Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32"

Transkript

1 Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S TÜRK CUMHUR YETLER N N KT SAD KALKINMA SÜREC NDE B LG EKONOM S N N ROLÜ VE ÖNEM Fahri SOLAK * Ercan SARIDO AN** Özet Dünya ekonomisinde küresel rekabetin parametreleri her geçen gün daha yüksek niteliklere dönü mektedir. Bu ba lamda, makroekonomi ve mikroekonomi düzeyinde, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücü için bilgi ekonomisi temelli ekonomi politika ve stratejilerinin etkin bir ekilde geli tirilip uygulanmas gerekmektedir. Bu çerçevede, çal man n temel amac, Türk Cumhuriyetleri için sürdürülebilir iktisadi büyüme ve küresel rekabet gücü için bilgi ekonomisi temelli politika ve stratejileri analiz etmek ve geli tirmektir. Çal mada elde edilen temel sonuç, Türk Cumhuriyetleri, sahip olduklar do al kaynak zenginliklerini, etkin ekonomi politika ve stratejileri ile de erlendirerek, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücü için ekonomilerini, bilgi ekonomisi temelli bir ekonomiye dönü türmeleridir. Bu ba lamda, be eri sermaye, e itim, Ar-Ge, bilgi ve ileti im teknolojileri, bilim-teknoloji-inovasyon alan nda altyap ve üst yap da küresel rekabetin gerektirdi i at l mlar yapmalar, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücüne ula malar için son derece büyük önem arzetmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Bilgi Ekonomisi, Rekabet Gücü, JEL S n flamas : O11, O31, O32 THE ROLE AND IMPORTANCE OF KNOWLEDGE ECONOMY IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESS OF THE TURKISH REPUBLICS Abstract The parameters of the global competition in the world economy getting higher qualifications. In this context, knowledge based economy policies and strategies should efficiently be developed and implemented to achieve sustainable economic growth and global competitiveness in both microeconomic and macroeconomic level. Main aim of this study is to investigate and to develop knowledge economy based policies and strategies for Turkic Republics. The main result of the study is that Turkic Republics should transform their economies from natural resource based structure into knowledge economy based structure by improving the policies and the strategies on human capital, education, information and communication technologies, research and development, science-technology-innovation, crucial for global competition. Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32 * Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, BF, ktisat Bölümü, **Ö r.gör.dr.,marmara Ünv. BF, ktisat Bölümü, 181

2 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN 1.Giri Dünya ekonomisinde artan küresel rekabet ve rekabetin bilgi ekonomisi temelli dönü ümü, ülke ekonomilerinin de kendilerini küresel rekabetin de i en bu do as na ayak uydurmalar n zorunlu k lmaktad r. Günümüzde bilgi ekonomisi alan nda küresel rekabet gücünü yükselten ekonomilerin, sürdürülebilir küresel rekabet gücü, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sürdürülebilir toplumsal refaha daha h zl ula t klar n gözlemliyoruz. Bu sebeple, bilgi ekonomisi temelli ekonomi politika ve stratejileri, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ula mak için son derece büyük önem arzetmektedir. Bu ba lamda, gerek mikroekonomi düzeyinde, firmalar ve bireyler; gerekse makroekonomi düzeyinde ülkeler, küresel rekabet güçlerini yükseltmek için bilim-teknoloji-inovasyon temelli küresel rekabet stratejileri geli tirmek zorundad rlar 1 Bu çal mada, küresel rekabet gücünün geli tirilmesinde bilgi ekonomisini yap s, rolü ve önemi Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi ba lam nda incelenerek, Türk Cumhuriyetleri nden Azerbaycan, Kazakistan, K rg zistan, Özbekistan ve Türkmenistan için bilgi ekonomisi alanlar nda küresel rekabet gücünü yükseltmeleri için politika ve stratejiler sunulmu tur. 2.Sürdürülebilir ktisadi Büyüme ve Rekabet Gücünün Belirleyicileri Ba lam nda Bilgi Ekonomisinin Rolü ve Önemi Dünya Bankas ve Dünya ekonomi formu küresel rekabette, bilgi-temelli ekonominin, küresel rekabette ve küresel refah üzerinde artan önemine dikkat çekmek için küresel çapta bilgi-temelli ekonomi endeksleri geli tirmi lerdir. ekil-1. de Dünya Bankas taraf ndan geli tirilmi olan Bilgi Ekonomisi Endeksi (Knowledge Economy Index (KEI), endeks 1 10 aras nda de er alacak ekilde dönü türülmü tür) ve ülkeler için ki i ba na GSMH ili kisi 2008 y l için verilmi tir. ekilden de görüldü ü gibi, bilgi ekonomisi endeksi ve ki i ba na GSMH aras nda artan yönlü pozitif bir ili ki ortaya ç km t r. Ekonominin yap s, geleneksel ekonomik yap dan, bilgi-temelli ekonomiye geçtikçe, ki i ba na GSMH ve dolay s yla refah düzeyi de artmaktad r 2. ktisadi büyüme teorileri temelde ülkelerin uzun dönemde ki i ba na büyümesini etkileyen faktörleri ortaya ç karmaya ve büyüme sürecini formüle etmeye çal maktad rlar. Bununla birlikte, ülkeler aras nda büyümeyi etkileyen faktörler ülkeler aras ndaki rekabet sürecini de etkileyebilmektedir. Özellikle, uzun dönem ki i ba na büyümeyi etkileme sürecinde en önemli faktörlerin ba nda gelen teknolojik geli me, ülkeler aras nda rekabet gücünü etkileyen en temel faktörlerin ba nda gelmektedir. Bu sebeple ülkelerin teknoloji alan nda uygulad klar politikalar, hem uzun dönem ki i ba na büyümeleri hem de rekabet güçlerinin sürdürülebilirli ini güçlendirmek olarak kar m za ç kmaktad r. Bu anlamda büyüme 1 Detayl bilgi için bkz. F., Solak,, E., Sar do an Sürdürülebilir ktisadi Büyüme ve Küresel Rekabet Gücü Ba lam nda Tekno-Giri imcili in Rolü ve Önemi, Üçüncü Uluslararas Giri imcilik Kongresi, May s 2011, Bi kek, K rg zistan R., Turanl, E., Sar do an Bilim-Teknoloji- novasyon Temelli Ekonomi ve Toplum. stanbul: TO yay. 2010, s

3 teorilerinin temel yap lar n ve rekabet gücü ile ili kilerinde bilginin, teknolojik de i im ve geli menin etkisi çok büyük önem arzetmektedir.neo-klasik ktisatta ülkelerin uzun dönemde rekabet gücü, teknolojik de i meye ba l olarak üretim fonksiyonu çerçevesinde ve büyüme teorisi temelinde önem arz etmektedir. ekil 1. Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Yap s ve ktisadi Büyüme Performans (2008) Kaynak: The World Bank KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program Akyüz ün 3 vurgulad gibi, Neo-Klasik yakla m büyüme teorisinin sorunlar na Harrod sonras dönemde yönelmi tir. Neo-Klasik iktisadi büyüme modeli Solow (1956) ve Swan (1956) taraf ndan geli tirilmi tir. Asl nda Solow- Swan büyüme modeli, Harrod-Domar taraf ndan geli tirilen Keynezyen büyüme modelinin bir uzant s d r. Temel fark Harrod-Domar büyüme modelinde emeksermaye faktörlerinin bile im oran sabit ve de i tirilmezken, Solow-Swan bu varsay m, faktörler aras nda ikame oran n esnek oldu unu varsayarak de i tirmi lerdir. Solow 4 modelini basit olarak Q=F(K, L; t ) eklinde formüle etmi tir. Q ç kt düzeyi, K, sermaye, L,emek ve t ise zamana göre teknolojik de i im parametresidir. Solow teknolojik de i imi üretim fonksiyonunun kaymas na yol açan geli meler (ini ler, ç k lar, i gücünün e itiminde iyile meler vb.) olarak tan mlam t r. Solow modelin teknolojik de i me nötrdür, üretim faktörlerini marjinal ikame oranlar n etkilemez. Teknolojik de i im olursa üretim fonksiyonu, 3 Y., Akyüz, Sermaye Bölü üm Büyüme, Ankara Üniversitesi SBF. Yay. 1977, s R.M., Solow, Technical Change And The Aggregate Production Function The Review Of Economics And Statistics, Vol. 39, No. 3 (Aug., 1957), s

4 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Q= A(t)f(K,L) eklini al r. Burada A(t) üretim fonksiyonundaki kayman n birikimli etkisini göstermektedir. Solow un büyüme modelinde teknolojik de i im üretim fonksiyonun kaymas na yol açarak kendisini gösterir. Solow-Swan (1956) modelini analiz ederken Neo-Klasik büyüme modellerinde, uzun dönem büyümeyi etkileyen anahtar de i ken teknolojik de i imdir. Di er yandan bu modellerde, teknolojik geli menin iktisada d sal oldu unu ve dolay s yla teknolojik geli menin nas l sa lanaca sorusunu iktisat d na b rakmaktad rlar l y llarla birlikte, verimlili i art racak geli melerin uygulanacak iktisat politikalar ile art rabilece ine yönelik olarak artan bir literatür ortaya ç km t r li y llarla ivme kazanan bu büyüme literatüründe teknolojinin de art k bir mal gibi üretilebilece i ve gerek firma baz nda gerekse ülkeler baz nda uygulanacak do ru teknoloji politikalar ile teknolojik geli menin içsel bir de i ken olarak yönetilebilece i sonucuna var lm t r 5. çsel büyüme modellerinde, teknolojik geli im, iktisadi modellere içerilir; teknolojik geli me ve inovasyon de i kenlerinin hem bireyler, hem firmalar hem de ülkeler baz nda geli tirilmesinin mümkün oldu unu ve teknolojik geli me politikalar n n etkin tasarlanmas n n hem firmalar n hem de ülkerin rekabet gücü ve büyümesi üzerinde önemli derecede etkili oldu u vurgulanm t r. Bu ba lamda, sürdürülebilir uzun dönem iktisadi büyümeyi ve sürdürülebilir rekabet gücünü etkileyen faktörlerin ortak paydas n n olabildi i ve birlikte yönetilebilece i sonucu ortaya ç kmaktad r. Küresel rekabet gücünü etkileyen faktörlerin tan mlanmas, ölçümlenmesi ve genel bir endekse dönü türülmesi üzerine önemli çabalar sözkonusudur. Bunlardan biri, Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan geli tirilen küresel rekabet gücü endeksidir. ekil-2. de Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan geli tirilen küresel rekabet gücü endeksinin temel bile enleri görülmektedir. ekilden de görüldü ü gibi 12 rekabet göstergesi üç alt gruba ayr lm t r. Bunlar n her biri ülkelerin ayn zamanda içinde bulunduklar geli mi lik düzeyi ve önem vermeleri gereken rekabet göstergeleri olarak tan mlanm t r. Bu 12 temel faktörün tek tek önemli olmalar na kar n, ülkelerin bu 12 unsuru etkin bir ekilde birarada organik bir ili ki içerisinde yo urarak ülkenin rekabet gücünü art rmalar gerekmektedir. Tüm bu rekabet parametreleri birbirleriyle yak ndan ili ki içerisinde olup, birlikte etkin yönetilmeleri durumunda, tek tek sa layacaklar rekabet gücü etkisinden daha fazla bir rekabet gücü imkân n ülkelere sa layacakt r 6. 5 Detayl bilgi için bkz. A. Kibritçio lu " ktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Be eri Sermayenin Yeri" AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Aral k 1998, Cilt 53, No. 1-4, s S.Ate, Yeni çsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi, Çukurova Üniversitesi, SBE. 1998, (Yay nlanmam Doktora Tezi) 6 E., Sar do an Mikroekonomi ve Makroekonomi Seviyesinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Stratejiler, stanbul Ticaret Odas Yay. No. 2010/ , 2010, s

5 ekil-2. Dünya Ekonomik Forumuna Göre Küresel Rekabetin Gücünün Belirleyicileri Temel Faktörler 1. Kurumlar 2. Altyap 3. Makroekonomik stikrar 4. Temel Sa l k Ve E itim Ekonominin Temel Faktör Odakl tici Güçleri Etkinli i Art ran Faktörler: 5. Yüksek E itim ve Ö renim 6. Mal Piyasalar nda Etkinlik 7. Emek Piyasalar nda Etkinlik 8. Finansal Piyasalarda Geli mi lik 9. Teknoloji Odakl l k 10. Piyasa Büyüklü ü Ekonominin Etkinlik Odakl tici Güçleri novasyon ve Uzmanla ma Faktörleri: 11. Dünyas nda Geli mi lik 12. novasyon (Yenilik Üretimi) Ekonominin novasyon Odakl tici Güçleri Kaynak: Sala-I-Mart n, Xavier ve Di erleri, The Global Competitiveness Index: Prioritizing The Economic Policy Agenda in The Global Competitiveness Report , Co-Directors, M. E. Porter, K. Schwab, World Economic Forum, 2008, s Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi Yap s ve Bile enleri nsanl k tarihi boyunca toplumlar çe itli toplumsal, siyasi ve ekonomik dönü üm süreçlerinden geçmi tir. Bu dönü ümlerin her birinin insanl a önemli katk lar olmu tur. Günümüzde bu dönü ümün en son halkas bilgi temelli toplum ve buna ba l olarak bilgi ekonomisidir. En geli mi toplumsal düzeyin Bilgi Toplumu olarak isimlendirilmesinin arkas ndaki temel neden, bilginin stratejik üstünlü ünden kaynaklanmaktad r. Di er üretim faktörlerine göre büyük avantajlar sa layan bilgi faktörü, ekonomik geli menin en temel itici gücünü olu turmaktad r. K t olmayan hatta giderek zenginle en, tükenmeyen hatta yayg nla t kça de eri artan bilgi, küresel rekabette ülkelerin ihtiyaç duydu u en önemli faktör haline gelmi tir. Bu nedenle ülkelerin iktisadi geli melerinde bilginin üretimi, zenginle tirilmesi, kullan m ve payla m gibi unsurlar giderek daha stratejik roller üstlenmektedir. Küresel rekabet gücünü art rmak isteyen ülkeler, nitelikli i gücü yani be eri sermaye, ara t rma geli tirme, enformasyon ve ileti im teknolojileri ve bunlar n sa lanmas na zemin haz rlayan bir kurumsal yap ya ihtiyaç duymaktad r 7 7.G., Yumu ak, M., Bilen, Türkiye Küresel A a Haz r M? Bilgi Ekonomisi ndeksi, Be eri Kalk nma ndeksi ve A a Haz rl k ndeksi Göstergeleri Üzerine Bir De erlendirme. 8th 185

6 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Bilgi ekonomisi, bilginin ekonomik büyüme, katma de er üretme süreci ve küresel rekabet gücünde anahtar de i ken oldu u bir ekonomik yap y tan mlamaktad r 8. Bu ba lamda, bilgi ekonomisi, bilginin ve enformasyonun üretilmesi, geli tirilmesi, da t m, yayg nla t r lmas, üretim araçlar ve be eri sermayeye içerilmesi süreçlerini ve ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücünün güçlendirilmesinde anahtar girdi olma özelliklerini kapsar. Ekonomilerin ve toplumlar n geli me dinamikleri ve süreçleri üzerine iktisadi kalk nma ve bilgi ekonomisi alan nda önemli bir literatür sözkonusudur. Tar m toplumundan, sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna do ru tarihsel bir ak sözkonusu olmas na ra men, ülkelerin geli me süreçlerinde bu a amalar n herbirini s ras yla izleme zorunlulu unun a labilme olas l, günümüzde bilim-teknoloi-inovasyon ve bilgi ekonomisinin temel yap lar ndaki de i melere ba l olarak, etkinlikle uygulanacak kapsaml ve e güdümlü ulusal politika ve stratejilerle, geli mekte olan ülkeler için bile sözkonusdur. Bu alanda rlanda ba ta olmak üzere bilgi ekonomisine geçi te ba ar l olan ülke say lar n n gelecekte art göstermesi beklenmektedir 9. Bilgi ekonomisiyle yak ndan ba lant l olan ülkelerin küresel rekabet gücü yap s da bilgi ekonomisinden hem etkilenmekte hem de bilgi ekonomisini etkilemektedir. ekil-3 te Porter 10 a göre, ulusal rekabetçi geli menin dört a amas verilmi tir. Buna göre, ülkeler küresel rekabet güçlerinin geli me sürecinde sahip olduklar faktör donan m ve bu faktör donan m n n inovasyon odakl dönü mesi kritik rol oynamaktad r. Bu ba lamda, bir ülke ekonomisi için rekabet gücünün International Congress On Knowledge, Economy & Management Program, October 28th-31st, 2010, stanbul, Turkey. s.1 8 Detayl bilgi için bkz. OECD, The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris. (96) 102, 1996, European Commission,. The Lisbon Strategy and The Information Society, European Commission Detayl bilgi ve tart malar için bkz. The World Bank. Building Knowledge Economies, Advanced Strategies for Development, WBI Development Studies, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Washington, DC The World Bank. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Education Group, Human Development Network. Washington, DC. The World Bank (2002b). From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality. Latin America and Caribbean Region. Washington, DC. 2002a The World Bank. Closing the Gap in Education and Technology. Latin America and the Caribbean Region. Washington, DC The World Bank. Indigenous Knowledge: Local Pathways to Global Development. Africa Region, Washington, DC. 2004a The World Bank. Innovation Systems: World Bank Support of Science and Technology Development. World Bank Working Paper 32. Washington, DC. 2004b Hayriye Atik, Cihan Dura, Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Literatür Yay nlar, 2002 Nihal Karg (Edt). Bilgi Ekonomisi, Ekin Yay nevi, 2006 Arif Özsa r, Bilgi Ekonomisi, Nobel Yay n, M. E., Porter, Competitive Advantage of Nations, Macmillian Inc., New York,USA. 1990, s

7 geli imi dört a amada ortaya ç kmaktad r. Bunlar, faktör iti li ekonomi a amas, yat r m iti li ekonomi a amas, inovasyon iti li ekonomi a amas d r. Son a amada ise ekonomideki zenginlik/varl k ekonominin itici gücü olur, ne var ki, zenginlik rekabet güdüsünü de azaltt için ekonomide bir durgunluk ve dü ü süreci hakim olur. imdi bu süreçleri yak ndan inceleyelim. ekil-3. Ulusal Rekabetçi Geli menin Dört A amas lerleme Süreci Dü ü Faktör ti li Ekonomi Yat r m ti li Ekonomi novasyon ti li Ekonomi Varl k/ Zenginlik ti li Ekonomi Kaynak: Porter, M. E., Competitive Advantage of Nations, Macmillian Inc., New York,USA. 1990, s Dünya Bankas na 11 göre, bilginin kullan lmas, inovasyon, giri imcilik, ürün tasar m, yaz l m ve Ar-Ge aç s ndan aç kça bilindi i gibi, küresel ekonomide büyümenin anahtar kaynaklar ndan biridir. Ancak pek çok geli mekte olan ülke, muazzam küresel bilgi stokundan yeterince yararlanamamakta, kendi ihtiyaçlar için kullanamamaktad r. Geli mekte olan ülkeler, büyümenin temel kayna olan bilgi ekonomisinden yararlanmak için, iyi bir planlamayla be eri sermaye-e itim, kurumsal etkinlik, bilgi ve ileti im teknolojileri, yenilikçi ve rekabetçi giri imciler alan nda gerekli yat r mlar yaparlarsa, bilgi devrimiyle bütünle mi olacaklard r. Dünya Banka s na göre, Finlandiya, Kore, rlanda, Malezya, Singapur, ili ve son dönemde Çin ve Hindistan bilgi ekonomisi alan nda önemli a amalar kaydetmi lerdir. Dünya Bankas, ülkelerin bilgi-temelli ekonomik yap lar n ölçmek ve izlemek için Bilgi De erlendirme Metodolojisi (Knowledge Assessment Methodology, (KAM)) geli tirmi tir 12. KAM, 83 yap sal ve niteliksel de i kenden 11 World Bank, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program. 2008, s.1 12 Detayl bilgi için bkz. D.H.C., Chen, C. J., Dahlman The Knowledge Economy, The Kam Methodology and World Bank Operations The World Bank Washington DC 20433, October 19, 2005 World Bank, Knowledge Assessment Methodology Updated October 2008, wbs te/external/wb /wb programs, 2008, ( ) 187

8 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN tesis edilmi tir. Bilgi-Temelli Ekonomi Yap s n ölçmek için Tablo-1 de tan t lm olan 4 temel Bilgi-Ekonomisi de i keni kullan lm t r. Bu de i kenlere, bilgi ekonomisinin temel sütunlar denilmektedir. Bu de i kenler (0 10) aral nda ölçeklendirilerek ülkeler aras nda kar la t rma yapmak için kullan lmaktad r. Bilgi ekonomisinin temel sütunlar de i kenleri: 1) ktisadi ve Kurumsal Rejim, 2) E itim ve Yetenek, 3) Bilgi ve leti im Altyap s (ICT), 4) novasyon Sistemi bile enlerinden olu maktad r. Tablo-1 Bilgi Ekonomisinin Temel Sütunlar Temel Sütun Gösterge Aç klama 1) ktisadi ve Kurumsal Rejim 2)E itim ve Yetenek 3) Bilgi ve leti im Altyap s (ICT) 4) novasyon Sistemi Tarife ve Tarife d Bariyerler Düzenleyicilik Kalitesi Hukukun Üstünlü ü Yeti kin Okuryazarl Ortaö retim Kay t Düzey Y.ö retim Kay t Düzeyi Telefon (1000 ki i b na) Bilgisayar (1000 ki i b n) nternet Kllnm. (1000 ki i b n) Royalti Ödemeleri ve Gelirleri (Ki i ba na, US$) Teknik Bilimsel Makale (mlyn ki i b n) Patents USTPO 13 ya kay tl (mlyn ki i b n) Ülkenin Ekonomik Ve Kurumsal Yap s, Giri imcili in Geli mesi ve Varolan/Yeni Bilginin Etkin Kullan m çin Te vikler Sa lar Ülkenin nsanlar, Yaratmak, Payla mak ve Kullanmak çin E itim ve Yeteneklere htiyaç Duyar Dinamik Bir Bilgi A Altyap s na, Bilgiden Etkin Yararlanmak, leti im Kurmak, Yaymak ve lemek çin htiyaç Duyulur Ülkenin novasyon Sistemi (Firmalar, Ara t rma Merkezleri, Üniversiteler, Dü ünce Kurulu lar, Dan manlar Ve Di er Organizasyonlar ) Küresel Bilginin Artan Stokunu Kendilerine Çekebilmeli, Özümseyebilmeli, Yerel htiyaçlar Kar lamak çin Uyarlayabilmeli ve Yeni Teknolojileri Yaratmak çin Kullanabilmeli Kaynak: World Bank, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program, 2008, s. 1. Bilgi De erlendirme Metodolojisi, KAM a ba l olarak iki endeks türetilmi tir. Bunlar: a-) Bilgi Ekonomisi Endeksi (Knowledge Economy Index (KEI)) b-) Bilgi Endeksi (Knowledge Index (KI)) World Bank, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology And Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program USTPO: U.S. Patent and Trademark Office ( ABD Patent ve Marka Ofisi) 188

9 a) Bilgi Ekonomisi Endeksi (KEI), ülkelerde iktisadi geli me için bilginin etkin kullan labilece i bir iklimin olup olmad n inceler. Bilgi ekonomisi endeksi, ekil-4 te belirtilen dört ( numaral ) temel endekse ba l, 12 de i kenin, (0 10) ölçe inde normalize edilmi de erlerinin basit ortalamas üzerinden hesaplanmaktad r. Endeks 10 a yakla t kça ülkenin ilgili bilgi ekonomisi de i keni alan nda ilerleme içinde oldu unu göstermektedir. b) Bilgi Endeksi (KI), bir ülkenin, bilgiyi, yaratma, uyarlama ve yayma yetene ini inceler. Bilgi endeksi, ekil-3 te belirtilen, üç (2+3+4 numaral ) temel endeksin (0 10) ölçe ine normalize edilmi de erlerin basit ortalamas üzerinden hesaplanmaktad r. Bilgi ekonomisi endeksinde de oldu u gibi, endeks 10 a yakla t kça ülkenin ilgili bilgi ekonomisi de ii keni alan nda ilerleme içinde oldu unu göstermektedir. Ayr ca KAM a ba l olarak ülkelerin puan cetvelleri/skor kartlar (scorecard) türetilmi tir. Bunlar: a-) Temel Skorkart (Basic Scorecard) b-) Özelle tirilmi Skorkart (Custom Scorecard) Temel skorkart, bilgi ekonomisinin temel sütunlar olarak belirtilen dört endekste yer alan (bkz. ekil 4.) 14 temel de i ken üzerinden hesaplanmaktad r. ekil 4. Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksleri ve Tan mlar Bilgi Ekonomisi Endeksi (KEI) ( ) Bilgi Endeksi (KI) (2+3+4) 1) ktisadi ve Kurumsal Rejim 2-) E itim Endeksi 3-) novasyon Endeksi 4-) ICT Endeksi Tarife-D -Bariyerler Düzenleyicilik Kalitesi Hukukun Üstünlü ü Yeti kin Okuryazarl O.Ö retim Kay t Düzey Y.Ö retim Kay t Düzeyi Royalti Ödemesi Royalti Geliri Patent Say s Bilimsel Makale Telefon Bilgisayar nternet Kullan c s Kaynak: World Bank, KEI and KI indexes ( ) Özelle tirilmi skorkart ise, Tablo 2 de belirtilen tüm bilgi ekonomisi sisteminde yer alan 83 de i kenin farkl kombinasyonlar kullan larak hesaplanabilmektedir.tablo-2 de dünya ekonomisi bilgi ekonomisi endeksi temel bile enleri ve alt göstergeleri verilmi tir. Buna göre, temel bile enler, ekonomik performans, iktisadi rejim, kamu yönetim kalitesi, inovasyon sistemi, e itim, bilgi ve ileti im teknolojileri ve cinsiyet e itli idir. Bu göstergeler ne kadar geli mi lik gösterirse ülke ekonomisinin bilgi ekonomisinde geli mi lik düzeyi de o kadar yükselmi olacakt r. 189

10 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Tablo 2: Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Göstergeleri 1- Ekonomik Performans Y ll k GSYIH Büyümesi Ki i Ba na GSYIH nsani Geli me Endeksi Yoksulluk Endeksi Bile ik Risk Oran sizlik Oran Sanayide stihdam Hizmetlerde stihdam 2- ktisadi Rejim 3- Kamu Yönetim Kalitesi Brüt Sermaye Olu umu / Ticaret Tarife ve Tarife D Engeller Fikri Mülkiyet Haklar Korumas Bankalar n Sa laml / Mal- Hizmet hrac Faiz Oran Spreadi, Yerel Rekabet Yo unlu u Özel Sektöre Yurtiçi Kredi Bir i Ba latman n Bürokrasi Maliyeti Biri i Ba latma Süresi Bir Sözle meyi Uygulatma Maliyeti Düzenleyicilik Kalitesi, Hukukun Üstünlü ü, Hükümetin Etkinli i fade Özgürlü ü ve Hesap Verebilirlik, Siyasi stikrar, Yolsuzlukla Mücadele, Bas n Özgürlü ü 4- novasyon Sistemi 5- E itim FDI Ç k / Fd Giri i Yeti kin Okur Yazarl Royalti ve Lisans Ortalama Okulla ma Ortalamas Ödemeleri Brüt Ortaö renim Devam Oran malat Mallr. Tic. Royalti ve Lisans Geliri Brüt Yüksek Ö renim Devam Universite-Sanayi Ara t rma Royalti ve Lisans Geliri Oran birli i Toplam Royalti ve Lisans Do umda Ya am Süresi Bilimsel ve Teknik Yay n Geliri Beklentisi Bilimsel ve Teknik Yay n Toplam Royalti ve Lisans Okullarda nternet Eri im Risk Sermayesi Mevcudiyeti Geliri Kamu E itim Harcamas / Prof. Uspto ya Kay tl Patent, Fen Bilimleri ve ve Ö retmenler Uspto'ya Kay tl Patent Mühendislik E itimine Matematikte 8. Derece Yüksek-Teknoloji hracat Kay t Oran Kazananlar, Özel Sektörün Ar-Ge Fen Bilimleri E itimine Fen Bilimlerinde 8. Derece Harcamas Kay t Ar-Ge'de Çal an Kazananlar, Firma Düzeyinde Teknoloji Ara t rmac lar, Fen Bilimler ve Matematik Özümsemesi Ar-Ge de Çal an E itimi Kalitesi De er Zinciri Varl Ara t rmac lar/mlyn Ki i, E itimenlerin E itiminde Art Ar-Ge çin Topl. letme Bölümleri Kalitesi / Harcama Beyin Göçü 6- Bilgi ve leti im Teknolojileri 7- Cinsiyet E itli i Toplam Telefon Temel Telefon Hatlar Mobil Telefon Bilgisayarlar Televizyonlu Ev Günlük Gazete Uluslararas nternet Bant nternet Kullan c s nternet Fiyat Endeksi E-Hükümet Uygulamalar Mevcudiyeti letmelerde nternet Kullan m Ict Harcamas Cinsiyet E itli i Geli me Endeksi Kad n Gücü Parlemantoda Kad n Milletvekili, Ortaö retimde K zlar n Devam Oran Yüksekö retimde K zlar n Devam Oran Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), ( ) 190

11 4.Türk Cumhuriyetleri nin Bilgi Ekonomisi Profili ve Bilgi Ekonomisi Temelli Politika ve Stratejiler Türk Cumhuriyetleri ba ms zl klar n kazanmalar ndan günümüze ekonomilerini güçlendirme sürecinde önemli mesafeler almalar na kar n hala ekonomik kalk nma sürecinin ba nda yer almaktad r 14. Özellikle bilgi ekonomisi alanlar nda önemli zay fl klara sahiptirler. Tablo-3 de Türk Cumhuriyetleri çin Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisi (KAM) temel göstergeleri dönemi için verilmi tir. Göstergeler aç s ndan ülke ekonomilerindeki de i imi 1995 ten 2006 ya kar la t r rsak u sonuçlara ula maktay z: Tablo-3. Türk Cumhuriyetleri çin Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisi (KAM) Temel Göstergeler (1995 ve ( ) Azerbaycan Kazakistan K rg zistan Özbekistan Türkiye Tüm ülkelere göre Normalize Edilmi Katsay lar (1-10 Ölçe i) GSY H (%) nsani Geli me Endeksi n/a Tarife&Tarife D Engeller n/a 9.16 n/a 9.58 n/a Devletin Düzenleyici Kalitesi Hukun Üstünlü ü Royalti Ödemeleri ve Kazançlar n/a 2.1 n/a 3.19 n/a 3.61 n/a n/a Bilimsel Makale (Mlyn Ki i) USPTO'ca Ony. Patent (Mlyn Ki i) Yeti kin Okur Yazarl, (15 üstü %) Brüt Orta Ö renime Devam Oran Brüt Yüksek Ö renime Devam Oran Toplam Telefon (1000 ki i) Bilgisayarlar, (1000 ki i) n/a 2.54 n/a n/a n/a 2.54 n/a nternet Kullan c s (100 ki i) Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), ( ) 14 F.Solak, E.Sar do an, Küresel ktisadi Krizin Türk Cumhuriyetleri ne Etkileri Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi, YIL 2011, C LT XXX, SAYI I, s

12 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN GSY H daki büyüme oran nda, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan ekonomilerinde önemli ilerlemeler oldu unu gözlemliyoruz. nsani geli me endeksinde, Kazakistan ve Azerbaycan n daha geli mi seviyeye sahip oldu unu, ancak 1995 e göre geli im h z n n dü ük oldu unu gözlemliyoruz. Devletin düzenleyici kalitesinde, K rg zistan n göreceli olarak daha iyi oldu unu, ancak Özbekistan n oldukça zay f oldu unu gözlemliyoruz. Hukukun üstünlü ünde ise, Azerbaycan ve Kazakistan n görece yüksek oldu unu, ancak 1995 e göre de geli imin yava oldu unu gözlemliyoruz. Bilimsel makale yay n profilini inceledi imizde, 2006 y l nda maalesef 1995 e göre K rg zistan haricinde tüm Türk Cumhuriyetleri nde dü ük de olsa bir gerileme sözkonusudur. Bilgi ekonomisi için son derece önemli olan bilimsel yay n say s n n art r lmas için gerekli politika ve stratejilerin geli tirilip uygulanmas son derece büyük önem arzetmektedir. Di er yandan, USPTO ca onaylanan patent say s nda ise, Kazakistan haricinde tüm Türk Cumhuriyetleri nde gerileme sözkonusudur. Bilimsel yay n ve patent üretim de i kenleri bilgi ekonomisi için en kritik de i kenlerin ba nda gelmektedir. Bu sebeple, bu de i kenlerin iyile tirilmesi yönünde stratejiler izlenmelidir. Brüt orta ö renime devam oran nda, Özbekistan haricinde di er Türk Cumhuriyetleri nde gerileme olmu tur. Yüksek ö renime devam oran nda ise, K rg zistan haricinde di er Türk Cumhuriyetleri nde gerileme olmu tur. Bilgi ekonomisi için e itim-ö renim faaliyetleri son derece büyük önem arzetmektedir. Bu sebeple, e itim-ö retim faaliyetlerinin niceliksel ve niteliksel göstergelerinde iyile tirmeler yap lmas önemli bir zorunluluk olarak kar m za ç kmaktad r. Ayn ekilde internet ve bilgisayar kullan m nda da tüm ülkelerde iyile tirmeler yap lmas gerekmektedir. Tablo-4. Türk Cumhuriyetleri çin Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi ve Bilgi Endeksi ve Alt Bile enleri (En son veri: ) Dünya S ras De i im (2000 e Göre) Ülke Bilgi Eknm. Endks. (KEI) Bilgi Endeksi (KI) ktisadi Te vik Rejimi Inovsyon E itim Bilgi ve leti im Teknolojileri (ICT) 61-4 Türkiye Kazakistan K rg zistan Azerbaycan Özbekistan Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), ( ) 192

13 Tablo-4 te Türk Cumhuriyetleri için Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi, Bilgi Endeksi ve alt bile enleri verilmi tir. Buna göre, Türkiye ekonomisi, en son veriye göre, bilgi ekonomisi endeksinde 61. s rada olup, 2000 e göre, 4 basamak gerilemi tir. Türk Cumhuriyetleri içerisinde, bilgi ekonomisi endeksinde 2000 e göre en h zl ilerlemeyi, 8 basamak yükselerek Kazakistan yapm t r. Bilgi ekonomisi endeksi temel bile enlerine göre, Kazakistan n durumunu inceledi imizde, en güçlü oldu u alan e itim, en zay f oldu u alan ise inovasyondur. K rg zistan n bilgi ekonomisi endeksi temel bile enlerine göre durumunu inceledi imizde, Kazakistan la parelel olarak, en güçlü oldu u alan e itim, en zay f oldu u alan ise inovasyondur. Azerbaycan ve Özbekistan ise bilgi ekonomisi endeksi temel bile enlerinde, en güçlü oldu u alanlar, e itim iken en zay f oldu u alanlar ise, iktisadi te vik rejimleri olarak kar m za ç kmaktad r. Sonuç olarak bilgi ekonomisi endeksine göre Türk Cumhuriyetleri nin ba ta inovasyon alan olmak üzere di er alanlarda kendilerini geli tirmeleri gerekmektedir. Tablo 5 te Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisine (KAM) göre seçilmi göstergeler verilmi tir. Buna göre, fikri mülkiyet haklar n n korunmas nda 2008 y l nda, Türk Cumhuriyetleri içerisinde en zay f ülke K rg zistan iken, en güçlü ülke ise Azerbaycan d r. novasyon sistemi göstergelerine göre Türk Cumhuriyetleri nin durumlar n inceledi imizde Ar-Ge deki ara t rmac say s aç s ndan en güçlü Türk Cumhuriyeti Azerbaycan iken, verilere göre en zay f olan K rg zistan olup, aralar nda çok büyük fark gözlemlenmemektedir. Ar-Ge harcamas aç s ndan, Türk Cumhuriyetleri içerisinde en zay f olan K rg zistan iken, en güçlü olan Kazakistan olarak kar m za ç kmaktad r. Üniversite-sanayi i birli inde ise, en güçlü ülke Azerbaycan, en zay f ülke K rg zistan olarak kar m za ç kmaktad r. Bilimsel makale aç s ndan, en güçlü ülke Azerbaycan iken en zay f ülke K rg zistan olarak kar m za ç kmaktad r. Patent say s aç s ndan en güçlü ülke, Azerbaycan ve Kazakistan iken, en zay f olan K rg zistan d r. Yüksek teknoloji ürünleri ihracat nda en güçlü ekonomi Kazakistan iken, en zay f ülke K rg zistan d r. En yüksek özel sektör Ar-Ge harcamas Kazakistan da olup en az Ar-Ge harcamas ise K rg zistan dad r. Firma düzeyinde teknoloji özümsemesine bakt m zda en güçlü ülke Azerbaycan iken en zay f K rg zistan olarak kar m za ç kmaktad r. En güçlü de er zinciri varl Azerbaycan da olup en zay f ise K rg zistan dad r. En fazla sermaye mallar ithalat n Kazakistan yaparken en az n K rg zistan yapmaktad r. 193

14 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Tablo 5: Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisi (KAM) Seçilmi Göstergeleri Tüm ülkelere göre Normalize Edilmi Katsay lar (1 10 Ölçe i) Azerbay can Kazaki stan K rg z istan Özbek istan Türk iye Tüm Ülkeler Fikri Mülkiyet Hakk Korumas (1 7), n/a NOVASYON S STEM Bilim Adam ve Mühendis Kay t Oran (%), 2007 Ar-GE'deki Ara t rmac Say s / Mil. Ki i, 2006 Azerbay can Kazaki stan K rg z istan Özbek istan Türk iye Tüm Ülkeler n/a n/a n/a AR-GE Harcamas /GSY H, n/a Üniversite-Sanayi Ara t rma birli i (1 7), n/a S&E Bilimsel Makale / Mlyn. Ki i, USPTO ca Korunan Patent / Mly. Ki i Yüksek Teknoloji hracat / Topl. malat hracat, 2007 AR-GE'ye Özel Sektör Harcamas (1-7), 2008 Firma Düzeyinde Teknoloji Özümsemesi (1-7), n/a n/a n/a De er Zincirinin Varl (1-7), n/a Sermaye Mallar thalat (US$ mil), Sermaye Mallar hracat (US$ mil), Bilim&Mühendislik Makale (Yabnc. Ort.) (%), 2005 Bilim&Mühendislik Makaleleri Ort. At f, 2005 E T M Yeti kin Okur Yazarl (15 ya ve üstü, %), n/a n/a Azerbay can Kazaki stan K rg z istan Özbek istan Türk iye Tüm Ülkeler Ort. Okul Süresi, 2000 n/a n/a n/a n/a Brüt Ortaö renime Devam Oran,

15 Tablo 5: Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisi (KAM) Seçilmi Göstergeleri Tüm ülkelere göre Normalize Edilmi Katsay lar (1 10 Ölçe i) Azerbay can Kazaki stan K rg z istan Özbek istan Türk iye Tüm Ülkeler Brüt Yüksekö renime Devam Oran, Okullarda nternete Eri im (1-7), n/a Kamu E itim Harcamas /GSY H, n/a Bilim ve Matematik E itim Kalitesi (1-7), n/a Yönetim Okullar Kalitesi (1-7), n/a Ya Grubu Matematik Okur-Yazarl (PISA), Ya Grubu Fen Okur-Yazarl (PISA), 2006 B LG VE LET M TEKNOLOJ LER 4.44 n/a 0.19 n/a n/a 0.19 n/a Azerbay can Kazaki stan K rg z istan Özbek istan Türk iye Tüm Ülkeler Topl. Telfn / Bin Ki i, Bilgisayar / Bin Ki i, n/a Uluslararas nternet Geni li i (B T/Ki i), nternet Kullan c s / Bin Ki i, nternet Fiyat Sepeti (US$ / ayl k ), E-Devlet Hizmt. Varl (1-7), n/a Dünyas nternet Kullan m Düzeyi (1-7), n/a ICT Harcamas /GSY H, 2007" n/a n/a n/a n/a Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), ( ) 195

16 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Sermaye mallar ihracat nda en önde gelen ülkeler, verilere göre K rg zistan ve Azerbaycan olup, Özbekistan görece daha dü ük ihracat yapmaktad r. Bilim ve mühendislik alan nda yabanc ortakl makale yaz m nda en yüksek paya sahip ülke K rg zistan olup en dü ük pay Kazakistan a aittir. E itim göstergelerine göre Türk Cumhuriyetleri nin durumlar n inceledi imizde, yeti kin okuryazarl nda tüm Türk Cumhuriyetleri nin yüksek okuryazarl k düzeyine sahip oldu u görülmektedir. Ortaö renime brüt devam oran nda, en yüksek oran Özbekistan da en dü ük oran ise Azerbaycan da yer almaktad r. Yüksekö renime devam oran nda ise en yüksek oran, Kazakistan ve K rg zistan da iken en dü ük orana Özbekistan dad r. Okullarda internete eri im oran tüm ülkelerin oran na e it seviyededir. Kamu e itim harcamas en yüksek, K rg zistan da olup Azerbaycan ve Kazakistan da görece daha dü üktür. Bilim ve matematik e itim kalitesi, en yüksek Kazakistan da olup, Azerbaycan ve K rg zistan daha dü ük düzeye sahiptir. Yönetim okullar kalitesinde tüm Türk Cumhuriyetleri nin düzeyi tüm ülkelere göre oldukça dü üktür. Bilgi ve ileti im teknolojileri göstergelerine göre Türk Cumhuriyetleri nin durumlar n inceledi imizde, telefon kullan m aç s ndan en yüksek oran Kazakistan a ait iken, en dü ük oran Özbekistan a aittir. Bilgisayar kullan m aç s ndan Türk Cumhuriyetleri birbirlerine yak nd r. Ancak tüm ülkelerdeki bilgisayar kullan m na göre oldukça zay f durumdad rlar. Uluslararas internet bant geni li inde en yüksek oran Azerbaycan da iken en dü ük oran, Özbekistan da yer almaktad r. nternet kullan m nda en yüksek pay K rg zistan ve Kazakistan da iken, Özbekistan oldukça zay f durumdad r. nternet maliyeti, s ras yla en yüksek Özbekistan, Azerbaycan, K rg zistan ve Kazakistan olarak kar m za ç kmaktad r. nternet maliyeti, tüm ülkelere göre oldukça yüksektir. dünyas n n internet kullan m düzeyi aç s ndan en yüksek pay Azerbaycan a ait iken en dü ük pay K rg zistan a aittir. ekil-5. Seçilmi Ekonomiler çin Dünya Ekonomisi Bilgi Ekonomi Endeksi (KEI) (2009) Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), /etools/kam2, ( ) 196

17 ekil-5 te seçilmi ekonomiler için Dünya Ekonomisi Bilgi Ekonomi Endeksi (KEI) de erleri verilmi tir. Buna göre, Türk Cumhuriyetleri içerisinde, Kazakistan en güçlü durumda iken Azerbaycan ve Özbekistan göreceli olarak daha dü ük bilgi ekonomisi düzeyine sahiptirler. Sonuç olarak bilgi ekonomisi endeksinde Türk Cumhuriyetleri nin durumu tüm ülkelerle kar la t r ld nda oldukça dü üktür. Baz alt kalemlerde göstergeler yüksek olsa da genel çerçevede zay fl klar hakimdir. 5. Sonuç Dünya ekonomisinde küresel rekabetin niteliklerinin her geçen gün daha çok bilgi yo un niteliklere dönü üm göstermektedir. Bu sebeple, ülke ekonomilerinin küresel rekabet güçlerini yükseltebilmeleri için, küresel rekabet stratejilerini, bilgi ekonomisi temelli stratejilere do ru dönü türmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, e itim-ö retim yap lar n, be eri sermaye profillerini, bilim-teknoloji-inovasyon üretme kapasitelerini iyile tirmelerine, yap sal ve kurumsal sorunlar n çözümlemelerine ba l olarak bilgi ekonomisinde ve küresel rekabet gücünde o kadar geli me göstereceklerdir. Bu çal mada, küresel rekabet gücünün geli tirilmesinde bilgi ekonomisini yap s, rolü ve önemi Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi ba lam nda incelenmi tir. Türk Cumhuriyetleri nin bilgi ekonomisi profillerinden elde etti imiz temel sonuç, tüm ülkelere göre ortalamada oldukça zay f düzeyde kald klar d r. Özellikle inovasyon alan nda son derece büyük zaafiyet sözkonusudur. Bu ba lamda, Türk Cumhuriyetleri nin öncelikle bir yandan bilgi ekonomisinin temel alanlar olan e itim, iktisadi yap, bilgi ve ileti im teknolojileri alanlar nda h zl geli meler göstermek için gerekli politika ve strateji önceliklerini saptamalar, paralelinde ise di er yandan bilim-teknoloji-inovasyon alan nda geli mek için politika ve stratejiler tasarlamalar gerekmektedir. Bu sayede, bilgi ekonomisi alan nda elde edece i geli melere ba l olarak, küresel rekabet gücü, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal refah alanlar nda önemli geli melere ula ma imkânlar olacakt r. Bu ba lamda, Türk Cumhuriyetleri için bilgi ekonomisinde ilerleme kaydetmeleri için önerilecek temel politika ve stratejileri u ekilde s ralayabiliriz: E itim-ö renim Profilinin yile tirilmesi: Kamunun e itime ay rd kaynak düzeyinin art r larak, e itim altyap s eksiklerinin azalt lmas, okulla ma oran n n orta ve yüksek ö renimde art r lmas ve yayg nla t r lmas için gerekli te vik sistemlerinin geli tirilmesi gerekmektedir. Bilim-Ar-Ge-Teknoloji- novasyon Yap s n n yile tirilmesi: Ba ta kamu kesimi olmak üzere, kamu ve özel sektör i birlikleri ile, ülkedeki bilim-teknolojiinovasyon altyap s n n, be eri sermaye düzeyinin, finansman ve di er te vik 197

18 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN imkanlar n n yükseltilerek, bilim-teknoloji-inovasyon alan nda h zl iyile tirilmeler yap lmas na öncelik verilmelidir. Bu çerçevede, kamu-üniversite-sanayi ve uluslararas i birlikleri mikro ve makroekonomi düzeyinde güçlendirilmelidir. Yüksek katma de er sa layan alanlarda teknoloji ve inovasyonlar n üretilmesinin önü aç lmal d r. Bu alanlardaki ba ar ülkelerin küresel rekabet güçlerini iyile tirerek bu uzun dönemde sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal refah akatk sa layacakt r. Bilgi ve leti im Teknolojileri Yap s n n yile tirilmesi: Bilgi ve ileti im teknolojileri günümüz bilgi ekonomisinin temelini olu turmaktad r. Bu sebeple, bilgi ve ileti im teknolojileri alan nda altyap n n, be eri sermayenin, e itimin iyile tirilmesinin ülke ekonomisine, küresel rekabet gücüne ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye son derece büyük katk lar olacakt r. Bu çerçevede, özellikle internet altyap s n n geli tirilmesi, internetin ba ta e itim kurumlar olmak üzere ekonomi ve toplum genelinde yayg nla t r lmas, maliyetlerinin dü ürülmesi, bilgi ve ileti im teknolojileri araçlar n n kullan m n n yayg nla t r lmas, etkinliklerinin art r lmas ve maliyetlerinin dü ürülmesi için politika ve stratejiler geli tirilmelidir. Yap sal ve Kurumsal Sorunlar n Çözülmesi: Ülke ekonomilerinin geli mesinde en önemli sorunlar n ba nda az geli mi li in getirdi i k s r döngüler yer almaktad r. Bu sebeple, yap sal sorunlardan, kalk nman n önündeki finansman aç, teknoloji aç, küresel rekabet gücü zay fl sorunlar n çözülmesi için ülkeler güçlü ve zay f yönlerine, küresel f rsat ve tehditlere göre kendileri için uygun stratejiler ve politikalar geli tirmelidirler. Di er yandan, ülkedeki i ve yat r m ikliminin geli tirilmesi için kurumsal yap lar n iyile tirilmesi, bürokrasi, hukukun etkinli i, te vik sistemleri gibi alanlarda sade ve etkin yap lar geli tirmeleri gerekmektedir. Böylece küresel i birlikleri artarak, ulusal giri im ve i dünyas n n daha h zl geli mesinin önü aç labilecektir. 198

19 Kaynakça AKYÜZ Y., Sermaye Bölü üm Büyüme, Ankara Üniversitesi SBF. Yay ATE S., Yeni çsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi, Çukurova Üniversitesi, SBE. 1998, (Yay nlanmam Doktora Tezi) AT K Hayriye, DURA Cihan, Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Literatür Yay nlar, 2002 CHEN D.H.C., DAHLMAN C.J., The Knowledge Economy, The Kam Methodology and World Bank Operations, The World Bank Washington DC 20433, October EUROPEAN COMMISSION, The Lisbon Strategy and The Information Society, European Commission KARGI Nihal (Edt). Bilgi Ekonomisi, Ekin Yay nevi, 2006 K BR TÇ O LU A., " ktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Be eri Sermayenin Yeri" AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Aral k 1998, Cilt 53, No. 1-4, s OECD, The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris. (96)102, 1996, ÖZSA IR Arif, Bilgi Ekonomisi, Nobel Yay n, 2007 PORTER M.E., Competitive Advantage of Nations, Macmillian Inc., New York,USA SALA-I-MARTIN X., ve Di erleri, The Global Competitiveness Index: Prioritizing The Economic Policy Agenda in The Global Competitiveness Report , Co-Directors, M. E. Porter, K. Schwab, World Economic Forum, 2008 SARIDO AN E., Mikroekonomi ve Makroekonomi Seviyesinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Stratejiler, stanbul Ticaret Odas Yay. No. 2010/ , 2010 SOLAK F. SARIDO AN E., Küresel ktisadi Krizin Türk Cumhuriyetleri ne Etkileri Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi, YIL 2011, C LT XXX, SAYI I, s SOLAK F., SARIDO AN, E., Sürdürülebilir ktisadi Büyüme ve Küresel Rekabet Gücü Ba lam nda Tekno-Giri imcili in Rolü ve Önemi, Üçüncü Uluslararas Giri imcilik Kongresi, May s 2011, Bi kek, K rg zistan SOLOW R.M., Technical Change And The Aggregate Production Function The Review Of Economics And Statistics, Vol. 39, No. 3 (Aug., 1957), s

20 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN THE WORLD BANK, From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality. Latin America and Caribbean Region. Washington, DC. 2002b THE WORLD BANK, Closing the Gap in Education and Technology. Latin America and the Caribbean Region. Washington, DC THE WORLD BANK, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology And Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program THE WORLD BANK, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program THE WORLD BANK, KEI and KI indexes SDDP3I1T40, ( ) THE WORLD BANK, Knowledge Assessment Methodology Updated October 2008, wbs te/external/wb / wb programs, 2008 ( ) THE WORLD BANK, Custom Scorecards (KAM 2008), /etools/kam2, ( ) THE WORLD BANK. Innovation Systems: World Bank Support of Science and Technology Development. World Bank Working Paper 32. Washington, DC. 2004b THE WORLD BANK. Building Knowledge Economies, Advanced Strategies for Development, WBI Development Studies, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Washington, DC THE WORLD BANK. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Education Group, Human Development Network. Washington, DC. 2002a THE WORLD BANK. Indigenous Knowledge: Local Pathways to Global Development. Africa Region, Washington, DC. 2004a TURANLI R., SARIDO AN E., Bilim-Teknoloji- novasyon Temelli Ekonomi ve Toplum. stanbul: TO yay YUMU AK,.G., B LEN, M., Türkiye Küresel A a Haz r M? Bilgi Ekonomisi ndeksi, Be eri Kalk nma ndeksi ve A a Haz rl k ndeksi Göstergeleri Üzerine Bir De erlendirme. 8th International Congress On Knowledge, Economy & Management Program, October 28th-31st, 2010, stanbul, Turkey 200

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

IKTI 102 24 Şubat, 2011 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 01 MAKROEKONOMİYE GİRİŞ NOMİNAL VE REEL ÇIKTI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

IKTI 102 24 Şubat, 2011 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 01 MAKROEKONOMİYE GİRİŞ NOMİNAL VE REEL ÇIKTI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK DERS NOTU 01 MAKROEKONOMİYE GİRİŞ NOMİNAL VE REEL ÇIKTI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Bugünki dersin içeriği: I. MAKROEKONOMİK ANALİZE GENEL BİR BAKIŞ... 1 1. GİRİŞ... 1 2. MAKROEKONOMİNİN KÖKLERİ... 2 3. MAKROEKONOMİNİN

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

Mant ksal Çerçeve Yakla

Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY 1970 te USAID taraf ndan tasarlama, planlama ve de erlendirme için geli tirilmi olan yöntem. Bugün uluslararas kurulu lar n üçte ikisi taraf ndan; AB, Dünya Bankas, Asya

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri 260 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri Fahri Solak (Marmara University, Turkey) Ercan Sarıdoğan (Marmara

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ifour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective)

ifour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective) IP Management @ Universities Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY ifour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective) Mustafa İ. Kızıltaş Genel Müdür, ODTÜ Teknokent

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması Hazırlayanlar Uzman Hakan

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

Türkiye de Fikri Mülkiyet Eğitimi; TPE Perspektifi

Türkiye de Fikri Mülkiyet Eğitimi; TPE Perspektifi Türkiye de Fikri Mülkiyet Eğitimi; Salih BEKTAŞ İçerik FM Eğitiminin geçmişi Temel Politika dokümanlarında FM Eğitimi Kalkınma Planları Tespitler / Öneriler TPE Faaliyetleri / Girişimleri İlköğretim Yükseköğretim

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

MEYVE SULARI. Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Hazırlayan Nilüfer YILMAZ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama Yönetimi MAN503T Güz 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIDAN İŞSİZLİK, YOKSULLUK VE İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR I. İŞSİZLİK...

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu. VII. Çözüm Ortaklığı Platformu. AR-GE Konusunda Son Gelişmeler 25 Aralık 2008. Recep BIYIK Mevzuat, Eğitim ve YMM

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu. VII. Çözüm Ortaklığı Platformu. AR-GE Konusunda Son Gelişmeler 25 Aralık 2008. Recep BIYIK Mevzuat, Eğitim ve YMM VII. Çözüm Ortaklığı Platformu VII. Çözüm Ortaklığı Platformu AR-GE Konusunda Son Gelişmeler 25 Aralık 2008 Recep BIYIK Mevzuat, Eğitim ve Araştırma Başkanı YMM P w C İçerik Ar-Ge ve teknoloji teşvik politikası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı