TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ"

Transkript

1 TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Aralık 2000 Yıl:6 Sayı:3 X. Ulusal Biyofizik Kongresi nin Ardından X. Ulu sal Bi yo fi zik Kong re si 54 ü üyemiz olan toplam 89 araştırıcının katılımı ile 7-9 Eylül 2000 ta rih le ri ara sın da İstanbul Silivri de ÜNİSAM (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi) tesislerinde yapıldı. Kongremiz, Düzenleme Kurulu Başkanı Baş ka nı Prof. Dr. Bo ra Ba rut çu ve Türk Bi yo fi zik Der ne ği Baş ka nı Prof. Dr. Pek can Un gan ın açı lış ko nuşma la rı ile baş la dı. Açı lış ko nuş ma la rı nı Bi yo fizik te Li sans, Yük sek Li sans, Dok to ra ve Uz man lık Eği ti mi ko nu lu bir pa nel iz le di. Pa nel de özel lik le ül ke miz de de ği şik üni ver si te le ri miz de ki ör nek le ri ile li sans ve li san süs tü dü zey de bi yo fi zik eği ti minin so run la rı, as ga ri müş te rek le ri ir de len di. Da ha son ra kon fe rans ve söz lü bil di ri le re ge çil di. Özellik le pro te in si mu las yon la rı ko nu sun da gü zel ça lış ma la rın var lı ğı dik kat çe ki ci idi. Derneğimizin resmi bilimsel toplantıları olan bu kong re le ri mi zin ana amacı, Biyofizik Derneği üyelerini yılda bir kez de olsa bir araya getirmek, yaptıkları çalışmaları birbirleriyle paylaşıp tar tışma la rı nı sağlamak olmakla beraber, bu top lan tılar da, zaman zaman, üyemiz olmayan ya da daha önceki toplantılarımıza katılmamış fakat bizlere yakın alanlarda yüksek düzeyli çalışmaları bu lunan yerli ve yabancı araştırmacıları tanımak ve onların araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmak fırsatını da bulabilmekteyiz. Kongremizin bu ba kım dan da başarılı bir programa sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduk; top lan tımı zın bilimsel düzeyine yaptıkları çok önemli katkılar nedeniyle bu konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Önceki kongrelerimizde de dile getirildiği gibi, konaklama ve sosyal etkinlikler ile bilimsel toplan tı la rın aynı çatı altında yapılması ve, eğer mümkünse, bu mekanın şehir merkezinden biraz uzakta olması, üyelerimizin daha fazla bir arada bulunmasını sağlamakta ve verimli bir fikir alışverişi için daha uygun bir ortam oluşturmaktadır. Üyelerimizce anlayışla karşılandığından emin olduğumuz ufak-tefek bazı altyapı sorunlarına karşın, kongremiz boyunca konakladığımız ve kıdemli üyelerimizin daha önceki toplantılarımız vesilesiyle zaten yakından tanıdığı tesisin, bu bakımdan yerinde bir seçim olduğunu sanıyoruz. Ayrıca, kongrelerin özellikle genç üyelerimize yüklediği maddi külfetin mümkün olduğunca hafifletilmesi de böylece sağlanmış oldu. Kongre düzenleme kurulunun bu açıdan gösterdiği çabaları da şükranla anıyoruz. Böylece, kongreye katılan bütün üyelerimiz, iki gün boyunca, formel programın dışında da bol bol iletişim ve sıcak sohbetler yapma olanağı buldular. X. Ulu sal Bi yo fi zik Kong re mi zin dü zen le me so rum lu lu ğu nu üst le nen ve ba şa rı ile yü rü ten İstanbul Üni ver si te si Cerrahpaşa Tıp Fa kül te si Bi yo fi zik Ana bi lim Da lı Baş ka nı Prof. Dr. Bora Barutçu ve ye rel düzenleme ko mi te si nin di ğer üye le ri ni, Türk Bi yo fi zik Der ne ği Yö ne tim Ku rulu ola rak kut lu yor ve te şek kür edi yo ruz. Türk Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Türk Biyofizik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Ulu usal Bi yo fi zik Kong re mi zin ar dın dan, 9 Ey lül Cu mar te si gü nü sa at.00 de İs tan bul Üni ver si tesi Cer rah pa şa Tıp Fa kül te si Ye ni Ku rul Sa lo nunda Türk Bi yo fi zik Der ne ği Ge nel Ku ru lu top lan tısı ya pıl mış tır. Ge nel Ku rul Baş kan lı ğı nı Prof. Dr. Be ki Kan yü rüt müş, se çim ve sa yım la rın ça buklu ğu açı sın dan Ge nel Ku rul, Yö ne tim ve De net leme Ku rul la rı se çi mi nin lis te oy la ma sı şek lin de ya pıl ma sı nı be nim se miş tir. Öne ri len tek lis te oy bir li ği ile ka bul edil miş tir. Bu na gö re olu şan ye ni yö ne tim ku ru lu, ta ri hin de top la na rak, iş bö lü mü nü aşa ğı da ki şe kil de yap mış tır: Genel Başkan. Başkan Genel Sekreter Genel Sayman Üye Üye Üye Prof. Dr. Pekcan Ungan Prof. Dr. Ferit Pehlivan Prof. Dr. Feride Severcan Prof. Dr. Necla Öztürk Prof. Dr. Gürbüz Çelebi Prof. Dr. Rüstem Nurten Doç. Dr. M. Ali Körpinar İÇİNDEKİLER X. Ulusal Biyofizik Kongresi nin ardından Türk Biyofizik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Akademik Yükselme Kriterlerine ilişkin anket sonuçları TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır

2 Akademi ukseltme 6) Doktora e$itiminin mlrumum suresl olmahdrr? Kriterlerine ligkin Anket Sonuglarr Akademik yiikseltmelerde tiyelerimizin gdz ontine ahnmasrru istedikleri kriterleri belirlemek amacryla Ttirk Biyofizik Derne$i Yonetim Kurulu tarafincian yaprlan anket sonuglan, tiim tiyelerimizin bilgisine sunulmak iizere, tablo haline getirilerek aga$rda sunulmugtur. Bu ankete 38 iiyemizden 92 si yamt vermigtir. Anket sonularr; profesdr (Prof.) doent (Do.) yardrmcr doent (YDg.) ve 6$retim ve aratrrma gorevlileri ile uzmanlat yiiksek lisans ve doktora o$rencileri (Diger) ayn birer grup olacak gekilde dort ana baghk halinde de$erlendirilmig, her grubun gor0gii tablodaki seenekler kargrsrnda sayr-al olarak verilmigtir. Tablod4 ayr.lc4 iinvanlarrna bakrlmaksrzrn ankete katrlan ttim iiyelerimize ait genel sonular T (toplam) adr alhnda yiizde olarak verilmitir. Ankete kahlan iiyelerimizin gruplardaki sayrsal da$ilrmr: profesdr 2$ dogent Q yardrmcr dogent 9, diger 45 dir (Ksaltmalar: $ seenek; T toplam). ) Ka yagrndasrnrz? D Prof. DoQ. YDQ Di$er z ) Unvamruz nedir? 3) Bitirdi$iniz fakiilte veya boliim nedir? S Prof. Dog. YDQ. Diger T(V") Tro o z M0h F. Fizik Bivoloii ta 25.0 Kimya 2 z Dier z ) Aratrrmanzr B\yohzi{in hangi alamnda viiriitmektesiniz? lanrtlar gruplandtrrlamay acak kadar egitli olmugtur' 5) Doktora efritiminde, tigretim Oyesi bagrna en fazla ka o$renci diigmelidir? S rrof. )og. /Dc. Diger r(%) z {e a 0 ' Yanrtstz a Prof. Dog. YDQ. Diger T('/") z 0 0 z J tr 5 o ) Doktora e$itiminin maksimum siiresi ka yrl olmahdrr? S Prof. Do. YDQ. Di$er f ('/") o b Q S Srlresiz 4 2 n c 8) Doktora e$itimi sonund4 adayrn uluslararasr sitasyon indeksleri kapsamrndaki dergilerde en azi ka tane yayrm olmahdrr?, J Prof. Dog, YD Di$er! T(%) 0 a 0 e o a4 l , t 9 t 32.6 \' 2 e ) Doktora egitimi sonunda, ayrlca. adayrn ulusla-: rarasr sitasyon indeksleri kapsamtnda olmayan' yurt igi ya da drpnda yayrnlanan dergilerde en az ka tane yayrm olmahdr? S Prof. Dog. YDQ. Diger r(%) 0 4 z z 4 tz zo.j ,0) 6-9 arasrnda sorulan srralaymz. hususlan onemine gore S Prof. Dog YDQ. Diger Genel Birinci 8 b B 8 ikinci ot o UQtrncu i,7,9 a AA 6 DOrdUnc0-7o o,/ 7 ) Alaruruzda mezuniyet sonrasl e$itim verebilme-l si igin, bir birim en az hangi altyapr (teghizat) oa-i naklanna sahip olmaltdrr? Yarutlar gruplandtrtlamayacak kaclar gegitli olmutur.,

3 L2)Mezuruyet sonrasr e$itim verilebilmesi igio e$itim veren birim doent ve profesor di.izeyinde en az ka tane 6$retim iiyesine sahip olmahdrr? S Prof. Dog. YDg. Diger fe/"\,l o 2 65 z o 2 e 23.9 a z 0 2 ty.o Fikri vok EA. 3) Bir mezuniyet sonrasl programd4 doent ve profesdr diizeyinde en az kag tane o$retim iiyesi bulunmahdr? S Prof. Dog YD9 Di!er r(%) o o A 8 4 t ' 0 t Fikri vok z-z 4) Yardrmcr doentli$e bagvuru iein minimum siire sizce, doktoradan sonra kag yrl olmahdrr? S Prof. Dog YDg. Diger r(%) 0 5 o z a z t ) Yardrmcr doent olabilmek iin, adayrn uluslararasr sitasyon indeksleri kapsamrndaki dergilerde en az kag tane yayrru olmahdr? J Prof. Do. YD9. Diger T('/") 0 0 o o 0 o 26. z 3 2 e ? tr, ,l 3.3 6) Yardrmcr dogent olabilmek iin, aynca. adayrn uluslararasr sitasyon indeksleri kapsammda l& van yurt iinde ya da drgrnda yayrnlanan dergilerde i en az ka tane yayrru olmafidrr? S Prof Dog. YDQ. Diler (%) Z 2 2 o E' z 3.3 7) 4-6 arasrnda sorulan srralayrmz. Prof. Dog. YD Diger genel Birinci t3 J 5 lkinci 't6 t3 to 5,6 J Uc0nci.l to i to 4 t 6 to,8) Doentli$e bagvuru iin minimum doktoradan sorua kac vrl olmahdr? stire S Prof Dog. YD9. Diger r(%) J z z ll 8.5 { i ) Doent olabilmek iin, adayrn uluslararasri sitasyon indeksleri kapsamrndaki'dergilerde en az kag tane yayrnr olmalrdrr? a Prof. Dog. Diger T(%) z e U 4. 20) Bunlardan kag tanesi doktora tezi kapsamr drgrnda olmahdrr? S Prof. Dog YD9 DiQer r%) 0 ' 0 FA z tc ARA 3-4 o n o 6.5. S Prof. Dog. 2) Burrlardan ka tanesinde llkyazr olarakbulunmahdrr?.,^ ^.- Yu9. urger Tfi") o 0 0 z.z ' 32.6 z Q 3i7 JY. J J.J t- SlZCC, 22) Doent olabilmek igin, adayrn uluslararast yayrnlarrnrn toplam atrf sayrsrkag olmahdrr? Prof Dog. YD Diger r(%) U-J z LB Fikri vok

4 avnca. uluslararasr sitasyon indeksleri kapsamrnda olmayan yurt ieinde ya da drgrnda yayrnlanan dergilerde en az kag tane yayrm olmahdrr? \ Prof. Dog. YD Diger T(7") b e r ) Bunlardan kag tanesi doktora tezi kapsamr drgrnda olmaldr? Prof. Dog. YDQ. Diger T(v") 0 3 e z J ) Bunlardan ka tanesinde ilk yazar olarak bulunmahdrr? s Prof. Dog. YDg. Di$er f (/") 0 2 o. hb ) Dogent olabilmek iein,.adayrn yiiriltiic0 olarak i tamamladr$r TUBTAK, Universite Aragttrma Fo-! nu, DPT ve benzeri protokole ba$h proje saylsl en az kag olmahdrr? a Prof. Do. YDQ. Di$er T(/.) o z ) Docent olabilmek icrn, adavrn vardrmct arasttncr olardk tamamladrfrr TUgffAr,'Universite Aragtrrma Fonu,_DPT-vebenzeri protokole ba$h proie saylsl en az ka olmahdrr? S Prof. Dog. YD Di$er r(%) t-z 7 o 8 8 s ).8-27 arasrnda sorulan hususlardan sizce en onemli ilk begini onemine gore srralafiruz. 29) Yasalarca 5 ul olarak belirlenen profesorliil$e bagvuru si.iresi si2ce, kac vrl olmahdrr?- D Prof. Dog. YD. Di$er T(o/") ) Profesor olabilmek iciry adayrn uluslararast tasyon indeksleri kapsarirndaki- dergilerde en ka tane yaynr olmalrdrr? 5 Prof. Dog. YDQ Diger T(/ o a \' ' l "-t--; 3L) Bunlann ka tanesi doentlikten sonra yapnlanmrg olmalr? S Prof Dog. YD. Diger r%) n azx t.o 2 z o ) Bunlardan ka tanesinde ilkyazar olarak bulun. mahdrr? S Prof Dog. YDQ Di$er r(%) ' a 3.0 o z o Y.6 34) Profesor olabilmek iiry aynca. adayrn uluslara- 33) Profesdr olabilmek igin, adayrn uluslararas{ yayrnlarrmn toplam atrf sayrsrka olmahdrr? 'l 5 Prof. DoQ. YD9 Diger T(%) t- ttt 2 5 e at Fikri vok i la

5 rasl sitasyon indeksleri kapsamrrca olmayan yurt ieinde ya da drgrnda yayurlanan dergilerde en az ka tane yayrru olmahdu? s Prof. Dog. YDg. Diler T(v") ' t o 2 tc e ) Bunlann kae tanesi dogentlikten sonra yaymlanmrg olmah? s Prof. Do9. YDQ. Diger f e/"\ z e t 2 t' o to tz ) Bunlardan kag tanesinde llkyazar olarak bulunmahdrr? 5 Prof. Dog. YDQ. Diger T(o/o) ? (' o 2.O ) Profesdr olabilmek igiry adayn y0riitiicil olarak tamamladr$r TUBAK Universite Aragttma Fonu, DPT ve benzeri protokole ba$h proje sayrsl en az kag olmahdr? Prof. Dog. YD. Di$er T('/") o o x e e {, o 3.3 z ) Profesdr olabilmek iein, adayrn yardrmcr aragtrncr olarak tamamladt$r TUBTAK Universite Araghrma Fonu, DPT ve berzeri protokole ba$h proje sa)'rsl en az kag olmahdr? S Prof Dog. YD9 Diger re/.\ o J { 4 tz.v -2 J O 5-0 4,l z ) Profesor olabilmek iin, damgmanlt$mda e$itimini tamamlayan toplam mezuniyet sonrast o$renci sayrsr en az kag olmahdr? S Prof. Dog. YDQ. Di$er re/") 't0 to o 0 e ) Yukandaki of,rencilerden en az kagr doktora programm tamamlamrg olmahdrr? U Prof. Dog. YDg. Di$er (%) 0 t o o z o ,) arasrnda sorulan hususlardan sizce onemli ilk beini onemine gore sralayrmz. S Prof. Dog YDg. Diger r(%) Birinci en lkinci 3 en el JZ 32 Ucuncu J Dord. eo JZ 29 33,40 ee Besinci 37, ,3937, ) Biyohzlkte mezuniyet sonrasr e$itimi drizerile-r yecek bir kurul, Trirk Biyofizik derne$i yaprsr iginde olugturulmah mrdrr? : S Prof. Dog. YD Diger T('/.) Evet Havrr o Fikri vok 4 0! 2.7 z J.J Biyofizik dah igin Uyelerimizce Onaylanan Akademik Yiikseltme Kriterleri 9 Eykil 200 tarihinde istanbul Universitesii Cerrihpaa Trp Fakiiltesinde toplanan ola$ani Genel Kurulumuzda verilen gorev do$rultusunda,: derne$imiz ydnetim kurulu, i.iyelerimizin Biyofizik: fatr i_gin uygyl gordiikleri akademik yr.ikseltmei kriterlerini belirlemek iizere yaptrsr anket altgma-! srmn sonuglanru de$erlendirririf ve elde edilen: sonula, Uitnaigi gi6i, ikinci bir anket geklinde! tekrai iiyelerimi#n Enayrna sunulmugtur. iu ikincil anket, i:gilim belirlemek amacryla yaprlan ilki ankettekisorulara iiyelerimiz tarifindan- verilmigj olan yamtlann istatistik sonulanna dayandrrrlmrgi olmaida beraber, ortaya grkan rakamlarda gelece$e: ydnelik temennilerin bilyiik payt oldu$u gozi dniinde tufulmak suretiyle ve mevcut durum iin: daha.gereki olaca.$r. diigtintilerek, da$rlrmlarrnl maksimum gosterdiai bolgelerin alt srnrrlanl

6 üyelerimizin onayına sunulmuştur. Yük sel til me lerde göz önüne alınması istenilen kriterlerin öncelik sıralaması ise, ilk anketin 7, 28 ve 4 inci sorularına üyelerimizden gelen yanıtlar doğ rul tu sun da hazırlanmıştır. Üyelerimizin onayına sunulan bu sonuçlar, adresi olan üyelerimize bu yolla, adresi bulunmayan üyelerimize ise posta ile ulaştırılmaya çalışılmıştır. Kasım 2000-Ocak 200 arasında yürütülen ve 79 üyemizin yanıtladığı bu son anketin sonuçları, hem onay la yan ve onaylamayan üye sayıları, hem de bunların yanıtlayanlar için de ki yüzdesi olarak aşağıda sunulmaktadır. Bu aşamada artık Derneğimizin ortak görüşünü yansıttığını düşündüğümüz bu sonuçlar, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Pekcan Ungan tarafından, akademik yükseltilme kriterlerinin yeniden belirlenmesi konusunda YÖK de yapılan çalışmalarda göz önünde tutulması dileğiyle, ilgili komisyon üyesi Prof. Dr. Şevket Ruacan a iletilmiş bulunmaktadır. dergilerde yapılan yayınlarından en az üçü doçentlikten sonra yayınlanmış olmalıdır. 4. Adayın toplam uluslararası atıf sayısı en az sekiz olmalıdır. 5. Aday, yürütücü olarak, TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonu, DPT ve benzeri protokole bağlı en az bir projeyi tamamlamış olmalıdır. Kabul eden üye sayısı: 67; %84.8 Kabul etmeyen üye sayısı: 2; %5.2 V. Doktora yönetebilmek için gereken kriterler: Doçentliğe yükseltilme kriterleri ile aynıdır. Kabul eden üye sayısı: 66; %83.5 Kabul etmeyen üye sayısı: 3; %6.5. Yardımcı doçentliğe yükseltilmelerde göz önüne alınması gereken kriterler, sırasıyla;. Adayın en az beş yayını bulunmalı, bunlardan en az ikisi uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ol ma lı dır. 2. Başvuru için doktoradan sonra en az bir yıl geçmiş olmalıdır. Kabul eden üye sayısı: 66; %83.5 Kabul etmeyen üye sayısı: 3; %6.5 : Doçentliğe yükseltilmelerde göz önüne alınması gereken kriterler, sırasıyla;. Adayın toplam olarak en az sekiz yayını olmalı, bunlardan en az üçü uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde ya yın lanmış olmalıdır. 2. Uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlardan en az birinde ilk yazar olarak bulunmalıdır. 3. Adayın toplam uluslararası atıf sayısı en az iki olmalıdır. 4. Aday, yürütücü veya yardımcı araştırıcı olarak, TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonu, DPT ve benzeri protokole bağlı en az bir projeyi tamamlamış olmalıdır. Kabul eden üye sayısı: 65; %82.3 Kabul etmeyen üye sayısı: 4; %7.7. Profesörlüğe yükseltilmelerde göz önüne alınması gereken kriterler, sırasıyla;. Adayın toplam olarak en az 5 yayını olmalı, bunlardan en az altısı uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde ya yın lanmış olmalıdır. 2. Uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlarından en az üçünde ilk yazar olarak bulunmalıdır. 3. Uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki ÜYELERİMİZİN 998 SONRAS YAYN ÖZETLERİ Science Citation ndex Tarafından Taranan Dergiler Dışında Kalan Diğer Dergilerdeki Yayınlar & TBFD 035 Türk Biyoloji Dergisi (TÜBİTAK), 22(), 43-5,998. Mikrodalga uygulanmış ratların böbreküstü bezlerinde askorbik asit in lokalizasyonundaki değişiklikler Yusuf Nergiz, M.Aydın Ketani 2, Zülküf Akdağ 3, M.Salih Çelik 3, Ö.Mukaddes Şahan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 2 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı, 4 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2280,Diyarbakır. Bu çalışmanın amacı, mikrodalga uygulanan ratların böbrek üstü bezlerinde askorbik asitin lokalizasyononu histoşimik yöntemlerle araş tırmak tır. Çalışmamızda, 2 adet g ağırlığında 0 haftalık erkek Spraue-Dawley rat kullanıldı. Deney hayvanları üç gruba bölündü. Grup- deki deney hayvanları kontrol grubu olarak kullanıldı (n:7). Grup- deki ratlarla 3 gün süreyle, günde saat 9450 MHz frekansında, 2.65 mw/cm 2 dozunda mikrodalga uygulandı (n:7). Grup- deki ratlarla 52 gün süreyle, günde saat 9450 MHz frekansında, 2.65 mw/cm 2 dozunda mikrodalga uygulandı (n:7). Deney bitiminde, eter anestezisi altında sakrifiye edilen ratların, böbrek üstü bezleri alınarak % 0 luk gümüş nitratla fikse edildi. Parafin bloklardan elde edlien kesitler alum carmen ile boyanarak ışık mikroskobu altında de ğer len diril di. Grup de askorbik asit granülleri homojen bir dağılım gösterirken, Grup- deki böbreküstü bezlerinin kapsula kapiller endoteli ve zona TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ: 6(3), Aralık 2000 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 6

7 glomeruloza askobik asitten tamamen yoksun olmasına karşın; fasikulata, retikularis ve medulla askorbik asit yönünden farklı konformasyonlar göstermekteydi. Grup- ün böbreküstü bezlerinde ise organın kapsulası dahi hertarafta bulunan askorbik asit granörleri farklı çap ve yoğunlukta izlendi. Özellikle kapiller sinüzoidlerin en do te lerin de bu akümülasyon çok barizdi. Sonuç olarak; uzun süreli mikrodalga uygulanan ratların böbreküstü bezlerinde askorbik asit granüllerinde artış, strese karşı vücut direncini artırmaya yönelik olduğu kanaatine varıldı. Anahtar sözcükler: Askorbik asit, Mikrodalga, Böbreküstü bezi, Rat. & TBFD 036 Türk Biyoloji Dergisi (TÜBİTAK), 22(), 53-60, MHz Mikrodalga Radyasyonunun in vivo olarak kromozomlar üzerine etkisi. m. Zülküf Akdağ, 2 m.emin Erdal cemil Sert, M.Salih Çelik, 3 m.aydın Ketani Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. 2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Gaziantep. 3 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 2280,Diyarbakır. Bu çalışmada mikrodalga radyasyonun ratların kromozomal yapısını etkileyip etkilemediğini araştırdık. Erişkin erkek Spraue-Dawley ratlar özel bir ortam içinde 3 gün boyunca günde saat, frekansı 9450 MHz, güç yoğunluğu mw/cm 2 olan sürekli dalgalı mikrodalga radyasyonu ile ışınlandı. Kontrol grubuna mikrodalga ışınlaması yapılmaksızın benzer işlemler uygulandı. Uygulamadan sonraki gün, ratlar ketalar anestezisi altında sakrifiye edildi ve femurlar çıkarıldı. Standart kemik iliği kromozom analizi yapıldı ve deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak; anormal metafaz miktarının artığını ve mitotik indeksin azaldığını ve ışınlama öncesi ile sonrası rektal sıcaklık artış farklılıkları arasında önemli bir fark olduğunu bulduk. Anahtar sözcükler: Mikrodalga, Kromozom, Mitotik indeks. & TBFD 037 Türk Gastroenteroloji Dergisi, 9(3), ,998. Stres uygulanan ratlarda eksojen glutatyon uygulamasının mide mukozal bariyeri üzerindeki etkileri. zeki Kanay, 2 cemil Sert, 3 birgül şık, doğan Kurt, 4 cihat Güzel, 3 Nuriye Mete Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı. 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakülresi Biyofizik Ana Bilim Dalı. 3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakülresi Fizyoloji Ana Bilim Dalı,2280,Diyarbakır. Glutatyonun (GSH), soğuk+immobilizasyon uy gulan mış sıçanlarda mide mukozal bariyeri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada 2 adet g ağırlığında Swiss Albino sıçan kullanıldı. Deney grubuna 300 mg/kg GSH, kontrol grubuna ise serum fizyolojik oral yolla verildi. Daha sonra mide mukozal bariyeri komponentlerinden olan müküs ve fosfolipid miktarları Corne ve Baur metodu ile saptandı. Stress uygulanan ratlarda mide mukozal bariyerinin önemli komponentlerinden olan müküs ve fosfolipid düzeyleri önemli bir şekilde azaldı (p<0.05). Glutatyon uygulanan sıçanlarda müküs ve fosfolipid miktarlarının kontrol grubuna göre artmış olduğu tespit edildi (p<0.0, p<0.05). Bulgularımıza göre stresin mide mukozal bariyeri üzerinde meydana getirdiği hasarı önlemede redükte GSH etkin olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Stres, Mide mukozal bariyeri, Glutatyon. & TBFD 038 Tr. J.of Medical Sciences, 29,55-554,999. The protective effect of Vitamins E and C on The gastric mucosal barrier in rats irradiated with X-rays. Cihat Güzel, 2 Cemil Sert, 3 Zeki Kanay, 3 Doğan Kurt. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakülresi Biyofizik Ana Bilim Dalı, 3 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı,2280,Diyarbakır. The protective effect of vitamins E and C on the gastric mucosal barrier in rats irradiated with X-rays was investigated. Thirty-two male Wistar Albino rats were used. The animals were divided into four groups and arranged of follows: the first group (n=8) was the sham group; the second group (n=8) was the control group which was irradiated with X-rays, the third group (n=8) to which vitamin C was administered and the fourth group (n=8) to which vitamin E was given. The animals in the groups except the sham group were irradiated with 8.9 Gy X-rays. Twenty-four hours later, the animals were sacrificed by cervical dislocation. The stomach was removed and opened along the greater curvature. The amounts of mucus and phosp ho lipid, which are the components of gastric mucosal barrier, were determined by Corne and Baur s method. The amounts in irradiated rats were found to be lower relative to those in rats which were not irradiated (p<0.00, p<0.00, respectively). The amouts were observed to be higher in the vitamin C administered group compared with the irradiated control group (p<0.00,0.05 respectively). n the group to which vitamin E was given, the amounts were also found to be higher relative to those in the control group (p<0.00, p<0.05 respectively). The results indicate that vitamins E and C protect the gastric mucosal barrier against X-rays. Key Words: X-rays, Gastric mucosal barrier, Vitamin E, Vitamin C. 200 Yılı KONGRELER TAKVİMİ 5-26 January 200, Canberra, Australia CTP 4th Canberra nternational Physics Summer School - Biophysics: From Proteins to Cells Enuiries to Dr Serdar Kuyucak, Dept. of Theoretical Physics, RSPS Australian National University, Canberra, ACT 0200, Australia FAX: (+6) ; TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ: 6(3), Aralık 2000 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 7

8 22-26 January 200, Venice, taly nternational School on Biophysics of on Channels and Channelopathies Enuiries to Dr Daniela Pietrobon, Dept. of Biomedical Sciences University of Padova, Viale G. Colombo, 3, 353 Padova - TALY FAX: (+39) ; or Dr. Franco Conti, nst. of Cybernetics and Biophysics Via de Marini, 6, 649 Genova - TALY FAX: (+39) ; April 200, Sydney, Australia Workshop on Biomolecular Fluorescence Enuiries to Professor C G dos Remedios, nsitute for Biomedical Research The University of Sydney, Sydney 2006, Australia FAX: (+6) ; 30 April - 5 May 2002, Buenos Aires, Argentina nternational Union for Pure and Applied Biophysics XVth nternational Congress and General Assembly Enuiries to Professor J E Ponce-Hornos, Seccion Metabolismo y Energetica Cardiaca nst. de nvest. Cardiologicas, Facultad de Medicina Marcelo T de Alvear 2270, (22) Buenos Aires, Argentina FAX: (+54) ; Applications for UPAB Travel Fellowships must be received by A.C.T. North, Secretary General by November 200 Early Registrations with Abstracts must be received by organisers by 3 December May 200, Buenos Aires, Argentina XV nternational Congress of Clinical Neurophysiology (CCN) Satellite Symposia: 7 th nternational Evoked Potential Symposium (EP7) Transcranial Motor Stimulation Symposium (TMS) V nternational Spinal Cord Monitoring Symposium (SCM) Organized by nternational Federation of Clinical Neurophysiology (FCN) and Argentine Society of Clinical Neurophysiology Web page: Phone: Fax: July-3 August 200, Kyoto, Japan 4th nternational Conference on Biological Physics Enuiries to Y Husimi, October 200, İstanbul 23 rd Annual nternational Conference of the EEE Engineering in Medicine and Biology Society (Building New Bridges at the Frontiers of Engineering and Medicine) or -5 Mayıs 200, Belek, Antalya 8. Ulusal Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG Kongresi ve 5. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu Bilimsel Sekreterya: Doç.Dr. Sibel Özkaynak, Akdeniz Üniv. Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D., Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya. Tel: Faks: E-posta: Türk Biyofizik Derneğinin Tüm Üyelerini Kendi Kongremize Bekliyoruz X. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 5-7 EYLÜL 200 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TP FAKÜLTESİ PROF.DR. NECLA ÖZDEMİR KONFERANS SALONU ESKİŞEHİR DÜZENLEYENLER TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ ve OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DAL Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza ESEN Kongre Yazışma Adresi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ESKİŞEHİR Tel : (0222) / Faks : (0222) E-Posta : TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ: 6(3), Aralık 2000 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 8

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi ISSN 1302-0498 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI (JOURNAL OF THE TURKISH CRITICAL CARE NURSES SOCIETY - TURKEY) Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Index Copernicus

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Ankara YARDIMCI EDİTÖRLER - ASSOCIATE EDITORS Dr. Suat DOĞANCI, Ankara Dr. Zafer İŞCAN, Ankara Dr. Nevzat ERDİL, Malatya Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul KURUCU EDİTÖR -

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Dr. Emir M. ULUCAK İbrahim ÇAKIR Mil lî Eği tim Ba kan l ğ Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan l ğ n n 24.12.2013 ta rih ve 272 sa y l ka ra r y la 2014-2015

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi Dr. Itır TARI CÖMERT, a Dr. Kültegin ÖGEL a a Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İstanbul

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok bakterisinin sağlık açısından önemi, geliştirilen aşılarla ilgili güncel durum ve gelişmeleri tartışmak, konu ile ilgili sağlık çalışanlarını

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz)

İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) ÇEVİRİ İslâm'ın Cihad Kavramı (Felsefî Bir Analiz) Ali Raza TAHİR a a Felsefe Bölümü, Pencap Lahor Üniversitesi, Pakistan Çev. Faruk ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı