Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri"

Transkript

1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi

2 Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiģtir. ġirketlerin Ar-Ge ve Ġnovasyona dayalı projelerini hayata geçirmeleri için, plan ve projeleri yanında etkin bir finansman ve nitelikli insan kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durum etkin ve kolay uygulanabilir Ar-Ge teģvik mekanizmalarını gerekli kılmaktadır. Etkin Ar-Ge teģvikleri ile sanayisini destekleyen ülkeler Dünya Rekabet Sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır.

3 Ülkelerin Ar-Ge Harcaması ve Rekabet Gücü Düşük Ar-Ge yatırımı Düşük Rekabet Gücü Türkiye Fransa Çek Belçika Cumhuriyeti Macaristan İrlanda Polonya Yunanistan Yüksek Ar-Ge yatırımı Yüksek Rekabet Gücü İsveç Finlandiya ABD Avusturya Almanya Danimarka Kanada Norveç Ar-Ge Harcamasının GSYİH ye Oranı(%)(2006) Rekabetçilik Gücü (Global Competitiveness Report WEF )*

4 Ülkemizde Ar-Ge Destekleri 2000 yılından Ġtibaren Devlet Tarafından (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBĠTAK, DPT, KOSGEB, TTGV, v.b.) Verilen Ar-Ge Desteklerinin ArtıĢına Paralel Olarak; -Ar-Ge Harcamalarında, -Ar-Ge Projesi Sayılarında, -Ar-Ge Personeli Sayılarında, -Patent Sayılarında, Önemli Ġlerlemeler SağlanmıĢtır.

5

6 Ar-Ge Harcamalarındaki Değişim

7

8 Patent Başvurularında Sayıları Artmıştır.

9 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez Proğramı Ar-Ge Merkezleri Patent, Yatırım, Pazarlama Teknogirişim Sermayesi Desteği Rekabet Öncesi İşbirliği

10 Bakanlığımızca Sağlanan Ar-Ge Destekleri 4691 Sayılı Kanun Kapsamında; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde -Bölge Yönetici ġirketine, -Bölgede Faaliyet Gösteren Firmalara, -Ar-Ge ve Yenilikçilik Projelerinde Görev Alan Akademisyenlere, 5593 Sayılı Kanun kapsamında; San-Tez Projelerine 5746 Sayılı Kanun kapsamında; - Ar-Ge merkezlerine, - Rekabet Öncesi ĠĢbirliği Projelerine, - TeknogiriĢim Sermayesi Desteğine, Yönelik Ar-Ge TeĢvikleri Sağlanmaktadır.

11 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

12 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dağılımı (39 Adet ) 1.Edirne Denizli Sakarya 6 Bolu 1 1 Malatya 1 1.Tokat Isparta Elazığ 1 1 1

13

14

15

16 Ar-Ge Merkezleri

17 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu 5746 Sayılı Kanun Kapsamında; Ar-Ge merkezlerine, Rekabet Öncesi ĠĢbirliği Projelerine, TeknogiriĢim Sermayesi Desteğine, Ar-Ge ve Yenilik Projelerine, KOSGEB tarafından yönetilen TEKMER lere yönelik, Ar-Ge Ġndirimi Gelir Vergisi Stopajı TeĢviki Damga Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi Desteği Sağlanmaktadır

18 Bakanlıkça 90 İşletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilmiştir. Not: Ar-Ge Merkezi Almış Bulunan Yukarıdaki Logosu bulunan İşletmeler Örnek Olarak verilmiştir.

19 Ar-Ge Merkezlerinin Sektör Bazında Dağılımı Ar-Ge Merkezlerinin Sektörel Dağılımı Cam ve Seramik; 1; 1% Bilgi ve İletişim Teknolojileri; 11; 13% Bankacılık; 1; 1% Tekstil; 6; 7% Savunma Sanayi; 10; 12% Dayanıklı Tüketim Malları; 10; 12% Elektrik-Elektronik; 7; 8% Otomotiv Yan Sanayi; 16; 18% İlaç; 4; 5% Kimya; 4; 5% Kuyumculuk; 1; 1% Mobilya; 1; 1% Makine; 2; 2% Otomotiv; 12; 14%

20 Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)

21 San-Tez Programı Yasal Mevzuat 05 Temmuz 2007 tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine ĠliĢkin Yönetmelik

22 San-Tez Programın Amacı Sanayicilerimizin Üniversitelerin Bilgi Birikiminden Yararlanarak Yüksek Katma Değerli Ürün ve Üretim Yöntemleri GeliĢtirmesine Yönelik, Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Ġle Yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Desteklenmesi Amaçlanmaktadır.

23 San-Tez Programının Hedefi San-Tez Programı ile; Üniversite-Sanayi-Kamu ĠĢbirliğinin KurumsallaĢtırılması, Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, Akademik Bilginin TicarileĢmesi, Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Yeni ve Yenilikçi ġirketlerin Yaratılması hedeflenmektedir.

24 Proje Başvuru Tarihleri Yılda iki defa Proje BaĢvurusu Alınmaktadır. Her Yıl Ġçin Son BaĢvuru Tarihleri 1. Dönem 15 Mart, 2. Dönem 15 Ağustos

25 San-Tez Projeleri İçin Bakanlık Desteği Bakanlık %75 Firma %25 Üniversite, Ayni katkı

26 Proje Süreleri ve Maksimum Proje bütçesi Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir. Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

27 SAN-TEZ PROJE SÜREÇLERĠ Tamamlama SözleĢme Ödemeler Ġzleme BaĢvuru Ön değerlendirme Değerlendirme En geç 6 ay içinde sözleşme yapılır. Desteklenen Projelerin süresi max 36 aydır Gerekli olması halinde 6 ay ek süre verilebilir. 27

28 Proje Hesabı ve Ödemeler Desteklenen San-Tez Projeleri Ġçin; Üniversitede Proje Özel Hesabı Açılmakta, Bakanlık ve Firma Katkıları bu Hesaba Ödenmekte, Bu Hesaptan Üniversite Tarafından Proje Harcamaları Yapılmaktadır. Ödeme Dönemi (3 er ayda bir) 1.Dönem 2.Dönem.. Bakanlık Katkısı (%75) Firma Katkısı (%25) Toplam

29 Proje Başvuru Bilgileri Proje BaĢvuru Sayısı 965 Adet Desteklenen Proje Sayısı 317Adet

30 Desteklenen San-Tez Projeleri Desteklenen San-Tez Projeleri; - 46 Ayrı Üniversitede, - 30 Ayrı Sektörde - 34 Ayrı Teknoloji alanında Yürütülmektedir.

31 San-Tez Programı Ödenekleri

32 Yılları Arasındaki Yapılan Ödemeler San-Tez Projelerine 29 Mart 2011 Ġtibarıyla; Bakanlıkça 50,4 Milyon TL, Proje Ortağı Firmalarca 15,3 Milyon TL tutarında destek sağlanmıģtır.

33 Teknogirişim Sermayesi Desteği

34 Teknogirişim Sermayesi Desteği Bakanlığımızca; Teknoloji ve yenilik odaklı iģ fikirlerinin katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teģebbüslere dönüģtürebilmelerini teģvik etmek amacıyla; 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Gerekli koģulları taģıyan kiģilere, bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın TL ye kadar TeknogiriĢim Sermayesi Desteği hibe olarak verilmektedir

35 Teknogirişim Sermayesi Desteğinden Kimler Yararlanabilir TeknogiriĢim Sermayesi Desteğinden; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI YÖNETMELİK Yada lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön baģvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almıģ kiģiler yararlanabilmektedirler.

36 Teknogirişim Sermayesi Desteği Bilgileri Desteklenen Girişimci Sayısı 2009 Yılı Yılı Yılı 288 TOPLAM 468 GirişimcilereTeknogirişim Sermayesi Desteği Programından Yılı İçersinde 15,6 Milyon TL Destek Sağlanmıştır.

37 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

38 Rekabet Öncesi ĠĢbirliği Projeleri 5746 Sayılı Kanun Kapsamında; Birden Fazla ĠĢletmenin Ortak Bir Parça Yada Platform GeliĢtirmek Üzere Bir Araya Gelerek Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Kanunla Sağlanan Ġndirim Ġstisna ve TeĢviklerden Ġstifade Edebilmektedir.

39 Rekabet Öncesi ĠĢbirliği Projeleri Rekabet Öncesi ĠĢbirliği Projeleri birden fazla kuruluģun yer aldığı projelerdir. ĠĢbirliğini oluģturan iģletmeler arasında bir protokol düzenlenmesi ve bu protokolle proje yürütücüsüolan iģletmenin de belirlenmesi gerekir. Projelere tanınan destek ve teģviklerden yararlanılabilmesi için yürütücü iģletmenin, protokolün düzenlenme tarihini takip eden üç ay içerisinde hazırladığı proje baģvurusunu Bakanlığa göndermesi gerekir. Proje süresi en fazla 36 ay olup, en fazla 12 ay ek süre verilebilir.

40 Medikal Sektöründe Ar-Ge Destekleri

41 Medikal Sektöründe Durum İthalat (2009 yılı) : 1.6 Milyar Dolar, İhracat (2009 Yılı) : 187 Milyon Dolar.

42 5746 Sayılı Kanun Kapsamında 4 Adet İşletmeye Ar-Ge Merkezi Verilmiştir. DEVA HOLDĠNG A.ġ. ECZACIBAġI ZENTĠVA SAĞLIK ÜRÜNLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ BĠLĠM ĠLAÇ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ABDĠ ĠBRAHĠM ĠLAÇ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

43 Medikal Sektöründe Desteklenen San-Tez Projeler Desteklenen San-Tez Projesi 29 Adet, Desteklenen Projelerin bütçesi 9,6 Milyon TL dir.

44 Medikal Sektörü İçin fırsatlar 1. Ülkemizde medikal sektöründe yenilikçi ve giriģimci Ġnsan kaynağı mevcuttur. 2. Medikal sektörümüz birçok ürünü üretebilecek teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir. 3. Üniversitelerimizdeki akademik bilgi Ar-Ge ve Yenilik projeleri için ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

45 Medikal Sektörü İçin Fırsatlar Medikal Sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız; Bakanlığımızca sağlanan Ar-Ge desteklerinden istifade ederek gerek yurt içi, gerekse yurt dıģında global firmalarla yarıģa girmesi için her türlü imkan bulunmaktadır

46 Ar-Ge Teşvikleri (Özet) Destek Konusu Destek türü Proje Süresi Destek miktarı Destek Sağlanan Kesim Mevzuat San-Tez Proje Bütçesinin % 75 hibe 36 ay+6 ay Bütçe İmkanları ölçüsünde Üniversite-Firma 5593 Sayılı Kanun Teknogirişim Sermaye Desteği %100 hibe desteği 12 ay TL Girişimci 5746 Sayılı Kanun Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Vergisel teşvik indirim ve istisnalar 36 ay+6 ay 5746 SAYILI KANUN VE SAYILI - YÖNETMELİK Birden Fazla İşletmenin Ortaklığı 5746 Sayılı Kanun Ar-Ge ve yenilik Projeleri Vergisel teşvik indirim ve istisnalar - - Kamu Tarafından desteklenen tüm Ar- Ge ve Yenilik Projeleri 5746 Sayılı Kanun Ar-Ge Merkezleri Vergisel teşvik indirim ve istisnalar - - En az 50 tam zamanlı Ar- Ge Personeli çalıştıran ve şartları sağlayan işletmeler 5746 Sayılı Kanun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Vergisel teşvik, Alt yapı desteği v.b. - - Bölge içindeki şirketler, öğretim görevlileri, yönetici şirket, Ar-Ge personeli 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar

47 Teşekkürler

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK PROGRAMLARI Abdullah ÖĞÜTVERİCİ Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı 20.11.2013 1

Detaylı

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BĐLĐM, SANAYĐ VE TEKNOLOJĐ BAKANLIĞI BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐM VE TEKNOLOJĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gülgün ÇELĐK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez

Detaylı

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) 2012 1 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu. Ankara, 18 Şubat 2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TİM Ar-Ge, İnovasyon, Patent, Marka Teşvikleri Öneriler Sunumu Ankara, 18 Şubat 2014 1 Ajanda 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizde Gelişmeler

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Açısından İlaç AR-GE Faaliyetleri Dr. Filiz Sayar Sanayi Genel Müdürlüğü filiz.sayar@sanayi.gov.tr 3 Mayıs 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN/HİZMET BİLGİ YENİ PAZARLAMA YÖNTEMİ UYGULAMA

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI

SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI SAN-TEZ SANAYI TEZLERI DESTEK PROGRAMI SAN-TEZ Sanayi Tezleri Destek programı, uygulaması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bir Ar-Ge destek programıdır. SAN-TEZ programı, üniversitelerdeki

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Türkiye deki Yatırım Teşvik Sistemi Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI. TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ. Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜBĠTAK TEġVĠKLERĠ Sadettin DĠKMEN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI (ARDEB) TEġVĠKLERĠ II. TEKNOLOJĠ VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI BAġKANLIĞI

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı