Proses endüstrisinin foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proses endüstrisinin 2008 2009 foto raf. Bu süreç çok riskli. yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Kapak Kimya sektöründe otomasyon uygulamalar 42 Pazarlama Olumsuz bir yönünüzü kabullenmek müflterinin zihnine girmenin önemli bir flifresidir Reklam ndeksi 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisinin foto raf 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bu süreç çok riskli Haber 12 Endress+Hauser Grubu, kurucusunun yas n tutuyor 14 Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi farkl laflt r yor 16 Endress+Hauser ve Knick, s v analiz cihazlar konusunda iflbirli ine gitti 16 Perpa ya dördüz gökdelen yap lacak 18 Yeni yat r mlar n OSB ler içinde yap lmas sanayi kaynakl çevre kirlili ini ortadan kald racak 20 Endress+Hauser tank envanter kontrol sistemleri semineri verdi 20 Gelece in CEO lar reklama yat r m yapacak 22 Ç MSA ya ifl ve iflçi güvenli i ödülü 24 Biz en parlak insanlar ifle al yoruz 24 Intel dijital dünyana beni dahil et projesini tan tt 26 MEGA Endüstri Kontrol Sistemleri petrol dolum terminalleri otomasy onunda uzman çözümler sunuyor 28 Asco Numatics yeni y lda yeni vizyonu ve logosu ile hizmet sunuyor 28 EPLAN Art k Türkiye de kendi ofisinde 30 TÜB TAK UEKAE ortakl nda elektronik kimlik kart çal flmalar sürüyor 30 Giriflimcinin baflar s rr 31 IBM Türk, novasyon Merkezi ni hizmete açt 31 Teflvik için 29 flirket kuyru a girdi, Ar-Ge ye 1.5 milyar YTL yat racak 32 fiirketler yeni yönetim metodlar na yöneliyor Röportaj 34 Nel Elektronik, sviçre nin yüksek teknolojisini proses endüstrisiyle buluflturuyor 36 Haks z rekabet flartlar, etik ticaret yapanlar n rekabet gücünü k r yor 38 En de erli varl m z markam z 40 Kendini yenilemeyen imalatç lar daha zor günler bekliyor Pazarlama 42 Olumsuz bir yönünüzü kabullenmek müflterinin zihnine girmenin önemli bir flifresidir Teknik Makale 44 Bir ölçüm sistemini oluflturmak 44 Enda EI Alarm ve anormal olay yönetiminde, Emerson Process Management stratejileri 48 Ba l nem ve s cakl k transmiteri 48 Geliflmifl kontrol cihazlar 48 Flexi-Drive hollow shaftlarda kesin kavrama sa lamak 49 Kepware in LinkMaster ürünü ka t fabrikas ndaki problemi çözdü 50 Hitachi den yeni SJ700 serisi yüksek güçlü AC sürücü 50 EUC serisi üniversal kontrol cihazlar 52 Kömürle çal flan bir kazanda fazla oksijen miktar n n izlenmesi 53 Control Techniques in ak ll pompa kontrolü sürücü sistemi 53 Elis Flonet manyetik debimetreler 54 Pnömatik tafl mada karfl lafl lan sorunlar ve çözüm yollar n n araflt r lmas Bölüm 2 ABB ELEKTR K...1 DAL...51 DELTA VANA...37 ENDRESS HAUSER...3 EMERSON...Ön Kapak çi HABER ORTAK...41 HACH LANGE...17 DEAL MAK NA...13 JUMO...7 KARYA ELEKTR K...25 KAZAK STAN...Arka Kapak çi KROHNE ENELSAN...5 NEL ELEKTRON K...15 ÖZSAMUR ELEKTRON K...23 P.C.S...Arka Kapak SAFMAK...56 SEW EURODRIVE...45 SIEMENS...19 S MTEK...29 S SPA...11 SMS TORK...33 TESLA...21 OCAK AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. Proses Otomasyonu 6 Say S.T. Vinç ve Kald rma Üniteleri 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Sac flleme Teknolojileri 6 Say S.T. Elektrik-Enerji 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM PROSES OTOMASYONU Say : 2009/01 Ocak 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Esra Adal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Proses endüstrisinin foto raf Ölümlerin nedeni ister havaland rma yetersizli i, ister baca kirlili i, ister tam yanmama, ister delik ba lant borusu olsun, ne fark eder? Ders almak için, daha ne yaflasayd k? Onlarca flofben, yüzlerce soba ve nihayetinde bir o kadar kombi ve do- al gaz zehirlenmeleri yetmez mi? Bilimden, bilimin ö rettiklerinden ve ak ldan bu kadar uzak, daha ne kadar durabiliriz? Suçlu ar yorsak ki art k aramak zorunday z; kendimize, seçti imiz yöneticilere, mevcut uygulamalara, egemen k l nmak istenen kültüre ve bize dayat - lan piyasa uygulamalar na bakmam z gerekmez mi? Kimya Mühendisleri Odas 2 Ocak 2009 tarihli duyurusundan... K imya, ilaç, yiyecek-içecek, petrolgaz, selüloz-ka t, gübre, sa l k-güzellik ürünleri üreticileri 2008 y l nda tedarik zinciri yönetimi konusu ile ilgilenmeyi yap lacak ifller listesinin üst s ralar na yerlefltirmifllerdi. Tedarik zinciri yönetimi yeni ürün gelifltirme, yeni ürünün nas l üretilece i ve pazara hangi kanallar üzerinden sunulaca konular ndaki kararlar n verilmesi ile ilgili yeni yönetim modeli. Firmalar bir yandan müflterilerin hangi ürünleri sat n alacaklar n öngörüp üretmek, di er yandan da bu ürünleri do ru miktarda, do ru koflullarda (kalite, fiyat, maliyet, tamamlay c ürünler, zaman ), do ru yerlerde bulundurmak zorundalar. Bu konudaki kararlar hem müflteri tatminini etkilemekte hem de karl l. Her üründen çok say daki sat fl noktas nda yüksek miktarlarda bulundurmak müflteri hizmet düzeyini yükseltmekte, ancak maliyetleri de artt rmakta. Depolama, nakliye ve envanter giderleri büyümekte. Bu maliyetleri k sman n yolu daha az sat fl noktas, daha az stok miktar. Ancak böyle yap nca müflterilere yok satma durumu ortaya ç k yor. Bu da k sa vadede kar, uzun vadede ise müflteri kayb anlam na geliyor. Sakal b y k hikayesi. Ortay bulmak gerekiyor. Firmalar için önemli olan mallar n müflteriye eriflim maliyetleri. Bu maliyetler üretim, da t m ve sat fl kalemlerinden olufluyor. Hem ucuza üretmek, hem ucuza da tmak hem de sat fl noktas nda en k sa süre beklemesini sa lamak zorundalar. Mala elbette en az çaba ile sat labilir olma özelli i eklenmeli. fiirketlerin bu bütünsel yap içinde arzulad klar baflar l sonuçlar alabilmeleri için kendi satmak istedi i mallar de il, müflterinin almak istedi i mallar uygun kalite düzeyinde üretip do ru reklam kampanyalar ile desteklemeleri gerekiyor. Siparifllerinin karfl lanma sürelerini k saltmalar gerekiyor. Bunun için baz operasyonlar yan sanayilere (uzak do- udakiler de olabilir) aktarmak, da t m ve envanter maliyetlerini düflürecek lojistik partnerler bulmak gibi aray fllar da var elbette. Proses endüstrisinde büyük resim bu flekilde görünüyor. Tedarik zinciri yönetimi anlay fl iflletmenin d fl na da bakan bir anlay fl olmakla beraber içini de ihmal etmiyor. Proses endüstrisinde mallar n müflteriye eriflim maliyetleri içinde imalat maliyetleri % 40 dolaylar nda. Bu alanda önemli potansiyel sa layan araçlardan biri üretim çizelgeleme. Çizelgeleme sayesinde fabrikalar fazla mesailerden kurtuluyorlar. Envanter tutma maliyetleri azal yor, depo gereksinimleri düflüyor. malat maliyetlerini düflürmek için elbette DCS, enstrümantasyon, kurumsal varl k yönetimi kültürlerine vak f olmaya, RFID gibi izleme teknolojilerine, verimli iç lojistik sistemlerine gereksinim bulunuyor. Bütün bunlar için günceli izleyen iyi yetiflmifl insan kaynaklar olmazsa olmaz. Alternatif Yay nc l k olarak 2009 hedefimizi proses ve otomasyon endüstrilerindeki çal flanlara katk da bulunmak olarak belirledik baflar ya beraberce yürüdü ümüz y l olsun. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Bu süreç çok riskli T üm sektörleri etkisi alt na alan global ekonomik krizin nas l afl laca hemen her platformda tart fl l yor. Gerek konunun uzmanlar, gerekse reel sektör temsilcileri çeflitli aç klamalarla çözüm önerileri sunuyor. çlerinde herkesin birleflti i tek çözüm, yeni yat r mlar yap lmal Peki ama kim yapacak bu yat r mlar? Yeni yat r mlara ihtiyaç duyan en önemli sektörlerden biri de proses sektörü. Bu sektörün çözüm ortaklar (ufak tefek iflleri bir kenara b rak rsak) ancak müflteri adaylar n n yat r m yapmas yla ifl alabilir ve varl n sürdürebilirler. Her firman n da ifl yapmadan varl n sürdürebilece- i s n rl bir zaman vard r. Gücü nispetinde standart giderlerini karfl lar, bu güç tükenince de yi ama bu kimin sorunu? Hiç kimse proses sektörünün ürün ve hizmet tedarikini sa layan firmalar n kurtarmak için yeni yat r m yapamayaca na göre bu ifl kime düflüyor? Tabi ki sektörün çözüm ortaklar na! Müflteri gibi düflünmek Ancak burada kastetti im, kendi iflini gelifltirmek için müflterini yeni yat r ma ikna etmek de il. Bu zaten mümkün de il ama mümkün olsa bile kazan=kazan iliflkisi kurulmadan hiçbir fley sürdürülebilir olmaz. yazar n tüm köfle yaz lar Burada ilk yap lmas gereken ifl, müflterin gibi düflünmek. Yani önce müflterilerimize kazand racak modeli bulmam z gerekiyor. Asl nda bu o kadar da zor de- il. Çünkü bu dönemde sektöründe kal - c olmak isteyenlerin ilk ihtiyac olan fley düflük maliyetle, yüksek fayda üretebilmek. Bu fayda modeli sektörüne ve firmas na göre de iflkenlik gösterece i için bunu örneklemek istemiyorum ama en kaba tabiriyle, yüksek performansl ürün isteyene ona göre çözüm, ekonomik maliyetli ürün isteyene de farkl çözümler sunulabilir. Ama tekrar ediyorum, düflük maliyetle yüksek fayda üretme modeli kesinlikle de iflkenlik gösteren bir konudur ve en do ru model kendini müflterinin yerine koymakla bulunur. Ben bekliyorum diyenlere Her fleye ra men, Ben kriz ortam nda hiçbir fley yapmam, krizin geçmesini bekliyorum diyenler varsa bana göre kendi sonlar n bekliyorlar. Çünkü kendi ifline yat r m yapmayanlar n, baflkas ndan çözüm beklemesi hayalcilikten baflka bir fley de ildir. Gelece i belirsiz bir fleyi beklemek için üste para harcamaktansa, tüm imkanlar n kaybetmeden önce sektör de ifltirmek daha mant kl olabilir! Sayg lar mla. da 6

9

10 kapak Kimya sektöründe otomasyon uygulamalar Kimya sektörümüz geliflmifl ülkelerinkine k yasla daha düflük oranda otomasyon çözümleri kullan yor. Ancak bu alandaki uygulama eksikli i, sermaye yetersizli inden çok, otomasyon çözümlerinin potansiyel yararlar n yeterince anlamam fl olmam zdan kaynaklan yor. Otomasyon çözümleri, kimya sektöründe; daha verimli bir fabrika, daha kaliteli ürünler, daha üretken iflgücü, daha emniyetli bir ortam, daha az enerji kullan m, daha h zl üretim, daha geliflmifl bir kay t tutma, daha düflük bak m maliyetleri, daha az hammadde kullan m, daha az fire, daha esnek ve daha güvenilir bir tesis ve sonuçta rekabet gücü daha yüksek bir firma vaat ediyor. Bu say m zda kimya sektöründe otomasyon uygulamas örneklerini inceliyoruz. T ürkiye kimya sektörü geliflmifl ülkelerinkine k yasla daha düflük oranda otomasyon çözümleri kullanmakta. Gerek sektörün temel otomasyon sistemi olan DCS lerin say lar nda, gerekse kullan lan I/O ve enstrüman say lar nda bir hayli geride oldu umuz istatistiklerle olmasa bile ilgili herkesin gözlemiyle do rulanmakta. Bu alandaki uygulama eksikli i sermaye yetersizli inden çok otomasyon çözümlerinin potansiyel yararlar n yeterince anlamam fl olmam zdan kaynaklanmakta. Otomasyon çözümleri kimya sektöründe flu yararlar sa lamakta; - Daha verimli bir fabrika - Daha kaliteli ürünler - Daha üretken iflgücü - Daha emniyetli bir ortam - Daha az enerji kullan m - Daha h zl üretim - Daha geliflmifl bir kay t tutma - Bir üründen di erine daha h zl geçifl - Daha k sa tepki süresi - Daha düflük bak m maliyetleri - Daha az hammadde kullan m - Daha az fire - Daha esnek ve daha güvenilir bir tesis ve - Rekabet gücü daha yüksek bir firma. Sektörün önünü açma misyonuna katk da bulunma arzumuza de er vererek birikimlerini bizimle paylaflan firmalar m za ve sayg de er çal flanlara içtenlikle teflekkürü borç biliriz y l nda daha fazla otomasyon projesi dileklerimizle... 8

11 kapak Kimya sektöründe güvenlik tanklarda taflma korumas Selen Ak ll Kimya& laç Endüstri Yöneticisi Endress Hauser Elektronik San. ve Tic. A.fi. Kimya sektörü zorlu proses koflullar - n n en s k görüldü ü üretim alanlar ndan biridir. Kimyasal üretimi yap lan tesislerde genellikle patlay c ortamlar ve korozif maddeler bulunmaktad r. Bunlar çevre ve iflçi sa l için tehlike oluflturduklar gibi proses dizayn n ve tabii ki enstrümantasyonu da zorlu hale getirmektedir. Proseste kullan lan ölçüm ve kontrol cihazlar n n patlama korumalar n n olmas ve performanslar n n korozyondan etkilenmemesi için dayan kl malzemelerden yap lmalar gerekir. Kimya tesislerinde güvenlik anlam nda büyük rol oynayan bir di- er konu ise cihazlar n SIL (Safety Integrity Level) düzenlemelerine uygunlu udur; yani prosesin özellikleri göz önünde bulundurularak o noktadaki, insan ve çevreyi tehdit eden riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirebilme özellikleridir. Resim 1: Bir kimya tesisinde depolama tanklar Resim 2: Ölçüm sensörü ve seviye limit anahtar Geçmiflte birçok büyük kazan n ve patlamalar n meydana geldi i kimya sektöründe, güvenlik için al nan en önemli önlemlerden biri tanklara monte edilen bir cihaz arac l yla yüksek seviye alarm alarak taflmalar engellemektir (Resim1). Günümüzde bu uygulamalarda en çok kullan - lan cihazlardan biri de Endress+Hauser firmas n n gelifltirip 1966 da patentini alm fl oldu u çatal tip titreflimli seviye switch idir. Belli bir frekansta (rezonans frekans ) titrefltirilen cihaz s v ile temas etti inde frekans nda bir azalma olur ve böylece limit anahtar harekete geçer. Resim 2 de bu ölçüm sisteminde yer alan sensör (Liquiphant) ve PFM ç k fll seviye limit anahtar (Nivotester) görülebilmektedir. Prosesin riskli noktalar nda kullan lan cihazlar n belli sürelerde kontrol amaçl testlere tabi tutulmalar gerekir. Liquiphant, kendini sürekli test etme özelli i ile, çal fl r durumda iken, çatallar üzerinde oluflan birikmeleri veya korozyonu tespit edebilmektedir. Bu bilgiyi de normal operasyonu süresince çal flt frekans aral n n d fl na ç kt nda hata alarm vererek kullan c ya iletmektedir. Örne in çatallar üzerinde fazla bir birikme oldu unda cihaz n titreflim frekans düflmekte veya korozyon olmas durumunda frekans artmaktad r. Afla da bu durumlar n grafiksel gösterimi bulunmaktad r. Resim 3 te anlat lan özelli i sayesinde, sadece belli aral klarda Liquiphant n kendini test etme fonksiyonu kontrol edilmektedir. Bu kontrol s ras nda çatallar n kaplanm fl hali, kaplanmam fl hali ve korozyon etkileri simüle edilerek Nivotester üzerinde bulunan LED ler arac l yla cihaz n tepkileri gözlemlenmektedir. Bu kontrol prosedürü, taflma korumas uygulamalar için Alman ve Amerikan Otoriteleri taraf ndan sertifikaland r lm flt r. Ayr ca Liquiphant + Nivotester sistemi SIL2/SIL3 uygulamalar nda kullan lmak için gereken sertifikalara sahiptir. Bu yaz da bahsedilen taflma korumas haricinde kimyasal proseslerde s cakl k, bas nç, ak fl gibi farkl kontrol parametreleri bulunmaktad r. Önemli olan prosesin ve kontrol sisteminin güvenilir dizayn edilmesidir. En ufak bir ölçüm hatas n n bile çok büyük zararlara yol açabildi i kimya tesislerinde, cihazlar n dayan kl ve yüksek özellikte olmalar flartt r. Bu konuda üreticilerin ve tedarikçilerin gösterecekleri hassasiyet ile kazalar büyük ölçüde önlenmifl olacak ve üretim daha verimli hale gelecektir. Unutulmamal d r ki yaln zca güvenilir bir tesis ekonomiktir. Resim 3 9

12 kapak Sülfürik asit konsantrasyon otomasyonu için Anton Paar SPRn GOLD ultrasonik transdüzer ölçümü gereklidir. Halim Kalkan Elektrik Mühendisi / Genel Yönetim Kalkan Bilimsel Cihazlar Ltd.fiti 1. ÖZET O n-line yo unluk ve ses h z ölçümleri sülfürik asit üretim iflleminin önemli safhalar nda % w/w H 2 SO 4 ün do ru olarak belirlenmesinde kullan l r. SPRn ses h z transdüzeri ve mpds 2000V3 kombinasyonu, sülfürik asit konsantrasyonu ölçümüne ek olarak otomasyon prosesi için 0/4 20 ma analog ç k fllar, RS232 ve RS 485 dijital ç k fllar ve L/LL H/HH limit de erleri için serbestçe kullan labilecek röle kontaktlar sa lar. Sistem ayr ca Anton PAAR n çok geliflmifl data toplama program DAVIS ile entegre edilebilir. 2. SUNUfi (referans [i], [ii]) Sülfürik asit kimya endüstrisinde çok önemli bir hammaddedir ve afla da say lan birçok farkl kimyasal ifllemlerde kullan l r: Gübre üretimi Fosforik asit ve hidroflorik asit üretimi Sülfonatlar n ve sülfatlar n üretimi için sentezler (boyalar [tekstil boyalar gibi], yumuflat c lar, yüzey aktif maddeler, patlay c lar, fiberler, eczac l k ürünleri, plastikler vb.) Sentetik ipek ve viskon üretimi Titanyum oksit üretimi (boya endüstrisi) Sodyum sülfat (cam endüstrisi ve deterjan üretimi) ve alüminyum sülfat üretimi Akü asitleri Kurutucular Çelik endüstrisindeki temizleme banyolar Sülfürik asidin kimyasal formülü H 2 SO 4 dür. % 100 sülfürik asit renksiz, kokusuz ve ya ms bir s v d r ve çok güçlü bir higroskopik (nem çeken) yap ya sahiptir. Sülfürik asit su ile herhangi bir oranda kar flt r labilir fakat suland rma ifllemi son derece dikkatle yap lmal d r çünkü bu ifllem s ras nda büyük miktarda s ortaya ç kar. Sülfürik asit ve özellikle oleum temas etti i her tür dokuyu ve kumafl çok çabuk harap eder. Bugün sülfürik asidin üretimi için en önemli endüstriyel ifllem çift kontakt ifllemi olarak adland r l r. H 2 SO 4 sülfür trioksidin (S0 3 ) konsantre sülfürik asitte çözülmesi ve bunu takiben arzu edilen konsantrasyonun elde edilmesi için su ile seyreltilmesi yoluyla üretilir. H 2 SO 4 üretiminin ve seyreltme iflleminin kontrol edilmesi için sülfürik asit konsantrasyonunun on-line olarak fiekil 2. SPRn ses h z transdüzeri 3. SÜLFÜR K AS T KONSANTRASYONU- NUN BEL RLENMES Sulu sülfürik asit solüsyonunun konsantrasyonu % w/w H 2 SO 4 olarak belirtilir. fiekil.1, 40 C s cakl ktaki sülfürik asit için yo- unluk/konsantrasyon ve ses h z /konsantrasyon iliflkisini gösterir. 20 C s cakl k için diyagram daha küçük ölçüm aral hariç ayn - d r (%20 serbest SO 3 içerikli oleum 20 C de kat durumdad r H 2 SO 4 ün hesaplanmas nda % 0 ila % 90 w/w aras nda yo unluk ölçümü kullan l r, çünkü yo unlu un asit konsantrasyonunda dik ve hemen hemen lineer bir ba ml - l vard r. % 90 ila 100 w/w aral nda konsantrasyondaki de iflmede yo unlu un çok az de iflmesine karfl l k ses h z çok etkilendi inden ve lineer de iflti inden H 2 SO 4 konsantrasyonunun bu aral kta belirlenmesi için ses h z (sesin yay lma h z ) kullan lmal d r. % 0 ila 25 serbest SO 3 aral ndaki oleum içinde H 2 SO 4 konsantrasyonunun hesaplanmas için ayn flekilde yo- unluk ölçümü kullan lmal d r. Avusturya orjinli Anton Paar firmas H 2 SO 4 ve oleumun yo unluk ve ses h z n n ölçümü için laboratuar ve on-line ölçüm cihazlar üretmektedir. 4. ÖLÇÜM PRENS B 4.1 Alt n kaplamal SPRn ses h z transdüzeri Ses h z fiekil.3 de gösterildi i gibi bir SPRn ses h z transdüzeri ile ölçülür. SPRn nin aktif parçalar bir ultrasonik verici al c ve s - cakl k sensörüdür. Elektronik devreler ultrasonik sinyallerin örnek içindeki yay lma süresini ölçer. Al c ve verici aras ndaki mesafenin ve yay lma süresinin bilinmesiyle ses h z hesaplanabilir. Ses h z s cakl a oldukça ba- ml oldu undan, transdüzerin içine bir s cakl k sensörü konulmufltur. Ses h z ve s cakl k bilgileri ölçülen ses h z n n konsantrasyon birimine dönüfltürülmesi için bir de erlendirme ünitesine aktar l r. SPRn L alt n kaplamal transdüzerde ultrasonik çatal 40 μm kal nl nda gözeneksiz bir alt n katman ile kapl d r. Transdüzerin hat üzerine ba lant s bir PVDF T ba lant parças ile gerçeklefltirilebilir. (bkz. fiekil 4) 4.2 H2SO4 konsantrasyonun on-line olarak belirlemesi % 90 ila 100 w/w aras ndaki H 2 SO 4 konsantrasyonu ölçümü için alt n kaplamal bir SPRn ses h z transdüzeri kullan l r. Alt n kaplamal SPRn transdüzeri standart ba lant parçalar (DIN 2633, DN40 PN16) kullan larak hatt n içine yerlefltirilir. Transdüzerin örnek ile temas eden tüm parçalar sülfürik asit korozyonundan korumak için alt n ile kaplanm flt r. Yo unluk veya ses h z ve s cakl k bilgileri iki kablo ile mpds 2000V3 de erlendirme ünitesine aktar l r. Ayn fiekil 4. Alt n kaplamal SPRn transdüzeri sentetik T-parças ile birlikte kablo transdüzere gerekli güç kayna n sa lar ve herhangi bir uzunlukta olabilir. 5. ÖLÇÜM ARALI I S cakl k: 20 ila 50 C Konsantrasyon: % 90 ila 100 w/w H2SO4 6. DO RULUK Ses h z do rulu u H 2 SO 4 kons. do rulu u : 0.1 m/s : < % 0.05 w/w S cakl k etkileri cihaz n içinde bulunan s cakl k sensörü taraf ndan ölçülerek kompanze edilir. Toplam hata: Bütün ifllem flartlar nda pratikte meydana gelen de iflmeler, toplam % 0.01 w/w H 2 SO 4 lük bir hataya neden olur. 7. YARARLARI Anton Paar on-line transdüzerleri H 2 SO 4 ve oleumda oldukça yüksek do rulukta yo unluk ve ses h z ölçümünü garanti eder. SPRn transdüzeri ölçülen ses h z de erlerinin mpds 2000V3 de erlendirme ünitesi taraf ndan otomatik olarak % H 2 SO 4 de erlerine dönüfltürülmesine imkan tan r. H 2 SO 4 kalitesi üretim ifllemi s ras nda kesintisiz olarak temin edilir. Anton Paar ses h z transdüzerleri üretim ifllemi s ras nda özellikle ilgilenilen % 90 ila 100 konsantrasyon aral nda ölçüm yapma olana sa lar. Buna karfl l k bu aral kta %w/w H 2 SO 4 nin belirlenmesi için iletkenlik ölçümü kullan lamaz. Konsantre H 2 SO 4 ün seyreltilme ifllemi s ras nda H2SO4 konsantrasyonu gözlemlenebilir ve üretim rand - man artt r labilir. Anton Paar on-line transdüzerleri afla daki kurulufllarda baflar yla kullan lmaktad r: DONAU-CHEMIE AG, Avusturya CU-CHEMIE UETIKON; sviçre HAYS CHEMICALS, ngiltere BORREGAARD INDUSTRI- ES Ltd., Norveç Domo Caproleuna (Leuna, Almanya) BASF Ludwigshafen (Almanya) DOW Chemical (Amerika) Degussa (Knottingley, ngiltere) Lucite International ( ngiltere) ve daha birçok endüstriyel kurulufl Referanslar [i] Chem. unserer Zeit, 1982, 16, [ii] Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (4.), 21, fiekil 1. Sülfürik asit ve oleumun 40 C s cakl ktaki yo unlu u ve ses h z fiekil 3. Alt n kaplamal SPRn fiekil 5. SPRn nin hat içi olarak montaj 10

13

14 haber Endress+Hauser Grubu, kurucusunun yas n tutuyor Endress+Hauser Grubu kurucusu Dr. Georg H Endress in yas n tutuyor. Grubun kurucusu, 85. yafl gününe birkaç hafta kala k sa ve fliddetli bir hastal k neticesinde 14 Aral k 2008 tarihinde, Arlesheim sviçre de vefat etti. Endress+Hauser, Dr. Endress in hayat na ve yapt ifllere iliflkin olarak afla daki beyanat verdi. GEORG H ENDRESS fl hayat n n çekirde ini Endress+Hauser Grubu nun kurulmas oluflturmufltur. Küçük bafllang çlarla geliflen Grup, dünya çap nda çal flana sahip uluslararas bir endüstriyel otomasyon ve ölçüm flirketi haline gelmifltir. Georg H Endress kendisine yöneltilen niye bir müteflebbis oldunuz sorusuna bir keresinde flu cevab vermifltir: Kendime, aileme ve dünyaya baflar ya giden bir fikre sahip oldu umu kan tlamak istedim. Ve eflsiz mizah anlay fl ile flunlar eklemifltir: Üçüncü çocu umuzu beklerken kar m bireyler yapmam konusunda beni zorlad ; ve ben de bir giriflimci oldum. Georg Herbert Endress, 9 Ocak 1924 y l nda Almanya Freiburg da do mufltur. Babas burada bir fabrika yöneticisi idi. Yedi y l sonra aile, Georg H Endress in okula bafllad H rvatistan Zagrep e tafl nm flt r. E itimini daha sonra sviçre nin Basel kentinde tamamlam flt r. Zürih te mekanik üzerine staj yapm fl ve nihayet mühendislik e itimi alm flt r. sviçre de birçok flirkette çal flan Endress, yeni bir model elektronik seviye ölçüm cihaz üreten bir firmada çal flmak üzere ngiltere ye tafl nm flt r. ÖNGÖRÜLÜ VE KAR ZMAT K G R fi MC 1953 te genç sviçreli mühendis, deneyimli banker Ludwig Hauser ile birlikte Hauser KG flirketini kurmufltur. Almanya n n Lörrach kentindeki genç flirket, söz konusu yeni elektronik seviye ölçüm cihazlar n n da- t mc s yd. Birbirine z t bu iki karakter birbirlerini mükemmel biçimde tamaml yorlard : Endress in ileri görüfllülü ü ile Hauser in sa duyusu baflar n n temelini oluflturmufltur y l nda kendilerine ait ilk ölçüm cihazlar n piyasaya sürmüfllerdir. Yeni pazarlar ve ifl alanlar ad m ad m aç l rken Georg H Endress, Avrupa d fl ndaki geliflme potansiyelini erken bir dönmede fark etmiflti y l nda ABD ve Japonya daki ba l ortakl klar kurduktan sonra bunu 1980 lerde Çin e h zl bir geçifl izlemifltir. Georg H Endress, Ludwig Hauser in 1975 y l nda vefat ndan itibaren flirketi Endress ailesinin tek sahipli inde zeka ve enerji ile gelifltirdi. Karizmas ve etkili konuflma yetene i sayesinde kendi vizyonunu di erlerine flevk ile telkin ve adapte etmesinin yan s ra, alanlar nda kendinden daha iyi olan insanlar n kat l m n sa lam flt r. Silah arkadafllar onun güvenilir, sad k gerekti- inde sert ama daima adil bir patron oldu- unu bilirdi. Sayg yla belirtilen GHE takma ad, her zaman alçakgönüllü ve eriflilebilir oldu unu hat rlat rd. Bir defas nda; Popülerlik benim tarz m de il. Birisinin s rt m s vazlay p ne kadar müthifl birisi oldu umu söylemesindense, ne kadar iyi bir flirkete ve mükemmel çal flanlara sahip oldu umu söylemesini tercih ederim diye belirtmifltir. BÖLGE KAVRAMI Ç N KALB VE RUHUYLA SAVAfiTI Georg H Endress iflteki baflar s n n, sosyal sorumluluk üstlenmesini gerektirdi ini düflünmekteydi. lgilendi i sorunlardan birisi flirket çal flanlar n n halen daha yar s n n görev ald Almanya-Fransa- sviçre aras ndaki Kuzey Ren bölgesinde iflbirli inin gerçeklefltirilmesiydi: Avrupa daki co rafik s n rlar n kald r lmas n zihinsel engellerin y k lmas izlemeliydi. Georg H Endress, canl bilimi alan nda bir a olan Bio-Vadi nisiyatifi nin yan s ra üç uluslu staj ve mühendislik meslek e itimlerinin öncüsü olmufltur. Endüstriyel iflkollar nda ekonomik bir birlik olan Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Badens (WVIB) ve Regio-Gesellschaft Schwarzwald Oberrhein da etkin bir kiflilikti. Tüm bu kurumlar kendisini Onursal Baflkan olarak atam fllard r. Say s z di er payeler yan nda Georg H Endress, 1984 y l nda 1. S n f Federal Hizmet Niflan ile ödüllendirilmifltir da Basel Üniversite si kendisine fahri doktorluk ünvan vermifltir y l nda Freiburg Üniversitesi fahri senatörü olmufl ve Land Baden-Württemberg için hizmetlerinden ötürü madalya alm flt r y l nda ise Frans z niflan Légion d Honneur madalyas ile ön plana ç km flt r. Frans z devleti taraf ndan verilen bu en büyük ödülü, uluslar aras anlay fla yapt katk lardan ve Alsas n ekonomik geliflimine yönelik hizmetlerinden ötürü kazanm flt r. Ayr ca Amerika Birleflik Devletleri Indianapolis flehrinin ve Almanya daki Maulburg Bölgesi nin onursal vatandafll na sahiptir. A LES VE VAKFI SAYES NDE HAYATININ fi SÜRDÜRÜLECEK Georg H Endress arkas nda iyi düzenlenmifl bir miras b rakt. fl hayat ndaki operasyonlardan, flirketler grubunun liderli ini ikinci o lu Klaus Endress e devretmek suretiyle 1995 y l ndan itibaren elini çekmiflti. Bununla beraber yine de Denetleme Kurulu üyesi olarak, ölümünden k sa bir süre öncesine kadar Endress+Hauser grubunun baflar l gelifliminde aktif bir rol oynam flt r. Çok önemli meslek yaflam ve gönüllü katk lar n n yan s ra, ailesi Georg H Endress için anahtar bir role sahip olmufltur. Alice Vogt ile 1946 y l nda evlenmifltir. Bu evlilikten sekiz çocuk meydana gelmifltir. Bugün flirkette, dört o lu ve bir k z aktif olarak görev almaktad r. Her birisinin Grup ta yüzde 12 hissesi bulunan çocuklar ve onlar n aileleri, Georg H. Endress in müteflebbis olarak iflini sürdüreceklerdir. Aile flirketi sözleflmesinde ikinci ve üçüncü kuflak aile üyeleri, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerine dayanan Endress+Hauser i bir aile flirketi olarak sürdürmeyi taahhüt etmifllerdir. Georg H Endress in Basel Bölgesine yönelik taahhütleri ve genç insanlar n teflvik edilmesine yönelik ba fllar, flirketin yüzde 4 lük hissesinden gelir sa layan hay r amaçl Georg H Endress Vakf taraf ndan sürdürülecektir. 12

15 13

16 haber Proses tecrübesi ve derin ürün bilgisi farkl laflt r yor Sahip olduklar proses tecrübesi ve ürünleri farkl sanayi kollar nda kullanmakla geliflen derin ürün bilgisinin kendilerini rakiplerinden farkl laflt rd n kaydeden ASP Otomasyon Ltd. fiti. Sat fl Müdürü Elektrik Yüksek Mühendisi Sad k fienol, Müflterilerimize yapt m z otomasyon projeleri sonras nda, DCS e itimi vererek teknik personelin seviyesini yükseltiyor, ard ndan 7gün/24saat servis hizmetinin verilmesi sayesinde yaflayabilecekleri sorunlarda yanlar nda olarak onlar n daha konforlu bir iflletme hayat na sahip olmas na yard m ediyoruz dedi. A rl kl olarak ABB markal AC ve DC sürücülerle demir çelik iflletmelerinde hadde otomasyonu (kangal ve tel çubuk) uygulamalar nda SCADA, upgrade projeleri gerçeklefltirdiklerini ve Kepware OPC ürünleriyle iflletmenin farkl tüm PLC/DCS, HMI ve analizör vb. sistemlerinin bilgilerinin bir ekrandan izlenmesiyle ilgili ciddi veri toplama (veri analiz) projeleri yapt klar n belirten ASP Otomasyon Ltd. fiti. Sat fl Müdürü Elektrik Yüksek Mühendisi Sad k fienol, sektöre sunduklar en yeni ürün ve hizmetlerle ilgili olarak; Kepware OPC ürünleri ve bunlar n PLC/DCS, SCDA, HMI sistemlerine uygulanmas en yeni çözümlerimiz. Bahsi geçen sistemler aras ndaki kronik haberleflme problemlerine kal c ve pratik çözümler sunmas en önemli avantaj. Ayr ca sistemdeki önemli bilgileri karar verme sürecinde kullanmak üzere ilgili raporlama sistemlerine aktarmas en belirgin farkl l klar n oluflturuyor dedi. PAZARIN ÇOK D NAM K OLMASI SÜREKL B R YAPILANMAYI GÜÇLEfiT R YOR Gündemlerinde, bu AC/DC sürücülerle OPC üzerinden haberleflmek ve bu sürücülerin kontrol sistemine entegrasyonunu kolaylaflt rmak gibi çal flmalar n oldu unu söyleyen fienol, Pazardaki hareketlili in çok dinamik olmas, bu alanda kararl ve sürekli bir yap lanmay güçlefltiriyor diyerek bunun sektörün iç ve d fl pazarlarda geliflmesini tehdit eden unsurlar n bafl nda geldi ini söyledi. fienol, Ancak dernek, birlik gibi örgütlenmelerin, sektörün de iflen pazar ve beklentilere h zl cevap üretme konusunda ciddi bir rolü oldu u tart - fl lmaz fleklinde konufltu. PROJE SONUNDA MÜfiTER LERE E T M VEREREK TEKN K PERSONEL N SEV YES N YÜKSELT YOR Sahip olduklar proses tecrübesi ve ürünleri farkl sanayi kollar nda kullanmakla geliflen derin ürün bilgisinin kendilerini rakiplerinden farkl laflt rd n kaydeden fienol, Müflterilerimize yapt m z otomasyon projeleri sonras nda, DCS e itimi vererek teknik personelin seviyesini yükseltiyor, ard ndan 7gün/24saat servis hizmetinin verilmesi sayesinde yaflayabilecekleri sorunlarda yanlar nda olarak onlar n daha konforlu bir iflletme hayat na sahip olmas - na yard mc oluyoruz.uzmanl k alan m za giren en son sistemleri ve geliflmeleri sürekli izleyerek, onlar n hizmetine ve kullan m na sunuyoruz dedi. KR Z SONRASINDAK HIZLI TEMPOYA HAZIRLANMALI ASP Otomasyon Ltd. fiti. Sat fl Müdürü Elektrik Yüksek Mühendisi Sad k fienol, Kriz zamanlar nda ilk olarak yat r m planlar n n ertelenmesi beklenen bir geliflmedir diyerek, Dolay s yla pazarda daralma ve zorunlu bak m faaliyetleri d fl nda yat - r m projelerinde bekle-gör politikas n n bask n olaca n ön görmek zor olmasa gerek fleklinde konufltu. fienol, krizden en az derecede etkilenmek için al nmas gereken tedbirlerle ilgili olarak ise, E itim ve zorunlu bak m faaliyetlerini art r c yönde çal flmalar yapmak, böylelikle kriz sonras ndaki h zl tempoya haz rl kl olmak gerekiyor dedi. fienol, ileriye dönük hedefleriyle ilgili, Kepware OPC ürünlerini sürücü ve yumuflak yol vericilerde uygulamas n yapmak ve OPC konusunda ülkemizde bilinirli i art rmak istiyoruz fleklinde konufltu. Endüstride Merak Etti iniz Konular çin Siz Zaman Harcamay n! Bize Sorun, Biz Araflt ral m... Konusuna göre ilgili dergimizde yay nlayal m, ayn dergiye sizi de 3 ay ücretsiz abone yaparak bilgilendirelim... e-posta: - Fax: Tel:

17

18 haber Endress+Hauser ve Knick, s v analiz cihazlar konusunda iflbirli ine gitti Endress+Hauser ve Knick firmalar s v analiz cihazlar nda kullan lan indüktif ba lant sistemleri konusunda iflbirli i anlaflmas yapt lar. Anlaflmaya göre Endress+Hauser firmas n n buldu u ve patentini ald Memosens dijital iletiflim teknolojisi ortak kullan lacak ve gelifltirilecek. Memosens teknolojisini di er üreticilere açarak bu teknolojiden onlar n da faydalanmas konusunda geçti- imiz y l karar alan Endress+Hauser, bu karar çerçevesinde Knick firmas ile anlaflma yapt. ki firma birlikte yapt klar aç klama s ras nda bundan sonra da Memosens teknolojisini, sensör ve transmiter üreticilerinin kullan m na açmaya devam edeceklerini bildirdiler. Bu anlaflma sayesinde müflteriler Memosens uyumlu ürünleri sadece tek bir üreticiden de il, birden fazla üreticiden temin etme flans bulacaklar. Buna ilave olarak, iki firma, benzer indüktif ba lant sistemlerinde birlikte patent alma konusunda anlaflmaya vard lar ve yeni ortak Memosens logosunu kullanmaya karar verdiler. MEMOSENS TEKNOLOJ S NELER GET R YOR? Memosens teknolojisi ilk olarak ph ölçüm sistemleri ile bafllayan ve daha sonra çözünmüfl oksijen, bulan kl k, klor gibi di er s v analiz cihazlar nda da kullan lmaya bafllayan indüktif bir ba lant sistemidir ve sensör ile transmiter aras ndaki iletiflimi dijital hale getirmektedir. Bu sistem sayesinde sensör ve transmiter aras nda kullan lan özel kabloya gerek kalmamakta, basit bir data kablosu ile iletiflim sa lanmaktad r. Ayr ca sensör ile kablo ba lant s aras nda yaflanan nem ile ilgili problemleri tamamen ortadan kald ran bu sistemde, öncede sadece mv ileten sensör, içerisine yerlefltirilen bir çip yard m ile ak ll hale gelmifl ve proses ile ilgili tüm datalar saklayabilme özelli ine kavuflmufltur. Bu sayede sahada uzun zaman alan kalibrasyon ifllemlerinin laboratuarda çok daha k sa sürede ve hassas olarak gerçeklefltirilmesi mümkün olmufl ve bak m için harcanan zaman minimuma inmifltir. Ayr ca sensördeki çip sayesinde edinilen bilgilerle, kalibrasyon zamanlar daha hassas olarak tespit edilebilmekte ve sensör ömrü de buna ba l olarak uzamaktad r. Perpa ya dördüz gökdelen yap lacak Perpa Yönetim Kurulu Baflkan Mithat Yümlü, Perpa Ticaret Merkezi nin önündeki 23 dönümlük arsaya 41 er katl dört gökdelen infla edeceklerini aç klad. Gökdelenlerden ikisinin rezidans, birinin otel, di erinin de ofis olaca n belirten Yümlü, binalar n alt na da 58 bin metrekarelik al flverifl merkezi ve 10 bin araçl k otopark yapacaklar n söyledi. Perpa n n önündeki 23 dönümlük arsaya 200 milyon dolarl k yat r mla 41 er katl dört gökdelen infla edilecek. Gökdelenlerin alt na ise 58 bin metrekarelik al flverifl merkezi ve 10 bin araçl k otopark yap lacak. Konuyla ilgili aç klamalarda bulunan Perpa Yönetim Kurulu Baflkan Mithat Yümlü, infla edilecek gökdelenlerden ikisinin rezidans, birinin otel, di erinin de ofis olaca n belirterek, Perpa da 4 bin 700 firma faaliyet gösteriyor, 22 bin kifli çal fl yor ve her gün 40 bin ziyaretçi geliyor. D flar dan kimse gelmese bile yapaca m z al flverifl merkezinin 62 bin müflterisi haz r dedi. PROJEN N DE ER 1.2 M LYAR DOLARA ULAfiACAK Otopark ihtiyac n karfl lamak için yer alt nda toplam 250 bin metrekarelik alanda 15 katl otopark yap laca n kaydeden Yümlü, Avrupa n n en büyük otopark na sahip Volkswagen fabrikas n n kapasitesi 7 bin. Biz onun rekorunu k rarak, 10 bin araç kapasiteli park yapaca z dedi. Yümlü, planlanan yat r m n 200 milyon dolara mal olaca n, 36 ay sürecek yap m aflamas ndan sonra projenin de erinin 1.2 milyar dolara ulaflaca n söyledi. Arsan n stanbul Büyükflehir Belediyesi ile Perpa yönetiminin ortak mal oldu unu belirten Yümlü, flu bilgileri verdi: Perpa Towers adl proje kat karfl l fleklinde ihale edilecek. haleyi kazanan firma dört gökdelenden ikisini ve al flverifl merkezinin yar s n alacak. Projenin di er yar s belediyeye ait olacak. Perpa yönetimi olarak biz de ticari otoparklar n sahibi olaca z. fiubat AYINDA TEKL FLER DE ERLEND R LECEK mar izinlerini ald klar n, avan projenin stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan onayland n belirten Yümlü, inflaat yüklenecek firmay bulmak için ihale açt klar n, yerli ve yabanc olmak üzere toplam 6 firman n ihale döküman ald n aç klad. fiubat ay nda teklifleri de erlendireceklerini kaydeden Yümlü, mart ay nda inflaata bafllayabileceklerini ifade etti. Yümlü, Sapphire den yüksek bir bina yapmak üzere yola ç kt klar n ancak uçak rotalar nedeniyle kat yüksekli inin s n rland n belirtti. KR Z B R fians Ekonomik kriz ortam nda yat r ma bafllamalar n n bir flans oldu unu vurgulayan Yümlü, Çünkü bu dönemde mal ve hizmetlerin fiyat düfltü. Bu da inflaat yüklenecek firma aç s ndan çok büyük bir avantaj. Kriz olmasayd bu proje flimdiki maliyetinden yüzde 40 daha pahal ya mal olurdu dedi. 16

19

20 haber Alia a Ticaret Odas Baflkan Adnan Saka: Yeni yat r mlar n OSB ler içinde yap lmas sanayi kaynakl çevre kirlili ini ortadan kald racak Türkiye de sanayi kaynakl çevre sorunlar n n yeni yat r mlar n organize sanayi bölgeleri içinde yap lmas yla çözümlenece ini söyleyen Alia a Ticaret Odas Baflkan Adnan Saka, Alia a n n çevre kirlili ine art k tahammülü yok. Biz, yat r mlar n sürdürülebilir kalk nma anlay fl yla çevrede yaflayanlara zarar vermeyecek flekilde yap lmas n istiyoruz dedi. Son 30 y lda Türkiye nin en büyük üç sanayi kentinden biri haline gelen Alia a da, sanayi planlamas yla yeni yat r mlar n bundan böyle OSB ler içinde yap lma sonucu sanayi kaynakl çevre kirlili i sorunlar n n ortadan kalkaca n belirten Baflkan Saka, Alia a n n sanayi kaynakl çevre kirlili i sorunlar yla y llard r karfl karfl ya bulundu unu hat rlatarak, Geçti imiz aylarda zmir Büyükflehir Belediyesi, Alia a Belediyesi, Çevre Bakanl, sanayi kurulufllar m z ve üniversitelerimizin katk - lar yla Alia a da genifl kat l ml bir toplant düzenlendi. Bu toplant da, Alia a n n mevcut sanayi yat r m kapasitesinin tespit edilerek, bundan sonraki yat r mlar n ne flekilde yap l p yap lamayaca n n bilimsel verilerle ortaya konmas karar al nd. Alia- a n n art k çevre kirlili ine tahammülü yok. Biz, yat r mlar n sürdürülebilir kalk nma anlay fl yla, yani çevreye, do aya ve o çevrede yaflayanlara zarar vermeyecek flekilde yap lmas n istiyoruz dedi. SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA ANLAYIfiINA SAH B Z Sanayi yat r mlar n n toplum için çok önemli oldu unu belirten ve sanayileflmeye körü körüne karfl ç kman n do ru olmad n savunan Saka, nsan ile do a aras nda denge kurarak, do al kaynaklar tüketmeden, gelecek kuflaklar n ihtiyaçlar - n n karfl lanmas na ve kalk nmas na olanak verecek flekilde bugünün ve gelece in yaflam n ve kalk nmas n programlamal y z. flte bu, sürdürülebilir kalk nma anlay fl d r. Bir bölgedeki yat r mlar n bu anlay fl çerçevesinde de erlendirilerek yap lmas sa lanmal d r. K sacas, modern dünya nas l yap yorsa biz de öyle yapmal y z diye konufltu. YATIRIMLAR OBS LERE YAPILMALI Türkiye de yat r mlar planlanmadan gelifligüzel yapmak yerine, art k her türlü çevresel önlemlerin al nd organize sanayi bölgelerine yap lmas gerekti ini kaydeden Saka, Alia a da, 400 fabrikan n kurulaca ve ülke ekonomisine dev bir üretim üssü haline dönüflecek ALOSB de Türkiye ekonomisinin gururu bir yat r m gerçeklefltiriyoruz. Bu yat r m, Türk insan n n neler yapabilece inin en somut göstergesidir. Burada kurulacak 400 tesis hiçbir flekilde çevreyi kirletmeyecek. Çünkü ar tmalar, filtre sistemleri ve di er çevre koruyucu önlemler ALOSB gibi yeni jenerasyon OSB lerde üst düzeyde. Alia a da bundan böyle yap lacak yeni yat r mlar n da belli bir plan dahilinde ALOSB içinde yap lmas bu bölgede çevresel sorunlar n giderek azalmas n sa layacakt r dedi. GÜZELL KLER M Z KORUYALIM Adnan Saka, Do al çevre bizim çevremizdir. Biz do ay korudukça do a da bizleri korur. Havaya, suya, topra a kar flan kimyasal art klar do ay etkiliyor. Bu art klar n ço almas insan sa l n bozuyor. Do al çevrenin güzelliklerini korumak hepimizin görevi. Soludu umuz havan n, içti imiz ve kulland m z sular n, bulundu umuz yerin temiz olmas n istiyorsak çevre kirlenmesine engel olal m. Sa l m za uygun bir çevrede yaflamak için do al çevremizi koruyal m dedi. 18

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı