I. KONU Bu araştõrma da yumurta sektörü evcil tavuktan elde edilen yumurta bazõnda ele alõnõp değerlendirilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. KONU Bu araştõrma da yumurta sektörü evcil tavuktan elde edilen yumurta bazõnda ele alõnõp değerlendirilmiştir."

Transkript

1 1

2 I. KONU Bu araştõrma da yumurta sektörü evcil tavuktan elde edilen yumurta bazõnda ele alõnõp değerlendirilmiştir. Sektörün Dünyadaki ve Türkiye de ki mevcut durumu üretim, tüketim, ithalat ve ihracat başlõklarõyla ele alõnarak, istatistiki veriler yardõmõyla bu konulara açõklõk getirilmiştir. Diğer yandan sektörle ilgili kanunda yer alan maddeler hakkõnda da bilgi verilmiştir. Son olarak yumurta ürünleri teknolojisinde meydana gelen yeni gelişmelerin yanõnda, sektörde mevcut sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. II. TANIM Araştõrma konumuzu evcil tavuktan elde edilen yumurta oluşturduğu için burada, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ nca hazõrlanan ve 27 Mart 2000 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanarak yürürlüğe giren Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde yer alan tanõmlara yer verilecektir. Bu tebliğ yalnõzca evcil tavuktan gallus gallus var domesticus elde edilen yumurta ve yumurta ürünlerini kapsamakta, diğer kanatlõ hayvanlara ait yumurta ve yumurta ürünleri ile kuluçkalõk yumurtalarõ kapsamamaktadõr. Bahsedilen tebliğde konumuz olan yumurta ile ilgili aşağõda yer alan şu açõklamalara yer verilmiştir: a) Yumurta; sadece evcil tavuktan elde edilen kabuklu yumurtayõ, b) Kuluçkalõk yumurta; civciv üretimi amacõ ile horozlu sürülerden elde edilen kabuklu yumurtayõ, c) Yumurta kabuğu; yumurta içeriğini dõştan çevreleyen, dõştan içe doğru kutikula, kalsiyum tabakasõ ve kabuk altõ çift zarlõ yumurta embranõndan oluşmuş yapõyõ, d) Yumurta akõ; yumurta kabuğu ve yumurta sarõsõ arasõnda bulunan saydam maddeyi, e) Yumurta sarõsõ; yumurtanõn ortasõnda, vitelin membranõ ile çevrilmiş yumurtanõn sarõ renkli maddesini, f) Çatlak yumurta; yumurta kabuğunun sert kõsmõnõn hasar gördüğü, ancak yumurta kabuğu altõ membranõnõn bütünlüğünün kaybolmadõğõ ve oluşan hasarõn çõğlak gözle görülebildiği yumurtayõ, g) Kõrõk yumurta; yumurta kabuğunun bütünlüğünün kaybolduğu yumurtayõ, h) Yabancõ madde doğal olarak yumurtanõn yapõsõnda yer almayan iç ve dõş orjinli, organik ve inorganik maddeleri; yumurta içinde bulunabilecek kan lekeleri, kanlõ oluşumlar,et benekleri ve embriyonal oluşumlarõ, i) Kirli yumurta; kabuk yüzeyinde, kabuğun toplam yüzeyinin 1/8 inden fazla kabuk harici madde ve leke içeren yumurtayõ; j) Hafif kirli yumurta; gaita, kümes içeriği, çamur, kan lekesi gibi kabuk harici madde ve yumurta içeriği kabuğun toplam yüzeyinin 1/8 ini ve bulunduklarõ noktada ise toplam yüzeyin 1/16 sõnõ geçmeyen yumurtayõ, k) Temiz yumurta; kabuk yüzeyinde hiçbir yabancõ madde ve leke içermeyen yumurtayõ, l) Yumurta ürünleri; kabuğundan ayrõlmõş tüm yumurta, yumurta sarõsõ, yumurta akõ veya karõşõmlarõndan elde edilen, diğer gõda ve/veya katkõ maddeleri ile kombine edilebilen, sõvõ, konsantre, kurutulmuş, kristalize veya koagülasyon işlemine tutulmuş ürünleri, 2

3 m) Pastörizasyon; yumurta patojen mikroorganizmalarõn vejetatif formlarõnõn tamamõnõ, diğer mikroorganizmalarõn büyük bir kõsmõnõ öldürmek amacõyla yapõlan, yumurta veya yumurta ürünlerinin raf ömrünü uzatan, en az 63ºC de 30 dakika, 72ºC de 15 saniye veya 100ºC nin altõndaki sõcaklõkta uygun zaman kombinasyonu ile gerçekleştirilen õsõl işlemi, ifade eder. 1. İçeriği, Faydalarõ Ülkemiz mutfağõnda da tatlõdan tuzluya pekçok yemeğimizde kullandõğõmõz yumurta, lezzetli olduğu kadar besin değeri de oldukça yüksek bir gõdadõr. A, B, D ve E vitaminlerini ve diğer vitaminleri içermektedir. İhtiyacõmõz olan tüm temel vitamin ve minerallere sahip olan yumurtada toplam 13 adet vitamin ve mineral vardõr. Bununla birlikte yumurta, bol miktarda çinko, demir ve protein de içermektedir. Yumurta proteininin biyolojik değeri yani proteinden elde edilen fayda yumurta da %93.7 iken, bu değerin sütte %84.5, balõkta %76 ve sõğõr etinde de %74.3 oranõnda olduğu görülmektedir. Bir yumurta ile 45gr lõk orta yağ oranõna sahip ete veya 200gr inek sütüne eşit beslenme sağlanmaktadõr. Zengin içeriği ile vücut hücrelerini geliştiren, solunum ve sindirim sistemi sağlõğõnõn yanõsõra enfeksiyonlara karşõ koruma sağlayan yumurta bu özellikleri ile denilebilir ki bir canlõnõn gelişimi için gerekli tüm besin öğelerini içinde barõndõrmaktadõr. Yüksek kolesterol içeriğine sahip bir besin kaynağõ olmasõ nedeniyle kötü bir üne sahip olan yumurta, son yõllarda yapõlan araştõrmalarla aklanmaya başlamõştõr. Yumurtadaki kolesterol miktarõ 70miligramdõr. Yani kolesterolün kan içindeki yüksekliğine sebep yumurta değil diğer gõdalardan alõnan yağ miktarõdõr. Yapõlan araştõrmalara göre günde bir tane yumurta yiyen yetişkin bir insanda, kolesterol artõşõnõn meydana gelmediği ortaya çõkmõştõr. Ama yõllardõr toplum içinde bu konu hakkõnda yanlõş hükümler mevcuttur. Yumurtanõn bütün olarak veya yalnõzca beyaz ya da yalnõzca sarõ kõsmõ tüketildiği zaman içerdiği besin değeri şu şekildedir: 3

4 Tablo-1 : Yumurta Besin Değeri (Bütün, Beyaz, Sarõ) BESİN ELEMENTİ BÜTÜN BEYAZ SARI Enerji (kkal) Protein (g) Toplam Yağ (g) Toplam Karbonhidrat (g) Yağ Asitleri (g) Doymuş Yağlar (g) Tekli Doymamõş Yağlar (g) Çoklu Doymamõş Yağlar (g) Kolesterol (mg) Tiamin (mg) Riboflavin (mg) Niasin (mg) B6 Vitamini (mg) Folat (mcg) Vitamin B12 (mcg) Vitamin A (IU) Vitamin E (mg) Vitamin D (IU) Kolin (mg) Biotin (mcg) Kalsiyum, Ca (mg) Demir, Fe (mg) Magnezyum, Mg (mg) Bakõr, Cu (mg) İyot, I (mg) Çinko, Zn (mg) Sodyum, Na (mg) Manganez, Mn (mg) III. TÜRKİYE DE YUMURTA SEKTÖRÜ 1. Üretim Ülkemizde yumurta üretimine ilişkin son durum ve rakamsal verilerden bahsetmeden önce önemli birkaç noktanõn hatõrlatõlmasõnda fayda vardõr. Yumurta üretiminin bir şekli basit bir ifade ile sofralarõmõzda gõda olarak tükettiğimiz yumurtanõn üretimidir. Diğer şekli ise, daha kaliteli tavuk eti üretmek amacõyla civciv üretimi için kullanõlan yumurtalardõr. Bu civcivler kaliteli ve besin değeri yüksek yumurta ve et elde edebilmek amacõ ile kaliteli õrklardan üretilir. Yumurta ve yumurta ürünlerinin üretiminde kullanõlacak yumurtalarõn sağlõklõ hayvanlardan elde edilmiş olmasõ gerekmektedir. Yumurta yönlü yetiştirme yapan işletmelerde ana amaç; sürüyü istenilen yaşta yumurtaya sokabilmek, yumurta üretimini kõsa zamanda en üst düzeye çõkarmak ve bu düzeyi korumaktõr. 4

5 Ülkemizde yumurta üretiminde uyulmasõ gereken kurallar çerçevesinde yumurta ağõrlõk gruplarõ ve kalite sõnõflarõ Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde şu şekilde belirtilmiştir: a) Ağõrlõklarõna Göre Yumurtalar Tablo-2 : Ağõrlõklarõna Göre Yumurtalar AĞIRLIK GRUBU AĞIRLIK 100 YUMURTANIN MİNİMUM AĞIRLIĞI 360 YUMURTANIN MİNİMUM AĞIRLIĞI 1 >= 70 g 7.0 kg kg g 6.6 kg kg g 6.1 kg kg g 5.6 kg kg g 5.1 kg kg g 4.6 kg kg 7 =< 45 g =< 4.5kg =< kg b) Kalitelerine Göre Yumurtalar Burada kabuğun temizliğine ve hazarsõzlõk haline, içindeki hava boşluğunun yüksekliğine, akõnõn berrak olup olmamasõna, sarõsõnõn durumuna ve içerdiği mikroorganizmalara göre yapõlan incelemeler sonucu elde edilen veriler itibariyle yumurtalar kalitelerine göre sõnõflandõrõlmõşlardõr. Buna göre:! A Sõnõfõ Yumurta Taze Yumurta: Katikula ve yumurta kabuğu: Normal, temiz ve hasarsõz Hava boşluğu: 6mm den yüksek olmayacak ve hareket etmeyecek Yumurta akõ: Berrak, saydam, jel kõvamõnda ve yabancõ madde içermeyecek Yumurta sarõsõ: Işõk muayenesinde merkezde yuvarlak gölge şeklinde homojen olarak görülecek, membranda yõrtõk olmayacak. Yumurtanõn döndürülerek hareket ettirilmesinde merkezden belirgin şekilde ayrõlmayacak ve yabancõ madde içermeyecek. Mikroorganizma: Yumurta içeriğinde gözle görülebilir hiçbir mikroorganizma kolonisi ve parazit içermeyecek.! B Sõnõfõ Yumurta Depo Yumurta: Yumurta kabuğu: Normal, temiz veya hafif kirli ve hasarsõz. Hava boşluğu: 9mm den yüksek olmayacak. Yumurta akõ: Berrak, saydam olacak ve yabancõ madde içermeyecek. Yumurta sarõsõ: Işõk muayenesinde yumurta sarõsõnda yabancõ madde görülmeyecek. Mikroorganizma: Yumurta içeriğinde gözle görülebilir hiçbir mikroorganizma kolonisi ve parazit içermeyecek.! C Sõnõfõ Yumurta Depo Yumurta: A ve B sõnõf yumurta özelliklerini taşõmayan yumurtalar C sõnõfõ yumurtalardõr. Bu yumurtalar ancak gõda sanayiinde kullanõlabilir, direkt tüketime sunulmazlar. 5

6 İyi yumurta üretiminde önemli noktalardan birisi de kuluçkahanelerdir. Kuluçkahane bünyesinde yumurta kabul, seçim ve tasnif bölümü, yumurta fumigasyon odasõ, yumurta deposu, kuluçka makineleri bölümü, çõkõş makineleri bölümü, civciv seleksiyon, aşõlama, cinsiyet ayrõmõ ve kutulama bölümleri, ekipman ve malzeme temizleme, dezenfeksiyon bölümü, sterilizatör, malzeme odasõ ve depo, jeneratör, yakma fõrõnõ veya özel imha çukurunun yanõ sõra personelin duş yapabilecekleri ve giysilerini değiştirebilecekleri uygun bir bölüm, araç veya nakil araçlarõnõn giriş ve çõkõşlarõnda dezenfeksiyonunu sağlamak amacõyla araçlarõn içinden geçebileceği dezenfektan havuzlarõ ile alet ve ekipmanlarõn dezenfeksiyonunun yapõlabileceği uygun bir bölüm yer almaktadõr. (Bkz: Kuluçkahane ve Damõzlõk İşletmelerinin Sağlõk Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete 14 Eylül 1998, Sayõ: 23463) Yumurta üretiminin ülkemiz genelindeki durumuna bakõldõğõnda üretimin genel olarak Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Batõ Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi nde yoğunluk arz ettiği görülmektedir. Özellikle İç Anadolu da Çorum, Afyon, Kayseri ve Bolu illerinde kooperatifler ve kurulan şirketler ile sağlam oluşumlar meydana getirilmiştir. Yumurta üretiminde genellikle kapalõ alandan daha çok yararlanmayõ sağlayan kafes sistemi uygulanmaktadõr. Tablo-3 : Yõllara Göre Türkiye de Yumurta Üretim Sayõsõ (Milyon Adet) YILLAR * ÜRETİM MİLYON ADET ** 7826 KAYNAK: Besd-Bir web sitesi *=90-96 değerleri DİE yayõnlarõndan, değerleri BESD-BİR hesaplamalarõyla bulunmuştur. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ verilerine göre Türkiye nin 2002 yõlõ itibariyle yõllõk yumurta üretimi 7.5 milyar adet civarõndadõr. Yumurta tavukçuluğunun en yoğun olduğu bölgeler İç Anadolu, Ege ve Marmara dõr. (Bkz: Tablo 4) 6

7 Tablo-4 : Türkiye de Yumurta Tavukçuluğunun Yoğun Olduğu Bölgeler KAYNAK: Tablo-5: Yatõrõm Teşvik Belgeleri Yumurta / 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 YIL DETAY SEKTÖR ADI ADET TOPLAM YATIRIM SABİT YATIRIM DÖVİZ TAHSİSİ İSTİHDAM (KİŞİ) (MLN. TL.) (MLN. TL.) (BİN $) 1998 Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçhane PARENT STOCK Et tavuğu ve yumurta tavuğu entegrasyonu Tarõmsal sanayi; Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçhane- PARENT STOCK Tarõmsal Sanayi; yumurta ve et yönlü damõzlõk tavukçuluk, ticari civciv yarka Tarõmsal sanayi; yumurtalõk tavuk entegrasyonu Yumurta tavukçuluğu, damõzlõk civciv ve yem

8 Yumurta tavukçuluğu; yumurta yönlü damõzlõk civciv ve yarka Yumurta, yem tesisi, soğuk muhafaza ve tõr entegrasyonu Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçkahane PARENT STOCK Et tavuğu ve yumurta tavuğu entegrasyonu Tarõmsal sanayi; Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçhane PARENT STOCK Tarõmsal sanayi; yumurtalõk tavuk entegrasyonu Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçkahane PARENT STOCK Tarõmsal sanayi; Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçkahane PARENT STOCK Yumurta tavukçuluğu; yem ve entegrasyonu Yumurta tavukçuluğu; yumurta yönlü damõzlõk civciv ve yarka Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Yumurta ve et yönlü damõzlõk tavukçuluk, ticari civciv ve yarka 8

9 Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Yumurta tavukçuluğu; yumurta yönlü damõzlõk civciv ve yarka Yumurta ve et yönlü damõzlõk tavukçuluk, ticari civciv ve yarka YIL TOPLAMI Üretici Sayõsõ Eldeki veriler değerlendirildiği zaman ülkemizde yaklaşõk 3200 ün üzerinde yumurtacõ işletmenin bulunduğu belirlenmiştir. Ancak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ndan alõnan bilgiye göre; pazarlama ve sektörde hüküm süren krizden etkilenme durumuna göre son beş yõldan bu yana yumurta üreticisi sayõsõ arasõnda değişmektedir. 2. Dõş Ticaret Ülkemiz ithalat ve ihracat oranlarõ hakkõnda genel bir değerlendirme yaptõğõmõz zaman ithalat oranlarõnõn ihracata göre düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Burada ihraç edilen yumurtanõn tamamõ sofralõk yumurta iken, ithal edilen yumurta ise damõzlõk ve kuluçkalõk olanlardõr. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ nõn verdiği bilgiye artõk sofralõk yumurta ithalatõ yapõlmamaktadõr. İhracat oranlarõmõzda yõllara göre değişiklikler söz konusudur. Türkiye nin dünya yumurta ihracatõ içinden aldõğõ payõn %0,1 ile %0,5 arasõnda değişmekte olduğu görülmektedir. Bu sektörde ithal edilen en önemli girdiler yem hammadesi ve aşõlardõr. Yumurta - Gümrük Tarife Cetveli aşağõda yer almaktadõr: Tablo-6 : Yumurta Gümrük Tarife Cetveli Kuş ve kümes hayvanlarõnõn yumurtalarõ (kabuklu, taze, dayanõklõ hale getirilmiş veya pişirilmiş): -Kümes hayvanlarõnõn yumurtalarõ: - - Kuluçkalõk Yumurtalarõ: Hindi veya kazlara ait olanlar Damõzlõk olanlar Hindi yumurtasõ Diğerleri Damõzlõk olmayanlar Hindi yumurtasõ 9

10 Diğerleri Diğerleri Damõzlõk Olanlar Tavuk yumurtalarõ Diğerleri Damõzlõk olmayanlar Tavuk yumurtalarõ Diğerleri - - Diğerleri Hindi ve kaz yumurtalarõ Tavuk yumurtalarõ Diğerleri - Diğerleri - - Kuluçkalõk damõzlõk yumurtalar Devekuşu yumurtalarõ Diğerleri - - Kuluçkalõk damõzlõk olmayan yumurtalar Devekuşu yumurtalarõ Diğerleri Diğerleri Kuş ve kümes hayvanlarõnõn kabuksuz yumurtalarõ ve yumurta sarõlarõ (taze, kurutulmuş, buharla veya diğer bir şekilde dayanõklõlõğõ artõrõlmõş) (ilave şeker veya tatlandõrõcõ maddeler içersin içermesin): - Yumurta sarõlarõ Kurutulmuş İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri Diğerleri İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri Sõvõ halde Dondurulmuş - Diğerleri Kurutulmuş İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri Diğerleri İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri 10

11 2.1. İhracat Tablo-7 : Yumurta İhracatõ Ortalamasõ YILLAR İHRACAT/ BİN ADET $/ BİN ADET Kaynak: İGEME, DTM ve DİE kayõtlarõ Aşağõdaki tabloda tavuk yumurtalarõ ihracat rakamlarõ yer almaktadõr. Burada tavuk yumurtalarõ öncelikle kuluçkalõk ve diğerleri olarak; kuluçkalõk yumurtalar da kendi aralarõnda damõzlõk olan ve olmayan yumurtalar şeklinde gruplandõrõlmõştõr: Tablo-8 : Tavuk Yumurtalarõ İhracatõ ( $DOLAR) YILLAR KULUÇKALIK DİĞERLERİ Damõzlõk Olan Damõzlõk Olmayan , , (01-08 Aylarõ) KAYNAK: DİE verileri Yumurta ihracatõ iller bazõnda değerlendirildiğinde en büyük ihracatõn Çorum ilinden gerçekleştirildiği görülmektedir. Yumurta ihracat rakamlarõnõ; sõvõ ve kurutulmuş yumurta bazõnda da ele alarak değerlendirebiliriz: Tablo-9: Sõvõ ve Kurutulmuş Yumurta İhracatõ YILLAR İHRACAT / ton DOLAR / ton , , , ,11 KAYNAK:DTM kayõtlar 11

12 2.2. İthalat Tablo-10 : Türkiye nin Yumurta İthalatõ YILLAR DEĞER $ KAYNAK: DTM-EBİM kayõtlarõ Yumurta ithalatõnda gõdadan ziyade etlik veya yumurtacõ damõzlõklarõn kuluçkalõk yumurtalarõnõn ithalatõ durumu da mevcuttur. Aşağõdaki tabloda ise tavuk yumurtalarõ ithalat rakamlarõ yer almaktadõr. Burada tavuk yumurtalarõ öncelikle kuluçkalõk ve diğerleri olarak; kuluçkalõk yumurtalar da kendi aralarõnda damõzlõk olan ve olmayan yumurtalar şeklinde gruplandõrõlmõştõr: Tablo-11 : Tavuk Yumurtalarõ İthalatõ ($ DOLAR) YILLAR KULUÇKALIK DİĞERLERİ Damõzlõk Olan Damõzlõk Olmayan (01-08 Aylarõ) KAYNAK: DİE verileri Yumurta ithalat rakamlarõnõ; sõvõ ve kurutulmuş yumurta sarõsõnõn yanõ sõra sofralõk yumurta bazõnda da değerlendirebiliriz: Tablo-12 : Sofralõk Yumurta İthalatõ YILLAR SOFRALIK (1000 Adet) KURUTULMUŞ VEYA SIVI YUMURTA SARISI İthalat / Ton Dolar / Ton , , , ,22 KAYNAK: DTM kayõtlarõ Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan hazõrlanan Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde yumurta ithalatõ ile ilgili olarak şu notlar göze çarpmaktadõr: 12

13 1- Ülkemizde her yõl pastacõlõk, makarna ve bisküvi sanayiinde kullanõlmak üzere kabuksuz yumurta ithal edilmektedir. Bu ihtiyacõ karşõlayacak bir sanayi kurulmadõğõ taktirde bu ithalatõn her yõl %10 oranõnda artõş göstereceği görülmektedir. 2- Farklõ õrklarda yumurta ithalatõ oranlarõ artõş göstermektedir ki bunun her yõl en azõndan %5-10 luk bir artõş göstereceği beklenmektedir. 3. Tüketim Sektördeki gerileme etkilerini toplumsal boyutta da göstermiş, 1998 yõlõnda kişi başõ yumurta tüketimi 182 iken bugün bu sayõ 110 adete kadar düşmüştür. Bu düşüşün ana nedenleri olarak; sektörün içinde bulunduğu sõkõntõnõn fiyatlara yansõmasõnõn yanõnda yumurtada bulunan kolesterol oranõ gösterilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu konuda tek sorumlu yumurta olmamasõna karşõn genel kanõ bu yönde olduğu için bazõ üreticiler tüketimi arttõrmaya yönelik olarak yeni alternatifler üretmeye çalõşmaktadõrlar. Kolesterolsüz ya da düşük kolesterollü yumurta üretimi buna bir örnek olarak gösterilebilir. Tablo-13 : Türkiye de Kişi Başõ Yõllõk Yumurta Tüketimi YILLAR YAKLAŞIK ÜLKE NÜFUSU KİŞİ BAŞINA TÜKETİM ADET/YIL * KAYNAK: Besd-Bir Web Sitesi *2002 yõlõ sonucu Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ndan elde edilmiş veridir. IV. DÜNYADA YUMURTA SEKTÖRÜ 1. Üretim Bu bölümde dünyanõn çeşitli ülkelerinde sektöre ilişkin üretim durumu istatistiklerle açõklanacak ve Türkiye deki mevcut durum bu sonuçlar ile karşõlaştõrõlacaktõr li yõllardan başlayarak yumurta üretiminde önemli gelişmeler gösteren ve bugün yaklaşõk %70 i modern tesislerde gerçekleşen ülkemiz yumurta üretiminin Dünya ülkeleri içindeki yeri Tablo 14 te görülmektedir. 13

14 Tablo-14 : Dünyada Yumurta Üretimi Yõlõ (Bin Ton) ABD Japonya Rusya Fed. Hindistan Meksika Brezilya Fransa Almanya Italya Hollanda Ingiltere Iran Filipinler Aşağõdaki tabloda da ülkemiz, yumurta üretiminde, Avrupa Birliği ülkeleri ile karşõlaştõrõlmaktadõr. Burada ülkemizin Fransa dan sonra ikinci sõrada yer aldõğõ görülmektedir. Tabloda Türkiye için kullanõlan rakamlar DİE rakamlarõdõr. Tablo-15 : Yõllara Göre Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumurta Üretimi (TON) ÜLKE Fransa Almanya İtalya İngiltere Hollanda İspanya Belçika- Lüksemburg Yunanistan İsveç Portekiz Avusturya Danimarka Finlandiya İrlanda AB Ülkeleri Toplamõ Türkiye KAYNAK: Poultry International Vol 38. No:11 Türkiye için DİE rakamlarõ kullanõlmõştõr adet yumurta = 1 ton FAOSTAT (UN Food and Agriculture Organisation) tarafõndan yapõlan bir araştõrma sonucuna göre bazõ Avrupa ülkelerinde 2001 yõlõ üretilen yumurta sayõsõ şu şekildedir: 14

15 Tablo-16 : Bazõ Avrupa Ülkelerinde Üretilen Yumurta Sayõsõ ÜLKE 1000 TON Avusturya 97,0 Belçika 196,6 Fransa 1047,0 Almanya 890,0 Yunanistan 120,0 İrlanda 37,0 İtalya 707,0 Portekiz 107,9 İngiltere 629,5 Türkiye 715,0 Makedonya 37,4 Slovakya 66,7 Slovenya 22,7 Ukrayna 525,0 Litvanya 27,0 Bulgaristan 81,0 KAYNAK: FAOSTAT web sitesi Uluslararasõ Yumurta Komisyonu nun Haziran 2002 de hazõrladõğõ rapora göre, bazõ Avrupa ülkelerinin yanõnda (AB üyesi olan ve olmayan) Güney ve Kuzey Amerika ülkeleri, okyanus aşõrõ ülkeler ile Afrika ve Asya da yer alan bazõ ülkelerde gerçekleşen yumurta üretim rakamlarõndaki artõş ve azalõş oranlarõ aşağõdaki şekilde gerçekleşmiştir: a) Bazõ Avrupa Birliği Ülkeleri ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI İtalya +%2,7 - İspanya +%7,3 +%8,7 İngiltere +%3,4 +%0,8 Fransa -%3,5 +%0,6 Hollanda -%5,8 -%0,8 Almanya -%2,0 -%1,0 b) Diğer Avrupa Ülkeleri ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Macaristan +%3,0 -%4,0 Norveç -%1,5 -%2,3 İsviçre +%8,4 -%3,6 Çek Cumhuriyeti +%3,0 -%1,0 15

16 c) Kuzey Amerika ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI ABD +%2,6 +%0,4 Kanada -%9,2 -%9,2 Meksika +%1,6 +%1,6 d) Güney Amerika ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Arjantin +%19,8 -%12,0 Brezilya +%15,9 +%0,6 Meksika +%1,6 +%1,6 e) Okyanus Aşõrõ Ülkeler ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Avustralya -%22,0 -%23,9 Yeni Zelanda +%15,0 +%13,5 f) Afrika 2002 yõlõ ilk yarõsõ: -%1,0 g) Asya ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Hindistan -%10,5 +%31,3 Japonya -%4,0 Rusya +%3,6 İran -%13,7 -%1,0 2. Dünya Ticareti FAO (UN Food and Agriculture Organisation) web sitesi rakamlarõna göre dünyada yumurta ihracat ve ithalat şu şekildedir: Tablo-17: Dünya Yumurta İhracatõ (Değer: 1000$) ÜLKELER ABD Çin Fransa Almanya Hollanda Kanada İspanya Malezya

17 Tablo-18: Dünya Yumurta İthalatõ (Değer: 1000$) ÜLKELER ABD Hong Kong Kuveyt Almanya Hollanda İsviçre İspanya İngiltere Tüketim Tablo-19/A : Çeşitli Ülkelerde Kişi Başõ Tüketim (adet) KAYNAK: (DTM, Besd- Bir, Set-Bir, Tarõm Bakanlõğõ, DİE) Tablo-19/A da grafik olarak, Tablo- 19/B de ise sayõsal verilerin yer aldõğõ tablolarda ABD, Güney Amerika ve Avrupa daki ülkeleri (AB üyesi olan ve olmayan) yanõ sõra Uzak Doğu ülkelerindeki yumurta tüketimi karşõlaştõrõlmaktadõr. 17

18 Tablo- 19/B: Çeşitli Ülkelerde Kişi Başõ Tüketim (adet) YILLIK KİŞİ BAŞI YUMURTA TÜKETİMİ (ADET) ÜLKE Kanada Meksika Amerika Brezilya Kolombiya Fransa Almanya İtalya Hollanda İspanya İngiltere Bulgaristan Polonya Romanya Rusya Ukrayna Çin Hong Kong Hindistan Endonezya Japonya Malezya Kore Tayvan Tayland KAYNAK: (DTM, Besd- Bir, Set-Bir, Tarõm Bakanlõğõ, DİE) V.SEKTÖRE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER Bu bölümde Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde bahsedilen sofralõk tavuk yumurtasõ ile ilgili olarak özellikle üreticiye yönelik bazõ önemli bilgiler sunulmaktadõr: 1. Fire ve Zaiyat Oranlarõ Yumurta buzhanelerde muhafaza edilip satõşa çõkarõldõğõ zaman, toptan ve perakende satõşlardaki fire oranõ %8-10 arasõndadõr. Piyasadan mübayaa edilip, viyollerde toptan ve perakende satõlan yumurtalarda fire oranlarõ İlkbahar, Sonbahar ve Kõş aylarõnda ise, çatlak ve çürüklük sebebi ile %10 dur. 2. Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme Yumurta ve yumurta ürünleri, Türk Gõda Kodeksi Yönetmeliğinin Ambalajlama ve Etiketleme İşaretleme bölümünde yer alan maddelere uygun olarak ambalajlanacak, etiketlenecek ve işaretlenecektir. 18

19 Bu kurallarõn yanõnda Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde belirtilen ek maddelerde dikkate alõnacaktõr. Bunlar: 1- Yumurtalarõn ağõrlõk ve kalite sõnõfõ, ürün adõ ile aynõ yüzde belirtilecektir. 2- Paketlendiği tarihte hava boşluğu 4mm veya daha düşük olan A sõnõfõ yumurtalar ekstra olarak nitelendirilebilir. 3- Herhangi bir konservasyon işlemine tabii tutulmamõş ve +8 C nin altõnda soğutulmamõş B sõnõfõ yumurtlar B işareti ile gösterilecektir C nin altõnda soğutma işlemine tabii tutulmuş B sõnõfõ yumurtalar etikette üçgen işareti ile gösterilecektir. 5- Gaz karõşõmõ ile konserve işlemine tabii tutulmuş, soğutularak veya soğutulmadan depo edilmiş B sõnõfõ yumurtalar etikette <> işareti ile gösterilecektir. 6- Yumurtalarõn etiketinde üretim tarihi olarak yumurtlama tarihi yer alacaktõr. 7- Yumurtalarõn etiketinde paketleme tarihi olarak yumurtanõn satõşa sunulmak üzere paketlendiği tarih yer alacaktõr. 3.Ürün Standartlarõ Yumurta sektöründe TSE standartlarõ uygulanmaktadõr. ÜRÜN UYGULANAN STANDART Tavuk Yumurtasõ Kuluçkalõk TS 4017 Tavuk Yumurtasõ Kabuklu TS Hijyen Kurallarõ Yumurta üretiminde uyulmasõ gerekli olan hijyen kurallarõ Türk Gõda Kodeksi nin Hijyen bölümünde belirtilmiştir. Diğer yandan Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde konuya ilişkin ek maddeler yer almaktadõr. Bunlar: a) Yumurtanõn kõrõlmasõndan sonra, yumurta içeriği hemen üretim işlemine tabii tutulmayacaksa, yeterli hijyen şartlarõ altõnda dondurularak veya +40 C yi geçmeyen sõcaklõkta muhafaza edilir. Bu koşullarda muhafaza 48 saati geçemez. b) Yumurta ürünleri üretimi takiben hemen +40 C yi geçmeyecek şekilde soğutulur veya dondurulur. +40 C de muhafaza 48 saati geçemez. İngredientteki şekeri alõnmõş ürünler için bu kural geçerli değildir. c) A sõnõfõ yumurtalar yõkanarak veya başka bir metotla temizlenemez ve yağlanma işlemi uygulanamaz. d) C sõnõfõnda bulunan sanayi yumurtalarõ, işlenme amacõ ile kõrõlmadan önce yõkanarak, gõda sanayinde kullanõlabilen bir dezenfektan madde ile dezenfekte edilecektir. Dezenfeksiyon işleminden sonra, yumurtalar tekrar yõkanacak ve kuruduktan sonra kõrõlma işlemi yerine getirilecektir. e) Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminden hemen sonra depolarda violler içinde muhafaza edilecektir. Soğumadan önce paketlenmeyecek, kutulara konulmayacak ve yõğõn şeklinde istif edilmeyecektir. f) Ambalajlamada kullanõlan viol veya benzeri materyaller, dezenfekte edilmeden ikinci defa kullanõlamazlar. h) Yumurtaların mikrobiyolojik özellikleri EK-3 e uygun olacaktır: 19

20 EK-3 n C M M Mezofilik aerobik bakteri 5 3 1xl05 ml 1xl06 ml Salmonella g'da bulunmamalõ h) Yumurta ürünlerinin mikrobiyolojik özellikleri EK-4 e uygun olacaktõr: EK- 4 n C M M Salmonella g'da bulunmamalõ Staphyloccocaceae* g'da bulunmamalõ Mezofilik aerobik 1xl05 grml 5 3 1xl04 gr-ml bakteri Enterobacteriaceae gr-ml 1xl02gr-ml N : Numune sayõsõ c : Mikroorganizma sayõsõ "m" ile "M" arasõnda bulunabilecek maksimum numune sayõsõ m : Tüm numunelerde bulunabilecek maksimum mikroorganizma sayõsõ M:"c" sayõda numunede bulunabilecek maksimum mikroorganizma sayõsõ * : Yalnzca kurutulmuş ürünler için geçerlidir 5.Taşõma ve Depolama Yumurta ve yumurta ürünlerine ilişkin taşõnma ve depolama işlemleri Türk Gõda Kodeksi Yönetmeliğinin Taşõma ve Depolama bölümünde yer alan maddelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu kurallarõn yanõnda Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde belirtilen ek maddelerde dikkate alõnacaktõr. Bunlar: 1- Yumurta diğer kanatlõ-hayvan türleri yumurtalarõ ile birlikte depo edilemez ve taşõnamaz. 2- Yumurta 8-15 C de ve %70-80 bağõl nem içeren depolarda muhafaza edilecektir. 3- Satõş noktalarõnda yumurtalar +12 C nin üzerinde muhafaza edilemez. 4- Yumurta ürünleri aşağõda verilen sõcaklõk derecelerinde depolanacaktõr. Ürün depolama sõcaklõklarõ Derin dondurulmuş ürünler 18 C Dondurulmuş ürünler -12 C Soğutulmuş ürünler +4 C Pastorize ürünler +4 C Dehidre ürünler, yumurta akõ hariç +15 C VI.YUMURTA ÜRETİM / İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER Türkiye de yumurta üretimi 1980 li yõllardan itibaren, ilk olarak kafes sistemli kümeslerde yapõlmaya başlanmõştõr. Zamanla bu tip kümeslerin gördüğü ilgi ile ülkemiz birbirine benzer tesislerle dolmuştur. Bu tip tesislerin tercih edilmesinin nedeni birim alandan daha çok istifade etme, sağlõklõ ve hijyenik yumurta üretimi, daha az işgücü ve yem tüketimi hedefine ulaşmak olarak açõklanabilir. 20

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3

İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3 HAZIRLAYAN BAHAR ÖZSU 2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3 2. KONTAKT LENS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 4 2.1. Geçmişten Günümüze Kontakt Lensler 4 2.2. Kontakt Lensin Tanõmõ 5 2.3.

Detaylı

1.1. Tanımı ve Kapsamı 3 1.2. Tavukçuluk Sektörünün Tarihi 4 2. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ YERİ 5

1.1. Tanımı ve Kapsamı 3 1.2. Tavukçuluk Sektörünün Tarihi 4 2. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ YERİ 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. TAVUK ETİ VE TAVUKÇULUK SEKTÖRÜ 3 1.1. Tanımı ve Kapsamı 3 1.2. Tavukçuluk Sektörünün Tarihi 4 2. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ YERİ 5 2.1. Dünyada Tavuk Eti Üretimi 5 2.2. Dünyada Tavuk Eti

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr.

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr. 1. MERMER 1.1 Giriş Doğaltaşlar sõnõfõna giren mermer yüzyõllardan beri insanõn yaşadõğõ alanlarda, sanatsal amaçlarla ve yapõsõ itibariyle sağlam olmasõ sebepleriyle kullanõlmõştõr. Günümüzde de inşaat

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI 1 İSTANBUL TİCARET ODASI MAKARNA SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA Güncelleme Tarihi: 2.12.2002 2 İ Ç İ N D E K İ L E R I. ÜRÜN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ Sayfa No 1) Makarna Çeşitleri

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

i T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ-YL-2006-0002 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA (İMKB) İŞLEM GÖREN GIDA SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE ÖZSERMAYE

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKARNA SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa Tosun Kd.Uzman SA 01-3-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2001 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. SEKTÖRÜN

Detaylı

Organik Solventlerin Kullanõmõ ile Yapõlan Yüzey İşlemlerindeki

Organik Solventlerin Kullanõmõ ile Yapõlan Yüzey İşlemlerindeki AVRUPA KOMİSYONU Organik Solventlerin Kullanõmõ ile Yapõlan Yüzey İşlemlerindeki Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanõ Ağustos 2007 Üst kat veya film lamine Astar ve/veya yapõşkan Ön işlem Metalik

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

Tarõm ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/ 98 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI (98/223/EC)

Tarõm ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/ 98 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI (98/223/EC) Tarõm ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/ 98 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ, (98/223/EC) Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasõnda bir Ortaklõk oluşturan

Detaylı