Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu Ocak 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Prof. Dr. Fügen Çullu Çocuk yafl grubunda akut G S kanamas tan s ve tedavisinde endoskopik ve radyolojik metodlar n çok geliflmifl olmas na ra men akut G S kanamalar halen aileyi ve hatta hekimi panikletebilen bir durumdur. Aktif kanama mortaliteyi 2-3 misli artt rmaktad r. Akut G S kanamas nda bu semptomlar farkedilebilirse de kronik G S kanamalar nda hastada rekürran melena veya hematoflezia ataklar olabilir; hastada anemi bulunabilir ve bu anemi zaman içinde hematopoezin art fl ile kompanse olmufl olabilir. Akut G S kanamas ile gelen çocu a yaklafl mda hastan n klinik durumu stabil olur olmaz üzerinde durulmas gereken temel sorular flunlard r: 1. Bu materyal gerçekten kan m d r ve kan ise hastaya m aittir? 2. Kanama alt G S e mi üst G S e mi aittir? 3. Kanaman n yeri tam olarak neresidir ve tan nedir? 4. Çocukta kanamaya neden olabilecek bir patoloji var m d r? Pediatrik yafl grubunda G S kanamalar bu sisteme ba l patolojilerden olabilece i gibi bir tak m koagülopatiler sonucu da ortaya ç kabilir (Tablo 1). Tablo 1. G S kanamas nda bulunabilen patolojiler 1. Koagülopatiler Hemofili A B Karaci er hastal klar Malabsorbsiyonlar laçlar 2. Portal hipertansiyon 3. Vasküler lezyonlar 4. Mükozal lezyonlar 191

2 Fügen Çullu K rm z renkli veya kahve telvesi tarz nda kan n a zdan gelmesi lezyonun Treitz ligaman n n üstünde oldu unu gösterir. Çocukluk yafl grubunda G S kanamalar n n %20 si Treitz ligaman n n üstünden olur ve üst G S kanamas - d r. Genellikle kendisini hematemez veya melena ile gösterir. Melena genellikle ciddi kan kayb n gösterir. Melena durumunda kan volümünün %2 sinin kayb söz konusudur. Nadiren h zl bir gastrointestinal motilite mevcut ise rektumdan k rm z renkli kanama olabilir. Kanaman n akut veya kronik oldu unun belirlenmesi önemlidir. Akut kanama ile gelen bir hastada ilk yap lmas gereken vital fonksiyonlar n de erlendirilmesi ve korunmas d r (Tablo 2). Nab z, TA, idrar miktar kanama düzeyini gösteren objektif kriterlerdir. Çocuk yafl grubunda %15 lik bir kan kayb nda herhangi bir dinamik de ifliklik saptanmayabilirse de akut kanamalarda nab z say s %10-15 oran nda artar. %20 lik kan kayb nda ortostatik hemodinamik de ifliklikler ortaya ç kar, TA de 10 mmhg l k bir düflme, nab z say s nda da dakikada 20 yükselme sapt n r. Volüm kayb artt kça idrar miktar azal r, hiperlaktikasidemi ile doku hipoksisine ba l olarak asidoz geliflir. drar miktar n n 1 ml/kg dan daha azalmas, letarji ciddi volüm kayb n gösterir. Volüm kayb %40 n üzerinde oldu u zaman kompensasyon mekanizmalar iflas eder, nab z kaybolur, serebral perfüzyon bozulur ve koma ortaya ç kar. Tablo 2. Massif G S kanamas nda hastaya yaklafl m 1. En az 2 damar yolunun aç lmas 2. Kardiak ve respiratuar fonksiyonlar n korunmas, monitörizasyon 3. TA, nab z, Hct, idrar takibi 4. NGS mide lavaj (oda s s nda su veya serum fizyolojik; ml süt çocu u, ml büyük çocuk) 5. Rektal lavman 6. Kanamaya neden olabilecek altta yatan hastal n araflt r lmas (anamnez, klinik laboratuar) 7. Hayati fonksiyonlar stabil olduktan sonra tan sal endoskopi Kanama ile gelen hastada tan ve takip aç s ndan yap lmas gereken biyokimyasal tetkikler Tablo 3 de gösterilmifltir. Burada dikkat edilmesi gereken kanamadan sonraki ilk saatlerdeki Hct düzeyinin hemokonsantrasyona ba l olarak gerçek düzeyi göstermedi idir. Nazogastrik tüpün tak lmas hem tan hem de tedavi aç s ndan gereklidir. Nazogastrik aspirat duodenal ulkus kanamalar n n %10 unda duodenopilorik regürgitasyon olmamas ndan pylorda spazma veya ödeme ba l olarak kans z olabilir. Negatif nazogastrik aspirasyonlu flah slar n %18 inde endoskopik patoloji tespit edilmifltir. 192

3 Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Tablo 3. Akut G S kanamas ile gelen hastada istenecek acil laboratuar tetkikleri 1. Kan grubu, kan say m, formül 2. Elektrolitler 3. Pt, APTT 4. BUN/kreatinin 5. ASAT, ALAT, GGT, AF 6. drar tahlili, dansite Midenin y kanmas oda s s nda bir serum fizyolojikle yap lmal d r. Midenin buzlu serum fizyolojikle y kanmas kanama zaman n 3 misli uzatmakta, p ht laflma zaman n %60 artt rmakta, protrombin zaman n da kontrole nispeten 2 misli uzatmaktad r. Hipovolemik flok durumunda gastrik mükoza stress ülserasyonuna daha çok e ilimlidir, gastrik kan ak m azalm flt r. Hipotermi de ilave olunca gastrik hemostaz ve mükoza integritesi daha çok bozulur. Çocukluk Ça nda G S Kanama Nedenleri Yafla Göre Farkl l k Gösterir Yeni do an dönemi (Tablo 4): Yeni do an döneminde ilk olarak anne kan ve bebek kan n n ay rtedilmesi gerekmektedir. Annenin memesindeki çatlak, amnios mayinin yutulmas na ba l anne kan n n varl APT Downey testi ile kolayca ay rtedilebilir. Apt testinde kanl mayiinin sodyum hidroksitle kar flt r lmas sonucunda anne kan söz konusu ise kahverengi-sar, bebek kan ise pembe bir renk almas d r. Tablo 4. Yeni do anda üst G S kanama nedenleri Anne kan Gastrit Stres Sepsis Nazogastrik tüp travmas Nekrotizan enterokolit Koagülasyon bozukluklar Üst G S kanamalar kendini a zdan kanama ile gösterirse de yenido anlarda gastrointestinal motilitenin h z na ba l olarak rektal k rm z kanama ile de prezante olabilir. Bu durumda gastrik aspirasyon üst gastrointestinal kanamay ortaya ç kar r. Yenido anlarda üst G S kanamalar n n ço u stres ve sepsise ba l süperfisyel gastroduodenal ülserasyonlara ba l d r. Bu bebekler H2 reseptör antagonistleri ile tedavi edilebilir (6 mg/kg/gün BID), aktif kanamas olanlarda ranitidin devaml infüzyon tarz nda verilmelidir ( mg/kg/saat). 193

4 Fügen Çullu Tablo 5. Süt çocuklu unda kanama nedenleri Peptik özofajit Kostik özofajit Mallory Weiss Gastrit Stress, ilaç Helicobacter pylori Gastrik ülser Curling ülseri Yabanc cisim Duodenal ülser Gastrik duodenal düplikasyon Tablo 6. Çocuklukta yafl grubuna göre hematemez nedenleri 2-12 Yafl Grubunda Epistaksis Peptik özofajit Korrozif madde Mallory Weiss Özofagus varisi Gastrit Gastrik ülser Duodenal ülser Hemobilia Henoch Schönlein purpuras Herediter hemorajik telenjiektazi Adolessanlarda Özofagus ülseri Peptik özofajit Mallory Weiss Özofagus varisi Gastrit Gastrik ülser Duodenal ülser Hemobilia Henoch Schönlein purpuras Herediter hemorajik telenjiektazi Nekrotizan enterokolit genellikle nezogastrik aspirasyonda k rm z renkte kanama ile kendini belli eder. Abdominal distansiyonun olmas, direkt bat n grafisinde pnömatosis intestinalisin görülmesi ile tan konur. Tedavide nazogastrik dekompresyon, s v elektrolit tedavisi, genifl spektrumlu antibiyotikler uygulan r. Transmural nekrozu olan olgularda cerrahi tedavi gerekebilir. Proksimal gastrointestinal sistemin düplikasyonlar bazen kanamaya yol açabilir. Gastrointestinal obstrüksiyon bulgular, abdominal kitlenin palpe edilmesi düplikasyonu düflündürür, tan kontrast radyografi ve BT ile konur. 1-3 yaflta üst G S kanamas (Tablo 5 ve 6): Bu yafl grubunda üst G S kanamas duedonum, mide, özofagusta peptik ülsere ve reflü özofajitine ba l d r. Aspirin, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, steroidler ülserasyona yol açabilir. Kanama genellikle gastrik lavaja, ilaçlar n kesilmesine ve H2 reseptör antagonistlerine iyi cevap verir. Bu hastalar n kanamalar mutlaka endoskopik olarak 194

5 Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar belirlenmelidir. Aktif kanama termal problar ve lazer koagülasyonu ile de kontrol alt na al nabilir. Biyopsi s ras nda Helicobacter pylori nin tespit edilmesi halinde klaritromisin, amoksisilin, omeprazol ile 3 lü tedavi yap lmal d r. Ciddi kusmalarla giden gastrointestinal viral enfeksiyonlar n seyri s ras nda Mallory Weiss sendromu denen özofagus duvar nda y rt lma olabilir ve kanama antiemetikler ve H2 reseptörleri ile kontrol alt na al nabilir. Bütün bu kanamalarda kan kayb n n derecesine göre yukar da belirtildi i gibi öncelikle vital fonksiyonlar de erlendirilmeli ve monitörize edilmelidir. Pediatrik yafl grubunda kanamalar de erlendirilirken mutlaka kanama ile kar flabilecek etkenler bertaraf edilmelidir (Tablo 7). Tablo 7. Çocuklarda G S kanamalar nda potansiyel yanl fll k nedenleri Eksojen Kan Anne kan Epitaksis Psödo Kan K rm z flurup K rm z jelatin Domates kabu u Domates suyu fieftali kabu u Pancar Serratia marcenscens Siyah D flk Demir ilaçlar Üzüm suyu Ispanak Çikolata Yanl fl Pozitif Demir ilaçlar K rm z et Domates kabu u Kiraz Mide suyu 3 yafl n üstündeki çocuklarda üst G S kanamas : Bu yafl grubunda kanama bafll ca kronik duodenal ülserlerden, özofagus varislerinden olur. Pediatrik yafl grubunda baz sendromlarda da hematemez tarz nda kanamalar görülebilir (Tablo 8). Normalde portal sistemdeki bas nç 7 mmhg d r; bu bas nç mmhg üzerine ç kt nda portal hipertansiyon oluflur. Portal hipertansiyon portal sistemin intrahepatik ve ekstrahepatik bölümlerde t kanmas na ba l olarak ortaya ç kar (Tablo 9). Portal hipertansiyon sonucu oluflan özofagus varis kanamas en s k 10 yafl civar ndad r. Prehepatik ve suprahepatik nedenler daha ziyade 5 yafl n alt ndaki çocuklarda görülür. Pediatrik yafl grubunda portal hipertansiyonun %50 si ekstrahepatik portal hipertansiyondur (EHPH). EHPH da kanama genellikle 5 yafl n alt nda olur, 20 yafl n üzerinde nadirdir. ntrahepatik portal hipertansiyonda kanama riski %30 dur, ancak kanaman n durdurulmas daha zordur. Özofagus varislerinden kanama hematemez ve melena fleklinde olur. Çocuklarda ufak s z nt tarz nda kanama kendili inden durabilirse de, varis ka- 195

6 Fügen Çullu Tablo 8. Çocuklarda G S kanamas ile birlikte görülen sendromlar Sendrom Henoch Schönlein Hemolitik üremik sendrom Osler Weber Rendu Sistemik mastositoz Klippel Trenaunay sendromu Turner sendromu Blue rubber bleb nevus Diffüz neonatal hemanjiom IgA eksikli i Hipogamaglobülinemi Lezyon Diffüz vaskülit Diffüz vaskülit Telenjiektazi/anjioma Duodenal ülser Hemanjiom Telenjiektazi/hemanjiom Hemanjiom Hemonjom Lenfonodüler hiperplazi Lenfonodüler hiperplazi Kanama Tarz Okült kanama/melena Hematoflesia/melena Hematemez/melena Hematemez/melena Hematemez Melena Hematemez/melena Hematoflezia/melena Hematoflezia Hematoflezia namalar hayat tehdit edici boyutlarda olabilir; tekrarlama riski fazlad r. Ciddi hepatosellüler bozuklu a ba l p ht laflma faktörlerinin sentezinin bozulmas, trombositopeni kontrol edilmeyen kanama ile sonuçlanabilir. Portal hipertansiyonun tan s nda endoskopi, dopler ultrasonografi, MR angiografi, splenoportografi ve kavografi yap labilir; ilk üç yöntem en s k kullan lanlard r. Tedavide kay plar n yerine konmas, splanknik arteriollerde konstriksiyon yapan, portal bas nç ve ak m azaltan vazopressin kullan lmas esast r (Tablo 10). Sengtaken-Blakemore tüpü büyük çocuklarda ve adolesanlarda daha baflar l d r. Endoskopik skleroterapi akut kanamay durdurmak için ve tekrar kanamay önlemek için yap labilir. Sklerozan madde enjeksiyonunun tekrar varisleri t kar. Akut kanamalarda somatostatin 1-2 mcg/kg iv 2 ila 5 dakikada verilebilir ve 1-2 mcg/kg/saat infüzyona devam edilir. Vazopressin ve somatostatin kullan m nda hemodinamik etkiler ortaya ç kabilece inden CVP ve idrar iyi monitorize edilmelidir. Portal hipertansiyonun profilaktik tedavisinde skleroterapi ve beraberinde betablokerler kullan labilir. Porto sistemik flant cerrahisi tüm portal sistemde dekompresyon (porto kaval anastomoz) veya sadece varis dekompresyonu yapar (distal splenorenal flant). Portal hipertansiyonda son zamanlarda çocuk yafl grubunda da cerrahi giriflim yerine skleroterapi, varis ligasyonu ve T PPS uygulanmaktad r. Portal hipertansiyonu olan çocuklar özofagus varislerinin haricinde portal gastropatiden de kanayabilirler. Sonuç olarak yafla göre farkl nedenlere ba l olabilen üst G S kana- 196

7 Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Tablo 9. Portal Hipertansiyon Nedenleri I. Ekstra Hepatik Portal Hipertansiyon Nedenleri Portal veya splenik vende obstrüksiyon diopatik Konjenital Strüktürel lezyonlar Omfalit Ümbilikal ven kateterizasyonu Portal piyelofilebit ntraabdominal sepsis Porta hepatiste cerrahi Kan ak m nda artma Koledok kisti Sepsis Kolanjit Travma Duodenal ülser Pankreatit Tümör Lenfadenopati AV fistül Tropikal splenomegali II. Post Hepatik Portal Hipertansiyon Nedenleri Konjestif kalp yetmezli i Konstriktif perikardit Budd-Chiari sendromu Polisitemi Neoplazma Travma Vena cava inferiörde web III. ntra Hepatik Portal Hipertansiyon Nedenleri Presinüzoidal Parasinüzoidal Postsinüzoidal Akut ve knonik hepatit Siroz Konjenital hepatik fibroz fiistozomiazis Porta infiltrasyonu Granülom Hemanjiom A vitamini entoksikasyonu Hepatoportal skleroz diopatik Siroz Akut ve kronik hepatit Karaci er ya lanmas Siroz Metastaz Veno-okluzif hastal k Hepatik ven trombozu 197

8 Fügen Çullu Tablo 10. Özofagus varis kanamas nda tedavi 1. Sengstaken Blakemore tübü 2. Vazopressin/+nitrogliserin 3. Somatostatin 4. Skleroterapi 5. Endoskopik polimer enjeksiyonu 6. Endoskopik varis ligasyonu 7. T PS 8. Transection ve shunt ameliyatlar malar nda öncelikle vital fonksiyonlar de erlendirilip, monitörize edilmeli daha sonra da altta yatan hastal a uygun tedaviye bafllanmal d r. KAYNAKLAR 1. Hyams JS, Leictner AM, Scwartz AN. Recent advances in diagnosis and treatment of gastrointestinal hemorrage in infants and children. J Pediatr 1985; 106: Stevenson RJ. Gastrointestinal bleeding in children. Surg Clin North Am 1985; 65: Tam PKH, Saing H. Pediatric upper gastrointestinal endoscopy: a 13 year experience. J Pediatr Surg 1989; 24: Rasquin Weber A. Disoreders of the stomach and duedonum. In Pediatric Gastroenterology ed Roy CC, Silverman A, Alagille A 1995; Liebman D. Gastrointestinal bleeding: initial management. Gastroenterol Clin North Am 1993; 22: Hyams JS, Treem WR. Portal hipertensive gastropathy in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1993; 17: Vinton NE. Gastrointestinal bleeding in infancy and childhood. Gastroenterol Clin North Am 1993;

ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL KANAMA. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL

ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL KANAMA. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL ÇOCUKLARDA GASTROİNTESTİNAL KANAMA Yrd.Doç.Dr.Servet YEL TANIMLAR Hematemez Melena Nazogastrik tüp Tanı ve izlem Treitz Ligamenti Hematokezya Melena Gizli kan GERÇEKTEN KANAMA VAR MI? Taze kan Besinlerdeki

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl

Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Cilt Hastal klar ve Yara Bak m Sempozyumu 18-19 Ekim 2001, stanbul, s. 9-18 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s. 133-142 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr.

Detaylı

Yenido an Resüsitasyonu

Yenido an Resüsitasyonu Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pediatrik Aciller Sempozyumu 14-15 Haziran 2001, stanbul, s. 43-47 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ

DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A DO UMSAL METABOL ZMA HASTALIKLARININ TANISINDA LABORATUVAR TESTLER N N ROLÜ Do umsal metabolizma hastal klar vücudun biyokimyasal

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri

GASTRİN. Klinik Laboratuvar Testleri GASTRİN Kullanım amacı: Pernisiyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Genel bilgiler: En önemli

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Acil Diyaliz Endikasyonlar

Acil Diyaliz Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 257-263 Acil Diyaliz Endikasyonlar Uz. Dr. Sinan Trablus Akut diyaliz tedavisinin

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S DERLEME (Review) GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S Emine Malkoç fien, Melike BALIKO LU Ulucanlar Göz E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini i, Ankara ÖZET Gebelikte gözde meydana gelen

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Tür Atlayan Hastal klar KASIM 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Cemil ÇEL K* - Prof. Dr. rfan EROL** - Uzm. Dr. F. Seda B L R ORMANCI** - Arafl. Gör. N. Deniz AYAZ** *Biyokimyac,

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı