I. KONU Bu araştõrma da yumurta sektörü evcil tavuktan elde edilen yumurta bazõnda ele alõnõp değerlendirilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. KONU Bu araştõrma da yumurta sektörü evcil tavuktan elde edilen yumurta bazõnda ele alõnõp değerlendirilmiştir."

Transkript

1 1

2 I. KONU Bu araştõrma da yumurta sektörü evcil tavuktan elde edilen yumurta bazõnda ele alõnõp değerlendirilmiştir. Sektörün Dünyadaki ve Türkiye de ki mevcut durumu üretim, tüketim, ithalat ve ihracat başlõklarõyla ele alõnarak, istatistiki veriler yardõmõyla bu konulara açõklõk getirilmiştir. Diğer yandan sektörle ilgili kanunda yer alan maddeler hakkõnda da bilgi verilmiştir. Son olarak yumurta ürünleri teknolojisinde meydana gelen yeni gelişmelerin yanõnda, sektörde mevcut sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. II. TANIM Araştõrma konumuzu evcil tavuktan elde edilen yumurta oluşturduğu için burada, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ nca hazõrlanan ve 27 Mart 2000 tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanarak yürürlüğe giren Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde yer alan tanõmlara yer verilecektir. Bu tebliğ yalnõzca evcil tavuktan gallus gallus var domesticus elde edilen yumurta ve yumurta ürünlerini kapsamakta, diğer kanatlõ hayvanlara ait yumurta ve yumurta ürünleri ile kuluçkalõk yumurtalarõ kapsamamaktadõr. Bahsedilen tebliğde konumuz olan yumurta ile ilgili aşağõda yer alan şu açõklamalara yer verilmiştir: a) Yumurta; sadece evcil tavuktan elde edilen kabuklu yumurtayõ, b) Kuluçkalõk yumurta; civciv üretimi amacõ ile horozlu sürülerden elde edilen kabuklu yumurtayõ, c) Yumurta kabuğu; yumurta içeriğini dõştan çevreleyen, dõştan içe doğru kutikula, kalsiyum tabakasõ ve kabuk altõ çift zarlõ yumurta embranõndan oluşmuş yapõyõ, d) Yumurta akõ; yumurta kabuğu ve yumurta sarõsõ arasõnda bulunan saydam maddeyi, e) Yumurta sarõsõ; yumurtanõn ortasõnda, vitelin membranõ ile çevrilmiş yumurtanõn sarõ renkli maddesini, f) Çatlak yumurta; yumurta kabuğunun sert kõsmõnõn hasar gördüğü, ancak yumurta kabuğu altõ membranõnõn bütünlüğünün kaybolmadõğõ ve oluşan hasarõn çõğlak gözle görülebildiği yumurtayõ, g) Kõrõk yumurta; yumurta kabuğunun bütünlüğünün kaybolduğu yumurtayõ, h) Yabancõ madde doğal olarak yumurtanõn yapõsõnda yer almayan iç ve dõş orjinli, organik ve inorganik maddeleri; yumurta içinde bulunabilecek kan lekeleri, kanlõ oluşumlar,et benekleri ve embriyonal oluşumlarõ, i) Kirli yumurta; kabuk yüzeyinde, kabuğun toplam yüzeyinin 1/8 inden fazla kabuk harici madde ve leke içeren yumurtayõ; j) Hafif kirli yumurta; gaita, kümes içeriği, çamur, kan lekesi gibi kabuk harici madde ve yumurta içeriği kabuğun toplam yüzeyinin 1/8 ini ve bulunduklarõ noktada ise toplam yüzeyin 1/16 sõnõ geçmeyen yumurtayõ, k) Temiz yumurta; kabuk yüzeyinde hiçbir yabancõ madde ve leke içermeyen yumurtayõ, l) Yumurta ürünleri; kabuğundan ayrõlmõş tüm yumurta, yumurta sarõsõ, yumurta akõ veya karõşõmlarõndan elde edilen, diğer gõda ve/veya katkõ maddeleri ile kombine edilebilen, sõvõ, konsantre, kurutulmuş, kristalize veya koagülasyon işlemine tutulmuş ürünleri, 2

3 m) Pastörizasyon; yumurta patojen mikroorganizmalarõn vejetatif formlarõnõn tamamõnõ, diğer mikroorganizmalarõn büyük bir kõsmõnõ öldürmek amacõyla yapõlan, yumurta veya yumurta ürünlerinin raf ömrünü uzatan, en az 63ºC de 30 dakika, 72ºC de 15 saniye veya 100ºC nin altõndaki sõcaklõkta uygun zaman kombinasyonu ile gerçekleştirilen õsõl işlemi, ifade eder. 1. İçeriği, Faydalarõ Ülkemiz mutfağõnda da tatlõdan tuzluya pekçok yemeğimizde kullandõğõmõz yumurta, lezzetli olduğu kadar besin değeri de oldukça yüksek bir gõdadõr. A, B, D ve E vitaminlerini ve diğer vitaminleri içermektedir. İhtiyacõmõz olan tüm temel vitamin ve minerallere sahip olan yumurtada toplam 13 adet vitamin ve mineral vardõr. Bununla birlikte yumurta, bol miktarda çinko, demir ve protein de içermektedir. Yumurta proteininin biyolojik değeri yani proteinden elde edilen fayda yumurta da %93.7 iken, bu değerin sütte %84.5, balõkta %76 ve sõğõr etinde de %74.3 oranõnda olduğu görülmektedir. Bir yumurta ile 45gr lõk orta yağ oranõna sahip ete veya 200gr inek sütüne eşit beslenme sağlanmaktadõr. Zengin içeriği ile vücut hücrelerini geliştiren, solunum ve sindirim sistemi sağlõğõnõn yanõsõra enfeksiyonlara karşõ koruma sağlayan yumurta bu özellikleri ile denilebilir ki bir canlõnõn gelişimi için gerekli tüm besin öğelerini içinde barõndõrmaktadõr. Yüksek kolesterol içeriğine sahip bir besin kaynağõ olmasõ nedeniyle kötü bir üne sahip olan yumurta, son yõllarda yapõlan araştõrmalarla aklanmaya başlamõştõr. Yumurtadaki kolesterol miktarõ 70miligramdõr. Yani kolesterolün kan içindeki yüksekliğine sebep yumurta değil diğer gõdalardan alõnan yağ miktarõdõr. Yapõlan araştõrmalara göre günde bir tane yumurta yiyen yetişkin bir insanda, kolesterol artõşõnõn meydana gelmediği ortaya çõkmõştõr. Ama yõllardõr toplum içinde bu konu hakkõnda yanlõş hükümler mevcuttur. Yumurtanõn bütün olarak veya yalnõzca beyaz ya da yalnõzca sarõ kõsmõ tüketildiği zaman içerdiği besin değeri şu şekildedir: 3

4 Tablo-1 : Yumurta Besin Değeri (Bütün, Beyaz, Sarõ) BESİN ELEMENTİ BÜTÜN BEYAZ SARI Enerji (kkal) Protein (g) Toplam Yağ (g) Toplam Karbonhidrat (g) Yağ Asitleri (g) Doymuş Yağlar (g) Tekli Doymamõş Yağlar (g) Çoklu Doymamõş Yağlar (g) Kolesterol (mg) Tiamin (mg) Riboflavin (mg) Niasin (mg) B6 Vitamini (mg) Folat (mcg) Vitamin B12 (mcg) Vitamin A (IU) Vitamin E (mg) Vitamin D (IU) Kolin (mg) Biotin (mcg) Kalsiyum, Ca (mg) Demir, Fe (mg) Magnezyum, Mg (mg) Bakõr, Cu (mg) İyot, I (mg) Çinko, Zn (mg) Sodyum, Na (mg) Manganez, Mn (mg) III. TÜRKİYE DE YUMURTA SEKTÖRÜ 1. Üretim Ülkemizde yumurta üretimine ilişkin son durum ve rakamsal verilerden bahsetmeden önce önemli birkaç noktanõn hatõrlatõlmasõnda fayda vardõr. Yumurta üretiminin bir şekli basit bir ifade ile sofralarõmõzda gõda olarak tükettiğimiz yumurtanõn üretimidir. Diğer şekli ise, daha kaliteli tavuk eti üretmek amacõyla civciv üretimi için kullanõlan yumurtalardõr. Bu civcivler kaliteli ve besin değeri yüksek yumurta ve et elde edebilmek amacõ ile kaliteli õrklardan üretilir. Yumurta ve yumurta ürünlerinin üretiminde kullanõlacak yumurtalarõn sağlõklõ hayvanlardan elde edilmiş olmasõ gerekmektedir. Yumurta yönlü yetiştirme yapan işletmelerde ana amaç; sürüyü istenilen yaşta yumurtaya sokabilmek, yumurta üretimini kõsa zamanda en üst düzeye çõkarmak ve bu düzeyi korumaktõr. 4

5 Ülkemizde yumurta üretiminde uyulmasõ gereken kurallar çerçevesinde yumurta ağõrlõk gruplarõ ve kalite sõnõflarõ Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde şu şekilde belirtilmiştir: a) Ağõrlõklarõna Göre Yumurtalar Tablo-2 : Ağõrlõklarõna Göre Yumurtalar AĞIRLIK GRUBU AĞIRLIK 100 YUMURTANIN MİNİMUM AĞIRLIĞI 360 YUMURTANIN MİNİMUM AĞIRLIĞI 1 >= 70 g 7.0 kg kg g 6.6 kg kg g 6.1 kg kg g 5.6 kg kg g 5.1 kg kg g 4.6 kg kg 7 =< 45 g =< 4.5kg =< kg b) Kalitelerine Göre Yumurtalar Burada kabuğun temizliğine ve hazarsõzlõk haline, içindeki hava boşluğunun yüksekliğine, akõnõn berrak olup olmamasõna, sarõsõnõn durumuna ve içerdiği mikroorganizmalara göre yapõlan incelemeler sonucu elde edilen veriler itibariyle yumurtalar kalitelerine göre sõnõflandõrõlmõşlardõr. Buna göre:! A Sõnõfõ Yumurta Taze Yumurta: Katikula ve yumurta kabuğu: Normal, temiz ve hasarsõz Hava boşluğu: 6mm den yüksek olmayacak ve hareket etmeyecek Yumurta akõ: Berrak, saydam, jel kõvamõnda ve yabancõ madde içermeyecek Yumurta sarõsõ: Işõk muayenesinde merkezde yuvarlak gölge şeklinde homojen olarak görülecek, membranda yõrtõk olmayacak. Yumurtanõn döndürülerek hareket ettirilmesinde merkezden belirgin şekilde ayrõlmayacak ve yabancõ madde içermeyecek. Mikroorganizma: Yumurta içeriğinde gözle görülebilir hiçbir mikroorganizma kolonisi ve parazit içermeyecek.! B Sõnõfõ Yumurta Depo Yumurta: Yumurta kabuğu: Normal, temiz veya hafif kirli ve hasarsõz. Hava boşluğu: 9mm den yüksek olmayacak. Yumurta akõ: Berrak, saydam olacak ve yabancõ madde içermeyecek. Yumurta sarõsõ: Işõk muayenesinde yumurta sarõsõnda yabancõ madde görülmeyecek. Mikroorganizma: Yumurta içeriğinde gözle görülebilir hiçbir mikroorganizma kolonisi ve parazit içermeyecek.! C Sõnõfõ Yumurta Depo Yumurta: A ve B sõnõf yumurta özelliklerini taşõmayan yumurtalar C sõnõfõ yumurtalardõr. Bu yumurtalar ancak gõda sanayiinde kullanõlabilir, direkt tüketime sunulmazlar. 5

6 İyi yumurta üretiminde önemli noktalardan birisi de kuluçkahanelerdir. Kuluçkahane bünyesinde yumurta kabul, seçim ve tasnif bölümü, yumurta fumigasyon odasõ, yumurta deposu, kuluçka makineleri bölümü, çõkõş makineleri bölümü, civciv seleksiyon, aşõlama, cinsiyet ayrõmõ ve kutulama bölümleri, ekipman ve malzeme temizleme, dezenfeksiyon bölümü, sterilizatör, malzeme odasõ ve depo, jeneratör, yakma fõrõnõ veya özel imha çukurunun yanõ sõra personelin duş yapabilecekleri ve giysilerini değiştirebilecekleri uygun bir bölüm, araç veya nakil araçlarõnõn giriş ve çõkõşlarõnda dezenfeksiyonunu sağlamak amacõyla araçlarõn içinden geçebileceği dezenfektan havuzlarõ ile alet ve ekipmanlarõn dezenfeksiyonunun yapõlabileceği uygun bir bölüm yer almaktadõr. (Bkz: Kuluçkahane ve Damõzlõk İşletmelerinin Sağlõk Kontrol Yönetmeliği, Resmi Gazete 14 Eylül 1998, Sayõ: 23463) Yumurta üretiminin ülkemiz genelindeki durumuna bakõldõğõnda üretimin genel olarak Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Batõ Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi nde yoğunluk arz ettiği görülmektedir. Özellikle İç Anadolu da Çorum, Afyon, Kayseri ve Bolu illerinde kooperatifler ve kurulan şirketler ile sağlam oluşumlar meydana getirilmiştir. Yumurta üretiminde genellikle kapalõ alandan daha çok yararlanmayõ sağlayan kafes sistemi uygulanmaktadõr. Tablo-3 : Yõllara Göre Türkiye de Yumurta Üretim Sayõsõ (Milyon Adet) YILLAR * ÜRETİM MİLYON ADET ** 7826 KAYNAK: Besd-Bir web sitesi *=90-96 değerleri DİE yayõnlarõndan, değerleri BESD-BİR hesaplamalarõyla bulunmuştur. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ verilerine göre Türkiye nin 2002 yõlõ itibariyle yõllõk yumurta üretimi 7.5 milyar adet civarõndadõr. Yumurta tavukçuluğunun en yoğun olduğu bölgeler İç Anadolu, Ege ve Marmara dõr. (Bkz: Tablo 4) 6

7 Tablo-4 : Türkiye de Yumurta Tavukçuluğunun Yoğun Olduğu Bölgeler KAYNAK: Tablo-5: Yatõrõm Teşvik Belgeleri Yumurta / 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 YIL DETAY SEKTÖR ADI ADET TOPLAM YATIRIM SABİT YATIRIM DÖVİZ TAHSİSİ İSTİHDAM (KİŞİ) (MLN. TL.) (MLN. TL.) (BİN $) 1998 Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçhane PARENT STOCK Et tavuğu ve yumurta tavuğu entegrasyonu Tarõmsal sanayi; Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçhane- PARENT STOCK Tarõmsal Sanayi; yumurta ve et yönlü damõzlõk tavukçuluk, ticari civciv yarka Tarõmsal sanayi; yumurtalõk tavuk entegrasyonu Yumurta tavukçuluğu, damõzlõk civciv ve yem

8 Yumurta tavukçuluğu; yumurta yönlü damõzlõk civciv ve yarka Yumurta, yem tesisi, soğuk muhafaza ve tõr entegrasyonu Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçkahane PARENT STOCK Et tavuğu ve yumurta tavuğu entegrasyonu Tarõmsal sanayi; Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçhane PARENT STOCK Tarõmsal sanayi; yumurtalõk tavuk entegrasyonu Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçkahane PARENT STOCK Tarõmsal sanayi; Damõzlõk yumurta, civciv ve kuluçkahane PARENT STOCK Yumurta tavukçuluğu; yem ve entegrasyonu Yumurta tavukçuluğu; yumurta yönlü damõzlõk civciv ve yarka Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Yumurta ve et yönlü damõzlõk tavukçuluk, ticari civciv ve yarka 8

9 Yumurta, yem üretimi ve yem bitkileri yetiştiriciliği YIL TOPLAMI Yumurta tavukçuluğu; yumurta yönlü damõzlõk civciv ve yarka Yumurta ve et yönlü damõzlõk tavukçuluk, ticari civciv ve yarka YIL TOPLAMI Üretici Sayõsõ Eldeki veriler değerlendirildiği zaman ülkemizde yaklaşõk 3200 ün üzerinde yumurtacõ işletmenin bulunduğu belirlenmiştir. Ancak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ndan alõnan bilgiye göre; pazarlama ve sektörde hüküm süren krizden etkilenme durumuna göre son beş yõldan bu yana yumurta üreticisi sayõsõ arasõnda değişmektedir. 2. Dõş Ticaret Ülkemiz ithalat ve ihracat oranlarõ hakkõnda genel bir değerlendirme yaptõğõmõz zaman ithalat oranlarõnõn ihracata göre düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Burada ihraç edilen yumurtanõn tamamõ sofralõk yumurta iken, ithal edilen yumurta ise damõzlõk ve kuluçkalõk olanlardõr. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ nõn verdiği bilgiye artõk sofralõk yumurta ithalatõ yapõlmamaktadõr. İhracat oranlarõmõzda yõllara göre değişiklikler söz konusudur. Türkiye nin dünya yumurta ihracatõ içinden aldõğõ payõn %0,1 ile %0,5 arasõnda değişmekte olduğu görülmektedir. Bu sektörde ithal edilen en önemli girdiler yem hammadesi ve aşõlardõr. Yumurta - Gümrük Tarife Cetveli aşağõda yer almaktadõr: Tablo-6 : Yumurta Gümrük Tarife Cetveli Kuş ve kümes hayvanlarõnõn yumurtalarõ (kabuklu, taze, dayanõklõ hale getirilmiş veya pişirilmiş): -Kümes hayvanlarõnõn yumurtalarõ: - - Kuluçkalõk Yumurtalarõ: Hindi veya kazlara ait olanlar Damõzlõk olanlar Hindi yumurtasõ Diğerleri Damõzlõk olmayanlar Hindi yumurtasõ 9

10 Diğerleri Diğerleri Damõzlõk Olanlar Tavuk yumurtalarõ Diğerleri Damõzlõk olmayanlar Tavuk yumurtalarõ Diğerleri - - Diğerleri Hindi ve kaz yumurtalarõ Tavuk yumurtalarõ Diğerleri - Diğerleri - - Kuluçkalõk damõzlõk yumurtalar Devekuşu yumurtalarõ Diğerleri - - Kuluçkalõk damõzlõk olmayan yumurtalar Devekuşu yumurtalarõ Diğerleri Diğerleri Kuş ve kümes hayvanlarõnõn kabuksuz yumurtalarõ ve yumurta sarõlarõ (taze, kurutulmuş, buharla veya diğer bir şekilde dayanõklõlõğõ artõrõlmõş) (ilave şeker veya tatlandõrõcõ maddeler içersin içermesin): - Yumurta sarõlarõ Kurutulmuş İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri Diğerleri İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri Sõvõ halde Dondurulmuş - Diğerleri Kurutulmuş İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri Diğerleri İnsan gõdasõ olarak kullanõlmaya elverişli olmayanlar Diğerleri 10

11 2.1. İhracat Tablo-7 : Yumurta İhracatõ Ortalamasõ YILLAR İHRACAT/ BİN ADET $/ BİN ADET Kaynak: İGEME, DTM ve DİE kayõtlarõ Aşağõdaki tabloda tavuk yumurtalarõ ihracat rakamlarõ yer almaktadõr. Burada tavuk yumurtalarõ öncelikle kuluçkalõk ve diğerleri olarak; kuluçkalõk yumurtalar da kendi aralarõnda damõzlõk olan ve olmayan yumurtalar şeklinde gruplandõrõlmõştõr: Tablo-8 : Tavuk Yumurtalarõ İhracatõ ( $DOLAR) YILLAR KULUÇKALIK DİĞERLERİ Damõzlõk Olan Damõzlõk Olmayan , , (01-08 Aylarõ) KAYNAK: DİE verileri Yumurta ihracatõ iller bazõnda değerlendirildiğinde en büyük ihracatõn Çorum ilinden gerçekleştirildiği görülmektedir. Yumurta ihracat rakamlarõnõ; sõvõ ve kurutulmuş yumurta bazõnda da ele alarak değerlendirebiliriz: Tablo-9: Sõvõ ve Kurutulmuş Yumurta İhracatõ YILLAR İHRACAT / ton DOLAR / ton , , , ,11 KAYNAK:DTM kayõtlar 11

12 2.2. İthalat Tablo-10 : Türkiye nin Yumurta İthalatõ YILLAR DEĞER $ KAYNAK: DTM-EBİM kayõtlarõ Yumurta ithalatõnda gõdadan ziyade etlik veya yumurtacõ damõzlõklarõn kuluçkalõk yumurtalarõnõn ithalatõ durumu da mevcuttur. Aşağõdaki tabloda ise tavuk yumurtalarõ ithalat rakamlarõ yer almaktadõr. Burada tavuk yumurtalarõ öncelikle kuluçkalõk ve diğerleri olarak; kuluçkalõk yumurtalar da kendi aralarõnda damõzlõk olan ve olmayan yumurtalar şeklinde gruplandõrõlmõştõr: Tablo-11 : Tavuk Yumurtalarõ İthalatõ ($ DOLAR) YILLAR KULUÇKALIK DİĞERLERİ Damõzlõk Olan Damõzlõk Olmayan (01-08 Aylarõ) KAYNAK: DİE verileri Yumurta ithalat rakamlarõnõ; sõvõ ve kurutulmuş yumurta sarõsõnõn yanõ sõra sofralõk yumurta bazõnda da değerlendirebiliriz: Tablo-12 : Sofralõk Yumurta İthalatõ YILLAR SOFRALIK (1000 Adet) KURUTULMUŞ VEYA SIVI YUMURTA SARISI İthalat / Ton Dolar / Ton , , , ,22 KAYNAK: DTM kayõtlarõ Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan hazõrlanan Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde yumurta ithalatõ ile ilgili olarak şu notlar göze çarpmaktadõr: 12

13 1- Ülkemizde her yõl pastacõlõk, makarna ve bisküvi sanayiinde kullanõlmak üzere kabuksuz yumurta ithal edilmektedir. Bu ihtiyacõ karşõlayacak bir sanayi kurulmadõğõ taktirde bu ithalatõn her yõl %10 oranõnda artõş göstereceği görülmektedir. 2- Farklõ õrklarda yumurta ithalatõ oranlarõ artõş göstermektedir ki bunun her yõl en azõndan %5-10 luk bir artõş göstereceği beklenmektedir. 3. Tüketim Sektördeki gerileme etkilerini toplumsal boyutta da göstermiş, 1998 yõlõnda kişi başõ yumurta tüketimi 182 iken bugün bu sayõ 110 adete kadar düşmüştür. Bu düşüşün ana nedenleri olarak; sektörün içinde bulunduğu sõkõntõnõn fiyatlara yansõmasõnõn yanõnda yumurtada bulunan kolesterol oranõ gösterilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu konuda tek sorumlu yumurta olmamasõna karşõn genel kanõ bu yönde olduğu için bazõ üreticiler tüketimi arttõrmaya yönelik olarak yeni alternatifler üretmeye çalõşmaktadõrlar. Kolesterolsüz ya da düşük kolesterollü yumurta üretimi buna bir örnek olarak gösterilebilir. Tablo-13 : Türkiye de Kişi Başõ Yõllõk Yumurta Tüketimi YILLAR YAKLAŞIK ÜLKE NÜFUSU KİŞİ BAŞINA TÜKETİM ADET/YIL * KAYNAK: Besd-Bir Web Sitesi *2002 yõlõ sonucu Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ndan elde edilmiş veridir. IV. DÜNYADA YUMURTA SEKTÖRÜ 1. Üretim Bu bölümde dünyanõn çeşitli ülkelerinde sektöre ilişkin üretim durumu istatistiklerle açõklanacak ve Türkiye deki mevcut durum bu sonuçlar ile karşõlaştõrõlacaktõr li yõllardan başlayarak yumurta üretiminde önemli gelişmeler gösteren ve bugün yaklaşõk %70 i modern tesislerde gerçekleşen ülkemiz yumurta üretiminin Dünya ülkeleri içindeki yeri Tablo 14 te görülmektedir. 13

14 Tablo-14 : Dünyada Yumurta Üretimi Yõlõ (Bin Ton) ABD Japonya Rusya Fed. Hindistan Meksika Brezilya Fransa Almanya Italya Hollanda Ingiltere Iran Filipinler Aşağõdaki tabloda da ülkemiz, yumurta üretiminde, Avrupa Birliği ülkeleri ile karşõlaştõrõlmaktadõr. Burada ülkemizin Fransa dan sonra ikinci sõrada yer aldõğõ görülmektedir. Tabloda Türkiye için kullanõlan rakamlar DİE rakamlarõdõr. Tablo-15 : Yõllara Göre Avrupa Birliği Ülkelerinde Yumurta Üretimi (TON) ÜLKE Fransa Almanya İtalya İngiltere Hollanda İspanya Belçika- Lüksemburg Yunanistan İsveç Portekiz Avusturya Danimarka Finlandiya İrlanda AB Ülkeleri Toplamõ Türkiye KAYNAK: Poultry International Vol 38. No:11 Türkiye için DİE rakamlarõ kullanõlmõştõr adet yumurta = 1 ton FAOSTAT (UN Food and Agriculture Organisation) tarafõndan yapõlan bir araştõrma sonucuna göre bazõ Avrupa ülkelerinde 2001 yõlõ üretilen yumurta sayõsõ şu şekildedir: 14

15 Tablo-16 : Bazõ Avrupa Ülkelerinde Üretilen Yumurta Sayõsõ ÜLKE 1000 TON Avusturya 97,0 Belçika 196,6 Fransa 1047,0 Almanya 890,0 Yunanistan 120,0 İrlanda 37,0 İtalya 707,0 Portekiz 107,9 İngiltere 629,5 Türkiye 715,0 Makedonya 37,4 Slovakya 66,7 Slovenya 22,7 Ukrayna 525,0 Litvanya 27,0 Bulgaristan 81,0 KAYNAK: FAOSTAT web sitesi Uluslararasõ Yumurta Komisyonu nun Haziran 2002 de hazõrladõğõ rapora göre, bazõ Avrupa ülkelerinin yanõnda (AB üyesi olan ve olmayan) Güney ve Kuzey Amerika ülkeleri, okyanus aşõrõ ülkeler ile Afrika ve Asya da yer alan bazõ ülkelerde gerçekleşen yumurta üretim rakamlarõndaki artõş ve azalõş oranlarõ aşağõdaki şekilde gerçekleşmiştir: a) Bazõ Avrupa Birliği Ülkeleri ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI İtalya +%2,7 - İspanya +%7,3 +%8,7 İngiltere +%3,4 +%0,8 Fransa -%3,5 +%0,6 Hollanda -%5,8 -%0,8 Almanya -%2,0 -%1,0 b) Diğer Avrupa Ülkeleri ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Macaristan +%3,0 -%4,0 Norveç -%1,5 -%2,3 İsviçre +%8,4 -%3,6 Çek Cumhuriyeti +%3,0 -%1,0 15

16 c) Kuzey Amerika ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI ABD +%2,6 +%0,4 Kanada -%9,2 -%9,2 Meksika +%1,6 +%1,6 d) Güney Amerika ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Arjantin +%19,8 -%12,0 Brezilya +%15,9 +%0,6 Meksika +%1,6 +%1,6 e) Okyanus Aşõrõ Ülkeler ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Avustralya -%22,0 -%23,9 Yeni Zelanda +%15,0 +%13,5 f) Afrika 2002 yõlõ ilk yarõsõ: -%1,0 g) Asya ÜLKELER 2002 YILI İLK YARI 2002 YILI İKİNCİ YARI Hindistan -%10,5 +%31,3 Japonya -%4,0 Rusya +%3,6 İran -%13,7 -%1,0 2. Dünya Ticareti FAO (UN Food and Agriculture Organisation) web sitesi rakamlarõna göre dünyada yumurta ihracat ve ithalat şu şekildedir: Tablo-17: Dünya Yumurta İhracatõ (Değer: 1000$) ÜLKELER ABD Çin Fransa Almanya Hollanda Kanada İspanya Malezya

17 Tablo-18: Dünya Yumurta İthalatõ (Değer: 1000$) ÜLKELER ABD Hong Kong Kuveyt Almanya Hollanda İsviçre İspanya İngiltere Tüketim Tablo-19/A : Çeşitli Ülkelerde Kişi Başõ Tüketim (adet) KAYNAK: (DTM, Besd- Bir, Set-Bir, Tarõm Bakanlõğõ, DİE) Tablo-19/A da grafik olarak, Tablo- 19/B de ise sayõsal verilerin yer aldõğõ tablolarda ABD, Güney Amerika ve Avrupa daki ülkeleri (AB üyesi olan ve olmayan) yanõ sõra Uzak Doğu ülkelerindeki yumurta tüketimi karşõlaştõrõlmaktadõr. 17

18 Tablo- 19/B: Çeşitli Ülkelerde Kişi Başõ Tüketim (adet) YILLIK KİŞİ BAŞI YUMURTA TÜKETİMİ (ADET) ÜLKE Kanada Meksika Amerika Brezilya Kolombiya Fransa Almanya İtalya Hollanda İspanya İngiltere Bulgaristan Polonya Romanya Rusya Ukrayna Çin Hong Kong Hindistan Endonezya Japonya Malezya Kore Tayvan Tayland KAYNAK: (DTM, Besd- Bir, Set-Bir, Tarõm Bakanlõğõ, DİE) V.SEKTÖRE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER Bu bölümde Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde bahsedilen sofralõk tavuk yumurtasõ ile ilgili olarak özellikle üreticiye yönelik bazõ önemli bilgiler sunulmaktadõr: 1. Fire ve Zaiyat Oranlarõ Yumurta buzhanelerde muhafaza edilip satõşa çõkarõldõğõ zaman, toptan ve perakende satõşlardaki fire oranõ %8-10 arasõndadõr. Piyasadan mübayaa edilip, viyollerde toptan ve perakende satõlan yumurtalarda fire oranlarõ İlkbahar, Sonbahar ve Kõş aylarõnda ise, çatlak ve çürüklük sebebi ile %10 dur. 2. Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme Yumurta ve yumurta ürünleri, Türk Gõda Kodeksi Yönetmeliğinin Ambalajlama ve Etiketleme İşaretleme bölümünde yer alan maddelere uygun olarak ambalajlanacak, etiketlenecek ve işaretlenecektir. 18

19 Bu kurallarõn yanõnda Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde belirtilen ek maddelerde dikkate alõnacaktõr. Bunlar: 1- Yumurtalarõn ağõrlõk ve kalite sõnõfõ, ürün adõ ile aynõ yüzde belirtilecektir. 2- Paketlendiği tarihte hava boşluğu 4mm veya daha düşük olan A sõnõfõ yumurtalar ekstra olarak nitelendirilebilir. 3- Herhangi bir konservasyon işlemine tabii tutulmamõş ve +8 C nin altõnda soğutulmamõş B sõnõfõ yumurtlar B işareti ile gösterilecektir C nin altõnda soğutma işlemine tabii tutulmuş B sõnõfõ yumurtalar etikette üçgen işareti ile gösterilecektir. 5- Gaz karõşõmõ ile konserve işlemine tabii tutulmuş, soğutularak veya soğutulmadan depo edilmiş B sõnõfõ yumurtalar etikette <> işareti ile gösterilecektir. 6- Yumurtalarõn etiketinde üretim tarihi olarak yumurtlama tarihi yer alacaktõr. 7- Yumurtalarõn etiketinde paketleme tarihi olarak yumurtanõn satõşa sunulmak üzere paketlendiği tarih yer alacaktõr. 3.Ürün Standartlarõ Yumurta sektöründe TSE standartlarõ uygulanmaktadõr. ÜRÜN UYGULANAN STANDART Tavuk Yumurtasõ Kuluçkalõk TS 4017 Tavuk Yumurtasõ Kabuklu TS Hijyen Kurallarõ Yumurta üretiminde uyulmasõ gerekli olan hijyen kurallarõ Türk Gõda Kodeksi nin Hijyen bölümünde belirtilmiştir. Diğer yandan Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde konuya ilişkin ek maddeler yer almaktadõr. Bunlar: a) Yumurtanõn kõrõlmasõndan sonra, yumurta içeriği hemen üretim işlemine tabii tutulmayacaksa, yeterli hijyen şartlarõ altõnda dondurularak veya +40 C yi geçmeyen sõcaklõkta muhafaza edilir. Bu koşullarda muhafaza 48 saati geçemez. b) Yumurta ürünleri üretimi takiben hemen +40 C yi geçmeyecek şekilde soğutulur veya dondurulur. +40 C de muhafaza 48 saati geçemez. İngredientteki şekeri alõnmõş ürünler için bu kural geçerli değildir. c) A sõnõfõ yumurtalar yõkanarak veya başka bir metotla temizlenemez ve yağlanma işlemi uygulanamaz. d) C sõnõfõnda bulunan sanayi yumurtalarõ, işlenme amacõ ile kõrõlmadan önce yõkanarak, gõda sanayinde kullanõlabilen bir dezenfektan madde ile dezenfekte edilecektir. Dezenfeksiyon işleminden sonra, yumurtalar tekrar yõkanacak ve kuruduktan sonra kõrõlma işlemi yerine getirilecektir. e) Yumurtalar üretildikleri işletmelerde, toplanma işleminden hemen sonra depolarda violler içinde muhafaza edilecektir. Soğumadan önce paketlenmeyecek, kutulara konulmayacak ve yõğõn şeklinde istif edilmeyecektir. f) Ambalajlamada kullanõlan viol veya benzeri materyaller, dezenfekte edilmeden ikinci defa kullanõlamazlar. h) Yumurtaların mikrobiyolojik özellikleri EK-3 e uygun olacaktır: 19

20 EK-3 n C M M Mezofilik aerobik bakteri 5 3 1xl05 ml 1xl06 ml Salmonella g'da bulunmamalõ h) Yumurta ürünlerinin mikrobiyolojik özellikleri EK-4 e uygun olacaktõr: EK- 4 n C M M Salmonella g'da bulunmamalõ Staphyloccocaceae* g'da bulunmamalõ Mezofilik aerobik 1xl05 grml 5 3 1xl04 gr-ml bakteri Enterobacteriaceae gr-ml 1xl02gr-ml N : Numune sayõsõ c : Mikroorganizma sayõsõ "m" ile "M" arasõnda bulunabilecek maksimum numune sayõsõ m : Tüm numunelerde bulunabilecek maksimum mikroorganizma sayõsõ M:"c" sayõda numunede bulunabilecek maksimum mikroorganizma sayõsõ * : Yalnzca kurutulmuş ürünler için geçerlidir 5.Taşõma ve Depolama Yumurta ve yumurta ürünlerine ilişkin taşõnma ve depolama işlemleri Türk Gõda Kodeksi Yönetmeliğinin Taşõma ve Depolama bölümünde yer alan maddelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu kurallarõn yanõnda Türk Gõda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği nde belirtilen ek maddelerde dikkate alõnacaktõr. Bunlar: 1- Yumurta diğer kanatlõ-hayvan türleri yumurtalarõ ile birlikte depo edilemez ve taşõnamaz. 2- Yumurta 8-15 C de ve %70-80 bağõl nem içeren depolarda muhafaza edilecektir. 3- Satõş noktalarõnda yumurtalar +12 C nin üzerinde muhafaza edilemez. 4- Yumurta ürünleri aşağõda verilen sõcaklõk derecelerinde depolanacaktõr. Ürün depolama sõcaklõklarõ Derin dondurulmuş ürünler 18 C Dondurulmuş ürünler -12 C Soğutulmuş ürünler +4 C Pastorize ürünler +4 C Dehidre ürünler, yumurta akõ hariç +15 C VI.YUMURTA ÜRETİM / İŞLEME TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER Türkiye de yumurta üretimi 1980 li yõllardan itibaren, ilk olarak kafes sistemli kümeslerde yapõlmaya başlanmõştõr. Zamanla bu tip kümeslerin gördüğü ilgi ile ülkemiz birbirine benzer tesislerle dolmuştur. Bu tip tesislerin tercih edilmesinin nedeni birim alandan daha çok istifade etme, sağlõklõ ve hijyenik yumurta üretimi, daha az işgücü ve yem tüketimi hedefine ulaşmak olarak açõklanabilir. 20

Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 27.03.2000-24002 Tebliğ No 2000/11

Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 27.03.2000-24002 Tebliğ No 2000/11 Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 27.03.2000-24002 Tebliğ No 2000/11 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı ; yumurta ve yumurta ürünlerinin,

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü

Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü Türkiye de ve Dünya da Kanatlı Sektörü Ülkemizde beyaz et sektörü, özellikle 80 li yıllarda başlanan yatırımlar neticesinde çok önemli bir mesafe almıştır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye, kanatlı hayvan

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No : 2000/ 11 )

TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ. (Tebliğ No : 2000/ 11 ) Resmi Gazete Sayı : 24002, tarih 27 Mart 2000 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : TÜRK GIDA KODEKSİ YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No : 2000/ 11 ) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı ; yumurta

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Ürün Raporu. Kümes Hayvancılığı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Ürün Raporu. Kümes Hayvancılığı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu Kümes Hayvancılığı 2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu KÜMES HAYVANCILIĞI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

2-Değişiklik : 27.06.2009 tarih ve 27271 sayılı R. G.)

2-Değişiklik : 27.06.2009 tarih ve 27271 sayılı R. G.) TGK-YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ ( Tebliğ No: 2007-54) Amaç Yayımlandığı R.Gazete: 23.01.2008-26765 1- Değişiklik : 06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı R. G. 2-Değişiklik : 27.06.2009 tarih ve 27271

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

DONDURULMUŞ GIDA Sektör Raporu

DONDURULMUŞ GIDA Sektör Raporu İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I ETÜT VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ DONDURULMUŞ GIDA Sektör Raporu Hazõrlayan: Arzu Yurtman Nisan 2003 1. DONDURULMUŞ GIDA 1.1. Ürün Tanõmõ Dondurma işlemi, gõda maddelerinin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 GIDA İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ

TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ TÜRKİYE BEYAZ ET SEKTÖRÜ 1. GİRİŞ Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Tavuk eti; uluslararası terminolojide Kanatlı Eti kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

AMBALAJ SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi AMBALAJ SANAYİ Türk ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür ve yılda ortalama

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

POMPA VE VANA SEKTÖR RAPORU

POMPA VE VANA SEKTÖR RAPORU POMPA VE VANA SEKTÖR RAPORU Pompalar ve vanalar, akışkanları, kendilerinden veya enerjilerinden yararlanmak üzere, lazım oldukları yere aktaran sistemlerin ana unsurlarıdırlar. Akışkanların transferi,

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ

MAKİNA İMALAT SANAYİİ MAKİNA İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MAKİNA İMALAT SANAYİİ SITC No :71 Güç üreten makinalar ve araçlar 72 Belirli

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 15 yıllık süreçte dünya üretimi ortalama 800 bin ton civarında gerçekleştiği

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Osman BAĞDATLIOĞLU Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Osman BAĞDATLIOĞLU Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 1 BAŞKANIN MESAJI Türkiye de süs bitkileri sektörü hem üretim hem ihracat yönünden hızla gelişen bir sektör. Bugün tüm dünya Türkiye deki bu potansiyelin farkında ve bizi önemli bir üretici/ihracatçı ülke

Detaylı

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi

DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi DÜNYA DÖKÜM ÜRETİMİNİN LİDERLERİ KİMLERDİR? Y. Ziya KAYIR Metalurji Mühendisi KOSGEB Tel: (312) 267 02 85 06935 Sincan/Ankara E-posta: ykayir@kosgeb.gov.tr Özet: Modern metalurji, Anadolu da doğdu. Bakır

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ JAMAİKA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 20.03.2007 Ülke No: 464 Ş.O. - 41 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Jamaika Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNALARI SANAYİİ RAPORU

GIDA İŞLEME MAKİNALARI SANAYİİ RAPORU GIDA İŞLEME MAKİNALARI SANAYİİ RAPORU Gıda İşleme, ekonomik açıdan uygun yöntemleri kullanarak tarım ürününü yapısal, duyumsal ve besleyici özellikleri olan maddelere dönüştürmektir Bu işlem içinde kullanılan

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2 Dõş Ticaret Araştõrma Servisi Meltem Duran Mart, 2003 i İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 1.1. Tanõmõ 1 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL

Artenius Firmasının Avrupa daki Üretim Kapasiteleri. PET RESİN TON / YIL Portekiz 70.000 PREFORM ADET / YIL PAGEV, DTM nın 2011 / 4 sayılı tebliği uyarınca, 39076020 GTİP no lu PET ithalatına korunma önlemi alınma kararına ; plastik sektörümüze, sektör alt gruplarına ve mamul ve ara malı ürettiğimiz ihracatçı

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU - İLK 10 ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ - KÜMÜLATİF)

İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK, MAKİNE VE BİLİŞİM İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU - İLK 10 ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ - KÜMÜLATİF) 1/6 ELEKTRİK ENERJİSİ 1 IRAK 33.145.705 33.560.247 1,25 ELEKTRİK ENERJİSİ 2 YUNANİSTAN 19.611.413 14.095.197-28,13 ELEKTRİK ENERJİSİ 3 ADANA YUMURT.SER.BÖL - 7.407.212 100,00 ELEKTRİK ENERJİSİ 4 İST.DERİ

Detaylı