Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32"

Transkript

1 Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S TÜRK CUMHUR YETLER N N KT SAD KALKINMA SÜREC NDE B LG EKONOM S N N ROLÜ VE ÖNEM Fahri SOLAK * Ercan SARIDO AN** Özet Dünya ekonomisinde küresel rekabetin parametreleri her geçen gün daha yüksek niteliklere dönü mektedir. Bu ba lamda, makroekonomi ve mikroekonomi düzeyinde, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücü için bilgi ekonomisi temelli ekonomi politika ve stratejilerinin etkin bir ekilde geli tirilip uygulanmas gerekmektedir. Bu çerçevede, çal man n temel amac, Türk Cumhuriyetleri için sürdürülebilir iktisadi büyüme ve küresel rekabet gücü için bilgi ekonomisi temelli politika ve stratejileri analiz etmek ve geli tirmektir. Çal mada elde edilen temel sonuç, Türk Cumhuriyetleri, sahip olduklar do al kaynak zenginliklerini, etkin ekonomi politika ve stratejileri ile de erlendirerek, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücü için ekonomilerini, bilgi ekonomisi temelli bir ekonomiye dönü türmeleridir. Bu ba lamda, be eri sermaye, e itim, Ar-Ge, bilgi ve ileti im teknolojileri, bilim-teknoloji-inovasyon alan nda altyap ve üst yap da küresel rekabetin gerektirdi i at l mlar yapmalar, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücüne ula malar için son derece büyük önem arzetmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Bilgi Ekonomisi, Rekabet Gücü, JEL S n flamas : O11, O31, O32 THE ROLE AND IMPORTANCE OF KNOWLEDGE ECONOMY IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESS OF THE TURKISH REPUBLICS Abstract The parameters of the global competition in the world economy getting higher qualifications. In this context, knowledge based economy policies and strategies should efficiently be developed and implemented to achieve sustainable economic growth and global competitiveness in both microeconomic and macroeconomic level. Main aim of this study is to investigate and to develop knowledge economy based policies and strategies for Turkic Republics. The main result of the study is that Turkic Republics should transform their economies from natural resource based structure into knowledge economy based structure by improving the policies and the strategies on human capital, education, information and communication technologies, research and development, science-technology-innovation, crucial for global competition. Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32 * Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, BF, ktisat Bölümü, **Ö r.gör.dr.,marmara Ünv. BF, ktisat Bölümü, 181

2 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN 1.Giri Dünya ekonomisinde artan küresel rekabet ve rekabetin bilgi ekonomisi temelli dönü ümü, ülke ekonomilerinin de kendilerini küresel rekabetin de i en bu do as na ayak uydurmalar n zorunlu k lmaktad r. Günümüzde bilgi ekonomisi alan nda küresel rekabet gücünü yükselten ekonomilerin, sürdürülebilir küresel rekabet gücü, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sürdürülebilir toplumsal refaha daha h zl ula t klar n gözlemliyoruz. Bu sebeple, bilgi ekonomisi temelli ekonomi politika ve stratejileri, sürdürülebilir ekonomik büyümeye ula mak için son derece büyük önem arzetmektedir. Bu ba lamda, gerek mikroekonomi düzeyinde, firmalar ve bireyler; gerekse makroekonomi düzeyinde ülkeler, küresel rekabet güçlerini yükseltmek için bilim-teknoloji-inovasyon temelli küresel rekabet stratejileri geli tirmek zorundad rlar 1 Bu çal mada, küresel rekabet gücünün geli tirilmesinde bilgi ekonomisini yap s, rolü ve önemi Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi ba lam nda incelenerek, Türk Cumhuriyetleri nden Azerbaycan, Kazakistan, K rg zistan, Özbekistan ve Türkmenistan için bilgi ekonomisi alanlar nda küresel rekabet gücünü yükseltmeleri için politika ve stratejiler sunulmu tur. 2.Sürdürülebilir ktisadi Büyüme ve Rekabet Gücünün Belirleyicileri Ba lam nda Bilgi Ekonomisinin Rolü ve Önemi Dünya Bankas ve Dünya ekonomi formu küresel rekabette, bilgi-temelli ekonominin, küresel rekabette ve küresel refah üzerinde artan önemine dikkat çekmek için küresel çapta bilgi-temelli ekonomi endeksleri geli tirmi lerdir. ekil-1. de Dünya Bankas taraf ndan geli tirilmi olan Bilgi Ekonomisi Endeksi (Knowledge Economy Index (KEI), endeks 1 10 aras nda de er alacak ekilde dönü türülmü tür) ve ülkeler için ki i ba na GSMH ili kisi 2008 y l için verilmi tir. ekilden de görüldü ü gibi, bilgi ekonomisi endeksi ve ki i ba na GSMH aras nda artan yönlü pozitif bir ili ki ortaya ç km t r. Ekonominin yap s, geleneksel ekonomik yap dan, bilgi-temelli ekonomiye geçtikçe, ki i ba na GSMH ve dolay s yla refah düzeyi de artmaktad r 2. ktisadi büyüme teorileri temelde ülkelerin uzun dönemde ki i ba na büyümesini etkileyen faktörleri ortaya ç karmaya ve büyüme sürecini formüle etmeye çal maktad rlar. Bununla birlikte, ülkeler aras nda büyümeyi etkileyen faktörler ülkeler aras ndaki rekabet sürecini de etkileyebilmektedir. Özellikle, uzun dönem ki i ba na büyümeyi etkileme sürecinde en önemli faktörlerin ba nda gelen teknolojik geli me, ülkeler aras nda rekabet gücünü etkileyen en temel faktörlerin ba nda gelmektedir. Bu sebeple ülkelerin teknoloji alan nda uygulad klar politikalar, hem uzun dönem ki i ba na büyümeleri hem de rekabet güçlerinin sürdürülebilirli ini güçlendirmek olarak kar m za ç kmaktad r. Bu anlamda büyüme 1 Detayl bilgi için bkz. F., Solak,, E., Sar do an Sürdürülebilir ktisadi Büyüme ve Küresel Rekabet Gücü Ba lam nda Tekno-Giri imcili in Rolü ve Önemi, Üçüncü Uluslararas Giri imcilik Kongresi, May s 2011, Bi kek, K rg zistan R., Turanl, E., Sar do an Bilim-Teknoloji- novasyon Temelli Ekonomi ve Toplum. stanbul: TO yay. 2010, s

3 teorilerinin temel yap lar n ve rekabet gücü ile ili kilerinde bilginin, teknolojik de i im ve geli menin etkisi çok büyük önem arzetmektedir.neo-klasik ktisatta ülkelerin uzun dönemde rekabet gücü, teknolojik de i meye ba l olarak üretim fonksiyonu çerçevesinde ve büyüme teorisi temelinde önem arz etmektedir. ekil 1. Ülkelerin Bilgi Ekonomisi Yap s ve ktisadi Büyüme Performans (2008) Kaynak: The World Bank KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program Akyüz ün 3 vurgulad gibi, Neo-Klasik yakla m büyüme teorisinin sorunlar na Harrod sonras dönemde yönelmi tir. Neo-Klasik iktisadi büyüme modeli Solow (1956) ve Swan (1956) taraf ndan geli tirilmi tir. Asl nda Solow- Swan büyüme modeli, Harrod-Domar taraf ndan geli tirilen Keynezyen büyüme modelinin bir uzant s d r. Temel fark Harrod-Domar büyüme modelinde emeksermaye faktörlerinin bile im oran sabit ve de i tirilmezken, Solow-Swan bu varsay m, faktörler aras nda ikame oran n esnek oldu unu varsayarak de i tirmi lerdir. Solow 4 modelini basit olarak Q=F(K, L; t ) eklinde formüle etmi tir. Q ç kt düzeyi, K, sermaye, L,emek ve t ise zamana göre teknolojik de i im parametresidir. Solow teknolojik de i imi üretim fonksiyonunun kaymas na yol açan geli meler (ini ler, ç k lar, i gücünün e itiminde iyile meler vb.) olarak tan mlam t r. Solow modelin teknolojik de i me nötrdür, üretim faktörlerini marjinal ikame oranlar n etkilemez. Teknolojik de i im olursa üretim fonksiyonu, 3 Y., Akyüz, Sermaye Bölü üm Büyüme, Ankara Üniversitesi SBF. Yay. 1977, s R.M., Solow, Technical Change And The Aggregate Production Function The Review Of Economics And Statistics, Vol. 39, No. 3 (Aug., 1957), s

4 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Q= A(t)f(K,L) eklini al r. Burada A(t) üretim fonksiyonundaki kayman n birikimli etkisini göstermektedir. Solow un büyüme modelinde teknolojik de i im üretim fonksiyonun kaymas na yol açarak kendisini gösterir. Solow-Swan (1956) modelini analiz ederken Neo-Klasik büyüme modellerinde, uzun dönem büyümeyi etkileyen anahtar de i ken teknolojik de i imdir. Di er yandan bu modellerde, teknolojik geli menin iktisada d sal oldu unu ve dolay s yla teknolojik geli menin nas l sa lanaca sorusunu iktisat d na b rakmaktad rlar l y llarla birlikte, verimlili i art racak geli melerin uygulanacak iktisat politikalar ile art rabilece ine yönelik olarak artan bir literatür ortaya ç km t r li y llarla ivme kazanan bu büyüme literatüründe teknolojinin de art k bir mal gibi üretilebilece i ve gerek firma baz nda gerekse ülkeler baz nda uygulanacak do ru teknoloji politikalar ile teknolojik geli menin içsel bir de i ken olarak yönetilebilece i sonucuna var lm t r 5. çsel büyüme modellerinde, teknolojik geli im, iktisadi modellere içerilir; teknolojik geli me ve inovasyon de i kenlerinin hem bireyler, hem firmalar hem de ülkeler baz nda geli tirilmesinin mümkün oldu unu ve teknolojik geli me politikalar n n etkin tasarlanmas n n hem firmalar n hem de ülkerin rekabet gücü ve büyümesi üzerinde önemli derecede etkili oldu u vurgulanm t r. Bu ba lamda, sürdürülebilir uzun dönem iktisadi büyümeyi ve sürdürülebilir rekabet gücünü etkileyen faktörlerin ortak paydas n n olabildi i ve birlikte yönetilebilece i sonucu ortaya ç kmaktad r. Küresel rekabet gücünü etkileyen faktörlerin tan mlanmas, ölçümlenmesi ve genel bir endekse dönü türülmesi üzerine önemli çabalar sözkonusudur. Bunlardan biri, Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan geli tirilen küresel rekabet gücü endeksidir. ekil-2. de Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan geli tirilen küresel rekabet gücü endeksinin temel bile enleri görülmektedir. ekilden de görüldü ü gibi 12 rekabet göstergesi üç alt gruba ayr lm t r. Bunlar n her biri ülkelerin ayn zamanda içinde bulunduklar geli mi lik düzeyi ve önem vermeleri gereken rekabet göstergeleri olarak tan mlanm t r. Bu 12 temel faktörün tek tek önemli olmalar na kar n, ülkelerin bu 12 unsuru etkin bir ekilde birarada organik bir ili ki içerisinde yo urarak ülkenin rekabet gücünü art rmalar gerekmektedir. Tüm bu rekabet parametreleri birbirleriyle yak ndan ili ki içerisinde olup, birlikte etkin yönetilmeleri durumunda, tek tek sa layacaklar rekabet gücü etkisinden daha fazla bir rekabet gücü imkân n ülkelere sa layacakt r 6. 5 Detayl bilgi için bkz. A. Kibritçio lu " ktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Be eri Sermayenin Yeri" AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Aral k 1998, Cilt 53, No. 1-4, s S.Ate, Yeni çsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi, Çukurova Üniversitesi, SBE. 1998, (Yay nlanmam Doktora Tezi) 6 E., Sar do an Mikroekonomi ve Makroekonomi Seviyesinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Stratejiler, stanbul Ticaret Odas Yay. No. 2010/ , 2010, s

5 ekil-2. Dünya Ekonomik Forumuna Göre Küresel Rekabetin Gücünün Belirleyicileri Temel Faktörler 1. Kurumlar 2. Altyap 3. Makroekonomik stikrar 4. Temel Sa l k Ve E itim Ekonominin Temel Faktör Odakl tici Güçleri Etkinli i Art ran Faktörler: 5. Yüksek E itim ve Ö renim 6. Mal Piyasalar nda Etkinlik 7. Emek Piyasalar nda Etkinlik 8. Finansal Piyasalarda Geli mi lik 9. Teknoloji Odakl l k 10. Piyasa Büyüklü ü Ekonominin Etkinlik Odakl tici Güçleri novasyon ve Uzmanla ma Faktörleri: 11. Dünyas nda Geli mi lik 12. novasyon (Yenilik Üretimi) Ekonominin novasyon Odakl tici Güçleri Kaynak: Sala-I-Mart n, Xavier ve Di erleri, The Global Competitiveness Index: Prioritizing The Economic Policy Agenda in The Global Competitiveness Report , Co-Directors, M. E. Porter, K. Schwab, World Economic Forum, 2008, s Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi Yap s ve Bile enleri nsanl k tarihi boyunca toplumlar çe itli toplumsal, siyasi ve ekonomik dönü üm süreçlerinden geçmi tir. Bu dönü ümlerin her birinin insanl a önemli katk lar olmu tur. Günümüzde bu dönü ümün en son halkas bilgi temelli toplum ve buna ba l olarak bilgi ekonomisidir. En geli mi toplumsal düzeyin Bilgi Toplumu olarak isimlendirilmesinin arkas ndaki temel neden, bilginin stratejik üstünlü ünden kaynaklanmaktad r. Di er üretim faktörlerine göre büyük avantajlar sa layan bilgi faktörü, ekonomik geli menin en temel itici gücünü olu turmaktad r. K t olmayan hatta giderek zenginle en, tükenmeyen hatta yayg nla t kça de eri artan bilgi, küresel rekabette ülkelerin ihtiyaç duydu u en önemli faktör haline gelmi tir. Bu nedenle ülkelerin iktisadi geli melerinde bilginin üretimi, zenginle tirilmesi, kullan m ve payla m gibi unsurlar giderek daha stratejik roller üstlenmektedir. Küresel rekabet gücünü art rmak isteyen ülkeler, nitelikli i gücü yani be eri sermaye, ara t rma geli tirme, enformasyon ve ileti im teknolojileri ve bunlar n sa lanmas na zemin haz rlayan bir kurumsal yap ya ihtiyaç duymaktad r 7 7.G., Yumu ak, M., Bilen, Türkiye Küresel A a Haz r M? Bilgi Ekonomisi ndeksi, Be eri Kalk nma ndeksi ve A a Haz rl k ndeksi Göstergeleri Üzerine Bir De erlendirme. 8th 185

6 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Bilgi ekonomisi, bilginin ekonomik büyüme, katma de er üretme süreci ve küresel rekabet gücünde anahtar de i ken oldu u bir ekonomik yap y tan mlamaktad r 8. Bu ba lamda, bilgi ekonomisi, bilginin ve enformasyonun üretilmesi, geli tirilmesi, da t m, yayg nla t r lmas, üretim araçlar ve be eri sermayeye içerilmesi süreçlerini ve ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücünün güçlendirilmesinde anahtar girdi olma özelliklerini kapsar. Ekonomilerin ve toplumlar n geli me dinamikleri ve süreçleri üzerine iktisadi kalk nma ve bilgi ekonomisi alan nda önemli bir literatür sözkonusudur. Tar m toplumundan, sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna do ru tarihsel bir ak sözkonusu olmas na ra men, ülkelerin geli me süreçlerinde bu a amalar n herbirini s ras yla izleme zorunlulu unun a labilme olas l, günümüzde bilim-teknoloi-inovasyon ve bilgi ekonomisinin temel yap lar ndaki de i melere ba l olarak, etkinlikle uygulanacak kapsaml ve e güdümlü ulusal politika ve stratejilerle, geli mekte olan ülkeler için bile sözkonusdur. Bu alanda rlanda ba ta olmak üzere bilgi ekonomisine geçi te ba ar l olan ülke say lar n n gelecekte art göstermesi beklenmektedir 9. Bilgi ekonomisiyle yak ndan ba lant l olan ülkelerin küresel rekabet gücü yap s da bilgi ekonomisinden hem etkilenmekte hem de bilgi ekonomisini etkilemektedir. ekil-3 te Porter 10 a göre, ulusal rekabetçi geli menin dört a amas verilmi tir. Buna göre, ülkeler küresel rekabet güçlerinin geli me sürecinde sahip olduklar faktör donan m ve bu faktör donan m n n inovasyon odakl dönü mesi kritik rol oynamaktad r. Bu ba lamda, bir ülke ekonomisi için rekabet gücünün International Congress On Knowledge, Economy & Management Program, October 28th-31st, 2010, stanbul, Turkey. s.1 8 Detayl bilgi için bkz. OECD, The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris. (96) 102, 1996, European Commission,. The Lisbon Strategy and The Information Society, European Commission Detayl bilgi ve tart malar için bkz. The World Bank. Building Knowledge Economies, Advanced Strategies for Development, WBI Development Studies, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Washington, DC The World Bank. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Education Group, Human Development Network. Washington, DC. The World Bank (2002b). From Natural Resources to the Knowledge Economy: Trade and Job Quality. Latin America and Caribbean Region. Washington, DC. 2002a The World Bank. Closing the Gap in Education and Technology. Latin America and the Caribbean Region. Washington, DC The World Bank. Indigenous Knowledge: Local Pathways to Global Development. Africa Region, Washington, DC. 2004a The World Bank. Innovation Systems: World Bank Support of Science and Technology Development. World Bank Working Paper 32. Washington, DC. 2004b Hayriye Atik, Cihan Dura, Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Literatür Yay nlar, 2002 Nihal Karg (Edt). Bilgi Ekonomisi, Ekin Yay nevi, 2006 Arif Özsa r, Bilgi Ekonomisi, Nobel Yay n, M. E., Porter, Competitive Advantage of Nations, Macmillian Inc., New York,USA. 1990, s

7 geli imi dört a amada ortaya ç kmaktad r. Bunlar, faktör iti li ekonomi a amas, yat r m iti li ekonomi a amas, inovasyon iti li ekonomi a amas d r. Son a amada ise ekonomideki zenginlik/varl k ekonominin itici gücü olur, ne var ki, zenginlik rekabet güdüsünü de azaltt için ekonomide bir durgunluk ve dü ü süreci hakim olur. imdi bu süreçleri yak ndan inceleyelim. ekil-3. Ulusal Rekabetçi Geli menin Dört A amas lerleme Süreci Dü ü Faktör ti li Ekonomi Yat r m ti li Ekonomi novasyon ti li Ekonomi Varl k/ Zenginlik ti li Ekonomi Kaynak: Porter, M. E., Competitive Advantage of Nations, Macmillian Inc., New York,USA. 1990, s Dünya Bankas na 11 göre, bilginin kullan lmas, inovasyon, giri imcilik, ürün tasar m, yaz l m ve Ar-Ge aç s ndan aç kça bilindi i gibi, küresel ekonomide büyümenin anahtar kaynaklar ndan biridir. Ancak pek çok geli mekte olan ülke, muazzam küresel bilgi stokundan yeterince yararlanamamakta, kendi ihtiyaçlar için kullanamamaktad r. Geli mekte olan ülkeler, büyümenin temel kayna olan bilgi ekonomisinden yararlanmak için, iyi bir planlamayla be eri sermaye-e itim, kurumsal etkinlik, bilgi ve ileti im teknolojileri, yenilikçi ve rekabetçi giri imciler alan nda gerekli yat r mlar yaparlarsa, bilgi devrimiyle bütünle mi olacaklard r. Dünya Banka s na göre, Finlandiya, Kore, rlanda, Malezya, Singapur, ili ve son dönemde Çin ve Hindistan bilgi ekonomisi alan nda önemli a amalar kaydetmi lerdir. Dünya Bankas, ülkelerin bilgi-temelli ekonomik yap lar n ölçmek ve izlemek için Bilgi De erlendirme Metodolojisi (Knowledge Assessment Methodology, (KAM)) geli tirmi tir 12. KAM, 83 yap sal ve niteliksel de i kenden 11 World Bank, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program. 2008, s.1 12 Detayl bilgi için bkz. D.H.C., Chen, C. J., Dahlman The Knowledge Economy, The Kam Methodology and World Bank Operations The World Bank Washington DC 20433, October 19, 2005 World Bank, Knowledge Assessment Methodology Updated October 2008, wbs te/external/wb /wb programs, 2008, ( ) 187

8 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN tesis edilmi tir. Bilgi-Temelli Ekonomi Yap s n ölçmek için Tablo-1 de tan t lm olan 4 temel Bilgi-Ekonomisi de i keni kullan lm t r. Bu de i kenlere, bilgi ekonomisinin temel sütunlar denilmektedir. Bu de i kenler (0 10) aral nda ölçeklendirilerek ülkeler aras nda kar la t rma yapmak için kullan lmaktad r. Bilgi ekonomisinin temel sütunlar de i kenleri: 1) ktisadi ve Kurumsal Rejim, 2) E itim ve Yetenek, 3) Bilgi ve leti im Altyap s (ICT), 4) novasyon Sistemi bile enlerinden olu maktad r. Tablo-1 Bilgi Ekonomisinin Temel Sütunlar Temel Sütun Gösterge Aç klama 1) ktisadi ve Kurumsal Rejim 2)E itim ve Yetenek 3) Bilgi ve leti im Altyap s (ICT) 4) novasyon Sistemi Tarife ve Tarife d Bariyerler Düzenleyicilik Kalitesi Hukukun Üstünlü ü Yeti kin Okuryazarl Ortaö retim Kay t Düzey Y.ö retim Kay t Düzeyi Telefon (1000 ki i b na) Bilgisayar (1000 ki i b n) nternet Kllnm. (1000 ki i b n) Royalti Ödemeleri ve Gelirleri (Ki i ba na, US$) Teknik Bilimsel Makale (mlyn ki i b n) Patents USTPO 13 ya kay tl (mlyn ki i b n) Ülkenin Ekonomik Ve Kurumsal Yap s, Giri imcili in Geli mesi ve Varolan/Yeni Bilginin Etkin Kullan m çin Te vikler Sa lar Ülkenin nsanlar, Yaratmak, Payla mak ve Kullanmak çin E itim ve Yeteneklere htiyaç Duyar Dinamik Bir Bilgi A Altyap s na, Bilgiden Etkin Yararlanmak, leti im Kurmak, Yaymak ve lemek çin htiyaç Duyulur Ülkenin novasyon Sistemi (Firmalar, Ara t rma Merkezleri, Üniversiteler, Dü ünce Kurulu lar, Dan manlar Ve Di er Organizasyonlar ) Küresel Bilginin Artan Stokunu Kendilerine Çekebilmeli, Özümseyebilmeli, Yerel htiyaçlar Kar lamak çin Uyarlayabilmeli ve Yeni Teknolojileri Yaratmak çin Kullanabilmeli Kaynak: World Bank, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program, 2008, s. 1. Bilgi De erlendirme Metodolojisi, KAM a ba l olarak iki endeks türetilmi tir. Bunlar: a-) Bilgi Ekonomisi Endeksi (Knowledge Economy Index (KEI)) b-) Bilgi Endeksi (Knowledge Index (KI)) World Bank, KAM 2008 Booklet: Measuring Knowledge in The World Economies Knowledge Assessment Methodology And Knowledge Economy Index, Knowledge For Development Program USTPO: U.S. Patent and Trademark Office ( ABD Patent ve Marka Ofisi) 188

9 a) Bilgi Ekonomisi Endeksi (KEI), ülkelerde iktisadi geli me için bilginin etkin kullan labilece i bir iklimin olup olmad n inceler. Bilgi ekonomisi endeksi, ekil-4 te belirtilen dört ( numaral ) temel endekse ba l, 12 de i kenin, (0 10) ölçe inde normalize edilmi de erlerinin basit ortalamas üzerinden hesaplanmaktad r. Endeks 10 a yakla t kça ülkenin ilgili bilgi ekonomisi de i keni alan nda ilerleme içinde oldu unu göstermektedir. b) Bilgi Endeksi (KI), bir ülkenin, bilgiyi, yaratma, uyarlama ve yayma yetene ini inceler. Bilgi endeksi, ekil-3 te belirtilen, üç (2+3+4 numaral ) temel endeksin (0 10) ölçe ine normalize edilmi de erlerin basit ortalamas üzerinden hesaplanmaktad r. Bilgi ekonomisi endeksinde de oldu u gibi, endeks 10 a yakla t kça ülkenin ilgili bilgi ekonomisi de ii keni alan nda ilerleme içinde oldu unu göstermektedir. Ayr ca KAM a ba l olarak ülkelerin puan cetvelleri/skor kartlar (scorecard) türetilmi tir. Bunlar: a-) Temel Skorkart (Basic Scorecard) b-) Özelle tirilmi Skorkart (Custom Scorecard) Temel skorkart, bilgi ekonomisinin temel sütunlar olarak belirtilen dört endekste yer alan (bkz. ekil 4.) 14 temel de i ken üzerinden hesaplanmaktad r. ekil 4. Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksleri ve Tan mlar Bilgi Ekonomisi Endeksi (KEI) ( ) Bilgi Endeksi (KI) (2+3+4) 1) ktisadi ve Kurumsal Rejim 2-) E itim Endeksi 3-) novasyon Endeksi 4-) ICT Endeksi Tarife-D -Bariyerler Düzenleyicilik Kalitesi Hukukun Üstünlü ü Yeti kin Okuryazarl O.Ö retim Kay t Düzey Y.Ö retim Kay t Düzeyi Royalti Ödemesi Royalti Geliri Patent Say s Bilimsel Makale Telefon Bilgisayar nternet Kullan c s Kaynak: World Bank, KEI and KI indexes ( ) Özelle tirilmi skorkart ise, Tablo 2 de belirtilen tüm bilgi ekonomisi sisteminde yer alan 83 de i kenin farkl kombinasyonlar kullan larak hesaplanabilmektedir.tablo-2 de dünya ekonomisi bilgi ekonomisi endeksi temel bile enleri ve alt göstergeleri verilmi tir. Buna göre, temel bile enler, ekonomik performans, iktisadi rejim, kamu yönetim kalitesi, inovasyon sistemi, e itim, bilgi ve ileti im teknolojileri ve cinsiyet e itli idir. Bu göstergeler ne kadar geli mi lik gösterirse ülke ekonomisinin bilgi ekonomisinde geli mi lik düzeyi de o kadar yükselmi olacakt r. 189

10 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN Tablo 2: Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Göstergeleri 1- Ekonomik Performans Y ll k GSYIH Büyümesi Ki i Ba na GSYIH nsani Geli me Endeksi Yoksulluk Endeksi Bile ik Risk Oran sizlik Oran Sanayide stihdam Hizmetlerde stihdam 2- ktisadi Rejim 3- Kamu Yönetim Kalitesi Brüt Sermaye Olu umu / Ticaret Tarife ve Tarife D Engeller Fikri Mülkiyet Haklar Korumas Bankalar n Sa laml / Mal- Hizmet hrac Faiz Oran Spreadi, Yerel Rekabet Yo unlu u Özel Sektöre Yurtiçi Kredi Bir i Ba latman n Bürokrasi Maliyeti Biri i Ba latma Süresi Bir Sözle meyi Uygulatma Maliyeti Düzenleyicilik Kalitesi, Hukukun Üstünlü ü, Hükümetin Etkinli i fade Özgürlü ü ve Hesap Verebilirlik, Siyasi stikrar, Yolsuzlukla Mücadele, Bas n Özgürlü ü 4- novasyon Sistemi 5- E itim FDI Ç k / Fd Giri i Yeti kin Okur Yazarl Royalti ve Lisans Ortalama Okulla ma Ortalamas Ödemeleri Brüt Ortaö renim Devam Oran malat Mallr. Tic. Royalti ve Lisans Geliri Brüt Yüksek Ö renim Devam Universite-Sanayi Ara t rma Royalti ve Lisans Geliri Oran birli i Toplam Royalti ve Lisans Do umda Ya am Süresi Bilimsel ve Teknik Yay n Geliri Beklentisi Bilimsel ve Teknik Yay n Toplam Royalti ve Lisans Okullarda nternet Eri im Risk Sermayesi Mevcudiyeti Geliri Kamu E itim Harcamas / Prof. Uspto ya Kay tl Patent, Fen Bilimleri ve ve Ö retmenler Uspto'ya Kay tl Patent Mühendislik E itimine Matematikte 8. Derece Yüksek-Teknoloji hracat Kay t Oran Kazananlar, Özel Sektörün Ar-Ge Fen Bilimleri E itimine Fen Bilimlerinde 8. Derece Harcamas Kay t Ar-Ge'de Çal an Kazananlar, Firma Düzeyinde Teknoloji Ara t rmac lar, Fen Bilimler ve Matematik Özümsemesi Ar-Ge de Çal an E itimi Kalitesi De er Zinciri Varl Ara t rmac lar/mlyn Ki i, E itimenlerin E itiminde Art Ar-Ge çin Topl. letme Bölümleri Kalitesi / Harcama Beyin Göçü 6- Bilgi ve leti im Teknolojileri 7- Cinsiyet E itli i Toplam Telefon Temel Telefon Hatlar Mobil Telefon Bilgisayarlar Televizyonlu Ev Günlük Gazete Uluslararas nternet Bant nternet Kullan c s nternet Fiyat Endeksi E-Hükümet Uygulamalar Mevcudiyeti letmelerde nternet Kullan m Ict Harcamas Cinsiyet E itli i Geli me Endeksi Kad n Gücü Parlemantoda Kad n Milletvekili, Ortaö retimde K zlar n Devam Oran Yüksekö retimde K zlar n Devam Oran Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), ( ) 190

11 4.Türk Cumhuriyetleri nin Bilgi Ekonomisi Profili ve Bilgi Ekonomisi Temelli Politika ve Stratejiler Türk Cumhuriyetleri ba ms zl klar n kazanmalar ndan günümüze ekonomilerini güçlendirme sürecinde önemli mesafeler almalar na kar n hala ekonomik kalk nma sürecinin ba nda yer almaktad r 14. Özellikle bilgi ekonomisi alanlar nda önemli zay fl klara sahiptirler. Tablo-3 de Türk Cumhuriyetleri çin Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisi (KAM) temel göstergeleri dönemi için verilmi tir. Göstergeler aç s ndan ülke ekonomilerindeki de i imi 1995 ten 2006 ya kar la t r rsak u sonuçlara ula maktay z: Tablo-3. Türk Cumhuriyetleri çin Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisi (KAM) Temel Göstergeler (1995 ve ( ) Azerbaycan Kazakistan K rg zistan Özbekistan Türkiye Tüm ülkelere göre Normalize Edilmi Katsay lar (1-10 Ölçe i) GSY H (%) nsani Geli me Endeksi n/a Tarife&Tarife D Engeller n/a 9.16 n/a 9.58 n/a Devletin Düzenleyici Kalitesi Hukun Üstünlü ü Royalti Ödemeleri ve Kazançlar n/a 2.1 n/a 3.19 n/a 3.61 n/a n/a Bilimsel Makale (Mlyn Ki i) USPTO'ca Ony. Patent (Mlyn Ki i) Yeti kin Okur Yazarl, (15 üstü %) Brüt Orta Ö renime Devam Oran Brüt Yüksek Ö renime Devam Oran Toplam Telefon (1000 ki i) Bilgisayarlar, (1000 ki i) n/a 2.54 n/a n/a n/a 2.54 n/a nternet Kullan c s (100 ki i) Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), ( ) 14 F.Solak, E.Sar do an, Küresel ktisadi Krizin Türk Cumhuriyetleri ne Etkileri Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi, YIL 2011, C LT XXX, SAYI I, s

12 Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK * Ö r. Grv. Dr. Ercan SARIDO AN GSY H daki büyüme oran nda, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan ekonomilerinde önemli ilerlemeler oldu unu gözlemliyoruz. nsani geli me endeksinde, Kazakistan ve Azerbaycan n daha geli mi seviyeye sahip oldu unu, ancak 1995 e göre geli im h z n n dü ük oldu unu gözlemliyoruz. Devletin düzenleyici kalitesinde, K rg zistan n göreceli olarak daha iyi oldu unu, ancak Özbekistan n oldukça zay f oldu unu gözlemliyoruz. Hukukun üstünlü ünde ise, Azerbaycan ve Kazakistan n görece yüksek oldu unu, ancak 1995 e göre de geli imin yava oldu unu gözlemliyoruz. Bilimsel makale yay n profilini inceledi imizde, 2006 y l nda maalesef 1995 e göre K rg zistan haricinde tüm Türk Cumhuriyetleri nde dü ük de olsa bir gerileme sözkonusudur. Bilgi ekonomisi için son derece önemli olan bilimsel yay n say s n n art r lmas için gerekli politika ve stratejilerin geli tirilip uygulanmas son derece büyük önem arzetmektedir. Di er yandan, USPTO ca onaylanan patent say s nda ise, Kazakistan haricinde tüm Türk Cumhuriyetleri nde gerileme sözkonusudur. Bilimsel yay n ve patent üretim de i kenleri bilgi ekonomisi için en kritik de i kenlerin ba nda gelmektedir. Bu sebeple, bu de i kenlerin iyile tirilmesi yönünde stratejiler izlenmelidir. Brüt orta ö renime devam oran nda, Özbekistan haricinde di er Türk Cumhuriyetleri nde gerileme olmu tur. Yüksek ö renime devam oran nda ise, K rg zistan haricinde di er Türk Cumhuriyetleri nde gerileme olmu tur. Bilgi ekonomisi için e itim-ö renim faaliyetleri son derece büyük önem arzetmektedir. Bu sebeple, e itim-ö retim faaliyetlerinin niceliksel ve niteliksel göstergelerinde iyile tirmeler yap lmas önemli bir zorunluluk olarak kar m za ç kmaktad r. Ayn ekilde internet ve bilgisayar kullan m nda da tüm ülkelerde iyile tirmeler yap lmas gerekmektedir. Tablo-4. Türk Cumhuriyetleri çin Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi ve Bilgi Endeksi ve Alt Bile enleri (En son veri: ) Dünya S ras De i im (2000 e Göre) Ülke Bilgi Eknm. Endks. (KEI) Bilgi Endeksi (KI) ktisadi Te vik Rejimi Inovsyon E itim Bilgi ve leti im Teknolojileri (ICT) 61-4 Türkiye Kazakistan K rg zistan Azerbaycan Özbekistan Kaynak: World Bank, Custom Scorecards (KAM 2008), ( ) 192

13 Tablo-4 te Türk Cumhuriyetleri için Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi Endeksi, Bilgi Endeksi ve alt bile enleri verilmi tir. Buna göre, Türkiye ekonomisi, en son veriye göre, bilgi ekonomisi endeksinde 61. s rada olup, 2000 e göre, 4 basamak gerilemi tir. Türk Cumhuriyetleri içerisinde, bilgi ekonomisi endeksinde 2000 e göre en h zl ilerlemeyi, 8 basamak yükselerek Kazakistan yapm t r. Bilgi ekonomisi endeksi temel bile enlerine göre, Kazakistan n durumunu inceledi imizde, en güçlü oldu u alan e itim, en zay f oldu u alan ise inovasyondur. K rg zistan n bilgi ekonomisi endeksi temel bile enlerine göre durumunu inceledi imizde, Kazakistan la parelel olarak, en güçlü oldu u alan e itim, en zay f oldu u alan ise inovasyondur. Azerbaycan ve Özbekistan ise bilgi ekonomisi endeksi temel bile enlerinde, en güçlü oldu u alanlar, e itim iken en zay f oldu u alanlar ise, iktisadi te vik rejimleri olarak kar m za ç kmaktad r. Sonuç olarak bilgi ekonomisi endeksine göre Türk Cumhuriyetleri nin ba ta inovasyon alan olmak üzere di er alanlarda kendilerini geli tirmeleri gerekmektedir. Tablo 5 te Dünya Bankas Bilgi Ekonomisi De erlendirme Metodolojisine (KAM) göre seçilmi göstergeler verilmi tir. Buna göre, fikri mülkiyet haklar n n korunmas nda 2008 y l nda, Türk Cumhuriyetleri içerisinde en zay f ülke K rg zistan iken, en güçlü ülke ise Azerbaycan d r. novasyon sistemi göstergelerine göre Türk Cumhuriyetleri nin durumlar n inceledi imizde Ar-Ge deki ara t rmac say s aç s ndan en güçlü Türk Cumhuriyeti Azerbaycan iken, verilere göre en zay f olan K rg zistan olup, aralar nda çok büyük fark gözlemlenmemektedir. Ar-Ge harcamas aç s ndan, Türk Cumhuriyetleri içerisinde en zay f olan K rg zistan iken, en güçlü olan Kazakistan olarak kar m za ç kmaktad r. Üniversite-sanayi i birli inde ise, en güçlü ülke Azerbaycan, en zay f ülke K rg zistan olarak kar m za ç kmaktad r. Bilimsel makale aç s ndan, en güçlü ülke Azerbaycan iken en zay f ülke K rg zistan olarak kar m za ç kmaktad r. Patent say s aç s ndan en güçlü ülke, Azerbaycan ve Kazakistan iken, en zay f olan K rg zistan d r. Yüksek teknoloji ürünleri ihracat nda en güçlü ekonomi Kazakistan iken, en zay f ülke K rg zistan d r. En yüksek özel sektör Ar-Ge harcamas Kazakistan da olup en az Ar-Ge harcamas ise K rg zistan dad r. Firma düzeyinde teknoloji özümsemesine bakt m zda en güçlü ülke Azerbaycan iken en zay f K rg zistan olarak kar m za ç kmaktad r. En güçlü de er zinciri varl Azerbaycan da olup en zay f ise K rg zistan dad r. En fazla sermaye mallar ithalat n Kazakistan yaparken en az n K rg zistan yapmaktad r. 193

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

Orta Gelir Tuza ndan Ç k ta Hangi Faktörler?

Orta Gelir Tuza ndan Ç k ta Hangi Faktörler? Orta Gelir Tuza ndan Ç k ta Hangi Faktörler? Orta Gelir Tuza ndan Ç k ta Hangi Faktörler? Ba ak DALGIÇ * Pelin VAROL Y DO AN ** Eda BALIKÇIO LU *** Öz Çal mam zda çe itli teknolojik, makro-ekonomik ve

Detaylı

stihdam n De iflen Yap s ve flgücü Özellikleri

stihdam n De iflen Yap s ve flgücü Özellikleri makale 2 Bilgi Ekonomisinde stihdam n De iflen Yap s ve flgücü Özellikleri 1 Girifl D.Ricardo, 1821 tarihli, Principles of Political Economy and Taxation kitab nda, makine ve eme in sürekli rekabet halinde

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Ekonomide Güven Faktörü

Ekonomide Güven Faktörü YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Ekonomide Güven Faktörü Yrd. Doç. Dr. Nuri GÖKALP stanbul Kültür Üniversitesi, MYO, STANBUL ÖZET Güven, bireyler ve kurumlar

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

gücü piyasas ndaki güncel dinamikler: Teknoloji, küreselle me ve ithal girdi kullan

gücü piyasas ndaki güncel dinamikler: Teknoloji, küreselle me ve ithal girdi kullan SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-12/02 gücü piyasas ndaki güncel dinamikler: Teknoloji, küreselle me ve ithal girdi kullan Semih AKÇOMAK 1 Science and

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Gazl çecek Sektörü ve Gazoz Pazar ndaki KOB ler çin Ni Pazarlamas na Bir Örnek Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı