Solaklar Hafriyat, Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solaklar Hafriyat, Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik"

Transkript

1 Özgün nflaat Genel Koordinatörü Öner Y lmaz: Tünel Kaz lar nda Marka: Özgün nflaat Ceylan Otomotiv Yön. Krl. Baflkan Zeki Kulako lu: Bölgemizde Volvo yu Tan mayan Yok Solaklar Hafriyat, Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik EC 330B LC Büyük Projeler, Daha Yüksek Performans

2 ED TÖR Dimdik Ayakta Olmak De erli Dostlar m z, Öncelikle, elinizde bulundurdu unuz, Volvo fl Makinleri nin ç kartmakta oldu u Volvo Club n 12. Say s n sizlerle paylaflman n heyecan içinde bulundu umu belirtmek isterim. Sadece ülkemizin de il, global anlamda tüm dünyan n içinde bulundu u bu pek de sevimli olmayan ekonomik atmosferde, Volvo fl Makineleri nin, son 7-8 ayd r s kl kla duyar oldu umuz Krizden F rsat Yaratmak fikrini benimsedi ini ve Kurumsal Kültürümüz ü temsil eden Kalite, Güvenlik ve Çevreye Sayg ilkeleri çerçevesinde, stratejisinin gerektirdi i ad mlar, emin bir flekilde, birer birer at yor oldu unu çeflitli mecralarda sizlerle paylafl - yoruz. Kat l m m z bir gelenek haline getirmifl oldu umuz, zmir de Mart 2009 tarihlerinde bu sene 15.si düzenlenmifl olan Marble - Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar nda, bilhassa Mermer Sektörü nde tüm ifl ortaklar m z n be enisini kazanm fl olan L220F-Marble Lastikli Yükleyicimizi, EC360BLC-(Quick Fit) Ekskavatörümüzü ve Volvo fl Makineleri Kullan lm fl Makine Park nda yer alan makinelerden A25D Belden K rma Kaya Kamyonunu sergilemifl bulunmaktay z. fl Ortaklar m z n stand m za gösterdikleri yo un ilgi bizleri mutlu etmifltir ve 2008 y llar içerisinde tüm Türkiye genelinde en fazla ifl makinesi al m n n gerçekleflti i Ankara da, May s 2009 tarihlerinde düzenlenecek olan Komatek Uluslararas fl ve nflaat Makina, Teknoloji ve Aletler htisas Fuar na da kalabal k geliyoruz. Bizim için büyük önem tafl yan Komatek Fuar nda, 2008 y l - n n bafl ndan itibaren piyasaya sunmufl oldu umuz ve her geçen gün ifl ortaklar m z n daha fazla be enisini ve güvenini kazanan Volvo Yol Ekipmanlar Serisi ile birlikte, ürün gam m zda yer alan ürünlerin bir ço undan örnekler sergileyece iz. fl ortaklar m z n ve tüm dostlar m - z n stand m za teflrifleri, bizleri onurland racak en büyük arzumuzdur. Dergimizin sonraki sayfalar nda di er örneklerini okuyaca n z yat r mlar m za örnek teflkil etmesi maksad yla, yukar daki sat rlarda de inmifl oldu um bu iki önemli sektör fuar na geçmifl senelerde oldu u gibi kesintisiz ve eksiksiz kat l m m z, Volvo fl Makineleri nin, her koflulda ayakta kalarak, ifl ortaklar n n yan nda yer almay bir görev bildi inin en güzel göstergelerindendir. Herfleyin gönlünüzce olmas dile iyle... Sayg lar mla, M. Burçin Yard mc Ürün Pazarlama Müdürü 3

3 Ç NDEK LER V ZYON N SAN 09 SAYI:12 SAH B Volvo Türk Ltd. fiti. fl Makineleri Bölümü Ad na Mahir Hocao lu SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ M. Burçin Yard mc GENEL YAYIN YÖNETMEN Suat Nazaro lu 18 DANIfiMA KURULU Mahir Hocao lu Levent Do urga Hadi Gür fl k Hakan Koralp Renda Toksöz Levent Orcan Mustafa Koç Serdar Besler Nurettin Çevik Ebru Nihan Celkan Do an K ran YAYIN HAZIRLIK Ortak letiflim Tan t m Paz. Ltd. fiti. Ö retmen Haflim Çeken Cad. Ceceli fl Merkezi No: 15 Kat: 3 Fulya fiiflli - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI Umur Bas m ve K r. San. ve Tic. A.fi. Dudullu Org. San. Böl. 2. Cad. No:5 Ümraniye / stanbul Tel: (0216) Volvo Club üç ayda bir yay mlan r. Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy Mah. Engin Sk. No: 9 çerenköy / stanbul Tel: (0216) Volvo Club dergisinde kullan lan yaz ve foto raflar n tüm kullan m haklar Volvo Türk Ltd. fiti. ye aittir. zin almaks z n kullan lamaz. 6 Geçmifle Bakmak - Gelece e lerlemek Volvo fl Makineleri nin lk 175 Y l 12 Özgün nflaat Genel Koordinatörü Öner Y lmaz: Tünel Kaz Çal flmalar nda Marka: Özgün nflaat 18 Aya n z Yere Sa lam Bas n Büyük Projeler, Daha Yüksek Performans. Volvo EC330B LC 20 Volvo Parts Türkiye Yeni Adresinde Kiralama, Kazançl Alternatif 22 V SA n n Mavisi Solid Blue Hizmetinizde 26 Volvo En Büyük Motor Üreticisi 28 Solaklar Hafriyat Hasan Solak: Kazançl Oldu u çin Volvo yu Tercih Ettik 34 Ceylan Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Kulako lu: Bölgemizde Volvo yu Tan mayan Yok 38 Siz lham Verdiniz Biz Ürettik Volvo Beko Loder Faz 3 Serisi Merhaba, Bahar n bütün güzellikleriyle hissedildi i bu günlerde, Volvo Club dergimizin bu yeni say s n n giriflinde sizlerle, sektörümüzü mutlu edecek geliflmeleri paylaflmak isterim. Dünyada yaflanan ekonomik geliflmeler her sektörü olumsuz etkiledi i gibi, bizim sektörümüzü de olumsuz etkilemifltir. Dünya ifl makineleri pazar n n ulaflt adetlik hacimden, % 20 küçülme ile adetlere; Türkiye de de % 50 küçülme ile adetlere düflmesi tahmin edilmektedir y l bir bilinmezler y l olarak karfl m zda dururken, yaflanan türbülans ortam nda Volvo fl Makineleri olarak size ve sektörümüze kazand rd m z yeniliklerle gururlan yoruz. lk olarak, art k Volvo makinelerinizi, flantiyelerde çal fl rken, ofis ortam nda izlenmelerine imkan veren ve makinelerin performans de erlerine ulafl lmas n sa layan care track olarak isimlendirdi imiz cep telefonu ve uydu ba lant l çal flan sistemi hizmete sunduk. Art k makineleriniz size bir t k mesafesinde yak n. Di er önemli bir geliflme, Volvo Kiralama (Volvo Rents) departman m z n hizmete bafllamas ve sizlere her türlü Volvo fl Makinesi ni kiralama alternatifi sunabilmesidir. Böylece Volvo dan yeni makine ve ikinci el makine sat n alma, kiralama, yedek parça ve servis hizmetleri ve de Volvo Finans ile finansman ihtiyaçlar n za çözüm sa lanmaktad r. Bir di er önemli geliflme, sizlerle birlikte büyüyen Volvo fl Makineleri ailesinin, artan talepleri karfl lamak için yeni yat r mlar n bu kriz ortam nda devreye sokarak, 1- Büyük ve modern bir yedek parça da t m merkezini iflletmeye alm fl, böylece hem Türkiye, hem de Orta Asya ülkelerine hizmet vermeye bafllam flt r. 2- stanbul Asya yakas nda infla edilmekte olan yeni flubemiz, modern bir tesis olarak bölgemizdeki tüm kullan c lar n ihtiyaçlar n karfl layacak ve yeni servis okulumuzda operatör e itimlerine bafllayacakt r. Gerçeklefltirmifl oldu umuz bir yenilik de 2008 y l n n sonunda alm fl oldu umuz ISO flikayetlerin ele al nmas ile ilgili standart olup, art k bize iletti iniz tüm talepler bu standartlar çerçevesinde ele al nmakta ve çözüme kavuflturulmaktad r. Bunlar n haricinde sizlerle paylaflmaktan mutluluk duyaca m tamamlanmakta olan baflka geliflmeler de mevcut olup, umar m bir sonraki say m zda onlar n da tamamlam fl olman n mutlulu u ile sizlerle paylafl r m. Çünkü yapt m z tüm yat r mlar n yegane sebebi, Volvo fl Makinesi kullan c lar na çok daha iyi hizmet verebilmek ve iflletme maliyetlerini düflürmelerine yard mc olmakt r. Bu konuda art k sektörümüzün iyi bildi i Volvo fl Makineleri nin, iflletme maliyetleri göz önüne al nd nda sa lad avantajlar, bu kriz ortam nda her iflletmenin olmazsa olmaz durumundad r. Bizlere gösterdi iniz güven ve verdi iniz destek için teflekkür ederim. Sayg lar mla, Mahir Hocao lu 4 5

4 DÜNDEN BUGÜNE VOLVO 2007, Volvo fl Makineleri nin do uflunun 175. y l yd. Volvo, öncü ve yenilikçi bir ruh ile bütün bu y llar boyunca sektörde ilklere imza att. Volvo fl Makineleri bugün yaln zca sektördeki en eski flirket de il, ayn zamanda sektör liderlerinden biridir lerin ortalar nda, sanayi devrimi bizi tar m toplumundan sanayi toplumuna tafl d. Yeni geliflmeler iyimserli i, gelece e inanc ve giriflimcilik ruhunu besliyordu. Bu dönem, üç teknik deha Johan Theofron Munktell ile Jean ve Carl Gerhard Bolinder kardefllerin bugünkü Volvo fl Makineleri nin temelini atmalar için mükemmel bir f rsat sa layan heyecan verici ve büyümeye aç k bir dönemdi. Bu üçlünün pek çok ortak yönü vard. Örne in, üçü de kendi bildikleri yolu takip etmeyi, anayoldan ayr lmay ve bilinen problemler için yeni perspektifler gelifltirmeyi becerebiliyorlard. Bu özellikler, giriflimcilikleri ile birleflince, yetenekli ve usta ifl arkadafllar n çeken çal flma ortamlar oluflturmay baflard lar. Yollar n n bir noktada kesiflmesi ve kurduklar iki fantastik flirketin bir araya gelerek, gerçekten büyük bir oluflumu ortaya ç karmas da çok do ald. Theofron Munktell sveç mühendislik tarihinde bir efsane 1832 y l nda, teknik deha Johan Theofron Munktell, Eskilstuna flehri taraf ndan yerel mekanik sanayini gelifltirmek üzere bir atölye kurmakla görevlendirildi. Bu, sveç mühendislik tarihinin parlak bir döneminin bafllang ç noktas oldu. Evet, pek çok yenilik Munktell in flirkette Volvo nflaat Makineleri nin temelini atan üç teknik deha Johan Theofron Munktell ile Jean ve Carl Gerhard Bolinder kardefller. görev yapt y llardan, hatta 1887 deki ölümünden sonra ortaya ç kt, ancak fantastik bir tarzda yolu gösteren oydu. Örne in, flunlar Munktell in sadece birkaç ony l içinde yaratt ç r açan tasar mlardan birkaç d r: sveç in ilk mekanik dokuma tezgah, sveç in ilk biçerdöveri, sveç in ilk buharl lokomotifi, Uppsala Üniversitesi Gözlemevi nin kayar kubbeli çat s ve ülkedeki tüm hapishanelerin s tma sistemleri. Johan Theofron Munktell, 1832 de daha 27 yafl nda iken Eskilstuna ya geldi inde, sveç te zaten sayg duyulan bir isimdi y l nda Vasteras kentinin d fl nda do mufl, fakat 17 yafl nda Stockholm e tafl nm flt. Tan nm fl mühendis Gustaf Broling ile geçirdi i birkaç y l n sonunda Kraliyet Darphanesi nde formen oldu ve para basma makinelerini k smen kendi bafl na modernlefltirdi. Bu yetmezmifl gibi, ifl d - fl ndaki zamanlar nda sveç in ilk matbaa makinesini, Lars Johan Hierta n n 1830 da ilk Aftonbladet gazetesini basmakta kulland makineyi, tasarlad ve imal etti. Eskilstuna kenti için gerçek bir dönüm noktas çi giriflimcilik ile doluydu ve olaylara genifl bir perspektiften bakma yönünde nadir bir yetene e sahipti. Eskilstuna da iken, bugün kolej seviyesindeki mühendislik e itiminin yerini tutan yerel teknik e itimin temellerini att. Torchalla dan Eskilstuna ya giden su yolunun restore edilmesi karar n n arkas ndaki itici güç oydu, ve gemilerin flirketin liman na kadar ulaflmas n sa layan yükseltme havuzlar n n inflas n sa lam flt. Bu önemli bir ulaflt rma sorununu çözmüfltü ve kendi ifadesiyle baflkentle art k do rudan ba lant ya sahip olan flehir için gerçek bir dönüm noktas idi. Demircilerin daha az içmesi için birac l a bafllad Bütün di er fleyler yan nda Johan Theofron Munktell, sa l kl yaflam n savunucusuydu ve kendi demircilerinin iflte ve ifl d fl nda ölçüsüz biçimde likör içerek sarhofl olmalar ndan hiç hoflnut de ildi. Bu nedenle, 1853 y l nda demircilerin içki yerine bira içebilmesi için kendi bira iflletmesini kurdu. Bugün biraz tuhaf görünse de, bu dönemde haftal k ortalama alkol tüketiminin 2,5 litre oldu- u göz önüne al nd nda, bira, iflçilerin sa l k ve çal flma kapasitelerinde harikalar yarat yordu. Munktells sveç in ilk buharl lokomotifini üretti Ad daha sonra Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag olarak de ifltirilen Eskilstuna Mekaniska Verkstad, bafllang çta matbaa makinelerinde ve torna, matkap, dövme presleri ve tafllama makineleri gibi imalat tezgâhlar nda uzmanlaflm flt. Munktells atölyesinden ç - kan ürünler k sa sürede kaliteleriyle bilinir haline geldiler. Fakat, Johan Theofron yeni imkanlar gördü y l nda ngiltere ye gitti ve lokomotif üretimini taklit etmek için gerekli ilham ve bilgiyle döndü. Üretim birkaç y l sürse de, 1853 y l nda Munktells Mekaniska Verkstad sveç in ilk lokomotifi olan Firstling i imal etti Mikroskop icat edildi ve hücre keflfedildi Faraday ilk baflar l elektrik motoru deneyini gerçeklefltirdi Johan Theofron Munktell Eskilstuna daki atölyesini kurdu. OK ibaresi ilk defa bir gazetede bas ld. (Boston Morning Post) ngiliz Stephen Perry kauçuk band icat etti. Munktells sveç in ilk lokomotifini üretti Çelik üretiminde Bessemer yönteminin patenti al nd Abraham Lincoln ABD Baflkan oldu Fyodor Dostoyevski nin Suç ve Ceza s yay nland Süveyfl Kanal aç ld Alexander Graham Bell telefonu icat etti Nikolaus Otto dört zamanl yanmal motorun patentini ald Bolinders dünyan n ilk fonksiyonel, silahl denizalt s n n yap m nda yer ald Gottlieb Daimler ve Karl Benz, ayr ayr dünyan n ilk otomobillerini ürettiler Paris teki Dünya Fuar nda Eyfel Kulesi aç ld Rudolf Diesel, dizel motorun patentini ald 6 7

5 DÜNDEN BUGÜNE VOLVO Ayarlanabilir anahtar n mucidi de Munktell de çal flt Munktells Mekaniska Verkstad da hakim olan yarat c ruha bir baflka delil ve ilginç bir baflka gerçek de, di er bir sveçli dahinin iki dönem boyunca ( ve ) flirkette çal flm fl olmas d r. Ad Johan Petter Johansson du ve tüm dünyada en çok bilinen sveç icatlar ndan biri olan ayarlanabilir anahtar n mucidiydi. Bundan önce de en az onun kadar bilinen boru anahtar - n icat etmiflti. Bolinder kardefller Munktell ruhunu sürdürdüler 1832 de Munktell Eskilstuna ya tafl nmak üzere Kraliyet Darphanesi nden ayr ld nda, yerine baflka bir genç ve çok yetenekli mühendis olan Jean Bolinder geçti. Johan Theofron dan yedi yafl daha küçük olan Jean da, aynen onun gibi, Gustaf Broling in yan nda ç rakl ktan yetiflmiflti; ve Kraliyet Darphanesi nde Munktell in yarat c ruhunu sürdürerek, iflletmeyi iyilefltiren ve verimi art ran yeni makineler icat etti. Bu flekilde çok iyi isim yapt ve çok cömert ifl teklifleri ald. Ancak, bu tekliflerin hepsine hay r dedi ve aynen Munktell gibi ngiltere ye giderek dökümevleri, dökümcülük ve mühendislik teknolojisi hakk nda bilgi edinmek istedi. Böylece, o s rada Kockum da çal flan kendinden befl yafl küçük kardefli Carl Gerhard yan na alarak 1842 y l nda ngiltere ye gitti. Çok zorlu ve s k nt l bir deneyimdi fakat baflta buharl makineler olmak üzere çeflitli alanlarda bilgice zenginlefltiler. sveç e döndüklerinde kafalar nda birçok yeni fikir vard ve 1844 y l nda Stockholm de Kungsholmens Gjuteri & Maskin Verkstad kurdular. fiirket k sa sürede büyük ilerlemeler kaydetti ve 1850 lilerin bafllar nda geliflti ve büyüdü. Dünyan n ilk fonksiyonel silahl denizalt s 1883 y l nda Bolinders Mekaniska Verkstad, dünyan n ilk fonksiyonel silahl denizalt s n n tasar m nda yer al nca dünya çap nda ün kazand. 19 metre uzunlu undaki puro nun 3 mürettebat vard ve periskopu bulunmuyordu. Havadaki oksijeni kontrol etmek için mumlar kullan l yordu ve bunlar ayn zamanda tek fl k kayna idi. Yunanistan a bir tane sat ld ve ezeli düflman Türkiye fark etti inde, iki oldu. Bolinders sveç in ilk yanmal motorunu üretti 1893 y l nda Bolinders, sveç in ilk yanmal motorunu üretti -tek silindirli, dört zamanl ve kerosenle çal flan bir motordu-. Sonraki y l Carl Gerhard ve ondan befl y l sonra 1899 da Jean öldü. Fakat flirket devam etti ve ilk motorun yerini k sa süre sonra iki zamanl yar m dizel motor ald. Motorlar döneminde gün a ar rken, Bolinder flirketi de heyecanl ve baflar l bir yeni bafllang ç yap - yordu. lk uçufl, izafiyet teorisi ve sveç in ilk çiftlik traktörü Yüzy l bafllang c, sanayileflmenin, yeni makinelerin ve insan hayat n iyilefltirecek ve kolaylaflt racak devrimci yeniliklerin kullan labilece i, f rsatlarla dolu bir devir için umut yarat yordu. Bu yarat c ve iyimser ortamda, 1901 y l nda, Röntgen, Bohr ve di erlerine ilk Nobel ödülleri verildi y l nda zeki hatta belki de deli olan Wright kardefller ilk uçuflu gerçeklefltirdi ve yine ayn y l içinde tüm zamanlar n en büyük dehalar ndan Albert Einstein izafiyet teorisini gelifltirdi. Munktell de flirketin Volvo fl Makineleri olmas na giden yolda önemli kilometre tafllar afl yordu da flirketin ilk inflaat makinesi olan buharl silindir gün fl na ç kt, ve 1913 y l nda flirket sveç in ilk çiftlik traktörünü üretti. Hikaye bir stakoz yeme inde bafllad Sadece Volvo fl Makineleri de il, tüm sveç sanayi tarihinde önem tafl yan bir kilometre tafl, 1927 y l nda sveç in belki tüm zamanlar boyunca en bilinen flirketinin kurulmas yla afl ld. Fikir bundan üç y l önce bir sveç gelene i olan bir stakoz yeme i s ras nda ortaya ç km flt. Güzel bir yaz akflam nda Assar Gabrielsson ve Gustaf Larsson Stockholm deki Sturehof restoran nda bulufltular. Bu iki otomobil merakl s büyük bir tabak taze piflmifl stakoz smarlad lar ve birkaç saat sonra Volvo do du. Otomobillerin insanlar taraf ndan kullan ld n ve Volvo da yap lan her fleyin ard ndaki prensibin her zaman güvenlik olmas gerekti ini kabul ettiler. Bu, arabalar, kamyonlar, otobüsler ve inflaat makineleri dahil tüm araçlar m zda bugün bile geçerli olan bir prensiptir. Volvo da gelifltirme ve üretim her zaman insani koflullar üzerine gerçekleflmifltir. Borsa krizi Bolinders ve Munktells i birlefltiriyor 24 Ekim 1929 da ABD de borsan n çökmesi Büyük Buhran n bafllang c oldu deki Kreuger çöküflü ile birlikte sveç te de sorunlar ç gibi büyüdü ve bankalar n varl klar borsalar kadar h zl bir biçimde eridi. Handelsbanken bankas mühendislik sanayindeki varl klar n korumaya karar verdi ve bu karar n bir neticesi de Bolinders ve Munktells in birlefltirilmesi oldu. Böylece, Johan Theofron taraf ndan Eskilstuna da kurulmas ndan tam yüzy l sonra Bolinder Eskilstuna ya tafl nd ve iki flirket AB Bolinder-Munktell ad alt nda birleflti. Volvo, Bolinder-Munktell i sat n al yor Savafltan sonra Bolinder-Munktell için gelecek belirsizdi. Handelsbanken kendini sanayiye do rudan ba ml olmaktan kurtarmak istedi. Bir süre flirket neredeyse Amerikan traktör üreticisi International Harvester a sat lm fl gibiydi. Fakat baz olaylar n akabinde May s 1950 de flirketi sat n alan Volvo oldu. fiirketin tarihinde gerçek bir alt n ça flimdi bafll yordu, ve dönem traktörlerin, biçerdöverlerin, ve gittikçe mekanikleflen orman endüstrisi için geliflmifl makinelerin yüksek hacimlerde sat ld bir dönemdi. Ayr ca, 1950 li ve 1960 l y llar n geliflme döneminde öncü inflaat makineleri gelifltiriliyordu. Bu makineler zamanla flirketin üretiminde hakim pay al rken, ayn zamanda ihracat rakamlar n patlat yordu. ki öncü do du Geliflme ve yarat c l k ço u zaman olaylara yeni bir gözle bakmak ve zaten geçilmifl olan yollara ve mevcut güzergâha odaklanmak yerine yeni perspektifler gelifltirmekle ilgilidir. Bir aç dan, geçmifli de dikkate alarak, flafl rt c derecede aç k ve basit görünen fikirleri zor problemlerin çözümünde kullanmak ve böylece büyük ilerlemeler sa lamakt r. flte bu eski gerçekleri sorgulama ve olaylar tersine çevirme becerisi, Bolinder-Munktell in Volvo fl Makineleri nin dünya çap ndaki büyük baflar s - n n temelini oluflturan iki öncü ürünü lastik tekerlekli yükleyici ve belden k rma tafl y c - gelifltirmesini sa layan fleydi. Volvo ilk lastik tekerlekli yükleyicisini üretiyor 1954 y l nda Bolinder-Munktell ve Bröderna Lundbergs Mekaniska, yenlikçi arka uç yükleyicisi H10 u gelifltirdiler. Yapt klar basitçe s radan bir traktörün arkas n önü Bolinders sveç in ilk yanmal motorunu üretti (Weyland n patenti) Lumiere kardefller Paris te ilk film gösterisini yapt lar - sinema do du Wilbur & Orville Wright dünyan n ilk uçuflu için havaland lar Titanic, bir buzda na çarparak batt Munktells sveç in ilk traktörünü üretti Birinci Dünya Savafl Charles Lindberg St. Louis in an s na Atlas Okyanusunu uçarak aflt Walt Disney, Mickey Mouse karakterini yaratt Belçikal çizer Hergé, Tenten i ilk maceras na yollad Bolinder ve Munktell flirketleri birleflerek Bolinder- Munktell i oluflturdu kinci Dünya Savafl patlak verdi Frank Sinatra, Tommy Dorsey in grubuna solist olarak girdi IBM Yönetim Kurulu Baflkan Thomas Watson, yaklafl k befl bilgisayarl k bir dünya piyasas oldu unu söyledi Volvo, Bolinder- Munktell i sat n ald lk Volvo lastik tekerlekli yükleyici H10 pazara girdi Elvis Presley, That s All Right ile müzik dünyas na girdi 8 9

6 DÜNDEN BUGÜNE VOLVO ne çevirmek ve yükleyici birimi büyük tekerleklerin üzerine yerlefltirerek daha a r yüklere ve daha büyük koparma kuvvetlerine imkân sa lamakt. Arkada yer alan ve direksiyonu sa layan zemin difllileri arac n operasyonunu çok kolaylaflt r yordu. Volvo nun ilk lastik tekerlekli yükleyicisi do mufl oldu. Volvo belden k rma tafl y c konseptini icat ediyor 1950 lerin sonunda, Braas taki mühendislik flirketi Livab, çekmeli treyler tafl y c lar ve traktörlerin bileflimleri üzerine denemeler yap yordu. Fakat, baflta manevra kabiliyeti olmak üzere önemli baz zorluklar vard. Traktörün ön tekerle i karda kolayca kayd için, flirket basitçe ön tekerle i olmayan ve mafsall direksiyon ve kontrol bileflenlerinin yükleme biriminin tekerlekleri üzerinde yer ald bir traktör tasarlamaya giriflti. Makinenin geliflimi h zland ve birkaç y l sonra 1965 de Livab, Bolinder-Munktell ile bir iflbirli i anlaflmas imzalad. Sonraki y l, dünyan n ilk seri üretim tüm tekerleklerden çekiflli belden k rma tafl y c s DR 631 piyasaya ç kt. Livab, varl n art k belden k rma tafl y c birimimiz olarak sürdürmektedir. Volvo BM kuruldu ve flirket oda, çekirdek faaliyet alan na kayd 1973 y l nda flirketin ad, Volvo kimli ini gelifltirmek ve inflaat makinelerine odaklanmay güçlendirmek için Volvo BM AB olarak de ifltirildi. Dört y l sonra flirket tar m ve orman sektöründen ç karak, tamamen inflaat makinelerine odaklanmaya karar verdi. Bu, baflar l ve ak ll - ca bir karard ve sonraki y llarda Volvo taraf ndan üretilmifl en iyi makineler dünyan n dört bir yan ndaki ifl sahalar nda kullan lmaya bafllad. fiirket büyüyor 1985 y l nda, Volvo BM, ürünlerine Amerikan pazar n tamamen yeni bir tarzda açan stratejik ve ak ll ca bir kararla (ilk tekerlekli yükleyicisini Volvo gibi daha 1954 y l nda üreten) Amerikal üretici Clark Equipment ve ba l flirketi Euclid ile ittifak kurdu. Clark Michigan olan ürün ad Michigan olarak k salt ld ve Volvo BM, Michigan ve Euclid kurulan yeni flirket olan VME Group un alt nda birlefltirildi. Ak ll ca gerçeklefltirilen birkaç yeni flirket al mlar yla, yeni flirketler grubu sonraki y llarda önemli baflar lara imza att. Ürün portföyü ekskavatör ve kompakt makinelerle geniflliyor 1980 lerin sonu ve 1990 lar n bafl Avrupa ve dünya için ayaklanma ve ihtilal dönemi idi. Berlin Duvar 1989 y - l nda y k l rken, 1991 de Sovyetler Birli i parçalanarak 15 ba ms z devlete ayr ld. Yeni bir dönemin bafllang - c nda, nefle ve ümit, endifle ve heyecan birbirine kar flm flt. Ürün portföyünü geniflletmek ve kompakt makine pazar na girmek için, VME, Alman flirketi Zettelmeyer Baumaschinen GmbH nin ço unluk hissesini sat n ald. Zettelmeyer ve flirketin üstün kaliteli kompakt yükleyicileri Almanya ve di er Avrupa ülkelerinde zaten pazar lideriydi ve bu makineler kolayca flirkete entegre oldu. Ayr ca, 1991 y l nda VME y llard r orta oldu u Eslöv deki ekskavatör flirketi Akermans Verkstads AB yi sat n ald da kurulan Akermans 1939 y l ndan bu yana ekskavatör üretmekteydi. rak Volvo fl Makineleri ni (Volvo Construction Equipment) kurdu. Ayn y l, Avrupa n n ilk kompakt ekskavatör üreticisi olan Frans z flirketi Pel-Job flirket bünyesine kat ld. ki y l sonra da, Kanadal motor greyder devi Champion sat n al narak, ürün portföyü daha da geniflledi ve Kuzey Amerika pazar ndaki flirket varl sa lamlaflt. Volvo dünyada Kore ye yat r m yapan ilk flirket 1998 y l nda Volvo fl Makineleri, yeni heyecan verici f rsatlar, ve geliflmek ve ürünlerini iyilefltirmek için yeni alanlar aramaya devam etti. Sonuç olarak, Volvo fl Makineleri Kore de yat r m yapan ilk yabanc flirket oldu. Samsung Heavy Industries in yüzey kaplama makineleri biriminin sat n al nmas, Asya daki ürün tekliflerimizi ve varl m z güçlendirdi. Çin de ortakl k ve Ingersoll Rand ile geniflleyen ürün portföyü Ocak 2007 de Volvo fl Makineleri, Çin in en büyük lastik tekerlekli yükleyici, ekskavatör, beko ve yol silindiri üreticisi Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd. flirketinin % 70 ini sat n ald. Lingong gelecekteki büyüme stratejimizde önemli bir rol oynayacak. Nisan 2007 de Volvo, Amerikan flirketi Ingersoll Rand n, a r silindirler, asfalt sericiler ve malzeme istifinde kullan lan teleskopik forkliftler ile a r arazi tafl tlar gibi makineleri üreten yol infla makineleri biriminin al m n bitirdi. Bu sat nalma, Volvo fl Makineleri nin a r inflaat makinelerindeki dünya lideri pozisyonunu pekifltirmifltir. Stratejik aç dan, ürün portföyümüzü geniflletmekte ve inflaat makinelerinde daha eksiksiz bir ürün serisi sunmam z sa lamaktad r. Müflteri hizmetlerinde sürekli iyileflme Müflteri hizmeti, servis ve yedek parçadan daha fazlas n ifade eder. Perakende sat c ve müflteri aras ndaki sürekli diyalog sayesinde müflterinin ihtiyaçlar n öngörmeyi gerektirir. Genifl ürün ve hizmet portföyümüz, bu felsefenin merkezinde yer almaktad r. Volvo Care Track telematik bir sistem Volvo difl sistemi ve fabrikada yenilenen bileflenler gibi farkl servis anlaflmalar m z da ayn prensibin ifadesidir. Volvo tarihini ziyaret edin Sizi 175 y ll k sanayi tarihini izlemeye davet ediyoruz, gerçekten! sveç in Eskilstuna kentindeki Munktell Müzesi nde hayranl k verici pek çok ürün bulacaks n z. Tarihimiz hakk nda daha fazla fley ö renmek isteyenlere adresini ziyaret etmelerini öneriyoruz. Burada flirketimiz ve ürünlerimiz hakk nda daha fazla bilgi bulacaks n z. Volvo fl Makineleri 1995 y l nda Volvo, VME deki Clark hisselerini sat n ala Volvo BM, dünyan n ilk seri üretim belden k rma tafl y c s n piyasaya sürdü Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan oldu VME Grup kuruldu Berlin Duvar y k ld VME Volvo taraf ndan sat n al nd ve ad Volvo nflaat Makineleri olarak de ifltirildi Yeni 30 tonluk lastik tekerlekli yükleyici Volvo L220D üretkenli i ve düflük yak t tüketimi ile piyasay etkiledi Dünya milenyum dönümünde bir bilgisayar facias endiflesi yaflad - neyse ki korkular temelsiz ç kt Volvo nun skid steer yükleyici üretimi Asheville de bafllad Volvo taraf ndan 70 ton s n f ndaki EC700B ekskavatörü pazara sürüldü sveç in ulusal buz hokeyi tak m hem Olimpiyat hem Dünya fiampiyonu oldu Volvo nun G900 - serisi greyderleri gün fl na ç kt Entegre elektrikli-dizel hibrid motorla, Volvo, enerjiyi ve çevreyi koruman n yolunu gösterdi Dünyan n ilk tam süspansiyonlu belden k rma tafl y c s Volvo taraf ndan pazara sürüldü Çinli Lingong ve Ingersoll Rand n yol infla bölümü Volvo taraf ndan sat n al nd Volvo yeni 50 tonluk lastik tekerlekli yükleyici L350F i piyasaya sürdü 10 11

7 SÖYLEfi Karfl laflt m z her durumda ne yap lmas gerekti i, hangi ekipmanla çözülmesi gerekti i konusunda çok yo un bir birikimimiz vard r. Bizim as l güçlü oldu umuz nokta budur y l nda Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli i nden mezunu olan Öner Y lmaz, y llar aras nda Karadeniz Bak r flletmeleri nde görev yaparak kariyerine bafllar. Askerden döndükten sonra s ras yla Ankara çme Suyu Projesi nde 6 y l Cinali tünellerinde, GAP Projesi kapsam nda da 6 y l Urfa tünellerinde görev yapar y - l nda stanbul Metrosu nda bafllayan görevinde 2000 y l na kadar yeralt iflleri sorumlusu olarak çal flan Y lmaz, 2000 y l ndan sonra da Özgün Grup bünyesinde oluflturulan Soner Temel Mühendislik in Genel Müdürü ve ayn zamanda da Özgün nflaat n Genel Koordinatörü olarak görev yapmakta. Öner Y lmaz ile Türkiye deki tünel kaz çal flmalar n n kapsam n, zorlu unu ve Volvo fl Makineleri nin kendilerine verdi i deste i konufltuk. Özgün nflaat ne zaman kuruldu? Soner Mühendislik ten önce ne tarz ifller yap yordu? Özgün nflaat 1993 y l nda kuruldu ve ilk ifl olarak 1994 y l nda stanbul Metrosu nda çal flmaya bafllad. Taksim-Levent aras ndaki metronun kaz ifllerinin yaklafl k % 50 sini Özgün nflaat yapt. Küre Afl köy de STFA n n Etibank ad na alm fl oldu- u yeralt madeninin haz rl k galerilerinde ciddi boyutlarda bir ifl yapt. Özgün nflaat, Karadeniz Otoyolu Perflembe-Bolaman aras Hapan Tünel nflaat, DS nin Anadolu yakas ndaki Kömürlük Tüneli inflaat, Seyit Ahmet Deresi nin slah na iliflkin, zor koflullarda aç lan 350 metrelik tünelin inflaat, zmir Metrosu nun istasyon merdiven tünellerinin inflaat gibi çeflitli projelerle 1994 y l ndan 2003 y l na kadar altyüklenici olarak Türkiye nin de iflik bölgelerinde, de- iflik projelerinde görev yapt y l n n bafl ndan bu yana Soner Temel Mühendislik alt yüklenicilik ifllerini yaparken, Özgün nflaat da uluslararas müteahhit olarak faaliyet göstermeye bafllad. Özgün nflaat 2003 y l nda Cezayir de Tizi-Ouzou Demiryolu projesinde ana yüklenici olarak göreve bafllam flt. Bu proje bu y l n sonunda tamamlan yor. Ayr ca birinci oldu u dört projeden bir tanesinin ifl emri verildi haz rl klar devam ediyor. Di er projelerden birinin bu y l içerisinde di er ikisinin de önümüzdeki y l ifl emirlerinin verilmesini bekliyoruz. Bu arada Özgün nflaat, Türkiye de de stanbul Büyük fiehir Belediyesi nin Ambarl At k Su Projesi ni tamamlad. Yenikap Alibeyköy At k Su Projesi nin de ihalesini ald. Çal flmaya bafllama haz rl klar sürüyor. Bir de Zonguldak çme Suyu Projesi var devam etmekte olan. Soner Temel Mühendislik, temel mühendislik amaçl kurulmufl olup, 2005 y l ndan sonra tünelcilik, metro, karayollar gibi yeralt çal flmalar na yo unlaflt. Soner Temel Mühendislik in bitirdi i önemli projelerden bir tanesi Ordu da Dar ca HES Projesi dir. Projenin 5 kilometrelik tünel bölümü 10 ay gibi k - sa bir sürede tamamland. fiu anda stanbul Metrosu nun Levent-Maslak aras ndaki çal flmalar tamamland. Maslak-Hac osman aras ndaki tünel çal flmalar devam ediyor. 70 milyon Euro luk bütçeli bu çal flma önümüzdeki y l n sonlar na do ru bitmifl olacak. Kad köy-kartal Projesi nde Kartal ile Cevizli aras ndaki tünellerin NATM yöntemiyle yap lacak k - s mlar bizim uhdemizde. Ayr ca Kad köy stasyonu nun oldu u bölgedeki makas yap lar n biz yap yoruz. Oradaki ifl hacmimiz de 65 milyon Euro tutar nda. Tünel kaz çal flmalar nda hem sizin hem de Özgün nflaat n büyük bir deneyimi var. Tünel inflaat n n di er altyap çal flmalar ndan farkl l klar nelerdir? Yeralt yap lar nda karfl laflaca n z zorluklar ve çözümler, aç kta yap - lan çal flmalardakinden farkl d r. Mesela aç kta bir kaz yapt n z zaman flevlendirmek suretiyle problemlerinizi çözebilirsiniz. Yeralt nda böyle bir flans n z yok. Yeralt yap s belli bir geometrideki aç kl kt r. Çal flmay yaparken geometri kendi ebad n muhafaza etmek durumunda. O nedenle yeralt nda kaz çal flmas nda, sadece kaz yap labilirli i de il, yap lm fl olan kaz hacminin kendi büyüklü ünü muhafaza etmesi de önemli oldu undan, tahkimat bölümü çok önemlidir. Tahkimat tünelcilikte kaz kadar hakim olunmas gereken bir konu. Tünel kaz çal flmalar nda firmam z n önemli bir yeri var Türkiye de. Bunun iki nedeni var, birincisi firman n iskeletini oluflturan insanlar n önceki meslek yaflamlar nda da tünelci olmalar. Özgün nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Karakullukçu bir ifl için gerekli olan yat r mlar n yap lmas konusunda oldukça duyarl d r. Kendisi birebir iflleri yönetmesinin d fl nda yap lmas gereken her ad mda bizleri desteklemifl, yüreklendirmifltir. Makineleflme, mobilize olma konusundaki kabiliyetimiz oldukça yüksektir. kincisi de al nan iflin muhakkak yap lmas d r. Bir ifl ihale edildi i zaman bir proje ile ihale edilir. Yeralt ifllerinin projede tam olarak tan mlanmas mümkün de il. Yap lm fl sondaja göre haz rlanm fl bir proje vard r ve tespit edilememifl durumlarla karfl laflabilirsiniz. flte bu gibi durumlarda firma olarak, teknik elemanlar n zla, ekipmanlar n zla karfl - laflaca n z problemi ne kadar çözebilece iniz önemlidir. Bizim as l güçlü oldu umuz nokta budur. Karfl laflt m z her durumda ne yap lmas gerekti i, hangi ekipmanla çözülmesi gerekti i konusunda çok yo un bir birikimimiz vard r. Örnek olarak, 12 13

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2 C M Y CM MY CY CMY K Say : 9 2008/2 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Kore deyince Hyundai > Marble 2008 de Hyundai fark > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker Ç NDEK LER HABERLER

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

Araflt rma. Raporlar. MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU. Haz rlayan Salih Sami ATILGAN

Araflt rma. Raporlar. MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU. Haz rlayan Salih Sami ATILGAN Araflt rma Raporlar MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE OTOMOT V 2009 SEKTÖR RAPORU Haz rlayan Salih Sami ATILGAN 62 2009 OTOMOT V SEKTÖR RAPORU Haz rlayan Salih Sami ATILGAN Bu raporun bas m na katk

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı