Solaklar Hafriyat, Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solaklar Hafriyat, Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik"

Transkript

1 Özgün nflaat Genel Koordinatörü Öner Y lmaz: Tünel Kaz lar nda Marka: Özgün nflaat Ceylan Otomotiv Yön. Krl. Baflkan Zeki Kulako lu: Bölgemizde Volvo yu Tan mayan Yok Solaklar Hafriyat, Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik EC 330B LC Büyük Projeler, Daha Yüksek Performans

2 ED TÖR Dimdik Ayakta Olmak De erli Dostlar m z, Öncelikle, elinizde bulundurdu unuz, Volvo fl Makinleri nin ç kartmakta oldu u Volvo Club n 12. Say s n sizlerle paylaflman n heyecan içinde bulundu umu belirtmek isterim. Sadece ülkemizin de il, global anlamda tüm dünyan n içinde bulundu u bu pek de sevimli olmayan ekonomik atmosferde, Volvo fl Makineleri nin, son 7-8 ayd r s kl kla duyar oldu umuz Krizden F rsat Yaratmak fikrini benimsedi ini ve Kurumsal Kültürümüz ü temsil eden Kalite, Güvenlik ve Çevreye Sayg ilkeleri çerçevesinde, stratejisinin gerektirdi i ad mlar, emin bir flekilde, birer birer at yor oldu unu çeflitli mecralarda sizlerle paylafl - yoruz. Kat l m m z bir gelenek haline getirmifl oldu umuz, zmir de Mart 2009 tarihlerinde bu sene 15.si düzenlenmifl olan Marble - Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar nda, bilhassa Mermer Sektörü nde tüm ifl ortaklar m z n be enisini kazanm fl olan L220F-Marble Lastikli Yükleyicimizi, EC360BLC-(Quick Fit) Ekskavatörümüzü ve Volvo fl Makineleri Kullan lm fl Makine Park nda yer alan makinelerden A25D Belden K rma Kaya Kamyonunu sergilemifl bulunmaktay z. fl Ortaklar m z n stand m za gösterdikleri yo un ilgi bizleri mutlu etmifltir ve 2008 y llar içerisinde tüm Türkiye genelinde en fazla ifl makinesi al m n n gerçekleflti i Ankara da, May s 2009 tarihlerinde düzenlenecek olan Komatek Uluslararas fl ve nflaat Makina, Teknoloji ve Aletler htisas Fuar na da kalabal k geliyoruz. Bizim için büyük önem tafl yan Komatek Fuar nda, 2008 y l - n n bafl ndan itibaren piyasaya sunmufl oldu umuz ve her geçen gün ifl ortaklar m z n daha fazla be enisini ve güvenini kazanan Volvo Yol Ekipmanlar Serisi ile birlikte, ürün gam m zda yer alan ürünlerin bir ço undan örnekler sergileyece iz. fl ortaklar m z n ve tüm dostlar m - z n stand m za teflrifleri, bizleri onurland racak en büyük arzumuzdur. Dergimizin sonraki sayfalar nda di er örneklerini okuyaca n z yat r mlar m za örnek teflkil etmesi maksad yla, yukar daki sat rlarda de inmifl oldu um bu iki önemli sektör fuar na geçmifl senelerde oldu u gibi kesintisiz ve eksiksiz kat l m m z, Volvo fl Makineleri nin, her koflulda ayakta kalarak, ifl ortaklar n n yan nda yer almay bir görev bildi inin en güzel göstergelerindendir. Herfleyin gönlünüzce olmas dile iyle... Sayg lar mla, M. Burçin Yard mc Ürün Pazarlama Müdürü 3

3 Ç NDEK LER V ZYON N SAN 09 SAYI:12 SAH B Volvo Türk Ltd. fiti. fl Makineleri Bölümü Ad na Mahir Hocao lu SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ M. Burçin Yard mc GENEL YAYIN YÖNETMEN Suat Nazaro lu 18 DANIfiMA KURULU Mahir Hocao lu Levent Do urga Hadi Gür fl k Hakan Koralp Renda Toksöz Levent Orcan Mustafa Koç Serdar Besler Nurettin Çevik Ebru Nihan Celkan Do an K ran YAYIN HAZIRLIK Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya fiiflli - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI Umur Bas m ve K r. San. ve Tic. A.fi. Dudullu Org. San. Böl. 2. Cad. No:5 Ümraniye / stanbul Tel: (0216) Volvo Club üç ayda bir yay mlan r. Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy Mah. Engin Sk. No: 9 çerenköy / stanbul Tel: (0216) Volvo Club dergisinde kullan lan yaz ve foto raflar n tüm kullan m haklar Volvo Türk Ltd. fiti. ye aittir. zin almaks z n kullan lamaz. 6 Geçmifle Bakmak - Gelece e lerlemek Volvo fl Makineleri nin lk 175 Y l 12 Özgün nflaat Genel Koordinatörü Öner Y lmaz: Tünel Kaz Çal flmalar nda Marka: Özgün nflaat 18 Aya n z Yere Sa lam Bas n Büyük Projeler, Daha Yüksek Performans. Volvo EC330B LC 20 Volvo Parts Türkiye Yeni Adresinde Kiralama, Kazançl Alternatif 22 V SA n n Mavisi Solid Blue Hizmetinizde 26 Volvo En Büyük Motor Üreticisi 28 Solaklar Hafriyat Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik 34 Ceylan Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Kulako lu: Bölgemizde Volvo yu Tan mayan Yok 38 Siz lham Verdiniz Biz Ürettik Volvo Beko Loder Faz 3 Serisi Merhaba, Bahar n bütün güzellikleriyle hissedildi i bu günlerde, Volvo Club dergimizin bu yeni say s n n giriflinde sizlerle, sektörümüzü mutlu edecek geliflmeleri paylaflmak isterim. Dünyada yaflanan ekonomik geliflmeler her sektörü olumsuz etkiledi i gibi, bizim sektörümüzü de olumsuz etkilemifltir. Dünya ifl makineleri pazar n n ulaflt adetlik hacimden, % 20 küçülme ile adetlere; Türkiye de de % 50 küçülme ile adetlere düflmesi tahmin edilmektedir y l bir bilinmezler y l olarak karfl m zda dururken, yaflanan türbülans ortam nda Volvo fl Makineleri olarak size ve sektörümüze kazand rd m z yeniliklerle gururlan yoruz. lk olarak, art k Volvo makinelerinizi, flantiyelerde çal fl rken, ofis ortam nda izlenmelerine imkan veren ve makinelerin performans de erlerine ulafl lmas n sa layan care track olarak isimlendirdi imiz cep telefonu ve uydu ba lant l çal flan sistemi hizmete sunduk. Art k makineleriniz size bir t k mesafesinde yak n. Di er önemli bir geliflme, Volvo Kiralama (Volvo Rents) departman m z n hizmete bafllamas ve sizlere her türlü Volvo fl Makinesi ni kiralama alternatifi sunabilmesidir. Böylece Volvo dan yeni makine ve ikinci el makine sat n alma, kiralama, yedek parça ve servis hizmetleri ve de Volvo Finans ile finansman ihtiyaçlar n za çözüm sa lanmaktad r. Bir di er önemli geliflme, sizlerle birlikte büyüyen Volvo fl Makineleri ailesinin, artan talepleri karfl lamak için yeni yat r mlar n bu kriz ortam nda devreye sokarak, 1- Büyük ve modern bir yedek parça da t m merkezini iflletmeye alm fl, böylece hem Türkiye, hem de Orta Asya ülkelerine hizmet vermeye bafllam flt r. 2- stanbul Asya yakas nda infla edilmekte olan yeni flubemiz, modern bir tesis olarak bölgemizdeki tüm kullan c lar n ihtiyaçlar n karfl layacak ve yeni servis okulumuzda operatör e itimlerine bafllayacakt r. Gerçeklefltirmifl oldu umuz bir yenilik de 2008 y l n n sonunda alm fl oldu umuz ISO flikayetlerin ele al nmas ile ilgili standart olup, art k bize iletti iniz tüm talepler bu standartlar çerçevesinde ele al nmakta ve çözüme kavuflturulmaktad r. Bunlar n haricinde sizlerle paylaflmaktan mutluluk duyaca m tamamlanmakta olan baflka geliflmeler de mevcut olup, umar m bir sonraki say m zda onlar n da tamamlam fl olman n mutlulu u ile sizlerle paylafl r m. Çünkü yapt m z tüm yat r mlar n yegane sebebi, Volvo fl Makinesi kullan c lar na çok daha iyi hizmet verebilmek ve iflletme maliyetlerini düflürmelerine yard mc olmakt r. Bu konuda art k sektörümüzün iyi bildi i Volvo fl Makineleri nin, iflletme maliyetleri göz önüne al nd nda sa lad avantajlar, bu kriz ortam nda her iflletmenin olmazsa olmaz durumundad r. Bizlere gösterdi iniz güven ve verdi iniz destek için teflekkür ederim. Sayg lar mla, Mahir Hocao lu 4 5

4 DÜNDEN BUGÜNE VOLVO 2007, Volvo fl Makineleri nin do uflunun 175. y l yd. Volvo, öncü ve yenilikçi bir ruh ile bütün bu y llar boyunca sektörde ilklere imza att. Volvo fl Makineleri bugün yaln zca sektördeki en eski flirket de il, ayn zamanda sektör liderlerinden biridir lerin ortalar nda, sanayi devrimi bizi tar m toplumundan sanayi toplumuna tafl d. Yeni geliflmeler iyimserli i, gelece e inanc ve giriflimcilik ruhunu besliyordu. Bu dönem, üç teknik deha Johan Theofron Munktell ile Jean ve Carl Gerhard Bolinder kardefllerin bugünkü Volvo fl Makineleri nin temelini atmalar için mükemmel bir f rsat sa layan heyecan verici ve büyümeye aç k bir dönemdi. Bu üçlünün pek çok ortak yönü vard. Örne in, üçü de kendi bildikleri yolu takip etmeyi, anayoldan ayr lmay ve bilinen problemler için yeni perspektifler gelifltirmeyi becerebiliyorlard. Bu özellikler, giriflimcilikleri ile birleflince, yetenekli ve usta ifl arkadafllar n çeken çal flma ortamlar oluflturmay baflard lar. Yollar n n bir noktada kesiflmesi ve kurduklar iki fantastik flirketin bir araya gelerek, gerçekten büyük bir oluflumu ortaya ç karmas da çok do ald. Theofron Munktell sveç mühendislik tarihinde bir efsane 1832 y l nda, teknik deha Johan Theofron Munktell, Eskilstuna flehri taraf ndan yerel mekanik sanayini gelifltirmek üzere bir atölye kurmakla görevlendirildi. Bu, sveç mühendislik tarihinin parlak bir döneminin bafllang ç noktas oldu. Evet, pek çok yenilik Munktell in flirkette Volvo nflaat Makineleri nin temelini atan üç teknik deha Johan Theofron Munktell ile Jean ve Carl Gerhard Bolinder kardefller. görev yapt y llardan, hatta 1887 deki ölümünden sonra ortaya ç kt, ancak fantastik bir tarzda yolu gösteren oydu. Örne in, flunlar Munktell in sadece birkaç ony l içinde yaratt ç r açan tasar mlardan birkaç d r: sveç in ilk mekanik dokuma tezgah, sveç in ilk biçerdöveri, sveç in ilk buharl lokomotifi, Uppsala Üniversitesi Gözlemevi nin kayar kubbeli çat s ve ülkedeki tüm hapishanelerin s tma sistemleri. Johan Theofron Munktell, 1832 de daha 27 yafl nda iken Eskilstuna ya geldi inde, sveç te zaten sayg duyulan bir isimdi y l nda Vasteras kentinin d fl nda do mufl, fakat 17 yafl nda Stockholm e tafl nm flt. Tan nm fl mühendis Gustaf Broling ile geçirdi i birkaç y l n sonunda Kraliyet Darphanesi nde formen oldu ve para basma makinelerini k smen kendi bafl na modernlefltirdi. Bu yetmezmifl gibi, ifl d - fl ndaki zamanlar nda sveç in ilk matbaa makinesini, Lars Johan Hierta n n 1830 da ilk Aftonbladet gazetesini basmakta kulland makineyi, tasarlad ve imal etti. Eskilstuna kenti için gerçek bir dönüm noktas çi giriflimcilik ile doluydu ve olaylara genifl bir perspektiften bakma yönünde nadir bir yetene e sahipti. Eskilstuna da iken, bugün kolej seviyesindeki mühendislik e itiminin yerini tutan yerel teknik e itimin temellerini att. Torchalla dan Eskilstuna ya giden su yolunun restore edilmesi karar n n arkas ndaki itici güç oydu, ve gemilerin flirketin liman na kadar ulaflmas n sa layan yükseltme havuzlar n n inflas n sa lam flt. Bu önemli bir ulaflt rma sorununu çözmüfltü ve kendi ifadesiyle baflkentle art k do rudan ba lant ya sahip olan flehir için gerçek bir dönüm noktas idi. Demircilerin daha az içmesi için birac l a bafllad Bütün di er fleyler yan nda Johan Theofron Munktell, sa l kl yaflam n savunucusuydu ve kendi demircilerinin iflte ve ifl d fl nda ölçüsüz biçimde likör içerek sarhofl olmalar ndan hiç hoflnut de ildi. Bu nedenle, 1853 y l nda demircilerin içki yerine bira içebilmesi için kendi bira iflletmesini kurdu. Bugün biraz tuhaf görünse de, bu dönemde haftal k ortalama alkol tüketiminin 2,5 litre oldu- u göz önüne al nd nda, bira, iflçilerin sa l k ve çal flma kapasitelerinde harikalar yarat yordu. Munktells sveç in ilk buharl lokomotifini üretti Ad daha sonra Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag olarak de ifltirilen Eskilstuna Mekaniska Verkstad, bafllang çta matbaa makinelerinde ve torna, matkap, dövme presleri ve tafllama makineleri gibi imalat tezgâhlar nda uzmanlaflm flt. Munktells atölyesinden ç - kan ürünler k sa sürede kaliteleriyle bilinir haline geldiler. Fakat, Johan Theofron yeni imkanlar gördü y l nda ngiltere ye gitti ve lokomotif üretimini taklit etmek için gerekli ilham ve bilgiyle döndü. Üretim birkaç y l sürse de, 1853 y l nda Munktells Mekaniska Verkstad sveç in ilk lokomotifi olan Firstling i imal etti Mikroskop icat edildi ve hücre keflfedildi Faraday ilk baflar l elektrik motoru deneyini gerçeklefltirdi Johan Theofron Munktell Eskilstuna daki atölyesini kurdu. OK ibaresi ilk defa bir gazetede bas ld. (Boston Morning Post) ngiliz Stephen Perry kauçuk band icat etti. Munktells sveç in ilk lokomotifini üretti Çelik üretiminde Bessemer yönteminin patenti al nd Abraham Lincoln ABD Baflkan oldu Fyodor Dostoyevski nin Suç ve Ceza s yay nland Süveyfl Kanal aç ld Alexander Graham Bell telefonu icat etti Nikolaus Otto dört zamanl yanmal motorun patentini ald Bolinders dünyan n ilk fonksiyonel, silahl denizalt s n n yap m nda yer ald Gottlieb Daimler ve Karl Benz, ayr ayr dünyan n ilk otomobillerini ürettiler Paris teki Dünya Fuar nda Eyfel Kulesi aç ld Rudolf Diesel, dizel motorun patentini ald 6 7

5 DÜNDEN BUGÜNE VOLVO Ayarlanabilir anahtar n mucidi de Munktell de çal flt Munktells Mekaniska Verkstad da hakim olan yarat c ruha bir baflka delil ve ilginç bir baflka gerçek de, di er bir sveçli dahinin iki dönem boyunca ( ve ) flirkette çal flm fl olmas d r. Ad Johan Petter Johansson du ve tüm dünyada en çok bilinen sveç icatlar ndan biri olan ayarlanabilir anahtar n mucidiydi. Bundan önce de en az onun kadar bilinen boru anahtar - n icat etmiflti. Bolinder kardefller Munktell ruhunu sürdürdüler 1832 de Munktell Eskilstuna ya tafl nmak üzere Kraliyet Darphanesi nden ayr ld nda, yerine baflka bir genç ve çok yetenekli mühendis olan Jean Bolinder geçti. Johan Theofron dan yedi yafl daha küçük olan Jean da, aynen onun gibi, Gustaf Broling in yan nda ç rakl ktan yetiflmiflti; ve Kraliyet Darphanesi nde Munktell in yarat c ruhunu sürdürerek, iflletmeyi iyilefltiren ve verimi art ran yeni makineler icat etti. Bu flekilde çok iyi isim yapt ve çok cömert ifl teklifleri ald. Ancak, bu tekliflerin hepsine hay r dedi ve aynen Munktell gibi ngiltere ye giderek dökümevleri, dökümcülük ve mühendislik teknolojisi hakk nda bilgi edinmek istedi. Böylece, o s rada Kockum da çal flan kendinden befl yafl küçük kardefli Carl Gerhard yan na alarak 1842 y l nda ngiltere ye gitti. Çok zorlu ve s k nt l bir deneyimdi fakat baflta buharl makineler olmak üzere çeflitli alanlarda bilgice zenginlefltiler. sveç e döndüklerinde kafalar nda birçok yeni fikir vard ve 1844 y l nda Stockholm de Kungsholmens Gjuteri & Maskin Verkstad kurdular. fiirket k sa sürede büyük ilerlemeler kaydetti ve 1850 lilerin bafllar nda geliflti ve büyüdü. Dünyan n ilk fonksiyonel silahl denizalt s 1883 y l nda Bolinders Mekaniska Verkstad, dünyan n ilk fonksiyonel silahl denizalt s n n tasar m nda yer al nca dünya çap nda ün kazand. 19 metre uzunlu undaki puro nun 3 mürettebat vard ve periskopu bulunmuyordu. Havadaki oksijeni kontrol etmek için mumlar kullan l yordu ve bunlar ayn zamanda tek fl k kayna idi. Yunanistan a bir tane sat ld ve ezeli düflman Türkiye fark etti inde, iki oldu. Bolinders sveç in ilk yanmal motorunu üretti 1893 y l nda Bolinders, sveç in ilk yanmal motorunu üretti -tek silindirli, dört zamanl ve kerosenle çal flan bir motordu-. Sonraki y l Carl Gerhard ve ondan befl y l sonra 1899 da Jean öldü. Fakat flirket devam etti ve ilk motorun yerini k sa süre sonra iki zamanl yar m dizel motor ald. Motorlar döneminde gün a ar rken, Bolinder flirketi de heyecanl ve baflar l bir yeni bafllang ç yap - yordu. lk uçufl, izafiyet teorisi ve sveç in ilk çiftlik traktörü Yüzy l bafllang c, sanayileflmenin, yeni makinelerin ve insan hayat n iyilefltirecek ve kolaylaflt racak devrimci yeniliklerin kullan labilece i, f rsatlarla dolu bir devir için umut yarat yordu. Bu yarat c ve iyimser ortamda, 1901 y l nda, Röntgen, Bohr ve di erlerine ilk Nobel ödülleri verildi y l nda zeki hatta belki de deli olan Wright kardefller ilk uçuflu gerçeklefltirdi ve yine ayn y l içinde tüm zamanlar n en büyük dehalar ndan Albert Einstein izafiyet teorisini gelifltirdi. Munktell de flirketin Volvo fl Makineleri olmas na giden yolda önemli kilometre tafllar afl yordu da flirketin ilk inflaat makinesi olan buharl silindir gün fl na ç kt, ve 1913 y l nda flirket sveç in ilk çiftlik traktörünü üretti. Hikaye bir stakoz yeme inde bafllad Sadece Volvo fl Makineleri de il, tüm sveç sanayi tarihinde önem tafl yan bir kilometre tafl, 1927 y l nda sveç in belki tüm zamanlar boyunca en bilinen flirketinin kurulmas yla afl ld. Fikir bundan üç y l önce bir sveç gelene i olan bir stakoz yeme i s ras nda ortaya ç km flt. Güzel bir yaz akflam nda Assar Gabrielsson ve Gustaf Larsson Stockholm deki Sturehof restoran nda bulufltular. Bu iki otomobil merakl s büyük bir tabak taze piflmifl stakoz smarlad lar ve birkaç saat sonra Volvo do du. Otomobillerin insanlar taraf ndan kullan ld n ve Volvo da yap lan her fleyin ard ndaki prensibin her zaman güvenlik olmas gerekti ini kabul ettiler. Bu, arabalar, kamyonlar, otobüsler ve inflaat makineleri dahil tüm araçlar m zda bugün bile geçerli olan bir prensiptir. Volvo da gelifltirme ve üretim her zaman insani koflullar üzerine gerçekleflmifltir. Borsa krizi Bolinders ve Munktells i birlefltiriyor 24 Ekim 1929 da ABD de borsan n çökmesi Büyük Buhran n bafllang c oldu deki Kreuger çöküflü ile birlikte sveç te de sorunlar ç gibi büyüdü ve bankalar n varl klar borsalar kadar h zl bir biçimde eridi. Handelsbanken bankas mühendislik sanayindeki varl klar n korumaya karar verdi ve bu karar n bir neticesi de Bolinders ve Munktells in birlefltirilmesi oldu. Böylece, Johan Theofron taraf ndan Eskilstuna da kurulmas ndan tam yüzy l sonra Bolinder Eskilstuna ya tafl nd ve iki flirket AB Bolinder-Munktell ad alt nda birleflti. Volvo, Bolinder-Munktell i sat n al yor Savafltan sonra Bolinder-Munktell için gelecek belirsizdi. Handelsbanken kendini sanayiye do rudan ba ml olmaktan kurtarmak istedi. Bir süre flirket neredeyse Amerikan traktör üreticisi International Harvester a sat lm fl gibiydi. Fakat baz olaylar n akabinde May s 1950 de flirketi sat n alan Volvo oldu. fiirketin tarihinde gerçek bir alt n ça flimdi bafll yordu, ve dönem traktörlerin, biçerdöverlerin, ve gittikçe mekanikleflen orman endüstrisi için geliflmifl makinelerin yüksek hacimlerde sat ld bir dönemdi. Ayr ca, 1950 li ve 1960 l y llar n geliflme döneminde öncü inflaat makineleri gelifltiriliyordu. Bu makineler zamanla flirketin üretiminde hakim pay al rken, ayn zamanda ihracat rakamlar n patlat yordu. ki öncü do du Geliflme ve yarat c l k ço u zaman olaylara yeni bir gözle bakmak ve zaten geçilmifl olan yollara ve mevcut güzergâha odaklanmak yerine yeni perspektifler gelifltirmekle ilgilidir. Bir aç dan, geçmifli de dikkate alarak, flafl rt c derecede aç k ve basit görünen fikirleri zor problemlerin çözümünde kullanmak ve böylece büyük ilerlemeler sa lamakt r. flte bu eski gerçekleri sorgulama ve olaylar tersine çevirme becerisi, Bolinder-Munktell in Volvo fl Makineleri nin dünya çap ndaki büyük baflar s - n n temelini oluflturan iki öncü ürünü lastik tekerlekli yükleyici ve belden k rma tafl y c - gelifltirmesini sa layan fleydi. Volvo ilk lastik tekerlekli yükleyicisini üretiyor 1954 y l nda Bolinder-Munktell ve Bröderna Lundbergs Mekaniska, yenlikçi arka uç yükleyicisi H10 u gelifltirdiler. Yapt klar basitçe s radan bir traktörün arkas n önü Bolinders sveç in ilk yanmal motorunu üretti (Weyland n patenti) Lumiere kardefller Paris te ilk film gösterisini yapt lar - sinema do du Wilbur & Orville Wright dünyan n ilk uçuflu için havaland lar Titanic, bir buzda na çarparak batt Munktells sveç in ilk traktörünü üretti Birinci Dünya Savafl Charles Lindberg St. Louis in an s na Atlas Okyanusunu uçarak aflt Walt Disney, Mickey Mouse karakterini yaratt Belçikal çizer Hergé, Tenten i ilk maceras na yollad Bolinder ve Munktell flirketleri birleflerek Bolinder- Munktell i oluflturdu kinci Dünya Savafl patlak verdi Frank Sinatra, Tommy Dorsey in grubuna solist olarak girdi IBM Yönetim Kurulu Baflkan Thomas Watson, yaklafl k befl bilgisayarl k bir dünya piyasas oldu unu söyledi Volvo, Bolinder- Munktell i sat n ald lk Volvo lastik tekerlekli yükleyici H10 pazara girdi Elvis Presley, That s All Right ile müzik dünyas na girdi 8 9

6 DÜNDEN BUGÜNE VOLVO ne çevirmek ve yükleyici birimi büyük tekerleklerin üzerine yerlefltirerek daha a r yüklere ve daha büyük koparma kuvvetlerine imkân sa lamakt. Arkada yer alan ve direksiyonu sa layan zemin difllileri arac n operasyonunu çok kolaylaflt r yordu. Volvo nun ilk lastik tekerlekli yükleyicisi do mufl oldu. Volvo belden k rma tafl y c konseptini icat ediyor 1950 lerin sonunda, Braas taki mühendislik flirketi Livab, çekmeli treyler tafl y c lar ve traktörlerin bileflimleri üzerine denemeler yap yordu. Fakat, baflta manevra kabiliyeti olmak üzere önemli baz zorluklar vard. Traktörün ön tekerle i karda kolayca kayd için, flirket basitçe ön tekerle i olmayan ve mafsall direksiyon ve kontrol bileflenlerinin yükleme biriminin tekerlekleri üzerinde yer ald bir traktör tasarlamaya giriflti. Makinenin geliflimi h zland ve birkaç y l sonra 1965 de Livab, Bolinder-Munktell ile bir iflbirli i anlaflmas imzalad. Sonraki y l, dünyan n ilk seri üretim tüm tekerleklerden çekiflli belden k rma tafl y c s DR 631 piyasaya ç kt. Livab, varl n art k belden k rma tafl y c birimimiz olarak sürdürmektedir. Volvo BM kuruldu ve flirket oda, çekirdek faaliyet alan na kayd 1973 y l nda flirketin ad, Volvo kimli ini gelifltirmek ve inflaat makinelerine odaklanmay güçlendirmek için Volvo BM AB olarak de ifltirildi. Dört y l sonra flirket tar m ve orman sektöründen ç karak, tamamen inflaat makinelerine odaklanmaya karar verdi. Bu, baflar l ve ak ll - ca bir karard ve sonraki y llarda Volvo taraf ndan üretilmifl en iyi makineler dünyan n dört bir yan ndaki ifl sahalar nda kullan lmaya bafllad. fiirket büyüyor 1985 y l nda, Volvo BM, ürünlerine Amerikan pazar n tamamen yeni bir tarzda açan stratejik ve ak ll ca bir kararla (ilk tekerlekli yükleyicisini Volvo gibi daha 1954 y l nda üreten) Amerikal üretici Clark Equipment ve ba l flirketi Euclid ile ittifak kurdu. Clark Michigan olan ürün ad Michigan olarak k salt ld ve Volvo BM, Michigan ve Euclid kurulan yeni flirket olan VME Group un alt nda birlefltirildi. Ak ll ca gerçeklefltirilen birkaç yeni flirket al mlar yla, yeni flirketler grubu sonraki y llarda önemli baflar lara imza att. Ürün portföyü ekskavatör ve kompakt makinelerle geniflliyor 1980 lerin sonu ve 1990 lar n bafl Avrupa ve dünya için ayaklanma ve ihtilal dönemi idi. Berlin Duvar 1989 y - l nda y k l rken, 1991 de Sovyetler Birli i parçalanarak 15 ba ms z devlete ayr ld. Yeni bir dönemin bafllang - c nda, nefle ve ümit, endifle ve heyecan birbirine kar flm flt. Ürün portföyünü geniflletmek ve kompakt makine pazar na girmek için, VME, Alman flirketi Zettelmeyer Baumaschinen GmbH nin ço unluk hissesini sat n ald. Zettelmeyer ve flirketin üstün kaliteli kompakt yükleyicileri Almanya ve di er Avrupa ülkelerinde zaten pazar lideriydi ve bu makineler kolayca flirkete entegre oldu. Ayr ca, 1991 y l nda VME y llard r orta oldu u Eslöv deki ekskavatör flirketi Akermans Verkstads AB yi sat n ald da kurulan Akermans 1939 y l ndan bu yana ekskavatör üretmekteydi. rak Volvo fl Makineleri ni (Volvo Construction Equipment) kurdu. Ayn y l, Avrupa n n ilk kompakt ekskavatör üreticisi olan Frans z flirketi Pel-Job flirket bünyesine kat ld. ki y l sonra da, Kanadal motor greyder devi Champion sat n al narak, ürün portföyü daha da geniflledi ve Kuzey Amerika pazar ndaki flirket varl sa lamlaflt. Volvo dünyada Kore ye yat r m yapan ilk flirket 1998 y l nda Volvo fl Makineleri, yeni heyecan verici f rsatlar, ve geliflmek ve ürünlerini iyilefltirmek için yeni alanlar aramaya devam etti. Sonuç olarak, Volvo fl Makineleri Kore de yat r m yapan ilk yabanc flirket oldu. Samsung Heavy Industries in yüzey kaplama makineleri biriminin sat n al nmas, Asya daki ürün tekliflerimizi ve varl m z güçlendirdi. Çin de ortakl k ve Ingersoll Rand ile geniflleyen ürün portföyü Ocak 2007 de Volvo fl Makineleri, Çin in en büyük lastik tekerlekli yükleyici, ekskavatör, beko ve yol silindiri üreticisi Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd. flirketinin % 70 ini sat n ald. Lingong gelecekteki büyüme stratejimizde önemli bir rol oynayacak. Nisan 2007 de Volvo, Amerikan flirketi Ingersoll Rand n, a r silindirler, asfalt sericiler ve malzeme istifinde kullan lan teleskopik forkliftler ile a r arazi tafl tlar gibi makineleri üreten yol infla makineleri biriminin al m n bitirdi. Bu sat nalma, Volvo fl Makineleri nin a r inflaat makinelerindeki dünya lideri pozisyonunu pekifltirmifltir. Stratejik aç dan, ürün portföyümüzü geniflletmekte ve inflaat makinelerinde daha eksiksiz bir ürün serisi sunmam z sa lamaktad r. Müflteri hizmetlerinde sürekli iyileflme Müflteri hizmeti, servis ve yedek parçadan daha fazlas n ifade eder. Perakende sat c ve müflteri aras ndaki sürekli diyalog sayesinde müflterinin ihtiyaçlar n öngörmeyi gerektirir. Genifl ürün ve hizmet portföyümüz, bu felsefenin merkezinde yer almaktad r. Volvo Care Track telematik bir sistem Volvo difl sistemi ve fabrikada yenilenen bileflenler gibi farkl servis anlaflmalar m z da ayn prensibin ifadesidir. Volvo tarihini ziyaret edin Sizi 175 y ll k sanayi tarihini izlemeye davet ediyoruz, gerçekten! sveç in Eskilstuna kentindeki Munktell Müzesi nde hayranl k verici pek çok ürün bulacaks n z. Tarihimiz hakk nda daha fazla fley ö renmek isteyenlere adresini ziyaret etmelerini öneriyoruz. Burada flirketimiz ve ürünlerimiz hakk nda daha fazla bilgi bulacaks n z. Volvo fl Makineleri 1995 y l nda Volvo, VME deki Clark hisselerini sat n ala Volvo BM, dünyan n ilk seri üretim belden k rma tafl y c s n piyasaya sürdü Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan oldu VME Grup kuruldu Berlin Duvar y k ld VME Volvo taraf ndan sat n al nd ve ad Volvo nflaat Makineleri olarak de ifltirildi Yeni 30 tonluk lastik tekerlekli yükleyici Volvo L220D üretkenli i ve düflük yak t tüketimi ile piyasay etkiledi Dünya milenyum dönümünde bir bilgisayar facias endiflesi yaflad - neyse ki korkular temelsiz ç kt Volvo nun skid steer yükleyici üretimi Asheville de bafllad Volvo taraf ndan 70 ton s n f ndaki EC700B ekskavatörü pazara sürüldü sveç in ulusal buz hokeyi tak m hem Olimpiyat hem Dünya fiampiyonu oldu Volvo nun G900 - serisi greyderleri gün fl na ç kt Entegre elektrikli-dizel hibrid motorla, Volvo, enerjiyi ve çevreyi koruman n yolunu gösterdi Dünyan n ilk tam süspansiyonlu belden k rma tafl y c s Volvo taraf ndan pazara sürüldü Çinli Lingong ve Ingersoll Rand n yol infla bölümü Volvo taraf ndan sat n al nd Volvo yeni 50 tonluk lastik tekerlekli yükleyici L350F i piyasaya sürdü 10 11

7 SÖYLEfi Karfl laflt m z her durumda ne yap lmas gerekti i, hangi ekipmanla çözülmesi gerekti i konusunda çok yo un bir birikimimiz vard r. Bizim as l güçlü oldu umuz nokta budur y l nda Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli i nden mezunu olan Öner Y lmaz, y llar aras nda Karadeniz Bak r flletmeleri nde görev yaparak kariyerine bafllar. Askerden döndükten sonra s ras yla Ankara çme Suyu Projesi nde 6 y l Cinali tünellerinde, GAP Projesi kapsam nda da 6 y l Urfa tünellerinde görev yapar y - l nda stanbul Metrosu nda bafllayan görevinde 2000 y l na kadar yeralt iflleri sorumlusu olarak çal flan Y lmaz, 2000 y l ndan sonra da Özgün Grup bünyesinde oluflturulan Soner Temel Mühendislik in Genel Müdürü ve ayn zamanda da Özgün nflaat n Genel Koordinatörü olarak görev yapmakta. Öner Y lmaz ile Türkiye deki tünel kaz çal flmalar n n kapsam n, zorlu unu ve Volvo fl Makineleri nin kendilerine verdi i deste i konufltuk. Özgün nflaat ne zaman kuruldu? Soner Mühendislik ten önce ne tarz ifller yap yordu? Özgün nflaat 1993 y l nda kuruldu ve ilk ifl olarak 1994 y l nda stanbul Metrosu nda çal flmaya bafllad. Taksim-Levent aras ndaki metronun kaz ifllerinin yaklafl k % 50 sini Özgün nflaat yapt. Küre Afl köy de STFA n n Etibank ad na alm fl oldu- u yeralt madeninin haz rl k galerilerinde ciddi boyutlarda bir ifl yapt. Özgün nflaat, Karadeniz Otoyolu Perflembe-Bolaman aras Hapan Tünel nflaat, DS nin Anadolu yakas ndaki Kömürlük Tüneli inflaat, Seyit Ahmet Deresi nin slah na iliflkin, zor koflullarda aç lan 350 metrelik tünelin inflaat, zmir Metrosu nun istasyon merdiven tünellerinin inflaat gibi çeflitli projelerle 1994 y l ndan 2003 y l na kadar altyüklenici olarak Türkiye nin de iflik bölgelerinde, de- iflik projelerinde görev yapt y l n n bafl ndan bu yana Soner Temel Mühendislik alt yüklenicilik ifllerini yaparken, Özgün nflaat da uluslararas müteahhit olarak faaliyet göstermeye bafllad. Özgün nflaat 2003 y l nda Cezayir de Tizi-Ouzou Demiryolu projesinde ana yüklenici olarak göreve bafllam flt. Bu proje bu y l n sonunda tamamlan yor. Ayr ca birinci oldu u dört projeden bir tanesinin ifl emri verildi haz rl klar devam ediyor. Di er projelerden birinin bu y l içerisinde di er ikisinin de önümüzdeki y l ifl emirlerinin verilmesini bekliyoruz. Bu arada Özgün nflaat, Türkiye de de stanbul Büyük fiehir Belediyesi nin Ambarl At k Su Projesi ni tamamlad. Yenikap Alibeyköy At k Su Projesi nin de ihalesini ald. Çal flmaya bafllama haz rl klar sürüyor. Bir de Zonguldak çme Suyu Projesi var devam etmekte olan. Soner Temel Mühendislik, temel mühendislik amaçl kurulmufl olup, 2005 y l ndan sonra tünelcilik, metro, karayollar gibi yeralt çal flmalar na yo unlaflt. Soner Temel Mühendislik in bitirdi i önemli projelerden bir tanesi Ordu da Dar ca HES Projesi dir. Projenin 5 kilometrelik tünel bölümü 10 ay gibi k - sa bir sürede tamamland. fiu anda stanbul Metrosu nun Levent-Maslak aras ndaki çal flmalar tamamland. Maslak-Hac osman aras ndaki tünel çal flmalar devam ediyor. 70 milyon Euro luk bütçeli bu çal flma önümüzdeki y l n sonlar na do ru bitmifl olacak. Kad köy-kartal Projesi nde Kartal ile Cevizli aras ndaki tünellerin NATM yöntemiyle yap lacak k - s mlar bizim uhdemizde. Ayr ca Kad köy stasyonu nun oldu u bölgedeki makas yap lar n biz yap yoruz. Oradaki ifl hacmimiz de 65 milyon Euro tutar nda. Tünel kaz çal flmalar nda hem sizin hem de Özgün nflaat n büyük bir deneyimi var. Tünel inflaat n n di er altyap çal flmalar ndan farkl l klar nelerdir? Yeralt yap lar nda karfl laflaca n z zorluklar ve çözümler, aç kta yap - lan çal flmalardakinden farkl d r. Mesela aç kta bir kaz yapt n z zaman flevlendirmek suretiyle problemlerinizi çözebilirsiniz. Yeralt nda böyle bir flans n z yok. Yeralt yap s belli bir geometrideki aç kl kt r. Çal flmay yaparken geometri kendi ebad n muhafaza etmek durumunda. O nedenle yeralt nda kaz çal flmas nda, sadece kaz yap labilirli i de il, yap lm fl olan kaz hacminin kendi büyüklü ünü muhafaza etmesi de önemli oldu undan, tahkimat bölümü çok önemlidir. Tahkimat tünelcilikte kaz kadar hakim olunmas gereken bir konu. Tünel kaz çal flmalar nda firmam z n önemli bir yeri var Türkiye de. Bunun iki nedeni var, birincisi firman n iskeletini oluflturan insanlar n önceki meslek yaflamlar nda da tünelci olmalar. Özgün nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Karakullukçu bir ifl için gerekli olan yat r mlar n yap lmas konusunda oldukça duyarl d r. Kendisi birebir iflleri yönetmesinin d fl nda yap lmas gereken her ad mda bizleri desteklemifl, yüreklendirmifltir. Makineleflme, mobilize olma konusundaki kabiliyetimiz oldukça yüksektir. kincisi de al nan iflin muhakkak yap lmas d r. Bir ifl ihale edildi i zaman bir proje ile ihale edilir. Yeralt ifllerinin projede tam olarak tan mlanmas mümkün de il. Yap lm fl sondaja göre haz rlanm fl bir proje vard r ve tespit edilememifl durumlarla karfl laflabilirsiniz. flte bu gibi durumlarda firma olarak, teknik elemanlar n zla, ekipmanlar n zla karfl - laflaca n z problemi ne kadar çözebilece iniz önemlidir. Bizim as l güçlü oldu umuz nokta budur. Karfl laflt m z her durumda ne yap lmas gerekti i, hangi ekipmanla çözülmesi gerekti i konusunda çok yo un bir birikimimiz vard r. Örnek olarak, 12 13

8 SÖYLEfi Türkiye de ilk Umbrella Arch uygulamas n yapan firma Soner Temel Mühendislik tir. Taksim-Yenikap projesinin ihale aflamas nda böyle bir tan m olmamas na karfl n Umbrella Arch uygulamas na mecbur kal naca do rultusunda bir mühendislik öngörüsünde bulunduk y l nda bununla ilgili makine ekipman haz rl m z yapt k y l Ekim ay nda sistem projelerde tan mlanm fl flekliyle uygulan rken oluflan afl r deformasyon nedeniyle inflaat durdu. O noktada Umbrella Arch uygulamas ile çözüm projelendirildi ve hemen uyguland. O tarihten bu yana özellikle flehir içi gibi problemli formasyonlarda yüzeye zarar vermemek için Umbrella Arch uygulamas yapmaktay z. Bugün Umbrella Arch uygulamas belediye ihalelerinde resmi poz olarak literatüre girmifltir. Makine park m z n % 70 i Volvo fl Makineleri dir. Bizim için en az problem ç karan, en seri makine hangisiyse en iyi araç odur. Bunu yapmak size ek bir maliyet do- urmad m? Muhakkak ki bir maliyet do du. Bu ifli yapacak makineleri sat n ald k. Dünyada bu ifli yapabilecek makine sadece bu ifli yapmak üzere dizayn edilmifltir. Bu bir mühendislik öngörüsüdür. Her ne kadar dünyada çeflitli projelerde uygulan yor olsa da bu uygulamaya bafllad m zda birtak m zorluklarla karfl laflabilece imiz ihtimalinden yola ç karak makinenin nas l çal flmas konusunda farkl bir tasar m yapt k. talyan NCB firmas n n Türkiye distribütörü ile irtibata geçip, talya ya giderek kendimiz için bir makine imal ettirdik. Bu makine piyasadaki mini kaz k ve ankraj ifllerini de yapabilen bir makineydi y l n n Aral k ay nda getirttik ve 2000 y l Ekim ay na kadar kaz k ve ankraj iflleri yapt k. Zaten Soner Temel Mühendislik in ilk bafllang ç noktas da budur. O günden bugüne Umbrella Arch yapabilecek nitelikte 12 adet makinemiz olufltu. Firman zda ve Türkiye de ne boyutlarda çal flmalar yap labildi ini ortaya koymak aç s ndan Umbrella Arch uygulamas n n özelli inden bahsedebilir misiniz? Umbrella Arch deyiminin Türkçe karfl l çevrenin flemsiyelenmesidir. Yeralt nda bir bofllu u oluflturdu unuzda, do an n oluflan gerilmelerden dolay o bofllu u kapama e ilimi olacakt r. O bofllu un oluflturuldu u kayac n, gelen gerilmelere karfl kendi mukavemeti vard r. Kum, kil gibi zemin karakterli formasyonlar gerilmelerden daha fazla etkilenir ve kapanma daha h zl olur. Bu kapanman n oluflmamas için yeralt yap lar nda tahkimat yapar z. Tünellerde genelde delici olarak Jumbo kullan r z ve onun delik çap na göre de 1,5 inçlik süren borusu gibi ön tahkimat elemanlar kullan l r. Umbrella Arch, bu sürenlerin yerini çok daha genifl çapl ve klasik tünelcilikte kullan lmayan ekipmanlar vas tas yla delikler delip, içerisine daha büyük çapta borular yerlefltirmek esas na dayan r. Biz bu makinelerle tünel çevresine 125 milimetre delik delip, içerisine 4 inç çap nda borular yerlefltirip, borunun içine ve deli in kalan boflluklar na beton dökmek suretiyle çevrede bir kaburga oluflturduk. Umbrella Arch n bir di er ifllevi de, tünel aynas n n stabilizasyonudur. Tünel aynas birebir veya bire birbuçuk karelaj ile 125 milimetre delikler delip, sürtünme kolonlar oluflturup sadece çekme gerilmesini als n diye F14 lük donat ve enjeksiyonla doldurulur. Bir yeralt bofllu u açt - n z hayal edin, bu borular yerlefltirdiniz, iksa koydunuz. Borular n bir ucu iksaya bas yor. Tahkimat yap ncaya kadar açm fl oldu unuz bofllu un gelen gerilmelere tahammül edebilmesi için, kaz dan önce, kazma esnas nda size destek verecek bir ön tahkimat yapman z laz m. Bu da ancak delik delerek borular yerlefltirmekle mümkündür. Bu aç kl sa lad ktan sonra borunun bir ucu iksaya di er ucu da tünel aynas na basar. Gelecek yüklerde üç nokta vard r: ksan n dayan - m, borunun dayan m ve tünel aynas n n dayan m. ksa ve tünel aynas mesnettir, boru da kirifltir. Normal olarak basit kirifl hesab ndan buna dayanmas laz md r. Tünellerde bunu yapabilecek ve sadece o ifle adapte olacak bir makinenin kabiliyetlerinden istifade ederek gelecek yükleri karfl layacak bir sistem olmas gerekir. Kaz alan içerisinde makineler çal flt için kaz alan n n üstünün sabitlenmesinin yan nda kaz zemininin de stabilize edilmesi gerekiyor. Bu konuda ne tür çal flmalar yap yorsunuz? Kaz alan n n taban konusunda tünel veya aç k alan çal flmalar nda kullan lan yöntemler ayn d r. Ayn malzemelerle derzini yapars n z. Böyle bir yerde tünel aç yorsan z tahkimat ring olarak tabana kadar döner. Ama bunu bir aflamada yapam yor iseniz, ilk aflamay yapar dolgu ile yürümeyi sa lars n z, ikinci aflamada taban ring olarak kapat l r ve betonu basars n z. ksa aral çal flman n h zl yürüyebilmesi anlam nda çok büyük etken. stanbul daki çal flmalarda iksa aral kaç olarak belirlendi ve bu sizi zorlad m? Tünelcilikte genel anlamda kabul edilebilecek bir iksa aral vard r. Devinim veya çal flt n z formasyonun ihtiyaç duydu u bir iksa aral vard r ya da iksaya ihtiyaç duyulmayabilir. fiehir içinde tüneldeki deformasyonlardan ziyade yüzeydeki deformasyonlara odaklan l r. Çünkü tüneldeki deformasyondan fazlas yüzeyde olabilir. O nedenle flehir içi tünellerde normal bir çal flmada al nmayacak birtak m tedbirler de al rs - n z. Hedef yüzeydeki yap lar korumakt r. Bu tan mdan hareketle, flu ana kadar stanbul da 40 santimden bir buçuk metreye kadar aral klarda iksa oldu. Tüneldeki et kal nl ve yap laflmaya ba l olarak bu iksa aral klar ndan bir tanesi tercih edildi. stanbul metrosu çal flmalar s ras nda ne tür toprak formasyonlar ile karfl laflt n z? Bu formasyonlar çal flma h z n z nas l etkiledi? stanbul un jeolojisi oldukça karmafl k. fiu ana kadarki metro çal flmalar n yapt m z yerde Güngören Kili ad verilen bir formasyonda çal fl ld. Bu deformasyonlara çok uygun bir formasyon. Bir de Trakya formasyonunda çal fl ld. Trakya formasyonu tünelcilik aç s ndan son derece ideal olmakla birlikte en olumsuz yan, yer yer güzergah kesen volkanik sokulumlarla karfl lafl ld. Bu volkanik sokulumlar k r l m aç s ndan oldukça s k nt l. Dayan m yüksek oldu u için sizin tünel kesitine indirdi- iniz makineye takaca n z k r c ile bunu k ram yorsunuz. Öyle olunca delme patlatma, yani dinamit yöntemiyle o bölgede kaz yapmak zorunda kald k. fiehir içerisinde patlatma ile kaz yapmak da güvenlik anlam nda zorluklarla karfl laflmam za neden oldu: zinlerin al nmas, patlay c maddenin temini gibi. Depolar belli bir iki noktada. Her patlatma için ayr prosedür uyguluyorsunuz. Bayramlarda, hafta sonlar nda patlatamazs n z, dini günlerde günde sadece bir kez patlatabilirsiniz. O patlatt n z zaman da üstte yap lar oldu u için k sa ad mlarla patlatabiliyorsunuz. Bu da iflin ay baz nda az miktarlarda ifl yapamaya neden oluyor ve iflin bitim süresini etkiliyor. Günde ne kadarl k bir ilerleme sa lanabiliyor? Normalde Jack Hammer ile yap lan kaz larda stanbul Metrosu nun hat tünellerinin ortalamas 45 metredir. Kaz s ras nda karfl n za ilginç buluntular ç kt m? Tünelin geçti i kotlarda Osmanl döneminde Mimar Sinan n yapm fl oldu u Taksim-Kemerburgaz isale hatt n n galerilerine rastlad k. Aç k çal flmalarda daha çok tarihi eserlerle karfl lafl l r. Çünkü tünelin kotu geçmifl uygarl klar n inebilece i kotlar de il. Tünel çal flmalar nda suyla karfl laflmak büyük bir sorun de il mi? Yeralt çal flmalar nda suyla karfl laflmak büyük bir sorundur ama üzerinde yap lanma olan yerlerde daha baflka bir sorundur. Nedeni de tünel do al drenaj galerisidir. Çevre sula

9 SÖYLEfi r n oradan drene edersiniz ve yeralt su seviyesiyle oynam fl olursunuz. Suyun boflaltt her hacmi zemin kendi malzemesiyle doldurmaya çal fl nca yani konsolide olunca mevcut hacmin küçülmesi dolay s yla da yüzeye oturma fleklinde yans r. E er yüzeyde yap lar varsa konsolidasyon oturmas ndan dolay o bölgenin suyu al nd için çatlamaya bafllar. o nedenle flehir içi tünel çal flmalar nda suyun tünele al nmamas na özen gösterilir. Ek harcama yap p, enjeksiyonlarla suyun gelifl noktalar n t kars n z ki yüzeyde oturmaya neden olmayas n z. Bu hidrostatik bas nç oluflturur. Bu bas nc yenmek için de ek maliyetlerle farkl tahkimat yapars n z. E er yerleflim yeri d fl nda tünel aç yorsan z su için önceden delikler delerek bask y azaltman z gerekir. Çal flmalar n z esnas nda stanbul da çok çökme yafland m? stanbul daki tünel çal flmalar nda küçük boyutlu aç lmalar oldu. En büyük boyutlu aç lma Yenikap istasyon bölgesinde gerçekleflti ve bir binan n çökmesine neden oldu. O bölgelerdeki yeralt su kuyular n n varl ve onlar n çökmesi nedeniyle bir göçük yafland. Açt n z çat n n d fl nda ufak çökmeler meydana geldi inde bu alanlar nas l dolduruyorsunuz? E er çökme küçükse püskürtme betonla doldurulur, büyükse de kabuk oluflturulur ve betonla doldurulur. Bu doldurma ifli de ortam müsaitse yüzeyden yap l r. Ama beton evsafl malzemelerle doldurulur. Tünel çal flmalar nda en büyük yard mc lar n z ifl makineleri. Özellikle tünel çal flmas nda ne tarz makineler kullan yorsunuz? Makinelerin hangi özellikleri daha çok iflinize yar yor? Tünelde Jack Hammer ile çal fl l - yorsa ekskavatör temel ifl makinesidir. Delme patlatma yöntemiyle çal - fl yorsan z Jumbo temel ifl makinesidir. Her iki yöntemin de 2 numaral makinesi Loderlerdir. Bunlar d fl ndaki makineler tahkimata yönelik makinelerdir. Nakliye mesafesine ba l olarak bazen Loder de il, tünelin büyüklü üne göre tek dingil veya çift dingil kamyon da kullanabilirsiniz. Tünelde temel olan sizin var olan hacminizde makineleriniz ile istedi iniz hareketleri yapabilmek ve o hacme mümkün olan en büyük gücü sokabilmektir. Bizim makinelerde arad m z düzey parametreleri bunlard r. Ekskavatörlerde iki parça bomlu olanlarla çal fl r z çünkü tek parça bomlu ekskavatör bizim yapt m z ifle uygun de ildir. Ya makineye ya da içerdeki çal flmam za zarar veririz. ki parça bomlu durdu u yerde çal flabilir ve bütün hareketleri yapabilir. Ancak tek parça bomlu bütün hareketleri yapamad için, durdu u yerde karfl taraf k r p bomu toplayamad için karfl taraf Yeralt ndaki duygunun ne oldu unu orada yaflayan bilir. Tünele indi iniz zaman d flar daki karmafladan soyutlan rs n z. Kendinizle baflbafla kald n z için çok güzel hayal kurars n z. k rmak için adeta eskrim yapar gibi bir taraftan k rar bir taraftan yürür. Bu da makineyi yorar ve afl r yak t masraf ç kar. O makinelerde bir pompa vard r. O pompa hem yürüyücüyü hem de k r c y çal flt r yordur. Sadece k r c ile çal flt n zda yürüyüfl için ayr ca hidrolik bir güce ihtiyaç olacak ki bu da di erlerinden çal nm fl bir güç olacak. Bu anlamda Volvo en büyük yard mc n z diyebilir miyiz? Muhakkak. Volvo iki parça bomlu ekskavatör dendi inde çok h zl flekilde cevap veren ve bu sektöre hizmet için elinde bu alternatifi tutan bir firma. Volvo nun Türkiye temsilcilerinin bu hassasiyeti yakalam fl olmas ndan dolay d r ki makine park m z n % 70 i Volvo fl Makineleri dir. Bizim için en az problem ç karan, en seri makine hangisiyse en iyi araç odur. Bu anlamda Volvo nun servislerinin h zl müdahalesi ve makinelerin seri ve operatörlerin tercih eder kabiliyetlere haiz olmas bizim için çok önemli. Daha öncesinde de birçok markay deneme imkan n z oldu. Yeralt çal flmalar nda Volvo fl Makineleri nin performans nas l? Tünellerde ciddi bir hararet problemi yaflar z. Volvo fl Makineleri, al m yaparken hararet problemini hiçbir zaman düflünmedi imiz bir markad r. O konuda hiçbir s k nt yaflamad k. fl makineleri kullanan operatörler aç s ndan, yüzeyde çal flanlarla tünelde çal flanlar aras nda farkl l klar var m d r? fl makinesini yüzeyde kullanan operatör belki sa n solunu dikkate al r ama tavan na dikkat etmez. E er varsa da yüzeyde çal flanlar bu konuda o kadar serbesttir ki götürüp ona çarpar. Yeralt ndaki operatörlerin her zaman için tavan al flkanl vard r. E er yoksa bu size birkaç lifte mal olur. Tünel kaz çal flmalar nda uygulanan farkl yöntemler var m? Tünel çal flmas nda, kaz makineleri aç s ndan bakt n zda iki temel yöntem vard r. Birincisi mekanize diye tan mlanan ve TBM denen tam kesit tünel açma makineleriyle çal flmak, ikincisi de konvansiyonel makinelerle çal flmakt r. Mekanizenin de bir k sm yar mekanize diye geçer, tüneli kendi çap nda de il de parça parça açmak suretiyle tamamlar. Her iki yöntem birbirinden çal fl lan makineler itibar yla farkl l k gösterir. Ama sonuçta bir boflluk aç lmas, bofllu un ayakta tutulmas için al - nacak tedbirler baz nda bakt n zda her birisi farkl tedbir de alsa ayn sonuca ulafl r. Temel olarak zemin karakterli formasyonlarda, afl r su bask s n n oldu u yerlerde TBM türü makineler tercih edilmelidir. EPB (Earth Pressure Balance) özelli i vard r. Size problem olacak bas nç kadar siz de karfl ya bas nç uygulars n z. Zemin karakterli, suya doygun ve ak fla e imli olan formasyonlarda klasik yöntemle tünel kazmak mümkün olmaz. EPB denilen makineler aynaya 10 bar bas nç uygular ve 10 bar n üzerindeki bas nc al r bara yüklenir ve bas nc düflürerek malzemeyi al r. Böylelikle yüzeyde deformasyon olmaz. E er yüzeydeki yap laflmadan dolay aynaya 10 bar bas nç geliyorsa 8 bar bas nç al yorsan z, 2 bar bas nçtan dolay kendi kendine akan malzemeyi almaya bafllars n z ve bir süre sonra bina önünüze gelir. stanbul Metrosu çal flmalar nda tünel çaplar hangi boyuttayd? Metro çal flmalar nda üç temel kesit vard r. Hat tünelleri 36 metrekare, peron tünelleri 64 metrekare, makas tünelleri 100 metrekaredir. Ama ihtiyaçlara göre metrekare kesitte de tünel aç labiliyor. Mesela Kad köy-kartal projesinde 150 metrekarelik tüneller aç lacakt r. Bu trenlerin geceleme duraklar için olacak. Metroya bindi inizde neler hissediyorsunuz? lk bindi imde insanlar kimin yapt - n konuflurlard. Bunu duymak çok güzel olurdu ama flimdi s radan vatandafl gibi inip biniyorum. Çocuklar n z bununla gurur duyuyor mu? ki k z m var. Küçük k z m inflaat mühendisli i okuyor. Bu sene de tünellerde staj n yapt. K zlar m için o tünelleri babalar n n yapm fl olmas, babalar n n kendisi için öneminden daha büyük. Maden Mühendisli ini nas l seçtiniz? Aç kças neyi seçece imi bilmedi- imden seçtim. Ben Artvin in fiavflat kazas ndan m. fiavflat ta bak r madeni vard r. Bir bak r tesisi vard. Oraya bir maden mühendisi gelmiflti. Selahattin Manga isminde. Ama o beni hiç tan maz. fiavflat n güzel diyebilece imiz bir yerinde oturuyor, alt nda arazi arac yla geziyor. Çok mutlu bir evlili i ve çok cici bir k z var. Ben onu gördükçe Demek maden mühendisi olunca böyle oluyor. diye düflündü üm için bu mesle i seçtim. Tüneller sahip olduklar zorlu koflullar nedeniyle çal fl lmas güç ortamlar. Çal flma hayat n z n büyük k sm tünellerde geçmifl bundan hiç rahats z oldunuz mu? Geriye dönük tercihlerimden hiç piflman de ilim. Yine olsa ayn hayat tercih ederim. Kolay de il tabi ki çal flma ortam m z. Bulundu umuz ortam zor. Egzoz gaz a rl kl, oksijeni az bir hava, çamur, su a rl kl bir ortamd r. Ama yap lan ifl, alt nda sizin imzan z tafl d bir vardiya neticesinde gerçekleflti i için gurur vericidir. O zamanlar makineler az oldu u için baflar kifliye endeksliydi. Ama flimdi öyle makineler var ki eskisi kadar kifliye endeksli de il yap lan ifller. Tünelcilere en kötü anlar n sordu unuzda afla yukar alaca - n z cevaplar ayn d r. En kötü an göçük alt nda kal nmas d r. Ayn zamanda da en iyi an lar o göçüklerden arkadafllar n z n kurtulmas d r. Yeralt ndaki duygunun ne oldu unu orada yaflayan bilir. Tünele indi iniz zaman d flar daki karmafladan soyutlan rs n z. Kendinizle baflbafla kald - n z için çok güzel hayal kurars n z. Tavsiye ederim, tünel buldu unuzda inin, birkaç kilometre yürüyün

10 YEN ÜRÜN Maden Ocaklar. Köprüler. fiehir içi hafriyat. fiehirleraras otoyollar. Havaalanlar. Limanlar. Tüneller. Su ar tma tesisleri. Dünyan n tafl mac l k sistemi ve büyük kamu inflaat projeleri baflar lar n büyük ölçüde ekskavatöre borçlu. Volvo EC330B LC ekskavatörler, a r inflaat ifllerini yerine getirmek için gereken gücü ve mühendisli i sa lar. A r inflaat ifllerini kontrol alt na al n A r inflaat projeleri maksimum ekskavatör performans ister. fl, ister bir otoyol projesinde binlerce ton topra n kaz lmas isterse bir yenileme projesinde demir ve moloz y nlar n n slah olsun, inflaat projesi en iyi makinelerin test alan d r. Volvo EC330B LC ekskavatör a r inflaat ifllerinin zorluklar yla bafletmek için üretilmifltir. Makine üzerinde bulunan a r hizmet tipi bom ve arm ile toprak, kaya, beton veya en a r balç kta çal flmak için tasarlanm flt r. Volvo hidroli i, üretimi maksimize etmek için müthifl bir koparma kuvveti, dönme gücü ve daha h zl çevrim süreleri sa lar. Yak t-tasarruflu Volvo motorlar Üstün mühendislik kendini, her türlü yükleme koflullar nda gereken hidrolik ve motor gücünü sa lamak üzere tasarlanm fl Volvo motorlar nda gösterir. Dikkat çekici yak t tasarrufu, Volvo EC330B LC ekskavatörünüzü, tek bir dolu depoyla iki vardiya kullanman z sa layabilir. Volvo motora sahip oldu u için de, güvenilir operasyon ve uzun ömürden emin olabilirsiniz. Hidrolik görevini yerine getirir Hidrolik sistemi iflin gereksinimlerini karfl lamak üzere tasarlanm flt r. Kütle kazma veya kamyon yükleme için gereken kontrol ve yük tutma ifllemleri için general modda çal flt r n. Setleri düzeltirken veya hassas tesviye yaparken pürüzsüz çal flma için fine modda çal flt r n. fl yard mc hidrolikler veya ataflman gerektirdi inde, ak fl n ve gücün iflin gereksinimini karfl layaca ndan emin olun. Operatör rahat ve güvende Operatör kabini, operatöre her zaman aç k bir görüfl sa layacak flekilde genifl görüfl alan sa lar. Operatör konforu ve kullan m kolayl, uzun ifl günlerinde yorgunlu u minimize etmek üzere kabinin her bir santimetrekaresinde dikkate al nm flt r. Volvo EC330B LC, müteahhitlerin bir ekskavatörden beklentilerini bilmektedir. Volvo nun üretti i di er ekskavatörlerde oldu u gibi EC330B LC için, tüm a r ifl ve inflaat mühendisli i projelerinde zorluklar n rahatça afl ld ndan emin olmak için dünyan n her yerindeki ifl sahalar nday z

11 SATIfi SONRASI K RALAMA Amac n z sadece bir inflaat makinesi kiralamak olmay p, ayn zamanda karfl l kl güvene önem veriyorsan z, bize gelin. Makinelerimizin kapasitesine ve çal flma koflullar m za kendinizi inand r n. Kiralaman n s kl kla sat nalmadan daha kârl bir alternatif oldu unu keflfedeceksiniz. Makine kiralamak, sermayenizi uzun vadeli olarak ba lamayaca n z ve kiralama süreci boyunca sabit maliyetlere sahip olaca n z anlam na gelmektedir. Makine kullan lm yorsa, size bir maliyeti olmayacakt r. Bundan dolay oldukça verimlidir ve çok iyi maliyet etkinli i sa lar. Makinelerimiz her zaman son teknolojiye sahiptir, hemen hizmete haz rd r ve çal flma sahan za uygun maliyetle teslim edilir. Yani, müflterinizin bireysel taleplerine her zaman cevap verebilecek bir konumdas n z. Kalifiye çal flanlar m z, iflinize en uygun makinede en iyi sonucu alman z için size detayl bilgiler vereceklerdir. nsan ve makine - hizmet ve kalite - Her fley tek bir elden y l ndan bu yana Merter tesislerinde faaliyet gösteren Volvo Parts Türkiye son y llarda müflteri portföyünde yaflanan hacim art fl ndan dolay büyük bir yat r ma giderek yeni yerine tafl nd. Yaklafl k 10 gün süren tafl nma sürecinde çeflit yedek parça yeni lojistik merkezindeki sistem adreslemesine göre tek tek yerlefltirildi. Orhanl Tuzla da bulunan 6000 m2 kapal alan, stratejik konumu, en son teknoloji ve ekipmanlar n kullan ld yeni Parça Da t m Merkezi hem Türkiye hem de çevre ülkelerin sadece bugün de il gelecekteki taleplerini de karfl layabilecek altyap ya sahip. Zaman ayırmanıza değecek avantajlar: Satınalmada olduğu gibi uzun vadeli bağlanan bir sermaye yok Sınırlı bir süre için uygun bir sabit maliyet Ölü sermaye yok Yüksek maliyet verimliliği Son teknolojili makineler Hızlı teslimat İş sahasına uygun maliyetle teslimat Kalifiye hizmet elemanları Verimli maliyet etkinliği İşiniz için en uygun makine çözümü Her şey tek bir elden Yeni adresinde de kalite, güvenlik ve çevre konular n ön planda tutan Volvo Parts Türkiye pazar n de iflen beklentileri do rultusunda müflteri memnuniyetini artt r c faaliyetlerine devam etmektedir. Volvo Parts çal flan bayi günlük sipariflini haz rlarken 20 21

12 SATIfi SONRASI Volvo leri Servis Anlaflmalar (V SA) na yeni bir soluk ve müflteri sat fl sonras bak m anlaflmalar na yeni bir bak fl aç s Ya Analizleri al narak komponentlerdeki afl nmalar tespit edebilecek, MATRIS Analizleriyle Volvo Servis Teknisyenleri sayesinde ise makinenizin en iyi flekilde çal flt r lmas yla ilgili de erli bilgileri size sunabilece iz. Bu bilgiler Volvo Servis Mühendislerince sizlere sunulacakt r. Günümüzün ifl dünyas nda tüm firmalar maliyetlerini k sarken gelirlerini art rmaya mecburdurlar. Bu, özellikle ifl makinesi sat n alan, kiralayan veya çal flt ran firmalar için geçerli olup, amaç mümkün oldu unca etkin ve sorunsuz çal flmakt r. Bir sat fl sonras bak m anlaflmas, makinenizin maliyetlerini etkin bir biçimde yönetip, efektif olarak kontrol edebilmenizi sa layan paha biçilemeyen bir yöntemdir..volvo, güncel V SA Standard Program n kullanarak makineniz üzerinde tam bir kontrol sa laman z için yeni bir bak m anlaflmas konsepti gelifltirmifltir. Bu yeni konseptin ad V SA SOLID BLUE dur. Volvo, V SA Solid Blue konseptini gelifltirirken birbirinden eflsiz befl bileflenini; CareTrack, MATRIS Analizi, Ya Analizi, Orjinal Volvo Parça ve Volvo Servis Mühendisleri ni bir araya getirmifltir. Bu bileflenlerin her biri kendi bafl na müflteriye yüksek bir de er sunmaktad r. Ancak bunlar n hepsi bir araya geldi inde Solid Blue konseptine güç vererek de er bütünlü ü sa lamakta ve sunulan de eri bir üst kademeye tafl maktad r. V SA Solid Blue sat fl sonras bak m anlaflmas, bir müflteri olarak ince detaylara bo ulmadan sizin kendi öz iflinize odaklanman z sa lamaktad r. Volvo, makinelerinizi proaktif olarak inceleyecek ve makinenize bakacakt r. CareTrack ile makinenizin servis zaman n kontrol edip sizden randevu talep edecek, ayn zamanda makinenizin iflleyifli hakk nda daha fazla bilgiye sahip olup olas bir hizmet d fl kalma durumunu önlemek için uzaktan kontolünü gerçeklefltirece iz. Volvo Servis Teknisyenleri kimsenin sahip olamayaca kadar gerekli tüm e itim, donan m ve programlara sahip olup herhanbi bir tamirat gerekti inde Volvo makinenizin yan na do rudan gelecektir. Orijinal Volvo parçalar makinenizin sa l kl bir flekilde çal flmas n ve uzun çal flma ömrüne sahip olmas n sa layacakt r. Volvo Servis Teknisyenleri do ru parçalar kullanman n önemini bilerek her zaman orijinal Volvo parçalar n kullanmaktad rlar. V SA Solid Blue size her zaman makinenizin en iyi flartlarda çal flmas n sa larken, sizlere servis verilirken de art de er sunacakt r. V SA Solid Blue Volvo nun size ve yapt n z ifle sundu u en kapsaml de erdir. Sade ve Güvenli Koruma

13

14 MOTOR TEKNOLOJ S Do an K ran - E itim Müdürü Volvo, 9 16 litre kategorisinde dünyan n en büyük a r hizmet dizel motor üreticisidir. Volvo dizel motorlar, Volvo Grup a üye flirketler taraf ndan üretilen kamyonlarda, otobüslerde ve ifl makinelerinde kullan lmaktad r. Denizcilik ve sanayi uygulamalar nda ana güç kaynaklar d r. Volvo fl Makineleri nde kullan lan dizel motorlar 1 litreden 16 litreye kadar genifl bir ürün gam oluflturur. VOLVO MOTOR TEKNOLOJ LER Volvo, motor ve aktarma organlar nda ciddi bir de ifliklik yapmadan yanma teknolojisini gelifltirmek ve emisyonlar düflürmek konusunda bir ad m daha ileri gitmifltir.yeni nesil Volvo dizel motorlar, V-ACT (Volvo leri Yanma Teknolojisi) ile desteklenmektedir. Bu teknoloji yeni bir yak t sistemi, daha verimli bir hava kontrol sistemi ve gelifltirilmifl bir motor yönetim sisteminden oluflmaktad r. Bu sayede Volvo fl Makineleri, zorlu arazi koflullar n n ve a r yüklerin üstesinden kolayl kla geliyor. Volvo nun Tier3 uyumlu V-ACT motorlar sadece emisyon gerekliliklerini karfl lamakla kalm yor, Volvo nun motor performans ve yak t tüketimindeki ulafl lmazl n da devam ettiriyor. V-ACT teknolojisiyle donat lm fl Orta S n f Dizel Motorlar. Yeni nesil, 6 ve 7 litre, orta s n f motorlarda Common rail yak t sistemi ve I-EGR sistemi kullan r. Common rail, herkesçe bilinen sanat eseri bir motor yak t sistemidir. Bu sistemde yüksek bas nçl yak t, ray olarak adland r lan bir yüksek bas nç akümülatöründen da t l r. Yeni motorlarda iki adet yüksek bas nç pompas kam milinden hareket alarak ray besler ve sonra yüksek bas nç borular ndan geçerek elektro-hidrolik olarak kontrol edilen enjektörlere gelir. Solenoid kontrollü bir yak t kontrol valf, bir bas nç tahliye valf ve ray bas nç sensörü common rail sisteminin ana komponentleridir. Motor elektronik kontrol ünitesi, E-ECU, Volvo motor yönetim sisteminin ana eleman d r. Sürekli common rail bas nc n, püskürtme zaman n ve her silindire püskürtülecek yak t miktar n kontrol eder. I-EGR a r hizmet motorlarda oldu u gibi, aç l p kapat labilen, motor ya bas nc yla çal flan bir valf mekanizmas d r. Egzoz valf, çok k sa bir süre için ikinci kez aç larak yanma odas na kontrol edilebilen bir miktarda egzoz gaz n n dönmesine izin verir. Böylece çok yüksek yanma s cakl klar düflürülerek ayn zamanda NOx oluflumu azalt l r. I-EGR sistemi düflük motor devirlerinde devre d fl d r buda düflük devirlerde mükemmel bir motor tepkisi ve rölanti devrinde bile mükemmel bir performans sa lamam za katk da bulunur. Volvo EMS 2 (Yeni motor yönetim sistemi) ile I-EGR sisteminin optimum çal flmas n kontrol ederek düflük egzoz emisyonu de erleri ve mükemmel performans sa lar. Yeni nesil A r Hizmet Dizel Motorlar. Bugün bütün Volvo a r hizmet tip motorlar, 9, 12 ve 16 litre motorlar, Volvo nun dünya lideri temel motor tasar m konseptiyle üretilmifllerdir. Bu tasar m n s rr sadeli idir. Azot oksit (NOx) emisyonlar n azaltmak için, Volvo a r hizmet motorlar, Volvo patentli aç l p kapat labilen bir I-EGR (egzoz gaz resirkülasyonu) sistemi kullan r. Bu sistemde gerekti inde emme stroku esnas nda k sa bir süre için ikinci bir egzoz supab hareketiyle egzoz gazlar n n kontrollü miktarlarda yanma odas na geri dönmesiyle yüksek yanma s lar azalt l r ve bunun sonucunda NOx emisyonlar azal r. Volvo D12D ve D9B a r hizmet motorlar nda, Volvo patentli çift parmak roker sistemi kullan l r. 2 8 ECU Yak t Pompas 2. Filtre 3. Ana filtre 4. Yüksek bas nç pompas 5. Yak t kontrol valf 6. Ray bas nç müflürü 7. Ray 8. Motor elektronik kontrol ünitesi 9. Enjektörler 10. Bas nç tahliye valf 26 27

15 SÖYLEfi Volvo yu tercih etme sebeplerimizden ilki iyi bir marka olmas. kincisi az yak t tüketip, çok verimli olmas. Ayr ca da yedek parça ve sat fl sonras na diyecek bir fleyimiz yok, her fley çok güzel y l nda Mersin Merkez e ba l Hebilli Köyü do umlu olan Hasan Solak, Mersin ve Adana bölgesinin hafriyat alan nda tan nm fl isimlerinden. 14 yafl nda bafllad ifl hayat nda baflar l bir grafik çizen Solak ile, operatörlük ile bafllayarak bugünlere gelifli, kulland ekipmanlar ve Volvo fl Makineleri ne olan bak fl üzerine konufltuk. Erken yaflta operatörlükle bafllad - n z ifl hayat n z bölgenin önemli firmalar ndan Solaklar Hafriyat ile sürdürüyorsunuz. Bugünlere gelene kadar neler yapt n z? 1977 y l nda ilk olarak Poclain TY 45 marka, üç tekerlekli bir makine kullanarak bafllam fl oldum ifl hayat ma y l nda befl ortakla kendi iflimizi kurduk. 3 operatör ve iki floför olmak üzere da iki orta a düfltük y l nda da tek kald m ve kardefllerimi de yan ma alarak her fleye yeniden bafllad k. Hepimiz de makine kullanabiliyorduk. Zaten yapt n z mesle in püf noktalar n bilemezseniz baflar l olma flans n z yok y l nda Solaklar Hafriyat Nakliyat nflaat Tic. Ltd. fiti. ni kurduk ve aile flirketi olarak devam ettik. O zamanlar makine park m zda iki adet Poclain ekskavatörümüz vard, iki tane 955 S imiz vard. Daha sonra farkl markalardan birkaç makine daha ald k y l sonunda Volvo Samsung u ald nda, sat n ald m z Samsung marka ekskavatör vesilesiyle Volvo ile tan flm fl olduk ve 2001 y l nda farkl markalardan birer makine daha ald k. Ama araçlar ald m z firma ile sat fl sonras hizmetlere iliflkin s k nt lar yaflad k. fiiflecam Grubu na ba l Kromsan ile 1978 den beri çal flmaktayd k ve bir sabah geldi imizde makinemizin tesisat n n tamamen yanm fl oldu unu gördük. Hemen servisi arad k, geldiler. Ama gerekli parçay temin edebilmek için bir ay beklemek zorunda kald k. Makine leasing li oldu u için kira bedelini ödemek zorunday z üstelik. Tüketici Koruma Derne i ne baflvurduk, leasing firmas na da kira bedelini ödeyemeyece imizi bildirdik. Bunun üzerine sat c firma bize bir tane eski makine verdi. Ama o makine de sorunlu ç kt. Götürüp iade ettik biz de makineyi. Hemen hemen tüm markalar kullanm fls n z, operatörlükten geldi iniz için hepsinin teknik özelliklerini biliyorsunuz. Tecrübeleriniz fl nda Volvo yu tercih etmenizin sebebi nedir? Bir ifl alm flt k ve dört ekskavatörümüz sahada çal fl yordu. Makinede birtak m kaçaklar vard ve operatörlerimiz rahats z oluyordu. Servise göndermek zorunda kald k. Bize hidrolik pompas nda ar za oldu unu bildirdiler. Bize yedek pompa verdiler ama bu kez yürüyen makine hiç yürümemeye bafllad. Müflterimiz de sözleflme gere i dördüncü ekskavatörü getirmekle yükümlü tuttu bizi. Ama makineyi bir türlü alamad k servisten, Cumartesi pazar tatil, 19 May s tatil, ancak Sal günü bakabiliriz makinenize. dediler. Oysa ben bu cümleyi müflterime söyleyemem. Biz bu s k nt lar yaflad m zdan dolay Volvo yu tercih ettik. Volvo nun, marka olarak, motor gücü olarak çok iyi oldu unu biliyorduk. Bölgemizde ilk Volvo ifl makinesini alan bizdik. O zamanlar EC290 ekskavatörler yeni ç km flt. Biz makineyi stanbul da inceledik, gördük. Çal flt rmadan, tecrübe etmeden ald k. Operatörlükten geldi imiz için, makineyi kullanmadan bile birtak m özelliklerine bakarak tan yabiliyoruz. Bir ifl makinesindeki performans, düflük devirde gücü art r rken afl r devir kayb yoksa, o makinenin daha verimli, daha ifllevsel oldu una kanaat getirebiliyoruz. Ama baz markalarda motor ve hidrolik sistem birbiriyle uyumsuz oldu u için afl r devir düflümü olur. Bu düflümü telafi etmek için motorun yüksek devir elde etmesi gerekir. Bu da yak t sarfiyat nda çok büyük bir fark yarat yor. Bizi yak t tüketimine iten Samsung oldu. Bizdeki Samsung litre yak t yak yordu. Biz bir adet seyyar sayaç koyduk. Büyük bir ifl alm flt k, 400 bin metreküplük bir dolgu yap - lacakt. Günde araçl k malzeme çekmemiz gerekiyordu. Samsung günde arac geçemiyordu. Samsung 250 litre yak p, 150 araç yüklerken, Volvo EC290 ald m zda 230 litre yak p, 200 araç yüklüyordu. Araç bafl na düflen maliyete bakt m zda, 18 metreküplük bir arac Samsung 2,3 litre ile yüklerken, Volvo 1,6 litre ile yüklüyordu. Bana hep Samsung u ucuz ald m söyleniyordu. Biz 25 tonluk Samsung u saat çal flt rm fl z, 30 tonluk Volvo ile aras nda 6 litre yak t fark ç k yordu. 6 litreyi ile çarpt m zda litre mazot kayb m olmufl. fiu an mazotun litresi 1,5 Euro oldu una göre pek de ucuz almam fl m. Biz bu hesaplamalar yap nca Volvo yu sevmeye bafllad k. Volvo nun performans, yak t tasarrufu, verimlili i di er markalarla k - yasland nda kazançl oldu u için Volvo yu tercih ettik. Özetleyecek olursak, Volvo yu tercih etme sebeplerimizden ilki iyi bir marka olmas. kincisi az yak t tüketip, çok verimli olmas. Ayr ca da yedek parça ve sat fl sonras na diyecek bir fleyimiz yok, her fley çok güzel

16 SÖYLEfi Volvo Finans n uygulamalar n çok be eniyoruz. Geçen y l yeni bir makine ald k. Volvo Finans bize kredi sa lad. 24 ay vadeli ald k ve 3 er ayl k taksitlere böldük. Di er firmalarda bu olanak yok. Rakipler de sistemlerini de ifltirmeye bafllad lar. Hafriyat iflinde makineler çok uzun süreler çal flmak zorunda kal yor ifli verilen süre içinde tamamlamak için. bu noktada da sat fl sonras servis önem arz ediyor. fle bafllad m z y llardan itibaren 1990 l y llara kadar, müflterimiz bizi ifli yapana kadar bekliyordu. Ama rekabet o kadar artt ki flimdi müflteriler iki saat bile beklemek istemiyor y l nda buradaki organize sanayi bölgesinde Trakya Cam n 450 bin metreküplük hafriyat iflini yapm flt k. Bize 60 gün süre vermifllerdi. Verilen sürede ifl bitirilmedi i takdirde, her aflan gün için TL cezai müeyyide koymufllard flartnameye. Yap lmas gereken ifli tamamlamak için ekipman n çok iyi olmas gerekiyor. Bir akflam dört müteahhit arkadafl ava gittik. Sabaha kadar gezindik ama ava rastlamad k. Silahlar kenara koyup dinlenirken birdenbire bir tavflan ç kt karfl m za. Silahlar al p, atefl edene kadar kaçt tavflan. Av n nereden ç - kaca n bilemezsiniz. Bu nedenle silah n z her zaman haz r olmal. Bizim iflimiz de aynen böyle oldu. haleler % lerle k r ma gidiyor y l na kadar % k r mlara yüksek diyorduk. Bay nd rl k birim fiyatlar nda % 25 müteahhit kâr pay vard r. Hadi ondan vazgeçtiniz, % 10 daha k rsan z toplamda % 35 eder. Ama % 65 e ç kt n zda ne olacak? Geçmiflte bay nd rl k birim fiyatlar haz rlan rken iflin verimlili ine bak - yorlard. 30 tonluk makinemiz günde metreküp hafriyat yapabiliyor. Demek ki baz tasarruflar yapabilmemiz için ekonomi ve teknolojiye ayak uydurmam z gerekiyor. Bu da baz verimlilikleri art r yor. Verimlilik art nca da fiyatlarda k rpmalara gidilebiliyor. Bu fiyatlar haz rlan rken geçmiflteki flartlara göre haz rlanm fl. Bunlar bilinçli bir flekilde araflt rmak gerekir. Baz arkadafllar çok iyi hesap yap yorlar ama tasarruf kalemlerine çok bakm yorlar. Yak t tüketiminin düflük olmas Volvo için bir avantaj ama arac n düflük yak t tüketmesi operatörün kullan m - na da ba l. Mercedes kamyon grubunda yeni bir politika uyguluyor. Sataca arac kullanacak floförü iki gün boyunca e itiyor, arac tan t yor. Operatör bilinçli olursa hem sat c hem de al c kazançl ç kar. ayr ca, 1 y l, saatlik garanti kapsam ndayken bile operatör hatalar da oluyor. Mesela H modunda çal flt n zda makinedeki performansta fazla bir de ifliklik olmuyor ama yak tta çok fark ettiriyor. Volvo nun motoru düflük devirde yüksek tork gücünü elde etti i için o performansa ulafl yor. Di er makinelerin devirde elde etti i gücü Volvo, devirde elde ediyor. Aradaki yaklafl k 150 devir fark var ki bu fark da yak tta epey etkili oluyor. Bizler elimizden geldi i kadar operatörlerimizi e itiyoruz. S k flt klar durumda da servisten destek almalar n söylüyoruz. Makinelerimizin yak t performanslar n da günlük raporlarla takip ediyoruz. Hangi makineyi hangi operatör kullanm fl görebiliyor ve yanl fl kullan mlar da sorguluyoruz. Bazen de operatörleri farkl makinelere veriyoruz. Geçenlerde bir makinenin yak t tüketimi çok fazlayd, bir araflt rd k ki makinenin turbosu ar - zalanm fl. Yak t tüketimini kontrol etmeseydik turbodaki ar zay bulamayacakt k. Kaç kiflilik bir ekibiniz var, park n zdaki makine adediniz nedir? Toplam personel say m z 26. Firmam zda flu an için, 8 ekskavatör, 3 beko loder, 1 silindir, 1 greyder ve 1 loder olmak üzere toplam 14 adet makinemiz var. Makineleri al rken finansman n nereden sa l yorsunuz? Önce Citibank tan, Yap Kredi den, Ak Leasing ten destek al yorduk. Daha sonra Volvo kendi finans flirketini kurduktan sonra oradan destek almaya bafllad k. ki makinemizi oradan ald k. Volvo Finans n deste- ini rakipler de görüyor ve takdir ediyor. Volvo için bunun bir avantaj oldu unu söylüyorlar. Biz 1982 y - l nda bafllad m zda böyle finansman destekleri yoktu. Makinenin üç kat de erinde ipotek isteniyordu. O zamanlar herkes bunu verebilecek güçte de ildi. Ama bugün, finansman deste i ve kredi al mlar ndaki kolayl klar makine al m gücünü daha da art rd. Volvo Finans n uygulamalar n çok be eniyoruz. Geçen y l yeni bir makine ald k. Volvo Finans bize kredi sa lad. 24 ay vadeli ald k ve 3 er ayl k taksitlere böldük. Di er firmalarda bu olanak yok. rakipler de sistemlerini de ifltirmeye bafllad lar. Hep kendi bölgenizde mi faaliyet gösteriyorsunuz? 2006 y l na kadar hep bu bölgedeydik ama 2006 y l ndan beri d flar ya da ifl yapmaya bafllad k. Ekibimiz büyüyünce buradaki ifller bizi tatmin etmez oldu. Adana Osmaniye de faaliyet gösteriyoruz. 20 kamyonun yan s ra, 2 loder, 2 greyder, 2 silindir ve 2 ekskavatör olmak üzere 8 tane de makine var. Ekip büyüyünce giderler art yor. Gelirler de küçük kal nca birbirini karfl lam yor. Firma olarak hafriyat n d fl nda baflka faaliyet alanlar n z var m? Biz flu an için hafriyat ve nakliyat ifli yap yoruz. Ama 2006 y l ndan bu yana da, Köydes Projesi ne ba l olarak yol ifllerini yapmaktay z. Bu ifle bafllad m zda greyder ve silindire ihtiyaç duyduk ve o nedenle park m za dahil ettik bu makineleri. Hatta biz baflka bir greyder kiralay p, kendi Volvo greyderimizi belediyeye kiral k verdik ki onlar da Volvo nun performans n görebilsin. Sizin tercihiniz hangisi, yol inflaat m hafriyat m? Bizim geçmiflte yedek parçac l m z da vard. Her makinenin parças n getirtiyor, belediyelere yedek parça veriyorduk. fiimdi burada iki ifli birden götürmeye kalkarsak birinden birini muhakkak aksat r z. Bunun olmamas için çok iyi bir kadro kurmak gerekiyor. fiu dönemde de o kadrolar kurmakta büyük s k nt lar yaflan yor. Bizim uzmanl m z hafriyatç l k oldu u için hafriyat iflini daha çok tercih ediyoruz. Ayr ca ekipman m z da bu yönde oluflturulmufl. nflaat ifline girmeye kalksak hem yat r m hem de yani ekipmanlar gerekiyor. Bir inflaat bitirdikten sonra ikinci bir inflaata girene kadar ekipman elde tutabilmek de önemli. Büyüklerimiz bize Makinecili in sonu hurdac l k. derlerdi. Biz flimdi hurdac l a düflmemek için her saatte makineyi de ifltiriyoruz y l ndan bu yana da piyasada hizmet verdi imiz için ifl s k nt m z da yok

17 YORUM BEN M VOLVO M TEK CÜMLEDE VOLVO Arnavutköy Beko Loder Dura nda bulunan müflterilerimizin baz lar ndan, Volvo fl Makineleri nin kendileri için ne ifade etti ini tek cümle ile anlatmalar n istedik. flte yorumlar lker Koçak 1983 y l nda Tokat n Zile lçesine ba l Uzunköy de dünyaya gelmifl. fiu an stanbul Arnavutköy de ailesi ile birlikte ikamet ediyor ve yine ayn bölgede çal fl yor. R dvan Hafriyat Abdurrezzak Genç Yak t tasarrufu, Güç, Sa laml k K l ç Hafriyat Metin K l ç Dayan kl l k, Uzun Ömürlülük Y ld zo ullar Hafriyat lker Koçak Performans Koçak Hafriyat Veysel Koçak Yak t tasarrufu Bayar nflaat Hüseyin Bayar Güç Zeki Coflkun Zeki Coflkun "Az yak t, Fazla Güç" Emin Ticaret Selahattin Özcan leri Teknoloji Karatafl Hafriyat Tahsin Akp nar Operatör Konforu, Operatörü yormaz Volvo markas, ifl makineleri kullan c lar na y llard r güveni, sa laml ve verdi i her hizmette özeni ça r flt rmaktad r. Volvo operatörlerinin kulland klar makinelerle ilgili görüflleri Volvo Club olarak sizlerle paylaflmak istiyoruz. Y ld zo ullar Hafriyat Ali Koçak firmas n n hem orta olan, hem de Volvo operatörü olarak faaliyet gösteren lker Koçak, fikirlerini, düflüncelerini ve hayallerini Volvo Club ile paylaflt. lk olarak 2005 y l nda Befliktafl Belediyesi nde çal fl rken Volvo BL71 ile tan flm fl. Makine ile beraber bütün k fl, kar küreme ifli yapm fllar y l nda ise Veysel Koçak a ait Volvo marka makinede operatörlük yapm fl. Dokuz y ld r operatörlük yapan lker Koçak, bunun dört y l n Volvo markas ile geçirmifl. Sabah 7 den akflam 7 ye kadar günde on iki saatini makinesi ile geçiriyor ve hatta bu yüzden ailesi kendisine k z yormufl. lker Koçak makinesini ve hayallerini flöyle anlat yor: Volvo Beko Loder, rahatl, konforu, görüfl aç s, gücü ve yak t ile çok farkl. Adam gibi kullan rsan ar za da yapmaz. Zorlu hafriyatlar n güçlü makinesi. Bir trilyon param olsun, bir tane Volvo Ekskavatör, bir tane Volvo Lastikli Yükleyici, bir tane Volvo araba al r m. Garaj yapar, hepsini yan yana dizerim. Ben Volvo ya afl m. Babam n alt na Volvo araba alaca m. Volvo Beko Loder im olduktan sonra hafriyata beni ça r yorlar. Makinemle beraber Yeryüzünün Hafriyat Canavar diye an l yorum. Arnavutköy de di er operatör arkadafllar ile geçirdi i zamanlarda lker Koçak makineleri tart flt klar n söylüyor ve Volvo Beko Loder i hiç bir makineye de iflmeyece ini ekliyor. lker Koçak n iki adet Volvo BL71 Beko Loder i var. Volvo Türkiye fl Makineleri olarak lker Koçak a biz de teflekkürlerimizi sunuyoruz

18 SÖYLEfi fiu anda bölgemizde Volvo yu tan mayan hiç kimse yok. Hatta Volvo denince önce otomobil gelir akla ama bu bölgede art k otomobilin de önüne geçmeye bafllad ifl makinesi. Volvo fl Makineleri nin Türkiye deki gelifliminde önemli paylardan biri de kuflkusuz sahip oldu u bayilere aittir. Bu say da sizlere bulundu u bölgede baflar l bir grafik çizen ve ifl makineleri pazar nda liderli i elinde tutan Zeki Kulako lu nu ve yönetim kurulu baflkanl n yapt Ceylan Otomotivi tan - taca z Gaziantep do umlu olan Zeki Kulako lu henüz okul y llar ndayken yedek parça ticaretine bafllam fl y l nda kendi ifl yerini kuran ve Mercedes otobüslerinin yedek parça sat fl n gerçeklefltiren Kulako lu, 1982 y l nda 22 yafl nda bir gençken Volvo kamyonlar n n bayili ini alm fl. Volvo genç olman zdan dolay tereddüt etmedi mi bayilik verirken? Çok tereddüt etti. O zaman Türkiye de kamyon distribütörü Ulusoy du. Ulusoy genç bir çocu u karfl s nda görünce bayilik vermek istemedi hakl olarak. O zaman servisi vermekte yetkili olan sveçli a rl - n koydu. O zaman benim maddi gücüm servislik yapmaya, servislik almaya tam yeterli de de ildi. Askerden geleli 2 y l olmufl, yeni evlenmifl gencecik biriydim. Bir sveç li ç km fl, Sen bu ifli yapars n. diyor. Böylece bayili i ald m. Ondan sonra da iflimizi hakk ile yapt m z düflünüyorum. Volvo nun bizden sonraki en eski kamyon bayisi ile 10 y ll k fark m z var y llar aras nda Volvo Kamyon Bayili i ni yapt k y l nda Volvo fl Makineleri nin Gaziantep bayili ini ald k. Adana bölgesine gelifliniz nas l gerçekleflti? Bu konuda Volvo nun bir yönlendirmesi oldu mu? Adana bölgesi için teklif Volvo dan geldi. Biz de zaten bu konuda hem bu bölgede, hem de Güneydo u da Diyarbak r taraf nda araflt rma yap - yorduk y l nda burada Tarsus ta ilk servisimizi açt k. Gaziantep teki servisimizde kamyona ilave olarak ifl makinesine bafllam flt k y l nda Diyarbak r da ofis açt k y l nda da servisimizi açt k. Gaziantep te de flu anda ifl makinesinde ciddi bir potansiyelimiz var. Bir de Kayseri de flubemiz var. Yedek parça sat fl ve mobil servis arac bulunduruyoruz orada. Bizim bölgemiz Anamur dan bafllay p A r ya kadar uzan yor. Ama bölgemiz hudutlar içerisindeki tüm müflterilerimize oldu umuz noktadan 3 saat içerisinde ulaflma flans m z var. Bu yap lanmay kurarken de ona dikkat ettik. Biz bu bölgeyi devralmadan 2000 y l nda, bu bölgede makine sat lmam flt. Pazar pay % 1 den azd bu bölgede. fiu anda bu bölgede pazar pay m z en üst noktada. fiu an itibar yla % 14 civar nda. Biz bu bölgeyi s f rdan ald k. Bu bölgede Volvo nun daha önce servisi, bayisi veya bir yap lanmas yoktu. fiu anda bölgemizde Volvo yu tan mayan hiç kimse yok. Hatta Volvo denince önce otomobil gelir akla ama bu bölgede art k otomobilin de önüne geçmeye bafllad ifl makinesi. Bu baflar y nas l sa lad n z? Hangi çal flma prensipleri buralara tafl d Ceylan? Ekip çal flmas çok önemli bizim iflte. lk baflta birçok zorluklar oldu. Kendi yetifltirdi imiz elemanlar m zla yol almay tercih ettik. Bizim kadromuzdaki, sat fl ekibimizdeki arkadafllar m z n ço u kendi bünyemizde yetiflmifltir. Üst yönetime profesyonel arkadafllar katarak alttan yetiflen çocuklarla birlikte bugünlere geldik. Profesyonel bir anlay flla amatör ruhla çal flt k. Bizim Gaziantep teki serviste 27 y ll k eleman m z var. Gaziantep te mekanik bölümündeki personelimizin bizimle çal flma ortalamas afla yukar y ld r. fl makinesinde bu yap y kuruncaya kadar baya zorland k. Ben yedek parça iflinde yetifltim. Ondan dolay sat fl sonras nda hiçbir zaman s k nt yaflamad k ama sat flta ilk y llarda sektörde yeni olman n birtak m dezavantajlar n yaflad k. Ama flimdi flunu söyleyebilirim biz ayn zamanda bölgedeki ithalatç firmalar n aras nda tek bayiyiz. Bölgemizdeki rakiplerimize bakt m z zaman markalar n kendileri var. Biz onlar n aras nda tek bafl m za bayiyiz. Konumumuzla, yap m zla önde gidiyoruz. Hepsi bizi örnek al yorlar. O yüzden yap m z inceliyorlar. Bunun nedeni sizin Volvo merkezle olan iliflkilerinizin çok sa l kl yürümesi mi? Volvo merkezle bizim her fleyimiz 34 35

19 SÖYLEfi Eflimle evlendikten 3 ay sonra Volvo ile tan flt m. Evlili imle Volvo ayn zamana geliyor. Evlendim bir o lum, bir k z m oldu. Volvo ile evlendi imizde 4 tane çocu umuz oldu: Gaziantep, Adana, Kayseri ve Diyarbak r. bir. Biz bir aileyiz, bir ekibiz. Onlar orada üzerlerine düflen görevi yap - yorlar biz burada üzerimize düflen görevi yap yoruz. Bizim için önemli olan Volvo nun sat lmas. Olaya bu gözle bak yoruz. Ben ömrümün yar - s ndan fazlas n Volvo ya verdim. Eflimle evlendikten 3 ay sonra Volvo ile tan flt m. Evlili imle Volvo ayn zamana geliyor. Evlendim bir o lum, bir k z m oldu. Volvo ile evlendi imizde 4 tane çocu umuz oldu: Gaziantep, Adana, Kayseri ve Diyarbak r. Faaliyetlerinizde baflar l olman zda bu bölgenin insan olman z n bir art - s var m? Bu bölgenin insan olmam z n çok büyük art s var. Bölge insan n n neler hissetti ini bire bir daha iyi anlayabiliyoruz. Diyarbak r daki bir insanla stanbul dan gelen birisinin ortak bir nokta bulmas epey zaman al r. Ama biz bu bölgenin insan oldu umuz için Diyarbak r daki bir insanla yeme imiz birbirine çok yak nd r, konuflmam z birbirine çok yak nd r. Yani birbirimizle paylaflaca m z çok fley vard r. Bu bölgede bir avantaj m z daha var: Gerekti inde 15 dakikan n içinde toplan p an nda karar verebiliyoruz. Rakiplerimize geldi inde burada bir toplant yap p bir kere olay tespit edecekler, tespit ettikten sonra stanbul a anlatacaklar. Ne kadar anlatabilecekleri meçhul. Kendilerini nas l anlat rlarsa anlats nlar stanbul un nas l anlad önemli. Onlar karar verinceye kadar bazen biz ifli bitiriyoruz burada. yi bir ekipseniz olaylara çabuk konsantre olup çabuk karar veriyorsunuz. Bence baflar n n en önemli nedeni bu. Ekip olacaks n z, profesyonel bir yap n z olacak. yi bir ekip oldu unuzda baflaramayaca n z hiçbir fley yok. Sat fl sonras ndaki arkadafl sat flla ilgili bir fley duydu unda sat flç kadar heyecanlanabiliyorsa, sat fltaki bir arkadafl yedek parça isteyen biri oldu unda yedek parçac kadar heyecan duyuyorsa baflar bence buradad r. Kaç kiflilik bir ekiple faaliyet gösteriyorsunuz? Bizim toplam 120 kiflilik bir kadromuz var. Biz genelde kendi elemanlar m z s f rdan al p yetifltiriyoruz. Baflar y biz burada yakalad k. Geçti imiz y l sektör aç s ndan oldukça olumsuz geçti, sat fllar çok ciddi oranlarda düfltü. Ceylan olarak bu olumsuzlu a karfl neler yapt n z? Hedeflerimizin % 55 gerisinde kapatt k y l. Bu dönem içerisinde sat fl takip ederken sat fl sonras na biraz a rl k verip olay sat fl sonras yla kapatmaya çal flt k. Bu y l sat fllar nas l seyrediyor, önümüzdeki günleri nas l görüyorsunuz? Bu sene y l n ikinci yar s nda pazar n düzelece ini düflünüyorum. Kriz söylentilerinin duraca n ve seçimlerden sonra piyasan n biraz daha düzelece ini düflünüyorum. Seçim öncesi flu anda piyasay siyasetin biraz gerdi ini düflünüyorum. Onun için seçimlerden sonra bu biraz daha düzelecektir. Bu seneki hedefleri yakalayabilece imizi düflünüyorum. Ekibim de buna inan yor. Bu senenin iyi bir y l olaca na inan yorum her fleye ra men. Müflteri ba ml l nas l bölgede, Volvo satt n z müflteri sonras nda ifl makinesi ihtiyac nda tekrar Volvo yu tercih ediyor mu? Ben flöyle söylüyorum; ilk makineyi sat c satar sonraki makineyi servis satar, sat fl sonras satar. E er satt - n z makineye iyi hizmet veriyorsan z, makineniz de iyiyse, ki biz iyi bir markay sat yoruz o zaman müflterinin gidip de baflka marka almas en son düflünece i fley olmal. E er müflteri birinci makinenin üzerine gidip ikinci makineyi baflka marka al - yorsa o zaman flapkay önümüze al p onu iyice analiz etmek laz m. Ceylan Grup bünyesindeki di er firmalar ve faaliyet alanlar neler? fiirketlerimizden biri Ceylan Metal. Biz burada ifl makinesinin ataflmanlar n ve kovalar n üretiyoruz. Bu konuda çok iddial y z. Bundan 3 y l önce 2010 y l nda biz Türkiye de 1 numara olaca z demifltim, bana göre flu anda 2009 y l nda Türkiye de 1 numaray z. Fabrika flu anda Gaziantep te ama Adana Organize Sanayi Sitesi ne tafl yaca z. Üretti imiz ürünlerin % 50 sinden fazlas n ran, Suriye, Sudan, Cezayir, Tunus, Azerbaycan, Kazakistan, Ürdün e gönderiyoruz. Her geçen gün yelpazemiz biraz daha aç l yor. Bir de ran da ranl ortaklar m zla birlikte kurdu umuz bir d fl ticaret flirketimiz var. ran la y ll k afla yukar 5 milyon Euro luk bir ticaret hacmimiz var. Ceylan ad nereden geliyor? lk yedek parça ticaretine bafllad - m zda küçük bir dükkan açm flt k. Bizim bir tabelac arkadafl m z vard, onu ça rd k. Yeni bir yer açt k, bir tabela yapal m. Ad nda otomotiv olacak ama bafl na da bir fley koyaca z. Sen otomotivi yaz biz bir düflünelim. dedik. Biz flu mu olsun bu mu olsun derken karar veremiyoruz. Bir bakt k tabelac Ceylan yazm fl, Ben bunu yazd m, be enmiyorsan z daha iyi bir fley düflünürseniz haber verin, gelir de ifltiririm. dedi. Ceylan böyle kald. Sonra biz 4-5 y l sonra dedik ki Bu Ceylan bizi anlatan bir fley de il, bir ba yok biz bunu silelim. Sadece Volvo diye an ls n istedik. Camdan çerçeveden her fleyden sildik Ceylan ismini. Aradan 2 y l geçti bir bakt m, bir kamyon floförü geldi Ceylan Otomotiv i ar - yor. Sonra bakt k ki millet bir ismi tan tmak için para harc yor, biz tan tt m z ismi siliyoruz. Ceylan kötü bir isim de de il, kals n. dedik. Böylece Ceylan kald. Grubumuzun isim babas tabelac

20 GEL fi M 2008 Mart ay ndan bu yana Volvo Türkiye olarak ifl ortaklar m za Volvo Beko Loder Faz 3 serisini sunmaya bafllad k. Faz 3 Beko Loderler tasar m ndan ürünün tamamlanmas na kadar tüm süreçlerde operatörlerin görüfl ve önerileri göz önünde bulundurularak tasarlanm flt r. Volvo mühendisleri taraf ndan yürütülen Müflteri Klinikleri nde operatörlerin talepleri dinlenmifl ve Volvo Beko Loderler üzerinde söz konusu taleplere uygun flekilde düzenlemeler yap lm flt r. motorda gerçekleflmifltir. Tier III Motor tercihi ile motor emisyon seviyesi düflürülmüfltür. D5D Motor ile düflük devirlerde yüksek güç ve tork elde edilebilmektedir. Ana Valf Grubu Lokasyonu: Kabin taban üzerinde bulunan kapaktan da rahatça eriflim sa lanabilen, yükseltilmifl ve koruma alt na al nm fl ana valf grubu Faz 3 makinelerde yap lan de iflikliklerden biridir. YENİDEN VOLVO Volvo Kullanılmış Makine Ağı, size doğru kullanılmış makineyi -ihtiyaçlarınızı dikkate alarak doğru kalitede- bulmak ve bunu yetkili bir Volvo Bayisi nden beklediğiniz yüksek hizmet kalitesinde sunmak için oluşturulmuştur. Volvo Beko Loder Faz 3 ün Farklar Volvo D5D Tier III Motor: Faz 3 Beko Loderlerde yap lan en önemli de ifliklik Motor Kompartman ve Kaput Dizayn : Yap s sa lamlaflt r lan kaput dizayn ile daha iyi bir ön görüfl hedeflenmifltir. Volvo, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan makineleri seçmenize yardımcı olan, güvenebileceğiniz bir ortaktır: Elindeki kullanılmış makineler içerisinden, uygun olanları, en titiz inceleme ve yenileme süreçlerinden geçirerek, Volvo Onaylı Kullanılmış Makine haline getirmektedir. Dikkatli biçimde seçilen bu makineler, Volvo Hizmet Teknisyenleri tarafından özenle incelenir ve testlere tabi tutulur. Bu testleri geçen her bir makine Volvo Onaylı Kullanılmış Makine olarak ayrılır. Bu testler ne kadar güvenli? Kendimize, kaliteli bir kullanılmış makinede ne aramamız gerektiğini sorduk ve tam da oradan başladık. İşte bu nedenle Volvo Onaylı Kullanılmış Makine almak, sıfır bir Volvo Makine almaya en yakın yoldur. Volvo Onaylı Kullanılmış Makineler hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın Volvo bayiine uğrayın ya da aşağıdaki adresi ziyaret edin: Volvo Yol İnşa Makineleri de Volvo Onaylı Kullanılmış Makine programı kapsamındadır. Diğer makinelerin aksine, Yol İnşa Makineleri nin inceleme ve yenileme süreçleri üretildikleri fabrikada gerçekleştirilmektedir. Bu kategorideki makineler daha çok asfalt sericiler olup, sıkıştırma silindirleri de artarak yer almaktadır. 38

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı