, Makim Makine, P nar Döküm, Polisac Metal, Tekeli Makine, Teknoform Makine, Toprak Demir Döküm ve Trakya Döküm firmalar,stand baz nda kat m gerçekle tireceklerdir.

3 Odam z Meclis üyelerinden olu an bir heyetin de i tirak edece i söz konusu fuara i tirak edemeyen üyelerimizin kataloglar (azami 30 adet), Odam z stand nda sergilenerek fuar ziyaretçileri bilgilendirilecektir. 2-5 Kas m 2010 Paris-Fransa EUROMOLD 2010 KALIPÇILIK FUARINA KATALOGLA KATILIM MKANI 1-4 Aral k 2010 Frankfurt-Almanya Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen firmalar n en geç 4 Ekim 2010 tarihine kadar kataloglar Odam za iletmeleri gerekmektedir. Katalogla kat ma yönelik bilgi ve ba vuru için; Tel :(0212) e-posta 1-4 Aral k 2010 tarihinde Almanya n n Frankfurt ehrinde düzenlenecek olan Euromold Kal pç k Fuar na (www.euromold.com) Odam z 24 m 2 lik bilgi stand ile kat m gerçekle tirecektir. Fuara katalog veya bro ürle kat lmak isteyen yan sanayici firmalar z, yabanc dilde haz rlanm olan katalog veya bro ürlerinden en fazla 30 adedini 50 Euro kar nda sergileyebileceklerdir. Firmalar za ait kataloglar, fuar süresince stand ziyaret eden ana sanayici ve sat n almac lara iletilecek, söz konusu sat n almac lar n kartvizitleri ise fuar dönü ünde ilgili firmalara iletilecektir. Euromold 2010 Kal pç k fuar na katalog göndermek isteyen firmalar z için; Tel : E-posta YAN SANAY FUARLARI DÜNYA NIN EN BÜYÜK SANAY FUARI NDA YER MD DEN AYIRTIN HANNOVER MESSE Nisan y ndan bu yana kat gerçekle tirdi imiz HANNOVER Sanayi Fuar (www.hannovermesse.de) milli i tiraki 4-8 Haziran 2011 tarihlerinde Odam zca gerçekle tirilecektir. llard r Dünya n n en önemli sanayi fuar olma özelli ini ta yan ve e yak n kat mc, e yak n ziyaretçisi ile yan sanayicilerimiz taraf ndan da yak ndan tan nan HANNOVER Sanayi Fuar, yurtd na aç lmak isteyen firmalar z için önemli bir f rsat yaratmaktad r. Yan sanayi için ayr lan bölümlerinde; döküm,dövme, kal p imalat, sac parçalar, tel ve boru ekillendirme, alüminyum profil, metal parça, yüzey kaplama, haddeleme, tala imalat, plastik ve kauçuk firmalar n sergilendi i 2011 y Hannover Sanay Fuar na kat lmak isteyen firmalar n Odam za yaz olarak ba vurmalar önemle rica olunur. Kat m artlar ile ilgili ayr nt bilgi en k sa sürede taraf za ula lacakt r. Detayl bilgi ve ön-ba vuru için; Tel :(0212) /

4 Hannover-Almanya TYSB BÜLTEN ZE LAN VERMEK ST YORSANIZ ODAMIZDAN HABERLER ANA-YAN SANAY FORUMU lan ve duyurular n TYSB Bülteninde yer almas istiyorsan z, TAM SAYFA LAN 150 TL YARIM SAYFA LAN 75 TL DÖRTTE B R SAYFA LAN 40 TL Odam z, ülkemiz yan sanayisinin geli mesi ve global rekabete uyum sa lamas içinher türlü katk sa lamaya özen göstermekte ve bu yakla çerçevesinde, Yan Sanayi alan ndaki etkinliklerini y llar itibariyle çe tilendirerek sürdürmye devam etmektedir. Bu kapsamda, Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenecek olan IX. birli i Günleri organizasyonuna paralel olarak, 22 Ekim 2010 Cuma günü, saatleri aras nda Odam zda Ana-Yan Sanayi Semineri düzenlenecektir. Türk Yan Sanayi Borsas n n 20.y l etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan söz konusu seminerde, Küreselle me Sürecinde Ana-Yan Sanayi li kileri ve Rekabetçi Vizyon temalar i lenecektir. 22 Ekim 2010 stanbul Ticaret Odas Detayl bilgi için; KOSGEB LE RME MERKEZLER TANITIM TOPLANTISI letmelerin d ticaret ortak üretim/yat m ve benzeri uluslararas pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere KOSGEB E le tirme Merkezi Modelleri kapsam nda yurtd nda aç lan ve KOSGEB taraf ndan onaylanan E le tirme Merkezlerinin tan lmas ve ilgili i letmelerce yararlanmalar n sa lanmas amac yla, 1 Kas m 2010 tarihinde, Odam zda KOSGEB le tirme Merkezleri Tan m Toplant düzenlenecektir. 1 Kas m 2010 stanbul Ticaret Odas NANOTEKNOLOJ ve KOB LER N NANOTEKNOLOJ UYGULAMALARI SEM NER Detayl bilgi ve kat m için: e-posta 1 e-posta 2 Özellikle Nanoteknoloji ile ilgili konular n yeni bir trend halinde ülkemiz gündeminde s kl kla yer almaya ba lamas, ülkemizde say lar az da olsa baz özel sektör kurulu lar n nanoteknoloji ürünlerini geli tirmek amac yla kullanmaya ba lam olmalar, konuyla ilgili olarak i letmelerin daha fazla bilinçlendirilmesi gere ini ortaya koymaktad r. Bu çerçevede, KOB lerimizin bilgilendirilmesi amac yla Odam zca,konunun uzmanlar n davet edilece i bir seminerin Kas m ay nda düzenlenmesi planlanmaktad r. Detayl bilgi ve kat m için: e-posta 1 e-posta 2

5 DIE ZULIEFERMESSE YAN SANAY FUARI 1-4 MART 2011 Detayl bilgi ve kat m için: Tel: e-posta: SEKTÖRLERDEN HABERLER OTO YAN SANAY AYA A KALKIYOR.. Otomotiv sektörünün krizden ç sürecinin belirginle mesiyle, otomotiv yan sanayii de yeniden aya a kalkt. Krizle birlikte iç piyasa ve özellikle Avrupa pazar nda önemli üretim ve ihracat kayb ya ayan otomotiv sektörünün yeniden toparlanarak üretim kayb telafi etmeye ba lamas,otomotiv yan sanayiinde de büyük bir canlanma yaratt.sektörün üretim merkezi Bursa da faaliyet gösteren yan sanayi firmalar, artan sipari leri kar lamak üzere çal an say ile birlikte vardiya say da artt rd. stihdam ise yüzde 5-10 aras nda yükseldi. Kriz dönemi kay plar telafi eden yan sanayiciler, bu y lki büyüme hedeflerini de yüzde 10 civar nda yukar çektiler.sektör temsilcileri eylül ay ile birlikte üretimde yeni rekorlar k laca ve y l sonunda ana sanayiinin y ll k üretiminin 1 milyon 200 adedi a aca beklentisini ta yolar. Yan sanayiciler, bir yandan da ana sanayide yeni projelerin devreye girmesiyle 2011 ve 2012 de beklenen üretim art kar lamak için, kapasite artt rmaya yönelik yat mlara giri tiler.

6 adet:Otom otiv yan sanayinin, 2010 y Türkiye toplam araç üretimi beklentisi adet:otomotiv sektöründe 2010 y toplam yurtiçi sat tahmini Yüzde 10: Otomotiv yan sanayicileri büyüme hedefi Otomotivde umutlu geli meler Otomotiv sektörü hem ana sektör, hem yan sanayi olarak umutlu bir beklenti içerisinde. Buna iç pazarda otomobil ve ticari araç talebindeki art, küresel firmalara Türkiye de tasar mlar yap lan araçlar n üretilmeye ba lanmas, buna ba olarak artan ihracat sebep oluyor.küresel firmalar için geli tirilen tasar mlar iç pazar talebini ve ihracat olumlu etkilerken, o modellerin yurtd üretimlerinde de yerli yan sanayicilerimizin tedarikçi olmalar sonucunu getiriyor. Kaynak: Dünya gazetesi OTOMOT V SEKTÖRÜNÜ BULU TURAN FUAR KASIM DA Otomotiv sektörü, Kas m tarihleri aras nda stanbul da CNR Expo Fuar Merkezi nde düzenlenecek,16` nc Uluslararas Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanlar Fuar `nda bulu uyor. stanbul Fuarc k taraf ndan düzenlenen ve KOSGEB`in kat m deste i sa lad fuar, yeni ticari f rsatlar yaratacak.2009`da 200 yerli sektör öncüsünün yer ald fuara bu y l, 400`ün üzerinde firman n kat lmas bekleniyor.aralar nda Koneks, Anadolu Hidrolik, Asa Filtre, Temel Conta, Standart Yay gibi firmalar n kat laca fuar n Kat mc ülkeleri ise Almanya, Hollanda, Fransa, ngiltere, talya, Malezya, Çin, Tayvan, Tayland ve Pakistan. TRAKTÖR VE TARIM MAK NELER YAN SANAY VE YEDEK PARÇALARI FUARI TÜYAP Tüm Fuarc k Yap m A.. taraf ndan Aral k 2010 tarihleri aras nda Traktör Yan Sanayi 2010 "Traktör ve Tar m Makineleri Yan Sanayi ve Yedek Parçalar Fuar " Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece- stanbul'da düzenlenecektir. Sektöründe ilk ihtisas fuar olma özelli i ta yacak Traktör Yan Sanayi Fuar s ras nda, ana sanayiden gelen talepler do rultusunda "Uluslararas Sat n Alma Günleri" ad ile dünya çap nda üretim yapan traktör firmalar n sat n almac lar ile bu firmalara üretim yapan ve satan yan sanayi firmalar n bir araya getirilmesi planlanmaktad r.

7 SEKTÖRLERDEN HABERLER OTO SATI I CANLANINCA ÜRET M HEDEF 250 B N ADET TI! OSD Ba kan olduktan sonra ilk kez konu an Kudret Önen 2010 hedefleriyle ilgili olarak;`esas meselenin 2008`e, yani 1,2 milyon araç üretti imiz döneme göre bu y l nerede olaca zd r ifadesini kullanm r. Avrupa`da te viklerin sona erdi ine, dü lerin oldu una, ancak iç pazardaki hareketin, Avrupa daki dü ü dengeledi ini ifade eden, Önen, üretimdeki ilave art n iç pazardan geldi ini ve ihracat da y l sonunda bine ula aca ifade etmi tir. Buna ba olarak, 20 milyar Dolarl k döviz giri inin olaca ve böyle devam ederse 2011`de kal nan yerden devam edilece ini dile getirmi tir. Önen, 2014 y için koyduklar `2 milyon üretim, 1,5 milyon ihracat, 50 milyar Dolar ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedefini` ileri bir tarihe kayd rd klar, bu hedefin gerçekle mesi için 2 yeni yat n gelmesi gerekti ini ancak u an kap çalan yeni yat mc olmad ifade ederken, Önen, `Mevcut üreticilerden 2 tanesi 250` er binlik yeni yat ma giderse de, bu hedefler tutar.` diye konu mu tur. Küresel krizde 45 bine yak n ki inin i ini kaybetti ini ancak lokomotif sektör otomotivdeki istihdamda da geli meler ya and anlatan Önen, ana ve yan sanayide çok ciddi anlamda istihdam art na gidildi ini belirtmi tir. ÖNER LER Z Sizlerden ald z öneriler do rultusunda çal malar za yön vermekteyiz. Lütfen Türk Yan Sanayi Borsas Bültenimizle ilgili varsa öneri ve fikirlerinizi a daki formu doldurarak no.lu faksa veya adresine gönderiniz

8 ......

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI TÜRK YAN SANAYİ BORSASI Bu sayımızda; Yan Sanayi Fuarları BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsası ndan Nisan 2014, Sayı:82 *Avrupa nın En Büyük Sanayi Fuarı nda Firmanızı Tanıtın; Hannover Sanayi Fuarı Mutlaka

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu say da; Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Odam n 2005 y nda milli kat m gerçekle tirece i uluslararas yan sanayi fuarlar Midest 2004 fuar tamamland stanbul Ticaret Odas Ba ar KOB leri Ödüllendirdi! Hindistan

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz

Detaylı

Kendi ya m zla kavrulduk

Kendi ya m zla kavrulduk ORGAN ZE SANAY GAZETES ARALIK 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 5 de efik ÇALI KAN 10 da Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 16 da Veli SARITOPRAK 15 de Gülin ARKUN 20 de Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Fatih TOKATLI MESS Uluslararas li kiler Müdürü M etal, mühendislik ve teknolojiye dayal sektörler (metal, engineering and

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var:

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki say zda neler var: TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Bu ayki sayzda neler var: MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuarn Ardndan.. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Ocak 2012, say:70 Deerli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giriimcilerimiz,

Detaylı

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile ŞUBAT 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Güçlü Yaygın ve Hızlı Sanayileşme abdurrahman@ostim.com.tr 2000 li y llarda zengin kaynaklar ile beraber milli sanayile me politikalar sayesinde dünya

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı