TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ"

Transkript

1 TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Aralık 2000 Yıl:6 Sayı:3 X. Ulusal Biyofizik Kongresi nin Ardından X. Ulu sal Bi yo fi zik Kong re si 54 ü üyemiz olan toplam 89 araştırıcının katılımı ile 7-9 Eylül 2000 ta rih le ri ara sın da İstanbul Silivri de ÜNİSAM (Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi) tesislerinde yapıldı. Kongremiz, Düzenleme Kurulu Başkanı Baş ka nı Prof. Dr. Bo ra Ba rut çu ve Türk Bi yo fi zik Der ne ği Baş ka nı Prof. Dr. Pek can Un gan ın açı lış ko nuşma la rı ile baş la dı. Açı lış ko nuş ma la rı nı Bi yo fizik te Li sans, Yük sek Li sans, Dok to ra ve Uz man lık Eği ti mi ko nu lu bir pa nel iz le di. Pa nel de özel lik le ül ke miz de de ği şik üni ver si te le ri miz de ki ör nek le ri ile li sans ve li san süs tü dü zey de bi yo fi zik eği ti minin so run la rı, as ga ri müş te rek le ri ir de len di. Da ha son ra kon fe rans ve söz lü bil di ri le re ge çil di. Özellik le pro te in si mu las yon la rı ko nu sun da gü zel ça lış ma la rın var lı ğı dik kat çe ki ci idi. Derneğimizin resmi bilimsel toplantıları olan bu kong re le ri mi zin ana amacı, Biyofizik Derneği üyelerini yılda bir kez de olsa bir araya getirmek, yaptıkları çalışmaları birbirleriyle paylaşıp tar tışma la rı nı sağlamak olmakla beraber, bu top lan tılar da, zaman zaman, üyemiz olmayan ya da daha önceki toplantılarımıza katılmamış fakat bizlere yakın alanlarda yüksek düzeyli çalışmaları bu lunan yerli ve yabancı araştırmacıları tanımak ve onların araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmak fırsatını da bulabilmekteyiz. Kongremizin bu ba kım dan da başarılı bir programa sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduk; top lan tımı zın bilimsel düzeyine yaptıkları çok önemli katkılar nedeniyle bu konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Önceki kongrelerimizde de dile getirildiği gibi, konaklama ve sosyal etkinlikler ile bilimsel toplan tı la rın aynı çatı altında yapılması ve, eğer mümkünse, bu mekanın şehir merkezinden biraz uzakta olması, üyelerimizin daha fazla bir arada bulunmasını sağlamakta ve verimli bir fikir alışverişi için daha uygun bir ortam oluşturmaktadır. Üyelerimizce anlayışla karşılandığından emin olduğumuz ufak-tefek bazı altyapı sorunlarına karşın, kongremiz boyunca konakladığımız ve kıdemli üyelerimizin daha önceki toplantılarımız vesilesiyle zaten yakından tanıdığı tesisin, bu bakımdan yerinde bir seçim olduğunu sanıyoruz. Ayrıca, kongrelerin özellikle genç üyelerimize yüklediği maddi külfetin mümkün olduğunca hafifletilmesi de böylece sağlanmış oldu. Kongre düzenleme kurulunun bu açıdan gösterdiği çabaları da şükranla anıyoruz. Böylece, kongreye katılan bütün üyelerimiz, iki gün boyunca, formel programın dışında da bol bol iletişim ve sıcak sohbetler yapma olanağı buldular. X. Ulu sal Bi yo fi zik Kong re mi zin dü zen le me so rum lu lu ğu nu üst le nen ve ba şa rı ile yü rü ten İstanbul Üni ver si te si Cerrahpaşa Tıp Fa kül te si Bi yo fi zik Ana bi lim Da lı Baş ka nı Prof. Dr. Bora Barutçu ve ye rel düzenleme ko mi te si nin di ğer üye le ri ni, Türk Bi yo fi zik Der ne ği Yö ne tim Ku rulu ola rak kut lu yor ve te şek kür edi yo ruz. Türk Biyofizik Derneği Yönetim Kurulu Türk Biyofizik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Ulu usal Bi yo fi zik Kong re mi zin ar dın dan, 9 Ey lül Cu mar te si gü nü sa at.00 de İs tan bul Üni ver si tesi Cer rah pa şa Tıp Fa kül te si Ye ni Ku rul Sa lo nunda Türk Bi yo fi zik Der ne ği Ge nel Ku ru lu top lan tısı ya pıl mış tır. Ge nel Ku rul Baş kan lı ğı nı Prof. Dr. Be ki Kan yü rüt müş, se çim ve sa yım la rın ça buklu ğu açı sın dan Ge nel Ku rul, Yö ne tim ve De net leme Ku rul la rı se çi mi nin lis te oy la ma sı şek lin de ya pıl ma sı nı be nim se miş tir. Öne ri len tek lis te oy bir li ği ile ka bul edil miş tir. Bu na gö re olu şan ye ni yö ne tim ku ru lu, ta ri hin de top la na rak, iş bö lü mü nü aşa ğı da ki şe kil de yap mış tır: Genel Başkan. Başkan Genel Sekreter Genel Sayman Üye Üye Üye Prof. Dr. Pekcan Ungan Prof. Dr. Ferit Pehlivan Prof. Dr. Feride Severcan Prof. Dr. Necla Öztürk Prof. Dr. Gürbüz Çelebi Prof. Dr. Rüstem Nurten Doç. Dr. M. Ali Körpinar İÇİNDEKİLER X. Ulusal Biyofizik Kongresi nin ardından Türk Biyofizik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Akademik Yükselme Kriterlerine ilişkin anket sonuçları TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır

2 Akademi ukseltme 6) Doktora e$itiminin mlrumum suresl olmahdrr? Kriterlerine ligkin Anket Sonuglarr Akademik yiikseltmelerde tiyelerimizin gdz ontine ahnmasrru istedikleri kriterleri belirlemek amacryla Ttirk Biyofizik Derne$i Yonetim Kurulu tarafincian yaprlan anket sonuglan, tiim tiyelerimizin bilgisine sunulmak iizere, tablo haline getirilerek aga$rda sunulmugtur. Bu ankete 38 iiyemizden 92 si yamt vermigtir. Anket sonularr; profesdr (Prof.) doent (Do.) yardrmcr doent (YDg.) ve 6$retim ve aratrrma gorevlileri ile uzmanlat yiiksek lisans ve doktora o$rencileri (Diger) ayn birer grup olacak gekilde dort ana baghk halinde de$erlendirilmig, her grubun gor0gii tablodaki seenekler kargrsrnda sayr-al olarak verilmigtir. Tablod4 ayr.lc4 iinvanlarrna bakrlmaksrzrn ankete katrlan ttim iiyelerimize ait genel sonular T (toplam) adr alhnda yiizde olarak verilmitir. Ankete kahlan iiyelerimizin gruplardaki sayrsal da$ilrmr: profesdr 2$ dogent Q yardrmcr dogent 9, diger 45 dir (Ksaltmalar: $ seenek; T toplam). ) Ka yagrndasrnrz? D Prof. DoQ. YDQ Di$er z ) Unvamruz nedir? 3) Bitirdi$iniz fakiilte veya boliim nedir? S Prof. Dog. YDQ. Diger T(V") Tro o z M0h F. Fizik Bivoloii ta 25.0 Kimya 2 z Dier z ) Aratrrmanzr B\yohzi{in hangi alamnda viiriitmektesiniz? lanrtlar gruplandtrrlamay acak kadar egitli olmugtur' 5) Doktora efritiminde, tigretim Oyesi bagrna en fazla ka o$renci diigmelidir? S rrof. )og. /Dc. Diger r(%) z {e a 0 ' Yanrtstz a Prof. Dog. YDQ. Diger T('/") z 0 0 z J tr 5 o ) Doktora e$itiminin maksimum siiresi ka yrl olmahdrr? S Prof. Do. YDQ. Di$er f ('/") o b Q S Srlresiz 4 2 n c 8) Doktora e$itimi sonund4 adayrn uluslararasr sitasyon indeksleri kapsamrndaki dergilerde en azi ka tane yayrm olmahdrr?, J Prof. Dog, YD Di$er! T(%) 0 a 0 e o a4 l , t 9 t 32.6 \' 2 e ) Doktora egitimi sonunda, ayrlca. adayrn ulusla-: rarasr sitasyon indeksleri kapsamtnda olmayan' yurt igi ya da drpnda yayrnlanan dergilerde en az ka tane yayrm olmahdr? S Prof. Dog. YDQ. Diger r(%) 0 4 z z 4 tz zo.j ,0) 6-9 arasrnda sorulan srralaymz. hususlan onemine gore S Prof. Dog YDQ. Diger Genel Birinci 8 b B 8 ikinci ot o UQtrncu i,7,9 a AA 6 DOrdUnc0-7o o,/ 7 ) Alaruruzda mezuniyet sonrasl e$itim verebilme-l si igin, bir birim en az hangi altyapr (teghizat) oa-i naklanna sahip olmaltdrr? Yarutlar gruplandtrtlamayacak kaclar gegitli olmutur.,

3 L2)Mezuruyet sonrasr e$itim verilebilmesi igio e$itim veren birim doent ve profesor di.izeyinde en az ka tane 6$retim iiyesine sahip olmahdrr? S Prof. Dog. YDg. Diger fe/"\,l o 2 65 z o 2 e 23.9 a z 0 2 ty.o Fikri vok EA. 3) Bir mezuniyet sonrasl programd4 doent ve profesdr diizeyinde en az kag tane o$retim iiyesi bulunmahdr? S Prof. Dog YD9 Di!er r(%) o o A 8 4 t ' 0 t Fikri vok z-z 4) Yardrmcr doentli$e bagvuru iein minimum siire sizce, doktoradan sonra kag yrl olmahdrr? S Prof. Dog YDg. Diger r(%) 0 5 o z a z t ) Yardrmcr doent olabilmek iin, adayrn uluslararasr sitasyon indeksleri kapsamrndaki dergilerde en az kag tane yayrru olmahdr? J Prof. Do. YD9. Diger T('/") 0 0 o o 0 o 26. z 3 2 e ? tr, ,l 3.3 6) Yardrmcr dogent olabilmek iin, aynca. adayrn uluslararasr sitasyon indeksleri kapsammda l& van yurt iinde ya da drgrnda yayrnlanan dergilerde i en az ka tane yayrru olmafidrr? S Prof Dog. YDQ. Diler (%) Z 2 2 o E' z 3.3 7) 4-6 arasrnda sorulan srralayrmz. Prof. Dog. YD Diger genel Birinci t3 J 5 lkinci 't6 t3 to 5,6 J Uc0nci.l to i to 4 t 6 to,8) Doentli$e bagvuru iin minimum doktoradan sorua kac vrl olmahdr? stire S Prof Dog. YD9. Diger r(%) J z z ll 8.5 { i ) Doent olabilmek iin, adayrn uluslararasri sitasyon indeksleri kapsamrndaki'dergilerde en az kag tane yayrnr olmalrdrr? a Prof. Dog. Diger T(%) z e U 4. 20) Bunlardan kag tanesi doktora tezi kapsamr drgrnda olmahdrr? S Prof. Dog YD9 DiQer r%) 0 ' 0 FA z tc ARA 3-4 o n o 6.5. S Prof. Dog. 2) Burrlardan ka tanesinde llkyazr olarakbulunmahdrr?.,^ ^.- Yu9. urger Tfi") o 0 0 z.z ' 32.6 z Q 3i7 JY. J J.J t- SlZCC, 22) Doent olabilmek igin, adayrn uluslararast yayrnlarrnrn toplam atrf sayrsrkag olmahdrr? Prof Dog. YD Diger r(%) U-J z LB Fikri vok

4 avnca. uluslararasr sitasyon indeksleri kapsamrnda olmayan yurt ieinde ya da drgrnda yayrnlanan dergilerde en az kag tane yayrm olmahdrr? \ Prof. Dog. YD Diger T(7") b e r ) Bunlardan kag tanesi doktora tezi kapsamr drgrnda olmaldr? Prof. Dog. YDQ. Diger T(v") 0 3 e z J ) Bunlardan ka tanesinde ilk yazar olarak bulunmahdrr? s Prof. Dog. YDg. Di$er f (/") 0 2 o. hb ) Dogent olabilmek iein,.adayrn yiiriltiic0 olarak i tamamladr$r TUBTAK, Universite Aragttrma Fo-! nu, DPT ve benzeri protokole ba$h proje saylsl en az kag olmahdrr? a Prof. Do. YDQ. Di$er T(/.) o z ) Docent olabilmek icrn, adavrn vardrmct arasttncr olardk tamamladrfrr TUgffAr,'Universite Aragtrrma Fonu,_DPT-vebenzeri protokole ba$h proie saylsl en az ka olmahdrr? S Prof. Dog. YD Di$er r(%) t-z 7 o 8 8 s ).8-27 arasrnda sorulan hususlardan sizce en onemli ilk begini onemine gore srralafiruz. 29) Yasalarca 5 ul olarak belirlenen profesorliil$e bagvuru si.iresi si2ce, kac vrl olmahdrr?- D Prof. Dog. YD. Di$er T(o/") ) Profesor olabilmek iciry adayrn uluslararast tasyon indeksleri kapsarirndaki- dergilerde en ka tane yaynr olmalrdrr? 5 Prof. Dog. YDQ Diger T(/ o a \' ' l "-t--; 3L) Bunlann ka tanesi doentlikten sonra yapnlanmrg olmalr? S Prof Dog. YD. Diger r%) n azx t.o 2 z o ) Bunlardan ka tanesinde ilkyazar olarak bulun. mahdrr? S Prof Dog. YDQ Di$er r(%) ' a 3.0 o z o Y.6 34) Profesor olabilmek iiry aynca. adayrn uluslara- 33) Profesdr olabilmek igin, adayrn uluslararas{ yayrnlarrmn toplam atrf sayrsrka olmahdrr? 'l 5 Prof. DoQ. YD9 Diger T(%) t- ttt 2 5 e at Fikri vok i la

5 rasl sitasyon indeksleri kapsamrrca olmayan yurt ieinde ya da drgrnda yayurlanan dergilerde en az ka tane yayrru olmahdu? s Prof. Dog. YDg. Diler T(v") ' t o 2 tc e ) Bunlann kae tanesi dogentlikten sonra yaymlanmrg olmah? s Prof. Do9. YDQ. Diger f e/"\ z e t 2 t' o to tz ) Bunlardan kag tanesinde llkyazar olarak bulunmahdrr? 5 Prof. Dog. YDQ. Diger T(o/o) ? (' o 2.O ) Profesdr olabilmek igiry adayn y0riitiicil olarak tamamladr$r TUBAK Universite Aragttma Fonu, DPT ve benzeri protokole ba$h proje sayrsl en az kag olmahdr? Prof. Dog. YD. Di$er T('/") o o x e e {, o 3.3 z ) Profesdr olabilmek iein, adayrn yardrmcr aragtrncr olarak tamamladt$r TUBTAK Universite Araghrma Fonu, DPT ve berzeri protokole ba$h proje sa)'rsl en az kag olmahdr? S Prof Dog. YD9 Diger re/.\ o J { 4 tz.v -2 J O 5-0 4,l z ) Profesor olabilmek iin, damgmanlt$mda e$itimini tamamlayan toplam mezuniyet sonrast o$renci sayrsr en az kag olmahdr? S Prof. Dog. YDQ. Di$er re/") 't0 to o 0 e ) Yukandaki of,rencilerden en az kagr doktora programm tamamlamrg olmahdrr? U Prof. Dog. YDg. Di$er (%) 0 t o o z o ,) arasrnda sorulan hususlardan sizce onemli ilk beini onemine gore sralayrmz. S Prof. Dog YDg. Diger r(%) Birinci en lkinci 3 en el JZ 32 Ucuncu J Dord. eo JZ 29 33,40 ee Besinci 37, ,3937, ) Biyohzlkte mezuniyet sonrasr e$itimi drizerile-r yecek bir kurul, Trirk Biyofizik derne$i yaprsr iginde olugturulmah mrdrr? : S Prof. Dog. YD Diger T('/.) Evet Havrr o Fikri vok 4 0! 2.7 z J.J Biyofizik dah igin Uyelerimizce Onaylanan Akademik Yiikseltme Kriterleri 9 Eykil 200 tarihinde istanbul Universitesii Cerrihpaa Trp Fakiiltesinde toplanan ola$ani Genel Kurulumuzda verilen gorev do$rultusunda,: derne$imiz ydnetim kurulu, i.iyelerimizin Biyofizik: fatr i_gin uygyl gordiikleri akademik yr.ikseltmei kriterlerini belirlemek iizere yaptrsr anket altgma-! srmn sonuglanru de$erlendirririf ve elde edilen: sonula, Uitnaigi gi6i, ikinci bir anket geklinde! tekrai iiyelerimi#n Enayrna sunulmugtur. iu ikincil anket, i:gilim belirlemek amacryla yaprlan ilki ankettekisorulara iiyelerimiz tarifindan- verilmigj olan yamtlann istatistik sonulanna dayandrrrlmrgi olmaida beraber, ortaya grkan rakamlarda gelece$e: ydnelik temennilerin bilyiik payt oldu$u gozi dniinde tufulmak suretiyle ve mevcut durum iin: daha.gereki olaca.$r. diigtintilerek, da$rlrmlarrnl maksimum gosterdiai bolgelerin alt srnrrlanl

6 üyelerimizin onayına sunulmuştur. Yük sel til me lerde göz önüne alınması istenilen kriterlerin öncelik sıralaması ise, ilk anketin 7, 28 ve 4 inci sorularına üyelerimizden gelen yanıtlar doğ rul tu sun da hazırlanmıştır. Üyelerimizin onayına sunulan bu sonuçlar, adresi olan üyelerimize bu yolla, adresi bulunmayan üyelerimize ise posta ile ulaştırılmaya çalışılmıştır. Kasım 2000-Ocak 200 arasında yürütülen ve 79 üyemizin yanıtladığı bu son anketin sonuçları, hem onay la yan ve onaylamayan üye sayıları, hem de bunların yanıtlayanlar için de ki yüzdesi olarak aşağıda sunulmaktadır. Bu aşamada artık Derneğimizin ortak görüşünü yansıttığını düşündüğümüz bu sonuçlar, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Pekcan Ungan tarafından, akademik yükseltilme kriterlerinin yeniden belirlenmesi konusunda YÖK de yapılan çalışmalarda göz önünde tutulması dileğiyle, ilgili komisyon üyesi Prof. Dr. Şevket Ruacan a iletilmiş bulunmaktadır. dergilerde yapılan yayınlarından en az üçü doçentlikten sonra yayınlanmış olmalıdır. 4. Adayın toplam uluslararası atıf sayısı en az sekiz olmalıdır. 5. Aday, yürütücü olarak, TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonu, DPT ve benzeri protokole bağlı en az bir projeyi tamamlamış olmalıdır. Kabul eden üye sayısı: 67; %84.8 Kabul etmeyen üye sayısı: 2; %5.2 V. Doktora yönetebilmek için gereken kriterler: Doçentliğe yükseltilme kriterleri ile aynıdır. Kabul eden üye sayısı: 66; %83.5 Kabul etmeyen üye sayısı: 3; %6.5. Yardımcı doçentliğe yükseltilmelerde göz önüne alınması gereken kriterler, sırasıyla;. Adayın en az beş yayını bulunmalı, bunlardan en az ikisi uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ol ma lı dır. 2. Başvuru için doktoradan sonra en az bir yıl geçmiş olmalıdır. Kabul eden üye sayısı: 66; %83.5 Kabul etmeyen üye sayısı: 3; %6.5 : Doçentliğe yükseltilmelerde göz önüne alınması gereken kriterler, sırasıyla;. Adayın toplam olarak en az sekiz yayını olmalı, bunlardan en az üçü uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde ya yın lanmış olmalıdır. 2. Uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlardan en az birinde ilk yazar olarak bulunmalıdır. 3. Adayın toplam uluslararası atıf sayısı en az iki olmalıdır. 4. Aday, yürütücü veya yardımcı araştırıcı olarak, TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonu, DPT ve benzeri protokole bağlı en az bir projeyi tamamlamış olmalıdır. Kabul eden üye sayısı: 65; %82.3 Kabul etmeyen üye sayısı: 4; %7.7. Profesörlüğe yükseltilmelerde göz önüne alınması gereken kriterler, sırasıyla;. Adayın toplam olarak en az 5 yayını olmalı, bunlardan en az altısı uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde ya yın lanmış olmalıdır. 2. Uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlarından en az üçünde ilk yazar olarak bulunmalıdır. 3. Uluslararası sitasyon indeksleri kapsamındaki ÜYELERİMİZİN 998 SONRAS YAYN ÖZETLERİ Science Citation ndex Tarafından Taranan Dergiler Dışında Kalan Diğer Dergilerdeki Yayınlar & TBFD 035 Türk Biyoloji Dergisi (TÜBİTAK), 22(), 43-5,998. Mikrodalga uygulanmış ratların böbreküstü bezlerinde askorbik asit in lokalizasyonundaki değişiklikler Yusuf Nergiz, M.Aydın Ketani 2, Zülküf Akdağ 3, M.Salih Çelik 3, Ö.Mukaddes Şahan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 2 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı, 4 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2280,Diyarbakır. Bu çalışmanın amacı, mikrodalga uygulanan ratların böbrek üstü bezlerinde askorbik asitin lokalizasyononu histoşimik yöntemlerle araş tırmak tır. Çalışmamızda, 2 adet g ağırlığında 0 haftalık erkek Spraue-Dawley rat kullanıldı. Deney hayvanları üç gruba bölündü. Grup- deki deney hayvanları kontrol grubu olarak kullanıldı (n:7). Grup- deki ratlarla 3 gün süreyle, günde saat 9450 MHz frekansında, 2.65 mw/cm 2 dozunda mikrodalga uygulandı (n:7). Grup- deki ratlarla 52 gün süreyle, günde saat 9450 MHz frekansında, 2.65 mw/cm 2 dozunda mikrodalga uygulandı (n:7). Deney bitiminde, eter anestezisi altında sakrifiye edilen ratların, böbrek üstü bezleri alınarak % 0 luk gümüş nitratla fikse edildi. Parafin bloklardan elde edlien kesitler alum carmen ile boyanarak ışık mikroskobu altında de ğer len diril di. Grup de askorbik asit granülleri homojen bir dağılım gösterirken, Grup- deki böbreküstü bezlerinin kapsula kapiller endoteli ve zona TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ: 6(3), Aralık 2000 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 6

7 glomeruloza askobik asitten tamamen yoksun olmasına karşın; fasikulata, retikularis ve medulla askorbik asit yönünden farklı konformasyonlar göstermekteydi. Grup- ün böbreküstü bezlerinde ise organın kapsulası dahi hertarafta bulunan askorbik asit granörleri farklı çap ve yoğunlukta izlendi. Özellikle kapiller sinüzoidlerin en do te lerin de bu akümülasyon çok barizdi. Sonuç olarak; uzun süreli mikrodalga uygulanan ratların böbreküstü bezlerinde askorbik asit granüllerinde artış, strese karşı vücut direncini artırmaya yönelik olduğu kanaatine varıldı. Anahtar sözcükler: Askorbik asit, Mikrodalga, Böbreküstü bezi, Rat. & TBFD 036 Türk Biyoloji Dergisi (TÜBİTAK), 22(), 53-60, MHz Mikrodalga Radyasyonunun in vivo olarak kromozomlar üzerine etkisi. m. Zülküf Akdağ, 2 m.emin Erdal cemil Sert, M.Salih Çelik, 3 m.aydın Ketani Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı, Diyarbakır. 2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tibbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, Gaziantep. 3 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, 2280,Diyarbakır. Bu çalışmada mikrodalga radyasyonun ratların kromozomal yapısını etkileyip etkilemediğini araştırdık. Erişkin erkek Spraue-Dawley ratlar özel bir ortam içinde 3 gün boyunca günde saat, frekansı 9450 MHz, güç yoğunluğu mw/cm 2 olan sürekli dalgalı mikrodalga radyasyonu ile ışınlandı. Kontrol grubuna mikrodalga ışınlaması yapılmaksızın benzer işlemler uygulandı. Uygulamadan sonraki gün, ratlar ketalar anestezisi altında sakrifiye edildi ve femurlar çıkarıldı. Standart kemik iliği kromozom analizi yapıldı ve deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak; anormal metafaz miktarının artığını ve mitotik indeksin azaldığını ve ışınlama öncesi ile sonrası rektal sıcaklık artış farklılıkları arasında önemli bir fark olduğunu bulduk. Anahtar sözcükler: Mikrodalga, Kromozom, Mitotik indeks. & TBFD 037 Türk Gastroenteroloji Dergisi, 9(3), ,998. Stres uygulanan ratlarda eksojen glutatyon uygulamasının mide mukozal bariyeri üzerindeki etkileri. zeki Kanay, 2 cemil Sert, 3 birgül şık, doğan Kurt, 4 cihat Güzel, 3 Nuriye Mete Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı. 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakülresi Biyofizik Ana Bilim Dalı. 3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakülresi Fizyoloji Ana Bilim Dalı,2280,Diyarbakır. Glutatyonun (GSH), soğuk+immobilizasyon uy gulan mış sıçanlarda mide mukozal bariyeri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada 2 adet g ağırlığında Swiss Albino sıçan kullanıldı. Deney grubuna 300 mg/kg GSH, kontrol grubuna ise serum fizyolojik oral yolla verildi. Daha sonra mide mukozal bariyeri komponentlerinden olan müküs ve fosfolipid miktarları Corne ve Baur metodu ile saptandı. Stress uygulanan ratlarda mide mukozal bariyerinin önemli komponentlerinden olan müküs ve fosfolipid düzeyleri önemli bir şekilde azaldı (p<0.05). Glutatyon uygulanan sıçanlarda müküs ve fosfolipid miktarlarının kontrol grubuna göre artmış olduğu tespit edildi (p<0.0, p<0.05). Bulgularımıza göre stresin mide mukozal bariyeri üzerinde meydana getirdiği hasarı önlemede redükte GSH etkin olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Stres, Mide mukozal bariyeri, Glutatyon. & TBFD 038 Tr. J.of Medical Sciences, 29,55-554,999. The protective effect of Vitamins E and C on The gastric mucosal barrier in rats irradiated with X-rays. Cihat Güzel, 2 Cemil Sert, 3 Zeki Kanay, 3 Doğan Kurt. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı, 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakülresi Biyofizik Ana Bilim Dalı, 3 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı,2280,Diyarbakır. The protective effect of vitamins E and C on the gastric mucosal barrier in rats irradiated with X-rays was investigated. Thirty-two male Wistar Albino rats were used. The animals were divided into four groups and arranged of follows: the first group (n=8) was the sham group; the second group (n=8) was the control group which was irradiated with X-rays, the third group (n=8) to which vitamin C was administered and the fourth group (n=8) to which vitamin E was given. The animals in the groups except the sham group were irradiated with 8.9 Gy X-rays. Twenty-four hours later, the animals were sacrificed by cervical dislocation. The stomach was removed and opened along the greater curvature. The amounts of mucus and phosp ho lipid, which are the components of gastric mucosal barrier, were determined by Corne and Baur s method. The amounts in irradiated rats were found to be lower relative to those in rats which were not irradiated (p<0.00, p<0.00, respectively). The amouts were observed to be higher in the vitamin C administered group compared with the irradiated control group (p<0.00,0.05 respectively). n the group to which vitamin E was given, the amounts were also found to be higher relative to those in the control group (p<0.00, p<0.05 respectively). The results indicate that vitamins E and C protect the gastric mucosal barrier against X-rays. Key Words: X-rays, Gastric mucosal barrier, Vitamin E, Vitamin C. 200 Yılı KONGRELER TAKVİMİ 5-26 January 200, Canberra, Australia CTP 4th Canberra nternational Physics Summer School - Biophysics: From Proteins to Cells Enuiries to Dr Serdar Kuyucak, Dept. of Theoretical Physics, RSPS Australian National University, Canberra, ACT 0200, Australia FAX: (+6) ; TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ: 6(3), Aralık 2000 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 7

8 22-26 January 200, Venice, taly nternational School on Biophysics of on Channels and Channelopathies Enuiries to Dr Daniela Pietrobon, Dept. of Biomedical Sciences University of Padova, Viale G. Colombo, 3, 353 Padova - TALY FAX: (+39) ; or Dr. Franco Conti, nst. of Cybernetics and Biophysics Via de Marini, 6, 649 Genova - TALY FAX: (+39) ; April 200, Sydney, Australia Workshop on Biomolecular Fluorescence Enuiries to Professor C G dos Remedios, nsitute for Biomedical Research The University of Sydney, Sydney 2006, Australia FAX: (+6) ; 30 April - 5 May 2002, Buenos Aires, Argentina nternational Union for Pure and Applied Biophysics XVth nternational Congress and General Assembly Enuiries to Professor J E Ponce-Hornos, Seccion Metabolismo y Energetica Cardiaca nst. de nvest. Cardiologicas, Facultad de Medicina Marcelo T de Alvear 2270, (22) Buenos Aires, Argentina FAX: (+54) ; Applications for UPAB Travel Fellowships must be received by A.C.T. North, Secretary General by November 200 Early Registrations with Abstracts must be received by organisers by 3 December May 200, Buenos Aires, Argentina XV nternational Congress of Clinical Neurophysiology (CCN) Satellite Symposia: 7 th nternational Evoked Potential Symposium (EP7) Transcranial Motor Stimulation Symposium (TMS) V nternational Spinal Cord Monitoring Symposium (SCM) Organized by nternational Federation of Clinical Neurophysiology (FCN) and Argentine Society of Clinical Neurophysiology Web page: Phone: Fax: July-3 August 200, Kyoto, Japan 4th nternational Conference on Biological Physics Enuiries to Y Husimi, October 200, İstanbul 23 rd Annual nternational Conference of the EEE Engineering in Medicine and Biology Society (Building New Bridges at the Frontiers of Engineering and Medicine) or -5 Mayıs 200, Belek, Antalya 8. Ulusal Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG Kongresi ve 5. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu Bilimsel Sekreterya: Doç.Dr. Sibel Özkaynak, Akdeniz Üniv. Tıp Fakültesi, Nöroloji A.D., Dumlupınar Bulvarı, Kampüs, Antalya. Tel: Faks: E-posta: Türk Biyofizik Derneğinin Tüm Üyelerini Kendi Kongremize Bekliyoruz X. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 5-7 EYLÜL 200 OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TP FAKÜLTESİ PROF.DR. NECLA ÖZDEMİR KONFERANS SALONU ESKİŞEHİR DÜZENLEYENLER TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ ve OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DAL Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamza ESEN Kongre Yazışma Adresi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ESKİŞEHİR Tel : (0222) / Faks : (0222) E-Posta : TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ: 6(3), Aralık 2000 Dört ayda bir, yılda üç sayı yayınlanır 8

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ 2012-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Prof. Dr.Yurdagül CANBERK ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Selma YILMAZER BAŞKAN Prof. Dr. Serap ARBAK İKİNCİ BAŞKAN Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK SEZGİN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası

03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ. TC Kimlik No 37372329118. Adı Soyadı. Erdal AĞAR. Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964. Medeni Durumu. Evli, İki çocuk babası Prof. Dr. Erdal AĞAR 30 Ekim 2007 1/7 03.05.2008 ÖZGEÇMİŞ TC Kimlik No 37372329118 Adı Soyadı Erdal AĞAR Doğum Yeri ve Tarihi Erzurum, 01.05.1964 Medeni Durumu Öğrenim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Fakülte

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler

10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler 10. Uluslararasý EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresinden Ýzlenimler Uluslararasý Klinik Nörofizyoloji Federasyonunun düzenlediði 10. EMG ve Klinik Nörofizyoloji Kongresi Japonya nýn Kyoto þehrinde 15-19

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Doğum Yeri ve Tarihi : Pötürge 9 Tel (Cep) : Tel (İş) : (0) 0 Faks : (0) E-posta () : recepvardi@yahoo.com.tr E-posta () : recep.vardi@bozok.edu.tr

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı T.C. Celal Bayar Üniversitesi ADIM Üniversiteleri Bilimsel Araştırma Destek Ve Teşvikler Toplantısı InCites Programı ile ADIM Üniversitelerinin Akademik Performans Göstergeleri Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler.

2 2 Yüksek Lisans (Tezli): Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler. Öğretim Kurumu ve Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri (Tükçe) 2 Bahçe Bitkileri Bilgisayar (İngilizce)

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı