Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi İçin Transgenik Bitkiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi İçin Transgenik Bitkiler"

Transkript

1 Papalık Bilimler Akademisi Çalışma Haftası, Vatikan, Mayıs 2009 Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi İçin Transgenik Bitkiler Papalık Bilimler Akademisi himayesinde, Mayıs 2009 tarihleri arasında Kalkınma Bağlamında Gıda Arz Güvencesi için Transgenik Bitkiler konulu bir çalışma haftası düzenlenmiştir. Toplantı esnasında genetik mühendislik (GM) yoluyla geliştirilmiş yeni bitki çeşitleri konusundaki bilimsel anlayışta kaydedilen son ilerlemelerin yanı sıra, GM teknolojisinin genel anlamıyla tarımın geliştirilmesi ve özellikle de yoksul ve zayıfların yararına kullanılabileceği sosyal koşulları gözden geçirdik. Katılımcılar, Papa XVI. Benedict in piskoposlara gönderdiği son tamiminde teknolojiyle ilgili olarak ifade ettiği, Teknoloji, menşe ve varlık sebebi öznel unsurunda, yani bizatihi çalışanın kendisinde bulunan insan eyleminin nesnel yönüdür. (1) Bu sebepten ötürü, teknoloji asla yalın anlamında görülemez. Teknoloji, insanı ve insanın gelişme yönündeki emellerini açığa çıkarıp onu maddi kısıtları tedricen aşmaya iten iç gerilimlerini ifade eder. Bu anlamda teknoloji, Tanrı nın insanoğluna verdiği toprağa bakmak ve toprağı işlemek (Tekvin 2:15) emrinin yerine getirilmesidir ve insan ile çevre arasındaki, Tanrı nın yaratıcı sevgisini yansıtan ahdi güçlendirme gayesine hizmet etmelidir (2) şeklin-deki yaklaşımıyla aynı yaklaşımdan ilham almışlardır. Varılan Başlıca Bilimsel Sonuçlar Kasım 2000 tarihlerinde yapılan Bilim ve İnsanlığın Geleceği konulu Yıldönümü Genel Oturumu sonunda yayınlanan Dünyada Açlıkla Mücadele için Genetiği Değiştirilmiş Gıda Bitkileri çalışma belgesinde yer verilen temel sonuçları teyit ediyoruz. sonuçlar şu hususları içermektedir: Güncellenmiş bu 1

2 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyarından fazlası hâlihazırda yetersiz beslenmekte olup bu durum acilen yeni tarım sistemleri ve teknolojileri geliştirilmesini gerektirmektedir yılına kadar dünya nüfusunun milyar artışla yaklaşık 9 milyara ulaşacağının bekleniyor olması bu problemin aciliyetini daha da şiddetlendirmektedir. 3. İklim değişikliğinin öngörülen sonuçları ve bunlara bağlı olarak su kaynaklarında yaşanacak daralmalar da artan dünya nüfusunu besleme kabiliyetimizi etkileyecektir. 4. Yaşanan ciddi boyuttaki humus tabakası kayıpları ve dünya genelinde kabul edilemez düzeydeki pestisit kullanımının da kanıtladığı üzere, tarım, bu gün uygulandığı haliyle sürdürülebilir değildir. 5. GM ve diğer modern moleküler tekniklerin tarımdaki yerinde uygulamaları yukarıda sayılan bu sorunların bazılarının çözümüne katkıda bulunmaktadır. 6. GM teknolojileri kullanılarak ıslah edilmiş bitkileri veya bunlardan elde edilen gıda ürünlerini, bizatihi bu teknolojilerle üretilmiş olmaları itibarıyla güvensiz kılan hiçbir özellik mevcut değildir. 7. Bilimsel çevreler, tarımsal üretkenlikte ilerlemeler sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmeli ve aynı zamanda bu ilerlemelerden sağlanan sonuçların hem yoksul, hem de halen nispeten yüksek hayat standartlarında yaşayan gelişmiş ülkelerdeki insanların menfaatleri istikametinde olmasını temin etmelidir. 8. Gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul çiftçilerin, kendi yerel şartlarına uyarlanmış, geliştirilmiş GM ürün çeşitlerine erişimini sağlamaya özel gayret gösterilmelidir. 9. Bu gibi GM çeşitlerin geliştirilmesine dönük araştırmalarda, yerel ihtiyaçlar ve ürün çeşitleri ile GM ürünlerin başarılı bir şekilde devreye alınmasını sağlamak üzere ülkelerin gelenek, sosyal miras ve idari uygulamalarını adapte edebilme kapasiteleri özellikle dikkate alınmalıdır. 2

3 Daha ileri kanıtlar Bahsettiğimiz önceki çalışma belgesinin hazırlanmasından bu yana, GM teknolojisinin gelişimi, uygulanması ve etkileri konusunda, yüksek standartlı bilimsel hakem denetiminden geçmiş kanıtların yanı sıra çok ciddi miktarda tatbiki tecrübe birikmiştir. Çalışma haftamız boyunca birikmiş bu kanıtları gözden geçirdik ve aşağıdaki sonuçlara vardık: 1. GM teknolojisi uygun ve sorumlu şekilde kullanıldığında; verim artışı sağlamak, besinsel kaliteyi geliştirmek, zararlı ve hastalık direncini arttırmak, kuraklık ve diğer çevresel streslere karşı tolerans kazandırmak da dâhil olmak üzere bitkilerde iyileştirmeler sağlayarak birçok durumda tarımsal üretkenliğe temel katkılarda bulunabilir. Tarımda sürdürülebilirlik ve üretkenliğin geliştirilmesine yardımcı olmak için bu iyileştirmelere dünya genelinde ihtiyaç vardır. 2. Mahsul ve süs bitkilerinin genetik ıslahı, hassasiyet ve öngörülebilirlik dereceleri giderek artan teknikleri içen uzun ve kesintisiz bir süreçtir. A.B.D. Ulusal Araştırma Konseyi nin (NRC) 1989 tarihli bir raporunda belirtildiği gibi Moleküler metotlar daha spesifik olduğundan, bu metotların kullanıcıları ıslah ettikleri bitkilere kazandırdıkları özelliklerden daha emin olacaklardır. Dolayısıyla diğer ıslah metotlarına kıyasla istenmeyen etkiler yaratma olasılıkları azalır. Bitki ıslahında yararlanılan prosesleri tanımlamak için kullanılan birçok farklı terim vardır. Bütün canlı organizmalar, ayırıcı özelliklerini taşıyan genlerini içeren hücrelerden oluşur. Bütün gen dizisi (genotip) DNA içinde kodlanmıştır ve ebeveynden bir sonraki nesle aktarılan kalıtsal bilgileri teşkil eder. Tüm bitki ıslahı çalışmaları ve esasen tüm evrim, genetik değişim veya modifikasyonu takip eden yeni nesildeki faydalı özelliklerin seleksiyonuyla gerçekleşir. Bir bitkinin fenotip veya gözlenebilir özelliklerindeki (fiziksel yapısı, gelişimi, biyokimyasal ve besinsel vasıfları gibi) değişimlerin büyük çoğunluğu genotipindeki değişikliklerden kaynaklanır. Bitki ıslahında geleneksel olarak yakın akraba ve eşeysel olarak uyumlu türler arasında genlerin rasgele yeniden bir araya getirilmesinden yararlanılmıştır. Bu metot sıklıkla öngörülemeyen sonuçlara yol açar ve sağlanan genetik değişimlerin detayları tam olarak aydınlatılamaz. 20. YY ın ortalarında bu metoda bir de mutajenez ıslahı katılmıştır. Mutajenez ıslahında da geleneksel metot kadar rasgele bir şekilde tohum veya bütün haldeki bitkilere mutajenik kimyasallar veya yüksek enerjili radyasyon uygulayarak fenotipik gelişmeler sağlanması umulur. Bu usul de öngörülemeyen ve aydınlatılamayan genetik sonuçlara yol açmış ve ıslahçılar bunlar arasındaki faydalı özellikleri seleksiyona tabi tutmuştur. En son olarak da belirli özellikleri kazandıran tanımlanmış ve detaylı olarak karakterize edilmiş spesifik gen veya küçük gen bloklarının aktarılmasına imkân veren teknikler geliştirilmiştir. Bu teknikle sağlanan genetik ve fenotipik sonuçlar hassas bir şekilde analiz edilebilmektedir. Bu sonuncu kategoriye transjenez (genler bir donörden alıcıya aktarıldığı için) veya genetik mühendislik (bu raporda GM şeklinde kısaltılmıştır) adı verilmekle birlikte, esasen bu terim bütün ıslah prosedürlerini kapsar. 3

4 3. GM ürünlerin yaygın olarak yetiştirildiği A.B.D., Arjantin, Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelerde bu faydalar daha şimdiden ciddi boyutlarda kendilerini göstermektedir. 4. Bu ürünler, kıt kaynaklı çiftçiler ve başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere yoksul tarım topluluklarının zayıf üyeleri açısından da ciddi faydalar sağlayabilir. Şöyle ki; zararlılara karşı dirençli GM pamuk ve mısır, pestisit kullanımını büyük ölçüde azaltmış (böylelikle çiftlik güvenliğini arttırmış) ve Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Filipinler de dâhil olmak üzere gelişmekte olan birçok ülkenin küçük çiftlik sektöründe önemli verim artışları sağlanmasına, hane başına gelir artışına ve yoksulluk oranının düşürülmesine (ve kimyasal pestisit zehirlenmesi vakalarının azalmasına) katkıda bulunmuştur. 5. Mısır, soya, kanola ve diğer ürünlere çevresel açıdan zararsız ve ucuz bir herbisit olan glifosata karşı direnç kazandırılması en yaygın kullanılan GM özelliğidir. Bu özellik sayesinde birim arazi başına verim artışı sağlanmış, çok külfetli olan elle zararlı ot ayıklaması ihtiyacı ortadan kalkmış, girdilerde azalma sağlanarak minimum toprak işleme (toprak işlemesiz tarım) tekniklerine geçilmesi suretiyle de toprak erozyonu azaltılmıştır. Bu teknoloji, özellikle de çiftçi nüfusunun büyük çoğunluğunun hastalık veya yaşlılık yüzünden zayıf düşmesi nedeniyle geleneksel elle zararlı ot mücadelesinin yapılamadığı gelişmekte olan ülkelerdeki bazı bölgelerde faydalı olabilir. 6. GM teknolojisi, elzem mikro-besinler kazandıran modifikasyonlar sayesinde beslenme eksiklikleriyle mücadele edebilir. Örneğin, provitamin A takviyeli Altın Pirinç üzerinde yapılan çalışmalar, bu biyo-takviyeli pirinci içeren standart günlük diyetlerin A vitamini eksikliğini önlemeye yeterli olduğunu göstermiştir. 7. GM teknolojisinin zararlı direncine uygulanması kimyasal pestisit kullanımında bir azalmaya yol açmış ve dolayısıyla hem tarımsal girdilerin maliyetleri düşmüş, hem de tarım işçilerinin sağlık şartları iyileşmiştir. Bu ilişki, özellikle de pestisit uygulamasının diğer birçok bölgeden çok daha yoğun olduğu ve dolayısıyla hem genel olarak ekosisteme, hem de insan sağlığına zarar verebileceği birçok Avrupa ülkesi açısından özel önem taşımaktadır. 4

5 8. GM teknolojisi, zararlı ve enerji tüketen mekanik toprak işleme uygulamalarını azaltması itibarıyla, kısmen, en önemli antropojenik gaz olan CO 2 gazının çevreye salımını sınırlayarak biyoçeşitliliği zenginleştirebilir ve çevreyi koruyabilir. 9. İklim değişikliğinin öngörülen etkileri; GM teknolojisinin, diğer ıslah teknikleriyle birlikte doğru ve azimli bir şekilde kullanılmasıyla, kuraklık toleransı ve direnci ile sel toleransı gibi özelliklerin tüm bölgelerin temel gıda bitkilerine mümkün olan en kısa sürede kazandırılması ihtiyacını şiddetlendirmektedir. 10. GM teknolojisi, yoksul çiftçilere daha şimdiden verim artışları sağlamış, başka şekilde bulamayacakları bir gelir ve istihdam kaynağı yaratmıştır. 11. GM teknolojisinin tabi tutulduğu düzenleyici denetim bilimsel açıdan savunulabilir ve riskleri baz alan bir niteliğe kavuşturulmalıdır. Düzenlemeler, yeni bitki çeşidini üretmek için kullanılan teknolojik vasıtaları değil, çeşide kazandırılan özelliklerin kendilerini esas almalıdır. 12. Risk değerlendirmeleri, sadece yeni bitki çeşidinin kullanımına bağlı potansiyel riskleri dikkate almakla kalmamalı, şayet bu belirli çeşit pazara sunulmazsa onun yerine kullanılacak alternatiflerin arz edeceği riskler de göz önünde tutulmalıdır. 13. Manyok, tatlı patates, pirinç, mısır, muz ve diğer başlıca tropik ürünlerin, yoksullara doğrudan fayda sağlayacak genetiği geliştirilmiş çeşitlerinin üretilmesi için kamu sektörü ciddi gayretler göstermektedir. Bu gayretler kuvvetle teşvik edilmelidir. 14. Dünyadaki yoksul ve yetersiz beslenen nüfusun karşı karşıya bulunduğu ciddi boyutlardaki zorluklar acil bir sorun olarak ele alınmalıdır. Her yıl beslenme yetersizliği sorunları yüzünden önlenebilir hastalıklar ve ölümler görülmektedir. Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan gıda fiyatlarındaki artış, yoksulların kaynaklar için rekabet etmede ne kadar dezavantajlı konumda bulunduğunu gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda feragat edilen faydalar sonsuza dek kaybedilmiştir. 15. Bu bilimsel bulgular ışığında, GM teknolojisinin sağladığı faydaların yoksul ve zayıf topluluklara da, kendi hayat standartlarını yükseltecek, sağlık durumlarını iyileştirecek ve çevrelerini koruyacak şartlarda daha geniş ölçekte sunulması ahlaki bir zorunluluktur. 5

6 Genel olarak GM teknolojisi, dünya genelinde tarımsal üretkenliğin geliştirilmesi konusundaki önemini ortaya koymuştur. Ancak bu teknoloji yine de çok yönlü olması gereken bir stratejinin sadece bir parçasını teşkil etmektedir. Papa XVI. Benedict Hazretlerinin müşahede ettiği üzere hem geleneksel, hem de yenilikçi tarım tekniklerinin doğru kullanımı vasıtasıyla açılan yeni imkânları -bu tekniklerin uygun, çevreye saygılı ve en muhtaç kitlelerin ihtiyaçlarını dikkate alır nitelikte olduklarının yeterli testler neticesinde saptanmış bulunması kaydıyla- değerlendirmek faydalı olabilir. (3) Ancak, bütün teknolojilerde olduğu gibi, GM teknolojisinde de sağlanan her gelişmenin ilk vaadini yerine getiremeyebileceğini kabul ediyoruz. Gelecek nesiller için gıda arz güvencesini geliştirmek ve yoksulluğu hafifletmek için geleneksel bitki ıslah metotları ve ek stratejilerle birlikte kullanılabilecek bütün uygun teknolojilerin potansiyel katkılarını değerlendirmeye devam etmek zorundayız. (4) Bunların birçoğu GM teknolojileriyle birlikte sinerjik olarak kullanılabilir. Bu stratejiler arasında toprak işlemesiz tarım ve diğer muhafaza uygulamalarıyla humus tabakasının korunması, gübrelerin uygun kullanımı, yeni gübre tipleri ve çevre dostu tarım kimyasalları geliştirilmesi, suların muhafazası, entegre zararlı yönetimi, genetik çeşitliliğin korunması ve uygun yerlerde yeni ürün çeşitlerinin benimsenmesi sayılabilir. Bu gibi yeni ürünler, kısmen, kamu - özel sektör yatırımları ve ortaklıkları eliyle mevcut ürünlerin ( yetim ürünler ) (5) yaygın kullanım için ıslahı neticesinde geliştirilecektir. Gıda arz güvencesinin arttırılması için hayati veya kıt kaynaklı ülkeler açısından özel öneme sahip diğer faktörler arasında altyapı iyileştirmeleri (nakliye, elektrik arzı ve depolama tesisleri), yerel danışma servisleri aracılığıyla tohum seçimi hakkında çiftçilere uzman ve tarafsız danışmanlık imkânı sunarak kapasite oluşturulması, adil finansman ve sigorta sistemleri geliştirilmesi ve mülkiyet hakkına tabi teknolojilerin ruhsatlandırılması sayılabilir. Ancak, birçok bölgede yoksulluk ve yoksullara karşı ayırımcılık sorununun sadece tek bir çözümü bulunmadığının farkında olmak, genel çözüme uygun bir katkıda bulunabilecekleri durumlarda GM ürün çeşitlerini kullanmamızı engellememelidir. 6

7 Kamuoyundaki Geniş Kapsamlı Tartışmalar 21. YY da toplumun karşı karşıya bulunduğu sağlık ve gıdaya ilişkin zorlukların birçoğunun çözümlenmesinde bilimin sağlayacağı katkılar ve GM teknolojisi dünya genelinde kamuoyunun ilgisini çekmiş ve tartışmalara yol açmıştır. Bu teknolojinin gücü ile potansiyel rolü ve uygulanabileceği kullanım yelpazesi hakkındaki tartışmalar memnuniyetle karşılanmaktadır. Ancak, bilim ve teknolojinin, insanlığın menfaatleri istikametinde doğru şekilde değerlendirilebilmesi, düzenlenebilmesi ve kullanılabilmesi için bu tartışmanın hakem denetiminden geçmiş veya başka bir şekilde doğrulanabilir bilgiler bazında yürütülmesi şarttır. Hiçbir şey yapmadan oturmak bir tercih olmadığı gibi, bilim ve teknoloji de sadece problemler baş gösterdikçe uygun çözümleri bulmak için musluk gibi açılıp kapatılacak bir şey değildir. Esasen bilimin görevi, olası zararlardan kaçınmak için öngörüde bulunmak ve mümkün olan azami faydayı sağlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken altı faaliyet konusu vardır: Kamuoyunun bilim anlayışı; fikri mülkiyet haklarının yeri; kamu sektörünün rolü; sivil toplumun rolü; devletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasında işbirliği; uygun, maliyet etkin ve açıklanabilir düzenleyici denetim. Kamuoyunun Bilim Anlayışı: oplantımızın katılımcıları, GM teknolojisi hakkında hem kamuoyundaki tartışmalara, hem de idari düzenlemelere nüfuz etmiş bulunan yaygın yanlış anlamalara müteaddit defalar dikkat çekmiştir. Örneğin, her tür bitki ıslahının genetik modifikasyon içerdiği ve konvansiyonel ıslah olarak tanımlanan bazı örneklerin, söz gelimi radyasyonla mutajenezin, GM teknolojileri uygulanmasından tabiatı itibarıyla çok daha az öngörülebilir neticeler verdiği kamuoyundaki tartışmalarda yeterince vurgulanmamaktadır. Bütün bu problemlerine rağmen, söz konusu tekniklerin hepsi pazarda yer edinmiş, tam kabul gören ve yaygın olarak tüketilen gıda ürünleri üretilmesini sağlamıştır. 7

8 Çalışma Haftası nın bütün katılımcıları, kamuoyundaki diyalog ve tartışmanın bilgiye dayalı ve aydınlatılmış bir şekilde yürütülmesi için üstlerine düşeni yapmaya kararlıdır. Kendilerini duyurmak, bilimlerini anlatmak, teknolojiyi esrarengiz olmaktan çıkarmak ve vardıkları sonuçları kitlelerin erişimine açmak bilim insanları için bir zorunluluktur. GM ürün çeşitlerinin kullanılmasına ve genel olarak modern genetik uygulamalarına karşı olan veya şüpheyle yaklaşanları, bu konunun ardındaki bilimsel gerçekleri ve bu teknolojiyi buna en fazla ihtiyaç duyan insanlardan alıkoymanın yol açtığı kanıtlanabilir zararları dikkatle değerlendirmeye davet ediyoruz. Ortak menfaatler, ancak kamuoyundaki tartışmaların en yüksek bilimsel kanıt standartlarına dayandırılması ve medeni bir görüş alışverişi sayesinde sağlanabilir. Fikrî Mülkiyet Haklarının Yeri: Modern sanayi toplumunun her alanında olduğu gibi, tıbbi ve tarımsal biyoteknoloji de dâhil olmak üzere her türlü teknolojinin geliştirilmesinde fikrî mülkiyet hakları önemli bir rol oynamaktadır. Ticaret sektörünün en iyi uygulamalarının, yoksulluk ve gıda arz güvensizliğinin giderilmesi hedeflerine ciddi katkılar yaptığının farkındayız. Ancak, Kilise nin, dünyanın bütün nimetlerinin evrensel hedefinin tüm insanlığın yararı olduğu ve bu nimetlerden yararlanmaya insanların asli hakkı bulunduğu yolundaki sosyal öğretisi (6) doğrultusunda; konuyla ilgili hem kamu, hem de özel sektör oyuncularını, kendi mülkiyetleri üzerindeki meşru haklarını medeni toplumun mevcut normları çerçevesinde mümkün mertebe bu evrensel hedefe tabi kılmaya ve haksız zenginleşme veya yoksul ve zayıfların istismarına imkân vermemeye çağırıyoruz. Kamu-özel sektör ortaklıkları, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulların düzenli olarak tükettiği ürünlerin iyileştirilmiş çeşitlerinin geliştirilmesi ve dağıtımını teşvik etmekte giderek önem kazanmaktadır. Altın Pirinç insani projesi bu tarz işbirliğine mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Bu proje kapsamında, özel şirketlerin elinde bulunan patentler, üyesi bulundukları toplumun yararına olarak çiftçilerin tarlalarına ekilmeye hazır çeşitleri geliştiren kamu teşebbüsüne bedelsiz olarak lisanslandırılmaktadır. Bir dizi benzer örnek de halen geliştirilmekte olup, böyle bir açılım tüm insanların dünyanın nimetleri üzerinde hakkı bulunduğu inancıyla da uyumludur. Özel sektör, mülkiyetlerindeki teknolojileri yoksullar yararına kullandırdığında 8

9 tebriklerimizi hak eder. Kendilerini bu yolda en yüksek etik standartları takibe devam etmeleri için yüreklendiriyoruz. Bu itibarla, ticaret ve etik ilişkisi bağlamında, özel şirketler ve bilhassa çok uluslu şirketler her alanda olması gerektiği gibi tarım alanında da sadece maddi kazanca odaklanmamalı, her şeyden evvel insani, kültürel ve eğitici değerleri aktarmaya çalışmalıdırlar. Bu sebeptendir ki, Caritas in veritate, kârı dışlamayan fakat onu insani ve sosyal amaçları tahakkuk ettirmek için bir vasıta sayan bir bileşik gerçeklik olarak bir medeni ekonomi ve paylaşım ekonomisi istikametindeki son gelişmeleri memnuniyetle izlemektedir. Gerçekten de bu tamim, ticaretin kurumsal şekillerindeki çoğulculuk, tabiatı itibarıyla, sadece daha medeni olmakla kalmayıp aynı zamanda daha da rekabetçi olan bir pazarın oluşmasını sağlamaktadır şeklinde bir vurgu içermektedir. (7) Bu düşünceler, özellikle de bir topluma sunulan gıdanın miktarı ve kalitesi açısından geçerlilik taşımaktadır. Kamu Sektörünün Rolü: 20. YY ın Yeşil Devrim ini mümkün kılan yeni ürün çeşitleri, ağırlıklı olarak bir dizi ülkedeki kamu araştırma laboratuarlarında geliştirilmişti. Her ne kadar kamu sektörü artık bu gibi geliştirme çalışmalarında tekele yakın bir konumda bulunmuyorsa da, hâlâ hayati ve çok belirgin bir rol üstlenmektedir. Kamu sektörü, özellikle de ulusal vergilerden ve donör kurumlardan kendisine aktarılan kaynakları en yoksul ve en zayıf grupların ürün ihtiyaçlarına cevap verebilecek araştırmaları teşvik için kullanabilir. Yapılan araştırmaların sonuçlarını geniş kitlelerin kullanımına sunmak konusunda kamu sektörü önemli bir rol oynar ve ana gayesi ticari kullanıma dönük çeşitler geliştirmek olan özel sektör için çok zor olan yeniliklere öncülük edebilir. Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği, özellikle de sağlık alanında bilim ve teknolojinin insanlık yararına birçok uygulamasında faydalı olmuştur ve tarım da bu alanlardan biridir. Modern biyoteknolojik yaklaşımlarla ürün iyileştirme çalışmaları konusunda ise, bilimsel dayanağı olmayan, ayırımcı ve aşırı mevzuat düzenlemelerinin GM teknolojisi kullanılarak yapılan AR-GE maliyetlerini çok şişirdiğini ve bu teknolojinin kamu sektörü tarafından uygulanması ve kullanımını finansal nedenlerle çok zorlaştırdığını, hatta bazen de imkânsız kıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. 9

10 Sivil Toplumun Rolü: Hükümetler, uzman dernekleri, STK lar, hayır kuruluşları, cemiyet teşkilatları ve dinler, bilimin sağlayabileceği faydalar konusunda bilgiye dayalı bir diyalog ortamı ve geniş kapsamlı kamuoyu anlayışının temininde rol üstlenebilir ve ayrıca yoksul, kırsal topluluklara mensup vatandaşların hayatlarını her açıdan iyileştirmek için çalışabilirler. Saydığımız bu oluşumlar, yoksulları herhangi bir sebeple ve herhangi bir şekilde istismara karşı korumaya yardımcı olabilirler, fakat aynı zamanda bu yoksul toplulukların, modern bilimin kendilerini sefalet, hastalık ve açlığa mahkûm kalmaktan kurtaracak faydalarına erişimine set çekilmesini önlemek gibi bir sorumlulukları da vardır. Devletler, Uluslararası Kuruluşlar ve Sivil Toplum arasında işbirliği: GM teknolojisi, ürün iyileştirmesi ve gıda arz güvencesinin geliştirilmesine daha şimdiden önemli bir katkı sağlamıştır. Bu teknolojinin diğer moleküler bitki ıslah yaklaşımlarıyla kombine halde uygulanması, hem yaygın olarak ticareti yapılan başlıca emtia ürünlerin, hem de gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yetim ürünlerin iyileştirilmesine daha da önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla, faydası kanıtlanmış bu bilimsel gelişmelerden yararlanılması, küresel ölçekte kamu hayrına bir uygulama şeklinde değerlendirilebilir. Bitki ıslahı konusundaki bu yaklaşımların yüksek AR-GE maliyetleri ile bu yeni özellikleri pazara sunmanın yasal düzenlemelerden doğan maliyetleri bir araya geldiğinde ortaya çıkan yüksek bedel nedeniyle bu teknolojiler, esas itibarıyla sadece çokuluslu şirketler tarafından gelişmiş ülkelerde yetiştirilen yüksek hacimli emtia ürünlerine uygulanabilmiştir. GM yaklaşımları kullanılarak yapılan bitki ıslahından sağlanan kamu yararı iki ana sebepten ötürü sınırlı kalmıştır: (1) Teknolojinin yüksek maliyetleri ve ulusal hükümetlerin bu konuda yatırım yapmaması. Bu gerçek, GM yaklaşımının, uluslararası ticareti yapılmayan ve dolayısıyla çokuluslu şirketlerin ticari yatırımlarını cezp edemeyen sorgum, manyok, plantain, vs. gibi önemli yerel ürünlerin ( yetim ürünler ) ıslahında kullanılamaması sonucunu doğurmuştur. (2) GM teknolojisinin, tarımda kullanılan diğer teknolojilerle karşılaştırıldığında aşırı ve gereksiz 10

11 yasal düzenlemelere tabi tutulması, bu teknolojiyi, tali ve teknolojiyi geliştirenlere yatırımları ve üstlendikleri riskle mütenasip bir getiri sunamayan ürünlere uygulanamayacak kadar pahalı kılmıştır. Tabiatıyla bu husus sadece özel sektör için geçerli değildir. Gerek özel sektör, gerekse kamu sektörü tarafından yapılsın bütün yatırımlar sağlayacakları muhtemel kazanç ışığında değerlendirilmek zorundadır. Dolayısıyla, gereken yatırımın boyutları, sorunlu yasal düzenlemeler ve getirideki belirsizlik nedeniyle hem özel sektör, hem de kamu sektörü, başlıca emtia ürünleriyle kıyaslandığında kullanımı sınırlı olan ürünleri bu teknolojiyle geliştirmekten kaçınabilmektedir. Dolayısıyla bu alanda devletler, uluslararası teşkilatlar, hayır ve yardım kurumları arasında bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu gibi bir işbirliğinin potansiyel faydaları zaten kanıtlanmış bulunmaktadır. Çokuluslu şirketler, patente tabi ilgili teknolojilerin bedelsiz olarak hibe edilmesini içeren özel sektör - kamu sektörü ortaklıkları kurmaya istekli davranmışlardır. Mesela Altın Piriç projesi, birçok Asya ülkesine teknoloji transferi sağlamıştır. Afrika da kuraklık dirençli mısır, Hindistan ve Afrika da zararlılara karşı dirençli sebze ve baklagil üretilmesi bu uygulanmalara örnektir. Uygun Bir Düzenleyici Denetim Yaklaşımının Tanımlanması Her yeni teknolojinin faydalarının hayata geçirilmesi uygun bir düzenleyici yaklaşım gerektirir. Zengin ülkeler tarafından geliştirilen ve neredeyse sadece GM ürünlerin varsayımsal risklerine odaklanan aşırı sıkı düzenlemeler, kalkınmakta olan ve yoksul ülkelerin yanı sıra küçük ve kıt kaynaklı üretici ve perakendeciler aleyhine işlemektedir. Bu durum dünyanın yoksul insanlarını kabul edilemez bir dezavantaja düşürmüştür. Daha hassas ve öngörülebilir üretim tekniklerini kullanma şansından mahrum kalmanın yarattığı zararlar; ziyan olan yatırımların fırsat maliyetleri, AR-GE emekleri ve ürünlerin (ve bu ürünlerin faydalarının) telafisinin imkânsızlığı anlamında geri dönüşü olmayan kayıplardır. Yeni ve geliştirilmiş bitki çeşitlerinin değerlendirmesi, bu çeşitlerin üretiminde kullanılan teknolojiler bazında değil, taşıdıkları özellikler bazında yapılmalıdır. Bir başka ifadeyle, bu 11

12 çeşitler hakkında fiili özellikleri ışığında hüküm verilmelidir. Böyle bir yaklaşım, bu teknolojinin potansiyelinden, hem yaygın kullanılan temel ürünler, hem de yerel ürünlerin geliştirilmiş özellikler taşıyan yeni çeşitlerinin sunulması yoluyla insanlığın ortak menfaati doğrultusunda yararlanılmasını kolaylaştıracaktır. Buradaki mesele kesinlikle yoksulların denek olarak kullanılması meselesi değil, yoksulların da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda güvenli olduğu kanıtlanmış, genel kabul gören ve faydalı teknolojilere erişimini sağlamaktır. Bilim ve teknolojide -ve buna bağlı olarak gıda üretimine ilişkin risklerde- günlük hayatın diğer alanlarında kabul edilebilir gördüğümüzün çok ötesinde bir risk fobisine kapılamayız. Neticede, ürün bitkileri üzerinde yapılan genetik mühendislik uygulamalarıyla ilgili varsayımsal riskler, bu genetik teknolojisinin diğer organizmalar üzerindeki uygulamalarıyla (mesela tıbbi biyoteknoloji ya da peynir ve bira işlemesinde kullanılan biyoteknolojik yollarla zenginleştirilmiş enzimler) ilgili olanlardan farklı değildir. Toksik veya alerjen ürün mevcudiyetinden kaynaklanan kısa vadeli riskler incelenebilir ve yeni ürün çeşitlerinden kolayca ayıklanabilir. Bu prosedür, geleneksel ıslah metotlarıyla elde edilen ürün çeşitlerinin yetiştirilmesinde genellikle uygulanan usullerden daha tedbirlidir. Uzun vadeli evrimsel sonuçlar açısından ise, spontane gelişen genetik varyasyonlar yoluyla doğada düşük hızlarda gerçekleşen moleküler evrim hakkındaki mevcut bilgilerimiz, bir genomda genetik mühendislik yoluyla yapılan genetik modifikasyonların, biyolojik evrimin gayet detaylı bir şekilde incelenmiş doğal stratejilerini takipten farklı bir yol izlemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Yaşayabilir modifikasyonlar ancak küçük adımlarla gerçekleştirilebilir. Karasal bitki genomlarının yüzlerce ciltlik ansiklopediler gibi olduklarını hatırlarsak bu durumu daha iyi kavrayabiliriz. Zira, modern genetik teknikleri kullanılarak yapılan modifikasyonlar, ortalama bir bitki genomundaki yaklaşık genden sadece bir veya birkaç tanesini etkilemektedir. Dolayısıyla, genetik mühendislik olaylarının olası evrimsel riskleri, her ikisi de geniş çaplı ve iyi karakterize edilemeyen genetik değişimlerden sorumlu olan doğal biyolojik evrim sürecinin veya kimyasal mutajenez uygulamasının risklerinden daha büyük olamaz. İstatistiksel kayıtlar bu genetik değişimin istenmeyen etkilerinin son derece nadir olduğunu göstermekte olup geleneksel ıslahta ise zaten bu istenmeyen etkiler aleyhine seleksiyon yapılmaktadır. Kartagena Biyogüvenlik Protokolü nün 2000 yılında kabulünden bu yana bilimsel anlayışta yaşanan gelişmeler itibarıyla, bu protokolün, yasal düzenleme ihtiyaçları ve bu düzenlemelerden beklenen faydalar açısından bilimsel temelli bir anlayış ışığında gözden geçirilmesinin zamanı gelmiştir. 12

13 İnanç, Bilimsel Akılcılık ve Etik Bir inanan için Hıristiyan bakış açısının hareket noktası insanın ilahî menşeinin üstün tutulmasıdır. İnananlar bunu her şeyden önce ruhlarının sesini dinleyerek yaparlar. Çünkü insan, ruhundaki nurun yol gösterdiği vücudunun kuvvetiyle çalışarak Tanrı nın kendisine verdiği dünyadaki tüm canlılara hükmetme vazifesini yerine getirir. Bu şekilde insan, kendilerinden gıda elde edeceği doğal varlıkları iyileştirme usulleriyle geliştirip modifiye ederken Tanrı nın vekili olur. (8) Böylelikle, insanlar sonsuz kozmostaki fiilleri ne kadar sınırlı olursa olsun, yine de Tanrı nın gücüne iştirak ederler ve Tanrı nın dilediği âlemi, yani ikili bedensel ve ruhsal hayatlarına uyan bir ortamı inşa edip nafaka ve refahlarını sağlayabilirler. Dolayısıyla, insanın doğal dünyaya müdahalesinin yeni şekilleri, Tanrı nın yaratılışta koyduğu doğal nizama aykırı görülmemelidir. Bu cümleden olarak, Papa IV. Paul un 1975 yılında Papalık Bilimler Akademisine hitabında ifade ettiği üzere (9), bilim insanları beşeriyetin bu dünyadaki geleceği meselesini dürüstçe dikkate almak ve mesuliyetine müdrik insanlar olarak bu geleceği hazırlamaya, insanoğlunun nafaka ve refahını temin için dünyayı korumaya ve bu yoldaki riskleri ortadan kaldırmaya çalışmak zorundadır. Dolayısıyla, bir sevgi ve Hıristiyan hayırseverlik ifadesi olarak hem şimdiki nesil, hem de gelecek nesillerle dayanışma içinde bulunmalıyız. Diğer taraftan bilim insanları, insanın zekâsını kullanarak bulacağı ve Yaratıcı nın ilahî planında yer alan gelişmişlik seviyesine ulaşmak için yararlanabileceği gizli imkânların doğada saklı olduğu inancıyla heyecanlanmalıdır. Neticede, bilimsel müdahale, aynen insan hayatında faydalı olan birçok düzenlemenin doğal nizamın üzerine müspet nizam tarafından eklenmiş olduğu (10) gibi, fiziksel veya bitkisel/hayvansal doğanın insan yaşamının yararına geliştirilmesi şeklinde telakki edilmelidir. 13

14 Tavsiyeler 1. Üretkenlik ve sürdürülebilirlik için çiftlik yönetimi konusunun tüm yönleri hakkında güncel veri ve bilgilere dayalı sağlıklı kararlar verebilmeleri için dünya genelindeki yönetici, çiftçi ve üreticilere güvenilir bilgi akışı sağlanmalıdır. 2. Yeni ürün çeşitlerinin (ister geleneksel olarak tanımlanan metotla, ister markör yardımıyla veya GM teknolojisi yoluyla ıslah edilmiş olsun) değerlendirme ve onaylanmasında uygulanan prensipler; bilimsel, risk temelli, öngörülebilir ve şeffaf olmalarının sağlanması için dünya genelinde standardize edilmeli ve mantıksallaştırılmalıdır. Vaka bazındaki incelemeye tabi konunun kapsamı kadar bu fiilî incelemenin kendisine de önem verilmesi zaruridir. İnceleme aynı zamanda bilimsel ve risk temelli olmalıdır. 3. Tedbir prensibinin tarımdaki uygulaması yeniden değerlendirilmeli, bilimsel ve pratik açıdan çerçevesi tekrar çizilerek mevzuat hükümleri ve prosedürler riskle orantısal hale getirilmeli, ayrıca eylemsizliğin riskleri de hesaba katılmalıdır. Basiretin, eyleme yön vermesi gereken pratik akıl olduğu unutulmamalıdır. (11) Bu pratik akıl veya basiret şerden kaçınmak için hayra tutunabilmek adına ihtiyatlı olmayı gerektirse de, basiretin ana unsuru tedbir değil öngörüdür. Bir başka ifadeyle, basiretin temel özelliği zarardan kaçınmak için eylemsiz kalmak değil, eyleme temel olarak bilimsel öngörüyü kullanmaktır. 12) Nitekim Papa XVI. Benedict, Papalık Bilimler Akademisi nin 2006 da yapılan Bilimde Öngörülebilirlik Genel Oturumundaki hitabında, bilimin modern toplumda kazandığı itibarın başlıca sebeplerinden birinin öngörüde bulunabilme imkânı olduğu ve bilimsel metodun yaratılmasının, bilime fenomenleri öngörebilme, gelişimlerini inceleyebilme ve böylelikle insan habitatını kontrol altında tutabilme yeteneği sağladığı hususunu vurgulamıştır. Papa Benedict, Şunu rahatlıkla belirtebiliriz ki, bilimin bugün düne göre çok daha kolay kıldığı tabiatı öngörme, kontrol etme ve yönetme işi, bizatihi Yaratıcı nın ilahî planının bir parçasıdır saptamasında bulunmuştur. (13) 14

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

İkinci Duyuru Mart 2008

İkinci Duyuru Mart 2008 16-22 MART 2009 İkinci Duyuru Mart 2008 İkinci duyuru Katılım çağrısı İçindekiler 5. Dünya Su Forumu na Davet 1 İklim Değişikliğine Uyum 2 Değişen Dünyada Suyun Yeri Neresidir? 3 Katılın, Sesinizi Duyurun

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

TÜRKTED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ

TÜRKTED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ TÜRKTED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ Sayı:6 / Ekim 2012 HABER ISF den Önemlİ Mesajlar RÖPORTAJ Fİkrİ Sınaİ Mülkİyet Hakları Uygulanmalı RÖPORTAJ Gerçekçİ Yaklaşım Benİmsenmelİ 29 Ekim Cumhuriyet

Detaylı

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri

Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Ele Almak: Kentsel Boyut ve Yerel Yönetimlerin Görevleri Özet Bu rapor sağlığın sosyal belirleyicileri ve inşa edilmiş çevre ile alakalı bulguları, Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Filiz Demirayak * tarafından TÜBITAK VIZYON 2023 Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli için hazırlanmıştır. Aralık 2002 * Doğal Hayatı

Detaylı

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Özet Bu rapor yerel seviyede sağlık eşitsizliklerinin giderilmesi için pratik bir rehber

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Hibe Başvuru Kılavuzu

Hibe Başvuru Kılavuzu B İ N Y I L K A L K I N M A H E D E F L E R İ N E U L A Ş M A F O N U MDG-F 1680 TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI İklim Değişikliğine

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı

Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Bir Đnsan Hakkı Olarak Su Hakkı Eral Topçu * Özet :Bu çalışmanın konusu bir insan hakkı olarak su hakkıdır. Bir insan hakkı olarak su hakkı BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 2002

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

SOUTH PERSPECTIVES GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME SOUTH CENTRE

SOUTH PERSPECTIVES GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME SOUTH CENTRE SOUTH PERSPECTIVES GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME SOUTH CENTRE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HALK SAĞLIĞI KONULARINI PATENT MEVZUATI İLE BÜTÜNLEŞTİRME Carlos

Detaylı

HİDROELEKTRİK ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ KILAVUZ SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU

HİDROELEKTRİK ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ KILAVUZ SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU HİDROELEKTRİK ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ KILAVUZ TR 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU SÜRDÜRÜLEBİLİR HİDROELEKTRİK İÇİN ÇEVRESEL AKIŞ KILAVUZU

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ

ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ ÖĞRENME VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya,

Detaylı

Sürdürülebilirlik için Sigorta

Sürdürülebilirlik için Sigorta Bu Rapor Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi nin Onayıyla Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (www.tsev.org.tr) Tarafından Türkçe ye Tercüme Edilmiştir. 2007 Raporu Sürdürülebilirlik için Sigorta

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020)

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) ANKARA - 2014 TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı