Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri"

Transkript

1 26 ARAÞTIRMA Fibromyalji li hastalarda serum 25-hidroksi D vitamini ve parathormon düzeyleri Mahmut Yener, Selami Akkuþ Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD, Isparta Özet Son zamanlarda yapýlan çalýþmalar düþük D vitamini düzeyleri ile nonspesifik kas iskelet sistemi semptomlarý arasýnda iliþki olduðunu bildirmektedir. Bu çalýþmanýn amacý fibromyaljili hastalarda D vitamini ve parathormon düzeylerini araþtýrmak ve bu deðerlerin yaþ, ýrk, deri rengi, iklim, enlem özellikleri açýsýndan ayný olan kontrol grubu deðerleri ile karþýlaþtýrmaktýr. Çalýþmaya 34 fibromiyaljili premenopozal kadýn ve 34 saðlýklý premenopozal kadýn alýndý. Serum parathormon düzeyleri fibromiyaljili hastalarda kontrol grubuna göre anlamlý þekilde yüksek bulundu. D vitamini düzeyleri fibromiyaljili grupta düþük bulunmakla birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlý deðildi. Fibromiyaljili hastalarda yüksek parathormon düzeylerini izah edemiyoruz. Bu nedenle fibromiyaljide parathormonun rolünü araþtýran daha ileri çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Anahtar kelimeler: Fibromyalji, D vitamini, Parathormon Abstract Serum 25-hydroxy vitamin D and parathormon levels in patients with fibromyalgia Recent studies reported that low vitamin D levels are related to nonspesific musculoskeletal symptoms. The aim of this study was to investigate the vitamin D and parathormon levels in premenopousal women with fibromyalgia and to compare with control group who are similar according to age, race, skin color, climate and latitute with the study group. The study group consists of 34 premenopausal women with fibromyalgia and the control group consists of 34 healty premenopausal women. Serum parathormon levels were found significantly higher in fibromyalgia group than the control group. Despite vitamin D levels were lower in fibromyalgia group this difference was not found statistically significant. We could not explain high level of parathormon in patients with fibromyalgia, so further studies are needed to investigate the role of parathormon in fibromyalgia. Keywords: Fibromyalgia, Vitamin D, Parathormon Giriþ D vitamini eksikliði kas iskelet sistem ile ilgili semptomlara neden olmaktadýr (1). D vitamini eksiliðine baðlý geliþen osteomalazinin (OM), fibromiyalji (FM), polimiyalji romatika (PMR), ankilozan spondilit (AS), romatoid artrit (RA), dissemine idiopatik skeletal hiperostozis (DÝSH), multipl myelom (MM) ve metastatik kemik hastalýðý gibi hastalýklarý taklit eden semptom ve bulgularla ortaya çýkabileceði bildirilmiþtir (2). Bununla birlikte yapýlan çalýþmalarda normal popülasyonda deðiþik oranlarda subklinik bir D vitamini eksikliðinin olduðu tespit edilmiþtir (3-6). Yazýþma Adresi: Doç.Dr. Selami Akkuþ Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD, Çünür/ISPARTA Tel: E mail: D vitamini reseptörleri kalsiyum ve kemik metabolizmasýný düzenlemek için baþlýca barsak ve kemiklerde bulunmakla birlikte beyin, pankreas, cilt, gonadlar, mide, kolon, meme, mononükleer hücreler ve aktive B ve T lenfositleri gibi birçok organ ve dokuda da gösterilmiþtir (7). Ýskelet kasý ve kalp kasýnda da D vitamini reseptörlerinin varlýðý gösterilmiþtir (8). Son zamanlarda þiddetli D hipovitaminozu ile kronik ve nonspesifik kas iskelet aðrýsýnýn iliþkisini gösteren bir dizi çalýþma yayýnlanmýþtýr. Bu çalýþmalarda kronik, nonspesifik kas-iskelet aðrýsý olan hastalarda D hipovitaminozu prevelansý oldukça yüksek oranlarda bildirilmiþtir (9,10). Bizim bilgilerimize göre FM li hastalarda D vitamini ve parathormon (PTH) düzeylerinin çalýþýldýðý sadece bir çalýþma mevcuttur. Bu çalýþmada Al-Allaf ve ark.

2 Yener, Fibromiyaljide D vitamini ve PTH 27 FM li hastalarýn %45 inde düþük D vitamini seviyeleri ve yüksek PTH düzeyleri bildirmiþlerdir (11). Sadece vitamin D düzeylerinin çalýþýldýðý diðer bir çalýþmada ise FM li hastalarýn %48 inde 25-OH-D3 düzeylerinin sistemik lupus eritematozis (SLE) li hastalardan daha düþük olduðu bildirilmiþtir (12). Coðrafi bölge, dýþarýda geçirilen zamanýn uzunluðu, güneþ ýþýðýnýn etki süresi ve yoðunluðu, giyim þekli gibi bir çok faktör D vitamini düzeylerini etkilediði için toplumlara göre farklýlýk gösterdiði bilinmektedir (13,14,15). Bu çalýþmanýn amacý Türk toplumunda yaþ, ýrk, deri rengi, iklim, enlem özellikleri açýsýndan ayný olan premenopozal FM li ve saðlýklý kadýnlarda D vitamini ve PTH düzeylerini belirlemek ve hastalýk parametreleri ile iliþkisini araþtýrmaktýr. Gereç ve Yöntem Çalýþmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý polikliniðine Kasým 2004-Þubat 2005 tarihleri arasýnda baþvuran ve ACR 1990 kriterlerine (16) göre FM tanýsý alan 34 premenopozal kadýn hasta ile kontrol grubu olarak saðlýklý 34 premenopozal kadýn dahil edildi. Her iki grup için kilo, boy, vücut kitle indeksi (VKÝ),eðitim durumu, ilaç kullanýmý, menarþ yaþý, doðum sayýsý, giyim þekli, cerrahi menapoz durumu, diyet alýþkanlýðý, sigara ve alkol kullanýmý, sistemik hastalýk öyküsü, güneþten koruyucu krem kullanýmý, güneþe maruz kalma süresi, mobilite durumu, Beck depresyon ölçeði, hassas nokta sayýsý, aðrý ve uyku bozukluðu için 10 ölçekli Görsel Analog Skala, FM li hastalar için ilave olarak þikayet süresini de içeren bir form dolduruldu. Olgular giyim þekillerine göre; güneþ görebilecek þekilde giyinen kadýnlar (açýk), sadece elleri ve yüzleri güneþ gören kadýnlar (kapalý) olmak üzere ikiye ayrýldý. Daha önce ve þu anda D vitamini düzeyini etkileyen hastalýðý olanlar (Karaciðer hastalýðý, anoreksia nevroza, böbrek hastalýðý, cushing sendromu, kemik hastalýklarý, malabsorbsiyon, malnutrisyon, mide ve barsak operasyonu vb) çalýþmaya alýnmadý. D vitamini, PTH, kalsiyum (Ca) ve/veya fosfat (P) düzeylerini etkileyen ilaç (Antiepileptikler, tiroid hormonu preparatlarý, D vitamini, kalsiyum ve fosfat, steroidler gibi) kullananlar çalýþmaya alýnmadý. Biyokimyasal analizler serumda, Roche Hitachi Modular P800 (Tokyo, Japon) otoanalizörü ile spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. Tam kan sonuçlarý Beckman Coviter Gen-S. (Miami, USA) flowsitometrik yöntemle ölçüldü. Serum PTH deðeri Ýmmulite 2000 (Los Angeles, USA) Analyzeri ile ýntact PTH kemiluminesans yöntemiyle ölçüldü. PTH normal aralýðý pg/ml olarak kabul edildi. 25- OH-D3 analizi için kan örnekleri jelli tüplere alýndý. Örneklerin transportu 2-4 derece de yapýldý rpm de 4 dakika santrifüj edildikten sonra serumlar ayrý plastik tüplere ayrýldý. Örnekler 20 derecede saklandý. Daha sonra oda ýsýsýnda erimeye býrakýldý. Daha sonra elde edilen örnekler Aqilent 1100 UV dedektörlü HPLC sisteminde sývý mobil faz aracýlýðý ile sabit kolondan geçirildi ve UV dedektörde 265 nm de 10 dakika boyunca ölçüm yapýldý. Kalibrasyon yapýlýp, kontrol serumlarý çalýþýlarak çalýþmanýn güveninilirliði saðlandýktan sonra sonuçlar deðerlendirildi ve ng/ml cinsinden sonuçlar verildi. 20 ng/ml nin altýndaki deðerler düþük olarak kabul edildi. Ýstatistiksel analiz, Windows için SPSS 12.0 paket programý ile yapýldý. Ýstatistiksel test olarak student s t testi, ki-kare testi, Mann-Whitney U ve lineer regresyon testleri kullanýldý. P< 0.05 istatistiksel anlamlýlýk olarak kabul edildi. Bulgular Çalýþmaya alýnan FM li hastalarýn yaþ ortalamasý 35,2±4,2, kontrol grubunun 33,8±3,8 idi. Yaþ, boy, kilo, VKÝ, eðitim durumu açýsýndan gruplar arasýnda istatistiksel olarak anlamlý fark bulunmadý (p>0,05) (Tablo 1). FM li grupta ortalama þikayet süresi 38,2±31,5 aydý. Tablo 1. Hasta ve Kontrol Grubunun Demografik Özellikleri FM (n=34) Kontrol (n=34) P Yaþ (yýl) 35,2±4,2 33,8±3,8 0,1 Boy (cm) 161,3±6,2 161,4±5,2 0,9 Vücut Aðýrlýðý (kg) 67,1±38,2 10,6 63,0±8,0 0,08 VKÝ (kg/m²) 25,7±4,0 24,2±3,5 0,08 Eðitim durumu (%) eðitimsiz 1 (%2,9 ) 0 ilkokul 13 (%38,2) 4 (%11,8) -ortaokul 1 (%2,9) 0 -lise 7 (%20,6) 10 (%29,4) -üniversite 12 (%35,3) 20 (%58,8) 0,09 Gruplar arasýnda günlük diyet alýþkanlýðý ve güneþe maruz kalma süresi açýsýndan istatistiksel olarak

3 28 Yener, Fibromiyaljide D vitamini ve PTH anlamlý fark yoktu (p>0,05). Doðum sayýsý ortalamasý FM li hasta grubunda 2,2±1,2 iken; kontrol grubunda 1,4±0,7 olarak bulundu ve fark istatistiksel olarak anlamlýydý (p=0,01). Menarþ yaþý, sigara kullanýmý, düzenli güneþ kremi kullanýmý ve giyim þekli açýsýndan gruplar arasýnda anlamlý farklýlýk bulunmadý (p>0.05) (Tablo 2). Tablo 2. FM ve Kontrol Grubunda Serum D Vitaminini Etkileyen Günlük Parametrelerin Karþýlaþtýrýlmasý Güneþe maruz kalma süresi (saat/gün) Doðum sayýsý Menarþ yaþý Sigara kullanýmý (%) Düzenli güneþ kremi kullanýmý (%) Giyim (%) -açýk -kapalý FM (n=34) Kontrol(n=34) 2,7±0,7 2,6±0,6 0,2 2,2±1,2 1,4±0,7 0,01* 13,4±1,4 13,4±1,3 0,8 5 (%14,7) 3 (%8,8) 0,4 1 (%2,9) 1 (%2,9) 1 0,09 13 (%38,2) 20 (%58,8) 21 (%61,8) 14 (%41,2) Beck depresyon skoru FM li grupta 11,5±5,7, kontrol grubunda 3,4±3,4 idi. FM li grupta ortalama hassas nokta sayýsý, Beck depresyon skoru, aðrý ve uyku skoru (VAS) kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlý þekilde yüksek bulundu (p<0,05) (Tablo3). Tablo 3. FM ve kontrol grubunda aðrý, uyku, hassas nokta ve Beck Depresyon Skorlarý FM (n=34) FM li hasta ve kontrol grubunda Ca, P, alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri arasýnda anlamlý fark bulunmadý (p>0,05). 25-OH-D3 düzeyleri FM li grupta daha düþük olmasýna raðmen aradaki fark istatistiksel olarak anlamlý deðildi (p=0,08). PTH düzeyleri ise FM li grupta kontrol grubuna göre anlamlý þekilde yüksek bulundu (Tablo 4). Tablo 4. FM ve Kontrol grubunda Vitamin D Metabolizmasýnýn Serum Parametreleri P Kontrol (n=34) Aðrý (VAS) 7,7±1,21* 0 Uyku skoru (VAS) 6,1±2,2* 0 Hassas nokta sayýsý 13,6±1,7* 0 Beck depresyon skoru 11,5±5,7* 3,4±3,4 FM (n=34) Kontrol (n=34) Ca (mg/dl) 9,6±0,5 9,6±0,3 P (mg/dl) 3,6±0,4 3,8±0,4 ALP (U/L) 164,3±49 148,3±35,9 PTH (pg/ml) 61,3±21,2* 49,2±12,2 25-OH-D3 (ng/ml) 27,6±15,2 36,3±24,4 Tartýþma FM sýk görülen kas-iskelet sistemi hastalýklarýndan biridir. Tedavisi zordur ve bu hastalar yýllarca yaygýn aðrý, uyku düzensizliði ve sabah yorgunluðundan muzdarip olurlar. Hastalýða spesifik bir laboratuar veya radyolojik bulgu bulunmaz. Bu durum, FM nin farklý bir klinik antite olmadýðý ve depresyon gibi baþka hastalýklarýn bir formu olduðu þeklinde yorumlanmasýna neden olmuþtur. Bir derlemede (17) D vitamini eksikliðinin benzer semptomlara yol açabileceði ve bu hastalarýn yanlýþlýkla FM tanýsý aldýðý ileri sürülmüþtür. Buna karþýn, semptomatik D hipovitaminozu eriþkinde OM olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Çok sayýda hastalýk semptomlarýný taklit edebilmesi ve taný konduðunda tedavisinin çok kolay ve yüz güldürücü olmasý nedeniyle OM önemli bir klinik tablodur. Akkuþ ve ark (18) ankilozan spondilit kliniðini taklit eden bir osteomalazi olgusunda sadece D vitamini tedavisi ile hastanýn semptomlarýnda düzelme olduðunu, bel ve kalçadaki hareket kýsýtlýlýðýnýn da dramatik olarak normale döndüðünü bildirmiþlerdir. Literatür taramasýnda FM ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin incelendiði sadece 2 çalýþmaya rastlandý (11,12) Bu çalýþmalardan birinde Al-Allaf ve ark. (11) bizim çalýþmamýza benzer þekilde premenopozal FM li ve saðlýklý kadýnlarda vitamin D düzeyini karþýlaþtýrmýþlar ve kontrol grubuna göre anlamlý düzeyde düþük bulduklarýný bildirmiþlerdir. Çalýþmanýn devamýnda daha az sayýda hasta ve kontrolde PTH düzeylerine de bakmýþlar, ancak PTH düzeyleri arasýnda anlamlý fark olmadýðýný bildirmiþlerdir. Bu otörler FM deki vitamin D düþüklüðünün, bu hastalarýn fiziksel olarak daha az aktif olmalarýna ve güneþ ýþýðýndan daha az yararlanmalarý ile iliþkili olabileceðini ileri sürmüþlerdir. Biz de çalýþmamýzda FM li grupta kontrol grubuna göre D vitamini düzeylerini düþük bulmamýza raðmen, bu farklýlýk istatistiksel olarak anlamlý düzeyde deðildi. Ancak Al-Allaf ve ark 25- OH-D3 düzeyi 8 ng/ml nin altýnda olanlarý düþük olarak kabul etmiþler ve ortalamalarý karþýlaþtýrmamýþlardýr. Bu çalýþmada 20ng/ml nin alýndaki deðerler düþük olarak kabul edildi. Muhtemelen farklýlýk buradan kaynaklanmaktadýr. Buna karþýn bizim çalýþmamýzda FM li hastalarda PTH düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlý olarak yüksek bulundu. Yeni yapýlan bir çalýþmada Akkuþ ve ark. (19) postmenopozal FM li kadýnlarda PTH oranlarýnýn FM li olmayanlara oranla yüksek olduðunu ve bu durumun D vitamini eksikliðinden

4 Yener, Fibromiyaljide D vitamini ve PTH 29 kaynaklanmýþ olabileceðini bildirmiþlerdir. Biz çalýþmamýzda parathormon düzeylerini yüksek bulmakla birlikte vitamin D düzeyleri arasýnda anlamlý fark tespit etmedik. Bu durum bu hastalarda PTH yüksekliðinin D vitamininden baðýmsýz olarak geliþmiþ olabileceðini düþündürmektedir. FM li hastalarda D vitamini düzeylerini araþtýran diðer çalýþma (12) dizayn ve hasta populasyonu yönünden bizim çalýþmamýzdan oldukça farklýdýr. Bu nedenle bu çalýþma ile bizim bulgularýmýzýn direkt karþýlaþtýrýlmasý saðlýklý deðildir. SLE li ve FM li hasta gruplarý arsýnda D vitamini seviyelerini karþýlaþtýran bu çalýþmada FM li hasta grubunda düþük serum 25-OH-D3 (20 ng/ml altýnda) %48 oranýnda bildirilmiþtir. Ancak mevcut çalýþmada saðlýklý kontrol grubu alýnmamýþ ve SLE li hastalarla karþýlaþtýrma yapýlmýþtýr. Bizim çalýþmamýzda benzer olarak bu oran %47 olarak bulunmakla birlikte, kontrol grubunda da %41 oranýnda D vitamini eksikliði tespit edilmesi FM li hastalarda belirgin bir D vitamini eksikliði olmadýðýný göstermektedir. Baþka bir makalede (20) sekonder hiperparatroidili 31 hastanýn 30 unda (%97) uyku problemlerinin olduðu bildirilmiþtir. Bu hastalardaki uyku probleminin yüksek PTH düzeyleri ile korelasyon gösterirken, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve melatonin düzeyleri ile korele olmadýðý bildirilmiþtir. Olgularýn hepsine paratroidektomi yapýlmýþ ve operasyon sonrasý üçüncü ayda uyku düzensizliðinin belirgin olarak düzeldiði bildirilmiþtir. Bizim çalýþmamýzda FM li grupta PTH yüksekliði ile uyku þikayetleri ve aðrý skorlarý arasýnda zayýfta olsa bir korelasyon bulundu. FM etyolojisi henüz bilinmeyen bir hastalýktýr ve çeþitli teoriler ileri sürülmektedir. Bunlardan biri de melatonin teorisidir (21). Çeþitli nedenlere baðlý olarak melatonin düzeylerinde ortaya çýkan deðiþikliklerin uyku düzenini bozduðu ve daha sonra hormonal deðiþikliklere neden olarak FM tablosunun geliþtiðini iddia eden bu teorinin aksine Chou ve ark (20) sekonder hiperparatroidili hastalarda uyku düzensizliðinin melatonin ile iliþkili olmayýp yüksek PTH düzeyleri ile iliþkili olduðunu ve cerrahi sonrasý bu durumun düzeldiðini bildirmiþlerdir. FM etiyolojisini aydýnlatmak için parathormon ile ilgili daha ileri çalýþmalarýn yapýlmasý bu konuyu aydýnlatacaktýr. Bu çalýþmada D vitamini düzeyleri ile doðum sayýsý ve diðer reprodüktif faktörler arasýndaki iliþki de incelendi. Son zamanlarda yapýlan bir çalýþmada, doðum sayýsý fazla olan kadýnlarda vitamin D düzeylerinin daha düþük saptandýðý bildirilmiþtir (22). Bizim çalýþmamýzda D vitamini düzeyi ile iliþki bulunmamakla birlikte doðum sayýsý ile FM arasýnda anlamlý iliþki gözlendi. FM li hastalar kontrol grubuna göre daha fazla çocuk sahibi olduðu tespit edildi. Literatürde FM li hastalarýn doðum sayýsý ile ilgili iki çalýþma bildirilmiþtir (23,24) ve bu çalýþmalarda FM li hastalarda doðum sayýsýnýn kontrol gruplarýna oranla daha az olduðu bulunmuþtur. Fakat bu iki çalýþmanýn potansiyel kýsýtllýlýklarý vardýr. Birinci çalýþma (23) FM li hastalardaki azalmýþ doðurganlýðý açýklayamamakla birlikte, bu hastalarýn aðrýlarýnda artma endiþesi nedeniyle hamile kalmak istememelerinin rolü olabileceði bildirilmiþtir. Ancak bu durum kültürel ve sosyo-ekonomik farklýlýklara göre deðiþiklik gösterebilir. Ülkemizde yapýlýp henüz yayýnlanmamýþ bir özet bildiride (19) bizim çalýþmamýza benzer þekilde doðum sayýsý FM li hastalarda yüksek bulunmuþtur. Ýkinci çalýþmada (23) ise stresin aktive ettiði hipotalamo-pituiter-adrenal (HPA) aksýn seks hormon bozukluðuna yol açtýðý ve doðurganlýk oranýný azalttýðý öne sürülmüþtür. Fakat çalýþmalar seks hormonlarý ile FM arasýndaki iliþkiyi henüz göstermemiþtir (24,25,26,27). Ayrýca son çalýþmalara göre HPA aks aktivitesinin FM li hastalarda aktive olmadýðý ve tersine hiporeaktivite gösterdiði bildirilmiþtir (25). Biz de FM deki artmýþ doðurganlýk oranýný izah edemiyoruz. Bu konuda daha ileri çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Sonuç olarak D vitamini eksikliði yaygýn kas-iskelet sistem aðrýlarýna neden olmakla birlikte, FM belirlenmiþ hassas noktalarýn tespit edildiði spesifik bir hastalýktýr. Bununla birlikte, bu çalýþmada tespit edilen PTH yüksekliðini þu anki bilgilerimize göre izah edemiyoruz. Bu konuda yapýlacak daha ileri çalýþmalarýn FM etiyopatogenezinin aydýnlatýlmasýna katkýda bulunacaðýný düþünüyoruz. Kaynaklar 1. Holick MF. Too little vitamin D in premenopausal women: why should we care?. Am J Clin Nutr 2002;76: Reginato AJ, Falasca GF, Pappu R, McKnight B, Agha A. Musculoskeletal manifestation of osteomalacia: report of 26 cases and literature review. Semin Artritis Rheum 1999;28: Chapuy MC, Preziosi P, Maamer M, Arnaud S, Galan P, Hercberg S, Meunier PJ. Prevalence of Vitamin D Insufficiency in an Adult Normal Population. Osteoporos Int 1997;7: Mishal AA. Effects of different dress styles on vitamin D levels in healthy young Jordanian women. Osteoporos Int 2001;12:931 5

5 30 Yener, Fibromiyaljide D vitamini ve PTH 5. Scharla SH. Prevalence of subclinical vitamin D deficiency in different European countries. Osteoporos Int 1998;8: Carnevale V, Modoni S, Pileri M, Di Giorgio A, Chiodini I, Minisola S, Vieth R, Scillitani A. Longitudinal evaluation of vitamin D status in healthy subjects from southern Italy: Seasonal and gender differences. Osteoporos Int 2001;12: Holick MF. Vitamin D: the underappreciated D-lightful hormone that is important for skeletal and cellular health. Curr Opin Endocrinol Diabetes 2002;9: Zanello SB, Collins ED, Marinissen MJ, Norman AW, Boland RL. Vitamin D receptor expression in chicken muscle tissue and cultured myoblast. Horm Metab Res May;29(5): Plotnikoff GA, Quigley JM. Prevalence of severe hypovitaminosis D in patients with persistent, nonspecific musculoskeletal pain. Mayo Clin Proc. 2003;78: Mascarenhas R, Mobarhan S. Hypovitaminosis D- induced Pain. Nutrition Reviews, 2004;62: Al-Allaf AW, Mole PA, Paterson CR, Pullar T. Bone health in patients with fibromyalgia. Rheumatology 2003;42: Huisman A.M, Whýte K.P, Algra A, Harth M, Výeth R, Jacobs J.W.J, Býjlsma, and Bell A.D. Vitamin D levels in women with systemic lupus erythematosus and fibromyalgia. J Rheumatol 2001;28: Thomas MK, Demay MB Vitamin D deficiency and disorders of vitamin D metabolism. J Endocrinol Metab Clin North Am 2000;29: Gannage Yared MH, Chemali R, Yaaccoub N, Halaby G Hypovitaminosis D in a sunny country: relation to lifestily and bone markers. J Bone Miner Res 2000;15: Glerup H, Mikkelsen K, Poulsen L, Hass E, Overbeck S, Thomsen J, Charles P, Eriksen EF, Commonly recommended daily intake of vitamin D is not sufficient if sunlight exposure is limited. J Intern Med 2000;247: Wolfe F. Smythe HA, Yunus MB, Bennett RM, Bombardier C, Goldenberg DL, et al. The American Collage of Rheumatology 1990 criteria for the classification of fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis Rheum. 1990;33(2): Hollick MF. Vitamin D: a millenium perspective. J Cell Biochem.2003;88: Akkuþ S, Tamer M.N, Yorgancigil H. A case of osteomalacia mimicking ankylosing spondylitis Rheumatol Int 2001;20: Akkuþ S, Okudan B, Yener M, Cindaþ A, Savaþ S, Yýldýz M. Bone mineral density and biochemical markers of bone turnover in patients with fibromyalgia. Osteoporosis Int 2005;16:S78-9 (abstract). 20. Chou FF, Lee CH, Chen JB, Hrang SC, Lee CT. Sleep disturbances before and after parathyroidectomy for secondary hyperparathyroidism. Surgery 2005; 137(4): Korszun A. Melatonin levels in women with FMS and CFS. J Rheumatol 1999; 2 6(12): Gannage Yared MH, Chemali R, Yaacoob N, Halaby G. Hypovitaminosis D in a sunny country: relation to lifestyle and bone markers. J Bone Miner Res 2000 Sep; 15(9): Raphael KG, Marbach JJ Comorbid fibromyalgia accounts for reduced fecundity in women with myofascial face pain. Clin J Pain 2000;16: Schoctat T, Beckmann Sociodemographic characteristics, risk factors and reproductive history in subjects with fibromyalgia-results of a populationbased case-control study. Z Rheumatol 2003;62: Gür A, Cevik R, Nas K, Colpan L, Sarac S. Cortisol and hypothalamic-pituitary-gonadal axis hormones in follicular-phase women with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome and effect of depressive symptoms on these hormones. Arthritis Research Therapy 2004;6: Korszun A, Young AE, Engleberg NC. Follicular phase hypothalamic-pituitary-gonadal axis function in women with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. J Rheumatol 2000;27: Macfarlane TV, Blinkhorn A, Worthington HV, Davies RM, Macfarlane GJ. Sex hormonal factors and chronic widespread pain: a population study among women. Rheumatology 2002;41:

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý

Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 7 Kas iskelet sistem aðrýsý ile vitamin D düzeyleri arasýndaki iliþkinin araþtýrýlmasý Mahmut Yener Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Kliniði, Harput Devlet Hastanesi, Elazýð Giriþ Son zamanlarda

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi ARAÞTIRMA Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Yalçýn M. Yarpuz 1, Ümit Aydoðan 2, Oktay Sarý 1, Aydoðan Aydoðdu 3, Gökhan Üçkaya 4,

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2002; 46: 182-186 Orijinal Makale Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri Bülent Ünay 1, Süleyman Kalman 1, Muhittin Serdar 2, Rýdvan Akýn 3, Erdal

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

Eğitim 2005-2010 OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Eğitim 2005-2010 OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Özgeçmiş: Kişisel Bilgiler Adı-soyadı: İlker İlhanlı Doğum tarihi: 14 Aralık 1979 Doğum yeri: Adana Telefon: İş:454-2140369 E-posta: ilker.ilhanli@giresun.edu.tr Eğitim 2005-2010 OMÜ Tıp Fakültesi Fiziksel

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý

Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine Baþvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sýklýðý Prevalence of Gestational Diabetes among

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

Fibromiyalji Hastalar nda Kemik Mineral Yo unlu u ile Serum D Vitamini Düzeyinin A r ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi

Fibromiyalji Hastalar nda Kemik Mineral Yo unlu u ile Serum D Vitamini Düzeyinin A r ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi Orijinal Araflt rma / Original Investigation 53 Fibromiyalji Hastalar nda Kemik Mineral Yo unlu u ile Serum D Vitamini Düzeyinin A r ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi The Effects of Bone Mineral Density

Detaylı

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013

İBH da osteoporoz. Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 İBH da osteoporoz Dr. Ahmet TEZEL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İBH Okulu Mayıs 2013 WHO a göre osteoporoz «Osteoporoz; azalmış kemik kitlesi, kemik dokusunun mikroçatısında bozulma, kemik frajilitesinde

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliðinin özellikleri

Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliðinin özellikleri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 8-13 Orijinal Makale Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliðinin özellikleri Zerrin Orbak 1, Þükrü Hatun 2, Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 3, Filiz

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi

Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Diyabetik Hastalarda Týbbi ve Sosyal Faktörlerin Yaþam Kalitesine Etkisi The Effects of Medical and Social Factors on the Quality of Life of Diabetic Patients Rýza Çýtýl

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri

oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri Osteoporoz Tanı ve Tedavi oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri Prensipleri Dr. Ümit İNCEBOZ Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Dr. Ümit İNCEBOZ Balıkesir Üniversitesi Tıp

Detaylı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI. PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı VİTAMİN D DÜZEYİ NE OLMALI PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı D vitamini eksiklik düzeyleri Lips et al. Clinical Endocrinology, 2010 DURUM 25 OH D Düzeyi

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler

D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler D vitamini eksikliği ve önlenmesinde yeni öneriler Prof. Dr. Sadık Akşit Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 7-11 Kasım 2012, İstanbul

Detaylı

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ *

ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE AÐRILARI ÝLE RÝSK FAKTÖRLERÝ ÝLÝÞKÝSÝ * Dr. Berrin DURMAZ Prof., Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. Dr. Jülide ÖNCÜ Ege Üniv. Týp Fak. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon AD. ENDÜSTRÝDE ÇALIÞAN ÝÞÇÝLERDE BOYUN VE ÜST EKSTREMÝTE

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Vitamin D Eksikliğinin Öngörülmesinde Serum Kalsiyum, Fosfor ve Paratiroid Hormon Değerlerinin Rolü

Vitamin D Eksikliğinin Öngörülmesinde Serum Kalsiyum, Fosfor ve Paratiroid Hormon Değerlerinin Rolü ORİJİNAL ARAŞTIRMA Vitamin D Eksikliğinin Öngörülmesinde Serum Kalsiyum, Fosfor ve Paratiroid Hormon Değerlerinin Rolü Başak OĞUZ, a Sayid Shafi ZUHUR, a Yüksel ALTUNTAŞ a a Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki*

Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki* Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2003: 1 (3): 5-10 ARAÞTIRMA Kalp yetmezliði ile serum leptin düzeyi arasýndaki iliþki* Haluk Dülger 1, Ferhat Karakaya 1, Beyhan Eryonucu 2, M.Ramazan Þekeroðlu 1, Tevfik Noyan

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Polikistik over sendromlu infertil kadýnlarda ovulasyon indüksiyonunda letrozolün kullanýmý

Polikistik over sendromlu infertil kadýnlarda ovulasyon indüksiyonunda letrozolün kullanýmý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Polikistik over sendromlu infertil kadýnlarda ovulasyon indüksiyonunda letrozolün kullanýmý The use of letrozole for ovulation induction in infertile women with polycystic

Detaylı

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi #

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve Yaþam Kalitesi # Kemal YAZICI*, Þenel TOT*, Ali BÝÇER**, Aylin YAZICI*, Visal BUTURAK*** ÖZET Bu çalýþmada bel ve boyun aðrýsý olan hastalarda anksiyete

Detaylı

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Talasemi takip ve tedavisi daha çok transfüzyon ve şelasyona yoğunlaşmıştır. Talasemilerde hemoliz,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 224-241 Derleme Günümüzde D vitamini yetersizliði ve nütrisyonel rikets* Þükrü Hatun 1, Abdullah Bereket 2, Ali Süha Çalýkoðlu 3, Behzat Özkan 4 Kocaeli

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý

Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (1): 22-26 ARAÞTIRMA Aurasýz migren ile epizodik gerilim tipi baþaðrýsý: Psikiyatrik morbidite ve ayýrt edici diðer özelliklerin araþtýrýlmasý Melek Zeynep Saygýn 1, Esat

Detaylı

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný

DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný ARAÞTIRMA DEHB Tanýlý Çocuklarýn Ebeveynlerinde DEHB Oraný Hüner Aydýn 1, Rasim Somer Diler 2, Ebru Yurdagül 1, Þükrü Uðuz 3, Gülþah Þeydaoðlu 4 1 Dr., 3 Yrd.Doç.Dr., 4 Uz.Dr., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases

Akut Pankreatit Deneyimimiz: 401 Vakanýn Analizi. Our Experience in Acute Pancreatitis: Analysis of 401 Cases Türk HPB 29 Cilt 5 Sayý 2-3 Akut Pankreatit Deneyimimiz: 41 Vakanýn Analizi Metehan Gümüþ 1, Feyzullah Uçmak 2, Akýn önder 1, Murat Kapan 1, Sadullah Girgin 1, M. Salih Kolakan 1, Celalettin Keleþ 1 Türk

Detaylı

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ

RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ RAŞİTİZM VE OSTEOMALAZİ Rickets and Osteomalacia; Vitamin D eksikliğine bağlı kemik hastalıklarıdır. Çocuk yaşta ortaya çıkarsa Riketsiya, erişkin yaşta ortaya çıkarsa Osteomalazi denir. Vitamin D eksikliğine

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL HEMODİYALİZ HASTALARINDA KORONER ARTER KALSİFİKASYON PROGRESYONU VE OSTEOPROTEGERIN / RANKL Abdullah Özkök¹, Yaşar Çalışkan 1, Tamer Sakacı 2, Gonca Karahan 3, Çiğdem Kekik 3, Alper Özel 4, Abdulkadir

Detaylı

UPTAKE IN BONE SCINTIG- RAPHY WITH DUAL X-RAY ABSORPTIOMETRY RESULTS IN PATIENTS WITH LOW BONE MINERAL DENSITY

UPTAKE IN BONE SCINTIG- RAPHY WITH DUAL X-RAY ABSORPTIOMETRY RESULTS IN PATIENTS WITH LOW BONE MINERAL DENSITY Orjinal Makale / Original Article DÜÞÜK KEMÝK MÝNERAL YOÐUNLUÐU OLAN HASTALARDA KANTÝFÝKASYON YÖNTEMÝ ÝLE HESAPLANAN Tc 99m MDP TUTULUM MÝKTARLARI ÝLE DUAL ENERJÝ X-IÞINI ABSORPTÝOMETRÝ ÖLÇÜMLERÝNÝN ÝLÝÞKÝSÝ

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Burcu YANIK MD*, Duygu GELER MD**, Haydar GÖK MD**, Peyman YALÇIN MD**

Burcu YANIK MD*, Duygu GELER MD**, Haydar GÖK MD**, Peyman YALÇIN MD** Fiziksel T p 2005; 8(1): 7-11 F Z KSEL TIP OSTEOPOROZ POL KL N NE BAfiVURAN HASTALARDA SERUM D V TAM N DÜZEYLER SERUM VITAMIN D LEVELS IN PATIENTS APPEALED TO OSTEOPOROSIS OUTPATIENT CLINIC Burcu YANIK

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Romatoid artritli hastalarda anti siklik sitrülinize peptit (Anti- CCP) antikorunun ve IL-6 seviyelerinin klinik aktiviteyle iliþkisi

Romatoid artritli hastalarda anti siklik sitrülinize peptit (Anti- CCP) antikorunun ve IL-6 seviyelerinin klinik aktiviteyle iliþkisi ARAÞTIRMA 87 Romatoid artritli hastalarda anti siklik sitrülinize peptit (Anti- CCP) antikorunun ve IL-6 seviyelerinin klinik aktiviteyle iliþkisi Yunus Ugan, Ali Kutlucan, Orkan Turan, Mehmet Þahin, Ercan

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç***

Dr. Pembe Keskinoðlu*, Dr. Özgü Özkul**, Dr. Ruhan Ayan**, Dr. Gamze Norgaz**, Dr. Hatice Giray*, Dr. Bülent Kýlýç*** Ýzmir de Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde 50-54 Yaþ Arasý Kadýnlarda Menopoz Durumu ile Diðer Etmenlerin Depresyon Görülme Sýklýðýna Etkisi Depression Prevalance and Effects of Menauposal Status and Other

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi

Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (3): 91-99 ARAÞTIRMA Ýnfektif endokardit: retrospektif olarak 27 hastanýn deðerlendirilmesi Tuðrul Ýnanç 1, Mehmet Güngör Kaya 1, Esma Gündüz Kaya 2, Ali Doðan 1, Ýdris

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Semptom Yorumlama Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliði*

Semptom Yorumlama Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliði* ARAÞTIRMA Semptom Yorumlama Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliði* Hüseyin Güleç 1, Kemal Sayar 2 1 Saðlýk Bakanlýðý Erenköy Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, 2 Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE RİSKLİ GRUPLARDAN BİRİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ONE OF THE RISK GROUPS FOR VITAMIN D DEFICIENCY: HEALTH WORKERS

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE RİSKLİ GRUPLARDAN BİRİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ONE OF THE RISK GROUPS FOR VITAMIN D DEFICIENCY: HEALTH WORKERS İst Tıp Fak Derg 2015; 78: 2 J Ist Faculty Med 2015; 78: 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuitfd http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuitfd ARAŞTIRMA/ARTICLE D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE RİSKLİ GRUPLARDAN

Detaylı

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler

Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Þizofreni ve Cinsiyet: Baþlangýç Yaþý ve Sosyodemografik Özellikler Hatice GÜZ* ÖZET Bu çalýþmada, DSM-IV taný kriterlerine göre þizofreni tanýsý alan 160 hastada (95'i erkek, 65'i kadýn) baþlangýç yaþý

Detaylı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Diyabet ve Kemik Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 25 Nisan 2015 51. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya Diyabet ve Kemik Kırık

Detaylı

ESERLER. A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ESERLER. A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: ESERLER A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Buyukakıncak, O., Y. Akyol, N. Özen, Y. Ulus, F. Canturk, B. Tander, S. Buyukakıncak, A. Bilgici, O. Kuru, Breast Cancer Surgery: Is

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 2,, (98 98-104 104), 2003 PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU Mehmet SUBAÞI*, Cumhur KESEMENLÝ*, Ahmet KAPUKAYA** Hüseyin ARSLAN*, Serdar NECMÝOÐLU** ÖZET

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU

SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI KULLANIM KILAVUZU Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2009 - ANKARA SIK GÖRÜLEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi

Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 199-203 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Çocuklarda karýn aðrýsý nedenlerinin deðerlendirilmesi M.Ayþin Taþar (*) Özet Bu çalýþmanýn amacý, karýn aðrýsý þikâyeti

Detaylı

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi

Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Stabil Kronik Obstruktif Akciðer Hastalarýnda Serum Trigliserit Düzeyinin Amfizem Paterni ve Hastalýðýn Aðýrlýðýný Gösteren Parametreler ile Ýliþkisi The Relationship of

Detaylı

Yeni Anket Verisi Girişi

Yeni Anket Verisi Girişi Yeni Anket Verisi Girişi lara ait kimlik verileri kesinlikle başka bir alanda paylaşılmayacaktır. ya ait özel veriler, sadece bilimsel çalışma merkezinin kendisi tarafından görüntülenebilecektir. proje

Detaylı

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý

Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý ARAÞTIRMA Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirti ve Taný Daðýlýmlarý Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic

Detaylı

Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever, İbrahim Gökçe

Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever, İbrahim Gökçe KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA SKLEROSTİN VE OSTEOPROTEGRİN SEVİYELERİ: KEMİK MİNERAL METABOLİZMASINDA YENİ BELİRTEÇLER Serçin Güven, Harika Alpay, Neslihan Çiçek, Ali Yaman, Pınar Vatansever,

Detaylı

PRİMER FİBROMYALJİ SENDROMLU KADIN HASTALARDA YAŞAM THE QUALITY OF LIFE LEVEL AND RELATED FACTORS IN FEMALE

PRİMER FİBROMYALJİ SENDROMLU KADIN HASTALARDA YAŞAM THE QUALITY OF LIFE LEVEL AND RELATED FACTORS IN FEMALE İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:206-213 ARAŞTIRMA MAKALESİ PRİMER FİBROMYALJİ SENDROMLU KADIN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER THE QUALITY OF LIFE LEVEL AND

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

ANKÝLOZAN SPONDÝLÝTTE SÝGARA KULLANIMININ BATH ÝNDEKSLERÝ VE YAÞAM KALÝTESÝ ÜZERÝNE ETKÝSÝ

ANKÝLOZAN SPONDÝLÝTTE SÝGARA KULLANIMININ BATH ÝNDEKSLERÝ VE YAÞAM KALÝTESÝ ÜZERÝNE ETKÝSÝ Orjinal Makale / Original Article ANKÝLOZAN SPONDÝLÝTTE SÝGARA KULLANIMININ BATH ÝNDEKSLERÝ VE YAÞAM KALÝTESÝ ÜZERÝNE ETKÝSÝ SMOKING AMONG PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS: THE EFFECTS ON BATH INDEXES

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma

Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 96-102 Orijinal Makale Yenidoðan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalýþma Özlem

Detaylı

Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi #

Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi # Motorlu Araç Kazasý Geçiren Kiþilerde Akut Stres Bozukluðu Semptomlarýnýn Deðerlendirilmesi # M. Tayfun TURAN*, Ertuðrul EÞEL**, Salih KELEÞ*** ÖZET Motorlu araç kazalarý akut stres bozukluðunun ve travma

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri

Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri ARAÞTIRMA Yineleyici ve Tek Dönem Major Depresif Bozukluðu Olan Hastalarýn Kiþilik ve Affektif Mizaç Özellikleri Selçuk Aslan 1, Esra Yancar Demir 2 1 Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi

Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Alzheimer Hastalýðýnda Donepezil Hidroklorür Etkinliðinin Kantitatif EEG ile Deðerlendirilmesi Uz. Dr. Ümmühan ALTIN*, Uz. Dr. Lütfü HANOÐLU*, Uz. Dr. Ahmet ALTUNHALKA*, Uz. Dr. Alev KARAGÖZ*, Doç. Dr.

Detaylı

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý

GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve daðýlýmý Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 125-131 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA GATA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne 2002-2004 yýllarý arasýnda viral hepatit nedenli yatýþlarýn sýklýðý ve Türker Türker

Detaylı

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý?

Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? 18 ARAÞTIRMA Obstrüktif uyku apne sendromu olgularýnda hipotiroidi taramasý yapýlmalý mý? Nurçin Çimen Özýþýk*, Gülfem Yurteri**, Bahar Tüzün***, Önder Öztürk****, Özlem Oruç** *Bulanýk Devlet Hastanesi,

Detaylı

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri

Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri ARAÞTIRMA Dicle Üniversitesi Öðrencilerinde Madde Kullanýmýný Belirleyen Risk Faktörleri Murat Yalçýn 1, Altan Eþsizoðlu 2, Hasan Akkoç 3, Aziz Yaþan 4, Faruk Gürgen 5 1 Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Doç Dr Garip ŞAHİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 21 EKİM 2016 BELEK/ANTALYA

Doç Dr Garip ŞAHİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 21 EKİM 2016 BELEK/ANTALYA Doç Dr Garip ŞAHİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 21 EKİM 2016 BELEK/ANTALYA Garip Şahin 1, Beytullah Altınkaynak 2,İlter Bozacı 1,Cengiz Bal 3 Eskişehir Osmangazi

Detaylı

276 Apak ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim- Aralýk 2003 Akut lenfoblastik lösemide (ALL) iskelet tutulumunun klinik ve radyolojik bel

276 Apak ve ark. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi Ekim- Aralýk 2003 Akut lenfoblastik lösemide (ALL) iskelet tutulumunun klinik ve radyolojik bel Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 275-280 Orijinal Makale Akut lenfoblastik lösemide iyi prognoz göstergesi: kemik tutulumu Hilmi Apak 1, Tiraji Celkan 1, Ýnci Yýldýz 2, Cenap Zeybek 3 Alp

Detaylı