Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalığı, Kontrolü ve Etkileyen Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalığı, Kontrolü ve Etkileyen Faktörler"

Transkript

1 Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):79-86 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuranlarda Hipertansiyon Prevalansı, Farkındalığı, Kontrolü ve Etkileyen Faktörler [Hypertension Prevalence, Awareness, and Control, and Affecting Factors among the Primary Care Clients] ÖZET AMAÇ: Hipertansiyon (HT), dünyada ki ölümlerin en başta gelen risk faktörüdür. Kan basıncı (KB) yüksek olanların yaklaşık olarak yarısı bu sorundan habersiz yaşamaktadır. Araştırmanın amacı, birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlarda HT prevalansı, farkındalığı ve kontrolünü etkileyen faktörleri değerlendirmektir. YÖNTEM: Bu bir kesitsel araştırmadır. Araştırma, 2011 yılında Yozgat il merkezindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran 18 yaş ve üzeri 1094 yetişkin arasında yapıldı. Veriler, intörn hemşireler tarafından anket uygulaması ve üst koldan sphygmomanometer ile KB ölçülerek toplandı. Verilerin analizinde korelasyon ve binary lojistik regresyon kullanıldı. BULGULAR: Araştırmaya katılanlarda HT prevalansı %37,6 ve HT farkındalığı %60,1 dir. Yaş ve vücut kitle indeksinin artmasıyla HT prevalansı artmaktadır. HT farkındalığı, kadınlarda, çalışmayanlarda, ekonomik durumu orta ve iyi olanlarda ve yaşı büyük olanlarda daha yüksektir. Daha önce KB si yüksek saptananlar (%46,9) ile HT tanısı alanların (%41,7) yarıya yakınının KB si kontrol altındadır. Yaşın artmasıyla yüksek KB nin kontrol altına alınması zorlaşmaktadır. SONUÇ: Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlardaki HT prevalansı, farkındalığı ve kontrol oranları topum geneliyle benzer düzeydedir. Toplumda HT farkındalığı ve kontrolünü artırmak için sağlık kuruluşlarına başvuranların KB ölçümünün sorgulanması, duruma göre KB sinin ölçülmesi ve yüksek olanlara danışmanlık verilmesi önerilmektedir. SUMMARY AIM: Hypertension (HT) is the most common cause of deaths in the world. Nearly half of the people with HT are unaware of the problem. The aim of the study is to assess the hypertension prevalence, awareness and control, and affecting factors among the primary care clients. METHOD: This is a cross-sectional study. The study was conducted on 1094 primary care clients who are 18 years old and over in Yozgat province center, in Data was collected with a questionnaire and by measuring blood pressure (BP) with sphygmomanometer on upper arm by intern nurses. Correlation and binary logistic regression were used for data analysis. RESULTS: Hypertension prevalence and awareness were 37.6 and 60.1% respectively, among the primary care clients. As age and body mass index increases so does the HT prevalence. The HT awareness is more among women, the unemployed, the older, and those with a middle or high income household. The high BP of less than half of the people whose BP was previously found to be high (46.9%), and who were diagnosed with HT (41.7%) is under control. It becomes more difficult to bring high BP under control as people become older. CONCLUSION: The HT prevalence awareness and the control rates are in similar level with the general population. In order to increase the awareness and control of HT, the BP measurement of the clients should be inquired, and if necessary their BP should be measured and those with high BP should be counseled accordingly. Mahmut Kılıç Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Prevalans, Farkındalık, Kontrol, Birincil Bakım. Key Words: Hypertension, Prevalence, Awareness, Control, Primary Health Care. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Mahmut Kılıç Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat, Türkiye. Gönderme Tarihi/Date of Submission: , Kabul Tarihi/Date of Acceptance: DOI: /pmb GİRİŞ Dünyadaki ölümlerin (2008) yaklaşık olarak %63 ünün nedeni bulaşıcı olmayan hastalıklardır (NCDs). NCDs başında kalp-damar hastalıkları gelmektedir. NCDs sonucu oluşan ölümlerin %80 i, düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Ülkemiz orta gelirli ülkelerin üst grubu içinde yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) Bulaşıcı olmayan hastalıkların Küresel Durum Raporu 2010 a göre, yüksek kan basıncı (YKB) kronik hastalıklar ve ölümler için majör risk faktörlerinin başında gelmektedir. Dünyadaki hipertansiyonlu (HT) kişi sayısı, 1980 den 2008 e 600 milyondan yaklaşık 1 milyara ulaşmıştır. Dünyada (2008) 25 yaş ve üstünde YKB prevalansı %40 lar civarında olup, her yıl yaklaşık 7,5 milyon kişi -tüm ölümlerin %12,8 i- YKB nin neden olduğu hastalıklar nedeniyle ölmektedir. YKB, toplam Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Yılının (Disability Adjusted Life Years- 79

2 DALY) %3,7 sini oluşturmakta ve kroner kalp hastalığı ve strok için majör risk faktörüdür (1). Günümüzde hastalık ve risk faktörlerinin topluma getirdikleri sosyoekonomik yük hesaplanmakta ve buna göre politikalar belirlenmektedir. Türkiye Hastalık Yükü Çalışması (THYÇ) 2004 e göre, ülkemizdeki ölümlerin %79 u NCDs nedeniyledir. Ülkemizde DALY ye neden olan ilk 7 risk faktöründen birincisi YKB dir ve bu risk faktörünün kontrol altına alınması ile her dört ölümden birinin (%25,2) önlenebileceği tahmin edilmektedir (2). Amerikan Kalp Derneği, kan basıncı normal olan yetişkinlerin 2 yılda bir, prehipertansif kişilerin yılda bir kez kan basıncını ölçtürmelerini önermektedir (3). Erkelerde HT prevalansı, farkındalığı, tedavi olma ve tedavi olanlarda kontrol oranları gelişmekte olan ülkelerde sırayla %32,2, 40,6, 29,2 ve 29,6 iken, gelişmiş ülkelerde sırayla %40,8, 49,2, 29,1 ve 33,2; kadınlarda ise gelişmekte olan ülkelerde sırayla %30,5, 52,7, 40,5 ve 34,0 iken, gelişmiş ülkelerde %33,0, 61,7, 40,6 ve 38,4 tür (4). Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 e göre 18 yaş ve üzeri kişilerin %13 ünde HT öyküsü varken HT prevalansı %31,8, Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı (SALTurk) 2008 yılı çalışmasına göre bu oranlar sırayla %17,2, 35,1 dir (5,6). Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışmasının 1990 yılı verilerine göre HT prevalansı %33,7 (prehipertansiyon (PreHT) %32,8) iken 2000 yılı taramasına göre 10 yılda erkeklerde sistolik kan basıncında (SKB) net 4,4 mmhg, diastolik kan basıncında (DKB) 2,7 mmhg, kadınlarda ise SKB 6,4 mmhg, DKB 4,2 mmhg yükseldiği saptanmış olup, hipertansiyon prevalansı erkeklerde %38, kadınlarda %46 bulunmuştur (7). Ülkemizde HT prevalansı artma eğiliminde iken Finlandiya da alınan önlemler sonucunda her iki cinsiyette de 1982 den 2007 (Erkeklerde: %63,3 ten %52,1 e, Kadınlarda: %48,1 den %33,6 ya) düşme eğilimindedir (8). Sağlık Bakanlığı nın 2002 yılında yaptığı Sağlıklı Beslenelim Kalbimizi Koruyalım (SBKK) çalışmasına göre, toplumdaki HT prevalansı %21,7 (erkek: %19,5, kadın: %22,6) olup, HT si olanların ancak %20,1 inin (erkek: %16, kadın: %21,8) ilaç tedavisi aldığı belirlenmiştir (9). SBKK (%49,8) PatenT (%59,3) ve SALTurk e (%51) göre HT sorunu olanların yarısı bu sorunun farkında değildir (5,6,9). Diğer bazı ülkelerde kan basıncı yüksek olanların yaklaşık olarak yarısı, ABD de ise (%28,2) dörtte biri bu sorunun farkında olmadan yaşamaktadır (4,10-12). Herhangi bir nedenle sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin, hem sağlıklarına daha duyarlı olması hem de sağlık personeli tarafından gerekli danışmanlık verilmesi beklenir. Ayrıca başvurulan hekimler, hastanın durumuna göre gerekli muayene ve ölçümleri yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Bu nedenlerle birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranların HT kontrolü ve farkındalığının daha yüksek olması beklenir. Araştırmanın amacı, birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlarda HT prevalansı, farkındalığı ve kontrolünü etkileyen faktörleri değerlendirmektir. GEREÇ ve YÖNTEM Bu bir kesitsel araştırmadır. Araştırma, 2011 yılında Yozgat il merkezindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran 18 yaş ve üzeri kişiler arasında yapıldı. Örneklem seçiminde rastgele küme örnekleme yöntemi kullanıldı. 7 sağlık ocağından 3 ü olan 1, 3 ve 5 Nolu Sağlık Ocağı kura yöntemi ile örnekleme alındı. Ayrıca Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine başvuranlar da araştırmaya alındı. Örneklem büyüklüğü hesabında; evren büyüklüğü olarak TUİK e göre 2010 yılı Yozgat il merkezi nüfusu ve 18 yaş ve üzeri nüfus yaklaşık olarak N=51000, SalTurk 2008 e göre 18 yaşta HT prevalansı p=0.35, görülme oranındaki sapma d=0.05, yanılma düzeyi α=0.05 alınarak en küçük örneklem büyüklüğü n=347 olarak hesaplanmıştır (6). HT prevalansı, farkındalığı ve kontrolünün sosyo-demografik özelliklere göre çok değişkenli istatistik analizlerinin yapılacağından en küçük örneklem büyüklüğünün yaklaşık üç katının örnekleme alınmasına karar verildi. Araştırma, sözlü onam vererek katılmayı kabul eden 1094 yetişkin üzerinde yapıldı. Gebe olanlar araştırmaya alınmadı. Araştırmanın kurum izni Yozgat Valiliği nden, etik kurul onayı ise Yozgat Devlet Hastanesi Etik Kurulu ndan alındı. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan anket formunun görüşmeci aracılığıyla doldurulmasıyla toplanmıştır. Araştırmacı tarafından eğitilen intörn hemşireler görüşmeci olarak kullanılmıştır. İntörn hemşireler tarafından, deneklerin ayakkabısız olarak boyları ölçüldü, baskül ile ağırlıkları tartıldı ve üst koldan sphygmomanometer ile KB leri ölçüldü. KB ölçümünde deneklerin en az 10 dakika dinlenmiş olmasına dikkat edildi. Kan basıncı değerleri, JNC- 7 ye göre sınıflandırıldı (13). Kan basıncı, SKB <120 mmhg/ DKB <80 mmhg olanlar normal, SKB mmhg/ DKB mmhg olanlar PreHT, SKB 140 mmhg/ DKB 90 mmhg olanlar HT kabul edildi. Vücut Kitle İndeksi (VKİ)= Ağırlık (kg)/ boy 80

3 (m 2 ) olarak hesaplandı ve DSÖ ye göre sınıflaması yapıldı (14). Veriler, SPSS paket programıyla değerlendirildi. İstatistiki değerlendirmede, korelasyon ve çok değişkenli analizde binary lojistik regresyonun Forward LR modeli kullanıldı (15). Bağımsız değişkenlerden yaş ve VKİ sürekli değişken olarak; cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, çalışma durumu, ekonomik durum, sosyal güvence ve yaşamından memnun olma kategorik değişken olarak modele alındı. Forward LR analizi sonucunda önemli bulunan bağımsız değişkenler tabloya alındı. BULGULAR Araştırmaya katılanların %60,7 si kadın, 75,4 ü evli, %15,9 bekâr, %8,7 si eşinden ayrı/eşi ölmüş, %26,9 u her hangi bir işte çalışmakta, %12,2 si emekli, %46,8 i ev kadını, %24,7 si <30 yaşından küçük, %20,6 sı 60 ve üzeri yaşta ve yaş ortalaması 43,7±16,3 tür. Deneklerin yaklaşık üçte ikisinin (%65,8) VKİ si normalden yüksektir. Araştırmaya katılanların %57,8 si İlkokul -%10,2 si okuryazar değil-, %11,1 i lisans mezunudur (Tablo 1). Tablo 1: Araştırma grubunun özelliklerine göre daha önceden KB sini ölçtürme ve HT saptanma durumu. Çeşitli özellikler Cinsiyet Öğrenim durumu Yaş grupları Daha önce KB ölçümü Ölçtüren Yüksek saptanan HT tanısı alan HT tanısı alan a n (%) n (%) b n (%) c n (%) c n (%) b Erkek 430 (39,3) 349 (81,2) 119 (34,1) 82 (23,5) 82 (19,1) Kadın 664 (60,7) 611 (92,0) 222 (36,3) 165 (27,0) 165 (24,8) Okul bitirmemiş 148 (13,5) 139 (93,9) 87 (62,6) 72 (51,8) 72 (48,6) İlkokul 485 (44,3) 432 (89,1) 172 (39,8) 126 (29,2) 126 (26,0) Ortaokul 104 (9,5) 88 (84,6) 25 (28,4) 17 (19,3) 17 (16,3) Lise 185 (16,9) 154 (83,2) 35 (22,7) 21 (13,6) 21 (11,4) Yüksek öğretim 172 (15,7) 147 (85,5) 22 (15,0) 11 (7,5) 11 (6,4) (24,7) 208 (77,0) 29 (13,9) 11 (5,3) 11 (4,1) (18,5) 173 (85,6) 27 (15,6) 15 (8,7) 15 (7,4) (19,7) 197 (91,6) 63 (32,0) 41 (20,8) 41 (19,1) (16,6) 168 (92,3) 92 (54,8) 73 (43,5) 73 (40,1) (20,6) 214 (95,1) 130 (60,7) 107 (50,0) 107 (47,6) X ± S.S 43,7±16,3 44,9±16,0 53,3±14,4 55,9±13,0 55,9±13,0 VKİ < (34,2) 305 (81,6) 55 (18,0) 31 (10,2) 31 (8,3) (34,5) 336 (89,1) 135 (40,2) 95 (28,3) 95 (25,2) (31,4) 319 (93,0) 151 (47,3) 121 (37,9) 121 (35,3) Sosyal güvence X ± S.S 27,6±5,4 27,9±5,4 29,7±5,1 30,2±5,0 30,2±5,0 Var 1015 (92,8) 908 (89,5) 324 (35,7) 234 (25,8) 234 (23,1) Yok 79 (7,2) 52 (65,8) 17 (32,7) 13 (25,0) 13 (16,5) Çalışma Halen çalışan 294 (26,9) 242 (82,3) 53 (21,9) 29 (12,0) 29 (9,9) durumu Çalışmayan 800 (73,1) 718 (87,8) 288 (40,1) 218 (30,4) 218 (27,3) Toplam 1094 (100,0) 960 (87,8) 341 (35,5) 247 (25,7) 247 (22,6) a Tüm grupta hekim tarafından HT tanısı konanlar. b Yüzdeler, satır toplamı üzerinden alınmıştır. c Yüzdeler, ölçtürenlerin satır toplamı üzerinden alınmıştır. 81

4 Tablo 2: Araştırma grubunda daha önce KB sini ölçtürme ve HT tanısı alma durumuna göre KB ölçüm sonuçlarının dağlımı. Daha önce KB ölçümü n (%) Ölçüm sonucunda PreHT n (%) HT n (%) KB sini ölçtürmeyenler 134 (12,2) 71 (53,0) 25 (18,7) KB sini ölçtürenler 960 (87,8) 388 (40,4) 283 (29,5) KB si yüksek saptanmayan a 619 (64,5) 276 (44,6) 102 (16,5) KB si yüksek saptanan a 341 (35,5) 112 (32,8) 181 (53,1) Halen sorun devam ediyor a 173 (50,7) 48 (27,7) 100 (57,8) Kontrol altında a 168 (49,3) 64 (38,1) 81 (48,2) KB sini ölçtürmeyen ve KB si yüksek saptanmayan 753 (100,0) 347 (46,1) 127 (16,9) HT tanısı alan 247 (22,6) 134 (31,2) 144 (58,3) HT tanısı almayan 847 (77,4) 467 (45,1) 164 (19,4) Toplam 1094 (100,0) 601 (42,0) 308 (28,2) a Yüzdeler, genel toplama göre değil alt gruplara göre alınmıştır. Araştırmaya katılanların %87,8 i araştırma anına kadar -%85,9 u son iki yıl içinde- en az bir kez KB sini ölçtürdüğünü, %12,2 si ise hiç ölçtürmediğini belirtmiştir. KB sini ölçtürenlerin %35,5 i KB sinin yüksek saptandığını, yüksek saptandığını belirtenlerin yarısı (%49,3) KB sinin kontrol altında olduğunu belirtmiştir (Tablo 2). KB sinin yüksek saptandığını belirtenlerin %29,6 sı (n=101) kolesterolünün, %21,1 i (n=72) kan şekerinin de yüksek saptandığını ve %8,8 i (n=30) ise tanısı konmuş kalp hastalığı olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılanların üst koldan sphygmomanometer ile KB si ölçüldüğünde, %42 sinin KB si preht düzeyinde saptanırken, %28,2 sininki HT düzeyinde saptanmıştır (Tablo 2). Araştırmaya katılanların SKB ve DKB leri ayrı ayrı olarak değerlendirildiğinde, %39,2-40 ının KB si normal, %39,6-39,9 unun KB si preht, %20,1-21,2 sinin KB si HT düzeyinde saptanmıştır. SKB ortalaması (%95 güven aralığı) 121,3 (120,2-122,4) mmhg, minimum 90 mmhg, maksimum 210 mmhg iken; DKB ortalaması 77,8 (77,1-78,4) mmhg, minimum 60 mmhg, maksimum 130 mmhg olarak saptanmıştır. SKB ile DKB arasında güçlü bir korelasyon (r=0.72, p<0.001) saptanmıştır. SKB ve DKB ile yaş (sırayla r=0,46; 0,34, p<0.001) ve VKİ (sırayla r=0,26; 0,23, p<0,001) arasında zayıf korelasyon saptanmıştır. Araştırmaya katılanların %22,6 sı (Daha önce KB sini ölçtürenlerin %25,7 si) hekim tarafından HT tanısı konduğunu ifade etmiştir (Tablo 1). HT tanısı alanların %98 i, almayanların %77,6 sı; daha önce KB sinin yüksek saptandığını belirtenlerin %96,2 si, yüksek saptanmadığını belirtenlerin %92,2 si son bir yıl içinde KB sini ölçtürdüğünü ifade etmiştir. Araştırma grubunda HT prevalansı, ölçüm sırasında HT saptananlar veya daha önce HT tanısı alanlarla birlikte %37,6 dır. Ayrıca ölçüm sırasında HT saptananlar veya daha önce KB sinin yüksek saptandığını ifade edenlerle birlikte YKB prevalansı %42,8 dir. Ölçüm sırasında KB si HT düzeyinde saptananlar veya hekim tarafından HT tanısı konanlar birlikte değerlendirildiğinde HT prevalansı ve HT saptanma riski, yaşı ve VKİ si büyük olanlarda küçük olanlara göre daha yüksekken diğer değişkenlerin etkisi önemli bulunmamıştır (Tablo 3). Yaş ve VKİ, KB nin yüksek saptanmasında temel risk faktörüdür (Tablo 4). KB ölçümü sırasında, hekim tarafından HT tanısı konmadığını belirtenlerin %19,4 ünün, daha önce KB sini ölçtürmeyenler (%18,7) veya KB sini ölçtürüp yüksek saptanmadığını belirtenlerin (%16,5) %16,9 unun KB si HT düzeyinde saptanmıştır (Tablo 2-3). Daha önce KB sini ölçtürmeyenler veya ölçtürüp yüksek saptanmadığını belirtenlerde HT saptanma oranı ve riski; erkeklerde, yaşı ve VKİ si büyük olanlarda küçük olanlara göre daha yüksektir (Tablo 3,4). KB si HT düzeyinde olanların %60,1 i bu sorunun farkındadır. HT farkındalığı, kadınlarda, yaşı ve VKİ si büyük olanlarda, okur-yazarlarda, ekonomik durumu orta ve iyi olanlarda daha yüksektir (Tablo 3). HT farkındalığı olasılığı ise, kadınlarda erkeklere göre 3 kat, çalışmayanlarda çalışanlara göre 2 kat, ekonomik durumu orta ve iyi olanlarda kötü olanlara göre 2 kat, yaşı büyük 82

5 olanlarda küçük olanlara daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 4). Hekim tarafından HT tanısı konduğunu belirtenler, daha önce KB sini ölçtürüp yüksek saptandığını belirtenler ile KB si yüksek saptanıp kontrol altında olduğunu belirtenlerin yaklaşık olarak yarısının (sırayla %58,3, 53,1, 48,2) KB si yine HT düzeyinde saptanmıştır (Tablo 2). Daha önce KB sinin yüksek saptandığını belirtenler ile HT tanısı aldığını belirtenlerde HT nin kontrol altında olma olasılığı, yaşı küçük olanlarda büyük olanlara göre daha yüksekken diğer değişkenlerin etkisi önemli bulunmamıştır (Tablo 4). Yaşın artmasıyla YKB nin kontrol altına alınması zorlaşmaktadır. Tablo 3. Araştırma grubunda cinsiyet, öğrenim durumu, yaş grupları ve VKİ ye göre HT prevalansı, farkındalığı ve kontrolü. Çeşitli özellikler HT a prevalansı HT farkındalığı Önceden KB sini ölçtürmeyen/ KB si yüksek saptanmayan YKB kontrolü KB yüksek saptananlarda n=341 HT tanısı alanlarda n=247 n n(%) b n(%) c n HT n(%) d n(%) e n(%) e Cinsiyet Erkek (41,9) 82 (45,6) (24,8) 46 (38,7) 30 (36,6) Öğrenim durumu Yaş grupları VKİ Ekonomik durum Kadın (34,8) 165 (71,4) (11,3) 114 (51,4) 73 (44,2) Okul bitirmemiş (62,2) 72 (78,3) (19,7) 39 (44,8) 32 (44,4) İlkokul (45,2) 126 (57,5) (23,0) 73 (42,4) 48 (38,1) Ortaokul (28,8) 17 (56,7) (12,7) 13 (52,0) 8 (47,1) Lise (20,5) 21 (55,3) (10,0) 21 (60,0) 9 (42,9) Yüksek öğrenim (18,6) 11 (34,4) (12,0) 14 (63,6) 6 (54,5) (9,6) 11 (42,3) (5,4) 25 (86,2) 9 (81,8) (21,3) 15 (34,9) (14,3) 17 (63,0) 8 (53,3) (35,3) 41 (53,9) (21,1) 36 (57,1) 17 (41,5) (58,2) 73 (68,9) (22,2) 35 (38,0) 29 (39,7) (71,1) 107 (66,9) (38,9) 47 (36,2) 40 (37,4) < (17,6) 31 (47,0) (9,1) 31 (56,4) 13 (41,9) (43,5) 95 (57,9) (22,3) 67 (49,6) 42 (44,2) (52,8) 121 (66,9) (22,9) 62 (41,1) 48 (39,7) Düşük (40,8) 60 (50,8) (22,7) 38 (46,3) 27 (45,0) Orta (37,9) 148 (64,1) (15,6) 94 (47,5) 63 (42,6) Yüksek (31,8) 39 (62,9) (11,9) 28 (45,9) 13 (33,3) Toplam (37,6) 247 (60,1) (16,9) 160 (46,9) 103 (41,7) a Daha önce hekim tarafından HT tanısı konan veya ölçüm sonucu KB si HT düzeyinde olanlar. b Yüzdeler satır toplamı üzerinden alınmıştır. c Satırdaki HT li sayısına oranlanmıştır. d Önceden KB sini ölçtürmeyen/ KB si yüksek saptanmayanlara oranlanmıştır. e Yüzdeler, kendi grubunun satır toplamı üzerinden alınmıştır. 83

6 Tablo 4. HT prevalansı, farkındalığı ve kontrolü üzerine etkili olabilecek değişkenlerin lojistik regresyon ile analizi. Değişkenler B P HT Prevalansı (n=1094) Yaş VKİ Odds ratio %95 Güven Aralığı Alt Üst < < Cinsiyet (Ref. Erkek) < Yaş < HT farkındalığı (n=411) Çalışma durumu (Ref. Çalışan) Daha önce KB si yüksek saptananlardan YKB si kontrol altında olmayan (n=341) HT tanısı alanlardan HT si kontrolaltında olmayan (n=247) Daha önce KB sini ölçtürmeyenlerde HT saptanma (n=134) Daha önce KB sini ölçtürüp yüksek saptanmadığını belirtenlerde HT saptanma (n=618) Daha önce KB sini ölçtürmeyen/ yüksek saptanmadığını belirtenlerde HT saptanma (n=753) Ekonomik durum (Ref. Düşük) Orta Yüksek Yaş < Yaş Yaş Cinsiyet (Ref. Kadın) Yaş < VKİ Cinsiyet (Ref. Kadın) < Yaş < VKİ Bağımsız değişkenler: Cinsiyet, medeni durum, yaş, VKI, öğrenim durumu, çalışma durumu, ekonomik durum, sosyal güvence ve yaşam memnuniyeti. TARTIŞMA Bu araştırmada, birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlarda HT prevalansı, farkındalığı, kontrolü ve etkileyen faktörler incelenmiştir. Araştırmaya katılanlardan daha önce KB sini ölçtürenlerin %35,5 i KB sinin yüksek saptandığını, %25,7 si ise (tüm katılanların %22,6 sı) hekim tarafından HT tanısı konduğunu ifade etmiştir. İstanbul da yapılan çalışmada sağlık ocağına başvuranların %22 sinin HT sorunu olduğu tespit edilmiştir (16). Yozgat il merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarının %11,5 inin ( 45 yaşta %22,1) BK sinin yüksek saptandığı, %3,2 si HT tanısı aldığı belirtilmiştir (17). Araştırmaya katılanlarda HT prevalansı, ölçüm sırasında KB si HT düzeyinde saptananlar veya daha önce HT tanısı alanlarla birlikte %37,6 dır (Tablo 2). Çok değişkenli Forward LR analizine göre yaş ve VKİ, HT prevalansı için temel risk faktörleri iken, cinsiyet, öğrenim durumu, çalışma durumu, medeni durum, ekonomik durum, sosyal güvence varlığı ve yaşamından memnun olma gibi bağımsız değişkenlerin etkisi önemli bulunmamıştır (Tablo 4). TEKHARF çalışmasının 2000 yılı taramasına göre, 30 yaş ve üzeri erkelerde HT prevalansı %38, kadınlarda %46 saptanmıştır (7). SBKK 2002 ye, PatenT 2003 e ve SALTurk 2008 çalışmalarına göre, HT prevalansı sırayla %21,7, 31,8 ve 35,1 dir (5,6,9). Afyonkarahisar da (2006) yapılan bir çalışmada ise HT prevalansı (%24,2) oldukça düşük saptanmıştır (18). Araştırmaya katılanlardaki 84

7 HT prevalansı, SBKK çalışmasındaki HT prevalansına göre çok daha yüksekken, PatenT ve SALTurk çalışmasında saptanan prevalansa daha yakındır. Bu çalışma, SBKK araştırmasından 8 yıl sonra ve de sağlık kuruluşlarında yapıldığı için doğal olarak HT prevalansı SBKK deki prevalanstan çok daha yüksektir. HT prevalansı, gelişmekte olan ülkelerde erkelerde %32,2, kadınlarda %30,5 iken, gelişmiş ülkelerde ise sırayla %40,8 ve 33 tür (4). Pakistan da yaş grubu erkeklerde %23,1, kadınlarda %23,4, İspanya da 1998 yılında yapılan araştırmaya göre yaş gurubunda HT prevalansı %45,1, Çin de (2001) yaş grubunda %27,1, ABD de (2004) 18 ve üzeri yaşta %28,9 ve Finlandiya da (2007) yaş grubunda erkeklerde: %52,1, kadınlarda: %33,6 dır (8,10,11,19,20). Hekim tarafından HT tanısı konmadığını belirtenlerin %19,4 ünün, daha önce KB sini ölçtürmeyenlerin (%18,7) veya KB sini ölçtürüp yüksek saptanmadığını belirtenlerin (%16,5) %16,9 unun KB si ölçüm sırasında HT düzeyinde saptanmıştır (Tablo 2,3). İstanbul da bir sağlık ocağına başvuranların %26,8 inin KB sinin hangi düzeyde olduğunu bilmediği saptanmıştır (16). Araştırma grubunda HT farkındalığı %60,1 dir (Tablo 3). SBKK (%50,2) PatenT (%40,7) ve SALTurk e (%49) göre KB si HT düzeyinde olanların yarısı bu sorunun farkındadır (5,6,9). Bu çalışma sağlık kuruluşlarında yapıldığı için HT farkındalık oranı, SBKK, PatenT ve SALTurk teki oranlardan daha yüksektir. Çok değişkenli Forward LR analizine göre HT farkındalığı, kadınlarda, çalışmayanlarda, ekonomik durumu orta ve iyi olanlarda ve yaşı büyük olanlarda daha yüksekken, öğrenim durumu, medeni durum, VKİ, sosyal güvence varlığı ve yaşamından memnun olma gibi bağımsız değişkenlerin etkisi önemli bulunmamıştır (Tablo 4). PatenT çalışmasında da HT farkındalığı kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir (5). HT farkındalığı, hem gelişmekte olan ülkelerde (kadınlarda %52,7, erkelerde %40,6) hem de gelişmiş ülkelerde (kadınlarda %61,7, erkeklerde %49,2) kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir (4). HT farkındalığı, Pakistan da yaş grubu erkeklerde %43,6, kadınlarda %80, İspanya da (1998) yaş gurubunda %44,5, Çin de (2001) yaş grubunda %47, Finlandiya da (2007) yaş grubu erkeklerde %63,3, kadınlarda %72,7 ve ABD de ise (2004) 18 ve üzeri yaşta %71,8 dir (8,10,11,19,20). Hekim tarafından HT tanısı konduğunu belirtenler, daha önce KB sini ölçtürüp yüksek saptandığını belirtenler ile KB si yüksek saptanıp kontrol altında olduğunu belirtenlerin yaklaşık olarak yarısının (sırayla %58,3, 53,1, 48,2) KB sinin ölçüm sırasında hala HT düzeyinde olması, yüksek KB nin yeterince kontrol altına alınamadığını göstermektedir (Tablo 2). Ankara da bir sağlık ocağına başvuran HT hastalarının %17,8 inin KB si kontrol altındadır (21). SBKK ya (%45,9) ve PatenTç ye (%20,7) göre, antihipertansif ilaç tedavisi alanların yarıdan azının KB si kontrol altındadır (5,9). HT tedavisi olan hastalarda KB nin kontrol altında olma oranları, gelişmekte olan ülkelerde erkeklerde %29,6, kadınlarda %34 iken, gelişmiş ülkelerde ise sırayla %33,2 ve 38,4 tür (4). Finlandiya da (2007) yaş grubunda HT tedavisi olan erkeklerin %33,8 inin, kadınların %39,9 unun, ABD de (2004) 18 yaştakilerin %35,1 inin, İspanya da (1998) yaş gurubundakilerin %15,5 inin ve Çin de (2001) yaş grubundakilerin %29,1 inin HT si kontrol altındadır (8,10,11,19). Çok değişkenli Forward LR analizine göre, yüksek KB nin kontrol altına alınamama riski, yalnız yaşı büyük olanlarda küçük olanlara göre daha yüksekken, diğer değişkenlerin etkisi önemli bulunmamıştır (Tablo 4). Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerinin (yaş ve VKİ hariç), HT prevalansı ve kontrolüne etkisinin bulunmaması, HT ile ilgili sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu işaret etmektedir. Ayrıca HT farkındalığında, öğrenim durumu, medeni durum, VKİ, sosyal güvence varlığı ve yaşamından memnun olma gibi bağımsız değişkenlerin etkisinin bulunmaması da yetersiz sağlık eğitimi ve danışmanlığa işaret etmektedir. Birçok ülkede ve ülkemizde olduğu gibi, birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuranlardaki HT farkındalığı ve kontrolü de yetersizdir. Bu sorunların çözümünde aşağıdaki öneriler yararlı olabilir: Sağlık kuruluşlarına -özellikle de aile hekimlerine- başvuran yetişkinlerin KB ölçümü sorgulanmalı, kişilerin öyküsüne ve risk durumuna göre KB si ölçülmeli, ayrıca bireylere KB sini hangi sıklıkta ölçtürmesi gerektiği ve KB sini nasıl kontrol altında tutabileceği konusunda danışmanlık verilmelidir. KAYNAKLAR 1. Global Status Report on Noncommunicable Diseases World Health Organization, Geneva: WHO Library Cataloguing-in- Publication Data. ISBN (PDF). 2. Turkey Burden of Disease Study Republic of Turkey Ministry of Health, Refik Saydam Hygiene Center Presidency School of Public Health, Ankara, Turkey: SPH Publication No: SB-HM-2007/

8 3. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for high blood pressure: Reaffirmation recommendation statement. Am Fam Physician. 2009; 79(12): Pereira M, Lunet N, Azevedo A, Barros H. Differences in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension between developing and developed countries. Journal of Hypertension. 2009; 27(5): Altun B, Arici M, Nergizoglu G, Derici Ü, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey (the PatenT study) in Journal of Hypertension. 2005; 23(10): Erdem Y, Arici M, Altun B, et al. The relationship between hypertension and salt intake in Turkish population: SALTurk study. Blood Press. 2010; 19(5): Onat A. Light of the Turkish people's defective heart health secret, important contribution to medicine, Eds. TEKHARF 2009: Figür Grafik ve Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. İstanbul; Kastarinen M, Antikainen R, Peltonen M, et al. Prevalence, awareness and treatment of hypertension in Finland during Journal of Hypertension. 2009; 27(8): Ministry of Health General Directorate of Primary Health Care. [Healthy Nutrition, Protect Our Hearts Project Research Report]. Ankara. Gürler Matbaası Dış Tic. Ltd. Şti, Muntner Pl, Gu D, Wu X, et al. Factors associated with hypertension awareness, treatment, and control in a representative sample of the Chinese population. Hypertension. 2004; 43: Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F, Cruz Troca JJ, Guallar-Castillón P, Calero JR. Blood pressure in Spain: Distribution, awareness, control, and benefits of a reduction in average pressure. Hypertension. 1998; 32: Fryar CD, Hirsch R, Eberhardt MS, Yoon SS, Wright JD. Hypertension, high serum total cholesterol, and diabetes: racial and ethnic prevalence differences in U.S. Adults, NCHS Data Brief. 2010; 36: U.S. Department of Health and Human Services. Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC7). National Institutes of Health National Heart, Lung, and Blood Institute: NIH Publication No WHO. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Geneva 2003 WHO Technical Report Series: Meyers LS, Gamst G, Guarino AJ. Applied Multivariate Research Design and Interpretation. New Delhi London United Kingdom. SAGE Publications Ltd, Topuzoğlu A, Hıdıroğlu S, Önsüz MF, Polat G. [Missed Opportunities for Chronic Diseases Prevention in A Primary Health Care Center in Istanbul]. TAF Prev Med Bull. 2011; 10(6) : Kılıç M, Çetinkaya F. The status of health problems and affecting factors among the health workers in Yozgat provincial center. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 20(3): Doğan N, Toprak D, Demir S. Hypertension prevalence and risk factors among adult population in Afyonkarahisar region: a crosssectional research. Anadolu Kardiyol Derg. 2012; 12: Cutler JA, Sorlie PD, Wolz M, Thom T, Fields LE, Roccella EJ. Trends in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control rates in United States adults between and Hypertension. 2008; 52: Aziz KU, Faruqui AMA, Manolio T, Davis CE, Benathy J. Blood pressure and hypertension distribution in a lower middle class urban community in Pakistan. J Pak Med Assoc. 2005; 55(8): Çöl M, Özdemir O, Ocaktan ME. Treatmentcontrol situations and behavioral factors on hypertensives over 35 years of age at Park Health Center region. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2006; 59:

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

Diyabet Bakım Profili ile Metabolik Kontrol Değișkenleri Arasındaki İlișki The Relation Between Diabetes Care Profile and Metabolic Control Variables

Diyabet Bakım Profili ile Metabolik Kontrol Değișkenleri Arasındaki İlișki The Relation Between Diabetes Care Profile and Metabolic Control Variables ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(2):57 63 doi: 10.5505/kjms.2011.41736 Diyabet Bakım Profili ile Metabolik Kontrol Değișkenleri Arasındaki İlișki The Relation Between Diabetes

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler

Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler 8 Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazıroluşluk Durumu İle İlişkili Faktörler * Funda KARADAĞLI **Nursen NAHCİVAN Özet Giriş: Sigara içme alışkanlığı önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigara içenlerde

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 2-9 TAHUD 2015 Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01002 İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri 2Araştırma Obesity frequency

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Özgün Araştırma / Original Investigation 59 Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Compliance of Patients Admitted to a Cardiology Outpatient

Detaylı

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler doi:10.5222/buchd.2013.097 Klinik Araştırma İzmir ili Kemalpaşa ilçesi ilköğretim öğrencilerinde ağız-diş sağlığı durumu ve ilişkili sosyoekonomik etmenler Oral health status and associated socioeconomic

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

TSK Personelinde Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi

TSK Personelinde Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):373-380 TSK Personelinde Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi [Cardiovascular Risk Assesment at the Personnel of Turkish Armed Forces] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):405-418 Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri [An Assesment of Emergency

Detaylı

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Esin Dinçel 1, Kemal Kısmet 2, Serap Erel 2, Didem Sunay 3, Mefaret Şahin 2, Volkan Taşova 2, Mehmet Ali Akkuş 2 1 Nevşehir Devlet

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı

Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 549-556 Tıp Fakültesi Kız Öğrencilerinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Hepatit B Seroprevalansı [Measles, Rubella, Mumps and Hepatitis B

Detaylı

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞLI HASTAYA EVDE BAKIM VERENLERİN YAŞAM DOYUMLARI İLE BAKIM YÜKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kevser IŞIK HEMŞİRELİK

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

Araştırma. Pınar ERBAY DÜNDAR 1, Dilek ERGİN 2, Murat KURSES 3, Can H. HEKİMOĞLU 3, Senem NEBİ 3, Şamil BUĞA 3, Atılay KAYSUDU 3

Araştırma. Pınar ERBAY DÜNDAR 1, Dilek ERGİN 2, Murat KURSES 3, Can H. HEKİMOĞLU 3, Senem NEBİ 3, Şamil BUĞA 3, Atılay KAYSUDU 3 Araştırma 89 Manisa da Bir Gecekondu Bölgesinde 5-16 Yaş Grubunda Enürezis Nokturna Sıklığı Ve İlişkili Faktörler ENURESIS NOCTURNA: PREVALENCE AND RELATED FACTORS IN 5-16 YEARS OLD CHILDREN IN A SHANTY

Detaylı

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Araştırma Yazısı Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyleri Levels of Health Care Utilization in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Hamit Acemoğlu 1, Melikşah

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı

Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Göztepe Tıp Dergisi 25():158-163, 2 doi:.5222/j.goztepetrh.2.158 ISSN 13-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Cerrahi Safra kesesi ameliyatı olan hastalarda metabolik sendrom görülme sıklığı Muhammet Kasım ARIK (*),

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı