TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: G8 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fatma Merve PARLAKYILDIZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2011

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: G8 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fatma Merve PARLAKYILDIZ Danışman:Prof.Dr.E.Alper GÜVEL YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2011

3 iii ÖZET FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ: G8 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fatma Merve PARLAKYILDIZ Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı Danışman: Prof.Dr.E.Alper Güvel Ocak 2011, 128 sayfa 20. yüzyılın son çeyreğinde iletişim ve ulaşım ağındaki hızlı gelişmelerle oluşan küreselleşme süreci sermayenin, mal ve hizmetlerin uluslararası bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. Bu süreçte iletişim ve bilgi teknolojileri de çok hızlı gelişmiştir. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler beraberinde bilgi ekonomisi kavramını oluşturmuştur. Bilgi ekonomisinin temelinde iseyaratıcı fikirlerin bir sonucu olan teknoloji yoğun ürünler ve AR-GE yatırımları bulunmaktadır.günümüzde ülkeler, ekonomik büyüme sağlayabilmek için teknolojik yeniliklere ve AR-GE faaliyetlerine daha çok önem vermektedirler. Bu nedenden dolayı bilgi ekonomisinde yaratıcı fikirleri koruyarak teknolojik ilerleme sağlamanın temelinde Fikrî Mülkiyet Hakları na verilen önem yatmaktadır.küreselleşme süreciyle beraber ülkelerin Fikrî Mülkiyet Hakları nın korunmasına verdikleri önem giderek daha da artmaktadır. Çünkü yaratıcı çabanın ürünü olarak gerçekleşen her türlü gayri maddi varlık şeklinde tanımlanan fikrî mülkiyet ülkelerin öncelikle teknolojik ilerlemelerini, sonrasında uluslararası ticari ilişkilerini, yatırım kararlarını ve tüm bunların sonucu olan ekonomik büyümelerini etkileyen önemli bir unsurdur. Çalışmada öncelikle Fikrî Mülkiyet Hakları nın tarihsel gelişimi, tanımı, ekonomik büyüme ile ilişkisi ve bu hakları korumanın önemi belirtilmiştir. Sonrasında ise bu hakların G8 ülkelerinin ekonomik büyümeleri üzerindeki etkilerini ifade etmek amacıyla ekonometrik uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda Fikrî Mülkiyet Hakları korumasının ele alınan ülke grubu için ekonomik büyümeyi ve AR-GE yatırımlarını pozitif olarak etkilediği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler:Fikrî Mülkiyet Hakları, Teknolojik Yenilik, AR-GE Faaliyetleri, Ekonomik Büyüme.

4 iv ABSTRACT THE EFFECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON G8 COUNTRIES Fatma Merve PARLAKYILDIZ Master Thesis, Department of Economics Supervisor: Professor E.Alper Güvel January 2011, 128pages At the last quarter of 20 th century, globalization process due to rapid development in the communication and transportation network gave rise an international character to capital, goods and services. At the same time, communication and information technologies have also developed. This rapid development form a concept called knowledge economy. In the base of knowledge economy, there are technology intense products and R&D investments resulting in creative ideas. Nowadays, countries give importance to technological innovations and R&D activities for economic growth. Therefore, the importance of the intellectual property rights is the base of providing technological development by maintaining creative ideas in the knowlege economy. Through the globalization process, importance for maintaining the IPR has been increased. This is because intellectual property defining as all sorts of intangible property due to the product of creative effort, is the factor that affects the countries technological development and international trade relations. In this thesis, first of all IPR s historical development, definition, connection with economic growth and importance of maintaining this rights are given. Next, eceonometric analysis is done for implying this rights on G8 countries economic growth. As a result of eceonometric analysis, it is found that there is a positive relationship between IPR protection, economic growth and R&D investments for G8 countries. Keywords:Intellectual Property Rights, Technological Innovation, R&D Activities, Economic Growth.

5 v TEŞEKKÜR Tez çalışmamım hazırlanması sırasında yardımve desteklerini esirgemeyen danışmanımprof.dr.e.alper Güvel e, tez jürimde yer alan ve tezimin şekillenmesinde önemli katkıları bulunan Prof.Dr.Murat Doğanlar a ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Özmen e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Ayrıca, çalışmamın uygulama kısmında yardımlarını esirgemeyen Doç.Dr.Muhsin Kar a, Öğr.Gör.Dr.Şaban Nazlıoğlu na, Assoc.Prof.Walter G. Park a ve Arş.Gör.Okyay Uçan a teşekkür ederim. Tezimin en yoğun dönemlerinde bana moral ve motivasyon kazandıran tüm çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Gerek tez çalışmam süresince gerekse tüm hayatım boyunca desteklerini ve sabırlarını benden esirgemeyen, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimçok değerli aileme sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunarım. Bu çalışma, İİBF 2010 YL5 numaralı proje kapsamında Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.

6 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iii ABSTRACT....iv TEŞEKKÜR......v KISALTMALAR LİSTESİ......vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii ŞEKİLLER LİSTESİ.....ix GİRİŞ....1 BİRİNCİ BÖLÜM FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI 1.1.Mülkiyet Hakları Tarihsel Gelişimi Tanımı ve Ekonomik Anlamı Dışsallık Sorunu ve Mülkiyet Hakları İlişkisi: Coase Teorisi Fikrî Mülkiyet Hakları Tarihsel Gelişimi İlk ve Orta Çağ Dönemlerinde FMH Kavramı Geç Orta Çağ ve Yeni Çağ Dönemlerinde FMH nın Gelişimi Fransız İhtilali Sonrasında FMH nın Gelişimi Uluslararası Hukuk Düzenlemeleri Yönünden FMH nın Gelişimi Türk Hukukunda FMH nın Gelişimi Tanımı ve Kapsamı Özellikleri Gayrimaddi Şeyler Üzerinde Kurulma Tecessüm Ettikleri Maddeden Bağımsızlık Mutlak Haklardan Olma Sınırlandırılabilir Olma Bölünebilir Olma Fikrî Eser Kavramı Fikrî Eserin Unsurları Çeşitleri

7 vii Fikir ve Sanat Eserleri Hakları Sınaî Mülkiyet Hakları İKİNCİ BÖLÜM FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI ve EKONOMİK BÜYÜME 2.1.Ekonomik Büyüme Tanımı Ön Koşulları Fikrî Mülkiyet Haklarını Korumanın Önemi ve Fikrî Mülkiyet Hakları, AR-GE Faaliyetleri ve Ekonomik Büyümeİlişkisi FMH nı Korumanın Önemi FMH, AR-GE Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki FMH Korumasının Ölçümü Rapp ve Rozek in (1990) Oluşturduğu Ölçüm Yöntemi Seyoum un (1996) Oluşturduğu Ölçüm Yöntemi Sherwood un (1997) Oluşturduğu Ölçüm Yöntemi Park ve Ginarte nin (1997) Oluşturduğu Ölçüm Yöntemi Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi (2007) Fikrî Mülkiyet Haklarının, AR-GE Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri İle İlgili Ampirik Çalışmalarve Literatür Taraması FMH Korumasının Olumlu Sonuçlarına İlişkin Literatür İncelemesi FMH Korumasının Olumsuz Sonuçlarına İlişkin Literatür İncelemesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI ve EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: G8 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 3.1.Ekonomik Büyüme Modeli Ele Alınan Ekonomik Büyüme Modeli Solow Modeli (Neo-Klasik Büyüme Modeli) Temel Solow Modeli Temel Solow Diyagramı Teknoloji ve Solow Modeli

8 viii Beşeri Sermayenin Yer Aldığı Solow Modeli: Mankiw, Romer, Weil Modeli Mankiw, Romer, Weil Modeline AR-GE Sermayesinin Eklenmesi Değişkenler ve Uygulamada Kullanılacak Olan Veriler Ekonometrik Uygulama Yöntemi Görünürde İlişkisiz Regresyon Yöntemi (GİR/SUR) Uygulama Sonuçları MODEL 1 e İlişkin Sonuçlar MODEL 2 ye İlişkin Sonuçlar SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 ix KISALTMALAR LİSTESİ ABD AR-GE DPT DTÖ FMH FSEK GATT GSYİH G8 IPRI KHK MRW PCT SUR TPE TRIPS UCC UPOV vd. WIPO :Amerika Birleşik Devletleri : Araştırma Geliştirme : Devlet Planlama Teşkilatı : Dünya Ticaret Örgütü :Fikrî Mülkiyet Hakları :Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu :Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması :Gayri Safi Yurt İçi Hasıla :8 ler Grubu (Group of Eight) :Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi : Kanun Hükmünde Kararname :Gregory Mankiw, David Romer ve David N. Weil :Patent İşbirliği Antlaşması :Görünürde İlişkisiz Regresyon :Türk Patent Enstitüsü :Ticaretle BağlantılıFikrî Mülkiyet Hakları Sözleşmesi :EvrenselFikrî Haklar Sözleşmesi :Yeni Bitki Çeşitlerini Korumaya Yönelik Uluslararası Sözleşme :Ve Diğerleri :DünyaFikrî Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi

10 x TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1.Fikrî Mülkiyet Hakları Çeşitleri Tablo 2.1.G8 Ülkelerinin GSYİH İçindeki AR-GE Payları...54 Tablo 2.2.Rapp ve Rozek(1990) in FMH Korumasına İlişkin Ölçüm Yöntemi Tablo 2.3.Sherwood (1997) un FMH Korumasına İlişkin Ölçüm Yöntemi...59 Tablo 2.4.G8 Ülkelerine İlişkin FMH Endeksi...62 Tablo 2.5.FMH Korumasının Olumlu Sonuçlarına İlişkin Literatür..79 Tablo 2.6.FMH Korumasının Olumsuz Sonuçlarına İlişkin Literatür Tablo 3.1.GROWTH Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.2.INITIAL Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.3.INVEST Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.4.SCHOOL Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.5.R&D Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.6.NGD Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.7.IPR Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.8.MARKET Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.9.CHAN Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.10.GOVT Değişkenine İlişkin Veriler Tablo 3.11.Büyüme Sonuçları Tablo 3.12.Sermaye Birikim Eşitliklerine İlişkin Sonuçlar

11 xi ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 2.1.İktisadi Büyüme.45 Şekil 2.2.IPRI (2010) Endeksinin Bileşenleri...64 Şekil 3.1.Temel Solow Diyagramı Şekil 3.2.Teknolojinin Dahil Edildiği Solow Diyagramı...103

12 GİRİŞ Küreselleşme süreci ile oluşan bilgi ekonomisinde somut varlıklara dayanan üretimin yerini, soyut varlıkların oluşturduğu bilgiye dayalı ve teknoloji odaklı üretim almıştır. Bilgiye dayalı teknoloji yoğun üretim, teknolojik yenilik sürecinde bir girdi niteliğinde olan AR-GE faaliyetlerine verilen önemi de beraberinde getirmiştir.bu nedenle günümüzde ekonomik büyümenin temeli teknolojik ilerlemeye dayanmaktadır. Teknolojik ilerleme ise, üretim sürecinde kullanılan yaratıcı fikirleri yani fikrî mülkiyeti korumakla mümkündür. İnsan zekâsının ürünü olarak gerçekleşen her türlü gayri maddi varlık, fikrî mülkiyet şeklinde tanımlanır (Güvel, 2005, s.88). Günümüzde birçok gelişmiş ülke fikrî mülkiyet kavramını güçlü politikalarla korumakta ve FMH korumasına ilişkin hukuki altyapılarını güçlendirmektedirler. Çünkü FMH na verilen önem küreselleşme sürecinde artan uluslararası ticari ilişkiler, teknoloji transferi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları gibi birçok alanda etkili olmaktadır. Ayrıca artanteknolojik olanaklar, fikrî ürünlerin uluslararası anlamda yayılmasını da beraberinde getirmiştir. Fikrî ürünlere kolay ve hızlı erişim, bu ürünlerin yaratıcılarının, yaratıcı çabalarının karşılığını tam olarak alamamalarına neden olmakta ve yeni buluşların yapılmasının önüne geçmektedir. Bu durum ise teknolojik ilerlemeyi sekteye uğratmaktadır. Bu nedenlerden dolayı FMH korumasına verilen önem günümüzde ülkelerin temel büyüme politikaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. FMH korumasının iki temel işlevi vardır. Bunlardan ilki tekel işlevi, ikincisi ise bilgi verme işlevi dir. Tekel işlevi, yeni ürünlerin üretimini teşvik etmek için yaratıcı çabayı ödüllendirmektedir. Bilgi verme işlevi ise teknolojik ilerleme sürecinde bir girdi niteliğinde olan AR-GE faaliyetleri için hareket noktası oluşturarak önceki yenilikleri daha ileriye götürme amacı taşımaktadır. FMH korumasının sağladığı tekel (monopol) gücü, konuya ilişkin literatürde sıkça tartışılmaktadır. FMH na ilişkin koruma süreleri, zaman zaman yeniliklerin uzun süre saklı kalmasına neden olmaktadır. Bu durum ise, yeniliklerin işlevsiz kalmasını ve ekonomik verimliliğin düşmesiniberaberinde getirmektedir. Bu açıdan bu hakların optimal sürelerle korunması gerekmektedir.

13 2 FMH korumasının bilgi işlevi, AR-GE faaliyetleri açısından önem taşımaktadır.ar-ge faaliyetleri, genel anlamda bir ülkenin yeni teknoloji üretme yeteneğini tanımlamaktadır. AR-GE faaliyetleri aynı zamanda teknolojik yenilik sürecinde bilgi birikimi ve deneyim kazanmanın en temel araçlarından biridir. Bu açıdan ülkelerin AR-GE faaliyetleriiçin GSYİH larından ayırdıkları pay, teknolojik ilerlemeye bağlı ekonomik büyümenin önemli bir göstergesidir. AR-GE faaliyetleri ile FMH koruması arasında pozitif ve güçlü bir ilişki vardır. Çünkü AR-GE faaliyetleri teknolojik yenilik için bir girdi niteliğindedir; FMH sistemi ise teknolojik yenilik faaliyetlerinin bir çıktısı ya da bir sonucudur. Başka bir ifadeyle AR-GE faaliyetleri teknolojik yeniliklere altyapı hazırlama görevi görürken, teknolojik yeniliklerin korunması aşamasında FMH koruması gündeme gelmektedir. Dolayısıyla FMH sisteminin güçlendirilmesinde AR-GE faaliyetleri önemli bir yere sahiptir. Ekonomik büyüme sürecinde AR-GE faaliyetleri ile FMH sistemi arasında birebir bir ilişkiden ziyade güçlü bir pozitif ilişkinin olduğunu belirtmek çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikle mülkiyet hakları ve FMH ile bu hakların tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri ve ekonomik anlamları incelenecektir. İkinci bölümde ekonomik büyümenin tanımından yola çıkılarakfmh, AR-GE faaliyetleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ele alınacaktır. Daha sonra FMH korumasının sayısal olarak ölçüm yöntemlerine vefmh, AR-GE faaliyetleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye yönelik literatüre değinilecektir. Üçüncü bölümde ise FMH ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, ekonometrik olarak test edilecek ve elde edilen sonuçlar yorumlanacaktır.

14 3 BİRİNCİ BÖLÜM FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI 1.1.Mülkiyet Hakları Kıt kaynakların etkin dağıtımı şeklinde tanımlanan iktisat biliminin temelinde Mülkiyet Hakları vardır. Çünkü kıtlık ve rasyonellik gibi temel kavramlar, mülkiyet haklarına ilişkin bir alt yapı üzerine kuruludur. Kıt kaynakların dağıtımı, bu kaynakları kullanım haklarının kime ait olacağının belirlenmesi demektir. Aynı zamanda bir malın fiyatının nasıl oluşacağı, mübadele edilip edilemeyeceği mülkiyet hakları tanımlanmadan bilinemez. Bu açıdan malların fiyatlandırılmasına ilişkin olarak oluşan sorunlar aslında bir mülkiyet hakları sorunudur (Oğuz, 2003, s.13). Mülkiyet hakları genel anlamda üç çeşittir: reel/fiziki mülkiyet, finansal mülkiyet, fikrî mülkiyet. Fabrika ve teçhizat, bina, arazi ve dayanıklı mallar reel/fiziki mülkiyeti; hisse sendi, tahviller ve bankadaki paralar finansal mülkiyeti; yaratıcı çabanın maddi olmayan ürünleri ise fikrî mülkiyeti ifade etmektedir (Uzun, 2009, s.292). Çalışmanın bu bölümünde mülkiyet haklarının tarihsel gelişimine, tanımı ve ekonomik anlamına vedışsallık sorunu-mülkiyet hakları ilişkisine kısaca değinilecektir Tarihsel Gelişimi Kıtlık kavramı söz konusu olmasaydı varlıkları kimin, ne kadar, nasıl kullanacağı soruları oluşmazdı. Bu nedenleinsanlığın ilk yıllarında herhangi bir mülkiyet hakkına rastlanmamaktadır. Çünkü o dönemde doğadaki varlıklar kıt değildir. Ancak insan neslinin doğaya yayılmasıyla doğadaki varlıklar kıt hale gelmeye başlamıştır ve kıt varlıklara kimin sahip olacağı sorusu beraberinde rekabet kavramını ve sonrasında mülkiyet haklarını getirmiştir. İlk çağlarda herhangi bir mülkiyet hakkı olmasa da, mülkiyet kavramı söz konusudur ve bu kavram ortaklığın bir şekli ni ifade etmektedir. İlkel toplumlardamülkiyetin çoğu kolektif bir haldedir. Özellikle toprak üzerindeki mülkiyet kolektif şekildedir. Eski Yunan döneminde kölelik kavramı mülkiyet anlayışının sadece toprak üzerinde değil, insanlar üzerinde de etkili olduğunu ifade etmektedir.ilk

15 4 Çağdaki gibi Orta Çağ döneminde de toprak mülkiyeti anlayışının hâkim olduğu bilinmektedir. Ancak Orta Çağ döneminde mülkiyet kavramı üzerinde feodalite ve kilise etkilidir. 14. ve 15. yüzyıllarda Rönesans dönemiyle beraber ticaret anlayışında meydana gelen gelişmeler mülkiyet kavramı üzerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Toprağa sahip olmak şeklindeki mülkiyet anlayışı deniz ticareti, sömürgecilik ve keşifler ile yavaş yavaş değişmiştir. Toprak mülkiyeti kutsallık niteliğini kaybetmiştir. Altın ve gümüş gibi değerli madenlere sahip olma isteği taşınabilir mülkiyetin önem kazanmasına neden olmuştur. Yeni sömürgelerin oluşması ile para bolluğu yaşanmış ve tüccar sınıfı adı altında yeni bir sosyal sınıf doğmuştur. 17. ve 18. yüzyıllarda oluşan bu yeni mülkiyet anlayışı, toprak mülkiyeti ile geçinen köylü sınıfını artık iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Böylece insanlık tarihinde fakirler ile zenginlerin rekabeti gündeme gelmiştir. Özellikle 18. yüzyılda sanayi devriminin başlangıcıyla büyük endüstriler doğmuş ve tüccar sınıfı daha da güçlü hale gelmiştir. Artık mülkiyetin anlamı toprak değil, daha çok paraya sahip olmaktır. 19. ve 20. yüzyıllara gelindiğinde ise kapitalizmin gelişmesi ile beraber fakir ile zengin arasındaki servet eşitsizliği daha da artmıştır (Challeye, 1969, s.9-104) Tanımı ve Ekonomik Anlamı İktisat biliminin en temel sorunlarından olan üretim faktörlerinin, yani kaynakların, nasıl ve kimin için kullanılacağına karar verilmesi gündeme geldiğinde, bir temel belirleyici unsur olarak mülkiyetin de inceleme kapsamına girmesi gerekmektedir (Demir, 1996, s.227). Bu açıdan ele alındığında mülkiyet haklarının ekonomik sistem için önemi, ekonomik fırsatları tanımlıyor olmalarından gelmektedir. Herhangi bir ekonomik faaliyetin varlığı, değişimle birlikte hangi hakların el değiştirdiğinin bilinmesine dayanmaktadır. Bu anlamıylamülkiyet, herhangi bir maddi varlığı ifade etmemektedir. Mülkiyet hakkı, toplumdaki bireyler arasındaki bir sosyal anlaşmadır. Haklar, bireyler arasında eşyaya ilişkin ilişkileri tanımlamaktadır (Oğuz, 2006, s.74). Bu açıdan mülkiyet hakları mülkiyetin sahipliğini ve kullanımını, mal ve hizmet üreten üretim faktörlerini istihdam etme olanağı sağlayan sosyal düzenlemelerdir (Parasız, 2003, s.11). İktisat bilimi bireyin seçimlerini ve tercihlerini ele alır. Mülkiyet haklarının ekonomik bir analizle incelenmesi de bireyin bu analizin temel yapısı olarak ele alınmasını sağlamaktadır. Çünkü:

16 5 Birey, seçimini kıt kaynaklarla yapar; bir bireyin bir mal üzerinde mülkiyet hakkının olması başkalarının aynı mala sahip olabilmesinin önündeki en temel engeldir. Birey kendi çıkarlarını rasyonel bir şekilde güder; rasyonalite ve şahsi çıkarın birlikte düşünülmesi, mülkiyet haklarının niçin ve nasıl ortaya çıktığının açıklanmasında önemli bir faktördür. Bireyler sosyal ve hukuki kurallar çerçevesinde kıt kaynaklar ile amaçlarına ulaşabilmek için diğer bireylerle rekabet ederler; fayda ve zararın dağılımı, rekabetin mülkiyet haklarını nasıl dağıttığına bağlıdır. Mülkiyet haklarının daha iyi tanımlanması ve korunması, rekabetin toplum açısından net bir fayda sağlamasına yol açacaktır (Oğuz, 2003, s.15-16). Bu açıdan bakıldığında mülkiyet hakları bireylerin sosyal hayatta yapabileceklerinin, sorumluluklarının ve özgürlüklerinin sınırlarını tanımlar (Oğuz, 2006, s.73). Yani mülkiyet hakları, kimin neye sahip olduğunun sınırlarını çizer; bireyler arasında sosyal bir anlaşma niteliği taşır. Daha genel bir ifade ile mülkiyet hakkını ekonomik bir malın kullanımını sosyal ve yasal bir çerçevede seçme hakkı şeklinde tanımlamak mümkündür (Alchian, 1989, s.232). Bu açıdan mülkiyet hakları sistemi, bir toplumda yaşayan belirli bireylere belirli bir malı yasak olmayan kullanım biçimlerinden birini seçerek kullanma otoritesi veren bir belirleme yöntemidir. Bu yöntem birey boyutunda dört ayrı hak içermektedir. Bu haklar; i)bir varlığın nasıl kullanılabileceğini belirleyen kullanım hakkı, ii)bir varlıktan gelir elde etme hakkı, iii)başkalarının bir varlığı kullanmalarını engelleme hakkı, iv)bir varlığa ilişkin hakları başkasına transfer etme hakkı şeklinde sıralanmaktadır. En genel mülkiyet hakları bu dört unsuru da içermektedir (Oğuz, 2003, s17). Mülkiyet hakları, serbest toplumlarda daha iyi tanımlanırlar, daha işlevsel olurlar ve daha iyi korunurlar. Çünkü serbest, hür toplumlarda insanlar kendi mülkiyetleriyle ilgili kararları alacakları için, kaynak dağılımında etkinlik sağlanması daha kolay mümkün olacaktır. Milton Friedman bu durumu şöyle belirtmiştir: Hiç kimse başkasının parasını kendi parasını harcadığı kadar dikkatle harcamaz. Hiç kimse başkasının kaynaklarını kendi kaynağı kadar dikkatle harcamaz. Öyleyse etkinlik ve verimlilik istiyorsanız, bilginin uygun bir şekilde kullanılmasını istiyorsanız, bunu özel

17 6 mülkiyet araçlarıyla yapmak zorundasınız..friedrich A. Hayekise özel mülkiyetin, özgürlüğün en temel güvencesi olduğunu ifade etmiştir (Property Rights Alliance, 2008). Mülkiyet haklarının sadece tanımlanmış olması, hakların varlığı için yeterli değildir. Mülkiyet hakları korundukları ölçüde var olurlar. Birey kendine ait mülkiyet hakkını korumadığı zaman, başka bireyler bu hakları elde etmeye çalışır. Bu hakların korunmaları ise ekonomik değerleriyle orantılıdır. Birey, kendisi için maddi anlamda çok değerli olmayan bir varlığı korumaya önem vermezken, çok fazla maliyetlere katlanarak elde ettiği bir varlığı ise korumaya özen göstermektedir.bu noktada karşımıza işlem maliyetleri (koruma maliyetleri) kavramı çıkar. Bir varlığın tüketilmesi, tüketimin işlem maliyetine bağlıdır. Eğer tüketimin işlem maliyeti yüksekse, birey yasal olarak sahip olduğu tüketim hakkını koruyamayacaktır. Bu durumda bireyin sahip olduğu hak, ekonomik olarak bir değer ifade etmeyecektir. Bu duruma, mülkiyete ilişkin ekonomik hakların yasal haklardan farklı olması neden olmaktadır. Ekonomik haklar, bireylerin varlıklara ilişkin haklarını ekonomik olarak kullanabilmelerini ifade eder. Yasal haklar ise, devlet tarafından tanımlanan haklardır. Bireylerin varlık üzerinde yasal haklarının olması her zaman, o haklardan ekonomik olarak istifade edecekleri anlamına gelmez. Ekonomide herhangi bir işlemi yapmanın maliyetli olmasından kaynaklanan bu durum, bireylerin sahip oldukları yasal hakları kullanamamalarına neden olur (Oğuz, 2006, s.73-75). Ekonomik haklar ile yasal haklar arasındaki bu boşluk, iktisat biliminde önemli bir yeri olan Coase Teorisi nin temelini oluşturmaktadır Dışsallık Sorunu ve Mülkiyet Hakları İlişkisi: Coase Teorisi Coase teorisi, ekonomik yapılabilirlik ile yasal yapılabilirlik arasındaki farkı işlem maliyetlerinden yola çıkarak dışsallık çerçevesinde ele alan bir teoridir. Coase teorisinin, iktisat bilimi için önemli hale gelmesi Ronald Coase un 1960 yılında The Problem of Social Cost (Sosyal Maliyet Sorunu) başlıklı makalesinin yayınlanması ile gerçekleşmiştir. Bu makalede Coase (1960) işlem maliyetlerinden yola çıkarak dışsallık kavramını ele almış; dışsallık sorununa ilişkin klasik yaklaşımı (Pigou yaklaşımı) eleştirerek, dışsallık kavramına yeni bir bakış açısı getirmiştir (Dura, 2006, s.226).

18 7 Mülkiyet haklarının en fazla gündeme geldiği alanlardan biri dışsallık kavramıdır. Coase teorisini daha iyi anlayabilmek için öncelikle dışsallık kavramına ilişkin klasik yaklaşımı (Pigou yaklaşımı) belirtmek gerekir. Dışsallık, herhangi bir fiyatlandırma ve dolayısıyla satın alma olmaksızın bir karar biriminin başka karar birimine sağladığı yarar ya da verdiği zarar şeklinde tanımlanmaktadır (Dinler, 2003, s.291). Başka bir ifade ile dışsallık kavramı, kişinin davranışlarının olumlu ve/veya olumsuz sonuçlarının bir kısmının kendi üzerinde değil başkalarının üzerinde kalmasıdır. Davranışın dışsallık olarak nitelendirilmesinin nedeni, davranış sahibinin herhangi bir şekilde bir piyasa mübadelesi yapmaması, örneğin bu etkiler için (olumsuz) etkilenenleri telafi etmemesi veya (olumlu) etkilenenlerin kişiyi telafi etmemesidir. Eğer dışsallaştırılan faktörler maliyet ise bu olumsuz dışsallık, yarar ise olumlu dışsallık adını almaktadır. Dışsallık kavramı, literatürde genelde olumsuz dışsallık kavramını ifade etmek için kullanılmaktadır. Yani bir kimsenin, sözleşme ilişkisi olmadan diğer bir kişiye zarar vermesi ekonomik açıdan olumsuz dışsallık olarak nitelendirilir. En genel tanımıyla olumsuz dışsallık, kişinin davranışları ile başkasının (beklenen) faydasını onun istemi dışında menfi yönde etkilemesi olarak tanımlanır (Sanlı, 2007, s.97). Klasik teori, bir piyasa başarısızlığı olan dışsallık olgusuna devlet müdahalesi ile çözüm sunmaktadır. Bu çerçevede, doğrudan kontrolü ifade eden devlet regülâsyonu ve vergilemeyi ifade eden Pigoucu yaklaşım şeklinde iki farklı müdahale söz konusudur. Doğrudan kontrolü ifade eden devlet regülâsyonu, dışsallığı önlemek için dışsallığa neden olan faaliyetleri kısıtlayıcı yasal düzenlemeler yapılmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda dışsallığa neden olan faaliyetlerin doğrudan kontrol edilerek cezalandırılması söz konusudur. Vergilemeyi ifade eden Pigoucu yaklaşım ise dışsallığa neden olan firmadan/bireyden neden olduğu dışsallık kadar bir vergi alınmasını ifade eder. Pigou nun temel tezi, devletin vergi ve cezalarla dışsallıkların içselleştirilmesini sağlamasıdır (Demir, 1996, s.231). Klasik teori, tren-tarla örneği ile şu şekilde açıklanabilir: Eğer bir demir yolu firması lokomotiflerinin yolun kenarındaki tarlalara kıvılcım sıçratmasına izin veriyorsa, bunun ortaya çıkaracağı maliyetler demiryolu firması tarafından üstlenilmelidir. Zira çıkabilecek yangınlar tarla sahipleri için bir dışsallıktır. Burada klasik yaklaşım demir yolu firmasına bu dışsallıktan ötürü vergi konulmasını

19 8 önermektedir. Demiryolu firması yapacağı kar-zarar analizi sonucunda ya vergiyi ödeyecek ya da tren seferlerini durduracaktır (Oğuz, 2003, s.50-51). Başka bir ifadeyle maliyete neden olan firmayı/kişiyi vergilendirmekle, hukuk düzeni tarla sahiplerini hukuken himaye etmekte ve fail ve mağdur un kimlikleri konusundaki tercihini baştan açıklamaktadır. Yani klasik yaklaşım, kimin menfaatinin himaye edileceği konusunda belirli bir değer yargısı esas alarak soruna yaklaşmaktadır (Sanlı, 2007, s.118). Klasik dışsallık yaklaşımının ortaya koyduğu bu iki çözüm yolu, Coase teorisine göre tamamen yanlıştır. Burada Coase un çözüm önerisi farklı niteliktedir. Coase a göre pek çok durumda maliyet, bir tarafça diğer tarafa yüklenilmemelidir. Ortaya çıkan maliyet, iki tarafın birbiriyle uyumlu olmayan davranışları sonucu ortaya çıkmaktadır. Dışsallık sonucu ortaya çıkan maliyet, karşılıklı olarak iki tarafın birbiriyle uyumsuz davranışları sonucu oluşmuştur. Yani Coase, dışsallık sorununun tanımında hataya düşüldüğünü belirtmektedir. Nedensellik ilişkisi çerçevesinde zarar verenin sorumlu tutulması, örneğin vergilendirilmesi veya regüle edilmesi ekonomik açıdan gerekli olmadığı gibi, etkin olmayan sonuçlara da neden olabilmektedir. Zarar iki taraflı bir olgudur (Sanlı, 2007, s.117). Coase (1960, s.1) bu durumu şöyle ifade etmektedir: Sorun genelde A nın B ye zarar verdiği ve kararı alınması gereken şeyin ise A nın nasıl kısıtlanacağı şeklinde ele alınır. Ancak bu yanlıştır. Çünkü burada karşılıklılık sorunu söz konusudur. B ye zarar vermekten kaçınmak, A ya zarar yükleyecektir. Gerçekte sorulması gereken soru şudur: A nın mı B ye zarar vermesine izin verilmeli yoksa B nin mi A ya zarar vermesine izin verilmelidir? Sorun, daha ciddi zarardan kaçınmaktır.. Tren-tarla örneğinde çıkması muhtemel yangınlar sadece geçen lokomotiflerden kaynaklanmamaktadır. Demiryolu kenarında tarım yapan çiftçilerin de bu durumda rolü vardır. Dolayısıyla etkin çözüm sadece demiryolu firmasına vergi koymak değildir. Tarla sahiplerinin başka ürün yetiştirmesi veya demiryolu kenarına çit yapmaları yangınları ortadan kaldırabilecek alternatiflerdir. Pigoucu modelde, bu alternatiflerin bir varsayımla dışlanması (klasik teori, tarafların karşılıklı anlaşma yolu ile bir çözüm bulabileceği alternatifini dışlamaktadır) etkin sonucun ortaya çıkması olasılığını göz ardı etmektedir. Demiryolu kenarına bir çit yapmanın demiryolu firmasına vergi koymaktan daha az maliyetli olduğu durumlarda, vergi etkin olmayan bir sonuç

20 9 doğuracaktır (Oğuz, 2003, s.51).coase a göre ekonomik açıdan sorun kimin zarara (dışsal maliyet) yol açtığını tespit etmek değil, her iki faaliyet açısından daha ciddi zararların oluşmasının önüne geçilmesidir. Bu ise sadece zarara sebebiyet veren değil, her iki tarafın faaliyetinin birlikte değerlendirilmesi ile mümkündür. Zira çoğu kez zarar verenin yanı sıra, zarar görenin karar ve davranışları da zarar üzerinde etkili olur. Bu açıdan bazen zarar görenin zarara katlanması ekonomik açıdan etkin olabilir. Ekonomik açıdan önemli olan, her iki faaliyetin sağladığı toplam servetin maksimize edilmesidir. Dışsallık sorunu her zaman bir tarafın sosyal maliyetleri içselleştirmesi ile çözümlenmez (Sanlı, 2007, s.119). Hakkın hangi tarafa tahsis edildiğinden bağımsız olarak, tarafların pazarlık etmeleri yasal haklar ile ekonomik haklar arasındaki ayrımın bir sonucudur. Çünkü yasal düzenlemelerin ekonomik olarak etkin olan çözümün dışında olduğu durumlarda, taraflar aradaki fark kadar kar fırsatıyla karşılaşacaktır. Aradaki kar fırsatı yeterince büyükse, taraflar yasal düzenlemenin getirdiği dengenin dışında bir yerde anlaşabilecek; bu ise, yasal kurallar ile ekonomik kuralların farklılaşmasını beraberinde getirecektir. Tren-tarla örneğinde tarla sahiplerinin yasal olarak mağdur durumda olması ve tarla sahiplerine zararları ölçüsünde demiryolu firmasının ödeme yapması, yasal olarak uygun bir durumdur. Ancak Coase un analizi işlem maliyetlerinin sıfır olduğu bir durumu ifade etmektedir. Eğer taraflar arasındaki anlaşmanın bir maliyeti varsa, bu, etkin olmayan sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilecektir (Oğuz, 2003, s.52).coase teorisi, hakların açıkça ve belirli bir şekilde tahsis edildiği ve işlem maliyetlerinin olmadığı bir kurguda, hukukun yaklaşımı nasıl olursa olsun pazarlıkların ekonomik etkinliği sağlayacağını öngörmektedir. Böylece işlem maliyetlerinin sıfır olduğu bir durumda dışsallık kavramında hukuki yaklaşım geçersiz, pazarlık yaklaşımı ise geçerli hale gelmektedir. Bu durum beraberinde işlem maliyetlerinin sıfır olması koşuluyla ekonomik hakların yasal haklara üstünlüğünü getirmektedir. Yani hukukun kimi hak sahibi kıldığı, nihai sonuç üzerinde etkili değildir (Sanlı, 2007, s ). Özetle Coase teorisinde eğer dışsallık, tarafların mülkiyetinde olan alan ile sınırlıysa ve dışsallığın çözümü için taraflar arasında yapılacak olan pazarlık maliyeti önemsenmeyecek kadar küçükse (işlem maliyetleri sıfırsa), dışsallıklarla ilgili sorunlar devletin müdahalesine gerek olmadan taraflarca çözümlenebilecektir (Dinler, 2003, s.293).

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI

Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI Dr. YALÇIN TOSUN İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi SİNEMA ESERLERİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU : İNGİLTERE (LONDRA) HAZIRLAYAN

ÇALIŞMA RAPORU : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU : İNGİLTERE (LONDRA) HAZIRLAYAN ÇALIŞMA RAPORU KONU PROGRAM : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (TELİF HAKLARI) : ULUSLARARASI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI HUKUKU TÜRÜ/SÜRESİ: MASTER (LLM), 16/09/2010 14/09/2011 ÜLKE : İNGİLTERE (LONDRA) ÜNİVERSİTE :

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME

FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK GELİŞME Uğur G. YALÇINER YALÇINER Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ODTÜ TEKPOL Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı FİKRİ MÜLKİYET VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI... xi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ...1 I- KONUNUN TAKDİMİ...1 II- BİLGİ-İŞLEM TEKNOLOJİLERİ VE HUKUK İLİŞKİSİ - KONUNUN SINIRLANMASI...3 III- TERMİNOLOJİ...6 A- Teknik Terminoloji...6

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır.

Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Fikri mülkiyet, ulusal bir düzeyde değil, aslında evrensel bir düzeyde kullanılır. Telif hakları ile korunan malzemeleri içeren video kasetleri ve CD ler artan sayıdaki ülkede pazarlanmakta; Coca- Cola

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ ÖZET

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Güz 2006 Sayı 17 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ ÖZET Ummuhan GÖKOVALI *

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 2. GENEL KAVRAMLAR Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. GENEL KAVRAMLAR ESD873 FİKRİ HAKLAR 2 ÖĞRENME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU 1 Sunum İçeriği I. Coğrafi işaretleri neden bu kadar önemsiyoruz? II. Coğrafi işaretleri

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Dilek Seymen Giriş ve Temel Kavramlar Ülkeler niçin ticaret yaparlar? İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL

Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL Av. MELİS TURGUT Sertifikalı EGKS İşlem Yetkilisi BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV KAYNAKÇA...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları BBY 166 - Bilimsel İletişim Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO NUN 1989 TARİHLİ POPÜLER VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN KORUNMASI TAVSİYE KARARI NIN HALKBİLİMİ ÇALI MALARINA ETKİSİ Hazırlayan

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr PATENT BAŞVURU SİSTEMLERİ ULUSAL BAŞVURU /TR VEYA BİR BAŞKA ÜLKE ULUSLARARASI BAŞVURU (PCT

Detaylı

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER )

EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) EK : DIŞSAL TASARRUFLAR ( EKONOMİLER ) Genel denge teorisinin sonuçlarının yatırım kararlarında uygulanamamasının iki temel nedeni şunlardır: 1) Genel denge teorisinin tam bölünebilirlik varsayımı her

Detaylı

PATENT VE FAYDALI MODEL

PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT VE FAYDALI MODEL Alper AKSU 1 Sınai Mülkiyet M Hakları nelerdir? Sınaî mülkiyet hakkı, buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların, özgün çalışmaların, yani yeni şeylerin ilk uygulayıcılarının adına

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ARÇELİK A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent, sanayi alanında uygulanabilir bir buluşun sahibine bir kamu

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

Bartın Üniversitesi Yayın No: 17 Orman Fakültesi Yayın No : 08. Orman Mühendisliği İçin MALIYE. (2. Baskı)

Bartın Üniversitesi Yayın No: 17 Orman Fakültesi Yayın No : 08. Orman Mühendisliği İçin MALIYE. (2. Baskı) Bartın Üniversitesi Yayın No: 17 Orman Fakültesi Yayın No : 08 Orman Mühendisliği İçin MALIYE (2. Baskı) Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ormaneılık

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI İLE ENTEGRE EDİLMİŞ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI İLE ENTEGRE EDİLMİŞ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMALARI İLE ENTEGRE VİKO ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. SUNUM

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ. Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ Tasarım tescili ürünlerin görünüm özelliklerini koruma altına alan bir sistemdir. ENDÜSTRİYEL TASARIM KORUMASI Bu sistem ile; üretim yöntemi, ürünlerin kullanım amacı, fonksiyonel

Detaylı

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ

MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ MARKALARIN ULUSLARARASI TESCİLİNE İLİŞKİN MADRİD PROTOKOLÜ SUNUM İÇERİĞİ Madrid Sistemi Türkiye Tarihçesi Madrid Sisteminin Amacı Madrid Sisteminden Kimler Yararlanabilir? Uluslararası İşlem Süreci Uluslararası

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar gerekir. Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE ONBĠRĠNCĠ BÖLÜM BÜYÜME, KALKINMA VE YOKSULLUKLA MÜCADELE Bu ünite tamamlandığında; Büyümenin kaynaklarının neler olduğunu belirtebileceğiz Büyüme teorilerini açıklayabileceğiz Hızlı büyüme için nelerin

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET Dr. ESER US Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EVRENSEL HİZMET KAVRAMININ DOĞUŞU I.

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı