31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : (2. Mükerrer) TEBLİĞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (2. Mükerrer) TEBLİĞ"

Transkript

1 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : (2. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı ekli listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan ürünlerin Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmek suretiyle ithal edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı nın 4 üncü maddesinin (d) ve (e) bendine istinaden düzenlenmiştir. İthalat denetimi, kontrol belgesi ve uygunluk yazısı MADDE 4- (1) Tebliğ eki listelerde (Ek 1, Ek 2/A,B,C, Ek 3, Ek 4/A,B, Ek 5/A,B Ek 6/A,B, Ek 7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı (Ek 9) düzenlenir ve ithalatçıya iletilir. Ekli listeler (Ek 1, Ek 2/A,B,C, Ek 3, Ek-7) kapsamında düzenlenen uygunluk yazıları ilgili gümrük idaresine bildirilir. MADDE 5- (1) Tebliğ eki listelerde (Ek 1, Ek 2/A,B, Ek 3, Ek 4/A, Ek 5/A,B, Ek 6/A) yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı alınabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca onaylanan Kontrol Belgesinin anılan Bakanlığa ibrazı gerekmektedir. MADDE 6- (1) Ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı (Ek 10) düzenlenir. Düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. MADDE 7- (1) Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek 8), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca Kontrol Belgesi formunda yer alan mevzuat çerçevesinde insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalattan önce adı geçen Bakanlığa başvurulur. MADDE 8- (1) Kontrol Belgesi nin süresi; a) Ekli listeler (Ek 1, Ek 2/A,B) kapsamı maddeler için 4 ay, b) Ekli listeler (Ek 3, Ek 5/A,B) kapsamı maddeler için 6 ay, c) Ekli liste (Ek 4/A) kapsamı maddeler için 12 ay, d) Ekli liste (Ek 6/A) kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır. (2) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2/A,B) yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler ve ekli listede (Ek 6/A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir. (3) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na Uygunluk Yazısı başvurusunda bulunulmuş; ancak başvuru sonuçlandırılmadan Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır. Muafiyetler MADDE 9- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca izne tabi olmak ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ekli (Ek 2/A) listede yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli süre kalmak üzere getirilen hayvanlar, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar, ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumları ile bilimsel araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri için, Bakanlık tarafından Kontrol Belgesi düzenlenmez. MADDE 10- (1) Ekli listelerde (Ek 4/A,B ve Ek 5/A,B ve Ek 6/A,B) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde; (2) Ekli listelerde (Ek 5/A,B) yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması halinde; (3) Ekli listelerde (Ek 4/A,B ve Ek 6/A,B) yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu

2 amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ile Zirai Karantina Kontrolüne Tabi olmaması halinde; Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez. MADDE 11- (1) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ne tabi tutulması halinde; bu ürünlerin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda belirtilen hayvansal maddelerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, 1734 sayılı Yem Kanunu ve 25/06/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği nde belirtilen mezbaha kalıntıları ile bunlardan elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde canlı su ürünlerinden elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler kapsamı dışında kaldığının tespit edilmesi durumunda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca, söz konusu ikincil işlem görmüş ürün için Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı aranmayacağına dair bir yazı düzenlenmesi halinde ayrıca Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı aranmaz. Gümrük idarelerince yapılacak işlemler MADDE 12- (1) Gümrük idarelerince Madde 10 da sayılan muafiyetler kapsamına giren ürünler hariç olmak üzere; Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2/A,B,C, Ek 3, Ek 4/A,B, Ek 5/A,B, Ek 6/A,B, Ek 7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı ilgili gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır. MADDE 13- (1) Ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir. (2) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın uygun görüşüyle transit edilir, ihraç kaydıyla veya masrafları ürün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir. Müeyyideler MADDE 14- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/03/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Veri bildirimi MADDE 15- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve gerekli belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından Bakanlığa iletilir. Uygulamaya ilişkin önlemler MADDE 16- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. MADDE 17- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 18- (1) 31/12/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete (4. Mükerrer) de yayımlanan (2009/5) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 2009/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2009/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir. Yürürlük MADDE 19- (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. Ek-1 : Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler G.T.İ.P. MADDE İSMİ Veterinerlikte kullanılan aşılar Hayvan sağlığında kullanılanlar

3 Hayvan sağlığında kullanılanlar G.T.İ.P. MADDE İSMİ Laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya sıvanmış kâğıttan plakalar, levhalar, yapraklar, ince tabakalar ve şeritler (rulo veya tabaka halinde) (YHSK) (YHSK) :Yalnız Hayvan Sağlığında Kullanılanlar. Ek-2/A : Canlı Hayvan ve Et (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar Canlı sığırlar Canlı domuzlar Canlı koyun ve keçiler Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler] Canlı diğer hayvanlar Sığır eti (taze veya soğutulmuş) Sığır eti (dondurulmuş) Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruimuş) At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları Ek-2/ B : Hayvan Müstahsalları (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler) Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş) Tabii bal Sığır spermleri Alabalık yumurtası Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın) Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler Diğerleri

4 Ek Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri 2/C (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının toz ve döküntüleri Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç) Diğer ham deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış,parşömine edilmemiş ve daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç) Ham postlar veya kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, ve pozisyonlarındaki ham deriler hariç) Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış) : Hayvan Müstahsalları (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) Ek-3 :Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri ve Kesme Çiçek G.T.İ.P. MADDE İSMİ Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöl soğanları Diğer çiçek soğanları Diğerleri Hindiba bitkisi Hindiba kökleri Orkide soğanları Sümbül soğanları Nergis soğanları Lale soğanları Glayöller Diğerleri Diğerleri Asma çelikleri, daldırmalar Diğerleri Asma (aşılı veya köklendirilmiş) Kestane Fıstık çamı Diğerleri Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) Güller (Aşılı veya aşısız)

5 Mantar miselleri Ananas fidanı Sebze ve çilek fideleri Çelikler Fidanlar Diğerleri Diğer açık hava bitkileri Çelikler Fidanlar Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) Diğerleri Güller Karanfiller Orkideler Krizantemler Glayöller Diğerleri Ren geyiği likeni (Yalnız taze olanlar) Diğerleri (Yalnız taze olanlar) Noel ağaçları İğne yapraklı ağaçların dalları Şimşir dalı Diğerleri Tohumluk patates Arpacık soğanı Kuru sarımsak Tohumluk (melez) tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata) Tohumluk bezelyenin diğerleri Tohumluk nohut Tohumluk fasulye Tohumluk küçük kırmızı fasulye Tohumluk adi fasulye Diğer tohumluk fasulye Tohumluk mercimekler Tohumluk bakla ve at baklası Tohumluk börülce Tohumluk barbunya Diğer tohumluk olanlar Tohumluk makarnalık buğday Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday Adi buğday Tohumluk beyaz arpa Tohumluk diğer arpa Tohumluk yulaf Tohumluk mısır, çift melez ve ıslah edilmiş melez Tohumluk mısır, üçlü melez Tohumluk mısır, tek melez Tohumluk mısır, diğer melezler Diğer tohumluk mısırlar Tohumluk çeltik Tohumluk melez tane darı Buğday ve çavdar melezi (Yalnız tohumluk olanlar) Tohumluk soya fasulyesi Tohumluk kabuklu yer fıstığı Tohumluk keten tohumu

6 Tohumluk rep veya kolza tohumu Diğerleri (Yalnız tohumluk olanlar) Tohumluk ayçiçeği tohumu Tohumluk pamuk tohumu Tohumluk susam tohumu Tohumluk hardal tohumu Tohumluk haşhaş tohumu Tohumluk palm meyvesi ve çekirdeği Tohumluk kastor (keneotu) otu tohumu Tohumluk aspir tohumu Diğerleri Kenevir (kendir) tohumu Şeker pancarı tohumları Yonca tohumu Üçgül tohumu (trifolium spp.), kırmızı üçgül Üçgül tohumu (trifolium spp.), diğerleri Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları Diğer çayır otu tohumları Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) Çim tohumları, İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) Çim tohumları, İngiliz çimi (Lolium perenne L.) Vicia sativa L. türü fiğ Diğer tür fiğ Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) Tavus otları (Agrosties) tohumu Çayır kelp kuyruğu otu tohumu Acı bakla tohumu Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.) tohumları Korunga (Onobrychis sativa L.) Burçak (Vicia ervilia Willd.) Sorgum tohumu Diğerleri Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları Alabaş tohumları (Brassica oleracea var. caulorapa ve gongylodes L.) Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var. conditiva) Kabak tohumu Domates tohumu Hıyar tohumu Soğan tohumu Havuç tohumu Marul tohumu Karnabahar tohumu Maydanoz tohumu Ispanak tohumu Bamya tohumu Baş salata tohumu Biber tohumu Patlıcan tohumu

7 Turp tohumu Diğer sebze tohumları Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları ( alt pozisyonundakiler hariç) Meyva ağaçları tohumları Tütün tohumu Karpuz tohumu Kavun tohumu Diğerleri Keçiboynuzu tohumu (kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş) Diğer keçiboynuzu tohumları Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (Yalnız veterinerlikte ve tarımda kullanılanlar) Ek-4/A : Yem Sanayiinde Kullanılan Maddeler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ Diğerleri (Yalnız artemia yumurtası) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Çavdar (YYSİO) Arpa, diğerleri (YYSİO) Yulaf, diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Tane darı (koca darı), diğerleri (YYSİO) Darı (YYSİO) Akdarı (YYSİO) Kuş yemi (YYSİO) Buğday ve çavdar melezi (YYSİO) Soya fasulyesi, diğerleri (YYSİO) Keten tohumu, diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (tohumluk olanlar hariç) (YYSİO) Kenevir (kendir) tohumu (YYSİO) Aspir tohumu, diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar (Yalnız aromatik madde) (YYSİO) Kümes hayvanlarının yağları (YYSİO) Diğerleri (Yalnız balık yağı) (YYSİO) Palm yağı (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) (Yalnız bay-pas yağları) (YYSİO) Laktoz (YYSİO) Canlı mayalar (YYSİO) Cansız mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (YYSİO) Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su

8 omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YYSİO) Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar (YYSİO) Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 40'dan daha fazla olanlar (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) (YYSİO) Diğer kalsiyum fosfatlar (YYSİO) Kompleks veya çift silikatlar (Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (YYSİO) Quintozene (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO) Tecnazene (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO) Diğerleri (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO) Propilen glikol (propan-1,2-diol) (YYSİO) Diğerleri (Yalnız amin gruplu bileşikler) (YYSİO) Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (YYSİO) Betain (YYSİO) Betain hidroklorür (YYSİO) Betainin diğer tuzları (YYSİO) Dimetil sülfoksit ve sülfonlar (YYSİO) Arsenikli organik bileşikler (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (Yalnız azotlu heterosiklik bileşikler) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğer mikroorganizma kültürleri (YYSİO) Yiyecek sanayiinde kullanılan türde olanlar Diğerleri(YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Damıtılmış yağ asitleri (YYSİO) Diğerleri (Yalnız yağ asitleri) (YYSİO) Diğer iyon değiştiriciler (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri (YYSİO) Diğerleri (Yalnız polimerler) (YYSİO) (YYSİO) :Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar. Ek-4/B : Yem Sanayiinde Kullanılan Maddeler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) G.T.İ.P. MADDE İSMİ Kabuklu su hayvanlarının kabukları (YYSİO) Buğday Gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) (YYSİO) Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YYSİO) Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın) (YGSKGTE hariç) Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın) Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

9 (YYSİO) Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), pamuk tohumundan Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), ayçiçeği tohumundan Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), diğerleri Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), hindistan cevizi veya kopradan Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), palm cevizi veya palm bademinden Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), mısır embriyolarından Diğerleri (YYSİO) Silisyum dioksit (YYSİO) Magnezyumun hidroksit ve peroksiti (YYSİO) Çinko oksit (YYSİO) Mangan oksitleri (YYSİO) Demir oksitleri ve hidroksitleri (YYSİO) Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri (YYSİO) Diğer iyodatlar (YYSİO) Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YYSİO) Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YYSİO) Amonyum molibdat (YYSİO) Sodyum molibdat (YYSİO) Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları (YYSİO) İnositoller (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Diğerleri [keton miski (4,-tert bütil 2,6 -dimetil 3,5 dinitroasetofenon) hariç] (YYSİO) (**) Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, (*) G.T.İ.P. i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2009/17) sayılı Tebliğ hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

10 halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO) (**) (*) (**) Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (*) (YYSİO) (**) Lizin ve esterleri; bunların tuzları (YYSİO) Glutamik asit ve tuzları (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) (**) Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YYSİO) (**) Kolin ve tuzları (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Methionin (INN) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) Sistein ve sistin (Yalnız sistin) (YYSİO) Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO) Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YYSİO) Diğerleri (Yalnız boyayıcı maddeler) (YYSİO) Diğerleri (YYSİO) (YYSİO):Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar. Ek-5/A : Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları G.T.İ.P. MADDE İSMİ Torba içinde olanlar Tababette kullanılanlar Pektik maddeler (pektinler) Diğerleri Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) Diğerleri Laktoz Diğerleri Saf magnezyum oksit Saf olmayan magnezyum oksit Diğerleri Diğerleri Ksilenoller Diğerleri (**) , , , , ve G.T.İ.P. leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

11 Spindle oil Light neutral Heavy neutral Bright stock Diğerleri Diğerleri Orto fosforik asitler (fosforik asit ) Silisyum dioksit Sülfamik asit (aminosülfonik asit ) Sodyum sülfoksilat Bakır II sülfat (göz taşı) Kobalt sülfat, titan sülfat Diğerleri (Yalnız Demir II sülfat) Potasyum Sodyum fosfit ve hipofosfit Kalsiyum fosfit ve hipofosfit Monosodyum fosfat Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) Diğer kalsiyum fosfatlar Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar (Yalnız sodyum polifosfatlar) Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) Sodyum metasilikatlar Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları o Ksilen m - Ksilen p - Ksilen İzopropil alkol Propilen glikol (propan-1,2-diol) Bütan - 1,3-diol Mannitol D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler Diğerleri (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar) Benzil alkol Feniletil alkol ( 2-fenil etanol) Fenol (hidroksibenzen,fenik asit) Krezoller p-klor-m-krezol Diğerleri Diğerleri Paraformaldehit Diğerleri Diğerleri Asetik asitin diğer tuzları Etil asetat Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri Diğerleri Magnezyum stearat Aluminyum stearat Diğerleri Sodyum benzoat Laktik asit Kalsiyum laktat Tartarik asit Sitrik asitin diğer esterleri

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI K.D.V.K. Madde:28 (2007/13033 sayılı BKK) (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları

Detaylı

K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI

K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI Listelerde yer almayan mal ve hizmetlerin tesliminde KDV oranı %18 dir. Katma değer vergisi oranları (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer

Detaylı

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28149 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-21/12/2011 tarihli

Detaylı

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ Bölüm Fasıl G.T.İ.P. S-1a 04 0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler 0403.10.51.90.00 Diğerleri 0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler

Detaylı

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ

EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ EK: 5 ÖZEL TEŞVİK DÜZENLENMESİ KAPSAMINDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ Bölüm Fasıl G.T.İ.P. S-1a 04 0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler 0403.10.51.90.00 Diğerleri 0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler

Detaylı

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları uygulanmaktadır.

1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kuralları uygulanmaktadır. Not: 1. Resimler, çizimler veya fotoğraflar yalnızca yol göstericidir. 2. Bu metinde yer alan tarife pozisyonları ilgili sınıflandırma kararının alındığı tarihte geçerli olan nomankaltüre göre belirtilmiştir.

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Detaylı

1. Et ve Hazır Et Ürünleri

1. Et ve Hazır Et Ürünleri . Et ve Hazır Et Ürünleri HS Numara ları 02-0 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09 02-0 6-0 6-02 Kalemler Büyükbaş hayvanların eti (taze, soğutulmuş) Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş) Domuz

Detaylı

ARJANTİN POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI

ARJANTİN POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI ARJANTİN POTANSİYEL HIZLI TÜKETİM MALLARI YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Esin ŞEN İnci Selin BAL T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları I Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç)

tohumu yetiştirilmesi Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları hariç) Kod Tanım 01.11.07 Taze baklagil sebzelerin yetiştirilmesi 01.11.07 Acı bakla yetiştirilmesi Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ (29.03.2013 tarihli liste değişikliği

Detaylı

26 Aralık 2012, Çarşamba Sayı : 28509 TEBLİĞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

26 Aralık 2012, Çarşamba Sayı : 28509 TEBLİĞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 26 Aralık 2012, Çarşamba Sayı : 28509 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ MADDE 1 (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş

Detaylı

SİRKÜLER 2013/06. : İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Yayınlandı

SİRKÜLER 2013/06. : İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Yayınlandı SİRKÜLER 2013/06 SİRKÜLERİN Tarihi : 08.01.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Yayınlandı : 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu : 26 Aralık

Detaylı

Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)

Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında) 102 Canlı büyükbaş hayvanlar. 1.733.444 Brezilya 1.629.493 202 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş). 56.700.882 Hindistan 54.230.989 203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş). 12.978.691 Fransa

Detaylı

18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

TEBLİĞ. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 29 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 4/09/00 tarihli ve 7709 sayılı Resmi Gazete (Değişik: 03//00 tarihli ve 7774 sayılı Resmi Gazete) Amaç ve Kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 17 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28295 YÖNETMELİK Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve

Detaylı

Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları

Diğer sebze tohumlarının yetiştiriciliği (şeker pancarı tohumu dahil, diğer pancar tohumları İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel

Detaylı

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI EK-1 NACE Rev.2_Altılı NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı Kod A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1

Detaylı

EK-1. İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Tanım. Kod

EK-1. İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Tanım. Kod EK-1 NACE Rev.2_Altılı İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan)

Detaylı

Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık

Detaylı

01.11.14. Tehlikeli EK-1

01.11.14. Tehlikeli EK-1 EK-1 İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

Detaylı

01.13.21 Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiştirilmesi Tehlikeli

01.13.21 Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiştirilmesi Tehlikeli İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

Detaylı

Tehlike Tanım Kodu. Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Tehlike Tanım Kodu. Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi 01.11 Tahılların (pirinç

Detaylı